MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar"

Transkript

1 MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mahir Çayan 1

2

3 BÝRÝNCÝ BASKI

4 Eriþ Yayýnlarý,

5 ÝÇÝNDEKÝLER 9 REVÝZYONÝZMÝN KESKÝN KOKUSU (I) 10 I 13 II 13 III 14 IV 20 V 21 VI 28 VII 32 REVÝZYONÝZMÝN KESKÝN KOKUSU (II) 32 I 34 II 37 III 42 IV 46 V 48 VI 52 SAÐ SAPMA, DEVRÝMCÝ PRATÝK VE TEORÝ 59 Objektif Þartlar ve Sað Sapma 59 Objektif Þartlar ve Milli Demokratik Devrim Teorisi 66 Hortlayan II. Enternasyonal Oportünizmi ve Tekelci Dönemin Marksizmi 70 Köylü Devrimi Olarak Milli Demokratik Devrim Savaþý 71 Sað Sapma ve Devrimci Pratik 74 Proletaryanýn Öncülüðü Meselesi 74 Objektif-Subjektif Ýliþkisi 81 Ýttifaklar Politikasý ve Sað Sapma. Ünlü Ýkili Görev 87 Kemalizmin Saðý-Solu ve Asker-Sivil Aydýn Zümre 93 Milli Cephe Politikasý 97 Kitle Çizgisi ve Sað Sapma 99 Sonsöz 100 YENÝ OPORTÜNÝZMÝN NÝTELÝÐÝ ÜZERÝNE 102 Marksist Metot Üzerine 108 idel-guevara ve Küba Deneyi Karþýsýndaki Tavrýmýz 113 Mao nun Leninizmin Hazinesine Katkýlarý ve Yeni Oportünizm 114 Milli Demokratik Devrim Teorisi

6 114 Milli Demokratik Devrim Özünde Bir Köylü Devrimidir 116 Halk Savaþý Milli Demokratik Devrimin Zorunlu Bir Duraðýdýr 117 Ýdeolojik Öncülük Esastýr 118 Milli Demokratik Devrim Stratejik Tezi, Proletaryanýn Hegemonyasýný Ýçinde Taþýr 127 Proleter Kültür Devrimi 130 Objektif Þartlar Esas aktördür 132 Hegemonyanýn Objektif Þartlarýnýn Varlýðý Tartýþýlamaz! 139 Sosyalist Siyasi Bilinç ve Proleter Devrimci Siyasi Mücadele 147 AYDINLIK SOSYALÝST DERGÝ YE AÇIK MEKTUP 147 I 148 II 150 III 157 IV 158 Devrim Anlayýþý 160 Çalýþma Tarzý 161 Örgüt Anlayýþý 166 V 167 YAYIN POLÝTÝKAMIZ 171 DEVRÝMDE SINI LARIN MEVZÝLENMESÝ 173 Ýdeolojik Önderlik Esastýr 180 Köylülerin Devrimde Temel Gücü Teþkil Etmesi, Devrimci Savaþta Kýrlarýn Temel Alan Olmasýndan Dolayýdýr 182 Askeri Yan, Ýdeolojik ve Politik Yandan Ayrý Olarak Ele Alýnamaz 187 KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM I 189 Önsöz 192 Devrimin Tanýmý 194 Birinci Bölüm Tekel Öncesi Marksizmde Devrim Teorisi 194 I. Marx ve Engels de Devrim Kavramlarý 198 II. Devrim Aþamasý, Evrim Aþamasý ve Buhranlar Teorisi 205 III. Sürekli Buhran ve Sürekli Devrim Teorisi 210 IV. Devrimci Þiddet ve Barýþcýl Geçiþ 212 V. Millilik ve Enternasyonalizm 214 VI. Proletarya Devrimi, Tek Ülkede mi, Bütün Avrupa da mý? 216 Ýkinci Bölüm Emperyalist Dönem Marksizminin Devrim Teorisi 216 I. Serbest Rekabetçi Kapitalizmin Tekelci Kapitalizme Dönüþmesi 219 II. Marksizmin Ortodoks Tahrifi ve Leninist Devrim Teorisi (I) 224 III. Marksizmin Ortodoks Tahrifi ve Leninist Devrim Teorisi (II)

7 224 Leninist Kesintisiz Devrim Teorisi ve Menþevizm 229 IV. Bolþeviklerin ve Menþeviklerin Parti Anlayýþlarý 234 V Devrimi ve Lenin in Öngördüðü Demokratik Halk Devrimi 235 Devrim Þehirden Kýra Doðru Bir Rota Takip Edecektir 235 Kurulacak Olan Ýktidar Temel Güçlerin Ýktidarý Olacaktýr; Ýþçi ve Köylü Devrimci Diktatoryasý 240 VI. Evrim Aþamasý, Devrim Aþamasý 242 Evrim Dönemi 243 Devrim Aþamasý 247 KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III 249 Giriþ 253 Birinci Bölüm Ön Açýklamalar 253 I. Marksizm-Leninizm Bir Eylem Kýlavuzudur 255 II. Leninizmin Evrensel Tezleri 257 III. Evrim-Devrim Aþamalarý ve Çalýþma Tarzý 265 Ýkinci Bölüm Emperyalizmin III. Bunalým Dönemi ve Leninist Çizgi 265 I. Emperyalizmin III. Bunalým Dönemi 274 II. Oligarþik Dikta 276 III. Devrimci Çizgi ve Revizyonizm 285 Üçüncü Bölüm Türkiye nin Tarihi-Sosyal-Ekonomik Özellikleri 285 I. Merkezi eodal Osmanlý Devleti 289 II. Kemalizm 291 III Devrimi, ve Dönemleri 295 IV Dönemi 296 V. 12 Mart ve Deðiþen Sýnýf Ýliþkileri 307 Dördüncü Bölüm Stratejik Hedefimiz, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Devrimdir 312 Beþinci Bölüm 12 Mart Sonrasý Türkiye Solu

8

9 REVÝZYONÝZMÝN KESKÝN KOKUSU (I) * Bilindiði gibi Türkiye, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir ülkedir. Böyle bir ülkede devrimci mücadele, baðýmsýzlýk ve demokrasi için yapýlan mücadeledir. Yani emperyalizmin ve uzantý ve müttefiklerinin temizlendiði, milli bir demokrasiye sahip, tam baðýmsýz Türkiye yi kurma mücadelesidir, bugünkü devrimci mücadele. Milli demokrasiye sahip, baðýmsýz Türkiye yi kurma mücadelesi yalnýzca proleter devrimcilerin deðil, bütün Türkiyeli yurtseverlerin ortak bir mücadelesidir. Bu nedenlerden dolayý bu yazý, proletarya devletinin kurulmasý sürecine iliþkin sorunlarý içerdiðinden dolayý, Türkiye için sunulan bir öneri deðildir. Sosyal bilimlerden birazcýk haberi olan bir kiþi bunu açýkça görür. Bu yazý proletarya devletinin kurulmasýna yönelik Marksist devrim teorisinde, dolayýsýyla Marksist bilimde ya- * Bu yazý, ilk kez 12 Aðustos 1969 tarihinde Türk Solu dergisinin 91. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr. Mahir Çayan 9

10 pýlan tahrifatý ortaya koymak için yazýlmýþtýr. Ayrýca þu gerçeði de özellikle belirtmek gerekir; Herhangi bir düþünce sistemine kiþi katýlýr veya katýlmaz, bu seçiþ tamamen ona ait ve onun özgürce yapacaðý bir zihni iþlemdir. Ancak ister kabul edelim ister etmeyelim bilimsel namusluluk içinde kalmak istiyorsak, düþünce sistemlerinin kanun ve tezlerini tahrif etmeden ortaya koymamýz gerekir. Bilimsel namusluluk için bu da yetmez, hangi dünya görüþü olursa olsun, o düþüncenin ustalarýnýn eserlerine yapýlan tahriflere müdahale ederek subjektif olarak kabul etmesek bile, meseleyi objektif olarak ortaya koymamýz ve yapýlan tahrifatý düzeltmemiz gerekir. Eðer Kenan Somer, Marksizmin deðil de, baþka herhangi bir düþünce sisteminin ana bir eserinde tahrifat yapmýþ olsaydý, biz ona da müdahalede bulunur ve bay Somer in yapmýþ olduðu eserin ruhuna aykýrý yorumu objektif olarak ortaya koyardýk. (Bilimsel namusluluk bunu öngördüðü için) - I - Bilimsel sosyalizmin ustalarý devrimci savaþý, iktisadi, siyasi, ideolojik mücadele diye tanýmlarlar. Sahip olduðu devlet aygýtý, ideolojisi, kültürü, sanatý... vb. bilimsel sosyalizmin karþýsýnda bozguna uðramýþ olan karanlýk güçler, zorla, savaþla geliþmesini, güç kazanmasýný önleyemedikleri proleter sosyalizminin geliþmesini bir süre de olsa engellemek için, proleter sosyalist saflara sýzarak proleter sosyalist teoride tahrifler, sabotajlar yapmaya, devrimci saflarda kargaþalýk yaratmaya çalýþýrlar. Tarihin diyalektiði öyledir ki Marksizmin nazari zaferi, onun maruzlarýný Marksizm kýlýðýna girmeye mecbur eder. 1 Bilimsel sosyalist teoride tahrifler yapma ve kafalarý bulandýrma eylemi mutlaka bilinçle ve art niyetle yapýlmaz. Ýnsanlýðýn mutluluðu, özgürlüðü, vb. gibi yüce amaçlarla yola çýkan kiþi, iki bin yýlýn idealist tortularýndan salt anlamýyla arýnamamasýnýn ve de devrimci teoriyi kavrayamamasýnýn sonucu proleter sosyalist teo- 1 Karl Marx, Hayatý ve Eserleri II, Henri Lefebvre, sf. 145, Anadolu Yayýnlarý. 10 Mahir Çayan

11 rinin lafýzlarýna kölece baðlanýlmasý, sýnýf iç güdüsünde devrim yapamamýþ sözde sosyalist, pratiðe katýlmayan bir bireyci vb. bilimsel sosyalist teoride tahrifler yaparak, gerici sýnýflarýn hesabýna pekala çalýþabilir. Bu kiþiye literatürde objektif olarak ajan denilir. Bilimsel sosyalizmin ustalarý tehlikeyi baþlangýçtan itibaren görmüþler ve bilimsellik kisvesi altýndaki bu gerici güçlerin devrimci saflardaki uzantýlarýyla, yaþantýlarý boyunca mücadele etmiþlerdir. Bilimsel sosyalizmin geliþimi bir yerde bu sapmalara karþý verilen uzun mücadeleyle hýzlanmýþ ve güç kazanmýþtýr. Açýkça karþý saflarda yer alanlardan çok daha tehlikelidirler, sosyalist saflardaki gericiler. Kýsaca özetlersek, anti-sosyalist güçlerin, kýlýk deðiþtirip devrimci saflara sýzarak, bilimsel sosyalist teoride sabotajlar yapmasýna literatürde oportünizm denir. Oportünizm bukalemun gibidir. Amacý için girmeyeceði kýlýk, yapmayacaðý þey yoktur. Oportünizm, çeþitli kýlýklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çýkar. Oportünizmin kýlýðýný, o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, geliþme derecesi geliþme derecesi ile kopmaz baðlarý olan proletaryanýn politik bilinç ve örgütlenme düzeyi, dolayýsýyla ülkenin içinde bulunduðu devrim aþamasýnýn niteliði belirler. Kýsaca denirse, dünyadaki ve ülkedeki hakim ve tali çeliþkilere göre oportünizm biçimlenir, kýlýk kýyafetini ayarlar. Hangi devrim süreci içinde olursa olsun, hangi kýlýða bürünmüþ olursa olsun oportünizmin deðiþmez özelliði ideolojik mücadeleden kaçmaktýr. Oportünizmin panzehiri ideolojik mücadeledir. Oportünizm devrimci teorinin karþýsýna hiç bir zaman açýkça çýkamaz. 2 Oportünizmin açýkça çýkamamasýndan anlatýlmak istenen þudur; açýkça teorik tartýþmalardan kaçýnmak, devrimci teoriyi küçümseyerek yalnýz pratiðe önem vermek, koþullarý ve olanaklarý uygun ise bilimsel sosyalizmin öðrenilmesine karþý çýkmak ve parti içinde sosyalist eðitimi önemsememek, ülkenin koþullarýnýn uygun olmadýðýný söyleyerek bilimsel sosyalist teoriye ters düþen kavramlar kullanmak ve aykýrý þeyler söylemek ve kanýmýzca en önemlisi de, bilimsel sosyalizmin ustalarýnýn arkasýna gizlenerek, bilim- 2 Geniþ bilgi için bkz; Aren Oportünizminin Niteliði, Türk Solu, Sayý, 88. sf Mahir Çayan 11

12 sel sosyalizmin ana metinlerinde tahrifat yaparak, kendi oportünist tezlerini bilimsel sosyalizmin tezleri diye savunmaktýr. En son söylediðimiz oportünizm, yani bilimsel sosyalizm ustalarýnýn eserlerini tahrif ederek, bilimsel sosyalizm ustalarýnýn, yaþadýklarý dönemin bazý ülkelerinin ayrýk ve özel koþullarýnýn oluþturduðu sosyal pratikten hareketle, o ülkeler için geçerli olan istisnai tezlerini, evrensel geçerliliðe sahip tezler diye ileri sürerek veyahut bunun tam tersi bir davranýþla uzlaþmaz çýkar çeliþkileri devam ettiði sürece, evrensel geçerliliðe sahip ana tezlerin geçmiþ dönemin tezleri olduðunu ve içinde yaþanýlan dönem için geçerli olmadýðýný söyleyerek kafalarda karýþýklýk yaratýp kendi tezlerini sinsice sergileyen oportünizm en ince, en dikkat edilmesi gereken ve de en tehlikeli olan oportünizm türüdür. Özellikle, bilimsel sosyalizmin ana eserlerinin kýsa bir zaman dilimini kapsayan bir süreç içinde çevrilmesinden dolayý sosyalist bilinç düzeyinin pek yüksek olmadýðý, sosyalizm adýna oportünizmi tezgahlayarak, sosyalist hareketi, yýðýnlarýn gözünde geçici de olsa bir çýkmaza sokmayý ve karamsarlýk yaratmayý baþarabilmiþ olan oportünist bir kliðin yönetimindeki sosyalist (!) bir partiye sahip, sýnýrlý bir parlamentarizmin yürürlükte olduðu yarý-sömürge bir ülkede çok daha fazla önem kazanýr, bu tip oportünizm. Bu nedenle Emek dergisinde Marksizmin ana eserlerini tanýttýðýný söyleyen Kenan Somer in kitap tanýtmalarý üzerinde titizlikle ve dikkatle durmak gerekir. Somer, Marksizmin ana eserlerini deðil de, kendi oportünist düþüncelerini Lenin ve Mao nun eserleriyle kanýtlamaya (!) çalýþmaktadýr. Bunu ilginç bir ikilem içinde yapmaktadýr; Marksist diyalektik metodu tahrif ederek, bir yandan Marksist metodun dinamiði olan somut durumlarýn, somut tahlili ilkesini amacýndan saptýrarak, somut durumun somut tahlilinden bilimsel soyutlamaya geçiþi, yani diyalektiðin ana ilkelerinden biri olan özelden genele, genelden özele iki bilme yolu arasýndaki iç baðý ihmal ederek, diðer yandan somut durumlarýn, somut tahlili ilkesini bir tarafa iterek Marx ýn tekel öncesi kapitalizmde ayrýk ve çok özel koþullar için ileri sürdüðü, fakat tekelci kapitalist dönemde Leninizmin geçersiz kabul ettiði önerilerini, bugün geçerliymiþçesine ileri sürerek tekelci kapitalist dönemin Marksizmi olan Marksizm-Leninizmi yadsýma gayretleri içinde görülmektedir, bay Somer. 12 Mahir Çayan

13 Somer, özellikle, Marksizm-Leninizmin, ihtilâlle burjuva diktatoryasýnýn parçalanýp, proletarya diktatörlüðüne dönüþtürülmesine iliþkin devrim teorisinin emperyalist çaðdaki evrensel geçerliliðini oportünizmle küllemeye çalýþmaktadýr. Biz bu yazýmýzda, yalnýzca Leninizmin ana eserlerinden olan Devlet ve Ýhtilâl in tanýtýlmasý sýrasýnda Leninist devrim teorisinin nasýl tahrif edilmeye çalýþýldýðýný göstermeye çalýþacaðýz. - II - Sosyalist devrimin barýþçý yoldan gerçekleþmesi meselesinde sapý samana karýþtýrarak, keskin bir revizyonizm kokusu duyanlar vardýr. (Emek, Sayý: 5, sf. 6) Gerçekten de bilimsel sosyalizmin kurulmasýndan bugüne kadar sosyalizme barýþçý yoldan geçiþ sorununda daima burunlarý hassas olmuþtur, Marksistlerin. Ve dikkatler daima bir sapmanýn olup, olmadýðýna yönelmiþtir. Emperyalist dönemde ise Marksistlerin burnuna keskin bir revizyonizm kokusu gelmiþtir, bu sözden. Tekelci kapitalist dönemde bu sözün neden keskin bir revizyonist kokuyu yaydýðýnýn detaylarýna geçmeden önce, bu sözün ilk planda neyi hatýrlattýðýný belirtelim. Bu sözler bize eski bir türkünün sözlerini, Bernstein, Plekhanov, Kautsky, Turati, Jaureslerin, kýsaca 2. Enternasyonalin söylediði o meþhur türkünün sözlerini anýmsatmaktadýr. Adý oportünizm, saðcý-sosyalizmdir, bu türkünün. Her ne kadar bay Somer bunu açýkça, yüreklilikle söylemiyorsa da, tanýttýðýný iddia ettiði yapýtlarýn arasýnda sinsi sinsi mýrýldandýðý, aðzýnda eveleyip, gevelediði türkü ayný türküdür. Hem de bunu ustalarýnýn izinde yürüyerek, Bernsteinvari güftenin Marks a ait olduðunu iddia ederek yapmaktadýr. - III - Barýþçýl yollardan sosyalizme geçmek ne demektir? Kýsaca açýklayalým. Barýþçýl yollardan sosyalizme geçmek, burjuva parlamentosu aracýlýðýyla sosyalizme geçmeyi mümkün görmektir. Ve barýþçýl Mahir Çayan 13

14 yollardan sosyalizme geçmek proletarya diktatoryasýný ön görmez. Sýnýflar arasý parlamentarist yarýþý ve bu yolla nihai olarak sosyalizme geçilebileceðini öngörür. Çaðýmýzda barýþçýl yollardan sosyalizme geçilebileceðini kabul eden bütün parlamentocu sosyalist partiler, iktidara geldiklerinde proletarya diktatoryasýný kurmayacaklarýný açýkça ilan etmiþlerdir. 3 - IV - Böyleleri için tekelci kapitalist dönemde barýþçýl bir yoldan sosyalizme geçme sorununda keskin bir revizyonizm kokusu duyanlar için bu meselenin geçmiþinden kýsaca söz etmek belki yararlý olur. Aslýnda bu mesele de Marx ýn adýyla baþlar. Gerçekten Marx, I. Enternasyonalin 1872 Lahey Kongresinden sonra, Amsterdam da düzenlenen bir mitingde konuþmuþ ve bazý þartlarda emekçilerin amaçlarýna barýþçý araçla da varabileceklerini söylemiþtir. Marx ayný düþünceyi daha önce de ifade etmiþ, örneðin The World adlý bir Amerikan gazetesine verdiði demeçte (3 Temmuz 1871) amaca barýþçý ajitasyonla daha çabuk ve daha emin ulaþmanýn mümkün olduðu yerde silahlý ayaklanmanýn büyük bir budalalýk olacaðýný söylenmiþtir. Gene Marx, ünlü Amsterdam konuþmasýndan daha sonra, 1878 de Almanya da yürürlüðe konan anti-sosyalist kanun dolayýsýyla, iktidarý elde tutanlar tarafýndan þiddete baþvurulmadýkça, tarihi geliþmenin barýþçý kalabileceðini, ama eski düzenden çýkarý olanlar þiddete baþvururlarsa, barýþçý hareketin þiddete dönüþebileceðini söylüyordu demekte Kenan Somer. (Emek, Sayý: 5, sayfa: 16) 4 Kenan Somer in yaptýðý ile, 2. Enternasyonalin oportünist liderlerinin yaptýklarý arasýnda, insaný þaþýrtacak derecede ilginç bir ayniyet vardýr. Yarým asýrý aþan bir zaman dilimi önce, Marksizmin sofrasýna 2. Enternasyonalin oportünist liderlerinin sürdükleri bu yemeðin zamanýný geçirdiði için, içi geçmiþ olduðunu, dolayýsýyla yenilemeyeceðini ve bu nedenle bu bayatlamýþ yemeðe Marksizmin sof- 3 Çaðýmýzda bu yolu savunanlar proletarya diktatoryasýný öngörmemektedirler. Oysa Marx, istisnai ve de ufak bir ihtimal olarak kabul ettiði bu yöntemin sonucunda mutlaka proletarya diktatoryasýný öngörür. 4 Tire içindeki yazýlar bize aittir. 14 Mahir Çayan

15 rasýnda yer olmadýðýný Lenin o denli açýk bir biçimde belirtmiþtir ki, ayný bayatlamýþ yemeði (hem de Devlet ve Ýhtilâl yapýtýný tanýtýrken) tekrar sofraya getirmek cesaretini gösteren Bay Somer e ve bu korkunç cesaretine hayran olmamak ve de þaþmamak elde deðil. 5 Bize burada düþen iþ, oportünizmin bu önerilerini çürüten Marksizmin ustalarýnýn bu soruna iliþkin sözlerini açarak sergilemektir. Önsel olarak, þunu açýkça söylemek gerekir, Marksizme iliþkin bir yazýda hem de Devlet ve Ýhtilâl in tanýtýlmasýnda Marx ýn tamamen özel, istisnai koþullar ve durumlar için, bir ihtimal olarak öngördüðü ki Leninizm ile geçerliliðini o ülkelerde de yitiren ve hiç bir ana yapýtýnda uzunca bahsedilmeyen sosyalizme barýþçýl yollardan geçilmesinden uzunca bahsedip de, Marx ve Engels in genel kural olarak zora dayanan devrimi öngördüðünden bir tek kelimeyle bile bahsetmemek, Marx ve Engels i tahrif etmekten baþka bir þey deðildir. Marx, barýþçýl yollardan sosyalizme geçiþi bazý þartlarda ve amaca barýþçý ajitasyonlarla daha çabuk ve daha emin ulaþýlmasýnýn mümkün olduðu yerlerde diyerek açýkça bu yöntemin istisnai olduðunu belirtmiþtir. Marx, barýþçýl yollardan sosyalizme geçiþ i Kara Avrupa sýndan tamamen farklý ve de çok deðiþik özelliklere sahip Ýngiltere ve Amerika için, bir ihtimal olarak öngörmüþtür. Bir kere, bu tarihlerde her iki ülkede de kapitalizm, diðer Kara Avrupasý ülkelerinde olduðu gibi serbest rekabetçi dönemi içindeydi. Ýkinci olarak, özellikle Ýngiltere, ülkenin geleneksel siyasi özgürlüðünün bir sonucu olarak, Kara Avrupasýna nazaran kültür düzeyi yüksek ve nüfusun içinde yoðun bir aðýrlýðý olan, sendikalarda iyi örgütlenmiþ bir proletarya sýnýfýyla, uzlaþma geleneðine sahip kolayca satýn alýnabilecek bir kapitalist sýnýfa sahiptir. Bu niteliklerinin yanýnda güçsüz, az geliþmiþ bir bürokrasi ve militariz- 5 Somer in cesaretini çok büyütmemek gerekir aslýnda. Çünkü Somer bu yolu öneren tek kiþi deðildir. Batý kapitalist ülkelerinde bütün Marksizm kalpazanlarý, bu biçimde sürekli yayýnlar yapmaktadýrlar. Ayrýca dünyanýn bilinen bir geri kalmýþ ülkesinde biz dünyada denenmemiþ bir yolu ilk defa deniyoruz. Bu bizim Marksizme katkýmýzdýr diyerek bu yolu savunan bir kalpazanlar grubunun çýðýrtkan baðýrtýsý da meseleyi bilenlerin kulaklarýnda hala yankýlar yapmaktadýr. Mahir Çayan 15

16 me sahip olmasý nedeniyle Ýngiltere ye ayrýcalýk Marx tarafýndan tanýnýyordu. (Amerika nýnki de Ýngiltere ye benzer). Nicelik ve nitelik olarak oldukça güçlü bir proleter sýnýfa ve güçsüz bir bürokrasi ve militarizme sahip Ýngiltere de devrime ihtilâlle deðil, barýþçýl yollardan geçilebilinirdi, Marx a göre. O sýrada, iþçilerin Ýngiliz kapitalistlerine barýþçý yoldan boyun eðdirmelerinin mümkün olduðu fikrini yaratan þartlar bunlardý 6 diyen, Lenin, tekelci kapitalist dönemde, tekel öncesi kapitalist dönem için doðru olan bu görüþün, deðerini yitirdiðini söyleyerek, bu dönemde koþullarýn deðiþtiðini ve bu ülkelerde militarizmin ve bürokrasinin Kara Avrupasý nýn ülkelerinden artýk farklý olmadýðýný, bu nedenle diðer ülkelerde olduðu gibi Amerika ve Ýngiltere de de sosyalist devrimin temel þartýnýn ancak þiddet kullanarak, devlet makinasýnýn kýrýlmasý ve proletarya diktatörlüðünün kurulmasý yoluyla sosyalizme geçilebileceðini ileri sürüyordu. (Devlet ve Ýhtilâl, 51, 52 ve 53, 84 de detaylý bir biçimde açýklamaktadýr Lenin). Marx ýn Ýngiltere ile Amerika için tanýdýðý sýnýrlama, daha doðrusu istisna, bu ülkelerde geliþmiþ bir militarizm ile geliþmiþ bir bürokrasi olmadýðý sürece yerindeydi. Lenin in görüþüne göre, bu sýnýrlama, Ýngiltere ile Amerika daki militarizm ile bürokrasi, Avrupa Kýtasýndaki öbür ülkelerde olduðundan daha çok deðilse bile daha az olmayan bir geliþmeye ulaþýnca, tekelci kapitalizm þartlarýnda ortadan kalkýyor. Bu yüzden büyük proletarya devrimi, istisnasýz bütün emperyalist devletlerde, sosyalizme yönelmiþ geliþme için kesinkes bir önþarttýr. 7 (Stalin, Sað Sol Sapmalar Üzerine, Partimizdeki sosyal demokratik sapmalar üzerine için sonsöz, 3 Kasým 1926, sf.76) Gelelim 1878 Almanya sýnda yürürlüðe konulan anti-sosyalist kanun dolayýsýyla Marx ýn söylediklerine. Bir kere Marksistler herhangi bir dönemde herhangi bir durum için önerilen taktikleri, yöntemleri, o dönemin tarihi ve o ülkenin koþullarý içinde yorumlarlar. Marx, bu sözleri o dönemde Alman militarizminin çok güçlü olmasý ve Gousehalk lerin eski etkinliklerini önemli ölçüde yitirmelerine karþýn, hala proletarya üzerinde nüfuz sahibi olmalarýný ve bu anarþist gruplarýn, subjektif þartlar 6 Toprak Meselesi, Ayni Vergiler Üzerine, sf. 150, Lenin, Sol Yayýnlarý. 7 Düz yazýlar bize aittir. 16 Mahir Çayan

17 uygun deðilken zamansýz bir çýkýþ yaparak bir bozguna sebep olabileceklerini düþünerek söylemiþtir. Bütün sosyalist örgütlerin, iþçi yýðýn örgütlerinin, sosyalist basýnýn yasaklanmasýný öngören bu kanun, 1890 da yýðýn iþçi hareketleri sonucunda, yani pasif olarak deðil, aktif bir karþý koyma ile kalkmýþtýr. Ýkinci olarak, Marx ýn þiddete baþvurulmadýkça þiddete baþvurulmamasý sözü, Marksizmin genel kuralýdýr. Marksizm içinde saldýrganlýðý ve þiddeti taþýmaz. Ancak zora zorla karþý karþýlýk verir. Ve Marksistler yasallýðý burjuvazi bozmadan bozmazlar. Marks ýn bu denli açýk ve saptýrýlmayacak sözü bile saptýrýlmýþtýr. Þiddete baþvurulmadýkça, tarihi geliþimin barýþçýl kalabileceðine iliþkin sözlerine, o dönemde de bugün bay Somer in yaptýðý gibi dört elle sarýlmýþtýr, oportünistler. Oportünistlerin Marx ýn bu sözünü saptýrmalarýný þiddetle eleþtirmiþtir, Engels. Ve Engels in 19 Haziran 1871 deki oportünizme dönük eleþtirilerini kapsayan Erfurt Program Taslaðýnýn Eleþtirisi nin Kautsky tarafýndan nasýl hasýraltý edildiði ve Neue Zeitung ta ancak on yýl sonra yayýnlandýðý sosyalistler tarafýndan bilinen bir gerçektir. Erfurt Program Taslaðýnýn Eleþtirisi nde Engels, Marx ýn Alman militarizminin güçlülüðünden dolayý barýþçýl bir yöntem önermesine ki asla pasifizmi önermemiþti Marx iliþkin sözlerine, dört elle sarýlarak kendi burjuva reformizmlerine alet etmeye çalýþan Alman oportünistlerini en sert biçimde yererek,... Ama ne olursa olsun, olaylar ileriye doðru zorlanmalýdýr. Bunun ne kadar gerekli olduðunu, bugün sosyal demokrat basýnýn büyük bir kýsmýnda yayýlmaya (einreissende) baþlayan oportünizm apaçýk gösterir. Partinin, sosyalistlere karþý kanunun yenilenmesi korkusu içinde, ya da kanun yürürlükteyken mevsimsiz olarak yayýlmýþ bazý fikirleri hatýrlayarak, þimdi bütün taleplerini barýþçýl yoldan gerçekleþtirmek için Almanya da mevcut kanuni düzeni yeterli olarak kabul etmesi isteniyor... suçlar (Lenin, Devlet ve ihtilâl, s.90). Ve bundan sonra Lenin devam eder. Alman sosyal demokratlarýn olaðanüstü kanunun yenilenmesi korkusuyla hareket etmeleri Engels in birinci plana koyduðu ve tereddüt etmeksizin oportünizm olarak suçladýðý esaslý bir olgudur. (Lenin, Devlet ve Ýhtilâl, sf. 91). Görüldüðü gibi mesele son derece açýk; Marx ýn çok istisnai tarihi þartlar için ve çok özel niteliklere sahip tekel öncesi Amerika ve Ýngiltere si için bir ihtimal olarak barýþçýl yollardan sosyalizme Mahir Çayan 17

18 geçiþe iliþkin söylediði sözler Leninizm tarafýndan tekel öncesi doðru, fakat tekelci kapitalist dönem için doðru ve geçerli kabul edilmemektedir. Ve Marksist-Leninist teoriye karþý, oportünistler dört elle bu sözlere sarýlarak demagojilerine Marx ýn bu sözlerini kýlýf yapmaya çalýþmýþlardýr. Aslýnda bu mesele Marx adýyla baþlýyor diyen Bay Somer i, baza düþmüþ turnusol misali, sosyalizmin hocalarýnýn bu konudaki düþüncelerinin içine batýrýp çýkardýktan sonra, konuya Stalin in sözleriyle noktayý koyalým: Marx ýn þartlý sýnýrlamasýna dört elle sarýlan ve bu sýnýrlamayý proletarya diktatörlüðüne karþý ileri süren BÜTÜN ÜLKELERÝN OPORTÜNÝSTLERÝ, bu yüzden Marksizmi deðil, kendi oportünist meselelerini savunuyorlar. 8 Marksist doktrinin ana çatýsý olan sýnýf mücadelesi Marx tan önce bilinen ve burjuva tarihçi ve ekonomistlerinin kabul edip irdeledikleri bir düþündür. Marx ýn yaptýðý, bu sýnýf mücadelesinin zorunlu olarak, o zamana kadar görülmemiþ derecede sert bir ihtilâlle burjuva devlet cihazýný parçalayarak, sosyalizme proletarya diktatoryasýnýn aracýlýðýyla varacaðýný açýk seçik koymasýdýr. Gerek Marx, gerek Engels, Lenin in açýkladýðý gibi kendilerini devrimi gerçekleþtirme metotlarýyla, yani biçim meseleleriyle birçok yeni durumlarýn ortaya çýkabileceðini ve devrim süreci içinde sýk sýk deðiþebileceðini düþünerek baðýmlý kýlmamýþlardýr. Ancak Marx ve Engels in düþüncelerinin temelinde yatan gerçek yine Lenin in belirttiði gibi þiddete dayanan devrim dir. Ve bu genel ilkedir. Marx ve Engels in þiddete dayanan devrimin kaçýnýlmazlýðý ile ilgili doktrini.. burjuva devletiyle ilgilidir. Burjuva devleti proleter devlete (proletarya diktatoryasýna) yerini yok olma yoluyla deðil, genel kural olarak, ancak ve ancak þiddete dayanan bir devrimle býrakabilir. Engels in þiddete dayanan devrime yaptýðý övgü, Marx ýn birçok beyanlarýyla tam bir uygunluk halindedir. (Þiddete dayanan devrimin kaçýnýlmazlýðýný yürek pekliðiyle, açýkça ilan eden elsefenin Sefaleti ve Komünist Manifestosu nun vargýsýný hatýrlay- 8 Sað-Sol Sapmalar ( Partimizdeki sosyal demokratik sapmalar üzerine Ýçin Sonsöz.) 3 Kasým 1926, sy.76, Stalin, Sol Yayýnlarý, Ankara. 18 Mahir Çayan

19 alým, otuz yýl daha sonra, 1875 de Marx ýn Gotha Programýnýn oportünist muhtevasýný yerin dibine batýrdýðý (Gotha programýnýn eleþtirisini hatýrlayalým). Bu övgü hiç de bir boðuntu sonucu, bir tumturaklý söz, bir tartýþma hevesi deðildir. Bu þiddete dayanan devrim fikri ve bu fikrin ta kendisini sistemli olarak yýðýnlara maletme zorunluðu, Marx ve Engels doktrininin tümünün temelinde yatan bir þeydir diyor Lenin, Devlet ve Ýhtilâl inde (sf. 31) Halk Bankasý aracýlýðýyla iþçilere karþýlýksýz kredi vermek suretiyle, sýnýf mücadelelerinin, barýþçýl bir biçimde hallolunabileceðini ileri süren Proudhon a Marx ýn verdiði cevap kesindir.... Ancak artýk sýnýflarýn ve sýnýf çeliþmelerinin bulunmadýðý bir düzendedir ki, sosyal evrimler, artýk siyasi devrimler olmaktan çýkacaklardýr. O zamana kadar toplumun her yerinden deðiþtirilip, düzeltilmesinin arifesinde sosyal bilimin son sözü þu olacaktýr, YA MÜCADELE, YA ÖLÜM, YA KANLI SAVAÞ, YA DA YOK OLMA. 9 Ýþte Engels in bu konudaki düþüncesi diyerek Lenin, Engels ten (Anti-Dühring ten) alýntý yapýyor; akat zorun tarihte (kötülük kaynaðý olmaktan) baþka bir rol, devrimci bir rol de oynadýðýný, zorun Marx ýn sözleriyle bir yenisine gebe olan her eski toplumun ebesi; toplumsal hareketin taþlaþmýþ ömrünü bitirmiþ politik biçimleri alteden ve parçalayan aleti olduðuna dair Bay Dühring de bir tek kelime yoktur. O sadece içini çekerek ve ah ederek, sömürme ekonomisinin yýkýlmasý için zorun belki de lüzumlu olabilmesi imkanýný itiraf etmektedir... Engels, görüldüðü gibi Marx ýn ihtilâl teorisinden bir tek kelime söz etmemesi nedeni ile ki Dühring þiddeti de kabul etmektedir, barýþçýl yolun dýþýnda Dühring i eleþtirmektedir. Ya Kenan Somer? Marx ýn devrim hakkýndaki düþüncelerini bu denli açýk ortaya koyan Devlet ve Ýhtilâl i iki-üç sayfa içinde tanýtýrken, Marx ýn genel ilke olarak kabul ettiði ihtilâle iliþkin düþüncesinden bir tek kelime bile bahsetmeden Marx ýn istisnaya iliþkin önerdiði ve bir söylev ve gazeteciye verilen beyanatýnýn oluþturduðu barýþçý yoldan geçiþ hakkýndaki sözlerine ki tanýtýlan 9 elsefenin Sefaleti, Karl Marks, s.195, Sol Yayýnlarý. Georg Sand ýn ünlü sözü Türkçeye çeviride açýk yazýlmamýþtýr. Orijinal bu biçimdedir. 10 Devlet ve Ýhtilâl, Lenin, sf. 30, Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý. Mahir Çayan 19

20 kitapta Lenin bunun emperyalist çaðda þartlarýn deðiþmesi nedeni ile geçersiz olduðunu belirtir adeta övgü yazarcasýna üç sayfanýn bir sütununu ayýrmasýna ne anlam vermek gerekir acaba! Barýþçýl bir dönüþüm üzerinde, herhangi bir neden yokken özellikle duranlarýn söylediklerinden soyut, lafazanlýktan öteye gitmeyen devrimci laf ebelikleri ve Marksizmin ABC si olan birkaç devrimci kýrýntý ayýklandýðýnda ortada yalnýzca sipsivri bir revizyonizmin kaldýðýný tarih bugüne kadar göstermiþtir Marksistlere Revizyonizm için Marx ýn kullandýðý anlamda ihtilâl anlamýnda devrim artýk sadece bir rüya, bir hayaldi. Tek politik amaç olarak ne kalýyordu? Oylarýn %50 sinden fazlasýný saðlamak Ýþte bunun için Marksistlerin bu konuda burunlarýnýn hassas olmasýný bay Emek yazarýnýn doðal karþýlamasý gerekirdi. Ve devrimin barýþçýl yoldan gerçekleþmesinde keskin bir revizyonizm kokusu duymak sapý samana karýþtýrmak deðil, sapý ile samaný karýþtýrmamak; bilimsel sosyalizm ve revizyonizmi ayýrmak demektir. - V - Marksistler, proletarya devleti ancak devrimle kurulabilir derken, legalitenin olanaklarýndan, burjuva parlamentarizminin olanaklarýndan yararlanmayý da ihmal etmezler. Marksistlerin en gerici parlamentolarda bile çalýþabileceklerini Marksizmin Çocukluk Hastalýðý, Devrim Stratejisi adlý eserinde Lenin açýkça belirtmiþtir. Ona göre parlamentarizm amaç deðil araçtýr. Bu nedenle parlamenter eylem; Marksistlerin sýnandýðý bir sýnavdýr. Ve ince bir çizgidir. Lenin in ünlü sözü açýktýr: Parlamenter eylem bazý kiþilere Marksist geçinen bazý kiþilere uþaklýk ünvanýný, bazý kiþilere de sürgün ve aðýr hapis cezalarý kazandýrýr. 12 Görülüyor ki Marksist-Leninist teori, bürokrasinin ve militarizmin son derece güçlü olduðu kapitalizmin can çekiþme çaðýn- 11 Lenin, Hayatý ve Eserleri, sf. 29, Henti Lefebvre, Anadolu Yayýnlarý, (tire içindekiler bize aittir). 12 Sosyalizm, s. 52, Lenin, Habora Yayýnevi, (tire içindekiler bize aittir). 20 Mahir Çayan

21 da, parlamentarizm içinde eylem gösterilirken bile parlamentarist yolla proletarya devletinin kurulmasýnýn imkansýz olduðunun bir an olsa bile unutulmamasýný öngörür. Þeyler durmadan kendilerini birinci biçimden ikincisine dönüþtürmektedirler. Oysa çeliþmeler içindeki mücadele iki biçimde de bulunur. Bunun için zýtlarýn birliðinin þarta baðlý, geçici ve nispi olduðunu, buna karþýlýk zýtlar arasýndaki mücadelenin mutlak olduðunu söylüyoruz. 13 Sýnýflý toplumlarda savaþ ve barýþ gibi zýt þeyler belli þartlarda özdeþ halindedir. Ve þartlarýn deðiþmesi halinde bu özdeþ zýtlar birbirine dönüþürler. Belli þartlarýn deðiþmesi halinde tabii. Eðer sen burjuva parlamentarizminin denge unsuru haline gelirsen, þartlar da deðiþmez, yüzeydeki barýþ da devam eder, elbette. Revizyonizme evet, devrimci sosyalizme hayýr!.. Bu, burjuva parlamentarizminde burjuvazinin ana þiarýdýr. Ancak þu gerçeði tekrar tekrar hatýrlamak gerekir, burjuva demokrasisine en saygýlý davrananlar yalnýz ve yalnýz Marksistlerdir. Dünya proletaryasý, burjuva demokrasisi haklarýný alabilmek için kan revan içinde kalmýþtýr ve bu haklarýný da elinde tutabilmek için, tabii ki bütün gücüyle savaþacaktýr. 14 Sosyalistler burjuva yasallýðýný, burjuvazinin bozmasý üzerine terkederler. Engels in önce siz ateþ edin mösyö burjuvazi sözü, Marksistlerin burjuva yasallýðýna saygýsýnýn açýk belirtisidir. Bu nedenle devrimlerin objektif þartlarýný, devrimciler deðil, baský, cebir ve þiddet getirmek suretiyle burjuvazi hazýrlar. Tekelci kapitalist dönemle birlikte baþlayan sosyalist devrimler çaðýnda, bütün proletarya devrimlerine baktýðýmýzda bu gerçeði çok açýk görürüz. - VI - Devlet ve Ýhtilâlin teorik özünü, yazýldýðý anýn siyasi 13 Teori ve Pratik, Mao Tse-Tung, s.67. Sol Yayýnlarý. 14 aþizme Karþý Birleþik Cephe, Burjuva Demokrasisine Karþý Tutum, s. 167, Dimitrov. Mahir Çayan 21

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI G. Politzer 1 ONÝKÝNCÝ BASKI ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG Georges Politzer in metni esas alýnarak Guy

Detaylı

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 SOSYALÝZM VE SAVAÞ V. Ý. LENÝN Viladimir Ýliç Lenin,, Temmuz-Aðustos 1915 de yazýldý. 1915 güzünde Cenevre de broþür olarak yayýnlandý. [Türkçesi:

Detaylı

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý?

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý? V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BÝRÝNCÝ BASKI NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI V. Ý. LENÝN 1901 yazýyla Þubat 1902 arasýnda yazýldý. Ýlk

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953 J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI J. Stalin 1 ÜÇÜNCÜ BASKI SON YAZILAR 1950-1953 J. STALÝN Stalin in 1950-1953 yýllarý arasýndaki inceleme, konuþma, mesaj ve söylevlerini biraraya getiren

Detaylı

V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý

V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 YEDÝNCÝ BASKI EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI V. Ý. LENÝN ,, Ocak-Temmuz 1916 da yazýldý Ýlk kez, 1917 yýlýnda

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ RÝEDRÝCH ENGELS [142], Mart sonu ile 26 Mayýs 1884 arasýnda. Engels

Detaylı

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 DÖRDÜNCÜ BASKI BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ PARTÝMÝZDE BUNALIM V. Ý. LENÝN Þubat-Mayýs 1904 de yazýldý. Mayýs 1904 de Cenevre de

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Yeni orta sýnýfýn doðasý

Yeni orta sýnýfýn doðasý Yeni orta sýnýfýn doðasý Yukarýdaki bölümden çýkan sonuç, proletaryanýn geniþ anlamda ücretli iþçiler kitlesiyle özdeþleþtirilmesi gerektiðidir. Dolayýsýyla, bu yüzyýlda iþçi sýnýfýnýn büyüklüðünde bir

Detaylı

KARL MARKS 1844 ELYAZMALARI EKONOMÝ POLÝTÝK VE ELSE E ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks 1844 Elyazmalarý

KARL MARKS 1844 ELYAZMALARI EKONOMÝ POLÝTÝK VE ELSE E ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks 1844 Elyazmalarý KARL MARKS 1844 ELYAZMALARI EKONOMÝ POLÝTÝK VE ELSE E ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 BÝRÝNCÝ BASKI 1844 ELYAZMALARI Ekonomi Politik ve elsefe KARL MARKS Karl Marks, Manuscrits de 1844 - Économie Politique

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK**

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK** DOSYA/DERLEME TÜRKÝYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN AN ÝÞÇÝLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? Bazý sorular, "dam üstünde saksaðan" misali, insana "bu da nereden çýktý" dedirtir. Baþlýktaki soru da Marksist teoriye, özellikle

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 ORTAÖĞRETİM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 YAZARLAR Yasemin OKUR Akın SEVER Ertan AYDIN Hakan KIZILTAN Mehmet AKSOY Mehmet ÖZTÜRK DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI......:

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Kur an Anlaþýlsýn Diye

Kur an Anlaþýlsýn Diye Kur an Anlaþýlsýn Diye Yaygýn Eðitim ve Kültür Derneði Yayýnlarý: 1 Temel Ýslâm Kültürü: 1 Proje Hüseyin Akkuþ Editör Alpaslan Durmuþ Metin Ýlyas Aslan Soru Üretim Ahmet Kalkan Alpaslan Durmuþ Ayþe Uçkan

Detaylı