Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1983 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Kasım 1983 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 np Ti 1 T. C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r r I Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Kasım 1983 PAZARTESİ Sayı: I YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 83/7297 Bakanlar Kurulu Kararları İlişik «Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar»ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 3/11/1983 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK M. ÖZGÜNE$ Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Devlet Devlet S. R. PASİN Devlet K. AKDOĞAN Adalet Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma S. ÇETİNER İçişleri I. TÜRKMEN A. B. KAFAOĞLU H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP Dışişleri Maliye Millî Eğitim Bayındırlık K. CANTÜRK Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Ticaret Sağ. ve Sos. Yardım Gümrük ve Tekel Ulaştırma Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Prof. Dr. T. ESENER Çalışma M. TURGUT Sanayi ve Teknolo l F. İLKEL Enerji ve Tabii Kay. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskân M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Köy İşleri ve Koop. Gençlik ve Spor S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar Madde Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 17 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan bu Kararın amacı, bu kapsama giren sözleşmeli olarak çalışacak emekli öğretim elemanlarının çalışma esaslarını, ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst sınırlarını ve benzeri diğer hususları düzenlemektedir. Madde Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacısı olarak çalıştırılacak emekli öğretim elemanları hakkında bu Karar hükümleri uygulanır. Madde 3 Bu Kararda geçen: «Öğretim Üyesi» 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 2880 Sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü maddesinin (m) bendinde sayılan unvanları ve aynı kanunim değiştirilen 27 nci ve 28 inci maddelerinde sayılan nitelikleri taşıyan kişileri; «Öğretim Görevlisi ve Okutman» aynı kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinde sayılan nitelikleri taşıyan ve görevleri yapan kişileri; «Araştırma Görevlisi. Uzman, Çevirici ve Eğitim - Öğretim Planlamacısı» aynı kanunun 33 üncü maddesinde sayılan görevleri yapan kişileri, ifade eder. Madde 4 Bu Karara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak emekli öğretim elemanlarına, emekli oldukları sınıf, unvan, derece ve kademeye denk daimi statüdeki öğretim elemanlarının 2547 ve 2914 Sayılı Kanunlarla verilmiş Akademik görevlerinden üstlendikleri görev dikkate alınarak, kendilerine, almakta oldukları emekli aylıkları ile daimi statüdeki dengi öğretim elemanlarının aylık, ek gösterge, üniversite ödeneği ve geliştirme ödeneğinin toplamı arasındaki farkı geçmemek üzere sözleşmede belirtilecek ücret ödenir. Söz konusu elemanlara sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu konuda hüküm konulamaz. Madde 5 Sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli öğretim elemanlarına idari görev verilemez ve bunlar döner sermayeden pay alamazlar. Madde 6 Emekli öğretim elemanlarının üniversitede istihdamı ancak görevlendirilecekleri bilim dalı, eğitim programı ve ders için yeterli sayıda kadrolu öğretim elemanı veya adayı bulunmaması halinde rektörlüklerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kararlaştırılır. Madde 7 Üniversite rektörleri bu Karara göre emekli öğretim elemanları ile en çok bir yıla kadar sözleşme yaparak Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Rektörlüklerce, çalıştırılacak emekli öğretim elemanlarının unvan sayı ve ücretlerini belirten cetveller ile tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına bildirilerek vize ettirilmesi zorunludur. Söz konusu vize işlemleri tamamlanmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. İhtiyaca göre bu sözleşmeler her seferinde birer yıl olmak üzere uzatılabilir. Madde 8 Bu Karar yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 9 Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2

3 28 Kasım 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Karar Sayısı : 83/7360 Yurtdışında basılan ve ekli listede adı, türü, basıldığı yer ve dili belirtilen yayınların Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının yasaklanması; İçişleri Bakanlığının 27/10/1983 tarihli ve / sayılı yazısı üzerine, 5680 sayılı Basın Kanununun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 3/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kanan EVREN Cumhurbaşkanı B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. R. PASİN Devlet I. TÜRKMEN Dışişleri K. CANTÜRK Ticaret Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet K. AKDOĞAN Adalet A. B. KAFAOĞLU Maliye Prof. Dr. İ. ÖZTRAK Devlet V. Ü. H. BAYÜLKEN Millî Savunma S. ÇETİNER Milii Eğitim V. Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Sağ. ve Sos. Yardım Gümrük ve Tekel Prof. Dr. T. ESENER Çalışma M. TURGUT Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bakam S. ÇETİNER İçişleri Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Enerji ve Tabii Kay. Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL İmar ve İskân Köy İşleri ve Koop. Gençlik ve Spor S. ŞİDE Sosyal Güvenlik YURTDIŞINDA BASILAN VE TÜRKİYE'YE SOKULMASI VE DAĞITILMASI YASAKLANAN YAYINLARI GÖSTERİR LİSTE Yayının a Adı A Türü Dili Basım Yeri 1 Sürudhay-ı Inkılabi (Devrim Şiirleri) 2 Hemrah ba Kudekan ve Nev Civanan (Çocuk ve Delikanlılarla Yoldaş) 3 Amuzis-i Esliha ve Karkerd-i An (Silah Öğrenimi ve Onun Kullanılışı) 4 Usul-ü Mütalaa 5 Ba Çeşmibaz Der Ufk-ı Hunin Kürdistan (Kürdistanın Kanlı Ufkunda Açık Gözle - Bir Askerin Hatıraları) 6 Pare-i Ez Tecrübiyatı Ceng-i Çerikiv-i Şehr Der İran (İran'da Şehir Çetesi Savaş Tecrübelerinden Bir Parça) 7 Revişhav-ı Rehai Ez Takib Der Şehrha (Şehirlerde Takipten Kurtuluş Metodları) 8 Stad Kitap Farsça İran Bülten Kitap Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1963 Sayı: Basım Yayının Adı Türü Dili Yeri 9 Ufcul-ü Sazmendeh-i ve Taktikha (Teşkilatçılık Usulü ve Taktikler) Kitap Farsça tran 10 Neberd-i Halk (Halk Savaşı) >»» 11 Rahnûmav-ı Çerik-i Şehri Karlos Marıgola (Şehir Çetesi Klavuzu) 12 Der Bare-i Çengi Çeriki (Çete Savaşı Hakkında) 13 Elifbay-ı Mübareze (Savaşın Alfabesi)»»» 14 Aleyhi Ekonomisin»»» 16 Hürde Burjuvaziy-i Ez Der (İçte Ufak Bir Burjuvazi)» 16 inkılap >»» 17 Tarhı Camia Şinasl ve Mebaniy-i Istrateji Cümbûş-ü tnkılabiy-i Halkı İran (İran Halkı Devrim Ordusu Stratejik Esasları ve Halkı Tanıma Projesi) 18 Mebaniy-i İktisadi Siyasi (Siyasi İktisadın Esasları) 19 Camia Çist? (Toplum Nedir)»» 20 Siyaseti Şiir-Siyaset-i Hüner (Şiir Siyaseti-Sanat Siyaseti)» 21 Der Bare-i Cephe Vahidi Zıddı Emperyalisti Der Kişverhay-i Azad Şöde 22 Dovumin Cengi Emperyalisttiy-i Cihan (Emperyalist Dünyanın 2. Harbi) 23 Tarihi Vekayii si Sale Siyasi Ahir Der İran (İran'da Son 30 Yılda Siyasi Olaylar Tarihi) 24 Der Bare Ahlakı İnkılabı (Devrim Ahlakı Hakkında)»» 26 Mebani ve Mefahim-i Marksizm (Marksizmin Mana ve Esasları) 26 Asr-ı Amel (İş asrı)» 27 Elifbay-ı Materyalisin (Materyalizmin Alfabesi) 28 Amuziş-i Siyasi (Politika Öğretisi)» 29 İnkılap der İnkılap (Devrim İçinde Devrim) * 30 Materyalizmi Tarihi ve Materyalizmi Diyalektik (Tarihi ve Diyalektik Materyalizm) * 31 Teorik-Siyasi» 32 Beray-ı Nev Civanan Felsefe (Delikanlılar İçin Felsefe) 33 Elifbay-ı Felsefe (Felsefenin Alfabesi)» > 34 Vajehay-ı Nov (Yeni Istılahlar - Marksist-Leninist Teoriye Ait Yeni Kelimeler)» YOrOtma va Idara Bölümü Sayfa : 4

5 28 Kasım 1983 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Karar Sayısı : 83/7303 Ankara İlinin Bala İlçesine bağlı Bahçekaradalak Köyü civarında ve Altaş Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde bulunan PRT: 2364 (54/4) ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki alçıtaşı maddesinin, bu ruhsat sahasına münhasır olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/10/1983 tarihli ve 176/PRT: /24759 sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanununun 11/7/1963 tarihli ve 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 3/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kanan EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK Prof. Dr. I. ÖZTRAK Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet. Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Devlet V. Devlet S. R. PASİN K. AKDOĞAN Ü. H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER Devlet Adalet Milli Savunma İçişleri I. TÜRKMEN Dışİşleri EH K. CANTÜRK Ticaret A. B. KAFAOĞLU S. ÇETİNER Maliye Millî Eğitim V. Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Sağ. ve Sos. Yardım Gümrük ve Tekel Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Tarım ve Orman Çalışma Sanayi ve Teknoloji Enerji ve Tabii Kay. I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY İmar ve İskan Köy İşleri ve Koop. s S. ŞİDE Sosyal Güvenlik V. ÖZGÜL Gençlik ve Spor Karar Sayısı : 83/7243 Bazı kuruluşların özel güvenlik teşkilâtı kurdurulmak ve özel güvenlik önlemleri aldırılmak suretiyle korunmaları ve güvenliklerinin sağlanması hakkındaki 10/12/1981 tarihli ve 8/3959 sayılı Kararnamenin eki listeye, ilişikte yazılı kuruluşların ilave edilmesi; İçişleri Bakanlığının 15/9/1983 tarihli ve Başhukuk Müşavirliği 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 983 ve 984 sayılı yazıları üzerine, 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 3/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN B. ULUSU B. ULUSU Başbakan Başbakan Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Devlet Devlet S. R. PASİN K. AKDOĞAN Ü. H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER Devlet Bakarı Adalet Milli Savunma İçişleri ü. H. BAYÜLKEN Prof. Dr. C. T. SADIKLAR H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP Dışişleri V. Maliye V. Milli Eğitim Bayındırlık Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı: K. CANTÜRK Ticaret Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Sağ. ve Sos. Yardım Gümrük ve Tekel Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Tarım ve Orman Çalışma Sanayi ve Teknoloji Enerji ve Tabii Kay. Bak. I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskân M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Köy İşleri ve Koop. Gençlik ve Spor S. ŞİDE Sosyal Güvenlik ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLÂTI KURDURULMAK VE ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDIRILMAK SURETİYLE KORUNACAK KURULUŞLARLA İLGİLİ LİSTE PETKİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 1 Yarımca Kompleksi Grup Bşk. lığı Yarımca/İZMİT 2 Aliağa Kompleksi Grup Bşk. lığı Aliağa/IZMÎR AZOT SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Azot Sanayii TAŞ. Genel Müd lüğü ANKARA 2 Azot Fabrikası Müdürlüğü KÜTAHYA 3 Azot Fabrikası Müdürlüğü SAMSUN 4 Süperfosfat Fabrikası Müdürlüğü ELAZIĞ 5 Montaj ve İşletme Müdürlüğü Gemlik/BURSA ŞEKER ŞİRKETİ A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adapazarı Şeker Fabrikası ADAPAZARI 2 Afyon Şeker Fabrikası AFYON 3 Ağrı Şeker Fabrikası AĞRI 4 Alpullu Şeker Fabrikası Alpullu/KIRKLARELİ 5 Amasya Şeker Fabrikası Suluova/AMASYA 6 Ankara Şeker Fabrikası Etimesgut/ANKARA 7 Bor Şeker Fabrikası Kemalhisar köyü/niğde 8 Burdur Şeker Fabrikası BURDUR 9 Çarşamba Şeker Fabrikası Çarşamba/SAMSUN 10 Elazığ Şeker Fabrikası Yunbaşı Köyü/ELAZİĞ 11 Elbistan Şeker Fabrikası Elbistan/K. MARAŞ 12 Erzincan Şeker Fabrikası ERZİNCAN 13 Erzurum Şeker Fabrikası Ihça Köyü/ERZURUM 14 Eskişehir Şeker Fabrikası ESKİŞEHİR 15 Ilgın Şeker Fabrikası Ilgın/KONYA ıa Kastamonu Şeker Fabrikası Gölpazan Köyü/ KASTAMONU 17 Kayseri Şeker Fabrikası Keykubat Mevkii/KAYSERİ 18 Konya Şeker Fabrikası KONYA 10 Kütahya Şeker Fabrikası KÜTAHYA 20 Malatya Şeker Fabrikası Malatya Havaalanı/ MALATYA 21 Muş Şeker Fabrikası Tandoğan Köyü/MUŞ Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 6

7 8 Kasım 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 22 Susurluk Şeker Fabrikası Susurluk/BALIKESİR 23 Turhal Şeker Fabrikası Turhal/TOKAT 24 Uşak Şeker Fabrikası îkisaray Köyü/UŞAK 25 Ankara Makina Fabrikası Etimesgut/ ANKARA 26 Eskişehir Makina Fabrikası ESKİŞEHİR 27 Erzincan Makina Fabrikası ERZİNCAN 28 Afyon Makina Fabrikası Çobanlar Köyü/AFYON 29 Turhal Makina Fabrikası Turhal/TOKAT 30 Elektronik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ ANKARA 31 Kizelgur Fabrikası Etimesgut/ANKARA 32 Şeker Enstitüsü Etimesgut/ANKARA TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 1 T. P. A. O. Gnl. Md. ğü. Merkez ve ek binası ANKARA 2 T. P. A. O. Sondaj Gr. Bşk. lığı Merkez binası ANKARA 3 T. P. A. O. Sondaj Gr. Baş Mühendislik Aksaray/NİĞDE 4 T. P. A. O. Sondaj Gr. Baş Mühendislik Lüleburgaz/KIRKLARELİ 5 T. P. A. O. Araştırma Merkezi Gr. Bşk. Binası ANKARA 6 T. P. A. O. Arama Gr. Bşk. Gölbaşı Tesisleri ANKARA 7 T. P. A. O. Üretim Gr. Bşk. Marmara Ürt. Md. lüğü Lüleburgaz/KIRKLARELİ 8 T. P. A. O. Orta Anadolu Raf. Böl. Md. ğü Kırıkkale/ANKARA 9 T. P. A. O. Batman Raf. Böl. Md. lüğü Batman/SİİRT 10 T. P. A. O. İzmir Raf. Böl. Md. lüğü Aliağa/İZMİR 11 T. P. A. O. Batman Dörtyol Boru Hattı İşi. Md. lüğü Dörtyol/HATAY ÇİMENTO SANAYİİ T. A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Çimento Sanayii TAŞ. Genel Müdürlüğü ANKARA 2 Afyon Çimento Fabrikası AFYON 3 Ankara Çimento Fabrikası ANKARA 4 Aşkale Çimento Fabrikası Aşkale/ERZURUM 5 Balıkesir Çimento Fabrikası BALIKESİR 6 Bartın Çimento Fabrikası Bartın/ZONGULDAK 7 Çorum Çimento Fabrikası ÇORUM 8 Elazığ Çimento Fabrikası ELAZIĞ 9 İskenderun Çimento Fabrikası İskenderun/HATAY 10 Gaziantep Çimento Fabrikası GAZİANTEP 11 Kars Çimento Fabrikası KARS 12 Niğde Çimento Fabrikası NİĞDE 13 Pmarhisar Çimento Fabrikası Pınarhisar/KIRKLARELİ 14 Sivas Çimento Fabrikası SİVAS 15 Söke Çimento Fabrikası Söke/AYDİN 16 Trabzon Çimento Fabrikası TRABZON 17 Van Çimento Fabrikası Edremit/VAN Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 Sıra No. RESMÎ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı : DENİZCİLİK BANKASI T.. A. O. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 1 Genel Müdürlük Merkez Karaköy/İSTANBUL 2 ikmal Merkezi Müdürlüğü Eminönü/İSTANBUL 3 İst Liman İşi. Müdürlüğü Sahpazan/İSTANBUL 4 izmir işletme Müdürlüğü ~ İZMİR 5 Antalya Liman İşletme Müdürlüğü ANTALYA 6 Trabzon Liman İşi. Md. lüğü TRABZON 7 Hopa Liman İşi. Md. lüğü Hopa/ARTVİN 8 Giresun Lim. İşi. Md. lüğü GİRESUN 9 Denizyolları İşletme Md. lüğü Sahpazan/İSTANBUL 10 Şehirhatları İşletme Müdürlüğü Eminönü/ISTANBUL 11 Gemikurtarma İşletme Müdürlüğü Büyükdere/ İSTAN BUL 12 Vangölü İşletmesi Müdürlüğü Tatvan/VAN 13 Haliç Tersanesi Müdürlüğü Kasımpaşa/İSTANBUL 14 Camialtı Tersanesi Müdürlüğü Hasköy/İSTANBUL 15 Istinye Tersanesi Müdürlüğü Istinye/İSTANBUL 16 Pendik Tersanesi Müdürlüğü Pendik/ISTANBUL 17 Alaybey Tersanesi Müdürlüğü Alaybey/İZMİR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ 1 Atatürk Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Yalova/İSTANBUL 2 Acıpayam Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Acıpayam DENİZLİ 3 Alpaslan Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü MUŞ 4 Altınova Devlet Üretme Çiftliği Md. luğü Kadınhanı/KONYA 5 Bala Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Bala/ANKARA 6 Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Viranşehir/URFA 7 Çiçekdağ Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Çiçekdağı/KIRŞEHİR 8 Dalaman Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Koyceğiz/MUĞLA g Gelemen Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü SAMSUN 10 Gökhöyük Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğu AMASYA 11 Gökçeada Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü ÇANAKKALE 12 Gözlü Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Sarayönü/KONYA 13 Hatay Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Reyhanlı/HATAY 14 İğdır Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü İğdır/KARS 15 Koç aş Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Aksaray/NIĞDE 18 Konuklar Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Sarayönü/KONYA 17 Malya Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Mucur/KIRŞEHİR 18 Manisa Sözleşmeli Tohum Üretme Md. lüğü Turgutlu/MANİSA 19 Merkez Atölyesi Müdürlüğü ANKARA 20 Polatlı Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Polatlı/ANKARA 21 Tahirova Devlet Üretme Çiftliği Gönen/BALIKESİR 22 Turunçgiler İşletmesi Dörtyol/HATAY 23 Türkgeldt Devlet Üretme Çiftliği Md. lüğü Lüleburgaz/KIRKLARELİ 24 Ulaş Devlet Üretme Çiftliği Müdüslüğü SİVAS YOriK tme ve İdare BalOmü Sayfa : 8

9 28 Kasım 1983 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 1 Uydu Haberleşme Mrk. Yer istasyonu Konya Yolu 37. Km ANKARA 2 Elmadağ Radyo-Ling istasyonu Elmadağı/ANKARA 3 Çamlıca Radyo-Ling İstasyonu Çamlıca/İSTANBUL 4 Uludağ Radyo-Ling İstasyonu Uludağ/BURSA 5 Yamanlar Radyo-Ling İstasyonu Yamanlar/İZMİR 6 Kurudağ Radyo-Ling îstasyonu Kurudağ/İZMİR 7 Davudidag Radyo-Ling İstasyonu Davudidag/ AD ANA 8 Çobandede Radyo-Ling İstasyonu Çobandede/tskenderun HATAY 9 Hisardağ Radyo-Ling İstasyonu Hisardağ Silıfke/IÇEL 10 Karacadağ Radyo-Ling İstasyonu Karacadağ/DİYARBAKIR 11 Saraçoğlu Radyo-Ling İstasyonu Saraçoğlu/KONYA 12 Meraküm Radyo-Ling İstasyonu Meraküm/SİVAS 13 Erzurum Radyo-Ling İstasyonu Palandöken/ERZURUM 14 Eldivan Radyo-Ling İstasyonu Eldivan/ÇANKIRI 15 Malatya Radyo-Ling İstasyonu MALATYA 16 PTT Genel Müdürlüğü Ulus/ANKARA (Elektronik Bilgi İşlem Müdürlüğü, PTT. Müzesi, Değerli Kağıtlar Müdürlüğüde dahil) Ulus/ANKARA 17 PTT. Onarım ve Donatım Fabrika Müdürlüğü Aydınhkevler/ ANKARA 18 PTT Depo Müdürlüğü Kayaş/ANKARA 19 Ankara Telefon Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi Ulus/ANKARA 20 Otomatik Telefon Santralı Yenişehir/ANKARA 21 Otomatik Telefon Santralı Çankaya/ANKARA 22 Otomatik Telefon Santralı Kavaklıdere/ANKARA 23 Otomatik Telefon Santralı Bahçelievler/ANKARA 24 Otomatik Telefon Santralı Maltepe/ANKARA 25 Otomatik Telefon Santralı Cebeci/ANKARA 26 Otomatik Telefon Santralı Aydınlıkevler/ ANKARA 27 Otomatik Telefon Santralı Keçiören/ANKARA 28 Otomatik Telefon Santralı İnsecu/ANKARA 29 Otomatik Telefon Santralı Siteler/ANKARA 30 Ankara Bölge Müdürlüğü Merkezi Ulus/ANKARA 31 Otomatik Telefon Santralı Kırıkkale/ANKARA 32 Posta İşletme Merkezi Yenimahalle/ANKARA 33 İstanbul Telefon Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi Gayrettepe/İSTANBUL 34 Telekomünikasyon Merkezi Tahtakale/İSTANBUL 35 Telekomünikasyon Merkezi Acıbadem/İSTANBUL 36 Otomatik Telefon Santralı Beyoğlu/İSTANBUL 37 Otomatik Telefon Santralı Kadıkö, /İSTANBUL.38 Otomatik Telefon Santralı Yeşilköy/İSTANBUL Yürütme ve İdare BSlDmD Sayfa - 1

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETTE 28 Kasım 1983 Sayı : Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 38 Otomatik Telefon Santralı Kasımpaşa/İSTANBUL 40 Otomatik Telefon Santralı Erenköy/İSTANBUL 41 Otomatik Telefon Santralı Şişli/İSTANBUL 42 Otomatik Telefon Santralı Fatih/İSTANBUL 43 Otomatik Telefon Santralı Levent/İSTANBUL 44 Otomatik Telefon Santralı Beşiktaş/İSTANBUL 45 Otomatik Telefon Santralı Bakırköy/İSTANBUL 46 Otomatik Telefon Santralı Üsküdar/İSTANBUL 47 Surdışı Telefon Müdürlüğü ve Otomatik Telefon Santralı Bahçelievler/İSTANBUL 48 Anadolu Yakası Telefon Müdürlüğü Kızıltoprak/İSTANBUL 49 Telekomünikasyon Merkezi İZMİT 50 Telekomünikasyon Merkezi ADAPAZARI 51 İstanbul Bölge Başmüdürlüğü Merkezi Eminönü/İSTANBUL 52 Telsiz İşletme Müdürlüğü ve Telsiz alıcı Merkezi Osmaniye/İSTANBUL 53 Telsiz İşletme Müdürlüğü ve Telsiz Alıcı Merkezi Yeşilköy/İSTANBUL 54 Posta İşletme Merkezi Tophane/ISTANBUL 55 Elektronik Haberleşme Cihazları Laboratuvar ve Fabrikası Ümraniye/ISTANBUL 56 PTT. Fabrikası Ümraniye/ISTANBUL 57 PTT. Tesellüm ve Depo Müdürlüğü Ümraniye/ISTANBUL 58 İzmir Telefon Başmüdürlüğü ve Teleko münikasyon Merkezi Basmane/İZMİR 59 Otomatik Telefon Santralı Karşıyaka/İZMİR 60 Otomatik Telefon Santralı Bornova/İZMİR 61 Otomatik Telefon Santralı Alsancak/İZMİR 62 Otomatik Telefon Santralı Hatay/İZMİR 63 Otomatik Telefon Santralı Çınarh/IZMİR 64 Otomatik Telefon Santralı Bahçelievler/IZMlR 65 Otomatik Telefon Santralı Güzelyah/İZMIR 66 İzmir Bölge Başmüdürlüğü Merkezi Pasaport/İZMİR 67 Adana Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi ADANA 68 Otomatik Telefon Santralı ve Posta İşletme Merkezi ADANA 60 Telekomünikasyon Merkezi İskenderun/HATAY 70 Telekomünikasyon Merkezi İçel/MERSİN 71 Telekomünikasyon Merkezi BURSA 72 Bursa Bölge Başmüdürlüğü Merkezi BURSA 73 Konya Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi KONYA 74 Otomatik Telefon Santralı KONYA 75 Aydın Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi AYDIN YOrOtme v«idare Bölümü Sayfa: 10

11 28 Kasım 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Sıra No. Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer 76 Denizli Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi DENİZLİ 77 Telekomünikasyon Merkezi MUĞLA 78 Çankırı Bölge Müdürlüğü Merkezi ÇANKIRI 79 Telekomünikasyon Merkezi ZONGULDAK 80 İsparta Bölge Başmüdürlüğü ve Otomatik Telefon Santralı İSPARTA 81 Telekomünikasyon Merkezi ANTALYA 82 Sivas Bölge Başmüdürlüğü ve Otomatik Telefon Santralı SİVAS 83 Telekomünikasyon Merkezi SİVAS 84 Telekomünikasyon Merkezi ERZİNCAN 85 Elazığ Bölge Başmüdürlüğü ve Otomatik Telefon Santralı ELAZIĞ 86 Telekomünikasyon Merkezi MALATYA 87 Afyon Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi AFYON 88 Balıkesir Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi BALIKESİR 89 Edirne Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi EDİRNE 90 Eskişehir Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi ESKİŞEHİR 91 Erzurum Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi ERZURUM 92 Diyarbakır Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi DİYARBAKIR 93 Gaziantep Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi GAZİANTEP 94 Kayseri Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi KAYSERİ 95 Otomatik Telefon Santralı KAYSERİ 96 Samsun Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi 97 Trabzon Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi 98 Van Bölge Başmüdürlüğü ve Telekomünikasyon Merkezi SAMSUN TRABZON VAN MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 1 Tekstil Makinalan Fabrikası Etimesgut/ANKARA 2 Marangoz Fabrikası Etimesgut/ANKARA 3 Gazi Fişek Fabrikası A. O. Ç. ligi/ankara 4 Genel Müdülük Merkezi Tandoğan/ ANKARA 5 Makina Sanayi Müessesesi Tandoğan/ ANKARA 6 Hurda İşletmesi Müdürlüğü Akköprü/ANKARA 7 Gazmaske Fabarikası Mamak/ANKARA 8 Kapsül ve imla Fabrikası Kayas/ ANKARA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa - it

12 «tayfa : U RESMİ GAZETE Sıra No I. Kurulusun Adı 28 Kasım 1983 Sayı: Bulunduğu Yer 0 İnşaat ve Kazı Makinası Fabrikası Akköprü/ANKARA 10 Barut Fabrikası Elmadağ/ANKARA 11 Roket Fabrikası Elmadağ/ANKARA 12 Pirinç Fabrikası Kırıkkale/ANKARA 13 Mühamit Fabrikası Kırıkkale/ ANKARA 14 Yardımcı Tesisler (Kuvvet Merkezi) Kırıkkale/ ANKARA Çelik Fabrikası Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi Kırıkkale/ANKARA Kırıkkale/ ANKARA 17 Çelik Çekme Boru Fabrikası Kırıkkale/ANKARA 18 Barut Fabrikası Kırıkkale/ ANKARA 19 Silah ve Tüfek Fabrikası Kırıkkale/ ANKARA PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ANKARA 2 İstanbul Bölge Müdürlüğü Nişan taş ı/îstanbul 3 Haramidere Depo Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL 4 Çubuklu Depo Müdürlüğü Çubuklu/İSTANBUL 5 Gökçeada Depo Müdürlüğü Gökçeada/İSTANBUL 6 Ümraniye Depo Müdürlüğü Ümraniye/ISTANBUL 7 Yeşilköy Hava İkmal Amirliği Yeşilköy/İSTANBUL 8 İzmit Bölge Müdürlüğü İZMİT-İSTANBUL 9 Mudanya Depo Müdürlüğü Mudanya/BURŞA 10 Bartın Depo Müdürlüğü Bartın/ZOGULDAK 11 Madeniyağ ve Gres tesisleri Müdürlüğü İZMİT 12 Zonguldak Depo Müdürlüğü ZONGULDAK 13 İzmir Bölge Müdürlüğü Turanlı/İZMİR 14 Aliağa Tesisleri Aliağa/İZMİR 15 Fethiye Depo Müdürlüğü Fethiye/MUĞLA 16 Edincik Depo Müdürlüğü EDİNCİK 17 Çiğli Hava İkmal Amirliği Çiğli/İZMİR 18 İskenderun Bölge Müdürlüğü Akçay/HATAY 19 Diyarbakır Hava İkmal Amirliği DİYARBAKIR 20 Elazığ Hava İkmal Amirliği ELAZIĞ 21 Gaziantep Hava İkmal Amirliği GAZİANTEP 22 Mersin Bölge Müdürlüğü MERSİN 23 Adana Hava İkmal Amirliği Adana Hava Limanı/ADANA 24 Antalya Bölge Müdürlüğü ANTALYA 25 Antalya Hava İkmal Amirliği Antalya Hava Umanı/ ANTALYA 26 Trabzon Bölge Müdürlüğü Yomr a/trabzon 27 Rize Depo Müdürlüğü RİZE 28 Hopa Depo Müdürlüğü Hopa/RİZE 29 Erzurum Depo Müdürlüğü ERZURUM 30 Erzurum Hava İkmal Amirliği Erzurum Hava Limanı/ ERZURUM 31 Samsun Bölge Müdürlüğü Derbent/SAMSUN 32 Giresun Depo Müdürlüğü GİRESUN YC IrfKm» v* Idara BfilOmO 8«yr*: 13

13 28 Kasım Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Sıra No. Kurulusun Adı Bulunduğu Yer 33 Samsun Hava ikmal Amirliği Samsun Hava Limanı SAMSUN 34 Ankara Bölge Müdürlüğü ANKARA 35 Güvercinlik Depo Müdürlüğü Güvercinlik/ANKARA 36 Etimesgut Depo Müdürlüğü Etimesgut/ ANKARA 37 Esenboğa Hava İkmal Amirliği Esenboğa Hava Limanı ANKARA 38 Ant Tesisleri 39 Batı Bölge Müdürlüğü 33 Adet Muhtelif Ünite 40 Doğu Bölge Müdürlüğü 28 Adet Muhtelif Ünite BOTAS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 BOT AŞ Genel Müdürlüğü (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.) binası ile Birlikle Çankaya/ANKARA 2 BOTAŞ Bölge Müdürlüğü Terminali Gölova - Ceyhan/ADANJ 3 PİG İstasyonu Bahçe/ AD ANA 4 Hat Bakım ve İkmal Şefliği URFA 5 Silopi Pompa İstasyonu Silopi/MARDİN 6 Midyat Pompa İstasyonu Midyat/MARDİN 7 Pazarcık Pompa İstasyonu Pazarcık/K. MARAŞ 8 Yapılmakta olan İdil Pompa İstasyonu İdil/MARDİN 9 Yapılmakta olan Viranşehir Pompa İstasyonu Viranşehir/URFA 10 Yapılmakta olan Araban Pompa İstasyonu Araban/GAZİANTEP Karar Sayısı : 83/7374 İlişik listede adları, cinsleri, basıldıkları dil ve yerler yazılı yayınların, Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının yasaklanması; İçişleri Bakanlığının 27/10/1983 tarihli ve , , , , ve sayılı yazıları üzerine, 15/7/1950 tarihli ve 5680 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU SDFSDFD Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet V. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet S. R. PASİN Devlet K. AKDOĞAN Adalet Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma S. ÇETİNER İçişleri I. TÜRKMEN Dışişleri A. B. KAFAOĞLU Maliye H. SAĞLAM ASA Eğitim Dr. T. ÖNALP Bayındırlık K. CANTÜRK Ticaret Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Gümrük ve Tekel Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakam Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Prof. Dr. T. ESENER Çalışma M.TURGUT F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Enerji ve Tabiî Kay. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 28 Kasım 1983 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskan M. R. GÜNEY Köy İşleri ve Koop. V. ÖZGÜL Gençlik ve Spor S. ŞİDE Sosyal Güvenlik 10/11/1983 tarihli ve 83/7374 sayılı Kararnamenin Eki Liste A d ı Cinsi Basıldığı Dil Basıldığı Yer Uğraş (İngiltere Kıbrıslı Türk Öğrenci Dergi Türkçe İngiltere ler Federasyonu Yayın Organı) Sosyalist İşçi Dergi Türkçe İsveç ES-Sevretür Risaliye Dergi Arapça Bahreyn Face The Facta Kitap İngilizce İngiltere The Lıvıng Bible Kitap İngilizce ABD Karl Marx Zum 100. Todestag Kitap Almanca F. Almanya Islamıc Revolution Future Path of The Kitap İngilizce İran Nations (Ulusların gelecekteki Yolu, İslam Devrimi.) Kıbrıs Bülteni Bülten Türkçe Kıbrıs Rum Kesimi Suverün Minel Harb Kitap Arapça İran İbadüs Sevre Kitap Arapça İran El Meretü Avdetüd Devri Fi Zlllil İslam Kitap Arapça İran Eş Şehit (Savtüs Sevratil Islamiyye Dergi Arapça Iran İslam Devriminin Sesi Eş Şehid) Devlet Bakanlığından Yönetmelikler Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Yönetmeliği BÖLÜM I Kapsam, Dayanak, Deyimler ve Başlıklar Kapsam : Madde 1 Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığınca Gebze'de kurulan ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile birlikte yönetilecek, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün amaç, görev, kuruluş, yönetim, eğitim 19leri ile bu enstitüdeki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar. Dayanak : Madde 2 Bu Yönetmelik 278 sayılı TÜBİTAK Kuruluş Kanunu Esas alınarak ve Eğitim çalışmaları bakımından 2287 ve 1739 sayılı Kanunlar gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. Deyimler : Madde 3 Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen; Enstitü sözünden «Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü», Bakanlık sözünden «Millî Eğitim Bakanlığı», Kurum sözünden «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu», Anlaşılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

15 2S Kasım 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 16 Başlıklar : Madde 4 Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları, ilgili oldukları maddelerin konusunu ve bu maddeler arasındaki sıralama ile bağlantıyı göstermekte olup yönetmelik metnine dahil değildir. BÖLÜM II Amaç, Kuruluş, Yönetim ve Görevler Amaç : Madde 5 Yüksek seviyeli bir eğitim kurumu olan Enstitünün amacı : a) Kamu ve özel kesimde üst ve orta kademe yöneticilerine hizmete ilişkin eğitim yapmak, b) Kamu ve özel kesimde yönetimi geliştirmek, karşılaşılan yönetim problemlerini çözümlemek, sanayide üretimi artıracak en son bilimsel ve teknik gelişmeleri İlgililere aktarmak için bilimsel toplantılar düzenlemek, c) Konu ile İlgili yayınlar yapmak. Görev: Madde 6 Bu amaçlan gerçekleştirebilmek İçin Enstitünün görevleri şunlardır : A. Eğitim : Yöneticilerin gelişmesini sağlayacak eğitim faaliyetlerini, enstitü içinde ve dışında planlamak, yürütmek, Bunun için; a) Eğitim programları geliştirmek, sanayide üretimi artıracak en son bilimsel ve teknik gelişmeleri ilgililere aktarmak için, konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre, yaz okulu gibi bilimsel toplantılar düzenlemek. Milli Eğitim Bakanlığı personeli için yapılan eğitim programlarına öncelik tanınır. b) Yöneticilik eğitiminde çağdaş eğitim teknolojisinden yararlanmak, c) Kurumlarda işbaşı eğitiminde görev alacak uzmanlar yetiştirmek, d) Uygulamalı işbaşı eğitim program ve projeleri düzenlemek ve bunları uygulamak. B. Yayın : Amaçlarına uygun bilimsel ve eğitsel yayın yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek. C. Danışmanlık : işletmelere yönetimin geliştirilmesi, yöneticilerin eğitilmesi, yönetim problemlerinin çözümlenmesi konularında danışmanlık yapmak. D. işbirliği : Yöneticilik eğitiminin geliştirilmesi için yurt içinde ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Ülkemizde yöneticiliği geliştirme çalışmaları arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmak. Organlar : Madde 7 Enstitünün organları şunlardır : A Yönetim Kurulu B Enstitü Başkanı C Yürütme Kurulu D Danışma Kurulu Yönetim Kurulu : Madde 8 Enstitü Yönetim Kurulu aşağıdakilerden meydana gelir : a) Enstitü Başkanı, b) Millî Eğitim Bakanlığından iki, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Res mı Gazet e Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 20 Mayıs 1983 CUMA Sayı: 18052 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 12 Mart 1983 CUMARTESİ KANUN. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 12 Mart 1983 CUMARTESİ KANUN. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 12 Mart 1983 CUMARTESİ Sayı: 17985 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 76 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 5347

Detaylı

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov. İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümü dikkate alınarak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları:

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları: BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 0001: Amaç Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK İÇİNDEKİLER 1. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ'NİN

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Şubat 2015 SALI YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29270 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI 2015 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa-1 Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa-2 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 7 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 7

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Haziran 1984 PAZARTESİ Sayı: 1843S Mükerrer YÜRÜTME

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı