1. SAYICILAR. Say lan genel anlamda iki ekilde simfland rabiliriz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. SAYICILAR. Say lan genel anlamda iki ekilde simfland rabiliriz."

Transkript

1 1. SAYICILAR Bir say n temel i levi, sefilen birim zaman araliginda, meselâ saten veya darbe jeneratöriinden gelen toplam darbe say ölfmektir. Bir dijital say (sayaç-counter), sefilen bir zaman araligindaki darbe say istenen kod da gösteren say sal bir? ikt iiretir. Dijital elektronikte say lann? ok önemli bir yere sahiptir. Genel olarak say lar, flip floplarm uygun ekilde arka arkaya ba lanmalanndan elde edilirler. Say lar ölcii, kumanda ve kontrol tesislerinde yo un olarak kullamhrlar. Meselâ, imalat yap lan bir fabrikada imal edilen ürüniin koliler halinde paketlenmesi için belli bir say da üriin olmas gerekli. Bant iizerine iiretilen iirünleri sayan bir say ile bu sorunu kolayca? 6zebiliriz. Üretim do ru say ya ula tiginda iiretim durur ve iiretilen iiriinler paketlenir. Bunun yamnda dijital saatlerde ya da belli bir zaman araligi ile yap lan i lerde yine say lara görev diismektedir. Say lan genel anlamda iki ekilde simfland rabiliriz.

2 > Saat sinyalinin uygulams na göre; Asenkron (Farkh zamanh) Say lar: Asenkron say larda saat sinyali sadece ilk flip flopa uygulan r. Bu flip flopun ç kis ikinci flip flopun saat giri ine uygulan r. Senkron (E zamanh) Say lar: Senkron say larda ise saat sinyali türn flip floplara ayn anda uygulan r. > Sayma yöniine göre say lar; Yukar Say lar: O dan ba lay p belirli bir say ya kadar say lar. agi Say lar: Belirli bir say dan ba lay p O a do ru sayan say lar. Yukar - agi Say lar: Bir anahtar yard ile hem yukar hem a do ru sayma islemi yapan say lar. Say lar giri ine uygulanan darbe miktanna bagh olarak T de er alabilen elektronik devrelerdir. Buradaki n say cimn yap ndaki flip flop say sim verir. Bunun yamnda 2 n say say cimn modunu, 2M say da say cimn en çok kaça kadar sayabilece ini bize gösterir. Bu durumu bir örnekle aciklayacak olursak. n = 3 ise; bu say da 3 tane flip flop kullamlm mod 8 bir say r ve ençok 2 n -l=2 3 -l= 7 e kadar sayabilmektedir. E er yukar dogru bir say ise say p tekrar O a dönecektir. ekil 1.1 de mod 8 say cimn dongiisii gösterilmi tir. ekil 1.1: Mod 8 say cimn aldigi de erler Bir say cimn tekrar yapmadan sayabildi i durum say na o say cimn modu denir. Turn say lar belli bir moda göre çahs rlar. Ancak say modlan hep 2 nin katlan eklinde olmak zorunda de ildir. Meselâ, az önce örnek verdi imiz say mod 8 say r ancak biz mod 10 bir say tasarlamak da mümkiindür. Bu konuyu modlu say lar alt nda daha detayh inceleyece iz.

3 imdi bu tan mlamalardan sonra say çe itlerini daha yak ndan tan maya ba layabiliriz Asenkron Say lar Asenkron say lar, JK flip floplann arka arkaya ba lanmas ile elde edilen say lard r. Saat sinyali sadece ilk flip flopa uygulan r. ikinci flip flopa ise birinci flip flopun ç kis ba lan r. Uciincii flip flopa da ikinci flip flopun ç kis ba lan r. Ç kislar ise Q cikislarmdan elde edilir. Bu sayede kaç bitlik say tasarlayacaksak o kadar flip flopu arka arkaya ba layarak ihtiyac z olan say elde edebiliriz. Asenkron say lar da saat sinyali sadece ilk flip flopa uygulandigi için giri i ile ç kis aras nda olu an bir zaman gecikmesi olu ur. Meselâ, her bir flip-flop 10 ns gecikme çekse, tic flip flop kullamldiginda toplam 30 ns lik bir gecikme olur. Uzun siireler için bu sorun olu turabilir. Bu gecikme durumundan dolay asenkron flip floplar zaman denetiminde tercih edilmezler. Ancak say m i lemleri için ideal özellige sahiptirler. Meselâ, bir banttan geçen üriinleri saymak için kullamrsak ve her üriin geçtiginde bir saat sinyali gönderilirse battan geçen üriinleri saymis oluruz Asenkron Yukan Say lar Uf Bitlik Say Bir önceki modiil den de hat rlayacagim z iizere e er JK flip flopun J ve K giri lerine 1 uygularsak Toggle (her defas nda cikis n durum de tirmesi) modunda fahs r. Ancak saat sinyali bir pozitif ve bir negatif alternans tamamladiginda (1 periyodunda) JK flip flop sadece bir kere konum de tir (1 alternans olu ur). Birinci flip flop saat sinyalinin frekans m ikiye bölmiis olur. Birinci flip flopun ç kis ikinci flip flopun giri ine ba landiginda ayn lem ikinci flip flop için de gerçekle mi olur. Bu durumda giri teki saat sinyalinin frekans ikinci flip flopun cikis nda dörde böliinmiis olur. Not: Burada flip floplann diisen kenarda tetikledi imizi varsayarak i lemlerimizi takip edelim. U e bitlik asenkron ikilik yukan say devresi 000 dan lll e kadar sayma i lemi yapar. Bu devrede JK flip floplar arka arkaya ba lanmist r. ekil 1.2 de görüldugii gibi, saat sinyali sadece birinci flip flopa uygulan r. Birinci flip flopun Q ç kis ndan hem en kiiciik ikilik basamak elde edilir hem de ikinci flip flopun saat sinyali sa lanmis olur.

4 ekil 1.2: Uf bitlik asenkron yukan say devresi ekil 1.2 deki devreyi incelersek, turn flip floplann giri ine bir uygulanmis durum da ve saat sinyali sadece birinci flip flopa uygulan yor. lk durumda turn cikislarm 0 oldugunu diisiinelim. Saat sinyalinin ilk diisen kenannda (1 iken 0 oldu u an) birinci flip flop Q cikis 1 olur. Bu aym zaman da ikinci flip flopun saat giri ine uygulan r. ikinci bir saat sinyali ile birinci flip flopun Q ç kis 0 olur. Bu durumu ikinci flip flop bir diisen kenar olarak alg ladig için ç kis konum de tirir ve 0 olan ç kis 1 olarak de ir. Uciincii saat sinyalinde birinci flip flop tekrar konum degi tirir, yani 0 iken 1 olur. Bu durum ikinci flip flopun giri ine de uygulan r ama bu durum yiikselen kenar oldu u için ikinci flip flopun konum de tirmesine sebep olmaz. Buradaki flip floplar saat giri indeki sinyal sadece 1 iken 0 oldu unda tetiklenir. Bir sonraki saat sinyalinde ise ilk iki flip flop 0 olurken uciincii flip flop 1 durumu ahr. Bu durum hepsi 111 oluncaya kadar devam eder, daha sonra hepsi 000 olarak en ba tan ba lar.

5 CLK lar A B C Dört Bitlik Say ekil 1.3: 3 bitlik asenkron yukan say n zaman grafi i Tablo 1.1: 3 bitlik asenkron yukan say do ruluk tablosu Asenkron 4 bitlik say 3 bitlikten farkl olarak arkas na bir flip flop daha eklenmi halidir. Dolay yla 0000 dan llll e kadar sayma i lemi yapmaktad r. Çalisma prensibi 3 bitlik say ile ayn r. ekil 1.4 de dört bitlik say n devresi, zaman diyagram ve do ruluk tablosu verilmi tir.

6 ekil 1.5: Asenkron dört bitlik yukan say ekil 1.6: Dört bitlik asenkron yukan say zaman diyagram

7 CLK lar A B C D Tablo 1.2: Dört bitlik asenkron yukan sayc do ruluk tablosu Asenkron dört bitlik say ile O dan 15 e kadar ikilik diizende sayma i lemi gerçekle tirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir konuda kiiciik basamak ilk flip flopa bagh olan D cikis r. Yukandaki say ifade edecek olursak ABCD eklinde yazmal z. Bu durum genel literatiir de MSD (en biiyiik basamak), LSD (en kiiciik basamak) olarak adlandinl r. Burada A en biiyiik basamak, D ise en kiiciik basama a kar ihk gelir. Tablo 1.2 da dört bitlik asenkron yukan say cimn do ruluk tablosu verilmi tir Asenkron A agi Say lar Uf Bitlik Say lie bitlik a agi do ru say larda say sayma i lemine ilk saat sinyali ile birlikte lll den ba lar ve 000 a kadar a agi do ru sayma i lemi yapar. Daha sonra sayma i lemi yine 111 olur. Döngii bu ekilde devam eder. lie bitlik a agi say cimn tiç bitlik yukan say dan fark ikinci flip flopun saat sinyali birinci flip flopun Q ç ndan de il de Q' ç kis ndan al nmist r. Aym ekilde iiciincii flip flopun da saat sinyali ikinci flip flopun Q' cikis ndan al nmist r. Hat rlatma: Flip floplar 1 den 0 a geçi te (diisen kenarda) tetiklenmektedir. Normalde JK flip floplar Toggle modunda çalis rken ve saat sinyali uygulanmam iken Q ç kislan 0, Q' cikislan ise 1 durumundad r. lk saat sinyali uygulandiginda 1. flip flopun Q cikis 1 olur. Q'? ikis 1 iken 0 olur ve ikinci flip flopu tetikler. Aym ekilde ikinci

8 flip flopunda Q ciki 0 iken 1 olur. Q' ciki da 1 iken s r oldugunda bu durum uciincii flip flopu tetikler bu sayede ilk saat sinyali ile u? flip flopunda? ki i 1 olur ve her saat sinyali ile a agi do ru sayma i lemi devam eder. kilik diizende 7 den O a do ru sayma i lemi yapar. ekil 1.7: tic bitlik asenkron a agi say devresi ekil 1.8: tic bitlik asenkron a agi say devresi zaman diyagram

9 CLK lar A B C Dört Bitlik Say Tablo 1.3: tic bitlik asenkron a agi say devresi do ruluk tablosu Asenkron dört bitlik geri say n çahsma prensibi tic bitlik geri say n çalisma esas ile ayn r. Tek fark bir flip flop daha eklenmi olmas r. Bundan dolay 2 3 den de il de 2 4 den geri sayabilmektedir. Ba langic say ikilik diizende 7 yerine 15 ten ba lar. Dört bitlik asenkron a agi say n devresi, zaman diyagram ekil 1.9 ve 1.10 da ve do ruluk tablosu Tablo 1.4 de göriilmektedir. ekil 1.9: Asenkron dört bitlik a agi say

10 ekil 1.10: Dört bitlik asenkron a agi say devresi zaman diyagram CLK lar A B C D Tablo 1.4: Dört bitlik asenkron a agi say devresi do ruluk tablosu

11 UYGULAMA 1 > Entegreli Asenkron 4 bit kilik Yukar Say (7473) Yukanda asenkron say lardan bahsettikten sonra imdi bir uygulama ile ogrendiklerimizi peki tirece iz. Bu uygulamay 7473 entegre devresi ile gerçekle tirece iz entegresi içerisinde iki adet JK flip flop bulunduran bir entegre devredir. ekil 1.11 ve 1.12 de içyap ve bacaklann n görevleri belirtilmi tir. ekil 1.11: 7473 JK flip flop entegresinin iç yap ekil 1.12: Entegreli asenkron 4 bit binary yukar say

12 > Malzeme Listesi 1 Adet Bread Board 1 Adet +5 V DC Giic Kaynagi 1 Adet Sinyal Jenaratörii (Osilatör) 2 Adet 7473 Entegre 6 Adet 390 Q Direnç 4 Adet K rm Led 2 Adet Ye il Led i lem Basamaklan > Öncelikle malzeme sorumlusundan ihtiyac z olan malzemeleri al z. > Malzemeleri ekil 1.12 deki ekilde board iizerine kurunuz. > Öncelikle CLR ucunu 0 durumuna al z. > Devreye enerji (+5V) veriniz. > Devreye Saat sinyalini uygulay z. > CLR ucunu 1 durumuna aldigimzda devre çahsmaya ve saymaya ba layacakt r. > Saat sinyali devam etti i siirece devre yukan sayma i lemine devam edecektir. Öneriler > Kullanacagimz malzemelerin sa lamligim kontrol ediniz. > Board iizerine devreyi kurarken; devreyi kolay takip edebilmek için olabildi ince farkh renklerde teller kullanmaya çalisimz. > Devreyi board iizerine kurmay tamamlad ktan sonra tekrar gözle kontrol ediniz. Daha sonra enerji veriniz. > Bu uygulamada yaptigim z devre nin acik göriintiisii, zaman diyagram ve do ruluk tablosu aynnt h olarak dört bitlik yukan say konusunda gösterilmi tir Senkron Say lar Senkron say larda asenkron say lardan farkh olarak saat sinyali sadece ilk flip flopa de il tiim flip floplara aym anda uygulamr. Sistemdeki tiim flip floplar aym anda giri lerindeki sinyalleri i lerler. Bundan dolay zaman gecikmesi olu maz ve hassas olarak zaman ölciilebilir. Senkron say larda flip floplara ek olarak kap larda kullamr Senkron Yukan Say lar Uf Bitlik Say lie bitlik senkron yukan say 000 dan ba lay p 11 l e kadar sayma i lemi yapar.

13 ekil 1.13: Uf bitlik senkron yukan say devresi Senkron tic bitlik say devresinin çalismasim aç klarken öncelikle saat sinyali uygulanmadigi andan ba lamal z. ekil 1.13 de görüldiigii gibi, sadece FF3 e +5 V uygulanmis durumda. Bundan dolayi her saat sinyali ile A ç kis konum de tirecektir. Burada A en kiiciik basamak C ise en biiyiik basamakt r. lk saat sinyali ile birlikte FF3'iin Q cikis konum degi tirerek A cikis 0 iken 1 olur. Bu ç kis ayn zamanda FF2 nin J ve K giri lerine uygulanir. Bu FF2 nin ikinci saat sinyali ile 0 iken 1 olmasim sa larken ayn zamanda A ç kisimn da 0 olmasim sa lar. Uciincii saat sinyali ile A ç kis tekrar 1 olur fakat FF2 nin giri lerinde ufiincü saat sinyalinden önce 0 bilgisi oldugu için konum de tirmez 1 olarak kalmaya devam eder. Uciincii saat sinyali sonunda A cikis ve B ç kis 1 oldu undan devredeki AND kap simn? ikis 1 olur ve bu durum FFl in giri lerine uygulan r. Dördiincii saat sinyali ile C ç kis 1 olurken B ve A cikislan 0 olurlar. Bundan sonraki tic saat sinyallinde ise ilk tic durum tekrarlamr ve A, B ve C cik lan 1 olur. Bir sonraki saat sinyali ile iicii de 0 durumunu ahr ve bu ekilde sayma i lemi devam eder. ekil 1.14 de devrenin zaman diyagram ve Tablo 1.5 de ise do ruluk tablosu verilmistir.

14 CLK lar C B A Dört Bitlik Say ekil 1.14: tic bitlik senkron yukan say n zaman grafi i Tablo 1.5: 3 bitlik senkron yukan say do ruluk tablosu Dört bitlik senkron say 0000 dan ba layrp llll e kadar sayma i lemi yapar. Çahsma prensibi tiç bitlik senkron say ya benzer. Uc bitlik senkron say da en büyiik basamagi 1 durumuna getirmek için ondan önceki iki basamagin 1 olmas gerekiyordu. Bu durum da bir AND kap ile sa lanm. Dört bitlik sayic da gene ayn esas iizerine kurulurdur. En biiyiik basamagin 1 olmas için ilk tic basamagin 1 olmas gerekir. Bu da tic bitlik say ya bir AND kap si ve bir flip flop eklenerek sa lanabilir. ekil 1.15 de dört bitlik senkron say devrenin ekli, ekil 1.16 da zaman diyagram ve Tablo 1.5 de do ruluk tablosu verilmi tir.

15 ekil 1.15: Dört bitlik senkron yukan say devresi ekil 1.16: Dört bitlik senkron yukan say cimn zaman grafi i

16 CLK lar D C B A Senkron A agi Say lar Uf Bitlik Say Tablo 1.6: Dört bitlik senkron yukan say do ruluk tablosu Senkron tic bitlik a agi say lll ba layrp 000 a kadar sayma i lemi yapan say lard r. Senkron say lann çahsmas nda alt basamaktan list basama a do ru beslemeyi Q cikis ndan degil de Q' cikis ndan yaparsak sayma i lemi lll den ba layarak geriye do ru ilerler. 000 a ulas nca tekrar 111 olur ve bu ekilde döngii devam eder. Bu devrenin çahsmasim aciklayacak olursak, öncelikle saat sinyali verilmeden önceki durumu incelememiz gerekir. lk saat sinyali verilmeden önce flip floplann Q cikis 0, Q' cikis 1 oldu u durumdur. Bu durumda ilk saat sinyalinden önce turn flip floplann JK bacaklanna 1 bilgisi ula mis durumdad r. Yani 0 olan Q ç kislan 1 olmaya haz r halde beklemektedirler. lk saat sinyali ile beraber turn flip floplann Q cikis 1 olur. Q' ç kislan da 0 olur. Bu a amadan sonra her saat sinyali ile FF3 konum de tirir. Bu konum de tirme FF2 yi her iki sinyalde bir, FF3'iinde her dört sinyalde bir konum de tirmesine sebep olur. Bu de imler sonucu lll den ba layan say devresi 000 a ula ncaya kadar sayma i lemine devam eder. Bir sonraki saat sinyali ile tekrar 111 olarak sayma i lemi devam edecektir. JK flip floplann baglams biçimi ekil 1.17 de, zaman diyagram ekil 1.18 de ve do ruluk tablosu Tablo 1.7'de verilmi tir.

17 ekil 1.17: tic bitlik senkron a agi say devresi ekil 1.18: tic bitlik senkron a agi say n zaman grafi i

18 CLK lar C B A Dört Bitlik Say Tablo 1.7: tic bitlik senkron a agi say do ruluk tablosu Dört bitlik senkron geri say 111 l den ba layarak 0000 a kadar geriye do ru sayma lemi yapabilmektedir. Çalismas tic bitlik ile yakla k ayn r. Devre emas ekil 1.19 da, zaman diyagram ekil 1.20 de ve do ruluk tablosu Tablo 1.8 de verilmi tir. ekil 1.19: Dört bitlik senkron a agi say devresi

19 CLK lar D C B A ekil 1.20: Dört bitlik senkron a agi say n zaman grafi i Tablo 1.8: tic bitlik senkron a agi say do ruluk tablosu

20 UYGULAMA 2 > Flip Flop Entegresi ile Senkron 4 Bit kilik A agi Say ( ) Yukanda senkron say lann çahsma esaslanni inceledikten sonra imdi 7473 JK flip flop entegresi ve 7408 AND kap entegresini kullanarak dört bitlik a agi say devresi uygulamas gerçekle tirece iz entegresinin içyap sim bir önceki uygulamada verdi imiz için burada tekrar vermiyoruz in iç yap ekil 1.21 de verilmi tir. > Malzeme Listesi 1 Adet Bread Board 1 Adet +5 V DC Giic Kaynagi 1 Adet Sinyal Jenaratörii (Osilatör) 2 Adet 7473 Entegre 1 Adet 7408 Entegre 5 Adet 390 Q Direnç 4 Adet K rm Led 1 Adet Ye il Led ekil 1.21: 7408 AND kap entegresinin iç yap

21 ekil 1.22: Entegreli senkron 4 bit binary a$agi say i lem Basamaklan > Öncelikle malzeme sorumlusundan ihtiyac z olan malzemeleri al z. > Malzemeleri ekil 1.22 daki ekilde board iizerine kurunuz. > Devreye enerji(+5v) veriniz. > Devreye saat sinyalini uygulay z. > CLR ucunu 1 durumuna aldigin zda devre çahsmaya ve saymaya ba layacakt r. > Saat sinyali devam etti i siirece devre agi sayma i lemine devam edecektir. Öneriler > Kullanacagin z malzemelerin sa lamligim kontrol ediniz. > Board iizerine devreyi kurarken; devreyi kolay takip edebilmek için olabildi ince farkh renklerde teller kullanmaya çah z. > Ye il ledi gerilim olup olmadigin kontrol ledi olarak kullanimz. > Devreyi board iizerine kurmay tamamlad ktan sonra tekrar gözle kontrol ediniz. Daha sonra enerji veriniz. > Bu uygulamada yaptigim z devre nin acik göriintiisii, zaman diyagram ve do ruluk tablosu aynnt h olarak dört bitlik a agi say konusunda gösterilmi tir.

22 UYGULAMA 3 > Senkron 4 Bit kilik Yukar - A agi Say (74193) Senkron say lan JK flip floplar ve AND kap entegreleri ile yap labilece i gibi tiimle ik say entegreleri de mevcuttur. Bu uygulamam zda bunlardan biri olan Senkron yukan-a agi say entegresi ile bir uygulama yapacagiz. Bu entegre devrede flip floplan birbirine baglamak yerine sadece ç kislan ve gerekli baglant lan yaparak devreyi tek entegre ile kurabilirsiniz. > Malzeme Listesi ekil 1.23: Senkron 4 bit ikilik yukar - a agi say (74193) 1 Adet Bread Board 1 Adet +5 V DC Giic Kaynagi 1 Adet Sinyal Jenaratörii (Osilatör) 1 Adet Entegre 8 Adet 390 Q Direnç 4 Adet K rm Led 3 Adet Ye il Led i lem Basamaklan Öneriler

23 > Öncelikle malzeme sorumlusundan ihtiyac z olan malzemeleri al z. > Malzemeleri ekil 1.23 deki ekilde board iizerine kurunuz. > Devreye enerji(+5v) veriniz. > CLR giri ini önce 1 sonra 0 konumuna al z. > CLK DOWN giri ini l e al z. CLK UP giri ine CLC sinyali uygulay z. > CLR yi tekrar l e al z. > CLK UP giri ini l e al z. CLC DOWN giri ine CLC sinyali uygulay z. > CLR yi 0 girerek devrenin çahsmasim gözlemleyiniz. Notlar alarak arkada lanniz n devreleri ile kar la tinniz. > Kullanacagin z malzemelerin sa lamhgim kontrol ediniz. > Board iizerine devreyi kurarken; devreyi kolay takip edebilmek için olabildi ince farkh renklerde teller kullanmaya çahsimz. Ye il ledleri CLK UP, CLK DOWN ve CLR için kullanimz. > Devreyi board iizerine kurmay tamamlad ktan sonra tekrar gözle kontrol ediniz. Daha sonra enerji veriniz. > CLR giri ini önce 1 sonra s r yaptigim zda devre resetlenmi olur. kislar 0000 konumunu al r. > CLK DOWN l e bagh CLC UP a CLK sinyali uygulandigi durumda devre 0000 dan llll e kadar yukan sayma lemi yapar. > CLK UP l e bagh CLK DOWN ise CLK sinyaline bagh iken devre a agi sayma i lemi yapar. (CLR 0 iken) 1.3. Modlu Say lar Modlu say lardan bahsetmeden önce mod kavram ndan bahsetmeliyiz. Mod, diger bir tabirle taban aritmeti idir. Bunu örnekle aç klayacak olursak, Mod 4 ya da 4 tabanimn içerdigi rakamlar ten olu maktad r. Toplam dört adet elemam vard r. Ancak 4 rakami mod 4'tin elemam de ildir. Mod dördiin en biiyiik elemam 3 rakam r. Modlu say larda o modun turn elemanlanni sayan say lard r. Meselâ, Mod 6 say simn elemanlan tir. Tasarlayacagim z say bu alt rakam sayarak tekrar 0 a dönmelidir. Say larda kullamlan flip flop say mod s ninn belirler. Meselâ, 3 flip flop ile maksimum Mod 8 say yap labilir. Eger biz mod 10 say yapmak istiyorsak minimum 4 flip flop kullanmahy z. Modlu say cilar belirli bir simrla simrland lmis say lard r. Say lann sayma s ninn modlan belirler. Daha önce matematik dersinde taban aritmeti i ve dijital elektronik dersinde Mod konusu ad alt nda gördiigiimüz konuyu k saca hat rlad ktan sonra imdi konu ile ilgili iki uygulama devresi ger? eklestirece iz.

24 UYGULAMA 4 > O'dan -9 a Yukar Say ( ) Bu uygulamada bir Mod 10 yukar say gerçekle tirece iz. Bu devrede kullanacagim z entegrelerden 7490 mod 10 say entegresi. Her saat sinyali ile ç kislan 0000 dan 1010 a kadar de en daha sonra tekrar 0000 olan bir say r. u ana kadar hem anlattigim z hem de uyguladigim z tiim say lann cikislarim hep 1 ve O lardan olu an ikilik say lar olarak gördiik. Bu uygulamada ise ç kislan bir gösterge sayesinde ekline görebilecegiz. Burada kullandigim z 7447 entegresi ikilik formdaki say lan onluk forma dönustüriiyor. Meselâ, giri lerine 0101 uygulandiginda biz bunu göstergede 5 olarak görebilmemiz i? in gerekli? evirme i lemini gerçekle tiriyor. > Malzeme Listesi 1 Adet Bread Board 1 Adet +5 V DC Giic Kaynagi 1 Adet Sinyal Jenaratörii (Osilatör) 1 Adet 7490 Entegre 13 Adet 390 Q Direnç 4 Adet K rm Led 1 Adet Ye il Led 1 Adet Ortak Anotlu 7 Parçah Gösterge

25 ekil 1.24: 7490 entegresi ile (0-9) yukan say

26 i lem Basamaklar > Öncelikle malzeme sorumlusundan ihtiyac z olan malzemeleri al z. > Malzemeleri ekil 1.24 deki ekilde board iizerine kurunuz. > Devreye enerji (+5V) veriniz. > Devreye saat sinyali uygulay z. > Devrenin çalismasim gözlemleyerek konu hakk nda bir rapor haz rlay z. Öneriler > Kullanacagin z malzemelerin sa lamligin kontrol ediniz. > Board iizerine devreyi kurarken; devreyi kolay takip edebilmek için olabildigince farkl renklerde teller kullanmaya fallen. Ye il ledleri CLK için kullan z. > Devreyi board iizerine kurmay tamamlad ktan sonra tekrar gözle kontrol ediniz. Daha sonra enerji veriniz. > Devreye saat sinyali uyguladigin z da göstergede bir rakam göziikecek. Bu rakam n BCD kar ligi da ledlerde göziikecektir. > Saat sinyali devam etti i siirece ledler 0000 dan 1001 e kadar sayma i lemi yaparken göstergede 0-9 aras nda yukan yönce sayma i lemi yapacakt r.

27 2. KAYDEDiC LER kilik say lan geçici olarak iizerinde tutan devrelere kaydedici (registers) denir. Daha önceki konularda flip floplan bir bitlik bilgiyi depolayabilen elemanlar olarak tammlamist k. Flip floplan belirli bir sistem dâhilinde bir birine ba layarak kaydedicileri olu turabiliriz. Ba ladigim z her flip flopa bir bitlik veri kaydedebiliriz. Mesela, 8 bitlik veriyi kaydetmek için 8 tane flip flop kullamhr. Flip floplar birbirlerine öyle baglanmislard r ki, ikilik diizendeki say lann kaydediciye giri i ve f kis, kaymah olarak ger? ekle ir. Flip floplarla yap lan bu tip kaydedicilere kayd ran kaydediciler (shift register) denir. kilik say bitleri (veriler) kaydedilirken, iki yöntem kullamhr. Bunlardan ilki, say lan flip flop sisteminin giri ine tek tek her saat sinyali ile kaydetmek. Bu i lem için sekiz bitlik say kaydetmek için 8 saat sinyali kullamhr. Bu i leme seri veri giri i denir. Bir di er yöntemde 8 flip flopun giri ine bilgilerin tamamim haz rlay p tek saat sinyali ile kaydetmektir. Bu i lemede paralel veri giri i denir. Kaydedicilere kaydedilen bilgilerin tekrar ahnmas da aym ekilde seri ve paralel olarak yap labilir. Buradan hareketle temel olarak dört tip kaydedici vard r. Bunlar; > Seri giri -seri ç kis kaydediciler > Seri giri -paralel cikis kaydediciler > Paralel giri -seri cikis kaydediciler > Paralel giri -seri cikis kaydediciler

28 Hat rlatma: MSB: En yüksek de erli bit. LSB: En dü ük de erli bit. ekil 2.1: Kaydedici tipleri 2.1. Seri Giri -Seri ki Kaydediciler Seri giri seri cikis kaydediciler, bilgiyi tek bir giri ten kaydedip tek bir ç kistan okudugumuz devrelerdir. Bu kaydedicilere bilgi kaydinlarak kaydedilir ve ayn ekilde kaydinlarak okunur.

29 ekil 2.2: Sen giri seri cdus kaydediciye veri kaydedilmesi ekil 2.2 de 1010 bilgisinin kaydedilmesi blok diyagram olarak gösterilmi tir. Kaydetme i lemine öncelikle en kiiciik basamaktan ba lan r. Bir sonraki basamak kaydedildigi anda bir önceki bilgi saga kaydinhr. Dört bitlik bilgi 4 saat sinyali ile kay t edilir. Kayit edilen bilginin okunmas islemi de ayn ekilde kaydinlarak ve dört saat sinyali ile gerçekle ir. ekil 2.3: JK flip flopa bilgi kaydedilmesi JK flip flopa 1 bilgisini kaydetmek için J giri ine 1, K giri ine de 0 bilgisi uygulan r. Bundan sonra 1 saat sinyali uygulandiginda flip flopa 1 bilgisi kaydedilmi olur. JK flip flopa 0 bilgisini kaydetmek için J giri ine 0, K giri ine de 1 bilgisi uyguland ktan sonra bir saat sinyali uygulan r. Saat sinyali ile beraber Q cikis J giri i ile ayn olur.

30 ekil 2.4: Dört bit sen gins seri cikis kaydedici ekil 2.4 de JK flip floplardan olu an bir kaydedici devresi göriilmektedir. Bu kaydediciye 1010 bilgisini kaydetmek istersek. Öncelikle en kiiciik basamaktaki 0 bilgisini kaydetmemiz gerekir. Bunun için J giri ine 0, K giri ine 1 uygulanz ve bir saat sinyali uygulanz. Bu ekilde birinci bit ilk flip flopa kaydedilmi olur. Dana sonra ikinci biti kaydetmek için J giri ine 1, K giri ine 0 uygulad ktan sonra bir saat sinyali daha uygulanz. Bu sinyalle beraber ilk bitteki 0 s r bilgisi ikinci flip flopa kaydinl r ve ilk flip flopa 1 bilgisi kaydedilmi olur. Di er 0 bilgisini kaydedebilmek için J=0, K=l uyguland ktan sonra bir saat sinyali uygulamr. Bu saat sinyali ile daha önce kaydetti imiz 10 bilgisi ikinci ve uciincii flip flopa kaydinl r. Giri flip flopu 0 olarak kahr. En son bit (ayn zamanda en biiyiik basamak) için J=l, K=0 olarak haz rland ktan sonra uygulanan saat sinyali ile ilk flip flop 1 olur. Daha önce kaydedilen bilgiler ise bir bit sa a kayar. Bu ekilde 4 bitlik bilgi kaydedilmi olur. Bilgileri elde etmek için 4 saat sinyali uyguladigim zda bu kaydetmi oldu umuz bilgileri s ra ile cikistan elde edebiliriz. UYGULAMA 1 > Seri Giri Seri Ç kis Kaydedici (74L91) 74L91 8 bitlik saga kaymah RS flip floplardan yap lmis bir kaydedici entegresidir. Ic yap ve bacaklannin gorevleri ekil 2.5 ve 2.6 da gösterilmi tir. ekil 2.5: 74L91 8 bit kaydedici entegresi

31 > ekil 2.6: 74L91 8 bitlik kaydedici entegresinin iç yap Malzeme Listesi 1 Adet Bread Board 1 Adet +5 V DC Giic Kaynagi 1 Adet Sinyal Jenaratörii (Osilatör) 1 Adet 74L91 Entegre 1 Adet 390 Q Direnç 2 Adet K rm Led 2 Adet Ye il Led 1 Adet San Led ekil 2.7: Sen giri -seri ciki 8 bitlik kayd ran kaydedici devresi

32 i lem Basamaklan > Öncelikle malzeme sorumlusundan ihtiyac z olan malzemeleri al z. > Malzemeleri ekil 2.7 deki ekilde board iizerine kurunuz. > Devreye enerji (+5V) veriniz. > A ve B giri lerini 0 durumuna al z. (A ve B birlikte kullan lmahd r.) Öneriler > Kullanacagimz malzemelerin sa lamligim kontrol ediniz. > Board iizerine devreyi kurarken; devreyi kolay takip edebilmek için olabildi ince farkh renklerde teller kullanmaya çahsimz. CLK giri i için sar led, A ve B giri leri için k rm led, Q ve Q' ç kislan için ye il led kullanimz. > Devreyi board iizerine kurmay tamamlad ktan sonra tekrar gözle kontrol ediniz. Daha sonra enerji veriniz. > Devreye enerji verdi iniz anda kaydedici iizerinde heniiz kaydedilmi bir bilgi bulunmamaktad r. > Devreye 8 adet saat sinyalini uygulay z. > AB giri lerini 1 durumuna al z. > Devreye bir saat sinyali uygulay z. > AB uçlarim 0 konumuna aim ve bir saat sinyali daha uygulay z. > AB uçlarim tekrar 1 konumuna al z ve bir saat sinyali uygulay z. > AB uçlan 1 konumunda iken dört saat sinyali uygulay z. > Kaydedici içeri ini temizlemek için yinede AB giri leri 0 durumun da iken 8 saat sinyali uygularsak içeri i durumunu ahr. > Devreye osilatör yard yla saat sinyali uygulayabilece iniz gibi elle de saat sinyali de iiretilebilir. Sonuç olarak flip floplar sinyalin l den 0 oldu u halde tetiklenir. Bu durumu CLK ucunu +5 V ve 0 V ile iletime geçirerek de sa layabilirsiniz. > AB uçlannda 1 bilgisi var iken saat sinyali uygulandiginda kaydediciye 1 bilgisi depolanmis olur ve içeri i eklinde olu ur. > AB uçlannda 0 bilgisi var iken bir sinyal uygulandiginda bir önceki 1 bilgisi bir sa a kayar ve içine eklinde bilgi kaydolmu olur. > Bu sinyalden sonra içindeki daha önce kaydedilmi bilgiler bir sa a kayar ve içerik halini ahr. > AB uçlan bir konumunda iken dört saat sinyali uygulandiginda daha önceki bilgiler dört bit sa a kayar ve AB durumu en ba taki 4 haneye kaydolur eklini ahr.

33 > Bu bilgileri s ras ile kaydedici devreden > Daha önceden defterinize haz rladigimz okuyabilmek için 8 saat sinyali bilgileri 8 bitlik seri giri -seri c kis uygulaman z gerekir. kaydediciye kaydediniz ve daha sonra kaydetti iniz bilgileri okuyunuz Seri Giri^-Paralel ki Kaydediciler Kayd ran kaydedicilerin ikinci tipi olan seri giri -paralel ç kis kaydedicide giri ler ayn ekilde seri olarak tek tek yap r. Ancak seri giri -seri ç kis kaydedicide farkh olarak giri olu tu un da cikislar ayn anda elde edilir. Aynca bu kaydedicide di erinden farkh olarak CLR giri i de vard r ve turn flip floplara paralel baghd r. Seri giri -paralel ç kis kaydedicinin çahsmas bir örnekle af klayacak olursak. Öncelikle iferisinde kay th bilginin bulunmadigin ve ilk durumunun oldu unu dusiinelim. Bilgi kaydetmek i? in giri ucundan t pk seri giri -seri ç kis kaydedicide olugu gibi, her saat sinyali ile bir bilgi kaydedebiliriz. E er dört saat sinyali ile 1011 bilgisini kayit ettiysek. Kaydedicinin? kis dört ad mda her kay t giri i ile beraber soyle de ir. 1. Clk Sinyali Clk Sinyali Clk Sinyali Clk Sinyali Yukarda gösterildi i gibi her giri ayn anda cikistan da ahnabilir. Bunun bize seri giri -seri ç kis kaydediciye göre sa ladigi üstiinliik, kaydetti imiz bilgiye tekrar ula abilmek ifin 8 saat sinyali beklememize gerek kalmamas r. imdi bu durumu seri giri -paralel ç kis entegresi olan ile uygulamada daha iyi inceleyece iz.

34 UYGULAMA 2 > Seri Giri -Paralel Ç kis Kaydedici (74164) Bu uygulama seri giri -paralel cikis entegresi olan ile yap lmaktad r. ekil 2.8 de giri -ç kislan ve iç yap gösterilmektedir. > Malzeme Listesi 1 Adet Bread Board 1 Adet +5 V DC Giic Kaynagi 1 Adet Sinyal Jenaratörii (Osilatör) 1 Adet Entegre 11 Adet 390 Q Diren? 8 Adet K rm Led 2 Adet Ye il Led 2 Adet San Led ekil 2.8: entegresi ve iç yap

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 Günümüzde kullanılan elektronik kontrol üniteleri analog ve dijital elektronik düzenlerinin birleşimi ile gerçekleşir. Gerilim, akım, direnç, frekans,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ LOJİK UYGULAMALAR 3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS MİKROİŞLEMCİ UYUMLU A/D VE D/A ÇEVİRİCİLER A/D ve D/A çeviricilerin pratikte sıkça kullanılan türlerinden biri de mikroişlemci uyumlu olanlarıdır. Şekil.'de ZN8 D/A çeviricinin çalışma prensip şeması verilmiştir.

Detaylı

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SAYISAL TASARIM Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 2 Kayar Yazaçlar 23.02.2015 Sayısal Tasarım 3 Kayar Yazacın Çalışma Şekilleri Kayar yazaç flip-flopların veri saklamak ve veri taşımak

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak asenkron yukarı sayıcıdevresini kurabileceksiniz.

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak asenkron yukarı sayıcıdevresini kurabileceksiniz. Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak asenkron yukarı sayıcıdevresini kurabileceksiniz. Şekil1.17: Asenkron yukarı sayıcıdevresi 7476 entegreli asenkron yukarısayıcı Devrenin sağlıklı çalışabilmesi için

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR Deneyin Amaçları Asenkron ve senkron sayıcı devre yapılarının öğrenilmesi ve deneysel olarak yapılması Deney Malzemeleri 74LS08 Ve Kapı Entegresi (1 Adet) 74LS76

Detaylı

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2a- JK Flip-Flop Devreleri DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi. GENEL

Detaylı

DENEY 8- Flip Flop ve Uygulamaları. Amaç: - Flip Flop çalışma mantığını kavramak

DENEY 8- Flip Flop ve Uygulamaları. Amaç: - Flip Flop çalışma mantığını kavramak DENEY 8- Flip Flop ve Uygulamaları Amaç: - Flip Flop çalışma mantığını kavramak Deneyin Yapılışı: - Deney bağlantı şemasında verilen devreleri uygun elemanlarla kurunuz. Entegrenin besleme ve GND bağlantılarını

Detaylı

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol EEM122SAYISAL MANTIK BÖLÜM 6: KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Flip-flopkullanan devreler fonksiyonlarına göre iki guruba

Detaylı

BÖL-1B. Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

BÖL-1B. Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM122 Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 4. Baskı BÖL-1B Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. İŞARETLİ SAYILAR Bilgisayar gibi

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

DENEY 1 Direnç Ölçümü

DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY N AMACI 1. Ohmmetrenin temel yap s n ö renmek. 2. Ohmmetre kullanarak nas l direnç ölçülece ini ö renmek. GENEL B LG LER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik ak m ak na kar

Detaylı

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01 Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ Elektriksel yük ve akım nedir? 1 Coulomb luk yük 6,24 10 18 adet elektronun yüküne eşittir. İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6,24

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 İÇİNDEKİLER Deney 1 OSİLATÖR DEVRESİ... 2 Deney 2 FLİP-FLOP LAR....... 6 Deney 3 FLİP-FLOP

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek.

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. DENEY 7-2 Sayıcılar DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. GENEL BİLGİLER Sayıcılar, flip-floplar

Detaylı

DENEY 6a- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri

DENEY 6a- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri DENEY 6a- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri DENEYİN AMACI 1. Dijitalden Analog a çevrimin temel kavramlarının ve teorilerinin anlaşılması GENEL BİLGİLER Şekil-1 Şekil-1 de bir direnç ağıyla gerçekleştirilmiş

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir?

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir? SAYILAR - 3 1) (x + y) ile (y + z) aralarında asal sayılardır. 7x + 3y = 4z olduğuna göre x - z farkı kaçtır? A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685

Detaylı

BÖLÜM 9. Say c lar, S7 200 CPU serilerinde C ile gösterilir.

BÖLÜM 9. Say c lar, S7 200 CPU serilerinde C ile gösterilir. BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Say c lar, giri ine verilen ve 0 sinyalinin belirli say s ndan sonra ç k n yapan elemanlard r. Sayma i lemi yukar olabildi i gibi a a da olabilir. Say c lar, batarya

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : OSİLATÖR DEVRESİ Giriş

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM ÖZEL EGE LİSESİ BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Sıla Avar DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gizem Günel İZMİR 2012 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.. 3 2. GİRİŞ... 3 3. YÖNTEM. 3 4. ÖN BİLGİLER... 3 5.

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR

1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR 1 Giriş 1 Atomun Yapısı, İletkenler ve Yarı İletkenler 2 Atomun Yapısı 2 İletkenler 3 Yarı İletkenler 5 Sayısal Değerler (I/O) 8 Dalga Şekilleri 9 Kare

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Şekil 6.24. İki girişli kod çözücünün blok şeması. Tablo 6.10. İki girişli kod çözücünün doğruluk tablosu. Şekil 6.25. İki girişli kod çözücü devre

Şekil 6.24. İki girişli kod çözücünün blok şeması. Tablo 6.10. İki girişli kod çözücünün doğruluk tablosu. Şekil 6.25. İki girişli kod çözücü devre 6.C. KOD ÇÖZÜCÜLER (DECODER) İkilik sayı sisteminde kodlanmış bilgileri, anlaşılması ve değerlendirilmesi daha kolay bilgilere dönüştüren devrelere Kod Çözücü denir. Kod Çözücüler (Decoder), Kodlayıcıların

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 1. Transformatör Bağlantıları 2. Redresör Bağlantıları KONULAR 6.1. Transformatör Bağlantıları 6.1.1. Güç Trafoları sargı Bağlantı Şekilleri 6.1.1.1. Bağlantı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Elektrik Makinaları I Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Bir fazlı, iki kutuplu bir stator sargısının hava aralığında oluşturduğu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 TEMEL LOJİK ELEMANLAR VE UYGULAMALARI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Erdem ARSLAN Arş. Gör.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI Deneyin Amaçları Flip-floplara aģina olmak. DeğiĢik tipte Flip-Flop devrelerin gerçekleģtirilmesi ve tetikleme biçimlerini kavramak. ArdıĢık mantık devrelerinin

Detaylı

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ SAYISAL DEVRE UYGULAMALARI Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER... ix 1. Direnç ve Diyotlarla Yapılan

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş Lojik Kapı Devreleri... 9

İÇİNDEKİLER. 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş Lojik Kapı Devreleri... 9 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL LOJİK KAPI DENEYLERİ 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş 1 1-2 Lojik Kapı Devreleri... 9 a. Diyot Lojiği (DL) devresi b. Direnç-Transistor Lojiği (RTL) devresi c. Diyot-Transistor Lojiği

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III DENEY 1b. SICAKLIK KONTROLÜ Denevin Amacı Kontrol teorisini sıcaklık kontrol sistemine

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

6. Fiziksel gerçeklemede elde edilen sonuç fonksiyonlara ilişkin lojik devre şeması çizilir.

6. Fiziksel gerçeklemede elde edilen sonuç fonksiyonlara ilişkin lojik devre şeması çizilir. 5. KOMBİNEZONSAL LOJİK DEVRE TASARIMI 5.1. Kombinezonsal Devre Tasarımı 1. Problem sözle tanıtılır, 2. Giriş ve çıkış değişkenlerinin sayısı belirlenir ve adlandırılır, 3. Probleme ilişkin doğruluk tablosu

Detaylı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit değerli pozitif gerilim regülatörleri basit bir şekilde iki adet direnç ilavesiyle ayarlanabilir gerilim kaynaklarına dönüştürülebilir.

Detaylı

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Malzeme listesi: Güç kaynağı: 12V dc Transistör: 2xBC237 LED: 2x5 mm standart led Direnç: 2x330 Ω, 10 K, 100 K Kondansatör: 100μF, 1000μF Şekildeki tek kararlı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ 1. 8 bitlik Okunur Yazılır Bellek (RAM) Her biri ayrı adreslenmiş 8 adet D tipi flip-flop kullanılabilir. RAM'lerde okuma ve yazma işlemleri CS (Chip Select), RD (Read), WR (Write) kontrol sinyalleri ile

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK BÖLÜM 6 BİRLEŞİK DEVRELER (COMBİNATIONAL)

SAYISAL ELEKTRONİK BÖLÜM 6 BİRLEŞİK DEVRELER (COMBİNATIONAL) ÖLÜM 6 İRLEŞİK EVRELER (OMİNTIONL) 128 6.1 RİTMETİK ÜNİTELER Toplama, çıkarma,çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemleri yapan sayısal devrelere aritmetik devreler adı verilir. Sayısal sistemlerde temel

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

4.2. SAYISAL MANTIK SEVİYELERİ VE DALGA FORMLARI

4.2. SAYISAL MANTIK SEVİYELERİ VE DALGA FORMLARI 4. TEMEL DİJİTAL ELEKTRONİK 1 Yarı iletkenlerin ucuzlaması, üretim tekniklerinin hızlanması sonucu günlük yaşamda ve işyerlerinde kullanılan aygıtların büyük bir bölümü dijital elektronik devreli olarak

Detaylı

EEM 202 DENEY 5 SERİ RL DEVRESİ

EEM 202 DENEY 5 SERİ RL DEVRESİ SERİ RL DEVRESİ 5.1 Amaçlar i, v, v R ve v L için RMS değerlerini hesaplama Seri RL devresinde voltaj ve empedans üçgenlerini tanımlama Seri RL devresinin empdansının kazanç ve faz karakteristiklerini

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z.

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z. MODÜLER ARİTMETİK ( BÖLME BÖLÜNEBİLME KURALLARI ÖKLİT ALGORİTMASI DEĞERLENDİRME ) BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...5 : A, B, C birbirinden

Detaylı

DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK. Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC )

DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK. Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC ) DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC ) Ders 9, Slayt 2 1 ALT PROGRAM Bir program içerisinde sıkça

Detaylı

Sonlu Durumlu Makineler

Sonlu Durumlu Makineler Sonlu Durumlu Makineler Geri besleme büyüleyici bir mühendislik prensibidir. Başlangıçta basit olan bir cihazı daha karışık bir sürece döndürebilir. geri beslemenin kasıtlı olarak şaşırtıcı etkileriyle

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Duyucular (sensörler)

Duyucular (sensörler) Duyucular (sensörler) Duyucular, sistem dışından gelen uyarılara tepki veren, bunları algılayan, ve önceden belirlenmiş bazı değişkenleri ölçebilen algılayıcı cihazlardır. Çağdaş mekatronik teknoloji kapsamında

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YMT-215 LOGIC CIRCUITS

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YMT-215 LOGIC CIRCUITS TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YMT-215 LOGIC CIRCUITS 1 İÇİNDEKİLER Deney 1 SAYI SİSTEMLERİ... 2 Deney 2 LOJİK KAPILAR (VE/VEYA/DEĞİL)...... 7 Deney 3 LOJİK KAPILAR (VE DEĞİL / VEYA DEĞİL / ÖZEL VEYA / ÖZEL VEYA

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 FOREACH V1.8 Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 İçindekiler Foreach Hakkında... 2 1-Anasayfa... 3 2-Bakım Kartı... 4 3-Tanımlama İşlemleri... 5

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL Uçakların ne kadar paralı yükü, hangi mesafeye taşıyabildikleri ve bu esnada ne kadar yakıt harcadıkları en önemli performans göstergelerinden biridir. Bir uçağın kalkış noktasından,

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-1 Endüvi Direncinin Ölçümü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT

Detaylı