Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler"

Transkript

1 T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ MALATYA

2 T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNÜZEM UZAKTAN ÖĞRETĐM TASARIM BĐRĐMĐ Genel Koordinatör Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ Koordinasyon Kurulu Prof.Dr. Đsmail ÖZDEMĐR Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ Prof. Dr. Sadık KELEŞ Prof. Dr. Gülendam KOÇAK Doç. Dr. Burhanettin DÖNMEZ Eğitim Yönetimi ve Planlama Prof. Dr. Gülendam KOÇAK Y. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU Ders Đçeriği Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Doç. Dr. Burhanettin DÖNMEZ Y. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ Y. Doç. Dr. Bahadır KÖKSALAN Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK Uzaktan Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Bölüm Yönetmenleri Prof. Dr. Sadık KELEŞ Y. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU Y. Doç. Dr. Metin KAPIDERE Yayın Editörü Y. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU Bilgi Đşlem Y. Doç. Dr. Metin ERTÜRKLER Y. Doç. Dr. Ali KARCI Erhan AKKAYA Öğrenci Đşleri Daire Başkanı Mehmet YILDIRIM Uzman Sami DURAK BU ELEKTRONĐK METNĐN BASIM, YAYIM VE AKÇELĐ HAKLARI T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ NE AĐTTĐR. Uzaktan Öğretim tekniği ile hazırlanan bu elektronik metnin bütün hakları saklıdır. Đlgili Merkezden izin almadan bu metnin tümü veya bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya diğer yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz, satılamaz. Aksine davrananlar bu dokümanların hazırlanması ile ilişkili her türlü maliyeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. COPYRIGHT 2009 BY INONU UNIVERSITY, MALATYA ALL RIGHTS RESERVED No part of this electronic document may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, elecronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the Inonu University,INUZEM. YAY I N Đ L E Đ L Đ Ş K Đ L Đ H E R T Ü R L Ü S O R U M L U L U K YA Z A R L A R I N K E N D Đ L E R Đ N E A Đ T T Đ R Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler Mali Đşler Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet ATALAN Dizgi T.C. Đnönü Üniversitesi, Matbaa Dizgi Ekibi ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐ VE ÖZELLĐKLERĐ ĐNU ZE M Yayı nı Malatya, Aralık 2009 EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.2

3 ÜNĐTENĐN HEDEFLERĐ Adayların bu üniteyi çalıştıktan sonra: Eğitimin toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireyi geliştirme fonksiyonlarını, Eğitimin genel amaçlarını, Öğretmen yeterliklerini niteliklerine göre, Öğretmenlik mesleğinin temel özelliklerini, Öğretmenlik mesleğinin hizmet öncesi sorunlarını, Öğretmenlik eğitiminin sorunlarını, Hizmet içi eğitim sorunlarını, Sosyo-ekonomik sorunları, ABD, Đngiltere, Japonya ve Bağımsız Devler Topluluğu ndaki öğretmen yetiştirmenin temel yapısını, AB ve Türkiye de öğretmen yetiştirmenin temel benzer ve farklı yönlerini açıklayabilmeleri beklenmektedir. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.3

4 ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐ VE ÖZELLĐKLERĐ Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐ Bir yaşamsal etkinlik olgusu olan meslek, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapının ve teknolojinin gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya çıkar. Meslekler, genellikle gelişmemiş toplumlarda görenekle babadan oğla veya anadan kıza geçer, Az gelişmiş toplumlarda usta çırak ilişkisiyle öğrenilir, gelişkin toplumlarda örgün eğitimle edinilir. Çağdaş toplumlarda ise belirli diploma gerektiren profesyonel bir uğraş niteliği kazanır. Bu olgu diğer çoğu meslekler gibi öğretmenlik mesleği için de geçerlidir. Günümüzde öğretmenlik mesleği öğretmen olan kimseler tarafından yürütülür. Öğretmen, mesleği öğretmek olan kimsedir. Günümüzde öğretmen, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri kazandıran yüksek öğrenimi bitirerek aldığı diplomayla öğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş olan kimsedir. Dar anlamıyla öğretmenlik öncelikle öğretimcilik demektir. Ancak öğretmenlikte öğretme göreviyle sınırlı kalınmaz, yetinilmez. Çünkü öğretme eğitme ile iç içe işler, gerçekleşir. Böylece öğretmenlik daha geniş bir anlam kazanır. Bu anlamda öğretmenlik eğitmenliği de kapsar, içerir. Öyleyse, geniş anlamıyla öğretmenlik öğretme odaklı eğitimciliktir. Buna göre öğretmenlik mesleği öğretme odaklı bir eğitimcilik mesleğidir. Öğretmenlik mesleği, insanlık tarihi kadar eskidir. Toplumları oluşturan, hayatına yön veren, zaman içinde değişimini sağlayan, sosyal kurumlar oluşturarak iş birliği içinde yaşamasını ve yaşamın devamını sağlayan eğitim ve eğitimin lokomotif gücü olan öğretmenlerdir. Đnsanoğlunun, insanlığını eğitime borçlu olduğunu söylemek tabii bir yargıdır. Tarih içerisinde toplumsal değişim ile birlikte değişen öğretmenin nitelikleri ve ondan beklenen sorumluluklar, strateji, yöntem ve tekniklerdir. Bu nedenle her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da öğretmen yetiştirme her zaman gündemde kalan bir tartışma konusu olmaya devam etmiştir. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.4

5 Toplum tarafından kendilerine bir statü olarak verilen öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenler farklı konu alanlarında topluma hizmet etmektedirler. Meslek bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş ve birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, bir fikir çerçevesinde toplanmış çeşitli bilgiler, dizge, sistem olarak tanımlanmaktadır. Tan ise mesleği kişilerin hayatlarını sürdürebilmek için temel uğraş alanı olarak seçtikleri, belli bir süre eğitimden sonra icra edebildikleri, çalışma, yükselme şartlarının yasal güvencesi altına alındığı bir faaliyet alanı olarak tanımlamaktadır. Günümüzde öğretmenlik kendine özgü bir profesyonel uğraş alanıdır. Genel anlamda profesyonel, bir işi kazanç sağlamak amacıyla ve ustalıkla yapan kimse demektir. Böyle bir kimse işin tüm gerekleriyle tüm inceliklerini öğrenmiş olmak durumundadır. Günümüzde öğretmenlik mesleği profesyonel bir meslek olarak kabul edilir. Öğretmenlik artık özel alanda uzmanlık, akademik çalışma, mesleksel formasyon ve üniversite diploması gerektiren kendine özgü bir profesyonel meslek statüsü kazanmış bulunmaktadır. Eğitimin temel amacının, toplumların yaşam standartlarını her açıdan geliştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu cümleyi biraz açarsak eğitimin temel amaçlarını bazı başlıklar halinde sıralayabiliriz. EĞĐTĐMĐN TOPLUMSAL ĐŞLEVĐ Toplum kültürel mirasının geliştirilerek aktarılması, Bireylerin sosyalleştirilmesi, Yenilikçi ve toplum kültürünü geliştirecek bireylerin yetiştirilmesidir. EĞĐTĐMĐN SĐYASAL ĐŞLEVĐ Millet bilinci oluşturarak siyasi düzeni koruma, Lider yetiştirme, Seçmen yetiştirmedir. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.5

6 EĞĐTĐMĐN EKONOMĐK ĐŞLEVĐ Eğitimin ekonomik fonksiyonlarını iki temel başlık altında toplamak mümkündür. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlara eleman yetiştirmek, Bireylere bilinçli birer tüketici olmalarının yanında bilinçli birer üretici olma özelliği kazandırmaktır. EĞĐTĐMĐN BĐREYĐ GELĐŞTĐRME ĐŞLEVĐ Bireylerin ekonomik, kültürel, sosyal, psikolojik açılardan kendi kendilerine yeterli birer birey olmalarını sağlamanın yanında, çağın gerektirdiği şartlara göre kendilerini geliştirmek için gönüllü olmalarını sağlama, bu şartlara sahip olmak için çaba gösterebilecek kişilik özelliği geliştirmelerini sağlamaktır. EĞĐTĐMĐN AMAÇLARI Eğitimin yukarıda sıralanan temel amaçlarına uygun olarak Türk Milli Eğitiminin Amaçları da 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim temel Kanununda şu şekilde sıralanmıştır: GENEL AMAÇLAR MADDE 2- Bu maddenin 1 numaralı bendi tarih ve 2842 sayılı kanunun 1.maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türk Milli Eğitimi nin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, 1) Atatürk inkılap ve Đlkeleri ne ve anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliği ne bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne karşı sorumluluklarını bilen ve bunların davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 2) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.6

7 saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, 3) Đlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş yapma alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletine çağdaş uygularlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. Temel toplumsal kurumlardan birisi olan eğitim, bütün toplumların temel sorunlarının başında yer almaktadır. Bu temel sorunun ana öznesi de hiç kuşkusuz öğretmenlerdir. Yukarıda sıralanan amaçların gerçekleştirilmesindeki temel unsur öğretmendir. Şartlar nasıl olursa olsun eğitim-öğretimdeki başarıyı yakalamak büyük ölçüde öğretmenlerin eseri olacaktır. Öğretmen öğrenme aracıdır. Sınav yapan, disiplini sağlayan, orta sınıf ahlakının savunucusu ve vekildir. Öğretmen güvenilir kişi, yedek veli, öğrenci danışmanı, meslektaş ve toplumsal katılımcıdır. Bunlar öğretmene daha çok mesleği ile ilgili olarak verilen imgelerdir. Öğretmenin değerlendirilmesinde bilgi, kişilik, çevreye uyum, çevre kalkınmasına katılma, halkla ilişkiler gibi ölçütler de kullanılmaktadır. Bir ülkenin geleceğinin mimarı, öğretmenlerdir. Mühendisini, doktorunu, avukatını, öğretmenini, askerini, polisini, şoförünü, siyasetçisini kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücünü yetiştirenler hep öğretmenlerdir. Ülkelerin kaderlerinde öğretmenler çok önemli roller oynamaktadır. Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesidir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin başrolü oynamaktadırlar. Yeni nesillerin niteliği de hiç kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacaktır. Zaten ektiğini en geç biçen çiftçi, öğretmendir özdeyişi de bu gerçeği oldukça güzel bir biçimde ortaya koymaktadır. Kısaca öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkar olmaktadır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.7

8 Cumhuriyet döneminin en önemli eksikliklerinden biri eğitim-öğretimde olduğu kadar öğretmen yetiştirmede de köklü bir ihtiyaç analizi yapılmadan eğitim kurumu açmak olmuştur. Köklü bir planlamadan yoksun olarak açılan eğitim kurumları nitelikten çok niceliğe önem verilmiş, bunun sonucu olarak da bazı sahalarda okul ve öğretmen ihtiyacı devam ederken bazı sahlarda da ihtiyaca uygun olmayan okullardan mezun olan eğitimli-okumuşlar ordusu oluşmuştur. Ancak, bu gerçeğin herkesçe bilinmesine rağmen, çeşitli nedenlerle ülkemizde öğretmenlik mesleği çeşitli dalgalanmalarla bugünlere gelmiştir. Kimi zaman bilen öğretir diyerek öğretmenlik meslek bilgisinde yetişme aranmaksızın her meslekten kişiler öğretmenliğe atanmış, kimi zaman da açıkta mı kalsın endişesiyle alan bilgisi bile olmayan kişilere yeni nesiller teslim edilmiştir. Günümüz itibariyle de öğretmenlik mesleği istenilen ya da hak ettiği noktaya gelememiştir. Eğitimin amacı, kişilerin yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bireylerin, toplum ve dünyadaki değişme ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde yetiştirilmeleri gerekir. Bu da, iyi bir eğitim sisteminin yanında, nitelikli bir öğretmen kadrosu ile sağlanır. Öğretmenlerin nitelikli olması ne kadar gerekli ve önemli ise de, yeterli değildir. Zira bu öğretmen kadrosunun ülke düzeyinde dengeli, etkin ve verimli olarak istihdam edilebilmeleri ile çalışma ve hayat şartlarının iyileşmesi de o derece önemlidir. Toplumların varlıklarını devam ettirmeleri için sosyal kurumlara, sosyal kurumların sorumluluklarını etkin bir şekilde icra edebilmeleri için çalışanlarının yeteneklerine, yetenekli çalışanlar için de eğitim kurumlarına ihtiyaç vardır. Okul denilen sosyal sistemin en stratejik parçalarından biri öğretmendir. Öğretmenler bir mesleğin üyesi olarak kalmak istiyorlarsa, o mesleğin değer sistemlerine göre davranmaları gerekir. Öğretmenlik mesleğinin değer sistemini toplumun temel değerleri şekillendirir. Okuldaki yöneticiler, öğretmenlerin bizzat kendileri ve çocuklarını okula gönderen velilerin beklenti ve düşünceleri, bu değerlerin oluşmasında önemli etkilere sahiptir. Günümüzde öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyonu gerektiren, profesyonel statüde uğraşı alanıdır. Okulların sadece yeterli sayıda öğretmen gereksinimi olmamakta, aynı zamanda yetenekli, mesleğine bağlı ve kendisinden beklentilerin farkında olan ve EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.8

9 bunları gerçekleştirmeye çalışan öğretmenlere de ihtiyacı bulunmaktadır. Oğuzkan, öğretmenliğin üç yönünün bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar: Türk toplumunun aydın bir üyesi olarak öğretmen, Dünya topluluğunun uyanık bir üyesi olarak öğretmen ve Mesleğinin yeterli bir üyesi olarak öğretmendir. Bilimdeki ve teknolojideki değişmeler, toplumlar arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkiler, bireylerin ve bu bireylerin oluşturduğu toplumun amaçlarında ve bu amaçları karşılamada ihtiyaç duyulan imkanlara göre öğretmen yeterlikleri ve öğretmen sorumlulukları değişiklik gösterebilmektedir. TÜRKĐYE DE ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐNĐN DURUMU 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 43. Maddesinde; öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak devletin öğretmenlerden temel beklentisi, öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitimi nin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifade etmekle yükümlüdürler biçiminde özetlenmiştir Türk toplumunda her devirde çok önem verilen ve her ülkenin eğitim sistemimde olduğu gibi Türk Eğitim Sistemi ne de damgasını vuran öğretmenlerin yetiştirilmesi için ülkemizde açılan kurumlar ve yapılan uygulamalarda çok sık değişimler gözlenmiştir. Selçuklular ve Osmanlılar da bu görevi medreseler üstlenmişken cumhuriyet döneminde bu görevin yerine getirilmesi, yani öğretmenlerin yetiştirilmesi için nitelik yönünden birbirinden farklı ayrı okullar açılmıştır yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasa gereği öğretmen yetiştirme Eğitim Fakülteleri ne devredilmiştir. 16 yıllık süre içerisinde Eğitim Fakülteleri nin en önemli öğretmen yetiştirme kaynağı olarak görev yapmış, ancak bugüne kadar ki gelişmeler Eğitim Fakülteleri nin mevcut öğretmen açığını ve ihtiyacını gerek nitelik EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.9

10 ve gerekse nicelik yönünden karşılayamamakta ve bunun sonucu amaçtan uzaklaşarak diğer alanlardan öğretmen temini yoluna gidilmektedir. Bunun sonucu YÖK, MEB ile birlikte öğretmen yetiştirmeye yeni bir anlayış getirmek istemiş ve yeniden yapılanma çalışmalarına başlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öğretmenlerin devlet memurluğu kapsamı içine alınarak, devlet memurluğunun gerektirdiği genel şartlara sahip olması hükme bağlanmış, 1739 sayılı kanunla da öğretmenliğin özel ihtisas mesleği olduğu kabul edilerek, öğretmenlik mesleği için özel şartlar getirilmiştir. Anılan kanunda bakanlıkça, öğretmenlik mesleği için tespit edileceği belirtilen nitelikler 1983 yılına kadar ortaya konamadığı gibi, bu dönemde öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla niteliği ve eğitim standardını düşürücü öğretmen alımının olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, her ne kadar 1739 sayılı Kanun da dahil, aldığı kararlarda öğretmen alımlarında seçim şartı getirmişse de, 1985 yılına kadar yapılan öğretmen atamalarında bu şartı uygulamaya koymamış ve de mesleki formasyon belgesi aramaksızın öğretmen alımını sürdürmüştür. Bu yüzdendir ki, Akyüz, yılları arasında on binlerce gencin çok yetersiz bir öğretim sonunda öğretmen olduklarını belirtirken; Kavcar da özellikle 1975 den sonra mesleğe girenlerin alan bilgisi ve pedagojik formasyon bakımından eğitilmesine öncelik verilmesi gereğine işaret etmiştir. Öğretmen yetiştirmede Eğitim Fakülteleri nin yapısındaki önemli değişikliklerden biri 1997 yılından gerçekleştirilen yeniden yapılanmadır. YÖK, yeniden yapılanmanın gerekçeleri, sorunları ve yetersizlikleri ile ilgili olarak şu açıklamalara yer vermektedir. Yüksek Öğretim Kurulu yeni düzenlemenin temel gerekçesi olarak, yaklaşık 15 yıllık sürede gelinen noktada Eğitim Fakülteleri nin yanlış yapılanma, temel amaçlardan uzaklaşma ve benzeri sorunlarla karşı karşıya bulunduğu ve ülkenin öğretmen gereksinimini karşılamada gerek nitelik gerekse nicelik olarak yetersiz kaldığı saptamasını yapmıştır. Yeni düzenlemeye temel oluşturan gerek yapısal gerekse programlara ilişkin sorunlar ve gereksinimler, ilgili dokümanlara dayanarak şöyle özetlenebilir: 1) Eğitim Fakülteleri nin, kuruluş amaçlarından bazılarını ihmal ettiklerini bazılarını da ön plana çıkardıkları gözlenmektedir. Bu bağlamda, özellikle büyük ve köklü geçmişe sahip EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.10

11 fakültelerinin, ülkenin öğretmen gereksinimini ön plana alan bir örgütlenme ve büyümeye yönelmek yerine, bilim ve temel araştırma yapma gerekçeleri altında ihtiyaç fazlası olan veya hiç talep olmayan fakat prestijli gibi görülen lise alan öğretmenlikleri ve eğitim bilimleri bölümleri gibi alanlarda büyümeyi tercih etmiş, bunun sonucu olarak ortaokul, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği gibi bazı kritik alanlarda kısa sürede kapanması imkansız öğretmen açıkları ortaya çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu açığı telafi etmek amacıyla öğretmenlik sertifikası bile olmayan binlerce kişiyi sınıf öğretmeni olarak atayarak eğitim sistemine dahil etmek zorunda kalmıştır. 2) Eğitim Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakülteleri arasında etkili bir işbirliği gerçekleştirilememiş, pek çok durumda Eğitim Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakülteleri arasında yapılan iş açısından tekrarlar ortaya çıkmıştır. Bugün bünyesinde Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bulunduran pek çok yerleşke üniversitemizde, Fen- Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri arasında etkili ve verimli bir işbirliği yoktur. Aynı yerleşke içerisinde her iki kurumu da barındıran bazı üniversitelerimizde Eğitim Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri nin yaptıkları işi yapar hale gelmişlerdir. Dahası, bazı üniversitelerimizde Fen-Edebiyat Fakültesi içinde örgütlenmiştir. Bu ve benzeri eğilimler, kurumlar arasında amaç ve hedef karmaşası yaratmakta, yüksek öğretime ayrılan sınırlı kaynaklar israf edilmekte, bu ortam içinde yetişen akademisyen adayları yanlış akademik normlar edinmektedir. 3) Yukarıdaki sorunla ilişkili olarak, son yıllarda Eğitim Fakülteleri nin belli alanlarındaki araştırma görevlileri alan öğretiminden çok Fen-Edebiyat Fakülteleri nde olduğu gibi temel araştırmalar yapmanın doğal bir etkinlik olduğunu kanıksamaya, alanın öğretimi ile uğraşmayı, bu konuda araştırma yapmayı ve hizmet üretmeyi ikinci sınıf bir iş olarak görmeye başlamışlardır. Oysa Eğitim Fakülteleri nde kritik ihtiyaç, alan öğretimine yönelik uzmanlaşmanın geliştirilmesidir. Geride bıraktığımız 15 yıl içinde öğretmen yetiştirme işlevi sadece Eğitim Fakülteleri tarafından yerine getirildiği halde, alan öğretimine ilişkin uzmanlaşma yeteri kadar gelişmemiş, bu konudaki araştırma ve hizmet geliştirme etkinlikleri oldukça zayıf kalmıştır. 4) Yüksek Öğretim Kurulu dolayısıyla öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri ile öğretmeni istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlıklı ve verimli bir iletişim ve işbirliği kurulamamış, aynı sorunlar Eğitim Fakülteleri ile okullar arasında da ortaya çıkmıştır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.11

12 5) Bu nedenlerle öğretmen yetiştirme işinde teori-pratik dengesi teori lehine aşırı derecede bozulmuştur. Oysa pek çok gelişmiş ülkenin öğretmen yetiştirme sistemlerinde yapılan değişiklikler dikkatle incelendiğinde, en önemli boyutun öğretmen yetiştirme etkinliklerinde sınıf içi kuramsal boyutun azaltılarak okullarda geçen uygulama boyutunun önemli ölçüde artırılması olduğu dikkati çekmektedir. 6) Özellikle sınıf öğretmenliği alanında Eğitim Fakülteleri nin artan ihtiyacı karşılayacak düzeyde öğretmen yetiştirememeleri Milli Eğitim Bakanlığı nı gerekli formasyondan geçmemiş binlerce üniversite mezunu sınıf öğretmeni olarak atamak zorunda bırakmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Fakülteleri arasındaki iletişim ve işbirliği eksikliğinin bu durumdaki payını inkar etmemekle birlikte, Eğitim Fakülteleri nde ortaya çıkan ve yukarıda değinilen misyon karmaşasının da bunda önemli bir payı vardır. 7) Herhangi bir alandan mezun olan adaylara yönelik olarak düzenlenen öğretmenlik sertifika programları içerik ve süreç açılarından yetersiz kalmış, son yıllarda bu programlar Eğitim Fakülteleri için sadece bir para kazanma yolu olarak görülmeye başlanmıştır. Ayrıca, bu sertifika programlarının kalitesi konusunda ciddi eleştiriler ve kaygılar vardır. Zaman zaman bu programlar oldukça sınırlı bir zaman dilimine sıkıştırılarak verilmekte, programdaki derslerin içeriği değiştirilmekte ve uygulamaya yeterli özen gösterilmektedir. 8) 1982 yılındaki yeniden yapılanma ile Eğitim Fakülteleri daha çok orta öğretim öğretmeni yetiştirmeye yönelmişler ve ilköğretim II. kademe öğretmeni yetiştirmeyi ihmal etmişlerdir. Bunun sonucu MEB, lise öğretmenliği programlarından mezun olan öğretmenleri bu düzeyde de işe almak zorunda kalmış ancak bu durum uygulamada çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Sadece bir dalda fizik, tarih gibi yetişen öğretmenler ilköğretim II. Kademe de yer alan fen bilgisi, sosyal bilgiler, gibi dersleri öğretmekte zorlanmışlar ve çoğu durumda bu düzeyde öğretmenlik yapmak istememişlerdir. Ayrıca tek alanda yetişen branş öğretmenleri yan alanları olmadığı için kendi alanları dışında başka bir derse girememişler ve özellikle küçük ilk öğretim okullarında her branş için bir öğretmen bulundurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu da özellikle köy ve kasaba ilköğretim okullarında çoğu zaman mümkün olmadığı için öğretmensiz geçen ders problemi ortaya çıkmıştır. 9) Eğitim Fakülteleri nde son yıllarda çok sayıda açılan program geliştirme, eğitim yönetimi, halk eğitimi, ölçme ve değerlendirme gibi eğitim bilimleri lisans programlarının belirli EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.12

13 istihdam alanları yoktur. Bu alanlar öğretmenlik becerisi üzerine inşa edilmesi ve lisansüstü düzeylerde açılması gereken programlardır. Bu alanlarda lisans eğitiminden geçen öğrenciler mezun olduklarında çoğunlukla ya işsiz kalmakta ya da kendi alanları dışındaki işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Daha önce alan öğretim konusundaki, yetişmiş eleman sıkıntısı vurgulanmıştı. Bunun hem sonucu hem de nedeni olan gerçek, Eğitim Fakülteleri ndeki ilgili kadroların alan uzmanları ile dondurulmuş olmasıdır. Uzunca bir süredir bu sorunu giderme konusunda ciddi bir girişim olmamıştır. Daha da önemlisi, Milli Eğitim Bakanlığı elindeki yurt dışı burs olanaklarını öğretmenlik alanları dışında çoğunlukla temel fen bilimleri ve mühendislik alanlarında kullanmıştır. Bu kaynağın yanlış kullanımı Eğitim Fakültelerinin şu anda çok ihtiyaç duyduğu alan öğretim uzmanlarının yurt dışı kaynaklardan yetiştirmesini engellemiştir. Yukarıdaki nedenlerle, Eğitim Fakülteleri nde var olan kaynaklar yanlış alanlara yönlendirildiği için, eğitime ayrılan çok sınırlı ulusal kaynaklar israf edilmektedir. Bu eğilimlerin bir sonucu olarak Eğitim Fakültelerimizin bazılarında temel araştırmalara yönelik ve yüksek maliyetli laboratuarlar kurulmuş veya en azından üniversite yönetimlerine bu tür istekler gelmiştir. Öğretmen yetiştiren lisans ve lisansüstü programlarda yıllardan beri süregelen önemli sorunlar ve öğretmen yetiştirme konusundaki çağdaş gelişmeler ve yönelimlerin ortaya çıkardığı temel gereksinimler, programların yeniden geliştirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Şu bilinmelidir ki öğretmenlik sadece maliyet için yapılan sıradan bir görev değildir. Bu nedenle 1998 yılı bütçe raporundan da anlaşılacağı üzere önemli iyileştirmeler görülmektedir. Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci alımı, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi, öğretmenlerin sosyal ve özlük hakları, sosyal tesisler gibi hususlardaki sorunlara değinilmemekte veya en azından önemli bir değişiklik getirilmemektedir. Tasarlanan öğretmen yetiştirme programları ile ilk öğretimin ikinci kısmı ile özellikle 6., 7. ve 8. sınıflardaki branş derslerindeki öğretmen açığının Milli Eğitim e EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.13

14 ayrılan bütçe ile bu okullardaki mali problemlerin ve teknoloji açığının nasıl kapatılabileceği, öğretmen yetiştirme ve öğretmen adayı seçiminde geçerli olmayan seçme sınavları ile yeteneğe, ilgiye ve uygun kişilik özelliklerine bakmaksızın alınan öğrencilerin oluşturacağı öğretmen tipinin, 2000 li yıllardaki anlayışa uygun öğretmenin nasıl yetiştirileceği cevap bekleyen sorular arasındadır. Günümüzde tüm alanlardaki öğretmenler Eğitim Fakülteleri nin ilgili bölümlerinde eğitim görmektedirler yılı itibarıyla üniversitelerimizin bünyesinde 65 Eğitim Fakültesi, 1 Eğitim Bilimleri Fakültesi faaliyet göstermektedir yılında yeni düzenlemeye göre Eğitim Fakülteleri nde farklı bölüm ve anabilim dallarında lisans programları, tezsiz yüksek lisans programları ve lisansüstü eğitimine ilişkin uygulamalar halen yürütülmektedir yılındaki yeniden yapılanma sonucunda, ilköğretimde 8 yıllık zorunlu eğitim süresi de göz önünde bulundurularak Eğitim Fakülteleri nin akademik yapısı ve öğretim programları yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında Eğitim Fakülteleri bünyesinde 10 bölüm 32 anabilim dalı ve 29 program öngörülmüştür. Yeniden yapılanma ile birlikte önemli bir düzenlemede öğretim süreleri ve derecelerle ilgilidir. Bu düzenlemeye göre okul öncesi ve ilköğretime yönelik eğitim dört yıl olarak belirlenirken orta öğretime öğretmen yetiştirmeyi hedefleyen orta öğretim fen ve matematik alan öğretmenleri ile orta öğretim sosyal alanlar öğretmenlikleri ise 3,5+1,5 ve 4+1,5 şeklinde uygulanmakta ve mezunlara ilgili bölümün adını taşıyan yüksek lisans diploması verilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Öğretmen Yetiştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programları kapsamında Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Öğretmenliği Bölümünde; Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlikleri; EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.14

15 Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Bölümünde; Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği AB dalları bulunmaktadır. Eğitim planlamalarındaki yanlışlıklar ve aksaklıklar ile eğitime yapılan gelişigüzel müdahaleler sebebiyle ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını kapatmak için, öğretmen niteliğini taşımayan kişilerin bu göreve atanması Türkiye de de yaşanan bir sorundur. Bu gibi uygulamalar öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğuna ilişkin yukarıda sözü edilen kanun maddesine de aykırıdır. Ancak, yıllardır izlenen yanlış politikalar yüzünden Türkiye de öğretmenlik kapısı daima değişik meslek gruplarındaki insanlara açık olmuş, öğretmenlik kolay elde edilebilen, herkesin yapabileceği bir meslek konumuna getirilmiştir. Öğretmenlik, elinde üniversite diploması olup da kendi alanında iş bulamayanların ümit kapısı haline gelmiştir. Bu uygulamalar kuşkusuz, öğretmenlik mesleğinin statü ve saygınlığını azaltmış, öğretmenliği herkesin yapabileceği bir meslek konumuna düşürmüştür. ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐNĐN NĐTELĐKLERĐ 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nda öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olduğu, öğretmen adaylarında aranacak niteliklerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyondan oluştuğu, bu alanlara ait niteliklerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından saptanacağı hükümlerine yer verilmektedir. Bahsi geçen öğretmen yeterlikleri üç kategoride belirlenmektedir. Bu alanlar genel kültür, özel alan ve öğrenme-öğretme yeterlikleri olarak belirlenmiştir. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.15

16 GENEL KÜLTÜR Genel kültür, öğretmenin özel alan ve eğitme-öğretme yeterliklerini geliştiren destekleyici bir boyut olarak ele alınmıştır. Buna göre genel kültür; öğretmenin, meslekî rollerini yerine getirirken bunları daha etkin kılmasına yardımcı olan ve ana karakteri açısından öğretmenin eğitim sürecindeki disiplinler arası deneyim ve birikimlerini kapsayan bir boyuttur. Bu bakış içinde genel kültür, bağımsız bir yeterlik alanı özelliği taşımadığı gibi kapsamı da çok geniş ve değişkendir. Bu bağlamda, çalışmada genel kültürün bütün öğretmenlik alanları için ortak olan noktaları vurgulanmış, kalan kısmı kapsam dışında tutulmuştur. ÖZEL ALAN Özel alan, öğretmenin öğretmekle yükümlü olduğu disiplinle ilgili bilgi, beceri, tutum, tavır ve alışkanlıkları kapsayan bir yeterlik boyutu olarak belirlenmiştir. Öğretmenlikte özel alanlar; okul öncesi, sınıf öğretmenliği, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, fizik, kimya, resim iş, elektrik, bilgisayar, tekstil, hazır giyim, özel eğitim ve benzeri alanlardır. Bunlar, zaman içinde değişmektedir. Çalışmada özel alan yeterliklerinin ortak bileşeni olanlar ortaya konulmuş, alana özgü öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi ise, kapsam dışında tutulmuştur. Ancak, bu çalışmanın arkasından, her bir özel alanın gerektirdiği öğretmen yeterliklerinin en genelden başlayarak özele doğru belirlenmesi ilkesi de benimsenmiştir. EĞĐTME-ÖĞRETME YETERLĐKLERĐ Millî Eğitim Temel Kanunu nda yer alan pedagojik formasyon kavramı, yeterlik ifade etmediğinden bunun yerine öğrenme-öğretme ve eğitme yeterlikleri kavramı kullanılmıştır. Eğitme-öğretme yeterlikleri, eğitim sürecinde öğretmenin, belli bir özel alana ilişkin bilgi, beceri ve tutumları başkalarına öğretme veya onların öğrenilmesi için uygun fırsat ve olanakları yaratma durumu olarak tanımlanmıştır. Öğretmenliğin bu üç temel boyutu yanında, meslek etiği de önemlidir. Meslek etiği daha çok, yerine getirilmediğinde gözlenebilen ve doğrudan ölçülmesi oldukça güç olan nitelikler olarak algılandığından çalışma kapsamına alınmamıştır. Bununla birlikte, dokümanda sözü edilen yeterliklerin yerine getirilebilmesi için, gerekli olan tutum ve alışkanlıklar, ilgili yeterlik boyutu altında vurgulanmıştır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.16

17 Aşağıda öğretmen yeterlikleri KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı esas alınarak YÖK tarafından şu şekilde gruplandırılmıştır. Tablo: Öğretmen Yeterlikleri GENEL YETENEK Yaklaşık Ağırlığı % Yaklaşık Ağırlığı % 1.TÜRKÇE 50 2.MATEMATĐK 50 a. Sözcük bilgisi 5 a. Sayılarla işlem yapma 10 b.dil bilgisi 10 b. Matematiksel ilişkilerden yararlanma 10 c. Anlatım özellikleri 5 c. Problem çözme 20 d. Okuduğunu anlama 30 d. Temel geometri bilgilerinden yararlanma 5 e.tablo, grafik okuma ve yorumlama 5 GENEL KÜLTÜR 1. ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILÂP TARĐHĐ TEMEL YURTTAŞLIK BĐLGĐSĐ 15 a. III. Selim den itibaren Türk Đnkılâbını hazırlayan etkenler 5 a.hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku 5 b. Ulusal Kurtuluş Savaşı 10 b. Anayasa hukuku 5 c. Atatürk Đlke ve Đnkılapları 15 c. Đdare hukuku 5 d. Atatürk Dönemi: Đç Olaylar ve Dış Politika TÜRKĐYE VE DÜNYA ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL VE GÜNCEL SOSYAL EKONOMĐK KONULAR 5 2. TÜRKĐYE COĞRAFYASI 30 5.TÜRK KÜLTÜR VE MEDENĐYETLERĐ 10 a. Türkiye nin Fiziki Özellikleri 5 a. Selçuklular ve önceki dönem 5 b. Türkiye nin beşeri özellikleri 5 b. Osmanlılar dönemi 5 c. Türkiye nin Ekonomik Özellikleri 20 EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ 1.EĞĐTĐM PSĐKOLOJĐSĐ PROGRAM GELĐŞTĐRME VE ÖĞRETĐM 35 a. Gelişim psikolojisi 10 a. Program Geliştirme 10 b. Öğrenme psikolojisi 25 b. Öğretim Metotları 25 c. Ölçme ve Değerlendirme REHBERLĐK 15 EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.17

18 ÖĞRETMENLĐK MESLEĞĐNĐN TEMEL ÖZELLĐKLERĐ Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayrı kılan bazı temel sebepler vardır. Hemen her mesleğin icrasında görülen eksiklik, yanlışlık, hata vb. gibi unsurların telafisi mümkündür. Her meslekte amaca hizmet etmeyen bir ürün farklı amaçlar için ve farklı şekillerde değerlendirilebilir. Ancak öğretmenlik ve doktorluk mesleğindeki hataların telafisi mümkün değildir. Bunlardan doktorun işi bir bireyin hayatı ile ilgili iken öğretmenin işi toplumu ilgilendirmektedir. Hatalarda doktor bireyi öğretmen ise grubu etkilemektedir. Ayrıca o doktoru yetiştirenin de öğretmenler olduğu göz önüne alınınca öğretmenin ve öğretmenliğin değeri ortaya çıkmaktadır. Bir öğretmenin görevlerini, genel olarak her fertte olduğu gibi kendi kişiliği ve ailesine karşı olan görevlerinin yanında okulda öğrencilerine, okul dışında öğrenci olan ve olmayanlara, köyde, şehirde, bulunduğu yerde çevreye, bilim ve teknolojideki gelişmelerden doğanın korunmasına, insanlar arası sosyal-ekonomik ve kültürel ilişkilerin düzenlenmesinden bireylerin fiziksel, sosyo-kültürel açılardan eğitilmesine kadar hemen her alanı bir şekilde ilgilendirmektedir. Eğitim-öğretimin ilişkili olmadığı bir alan belirlemek imkansız gibidir. Diğer mesleklerin sınırları ise çok daha dar bir alanda ilişkili görülmektedir. Bu yönüyle öğretmenlik mesleğinin niteliğinin toplumun niteliğini yönlendirdiğini, ona şekil verdiğini, devamını sağladığını, bireylerin dolayısıyla toplumun dünya görüşlerinin ve ilişki biçimlerini sağladığını söylemek kısaca toplumların varlıklarının eğitime ve onun lokomotifi olan öğretmenlere bağlı olduğunu söylemek hiçte abartılı bir iddia değildir. Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ile ilgili farklı kaynaklarda farklı nitelikler sıralanmaktadır. Genel bir ifade ile öğretmenlik mesleği toplumun yaşamında var olan tüm değer uygulama ve sonuçlarla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle eğitimle ilişkili olmayan bir hususu söyleyebilmek zordur. Ancak genellemek ve öğretmenliğin asli unsurlarını sıralamak gerekirse bunların; 1. Öğrenme ve öğretme, 2. Eğitim yöneticiliği ve 3. Rehberlik ve Danışmanlık olarak sıralamak mümkündür. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.18

19 Bir başka sınıflamada Oğuzkan, öğretmenliği; 1. Türk toplumunun aydın bir üyesi olarak öğretmen, 2. Dünya topluluğunun uyanık bir üyesi olarak öğretmen ve 3. Mesleğinin yeterli bir üyesi olarak öğretmen olarak sınıflandırmıştır. Özdemir ve Yalın ise bir öğretmenin sahip olması gereken yeterlik alanlarını şu şekilde belirtmişlerdir: PARÇASI (ĐÇĐNDE) OLMASI Eğitim ortamının en önemli değişkenlerinden biri kuşkusuz öğretmendir. Okulda olup biten her şeyden bir yönüyle de öğretmen sorumludur. Öğretmen, ben görevimi yaptım, öğrenciler veya idareciler beni anlamıyor vb kolay yolları seçmez. Sınıfta problemlere yol açacak sözel ve sözel olmayan davranışların dikkatsizlik, sıkıntı gibi farkında olur. Sınıfta ve bireylerde neler olup bittiğini hisseder. Öğrencilerdeki fevkalade hal ve tavırların farkındadır. Öğrencilerin özel ve problemli günlerinin önemini kavramıştır. Öğrencilerinden geri bildirim alarak uygun müdahale ve uyarlamalarda bulunur. Mantıklı, öğretimin, öğrenmenin, öğretilen konunun ne olduğunu, insanları ve öğrencileri bilir ve bu bilgiyi sınıfın düzenini sağlamada kullanır. Duygulara önem verebilir; öğrencileri önemser, bunu da hareketlerin ve sözlerin yardımıyla gösterebilir. Öğrencileri olumlu yorumlarla destekler, böylece de onları öğrenme işleminin içine doğru çeker. Gerektiğinde espri yapar, istekli anlatır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.19

20 Öğrencilerle hem bireysel hem de grupça yakın ilişkiler kurduğu için soruları ve yorumları yeniden ifade edebilir. Konu alanındaki yeni gelişmeleri takip eder. Amaçlı hareket eder, hareketlerini ve hızını sınıf ortamına göre ayarlayabilir oturmak, kalkmak veya yürümek gibi. Okul çevresinde ne olup bittiğinden haberdardır. Çevreden veya öğrencilerin çevreyle ilişkili ilgi duydukları konulardan örnekler seçer. Okul, çevre ve öğrencilerin tarihini özgeçmişini inceler. Diğer öğretmenler ve çevredekilerle iletişim kurar, meslektaşlarının en iyi becerilerinden yararlanmaya çalışır. HAKĐM OLMA Dersine ve konusuna hakim olamayan öğretmen ne kadar iyi niyetli olursa olsun öğrencilerin, yöneticilerin ve velilerin güvenini ve desteğini kazanamayacaktır. Konusuna tam hakim olan öğretmenler derslerinde öğrencilerin ilgilerini çeker ve sürekliliğini sağlar. Konusuna hakim olan öğretmenler paniğe kapılmazlar. Sınıf içi tartışmalar onları ürkütmez. Tartışmayı akıllıca yönetir; kolaylaştırıcıdır. Davranışlarında ciddi ve tutarlıdır. Öğrencileri arasında ayrım yapmaz. Ne olup bittiğinin üzerinde durur. Öğrenci davranış ve tepkilerini tahmin eder. Tepki göstermeden önce hislerini kontrol eder. Amaçlı hareket eder, sözsüz iletişim kurabilir. Soru ve yorumlara sözel olduğu kadar sözsüz de tepki gösterir. Beden dilini etkili kullanır. Herkesin rahatça duyabileceği, fakat rahatsız etmeyen bir ses tonuyla konuşur. Anlaşılır yönerge ve kelimeler kullanır. Hedefler açıkça görülebilir. Öğrenci isimlerini bilir ve kullanır. EDĐTÖR Y.Doç.Dr. Eyup ĐZCĐ, BÖLÜM YAZARI Y.Doç.Dr. Ramazan ÖZBEK ÖMB 2.20

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin.

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin. İstiyoruz ki; Okulumuzda, Öğrenme Temel İhtiyaç Kabul Edilsin.Hem Öğretenler, Hem Öğrenenler Birbirlerinin Gelişimine Yardımcı Olsun. ÖĞRENEN OKUL Modeli Oluşsun İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DANIġTAY BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu adına Hüseyin ŞEN ADRES : Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej/ANKARA DAVALI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR- DAVACI VEKİLİ DAVALI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği : Av Ayşegül Banker Etker Necatibey Cad. No: 19/20 Kızılay/ANKARA : Milli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye

Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan

Detaylı

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNE AİT KONTENJANLARIN SIFIRLANMASI İLE İLGİLİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRÜŞÜ Öğretmenlik yasal olarak tanınmış bir meslek ve

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI Programın Amacı Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken...

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... > 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... «IRMAK NEDEN FARKLIDIR?» 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken Değerli Irmak Ailesi; 20. Eğitim yılımızı tamamlarken kurumumuzun geldiği farklı

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Doç.Dr. Sema ZERGEROĞLU GİRİŞ Yaşadığımız bilgi çağında hızla artan ve yayılan bilgi, iş ve meslek hayatında rekabeti

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜR.ÇAĞ.YAK. Ders No : 0310340121 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Türk Dili II :Cümle ve Metin

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını; öğrenimleri

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE GENEL KÜLTÜR BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU Eğitim, toplumsal yapının en temel sistemlerinden biridir ve diğer toplumsal

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK Ders No : 0310400210 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı