MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar"

Transkript

1 MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mahir Çayan 1

2

3 BÝRÝNCÝ BASKI

4 Eriþ Yayýnlarý,

5 ÝÇÝNDEKÝLER 9 REVÝZYONÝZMÝN KESKÝN KOKUSU (I) 10 I 13 II 13 III 14 IV 20 V 21 VI 28 VII 32 REVÝZYONÝZMÝN KESKÝN KOKUSU (II) 32 I 34 II 37 III 42 IV 46 V 48 VI 52 SAÐ SAPMA, DEVRÝMCÝ PRATÝK VE TEORÝ 59 Objektif Þartlar ve Sað Sapma 59 Objektif Þartlar ve Milli Demokratik Devrim Teorisi 66 Hortlayan II. Enternasyonal Oportünizmi ve Tekelci Dönemin Marksizmi 70 Köylü Devrimi Olarak Milli Demokratik Devrim Savaþý 71 Sað Sapma ve Devrimci Pratik 74 Proletaryanýn Öncülüðü Meselesi 74 Objektif-Subjektif Ýliþkisi 81 Ýttifaklar Politikasý ve Sað Sapma. Ünlü Ýkili Görev 87 Kemalizmin Saðý-Solu ve Asker-Sivil Aydýn Zümre 93 Milli Cephe Politikasý 97 Kitle Çizgisi ve Sað Sapma 99 Sonsöz 100 YENÝ OPORTÜNÝZMÝN NÝTELÝÐÝ ÜZERÝNE 102 Marksist Metot Üzerine 108 idel-guevara ve Küba Deneyi Karþýsýndaki Tavrýmýz 113 Mao nun Leninizmin Hazinesine Katkýlarý ve Yeni Oportünizm 114 Milli Demokratik Devrim Teorisi

6 114 Milli Demokratik Devrim Özünde Bir Köylü Devrimidir 116 Halk Savaþý Milli Demokratik Devrimin Zorunlu Bir Duraðýdýr 117 Ýdeolojik Öncülük Esastýr 118 Milli Demokratik Devrim Stratejik Tezi, Proletaryanýn Hegemonyasýný Ýçinde Taþýr 127 Proleter Kültür Devrimi 130 Objektif Þartlar Esas aktördür 132 Hegemonyanýn Objektif Þartlarýnýn Varlýðý Tartýþýlamaz! 139 Sosyalist Siyasi Bilinç ve Proleter Devrimci Siyasi Mücadele 147 AYDINLIK SOSYALÝST DERGÝ YE AÇIK MEKTUP 147 I 148 II 150 III 157 IV 158 Devrim Anlayýþý 160 Çalýþma Tarzý 161 Örgüt Anlayýþý 166 V 167 YAYIN POLÝTÝKAMIZ 171 DEVRÝMDE SINI LARIN MEVZÝLENMESÝ 173 Ýdeolojik Önderlik Esastýr 180 Köylülerin Devrimde Temel Gücü Teþkil Etmesi, Devrimci Savaþta Kýrlarýn Temel Alan Olmasýndan Dolayýdýr 182 Askeri Yan, Ýdeolojik ve Politik Yandan Ayrý Olarak Ele Alýnamaz 187 KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM I 189 Önsöz 192 Devrimin Tanýmý 194 Birinci Bölüm Tekel Öncesi Marksizmde Devrim Teorisi 194 I. Marx ve Engels de Devrim Kavramlarý 198 II. Devrim Aþamasý, Evrim Aþamasý ve Buhranlar Teorisi 205 III. Sürekli Buhran ve Sürekli Devrim Teorisi 210 IV. Devrimci Þiddet ve Barýþcýl Geçiþ 212 V. Millilik ve Enternasyonalizm 214 VI. Proletarya Devrimi, Tek Ülkede mi, Bütün Avrupa da mý? 216 Ýkinci Bölüm Emperyalist Dönem Marksizminin Devrim Teorisi 216 I. Serbest Rekabetçi Kapitalizmin Tekelci Kapitalizme Dönüþmesi 219 II. Marksizmin Ortodoks Tahrifi ve Leninist Devrim Teorisi (I) 224 III. Marksizmin Ortodoks Tahrifi ve Leninist Devrim Teorisi (II)

7 224 Leninist Kesintisiz Devrim Teorisi ve Menþevizm 229 IV. Bolþeviklerin ve Menþeviklerin Parti Anlayýþlarý 234 V Devrimi ve Lenin in Öngördüðü Demokratik Halk Devrimi 235 Devrim Þehirden Kýra Doðru Bir Rota Takip Edecektir 235 Kurulacak Olan Ýktidar Temel Güçlerin Ýktidarý Olacaktýr; Ýþçi ve Köylü Devrimci Diktatoryasý 240 VI. Evrim Aþamasý, Devrim Aþamasý 242 Evrim Dönemi 243 Devrim Aþamasý 247 KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III 249 Giriþ 253 Birinci Bölüm Ön Açýklamalar 253 I. Marksizm-Leninizm Bir Eylem Kýlavuzudur 255 II. Leninizmin Evrensel Tezleri 257 III. Evrim-Devrim Aþamalarý ve Çalýþma Tarzý 265 Ýkinci Bölüm Emperyalizmin III. Bunalým Dönemi ve Leninist Çizgi 265 I. Emperyalizmin III. Bunalým Dönemi 274 II. Oligarþik Dikta 276 III. Devrimci Çizgi ve Revizyonizm 285 Üçüncü Bölüm Türkiye nin Tarihi-Sosyal-Ekonomik Özellikleri 285 I. Merkezi eodal Osmanlý Devleti 289 II. Kemalizm 291 III Devrimi, ve Dönemleri 295 IV Dönemi 296 V. 12 Mart ve Deðiþen Sýnýf Ýliþkileri 307 Dördüncü Bölüm Stratejik Hedefimiz, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Devrimdir 312 Beþinci Bölüm 12 Mart Sonrasý Türkiye Solu

8

9 REVÝZYONÝZMÝN KESKÝN KOKUSU (I) * Bilindiði gibi Türkiye, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir ülkedir. Böyle bir ülkede devrimci mücadele, baðýmsýzlýk ve demokrasi için yapýlan mücadeledir. Yani emperyalizmin ve uzantý ve müttefiklerinin temizlendiði, milli bir demokrasiye sahip, tam baðýmsýz Türkiye yi kurma mücadelesidir, bugünkü devrimci mücadele. Milli demokrasiye sahip, baðýmsýz Türkiye yi kurma mücadelesi yalnýzca proleter devrimcilerin deðil, bütün Türkiyeli yurtseverlerin ortak bir mücadelesidir. Bu nedenlerden dolayý bu yazý, proletarya devletinin kurulmasý sürecine iliþkin sorunlarý içerdiðinden dolayý, Türkiye için sunulan bir öneri deðildir. Sosyal bilimlerden birazcýk haberi olan bir kiþi bunu açýkça görür. Bu yazý proletarya devletinin kurulmasýna yönelik Marksist devrim teorisinde, dolayýsýyla Marksist bilimde ya- * Bu yazý, ilk kez 12 Aðustos 1969 tarihinde Türk Solu dergisinin 91. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr. Mahir Çayan 9

10 pýlan tahrifatý ortaya koymak için yazýlmýþtýr. Ayrýca þu gerçeði de özellikle belirtmek gerekir; Herhangi bir düþünce sistemine kiþi katýlýr veya katýlmaz, bu seçiþ tamamen ona ait ve onun özgürce yapacaðý bir zihni iþlemdir. Ancak ister kabul edelim ister etmeyelim bilimsel namusluluk içinde kalmak istiyorsak, düþünce sistemlerinin kanun ve tezlerini tahrif etmeden ortaya koymamýz gerekir. Bilimsel namusluluk için bu da yetmez, hangi dünya görüþü olursa olsun, o düþüncenin ustalarýnýn eserlerine yapýlan tahriflere müdahale ederek subjektif olarak kabul etmesek bile, meseleyi objektif olarak ortaya koymamýz ve yapýlan tahrifatý düzeltmemiz gerekir. Eðer Kenan Somer, Marksizmin deðil de, baþka herhangi bir düþünce sisteminin ana bir eserinde tahrifat yapmýþ olsaydý, biz ona da müdahalede bulunur ve bay Somer in yapmýþ olduðu eserin ruhuna aykýrý yorumu objektif olarak ortaya koyardýk. (Bilimsel namusluluk bunu öngördüðü için) - I - Bilimsel sosyalizmin ustalarý devrimci savaþý, iktisadi, siyasi, ideolojik mücadele diye tanýmlarlar. Sahip olduðu devlet aygýtý, ideolojisi, kültürü, sanatý... vb. bilimsel sosyalizmin karþýsýnda bozguna uðramýþ olan karanlýk güçler, zorla, savaþla geliþmesini, güç kazanmasýný önleyemedikleri proleter sosyalizminin geliþmesini bir süre de olsa engellemek için, proleter sosyalist saflara sýzarak proleter sosyalist teoride tahrifler, sabotajlar yapmaya, devrimci saflarda kargaþalýk yaratmaya çalýþýrlar. Tarihin diyalektiði öyledir ki Marksizmin nazari zaferi, onun maruzlarýný Marksizm kýlýðýna girmeye mecbur eder. 1 Bilimsel sosyalist teoride tahrifler yapma ve kafalarý bulandýrma eylemi mutlaka bilinçle ve art niyetle yapýlmaz. Ýnsanlýðýn mutluluðu, özgürlüðü, vb. gibi yüce amaçlarla yola çýkan kiþi, iki bin yýlýn idealist tortularýndan salt anlamýyla arýnamamasýnýn ve de devrimci teoriyi kavrayamamasýnýn sonucu proleter sosyalist teo- 1 Karl Marx, Hayatý ve Eserleri II, Henri Lefebvre, sf. 145, Anadolu Yayýnlarý. 10 Mahir Çayan

11 rinin lafýzlarýna kölece baðlanýlmasý, sýnýf iç güdüsünde devrim yapamamýþ sözde sosyalist, pratiðe katýlmayan bir bireyci vb. bilimsel sosyalist teoride tahrifler yaparak, gerici sýnýflarýn hesabýna pekala çalýþabilir. Bu kiþiye literatürde objektif olarak ajan denilir. Bilimsel sosyalizmin ustalarý tehlikeyi baþlangýçtan itibaren görmüþler ve bilimsellik kisvesi altýndaki bu gerici güçlerin devrimci saflardaki uzantýlarýyla, yaþantýlarý boyunca mücadele etmiþlerdir. Bilimsel sosyalizmin geliþimi bir yerde bu sapmalara karþý verilen uzun mücadeleyle hýzlanmýþ ve güç kazanmýþtýr. Açýkça karþý saflarda yer alanlardan çok daha tehlikelidirler, sosyalist saflardaki gericiler. Kýsaca özetlersek, anti-sosyalist güçlerin, kýlýk deðiþtirip devrimci saflara sýzarak, bilimsel sosyalist teoride sabotajlar yapmasýna literatürde oportünizm denir. Oportünizm bukalemun gibidir. Amacý için girmeyeceði kýlýk, yapmayacaðý þey yoktur. Oportünizm, çeþitli kýlýklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çýkar. Oportünizmin kýlýðýný, o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, geliþme derecesi geliþme derecesi ile kopmaz baðlarý olan proletaryanýn politik bilinç ve örgütlenme düzeyi, dolayýsýyla ülkenin içinde bulunduðu devrim aþamasýnýn niteliði belirler. Kýsaca denirse, dünyadaki ve ülkedeki hakim ve tali çeliþkilere göre oportünizm biçimlenir, kýlýk kýyafetini ayarlar. Hangi devrim süreci içinde olursa olsun, hangi kýlýða bürünmüþ olursa olsun oportünizmin deðiþmez özelliði ideolojik mücadeleden kaçmaktýr. Oportünizmin panzehiri ideolojik mücadeledir. Oportünizm devrimci teorinin karþýsýna hiç bir zaman açýkça çýkamaz. 2 Oportünizmin açýkça çýkamamasýndan anlatýlmak istenen þudur; açýkça teorik tartýþmalardan kaçýnmak, devrimci teoriyi küçümseyerek yalnýz pratiðe önem vermek, koþullarý ve olanaklarý uygun ise bilimsel sosyalizmin öðrenilmesine karþý çýkmak ve parti içinde sosyalist eðitimi önemsememek, ülkenin koþullarýnýn uygun olmadýðýný söyleyerek bilimsel sosyalist teoriye ters düþen kavramlar kullanmak ve aykýrý þeyler söylemek ve kanýmýzca en önemlisi de, bilimsel sosyalizmin ustalarýnýn arkasýna gizlenerek, bilim- 2 Geniþ bilgi için bkz; Aren Oportünizminin Niteliði, Türk Solu, Sayý, 88. sf Mahir Çayan 11

12 sel sosyalizmin ana metinlerinde tahrifat yaparak, kendi oportünist tezlerini bilimsel sosyalizmin tezleri diye savunmaktýr. En son söylediðimiz oportünizm, yani bilimsel sosyalizm ustalarýnýn eserlerini tahrif ederek, bilimsel sosyalizm ustalarýnýn, yaþadýklarý dönemin bazý ülkelerinin ayrýk ve özel koþullarýnýn oluþturduðu sosyal pratikten hareketle, o ülkeler için geçerli olan istisnai tezlerini, evrensel geçerliliðe sahip tezler diye ileri sürerek veyahut bunun tam tersi bir davranýþla uzlaþmaz çýkar çeliþkileri devam ettiði sürece, evrensel geçerliliðe sahip ana tezlerin geçmiþ dönemin tezleri olduðunu ve içinde yaþanýlan dönem için geçerli olmadýðýný söyleyerek kafalarda karýþýklýk yaratýp kendi tezlerini sinsice sergileyen oportünizm en ince, en dikkat edilmesi gereken ve de en tehlikeli olan oportünizm türüdür. Özellikle, bilimsel sosyalizmin ana eserlerinin kýsa bir zaman dilimini kapsayan bir süreç içinde çevrilmesinden dolayý sosyalist bilinç düzeyinin pek yüksek olmadýðý, sosyalizm adýna oportünizmi tezgahlayarak, sosyalist hareketi, yýðýnlarýn gözünde geçici de olsa bir çýkmaza sokmayý ve karamsarlýk yaratmayý baþarabilmiþ olan oportünist bir kliðin yönetimindeki sosyalist (!) bir partiye sahip, sýnýrlý bir parlamentarizmin yürürlükte olduðu yarý-sömürge bir ülkede çok daha fazla önem kazanýr, bu tip oportünizm. Bu nedenle Emek dergisinde Marksizmin ana eserlerini tanýttýðýný söyleyen Kenan Somer in kitap tanýtmalarý üzerinde titizlikle ve dikkatle durmak gerekir. Somer, Marksizmin ana eserlerini deðil de, kendi oportünist düþüncelerini Lenin ve Mao nun eserleriyle kanýtlamaya (!) çalýþmaktadýr. Bunu ilginç bir ikilem içinde yapmaktadýr; Marksist diyalektik metodu tahrif ederek, bir yandan Marksist metodun dinamiði olan somut durumlarýn, somut tahlili ilkesini amacýndan saptýrarak, somut durumun somut tahlilinden bilimsel soyutlamaya geçiþi, yani diyalektiðin ana ilkelerinden biri olan özelden genele, genelden özele iki bilme yolu arasýndaki iç baðý ihmal ederek, diðer yandan somut durumlarýn, somut tahlili ilkesini bir tarafa iterek Marx ýn tekel öncesi kapitalizmde ayrýk ve çok özel koþullar için ileri sürdüðü, fakat tekelci kapitalist dönemde Leninizmin geçersiz kabul ettiði önerilerini, bugün geçerliymiþçesine ileri sürerek tekelci kapitalist dönemin Marksizmi olan Marksizm-Leninizmi yadsýma gayretleri içinde görülmektedir, bay Somer. 12 Mahir Çayan

13 Somer, özellikle, Marksizm-Leninizmin, ihtilâlle burjuva diktatoryasýnýn parçalanýp, proletarya diktatörlüðüne dönüþtürülmesine iliþkin devrim teorisinin emperyalist çaðdaki evrensel geçerliliðini oportünizmle küllemeye çalýþmaktadýr. Biz bu yazýmýzda, yalnýzca Leninizmin ana eserlerinden olan Devlet ve Ýhtilâl in tanýtýlmasý sýrasýnda Leninist devrim teorisinin nasýl tahrif edilmeye çalýþýldýðýný göstermeye çalýþacaðýz. - II - Sosyalist devrimin barýþçý yoldan gerçekleþmesi meselesinde sapý samana karýþtýrarak, keskin bir revizyonizm kokusu duyanlar vardýr. (Emek, Sayý: 5, sf. 6) Gerçekten de bilimsel sosyalizmin kurulmasýndan bugüne kadar sosyalizme barýþçý yoldan geçiþ sorununda daima burunlarý hassas olmuþtur, Marksistlerin. Ve dikkatler daima bir sapmanýn olup, olmadýðýna yönelmiþtir. Emperyalist dönemde ise Marksistlerin burnuna keskin bir revizyonizm kokusu gelmiþtir, bu sözden. Tekelci kapitalist dönemde bu sözün neden keskin bir revizyonist kokuyu yaydýðýnýn detaylarýna geçmeden önce, bu sözün ilk planda neyi hatýrlattýðýný belirtelim. Bu sözler bize eski bir türkünün sözlerini, Bernstein, Plekhanov, Kautsky, Turati, Jaureslerin, kýsaca 2. Enternasyonalin söylediði o meþhur türkünün sözlerini anýmsatmaktadýr. Adý oportünizm, saðcý-sosyalizmdir, bu türkünün. Her ne kadar bay Somer bunu açýkça, yüreklilikle söylemiyorsa da, tanýttýðýný iddia ettiði yapýtlarýn arasýnda sinsi sinsi mýrýldandýðý, aðzýnda eveleyip, gevelediði türkü ayný türküdür. Hem de bunu ustalarýnýn izinde yürüyerek, Bernsteinvari güftenin Marks a ait olduðunu iddia ederek yapmaktadýr. - III - Barýþçýl yollardan sosyalizme geçmek ne demektir? Kýsaca açýklayalým. Barýþçýl yollardan sosyalizme geçmek, burjuva parlamentosu aracýlýðýyla sosyalizme geçmeyi mümkün görmektir. Ve barýþçýl Mahir Çayan 13

14 yollardan sosyalizme geçmek proletarya diktatoryasýný ön görmez. Sýnýflar arasý parlamentarist yarýþý ve bu yolla nihai olarak sosyalizme geçilebileceðini öngörür. Çaðýmýzda barýþçýl yollardan sosyalizme geçilebileceðini kabul eden bütün parlamentocu sosyalist partiler, iktidara geldiklerinde proletarya diktatoryasýný kurmayacaklarýný açýkça ilan etmiþlerdir. 3 - IV - Böyleleri için tekelci kapitalist dönemde barýþçýl bir yoldan sosyalizme geçme sorununda keskin bir revizyonizm kokusu duyanlar için bu meselenin geçmiþinden kýsaca söz etmek belki yararlý olur. Aslýnda bu mesele de Marx ýn adýyla baþlar. Gerçekten Marx, I. Enternasyonalin 1872 Lahey Kongresinden sonra, Amsterdam da düzenlenen bir mitingde konuþmuþ ve bazý þartlarda emekçilerin amaçlarýna barýþçý araçla da varabileceklerini söylemiþtir. Marx ayný düþünceyi daha önce de ifade etmiþ, örneðin The World adlý bir Amerikan gazetesine verdiði demeçte (3 Temmuz 1871) amaca barýþçý ajitasyonla daha çabuk ve daha emin ulaþmanýn mümkün olduðu yerde silahlý ayaklanmanýn büyük bir budalalýk olacaðýný söylenmiþtir. Gene Marx, ünlü Amsterdam konuþmasýndan daha sonra, 1878 de Almanya da yürürlüðe konan anti-sosyalist kanun dolayýsýyla, iktidarý elde tutanlar tarafýndan þiddete baþvurulmadýkça, tarihi geliþmenin barýþçý kalabileceðini, ama eski düzenden çýkarý olanlar þiddete baþvururlarsa, barýþçý hareketin þiddete dönüþebileceðini söylüyordu demekte Kenan Somer. (Emek, Sayý: 5, sayfa: 16) 4 Kenan Somer in yaptýðý ile, 2. Enternasyonalin oportünist liderlerinin yaptýklarý arasýnda, insaný þaþýrtacak derecede ilginç bir ayniyet vardýr. Yarým asýrý aþan bir zaman dilimi önce, Marksizmin sofrasýna 2. Enternasyonalin oportünist liderlerinin sürdükleri bu yemeðin zamanýný geçirdiði için, içi geçmiþ olduðunu, dolayýsýyla yenilemeyeceðini ve bu nedenle bu bayatlamýþ yemeðe Marksizmin sof- 3 Çaðýmýzda bu yolu savunanlar proletarya diktatoryasýný öngörmemektedirler. Oysa Marx, istisnai ve de ufak bir ihtimal olarak kabul ettiði bu yöntemin sonucunda mutlaka proletarya diktatoryasýný öngörür. 4 Tire içindeki yazýlar bize aittir. 14 Mahir Çayan

15 rasýnda yer olmadýðýný Lenin o denli açýk bir biçimde belirtmiþtir ki, ayný bayatlamýþ yemeði (hem de Devlet ve Ýhtilâl yapýtýný tanýtýrken) tekrar sofraya getirmek cesaretini gösteren Bay Somer e ve bu korkunç cesaretine hayran olmamak ve de þaþmamak elde deðil. 5 Bize burada düþen iþ, oportünizmin bu önerilerini çürüten Marksizmin ustalarýnýn bu soruna iliþkin sözlerini açarak sergilemektir. Önsel olarak, þunu açýkça söylemek gerekir, Marksizme iliþkin bir yazýda hem de Devlet ve Ýhtilâl in tanýtýlmasýnda Marx ýn tamamen özel, istisnai koþullar ve durumlar için, bir ihtimal olarak öngördüðü ki Leninizm ile geçerliliðini o ülkelerde de yitiren ve hiç bir ana yapýtýnda uzunca bahsedilmeyen sosyalizme barýþçýl yollardan geçilmesinden uzunca bahsedip de, Marx ve Engels in genel kural olarak zora dayanan devrimi öngördüðünden bir tek kelimeyle bile bahsetmemek, Marx ve Engels i tahrif etmekten baþka bir þey deðildir. Marx, barýþçýl yollardan sosyalizme geçiþi bazý þartlarda ve amaca barýþçý ajitasyonlarla daha çabuk ve daha emin ulaþýlmasýnýn mümkün olduðu yerlerde diyerek açýkça bu yöntemin istisnai olduðunu belirtmiþtir. Marx, barýþçýl yollardan sosyalizme geçiþ i Kara Avrupa sýndan tamamen farklý ve de çok deðiþik özelliklere sahip Ýngiltere ve Amerika için, bir ihtimal olarak öngörmüþtür. Bir kere, bu tarihlerde her iki ülkede de kapitalizm, diðer Kara Avrupasý ülkelerinde olduðu gibi serbest rekabetçi dönemi içindeydi. Ýkinci olarak, özellikle Ýngiltere, ülkenin geleneksel siyasi özgürlüðünün bir sonucu olarak, Kara Avrupasýna nazaran kültür düzeyi yüksek ve nüfusun içinde yoðun bir aðýrlýðý olan, sendikalarda iyi örgütlenmiþ bir proletarya sýnýfýyla, uzlaþma geleneðine sahip kolayca satýn alýnabilecek bir kapitalist sýnýfa sahiptir. Bu niteliklerinin yanýnda güçsüz, az geliþmiþ bir bürokrasi ve militariz- 5 Somer in cesaretini çok büyütmemek gerekir aslýnda. Çünkü Somer bu yolu öneren tek kiþi deðildir. Batý kapitalist ülkelerinde bütün Marksizm kalpazanlarý, bu biçimde sürekli yayýnlar yapmaktadýrlar. Ayrýca dünyanýn bilinen bir geri kalmýþ ülkesinde biz dünyada denenmemiþ bir yolu ilk defa deniyoruz. Bu bizim Marksizme katkýmýzdýr diyerek bu yolu savunan bir kalpazanlar grubunun çýðýrtkan baðýrtýsý da meseleyi bilenlerin kulaklarýnda hala yankýlar yapmaktadýr. Mahir Çayan 15

16 me sahip olmasý nedeniyle Ýngiltere ye ayrýcalýk Marx tarafýndan tanýnýyordu. (Amerika nýnki de Ýngiltere ye benzer). Nicelik ve nitelik olarak oldukça güçlü bir proleter sýnýfa ve güçsüz bir bürokrasi ve militarizme sahip Ýngiltere de devrime ihtilâlle deðil, barýþçýl yollardan geçilebilinirdi, Marx a göre. O sýrada, iþçilerin Ýngiliz kapitalistlerine barýþçý yoldan boyun eðdirmelerinin mümkün olduðu fikrini yaratan þartlar bunlardý 6 diyen, Lenin, tekelci kapitalist dönemde, tekel öncesi kapitalist dönem için doðru olan bu görüþün, deðerini yitirdiðini söyleyerek, bu dönemde koþullarýn deðiþtiðini ve bu ülkelerde militarizmin ve bürokrasinin Kara Avrupasý nýn ülkelerinden artýk farklý olmadýðýný, bu nedenle diðer ülkelerde olduðu gibi Amerika ve Ýngiltere de de sosyalist devrimin temel þartýnýn ancak þiddet kullanarak, devlet makinasýnýn kýrýlmasý ve proletarya diktatörlüðünün kurulmasý yoluyla sosyalizme geçilebileceðini ileri sürüyordu. (Devlet ve Ýhtilâl, 51, 52 ve 53, 84 de detaylý bir biçimde açýklamaktadýr Lenin). Marx ýn Ýngiltere ile Amerika için tanýdýðý sýnýrlama, daha doðrusu istisna, bu ülkelerde geliþmiþ bir militarizm ile geliþmiþ bir bürokrasi olmadýðý sürece yerindeydi. Lenin in görüþüne göre, bu sýnýrlama, Ýngiltere ile Amerika daki militarizm ile bürokrasi, Avrupa Kýtasýndaki öbür ülkelerde olduðundan daha çok deðilse bile daha az olmayan bir geliþmeye ulaþýnca, tekelci kapitalizm þartlarýnda ortadan kalkýyor. Bu yüzden büyük proletarya devrimi, istisnasýz bütün emperyalist devletlerde, sosyalizme yönelmiþ geliþme için kesinkes bir önþarttýr. 7 (Stalin, Sað Sol Sapmalar Üzerine, Partimizdeki sosyal demokratik sapmalar üzerine için sonsöz, 3 Kasým 1926, sf.76) Gelelim 1878 Almanya sýnda yürürlüðe konulan anti-sosyalist kanun dolayýsýyla Marx ýn söylediklerine. Bir kere Marksistler herhangi bir dönemde herhangi bir durum için önerilen taktikleri, yöntemleri, o dönemin tarihi ve o ülkenin koþullarý içinde yorumlarlar. Marx, bu sözleri o dönemde Alman militarizminin çok güçlü olmasý ve Gousehalk lerin eski etkinliklerini önemli ölçüde yitirmelerine karþýn, hala proletarya üzerinde nüfuz sahibi olmalarýný ve bu anarþist gruplarýn, subjektif þartlar 6 Toprak Meselesi, Ayni Vergiler Üzerine, sf. 150, Lenin, Sol Yayýnlarý. 7 Düz yazýlar bize aittir. 16 Mahir Çayan

17 uygun deðilken zamansýz bir çýkýþ yaparak bir bozguna sebep olabileceklerini düþünerek söylemiþtir. Bütün sosyalist örgütlerin, iþçi yýðýn örgütlerinin, sosyalist basýnýn yasaklanmasýný öngören bu kanun, 1890 da yýðýn iþçi hareketleri sonucunda, yani pasif olarak deðil, aktif bir karþý koyma ile kalkmýþtýr. Ýkinci olarak, Marx ýn þiddete baþvurulmadýkça þiddete baþvurulmamasý sözü, Marksizmin genel kuralýdýr. Marksizm içinde saldýrganlýðý ve þiddeti taþýmaz. Ancak zora zorla karþý karþýlýk verir. Ve Marksistler yasallýðý burjuvazi bozmadan bozmazlar. Marks ýn bu denli açýk ve saptýrýlmayacak sözü bile saptýrýlmýþtýr. Þiddete baþvurulmadýkça, tarihi geliþimin barýþçýl kalabileceðine iliþkin sözlerine, o dönemde de bugün bay Somer in yaptýðý gibi dört elle sarýlmýþtýr, oportünistler. Oportünistlerin Marx ýn bu sözünü saptýrmalarýný þiddetle eleþtirmiþtir, Engels. Ve Engels in 19 Haziran 1871 deki oportünizme dönük eleþtirilerini kapsayan Erfurt Program Taslaðýnýn Eleþtirisi nin Kautsky tarafýndan nasýl hasýraltý edildiði ve Neue Zeitung ta ancak on yýl sonra yayýnlandýðý sosyalistler tarafýndan bilinen bir gerçektir. Erfurt Program Taslaðýnýn Eleþtirisi nde Engels, Marx ýn Alman militarizminin güçlülüðünden dolayý barýþçýl bir yöntem önermesine ki asla pasifizmi önermemiþti Marx iliþkin sözlerine, dört elle sarýlarak kendi burjuva reformizmlerine alet etmeye çalýþan Alman oportünistlerini en sert biçimde yererek,... Ama ne olursa olsun, olaylar ileriye doðru zorlanmalýdýr. Bunun ne kadar gerekli olduðunu, bugün sosyal demokrat basýnýn büyük bir kýsmýnda yayýlmaya (einreissende) baþlayan oportünizm apaçýk gösterir. Partinin, sosyalistlere karþý kanunun yenilenmesi korkusu içinde, ya da kanun yürürlükteyken mevsimsiz olarak yayýlmýþ bazý fikirleri hatýrlayarak, þimdi bütün taleplerini barýþçýl yoldan gerçekleþtirmek için Almanya da mevcut kanuni düzeni yeterli olarak kabul etmesi isteniyor... suçlar (Lenin, Devlet ve ihtilâl, s.90). Ve bundan sonra Lenin devam eder. Alman sosyal demokratlarýn olaðanüstü kanunun yenilenmesi korkusuyla hareket etmeleri Engels in birinci plana koyduðu ve tereddüt etmeksizin oportünizm olarak suçladýðý esaslý bir olgudur. (Lenin, Devlet ve Ýhtilâl, sf. 91). Görüldüðü gibi mesele son derece açýk; Marx ýn çok istisnai tarihi þartlar için ve çok özel niteliklere sahip tekel öncesi Amerika ve Ýngiltere si için bir ihtimal olarak barýþçýl yollardan sosyalizme Mahir Çayan 17

18 geçiþe iliþkin söylediði sözler Leninizm tarafýndan tekel öncesi doðru, fakat tekelci kapitalist dönem için doðru ve geçerli kabul edilmemektedir. Ve Marksist-Leninist teoriye karþý, oportünistler dört elle bu sözlere sarýlarak demagojilerine Marx ýn bu sözlerini kýlýf yapmaya çalýþmýþlardýr. Aslýnda bu mesele Marx adýyla baþlýyor diyen Bay Somer i, baza düþmüþ turnusol misali, sosyalizmin hocalarýnýn bu konudaki düþüncelerinin içine batýrýp çýkardýktan sonra, konuya Stalin in sözleriyle noktayý koyalým: Marx ýn þartlý sýnýrlamasýna dört elle sarýlan ve bu sýnýrlamayý proletarya diktatörlüðüne karþý ileri süren BÜTÜN ÜLKELERÝN OPORTÜNÝSTLERÝ, bu yüzden Marksizmi deðil, kendi oportünist meselelerini savunuyorlar. 8 Marksist doktrinin ana çatýsý olan sýnýf mücadelesi Marx tan önce bilinen ve burjuva tarihçi ve ekonomistlerinin kabul edip irdeledikleri bir düþündür. Marx ýn yaptýðý, bu sýnýf mücadelesinin zorunlu olarak, o zamana kadar görülmemiþ derecede sert bir ihtilâlle burjuva devlet cihazýný parçalayarak, sosyalizme proletarya diktatoryasýnýn aracýlýðýyla varacaðýný açýk seçik koymasýdýr. Gerek Marx, gerek Engels, Lenin in açýkladýðý gibi kendilerini devrimi gerçekleþtirme metotlarýyla, yani biçim meseleleriyle birçok yeni durumlarýn ortaya çýkabileceðini ve devrim süreci içinde sýk sýk deðiþebileceðini düþünerek baðýmlý kýlmamýþlardýr. Ancak Marx ve Engels in düþüncelerinin temelinde yatan gerçek yine Lenin in belirttiði gibi þiddete dayanan devrim dir. Ve bu genel ilkedir. Marx ve Engels in þiddete dayanan devrimin kaçýnýlmazlýðý ile ilgili doktrini.. burjuva devletiyle ilgilidir. Burjuva devleti proleter devlete (proletarya diktatoryasýna) yerini yok olma yoluyla deðil, genel kural olarak, ancak ve ancak þiddete dayanan bir devrimle býrakabilir. Engels in þiddete dayanan devrime yaptýðý övgü, Marx ýn birçok beyanlarýyla tam bir uygunluk halindedir. (Þiddete dayanan devrimin kaçýnýlmazlýðýný yürek pekliðiyle, açýkça ilan eden elsefenin Sefaleti ve Komünist Manifestosu nun vargýsýný hatýrlay- 8 Sað-Sol Sapmalar ( Partimizdeki sosyal demokratik sapmalar üzerine Ýçin Sonsöz.) 3 Kasým 1926, sy.76, Stalin, Sol Yayýnlarý, Ankara. 18 Mahir Çayan

19 alým, otuz yýl daha sonra, 1875 de Marx ýn Gotha Programýnýn oportünist muhtevasýný yerin dibine batýrdýðý (Gotha programýnýn eleþtirisini hatýrlayalým). Bu övgü hiç de bir boðuntu sonucu, bir tumturaklý söz, bir tartýþma hevesi deðildir. Bu þiddete dayanan devrim fikri ve bu fikrin ta kendisini sistemli olarak yýðýnlara maletme zorunluðu, Marx ve Engels doktrininin tümünün temelinde yatan bir þeydir diyor Lenin, Devlet ve Ýhtilâl inde (sf. 31) Halk Bankasý aracýlýðýyla iþçilere karþýlýksýz kredi vermek suretiyle, sýnýf mücadelelerinin, barýþçýl bir biçimde hallolunabileceðini ileri süren Proudhon a Marx ýn verdiði cevap kesindir.... Ancak artýk sýnýflarýn ve sýnýf çeliþmelerinin bulunmadýðý bir düzendedir ki, sosyal evrimler, artýk siyasi devrimler olmaktan çýkacaklardýr. O zamana kadar toplumun her yerinden deðiþtirilip, düzeltilmesinin arifesinde sosyal bilimin son sözü þu olacaktýr, YA MÜCADELE, YA ÖLÜM, YA KANLI SAVAÞ, YA DA YOK OLMA. 9 Ýþte Engels in bu konudaki düþüncesi diyerek Lenin, Engels ten (Anti-Dühring ten) alýntý yapýyor; akat zorun tarihte (kötülük kaynaðý olmaktan) baþka bir rol, devrimci bir rol de oynadýðýný, zorun Marx ýn sözleriyle bir yenisine gebe olan her eski toplumun ebesi; toplumsal hareketin taþlaþmýþ ömrünü bitirmiþ politik biçimleri alteden ve parçalayan aleti olduðuna dair Bay Dühring de bir tek kelime yoktur. O sadece içini çekerek ve ah ederek, sömürme ekonomisinin yýkýlmasý için zorun belki de lüzumlu olabilmesi imkanýný itiraf etmektedir... Engels, görüldüðü gibi Marx ýn ihtilâl teorisinden bir tek kelime söz etmemesi nedeni ile ki Dühring þiddeti de kabul etmektedir, barýþçýl yolun dýþýnda Dühring i eleþtirmektedir. Ya Kenan Somer? Marx ýn devrim hakkýndaki düþüncelerini bu denli açýk ortaya koyan Devlet ve Ýhtilâl i iki-üç sayfa içinde tanýtýrken, Marx ýn genel ilke olarak kabul ettiði ihtilâle iliþkin düþüncesinden bir tek kelime bile bahsetmeden Marx ýn istisnaya iliþkin önerdiði ve bir söylev ve gazeteciye verilen beyanatýnýn oluþturduðu barýþçý yoldan geçiþ hakkýndaki sözlerine ki tanýtýlan 9 elsefenin Sefaleti, Karl Marks, s.195, Sol Yayýnlarý. Georg Sand ýn ünlü sözü Türkçeye çeviride açýk yazýlmamýþtýr. Orijinal bu biçimdedir. 10 Devlet ve Ýhtilâl, Lenin, sf. 30, Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý. Mahir Çayan 19

20 kitapta Lenin bunun emperyalist çaðda þartlarýn deðiþmesi nedeni ile geçersiz olduðunu belirtir adeta övgü yazarcasýna üç sayfanýn bir sütununu ayýrmasýna ne anlam vermek gerekir acaba! Barýþçýl bir dönüþüm üzerinde, herhangi bir neden yokken özellikle duranlarýn söylediklerinden soyut, lafazanlýktan öteye gitmeyen devrimci laf ebelikleri ve Marksizmin ABC si olan birkaç devrimci kýrýntý ayýklandýðýnda ortada yalnýzca sipsivri bir revizyonizmin kaldýðýný tarih bugüne kadar göstermiþtir Marksistlere Revizyonizm için Marx ýn kullandýðý anlamda ihtilâl anlamýnda devrim artýk sadece bir rüya, bir hayaldi. Tek politik amaç olarak ne kalýyordu? Oylarýn %50 sinden fazlasýný saðlamak Ýþte bunun için Marksistlerin bu konuda burunlarýnýn hassas olmasýný bay Emek yazarýnýn doðal karþýlamasý gerekirdi. Ve devrimin barýþçýl yoldan gerçekleþmesinde keskin bir revizyonizm kokusu duymak sapý samana karýþtýrmak deðil, sapý ile samaný karýþtýrmamak; bilimsel sosyalizm ve revizyonizmi ayýrmak demektir. - V - Marksistler, proletarya devleti ancak devrimle kurulabilir derken, legalitenin olanaklarýndan, burjuva parlamentarizminin olanaklarýndan yararlanmayý da ihmal etmezler. Marksistlerin en gerici parlamentolarda bile çalýþabileceklerini Marksizmin Çocukluk Hastalýðý, Devrim Stratejisi adlý eserinde Lenin açýkça belirtmiþtir. Ona göre parlamentarizm amaç deðil araçtýr. Bu nedenle parlamenter eylem; Marksistlerin sýnandýðý bir sýnavdýr. Ve ince bir çizgidir. Lenin in ünlü sözü açýktýr: Parlamenter eylem bazý kiþilere Marksist geçinen bazý kiþilere uþaklýk ünvanýný, bazý kiþilere de sürgün ve aðýr hapis cezalarý kazandýrýr. 12 Görülüyor ki Marksist-Leninist teori, bürokrasinin ve militarizmin son derece güçlü olduðu kapitalizmin can çekiþme çaðýn- 11 Lenin, Hayatý ve Eserleri, sf. 29, Henti Lefebvre, Anadolu Yayýnlarý, (tire içindekiler bize aittir). 12 Sosyalizm, s. 52, Lenin, Habora Yayýnevi, (tire içindekiler bize aittir). 20 Mahir Çayan

21 da, parlamentarizm içinde eylem gösterilirken bile parlamentarist yolla proletarya devletinin kurulmasýnýn imkansýz olduðunun bir an olsa bile unutulmamasýný öngörür. Þeyler durmadan kendilerini birinci biçimden ikincisine dönüþtürmektedirler. Oysa çeliþmeler içindeki mücadele iki biçimde de bulunur. Bunun için zýtlarýn birliðinin þarta baðlý, geçici ve nispi olduðunu, buna karþýlýk zýtlar arasýndaki mücadelenin mutlak olduðunu söylüyoruz. 13 Sýnýflý toplumlarda savaþ ve barýþ gibi zýt þeyler belli þartlarda özdeþ halindedir. Ve þartlarýn deðiþmesi halinde bu özdeþ zýtlar birbirine dönüþürler. Belli þartlarýn deðiþmesi halinde tabii. Eðer sen burjuva parlamentarizminin denge unsuru haline gelirsen, þartlar da deðiþmez, yüzeydeki barýþ da devam eder, elbette. Revizyonizme evet, devrimci sosyalizme hayýr!.. Bu, burjuva parlamentarizminde burjuvazinin ana þiarýdýr. Ancak þu gerçeði tekrar tekrar hatýrlamak gerekir, burjuva demokrasisine en saygýlý davrananlar yalnýz ve yalnýz Marksistlerdir. Dünya proletaryasý, burjuva demokrasisi haklarýný alabilmek için kan revan içinde kalmýþtýr ve bu haklarýný da elinde tutabilmek için, tabii ki bütün gücüyle savaþacaktýr. 14 Sosyalistler burjuva yasallýðýný, burjuvazinin bozmasý üzerine terkederler. Engels in önce siz ateþ edin mösyö burjuvazi sözü, Marksistlerin burjuva yasallýðýna saygýsýnýn açýk belirtisidir. Bu nedenle devrimlerin objektif þartlarýný, devrimciler deðil, baský, cebir ve þiddet getirmek suretiyle burjuvazi hazýrlar. Tekelci kapitalist dönemle birlikte baþlayan sosyalist devrimler çaðýnda, bütün proletarya devrimlerine baktýðýmýzda bu gerçeði çok açýk görürüz. - VI - Devlet ve Ýhtilâlin teorik özünü, yazýldýðý anýn siyasi 13 Teori ve Pratik, Mao Tse-Tung, s.67. Sol Yayýnlarý. 14 aþizme Karþý Birleþik Cephe, Burjuva Demokrasisine Karþý Tutum, s. 167, Dimitrov. Mahir Çayan 21

BÜTÜN YAZILAR ERİŞ YAYINLARI

BÜTÜN YAZILAR ERİŞ YAYINLARI BÜTÜN YAZIILAR ERİŞ YAYINLARI 2 İÇİNDEKİLER 7 REVİZYONİZMİN KESKİN KOKUSU (I) 24 REVİZYONİZMİN KESKİN KOKUSU (II) 39 SAĞ SAPMA, DEVRİMCİ PRATİK VE TEORİ 44 Objektif Şartlar ve Sağ Sapma 44 Objektif Şartlar

Detaylı

MAHİR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERİŞ YAYINLARI

MAHİR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERİŞ YAYINLARI MAHİR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERİŞ YAYINLARI İKİNCİ BASKI BÜTÜN YAZILAR MAHİR ÇAYAN Mahir Çayan, Bütün Yazılar Eriş Yayınları, Ocak 2015. www.kurtuluscephesi.com www.kurtuluscephesi.org www.kurtuluscephesi.net

Detaylı

Aren Oportünizminin Niteliği

Aren Oportünizminin Niteliği Aren Oportünizminin Niteliği "Öte yandan Sadun Aren ve Fatma Hikmet İşmen arkadaşlarımız gene son günlerde Zonguldak ve Karadeniz Ereğlisi'ne gitmiş oralarda partili arkadaşlar ve emekçilerle görüşmüşler,

Detaylı

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝKÝNCÝ BASKI , THKP-C/Halkýn Devrimci Öncüleri nin Merkez Yöneticilerinden Ýlker Akman tarafýndan Aralýk 1975-Ocak 1976 arasýnda yazýlmýþtýr.

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

THKP-C/HDÖ YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Yeni Oportünizm Üzerine

THKP-C/HDÖ YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Yeni Oportünizm Üzerine THKP-C/HDÖ YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI Yeni Oportünizm Üzerine, THKP-C/HDÖ Genel Komitesi tarafýndan, ilk kez 1980 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Eriþ Yayýnlarý - 2003 (Birinci

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

THKP-C/HDÖ TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI I ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

THKP-C/HDÖ TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI I ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I THKP-C/HDÖ TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI I ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 DÖRDÜNCÜ BASKI TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI I , THKP-C/HDÖ nün Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi kavrayýþýný, sistemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir?

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir? OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI 1 BÝRÝNCÝ BASKI OLÝGARÞÝ NEDÝR? , 1976 yýlýnda kitle içi eðitim çalýþmalarýnda iþlenilmek üzere Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri tarafýndan

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr; onyýllarýn mücadelesidir. Kýzýldere ve On lar

KURTULUÞ CEPHESÝ. Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr; onyýllarýn mücadelesidir. Kýzýldere ve On lar H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 66 Mart-Nisan 2002 Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr;

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN

DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN ÝÇÝNDEKÝLER 7 Birinci Baskýya Önsöz 9 Ýkinci Baskýya Önsöz 13 BÖLÜM I SINI LI TOPLUM VE DEVLET 13 1. Uzlaþmaz Sýnýf Çeliþkilerinin Ürünü Olarak Devlet 16 2. Özel Silahlý Adam

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Marksizm Nedir? Karl Marx

Marksizm Nedir? Karl Marx ÝÇÝNDEKÝLER Birinci Bölüm: MARKSÝZM NEDÝR? Giriþ Marksizmin sýnýf temeli Marksizmin bilimselliði Pratikten teoriye -Marksizmin birliði Ýkinci Bölüm: MARKSÝZMÝN REVÝZYONLARI Giriþ Kautskyizm Stalnizm Üçüncü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine

KURTULUÞ CEPHESÝ KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine 1 BÝRÝNCÝ BASKI LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mao Çe-tung 1 ASKERÝ YAZILAR MAO ÇE-TUNG Mao Çe-tung, Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý, Aralýk 1936 [Bu metin, Mao Zedung un Selected Military Writing

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. 26 Ocak 1976 Beylerderesi. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi Ulaþ Bardakçý Yüksel Eriþ, Nedim Atýlgan, Mustafa Atmaca

KURTULUÞ CEPHESÝ. 26 Ocak 1976 Beylerderesi. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi Ulaþ Bardakçý Yüksel Eriþ, Nedim Atýlgan, Mustafa Atmaca H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 16 SAYI: 89 Ocak-Þubat 2006 26 Ocak 1976 Beylerderesi Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. BDS : Bir Pragmatik Sapma

THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. BDS : Bir Pragmatik Sapma THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA THKP-C/HDÖ BDS : Bir Pragmatik Sapma, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! THKP-C/HDÖ Programýnda Burjuvazi ve Barýþ Mahir Çayan Leninizm ve Revizyonizm Çavuþesku, Revizyonizm ve Proletarya Diktatörlüðü Kapitalizm ve "Modernizasyon" Birlik,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Sendikaların krizi mi, sosyalistlerin krizi mi?

Sendikaların krizi mi, sosyalistlerin krizi mi? Sendikaların krizi mi, sosyalistlerin krizi mi? Sungur Savran Günümüzde sosyalistler arasýnda sendikalar konusundaki en yaygýn tavýr aðlaþmaktýr. En yaygýn kelime ise kriz. Sosyalist solun çok büyük bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

SOSYAL- DEVLETE DAÝR

SOSYAL- DEVLETE DAÝR Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) SOSYAL- DEMOKRASÝ NÝN VAAZ ETTÝÐÝ DEVLETE DAÝR geocities.com/icgcikg/turkish SOSYAL-DEMOKRASÝ NÝN VAAZ ETTÝÐÝ DEVLETE DAÝR 1 Ýþçiler için bir burjuva parti olarak

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

TKHP-C/HDÖ REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU ERÝÞ YAYINLARI. THKP-C/HDÖ Revizyonizmin Revizyonu

TKHP-C/HDÖ REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU ERÝÞ YAYINLARI. THKP-C/HDÖ Revizyonizmin Revizyonu TKHP-C/HDÖ REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri Genel Komitesi tarafýndan 1989 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Eriþ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

devrim yolunu tutmuºtu. kardeºi Alexander Ulyanov, Çar III. Alexander e suikast düzenlemekten St. Petersburg da

devrim yolunu tutmuºtu. kardeºi Alexander Ulyanov, Çar III. Alexander e suikast düzenlemekten St. Petersburg da I. V.I. LENÝN ÖNDERLÝÐÝNDE RUSYA MARKSÝSTLERÝNÝN, PROLETERYANIN DEVRÝMCÝ PARTÝSÝNÝ YARATMA UÐRUNDAKÝ ÇALIªMALARI BOLªEVÝZMÝN VE DÜNYADA ÝLK SOSYALÝST DEVLETÝN KURUCUSU VLADAMÝR ÝLYÝÇ ULYANOV (takma adýyla

Detaylı

NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI. Nikitin Ekonomi Politik

NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI. Nikitin Ekonomi Politik NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI Nikitin 1 SEKÝZÝNCÝ BASKI EKONOMÝ POLÝTÝK NÝKÝTÝN , P. Nikitin in Principes d Economie Politique (Editions du Progres, Moscou, 1962) adlý yapýtýnýn Le Mode de Production

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MAO ÇE-TUNG TEORÝ VE PRATÝK ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Teori ve Pratik

MAO ÇE-TUNG TEORÝ VE PRATÝK ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Teori ve Pratik MAO ÇE-TUNG TEORÝ VE PRATÝK ERÝÞ YAYINLARI Mao Çe-tung 1 TEORÝ VE PRATÝK MAO ÇE-TUNG Pratik Üzerine ve Çeliþki Üzerine, Mao Zedung un our Essays On Philosophy, oreign Languages Press, Peking 1966 yapýtýndan,

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ ERÝÞ YAYINLARI. Marks-Engels Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ ERÝÞ YAYINLARI. Marks-Engels Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ ERÝÞ YAYINLARI Marks-Engels 1 GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS Karl Marks, Gotha Programýnýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS ANTÝ-DÜHRÝNG ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Anti-Dühring

RÝEDRÝCH ENGELS ANTÝ-DÜHRÝNG ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Anti-Dühring RÝEDRÝCH ENGELS ANTÝ-DÜHRÝNG ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 ÜÇÜNCÜ BASKI ANTÝ-DÜHRÝNG BAY EUGEN DÜHRÝNG BÝLÝMÝ ALTÜST EDÝYOR RÝEDRÝCH ENGELS Hernn Eugen Dühring Umwälzung der Wiessenschaft,, (, Bay Eugen

Detaylı

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BEÞÝNCÝ BASKI DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ V. Ý. LENÝN Haziran-Temmiz 1905 [Türkçesi:

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ölüm Cezasý Karl Marks. Ulusal Sorun Üzerine Tezler Lenin. Kültürde Ulusal Özerklik Lenin

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ölüm Cezasý Karl Marks. Ulusal Sorun Üzerine Tezler Lenin. Kültürde Ulusal Özerklik Lenin H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 10 SAYI: 50 Temmuz-Aðustos 1999 50. Sayý Ölüm Cezasý Karl Marks Ulusal Sorun

Detaylı

V. Ý. LENÝN KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Karl Marks

V. Ý. LENÝN KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Karl Marks V. Ý. LENÝN KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 ÝKÝNCÝ BASKI KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ V. Ý. LENÝN Viladimir

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Milli Krizin Geliþme Dinamikleri ve Solda Özerkleþme Eðilimleri. eodal Tacirlere Politik-Ticaret Dersleri

KURTULUÞ CEPHESÝ. Milli Krizin Geliþme Dinamikleri ve Solda Özerkleþme Eðilimleri. eodal Tacirlere Politik-Ticaret Dersleri H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 16 SAYI: 85 Mayýs-Haziran 2005 Milli Krizin Geliþme Dinamikleri ve Solda Özerkleþme

Detaylı

'Ýnsan doðasý'nýn dönüþüme uðratýlmasý

'Ýnsan doðasý'nýn dönüþüme uðratýlmasý 5. Kapitalizmden Sosyalizme Geçiþ Lenin, Brest-Litovsk barýþ anlaþmasýnýn imzalanmasýndan sonra bir soluk alma fýrsatýnýn doðacaðý umudundaydý. 23 Nisan 1918 de Moskova Sovyeti ne yaptýðý bir konuþmada

Detaylı

V. Ý. LENÝN DEVLET VE DEVRÝM ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Devlet ve Devrim

V. Ý. LENÝN DEVLET VE DEVRÝM ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Devlet ve Devrim V. Ý. LENÝN DEVLET VE DEVRÝM ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 DÖRDÜNCÜ BASKI DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN Aðustos-Eylül 1917 de yazýldý. Ýlk kez, 1918 yýlýnda Zhizn Znaniye yayýnlandý. [ Devlet ve Ýhtilâl,

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. THKP-C/HDÖ 27 No lu Bildiri. Emperyalist Savaþ Stratejisi: Terörizm. Devrimci Terör ve Terörizm

KURTULUÞ CEPHESÝ. THKP-C/HDÖ 27 No lu Bildiri. Emperyalist Savaþ Stratejisi: Terörizm. Devrimci Terör ve Terörizm H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 63 Eylül-Ekim 2001 Silahlý propaganda, askeri deðil politik mücadeledir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı