Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler"

Transkript

1 T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ MALATYA

2 T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNÜZEM UZAKTAN ÖĞRETĐM TASARIM BĐRĐMĐ Genel Koordinatör Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ Koordinasyon Kurulu Prof.Dr. Đsmail ÖZDEMĐR Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ Prof. Dr. Sadık KELEŞ Prof. Dr. Gülendam KOÇAK Doç. Dr. Burhanettin DÖNMEZ Eğitim Yönetimi ve Planlama Prof. Dr. Gülendam KOÇAK Y. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU Ders Đçeriği Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Doç. Dr. Burhanettin DÖNMEZ Y. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ Y. Doç. Dr. Bahadır KÖKSALAN Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK Uzaktan Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Bölüm Yönetmenleri Prof. Dr. Sadık KELEŞ Y. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU Y. Doç. Dr. Metin KAPIDERE Yayın Editörü Y. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU Bilgi Đşlem Y. Doç. Dr. Metin ERTÜRKLER Y. Doç. Dr. Ali KARCI Erhan AKKAYA Öğrenci Đşleri Daire Başkanı Mehmet YILDIRIM Uzman Sami DURAK BU ELEKTRONĐK METNĐN BASIM, YAYIM VE AKÇELĐ HAKLARI T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ NE AĐTTĐR. Uzaktan Öğretim tekniği ile hazırlanan bu elektronik metnin bütün hakları saklıdır. Đlgili Merkezden izin almadan bu metnin tümü veya bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya diğer yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz, satılamaz. Aksine davrananlar bu dokümanların hazırlanması ile ilişkili her türlü maliyeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. COPYRIGHT 2009 BY INONU UNIVERSITY, MALATYA ALL RIGHTS RESERVED No part of this electronic document may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, elecronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the Inonu University,INUZEM. YAY I N Đ L E Đ L Đ Ş K Đ L Đ H E R T Ü R L Ü S O R U M L U L U K YA Z A R L A R I N K E N D Đ L E R Đ N E A Đ T T Đ R Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler Mali Đşler Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet ATALAN Dizgi T.C. Đnönü Üniversitesi, Matbaa Dizgi Ekibi ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐ VE ÖZELLĐKLERĐ ĐNU ZE M Yayı nı Malatya, Aralık 2009 EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.2

3 ÜNĐTENĐN HEDEFLERĐ Adayların bu üniteyi çalıştıktan sonra: Eğitimin toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireyi geliştirme fonksiyonlarını, Eğitimin genel amaçlarını, Öğretmen yeterliklerini niteliklerine göre, Öğretmenlik mesleğinin temel özelliklerini, Öğretmenlik mesleğinin hizmet öncesi sorunlarını, Öğretmenlik eğitiminin sorunlarını, Hizmet içi eğitim sorunlarını, Sosyo-ekonomik sorunları, ABD, Đngiltere, Japonya ve Bağımsız Devler Topluluğu ndaki öğretmen yetiştirmenin temel yapısını, AB ve Türkiye de öğretmen yetiştirmenin temel benzer ve farklı yönlerini açıklayabilmeleri beklenmektedir. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.3

4 ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐ VE ÖZELLĐKLERĐ Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐ Bir yaşamsal etkinlik olgusu olan meslek, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapının ve teknolojinin gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya çıkar. Meslekler, genellikle gelişmemiş toplumlarda görenekle babadan oğla veya anadan kıza geçer, Az gelişmiş toplumlarda usta çırak ilişkisiyle öğrenilir, gelişkin toplumlarda örgün eğitimle edinilir. Çağdaş toplumlarda ise belirli diploma gerektiren profesyonel bir uğraş niteliği kazanır. Bu olgu diğer çoğu meslekler gibi öğretmenlik mesleği için de geçerlidir. Günümüzde öğretmenlik mesleği öğretmen olan kimseler tarafından yürütülür. Öğretmen, mesleği öğretmek olan kimsedir. Günümüzde öğretmen, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri kazandıran yüksek öğrenimi bitirerek aldığı diplomayla öğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş olan kimsedir. Dar anlamıyla öğretmenlik öncelikle öğretimcilik demektir. Ancak öğretmenlikte öğretme göreviyle sınırlı kalınmaz, yetinilmez. Çünkü öğretme eğitme ile iç içe işler, gerçekleşir. Böylece öğretmenlik daha geniş bir anlam kazanır. Bu anlamda öğretmenlik eğitmenliği de kapsar, içerir. Öyleyse, geniş anlamıyla öğretmenlik öğretme odaklı eğitimciliktir. Buna göre öğretmenlik mesleği öğretme odaklı bir eğitimcilik mesleğidir. Öğretmenlik mesleği, insanlık tarihi kadar eskidir. Toplumları oluşturan, hayatına yön veren, zaman içinde değişimini sağlayan, sosyal kurumlar oluşturarak iş birliği içinde yaşamasını ve yaşamın devamını sağlayan eğitim ve eğitimin lokomotif gücü olan öğretmenlerdir. Đnsanoğlunun, insanlığını eğitime borçlu olduğunu söylemek tabii bir yargıdır. Tarih içerisinde toplumsal değişim ile birlikte değişen öğretmenin nitelikleri ve ondan beklenen sorumluluklar, strateji, yöntem ve tekniklerdir. Bu nedenle her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da öğretmen yetiştirme her zaman gündemde kalan bir tartışma konusu olmaya devam etmiştir. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.4

5 Toplum tarafından kendilerine bir statü olarak verilen öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenler farklı konu alanlarında topluma hizmet etmektedirler. Meslek bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş ve birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, bir fikir çerçevesinde toplanmış çeşitli bilgiler, dizge, sistem olarak tanımlanmaktadır. Tan ise mesleği kişilerin hayatlarını sürdürebilmek için temel uğraş alanı olarak seçtikleri, belli bir süre eğitimden sonra icra edebildikleri, çalışma, yükselme şartlarının yasal güvencesi altına alındığı bir faaliyet alanı olarak tanımlamaktadır. Günümüzde öğretmenlik kendine özgü bir profesyonel uğraş alanıdır. Genel anlamda profesyonel, bir işi kazanç sağlamak amacıyla ve ustalıkla yapan kimse demektir. Böyle bir kimse işin tüm gerekleriyle tüm inceliklerini öğrenmiş olmak durumundadır. Günümüzde öğretmenlik mesleği profesyonel bir meslek olarak kabul edilir. Öğretmenlik artık özel alanda uzmanlık, akademik çalışma, mesleksel formasyon ve üniversite diploması gerektiren kendine özgü bir profesyonel meslek statüsü kazanmış bulunmaktadır. Eğitimin temel amacının, toplumların yaşam standartlarını her açıdan geliştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu cümleyi biraz açarsak eğitimin temel amaçlarını bazı başlıklar halinde sıralayabiliriz. EĞĐTĐMĐN TOPLUMSAL ĐŞLEVĐ Toplum kültürel mirasının geliştirilerek aktarılması, Bireylerin sosyalleştirilmesi, Yenilikçi ve toplum kültürünü geliştirecek bireylerin yetiştirilmesidir. EĞĐTĐMĐN SĐYASAL ĐŞLEVĐ Millet bilinci oluşturarak siyasi düzeni koruma, Lider yetiştirme, Seçmen yetiştirmedir. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.5

6 EĞĐTĐMĐN EKONOMĐK ĐŞLEVĐ Eğitimin ekonomik fonksiyonlarını iki temel başlık altında toplamak mümkündür. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlara eleman yetiştirmek, Bireylere bilinçli birer tüketici olmalarının yanında bilinçli birer üretici olma özelliği kazandırmaktır. EĞĐTĐMĐN BĐREYĐ GELĐŞTĐRME ĐŞLEVĐ Bireylerin ekonomik, kültürel, sosyal, psikolojik açılardan kendi kendilerine yeterli birer birey olmalarını sağlamanın yanında, çağın gerektirdiği şartlara göre kendilerini geliştirmek için gönüllü olmalarını sağlama, bu şartlara sahip olmak için çaba gösterebilecek kişilik özelliği geliştirmelerini sağlamaktır. EĞĐTĐMĐN AMAÇLARI Eğitimin yukarıda sıralanan temel amaçlarına uygun olarak Türk Milli Eğitiminin Amaçları da 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim temel Kanununda şu şekilde sıralanmıştır: GENEL AMAÇLAR MADDE 2- Bu maddenin 1 numaralı bendi tarih ve 2842 sayılı kanunun 1.maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türk Milli Eğitimi nin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, 1) Atatürk inkılap ve Đlkeleri ne ve anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliği ne bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne karşı sorumluluklarını bilen ve bunların davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 2) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.6

7 saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, 3) Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş yapma alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletine çağdaş uygularlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. Temel toplumsal kurumlardan birisi olan eğitim, bütün toplumların temel sorunlarının başında yer almaktadır. Bu temel sorunun ana öznesi de hiç kuşkusuz öğretmenlerdir. Yukarıda sıralanan amaçların gerçekleştirilmesindeki temel unsur öğretmendir. Şartlar nasıl olursa olsun eğitim-öğretimdeki başarıyı yakalamak büyük ölçüde öğretmenlerin eseri olacaktır. Öğretmen öğrenme aracıdır. Sınav yapan, disiplini sağlayan, orta sınıf ahlakının savunucusu ve vekildir. Öğretmen güvenilir kişi, yedek veli, öğrenci danışmanı, meslektaş ve toplumsal katılımcıdır. Bunlar öğretmene daha çok mesleği ile ilgili olarak verilen imgelerdir. Öğretmenin değerlendirilmesinde bilgi, kişilik, çevreye uyum, çevre kalkınmasına katılma, halkla ilişkiler gibi ölçütler de kullanılmaktadır. Bir ülkenin geleceğinin mimarı, öğretmenlerdir. Mühendisini, doktorunu, avukatını, öğretmenini, askerini, polisini, şoförünü, siyasetçisini kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücünü yetiştirenler hep öğretmenlerdir. Ülkelerin kaderlerinde öğretmenler çok önemli roller oynamaktadır. Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesidir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin başrolü oynamaktadırlar. Yeni nesillerin niteliği de hiç kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacaktır. Zaten ektiğini en geç biçen çiftçi, öğretmendir özdeyişi de bu gerçeği oldukça güzel bir biçimde ortaya koymaktadır. Kısaca öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkar olmaktadır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.7

8 Cumhuriyet döneminin en önemli eksikliklerinden biri eğitim-öğretimde olduğu kadar öğretmen yetiştirmede de köklü bir ihtiyaç analizi yapılmadan eğitim kurumu açmak olmuştur. Köklü bir planlamadan yoksun olarak açılan eğitim kurumları nitelikten çok niceliğe önem verilmiş, bunun sonucu olarak da bazı sahalarda okul ve öğretmen ihtiyacı devam ederken bazı sahlarda da ihtiyaca uygun olmayan okullardan mezun olan eğitimli-okumuşlar ordusu oluşmuştur. Ancak, bu gerçeğin herkesçe bilinmesine rağmen, çeşitli nedenlerle ülkemizde öğretmenlik mesleği çeşitli dalgalanmalarla bugünlere gelmiştir. Kimi zaman bilen öğretir diyerek öğretmenlik meslek bilgisinde yetişme aranmaksızın her meslekten kişiler öğretmenliğe atanmış, kimi zaman da açıkta mı kalsın endişesiyle alan bilgisi bile olmayan kişilere yeni nesiller teslim edilmiştir. Günümüz itibariyle de öğretmenlik mesleği istenilen ya da hak ettiği noktaya gelememiştir. Eğitimin amacı, kişilerin yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bireylerin, toplum ve dünyadaki değişme ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde yetiştirilmeleri gerekir. Bu da, iyi bir eğitim sisteminin yanında, nitelikli bir öğretmen kadrosu ile sağlanır. Öğretmenlerin nitelikli olması ne kadar gerekli ve önemli ise de, yeterli değildir. Zira bu öğretmen kadrosunun ülke düzeyinde dengeli, etkin ve verimli olarak istihdam edilebilmeleri ile çalışma ve hayat şartlarının iyileşmesi de o derece önemlidir. Toplumların varlıklarını devam ettirmeleri için sosyal kurumlara, sosyal kurumların sorumluluklarını etkin bir şekilde icra edebilmeleri için çalışanlarının yeteneklerine, yetenekli çalışanlar için de eğitim kurumlarına ihtiyaç vardır. Okul denilen sosyal sistemin en stratejik parçalarından biri öğretmendir. Öğretmenler bir mesleğin üyesi olarak kalmak istiyorlarsa, o mesleğin değer sistemlerine göre davranmaları gerekir. Öğretmenlik mesleğinin değer sistemini toplumun temel değerleri şekillendirir. Okuldaki yöneticiler, öğretmenlerin bizzat kendileri ve çocuklarını okula gönderen velilerin beklenti ve düşünceleri, bu değerlerin oluşmasında önemli etkilere sahiptir. Günümüzde öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyonu gerektiren, profesyonel statüde uğraşı alanıdır. Okulların sadece yeterli sayıda öğretmen gereksinimi olmamakta, aynı zamanda yetenekli, mesleğine bağlı ve kendisinden beklentilerin farkında olan ve EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.8

9 bunları gerçekleştirmeye çalışan öğretmenlere de ihtiyacı bulunmaktadır. Oğuzkan, öğretmenliğin üç yönünün bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar: Türk toplumunun aydın bir üyesi olarak öğretmen, Dünya topluluğunun uyanık bir üyesi olarak öğretmen ve Mesleğinin yeterli bir üyesi olarak öğretmendir. Bilimdeki ve teknolojideki değişmeler, toplumlar arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkiler, bireylerin ve bu bireylerin oluşturduğu toplumun amaçlarında ve bu amaçları karşılamada ihtiyaç duyulan imkanlara göre öğretmen yeterlikleri ve öğretmen sorumlulukları değişiklik gösterebilmektedir. TÜRKĐYE DE ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐNĐN DURUMU 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 43. Maddesinde; öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak devletin öğretmenlerden temel beklentisi, öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitimi nin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifade etmekle yükümlüdürler biçiminde özetlenmiştir Türk toplumunda her devirde çok önem verilen ve her ülkenin eğitim sistemimde olduğu gibi Türk Eğitim Sistemi ne de damgasını vuran öğretmenlerin yetiştirilmesi için ülkemizde açılan kurumlar ve yapılan uygulamalarda çok sık değişimler gözlenmiştir. Selçuklular ve Osmanlılar da bu görevi medreseler üstlenmişken cumhuriyet döneminde bu görevin yerine getirilmesi, yani öğretmenlerin yetiştirilmesi için nitelik yönünden birbirinden farklı ayrı okullar açılmıştır yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasa gereği öğretmen yetiştirme Eğitim Fakülteleri ne devredilmiştir. 16 yıllık süre içerisinde Eğitim Fakülteleri nin en önemli öğretmen yetiştirme kaynağı olarak görev yapmış, ancak bugüne kadar ki gelişmeler Eğitim Fakülteleri nin mevcut öğretmen açığını ve ihtiyacını gerek nitelik EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.9

10 ve gerekse nicelik yönünden karşılayamamakta ve bunun sonucu amaçtan uzaklaşarak diğer alanlardan öğretmen temini yoluna gidilmektedir. Bunun sonucu YÖK, MEB ile birlikte öğretmen yetiştirmeye yeni bir anlayış getirmek istemiş ve yeniden yapılanma çalışmalarına başlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öğretmenlerin devlet memurluğu kapsamı içine alınarak, devlet memurluğunun gerektirdiği genel şartlara sahip olması hükme bağlanmış, 1739 sayılı kanunla da öğretmenliğin özel ihtisas mesleği olduğu kabul edilerek, öğretmenlik mesleği için özel şartlar getirilmiştir. Anılan kanunda bakanlıkça, öğretmenlik mesleği için tespit edileceği belirtilen nitelikler 1983 yılına kadar ortaya konamadığı gibi, bu dönemde öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla niteliği ve eğitim standardını düşürücü öğretmen alımının olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, her ne kadar 1739 sayılı Kanun da dahil, aldığı kararlarda öğretmen alımlarında seçim şartı getirmişse de, 1985 yılına kadar yapılan öğretmen atamalarında bu şartı uygulamaya koymamış ve de mesleki formasyon belgesi aramaksızın öğretmen alımını sürdürmüştür. Bu yüzdendir ki, Akyüz, yılları arasında on binlerce gencin çok yetersiz bir öğretim sonunda öğretmen olduklarını belirtirken; Kavcar da özellikle 1975 den sonra mesleğe girenlerin alan bilgisi ve pedagojik formasyon bakımından eğitilmesine öncelik verilmesi gereğine işaret etmiştir. Öğretmen yetiştirmede Eğitim Fakülteleri nin yapısındaki önemli değişikliklerden biri 1997 yılından gerçekleştirilen yeniden yapılanmadır. YÖK, yeniden yapılanmanın gerekçeleri, sorunları ve yetersizlikleri ile ilgili olarak şu açıklamalara yer vermektedir. Yüksek Öğretim Kurulu yeni düzenlemenin temel gerekçesi olarak, yaklaşık 15 yıllık sürede gelinen noktada Eğitim Fakülteleri nin yanlış yapılanma, temel amaçlardan uzaklaşma ve benzeri sorunlarla karşı karşıya bulunduğu ve ülkenin öğretmen gereksinimini karşılamada gerek nitelik gerekse nicelik olarak yetersiz kaldığı saptamasını yapmıştır. Yeni düzenlemeye temel oluşturan gerek yapısal gerekse programlara ilişkin sorunlar ve gereksinimler, ilgili dokümanlara dayanarak şöyle özetlenebilir: 1) Eğitim Fakülteleri nin, kuruluş amaçlarından bazılarını ihmal ettiklerini bazılarını da ön plana çıkardıkları gözlenmektedir. Bu bağlamda, özellikle büyük ve köklü geçmişe sahip EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.10

11 fakültelerinin, ülkenin öğretmen gereksinimini ön plana alan bir örgütlenme ve büyümeye yönelmek yerine, bilim ve temel araştırma yapma gerekçeleri altında ihtiyaç fazlası olan veya hiç talep olmayan fakat prestijli gibi görülen lise alan öğretmenlikleri ve eğitim bilimleri bölümleri gibi alanlarda büyümeyi tercih etmiş, bunun sonucu olarak ortaokul, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği gibi bazı kritik alanlarda kısa sürede kapanması imkansız öğretmen açıkları ortaya çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu açığı telafi etmek amacıyla öğretmenlik sertifikası bile olmayan binlerce kişiyi sınıf öğretmeni olarak atayarak eğitim sistemine dahil etmek zorunda kalmıştır. 2) Eğitim Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakülteleri arasında etkili bir işbirliği gerçekleştirilememiş, pek çok durumda Eğitim Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakülteleri arasında yapılan iş açısından tekrarlar ortaya çıkmıştır. Bugün bünyesinde Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bulunduran pek çok yerleşke üniversitemizde, Fen- Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri arasında etkili ve verimli bir işbirliği yoktur. Aynı yerleşke içerisinde her iki kurumu da barındıran bazı üniversitelerimizde Eğitim Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri nin yaptıkları işi yapar hale gelmişlerdir. Dahası, bazı üniversitelerimizde Fen-Edebiyat Fakültesi içinde örgütlenmiştir. Bu ve benzeri eğilimler, kurumlar arasında amaç ve hedef karmaşası yaratmakta, yüksek öğretime ayrılan sınırlı kaynaklar israf edilmekte, bu ortam içinde yetişen akademisyen adayları yanlış akademik normlar edinmektedir. 3) Yukarıdaki sorunla ilişkili olarak, son yıllarda Eğitim Fakülteleri nin belli alanlarındaki araştırma görevlileri alan öğretiminden çok Fen-Edebiyat Fakülteleri nde olduğu gibi temel araştırmalar yapmanın doğal bir etkinlik olduğunu kanıksamaya, alanın öğretimi ile uğraşmayı, bu konuda araştırma yapmayı ve hizmet üretmeyi ikinci sınıf bir iş olarak görmeye başlamışlardır. Oysa Eğitim Fakülteleri nde kritik ihtiyaç, alan öğretimine yönelik uzmanlaşmanın geliştirilmesidir. Geride bıraktığımız 15 yıl içinde öğretmen yetiştirme işlevi sadece Eğitim Fakülteleri tarafından yerine getirildiği halde, alan öğretimine ilişkin uzmanlaşma yeteri kadar gelişmemiş, bu konudaki araştırma ve hizmet geliştirme etkinlikleri oldukça zayıf kalmıştır. 4) Yüksek Öğretim Kurulu dolayısıyla öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri ile öğretmeni istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlıklı ve verimli bir iletişim ve işbirliği kurulamamış, aynı sorunlar Eğitim Fakülteleri ile okullar arasında da ortaya çıkmıştır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.11

12 5) Bu nedenlerle öğretmen yetiştirme işinde teori-pratik dengesi teori lehine aşırı derecede bozulmuştur. Oysa pek çok gelişmiş ülkenin öğretmen yetiştirme sistemlerinde yapılan değişiklikler dikkatle incelendiğinde, en önemli boyutun öğretmen yetiştirme etkinliklerinde sınıf içi kuramsal boyutun azaltılarak okullarda geçen uygulama boyutunun önemli ölçüde artırılması olduğu dikkati çekmektedir. 6) Özellikle sınıf öğretmenliği alanında Eğitim Fakülteleri nin artan ihtiyacı karşılayacak düzeyde öğretmen yetiştirememeleri Milli Eğitim Bakanlığı nı gerekli formasyondan geçmemiş binlerce üniversite mezunu sınıf öğretmeni olarak atamak zorunda bırakmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Fakülteleri arasındaki iletişim ve işbirliği eksikliğinin bu durumdaki payını inkar etmemekle birlikte, Eğitim Fakülteleri nde ortaya çıkan ve yukarıda değinilen misyon karmaşasının da bunda önemli bir payı vardır. 7) Herhangi bir alandan mezun olan adaylara yönelik olarak düzenlenen öğretmenlik sertifika programları içerik ve süreç açılarından yetersiz kalmış, son yıllarda bu programlar Eğitim Fakülteleri için sadece bir para kazanma yolu olarak görülmeye başlanmıştır. Ayrıca, bu sertifika programlarının kalitesi konusunda ciddi eleştiriler ve kaygılar vardır. Zaman zaman bu programlar oldukça sınırlı bir zaman dilimine sıkıştırılarak verilmekte, programdaki derslerin içeriği değiştirilmekte ve uygulamaya yeterli özen gösterilmektedir. 8) 1982 yılındaki yeniden yapılanma ile Eğitim Fakülteleri daha çok orta öğretim öğretmeni yetiştirmeye yönelmişler ve ilköğretim II. kademe öğretmeni yetiştirmeyi ihmal etmişlerdir. Bunun sonucu MEB, lise öğretmenliği programlarından mezun olan öğretmenleri bu düzeyde de işe almak zorunda kalmış ancak bu durum uygulamada çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Sadece bir dalda fizik, tarih gibi yetişen öğretmenler ilköğretim II. Kademe de yer alan fen bilgisi, sosyal bilgiler, gibi dersleri öğretmekte zorlanmışlar ve çoğu durumda bu düzeyde öğretmenlik yapmak istememişlerdir. Ayrıca tek alanda yetişen branş öğretmenleri yan alanları olmadığı için kendi alanları dışında başka bir derse girememişler ve özellikle küçük ilk öğretim okullarında her branş için bir öğretmen bulundurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu da özellikle köy ve kasaba ilköğretim okullarında çoğu zaman mümkün olmadığı için öğretmensiz geçen ders problemi ortaya çıkmıştır. 9) Eğitim Fakülteleri nde son yıllarda çok sayıda açılan program geliştirme, eğitim yönetimi, halk eğitimi, ölçme ve değerlendirme gibi eğitim bilimleri lisans programlarının belirli EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.12

13 istihdam alanları yoktur. Bu alanlar öğretmenlik becerisi üzerine inşa edilmesi ve lisansüstü düzeylerde açılması gereken programlardır. Bu alanlarda lisans eğitiminden geçen öğrenciler mezun olduklarında çoğunlukla ya işsiz kalmakta ya da kendi alanları dışındaki işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Daha önce alan öğretim konusundaki, yetişmiş eleman sıkıntısı vurgulanmıştı. Bunun hem sonucu hem de nedeni olan gerçek, Eğitim Fakülteleri ndeki ilgili kadroların alan uzmanları ile dondurulmuş olmasıdır. Uzunca bir süredir bu sorunu giderme konusunda ciddi bir girişim olmamıştır. Daha da önemlisi, Milli Eğitim Bakanlığı elindeki yurt dışı burs olanaklarını öğretmenlik alanları dışında çoğunlukla temel fen bilimleri ve mühendislik alanlarında kullanmıştır. Bu kaynağın yanlış kullanımı Eğitim Fakültelerinin şu anda çok ihtiyaç duyduğu alan öğretim uzmanlarının yurt dışı kaynaklardan yetiştirmesini engellemiştir. Yukarıdaki nedenlerle, Eğitim Fakülteleri nde var olan kaynaklar yanlış alanlara yönlendirildiği için, eğitime ayrılan çok sınırlı ulusal kaynaklar israf edilmektedir. Bu eğilimlerin bir sonucu olarak Eğitim Fakültelerimizin bazılarında temel araştırmalara yönelik ve yüksek maliyetli laboratuarlar kurulmuş veya en azından üniversite yönetimlerine bu tür istekler gelmiştir. Öğretmen yetiştiren lisans ve lisansüstü programlarda yıllardan beri süregelen önemli sorunlar ve öğretmen yetiştirme konusundaki çağdaş gelişmeler ve yönelimlerin ortaya çıkardığı temel gereksinimler, programların yeniden geliştirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Şu bilinmelidir ki öğretmenlik sadece maliyet için yapılan sıradan bir görev değildir. Bu nedenle 1998 yılı bütçe raporundan da anlaşılacağı üzere önemli iyileştirmeler görülmektedir. Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci alımı, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi, öğretmenlerin sosyal ve özlük hakları, sosyal tesisler gibi hususlardaki sorunlara değinilmemekte veya en azından önemli bir değişiklik getirilmemektedir. Tasarlanan öğretmen yetiştirme programları ile ilk öğretimin ikinci kısmı ile özellikle 6., 7. ve 8. sınıflardaki branş derslerindeki öğretmen açığının Milli Eğitim e EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.13

14 ayrılan bütçe ile bu okullardaki mali problemlerin ve teknoloji açığının nasıl kapatılabileceği, öğretmen yetiştirme ve öğretmen adayı seçiminde geçerli olmayan seçme sınavları ile yeteneğe, ilgiye ve uygun kişilik özelliklerine bakmaksızın alınan öğrencilerin oluşturacağı öğretmen tipinin, 2000 li yıllardaki anlayışa uygun öğretmenin nasıl yetiştirileceği cevap bekleyen sorular arasındadır. Günümüzde tüm alanlardaki öğretmenler Eğitim Fakülteleri nin ilgili bölümlerinde eğitim görmektedirler yılı itibarıyla üniversitelerimizin bünyesinde 65 Eğitim Fakültesi, 1 Eğitim Bilimleri Fakültesi faaliyet göstermektedir yılında yeni düzenlemeye göre Eğitim Fakülteleri nde farklı bölüm ve anabilim dallarında lisans programları, tezsiz yüksek lisans programları ve lisansüstü eğitimine ilişkin uygulamalar halen yürütülmektedir yılındaki yeniden yapılanma sonucunda, ilköğretimde 8 yıllık zorunlu eğitim süresi de göz önünde bulundurularak Eğitim Fakülteleri nin akademik yapısı ve öğretim programları yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında Eğitim Fakülteleri bünyesinde 10 bölüm 32 anabilim dalı ve 29 program öngörülmüştür. Yeniden yapılanma ile birlikte önemli bir düzenlemede öğretim süreleri ve derecelerle ilgilidir. Bu düzenlemeye göre okul öncesi ve ilköğretime yönelik eğitim dört yıl olarak belirlenirken orta öğretime öğretmen yetiştirmeyi hedefleyen orta öğretim fen ve matematik alan öğretmenleri ile orta öğretim sosyal alanlar öğretmenlikleri ise 3,5+1,5 ve 4+1,5 şeklinde uygulanmakta ve mezunlara ilgili bölümün adını taşıyan yüksek lisans diploması verilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Öğretmen Yetiştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programları kapsamında Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Öğretmenliği Bölümünde; Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlikleri; EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.14

15 Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Bölümünde; Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği AB dalları bulunmaktadır. Eğitim planlamalarındaki yanlışlıklar ve aksaklıklar ile eğitime yapılan gelişigüzel müdahaleler sebebiyle ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını kapatmak için, öğretmen niteliğini taşımayan kişilerin bu göreve atanması Türkiye de de yaşanan bir sorundur. Bu gibi uygulamalar öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğuna ilişkin yukarıda sözü edilen kanun maddesine de aykırıdır. Ancak, yıllardır izlenen yanlış politikalar yüzünden Türkiye de öğretmenlik kapısı daima değişik meslek gruplarındaki insanlara açık olmuş, öğretmenlik kolay elde edilebilen, herkesin yapabileceği bir meslek konumuna getirilmiştir. Öğretmenlik, elinde üniversite diploması olup da kendi alanında iş bulamayanların ümit kapısı haline gelmiştir. Bu uygulamalar kuşkusuz, öğretmenlik mesleğinin statü ve saygınlığını azaltmış, öğretmenliği herkesin yapabileceği bir meslek konumuna düşürmüştür. ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐNĐN NĐTELĐKLERĐ 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nda öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olduğu, öğretmen adaylarında aranacak niteliklerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyondan oluştuğu, bu alanlara ait niteliklerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından saptanacağı hükümlerine yer verilmektedir. Bahsi geçen öğretmen yeterlikleri üç kategoride belirlenmektedir. Bu alanlar genel kültür, özel alan ve öğrenme-öğretme yeterlikleri olarak belirlenmiştir. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.15

16 GENEL KÜLTÜR Genel kültür, öğretmenin özel alan ve eğitme-öğretme yeterliklerini geliştiren destekleyici bir boyut olarak ele alınmıştır. Buna göre genel kültür; öğretmenin, meslekî rollerini yerine getirirken bunları daha etkin kılmasına yardımcı olan ve ana karakteri açısından öğretmenin eğitim sürecindeki disiplinler arası deneyim ve birikimlerini kapsayan bir boyuttur. Bu bakış içinde genel kültür, bağımsız bir yeterlik alanı özelliği taşımadığı gibi kapsamı da çok geniş ve değişkendir. Bu bağlamda, çalışmada genel kültürün bütün öğretmenlik alanları için ortak olan noktaları vurgulanmış, kalan kısmı kapsam dışında tutulmuştur. ÖZEL ALAN Özel alan, öğretmenin öğretmekle yükümlü olduğu disiplinle ilgili bilgi, beceri, tutum, tavır ve alışkanlıkları kapsayan bir yeterlik boyutu olarak belirlenmiştir. Öğretmenlikte özel alanlar; okul öncesi, sınıf öğretmenliği, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, fizik, kimya, resim iş, elektrik, bilgisayar, tekstil, hazır giyim, özel eğitim ve benzeri alanlardır. Bunlar, zaman içinde değişmektedir. Çalışmada özel alan yeterliklerinin ortak bileşeni olanlar ortaya konulmuş, alana özgü öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi ise, kapsam dışında tutulmuştur. Ancak, bu çalışmanın arkasından, her bir özel alanın gerektirdiği öğretmen yeterliklerinin en genelden başlayarak özele doğru belirlenmesi ilkesi de benimsenmiştir. EĞĐTME-ÖĞRETME YETERLĐKLERĐ Millî Eğitim Temel Kanunu nda yer alan pedagojik formasyon kavramı, yeterlik ifade etmediğinden bunun yerine öğrenme-öğretme ve eğitme yeterlikleri kavramı kullanılmıştır. Eğitme-öğretme yeterlikleri, eğitim sürecinde öğretmenin, belli bir özel alana ilişkin bilgi, beceri ve tutumları başkalarına öğretme veya onların öğrenilmesi için uygun fırsat ve olanakları yaratma durumu olarak tanımlanmıştır. Öğretmenliğin bu üç temel boyutu yanında, meslek etiği de önemlidir. Meslek etiği daha çok, yerine getirilmediğinde gözlenebilen ve doğrudan ölçülmesi oldukça güç olan nitelikler olarak algılandığından çalışma kapsamına alınmamıştır. Bununla birlikte, dokümanda sözü edilen yeterliklerin yerine getirilebilmesi için, gerekli olan tutum ve alışkanlıklar, ilgili yeterlik boyutu altında vurgulanmıştır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.16

17 Aşağıda öğretmen yeterlikleri KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı esas alınarak YÖK tarafından şu şekilde gruplandırılmıştır. Tablo: Öğretmen Yeterlikleri GENEL YETENEK Yaklaşık Ağırlığı % Yaklaşık Ağırlığı % 1.TÜRKÇE 50 2.MATEMATĐK 50 a. Sözcük bilgisi 5 a. Sayılarla işlem yapma 10 b.dil bilgisi 10 b. Matematiksel ilişkilerden yararlanma 10 c. Anlatım özellikleri 5 c. Problem çözme 20 d. Okuduğunu anlama 30 d. Temel geometri bilgilerinden yararlanma 5 e.tablo, grafik okuma ve yorumlama 5 GENEL KÜLTÜR 1. ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILÂP TARĐHĐ TEMEL YURTTAŞLIK BĐLGĐSĐ 15 a. III. Selim den itibaren Türk Đnkılâbını hazırlayan etkenler 5 a.hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku 5 b. Ulusal Kurtuluş Savaşı 10 b. Anayasa hukuku 5 c. Atatürk Đlke ve Đnkılapları 15 c. Đdare hukuku 5 d. Atatürk Dönemi: Đç Olaylar ve Dış Politika TÜRKĐYE VE DÜNYA ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL VE GÜNCEL SOSYAL EKONOMĐK KONULAR 5 2. TÜRKĐYE COĞRAFYASI 30 5.TÜRK KÜLTÜR VE MEDENĐYETLERĐ 10 a. Türkiye nin Fiziki Özellikleri 5 a. Selçuklular ve önceki dönem 5 b. Türkiye nin beşeri özellikleri 5 b. Osmanlılar dönemi 5 c. Türkiye nin Ekonomik Özellikleri 20 EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ 1.EĞĐTĐM PSĐKOLOJĐSĐ PROGRAM GELĐŞTĐRME VE ÖĞRETĐM 35 a. Gelişim psikolojisi 10 a. Program Geliştirme 10 b. Öğrenme psikolojisi 25 b. Öğretim Metotları 25 c. Ölçme ve Değerlendirme REHBERLĐK 15 EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.17

18 ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐNĐN TEMEL ÖZELLĐKLERĐ Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayrı kılan bazı temel sebepler vardır. Hemen her mesleğin icrasında görülen eksiklik, yanlışlık, hata vb. gibi unsurların telafisi mümkündür. Her meslekte amaca hizmet etmeyen bir ürün farklı amaçlar için ve farklı şekillerde değerlendirilebilir. Ancak öğretmenlik ve doktorluk mesleğindeki hataların telafisi mümkün değildir. Bunlardan doktorun işi bir bireyin hayatı ile ilgili iken öğretmenin işi toplumu ilgilendirmektedir. Hatalarda doktor bireyi öğretmen ise grubu etkilemektedir. Ayrıca o doktoru yetiştirenin de öğretmenler olduğu göz önüne alınınca öğretmenin ve öğretmenliğin değeri ortaya çıkmaktadır. Bir öğretmenin görevlerini, genel olarak her fertte olduğu gibi kendi kişiliği ve ailesine karşı olan görevlerinin yanında okulda öğrencilerine, okul dışında öğrenci olan ve olmayanlara, köyde, şehirde, bulunduğu yerde çevreye, bilim ve teknolojideki gelişmelerden doğanın korunmasına, insanlar arası sosyal-ekonomik ve kültürel ilişkilerin düzenlenmesinden bireylerin fiziksel, sosyo-kültürel açılardan eğitilmesine kadar hemen her alanı bir şekilde ilgilendirmektedir. Eğitim-öğretimin ilişkili olmadığı bir alan belirlemek imkansız gibidir. Diğer mesleklerin sınırları ise çok daha dar bir alanda ilişkili görülmektedir. Bu yönüyle öğretmenlik mesleğinin niteliğinin toplumun niteliğini yönlendirdiğini, ona şekil verdiğini, devamını sağladığını, bireylerin dolayısıyla toplumun dünya görüşlerinin ve ilişki biçimlerini sağladığını söylemek kısaca toplumların varlıklarının eğitime ve onun lokomotifi olan öğretmenlere bağlı olduğunu söylemek hiçte abartılı bir iddia değildir. Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ile ilgili farklı kaynaklarda farklı nitelikler sıralanmaktadır. Genel bir ifade ile öğretmenlik mesleği toplumun yaşamında var olan tüm değer uygulama ve sonuçlarla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle eğitimle ilişkili olmayan bir hususu söyleyebilmek zordur. Ancak genellemek ve öğretmenliğin asli unsurlarını sıralamak gerekirse bunların; 1. Öğrenme ve öğretme, 2. Eğitim yöneticiliği ve 3. Rehberlik ve Danışmanlık olarak sıralamak mümkündür. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.18

19 Bir başka sınıflamada Oğuzkan, öğretmenliği; 1. Türk toplumunun aydın bir üyesi olarak öğretmen, 2. Dünya topluluğunun uyanık bir üyesi olarak öğretmen ve 3. Mesleğinin yeterli bir üyesi olarak öğretmen olarak sınıflandırmıştır. Özdemir ve Yalın ise bir öğretmenin sahip olması gereken yeterlik alanlarını şu şekilde belirtmişlerdir: PARÇASI (ĐÇĐNDE) OLMASI Eğitim ortamının en önemli değişkenlerinden biri kuşkusuz öğretmendir. Okulda olup biten her şeyden bir yönüyle de öğretmen sorumludur. Öğretmen, ben görevimi yaptım, öğrenciler veya idareciler beni anlamıyor vb kolay yolları seçmez. Sınıfta problemlere yol açacak sözel ve sözel olmayan davranışların dikkatsizlik, sıkıntı gibi farkında olur. Sınıfta ve bireylerde neler olup bittiğini hisseder. Öğrencilerdeki fevkalade hal ve tavırların farkındadır. Öğrencilerin özel ve problemli günlerinin önemini kavramıştır. Öğrencilerinden geri bildirim alarak uygun müdahale ve uyarlamalarda bulunur. Mantıklı, öğretimin, öğrenmenin, öğretilen konunun ne olduğunu, insanları ve öğrencileri bilir ve bu bilgiyi sınıfın düzenini sağlamada kullanır. Duygulara önem verebilir; öğrencileri önemser, bunu da hareketlerin ve sözlerin yardımıyla gösterebilir. Öğrencileri olumlu yorumlarla destekler, böylece de onları öğrenme işleminin içine doğru çeker. Gerektiğinde espri yapar, istekli anlatır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.19

20 Öğrencilerle hem bireysel hem de grupça yakın ilişkiler kurduğu için soruları ve yorumları yeniden ifade edebilir. Konu alanındaki yeni gelişmeleri takip eder. Amaçlı hareket eder, hareketlerini ve hızını sınıf ortamına göre ayarlayabilir oturmak, kalkmak veya yürümek gibi. Okul çevresinde ne olup bittiğinden haberdardır. Çevreden veya öğrencilerin çevreyle ilişkili ilgi duydukları konulardan örnekler seçer. Okul, çevre ve öğrencilerin tarihini özgeçmişini inceler. Diğer öğretmenler ve çevredekilerle iletişim kurar, meslektaşlarının en iyi becerilerinden yararlanmaya çalışır. HAKĐM OLMA Dersine ve konusuna hakim olamayan öğretmen ne kadar iyi niyetli olursa olsun öğrencilerin, yöneticilerin ve velilerin güvenini ve desteğini kazanamayacaktır. Konusuna tam hakim olan öğretmenler derslerinde öğrencilerin ilgilerini çeker ve sürekliliğini sağlar. Konusuna hakim olan öğretmenler paniğe kapılmazlar. Sınıf içi tartışmalar onları ürkütmez. Tartışmayı akıllıca yönetir; kolaylaştırıcıdır. Davranışlarında ciddi ve tutarlıdır. Öğrencileri arasında ayrım yapmaz. Ne olup bittiğinin üzerinde durur. Öğrenci davranış ve tepkilerini tahmin eder. Tepki göstermeden önce hislerini kontrol eder. Amaçlı hareket eder, sözsüz iletişim kurabilir. Soru ve yorumlara sözel olduğu kadar sözsüz de tepki gösterir. Beden dilini etkili kullanır. Herkesin rahatça duyabileceği, fakat rahatsız etmeyen bir ses tonuyla konuşur. Anlaşılır yönerge ve kelimeler kullanır. Hedefler açıkça görülebilir. Öğrenci isimlerini bilir ve kullanır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.20

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ii ÖĞRETMENİN DÜNYASI ÖĞRETMENİN DÜNYASI Editör Doç.Dr. Ali Murat SÜNBÜL YAZARLAR Prof. Dr. Muammer C. MUŞTA Prof. Dr. Ömer ÜRE Doç.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM ALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM ALI ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARINAN VE FARKLI PROGRAMLARAN MEZUN ÖĞRETMENLERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2501 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1472 İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1) Prof.Dr. Ali ŞİMŞEK (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı