T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ"

Transkript

1 T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ Dayanak MADDE 1-(1) Eğitim-öğretim yılından itibaren, yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına merkezi olarak yerleştirilme işlemlerine son verilmiş olup, bu yönerge 2922 Sayılı Kanun gereğince oluşturulan Değerlendirme Kurulu nun 6/1/2010 tarihli kararına istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27/1/2010 tarih ve sayılı yazısı gereğince ve tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6287 sayılı kanunun 14/f maddesi uyarınca ve YÖK ün Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara göre hazırlanmıştır. Amaç ve kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin F.Ü. Fakülte / Yüksekokullarının Bölüm/Programlarına ayrılan kontenjanlar dahilinde başvuruları ile kayıt ve kabul koşullarını belirlemektir. Genel ilkeler MADDE 3- (1) Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu onayı ile gerçekleşir. (2) Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan önerileri ÖSYM tarafından alınır ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunun basımı ve dağıtım takvimi ÖSYM Başkanlığınca yürütülür. (3) Yabancı uyruklu öğrencilere ön lisans/lisans programlarının birinci ve ikinci öğretimi ile uzaktan eğitim programları için kontenjan verilebilir. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) bağlantılı programlara kontenjan verilmez. (4) F.Ü. öğretim programlarının öğretim ücretini, sağlık raporu vb. koşullarını belirler ve ilan eder. (5)Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %35 ini geçmeyecek şekilde belirlenir. İlgili yılda yeni açılan (ilk defa öğrenci alan) programlar için ÖSYS kontenjanları ile birlikte önerilmesi halinde kontenjanlar değerlendirilebilir. ÖSYS ek yerleştirme işlemleri sırasında ilk defa öğrenci alan programlar için öneri yapılmaz. (6)Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde kullanılan sınavlardan; lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik süreleri sınırsız olup, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (Scholastic Aptitude Test (SAT), vs. ) geçerlilik süresi iki yıldır. (7) Yurt dışından kabul edilen öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarı, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. (8) Yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek bölüm/program kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, eksik kalan veya başvurusu olmayan kontenjanların, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk Fakültesi hariç, bu maddenin 5. fıkrasına göre üniversite yönetim kurulu kararıyla diğer talep edilen bölüm/program kontenjanlarına 1

2 aktarımı yapılabilir. Ancak, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk Fakültesi programlarının kontenjan aktarımı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile yapılabilir. (9) F.Ü. nün yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği ilan edilen programlarına başvurmak için, EK-1 de belirtilen sınavların birinden asgari puanı sağlamak, Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında bulunmak ya da mezun olmak gerekir. Kesin kayıtları yapılan öğrencilerin lise diplomalarının, ülkelerindeki mezun oldukları öğretim kurumlarından resmi yazışma ile sorularak teyidi yapılır. (10) F.Ü. ye gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenciler hakkında yasal işlem yaptırmaya yetkilidir. Bu durumu tespit edilen öğrencinin F.Ü. ile ilişkisi kesilir, sınır dışı edilmesi için ilgili makamlara bildirilir. (11) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercih yapmalarında kolaylık sağlamak ve tanıtıcı doküman ve kataloglar hazırlamak, yurt dışındaki eğitim fuarlarına katılımı teşvik etmek, kontenjanlara başvuran, gelen ya da kayıtlı öğrencilere yardımcı olmak üzere Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi oluşturulur. BaĢvuru MADDE 4 (1) Başvuruları kabul edilecek adaylar lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a) Yabancı uyrukluların, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, c) Doğumla yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların, d) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, e) KKTC uyruklu olup, KKTC de ikamet eden, ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC de tamamlayan ve GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, f) KKTC uyruklu olup tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, g) Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını yurtdışında (K.K.T.C. hariç) tamamlayanların, başvuruları kabul edilir. (2)Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar; a) T.C. uyruklu olanların, b) Doğumla T.C. vatandaşı olup, daha sonra çift uyruklu olanların, c) K.K.T.C. uyruklu olanların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), e) Çift uyruklu iken T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye de veya K.K.T.C. de tamamlayanların (GCE AL sınav sonucuna sahip olanlar hariç), 2

3 f) Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye de veya K.K.T.C. de tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), g) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. de tamamlayanlar, h) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 1.maddenin c bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, i) Türkiye de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar. MADDE 5- (1) Üniversitemiz programlarının kontenjanlarına ilişkin başvuru ve uygulama takvimi belirlenerek akademik takvimde ilan edilir. Kontenjanlar ve gerekli açıklamalar, Temmuz ayı içerisinde Üniversitemiz Web sayfasında duyurulur. Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde şahsen, posta ya da online olarak yapılır. Başvuru yapan öğrencilerin Üniversitemiz programlarına yerleştirilmesinde; EK-1 de belirtilen sınavlar ve belgeler dikkate alınır. BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler : 1- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için BaĢvuru Formu: Üniversitemiz Web sayfasından ulaşılabilir. 2- Sınav Sonuç Belgesi: EK-1 de belirtilen sınavlardan birinin sonucunu gösteren belgenin Türkçe veya İngilizce örneği, 3- Lise Diploması: Türkçe veya İngilizce örneği, 4- Resmi Transkript (Not Durum Belgesi): Lise öğreniminde alınan dersler ile bunların notlarını gösteren belgenin Türkçe veya İngilizce örneği, Posta veya ġahsen BaĢvuru Adresi : FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası ĠliĢkiler Koordinatörlüğü Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi Elazığ / TÜRKĠYE Online BaĢvuru : BaĢvuruların değerlendirilmesi MADDE 6- (1) Başvuruların değerlendirilme ve adayların yerleştirilme işlemlerini, Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon yapar. Başvuru yapan öğrencilerden SAT puanı olan adaylar öncelikli olarak tercihlerine yerleştirilirler. Boş kontenjan olması halinde Lise Diploması veya lise bitirme statüsünde olan sınavlarını belgeleyen öğrencilerin tercihlerine göre yerleştirilme işlemleri yapılacaktır. 3

4 (2) Aynı birime başvurmaları halinde; Aynı yabancı uyruğa sahip öğrenci sayısı birimin toplam yabancı uyruklu öğrenci için belirlediği kontenjanın %30 unu geçemez. (3)F.Ü. kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. Sonuçların duyurulması MADDE 7- (1) Sonuçlar Üniversitemizin Web sayfasında adresinden duyurulur. (2) F.Ü. programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu gönderilir. Türkiye dışından gelenler, kabul mektubu ile birlikte en yakın Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan; Türkiye de bulunanların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden Öğrenim Vizesi almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye ye giriş yapmak ve Üniversitemize kayıt yaptırmak için zorunludur. Kayıt MADDE 8- (1) Kayıtlar Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nca yapılır. Kayıtlarını belirtilen sürede yaptırmayanlar kayıt haklarını kaybederler. Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler : 1- Lise diplomasının aslı ile noter onaylı Türkçe tercümesi ve Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği nden alınacak Denklik Belgesi, 2- EK-1 de belirtilen sınavlardan birine ait sınav belgesinin aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi, 3- Lise öğreniminde alınan dersler ile bunların notlarını gösteren Transkriptin (Not Durum Belgesinin) aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi, 4- Resmi kimlik ya da pasaportun aslı ve kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi, 5- Katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 6- Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak Öğrenim Vizesi, 7- Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet 4.5x6.0 ebadında vesikalık fotoğraf, 8- Sağlık raporu istenen programlar için tam teşekkülü bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu. Eğitim Öğretim MADDE 9- (1)Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Fırat Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. 4

5 (2)Üniversitemizde öğretim dili Türkçe dir. (3)Kesin kayıt yaptıran Yabancı Uyruklu öğrencilerin Türkçe seviyeleri, Üniversitemiz Dil Eğitim-Öğretim Araştırma Merkezi tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. (4) Uluslararası geçerliliği olan Türkçe Yeterlik Belgesine veya TÖMER Türkçe Yeterlik belgesine sahip olan adayların Türkçe seviye belirleme sınavına girmelerine gerek yoktur. (5)Üniversitemizde eğitim-öğretim için Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri, a) C1/C2 Ġleri Düzey: Yeterli. Bu düzeydeki öğrenci öğrenimine hemen başlayabilir. b)b1/b2 Orta Düzey: Türkçe dil düzeyleri kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlarlar, ancak belli bir süre için Türkçe kurs programını takip etmeleri gerekir. (Türkçe kurs programına, bir yarıyıl boyunca mesaiden sonra en az 600 saat devam etmeleri gerekir.) c) A1/A2 Temel Düzey: Yetersiz. Bu düzeydeki öğrencilerin, öğrenimlerine başlamadan önce en az bir yıl Türkçe Hazırlık Kursu görmeleri zorunludur. (Türkçe kurs programına, iki yarıyıl boyunca en az 950 saat devam etmeleri gerekir.) (6) A1/A2 ve B1/B2 düzeyindeki öğrencilerin, başarılı (C1/C2 İleri Düzey) oluncaya kadar Fırat Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına devam etmeleri gerekir. (7) Türkçe dil eğitiminde geçen sürenin sadece bir yılı öğrencinin kaydolacağı bölümün eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenci ikamet izni MADDE 10 (1) Türkiye de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara göre; öğrenciler ikamet izinlerini almak için gerekli olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Hüküm bulunmayan haller MADDE 10 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 11- Bu yönerge, Fırat Üniversitesi Senatosu nun kararı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12- Bu yönergeyi Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. 5

6 EK-1 BAġVURU ĠÇĠN KULLANILACAK SINAV SONUÇLARI ÜLKE SINAV ADI MĠNĠMUM PUAN Uluslararası SAT Uluslararası ACT (American College Test) 21 Uluslararası GCE (General Certificate Examination / A Level Certificate) 6 Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere (en az 2 ders) A düzeyi almış olmak Uluslararası International Baccalaureate (IB) 28 Uluslararası TÜBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı Altın, gümüş ve bronz madalyalar uluslararası bilim olimpiyatları ABD Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Afganistan Konkurs General State Exam 250/350 Afganistan Afghanistan Baccalaureate 11/20 Almanya ABITUR Sınavı (Zeugnis der Allgemeinen 4 Hochschulreife) Almanya Zeugnis der Reife 3.5 Angola Angola Habilitação / Diploma de Ensino Diplomaya Sahip olmak Medio Arjantin Arjantin Bachillerato %50 Arnavutluk Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak Avusturalya Avustralya Lise Diploması Diplomaya Sahip olmak Avusturya Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak Azerbaycan Azerbaijan National Test (TQDK) 200 Azerbaycan Azerbaijan Certificate of Complete 3/5 Secondary Education Bangladeş Lise Bitirme Diploması Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60 Belçika Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Benin Baccalaureate 11/20 Beyaz Rusya Belorussian Atestat 3/5 veya 6/10 Bolivya Titulo de Bachiller en Humanidades, 4/7 Diploma Grado Bosna Hersek Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Brezilya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Bulgaristan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Burkina Faso Baccalaureate 11/20 Burkina Faso Lise Diploması %50 Cezayir Algerian Baccalaureate 11/20 Çad Chad Baccalaureate 11/20 Çek Cumhuriyeti Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak Çin Halk Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite 450/750 Cumhuriyeti giriş sınavında (GAOKAO) Danimarka Danimarka Bevis / Diploma Diplomaya Sahip olmak Dominik Dominik Cumhuriyeti Bachillerato %50 Cumhuriyeti Ekvator Bachillerato Título de Bachillerato %50 Endonezya IJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah %50 veya UAN Sınavı Ermenistan Hasunutian vkaiakan (attestat) 3/5

7 Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus 3/5 Etiyopya Ethiopian Higher Education Entrance %50 Examination Fas Baccalaureate 11/20 Filipinler Kativayan (Lise Bitirme Diploması) %50 Filistin Tawjihi Scientific Stream (Fen) dalında tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 60 Finlandiya Studentexamensbetyg Cum Laude Approbatur 7 üzerinden 4 Fransa French Baccalaureate 10/20 Gambiya General Certificate of Education En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 konuda A seviyesinde puan Gambiya West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE) En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almış olmak Gana West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE) En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almış olmak Gine Baccalaureate 50/100 Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras 70/100 Güney Afrika National Senior certificate En az 5 konuda 60/100 Cumhuriyeti Güney Kore CSAT 500 Gürcistan Gürcistan Ulusal Sınavı 250 Hırvatistan Maturalna svjedodzba, Svjedodzba o 3/5 zavrsenom srednjem obrazovanju Hindistan All India Senior School Certificate (AISSC), %60 Indian School Certificate (ISC) Hollanda Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y 60/100 veya 3/5 Letras Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) 7 Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A- D seviyesinde puan Irak Al-Edadiyah, Al-Idadiyah 60/100 İngiltere General Certificate of Education GCE Diplomaya Sahip olmak İran İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi Diploma ve sınav notu 20 üzerinden en az 12 İrlanda Leaving Certificate (Established) En az 2 si Higher Level konularından olmak üzere en az 6 konuda (Higher Level konuları için en az C3 notu, diğer konular için en az D3 notu) İskoçya Scottish Certificate of Secondary Education Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu İskoçya Scottish Qualifications Certificate Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu

8 İspanya Bachillerato (Baccalaureate) %50 İsrail Teudat Bagrut %50 İsveç Avgångsbetyg from Gymnasieskolan 4 üzerinden 2 İsviçre Matura Diploma %50 İtalya Matura Diploma %50 İzlanda Stúdentspróf %50 Japonya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak K.K.T.C. GCE AL GCE AL sonucuna sahip olanlar Kamboçya Kamboya Baccalaureate %50 Kamerun Ameroon GCE Ordinary Level Examinations En az 4 konuda 2/4 Kamerun Cameroon Baccalaureate 11/20 Kamerun Diplome de Bachelier de l'enseignement du 11/20 Second Degre Kanada Lise Bitirme Diploması %60 Karadağ Karadağ Diploma Record of study Diplomaya Sahip olmak Katar Al-Thanawiya Aama Qatari %60 Kazakistan Kazakistan Ulusal Üniversite Testi 60/125 Kenya Kenya Certificate of Secondary Education En az C+ ortalamaya sahip olmak (KCSE) Kırgızistan (KCS) Kırgızistan Ulusal Üniversite 120 Testi Kolombiya Kolombiya Bachillerato %50 Kore Graduation Certificate, Ilbankye Kodung 2/4 Hakkyo (Academic High School Diploma Kosova Kosova Üniversite Giriş(Olgunluk) sınavı %50 Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama 60/100 Küba Título de Bachiller Certificado de Fin de 60/100 Estudios Secundarias Letonya Atestäts par visparejo vidëjo izglïtïbu, 6/10 Brandos Atestatas (Maturita-certificate) Libya Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı Mühendislik bölümleri için en az 180 diğer bölümler için en az 170 Litvanya General Secondary Education Certificate 60/100 Lübnan Lübnan Bakaloryası (Baccalaureate Libanais General) 8 Lübnan Bakaloryası (Baccalaureate Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden 55, 20 üzerinden 11 Lüksemburg Lüksemburg Diplome Diplomaya Sahip olmak Macaristan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Madagaskar Madagaskar Bakaloryası 11/20 Makedonya Makedonya Üniversite Giriş(Olgunluk) %50 Sınavı Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia %50 Mali Mali Bakaloryası 11/20 Malta Malta Matriculation Certificate 60/100 Meksika Meksika - Bachillerato %50 Mısır Thanaweya A'ama 50/100 Moğolistan Konkurs General State Exam 250/350 Moğolistan Moğolistan Ulusal Sınavı (Gerchilgee) %60 veya 3/5

9 Moldova Moldova Bakalorya Sınavı 7 Mozambik Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Myanmar Basic Education Standart Exam. %60 (Matriculation) Nepal Lise Bitirme Diploması %60 Nijer Lise Diploması 55/100 Nijer Diploma Baccalaureate 11/20 Nijerya Nigeria (JAMB) 185 Nijerya Nigeria (WAEC, WASSCE) En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almış olmak Norveç Vitnemål videregående opplæring %50 Orta Afrika Cum. Diploma Baccalaureate 11/20 Özbekistan Certificate of secondary education 3/5 Pakistan Lise Bitirme Diploması Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60 Peru Bachillerato / Técnico %50 Polonya Matura Diploma %50 Portekiz Lise Bitirme Diploması %50 Romanya Diploma de Baccalaureate 6/10 Rusya Russian National Final School Exam EGE Başvurulan programla ilgili olmak üzere dört sınavın her birinden 100 üzerinden en az 42 ve toplam 400 üzerinden 242 Senegal Senegal Baccalaureate 11/20 Sırbistan Diploma o polozenom maturskom ispitu 3/5 Singapur Singapore-Cambridge GCE A-level examination 9 En az 2 konuda A-seviyesinde puan + 2 AO-seviyesi veya 3 A-seviyesi konu + 1 AO-seviyesinde konu Slovakya Maturita from gymnazium 3/5 Slovenya Maturitetno spricevalo (Matura) 3/5 Somali Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level Sudan Higher Secondary School Certificate, Sudan School Certificate Suriye Suriye Al-Shahada-Al Thanawiyya / Baccalaureate Diplomaya Sahip olmak %60 Tıp Fakültesi için; sayısal bölümden 240 puan üzerinden en az 200 puan, Fen Dalında, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi bölümleri için 180 puan, Matematik puanına göre öğrenci kabul eden bölümler için; sayısal bölümden en az 170 puan, Eşit ağırlık puanına göre öğrenci kabul eden bölümler için; sözel bölümden en az 160 puan, Sosyal puanına göre öğrenci kabul eden bölümler için; sözel bölümden en az 150 puan,

10 almış olmak. Suudi Arabistan Tawjihi Scientific Stream (Fen) dalında tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 60 Şili Prueba de Selección Universitaria (PSU) 600/850 Tacikistan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Tanzanya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Tayland Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Tayvan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Togo Baccalaureate 11/20 Tunus Tunisia Baccalaureate 11/20 Türkmenistan Lise Bitirme Diploması Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 50 Türkmenistan Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Tıp Fakültesi için 100 tam puan üzerinden en az 60, Mühendislik bölümleri için en az 50, diğer bölümler için en az 40 Uganda Uganda Certificate of Education (UCE) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not Ukrayna Ukrainian External Independent Testing - ZNO En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç sınavdan 150/200 Umman Tawjihi Scientific Stream (Fen) dalında tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 60 Ürdün Tawjihi Scientific Stream (Fen) dalında tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 60 Venezuela Venezuela Bachillerato 14/20 Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaureate) 6/10 Yemen Yemen deki İhtibar Vizari Sanevi Sınavı 70 Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement Konuların 4'ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere en az 5 konudan 3 / 4 Yugoslavya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Yunanistan Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı 10/20 Zambia Zambia School Certificate İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "Satisfactory" ve en az 1 konudan "Credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "Satisfactory" ve en az 2 konudan "Credit" almak 10

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 11.04.2012

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Fakülte ve Yüksekokulların

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi ne ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin önlisans

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı