Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004

2 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004

3 T.C. SAYITAY BAKANLII BALGAT / ANKARA Tlf: Fx: sayistay.gov.tr

4 ÇNDEKLER Sunu 5 Sayıtay Hakkında Genel Bilgiler Örgüt eması 9 Anayasal ve Yasal Çerçeve 10 Ana Hatlarıyla Görevler 10 Yetkiler 11 Denetimin Kapsamı 11 nsan Kaynakları 13 Parasal Büyüklükler Yılı Faaliyetleri Denetim Faaliyetleri 19 Yargılama Faaliyetleri 25 Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar 29 Dünya Sayıtayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi ve Deneyim Paylaımı 35 Yayın Faaliyetleri 39 Eitim Faaliyetleri 41 Biliim Sisteminin Gelitirilmesi 44 Sayıtay Web Sitesi 45 Stratejik Planlama Faaliyetleri Stratejik Planlama 49 Strateji Bildirimi 49

5 Avrupa Birliine Geçi Sürecinde Sayıtay Ulusal Programda Yer Alan Taahhütler 55 Avrupa Birliine Uyum Çalımaları Kapsamında Gerçekletirilen Yasal Düzenlemeler 58 Sayıtayın Avrupa Birliine Katılım Sürecine Yönelik Çalımaları 61 Ek Tablolar ve Grafikler ndeksi 63

6 SUNU Dünyanın hemen her yerinde faaliyet raporları effaflıı gelitirmenin ve kurumsal hesap verme sorumluunun yerletirilmesinin bir aracı olarak görülmektedir. Sayıtayımız da dünyadaki bu açılımın farkında olarak her yıl hazırladıı faaliyet raporlarıyla ülkemiz kamu mali yönetimine bu yönde katkıda bulunmayı arzulamaktadır. Bu raporda Kurumumuzun geçen bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekletirdii faaliyetler hakkında ana hatlarıyla bilgi sunulmaktadır. Sayıtay denetimlerinin kamu mali yönetiminde saydamlıın salanması ve hesap verme sorumluluunun gelitirilmesinde oynadıkları rolün önemi ülkemizde ve uluslararası camiada da her vesile ile vurgulanmaktadır. Sayıtayın düzenledii raporların güvenilir olması ve kamu mali yönetiminin iyiletirilmesine katkı salayabilmesi, Sayıtayın denetim yetkisinin tüm kamu yönetimini kapsaması ve uluslararası denetim standartlarına uygun bir denetimi gerçekletirebilmesine balıdır. Bu husus hem "Avrupa Birlii Müktesebatının Üstlenilmesine likin Türkiye Ulusal Programı"nın hem de Kamu Harcama Yönetimi Reformu nun temel alanlarından birini oluturmaktadır tarih 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimizde köklü deiiklikler yapılmıtır. Yürürlüe girecei tarihinden itibaren bu Kanun ile Sayıtayın denetim alanı genilemi, kamu görevlilerinin sorumlulukları yeniden oluturulmu ve Sayıtaya denetim sonuçlarını düzenli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlaması görevi verilmitir.

7 Bu deiiklikler, Sayıtay Kanununun hem denetim, hem de yargı fonksiyonu ile ilgili maddelerinde önemli deiikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmitir. Nitekim, Sayıtayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmü standartlara uyumlu düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla denetlemesi ve Anayasada çizilen sınırlar içindeki hükme balama yetkisine ilaveten Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren yüksek kalitede raporlar sunması hedefinin gerçekletirilebilmesi amacıyla hazırlanan Sayıtay Kanunu Taslaı kamuoyunun bilgisine açılmıtır. Taslaın çok kısa süre içinde yüce Meclisimize sunulacaını umut etmekteyiz. Sayıtay Kamu Yönetimi Reformu içerisindeki öneminin farkında olarak faaliyetlerini ekillendirmeye çalımaktadır. Kurumumuz yürüttüü bu çalımalara yapılacak katkıları ve uyarıları ükranla karılayacaktır. Bu duygu ve düüncelerle en derin saygılarımı sunarım. Mehmet DAMAR Sayıtay Bakanı

8 Sayıtay Hakkında GENEL BLGLER

9 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER ÖRGÜT EMASI BAKAN YÜKSEK DSPLN KURULU MEMURLAR SEÇM VE DSPLN KURULU GENEL KURUL * TEMYZ KURULU * DARELER KURULU * DARELER (8) * SAVCI GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCILARI DENETM GRUPLARI (24) KESN HESAP GRUBU SÖZLEME TESCL VE KAYIT GRUBU BM DENETÇLER GRUBU ARATIRMA VE TASNF GRUBU DI LKLER GRUBU DENETM PLANLAMA VE RAPOR GRUBU PROTOKOL LER GRUBU PERFORMANS DENETM GRUBU ETM GRUBU (26.GR) TBMM LE LKLER GRUBU ETM VE METODOLOJ GELTRME GRUBU YÖNETM BRMLER *Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Dairelere balı olarak çalıan Raportörler örgüt yapısına dahildir. 9 SAYITAY BAKANLII

10 2004 YILI FAALYET RAPORU ANAYASAL VE YASAL ÇERÇEVE Sayıtayın kuruluu ve görevleri Anayasamızın 160 ıncı ve 164 üncü maddelerinde yer almıtır. Sayıtayın kuruluu, ileyii, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ile Bakan ve üyelerinin teminatları tarih ve 832 sayılı Sayıtay Kanunu ve ek ve deiiklikleri ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda düzenlenmitir. ANA HATLARIYLA GÖREVLER Anayasamız Sayıtaya; Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, Sorumluların hesap ve ilemlerini kesin hükme balamak, Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme balama ilerini yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisine kesinhesap kanun tasarıları hakkında uygunluk bildirimi sunmak, görevlerini vermitir. 10 SAYITAY BAKANLII

11 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER YETKLER Sayıtay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında; Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve dier sorumlularla dorudan yazımaya, Gerekli gördüü belge, defter ve kayıtları gönderecei mensupları vasıtasıyla görmeye veya diledii yere getirtmeye, Sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çaırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye, yetkili kılınmıtır. Ayrıca Sayıtay, denetimine giren ilemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve kurullarla dier gerçek ve tüzel kiilerden (Bankalar dahil) isteyebilir. Bunlara ilaveten Sayıtaya, denetimine giren daire ve kurumların ilemleriyle ilgili kayıtları, eya ve malları, ileri ve hizmetleri görevlendirecei mensupları veya bilirkiiler vasıtasıyla yerinde ve ilem ve olayın her safhasında inceleme yetkisi de verilmitir. DENETMN KAPSAMI Anayasanın 160 ıncı maddesi gereince genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve malları Sayıtay denetiminin kapsamındadır. Bata 832 sayılı Sayıtay Kanunu olmak üzere çeitli yasal düzenlemelerle Sayıtayın denetimine tabi kurum ve kurulular belirlenmitir. 11 SAYITAY BAKANLII

12 2004 YILI FAALYET RAPORU Tablo 1: Sayıtay Denetimine Tabi Kurum ve Kurulular Genel Bütçeli Kurulular Katma Bütçeli Kurulular Döner Sermayeli Kurulular Belediyeler l Özel dareleri Özel Bütçe Rejimi Olan Kurulular Özerk Kurulular Anayasa Mahkemesi, Babakanlık, Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı, Hazine Müstearlıı, Dı Ticaret Müstearlıı, Danıtay, Yargıtay, Devlet statistik Enstitüsü Bakanlıı, Diyanet leri Bakanlıı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü, Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlüü, Adalet Bakanlıı, Milli Savunma Bakanlıı, çileri Bakanlıı, Emniyet Genel Müdürlüü, Jandarma Genel Komutanlıı, Sahil Güvenlik Komutanlıı, Dıileri Bakanlıı, Maliye Bakanlıı, Milli Eitim Bakanlıı, Bayındırlık ve skân Bakanlıı, Salık Bakanlıı, Ulatırma Bakanlıı, Tarım ve Köyileri Bakanlıı, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıı, Kültür Bakanlıı, Turizm Bakanlıı, Çevre ve Orman Bakanlıı, Denizcilik Müstearlıı, Gümrük Müstearlıı Tarım Reformu Genel Müdürlüü, Vakıflar Genel Müdürlüü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüü (Tara Tekilatı Hariç), Karayolları Genel Müdürlüü, Devlet Su leri Genel Müdürlüü, Hudut ve Sahiller Salık Genel Müdürlüü, Orman Genel Müdürlüü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü, Petrol leri Genel Müdürlüü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüü, Telsiz Genel Müdürlüü, Yüksek Öretim Kurulu, Devlet Üniversiteleri Yüksek Teknoloji Enstitüleri Genel ve Katma Bütçeli Kurululara ve Mahalli darelere Balı Döner Sermayeler Büyükehir, il, ilçe ve bucak belediyeleri (Belediyelerin itirakleri, irketleri ve kanunla kurulan teekkülleri ile belediye birlikleri denetim kapsamı dıındadır) (l özel idarelerinin kurdukları irketler ve birlikler denetim kapsamı dıındadır) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüü, Türk Tarih Kurumu Bakanlıı, Türk Dil Kurumu Bakanlıı, Babakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bakanlıı, Maliye Bakanlıı Kefalet Sandıı, Vakıflar Kefalet Sandıı, Vakıflar Kefalet Sandıı ç leri Bakanlıı Özel dare ve Belediyeler Kefalet Sandıkları Türkiye Kurumu, daresi Bakanlıı(*) (*) Özelletirme daresinin özelletirme ilemleri Babakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenmektedir. Bata 233 sayılı KHK gereince Kamu ktisadi Teebbüsleri olmak üzere çeitli yasal düzenlemeler ile yukarıdaki tabloda sayılanlar dıında kalan tüm kamu kurum ve kuruluları Sayıtay denetimi dıına çıkarılmı bulunmaktadır. 12 SAYITAY BAKANLII

13 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER NSAN KAYNAKLARI Sayıtayda 15 Eylül 2004 tarihi itibariyle 1211 personel görev yapmaktadır. Bunlardan 560 ı meslek mensubu, 641 i yönetim mensubu 10 u savcı ve savcı yardımcılarıdır. Yönetim Mensubu 53% Meslek Mensubu 46% Mensuplarımızın kompozisyonu, yandaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmitir. Savcı ve Yardımcıları 1% Grafik 1: Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu 560 Meslek mensubumuzun 48 i Birinci Bakan, Daire Bakanı ve Üyelerden 10 u Raportörlerden ve 502'si Uzman Denetçi, Badenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılarından olumaktadır. Meslek mensuplarımızın tüm mensuplarımız içindeki kompozisyonu yandaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmitir. 502 denetçinin 228 i Uzman Denetçi, 143 ü Badenetçi, 50 si Denetçi ve 81 i Denetçi Yardımcısı kadrosunda bulunmaktadır. Yönetim Mensubu + Savcı ve Yrd %54 Bakan,Daire Bakanı, Üyeler %4 Raportörler 1% Grafik 2: Meslek Mensuplarının Kompozisyonu Denetçiler 41% 13 SAYITAY BAKANLII

14 2004 YILI FAALYET RAPORU Yönetim mensuplarımızdan 389 u Genel dari Hizmetleri Sınıfında, 9 u Salık Hizmetleri Sınıfında, 21 i Teknik Hizmetler Sınıfında, 185 i Yardımcı Hizmetler Sınıfında olup 37 si Sözlemeli Personel statüsünde çalımaktadır. Yönetim mensuplarımızın tüm mensuplarımız içindeki kompozisyonu yandaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmitir. Sözlemeli Personel 3% Yardımcı Hizmetler 15% Teknik Hizmetler 2% Genel dare 32% Salık Hizmetleri 1% Meslek Mensubu Savcı ve Yrd %47 Grafik 3: Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu Mensuplarımızın örenim durumları ise aaıdaki grafikte belirtilmektedir. Yüksek Okul Mezunu 820 Meslek Okulu Mezunu 104 Lise Mezunu 178 Orta Okul Mezunu 100 lkokul Mezunu Grafik 4: Örenim Durumlarına Göre Mensuplar Mensuplarımızın cinsiyetine göre daılımı aaıda gösterilmektedir. Bayan 310 Bay Grafik 5: Cinsiyete Göre Mensuplar 14 SAYITAY BAKANLII

15 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER BÜTÇEDEK PARASAL BÜYÜKLÜKLER 2005 yılı bütçe teklifimizde yer alan ödenek talebimizin ekonomik sınıflandırmaya göre daılımı ise u ekildedir. Tablo 2: 2005 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Daılımı (Milyon TL) Kodu Açıklama Miktar 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri TOPLAM yılı bütçe teklifimizde yer alan yatırım harcamalarımız ekonomik sınıflandırmaya göre daılımı aaıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3: 2005 Mali Yılı Yatırımları (Milyon TL) Sayıtay Denetimini Gelitirme Projesi Büro Mefruatı Alımları Bilgisayar Alımı Bilgisayar Yazılımı Alımı Sayıtayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Uluslararası Kurululara Katkı Payı Ödemeleri Sayıtay Binası Bakım ve Onarım Projesi Hizmet Binası GENEL TOPLAM SAYITAY BAKANLII

16 2004 YILI FAALYET RAPORU 16 SAYITAY BAKANLII

17 2004 Yılı FAALYETLER

18 2004 YILI FAALYETLER DENETM FAALYETLER Ön Denetim Sayıtay denetimine tabi olan daire ve kurumlarca harcamaya ilikin olarak yapılan sözlemelerle her türlü baıtlar tescil edilmektedir. Ancak 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca ve bütçe kanunları ile vizeden istisna edilen sözlemelerle ivedilik ve gizlilik sebebi ile eksiltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilenler ve yabancı memleketlerde yapılan satınalmalara ilikin sözlemeler kayda tabidir. Genel ve Katma Bütçeli dairelerin kadro ve ödenek daıtım ilemleri önceden vizeye tabi tutulmaktadır. Ödenek Vize lemleri 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde adet ödeme emri incelenerek vize edilmitir. Gene bu süre içinde adet belge üzerinde bütçe aktarma ilemi gerçekletirilmi, 875 adet mevkufat müzekkeresi vize edilmi ve adet belge üzerinde tenkis ilemi yapılmıtır. Tablo 4: Ödenek Vizesi Hareketleri (*) Cinsi Miktar (Milyar TL) Vize Edilen Belge Sayısı ade Edilen Belge Sayısı Ödeme Emri Bütçe çi Aktarma Mevkufat Tenkis TOPLAM (*) tarihleri arası 19 SAYITAY BAKANLII

19 2004 YILI FAALYET RAPORU Kadro Vize lemleri Daıtım ve tenkis olmak üzere toplam adet belge üzerinden ilem gören kiiye ilikin kadro incelenerek vize edilmitir. Tablo 5: Kadro Vize Hareketleri (*) Cinsi Vize Edilen Belge Sayısı Vize Edilen Belgelerdeki Kii Adedi ade Edilen Belge Sayısı Daıtım Tenkis TOPLAM ptal Edilen Kadro Adedi hdas Edilen Kadro Adedi (*) tarihleri arası Sözleme Tescil ve Kayıt lemleri Sayıtaya 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri içerisinde, mahalli idareler de dahil olmak üzere adedi tescil, adedi de kayıt ilemine tabi toplam adet sözleme dosyası gelmitir. Tablo 6: Bütçe Türlerine Göre Tescil çin Gelen Sözleme Sayısı (*) Bütçe Türleri Tescil çin Gelen Sözleme Sayısı Genel Bütçe 441 Katma Bütçe 243 Döner Sermaye 232 Fon 23 Belediye 417 Özel dare 49 TOPLAM (*) tarihleri arası Yapılan inceleme sonucunda bu sözlemelerde mevzuata aykırı bulunan 282 konu hakkında sorgu düzenlenmitir. Sorgu konusu yapılan sözlemelerden 233'ü tescil edilmi, geriye kalan 49 adedi mevzuata uygun bulunmayarak dairelere gönderilmitir. Bu dönem içinde Daireler veya Daireler Kurulunca mevzuata aykırılık nedeniyle 17 sözlemenin vize ve tescili reddedilmitir. 20 SAYITAY BAKANLII

20 2004 YILI FAALYETLER Saymanlık Hesaplarının ncelenmesi Denetim süreci sayman hesaplarının denetçiler tarafından harcamadan sonra incelenmesiyle balamaktadır. Denetim alanımızda deiik bütçe rejimlerine tabi kamu kurum ve kurulularına ait toplam (ayniyat saymanlıkları hariç) adet saymanlık bulunmaktadır saymanlık hesabından; önemli ve öncelikli görülen 902 adedi 2004 yılı inceleme programına alınmı; bunlardan 693'ü merkezde, 209'u yerinde incelenmitir. Bütçe türlerine göre mevcut saymanlık sayısı ile bu yıl inceleme programına alınanlar aaıdaki tabloda gösterilmitir: Tablo 7: Denetim Kapsamına Giren ve Programa Alınan Saymanlıkların Türleri ve Sayıları Denetim Kapsamındaki Saymanlıklar Toplam Hesap Sayısı 2004 Yılında nceleme Programına Alınan Hesaplar Merkezde Yerinde Toplam Genel Bütçe Katma Bütçe Döner Sermaye Fon Saymanlıı Belediyeler Özel dareler Özel Bütçe TOPLAM Ayrıca aynı inceleme döneminde; Tefti layihaları ile ortaya çıkan uyumazlıkların çözümü için Kurumumuza mahalli idarelerce yapılan bavuruların 180 i, Ayniyat hesaplarından merkezde bulunan 20 si denetlenmek için inceleme programına alınmıtır. 21 SAYITAY BAKANLII

21 2004 YILI FAALYET RAPORU Saymanlık Hesaplarının Yıllık nceleme Programına Alınması Sırasında Dikkate Alınan Kriterler Saymanlık Hesaplarının Yıllık nceleme Programına alınması sırasında denetçi kapasitemiz, saymanlıkların harcama tutarları ve risk taıyan alanlar gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır yılı hesaplarından programa alınıp incelemesi tamamlanan Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıkların bütçe giderleri toplamının, toplam bütçe giderleri içindeki payı aaıdaki tabloda da görülecei üzere % 79 olmutur. Tablo 8: Bütçe Gideri tibariyle ncelenen Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıklar (Milyar TL) 2003 Yılı Genel Bütçe Katma Bütçe Toplam Toplam Bütçe Gideri ncelenen Toplam Bütçe Gideri Bütçe Gideri tibariyle nceleme Yüzdesi %77,9 %92.4 %79.1 Yatırım harcamaları yüksek olan ve bütçe büyüklüü itibariyle önemli bir yere sahip ve riski düzeyi yüksek nitelikte olabilecek il özel idare hesaplarının 71 adedi inceleme programına alınmıtır. Büyükehir belediyelerinin tamamı ve il belediyelerinin büyük bir bölümü inceleme programına alınmı ve çounluu belde belediyesi olan ve bütçe büyüklüü itibariyle küçük olan dier belediyeler inceleme programı dıında tutulmutur. Saymanlık sayısı açısından önemli olmasına ramen bütçe büyüklüü itibariyle çounluu çok küçük hesaplar olan döner sermaye saymanlıklarından riskli görülen veya bütçe büyüklüü itibariyle önemli sayılan 290 adedi inceleme programına alınmıtır. 22 SAYITAY BAKANLII

22 2004 YILI FAALYETLER Performans Denetimleri Performans denetimi, idari faaliyetlerin iyi yönetim ilkeleri, uygulamaları ve politikalarına göre incelenmesini, idarelerin bilgi sistemlerinin, performans ölçütlerinin, iç kontrol düzenlemelerinin, sorunlarının çözümü için izledikleri yöntemlerin, faaliyetlerin çevresel etkilerinin, üretilen mal ve hizmetlere ilikin kalitenin ve sunum adaletinin deerlendirilmesini, idarelerin hedeflerine ulamadaki etkinlikleri ile hedeflenen sonuç ve etkilerle gerçekleen sonuç ve etkilerin karılatırılmasını kapsayan bir denetim türüdür. Sayıtaya 832 sayılı Kanununa 4179 sayılı Yasayla eklenen Ek 10 uncu madde ile 1996 yılında performans denetimi yapma görev ve yetkisi verilmitir. Söz konusu görev ve yetkinin verilmesini takiben 1996 yılında ngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO) ile ikili ibirlii projesi gelitirilmitir. Bu ortak proje kapsamında Türkiye de teorik eitim düzenlenmi ve iki pilot denetim projesi uygulamaya konulmutur. Pilot projeler NAO denetçilerinin teknik yardım, destek ve yol göstericiliinde yürütülmütür. Pilot projelerden elde edilen deneyimlerin ııı altında performans denetimi metodolojisi oluturmak ve performans denetimini yaygınlatırmak amacıyla 1999 yılında Performans Denetimi Grubu oluturulmutur. Performans Denetimi Grubu bugüne dein sekiz performans denetimi raporu tamamlamıtır. Performans Denetimi Grubu az sayıdaki deneyimli kadrosuyla uluslararası standartlara uygun denetim çalımalarını sürdürmektedir yılında Vakıflar Genel Müdürlüünün Sorumluluundaki Tarihi Eserlerin Korunması ve "Ormanların Korunması" isimli performans denetim raporları TBMM'ye sunulmutur. 23 SAYITAY BAKANLII

23 2004 YILI FAALYET RAPORU Salık Bakanlıına Balı Hastanelerde laç ve Tedavi Malzemeleri Tedariki ve Kullanımı isimli performans denetim raporları ise tamamlanmı ve Sayıtay Genel Kurulundan geçtikten sonra TBMM'ne sunulacaktır. "Salık Bakanlıına Balı Hastanelerde laç ve Tedavi Malzemeleri Tedariki ve Kullanımı" konulu performans denetimi çalımasının amacı; doru nitelikte ve doru miktarda ilaç ve tedavi malzemesinin tutumluluk ilkesine uygun ekilde tedarik edilip edilmediinin, stok kontrollü depolama ve kullanımın ekonomik ve etkin olup olmadıının, malzeme yönetim sürecinin her evresi ile ilgili görev, yetki ve hesap verme sorumluluklarının açıkça belirlenip belirlenmediinin, yönetim bilgi sisteminin yöneticilerin doru karar vermelerini salayacak, tam, doru ve güncel veriler üretip üretmediinin aratırılması yoluyla bu alandaki riskler ve iyi uygulama örneklerinin tespit edilerek ilaç ve tedavi malzemelerinin yönetimine ilikin faaliyetlerin tutumlu, verimli ve etkin yürütülmesi için öneriler gelitirmektir. Performans Denetim Grubu 2004 yılı sonunda iki yeni performans denetimi çalımasına balamı bulunmaktadır. "Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi" konulu performans denetimi çalımasında yanıtı aranacak temel sorular kıyı bölgelerine ilikin çevre düzeni ve imar planlarının ne ölçüde salıklı hazırlanabildii, kıyı kenar çizgilerinin tespiti çalımalarının yürütülmesi ve tamamlanmasını engelleyen hususların neler olduu, kıyılardaki usulsüz yapılamaların nedenleri ve bu alandaki denetim faaliyetlerinin yeterlilii olarak belirlenmitir. Yürütülen bir baka çalıma da " E-Dönüüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetlerin Performansı" konulu performans denetimi çalımasıdır. Bu çalımada ülkemizin bilgi toplumuna dönüüm sürecinde, kısıtlı kamu kaynaklarının 24 SAYITAY BAKANLII

24 2004 YILI FAALYETLER verimli kullanılması için kamu kurumlarının bilgi ve iletiim teknolojileri yatırımlarında mükerrerliklerin önlenmesi; yatırımların ülkemizin ihtiyaçları ve öncelikleri dorultusunda yapılması, bu yatırımların koordinasyon içinde ve zamanlı yürütülmesi, denetimin odaklanacaı temel dorular olarak tasarlanmaktadır Yürütülen bu performans denetimi çalımaları denetimin planlanması aamasında bulunmaktadır. YARGILAMA FAALYETLER Genel Kurul Genel Kurul, 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri arasında intikal eden 57 deiik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıtır. Konular itibariyle Genel Kurul kararları aaıdaki tabloda gösterilmitir: Tablo 9: Konular tibariyle Genel Kurul Kararları (*) Konu Sayısı Kurum çi leyi ve levlerle lgili Kararlar 13 Görü Bildirme (2547 sayılı Yasa 56/d) Kararları 24 Mevzuat Yorumu le lgili Kararlar 1 Genel Uygunluk Bildirimi Kararları 4 Sayıtayla lgili Yönetmelikler Hakkındaki Kararlar 5 Hasapların Denetlenmesi le lgili Kararlar 2 TBMM'ne Sunulan Raporlarla lgili Kararlar 4 Dier Kararlar 4 TOPLAM 57 (*) tarihleri arası 25 SAYITAY BAKANLII

25 2004 YILI FAALYET RAPORU Daireler Kurulu Daireler Kurulu 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri içinde 65 adet mali nitelikte yönetmelik hakkında görü bildirmi, itiraza konu olan 13 adet sözleme dosyası ile 11 adet dier konulara ilikin dosyayı karara balamıtır. Daireler Kurulunun kararları konu balıkları itibariyle aaıdaki tabloda gösterilmitir: Tablo 10: Konu Balıkları tibariyle Daireler Kurulu Kararları (*) Kararlar Sayısı Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 45 Yönetmelik Deiiklikleri Hakkında 16 Döner Sermayeli letmeler Yönetmelikleri 4 Sözleme ile lgili 13 Dernekler ile lgili 11 TOPLAM 89 (*) tarihleri arası Temyiz Kurulu Sayıtay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan bavurulardan 648 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmitir. Tablo 11: Temyiz Kurulu Faaliyetleri (*) 2002 den Devreden Dosya Sayısı de Gelen Dosya Sayısı 656 Toplam Dosya Sayısı 1376 Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (lamı Düzenlenen) 648 (*) tarihleri arası 26 SAYITAY BAKANLII

26 2004 YILI FAALYETLER Temyiz Kurulunca verilen kararın sonuçları aaıdaki tabloda gösterilmitir. Tablo 12: Konular tibariyle Temyiz Kurulu Kararları (*) Tasdik 254 Düzelterek Tasdik 58 Kaldırma 152 Bozma 72 Yapılacak lem Yok 507 (*) tarihleri arası Daireler Sekiz yargılama dairesine 1 Ekim 2004 tarihi itibariyle, geçen yıldan devreden 1257 ve 2004 yılında düzenlenen 1719 adet olmak üzere toplam yargı raporu intikal etmitir. Bu raporların 1719 u yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmitir. Yargılamalar sonucunda ilâm düzenlenmi yargı raporunda deiik konu ele alınarak karara balanmıtır. Bu yargılamalar sonucuna yersiz ödemelere karılık olarak yapılan TL tutarındaki tahsilat ilâmlara dercedilmi olup TL lık tazmin hükmü verilmitir. 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde, suç tekil eden fiillere ilikin gerei yapılmak üzere 28 konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmitir. Sekiz yargılama dairesinin verdikleri yargı kararlarına ilikin bilgiler aaıdaki tabloda toplu biçimde gösterilmitir: 27 SAYITAY BAKANLII

27 2004 YILI FAALYET RAPORU Tablo 13: Dairelerin Yargısal Kararları (*) Toplam Yargılanan Rapor Tahsil Tazmin lgili daire veya Rapor Sayısı Rapor Sayısı Madde Sayısı Miktarı (Milyon TL) Miktarı (Milyon TL) savcılıklara gönderilen suç DARELER tekil eden fiiller 1. DARE DARE DARE (**) (**) 1 4. DARE DARE DARE DARE DARE TOPLAM (*) tarihleri arası (**) Yabancı para cinsinden tahsil veya tazmin edilen tutarlar tarihteki MB kurlarına göre TL'na çevrilmitir. Dairelerce verilen idari nitelikteki Kararların konularına ilikin özet bilgiler de öyledir: Tablo 14: Dairelerin dari Nitelikteki Kararları (*) DARELER Yönetmelik Sözleme Müzekkere ve Görü Bildirme Dier (Belge s. ade. Muh.) 1. DARE DARE DARE DARE DARE DARE DARE DARE TOPLAM (*) tarihleri arası 28 SAYITAY BAKANLII

28 2004 YILI FAALYETLER TÜRKYE BÜYÜK MLLET MECLSNE SUNULAN RAPORLAR Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları 2003 Mali Yılı Genel Bütçe Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi, Genel Bütçe Uygulama Sonuçları, 2003 Mali Yılı Katma Bütçe Raporu ve Katma Bütçe Genel Uygunluk Bildirimi, Katma Bütçe Uygulama Sonuçları raporları yasal süresi içerisinde düzenlenmi ve Sayıtay Genel Kurulunda son ekli verildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine tarihinde sunulmutur. Genel uygunluk bildirimlerinde ve balı cetvellerde, ödenek T.C. Sayıtay Bakanlıı Genel Uygunluk Bildirimi 2003 Genel Bütçe SAYITAY GENEL KURULU'NUN GÜN VE 5102 SAYILI KARARI durumu, iptal edilen ve özel kanunlar gereince devredilen ödenek, 1050 sayılı Yasanın 83 üncü maddesi uyarınca ve dı proje kredilerinden harcanamaması nedeniyle tekrar kaydı gereken ödenekler, gelir tahmin ve tahsilat miktarları gösterilmitir. Ayrıca genel uygunluk bildirimlerinde; Ekim 2004 ödenek dıı giderlerin personel, yasal dayanaı olmayan ve yasalar gerei yapılan ödenek dıı giderler olarak ayrımları yapılıp cetveller düzenlenmitir. Bunun yanında ödeneklerin verili amaçları, gerçekleme durumları, iptal oranları yüksek olanlardan açıklamaları yetersiz olanlar bir liste halinde belirtilmitir. Uygulama sonuçları raporlarında; faaliyet-proje bazında bütçe balangıç ödenei, yıl sonu ödenei, gerçekleen gider sapma oranları, gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları, bütçe açıkları 29 SAYITAY BAKANLII

29 2004 YILI FAALYET RAPORU sapma oranları, yıllar itibariyle ( ) karılatırmalı mali balangıç ödenei, yıl sonu ödenei, gider miktarı ve sapma oranları irdelenmitir. Bu raporlar üretilirken 1719 adet yönetim dönemi hesabının bilgi girileri kontrol edilmi, hatalı yönetim dönemi cetvelleri nedeniyle 770 adet sorgu düzenlenmi ve yeni cetveller istenilmitir. 35 adet Genel Bütçe Kesinhesabı, 65 adet Katma Bütçe Kesinhesabı incelenmi, bunlara ilikin 21 adet sorgu düzenlenmitir. Ayrıca Dı Proje Kredilerinin bütçeletirilmesi konusu irdelenmi ve bu balamda 32 adet sorgu düzenlenmitir. Sayıtay Genel Kurulu Kararı gereince, Dı Proje Kredilerinden bütçeletirilmeyen ve gider kaydedilmeyen miktara Genel Uygunluk Bildirimi eki cetvellerde yer verilmek suretiyle T.B.M.M'ye bilgi olarak sunulmutur. Hazine Müstearlıında Yapılan Denetimler Sonucunda Hazırlanan Raporlar Hazine Müstearlıında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan 2003 yılı Hazine lemleri Raporu, Hazine Biliim Sistemleri Denetim Raporu ve Hazine Hesapları 2003 yılı zleme Raporu Sayıtay Genel Kurulunun tarih ve 5102/1 sayılı kararı ile kabul edilmi ve 2003 yılı Genel Uygunluk Bildiriminin eki olarak TBMM ye sunulmasına karar verilmitir Yılı Hazine lemleri Raporu Sayıtay Bakanlıı tarafından TBMM ye sunulan 2003 Yılı Hazine lemleri Raporu, dört ana bölümden olumaktadır. lk bölümde, 1995 yılından itibaren uygunluk verilmeyen dı borçlar hesabı ile ilgili olarak yapılan denetim çalımalarına yer verilmitir. Yapılan denetim sonucunda önceki yıllarda uygunluk 30 SAYITAY BAKANLII

30 2004 YILI FAALYETLER verilmeyen yılları dı borçlar hesabı ile kullanılacak dı krediler ve kredi anlamaları hesaplarına uygunluk verilmitir. kinci bölümde, Hazine Müstearlıı açısından alacak douran ilemler ve hazine alacaklarının izlendii muhasebe hesapları ele alınmı, ardından da hazine alacak yönetimine ilikin denetim bulguları ve önerilere yer verilmitir. Daha önce uygunluk verilmeyen yılları genel ve katma bütçe dıındaki daire ve kurum borçları hesabına uygunluk verilmitir. krazlar hesabına ise geçen yıl olduu gibi 2003 yılında da uygunluk verilmemitir. T.C. Sayıtay Bakanlıı 2003 Yılı Hazine lemleri Raporu Ekim 2003 Üçüncü bölümde, 2003 yılı iç borçlanma bilgileri, konuya ilikin yasal düzenlemeler, ihraç yöntemlerine göre devlet iç borçlanma senetleri, ihale deerlendirme yöntemleri, piyasa yapıcılıı sistemi ve denetim sonuçlarına yer verilmektedir. Son bölümde ise, 2003 yılında hazırlanarak TBMM ye gönderilen Hazine Biliim Sistemleri Denetim Raporu nda yer alan eletiri ve öneriler ile ilgili olarak, Hazine Müstearlıının, 2004 yılı itibariyle geldii aamaya yer verilmitir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan krazlar zleme Raporu Yaanan finansal krizler ve dier nedenlerle 2000, 2001 ve 2002 yıllarında birçok banka, Bankalar Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmitir. Söz konusu bankalar, TMSF ye devir sonrası tasfiye yoluna gidilmeyerek, bankalara rehabilitasyon amacıyla çeitli ekillerde kaynak aktarılmıtır. Kaynak aktarımlarında en çok kullanılan yöntem, Hazine Müstearlıı tarafından ikrazen Devlet ç 31 SAYITAY BAKANLII

31 2004 YILI FAALYET RAPORU T.C. Sayıtay Bakanlıı Borçlanma Senetleri (DBS) ihraç edilmesi olmutur. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na Yapılan krazlar zleme Raporu 2003 YILI GENEL UYGUNLUK BLDRM EKDR Ekim 2004 Hazine Müstearlıı Devlet Borçları saymanlık hesaplarının incelenmesi kapsamında söz konusu DBS ihraçları, Sayıtay Kanununun 55 inci maddesi hükümleri çerçevesinde inceleme ve izlemeye tabi tutulmutur. ncelemeler ihraçların youn olarak yapıldıı 2000, 2001 ve 2002 yılları ilemleri ile sınırlı tutulmutur. Performans Denetimi Raporları Ormanların Korunması Orman koruma faaliyetlerinin daha verimli ve etkin bir ekilde yürütülmesini engelleyen yasal ve idari düzenlemeler ile uygulamada risk tekil eden hususların tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını, Orman Genel Müdürlüünün faaliyetlerini gerçekçi olarak belirlenmi açık amaçlara ve hedeflere göre yürütülmesini, sonuçta orman varlıımızın daha etkin korunmasına yönelik verimli çalımalar yapılmasını amaçlayan bu rapor Sayıtay Genel Kurulunun tarih ve 5100/1 sayılı kararı ile de uygun görülerek 832 sayılı Sayıtay Kanunu'nun ek 10'uncu maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmutur. Ormanların korunabilmesi için öncelikle sınırlarının bilinmesi gerektii düüncesinden hareketle bu alandaki 32 SAYITAY BAKANLII

Sayı tay Ba kanlı ı 2003 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2003 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2003 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2003 Sayıtay Bakanlıı 2003 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2003 TC SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2002 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2002 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2002 YILI FAALYET RAPORU Kasım 2002 Sayıtay Bakanlıı 2002 YILI FAALYET RAPORU Kasım 2002 TC SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 80 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Sayı tay. Haber Bülteni. 3 Çin Sayı tayı Heyetinin. Bu Sayıda. Birinci Daire Üyesi Fevzi Kılıç ın Vefatı. Kasım 2003 Yıl: 7 Sayı: 84

Sayı tay. Haber Bülteni. 3 Çin Sayı tayı Heyetinin. Bu Sayıda. Birinci Daire Üyesi Fevzi Kılıç ın Vefatı. Kasım 2003 Yıl: 7 Sayı: 84 Sayıtay Kasım 2003 Yıl: 7 Sayı: 84 Bu Sayıda 1 Birinci Daire Üyesi Fevzi Kılıç ın Vefatı 2 Çevre Denetimi Atölye Çalıması Birinci Daire Üyesi Fevzi Kılıç ın Vefatı 3 Çin Sayıtayı Heyetinin Kurumumuzu Ziyareti

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması

2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı 2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) 4 Kasım 2014

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

2003 Yılı Hazine lemleri Raporu

2003 Yılı Hazine lemleri Raporu T.C. SAYITAY BAKANLII 2003 Yılı Hazine lemleri Raporu i 2003 Yılı Hazine lemleri Raporu, Sayıtay Genel Kurulunun 07.10.2004 tarih ve 5102/1 sayılı kararı ile kabul edilmi ve Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde i Ön Mali Kontrol M. Sait ARCAGÖK Kamu Mali Yönetim Sisteminde Değişim Mali Yönetim Sisteminde Değişim İç Kontrol Anlayışında Değişim i Ön Mali Kontrol Anlayışında

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM F A A LYET RAPORU 2005 (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SAKARYA ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı