Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004

2 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004

3 T.C. SAYITAY BAKANLII BALGAT / ANKARA Tlf: Fx: sayistay.gov.tr

4 ÇNDEKLER Sunu 5 Sayıtay Hakkında Genel Bilgiler Örgüt eması 9 Anayasal ve Yasal Çerçeve 10 Ana Hatlarıyla Görevler 10 Yetkiler 11 Denetimin Kapsamı 11 nsan Kaynakları 13 Parasal Büyüklükler Yılı Faaliyetleri Denetim Faaliyetleri 19 Yargılama Faaliyetleri 25 Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar 29 Dünya Sayıtayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi ve Deneyim Paylaımı 35 Yayın Faaliyetleri 39 Eitim Faaliyetleri 41 Biliim Sisteminin Gelitirilmesi 44 Sayıtay Web Sitesi 45 Stratejik Planlama Faaliyetleri Stratejik Planlama 49 Strateji Bildirimi 49

5 Avrupa Birliine Geçi Sürecinde Sayıtay Ulusal Programda Yer Alan Taahhütler 55 Avrupa Birliine Uyum Çalımaları Kapsamında Gerçekletirilen Yasal Düzenlemeler 58 Sayıtayın Avrupa Birliine Katılım Sürecine Yönelik Çalımaları 61 Ek Tablolar ve Grafikler ndeksi 63

6 SUNU Dünyanın hemen her yerinde faaliyet raporları effaflıı gelitirmenin ve kurumsal hesap verme sorumluunun yerletirilmesinin bir aracı olarak görülmektedir. Sayıtayımız da dünyadaki bu açılımın farkında olarak her yıl hazırladıı faaliyet raporlarıyla ülkemiz kamu mali yönetimine bu yönde katkıda bulunmayı arzulamaktadır. Bu raporda Kurumumuzun geçen bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekletirdii faaliyetler hakkında ana hatlarıyla bilgi sunulmaktadır. Sayıtay denetimlerinin kamu mali yönetiminde saydamlıın salanması ve hesap verme sorumluluunun gelitirilmesinde oynadıkları rolün önemi ülkemizde ve uluslararası camiada da her vesile ile vurgulanmaktadır. Sayıtayın düzenledii raporların güvenilir olması ve kamu mali yönetiminin iyiletirilmesine katkı salayabilmesi, Sayıtayın denetim yetkisinin tüm kamu yönetimini kapsaması ve uluslararası denetim standartlarına uygun bir denetimi gerçekletirebilmesine balıdır. Bu husus hem "Avrupa Birlii Müktesebatının Üstlenilmesine likin Türkiye Ulusal Programı"nın hem de Kamu Harcama Yönetimi Reformu nun temel alanlarından birini oluturmaktadır tarih 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimizde köklü deiiklikler yapılmıtır. Yürürlüe girecei tarihinden itibaren bu Kanun ile Sayıtayın denetim alanı genilemi, kamu görevlilerinin sorumlulukları yeniden oluturulmu ve Sayıtaya denetim sonuçlarını düzenli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlaması görevi verilmitir.

7 Bu deiiklikler, Sayıtay Kanununun hem denetim, hem de yargı fonksiyonu ile ilgili maddelerinde önemli deiikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmitir. Nitekim, Sayıtayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmü standartlara uyumlu düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla denetlemesi ve Anayasada çizilen sınırlar içindeki hükme balama yetkisine ilaveten Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren yüksek kalitede raporlar sunması hedefinin gerçekletirilebilmesi amacıyla hazırlanan Sayıtay Kanunu Taslaı kamuoyunun bilgisine açılmıtır. Taslaın çok kısa süre içinde yüce Meclisimize sunulacaını umut etmekteyiz. Sayıtay Kamu Yönetimi Reformu içerisindeki öneminin farkında olarak faaliyetlerini ekillendirmeye çalımaktadır. Kurumumuz yürüttüü bu çalımalara yapılacak katkıları ve uyarıları ükranla karılayacaktır. Bu duygu ve düüncelerle en derin saygılarımı sunarım. Mehmet DAMAR Sayıtay Bakanı

8 Sayıtay Hakkında GENEL BLGLER

9 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER ÖRGÜT EMASI BAKAN YÜKSEK DSPLN KURULU MEMURLAR SEÇM VE DSPLN KURULU GENEL KURUL * TEMYZ KURULU * DARELER KURULU * DARELER (8) * SAVCI GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCILARI DENETM GRUPLARI (24) KESN HESAP GRUBU SÖZLEME TESCL VE KAYIT GRUBU BM DENETÇLER GRUBU ARATIRMA VE TASNF GRUBU DI LKLER GRUBU DENETM PLANLAMA VE RAPOR GRUBU PROTOKOL LER GRUBU PERFORMANS DENETM GRUBU ETM GRUBU (26.GR) TBMM LE LKLER GRUBU ETM VE METODOLOJ GELTRME GRUBU YÖNETM BRMLER *Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Dairelere balı olarak çalıan Raportörler örgüt yapısına dahildir. 9 SAYITAY BAKANLII

10 2004 YILI FAALYET RAPORU ANAYASAL VE YASAL ÇERÇEVE Sayıtayın kuruluu ve görevleri Anayasamızın 160 ıncı ve 164 üncü maddelerinde yer almıtır. Sayıtayın kuruluu, ileyii, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ile Bakan ve üyelerinin teminatları tarih ve 832 sayılı Sayıtay Kanunu ve ek ve deiiklikleri ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda düzenlenmitir. ANA HATLARIYLA GÖREVLER Anayasamız Sayıtaya; Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, Sorumluların hesap ve ilemlerini kesin hükme balamak, Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme balama ilerini yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisine kesinhesap kanun tasarıları hakkında uygunluk bildirimi sunmak, görevlerini vermitir. 10 SAYITAY BAKANLII

11 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER YETKLER Sayıtay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında; Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve dier sorumlularla dorudan yazımaya, Gerekli gördüü belge, defter ve kayıtları gönderecei mensupları vasıtasıyla görmeye veya diledii yere getirtmeye, Sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çaırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye, yetkili kılınmıtır. Ayrıca Sayıtay, denetimine giren ilemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve kurullarla dier gerçek ve tüzel kiilerden (Bankalar dahil) isteyebilir. Bunlara ilaveten Sayıtaya, denetimine giren daire ve kurumların ilemleriyle ilgili kayıtları, eya ve malları, ileri ve hizmetleri görevlendirecei mensupları veya bilirkiiler vasıtasıyla yerinde ve ilem ve olayın her safhasında inceleme yetkisi de verilmitir. DENETMN KAPSAMI Anayasanın 160 ıncı maddesi gereince genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve malları Sayıtay denetiminin kapsamındadır. Bata 832 sayılı Sayıtay Kanunu olmak üzere çeitli yasal düzenlemelerle Sayıtayın denetimine tabi kurum ve kurulular belirlenmitir. 11 SAYITAY BAKANLII

12 2004 YILI FAALYET RAPORU Tablo 1: Sayıtay Denetimine Tabi Kurum ve Kurulular Genel Bütçeli Kurulular Katma Bütçeli Kurulular Döner Sermayeli Kurulular Belediyeler l Özel dareleri Özel Bütçe Rejimi Olan Kurulular Özerk Kurulular Anayasa Mahkemesi, Babakanlık, Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı, Hazine Müstearlıı, Dı Ticaret Müstearlıı, Danıtay, Yargıtay, Devlet statistik Enstitüsü Bakanlıı, Diyanet leri Bakanlıı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü, Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlüü, Adalet Bakanlıı, Milli Savunma Bakanlıı, çileri Bakanlıı, Emniyet Genel Müdürlüü, Jandarma Genel Komutanlıı, Sahil Güvenlik Komutanlıı, Dıileri Bakanlıı, Maliye Bakanlıı, Milli Eitim Bakanlıı, Bayındırlık ve skân Bakanlıı, Salık Bakanlıı, Ulatırma Bakanlıı, Tarım ve Köyileri Bakanlıı, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıı, Kültür Bakanlıı, Turizm Bakanlıı, Çevre ve Orman Bakanlıı, Denizcilik Müstearlıı, Gümrük Müstearlıı Tarım Reformu Genel Müdürlüü, Vakıflar Genel Müdürlüü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüü (Tara Tekilatı Hariç), Karayolları Genel Müdürlüü, Devlet Su leri Genel Müdürlüü, Hudut ve Sahiller Salık Genel Müdürlüü, Orman Genel Müdürlüü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü, Petrol leri Genel Müdürlüü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüü, Telsiz Genel Müdürlüü, Yüksek Öretim Kurulu, Devlet Üniversiteleri Yüksek Teknoloji Enstitüleri Genel ve Katma Bütçeli Kurululara ve Mahalli darelere Balı Döner Sermayeler Büyükehir, il, ilçe ve bucak belediyeleri (Belediyelerin itirakleri, irketleri ve kanunla kurulan teekkülleri ile belediye birlikleri denetim kapsamı dıındadır) (l özel idarelerinin kurdukları irketler ve birlikler denetim kapsamı dıındadır) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüü, Türk Tarih Kurumu Bakanlıı, Türk Dil Kurumu Bakanlıı, Babakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bakanlıı, Maliye Bakanlıı Kefalet Sandıı, Vakıflar Kefalet Sandıı, Vakıflar Kefalet Sandıı ç leri Bakanlıı Özel dare ve Belediyeler Kefalet Sandıkları Türkiye Kurumu, daresi Bakanlıı(*) (*) Özelletirme daresinin özelletirme ilemleri Babakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenmektedir. Bata 233 sayılı KHK gereince Kamu ktisadi Teebbüsleri olmak üzere çeitli yasal düzenlemeler ile yukarıdaki tabloda sayılanlar dıında kalan tüm kamu kurum ve kuruluları Sayıtay denetimi dıına çıkarılmı bulunmaktadır. 12 SAYITAY BAKANLII

13 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER NSAN KAYNAKLARI Sayıtayda 15 Eylül 2004 tarihi itibariyle 1211 personel görev yapmaktadır. Bunlardan 560 ı meslek mensubu, 641 i yönetim mensubu 10 u savcı ve savcı yardımcılarıdır. Yönetim Mensubu 53% Meslek Mensubu 46% Mensuplarımızın kompozisyonu, yandaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmitir. Savcı ve Yardımcıları 1% Grafik 1: Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu 560 Meslek mensubumuzun 48 i Birinci Bakan, Daire Bakanı ve Üyelerden 10 u Raportörlerden ve 502'si Uzman Denetçi, Badenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılarından olumaktadır. Meslek mensuplarımızın tüm mensuplarımız içindeki kompozisyonu yandaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmitir. 502 denetçinin 228 i Uzman Denetçi, 143 ü Badenetçi, 50 si Denetçi ve 81 i Denetçi Yardımcısı kadrosunda bulunmaktadır. Yönetim Mensubu + Savcı ve Yrd %54 Bakan,Daire Bakanı, Üyeler %4 Raportörler 1% Grafik 2: Meslek Mensuplarının Kompozisyonu Denetçiler 41% 13 SAYITAY BAKANLII

14 2004 YILI FAALYET RAPORU Yönetim mensuplarımızdan 389 u Genel dari Hizmetleri Sınıfında, 9 u Salık Hizmetleri Sınıfında, 21 i Teknik Hizmetler Sınıfında, 185 i Yardımcı Hizmetler Sınıfında olup 37 si Sözlemeli Personel statüsünde çalımaktadır. Yönetim mensuplarımızın tüm mensuplarımız içindeki kompozisyonu yandaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmitir. Sözlemeli Personel 3% Yardımcı Hizmetler 15% Teknik Hizmetler 2% Genel dare 32% Salık Hizmetleri 1% Meslek Mensubu Savcı ve Yrd %47 Grafik 3: Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu Mensuplarımızın örenim durumları ise aaıdaki grafikte belirtilmektedir. Yüksek Okul Mezunu 820 Meslek Okulu Mezunu 104 Lise Mezunu 178 Orta Okul Mezunu 100 lkokul Mezunu Grafik 4: Örenim Durumlarına Göre Mensuplar Mensuplarımızın cinsiyetine göre daılımı aaıda gösterilmektedir. Bayan 310 Bay Grafik 5: Cinsiyete Göre Mensuplar 14 SAYITAY BAKANLII

15 SAYITAY HAKKINDA GENEL BLGLER BÜTÇEDEK PARASAL BÜYÜKLÜKLER 2005 yılı bütçe teklifimizde yer alan ödenek talebimizin ekonomik sınıflandırmaya göre daılımı ise u ekildedir. Tablo 2: 2005 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Daılımı (Milyon TL) Kodu Açıklama Miktar 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri TOPLAM yılı bütçe teklifimizde yer alan yatırım harcamalarımız ekonomik sınıflandırmaya göre daılımı aaıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3: 2005 Mali Yılı Yatırımları (Milyon TL) Sayıtay Denetimini Gelitirme Projesi Büro Mefruatı Alımları Bilgisayar Alımı Bilgisayar Yazılımı Alımı Sayıtayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Uluslararası Kurululara Katkı Payı Ödemeleri Sayıtay Binası Bakım ve Onarım Projesi Hizmet Binası GENEL TOPLAM SAYITAY BAKANLII

16 2004 YILI FAALYET RAPORU 16 SAYITAY BAKANLII

17 2004 Yılı FAALYETLER

18 2004 YILI FAALYETLER DENETM FAALYETLER Ön Denetim Sayıtay denetimine tabi olan daire ve kurumlarca harcamaya ilikin olarak yapılan sözlemelerle her türlü baıtlar tescil edilmektedir. Ancak 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca ve bütçe kanunları ile vizeden istisna edilen sözlemelerle ivedilik ve gizlilik sebebi ile eksiltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilenler ve yabancı memleketlerde yapılan satınalmalara ilikin sözlemeler kayda tabidir. Genel ve Katma Bütçeli dairelerin kadro ve ödenek daıtım ilemleri önceden vizeye tabi tutulmaktadır. Ödenek Vize lemleri 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde adet ödeme emri incelenerek vize edilmitir. Gene bu süre içinde adet belge üzerinde bütçe aktarma ilemi gerçekletirilmi, 875 adet mevkufat müzekkeresi vize edilmi ve adet belge üzerinde tenkis ilemi yapılmıtır. Tablo 4: Ödenek Vizesi Hareketleri (*) Cinsi Miktar (Milyar TL) Vize Edilen Belge Sayısı ade Edilen Belge Sayısı Ödeme Emri Bütçe çi Aktarma Mevkufat Tenkis TOPLAM (*) tarihleri arası 19 SAYITAY BAKANLII

19 2004 YILI FAALYET RAPORU Kadro Vize lemleri Daıtım ve tenkis olmak üzere toplam adet belge üzerinden ilem gören kiiye ilikin kadro incelenerek vize edilmitir. Tablo 5: Kadro Vize Hareketleri (*) Cinsi Vize Edilen Belge Sayısı Vize Edilen Belgelerdeki Kii Adedi ade Edilen Belge Sayısı Daıtım Tenkis TOPLAM ptal Edilen Kadro Adedi hdas Edilen Kadro Adedi (*) tarihleri arası Sözleme Tescil ve Kayıt lemleri Sayıtaya 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri içerisinde, mahalli idareler de dahil olmak üzere adedi tescil, adedi de kayıt ilemine tabi toplam adet sözleme dosyası gelmitir. Tablo 6: Bütçe Türlerine Göre Tescil çin Gelen Sözleme Sayısı (*) Bütçe Türleri Tescil çin Gelen Sözleme Sayısı Genel Bütçe 441 Katma Bütçe 243 Döner Sermaye 232 Fon 23 Belediye 417 Özel dare 49 TOPLAM (*) tarihleri arası Yapılan inceleme sonucunda bu sözlemelerde mevzuata aykırı bulunan 282 konu hakkında sorgu düzenlenmitir. Sorgu konusu yapılan sözlemelerden 233'ü tescil edilmi, geriye kalan 49 adedi mevzuata uygun bulunmayarak dairelere gönderilmitir. Bu dönem içinde Daireler veya Daireler Kurulunca mevzuata aykırılık nedeniyle 17 sözlemenin vize ve tescili reddedilmitir. 20 SAYITAY BAKANLII

20 2004 YILI FAALYETLER Saymanlık Hesaplarının ncelenmesi Denetim süreci sayman hesaplarının denetçiler tarafından harcamadan sonra incelenmesiyle balamaktadır. Denetim alanımızda deiik bütçe rejimlerine tabi kamu kurum ve kurulularına ait toplam (ayniyat saymanlıkları hariç) adet saymanlık bulunmaktadır saymanlık hesabından; önemli ve öncelikli görülen 902 adedi 2004 yılı inceleme programına alınmı; bunlardan 693'ü merkezde, 209'u yerinde incelenmitir. Bütçe türlerine göre mevcut saymanlık sayısı ile bu yıl inceleme programına alınanlar aaıdaki tabloda gösterilmitir: Tablo 7: Denetim Kapsamına Giren ve Programa Alınan Saymanlıkların Türleri ve Sayıları Denetim Kapsamındaki Saymanlıklar Toplam Hesap Sayısı 2004 Yılında nceleme Programına Alınan Hesaplar Merkezde Yerinde Toplam Genel Bütçe Katma Bütçe Döner Sermaye Fon Saymanlıı Belediyeler Özel dareler Özel Bütçe TOPLAM Ayrıca aynı inceleme döneminde; Tefti layihaları ile ortaya çıkan uyumazlıkların çözümü için Kurumumuza mahalli idarelerce yapılan bavuruların 180 i, Ayniyat hesaplarından merkezde bulunan 20 si denetlenmek için inceleme programına alınmıtır. 21 SAYITAY BAKANLII

21 2004 YILI FAALYET RAPORU Saymanlık Hesaplarının Yıllık nceleme Programına Alınması Sırasında Dikkate Alınan Kriterler Saymanlık Hesaplarının Yıllık nceleme Programına alınması sırasında denetçi kapasitemiz, saymanlıkların harcama tutarları ve risk taıyan alanlar gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır yılı hesaplarından programa alınıp incelemesi tamamlanan Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıkların bütçe giderleri toplamının, toplam bütçe giderleri içindeki payı aaıdaki tabloda da görülecei üzere % 79 olmutur. Tablo 8: Bütçe Gideri tibariyle ncelenen Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıklar (Milyar TL) 2003 Yılı Genel Bütçe Katma Bütçe Toplam Toplam Bütçe Gideri ncelenen Toplam Bütçe Gideri Bütçe Gideri tibariyle nceleme Yüzdesi %77,9 %92.4 %79.1 Yatırım harcamaları yüksek olan ve bütçe büyüklüü itibariyle önemli bir yere sahip ve riski düzeyi yüksek nitelikte olabilecek il özel idare hesaplarının 71 adedi inceleme programına alınmıtır. Büyükehir belediyelerinin tamamı ve il belediyelerinin büyük bir bölümü inceleme programına alınmı ve çounluu belde belediyesi olan ve bütçe büyüklüü itibariyle küçük olan dier belediyeler inceleme programı dıında tutulmutur. Saymanlık sayısı açısından önemli olmasına ramen bütçe büyüklüü itibariyle çounluu çok küçük hesaplar olan döner sermaye saymanlıklarından riskli görülen veya bütçe büyüklüü itibariyle önemli sayılan 290 adedi inceleme programına alınmıtır. 22 SAYITAY BAKANLII

22 2004 YILI FAALYETLER Performans Denetimleri Performans denetimi, idari faaliyetlerin iyi yönetim ilkeleri, uygulamaları ve politikalarına göre incelenmesini, idarelerin bilgi sistemlerinin, performans ölçütlerinin, iç kontrol düzenlemelerinin, sorunlarının çözümü için izledikleri yöntemlerin, faaliyetlerin çevresel etkilerinin, üretilen mal ve hizmetlere ilikin kalitenin ve sunum adaletinin deerlendirilmesini, idarelerin hedeflerine ulamadaki etkinlikleri ile hedeflenen sonuç ve etkilerle gerçekleen sonuç ve etkilerin karılatırılmasını kapsayan bir denetim türüdür. Sayıtaya 832 sayılı Kanununa 4179 sayılı Yasayla eklenen Ek 10 uncu madde ile 1996 yılında performans denetimi yapma görev ve yetkisi verilmitir. Söz konusu görev ve yetkinin verilmesini takiben 1996 yılında ngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO) ile ikili ibirlii projesi gelitirilmitir. Bu ortak proje kapsamında Türkiye de teorik eitim düzenlenmi ve iki pilot denetim projesi uygulamaya konulmutur. Pilot projeler NAO denetçilerinin teknik yardım, destek ve yol göstericiliinde yürütülmütür. Pilot projelerden elde edilen deneyimlerin ııı altında performans denetimi metodolojisi oluturmak ve performans denetimini yaygınlatırmak amacıyla 1999 yılında Performans Denetimi Grubu oluturulmutur. Performans Denetimi Grubu bugüne dein sekiz performans denetimi raporu tamamlamıtır. Performans Denetimi Grubu az sayıdaki deneyimli kadrosuyla uluslararası standartlara uygun denetim çalımalarını sürdürmektedir yılında Vakıflar Genel Müdürlüünün Sorumluluundaki Tarihi Eserlerin Korunması ve "Ormanların Korunması" isimli performans denetim raporları TBMM'ye sunulmutur. 23 SAYITAY BAKANLII

23 2004 YILI FAALYET RAPORU Salık Bakanlıına Balı Hastanelerde laç ve Tedavi Malzemeleri Tedariki ve Kullanımı isimli performans denetim raporları ise tamamlanmı ve Sayıtay Genel Kurulundan geçtikten sonra TBMM'ne sunulacaktır. "Salık Bakanlıına Balı Hastanelerde laç ve Tedavi Malzemeleri Tedariki ve Kullanımı" konulu performans denetimi çalımasının amacı; doru nitelikte ve doru miktarda ilaç ve tedavi malzemesinin tutumluluk ilkesine uygun ekilde tedarik edilip edilmediinin, stok kontrollü depolama ve kullanımın ekonomik ve etkin olup olmadıının, malzeme yönetim sürecinin her evresi ile ilgili görev, yetki ve hesap verme sorumluluklarının açıkça belirlenip belirlenmediinin, yönetim bilgi sisteminin yöneticilerin doru karar vermelerini salayacak, tam, doru ve güncel veriler üretip üretmediinin aratırılması yoluyla bu alandaki riskler ve iyi uygulama örneklerinin tespit edilerek ilaç ve tedavi malzemelerinin yönetimine ilikin faaliyetlerin tutumlu, verimli ve etkin yürütülmesi için öneriler gelitirmektir. Performans Denetim Grubu 2004 yılı sonunda iki yeni performans denetimi çalımasına balamı bulunmaktadır. "Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi" konulu performans denetimi çalımasında yanıtı aranacak temel sorular kıyı bölgelerine ilikin çevre düzeni ve imar planlarının ne ölçüde salıklı hazırlanabildii, kıyı kenar çizgilerinin tespiti çalımalarının yürütülmesi ve tamamlanmasını engelleyen hususların neler olduu, kıyılardaki usulsüz yapılamaların nedenleri ve bu alandaki denetim faaliyetlerinin yeterlilii olarak belirlenmitir. Yürütülen bir baka çalıma da " E-Dönüüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetlerin Performansı" konulu performans denetimi çalımasıdır. Bu çalımada ülkemizin bilgi toplumuna dönüüm sürecinde, kısıtlı kamu kaynaklarının 24 SAYITAY BAKANLII

24 2004 YILI FAALYETLER verimli kullanılması için kamu kurumlarının bilgi ve iletiim teknolojileri yatırımlarında mükerrerliklerin önlenmesi; yatırımların ülkemizin ihtiyaçları ve öncelikleri dorultusunda yapılması, bu yatırımların koordinasyon içinde ve zamanlı yürütülmesi, denetimin odaklanacaı temel dorular olarak tasarlanmaktadır Yürütülen bu performans denetimi çalımaları denetimin planlanması aamasında bulunmaktadır. YARGILAMA FAALYETLER Genel Kurul Genel Kurul, 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri arasında intikal eden 57 deiik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıtır. Konular itibariyle Genel Kurul kararları aaıdaki tabloda gösterilmitir: Tablo 9: Konular tibariyle Genel Kurul Kararları (*) Konu Sayısı Kurum çi leyi ve levlerle lgili Kararlar 13 Görü Bildirme (2547 sayılı Yasa 56/d) Kararları 24 Mevzuat Yorumu le lgili Kararlar 1 Genel Uygunluk Bildirimi Kararları 4 Sayıtayla lgili Yönetmelikler Hakkındaki Kararlar 5 Hasapların Denetlenmesi le lgili Kararlar 2 TBMM'ne Sunulan Raporlarla lgili Kararlar 4 Dier Kararlar 4 TOPLAM 57 (*) tarihleri arası 25 SAYITAY BAKANLII

25 2004 YILI FAALYET RAPORU Daireler Kurulu Daireler Kurulu 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri içinde 65 adet mali nitelikte yönetmelik hakkında görü bildirmi, itiraza konu olan 13 adet sözleme dosyası ile 11 adet dier konulara ilikin dosyayı karara balamıtır. Daireler Kurulunun kararları konu balıkları itibariyle aaıdaki tabloda gösterilmitir: Tablo 10: Konu Balıkları tibariyle Daireler Kurulu Kararları (*) Kararlar Sayısı Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 45 Yönetmelik Deiiklikleri Hakkında 16 Döner Sermayeli letmeler Yönetmelikleri 4 Sözleme ile lgili 13 Dernekler ile lgili 11 TOPLAM 89 (*) tarihleri arası Temyiz Kurulu Sayıtay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan bavurulardan 648 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmitir. Tablo 11: Temyiz Kurulu Faaliyetleri (*) 2002 den Devreden Dosya Sayısı de Gelen Dosya Sayısı 656 Toplam Dosya Sayısı 1376 Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (lamı Düzenlenen) 648 (*) tarihleri arası 26 SAYITAY BAKANLII

26 2004 YILI FAALYETLER Temyiz Kurulunca verilen kararın sonuçları aaıdaki tabloda gösterilmitir. Tablo 12: Konular tibariyle Temyiz Kurulu Kararları (*) Tasdik 254 Düzelterek Tasdik 58 Kaldırma 152 Bozma 72 Yapılacak lem Yok 507 (*) tarihleri arası Daireler Sekiz yargılama dairesine 1 Ekim 2004 tarihi itibariyle, geçen yıldan devreden 1257 ve 2004 yılında düzenlenen 1719 adet olmak üzere toplam yargı raporu intikal etmitir. Bu raporların 1719 u yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmitir. Yargılamalar sonucunda ilâm düzenlenmi yargı raporunda deiik konu ele alınarak karara balanmıtır. Bu yargılamalar sonucuna yersiz ödemelere karılık olarak yapılan TL tutarındaki tahsilat ilâmlara dercedilmi olup TL lık tazmin hükmü verilmitir. 1 Ekim Ekim 2004 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde, suç tekil eden fiillere ilikin gerei yapılmak üzere 28 konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmitir. Sekiz yargılama dairesinin verdikleri yargı kararlarına ilikin bilgiler aaıdaki tabloda toplu biçimde gösterilmitir: 27 SAYITAY BAKANLII

27 2004 YILI FAALYET RAPORU Tablo 13: Dairelerin Yargısal Kararları (*) Toplam Yargılanan Rapor Tahsil Tazmin lgili daire veya Rapor Sayısı Rapor Sayısı Madde Sayısı Miktarı (Milyon TL) Miktarı (Milyon TL) savcılıklara gönderilen suç DARELER tekil eden fiiller 1. DARE DARE DARE (**) (**) 1 4. DARE DARE DARE DARE DARE TOPLAM (*) tarihleri arası (**) Yabancı para cinsinden tahsil veya tazmin edilen tutarlar tarihteki MB kurlarına göre TL'na çevrilmitir. Dairelerce verilen idari nitelikteki Kararların konularına ilikin özet bilgiler de öyledir: Tablo 14: Dairelerin dari Nitelikteki Kararları (*) DARELER Yönetmelik Sözleme Müzekkere ve Görü Bildirme Dier (Belge s. ade. Muh.) 1. DARE DARE DARE DARE DARE DARE DARE DARE TOPLAM (*) tarihleri arası 28 SAYITAY BAKANLII

28 2004 YILI FAALYETLER TÜRKYE BÜYÜK MLLET MECLSNE SUNULAN RAPORLAR Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları 2003 Mali Yılı Genel Bütçe Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi, Genel Bütçe Uygulama Sonuçları, 2003 Mali Yılı Katma Bütçe Raporu ve Katma Bütçe Genel Uygunluk Bildirimi, Katma Bütçe Uygulama Sonuçları raporları yasal süresi içerisinde düzenlenmi ve Sayıtay Genel Kurulunda son ekli verildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine tarihinde sunulmutur. Genel uygunluk bildirimlerinde ve balı cetvellerde, ödenek T.C. Sayıtay Bakanlıı Genel Uygunluk Bildirimi 2003 Genel Bütçe SAYITAY GENEL KURULU'NUN GÜN VE 5102 SAYILI KARARI durumu, iptal edilen ve özel kanunlar gereince devredilen ödenek, 1050 sayılı Yasanın 83 üncü maddesi uyarınca ve dı proje kredilerinden harcanamaması nedeniyle tekrar kaydı gereken ödenekler, gelir tahmin ve tahsilat miktarları gösterilmitir. Ayrıca genel uygunluk bildirimlerinde; Ekim 2004 ödenek dıı giderlerin personel, yasal dayanaı olmayan ve yasalar gerei yapılan ödenek dıı giderler olarak ayrımları yapılıp cetveller düzenlenmitir. Bunun yanında ödeneklerin verili amaçları, gerçekleme durumları, iptal oranları yüksek olanlardan açıklamaları yetersiz olanlar bir liste halinde belirtilmitir. Uygulama sonuçları raporlarında; faaliyet-proje bazında bütçe balangıç ödenei, yıl sonu ödenei, gerçekleen gider sapma oranları, gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları, bütçe açıkları 29 SAYITAY BAKANLII

29 2004 YILI FAALYET RAPORU sapma oranları, yıllar itibariyle ( ) karılatırmalı mali balangıç ödenei, yıl sonu ödenei, gider miktarı ve sapma oranları irdelenmitir. Bu raporlar üretilirken 1719 adet yönetim dönemi hesabının bilgi girileri kontrol edilmi, hatalı yönetim dönemi cetvelleri nedeniyle 770 adet sorgu düzenlenmi ve yeni cetveller istenilmitir. 35 adet Genel Bütçe Kesinhesabı, 65 adet Katma Bütçe Kesinhesabı incelenmi, bunlara ilikin 21 adet sorgu düzenlenmitir. Ayrıca Dı Proje Kredilerinin bütçeletirilmesi konusu irdelenmi ve bu balamda 32 adet sorgu düzenlenmitir. Sayıtay Genel Kurulu Kararı gereince, Dı Proje Kredilerinden bütçeletirilmeyen ve gider kaydedilmeyen miktara Genel Uygunluk Bildirimi eki cetvellerde yer verilmek suretiyle T.B.M.M'ye bilgi olarak sunulmutur. Hazine Müstearlıında Yapılan Denetimler Sonucunda Hazırlanan Raporlar Hazine Müstearlıında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan 2003 yılı Hazine lemleri Raporu, Hazine Biliim Sistemleri Denetim Raporu ve Hazine Hesapları 2003 yılı zleme Raporu Sayıtay Genel Kurulunun tarih ve 5102/1 sayılı kararı ile kabul edilmi ve 2003 yılı Genel Uygunluk Bildiriminin eki olarak TBMM ye sunulmasına karar verilmitir Yılı Hazine lemleri Raporu Sayıtay Bakanlıı tarafından TBMM ye sunulan 2003 Yılı Hazine lemleri Raporu, dört ana bölümden olumaktadır. lk bölümde, 1995 yılından itibaren uygunluk verilmeyen dı borçlar hesabı ile ilgili olarak yapılan denetim çalımalarına yer verilmitir. Yapılan denetim sonucunda önceki yıllarda uygunluk 30 SAYITAY BAKANLII

30 2004 YILI FAALYETLER verilmeyen yılları dı borçlar hesabı ile kullanılacak dı krediler ve kredi anlamaları hesaplarına uygunluk verilmitir. kinci bölümde, Hazine Müstearlıı açısından alacak douran ilemler ve hazine alacaklarının izlendii muhasebe hesapları ele alınmı, ardından da hazine alacak yönetimine ilikin denetim bulguları ve önerilere yer verilmitir. Daha önce uygunluk verilmeyen yılları genel ve katma bütçe dıındaki daire ve kurum borçları hesabına uygunluk verilmitir. krazlar hesabına ise geçen yıl olduu gibi 2003 yılında da uygunluk verilmemitir. T.C. Sayıtay Bakanlıı 2003 Yılı Hazine lemleri Raporu Ekim 2003 Üçüncü bölümde, 2003 yılı iç borçlanma bilgileri, konuya ilikin yasal düzenlemeler, ihraç yöntemlerine göre devlet iç borçlanma senetleri, ihale deerlendirme yöntemleri, piyasa yapıcılıı sistemi ve denetim sonuçlarına yer verilmektedir. Son bölümde ise, 2003 yılında hazırlanarak TBMM ye gönderilen Hazine Biliim Sistemleri Denetim Raporu nda yer alan eletiri ve öneriler ile ilgili olarak, Hazine Müstearlıının, 2004 yılı itibariyle geldii aamaya yer verilmitir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan krazlar zleme Raporu Yaanan finansal krizler ve dier nedenlerle 2000, 2001 ve 2002 yıllarında birçok banka, Bankalar Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmitir. Söz konusu bankalar, TMSF ye devir sonrası tasfiye yoluna gidilmeyerek, bankalara rehabilitasyon amacıyla çeitli ekillerde kaynak aktarılmıtır. Kaynak aktarımlarında en çok kullanılan yöntem, Hazine Müstearlıı tarafından ikrazen Devlet ç 31 SAYITAY BAKANLII

31 2004 YILI FAALYET RAPORU T.C. Sayıtay Bakanlıı Borçlanma Senetleri (DBS) ihraç edilmesi olmutur. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na Yapılan krazlar zleme Raporu 2003 YILI GENEL UYGUNLUK BLDRM EKDR Ekim 2004 Hazine Müstearlıı Devlet Borçları saymanlık hesaplarının incelenmesi kapsamında söz konusu DBS ihraçları, Sayıtay Kanununun 55 inci maddesi hükümleri çerçevesinde inceleme ve izlemeye tabi tutulmutur. ncelemeler ihraçların youn olarak yapıldıı 2000, 2001 ve 2002 yılları ilemleri ile sınırlı tutulmutur. Performans Denetimi Raporları Ormanların Korunması Orman koruma faaliyetlerinin daha verimli ve etkin bir ekilde yürütülmesini engelleyen yasal ve idari düzenlemeler ile uygulamada risk tekil eden hususların tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını, Orman Genel Müdürlüünün faaliyetlerini gerçekçi olarak belirlenmi açık amaçlara ve hedeflere göre yürütülmesini, sonuçta orman varlıımızın daha etkin korunmasına yönelik verimli çalımalar yapılmasını amaçlayan bu rapor Sayıtay Genel Kurulunun tarih ve 5100/1 sayılı kararı ile de uygun görülerek 832 sayılı Sayıtay Kanunu'nun ek 10'uncu maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmutur. Ormanların korunabilmesi için öncelikle sınırlarının bilinmesi gerektii düüncesinden hareketle bu alandaki 32 SAYITAY BAKANLII

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Şubat 2015 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Sunuş Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 Sunuş 2012 yılında 150. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Sayıştayımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu idarelerinin gelir, gider ve

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI

YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI ÖNSÖZ Kamunun yeniden yapılanması sürecinde 2005 yılından itibaren çıkarılan gerek Büyükehir belediye kanununda gerekse pe pee çıkarılan belediye ve il özel idareleri

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 . BELEDYES Yürürlük Tarihi Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 GR... Belediyesinde Norm Kadro çalımalarının balamasının ilk aamasında örgüt analizi yapılmı, bunun tamamlanması sonrasında

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2005

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU MART 2013 1 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı