Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(3), , lköretim Online, 8(3), , [Online]: Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts Hasret NUHO+LU 1 ABSTRACT. System dynamics is a well formulated methodology for analyzing a system that includes cause-effect relationships, their underlying logic, time delays, and feedback loops. The method initially emerged in the business and industrial applications, but now it is increasingly being used in many other disciplines. Having been inspired by successful policy changes in many fields, the system dynamics researchers targeted to apply the system dynamics approach in the educational field too. The first aim of this study is to teach system concepts such as stocks, flows and causal relationships to secondary school students and to evaluate the competence of the students understanding capacity depending on their grade level. Another aim of this study is to determine the problems encountered by middle school students in learning system components. The system components were taught in six lesson hours by using four different scenarios. For each scenario, students modeled the system explained in the story using Stella software, and tested their models. In this study, a non-experimental quantitative research design was applied. The data were based on unstructured interviews and observations of the researcher. The conclusion of the study is that components of system dynamics can be communicated to middle school students in six lesson hours. Key words: System thinking, System dynamics, Stella software, teaching and learning methods SUMMARY Purpose and significance: System Dynamics is a well formulated methodology for analyzing a system that includes cause-effect relationships, time delays, and feedback loops. Historically the methodology firstly emerged in the business and industry world (Forrester 1961), but now educational research areas are also affected like many other disciplines. Having been inspired by successful policy changes in many fields, system dynamics researchers targeted to apply the system dynamics approach in the educational field too. The aim of the study is to teach system concepts such as stock, flow and cause-effect relationship in an introductory lesson of six hours and to evaluate students understanding level in middle school. In the introductory lesson 4 different scenarios were taught to the students. First three scenarios contain basic stock and flow relationships without any causal relation. The fourth scenario contains cause-effect relationship. Modeling competence of the students was examined by grade level. There is a remarkable increase in the interest and understanding level of the students in the lessons that use system dynamics approach. Another aim of this study is to determine the problems encountered when teaching system dynamics. Method: In this study, a non-experimental quantitative research design was applied. This research practice is called survey modeling (Cohen, Manion, and Morrison, 2000). It is used as an unstructured interviews and observations while collecting data from sample. 1 Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Eitimi ABD, Ankara

2 The sample of this research is 30 students studying in the middle school in the fall semester of The number of students at each of the three grade levels is 10. The data was collected by the researcher in six hours of introductory lessons and two hours of interviews with 30 middle school students in computer laboratory. Firstly, system dynamics approach was introduced to students. Then basic system concepts (stocks, flows, cause-effect relationship) were taught with different four scenarios. Students learned system components while they built several system models related to the scenarios using Stella software. Students saved their models in computer step by step by the instruction of the researcher. The saved data and models were evaluated by the researcher according to six criteria: understanding scenarios, determining stocks and flows, establishing mathematical equations, graphing and interpreting graphics. These criteria were summarized with respect to grade levels. The data was analyzed with descriptive statistics. Results of statistical analysis were supported by student interviews about the course. Results: This study shows that middle school students are able to learn basic system components in six hours. Although students did not know modeling with Stella program before, they learned the program easily in six hours. In introductory lesson, students were presented with four scenarios. First three scenarios contained stock-flow relationship without any feedback. The last scenario included cause and effect relationship with feedback in itself. In the last scenario students struggled hard to determine cause and effect relationship and to find out the converter variables. In the first three basic scenarios, they determined stock and flows pretty easily. It was observed that modeling competence of students increased in proportion with grade level. Discussion and conclusion: Students learned basic system components in six lesson hours with four different scenarios. They had some difficulties about complex scenarios containing cause and effects relationships, although they could easily determine the stock and flow variables in a system. The reason of these results might be related to mathematical equations. Students not knowing mathematical relations between concepts cannot easily test the model. Knowing mathematical relations may be important for testing models. Students should be trained with various scenarios that contain feedback loops, in order to learn systems thinking meaningfully and completely. 867

3 'lkö*retim Ö*rencilerinin, Sistem Kuram-n-n Temel Elemanlar-n- Anlama Düzeylerinin De*erlendirilmesi Hasret NUHO+LU 2 ÖZ. Sistemlerin zamanla nasgl deihtiini anlamak için kullanglan bir yöntem olan sistem dinamii, eitim dghg alanlarda uzun süreden beri uygulanmaktadgr. Sistem dinamii çalghmalarg mühendislik, ihletme yönetimi, ekonomi ve fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim alanlargnda önemli gelihmelere sebep olmuhtur. Bu gelihmelerden etkilenen arahtgrmacglar eitimin kalitesini artgrmak amacgyla sistem dinamii yaklahgmgng eitim alanlargna da uygulamaya bahlamghlardgr. Bu çalghmangn bir amacg, sistem dinamii yaklahgmgng kgsaca tangtarak sistemin temel elemanlargng örnek senaryolar ve STELLA programg yardgmgyla anlatmaktgr. ÇalGHmanGn dier bir amacg ilköretim örencilerinin sistem dinamii yaklahgmgngn temelini oluhturan stok, akgh, sebep-sonuç ilihkisi gibi kavramlarg 6 saatlik bir tangtgm dersi ile ne derece anlayabildiklerini görebilmektir. Bu arahtgrmada, örencilerin sistemin elemanlargng tangmaya yönelik 4 farklg senaryo üzerinde bir sistemi nasgl modelledikleri gözlemlenerek, modelleme becerilerinin sgngf düzeylerine göre arttgg tespit edilmihtir. AyrGca bu çalghma, örencilerin sistemin elemanlargng senaryolar üzerinde örenirken karhglahtgklarg sorunlarg göz önünde bulundurarak öneriler getirmektedir. Anahtar Sözcükler: Sistem dühüncesi, Sistem dinamii,, STELLA programg, öretim ve örenme yöntemi G'R'2 Sistemlerin zamanla nasgl deihtiini anlamak için kullanglan disiplinler arasg bir metodoloji olan sistem dinamii, eitim dghg alanlarda uzun süreden beri uygulanmaktadgr. Sistem dinamii çalghmalarg mühendislik, ihletme yönetimi, ekonomi ve fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim alanlargnda önemli gelihmelere sebep olmuhtur (Sterman, 2000). Bu gelihmelerden etkilenen arahtgrmacglar eitimin kalitesini artgrmak amacgyla sistem dinamii yaklahgmgng eitim alanlargna da uygulamaya bahlamghlardgr. Sistem dinamiine dayalg ilk eitim bilimi çalghmalarg (Forrester, 1996), bu sahada da ciddi sonuçlar elde edilmesinin mümkün olduunu göstermektedir. Sistem dinamii yaklahgmgngn uygulandgg okullarda, örenciler okul dghg zamanlarda bile dersleriyle ilgili gönüllü projeler yürütmühler, zaman zaman kendi velilerini de ders projelerine katacak kadar müfredata ilgi duyar hale gelmihlerdir. Sistem dinamii yaklahgmg dört temel özellik üzerinde odaklanmghtgr. Bunlardan ilki, bütün dinamik davranghlargn, akghlar ile bunlargn toplandgg stoklarla temsil edilebilmesidir. Örnein bir su havuzu sisteminde, havuz stok, havuzu dolduran veya bohaltan musluklar akghtgr. kinci temel özellik, sistemdeki stok ve akghlargn geribesleme döngüleri içinde olmasgdgr. Geribesleme, sebep-sonuç ilihkilerinin ilk çgktgg kaynaa geri dönmesidir. Üçüncü temel özellie göre herhangi bir sistemdeki sebep-sonuç ilihkileri, dorusal olmayan biçimlerde birlehir. Yani, sistemin stoklarg hakkgndaki geri besleme ilihkileri, stoklarg kendileriyle doru orantglg olmayan Hekilde etkiler. Son temel özellik ise, sistemin doasgnda olan ve birbiriyle etkilehim içindeki akghlar, geribesleme döngülerinin ve dorusal olmayan ilihkilerin oluhturduu agn dinamik davranghgngn analitik olarak çözülememesidir. Bu nedenle karmahgk sistemlerin dinamik davranghgng ortaya çgkarmak için bilgisayar simülasyonu zorunludur (Sterman, 2000; Barlas 2002). Sistem dinamii, bilgisayar simülasyonu vasgtasgyla gerçein zihinsel modelleri hakkgnda varsaygmlarg test etmek için örencilere bir geri besleme kaynag salar. Bilgisayar simülasyonu bilgisayarda uygulanan saygsal hesaplamalar vasgtasgyla sistem davranghgngn adgm adgm ortaya çgkarglmasgdgr. Bir sistem dinamii modeli sistemin yapgsgng temsil eder. Bu modelin simülasyon temsili oluhturulduunda ve bahlanggç HartlarG salandggnda bir gerçek dünyadaki deihkenlerin davranghgng simüle edebilir. yi bir model gerçek dünyangn tümünü deil, bazg yönlerini taklit etmeye tehebbüs eder. Gerçek dünya zamanda geri dönmeye ve bir Heyleri deihtirmeye izin 2 Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Eitimi ABD, Ankara 868

4 vermezken, simülasyon örencilere sistemin yapgsgng deihtirme ve pek çok farklg kohulda sistemin davranghgng analiz etme gücü verir. Bilgisayar simülasyonu sadece örencilerin gerçek yahamg gözlemlemesini zorlayan sistemleri modellemek için yararlg deildir ayng zamanda gerçek deneylerle birlehtiinde örenme sürecinde de çok etkilidir (Forrester, 1995; Martin, 1997a; Sterman, 2000). Sistem dinamii yaklahgmg kullanglarak mikro-dünya (microworld) olarak adlandgrglan simülasyon ortamlarg oluhturulur. Bu ortamg kullanan örenciler, gerçek dünyangn yerine bu model üzerinde deneyler yaparlar. Deneyler bilgisayar kullanglarak yapgldggndan, çok saygda alternatif senaryo farklg parametreler kullanglarak test edilebilir. Böylece örenci, farklg kohullarda, sistem dinamii yaklahgmgngn nasgl ihlediini yahayarak örenir. Örenci bahka türlü görme imkang bulamayacag deneyleri bu mikro dünya ortamgnda gözlemleyebilir. Bilgisayar ortamgnda simülasyon deneyleri, Powersim (1999), Vensim (1999), STELLA (2000), ithink (2000), Extend (2000) gibi çehitli yazglgmlar vasgtasgyla yapglgr (Martin, 1997a; Alessi, 2000). lköretim örencileri için genellikle STELLA (System Thinking Educational Learning Laboratory with Animation) programg önerilir (Brown, 1992; Forrester, 1996). Stella, sistemdeki deihkenlerin nicel etkilehimlerini gözlemlemeyi, sistemin çatgsgng ve grafiksel arayüzünü kolay anlamayg salayan, stok (stock), akgh (flow), ara deihken (dönühtürücü= converter) ve balaygcg (connector) elemanlargndan oluhan bir simülasyon gelihtirme ve icra programgdgr (Martin, 1997a). Grafiksel arayüz kullanglarak fizik, kimya, biyoloji ve sosyal bilimlere ait sistemler tangmlanabilir ve analiz edilebilir. STELLA program- ile model olu4turma STELLA programgngn model oluhturma bölümü 4 elemandan meydana gelir. Bunlar: stok, akgh, ara deihken ve balaygcgdgr. STOK: Sistemin mevcut durumunu gösteren birikimli deihkenlere verilen isimdir. Bir küvet sistemini dühünelim. Küvete bir musluktan suyun geldiini ve küvetin altgndaki delikten suyun bohaldggng hayal edelim. Bu sistemin herhangi bir andaki resmini çekersek sistemin mevcut durumunu görebiliriz. Küvet sisteminin bir andaki mevcut durumu küvetteki su miktargdgr, yani suyun stokudur. AKI2: AkGH, stokun deihim hgzgdgr. Küvet örneinde akgh suyun musluk vasgtasgyla küvete girmesi veya kanal vasgtasgyla küvetten çgkmasgdgr. Birim zamanda giren veya çgkan su miktarg, akgh deihkenlerini oluhturur. Stok ve akgh arasgndaki fark nedir? Stoklar birikimlerdir. Sistemin herhangi bir andaki mevcut durumunu ortaya koyar. Eer küvetin resmini çekerseniz su seviyesini kolaylgkla görebilirsiniz. Suyun birikmih hacmi stoktur. Stok herhangi bir anda sistemin HartlarGnG tangmlar. Stok birdenbire deihiklik göstermez, stoktaki deihim zamanla dereceli bir Hekilde gerçeklehir. AkGH birim zamandaki deihim miktarg veya bahka bir deyihle deihimin hgzg demektir. Musluktaki su küvete doru akar veya su deliklerden dgharg bohalgr. AkGH stoku artgrgr veya azaltgr. Zamanla deihen tüm sistemler sadece stok ve akgh kullanglarak modellenebilir (Martin, 1997b; Barlas 2002). ARA DE7'2KEN (DÖNÜ2TÜRÜCÜ): Ara deihkenler, aslgnda akghgn bir parçasgdgr. Fakat modeli daha anlahglgr kglmak için, gerçek dünyada birbirinden farklg anlamlarla tangmlanan öeleri, tek bir akgh deihkeni içinde toplamak yerine birbirinden ayrg deihkenler olarak tangmlamak daha elverihlidir. Veri girdisini almak, deihkenler arasgndaki çok karmahgk denklemleri parçalara aygrgp basitlehtirmek ve bazg çgktg deihkenleri tangmlamak için kullanglgr. Küvet örneinde suyun akghgng kontrol eden vanangn çapg, giren suyun basgncg gibi deihkenler ara deihkenler olarak tangmlanabilir. Bu ara deihkenler, içeri su akghgng yani birim zamanda musluktan küvete giren su miktargng belirleyecek bir fonksiyonun parçalargdgr. gösterir. BA7LAYICI: AkGHlarGn veya ara deihkenlerin arasgndaki sebep sonuç ilihkilerini 869

5 STELLA programgna ait temel öelerin nasgl bir ilihki içinde olduu Uekil 1 de gösterilmektedir (Martin, 1997a). Uekil 1 de STELLA programgnda yer alan temel ve yardgmcg elemanlar gösterilmektedir. Temel elemanlar ile sistem modellenir, yardgmcg elemanlar ile modelle ilgili ayrgntglg bilgilere ulahglgr (model çgktgsgng grafikle veya tablo ile ifade etmek gibi). Araçlar ise modelimizi silmek veya iharetlemek için kullanglgr. 2ekil 1. STELLA elemanlargngn gösterimi Uekil 2 de STELLA programg ile sistem elemanlargngn nasgl çizildii gösterilmektedir. Uekiller ekrana sürüklenir sonra da isimleri yazglgr. 2ekil 2. STELLA ile model oluhturma STELLA program- ile modeli test etme STELLA programgngn modeli test etme bölümünde gelihtirilen modelin matematiksel ehitlikleri yazglgr ve modelin doru bir Hekilde gelihtirilip gelihtirilmedii test edilir. AyrGca modelin grafii çizilerek model hakkgnda daha fazla bilgi edinilir. STELLA programgnda modelleme yaptgktan sonra örenci sol üst köhedeki iharetini deihtirir ve iharet olduunda her bir sistem elemangngn üzerinde bir soru ihareti belirir. Bu iharet sisteme matematiksel ehitliklerin ilave edilmesini istemektedir. Her bir elemangn üzerine iki defa tgklandggnda karhgmgza ehitlikleri yazmamgzg salayacak bir pencere açglgr. AHaGdaki 870

6 pencerede A ve B gibi iki ara deihkenin matematiksel bagntgsg örnek olarak gösterilmektedir. Her bir kavram için bu pencere açglmaktadgr. Uekil 3 te kavramlar arasgndaki matematiksel denklemlerin nasgl yazgldgg gösterilmihtir. 2ekil 3. STELLA ile matematiksel denklemleri yerlehtirme Modelin matematiksel denklemleri de hazgrlandgktan sonra, sistemle ilgili grafik elde edilebilir. Grafii çizebilmek için STELLA programgnda butonuna basmak yeterlidir. Grafik ekrana çgktgktan sonra üzerine iki defa tgklandggnda seçmek istenilen parametreleri belirtmek için bir sayfa açglgr. Parametreleri seçtikten sonra modelin grafii çizilir daha sonra örenci bu grafikleri yorumlayarak gelihtirdii modeli ayrgntglg bir Hekilde inceler ve doruluunu test eder. Amaç Bu çalghmangn amacg, ilköretim örencilerinin sistem dinamii yaklahgmgngn temelini oluhturan stok, akgh, geribesleme gibi elemanlarg 6 saatlik bir tangtgm dersi ile ne derece anlayabildiklerini görebilmektir. Bu amaçla, örencilerin sistemin elemanlargng tangmaya yönelik 4 farklg senaryo üzerinde bir sistemi nasgl modelledikleri gözlemlenerek modelleme becerileri sgngf düzeylerine göre tespit edilmihtir. AyrGca bu çalghma ile, sistemin elemanlargng senaryolar üzerinde örenirken örencilerin karhglahtgklarg sorunlarg tespit etmek hedeflenmihtir. YÖNTEM Ara4t-rman-n Modeli AraHtGrma deneysel olmayan nicel arahtgrma tasargmgna sahiptir. AraHtGrma yapglgh yöntemine göre tarama modelindedir (Cohen, Manion ve Morrison, 2000). AraHtGrmada, örneklemden verilerin toplanmasg bakgmgndan gözlem ve yapglandgrglmamgh görühme tekniklerinden yararlanglmghtgr (Karasar, 2002). Ara4t-rman-n Örneklemi AraHtGrmanGn örneklemini, ilköretim altgncg, yedinci ve sekizinci sgngflargnda örenim gören 30 örenci oluhturmaktadgr. ÇalGHma grubundaki örenciler, bir ilköretim okulundan rastgele seçilerek oluhturulmuhtur. Ara4t-rman-n uygulama basamaklar- AraHtGrma verileri, 30 örencinin katgldgg örenci grubu ile bir bilgisayar laboratuvargnda 6 saat uygulama, 2 saat örencilerle görühmeler yapglarak elde edilmihtir. 871

7 1. AraHtGrma kapsamgnda örencilere ilk önce sistem dinamii ve sistem dühüncesi tangtglmghtgr. 2. Sistemin elemanlarg (stok-akgh ve sebep sonuç ilihkileri) örnekler ile açgklanmghtgr (Örnek: Bir ormanda yahayan tavhan saygsg stokken, doumlar içeriye akgh, ölümler dghargya akghtgr). 3. Örencilere stella programg tangtglmgh ve bu program ile dinamik bir sistemin nasgl modellenecei hakkgnda bilgi verilmihtir. 4. Örenciler iki kihilik gruplara ayrglmghtgr. Örencilerin çalghma arkadahlargng seçmelerine izin verilmihtir. 5. ÇalGHmanGn ilk kgsmgnda örencilere senaryonun içerii hakkgnda bilgi verilmihtir. Daha sonra, örencilere senaryoyla ilgili sorular sorularak, senaryoyu ne derecede anladgklarg arahtgrmacg tarafgndan izlenmihtir. 6. Senaryonun örenciler tarafgndan anlahglmasgndan sonra, her örenci senaryo ile ilgili modelini stella programg yardgmgyla oluhturmaya bahlamghtgr. 7. Stella programgng örenen örenciler, daha sonra grup arkadahg ile birlikte, dört farklg senaryo üzerinde, modellerini gelihtirmihlerdir. Her bir senaryoda ayng çalghma süreci izlenmihtir. 8. Örenciler gelihtirdikleri modelleri, ahama ahama bilgisayarlargna kaydetmihlerdir. 9. Ders bitiminde örenciler arasgndan rastgele seçilmih 15 örenci ile yapglandgrglmamgh görühmeler yapglmghtgr. 10. Ders sonunda örencilerin oluhturduklarg modeller ve çizdikleri grafikler arahtgrmacg tarafgndan incelenerek sgngf düzeylerine göre deerlendirilmihtir. AraHtGrma sürecinde gözlemler, model kaygtlarg ve görühmelerle elde edilen veriler 6 kriter ile ifade edilmihtir. Bu kriterler HunlardGr: Senaryoyu anlama: Örencinin senaryoda neden bahsedildiini ve soruda ne istendiini anlama derecesini ölçmektedir. Bu kriterle ilgili veriler nitel gözlem yoluyla elde edilmihtir. Örencilere modelleme esnasgnda senaryoda neden bahsedildii ve onlardan senaryoyla ilgili ne istendii sözlü olarak sorulmuh, örencilerden algnan cevaplar arahtgrmacg tarafgndan kaydedilmihtir. Stok deikenlerini belirleme: Örencinin sistemdeki stok deihkenlerini doru belirleme derecesini ölçmektedir. Bu ölçütle ilgili veriler örenci model kaygtlargndan elde edilmihtir. Ders esnasgnda adgm adgm kaydedilen modeller daha sonra arahtgrmacg tarafgndan incelenerek sgngf düzeylerine göre deerlendirilmihtir. Ak deikenlerini belirleme: Örencinin sistemdeki içeri ve dgharg akghlarg doru belirleme derecesi ölçülmektedir. Bu ölçütlerle ilgili veriler örenci model kaygtlargndan elde edilmihtir. Saysal parametreleri yerletirme: Örencinin senaryo ile ilgili soruda verilen saygsal parametreleri model üzerinde doru yerlehtirebilme derecesi ölçülmektedir. Bu ölçütlerle ilgili veriler örenci model kaygtlargndan elde edilmihtir. Grafik çizme: Örencinin gelihtirdii modelin grafiini doru çizebilme derecesi ölçülmektedir. Bu ölçütle ilgili veriler örenci model kaygtlargndan elde edilmihtir. Grafii yorumlama: örencinin çizdii grafiin ne anlama geldiini yorumlayabilme derecesi ölçülmektedir. Bu ölçütle ilgili veriler örencilerle model bitiminde görühmeler yapglarak elde edilmihtir. AHaGda her bir senaryo için Hu bilgilere yer verilmihtir: 1. Örencilere sunulan her bir senaryonun içerii ve senaryo ile ilgili soru, 2. Örencilerin ders bitiminde ulahmasg gereken senaryonun doru modeli, saygsal parametreleri ve grafii, 872

8 3. Örencilerden gözlemler ve model kaygtlarg ile elde edilen verilerin sgngf seviyelerine göre deerlendirilerek oluhturulan tablo. Bu tablolarda her bir ölçüt için doru, yanlgh ve kgsmen doru cevaplayan örenci sayglarg yer almaktadgr. Ara4t-rmac-n-n Rolü Sistem dinamiini, sistem ve sistemin elemanlargng örneklerle açgklayan arahtgrmacg, stella programgngn nasgl kullangldgg hakkgnda bilgi verdikten sonra, örencilerin grup arkadahlarg ile birlikte çalghmalargna olanak salamghtgr. Modelleme esnasgnda örencileri gözlemlemih ve gözlemlerden elde ettii sonuçlarg model kaygtlarg ile birlehtirerek, örencilerin modelleme becerilerini altg ölçütü (senaryoyu anlama, stok deihkenlerini belirleme, akgh deihkenlerini belirleme, saygsal parametreleri yerlehtirme, grafik çizme ve grafii yorumlama) göz önünde bulundurarak deerlendirmihtir. Ara4t-rmada kullan-lan ölçme arac- AraHtGrma kapsamgnda örencilerden elde edilen veriler, arahtgrmacg tarafgndan hazgrlanan gözlem formuna modelleme esnasgnda algnan notlar yoluyla deerlendirilmihtir. AyrGca yapglandgrglmamgh görühmelerde, örencilere derste yapglan uygulama ile ilgili sorulan açgk uçlu sorulara verilen cevaplar, arahtgrmacg tarafgndan kaydedilmihtir. BULGULAR 1. Stok ve ak-4- belirleme Bu uygulamangn amacg, ilköretim örencilerinin bir sistemin temelini oluhturan stok ve akghlarg ne ölçüde doru bulabildiklerini tespit etmektir. Örencilerin stok ve akghg belirleme becerileri, dört farklg senaryodan elde edilen örenci cevaplarg sgngf düzeyleri göz önünde bulundurularak deerlendirilmihtir. SENARYO 1 lk senaryo sistem dinamiinin temel senaryolargndan biri olan küvet senaryosudur. Örencilere küvetteki su miktargngn deihip deihmedii sorulmuhtur. Eer deihiyorsa, deihimin zaman içinde nasgl gerçekleheceini bulmalarg istenmihtir (Uekil 4). Örencilerin bulmalarg gereken doru model ve bu modele göre küvetteki su miktargngn zamanla deihim grafii Uekil 5 te gösterilmektedir. Küvet senaryosu SORU: çerisinde 100 ml su bulunan bir küvet dühünelim. Musluu açtggngzda küvete dakikada 100 ml su giriyor, fakat küvetin altgndaki delikten dakikada 25 ml su dghargya bohalgyor. Küvetteki su miktarg deihir mi? 2ekil 4. Küvet senaryosu Senaryonun Modeli Senaryonun Grafi*i küv etteki su miktari küv ete giren su küv ettenbosalan su Küvetteki su miktarg Küvete giren su Küvetten bohalan su 2ekil 5. Küvet senaryosunun modeli, saygsal parametre tablosu ve deihim grafii 873

9 Ö*renci cevaplar- Örencilerin bir ders saati boyunca gelihtirdikleri küvet senaryosunun modeli, modelin saygsal parametreleri ve grafik kaygtlargndan elde edilen sonuçlar Tablo 1 de gösterilmektedir. Senaryo 1 Küvet örne*i Tablo 1. SGnGf düzeylerine göre doru yangtlayan örencilerin saygsg (Senaryo 1) 6. sgngf 7. sgngf 8. sgngf D Y K D Y K D Y K Senaryoyu anlama Stoku belirleme AkGHlarG belirleme SayGsal parametreleri yerlehtirme Grafik çizme Grafii yorumlama D: Doru cevap Y: YanlGH cevap K: KGsmen doru cevap Tablo 1 incelendiinde, uygulamaya katglan tüm örencilerin küvet senaryosunda neden bahsedildiini ve soruda neyin istendiini anladgklarg görülmektedir. Buna ramen senaryoyu anlamaktan modelin grafiini yorumlamaya kadar geçen süreçte, doru yangtlargn saygsgngn giderek azaldgg dikkat çekmektedir. Fakat her bir kritere verilen doru cevaplar sgngf düzeyi arttgkça artgh göstermektedir. 6. sgngflarda stoku doru belirleyen örenci saygsg 8 iken doru grafii çizip, doru bir Hekilde yorumlayabilen örenci saygsg 4 e dühmühtür. Dier sgngflarda da benzer dühüh görülmektedir. Stok ve akghlargn her ikisini de doru belirleyen örenciler, genellikle saygsal parametreleri de doru bir Hekilde yerlehtirmihler, grafikleri de doru çizmihlerdir. Küvet senaryosunda altgncg sgngftaki 2 örenci stoku yanlgh belirlerken dier örenciler küvetteki su miktarg olan stoku doru tespit etmihlerdir. StoklarG doru belirlemede gösterilen baharg, içeriye ve dghargya akghlarg belirlemede azalmghtgr. SayGsal parametreleri yerlehtirmede sekizinci sgngftaki örenciler daha baharglg olmuhtur. AltG örenci parametreleri doru yerlehtirmih, dört örenci de stok ve akghlardan oluhan üç parametreyi kgsmen doru yerlehtirmihlerdir. Küvet modelinde saygsal parametreleri yerlehtiremeyen örenciler grafik çizme ve çizilen grafikleri yorumlamada bahargsgz olmuhlardgr. Örencilerin model oluhtururken yaptgklarg yanlghlar örencilerle birlikte tartghglarak düzeltmeler yapglmgh ve sonra dier senaryolar üzerinde çalghglmghtgr. Örenciler modeli doru bir Hekilde oluhturduktan sonra, modeldeki saygsal parametreleri deihtirerek farklg grafikler çizmihlerdir. Bu ahamada, artgk grafiin nasgl çgkacagng grafii çizmeden önce tahmin etmeleri istendiinde örencilerin büyük çounluunun grafii doru tahmin ettii tespit edilmihtir. SENARYO 2 kinci senaryo kokarca senaryosudur. Örencilerden bir ormandaki kokarca saygsgngn 10 ygl içinde nasgl deiheceini bulmalarg istenmihtir (Uekil 6). Örencilerin bulmalarg gereken doru model ve modelin saygsal parametreleri ile kokarca saygsgngn zamanla deihim grafii Uekil 7 de gösterilmektedir. Kokarca Senaryosu 500 kokarca iki tren yolunun kesihim noktasgngn yakgngnda bir ormanda yahamaktadgr. Her ygl 100 yavru kokarca domaktadgr. Orman anayola yakgn olduundan her ygl 120 kokarca ölmektedir. 10 ygl içinde kaç tane kokarca ormanda yahayacaktgr? 2ekil 6. Kokarca senaryosu 874

10 Senaryo Modeli Senaryonun Grafi*i kokarca nüf usu dogumlar ölümler Kokarca nüfusu Doumlar Ölümler 2ekil 7. Kokarca senaryosunun modeli, saygsal parametre tablosu ve deihim grafii Ö*renci cevaplar- Örencilerin bir ders saati boyunca gelihtirdikleri kokarca senaryosunun modeli, modelin saygsal parametreleri ve grafik kaygtlargndan elde edilen sonuçlargn deerlendirmesi Tablo 2 de gösterilmektedir. Senaryo 2 Kokarca örne*i Tablo 2. SGnGf düzeylerine göre doru yangtlayan örencilerin saygsg (Senaryo 2) 6. sgngf 7. sgngf 8. sgngf D Y K D Y K D Y K Senaryoyu anlama Stoku belirleme AkGHlarG belirleme SayGsal parametreleri yerlehtirme Grafik çizme Grafii yorumlama D: Doru cevap Y: YanlGH cevap K: KGsmen doru cevap Kokarca senaryosunda örenciler küvet senaryosuna göre stok ve akghg belirlemede daha baharglg olmuhlardgr. SayGsal parametreleri modelde yerlehtiren örencilerin saygsg küvet senaryosuna göre artgh göstermektedir. Sekizinci sgngftaki örencilerden iki örencinin grafii kgsmen doru çizmesi dghgnda model doru oluhturulmuhtur. Modelde saygsal parametreleri yanlgh yerlehtiren örenciler modelin grafiini yanlgh çizdiklerinden grafii de yanlgh yorumlamghlardgr. Örencilerin kokarca modelini oluhturmasg sgngf düzeyleri arttgkça artgh göstermektedir. SENARYO 3 Üçüncü senaryo göknar aacg senaryosudur. Örencilerden bir ormandaki göknar aacg saygsgngn 12 ygl içinde nasgl deiheceini bulmalarg istenmihtir (Uekil 8). Örencilerin bulmalarg gereken doru model ve modelin saygsal parametreleri ile kokarca saygsgngn zamanla deihim grafii Hekil 9 de gösterilmektedir. Göknar a*ac- senaryosu Bugün yaklahgk 5 milyon göknar aacg Dou Karadeniz ormanlargnda yayglmghtgr. Bir kereste Hirketi her ygl yaklahgk 100 bin aaç kesmektedir. OrmanGn tamamen yok edilebileceinden kaygglanan çevreci bir grup mümkün olduunca yeni pek çok göknar aacg yetihtirmek için urahgr. YaklaHGk olarak her ygl 5 bin aaç yetihtirebilirler. 12 ygl içinde Dou Karadeniz ormanlargnda kaç tane göknar aacg olabilecek? Uekil 8. Göknar aacg senaryosu 875

11 Senaryo Modeli Senaryonun Grafi*i göknar agaci yetistirme Göknar aacg saygsg kesme YetiHtirme Kesme ekil 9. Göknar aacg senaryosunun modeli, saygsal parametre tablosu ve grafii Ö*renci Cevaplar- Örencilerin bir ders saati boyunca gelihtirdikleri göknar aacg senaryosunun modeli, modelin saygsal parametreleri ve grafik kaygtlargndan elde edilen sonuçlar Tablo 3 te gösterilmektedir. Tablo 3. SGnGf düzeylerine göre doru yangtlayan örencilerin saygsg (Senaryo 3) Senaryo 3 Göknar a*acörne*i 6. sgngf 7. sgngf 8. sgngf D Y K D Y K D Y K Senaryoyu anlama Stoku belirleme AkGHlarG belirleme SayGsal parametreleri yerlehtirme Grafik çizme Grafii yorumlama Örenciler göknar aacg modelinde stok ve akghlarg doru bir Hekilde tespit etmelerine ramen saygsal parametreleri yerlehtirmede önceki senaryolara göre daha az baharglg olmuhlardgr. Göknar aacg senaryosunda örenciler saygsal parametreleri yerlehtirirken sayglar biraz büyük olduu için sgfgrlarg eksik yazarak yanlgh grafikler elde etmihlerdir. Daha sonraki adgmlarda örenciler yanlghlargng düzelterek doru grafikleri elde etmihlerdir. Örencilerin üçüncü senaryoda modeli dier senaryolara göre daha doru yapmalarg beklenirken saygsal parametreleri yerlehtirmede büyük sayglargn olmasgndan dolayg model üzerinde birden çok deihiklikler yaparak grafiklerini elde etmihlerdir. Bu seviyede örenciler sistemin temel elemanlarg olan stok ve akghlarg doru tespit etmeyi örenmihlerdir. SayGsal parametreleri modelde yerlehtirme noktasgnda da sgkgntglargng fark edip daha dikkatli olmaya çalghmghlardgr. 2. Geri Besleme ve Sebep- sonuç ili4kilerini gösterme Buraya kadar yapglan uygulamalargn hiçbirinde geri-besleme ve sebep-sonuç ilihkisi bulunmamaktadgr. Bu uygulamada örencilerin sistemin temel elemanlargndan geri besleme ve sebep-sonuç ilihkilerini anlayabilme becerileri deerlendirilmektedir. Senaryo iki adgmdan oluhmaktadgr. lk adgmda sistemin nelerden oluhtuu tespit edilirken ikinci adgmda sistemi etkileyen elemanlar ve bu elemanlargn birbirleriyle ilihkileri belirlenmektedir. 876

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri 1

Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri 1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2005, Sayı 43, ss. 379-400 Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri 1 Yrd. Doç. Dr. Özlem Koray

Detaylı

7E Modelinin 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi *

7E Modelinin 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi * Gürbüz, Turgut & Salar / TUSED / 10(3) 2013 80 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 3, Eylül 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 3, September 2013 http://www.tused.org 7E Modelinin

Detaylı

ROBOTİK DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI: ROBOLAB * ÖZET

ROBOTİK DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI: ROBOLAB * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 213-236 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7953 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY ROBOTİK DESTEKLİ

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

Evaluation of the Secondary School Pupils View about Force and Motion

Evaluation of the Secondary School Pupils View about Force and Motion Đnönü University Journal of the Faculty of Education Vol. 9, Issue. 16 (Fall 2008), 123-140 ISSN: 1300 2899 Evaluation of the Secondary School Pupils View about Force and Motion Hasret NUHOĞLU Kocaeli

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 249-262 Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Prospective Elementary Mathematics Teachers Perceptions on Model Eliciting Activities and their Effects on Mathematics Learning

Prospective Elementary Mathematics Teachers Perceptions on Model Eliciting Activities and their Effects on Mathematics Learning Elementary Education Online, 10(1), 364-377, 2011. İlköğretim Online, 10(1), 364-377, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Prospective Elementary Mathematics Teachers Perceptions on Model Eliciting

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Eylül 2014 Cilt:22 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 961-980 BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Nilgün TOSUN Trakya Üniversitesi,

Detaylı

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 12,Sayı 1,Nisan 2011,Sayfa 57-72 İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Cemalettin

Detaylı

Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Student Opinion on the Digital Classroom Practice

Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Student Opinion on the Digital Classroom Practice Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 357-369 Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri Mehmet Arif ÖZERBAŞ 1, Bilge Has ERDOĞAN

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİMSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİMSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 11-23 [2007] BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİMSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ INVESTIGATING THE RELATIONSHIP

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1691 İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna

Detaylı

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1 Elementary Education Online, 9(1), 188-202, 2010. lköretim Online, 9(1), 188-202, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the

Detaylı

Perceptions about Internet in elementary school children s drawings

Perceptions about Internet in elementary school children s drawings Elementary Education Online, 8(1), 57-73, 2009. lkö!retim Online, 8(1), 57-73, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Perceptions about Internet in elementary school children s drawings Ali ERSOY

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNE UYGUN ETKİNLİK OLUŞTURABİLME VE UYGULAYABİLME YETERLİKLERİ.

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNE UYGUN ETKİNLİK OLUŞTURABİLME VE UYGULAYABİLME YETERLİKLERİ. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNE UYGUN ETKİNLİK OLUŞTURABİLME VE UYGULAYABİLME YETERLİKLERİ Demet DENİZ Doktora Tezi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE Hüseyin SERÇE Selçuk University hslogist@hotmail.com

Detaylı

Effects of Teaching with 5e Model on Students Behaviors and Their. Conceptual Changes about the Subject of Heat and Temperature

Effects of Teaching with 5e Model on Students Behaviors and Their. Conceptual Changes about the Subject of Heat and Temperature www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 679-706 Effects of Teaching with 5e Model on Students Behaviors and Their Conceptual Changes about the Subject of Heat and

Detaylı