DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ"

Transkript

1 DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i, m a t em a t ik d i l i n e d ö n ü ş t ü rm e k g e r e k i r. u r a d ak i i ş l em e d e n k l e m k ur m a d e n i r. D e nk l em k u r a rk e n, b i r b i r i n d e n f ar k l ı h e r b i l i nm e ye n i ç i n, f ar k l ı s e m b o l l e r k ul l a n ı l ı r. i l i nm e ye n s a yı s ı n e k ad a r a z o l u r s a, ç ö zü m d a h a k ol a y o l a c a ğ ı n d a n, m üm k ü n o l d u ğ u n c a a z d e g i ş k e n s e ç i l i r. Örnek...2 : İR PROLEMİ ÇÖZME ŞMLRI (LGORİTM): To p l a m l a r ı 8 8 o l a n ü ç s a yı d a n, b i r i n c i s i i k i n c i d e n 4 f a zl a, ü ç ü n c ü s ü i s e i l k i k i s a yı n ın t o p l a m ın a e ş i t t i r. u s a yıl a r ı n e n k üç ü k o l a n ı k aç t ır? ) i l i n m e ye n l e r x, y, z, g i b i d e ğ i ş k e n l e r i l e i f a d e e d i l i r. 2 ) P r o b l e m i n if a d e s i n e u yg u n b i r m at e m a t ik s e l if a d e ya z ı l ı r. i r s a yı : i r s a yı n ı n 3 k a t ı : i r s a yı n ı n ya r ı s ı n ı n f a zl a s ı : i r s a yı n ı n 3 k a t ı n ı n f a zl a s ı n ı n ya r ı s ı : i r s a yı n ı n k a r e s i n i n ya r ı s ı n ı n 4 e k s i ğ i : 3 ) O I u ş t u r u l a n d e nk l e m ç ö zü l ü r v e s o n u ç e l d e e d i l i r. Örnek...3 : i r k iş i 3 e r 3 e r ç ık t ığ ı m e r d i v e n l e r i, 5 e r 5 e r i n e rk e n 2 a d ım d a h a a z a tm ış t ır. M e r d i v e n d e k i b a s am a k s a yı s ı k aç t ır? i r s a yı n ı n % 2 0 s i : i r s a yı n ı n % 2 0 s i i l e % 0 u n u n a r i t m e t i k ortası : İ k i s a yı n ı n t o p l am ı n ı n ya r ı s ı : İ k i s a yı d a n b i r i n c i n i n ü ç k at ı i l e i k i n c i n i n ç a r p m a ya g ö r e t e r s i n i n f ar k ı : Örnek...4 : i r s ın ıf t a ö ğ r e n c i l e r s ır a l a r a 4 e r l i o t u r u r s a 3 s ır a b o ş k a l ı yo r. 3 e r l i o t u r u r l a r s a 5 ö ğ r e n c i a yak t a k a l ı yo r. S ın ıf m e v c u d u, s ır a s a yı s ı n d a n k a ç f a zl a d ı r? /4

2 Örnek...5 : Örnek...9 : 4 ya n l ı ş ı n b i r d o ğ r u yu g ö t ü r d ü ğ ü 2 0 s o r u n u n s o r u l d u ğ u b i r s ı n a v d a t üm s o r u l a r ı ya n ı t l a ya n v e 9 0 n e t i o l a n b i r ö ğ r e n c i k a ç s o r u ya n l ı ş c e v a p l am ı ş t ı r? P o zi t if p a y v e p a yd a s ı o l a n b i r k es r i n d e ğ e r i 3 t ü r. u k e s r i n p a yı n a ek l e n i r v e 4 p a yd a s ın d a n 7 ç ık a r ıl ı r a d e ğ e r i o l u yo r s a p a y v e p a yd a n ın t o p l a m ı e n a z k a ç t ır? Örnek...0 : i r b a r d a k t a b i r m ik t a r s u v a r d ı r v e b u h a l d e b a r d a ğ ın a ğ ır l ığ ı x k g d ır. a r d a k t a k i s u yu n ya r ı s ı b o ş a l t ıl ır s a b a r d a ğ ı n a ğ ır l ı ğ ı y k g o l u yo r. o ş b a r d a ğ ı n a ğ ır l ı ğ ı k aç x v e y cinsinden nedir? Örnek...6 : Örnek...7 : i r b i l e t k u yr u ğ u n d a M e l i s b a ş t a n 3. E l a s o n d a n 2 4. v e a r a l a r ı n d a 6 k iş i v a r s a k u yr uk e n a z v e e n ç o k k aç k iş i o l a b i l i r? Örnek... : ir tel bir ucundan 5 a r a s ı n d ak i f ar k ı 5 o l a n s a yı n ı n 0 e k s i ğ i n i n u 0 k aç t ı r? i k ad a r k e s i l d ik t e n ü 4 k ad a r k e s i l i yo r. K a l a n t e l i n o r t a n o k t a s ı i lk t e l i n b o yu n u n k a ç t a k aç ı k ad a r k a ym ış t ır? s o n r a k a l a n k ısm ın ın d a d i ğ e r u ç t a n Örnek...2 : Örnek...8 : ü ile sı 4 6 H a cm i l i t r e o l a n b i r d e p o 8 l t v e 0 l t i k i k o v a i l e t o p l a m 3 9 s e f e r d e b o ş a l t ı lm ı ş t ı r. 8 l t l ik k o v a k a ç s e f e r k ul l a n ı lm ı ş t ı r? i r k iş i b o r c u n u n ö n c e 2 7 sini sonra 3 i n i ö d ü yo r. S o n o l a r ak d a T l 5 d a h a ö d e yi n c e g e r i ye 6 0 T l d a h a b o r c u k al ı yo r s a b o r c u n i lk ö d e d i ğ i k ıs m ı n e k ad a r d ır? k al a n ın 2/4

3 Örnek...5 : YŞ İ h m e t M e h m e t ' t e n 7 ya ş b ü yük F a r u k ' d a n i s e 2 ya ş k ü ç ük t ü r. 5 yı l s o n r a b u ü ç k iş i n i n ya ş l a r ı t o p l a m ı hm e t ' i n ş i m d i k i ya ş ı n ı n 2 k at ın d a n 2 0 f a zl a o l a c a k t ır. u n a g ö r e F a r uk ş i m d i k aç ya ş ın d a d ır? ) K i ş i e r a r a sm d a k i ya ş f ar k l d e g i ş m e z. 2 ) a ya ş ı n d a k i b i r k i ş i n i n ; t y ı l ö n c e k i ya ş ı a t, t y ı l s o n r a k i ya ş ı a + t d i r. 3 ) Ya ş l a r ı t o p l a m ı o l a n n k i ş i n i n ; t y ı l ö n c e k i ya ş l a r ı t o p l am ı n. t t y ı l s o n r a k i ya ş l a r ı t o p l am ı + n. t d i r. Örnek... : u g ü nk ü ya ş l a r ı t o p l a m ı 2 o l a n d ö r t k iş i n i n 6 yı l s o n r a ya ş l a r ı t o p l a m ı k a ç o l u r? Örnek...6 : i r b a b a n ın ya ş ı ç o c u ğ u n u n ya ş ın ın 7 k at ıd ı r. Ç o c u k b a b a n ı n ya ş ı n a g e l d i ğ i n d e i k i s i n i n ya ş l a r ı t o p l am ı 8 0 o l a c a k s a b a b a ç o c u ğ u d o ğ d u ğ u n d a k a ç ya ş ın d a d ır? 3 o l a n i k i k iş i n i n ya ş l a r ı 4 t o p l am ı 5 0 d e n b ü yü k s e ya ş l a r ı f a r k ı e n a z kaçtır? Ya ş l a r ı o r a n ı Örnek...3 : y ı l ı n d a d o ğ a n H a l uk ' a ya ş ı s o r u l d u ğ u n d a ya ş ı m d o ğ d u ğ um y ı l ı n r ak am l a r ı t o p l a m ı d e m i ş s e k o n u şm a h a n g i yı l d a ya p ı lm ı ş t ı r? Örnek...4 : M e hm e t S i b e l d e n 7 ya ş b ü yü k t ü r. 4 s e n e ö n c e S i b e l i n ya ş ı n ı n 3 k a t ı M e hm e t i n ya ş ı n ı n i k i k at ı yd ı. u n a g ö r e ya ş l a r ı t o p l am ı b u g ü n k aç t ı r? Örnek...2 : Örnek...7 : i r b a b a n ın ya ş ı ü ç ç o c u ğ u n u n ya ş l a r ı t o p l a m ın ın ü ç k a t ın a e ş i t t i r. 3 y ıl s o n r a b a b a n ın ya ş ı ç o c uk l a r ın ya ş l a r ı t o p l a m ın ın 2 k at ın d a n 4 f a zl a o l a c ak s a b a b a v e ç o c u k l a r ın b u g ü nk ü ya ş l a r ı t o p l a m ı k a ç t ır? Örnek...8 : M e r v e i l e E r d em i n ya ş l a r ı t o p l am ı 4 5 d i r. E r d e m M e r v e n i n ya ş ın a g e l d i ğ i n d e ya ş l a r ı t o p l a m ı 5 9 o l a c ak s a M e r v e k aç ya ş ı n d a d ır? 3/4

4 İŞÇİ HVUZ İ Örnek...5 : ) i ş i b i r i ş i a s a a t t e ya p a r s a b i r s a a t t e işin s ı n ı ya p a r a M e l t e m b i r i ş i 3 x g ü n d e r zu i s e 4 x g ü n d e b i t i r i yo r. e r a b e r b u i ş i 2 g ü n d e b i t i r d i k l e r i n e g ö r e M e l t em i ş i k aç g ü n d e bitirir? 2) işi bir işi a saatte, işi bir işi b s a a t t e ya p a r s a s a a t t e b e r a b e r i ş i n + s i n i ya p a r ; t o p l am d a b e r a b e r t a b s a a t ç a l ı ş ı l ı p i ş b i t m i ş s e ( + ). t= a b 3 ) K a p a s i t e v e h ı z if a d e l e r i o r a n ı k ul l a n ı l a r a k s ü r e ye d ö n ü ş t ü r ü l e b i l i r Örnek...6 : ir işi li 6 satte, Melis 24 saatte b i t i r i yo r. İ ş i n ya r ıs ı b i t i n c e M e l i s i ş t e n a yr ı l ı yo r. u n a g ö r e l i b u i ş t e k aç d a k i k a ç a l ışm ış t ı r? Örnek... : Örnek...2 : i r i ş i H ak a n 2 g ü n d e, O n u r 2 4 g ü n d e b i t i r i yo r. u n a g ö r e b e r a b e r 3 g ü n d e b u i ş i n ne kadarını bitirebilirler? yn ı k ap a s i t e d e k i 4 i ş ç i b i r i ş i 2 0 s a a t t e b i t i r i yo r s a b i r i ş ç i k aç s a a t t e b i t i r i r? Örnek...7 : i r i ş i ya p a r k e n D u yg u n u n h ız ı n ı n 3 k a t ı Z e h r a n ın h ı z ın ın 2 k at ın a e ş i t t i r. e r a b e r b u i ş i 6 0 s a a t t e ya p a b i l d ik l e r i n e g ö r e D u yg u t ek b a ş ın a i ş i k a ç s a a t t e t am a m l a r? Örnek...3 : i r i ş i H ak a n 2 g ü n d e, O n u r 2 4 g ü n d e b i t i r i yo r. u n a g ö r e b e r a b e r b u i ş i k aç g ü n d e bitirirler? Örnek...8 : Örnek...4 : i r i ş i b i r i n c i i ş ç i 4 8 g ü n d e, ik i n c i i ş ç i 6 v e üçüncü işçi ise işin i n i 6 g ü n d e b i t i r i yo r. 4 u n a g ö r e b e r a b e r b u i ş i n ya r ı s ı n ı k aç g ü n d e bitirirler? Ö zg e b i r i ş i 4 8 s a a t t e ya p a b i l i yo r. İ ş i n ya r ıs ı b i t i n c e h ı z ın ı ik i k a t a r t t ır ır s a i ş t o p l am k aç saatte biter? 4/4

5 Örnek...9 : Örnek...2 : yn ı k ap a s i t e d e k i 4 i ş ç i b i r i ş e b a ş l ı yo r. e r a b e r ç a l ı ş ı l a n 4. g u n d e n b a ş l am a k u ze r e h e r g ü n yi n e b u i ş ç i l e r l e a yn ı k a p a s i t e d e k i i k i i ş ç i d a h a i ş e k at ı l ı yo r v e i ş t o p l a m b i r h af t a d a b i t i r i l i yo r. i r i ş ç i b u i ş i k a ç g ü n d e bitirebilir? i r h a v u zu b i r i n c i m u s l uk 8 i k i n c i m us l u k i s e 2 s a a t t e d o l d u r u yo r. H a v u zu n d i b i n d ek i b i r m us l u k h a v u zu 2 4 s a a t t e b o ş a l t ı yo r s a m us l u k l a r b e r a b e r a ç ı l d ık t a n k aç s a a t s o n r a havuz dolar? Örnek...3 : irinin doldurma kapasitesi diğerinin d o l d u r m a k a p a s i t e s i n i n 6 k at ı o l a n ik i m us l u k b i r h a v u zu 2 0 s a a t t e d o l d u r u yo r. K a p a s i t e s i f a zl a o l a n m us l u k k ap a s i t e s i n i ya r ı ya d ü ş ü r ü r d i ğ e r m us l u k 2 k at a r t t ır ı r s a s o n d u r u m d a h a v u z k aç s a a t t e d o l a r? Örneğin bir havuzu dolduran üç m us l u k t a n m u s l u ğ u b i r h a v u zu a s a a t t e, m u s l u ğ u a yn ı h a v u zu b s a a t t e d o l d u r u yo r o l s u n. H a v u zu n d i b i n d e k i C m us l u ğ u d a h a v u z u c s a a t t e b o ş a l t ı yo r s a, + b i r s a a t t e b e r a b e r h a v u zu n sini a b c d o l d u r u r l a r. UYRI Havuz problemleri de işçi havuz gibi d ü ş ü n ü l ü r s a d e c e b o ş a l t a n m u s l uk l a r i ç i n e k s i l m e h e s a b a k a t ı l ı r. Örnek...4 : i r h a v u zu d o l d u r a n b i r m us l u k h e r s a a t k ap a s i t e s i n i ik i k a t a r t t ır a r ak b i r h a v u zu 3 s a a t t e d o l d u rm u ş s a i l k k ap a s i t e s i yl e k a ç saatte doldurur? S ü r e l e r i n h a v u zu n t a m a m ı i ç i n o l m a s ı n a d i k k a t e d i n i z. k s i h a l d e k es i r l e r a yn ı b ü t ü n ü n p a r ç a l a r ı n ı i f a d e e t m e zl e r. Örnek...0 : D ak ik a d a 8 m 3 ak ı t a n b i r m us l u ğ u i l e d ak ik a d a 2 m 3 s u d o l d u r a n b i r m u s l u ğ u b i r h a v u z u 4 5 d a k i k a d a d o l d u r u yo r. H a v u zu n t am am ı d o l d u ğ u n d a b i r ik e n s u k aç m 3 d ü r? Örnek... : i r h a v u z u b i r i n c i m us l u k 4 5 d ak ik a d a i k i n c i m u s l uk i s e 3 0 d a k i k a d a d o l d u r u yo r. M u s l u k l a r beraber açıldıktan kaç saat sonra havuz dolar? Örnek...5 : i r h a v u zu b i r i n c i m u s l uk 8 i k i n c i m us l u k i s e 2 s a a t t e d o l d u r u yo r. H a v u zu n o r t a s ın d a k i ü ç ü n c ü b i r m u s l uk d o l u h a v u zu k e n d i s e v i ye s i n e k a d a r 2 s a a t t e b o ş a l t ı yo r s a m us l u k l a r b e r a b e r a ç ı l d ık t a n k aç s a a t s o n r a b a ş l a n g ıç t a b o ş o l a n h a v u z d o l a r? 5/4

6

7 UYRI i r b i r i n e d o ğ r u a yn ı a n d a h a r ek e t e g e ç e n araçlar: i r b i r i n e d o ğ r u a yn ı a n d a h a r ek e t e g e ç e n a r a ç l a r ı n d u r u m u yl a ç em b e r ü ze r i n d e b i r b i r i n e d o ğ r u z ı t yö n l ü h a r ek e t e t m e d u r um u b e n ze r b i r m a n t ık l a d ü ş ü n ü l e b i l i r. V2.t V.t V C V V2 t kar= V2 Çember çevresi Ç = hızlar toplamı V +V2 Karşılaşma C de olsun. t karşılaşma= toplam yol = hızlar toplamı V +V 2 Örnek...6 : Ç e v r e s i m o l a n b i r p i s t t e a yn ı n o k t a d a n z ı t yö n d e 8 m / dk i l e 6 m /d k h ız l a h a r e k e t e d e n ik i h a r ek e t l i k a ç d k s o n r a k ar ş ıl a ş ır? Örnek...4 : 34 km/s 55 km/s ş ek i l d ek i h ı z l a r l a b i r b i r i n e d o ğ r u h a r ek e t e g e ç e n a r a ç l a r k e n t i n d e n k a ç k m u z ak t a karşılaşır? 356 km yn ı yö n e d o ğ r u a n d a h a r ek e t e g e ç e n araçlar: ( V> V2 ) V2 V V2.t C V.t Örnek...5 : ralarında 480 km olan ve birbirlerine doğru ( z ı t yö n d e ) h a r e k e t e d e n ik i a r a ç t a n b i r i n i n h ı z ı d i ğ e r i n i n h ı z ı n ı n 3 k a t ı d ı r. K a r ş ı l a ş a n a k a d a r h ı z l ı o l a n a r a ç d i ğ e r i n d e n k aç k m d a h a f a zl a yo l a l ı r? t yakalama = toplam yol = hızlar farkı V V 2 Örnek...7 : 384 km 49 km/s 37 km/s ş e k i l d e k i h ı zl a r l a a yn ı d o ğ r u h a r e k e t e g e ç e n araçlardan geriden gelen diğerini kaç saat s o n r a ya k a l a r? 7/4

8 Örnek...8 : Örnek... : 480 km 20 km/s 90 km/s Ş ek i l d e m O=90o, b e l i r t i l e n yö n d e h a r e k e t e geçen araçlardan n ok t a s ı n d a n h a r e k e t e b a ş l a ya n a r a c ın h ı z ı O d ak ik a d a 6 0 m et r e v e d e n h a r e k e t e b a ş l a ya n a r a c ı n h ız ı d a k i k a d a 2 0 m e t r e d i r. Ç e m b e r s e l p i s t i n ç e v r e s i m i s e 5. k a r ş ıl a şm a k aç d a k i k a s o n r a o l u r? C =480 km d i r. yn ı a n d a h a r e k e t e g e ç e n ş ek i l d ek i i k i h a r e k e t l i d e n h ı zl ı o l a n ya v a ş o l a n ı C k en t i n d e ya k a l ı yo r. u n a g ö r e C yo l u k a ç k m d i r? Örnek...9 : i r b i r i n e k m m es a f e d e b u l u n a n a r a ç l a r a yn ı a n d a b i r b i r l e r i n e d o ğ r u h a r e k e t e g e ç e r s e 8, a yn ı yö n e h a r ek e t e d e r l e r s e 4 s a a t s o n r a k ar ş ı l a ş ı yo r l a r. H ı zl a r ı o r a n ı kaçtır? yn ı yö n e d o ğ r u a n d a h a r ek e t e g e ç e n a r a ç l a r ı n d u r um u yl a ç e m b e r ü ze r i n d e b i r b i r i yl e a yn ı yö n l ü h a r ek e t e t m e d u r u m u b e n ze r b i r m a n t ı k l a d ü ş ü n ü l e b i l i r. toplam yol toplam zaman Örnek...2 : i r a r a ç 2 v i l e g i t t i ğ i yo l u 4 v h ız l a d ö n m ü ş s e h a r e k e t b o yu n c a o r t a l a m a h ız ı k a ç v d i r? Örnek...3 : V2 V tyak = UYRI O r t a l a m a h ı z= V ort = Ç çevre = hızlar farkı V V 2 Örnek...0 : Ş e k i l d e h a r ek e t l i s i n i n h ı z ı dakikada 8 metre, h a r e k e t l i s i n i n h ı z ı d ak i k a d a 2 m e t r e d i r. a r a c ı a r a c ı n a h e r 2 0 d ak i k a d a b i r t u r b i n d i r i yo r s a ç em b e r i n çevresi kaç metredir? i r a r a c ın 9 0 k m / s i l e g i t t i ğ i yo l d a d ö n e r k e n h ız ı 2 0 k m / s i s e yo l b o yu n c a o r t a l a m a h ı z ı k aç k m /s d i r? Örnek...4 : O i r a r a c ın 4 0 k m / s i l e g i t t i ğ i yo l d a d ö n e r k e n h ız ı n e o lm a l ıd ır k i yo l b o yu n c a o r t a l a m a h ı z ı 5 5 k m /s o l s u n? 8/4

9

10 Örnek...5 : 4 ) K a r v e ya z a r a r = s a t ış f i ya t ı m a l i ye t f i ya t ı i r h a v u z u n % 2 0 s i d o l u d u r. H a v u z a L t s u k o n u l u n c a h a v u zu n % 2 5 i b o ş k al ı yo r s a b u h a v u z t o p l a m k aç l t s u a l ı r? UYRI. K a r za r a r h e s a p l a r ın d a yü zd e b u l m a k i ç i n b i r im m a l i ye t ü ze r i n d e n e l d e e d i l e n k a r v e ya z a r a r o r a n ı i ç i n o r a n t ı kullanabiliriz. Orantı şu şekildedir u kadar maliyette 00 de Örnek...6 : i r s ı n a v d a b a ş a r ı s ı r a s ı n a g ö r e yü zd e 5 ' l i k d i l im e i lk g i r e n k iş i s ı n a v d a k i ş i ys e s ı n a v a k aç k iş i g i r m i ş t i r? X kar (zarar) 2. K a r v e z a r a r h e s a p l a r ın d a yü zd e o r a n l a r ı d ış ı n d a s a yı l a r l a u ğ r a şm ı yo r s ak b a ş l a n g ı ç m ik t a r ın ı yü z a l a r a k i ş l em l e r i k o l a yl a ş t ı r a b i l i r i z. Örnek...7 : i r k e n a r ı x o l a n b i r k ar e n i n k e n a r ı % 2 0 a r t t ı r ı l ı n c a ç e v r e s i 4 0 c m a r t ı yo r s a i lk k a r e n i n a l a n ı n ı b u l u n u z. u kadar kar (zarar) Örnek...9 : t l l ik b i r m a l t l ye s a t ıl d ı ğ ı n d a k a r % k aç o l u r? Örnek...0 : TL ye a l ın a n b i r m a l % 3 0 k ar i l e + 2 T L ye s a t ılm ış i s e k a ç t ır? Örnek... : Örnek...8 : Ya ş ü züm k ur u t u l d u ğ u n d a a ğ ı r l ı ğ ı n ı n % 2 0 s i n i f i r e v e r i yo r. E l i n d e 6 0 k g k u r u ü zü m b u l u n a n k iş i k aç k g ya ş ü zü m a lm ı ş t ı r? M a l i ye t i ü ze r i n d e n % 4 0 k ar l ı f i ya t ı t l o l a n b i r m al i ye t i ü ze r i n d e n % 2 0 i n d i r i m l i s a t ış f i ya t ı k aç t l o l u r? 0/ 0/4

11 Örnek...2 : Örnek...6 : % 2 0 k a r l a s a t ı l a n b i r m a l a % 2 5 i n d i r im ya p ı l d ı ğ ı n d a s a t ı ş f i ya t ı T L o l u yo r s a ya p ı l a n i n d i r i m k aç T L d i r? i l e t l e r i s a t a r k e n % 4 0 k a r ya p a n b i r ş i r k e t ö ğ r e n c i l e r e s a t ış f i ya t ı ü z e r i n d e n % 2 0 i n d i r im ya p ı yo r s a ö ğ r e n c i l e r d e n yü z d e k a ç k a r e l d e eder? Örnek...7 : Örnek...3 : i r m al ın ya r ıs ı % 2 0 za r a r l a k a l a n ın ya r ı s ı % 3 0 k a r l a s a t ıl ı yo r. S o n k a l a n k ıs ım d a % 0 k ar l a s a t ıl ır s a t üm m a l ın s a t ış ı s o n u n d a durum ne olur? Örnek...4 : M a l i ye t l e r i a yn ı o l a n i k i m a l d a n b i r i n c i x T L ye s a t ı l ı r s a % 6 0 k ar, i k i n c i y T L ye s a t ıl ır s a x % 4 0 za r a r e d i l i yo r. u n a g ö r e kaçtır? y Örnek...5 : rk a a rk a ya i k i d e f a % 3 0 za m g e l e n e l ek t r i k f i ya t ı n d ak i a r t ı ş t o p l a m yü z d e k a ç o l u r? i r m a l ı n f i ya t ı % 2 0 d ü ş ü r ü l d ü ğ ü n d e o m al ın s a t ı ş ı yü zd e k aç a r t m a l ı d ı r k i k a s a ya g i r e n para değişmesi? Örnek...8 : I k ır ıl a n b a r d a k l a r i ç i n 5 m al i ye t yü z d e k a ç o r a n d a a r t m ış t ı r? Ta ş ım a s ır a s ın d a Örnek...9 : K i l o s u T L m a l i ye t l e e l d e e d i l e n ç a y k ur u t u l u n c a a ğ ır l ığ ı n ı n % 2 5 i n i k a yb e d i yo r. K u r u t u l d u k t a n s o n r a s a t ış t a n % 2 5 k a r e l d e e d i l m e s i i ç i n s a t ış f i ya t ı n e o lm a l ıd ı r? / /4

12 Örnek...4 : KRIŞIM İ l k o l o r a n ı % 3 0 o l a n 5 0 l t a l k o l - s u k a r ış ım ın a k aç l t s u e k l e n i r s e s o n k a r ış ım ın a l k o l o r a n ı %25 olur? g r a m % a l ı k t u zl u s u i l e g r am % b l i k t u zl u s u b i r k a b a d ök ü l ü r s e s o n k a r ı ş ı m ın t u z yü z d e s i (. ( a b +. ) ).00 o l u r. ( +) K ı s a c a yü z d e o r a n ı = (saf madde).00 (toplam) UYRI Örnek...5 : yn ı h a v u z u k lo r o r a n ı % 2 0 o l a n m u s l u ğ u 2 s a a t t e k l o r o r a n ı % 6 o l a n m us l u ğ u 6 s a a t t e d o l d u r u yo r. H a v u z d o l d u ğ u n d a h a v u zu n k l o r yü zd e s i n e d i r? u h a r l a ş m a k ı sm ı n d a s u yu n b u h a r l a ş t ığ ı h e s a b a k a t ı l m a l ı d ı r. Örnek... : Örnek...2 : Tu z o r a n ı % 2 0 o l a n 4 0 l t t u zl u s u i l e t u z o r a n ı % 4 0 o l a n 8 0 l t o l a n t u zl u s u k a r ı ş t ı r ı l ı r s a s o n k ar ı ş ı m ı n t u z yü z d e s i n e olur? x k g ş ek e r e y k g s u v e z k g t u z ek l e n i yo r. S o n k a r ı ş ı m d a s u yü z d e k a ç t ı r? Örnek...6 : ü 5 d ö k ü l ü yo r v e d ök ü l e n m ik t a r k ad a r s u e k l e n i yo r s o n k a r ış ım d a t u z yü z d e k aç o l u r? Tu z o r a n ı % 2 0 o l a n t u zl u s u yu n Örnek...7 : Örnek...3 : Tu z o r a n ı % 3 0 o l a n 4 0 l t t u zl u s u i l e t u z o r a n ı % 4 0 o l a n t u zl u s u k a r ı ş t ı r ı l ı r s a s o n k a r ış ım ın t u z yü zd e s i 3 6 o l u yo r s a ik i n c i k a r ı ş ı m d a n k aç l t k o nm u ş t u r? S u o r a n ı % 7 5 o l a n k g t u zl u s u k a r ış ım ın a a ğ ır l ık ç a yü zd e k a ç ı b u h a r l a ş t ı r ı l s ı n k i s o n tuz oranı %40 olur? 2/ 2/4

13 Örnek...4 : FİZ İ yl ık f a i z o r a n ı n % 8 o l d u ğ u b i r b a nk a ya T l ye y ıl p a r a ya t ır a n b i r k iş i b a n k a d a n t o p l a m k a ç T L g e r i a l ır T L n i n yı l d a % n f a i zl e T yı l d a g e t i r e c e ğ i f ai z f i s e.n.t f= 00 ankadan paranın toplamı alındığında alınan +f olur i r i m l e r y ı l d e ğ i l s e yı l a ç e v r i l i r. t t ( t = ay ) ( t = gün ) Örnek... : 20 YTL nin %30 dan a ) 3 yı l d a b ) 8 a yd a c ) g ü n d e g e t i r d i ğ i b a s i t f a i z n e k ad a r d ır? Örnek...2 : T L n i n 5 a yd a g e t i r d i ğ i b a s i t f ai z 9 0 T L i s e b a s i t f ai z o r a n ı y ı l l ı k yü z d e k a ç t ı r? Örnek...5 : i r m ik t a r p a r a a yl ık % 5 d e n y ıl b a s i t f ai ze ya t ı r ı l ı yo r v e d ö n em s o n u n d a b a n k a d a n T l o l a r a k p a r a n ın t am a m ı ç e k i l i yo r s a ya t ı r ı l a n ana para kaç TL dir? Örnek...6 : T L yü zd e 5 b i l e ş ik f ai ze ya t ı r ı l ı r s a 2 y ıl d a k a ç T L f a i z g e l i r i e l d e e d i l i r? Örnek...3 : T L % 2 5 d e n 2 yı l f a i ze ya t ı r ı l ı yo r. S ü r e s o n u n d a b a n k a d a n ç ek i l e n t o p l a m p a r a n e kadardır? 3/ 3/4

14 Örnek...3 : GRFİK İ Örnek... : G r af ik b i r b i t k i n i n b o yu n u n z am a n a göre değişimini v e rm ek t e d i r b u n a g ö r e b i t k i n i n b o yu k a ç yı l s o n r a 4 5 c m olur? Şekilde ve ülkelerinde n ü f u s u n za m a n b a ğ l ı d e ğ i ş im i verilmiştir buna g ö r e b u ik i ü lk e n ü f u s u a r a s ın d ak i f ar k 9 0 m i l yo n olur? oy (cm) 5 2 Zaman (yıl) yn ı a n d a h a r ek e t e b a ş l a ya n i k i a r a ç arası mesafe 3 50 s a a t s o n r a k aç km olur? 20 2 Yol (km) Zaman (saat) Örnek...2 : Nüfus (milyon) Zaman (yıl) Örnek...4 : Ş e k i l d e k i O m e rk e zl i 0. d a i r e s e l g r af ik t e b i r sınıf o k u l d a ok u ya n. ö ğ r e n c i l e r i n s ın ıf l a r a g ö r e 9. sınıf d a ğ ıl ım ın ı g ö s t e rm ek t e d i r. sınıf O u o k u l d a 9. s ın ıf a g i d e n 2. ö ğ r e n c i l e r t üm sınıf ö ğ r e n c i l e r i n % 4 0 ı d ı r. 0 v e. s ın ıf a d e v a m e d e n ö ğ r e n c i s a yıs ı e ş i t v e 2. s ın ıf a d e v a m e d e n ö ğ r e n c i s a yıs ın ın ya r ıs ı k a d a r s a. s ın ı f l a r ı g ö s t e r e n d i l im i n m e rk e z a ç ıs ı k aç d e r e c e d i r? 4/ 4/4

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER 1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Örnek...3 : 3 x+ y= 5 2x 3 =2 y s i s t e m i n i s a ğ l a ya n y d e ğ e r i k aç t ır? a, b, c R, a 0, b 0, x v e y d e ğ i şk e n o l m a k ü ze r e, a x+ b

Detaylı

İ İ Öğ ş İ İİ ğ ş ş Öğ ş İş Öğ İ ş İ İşİ ğ ç ğ ş ğ

İ İ Öğ ş İ İİ ğ ş ş Öğ ş İş Öğ İ ş İ İşİ ğ ç ğ ş ğ Ö Ğ ş ğ Ğ Ğ ğ İ İ Öğ ş İ İİ ğ ş ş Öğ ş İş Öğ İ ş İ İşİ ğ ç ğ ş ğ İ İ İ İ Ğ İ İ İş İ ş İ İ İ İş İ Öğ ş İ ş İ İ ş ş ç ş ş ş ş ğ ş ğ ş ş Öğ ş ş ğ ğ ş ğ ş ş ğ ğ ş ç ş Öğ ş ş ğ Öğ ş ç ş Öğ ş ş ş ğ ç ş ç ş ş

Detaylı

Ğ Ç Ğ ç ç ç ç Ö ç Ş Ğ ç ç Ö Ş» ç

Ğ Ç Ğ ç ç ç ç Ö ç Ş Ğ ç ç Ö Ş» ç Ğ ç ç Ş Ğ Ş Ğ Ç Ğ ç ç ç ç Ö ç Ş Ğ ç ç Ö Ş» ç ç ç ç ç Öç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç ç ç ç Ğ ç Ü Ü ç ç Ü Ğ ç ç ç Ş Ş ç Ç ç Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç ç ç Ü Ğ ç Ç ç ç Ş ç Ç Ç ç Ö ç ç ç ç ç Ş ç Ş Ş ç ç ç

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ğ ö ç ç İ ğ İ ğ ö İ ğ ö İ İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ğ Ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ğ ö ö Öğ ö ğ öğ ö Ö öğ ğ ğ ğ öğ ö İ ç ç

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

İĞİ ğ ş. ğ ş ğ ğ ğ Ş İ. ş ş. ş ğ ğ. ş ş ğ ş ş ş. ğ ş ş İ İ İ. ş ş

İĞİ ğ ş. ğ ş ğ ğ ğ Ş İ. ş ş. ş ğ ğ. ş ş ğ ş ş ş. ğ ş ş İ İ İ. ş ş İĞİ ğ ş ğ ş ğ ğ ğ ğ ş ş ş Ş İ İ İ İ ş ş ş ğ ğ ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ş ş ş İ İ İ ş ş ş ğ İ ş ş ş ğ ş ş ğ ş ş ş ğ ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ğ ş ş ğ ş ğ ğ ğ ş ş ğ ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş ğ İ ğ ğ ş ğ ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş ş

Detaylı

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1 NKLM KURM PROLMLRİ YGS MTMTİK. SYI PROLMLRİ ÇÖZM STRTJİSİ ir problemi çözmek için verilen zamanın yarısından fazlasını soruyu anlamaya, kalan zamanı da soruyu çözmeye ayırmalısınız. una göre, soruları

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

ğ ğ ğ ş ğ ş ğ ğ ği ğ ş ğ İ ş ğ ş ş ş ğ ş İ ğ ğ ş ş

ğ ğ ğ ş ğ ş ğ ğ ği ğ ş ğ İ ş ğ ş ş ş ğ ş İ ğ ğ ş ş ş Ğ İ ş ş ş ğ ğ ğ ğ ş İ ğ ğ ğ ş ğ ş ğ ğ ği ğ ş ğ İ ş ğ ş ş ş ğ ş İ ğ ğ ş ş İ ş ş ş ş ş ş ş ş ğ ğ ş ğ ş ğğ ş ş ş ş ğ ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ğğ ş ğ ş ş ğ İ ş ş ğ ş ş ğ ğ ğ ş ş ğ ğ ş İ ş ğ şğ ş ş ş ş ş ş ğ

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI fonksionunun ekseninin kestiği k noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b c f()= denkleminin n kök leridir p in eksenini kestiği nokta ise (,p)

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI =f() fonksio - nunun ekseninin kestiği noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b f()= denkleminin kökleridir n =f() in p eksenini kestiği nokta

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce DEĞERLENDİRME (SAYI - KESİR) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? Bir grup arkadaş yemeğe gidiyor. Hesap geldiğinde 5 kişinin

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

Ş İ ç İ İ Ş ç ç ç ç Ö İ ç İ Ö İ ç ğ ç ç ç ç ç ğ Ö ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç İ Ç İ ğ ç ç ç ğ Ç ğ ç ç ç ğ Ö ğ İğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SORU BANKASI MATEMATİK

ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SORU BANKASI MATEMATİK MATEMATİK 1-)Ekmeğin tanesi 75 krş.tur.2ekmek alana 1 ekmek bedava olduğuna göre 30 ekmek için kaç tl ödenir? a)22,5 tl b)30 tl c)15tl d)10 tl 2-)3 kardeşin yaşları toplamı 45 tir.10 yıl sonra yaşları

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü İ ü Ç İ İ ü İ İİ İ İ ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü İ İ üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ ü ü ü ü ü ü ü ü Ç üü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ç ü

Detaylı

İŞÇİ-HAVUZ PROBLEMLERİ. Bu bağıntı, .t 1 biçiminde de ifade edilebilir. Örnek: Çözüm: 1 sini, Selim işin tamamını 24 günde bitirebiliyorsa 1

İŞÇİ-HAVUZ PROBLEMLERİ. Bu bağıntı, .t 1 biçiminde de ifade edilebilir. Örnek: Çözüm: 1 sini, Selim işin tamamını 24 günde bitirebiliyorsa 1 İŞÇİ-HAVUZ PROBLEMLERİ Burada inceleyeceğimiz işçi problemleri, orantı konusunda ele aldığımız soru modellerinden farklıdır. Burada ele alacağımız, birlikte iş yapma problemleri dir. İki işçinin bir işi

Detaylı

Ö Ö Ö ö İ Ö ö Ü ö ö Ö ö İ İ ö öö Ö Ö Ş Ö ö ö Ö Ö» Ö Ö Ö Ş Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ö Ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö Ğ ö ö ö Ö ö Ö ö» ö Ö Ö ö ö İ ö ö ö Ş ö Ö ö ö ö» Ö Ö ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ö Ş ö ö ö İ Ö Ş ö Ö ö ö ö ö ö ö İ

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

HAREKET PROBLEMLERİ Test -1

HAREKET PROBLEMLERİ Test -1 HREKET PROLEMLERİ Test -. ir araç saatte 60 km hızla saatte kaç km yol alabilir? ) 560 ) 80 ) 0 60 00 5. ir araç şehrinden şehrine saatte 60 km hızla 0 dakikada gidiyor. una göre, ile şehirleri arasındaki

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3 DENEME II 5..03. Bir havuzun tamamını A musluğu saatte doldururken havuzun 3 ünde bulunan bir B musluğu 0 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? A) 30 B)

Detaylı

Ğ Ğ Ü ğ ö Ü Ç Ç Ş Ş

Ğ Ğ Ü ğ ö Ü Ç Ç Ş Ş Ğ Ğ Ü ğ ğ ö ö Ş Ü Ş Ç Ğ Ğ Ü ğ ö Ü Ç Ç Ş Ş Ş ö ö ğ ö ğ ğ ö ö ö ö ğ ö ö ö ğ ğ ö ö Ğ ğ öğ Ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ö ö ğ ö ğ ğ ö ö ö ğ ö ö ğ ğ Ş ğ ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ö ö ğ ö Ü ğ ö Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ Ş Ğ ğ ö ö ğ ö ö ğ ö ğ

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ ş Ğ Ğ Ö Ğ ö ö ş ş ö ş Ğ Ğ Ğ Ğ ş ö ş ş ö ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ç ö ö ö ş ö ö ş ç ç ö ö ç Ç Ç ş ş Ğ ç ş ş ş ş ç ş ö ş ç ş ö ş ş ö ç ş ş ö Ö ç ş ö ş ö Ö ç ş ş ş ç ş ö ş ş ç ç ö ö ç ş Ö ö ş ö ö ş

Detaylı

ş Ğ İ İ ş ş ş ş ç ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş İ ş ş ç ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ş ş İ ş ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ç Ü ç ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ç ç ş ş ş ş İ ş ş ş ş ş ç ç ş ç ç ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

Ç ö ö ö Ü Ö ö

Ç ö ö ö Ü Ö ö Ç ö ö ö İ Ö ö Ç ö ö ö Ü Ö ö İ İ Ğ Ü Ü ÜĞÜ Ü Ö Ö Ğ Ğ İ Ğ Ü Ü ÜĞÜ ö Ğ Ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö Ü Ü ö ö Ğ Ö Ç Ğ Ö ö Ç Ğ Ö İ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Ü Ğ Ö Ö Ü Ü ö ö ö Ö Ü Ü Ö Ü Ü ö ö ö ö ö Ğ Ö Ğ Ö ö Ö Ö Ü Ü ö Ğ Ö ö Ğ Ö

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

ᇧ卷 Z Dᗧ勗 ᗧ勗 İ R PORU, İ O R Vᗧ勗 İ O R İ İᗧ勗 İ DİP O R ᗧ勗 B Ğ ጇ卷 Tጇ卷 ጇ卷 ጇ卷 ጇ卷T Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. 吗吗n吗ጇ卷吗m 吗吗吗l吗 nጇ卷 ጇ卷ጇ卷ጇ卷ጇ卷n 吗吗l. Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. n吗n 吗 Bጇ卷nkጇ卷 吗 吗ጇ卷l吗k ጇ卷ጇ卷吗吗 吗吗 吗ጇ卷吗 吗ጇ卷吗吗ጇ卷l吗 吗ጇ卷 吗吗吗lጇ卷nጇ卷n

Detaylı

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir.

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir. CEVAPLAR .BÖLÜM - TEST ) {K.K.T.C nin g harfi ile başlayan ilçeleri} ) İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin bazıları ile oluşturulacak kümeler farklı olacağından, bir küme oluşturmazlar. ) Okulumuzdaki

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Ü İ ç ç ğ İ ö ç ö İ İ

Ü İ ç ç ğ İ ö ç ö İ İ İ İ ç İ ğ İ İ Ş İ ç ğ Ö İ İ ç ö Ü İ ç ç ğ İ ö ç ö İ İ » İ ö İ Ç ö ğ ç ğ ç ç ğ ğ ğ ö Ç ğ Ç ç ğ ğ ç ç ç ö ç ç Ç ğ İ ç ö ç ç ç ç ç ğ ğ ç ö ğ ç ç ğ Ş ğ ç ğ ğ ğ ç ç ğ ğ ö ö Ş ç ç ç ö ç ğ ç ğ ğ ğ İ ö ğ İ ö İ

Detaylı

.300 15 gram şeker vardır.

.300 15 gram şeker vardır. KARIŞIM PROBLEMLERİ Kural 1. Kütlece şeker oranı % A olan x gramlık karışımdaki A şeker miktarı. x tir.. Bir tuzlu su karışımındaki tuzun oranı % A ise, suyun oranı % ( A ) dır. 3. Karışıma giren madde

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERLİĞİ FİZİK DERSİ AKAN BAKKALOĞLU 1

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERLİĞİ FİZİK DERSİ AKAN BAKKALOĞLU 1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERLİĞİ FİZİK DERSİ AKAN BAKKALOĞLU 1 FİZİKTE ÖLÇME, BİRİM ve BİRİM SİSTEMLERİ ÖLÇME: Bir niceliğin büyüklüğünün

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2 KOCELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK YO. FİZİK VE ÜHENDİSLİK İLİ - ÇLIŞ SORULRI VE ÇÖZÜLERİ- (m/s). nı anda harekete başlaan K e L araçlarının L lan=ol Hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. t =7s unda K araçlar arasında

Detaylı

ş Ş ş ç ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ç ç ç ç ş ş

ş Ş ş ç ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ç ç ç ç ş ş şş ç ç İ Ç Ü Ğ ş Ç ç ş ç ş ç ç Ö ç Ö ş Ş ş ç ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ç ç ç ç ş ş ç ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ç ş ş ş ç ç ç ç ç İ ş ç ş ç ş ç ç ş ş ş ç ş ç ş ş ç ş ç ç ş Ö ç ş ç ç ç ç ş ç ş ç ş ş ç ç ş ç ç ş ş

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

Cebir Notları. Problomler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Problomler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@yahoo.com.tr Problomler TEST I 1. % 10'u % 4 ünden 15 fazla olan sayı kaçtır? A) 175 B) 00 C) 5 D) 50 E) 75. Hangi sayının yarısının 40 fazlasının si bu sayıdan

Detaylı

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D . 0,5, 0,5 0, 0,75 5 5. () 5 5 Verilenler arasında 0 a en yakın olan 0,5 yani.. 8 8 8 6 8 0,0006 0,08 0000 00 0,08 8 000 8 6 0 8 0 0 0 6 8 0 8 0 6 6. Not : a b a b a b 65 65 65 65 65 65 0 00 65 65 00 00

Detaylı

Temel Matematik Testi - 6

Temel Matematik Testi - 6 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 0106 1. Bu testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz.

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz. a, b,c R,a 0 olmak koşulula f ()=a 2 +b+c fonksionuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksion ve bu fonksionun belirttiği eğrie de parabol denir. Uarı ir parabolün grafiği başkatsaı olan a saısına bağlı

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Ş ü ü ç ç Ş ü Ş ü ç ç

Ş ü ü ç ç Ş ü Ş ü ç ç Ç Ü üü üü ü ü ç ü ü ü ü ü ü Ş Ç Ü Ğ Ç Ö Ğ Ğ ç Ü ç üü Ğ ü ç ü ç Ü ü ü Ç ü ü ç ü ü Ç ü ü ü Ç ü Ç ç Ü Ç Ç Ü Ü Ş ü ü ç ç Ş ü Ş ü ç ç Ş ç ç ç ü ü Ü ç ü ç ç ç ç ç ü ü Ü ç ç ç Ş çü ü ç ü ü ü ü ç ç ç ü Ü ç ç ü

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ ' ^ ' 3» 07/05/2014 K onu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks : K u ru m lunuzu n ihtiyacı olan (10)

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

13) Şeker oranı %30 olan bir çözeltinin 4 i alınıp, yerine. 14) Bir çubuğun bir ucundan 2 9

13) Şeker oranı %30 olan bir çözeltinin 4 i alınıp, yerine. 14) Bir çubuğun bir ucundan 2 9 ) Fiyatları aynı olan defterlerden Deniz 6 tane, Mert tane aldıktan sonra Deniz in parasının /4 ü, Mert in parasının 2/ i kalıyor. Defter almadan önce Deniz in parası Mert in parasının kaç katı olur? A)/

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:...

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:... OREN435 TESİS PLNLM 014-015 GÜZ YRIYILI RSINVI CEVP NHTRI 1 08.11.014-10:30 dı-soyadı:... No:... NOT:... Sorular eşit puanlıdır. Yardımcı bellek kullanılabilir. Süre 70 fakikadır. 1. Endüstriyel üretim

Detaylı

Ç Ü ş ö ğ ş Ş ğ ş ğ ş ş ğ ş Ç ş ş ş ğ Ç Ö ş ö ş ö ğ ş ö Ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ Ü Ü

Ç Ü ş ö ğ ş Ş ğ ş ğ ş ş ğ ş Ç ş ş ş ğ Ç Ö ş ö ş ö ğ ş ö Ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ Ü Ü Ç Ü ş ö ğ ş ş ö ğ Ü öğ ş ö ğ ö Ü ş ş ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ğ Ğ Ğ Çö Ğ Ş ş Ö Ğ Ç Ş ş Ü ş ö ğ ö Ç Ü ş ö ğ ş Ş ğ ş ğ ş ş ğ ş Ç ş ş ş ğ Ç Ö ş ö ş ö ğ ş ö Ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ Ü Ü Ç ö ş Ş Ş «ğ ğ ö Ü ğ Ş ş ş Ç Ş ğ ö Ş Ö

Detaylı

4. ÜNİTE ORAN-ORANTI

4. ÜNİTE ORAN-ORANTI 4. ÜNİTE ORAN-ORANTI KONULAR 1. ORAN 2. ORANTI KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ 3. Orantının Özellikleri 4. Doğru Orantı 5. Ters Orantı 6. Bileşik Orantı 7. Orantı İle Çözülebilecek Problemler 8. ÖZET 9.

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

e i n b u l b u b u b u b u

e i n b u l b u b u b u b u ŞEHRİN KODU YENİDEN TANIMLANIYOR 4 5 YEŞİLİN YENİ KODU 7 %80 YEŞİL ALAN 36 MUTLU GELECEĞİN YENİ KODU 8 9 310 11 SPORTMEN YAŞAMIN YENİ KODU 2 Bk 90 Lük Dr Rpy Hzmr 7/24 Güvk (Kpı Dvr Kmr Sm) 210 Arçık Oprk

Detaylı

Ğ İ İ Ğ Ü İ ÖĞÜ İ Ö İ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ Ö İ İ İ İ İ İ

Ğ İ İ Ğ Ü İ ÖĞÜ İ Ö İ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ Ö İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İ İ Ö ÜĞÜ ğ Ğ Ü Ö Ö Ü ğ ğ Ö ğ Ö Ü Ü Ğ İ İ Ö Ü Ü Ö Ü Ö Ü Ş Ö Ğ İ İ Ğ Ü İ ÖĞÜ İ Ö İ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ Ö İ İ İ İ İ İ Ö Ş ğ Ö Ö ğ İ Ü ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü İ «ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır.

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır. 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ( )( ) + 4. m = olduğuna göre, m + ifadesinin değeri işleminin

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

1 / 28. Kataklismik Değişenlerden X-Işınları

1 / 28. Kataklismik Değişenlerden X-Işınları 1 / 28 Kataklismik Değişenlerden X-Işınları - II - 2 / 28 Kataklismik Değişenlerden X-Işınları - II - Kataklismik Değişenler X-Işın Tayfları X-Işın Süreklilik Modelleri Mekal CeMekal Mkcflow X-Işın Emiyon

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =? KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x 2 + 1 = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 2. Yasama Yılı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 120 nci Birleşim 14 Haziran 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir?

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir? 1 ORAN - ORANTI Test - 1 1. A 0 6a 0 8 0 5dakilerden hangisi do 0 8ru orant 0 5 ile 0 4 0 zјйlјйr? A) Bir araba saatte 10 km yol al 0 5yorsa dakikada km yol al 0 5r? x 6 5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 1 9

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

Örnek...1 : O merkezli çemberde ÇEMBERDE AÇI 1 S S TEMEL KAVRAMLAR TEĞET KESEN KİRİŞ ÇEMBERDE AÇI 1. MERKEZ AÇI ÇEMBERDE TEĞET VE KİRİŞ ÖZELLİKLERİ

Örnek...1 : O merkezli çemberde ÇEMBERDE AÇI 1 S S TEMEL KAVRAMLAR TEĞET KESEN KİRİŞ ÇEMBERDE AÇI 1. MERKEZ AÇI ÇEMBERDE TEĞET VE KİRİŞ ÖZELLİKLERİ Ç ÇI 1 ( V Ğ, SN, İİŞ V Öİİ Ç ÇI V Öİİ ĞNİ ) V üzlem de sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir. uradak i sabit nok ta ya çemberin merkezi, eşit uzaklığa ise çemberin yar ıçapı

Detaylı