T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığında hata olması halinde salon sorumlusundan kitapçığın değiştirilmesini talep ediniz. 2. Kitapçığın üzerine adınızı, soyadınızı ve aday numaranızı yazınız. 3. Test cevap kağıdının sol bölümündeki adınız, soyadınız, aday numaranız, grubunuz ile T.C. kimlik numaranızın bulunduğu alanları kurşun kalem ile kodlayınız ve belirlenmiş alanı imzalayınız. 4. Bu testin tamamı (100) sorudur. Cevaplandırma süresi (150) dakikadır. 5. Test kitapçıkları (A) ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Dolayısıyla test kitapçıklarının cevap anahtarları birbirinden farklıdır. Test kitapçığınızdaki grubunuzu cevap kağıdınızda ayrılmış olan alana doğru olarak işaretlemeyi ve kodlamayı unutmayınız. Aksi takdirde cevap kağıdınız değerlendirmeye alınmaz. 6. Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde o soruya verilen cevap yanlış sayılır. 7. Yanlış cevap, doğru cevap sayısını etkilemez. 8. Adı ve soyadındaki harf sayısı çok olan adaylar cevap kağıdındaki ayrılan yere kısaltma yapmadan aldığı kadarını kodlayacak; kodlamada harfler soldan yazılmaya başlanacaktır. 9. Test cevap kağıtları, optik okuyucuda değerlendirileceğinden, hiçbir şekilde katlanıp bükülmeyecek ve buruşturulmayacaktır. 10. Cevapları, kutucukların dışına taşırmadan, cevap kağıdında gösterilen şekilde, kurşun kalemle işaretleyiniz. 11. Sınavda müsvedde kağıdı ve hesap makinesi kullanılmayacaktır. 12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaylara aittir. Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutunuz. 13. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat süresince adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir. 14. Sınavı bitirdiğinizde soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz. 15. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde yerinizden kalkmayınız ve salon görevlilerinin talimatına göre hareket ediniz. BAŞARILAR DİLERİZ.

2 SORULAR 1) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylık miktarının TL olduğu dönemde, TL net aylık alan bir Devlet memurunun malvarlığında aşağıdaki artış tutarlarından hangisi gerçekleştiğinde, Devlet memuru ek mal bildirimi vermek zorundadır? A) TL B) TL C) TL D) TL 2) Milli emlak şefinin 31/12/2013 tarihinde satın aldığı araba ile ilgili olarak ek mal bildiriminde bulunmadığı çalıştığı kurumca tespit edilmiştir. Bu durumda "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" uyarınca, milli emlak şefi hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Bildirimin verileceği merci ihtarda bulunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmazsa üç aya kadar hapis cezası verilir. B) Aylıktan kesme cezası verilir C) Durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. D) Hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme yaptırılır 3) "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, "mal bildirimi" ile olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Her ikisi de mal bildiriminde bulunmak zorunda olan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden biri, velayetleri altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler. B) Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi ikinci bir görevi yürütenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar. C) Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. D) Genel bütçeli dairelerin kamu hizmeti gören memurları mal bildiriminde bulunmak zorundadır. 4) Aşağıda yer alan suçlardan hangisi "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" kapsamına girmez? A) İrtikap B) Göreve ilişkin sırrın açıklanması C) Zimmet D) Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme 1

3 5) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, aşağıdakilerden hangisi izin vermeye yetkili merci değildir? A) Kaymakam B) Defterdar C) Vali D) Müsteşar 6) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, yapılacak "ön incelemeler" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ön inceleme, hakkında inceleme yapılanın eşiti veya üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. B) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılamaz. C) İşin özelliğine göre izin vermeye yetkili merci, ön incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını ilgili kuruluştan isteyebilir. D) Zorunluluk olması durumunda yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler. 7 ve 8.inci sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır Muhakemat Müdürü hakkında yaptırılan ön inceleme sonucunda düzenlenen ön inceleme raporunda soruşturma izni verilmemesi kanaati bildirilmiş, yetkili merci de Salı günü "soruşturma izni verilmemesi"ne ilişkin kararı imzalamış ve bu kararı Cuma günü şikayetçiye tebliğ etmiştir. 7) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, yetkili merci, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirmez? A) Cumhuriyet başsavcılığına B) Hakkında inceleme yapılan memura C) Hakkında inceleme yapılan memurun bağlı olduğu Bakanlığa D) Şikayetçiye 8) "Soruşturma izni verilmemesi" kararına karşı şikayetçinin itiraz süresi hangi tarihte sona erer? A) B) C) D)

4 9) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, soruşturma izninin kapsamı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. II. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirir. A) I ve II B) I C) II D) III 10) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tabi olduğu usule tabidir. B) 4483 sayılı Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır. C) 4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. D) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, her bir memurun bağlı olduğu merciden ayrı ayrı istenir. 11) Suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. B) Kanunda yazılı güvenlik tedbirlerinin dışında başka bir güvenlik tedbirine hükmolunamaz. C) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. D) Kanunların ceza içeren hükümlerinin yeterince açık olmaması durumunda kıyas yapılabilir. 12) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan ceza türleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak sayılmıştır? A) Hapis cezaları B) Hapis cezaları ve Adli para cezaları C) Hapis cezaları ve İdari para cezaları D) Hapis cezaları, Adli para cezaları ve İdari para cezaları 3

5 13) Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiş olur? A) Denetim görevinin ihmali B) Zimmet C) Görevi kötüye kullanma D) İrtikap 14) Malmüdürlüğüne TL tutarındaki ecrimisil borcunu ödemeye giden vatandaş (A), Veznedar (V)'ye yanlışlıkla TL verir. Veznedar ( V) TL tutarında alındı düzenleyerek vatandaş (A)'ya verir, kendisine fazladan verilen 500 TL'nı şahsına almak üzere cebine koyar ve bu olay 2 ay sonra ortaya çıkar. Veznedar (V)'nin işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir? A) İrtikap B) Zimmet C) Görevi kötüye kullanma D) Resmi belgede sahtecilik 15) Maaş mutemedi (M)'nin; kurumunda kalacak olan ödeme emri belgeleri ve eki maaş bordrolarını doğru olarak hazırladıktan sonra, Muhasebe Müdürlüğüne verilen ve orada kalacak olan ödeme emri belgelerinde ve eki maaş bordrolarında yer alan maaş tutarlarında artırmalar yaptığı, yaptığı artırmaları düzenlediği banka listeleriyle kendisinin banka hesabına aktarılmasını sağladığı, daha sonra banka hesabına aktarılan paraları bankadan çektiği anlaşılmıştır. Bu durumda maaş mutemedi (M) nin işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir? A) Resmi belgede sahtecilik ve Dolandırıcılık B) Zimmet ve Dolandırıcılık C) Görevi kötüye kullanma D) İrtikap ve Dolandırıcılık 16) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, işlediği suçtan dolayı kaç yıldan daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir? A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 17) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, "soruşturma"nın tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır? A) Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir. B) İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir. C) Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir. D) Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir. 4

6 18) Ön inceleme de aşağıdakilerden hangisine yemin ettirilir? A) Ön incelemeyi yapana B) Tanığa C) Mağdura D) Hakkında ön inceleme yapılana 19) 178 sayılı KHK uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır? A) Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak. B) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak. C) Kuruluşların gider taahhütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek. D) Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak. 20) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında Bakanlıkça kurulabilecek birimlerden değildir? A) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı B) Milli Emlak Müdürlüğü C) Saymanlık Müdürlüğü D) Muhakemat Müdürlüğü 21) 178 sayılı KHK ya göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmamıştır? A) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek. B) Gelir politikasını uygulamak ve Devlet gelirlerini tahsil etmek. C) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek. D) Her türlü gelir ve gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak ve hazırlanmasına katılmak. 22) 178 sayılı KHK uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Personel Müdürlüklerinin görevleri arasında sayılmamıştır? A) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak B) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişikliklerini yapmak C) İl teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak D) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek 5

7 23) (A) kurumu şube müdürlüğünün (Z) kurumuna bağlantısının değiştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bağlantı değişikliğinin yapılması mümkün değildir B) Bağlantı değişikliği sadece Bakanlık içi birimler arasında mümkündür C) Bağlantı değişikliği için Bakanlar Kurulu Kararı gerekir D) Kurum içi bağlantı değişikliği Bakan onayı ile yapılır 24) Bakanlık merkez teşkilatında müstakil daire başkanlığı kurulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kanuni düzenleme gerekir B) Bakanlar Kurulu Kararı gerekir C) Müşterek Kararname gerekir D) Kalkınma Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak ilgili kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı gerekir 25) (A) kurumunda çeşitli unvanlarda 500 ilave personele ihtiyaç duyulmuş ve ilave kadro ihdası için gerekli teklifte bulunulmuştur. Bu teklifle ilgili olarak iş analizi ve evrak tetkikini yapmaya yetkili olan kurumlar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak sayılmıştır? A)Devlet Personel Başkanlığı Maliye Bakanlığı B) Maliye Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı - Başbakanlık C) Devlet Personel Başkanlığı Başbakanlık D) Maliye Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı - Sayıştay 26) Kadro değişikliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir B) Dolu kadrolarda derece ve unvan değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir C) Tutulan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir D) Tutulan kadrolarda unvan ve sınıf değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir 27) 25/02/2014 tarihinde aday olarak göreve başlayan Memur (A), Temmuz ayında geçirdiği bir disiplin soruşturması sonucunda aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır. 657 sayılı Kanun hükümlerine göre, Memur (A) ya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A) Disiplin amirinin teklifi atamaya yetkili amirin onayıyla ilişkisi kesilir B) Başka bir disiplin amirinin emrine atanır C) Görev yeri değiştirilir D) Görevden uzaklaştırılır 6

8 28) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için konulabilecek özel şartlar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenemez? A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu B) Kuruluş Kanunlarına dayanılarak çıkarılacak Yönetmelikler C) Kuruluş Kanunları D) Kamu Personeli Seçme Sınav Klavuzu 29) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesinin usul ve şartlarını düzenleyen 68/B maddesi kapsamında Genel Müdür kadrolarına yapılacak atamalarda aranan hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınacak süreler konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yasama organı üyeliğinde geçen sürenin tamamı B) Belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen sürenin tamamı C) Uluslararası kuruluşlarda geçen sürenin 3/4 ü D) Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin tamamı 30) Memur (A), eşinin yurt dışı (üç yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, üç yıl Yunanistan) görevi nedeniyle aylıksız izin kullanmıştır. Bu defa eşinin İngiltere de 4 yıl süreyle görevlendirilmesi nedeniyle Memur (A) ya verilebilecek aylıksız izin süresi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Aylıksız izin kullanamaz B) En fazla 2 yıl aylıksız izin kullanabilir C) 4 yıl aylıksız izin kullanabilir D) En fazla üç yıl aylıksız izin kullanabilir 31) Memur (A) nın 10/01/2014 tarihli onay ile (B) İl inden (C) İl ine ataması yapılmıştır. Atama emrini 17/01/2014 tarihinde tebellüğ eden (A) aynı gün eski görevinden ayrılmıştır. (A), yeni görevine başlamadan 20/01/2014 tarihinden itibaren 10 gün rapor almıştır. Rapor bitiminde ve mehil müddetinin dolması sonrasında (A) yeni görevine başlamamıştır. Bunun üzerine (A) nın 28/02/2014 tarihli onayla görevden çekilmiş sayılması onaylanmış ve 10/03/2014 tarihinde de bu onay (A) tarafından tebellüğ edilmiştir. (A) hangi tarihten itibaren memuriyetten çekilmiş sayılır? A) 24/02/2014 B) 10/03/2014 C) 21/02/2014 D) 29/01/2014 7

9 32) Memur (A) bakmakla yükümlü olduğu annesinin rahatsızlığı nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden 10/02/2014 tarihinden itibaren aylık ve özlük hakları korunarak izinli sayılmıştır. (A) bu iznini kullanmakta iken 17/03/2014 tarihinde annesinin vefatı nedeniyle mazeret izni kullanma talebinde bulunmuştur. Bu durumda (A) nın en geç hangi tarihte göreve başlaması gerekmektedir? A) 16/03/2014 B) 10/05/2014 C) 27/03/2014 D) 24/03/ ) 657 sayılı Kanuna göre, Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki kavramlardan hangisinde tanımlanmıştır? A) Uygulamayı isteme hakkı B) Güvenlik C) Kovuşturma ve yargılama D) Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları 34) 657 sayılı Kanuna göre, memurların bir kurumdan diğerine nakilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Nakil için kurumların muvafakati aranır B) Memurların bulundukları sınıftan veya öğrenim durumu itibarıyla girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakli yapılabilir C) Nakil memurun kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya derece yükselmesinin usul ve şartlarını düzenleyen 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde yapılabilir D) Kazanılmış hak aylık derecelerinin altındaki derecelere atanmalarda memurun muvafakatine gerek bulunmamaktadır 35) Bay (A) liseden 1983 yılında mezun olmuştur. Bay (A) askerlik görevini 01/10/ /04/1988 tarihleri arasında tamamlayarak memuriyete 10/06/1988 tarihinde başlamıştır. Bay (A) iktisat fakültesinde bir yıl hazırlık okuyarak bu fakülteden 2010 yılında mezun olmuştur. Bay (A) nın 25/09/2014 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylık derece, kademe ve kıdemi nedir? A) 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 2 ay 25 gün kıdemlidir. B) 1 inci derecenin 1 inci kademesinde 2 ay 25 gün kıdemlidir. C) 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 9 ay 15 gün kıdemlidir. D) 1 inci derecenin 2 nci kademesinde 9 ay 15 gün kıdemlidir. 8

10 36) Bay (A) meslek lisesinden 1978 yılında mezun olarak Maliye Bakanlığında 26/02/1982 tarihinde işe başlamış ve 30/06/1983 tarihinde çekilme talebinde bulunarak görevinden ayrılmıştır. Bay (A) daha sonra 01/10/1986 tarihinde Hukuk Fakültesini bitirmiş, avukatlık stajını da tamamlayarak ( Y) firmasında avukat olarak göreve başlamıştır. Bu firmada 01/10/ /12/2010 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışmıştır. Bay (A) 25/09/2014 tarihinde Maliye Bakanlığına açıktan atanma talebinde bulunmuş, bu talebi uygun görülmüştür. İlgili, hangi derece ve kademe aylığı ile göreve başlatılabilir? A) 9 uncu derecenin 3 üncü kademesinden B) 8 inci derecenin 3 üncü kademesinden C) 4 üncü derecenin 1 inci kademesinden D) 5 inci derecenin 3 üncü kademesinden 37) Bayan (Y) İşletme Fakültesinden 1976 yılında mezun olarak Maliye Bakanlığında 02/03/1979 tarihinde göreve başlamış ve bu görevini yürütmekte iken şahsen özel burs sağladığından aylıksız izinli olarak İngiltere de yüksek lisans öğrenimi yapmak üzere 31/03/1986 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Bayan (Y) yüksek lisans öğrenimini 31/03/1988 tarihinde tamamladığı halde görevine dönmemesi üzerine 10/05/1988 tarihli onay ile görevinden çekilmiş sayılmıştır. Bayan (Y) 2013 yılında tekrar eski kurumuna dönme talebinde bulunmuş ve bu talebi kurumca da uygun görülmüştür. İlgilinin hangi derece ve kademe aylığı üzerinden göreve başlatılması gerekir? A) 7 nci derecenin 2 nci kademesinden B) 7 nci derecenin 3 üncü kademesinden C) 6 ncı derecenin 2 inci kademesinden D) 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinden 38) Bay ( A) lise mezunu olarak Maliye Bakanlığında vizeli geçici işçi pozisyonunda 24/10/2002 tarihinde göreve başlamış, bu görevine devam ederken 5620 sayılı Kanun çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca büro personeli olarak sözleşmeli statüye geçirilerek bu görevine 15/10/2007 tarihinde başlamıştır. Bay ( A) memur kadrosuna atanmak için 20/06/2011 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bu arada 2005 yılında İşletme Fakültesini bitiren Bay ( A) 02/08/2011 tarihinde memur olarak atanmış ve aynı tarihte göreve başlamıştır. Bay ( A)'nın memur olarak atandığı tarihteki kazanılmış hak aylığı ne olmalıdır? A) 8 inci derecenin 1 inci kademesinde 9 ay 17 gün kıdemli B) 7 nci derecenin 1 inci kademesinde 9 ay 17 gün kıdemli C) 7 nci derecenin 3 üncü kademesinde 9 ay 8 gün kıdemli D) 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinde 9 ay 8 gün kıdemli 9

11 39) Bay ( A) dört yıl süreli Tarım Meslek Lisesinden 1982 yılında mezun olarak ( B) kurumunda 10/06/1982 tarihinde işe başlamış ve 10/08/1986 tarihinde de memuriyet görevinden ayrılmıştır. Bay ( A) 10/10/ /10/1994 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışmış ve 25/02/2005 tarihinde tekrar eski kurumunda göreve başlamıştır. Bay (A)'nın 25/09/2014 tarihinde emeklilik keseneğine esas aylığı ne olmalıdır? A) 4 üncü derecenin 3 üncü kademesi B) 4 üncü derecenin 2 nci kademesi C) 5 inci derecenin 2 nci kademesi D) 5 inci derecenin 3 üncü kademesi 40) 10/06/1990 tarihinde İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitiren Bay ( A), 04/10/2012 tarihinde Maliye Bakanlığında mühendis olarak göreve başlamıştır. Bay ( A) vermiş olduğu 10/06/2014 tarihli dilekçe ile bu görevine başlamadan önce 10/02/ /02/2012 tarihleri arasında TOKİ de sigortalı, 04/06/ /06/1997 tarihleri arasında da Azerbaycan da inşaat mühendisi olarak görev yaptığını beyan etmiş, yapılan araştırmada bu beyanın doğru olduğu tespit edilmiştir. Bay ( A)'nın 25/09/2014 tarihindeki kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ne olmalıdır? A) 2 inci derecenin 1 inci kademesinde B) 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde C) 1 inci derecenin 1 inci kademesinde D) 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 41) Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası değildir? A) Devlet memurluğundan çıkarma B) Uyarma C) Uyarma ve Kınama D) Görevden uzaklaştırma 42, 43 ve 44 üncü sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır. Defterdarlık Personel Müdürü, Defterdarlığın toplantı salonunu izinsiz olarak bir derneğe kullandırmıştır. Personel Müdürü bu fiili nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmıştır. Personel Müdürü verilen cezaya karşı tebliğ tarihini izleyen 11 inci gün itiraz etmiş, ancak itirazı reddedilmiştir. 42) Personel Müdürünün, söz konusu cezaya karşı kaç gün içinde itiraz etmesi gerekirdi? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 10

12 43) Personel Müdürünün kendisine verilen disiplin cezasına karşı itiraz etmiş olduğu merci aşağıdakilerden hangisidir? A) İl Disiplin Kuruluna B) Bakanlık (Merkez) Disiplin Kuruluna C) Yüksek Disiplin Kuruluna D) Atamaya yetkili amire 44) Personel Müdürü uygulanan disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesini kaç yıl sonra isteyebilir? A) 1 yıl B) 2 yıl C) 5 yıl D) 10 yıl 45 ve 46 ncı sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır. Malmüdürlüğü memurları (A) ile (B) iş yerinde 31/12/2013 tarihinde birbirlerine sözle hakaret etmiş ve durum diğer çalışanlar tarafından tutanağa bağlanmıştır. Aynı gün tutanağın kendisine verilmesi üzerine olayı öğrenen Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı (M), disiplin soruşturması başlat ılmasına gerek görmemiştir. Ancak, olaya karışan iki memurunu bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için daha dikkatli olmaları konusunda disiplin cezası yerine geçmemek üzere 07/01/2014 tarihinde tebliğ ettiği yazılar ile uyarmıştır. Memur (A), memur (B) hakkında adli yargı süreci başlattığını gerekçe göstererek söz konusu bu olay nedeniyle disiplin soruşturması yapılmasını 03/02/2014 tarihinde Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı (M)'den talep etmiştir. Fakat memur (A) 'nın bu talebi Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı (M) tarafından reddedilmiştir. 45) Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı (M)'nin, Memur (A) nın 03/02/2014 tarihindeki talebini reddetmesinin nedeni nedir? A) Memur (A) nın talebini defterdar yerine kendisine yapması B) Disiplin soruşturmasına zamanaşımı süresi içinde başlanılmaması C) Memur (A) nın şikayet ettiği olayın taraflarından birisi olması D) Şikayet konusu olay hakkında memur (A) nın daha önce yargı sürecini başlatması 46) Söz konusu olay hakkında 07/01/2014 tarihinde disiplin soruşturmasına başlanılmış olsaydı disiplin cezası verme yetkisi hangi tarihte zamanaşımına uğrardı? A) 03/02/2016 B) 31/12/2015 C) 07/01/2016 D) 30/06/

13 47) (A) ili defterdarlığı personel müdürlüğü memurunun çalışmayan eşi 28/09/2014 tarihinde doğum yapmıştır. Bu verilere göre ilgiliye hangi tarihten itibaren aile yardımı ödeneği ve hangi gösterge üzerinden doğum yardımı ödeneği ödenecektir? A) 28/09/2014 tarihinden itibaren, 75 gösterge rakamı B) 28/09/2014 tarihinden itibaren, 2500 gösterge rakamı C) 15/10/2014 tarihinden itibaren, 2500 gösterge rakamı D) 15/10/2014 tarihinden itibaren, 75 gösterge rakamı 48) Aşağıdaki ödemelerden hangisi emeklilik keseneği matrahına dahil değildir? A) Taban Aylığı B) Ek Gösterge C) Yan ödeme D) Kıdem Aylığı 49) Boş bulunan (A) ili Defterdarlık kadrosuna aynı il Defterdar Yardımcısı üç ay süreyle vekalet etmiştir. Vekaleten yürütülen bu görev nedeniyle ilgiliye yapılacak ödemeler aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 ay süreyle 1/3 vekalet aylığı ile Defterdar Yardımcısı ve Defterdar kadrosu arasındaki özel hizmet tazminatı ve yan ödeme farkları ödenir B) 3 ay süreyle 1/3 vekalet aylığı ile Defterdar Yardımcısı ve Defterdar kadrosu arasındaki ücret ve tazminat göstergesi farkları ödenir C) Defterdar Yardımcısı ve Defterdar kadrosu arasındaki farklı cins ve miktarlardaki özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve ek ödeme farkları ödenir D) Defterdar kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergeleri farkı ödenir 50) Aylıklarını 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu maddesi hükümlerine göre ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden almakta olanlara aşağıdaki ödeme unsurlarından hangisi ödenebilir? A) Makam tazminatı B) Özel Hizmet Tazminatı C) Denetim Tazminatı D) Yabancı Dil Tazminatı 51) Devlet memurlarından aile yardımı ödeneğine müstehak olmayan çocuğu vefat edenlere aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır? A) En yüksek Devlet memuru aylığı tutarı B) En yüksek Devlet memuru aylığının iki katı C) En yüksek Devlet memuru aylığının üç katı D) Her hangi bir ödemede bulunulmaz 12

14 52) Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çekilme suretiyle görevlerinden ayrılanların, devir ve teslim işlemlerini Yönetmelikte tespit edilen süreler içinde tamamlayamayanlara, fazla çalıştıkları süreler için ücretleri ödenir. B) Tespit edilen devir ve teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tamamlayanlar yetkili amirini haberdar ederek görevlerini bırakabilirler. C) Bu Yönetmelik ile tespit edilen sürelerde veya teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tamamlayanların aylıkları, çalıştıkları sürelerle kayıtlı olmak üzere, eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. D) Çekilen Devlet memurlarının devir ve teslim süreleri; savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğranılan yerlerde bir ayı aşmamak şartı ile yetkili amirce uzatılabilir. 53) Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. B) Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. C) Sözlü olarak yapılan şikayetlerde amir şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. D) Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin üst disiplin amirine aittir. 54) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni göstermemeleri veya işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğraması hali aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Kasdi zarar B) İhmal sonucu zarar C) Tedbirsizlik sonucu zarar D) Hiçbiri 55) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğması için aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması B) Zararın mevcut olması C) Zararın mücbir sebepten hasıl olmaması D) Hepsi 13

15 56) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, refakat iznine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. B) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. C) Memurun yıl içerisinde kullanabileceği refakat izni süresi altı ayı geçemez. D) Refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. 57) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca; Malmüdürü olarak görev yapan (A) memuriyete 26/07/1979 tarihinde başlamış olup, 31/07/2004 tarihi itibarıyla yer değiştirmeye tabi hizmetleri aşağıda gösterilmiştir. Malmüdürü (A) halen 2. Bölgede yer alan Ilgın- Konya da görev yapmakta olup, 2014 yılı yer değiştirme döneminde 5. Bölgede yer alan Diyarbakır İli Çınar İlçesine atanma talebinde bulunmuştur. (A) nın bu talebinin yerine getirilip getirilemeyeceği ve gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? Yer Değiştirmeye Tabi Hizmetler 1. Bölge- Hizmeti yoktur 2. Bölge- 2 yıl 2 ay 29 gün 3. Bölge- 8 ay 8 gün 4. Bölge- 4 yıl 5. Bölge- 2 yıl 11 ay 8 gün 6. Bölge- Hizmeti yoktur. A) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı için ataması yapılamaz. B) Atanmak istediği 5. Hizmet Bölgesindeki çalışma süresini tamamlamıştır. Ayrıca atama çalışılmayan en fazla iki alt veya iki üst hizmet bölgesine yapılabildiğinden ataması yapılamaz. C) 5. Hizmet Bölgesindeki zorunlu çalışma süresini doldurduğu halde, bu bölgeye atanmayı istediği ve 5. Hizmet Bölgesindeki hizmet süresi 6 yılı geçmediği için ataması yapılabilir. D) Bakanlıkta 25 yıl hizmeti olduğundan ve üç hizmet bölgesinde görev yapmış olduğundan ataması yapılabilir. 14

16 58) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenler ve istisnalar dışında; Defterdar Yardımcısı, Muhakemat Müdürü ve Malmüdürü unvanında bulunanlar 1. Bölge de yer alan Ankara ilinde ne kadar süreyle görev yapabilirler? A) Defterdar Yardımcısı 7 Muhakemat Müdürü 7 Malmüdürü 5 B) Defterdar Yardımcısı 7 Muhakemat Müdürü 5 Malmüdürü 7 C) Defterdar Yardımcısı 5 Muhakemat Müdürü 7 Malmüdürü 7 D) Defterdar Yardımcısı 5 Muhakemat Müdürü 5 Malmüdürü 7 59) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi unvanlar arasında sayılmamıştır? A) İstatistikçi B) Matematikçi C) Çözümleyici D) Mütercim 60) Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre, Personel Müdürlüğünde görev yapan Personel Müdürü, Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Daire Tabibi nin disiplin amirleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) Personel Müdürü Defterdar Vali Defterdarlık Uzman Yardımcısı Personel Müdürü Defterdar Yardımcısı Daire Tabibi Defterdar Vali B) Personel Müdürü Defterdar - Defterdarlık Uzman Yardımcısı Personel Müdürü Defterdar Daire Tabibi Defterdar Yardımcısı Defterdar C) Personel Müdürü Defterdar Vali Defterdarlık Uzman Yardımcısı Defterdar Yardımcısı Defterdar Daire Tabibi Defterdar - D) Personel Müdürü Defterdar Vali Defterdarlık Uzman Yardımcısı Personel Müdürü - Daire Tabibi Defterdar Vali 15

17 61) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca, hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak süreler arasında sayılmıştır? A) Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde geçirilen süreler. B) Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde geçirilen süreler C) Her türlü aylıksız izin süreleri D) Muvazzaf askerlikte geçen süreler 62) Bayan (A), Maliye Bakanlığında 1 yıl 6 ay Muhasebe Müdürü, 6 ay Genel Müdür, 2 ay da Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve 30 hizmet yılı üzerinden emekliye ayrılmıştır. Bayan (A)'nın emekli aylığında yararlanacağı makam ve görev tazminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Makam tazminatından yararlanır ve görev tazminatından yararlanamaz B) Sadece görev tazminatından yararlanır C) Sadece makam tazminatından yararlanır D) Makam ve görev tazminatından yararlanır 63) doğumlu bay (A) Meslek Lisesinden tarihinde mezun olarak tarihinde göreve başlamıştır. Bay ( A) memuriyette iken Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve 01/11/1995 tarihinde askerlik görevini yapmak üzere görevinden ayrılmış ve aynı tarihte de sevke tabi tutulmuştur. 11/11/1995 tarihinde askerlik görevine duhul etmiş ve 01/03/1996 tarihinde yedek subay okulundan mezun olup 01/03/ /03/1997 tarihleri arasında da askerlik görevini tamamlayarak 20/02/1997 tarihinde memuriyet görevine dönmüştür. Bay (A)'nın 20/09/2014 tarihi itibarı ile toplam emeklilik hizmeti ne kadardır? A) 22 yıl 11 ay 10 gün B) 22 yıl 11 ay 18 gün C) 22 yıl 7 ay 28 gün D) 22 yıl 10 ay 28 gün 64) Sigorta hükümlerine tabi olarak çalışan bayan ( A)'nın, sürekli bakıma muhtaç beş yaşında engelli çocuğu 24/09/2014 tarihinde vefat etmiştir. Bu tarih itibarı ile 1440 gün sigortalı hizmeti bulunan bayan (A)'nın emekliliğe tabi toplam hizmet süresi ve emeklilik yaş haddi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? A) Hizmet Süresi 5 yıl, Yaş 57 yıl B) Hizmet Süresi 6 yıl, Yaş 57 yıl C) Hizmet Süresi 4 yıl, Yaş 58 yıl D) Hizmet Süresi 5 yıl, Yaş 58 yıl 16

18 65) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, ilk defa veya tekrar çalıştırılmaya başlatılan kişiler, sigortalılık başlangıcından itibaren kaç gün içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK ya bildirilmesi gerekir? A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün 66) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, yaşlılık aylığının hesabında uygulanacak aylık bağlama oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2, toplamda % 90 ını geçemez. B) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için % 2, toplamda % 100 ünü geçemez. C) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için % 3, toplamda % 90 ını geçemez. D) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için % 3, toplamda % 100 ünü geçemez. 67) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilmenin sebeplerinden değildir? A) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması B) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi C) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması D) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması 68) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen aşağıdaki işlemlerden hangisi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlemlerden sayılmaz? A) 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verme B) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama C) Sürekli görev yolluğunu ödememe D) Müdür unvanından Müdür Yardımcısı unvanına atama 17

19 69) Tebligata esas adresi tespit edilemeyen Bay (A)'ya verilen Devlet memuriyetinden çıkarma cezası 15/09/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilan yoluyla bildirilmiştir. Buna göre ilgilinin hakkında tesis edilen bu işleme karşı dava açma süresi aşağıdaki tarihlerden hangisinden itibaren işlemeye başlar? A) 30/09/2014 B) 29/09/2014 C) 16/09/2014 D) 15/09/ , 71 ve 72 nci sorular aşağıdaki metne göre cevaplandırılacaktır. Defterdar olarak görev yapmakta olan Bay (A)'nın bu görevden alınmasına ilişkin 20/03/2014 tarihli kararname 24/03/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bay (A) söz konusu kararnamenin iptali istemiyle dava açmıştır. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin 01/06/2014 tarihli karar 19/06/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. 70) Bay (A)'nın aç mış olduğu davada aşağıdaki yargı yerlerinden hangisi görevli ve yetkilidir? A) Danıştay B) Eski görevinin bulunduğu il yargı çevresi idare mahkemesi C) Eski görevinin bulunduğu il yargı çevresi bölge idare mahkemesi D) Yeni görevinin bulunduğu il yargı çevresi idare mahkemesi 71) Bay (A)'nın davayı açabileceği en son tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 22/05/2014 B) 20/05/2014 C) 23/05/2014 D) 21/05/ ) İdarenin başvurabileceği kanun yolu ve son başvuru tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A) Temyiz- 31/08/2014 B) İtiraz- 30/08/2014 C) İstinaf- 07/09/2014 D) Temyiz- 07/09/ ) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerinin görevlerinden değildir? A) Ödeme emri belgesinin imzalanması B) İşin yaptırılması C) Mal ve hizmetin alınması D) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması 18

20 74) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; "Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Kamu mali yönetimini B) Mali kontrolü C) Stratejik planı D) Kamu giderini 75) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden değildir? A) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir B) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır C) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyetetkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır D) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir 76) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ödeneklerin kullanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bütçe ödenekleri ayrıntılı harcama programı ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır B) Emanet hesabına alınan ve zamanaşımına uğramamış borçlar cari yıl bütçesinden ödenir C) Bütçede yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapılamaz D) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir 77) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ön ödemelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ön ödeme yapılması harcama yetkilisince uygun görülmelidir B) Ön ödeme karşılığı ödeneğin saklı tutulması gerekir C) Avans vermek veya kredi açılmak suretiyle ön ödeme yapılabilir D) Süresinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır 19

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (A) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU HAZİRAN 2014 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ŞUBAT 2017 / ANKARA Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ EK: 2 BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ Servis Adı Servis Sorumlusu Yedek Görevli Görevler Görevli Yedek Görevli İdari Davalar Eğitim Sınav Bakanlık ve Valilik atamalı personelin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hizmet

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince;

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER Türkiye Kızılay Derneği Kamu yararına hizmet veren bir dernektir. Bu dernek yıllardır ülkemizde sağlık alanında hastane ve tıp merkezi açarak uygun fiyatlarla,zaman zaman halk günleri ile sağlık alanında

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Personel Giderleri 1- Ödeme Emri Belgesi

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) () Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, vergi dairesi başkanlıklarında boş

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı