Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1983 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Kasım 1983 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 np Ti 1 T. C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r r I Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Kasım 1983 PAZARTESİ Sayı: I YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 83/7297 Bakanlar Kurulu Kararları İlişik «Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar»ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 3/11/1983 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK M. ÖZGÜNE$ Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Devlet Devlet S. R. PASİN Devlet K. AKDOĞAN Adalet Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma S. ÇETİNER İçişleri I. TÜRKMEN A. B. KAFAOĞLU H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP Dışişleri Maliye Millî Eğitim Bayındırlık K. CANTÜRK Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Ticaret Sağ. ve Sos. Yardım Gümrük ve Tekel Ulaştırma Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Prof. Dr. T. ESENER Çalışma M. TURGUT Sanayi ve Teknolo l F. İLKEL Enerji ve Tabii Kay. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskân M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Köy İşleri ve Koop. Gençlik ve Spor S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar Madde Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 17 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan bu Kararın amacı, bu kapsama giren sözleşmeli olarak çalışacak emekli öğretim elemanlarının çalışma esaslarını, ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst sınırlarını ve benzeri diğer hususları düzenlemektedir. Madde Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacısı olarak çalıştırılacak emekli öğretim elemanları hakkında bu Karar hükümleri uygulanır. Madde 3 Bu Kararda geçen: «Öğretim Üyesi» 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 2880 Sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü maddesinin (m) bendinde sayılan unvanları ve aynı kanunim değiştirilen 27 nci ve 28 inci maddelerinde sayılan nitelikleri taşıyan kişileri; «Öğretim Görevlisi ve Okutman» aynı kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinde sayılan nitelikleri taşıyan ve görevleri yapan kişileri; «Araştırma Görevlisi. Uzman, Çevirici ve Eğitim - Öğretim Planlamacısı» aynı kanunun 33 üncü maddesinde sayılan görevleri yapan kişileri, ifade eder. Madde 4 Bu Karara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak emekli öğretim elemanlarına, emekli oldukları sınıf, unvan, derece ve kademeye denk daimi statüdeki öğretim elemanlarının 2547 ve 2914 Sayılı Kanunlarla verilmiş Akademik görevlerinden üstlendikleri görev dikkate alınarak, kendilerine, almakta oldukları emekli aylıkları ile daimi statüdeki dengi öğretim elemanlarının aylık, ek gösterge, üniversite ödeneği ve geliştirme ödeneğinin toplamı arasındaki farkı geçmemek üzere sözleşmede belirtilecek ücret ödenir. Söz konusu elemanlara sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu konuda hüküm konulamaz. Madde 5 Sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli öğretim elemanlarına idari görev verilemez ve bunlar döner sermayeden pay alamazlar. Madde 6 Emekli öğretim elemanlarının üniversitede istihdamı ancak görevlendirilecekleri bilim dalı, eğitim programı ve ders için yeterli sayıda kadrolu öğretim elemanı veya adayı bulunmaması halinde rektörlüklerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kararlaştırılır. Madde 7 Üniversite rektörleri bu Karara göre emekli öğretim elemanları ile en çok bir yıla kadar sözleşme yaparak Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Rektörlüklerce, çalıştırılacak emekli öğretim elemanlarının unvan sayı ve ücretlerini belirten cetveller ile tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına bildirilerek vize ettirilmesi zorunludur. Söz konusu vize işlemleri tamamlanmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. İhtiyaca göre bu sözleşmeler her seferinde birer yıl olmak üzere uzatılabilir. Madde 8 Bu Karar yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 9 Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2

3 28 Kasım 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Karar Sayısı : 83/7360 Yurtdışında basılan ve ekli listede adı, türü, basıldığı yer ve dili belirtilen yayınların Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının yasaklanması; İçişleri Bakanlığının 27/10/1983 tarihli ve / sayılı yazısı üzerine, 5680 sayılı Basın Kanununun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 3/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kanan EVREN Cumhurbaşkanı B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. R. PASİN Devlet I. TÜRKMEN Dışişleri K. CANTÜRK Ticaret Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet K. AKDOĞAN Adalet A. B. KAFAOĞLU Maliye Prof. Dr. İ. ÖZTRAK Devlet V. Ü. H. BAYÜLKEN Millî Savunma S. ÇETİNER Milii Eğitim V. Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Sağ. ve Sos. Yardım Gümrük ve Tekel Prof. Dr. T. ESENER Çalışma M. TURGUT Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bakam S. ÇETİNER İçişleri Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Enerji ve Tabii Kay. Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL İmar ve İskân Köy İşleri ve Koop. Gençlik ve Spor S. ŞİDE Sosyal Güvenlik YURTDIŞINDA BASILAN VE TÜRKİYE'YE SOKULMASI VE DAĞITILMASI YASAKLANAN YAYINLARI GÖSTERİR LİSTE Yayının a Adı A Türü Dili Basım Yeri 1 Sürudhay-ı Inkılabi (Devrim Şiirleri) 2 Hemrah ba Kudekan ve Nev Civanan (Çocuk ve Delikanlılarla Yoldaş) 3 Amuzis-i Esliha ve Karkerd-i An (Silah Öğrenimi ve Onun Kullanılışı) 4 Usul-ü Mütalaa 5 Ba Çeşmibaz Der Ufk-ı Hunin Kürdistan (Kürdistanın Kanlı Ufkunda Açık Gözle - Bir Askerin Hatıraları) 6 Pare-i Ez Tecrübiyatı Ceng-i Çerikiv-i Şehr Der İran (İran'da Şehir Çetesi Savaş Tecrübelerinden Bir Parça) 7 Revişhav-ı Rehai Ez Takib Der Şehrha (Şehirlerde Takipten Kurtuluş Metodları) 8 Stad Kitap Farsça İran Bülten Kitap Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1963 Sayı: Basım Yayının Adı Türü Dili Yeri 9 Ufcul-ü Sazmendeh-i ve Taktikha (Teşkilatçılık Usulü ve Taktikler) Kitap Farsça tran 10 Neberd-i Halk (Halk Savaşı) >»» 11 Rahnûmav-ı Çerik-i Şehri Karlos Marıgola (Şehir Çetesi Klavuzu) 12 Der Bare-i Çengi Çeriki (Çete Savaşı Hakkında) 13 Elifbay-ı Mübareze (Savaşın Alfabesi)»»» 14 Aleyhi Ekonomisin»»» 16 Hürde Burjuvaziy-i Ez Der (İçte Ufak Bir Burjuvazi)» 16 inkılap >»» 17 Tarhı Camia Şinasl ve Mebaniy-i Istrateji Cümbûş-ü tnkılabiy-i Halkı İran (İran Halkı Devrim Ordusu Stratejik Esasları ve Halkı Tanıma Projesi) 18 Mebaniy-i İktisadi Siyasi (Siyasi İktisadın Esasları) 19 Camia Çist? (Toplum Nedir)»» 20 Siyaseti Şiir-Siyaset-i Hüner (Şiir Siyaseti-Sanat Siyaseti)» 21 Der Bare-i Cephe Vahidi Zıddı Emperyalisti Der Kişverhay-i Azad Şöde 22 Dovumin Cengi Emperyalisttiy-i Cihan (Emperyalist Dünyanın 2. Harbi) 23 Tarihi Vekayii si Sale Siyasi Ahir Der İran (İran'da Son 30 Yılda Siyasi Olaylar Tarihi) 24 Der Bare Ahlakı İnkılabı (Devrim Ahlakı Hakkında)»» 26 Mebani ve Mefahim-i Marksizm (Marksizmin Mana ve Esasları) 26 Asr-ı Amel (İş asrı)» 27 Elifbay-ı Materyalisin (Materyalizmin Alfabesi) 28 Amuziş-i Siyasi (Politika Öğretisi)» 29 İnkılap der İnkılap (Devrim İçinde Devrim) * 30 Materyalizmi Tarihi ve Materyalizmi Diyalektik (Tarihi ve Diyalektik Materyalizm) * 31 Teorik-Siyasi» 32 Beray-ı Nev Civanan Felsefe (Delikanlılar İçin Felsefe) 33 Elifbay-ı Felsefe (Felsefenin Alfabesi)» > 34 Vajehay-ı Nov (Yeni Istılahlar - Marksist-Leninist Teoriye Ait Yeni Kelimeler)» YOrOtma va Idara Bölümü Sayfa : 4

5 28 Kasım 1983 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Karar Sayısı : 83/7303 Ankara İlinin Bala İlçesine bağlı Bahçekaradalak Köyü civarında ve Altaş Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde bulunan PRT: 2364 (54/4) ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki alçıtaşı maddesinin, bu ruhsat sahasına münhasır olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/10/1983 tarihli ve 176/PRT: /24759 sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanununun 11/7/1963 tarihli ve 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 3/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kanan EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK Prof. Dr. I. ÖZTRAK Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet. Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Devlet V. Devlet S. R. PASİN K. AKDOĞAN Ü. H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER Devlet Adalet Milli Savunma İçişleri I. TÜRKMEN Dışİşleri EH K. CANTÜRK Ticaret A. B. KAFAOĞLU S. ÇETİNER Maliye Millî Eğitim V. Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Sağ. ve Sos. Yardım Gümrük ve Tekel Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Tarım ve Orman Çalışma Sanayi ve Teknoloji Enerji ve Tabii Kay. I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY İmar ve İskan Köy İşleri ve Koop. s S. ŞİDE Sosyal Güvenlik V. ÖZGÜL Gençlik ve Spor Karar Sayısı : 83/7243 Bazı kuruluşların özel güvenlik teşkilâtı kurdurulmak ve özel güvenlik önlemleri aldırılmak suretiyle korunmaları ve güvenliklerinin sağlanması hakkındaki 10/12/1981 tarihli ve 8/3959 sayılı Kararnamenin eki listeye, ilişikte yazılı kuruluşların ilave edilmesi; İçişleri Bakanlığının 15/9/1983 tarihli ve Başhukuk Müşavirliği 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 983 ve 984 sayılı yazıları üzerine, 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 3/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN B. ULUSU B. ULUSU Başbakan Başbakan Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Devlet Devlet S. R. PASİN K. AKDOĞAN Ü. H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER Devlet Bakarı Adalet Milli Savunma İçişleri ü. H. BAYÜLKEN Prof. Dr. C. T. SADIKLAR H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP Dışişleri V. Maliye V. Milli Eğitim Bayındırlık Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı: K. CANTÜRK Ticaret Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Sağ. ve Sos. Yardım Gümrük ve Tekel Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Tarım ve Orman Çalışma Sanayi ve Teknoloji Enerji ve Tabii Kay. Bak. I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskân M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Köy İşleri ve Koop. Gençlik ve Spor S. ŞİDE Sosyal Güvenlik ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLÂTI KURDURULMAK VE ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDIRILMAK SURETİYLE KORUNACAK KURULUŞLARLA İLGİLİ LİSTE PETKİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 1 Yarımca Kompleksi Grup Bşk. lığı Yarımca/İZMİT 2 Aliağa Kompleksi Grup Bşk. lığı Aliağa/IZMÎR AZOT SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Azot Sanayii TAŞ. Genel Müd lüğü ANKARA 2 Azot Fabrikası Müdürlüğü KÜTAHYA 3 Azot Fabrikası Müdürlüğü SAMSUN 4 Süperfosfat Fabrikası Müdürlüğü ELAZIĞ 5 Montaj ve İşletme Müdürlüğü Gemlik/BURSA ŞEKER ŞİRKETİ A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adapazarı Şeker Fabrikası ADAPAZARI 2 Afyon Şeker Fabrikası AFYON 3 Ağrı Şeker Fabrikası AĞRI 4 Alpullu Şeker Fabrikası Alpullu/KIRKLARELİ 5 Amasya Şeker Fabrikası Suluova/AMASYA 6 Ankara Şeker Fabrikası Etimesgut/ANKARA 7 Bor Şeker Fabrikası Kemalhisar köyü/niğde 8 Burdur Şeker Fabrikası BURDUR 9 Çarşamba Şeker Fabrikası Çarşamba/SAMSUN 10 Elazığ Şeker Fabrikası Yunbaşı Köyü/ELAZİĞ 11 Elbistan Şeker Fabrikası Elbistan/K. MARAŞ 12 Erzincan Şeker Fabrikası ERZİNCAN 13 Erzurum Şeker Fabrikası Ihça Köyü/ERZURUM 14 Eskişehir Şeker Fabrikası ESKİŞEHİR 15 Ilgın Şeker Fabrikası Ilgın/KONYA ıa Kastamonu Şeker Fabrikası Gölpazan Köyü/ KASTAMONU 17 Kayseri Şeker Fabrikası Keykubat Mevkii/KAYSERİ 18 Konya Şeker Fabrikası KONYA 10 Kütahya Şeker Fabrikası KÜTAHYA 20 Malatya Şeker Fabrikası Malatya Havaalanı/ MALATYA 21 Muş Şeker Fabrikası Tandoğan Köyü/MUŞ Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 6

7 8 Kasım 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 22 Susurluk Şeker Fabrikası Susurluk/BALIKESİR 23 Turhal Şeker Fabrikası Turhal/TOKAT 24 Uşak Şeker Fabrikası îkisaray Köyü/UŞAK 25 Ankara Makina Fabrikası Etimesgut/ ANKARA 26 Eskişehir Makina Fabrikası ESKİŞEHİR 27 Erzincan Makina Fabrikası ERZİNCAN 28 Afyon Makina Fabrikası Çobanlar Köyü/AFYON 29 Turhal Makina Fabrikası Turhal/TOKAT 30 Elektronik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ ANKARA 31 Kizelgur Fabrikası Etimesgut/ANKARA 32 Şeker Enstitüsü Etimesgut/ANKARA TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 1 T. P. A. O. Gnl. Md. ğü. Merkez ve ek binası ANKARA 2 T. P. A. O. Sondaj Gr. Bşk. lığı Merkez binası ANKARA 3 T. P. A. O. Sondaj Gr. Baş Mühendislik Aksaray/NİĞDE 4 T. P. A. O. Sondaj Gr. Baş Mühendislik Lüleburgaz/KIRKLARELİ 5 T. P. A. O. Araştırma Merkezi Gr. Bşk. Binası ANKARA 6 T. P. A. O. Arama Gr. Bşk. Gölbaşı Tesisleri ANKARA 7 T. P. A. O. Üretim Gr. Bşk. Marmara Ürt. Md. lüğü Lüleburgaz/KIRKLARELİ 8 T. P. A. O. Orta Anadolu Raf. Böl. Md. ğü Kırıkkale/ANKARA 9 T. P. A. O. Batman Raf. Böl. Md. lüğü Batman/SİİRT 10 T. P. A. O. İzmir Raf. Böl. Md. lüğü Aliağa/İZMİR 11 T. P. A. O. Batman Dörtyol Boru Hattı İşi. Md. lüğü Dörtyol/HATAY ÇİMENTO SANAYİİ T. A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Çimento Sanayii TAŞ. Genel Müdürlüğü ANKARA 2 Afyon Çimento Fabrikası AFYON 3 Ankara Çimento Fabrikası ANKARA 4 Aşkale Çimento Fabrikası Aşkale/ERZURUM 5 Balıkesir Çimento Fabrikası BALIKESİR 6 Bartın Çimento Fabrikası Bartın/ZONGULDAK 7 Çorum Çimento Fabrikası ÇORUM 8 Elazığ Çimento Fabrikası ELAZIĞ 9 İskenderun Çimento Fabrikası İskenderun/HATAY 10 Gaziantep Çimento Fabrikası GAZİANTEP 11 Kars Çimento Fabrikası KARS 12 Niğde Çimento Fabrikası NİĞDE 13 Pmarhisar Çimento Fabrikası Pınarhisar/KIRKLARELİ 14 Sivas Çimento Fabrikası SİVAS 15 Söke Çimento Fabrikası Söke/AYDİN 16 Trabzon Çimento Fabrikası TRABZON 17 Van Çimento Fabrikası Edremit/VAN Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 Sıra No. RESMÎ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı : DENİZCİLİK BANKASI T.. A. O. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 1 Genel Müdürlük Merkez Karaköy/İSTANBUL 2 ikmal Merkezi Müdürlüğü Eminönü/İSTANBUL 3 İst Liman İşi. Müdürlüğü Sahpazan/İSTANBUL 4 izmir işletme Müdürlüğü ~ İZMİR 5 Antalya Liman İşletme Müdürlüğü ANTALYA 6 Trabzon Liman İşi. Md. lüğü TRABZON 7 Hopa Liman İşi. Md. lüğü Hopa/ARTVİN 8 Giresun Lim. İşi. Md. lüğü GİRESUN 9 Denizyolları İşletme Md. lüğü Sahpazan/İSTANBUL 10 Şehirhatları İşletme Müdürlüğü Eminönü/ISTANBUL 11 Gemikurtarma İşletme Müdürlüğü Büyükdere/ İSTAN BUL 12 Vangölü İşletmesi Müdürlüğü Tatvan/VAN 13 Haliç Tersanesi Müdürlüğü Kasımpaşa/İSTANBUL 14 Camialtı Tersanesi Müdürlüğü Hasköy/İSTANBUL 15 Istinye Tersanesi Müdürlüğü Istinye/İSTANBUL 16 Pendik Tersanesi Müdürlüğü Pendik/ISTANBUL 17 Alaybey Tersanesi Müdürlüğü Alaybey/İZMİR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ 1 Atatürk Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Yalova/İSTANBUL 2 Acıpayam Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Acıpayam DENİZLİ 3 Alpaslan Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü MUŞ 4 Altınova Devlet Üretme Çiftliği Md. luğü Kadınhanı/KONYA 5 Bala Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Bala/ANKARA 6 Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Viranşehir/URFA 7 Çiçekdağ Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Çiçekdağı/KIRŞEHİR 8 Dalaman Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Koyceğiz/MUĞLA g Gelemen Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü SAMSUN 10 Gökhöyük Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğu AMASYA 11 Gökçeada Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü ÇANAKKALE 12 Gözlü Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Sarayönü/KONYA 13 Hatay Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Reyhanlı/HATAY 14 İğdır Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü İğdır/KARS 15 Koç aş Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Aksaray/NIĞDE 18 Konuklar Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Sarayönü/KONYA 17 Malya Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Mucur/KIRŞEHİR 18 Manisa Sözleşmeli Tohum Üretme Md. lüğü Turgutlu/MANİSA 19 Merkez Atölyesi Müdürlüğü ANKARA 20 Polatlı Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Polatlı/ANKARA 21 Tahirova Devlet Üretme Çiftliği Gönen/BALIKESİR 22 Turunçgiler İşletmesi Dörtyol/HATAY 23 Türkgeldt Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Lüleburgaz/KIRKLARELİ 24 Ulaş Devlet Üretme Çiftliği Müdüslüğü SİVAS YOriK tme ve İdare BalOmü Sayfa : 8

9 28 Kasım 1983 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 1 Uydu Haberleşme Mrk. Yer istasyonu Konya Yolu 37. Km ANKARA 2 Elmadağ Radyo-Ling istasyonu Elmadağı/ANKARA 3 Çamlıca Radyo-Ling İstasyonu Çamlıca/İSTANBUL 4 Uludağ Radyo-Ling İstasyonu Uludağ/BURSA 5 Yamanlar Radyo-Ling İstasyonu Yamanlar/İZMİR 6 Kurudağ Radyo-Ling îstasyonu Kurudağ/İZMİR 7 Davudidag Radyo-Ling İstasyonu Davudidag/ AD ANA 8 Çobandede Radyo-Ling İstasyonu Çobandede/tskenderun HATAY 9 Hisardağ Radyo-Ling İstasyonu Hisardağ Silıfke/IÇEL 10 Karacadağ Radyo-Ling İstasyonu Karacadağ/DİYARBAKIR 11 Saraçoğlu Radyo-Ling İstasyonu Saraçoğlu/KONYA 12 Meraküm Radyo-Ling İstasyonu Meraküm/SİVAS 13 Erzurum Radyo-Ling İstasyonu Palandöken/ERZURUM 14 Eldivan Radyo-Ling İstasyonu Eldivan/ÇANKIRI 15 Malatya Radyo-Ling İstasyonu MALATYA 16 PTT Genel Müdürlüğü Ulus/ANKARA (Elektronik Bilgi İşlem Müdürlüğü, PTT. Müzesi, Değerli Kağıtlar Müdürlüğüde dahil) Ulus/ANKARA 17 PTT. Onarım ve Donatım Fabrika Müdürlüğü Aydınhkevler/ ANKARA 18 PTT Depo Müdürlüğü Kayaş/ANKARA 19 Ankara Telefon Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi Ulus/ANKARA 20 Otomatik Telefon Santralı Yenişehir/ANKARA 21 Otomatik Telefon Santralı Çankaya/ANKARA 22 Otomatik Telefon Santralı Kavaklıdere/ANKARA 23 Otomatik Telefon Santralı Bahçelievler/ANKARA 24 Otomatik Telefon Santralı Maltepe/ANKARA 25 Otomatik Telefon Santralı Cebeci/ANKARA 26 Otomatik Telefon Santralı Aydınlıkevler/ ANKARA 27 Otomatik Telefon Santralı Keçiören/ANKARA 28 Otomatik Telefon Santralı İnsecu/ANKARA 29 Otomatik Telefon Santralı Siteler/ANKARA 30 Ankara Bölge Müdürlüğü Merkezi Ulus/ANKARA 31 Otomatik Telefon Santralı Kırıkkale/ANKARA 32 Posta İşletme Merkezi Yenimahalle/ANKARA 33 İstanbul Telefon Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi Gayrettepe/İSTANBUL 34 Telekomünikasyon Merkezi Tahtakale/İSTANBUL 35 Telekomünikasyon Merkezi Acıbadem/İSTANBUL 36 Otomatik Telefon Santralı Beyoğlu/İSTANBUL 37 Otomatik Telefon Santralı Kadıkö, /İSTANBUL.38 Otomatik Telefon Santralı Yeşilköy/İSTANBUL Yürütme ve İdare BSlDmD Sayfa - 1

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETTE 28 Kasım 1983 Sayı : Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 38 Otomatik Telefon Santralı Kasımpaşa/İSTANBUL 40 Otomatik Telefon Santralı Erenköy/İSTANBUL 41 Otomatik Telefon Santralı Şişli/İSTANBUL 42 Otomatik Telefon Santralı Fatih/İSTANBUL 43 Otomatik Telefon Santralı Levent/İSTANBUL 44 Otomatik Telefon Santralı Beşiktaş/İSTANBUL 45 Otomatik Telefon Santralı Bakırköy/İSTANBUL 46 Otomatik Telefon Santralı Üsküdar/İSTANBUL 47 Surdışı Telefon Müdürlüğü ve Otomatik Telefon Santralı Bahçelievler/İSTANBUL 48 Anadolu Yakası Telefon Müdürlüğü Kızıltoprak/İSTANBUL 49 Telekomünikasyon Merkezi İZMİT 50 Telekomünikasyon Merkezi ADAPAZARI 51 İstanbul Bölge Başmüdürlüğü Merkezi Eminönü/İSTANBUL 52 Telsiz İşletme Müdürlüğü ve Telsiz alıcı Merkezi Osmaniye/İSTANBUL 53 Telsiz İşletme Müdürlüğü ve Telsiz Alıcı Merkezi Yeşilköy/İSTANBUL 54 Posta İşletme Merkezi Tophane/ISTANBUL 55 Elektronik Haberleşme Cihazları Laboratuvar ve Fabrikası Ümraniye/ISTANBUL 56 PTT. Fabrikası Ümraniye/ISTANBUL 57 PTT. Tesellüm ve Depo Müdürlüğü Ümraniye/ISTANBUL 58 İzmir Telefon Başmüdürlüğü ve Teleko münikasyon Merkezi Basmane/İZMİR 59 Otomatik Telefon Santralı Karşıyaka/İZMİR 60 Otomatik Telefon Santralı Bornova/İZMİR 61 Otomatik Telefon Santralı Alsancak/İZMİR 62 Otomatik Telefon Santralı Hatay/İZMİR 63 Otomatik Telefon Santralı Çınarh/IZMİR 64 Otomatik Telefon Santralı Bahçelievler/IZMlR 65 Otomatik Telefon Santralı Güzelyah/İZMIR 66 İzmir Bölge Başmüdürlüğü Merkezi Pasaport/İZMİR 67 Adana Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi ADANA 68 Otomatik Telefon Santralı ve Posta İşletme Merkezi ADANA 60 Telekomünikasyon Merkezi İskenderun/HATAY 70 Telekomünikasyon Merkezi İçel/MERSİN 71 Telekomünikasyon Merkezi BURSA 72 Bursa Bölge Başmüdürlüğü Merkezi BURSA 73 Konya Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi KONYA 74 Otomatik Telefon Santralı KONYA 75 Aydın Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi AYDIN YOrOtme v«idare Bölümü Sayfa: 10

11 28 Kasım 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 76 Denizli Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi DENİZLİ 77 Telekomünikasyon Merkezi MUĞLA 78 Çankırı Bölge Müdürlüğü Merkezi ÇANKIRI 79 Telekomünikasyon Merkezi ZONGULDAK 80 İsparta Bölge Başmüdürlüğü ve Otomatik Telefon Santralı İSPARTA 81 Telekomünikasyon Merkezi ANTALYA 82 Sivas Bölge Başmüdürlüğü ve Otomatik Telefon Santralı SİVAS 83 Telekomünikasyon Merkezi SİVAS 84 Telekomünikasyon Merkezi ERZİNCAN 85 Elazığ Bölge Başmüdürlüğü ve Otomatik Telefon Santralı ELAZIĞ 86 Telekomünikasyon Merkezi MALATYA 87 Afyon Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi AFYON 88 Balıkesir Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi BALIKESİR 89 Edirne Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi EDİRNE 90 Eskişehir Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi ESKİŞEHİR 91 Erzurum Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi ERZURUM 92 Diyarbakır Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi DİYARBAKIR 93 Gaziantep Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi GAZİANTEP 94 Kayseri Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi KAYSERİ 95 Otomatik Telefon Santralı KAYSERİ 96 Samsun Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi 97 Trabzon Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi 98 Van Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi SAMSUN TRABZON VAN MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 1 Tekstil Makinalan Fabrikası Etimesgut/ANKARA 2 Marangoz Fabrikası Etimesgut/ANKARA 3 Gazi Fişek Fabrikası A. O. Ç. ligi/ankara 4 Genel Müdülük Merkezi Tandoğan/ ANKARA 5 Makina Sanayi Müessesesi Tandoğan/ ANKARA 6 Hurda İşletmesi Müdürlüğü Akköprü/ANKARA 7 Gazmaske Fabarikası Mamak/ANKARA 8 Kapsül ve imla Fabrikası Kayas/ ANKARA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa - it

12 «tayfa : U RESMİ GAZETE Sıra No I. Kurulusun Adı 28 Kasım 1983 Sayı: Bulunduğu Yer 0 İnşaat ve Kazı Makinası Fabrikası Akköprü/ANKARA 10 Barut Fabrikası Elmadağ/ANKARA 11 Roket Fabrikası Elmadağ/ANKARA 12 Pirinç Fabrikası Kırıkkale/ANKARA 13 Mühamit Fabrikası Kırıkkale/ ANKARA 14 Yardımcı Tesisler (Kuvvet Merkezi) Kırıkkale/ ANKARA Çelik Fabrikası Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi Kırıkkale/ANKARA Kırıkkale/ ANKARA 17 Çelik Çekme Boru Fabrikası Kırıkkale/ANKARA 18 Barut Fabrikası Kırıkkale/ ANKARA 19 Silah ve Tüfek Fabrikası Kırıkkale/ ANKARA PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ANKARA 2 İstanbul Bölge Müdürlüğü Nişan taş ı/îstanbul 3 Haramidere Depo Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL 4 Çubuklu Depo Müdürlüğü Çubuklu/İSTANBUL 5 Gökçeada Depo Müdürlüğü Gökçeada/İSTANBUL 6 Ümraniye Depo Müdürlüğü Ümraniye/ISTANBUL 7 Yeşilköy Hava İkmal Amirliği Yeşilköy/İSTANBUL 8 İzmit Bölge Müdürlüğü İZMİT-İSTANBUL 9 Mudanya Depo Müdürlüğü Mudanya/BURŞA 10 Bartın Depo Müdürlüğü Bartın/ZOGULDAK 11 Madeniyağ ve Gres tesisleri Müdürlüğü İZMİT 12 Zonguldak Depo Müdürlüğü ZONGULDAK 13 İzmir Bölge Müdürlüğü Turanlı/İZMİR 14 Aliağa Tesisleri Aliağa/İZMİR 15 Fethiye Depo Müdürlüğü Fethiye/MUĞLA 16 Edincik Depo Müdürlüğü EDİNCİK 17 Çiğli Hava İkmal Amirliği Çiğli/İZMİR 18 İskenderun Bölge Müdürlüğü Akçay/HATAY 19 Diyarbakır Hava İkmal Amirliği DİYARBAKIR 20 Elazığ Hava İkmal Amirliği ELAZIĞ 21 Gaziantep Hava İkmal Amirliği GAZİANTEP 22 Mersin Bölge Müdürlüğü MERSİN 23 Adana Hava İkmal Amirliği Adana Hava Limanı/ADANA 24 Antalya Bölge Müdürlüğü ANTALYA 25 Antalya Hava İkmal Amirliği Antalya Hava Umanı/ ANTALYA 26 Trabzon Bölge Müdürlüğü Yomr a/trabzon 27 Rize Depo Müdürlüğü RİZE 28 Hopa Depo Müdürlüğü Hopa/RİZE 29 Erzurum Depo Müdürlüğü ERZURUM 30 Erzurum Hava İkmal Amirliği Erzurum Hava Limanı/ ERZURUM 31 Samsun Bölge Müdürlüğü Derbent/SAMSUN 32 Giresun Depo Müdürlüğü GİRESUN YC IrfKm» v* Idara BfilOmO 8«yr*: 13

13 28 Kasım Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Sıra No. Kurulusun Adı Bulunduğu Yer 33 Samsun Hava ikmal Amirliği Samsun Hava Limanı SAMSUN 34 Ankara Bölge Müdürlüğü ANKARA 35 Güvercinlik Depo Müdürlüğü Güvercinlik/ANKARA 36 Etimesgut Depo Müdürlüğü Etimesgut/ ANKARA 37 Esenboğa Hava İkmal Amirliği Esenboğa Hava Limanı ANKARA 38 Ant Tesisleri 39 Batı Bölge Müdürlüğü 33 Adet Muhtelif Ünite 40 Doğu Bölge Müdürlüğü 28 Adet Muhtelif Ünite BOTAS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 BOT AŞ Genel Müdürlüğü (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.) binası ile Birlikle Çankaya/ANKARA 2 BOTAŞ Bölge Müdürlüğü Terminali Gölova - Ceyhan/ADANJ 3 PİG İstasyonu Bahçe/ AD ANA 4 Hat Bakım ve İkmal Şefliği URFA 5 Silopi Pompa İstasyonu Silopi/MARDİN 6 Midyat Pompa İstasyonu Midyat/MARDİN 7 Pazarcık Pompa İstasyonu Pazarcık/K. MARAŞ 8 Yapılmakta olan İdil Pompa İstasyonu İdil/MARDİN 9 Yapılmakta olan Viranşehir Pompa İstasyonu Viranşehir/URFA 10 Yapılmakta olan Araban Pompa İstasyonu Araban/GAZİANTEP Karar Sayısı : 83/7374 İlişik listede adları, cinsleri, basıldıkları dil ve yerler yazılı yayınların, Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının yasaklanması; İçişleri Bakanlığının 27/10/1983 tarihli ve , , , , ve sayılı yazıları üzerine, 15/7/1950 tarihli ve 5680 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU SDFSDFD Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet V. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet S. R. PASİN Devlet K. AKDOĞAN Adalet Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma S. ÇETİNER İçişleri I. TÜRKMEN Dışişleri A. B. KAFAOĞLU Maliye H. SAĞLAM ASA Eğitim Dr. T. ÖNALP Bayındırlık K. CANTÜRK Ticaret Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Gümrük ve Tekel Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakam Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Prof. Dr. T. ESENER Çalışma M.TURGUT F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Enerji ve Tabiî Kay. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskan M. R. GÜNEY Köy İşleri ve Koop. V. ÖZGÜL Gençlik ve Spor S. ŞİDE Sosyal Güvenlik 10/11/1983 tarihli ve 83/7374 sayılı Kararnamenin Eki Liste A d ı Cinsi Basıldığı Dil Basıldığı Yer Uğraş (İngiltere Kıbrıslı Türk Öğrenci Dergi Türkçe İngiltere ler Federasyonu Yayın Organı) Sosyalist İşçi Dergi Türkçe İsveç ES-Sevretür Risaliye Dergi Arapça Bahreyn Face The Facta Kitap İngilizce İngiltere The Lıvıng Bible Kitap İngilizce ABD Karl Marx Zum 100. Todestag Kitap Almanca F. Almanya Islamıc Revolution Future Path of The Kitap İngilizce İran Nations (Ulusların gelecekteki Yolu, İslam Devrimi.) Kıbrıs Bülteni Bülten Türkçe Kıbrıs Rum Kesimi Suverün Minel Harb Kitap Arapça İran İbadüs Sevre Kitap Arapça İran El Meretü Avdetüd Devri Fi Zlllil İslam Kitap Arapça İran Eş Şehit (Savtüs Sevratil Islamiyye Dergi Arapça Iran İslam Devriminin Sesi Eş Şehid) Devlet Bakanlığından Yönetmelikler Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Yönetmeliği BÖLÜM I Kapsam, Dayanak, Deyimler ve Başlıklar Kapsam : Madde 1 Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığınca Gebze'de kurulan ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile birlikte yönetilecek, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün amaç, görev, kuruluş, yönetim, eğitim 19leri ile bu enstitüdeki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar. Dayanak : Madde 2 Bu Yönetmelik 278 sayılı TÜBİTAK Kuruluş Kanunu Esas alınarak ve Eğitim çalışmaları bakımından 2287 ve 1739 sayılı Kanunlar gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. Deyimler : Madde 3 Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen; Enstitü sözünden «Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü», Bakanlık sözünden «Millî Eğitim Bakanlığı», Kurum sözünden «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu», Anlaşılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

15 2S Kasım 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 16 Başlıklar : Madde 4 Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları, ilgili oldukları maddelerin konusunu ve bu maddeler arasındaki sıralama ile bağlantıyı göstermekte olup yönetmelik metnine dahil değildir. BÖLÜM II Amaç, Kuruluş, Yönetim ve Görevler Amaç : Madde 5 Yüksek seviyeli bir eğitim kurumu olan Enstitünün amacı : a) Kamu ve özel kesimde üst ve orta kademe yöneticilerine hizmete ilişkin eğitim yapmak, b) Kamu ve özel kesimde yönetimi geliştirmek, karşılaşılan yönetim problemlerini çözümlemek, sanayide üretimi artıracak en son bilimsel ve teknik gelişmeleri İlgililere aktarmak için bilimsel toplantılar düzenlemek, c) Konu ile İlgili yayınlar yapmak. Görev: Madde 6 Bu amaçlan gerçekleştirebilmek İçin Enstitünün görevleri şunlardır : A. Eğitim : Yöneticilerin gelişmesini sağlayacak eğitim faaliyetlerini, enstitü içinde ve dışında planlamak, yürütmek, Bunun için; a) Eğitim programları geliştirmek, sanayide üretimi artıracak en son bilimsel ve teknik gelişmeleri ilgililere aktarmak için, konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre, yaz okulu gibi bilimsel toplantılar düzenlemek. Milli Eğitim Bakanlığı personeli için yapılan eğitim programlarına öncelik tanınır. b) Yöneticilik eğitiminde çağdaş eğitim teknolojisinden yararlanmak, c) Kurumlarda işbaşı eğitiminde görev alacak uzmanlar yetiştirmek, d) Uygulamalı işbaşı eğitim program ve projeleri düzenlemek ve bunları uygulamak. B. Yayın : Amaçlarına uygun bilimsel ve eğitsel yayın yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek. C. Danışmanlık : işletmelere yönetimin geliştirilmesi, yöneticilerin eğitilmesi, yönetim problemlerinin çözümlenmesi konularında danışmanlık yapmak. D. işbirliği : Yöneticilik eğitiminin geliştirilmesi için yurt içinde ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Ülkemizde yöneticiliği geliştirme çalışmaları arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmak. Organlar : Madde 7 Enstitünün organları şunlardır : A Yönetim Kurulu B Enstitü Başkanı C Yürütme Kurulu D Danışma Kurulu Yönetim Kurulu : Madde 8 Enstitü Yönetim Kurulu aşağıdakilerden meydana gelir : a) Enstitü Başkanı, b) Millî Eğitim Bakanlığından iki, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı : c) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir, d) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan iki, e) üniversitelerin ilgili Fakülte ve Enstitülerinden toplam üç, f) Özel kesim kuruluşlarından bir, g) Kamu kuruluşlarından bir, (e) fıkrasındaki temsilcilerin seçiminde TÜBİTAK Bilim Kurulu Üniversiteleri belirler, temsilci seçimini üniversitelerin kendi kuruluşları yapar. Kamu ve özel kesim kuruluşlarından gelecek üyeler ise a, b, c, ve d'deki temsilciler tarafından gösterilecek iki misli aday arasından Milli Eğitim Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınarak TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından seçilir. Madde 9 Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışma süresi iki yıldır. Madde 10 Yönetim Kurulunun Görevleri : Yönetim Kurulunun görevlerinden başlıcaları şunlardır : a) Danışma Kurulu önerileri ve Enstitünün amacını dikkate alarak yıllık akademik ve yürütme programlarını hazırlamak, b) Enstitünün amacına uygun çalışması ve bilimsel seviyesinin yükselmesi için gerekli önlemleri almak, c) Proje (program) önerilerini görüşüp, karara bağlamak, proje yöneticilerini tesbit etmek ve projelerin denetimini yapmak, d) Danışma Kuruluna sunulacak bütçe, faaliyet raporları ve gerekli dökümanların hazırlanmasını sağlamak, e) Danışma Kurulu toplantılarının düzenli yapılmasına ilişkin önlemlerin alınmasını sağlamak, f) Enstitüde görev alacak öğretim elemanlarını seçmek, g) Kurs, seminer ve diğer eğitim faaliyetleri ile ilgili diploma, sertifika ve belge gereklerini tesbit etmek, h) Enstitüde yapılacak her türlü etkinliğin esaslarını tesbit etmek. Madde 11 Enstitü Başkanı: Enstitü Başkanı, Yönetim Kurulu'nun tesbit ettiği esaslar ve programlar çerçevesinde Enstitünün eğitim, yayın, danışmanlık ve koordinasyon çalışmalarının düzenleyicisi ve yürütücüsüdür. Enstitü Başkanı, Yüksek öğrenim görmüş ve Sanayi Kuruluşlarında en az beş yıllık yöneticilik tecrübesi bulunan kimseler arasından, Millî Eğitim Bakanlığının olumlu görüşü alınarak TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından seçilir ve atanır. Madde 12 Enstitü Başkanının başlıca görevleri şunlardır : a) Enstitüyü temsil etmek, bu sıfatla yazıları, diplomaları ve diğer belgeleri imzalamak ve onamak, b) Enstitünün bütünlük içinde amacına uygun çalışmalarını, bilimsel seviyesinin yükselmesini, organların kanun, tüzük, yönetmelik programlarına göre ahenkli bir şekilde çalışmasını sağlamak, c) Yönetim Kurulu kararlarını mevzuat dairesinde tatbik etmek ve ettirmek, d) Enstitünün bütçe tasarısının hazırlanmasını sağlamak, onandıktan sonra uygulamak ve ita amirliği görevini yapmak, e) Yönetim Kurulu'nca seçilen öğretim elemanları ile belirli süreli veya eğitim programı süresince Hizmet Sözleşmesi yapmak, f) Kurul çalışmalarına katılmak, yönetim ve yürütme kurullarına Başkanlık etmek, g) Enstitü personelinin görev ve sorumluluklarını tesbit etmek ve İşbölümünü düzenlemek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 28 Kasım 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Madde 13 Başkan Yardımcıları : Enstitü Başkanının akademik ve idari işlerden sorumlu iki yardımcısı bulunur. Başkan Yardımcıları Başkanın göstereceği 2 misli aday arasından TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca seçilir ve atanır. Madde 14 Yürütme Kurulu : a) Enstitü Başkanı b) Akademik İşler Başkan Yardımcısı c) İdari İşler Başkan Yardımcısından oluşur. Toplantılara Başkan tarafından seçilecek 2 öğretim elemanı ile ilgili projelerin başkanları da katılır. Madde 15 Yürütme Kurulu'nun Görevleri : a) Danışma ve Yönetim Kurulunun kararlarım da dikkate alarak, enstitünün amaçlarını gerçekleştirmek ve eğitimin etkinliğini artırmak üzere gerekli yönetim önlemlerini almak, b) Danışma ve Yönetim Kuruluna sunulacak konuları tesbit etmek, bu konularda gerekli ön hazırlıkları yapmak, c) İlgililerin de görüşlerini alarak, Enstitünün yaptığı çalışmaların etkinliğini artırıcı önlemleri almak, d) Enstitü ile ilgili çalışma esaslarını hazırlamak ve onaylamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak, e) Enstitüde yapılacak her türlü faaliyetin hazırlıklarını yapmak ve bunların uygulama planlarım hazırlamak. Madde 16 Proje-(Program) Çalışmaları : Enstitü faaliyetleri proje esasına göre düzenlenir ve yürütülür. Her projenin yönetim kurulunca seçilmiş bir proje sorumlusu vardır. Projenin gerektirdiği elemanlar proje yöneticisinin teklifi üzerine yönetim kurulunca seçilir ve usulüne uygun şekilde atanır. Yönetim Kurulunca saptanan projenin başarılı şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından proje yöneticisi sorumludur. Madde 17 Danışma Kurulu : Danışma Kurulu aşağıda belirtilen Bakanlık, Kurum ve İşletme temsilcilerinden oluşur. A Kamu temsilcileri : Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi, Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi, Çalışma Bakanlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi, TÜBİTAK temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilâtı temsilcisi, B Bilim kuruluşları temsilcileri : Bakan tarafından, bu konuda eğitim yapan bilim kuruluşlarından seçilecek beş temsilci. C Kuruluş temsilcileri : a) En fazla üyesi bulunan işveren Sendikaları Konfederasyonundan bir, b) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan bir, c) Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen üçd) Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulunca seçilecek, özel sektör işletmelerinden üç, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı : e) Sevk ve İdare alanında başarılı olmuş kişiler arasında Enstitü Yönetim Kurulunca seçilecek üç temsilciden oluşur. f) Enstitü Başkanı İle Yönetim Kurulu Üyeleri Danışma Kurulu'nun tabii üyeleridir. Madde 18 Danışma Kurulu Başkanı : Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mesleki ve Teknik öğretim işlerine bakan Müsteşar Yardımcısıdır. Madde 19 Danışma Kurulu temsilcilerinin tesbiti: A - Temsilciler kendi kurumları tarafından seçilir. Bu yönetmelikte belirtilmeyen kuruluş ve kişilerin hangileri olacağı Enstitü Başkanının teklifi ile Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Madde 20 Danışma Kurulunun İşleyişi : Danışma Kurulu, başkanının daveti üzerine her yıl Eylül ayı içinde toplanır. Kurul salt çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. a) Danışma Kurulunun gündemi Enstitü Başkanlığınca düzenlenir. Gündem ve bu konudaki dökümanlar üyelere toplantı tarihinden bir ay önce gönderilir. b) Danışma kurulunda teklif sunacak temsilciler, raporlarını Enstitü Başkanlığına toplantıdan önce verirler. Madde 21 Danışma Kurulunun Görevleri : Danışma Kurulunun görevlerinden başlıcaları şunlardır : a) Enstitü ile İlgili yönetmelik ve öğretim programları hakkında görüş bildirmek, b) Enstitünün eğitim, yayın, danışmanlık ve işbirliği konularında yapacağı çalışmaları yönlendirmek, c) Enstitünün bir yıllık çalışmalarını değerlendirmek, d) Enstitünün çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak. Madde 22 Görevlendirme : Enstitü öğretim personeli sözleşmeli olarak istihdam edilir. Sözleşmeli öğretim personeli, Yönetim Kurulunca seçilerek Enstitü Başkanınca atanır. Madde 23 Öğretim amacı ile Enstitüde görev verilecek personel, Eğitim Programlarında öngörülen Kurs, Konferans, Seminer gibi toplantıları düzenleyip yönetecek akademik niteliğe sahip veya bu konularda uzmanlaşmış kişiler arasından tesbit edilir. Madde 24 Yönetim Kurulu Enstitüye zamanında öğretim personeli temin amacı ile gerekli tedbirleri alır. Görev ve Sorumluluklar : Madde 25 Öğretim elemanları yetkili kurul ve kişilerce kendilerine verilecek eğitim, danışma ve diğer görevleri yaparlar. Diğer Personel : Madde 26 Enstitünün amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli görülecek diğer personelin nitelik ve sayısı yönetim kurulunca tesbit edilir. Bu personel Enstitünün Personel Yönetmeliği esaslarına göre Enstitü Başkam tarafından atanır. Bütçe : Madde 27 Enstitünün yıllık giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Bu amaçla Enstitü bütçe teklifini hazırlayarak Temmuz ayı başında Milli Eğitim Bakanlığına gönderir. Bakanlık Bütçesine Enstitü için konulan ödenek her mali yıl başında TÜBİTAK Bütçesine aktarılır. Enstitünün her türlü Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 28 Kasım 1983 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 gideri TÜBİTAK'ın ödeme esasları doğrultusunda bu bütçeden karşılanır. Enstitünün faaliyetlerinden dolayı sağladığı gelirler ve yapılan bağışlar bu özel bütçeye gelir kaydedilerek Enstitü harcamalarında kullanılır. Hesapların Denetimi : Madde 28 Hesapların denetimi ve ibrasında TÜBİTAK için mevcut hükümler uygulanır. Madde 29 Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde çalışma amacına uygun bir eğitim ve hizmet teşkilatı ve kayıt düzeni Enstitü Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulur. Geçici Madde : Madde 1 Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü için 278 sayılı Kanundaki Personel Rejimi anlayışı doğrultusunda bir Personel Yönetmeliği hazırlanıncaya kadar bütün personelin atama, terfii, işe son verme ve diğer sosyal haklar bakımından TÜBİTAK Personel Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler : Madde 39 Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde, 10 Temmuz 1980 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Yönetmeliği» ile 18 Ekim 1980 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik» yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük : Madde 31 17/7/1963 tarih ve 278 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : Korunmaya Muhtaç Çocukların İş ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin İşyerlerinde Çalıştırılma Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yetiştirme Yurdunda korunupta herhangi bir nedenle öğrenime devam etme imkânı bulamayan korunmaya muhtaç çocukların bir iş ve meslek sahibi olabilmelerini sağlamak üzere Kamu ve Özel İşyerlerinde ücret karşılığı çalıştırılma esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Yetiştirme Yurtlarındaki çocukların iş ve meslek sahibi olabilmeleri için, işe yerleştirilmeleri, işte eğitilmeleri, çalışma şartlarının düzenlenmesi, ücretinin belirlenmesi, ücretlerinin değerlendirilmesi, Yetiştirme Yurtları Yönetimlerinin ve çocuk çalıştıran işverenin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Başlıklar Madde 4 Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup. Yönetmelik metnine dahil değildir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı: Tanımlar Madde 5 Bu Yönetmelikte gecen; a) «Genel Müdürlük», Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü, b) «Yetiştirme Yurtları» yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi olmaları ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan Sosyal Hizmet Kuruluşlarını, c) «Müdür» Yetiştirme Yurtları Yönetiminde bulunan Sosyal Hizmet Kuruluşu Müdürünü, d) «Çocuk» yukarıda belirtilen kuruluşlarda bulunan korunmaya muhtaç çocuğu, e) «Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu» yukarıda belirtilen kuruluşlarda görevli bulunan Kurul Üyelerinin katılımı ile oluşturulan kurulu ifade eder. İş Yerinde Çalıştırma Madde 6 Çocuk, Genel Müdürlüğe bağlı iş yeri ve atölyelerle, kamu ve özel iş yerlerinde; a) 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 318 ve 330 uncu maddesi hükümlerine, b) 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu hükümlerine, c) 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine. d) 859 sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerine, e) 5953 sayılı Basın İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılabilir. f) Köylerde ve kırsal yörelerde tarım işçisi alarak, çocuğun çalışması Müdürün iznine bağlıdır. İşe Yerleştirme Madde 7 Çocuğun Yetiştirme Yurtlan dışında hangi iş yerinde ve mesleklerde çalışabilecekleri çocukların yaş, yetenek ve ilgileri ile çalışacakları iş ve, mesleğin durumu gözönünde bulundurularak «Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu» nca değerlendirildikten sonra Müdür karar verir. Çocuğun işyerinde istihdamı için gerekli başvuru Müdür'ce yapılır. İş ve İşçi Bulma Kurumu, İşçi ve İşveren Kuruluşları, Sanayi Müdürlükleri çocukların işe yerleştirilmesi konusunda diğer ilgili birimler ile işbirliği yapar. Çocuk çalıştırmak üzere işyerlerinden yapılan başvurulan Müdür, «Koordinasyon ve İnceleme Kurulu» na danışıp değerlendirerek çocukların özelliklerine uygun işe yerleştirilmelerini sağlar. Sözleşme Madde 8 İş ve meslek öğrenmek üzere işe yerleştirilecek olan çocukların işe yerleştirilmesinden önce, işyerlerindeki çalışma şartlan, yapacakları iş, alacakları ücret ve işverenin sorumluluklarının belirtildiği Ek: 1'deki örneğe uygun sözleşme, İşveren ve Müdür arasında imzalanır. İşyerinde Çalışma Madde 9 Müdür tarafından görevlendirilecek sorumlu kişiler, işverenden de bilgi alarak, çocuğun işyerinde çalıştığı süre içinde işe devamı, işe uyumu, işte eğitimi konularım izleyerek gelişmeleri sicil dosyasına işler. İş ve meslek alanında, o iş ve meslek ile ilgili hüner ve marifetlerin çocuğa kazandırılması esastır. Çocuğun bu konuda geliştirilmesi için gerekli olan önlemler, Yetiştirme Yurdu ile işbirliği yapılarak işverence alınır. Çocuğun çırak, kalfa veya usta olarak çalıştığı işyerinin 2089 sayılı Kanun kapsamına alınması halinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu konuda açılan kurslara çocuğun öncelikle gönderilmesi, işveren bilgilendirilmek suretiyle Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünce sağlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29359 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa 1 8 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28522 Erciyes Üniversitesinden: YÖNETMELİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29359 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı