ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ"

Transkript

1 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

2 Ö RENME FAAL YET AMAÇ Ö RENME FAAL YET 4 Uygun ortam sa land nda bask devre çiziminde dikkat edilecek noktalar ö renip bask devre çizimi uygulamalar n do ru olarak yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bu faaliyet öncesi yapman z gereken öncelikli ara t rmalar unlard r: Daha önceki modüllerde ö rendi iniz (PCB) bask devre ç karma yöntemlerinden yararlanarak 555 Entegresi yard m yla yap lm Flip-Flop devresinin bask devre emas n n tasar m n yap n z. Çe itli elektronik cihazlar n (TV, VCD, müzik seti, MP3 çalar, cep telefonu vb.) yap s n ve PCB kartlar n inceleyiniz. PCB tasar m n n veya tasar mc lar n n elektronik alandaki önemini ve faydalar n ara t r n z. PCB tasar m nda kullan lan PCB kart çe itlerini, özelliklerini ve bunlar n aralar ndaki avantaj ve dezavantajlar ara t r n z. 4. BASKI DEVRE EMASI Ç Z M 4.1. Bask Devre Çiziminde Dikkat Edilecek Özellikler Bir elektronik devrenin PCB sini ç karman n teknik kurallar vard r. Bu kurallara uymak devrenin sa l kl çal mas bak m ndan zorunludur. Bu kuralar öyle s ralayabiliriz. PCB si ç kar lacak elektronik devredeki elemanlar n boyutlar önceden bilinmeli ve PCB tasar m bu boyutlara göre yap lmal d r. PCB tasar m nda kullan lacak elektronik devre elemanlar n n plaketteki pozisyonu eleman n teknik özelli ine ve devrenin amac na göre belirlenmelidir (Eleman n kartta dik veya yat k monte edilece i ve Pinler aras mesafe belirlenmelidir.). Yüksek frekansl devrelerin sa l kl çal abilmeleri için PCB olu turulurken ekranlama unutulmamal ve devredeki bobinler yan yana konulmamal d r. Birbirine parelel olan yollar n kapasitif etki olu turabilece i unutulmamal d r. Yüksek güç harcamas gereken devrelerde so utucular için yer ayr lmal d r.

3 PCB olu turulurken öyle bir tasar m yap lmal d r ki devre sonradan ar za yapt nda tamiri esnas nda eleman de i imi zor olmamal d r. Mümkün oldu u kadar elemanlar üzerindeki yaz, ekil ve di er aç klay c bilgiler, bir yönden okunacak ekilde yerle tirilmelidir. Örne in, birbirine parelel yerle tirilmi dirençlerin tolerans renkleri ayn yönden okunmal veya ayn tip transistörler mümkün oldukça ayn yöne tak lmal d r. Diyotlar n, kondansatörlerin veya benzeri elemanlar n yaz lar rahat okunabilecek ekilde üst tarafa gelmelidir. Kuvvetli ak m ta yan hatlar n bak r geni li i, zay f ak m ta yan hatlar n bak r geni li inden daha fazla olmal d r. Aksi hâlde kuvvetli ak m hatlar ani ak m darbelerinde yanarak kopabilir. Bask devrenin düzenlenmesi s ras nda elemanlar n yerle tirilmesi aç s ndan bir simetriklik, bir düzen olmal ve göze ho görünmelidir. Elemanlar rastgele yerle tirilmi bir bask devre üzerinde çal ma yapmak oldukça zordur. Malzemelerin numaras ve de erleri bask devre üzerinde yer almal, buyaz lar malzemeli yüzden rahatl kla okunabilmelidir. Yine yar iletken malzemelerin uçlar belirtilmelidir. Bask devre tasar m nda malzemeli yüz (üstten görünü ) esasal nmal, plaketin üzerine eleman sembolleri yerle tirilmi olarak çizilmeli, daha sonra çizilmi olan plaket ters çevrilerek alt görünü ü (bak rl yüzü) elde edilmeli, yani çizilecek k s mda sadece bak r hatlarvedi er Pad ler olmal d r. Elektronik Bask Devre Program n n kütüphanesinde bulunan PCB sembol ölçüleri ile eleman n gerçek ölçülerinin ayn olup olmad kontrol edilmelidir. PCB tasar m n yaparken Elektronik Bask Devre Program n n kütüphanesinden seçti iniz malzemelerin ölçüleri ile üretici firmalar n satt standart malzemelerin ölçüleri ayn olmal d r. Örne in, eleman ¼ W l k bir direnç iken kütüphaneden 1 W l k bir direnç sembolü seçilirse ölçüler birbirini tutmayacakt r. Bask devre tasar m yap l rken u normlara uyulmas gerekir Kart üzerine yatay olarak yerle tirilecek 1/2 ve 1/4 Watt dirençlerin lehimleme tabanlar aras 15 mm, 1/8 Watt dirençlerin ise 10 mm olmal d r ( ekil 4.1). 1/2 1/4 W 1/8 W ekil 4.1: 1/2,1/4 ve 1/8 Watt dirençlerin lehimleme taban mesafeleri

4 Dikey olarak yerle tirilecek dirençlerin ve diyotlar n lehimleme tabanlar aras ndaki mesafe, 5 mm olmal d r( ekil 4.2). ekil 4.2: Dikey yerle tirilecek direnç ve diyot lehimleme taban mesafesi ekil 4.3: Güçlü direnç örnekleri Güçlü dirençlerin lehimleme tabanlar aras ndaki mesafe, iletkenleri aras ndaki mesafeye uygun olmal d r ( ekil 4.3). apkal tip transistörlerin tabanlar aras ndaki mesafe, ekil 4.4 te gösterildi i gibi olmal d r. ekil 4.4: apkal tip transistör örnekleri Yass transistörlerin lehimleme tabanlar, ekil 4.5 te belirtildi i gibi olmal d r. ekil 4.5: Yass tip transistör örnekleri Trimpotlar n lehimleme tabanlar ekil 4.6 da gösterildi i gibiolmal d r. ekil 4.6: Trimpot örnekleri Kondansatörlerin iletkenleri aras ndaki mesafeler ölçülmeli ve lehimleme tabanlar bu mesafeye uygun olarak yerle tirilmelidir ( ekil 4.7).

5 ekil 4.7: Kondansatör örnekleri Diyotlar n lehimleme tabanlar aras ndaki mesafe 10 mm olmal d r. Gerekirse ölçülmeli lehimleme tabanlar bu mesafeye uygun olmal d r ( ekil 4.8). ekil 4.8: Diyot örnekleri Kart üzerindeki ba lant terminallerinin ayn kenar üzerine yerle tirilmesine özen gösterilmelidir ( ekil 4.9). YANLI DO RU ekil 4.9: Ba lant terminallerinin yerle tirilmesi Transistör üzerindeki so utucular, birbirine veya ba ka bir devre eleman na temas etmeyecek kadar uzak olmal d r. Is yayan direnç ve transistörler, birbirlerinden etkilenmeyecek kadar uza a yerle tirilmelidir. ekil 4.3 teki gibi güçlü direnç örnekleri, elemanlar kart üzerine yatay ve dikey olarak yerle tirilmelidir ( ekil 4.10). YANLI DO RU ekil 4.10: Güçlü dirençlerin PCB üzerine yerle trilme ekli

6 Trimpotlar, kolayca ayarlanabilecek yön ve ekilde yerle tirilmelidir. Ölçüm ve kontrol kolayl için kart üzerine kontrol noktalar konulmal d r. Büyük tip kondansatörlerin tek ba lar na ayr bir kart üzerine yerle tirilmesi tercih edilmelidir. Yatay olarak yerle tirilmi ½ ve ¼ Watt l k dirençlerin lehimleme tabanlar aras ndan en fazla iki ba lant yolu geçirilir ( ekil 4.11). ekil 4.11: Dirençelerin lehimleme tabanlar aras ndan geçirilen ba lant yollar Diyotlar n lehimleme tabanlar aras ndan en fazla bir ba lant yolu geçirilir. apkal tip transistörlerin lehimleme tabanlar na ba l ba lant yollar ekil 4.12 deki gibi düzenlenmelidir. YANLI DO RU ekil 4.12: Diyotlar n lehimleme tabanlar aras ndan geçirilen ba lant yolu ki ba lant yolu aras ndaki mesafe, en az 1 mm olmal d r( ekil 4.13). ekil 4.13: ki ba lant yolu aras ndaki mesafe Dikey yerle tirilecek dirençlerin lehimleme tabanlar aras ndan ba lant yolu geçirilmemelidir ( ekil 4.14). ekil 4.14: Dikey ba lanan dirençler

7 Devre elemanlar n n gövdeleri birbirine de memeli ve aralar ndaki mesafe en az 1 mm olmal d r( ekil 4.15). YANLI DO RU ekil 4.15: Devre elemanlar aras ndaki mesafeler Ba lant yollar kö eli olmamal d r( ekil 4.16). YANLI DO RU ekil 4.16: Kö eli ba lant yollar Devre elemanlar, kart kenar ndan 5 mm içeride olacak ekilde tasarlanmal d r. Tüm ba lant yollar yatay ve dikey olmal d r ( ekil 4.17). YANLI DO RU ekil 4.17: Yatay, dikey ba lant yollar ve yatay veya dikey olmayan ba lant yollar Ba lant yollar ndaki dik dönü ler, yuvarlat lmal ve ba lant yolu geni li inin sabit kalmas na dikkat edilmelidir. 45o yap lan dönü lerde de kö eler yuvarlat lmal d r. Ba lant yollar, lehimleme tabanlar nadikolarakba lanmal d r ( ekil 4.18). DO RU YANLI ekil 4.18: Lehimleme taban na dik ve dik olmaya ba lant yolar

8 Ba lant yollar n n geni li i Ta d en fazla ak m 0,2 mm 0,1 amper 0,5 mm 0,3 amper 1 mm 2,5 amper 2 mm 5 amper 3 mm 6 amper 4 mm 7 amper 5 mm 9 amper Tablo4.1:Ba lant yollunun geni li ine ba l olarak ta yabilecekleri ak m miktar Basma devre kartlar n n tasar mlanmas yap l rken ba lant yollar n n geni li i ta yaca ak ma göre belirlenmelidir. Üretici firmalar 35 mikron kal nl ndaki bak r tabaka için Tablo 4.1 deki de erleri vermi lerdir Bask Devre Çizim Uygulamalar Bask devre çizim uygulamalar a a da aç klanmaktad r Bir PCB eman n Haz rlanmas ekil 4.19 da isimleri verilen parçalar kullan c kütüphanesine ça r n z. ekil 4.19: Parçalar n ElektronikBask Devre Program kütüphanesinden kullan c kütüphanesine al nmas Bu parçalar ekil 4.20 de gösterildi i gibi çizim alan na yerle tiriniz. ekil 4.20: Parçalar n çizim alan na yerle tirilmesi

9 Parçalar aras Track (yol) ba lant s n n olu turulmaya ba lanmas için tasar m alan araç çubuklar üzerindeki (Track placement and editing) dü mesine bas n z. ekil 4.20 de görüldü ü gibi fare imlecini giri Pininin üzerine getiriniz ve fare imlecinin ucunda x i areti olu unca sol t klay n z. Fare imlecini ekil 4.21 de gösterildi i gibi Bridge 2 parças n AC1 Pini üzerine götürünüz ve x i areti olu unca sol t klay n z. Bu i lem basama nda Track çizim kurallar n uygulayarak PCB eklini tamamlay n z. ekil 4.21: Track (yol) çizimine ba lanmas Ayr ca Track çizimlerini yaparken (durum çubu u üzerinden) ekil 4.21 de gösterilen ve o anda çizilen Track n kat n ekil 4.22 de s ks k kontrol ediniz. ekil 4.22: Olu turulan Track n hangi katmana çizildi i ekil 4.23 te gösterildi i gibipcb emas n n bütün Track lar çizilmi olup PCB emas n n büyük bir k sm tamamlanm t r. Siz de PCB eman z ekil 4.23 te gösterildi i gibitamamlay n z. ekil 4.23: Track (yol ) çiziminin tamamlanm hâli Track çizimlerinden sonra s ra, giri ve ç k lar yaz ile belirtmeye geldi. Ayr ca parçalar n üzerine sembol isimlerini de yaz n z( ekil 4.24). ekil 4.24 te göster ldi i gibi yaz lar gereken yerlere yerle tiriniz. Yaz lar boyutland rma (Size-Widht) i lemi sizin tercihinize kalm t r.

10 ekil 4.24: Çizimi tamamlanm PCB emas ekil 4.24 te çizimi tamamlanm olan PCB emas görülmektedir.bu çal may File menüsünden Save Layout As seçene ini kullanarak kaydediniz Güç Kayna emas n n PCB Devresinin Çizilmesi ekil 4.25: Örnek devre emas stenilen Bir Alan n Blok çerisine Al nmas PCB ema çizimlerinde, istenilen bir alan n blok içerisine al narak silinmesi, kopyalanmas ya da ta nmas gibi i lemler çok s kyap lmaktad r. S ras yla bu i lemler; ekil 4.24 te olu turdu unuz ve kaydetti iniz PCB emay çizim alan na ça r n z. Kaydedilmedi ise ya da silinmi ise tekrar çiziniz ( ekil 4.26.a). ekil 4.26.a da gösterildi i gibi fare imlecini 7812 parças n n sol üst kö esine getiriniz ve sa tu a bas n z. Sonra fare imlecini 100nF lik parçan n sa alt kö esine do ru sürükleyiniz. Biti yerine geldi inizde sa tu u b rak n z.

11 ekilde görüldü ü gibi blok içerisine al nan alan mavi renkli bir çerçeve ile çevrilir ve blok içerisinde kalan parçalar ve uzant s ndaki Track lar beyaz rengi alarak seçili hâle gelir. ekil 4.26.a: Ye il renkli çizgi ile elemanlar n seçilmesi ekil 4.26.b: PCB üzerinde blok içerisine al nm alan E er blok içerisine al nmak istenen alanda hata oldu ise yani blok içerisine istemedi iniz parçalar seçildi veya istedi iniz parçalar dâhil olmad ise hatal bloku yok etmek için fare imlecini tasar m alan içerisinde bo bir alana götürünüz ve sa t klay n z. Daha sonra blok alma i lemini tekrar ba tan ba lay n zvedo ru yapana kadar i lemleri tekrarlay n z Blokun Kopyalanmas Bu uygulamay yapabilmek için önce PCB kart n n tamam n n bir önceki uygulamadaki gibi blok içerisine al nmas gerekmektedir. ekil 4.26.a daki PCB kart n z blok içerisine al n z. ekil 4.27: Editing Commands (düzen) araç çubu u ekil 4.27 de gösterilen araç çubu u üzerinde bulunan (Coppy Tagged Objets-kopyala) dü mesine bas n z. Fare imleci tasar m alan nda bulunan PCB bloka odaklanacak ve etraf nda bir çerçeve olu arak blok pembe rengi alacakt r. Fare imlecini hareket ettirdi inizde çerçeveli ve ye il renkli blokun hareket etti ini göreceksiniz. Fare imlecini blokun kopyalanaca yere götürünüz ve sol t klay n z. Gördü ünüz gibi blok istedi iniz yere kopyalanm t r fakat i lem sona ermemi tir. Çünkü kopyalanan blok hâlâ sol t klama ile ba ka kopyalar yap t rabilir. lemi sona erdirmek için ise sa t klan r( ekil 4.28). ekil 4.28: Blokun kopyalanmas

12 Blokun Ta nmas PCB ema üzerinde belirlenen blokun ta nmas i lemi blokun kopyalanmas i lemi ile ayn d r. Tek fark, ikinci i lem basama ndaki kopyalama dü mesine de il de (Move Tagged Objets ta ) dü mesine bas lmas gerekti idir. Di er i lem basamaklar ayn d r Blokun Silinmesi Bu uygulamay yapabilmek için ekil 4.26.a daki PCB devreyi blok içine al n z. Klavyeden Delete tu una bas n zyada ekil 4.27 de gösterilen araç çubu u üzerinde bulunan (Delete Tagged Objets- sil) dü meye bas n z. Blok içerisindeki alan silinmi olacakt r Blokun Döndürülmesi Tasar malan ndaki PCB devreyi blok içerisine al n z( ekil 4.29). ekil 4.27 de gösterilen araç çubu u üzerinde bulunan (Rotate Tagged Objetsdöndür) dü mesine bas n z vekar n za gelen ileti im penceresi ( ekil 4.30) arac l ile aç n z ve döndürme ekseninizi belirleyerek OK dü mesine bas n z. ekil 4.29: Blok içindeki PCB devreye ekil 4.30 : Block rotate penceresi block rotate uygulan ekil 4.31: PCB eman n Y ekseninde 180 o döndürülmü hâli PCB emas n inceledi inizde ekil 4.31 de görüldü ü gibi PCB emas Y ekseni üzerinde 180 derecelik bir aç ile döndürülmü tür. Bu döndürme i lemi standart aç lar n d nda da yap labilmektedir (15, 30, 80, 125 ve benzeri gibi). Tek yapman z gereken ey ekil 4.30 daki ileti im penceresinden Angle k sm na istedi iniz aç de erini girerek döndürme eksenini aktif hâle getirerek OK dü mesine basmakt r.

13 Blokun Yazd r lmas (Print) Tasar m alan na PCB devre çiziniz ya da çizmi oldu unuz PCB devreyi ça r n z( ekil 4.32). ekil 4.32: Yazd r lacak PCB devre Bu PCB ema üzerinde yazd rmak üzere bir blok olu tural m. Bunun için Output menüsünden Set Output Area komutunu çal t r n z. ekil 4.33: Yazd rma hâlindeki devre Set Output Area komutu çal t r l p fare imleci kare eklini ald ktan sonra tasar m alan ndaki çal man z n kâ da aktar lacak bölümünün ba lang c na fare imleci getirilir. Sol tu a bas l tutularak biti noktas na do ru sürüklenir. Biti noktas na gelindi inde sol tu b rak l r. Böylece yazd r lacak bölüm blok içerisine al n r ve blokun arka plan rengi gri olur. Output menüsünden Print seçene i çal t r larak aç lan ileti im penceresinden di er ayarlar yap l r (Output-Print konusuna bak n z.). OK dü mesine bas l r ve blok içerisine al nan k s myaz c ya gönderilir.

14 UYGULAMA FAAL YET UYGULAMA FAAL YET Aç k emas ekil 4.34 teki devrenin bask devresini çiziniz. ekil 4.34: Optokuplör ile tetiklenen devre lem Basamaklar Bilgisayar n z açarak i letim sisteminin çal mas n sa lay n z. Bask devre çizim program n (Elektronik Bask Devre Program ) çal t r n z. Yukardaki devredeki elemanlar tek tek seçerek çal ma alan na getiriniz. Aç k emaya uygun olarak elemanlar n ba lant lar n gerçekle tiriniz. Çal may blok içerisine alarak bask devre çizimini tamamalay n z. Öneriler Bilgisayar n z düzgün bir ekilde aç p kapatmay al kanl k hâline getiriniz. Elektronik Bask Devre Program n k sayol olarak masaüstüne yerle tirmeniz yarar n za olacakt r. Elemanlar kütüphaneden seçerken Elektronik Bask Devre Program nda bulmakta zorluk çekti iniz elemanlar Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda bulman z yarar n za olacakt r. Ba lant yollar n çizerken konu anlat m ndaki tüm uyar lar dikkate al n z. Çizim yaparken belli kurallar n oldu unu unutmay n z. Bask devrenin tamamlanmas ndan sonra çal may mutlaka blok içerisine al n z.

15 KONTROL L STES Bu faaliyet kapsam nda a a da listelenen davran lardan kazand n z beceriler için Evet, kazanamad n z beceriler için Hay r kutucu una (X) i areti koyarak kendinizi de erlendiriniz. De erlendirme Ölçütleri Evet Hay r 1. Bilgisayaran z düzgün bir ekilde açabildiniz mi? 2. Elektronik Bask Devre Program n düzgün bir ekilde çal t rabildiniz mi? 3. Aç k emas verilen devrenin elemanlar n çal ma alan na getirebildiniz mi? 4. Elemanlar aras ndaki ba lant lar yapabildiniz mi? 5. Bask devre çizimi sonunda plaket boyutunu seçebildiniz mi? DE ERLEND RME De erlendirme sonunda Hay r eklindeki cevaplar n z bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsan z ö renme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplar n z Evet ise ÖlçmeveDe erlendirme ye geçiniz.

16 Ö RENME FAAL YET Ö RENME FAAL YET 6 AMAÇ Uygun ortam sa land nda, otomatik bask devre çizimini gerçekle tirerek ç kt i lemlerini do ru olarak yapabileceksiniz. ARA TIRMA Amatörce çizdi iniz elektronik PCB bask devre çizimlerinin daha düzgün olmas için bask devre tasar m kurallar n ara t r n z. Bir televizyon emas n yak ndan inceleyerek PCB bask devresi ile kar la t r n z. Ayn TV emas n n bask devresini elle çizerseniz ne gibi sorunlarla kar la rs n z. Otomatik PCB tasar m tam sizin istedi iniz gibi olmazsa ne yapars n z. Otomatik PCB tasar m n n bizlere sa lad faydalar, cep telefonu PCB kart n inceleyerek ara t r n z. 6. OTOMAT K BASKI DEVRE Ç Z M 6.1. Aç k emadan Bask Devreye Geçi Bu uygulamay yapabilmemiz için tekrar Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu program na dönmeniz ve a a da ekil 6.2'de verilen elektronik devreyi olu turman z gerekmektedir. Bu devrede kullan lan elemanlar n listesi ise ekil 6. 1'de verilmi tir. ekil 6.1: Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda kullan lacak elemanlar

17 Otomatik PCB çizimi yapaca n z için Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda devreyi olu tururken dikkat edilmesi gereken nokta udur: Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda emas çizilip Elektronik Bask Devre Program nda otomatik olarak bask l devresi ç kar lacak olan elektronik devrenin bu programda kullan lacak olan elemanlar belirlenirken bu elemanlar n PCBk l f n n Elektronik Bask Devre Program nda bulunmas gerekmektedir. Bunu ö renmenin yöntemi öyledir: Eleman, kullan c kütüphanesine ça r l rken kar m za gelen "Pick Devices" yani eleman ça rma penceresinin ( ekil 6.3) sa alt taraf nda PCB k l f n n gösteriliyor olmas gerekmektedir. E er bu bölümde hiçbir PCB k l f yok ve "No PCB Package" bilgisi varsa o eleman n Elektronik Bask Devre Program nda PCB kar l yok demektir. Bu durumda bu eleman de il bu elemana benzer ve PCB kar l bulunan ba ka bir eleman kullanman z önerilir. ekil 6.2: Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda haz rlanacak olan devre emas Yukar da bahsedildi i gibi ekil 6.3 te verilen pencere Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda eleman ça r l rken Elektronik Bask Devre Program nda PCB k l f n n olup olmad n gösterir. Bunun için seçilen eleman n sembolünü gösteren bölümün alt na bakman z gerekmektedir. Bu pencerede "Device" kütüphanesinden "Bridge" eleman n seçiniz. Pencerenin sa taraf nda bu eleman n sembolü, sembolün alt ndaki bölümde ise PCB k l f görülmektedir. Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda olu turaca n z devrede kullan lan elemanlar bu husus göz önüne al narak seçilmi tir (Bu husus göz önüne al nmad nda otomatik PCB olu turamazs n z anlam na gelmemektedir. Sadece i iniz biraz zorla maktad r. Bunun nedeni devreyi Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda olu turup Elektronik Bask Devre Program na geçti inizde PCB k l f tan mlanmam olan elemanlar için kar n za bir pencere gelir ve bu tan mlamalar n yap lmas istenir. Bu tan mlamalar n elemana, özellikle de Pin yap s na uygun olmas gerekmektedir.).

18 ekil 6.3: Devrede kullan lacak olan eleman n PCBk l f n n olupolmad n n kontrolü Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program arac l ile ekil 6.2'de verilen basit güç kayna devresi haz rland ktan sonra otomatik PCB olu turmak için gereken her ey tamamd r. imdi s rayla a a da verilen i lem basamaklar n uygulayal m: 6.2. Elemanlar n Otomatik Yerle tirilmesi Yukar da anlat lan hususlar göz önüne alarak ekil 6.2'de verilen devreyi Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program n kullanarak olu turunuz. ekil 6.4: Netlist sonras Elektronik Bask Devre Program kullan c kütüphanesi Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program menü çubu u üzerinde bulunan "Tools - Netlist to Elektronik Bask Devre Program " seçeneklerini çal t r n z. Bu seçeneklerin çal t r lmas ile devrenin "Netlist" dosyas haz rlanmakta, yani otomatik PCB çizimi için haz r hâle getirilmektedir (Bu i lem basama ndan sonraki i lem basamaklar n n tamam Elektronik Bask Devre Program nda uygulanacakt r).

19 Kar n za Elektronik Bask Devre Program gelmekte ve ekil 6.4 te gösterildi i gibi Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda olu turdu unuz devrede kullan lan elemanlar n PCB k l f sembol isimleri kullan c kütüphanesinde bulunmaktad r. Kullan c kütüphanesinde listelenen PCB k l f isimlerini inceledi inizde, Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program nda olu turdu unuz devrede kulland m z elemanlar n sembol isimleri ile ayn oldu unu göreceksiniz. Bu durum çok önemli olmakla birlikte bu parçalar çizim alan na yerle tirirken faydal olacakt r. ekil 6.5 te gösterildi i gibi parçalar çizim alan na ta y n z. Bu i lemi yaparken kullan c kütüphanesinde istedi iniz parça sembolünü seçerek fare imlecini çizim alan nda yerle tirmek istedi iniz yere götürerek sol t klaman z yeterli olacakt r. Ya da ikinci bir yöntem olarak Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Program ndan "Netlist to Elektronik Bask Devre" seçene ini çal t r p ElektronikBask Devre Program na geçti inizde fare imlecini çizim alan na götürüp devaml sol t klama yaparak parçalar birer birer çizim alan na yerle tirebilirsiniz. ekil 6.5: Parçalar n çizim alan na rastgele yerle tirilmesi ve görünü ü ekil 6.6: Döndürme araç dü meleri 6.3. Elemanlar n Yerlerinde Düzenleme Yap lmas Parçalar çizim alan na ekil 6.5 te gösterildi i gibi ya da rastgele yerle tirdikten sonra döndürme araç dü melerini kullanarak ve parçalar ta yarak ekil 6.6'da gösterildi i gibi düzenleyiniz. Bu düzenleme i leminden sonra bask l devre otomatik çizim için haz r hâle gelmi tir. ekil 6.7: Parçalar n çizim alan nda düzenlenmesi

20 6.4. Bask Devrenin Otomatik Çizimi Elektronik Bask Devre Program menü çubu u üzerinde bulunan "Tools - Auto Router..." seçeneklerini çal t r n z. Kar n za ekil 6.8'de gösterilen otomatik çizim penceresi gelecektir. Bu pencere daha önce "Tools - Auto Router" menüsünün aç kland bölümde ayr nt l olarak anlat lm t. Bu bölümü hat rlaman z için geriye dönerek bir göz atman z önerilir. ekil 6.8: Auto Router otomatik çizim penceresi Bask l devre çizimlerinde uyulmas gereken kurallardan daha önce bahsetmi tik. Bu kurallar; Pad - Pad aras, Pad - Track aras, Track - parça Pini aras vb. mesafelerin ya da çizimde uygulanacak stratejilerin belirlenmesinden olu maktayd. Bu kurallar n belirlenmesi ve otomatik olarak çizdirilmek istenen PCB eman n tek yüzeye çizdirilebilmesi için ekil 6.8'de verilen pencerede "Edit Strategies" dü mesine bas n z (E er bu dü meye basmadan "OK" dü mesine basarsan z bask l devre çift yüzeye çizilecektir. Bu durum da böyle basit PCB çizimleri için hiç istenmeyen bir durumdur.). Kar n za, otomatik PCB çizimi için kurallar n belirlendi i ekil 6.9'da verilen "Edit Strategies" penceresi gelecektir (Bu pencere ile ilgili ayr nt l bilgi edinmek için "Tools - Auto Router" konusuna bak n z.). Bu pencereyi kullanarak yapaca n z enönemlide i iklik bask l devrenizi tek yüzlü olarak çizdirmektir. Di er ayarlar Elektronik Bask Devre Program n n default ayarlar oldu u için hiç dokunmamam z yerinde olacakt r.

21 ekil 6.9: Edit Strategies penceresi-otomatik çizim için kurallar n belirlenmesi Otomatik çizim için kurallar n belirlenmesi bask l devreyi tek yüzlü olarak çizdirebilmek için ekil 6.9 da verilen pencerede; "Strategy" bölümünden "Power" seçene ini seçiniz. Pair 1 (Hoz) bölümünden "Top Copper" seçene ini seçiniz. Pair 1 (Vert) bölümünden "Top Copper" seçene ini seçiniz. "Strategy" bölümünden "Signal" seçene ini seçiniz. Pair 1 (Hoz) bölümünden "Top Copper" seçene ini seçiniz. Pair 1 (Vert) bölümünden "Top Copper" seçene ini seçiniz. Yukar da anlat lan i lemler yap ld ktan sonra "OK" dü mesine bas n z. Tekrar ekil 6.6'da gösterilen otomatik çizim penceresine döneceksiniz. Bu pencerede de OK dü mesine bast n zda tasar m alan nda bulunan ema otomatik olarak çizilmeye ba layacakt r. ekil 6.8 e dönüldü ündeki penceredeki OK tu una tekrar t klay n z. Otomatik çizim ba layacakt r ( ekil6.10). ekil 6.10: Otomatik çizim sonras PCB ema Çizim alan nda bulunan eman z otomatik çizim sonras ekil 6.10'da gösterildi i gibi olacakt r. Görüldü ü üzere PCB eman z "Top Copper" yüzeyine ve tek yüzlü olarak çizilmi tir (Track'lar n ince oldu unu dü ünüyorsan z, "Edit - Undo" seçeneklerini çal t rarak ya da klavyeden "Ctrl +Z" tu lar na birlikte basarak son yap lan otomatik çizim i lemini geri

22 al n z. Tekrar "Tools-Auto Router" seçeneklerini çal t r n z ve"editstrategies" dü mesine basarak kar n za gelen pencereden "Trace Style" bölümünden istedi iniz geni li i seçiniz ve "OK" dü mesine bas n z.) nce Çizilen Yollar n (Track) Kal nla t r lmas Tasar m alan nda otomatik çizilen PCB bask devresinin yollar ince çizilmi olabilir. Elektronik Bask Devre Program ince çizilen Track lar n kal nl n Edit Strategies ileti im penceresinden, Trace Style den Track kal nl n de i tirebilirsiniz ( ekil 6.11). PCB bask devresinin i lem sonucunda Track lar n n kal nl n n de i ti i ekil 6.12 de görülmektedir. ekil 6.11: Otomatik PCB çizimde ince yollar n kal nla t r lmas ileti im penceresi ekil 6.12: PCB Kart n yollar n n kal nl n n de i tirilmesi PCB Bask Devre Kart na sim Yaz lmas PCB emas otomatik olarak çizdirildikten sonra ekil 6.13 te gösterildi i gibi alt na ema ismini yaz n z ve ekil 6.14'te gösterilen çizim yüzeyini seçme kutusundan "Board Edge" seçene ini seçerek eman z çerçeve içerisine al n z (Etiketlendiriniz.).

23 ekil 6.13: PCB kart n etiketlendirilmesi ekil 6.14: PCB kart n çerçeve içine al nmas 6.5. Bask Devrenin Ç kt s n nal nmas PCB eman z haz r olarak çizim alan nda durmaktad r. imdi ise s ra bu eman n istedi iniz ekilde yaz c dan ç kt s n almaya gelmi tir. Bu i lem için menü çubu undan "Output - Print" seçeneklerini çal t rman z ve kar n za gelen pencereden ( ekil 6.15) ayarlar yaparak "OK" dü mesine basman z yeterli olacakt r (Bu pencere hakk nda ayr nt l bilgiyi "Output-Print" konusu alt nda bulabilirsiniz.). ekil 6.15: Yaz c ayarlar n n yap ld ileti im penceresi ekil 6.16: Yaz c dan (printer) ayarlar yaparak üst, alt görünü lerin ç kar lmas

24 UYGULAMA FAAL YET UYGULAMA FAAL YET Bir PCB eman, Netlist Olu turularak Çiziniz. lem Basamaklar ekil 6.17 'de isimleri verilen elemanlar kullan c kütüphanesine ça r n z. Öneriler Netlist (Net Mode) i lemleri, otomatik bask l devre haz rlaman n temelini olu turmaktad r. Net, sembol Pad lerini birbirine ba layan geçici ba lant hatlar d r. Bu geçici ba lant hatlar, otomatik çizim s ras nda ba lant kurallar na uygun olarak Track lar hâline getirilir. ekil 6.17: PCB emada kullan lacak olan parçalar Bu parçalar ekil 6. 18'de gösterildi i gibi çizim alan na yerle tiriniz. ekil 6.18: PCB emada kullan lacak olan parçalar n çizim alan na yerle tirilmesi Elemanlar aras Netlist ba lant lar n n olu turulmaya ba lanmas için verilen araç çubu u üzerinde bulunan (Enter or modify rastnest connections) dü mesine bas n z.

25 Fare imlecini "D-09-M-R" parças n n 3 nu.l Pin 'i üzerine getiriniz. Fare imleci 3 nu.l Pin üzerinde iken durum çubu unda verilen mesaj inceleyiniz ( ekil 6.18). ekil 6.19: Durum çubu unda Pin ile ilgili verilen mesaj ekil 6.19'da görülen mesajda 3 nu.l Pin hakk nda bilgiler verilmektedir. Net - <NONE> : Net yoktur (Net tan mlanmam.). Style - S : Pad in sitili; (square) kare, d çap 70, iç çap 30 Fare imleci "D-09-M-R" parças n n 3 nu.l Pin'i üzerinde iken fare imleci ucunda "x" i areti olu unca sol t klay n z. Daha sonra fare imlecini "DIODE25" parças n n "anod" u üzerine götürünüz ve "x" i areti olu unca sol t klay n z. Bu i lemi yapmakla ilk Net i leminizi ve ilk rastnest ba lant n z yapm bulunmaktas n z. Fare imlecini tekrar "D-09-M-R" parças n n 3 nu.l Pin'i üzerine getiriniz ve durum çubu unu inceleyiniz. Göreceksiniz ki verilen "Net" bilgisi de i mi tir. Net lerin silinmesi i lemi ayn di er parçalar silme i lemi gibidir. Fare imleci ile üzerine gelip iki kere sa t klamak Net in silinmesi için yeterlidir. ekil 6.20: Ba lant sonras durum çubu unda Pin ile ilgili verilen mesaj ekil 6.20'de görüldü ü gibi Net - <NONE> bilgisi yerine Net -%00000 bilgisi gelmi tir. Art k bupin inbirba lant s vard r veismide "Net - % 00000"d r.

26 ekil 6.21 de verilen Net ba lant lar n yap n z. ekil 6.21: Net lerin tamam n n olu turulmas Net ba lant lar n n tamam yap ld ktan sonra m (Enter or modify rastnest connections) dü mesi aktif iken kullan c kütüphanesi k sm nda, yap lan bütün Netlerin isimleri listelenir. Bu durum ekil 6.22 'de gösterilmektedir. ekil 6.22: Kullan c kütüphanesine Netlerin listelenmesi Net i lemi tamamland ktan sonra fare imleci ile Pin lerin üzerine gidiniz ve durum çubu unda verilen bilgileri inceleyiniz (Bu bilgiler size, çizim alan nda ekilsel olarak gösterilen ba lant lar teorik olarak sunmaktad r.). Haz rlad n z ve Net lerini olu turdu unuz PCB eman z n otomatik olarak bask l devresinin olu turulmas na geçebilirsiniz. Çizime geçmeden önce bu bask l devrenin kaç kat olaca na karar vermeniz gerekir. Devreniz basit oldu u içinpcb emay tek kat yapmak uygun olacakt r. Menü çubu undan "Tools - Auto Router" seçeneklerini çal t r n z. Kar n za gelen ekil 6.23 teki pencereden, "Edit Strategies" Kullan c kütüphanesinde isimleri listelenen Net lerin, fare imleci ile isminin üzerine gelip iki kere sol t klama yap l rsa çizim alan ndabulunanonet kland r lacakt r.

27 dü mesine bas n z. Kar n za bu sefer ekil 6.24 te verilen pencere gelecektir. Bu pencere arac l ile; "Strategy" bölümünden "Signal" seçene ini seçiniz. Pair 1 (Hoz) bölümünden "Top Copper" seçene ini seçiniz. Pair 1 (Vert) bölümünden "Top Copper" seçene ini seçiniz. Sonra da "OK" dü mesine bas n z. Tekrar "Auto Router" penceresine döneceksiniz. Bu pencerede de "OK" dü mesine bast n zda otomatik çizim i lemi "Top Copper" yüzeyine de gerçekle tirilecektir. ekil 6.23: PCB kart n Track kal nl n n ayarlanmas ekil 6.24: Tek kat PCB çizmek için Edit Strategies

28 ekil 6.25 'te PCB eman z n en son hâli görülmektedir. ekil 6.25: "Auto Router" i leminden sonra PCB eman n görünümü ekil 6.26: nce çizilmi olan Track lar n ayar n n Trace Style den yap n z. ekil 6.27: PCB Track kal nl n n de i ti i görülmektedir.

29 ekil 6.28: Çift yüzlü PCB uygulamas KONTROL L STES Bu faaliyet kapsam nda a a da listelenen davran lardan kazand n z beceriler için Evet, kazanamad n z beceriler için Hay r kutucu una (X) i areti koyarak kendinizi de erlendiriniz. De erlendirme Ölçütleri Evet Hay r 1. Bilgisayaran z düzgün bir ekilde açabildiniz mi? 2. Elektronik Bask Devre Program n düzgün bir ekilde çal t rabildiniz mi? 3. Çal ma alan na elemanlar n otomatik yerle tirmesini yapabildiniz mi? 4. Bask devrenin otomatik çizimini yapabildiniz mi? 5. Bask devrenin bilgisayardan ç kt s n alabildiniz mi? DE ERLEND RME De erlendirme sonunda Hay r eklindeki cevaplar n z bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsan z ö renme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplar n z Evet ise ÖlçmeveDe erlendirme ye geçiniz.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ Ö RENME FAAL YET AMAÇ Ö RENME FAAL YET 4 Uygun ortam sa land nda bask devre çiziminde dikkat edilecek noktalar ö renip bask devre çizimi

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime işlemci programının arayüzünü kullanarak temel belge işlemlerini hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kelime işlemci

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET 3 Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m nda biçimlendirme i lemlerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Genel yaz biçimlendirme

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

DEĞERLENDİRME Saati: Süre:..

DEĞERLENDİRME Saati: Süre:.. ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR İŞ YAPRAĞI NO: 1 UYGULAMA1 : ÇİZİM (TASARIM-ÇALIŞMA) ALANINA TRACK (YOL) ÇİZİLMESİ İŞLEM BASAMAKLARI : 1. Çizim alanında bulunan komponentler arasında yapılan bağlantılara

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

Bölüm 8 Pensler ve Pililer

Bölüm 8 Pensler ve Pililer Bölüm 8 Pensler ve Pililer Friedrich: Grafis Ders Kitabı 1, Yayın 2011 Içindekiler 8.1 Pens kaydırma. 2 8.2 Pens kısaltma. 5 8.3 Pens ve Pile Çatıları. 5 8.3.1 İnteraktif Pens Çatı 10 Tool ile çatı oluşturma.

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL HÜCRELERİNDE # İŞARETİNİN ANLAMI Sayılar ve tarihler söz konusu olduğunda sütun genişliği daha büyük önem kazanır.

Detaylı

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Uygulama Alanı Uygulama Alt Alanı Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) : Uygulamayı Yapacak Görevli: Yapılacağı Yer Kaynak Elektrot Kaynağı 4 Saat Yrd. Doç

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1

Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m çal ma alan düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Güncel olarak kullan

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

PROXXON MF-70 CNC KİTİ

PROXXON MF-70 CNC KİTİ PROXXON MF-70 CNC KİTİ Ürün Tanımı Proxxon MF-70 el kontrollü mikro frezenizi 3 eksenli CNC makinesine çevirir Proxxon MF-70 ile yapabildiğiniz her işlemi daha hızlı ve daha kolay yapmanızı sağlar Kolay

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Dosya(FILE) araç çubuğu

Dosya(FILE) araç çubuğu Dosya(FILE) araç çubuğu NEW DESİGN, Yeni çalışma sayfası açmayı sağlar. OPEN DESIGN, Yüklü ve/veya önceki çalışmaları açar. SAVE current DESIGN, Geçerli çalışmayı kaydetmeyi sağlar. IMPORT SECTION, Mevcut

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -3 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda slaytlar n görünüm ayarlar n de i tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi ö renecek

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler ROUNDCUBE Roundcube Nedir? Sunucu üzerinde yer alan e-postalarınıza web üzerinden ulaşarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Türkçe menüler ile işlem yapabileceğiniz yeni bir uygulamadır.

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3052 OTOMATİK KONTROL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3052 OTOMATİK KONTROL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3052 OTOMATİK KONTROL 2009-200 BAHAR ÖDEV 3 Konu: MATLAB ve Simulink programı ile PID ayarlarının bulunması ÖDEVDE İSTENENLER: Örnek olarak belirlenen

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü @. BÖLÜM Çalışma bölümü İÇİNDEKİLER @. Çalışma bölümü. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI... @- () Gövde... @- () Genel olarak kullanılan düğmeler... @-. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI... @- 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

EBYS Eğitimi. Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/

EBYS Eğitimi. Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/ EBYS Eğitimi Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/ Sistem Java üzerinden çalışmaktadır. Eylül 2015 itibari ile Chrome / Java destek vermeyi kestiğinden Chrome ile çalışmamaktadır. 1 den fazla

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

I. HSBS KURUM AYARLARI

I. HSBS KURUM AYARLARI HALK SAĞLIĞI BİLGİ SİSTEMİ(HSBS) I. HSBS KURUM AYARLARI HSBS sistemine giriş yapıldıktan sonra kurum ayarlarına tıklanarak kuruma ait gerekli bilgiler kurum sorumlusu tarafından bir defaya mahsus olarak

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

TOLERANSLAR VE YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ

TOLERANSLAR VE YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ TOLERANSLAR VE YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ I-DEAS' ta boyutsal ve şekil - konum toleranslarının gösterimi DESIGN ve DRAFTING Uygulamasında gerçekleştirilir. BOYUTSAL TOLERANSLAR: Bir parçaya ilişkin boyutsal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

TOHUMLUK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ. KULLANIM ve YARDIM KILAVUZU

TOHUMLUK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ. KULLANIM ve YARDIM KILAVUZU TOHUMLUK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜRETİCİLER İÇİN KULLANIM ve YARDIM KILAVUZU Tohumluk Veri Yönetim Sisteminin Erişim (TVYS)) Kullanımı https://tohum.tarim.gov.tr https://seed.tarim.gov.tr http://www.ttsm.gov.tr/tohum

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak 2 Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak Microsoft PowerPoint programı slayt ve sunu hazırlamak için kullanılan oldukça güçlü bir programdır. PowerPoint programında hazırladığınız slaytlar (sayfalar)

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Online Enstitü Başvuru Sistemi için Kullanım Kılavuzu Online enstitü başvuru sistemi için örnek bir kayıt işlemi aşağıda gösterilmiştir. Tezli / Tezsiz Yüksek

Detaylı

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION 1 KAPSAM Profesyonel eğitmenler e ve araştırmac rmacılar için i in tasarlanmış ıştır. Eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350 si hakemli dergi olmak üzere yaklaşı şık

Detaylı