ABD DENEYİMİ IŞIGINDA EMEK PiYASASI REFORMU VE İŞSİZLiGi AZALTlCI POLİTİKALAR. Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin. SelçukArı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD DENEYİMİ IŞIGINDA EMEK PiYASASI REFORMU VE İŞSİZLiGi AZALTlCI POLİTİKALAR. Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin. SelçukArı."

Transkript

1

2 .. ISTANBUL.. TICARET ODASI ABD DENEYİMİ IŞIGINDA EMEK PiYASASI REFORMU VE İŞSİZLiGi AZALTlCI POLİTİKALAR Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin SelçukArı YAYlN NO: İstanbul, 2010

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafiarı, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmele suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Döküman Yönetimi Şubesi Dökümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212) o

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 TABLOLAR LİSTESİ... 6 GRAFiKLER LiSTESi ÖZET... 9 GİRİŞ ı7 BİRİNCİ BÖLÜM 1. ESNEKLİK TARTIŞMALARI VE EMEK PiYASASIREFORMU ı. ı. ESNEKLİK TARTIŞMALAR!... 2 ı 1.2. EMEK PİYASASI REFORMU ı.3. ABD DENEYiMi İKİNCİ BÖLÜM 2. ABD VE TÜRKİYE EMEK PiYASALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 2. ı. ABD VE TÜRKİYE EKONOMİLERiNE KISA BİR B AKIŞ ı. ı. ABD EKONOMİSiNE İLİŞKİN TEMEL MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ı.2. TÜRKİYE EKONOMİSiNE İLİŞKİN TEMEL MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ABD VE TÜRKİYE EMEK PiYASALARININ ANALİZİ ı. ABD EMEK PİYASASI TÜRKİYE EMEK PİYASASI ABD VE TÜRKİYE EMEK PiYASALARININ KARŞILAŞTIRILMASI... 84

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. EMEK PİYASASI REFORMU VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE KONUSUNDA TÜRKİYE İÇİN ÖNERiLER 3.1. ÜLKE DENEYİMLERİ İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE TÜRKİYE İÇİN ÖNERiLER SONUÇ KAYNAKLAR

6 SUNU Ş Birçok ekonomist ile OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi bazı uluslararası kuruluşların, 1990'dan sonra esnekliği artıncı yönde emek piyasasında reform yapılmasını önerdikleri görülmektedir. OECD ve IMF'nin yaklaşımı, emek piyasasında "yapısal reform" ile emek piyasasındaki sonuçlar (istihdam) arasında doğrudan bir ilişki olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu çerçevede, emek piyasası kurumları ve politikalarının işsizlik sorununun kalbinde olduğuna inanılrnaktadır. Yüksek işsizliğin çözümünün ise emek piyasasında reform yapmaktan geçtiği geniş ölçüde kabul görmektedir. Günümüzde Türkiye'nin en önemli ekonomik ve sosyal sorunu işsizliktir krizinden sonra artarak yüzde lo'lar düzeyinde adeta "yapısal" bir nitelik kazanan işsizlik, son küresel ekonomik krizin etkisiyle hızla artmıştır. Gelişmiş ülkelerin emek piyasalanyla karşılaştırıldığında Türkiye emek piyasasının önemli farklılıklar içerdiği görülmektedir. Hızlı nüfus artışı, eğitim sistemindeki sorunlar, ekonominin yeterli düzeyde istihdam yaratamaması, tarım sektörünün istihdamdaki payının yüksekliği, işgücüne katılma ve istihdam oranlarının düşüklüğü, part-time çalışma gibi esnek çalışma türlerinin pek yaygın olmaması ve benzeri bazı faktörler temel farklılıklar olarak öne çıkmaktadır. Öte yandan, Türkiye' deki işsizliğin temel nedeni, emek piyasasında hem arz, hem de talep yönünde varolan çeşitli sorunlar/katılıklardır. Bu nedenle, emek piyasasında bir reform yapmadan uzun vadede işsizlik sorununu tamamen çözmek mümkün değildir. Bu çerçevede, Dünya Bankası'nın 2006 yılında yayınladığı bir raporda, Türkiye emek piyasası için yapısal bir reform önerdiği hatırlanmalıdır. Dolayısıyla emek piyasasında reform ve esneklik tartışmalarının, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin gündeminde olacağı söylenebilir. Bu itibarla, araştırmamızın, ilgililer için güncel ve yararlı bir kaynak olacağını ümit eder, hazırlayan Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin ile Selçuk Arı 'ya ve yayınlanmasında emeği geçeniere teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter 5

7 TABLOLAR LİSTESİ TABLO 2.1: ABD Ekonomisi İçin Ekonomik Projeksiyon (% Değişme) : ABD'nin Dış Ticareti (mallar bazında, milyar dolar) : Türkiye'nin Dış Ticareti (Milyon Dolar) : ABD İşgücü Göstergeleri : ABD İşgücü Göstergeleri (Kadın - Erkek) : ABD'de Yaş ve Cinsiyete Göre İşsizlik Oranları : ABD'de Yaş ve Cinsiyete Göre işgücüne Katılma Oranlan (Erkek) : ABD'de Yaş ve Cinsiyete Göre işgücüne Katılma Oranlan (Kadın) : ABD İşgücü ve Büyümesi (Doğuma Göre, ) : ABD İşgücünün Bileşimi ve Eğitim Durumu (Doğuma Göre- 2006) : Türkiye İşgücü Göstergeleri : Türkiye İşgücü Göstergeleri (Kadın- Erkek) : Türkiye'de Yaş ve Cinsiyete Göre İşsizlik Oranları : Türkiye'de Yaş ve Cinsiyete Göre işgücüne Katılma Oranları (Erkek) : Türkiye'de Yaş ve Cinsiyete Göre işgücüne Katılma Oranlan (Kadın) : Türkiye'de Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranları (15+ Yaş) : OECD, ABD ve Türkiye'de Sektörlere Göre Sivil İstihdam : ABD ve Türkiye'de Yaşa Göre işgücüne Katılma : ABD ve Türkiye' de İstİlıdamın Bileşimi : ABD ve Türkiye'de İşsizlik Oranlan : OECD, ABD ve Türkiye' de işsizliğin Süresi

8 2.22: İşçi Çalıştırma Bakımından Türkiye-ABD Karşılaştırması (2009 Yılı) : 1990'lı Yıllardaki Başlıca Emek Piyasası Reformları : Türkiye'de İşsizlik ve Çözüm Önerileri GRAFiKLER LiSTESi GRAFiK 2.1: ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası : Ekonomik Büyüme : ABD'de Enflasyon Oranları : ABD Cari İşlemler Açığı : Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : Türkiye GSYH Büyüme Oranları : Türkiye Enflasyon Oranları : Türkiye Dış Ticaret Açığı : ABD'de Irka Göre İşsizlik Oranı : OECD, ABD ve Türkiye'de Kendi Hesabına Çalışanların Oranı : OECD, ABD ve Türkiye'de Part-Time İstihdamın Toplam İstihdam İçindeki Payı : OECD, ABD ve Türkiye'de Ücret-dışı İşgücü Maliyetleri : Türkiye' de Ekonomik Büyüme-İşsizlik ilişkisi

9 DOÇ. DR. MEHMET HÜSEYiN BİLGİN Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, 1973 yılında Siirt-BaykanAtabağı Köyü 'nde doğdu yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitenin Çalışma EkonomisiAnabilimDalı 'nda başladığı yüksek lisansını "Performans Değerleme ve Türkiye 'de Uygularnalarz" adlı tezle 1996 yılmda bitirdi. Doktorasını Ab antizzet Baysal Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı 'nda 2000 yılında tamamladı. "Yeni Teknolojiler ve Üretim Sistemlerindeki Değişirnin Emek ve İstihdam Üzerindeki Etkileri" başlıklı tezi, aynı yıl Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası tarafından yayınlandı yılından beri Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Bilgin, yılları arasında yardımcı doçent olarak çalıştı yılında Makro İktisat alanında Doçent oldu. Halen Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Finans Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Öte yandan, istanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı' dır. Akademik ve mesleki faaliyetlerinin yanında, arasında düzenli olarak HO Tercüman Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Başta İTO olmak üzere, İTKİB ve Türkiye Tekstil Sanayii işverenleri Sendikası gibi mesleki kuruluşlara çeşitli konularda projeler yaptı, raporlar hazırladı. 8

10 ÖZET Ernek piyasasında reform ve esneklik, 1990 'lardan beri gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede sürekli günderndedir. Gerçekten de, birçok ekonomist ile OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi bazı uluslararası kuruluşların, 1990' dan sonra esnekliği artırıcı yönde ernek piyasasında reform yapılmasını önerdikleri görülmektedir. Konunun 1990'lı yıllarda yoğun biçimde gündeme gelmesine rağmen, emek piyasasında reform ve esneklik tartışmalannın kökeni 1980'li yıllara kadar gitmektedir. Tartışmanın temeli, ABD ile Avrupa'nın işsizlik oranları arasındaki büyük farka dayanmaktadır. 1970'li yılların ortalanndan 1980'li yıllara kadar birçok gelişmiş Batılı ülke, düşük ekonomik büyüme ve artan işsizlik sorunu yaşamıştır. Gelişmiş Batılı ülkelerdeki işsizlik sorunu 1990'lı yıllarda da devarn etmiş, fakat ABD, Avrupa' dan daha iyi bir istihdam performansı göstermiştir. Bunun sonucu olarak Avrupa'nın işsizlik oranı, 1980'li yılların ortasından beri ABD'ninkinden hep daha yüksek olmuştur. Esneklik tartışmaianna karşın, işsizlik oranının 1970'li yıllarda Avrupa'da hızla yükselmesinin temel nedeni olarak petrol şokları ve ekonomideki kısa dönemli dalgalanmaları gösterenler de vardır. Avrupa 1970'li yılların başı ve sonlannda iki petrol şoku yaşamıştır ve bu, işsizlik artışında etkili olmuş olabilir. Fakat Amerika da benzer şoklar yaşamış, ancak Amerika'da bu şoklara işsizlik artışı eşlik etmemiştir. Bu nedenle, Avrupa'nın işsizlik deneyiminin, petrol şokları ve ekonomide 1980' den sonra yaşanan küreselleşme ve teknolojik gelişme gibi değişimlerle açıklanamayacak tamamen farklı bir olgu olduğu söylenebilir. Nitekim Avrupa'da işsizlik, 1980'li yılların sonu ve 90'lı yıllarda eski düşük düzeyine dönmedi. Bu durum, geniş bir biçimde Avrupa'da emek piyasalarının katı oluşuyla açıklandı. ABD, döneminde göreli olarak yüksek işsizlik oranlarından düşük işsizlik oranlarına geçmiştir. Makroekonomik ve demografik gelişmeler bu değişimin ancak küçük bir bölümünü açıklayabilmektedir. Asıl belirleyici olanın emek piyasası kurumlarındaki değişim, yani işsizlikteki düşüşün temel nedeninin esnek emek piyasası kurumları olduğu söylenmektedir. Bu 9

11 çerçevede, Avrupa' daki yüksek işsizliğin ve ekonomik durgunluğun temel nedeninin "esnek olmayan ernek piyasaları" olduğu ifade edilmektedir. Daha az cömert sosyal koruma prograrnları ve daha az düzenlenmiş ernek piyasası nedeniyle ABD'nin daha esnek bir ernek piyasasına/ekonomiye sahip olduğuna dikkat çekilrnektedir. Birçok analist ve politika yapıcısı, ABD'nin "iş yaratma rnucizesi"ni, ABD'nin esnek ve düzenlenınemiş ernek piyasasına bağlamaktadır. Tüm bunlara rağmen, emek piyasasında esneklikle işsizlik arasındaki ilişki hala çok tartışrnalıdır. OECD ve IMF'nin savunduğu Ortodoks yaklaşırnın hata olduğu, işsizlik sorununun ernek piyasasındaki katılıklada ve refah devleti anlayışıyla açıklanarnayacağı da ileri sürülrnektedir. Gerçekten de, bu ilişki konusunda yeterli/güçlü kanıtlar yoktur. Ayrıca, çeşitli ülkelerde ernek piyasası düzenlemeleri ile istihdam performansı arasında korelasyon olmadığı da söylenebilir. Kaldı ki, istihdam yaratmada model olarak gösterilen ABD ernek piyasası, aynı zamanda birçok açıdan eleştirilrnektedir. ABD modeline yönelik temel eleştiri, istihdamdaki başanya rağmen ernek piyasasında eşitsizlik ve kutuplaşrnanın arttığı, esnek ernek piyasası koşullan altında çalışanların "korumasız" ve "güvencesiz" bırakıldıkları şeklindedir. Öte yandan, ABD deneyimi, genel inanışın aksine makroekonomik koşullarla yoksulluk arasında ilişki olmadığını da ortaya koymuştur. OECD ve IMF'nin temel yaklaşımı, kuşkusuz esnekliğin artırılması yönündedir. OECD, bazı makroekonomik politika önerileri yanında; çalışma sürelerinde esnekliğin artırılmasını, ücret ve işgücü maliyetlerinin daha esnek hale getirilmesini, iş güvencesi konusunda reform yapılmasını ve katılıkların azaltılmasını önermektedir. Diğer yandan, aktif ernek piyasası politikalarının uygulanmasını, işgücünün nitelik düzeyinin yükseltilmesini ve eğitim sisteminin bu amaçla yeniden tasadanınasım ve işsizlik sigortası ile benzeri alanlarda da gerekli reformların yapılmasını istemektedir. OECD ve IMF'nin Ortodoks yaklaşımı, ernek piyasasında "yapısal reform" ile emek piyasasındaki sonuçlar (istihdam) arasında doğrudan bir ilişki olduğunu 10

12 kabul etmektedir. Bu nedenle de, emek piyasası kurumlan ve politikalarının işsizlik probleminin kalbinde olduğuna inanılmaktadır. Bu yaklaşımda, esnek olmayan ve katılıkyaratan emek piyasası kurumları, "istihdam-dostu olmayan" (employment unfriendly) kurumlar olarak tanımlanmaktadır. İstihdam-dostu olmayan emek piyasası kurumlarına; merkezi toplu pazarlık sistemi, yasal asgari ücret, istihdamı koruyan yasalar ve sistemin İşsizlere sağladığı yararlar örnek olarak gösterilmektedir 'lerden sonra gelişmiş ülkelerde artan işsizlik karşısında, yüksek işsizliğin çözümünün emek piyasasında "yapısal reform" yapmaktan geçtiği geniş kabul görmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde de politika yapıcılar, son yıllarda emek piyasasında devletin etkisini azaltına ve emek piyasası kurumlarını serbestleştirme üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu, serbestleşmenin emek piyasası etkinliğini ve istihdamı artırdığı şeklindeki geleneksel Neo-Klasik varsayıma dayanmaktadır. Bu çerçevede, istihdam yaratmak için emek piyasası reformunun gerekli olduğuna inanılmaktadır. Emek piyasası reformunun, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından da gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Yüksek işsizliğe ve emek piyasası reformunun uzun yıllardır gündemde olmasına rağmen, birçok Avrupa ülkesi reform yapmakta başarısız olmuştur. Çünkü böyle bir reformun toplumsal dirençle karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu nedenle, böyle bir reformu yapmak politik olarak kolay değildir. Oldukça esnek bir emek piyasasına sahip olan ABD, istihdam performansı bakımından yıllardır örmek olarak gösterilmektedir. İstihdam yaratmada oldukça başarılı olan ABD'de işsizlik oranları, yaşanmakta olan küresel ekonomik krize kadar oldukça düşük bir düzeyde seyretmiştir. Gerçekten de, ABD emek piyasası 1980'lerden sonra büyük bir değişim geçirmiştir. İşsizlik oranlan yüzde 4'lere kadar inmiştir ve doğal işsizlik oranının yüzde 5'lere gerilediği tartışılmaya başlanmıştır. Öte yandan, 2007 yılı itibariyle işsiz sayısı 1987 yılındaki düzeyin bile altındadır. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 75 gibi oldukça yüksek bir düzeydedir döneminde sivil işgücünün yaklaşık 33 milyon artmasına karşın, işsiz sayısının artmaması, ABD emek piyasasının istihdam yaratmada ne kadar başarılı olduğunu açıkça göstermektedir. ll

13 Diğer ülkelerin işgücü piyasasıyla karşılaştırıldığında Türkiye işgücü piyasasının önemli farklılıklar içerdiği görülmektedir. Tarım sektörünün istihdamdaki payının yüksekliği, buna karşılık işgücüne katılma ve istihdam oranlarının düşüklüğü, kadınların işgücüne katılma oranlannın oldukça düşük olması, part-time çalışma gibi esnek çalışma türlerinin pek yaygın olmarnası ve benzeri bazı faktörler temel farklılıklar olarak ön plana çıkmaktadır. Ernek piyasasıyla ilgili düzenlemeler ve katılıklar bakırnından Türkiye ile ABD arasında büyük bir fark olduğu, ABD'ye kıyasla Türkiye'nin oldukça katı ernek piyasası düzenlernelerine sahip olduğu görülmektedir. OECD üyesi bazı Avrupa ülkelerindeki katı düzenlerneler nedeniyle Türkiye'nin birçok gösterge bakırnından OECD ortalamalarına yakın olduğu tespit edilmektedir. Günümüzde Türkiye'nin en önemli ekonomik ve sosyal sorunu işsizliktir. Uzun yıllar yüzde 7-8' ler civarında seyreden işsizlik oranı, 2001 yılındaki ekonomik krizden sonra giderek artmış ve adeta "yapısal" bir nitelik kazanmıştır yılında yüzde 6.5 olan işsizlik oranı, 2001 'de yüzde 8.4'eyükselmiştir. Sonraki yıllarda da artmaya devam ederek 2002'de yüzde 10.3'e ve 2003'te de yüzde 10.5'e çıkmıştır ve 2005 yıllannda yüzde 10.3'te kalan işsizlik oranı, 2006 ve 2007 yıllarında ise yüzde 9.9 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik, yaşanan küresel kriz nedeniyle 2008 yılından itibaren yeniden artmaya başlamış ve 2008 yılı itibariyle işsizlik oranı yüzde 11 düzeyine yükselmiştir. işsiz sayısı ise 2007 yılına göre 235 bin kişi artarak 2 milyon 611 bin olmuştur. Hızlı nüfus artışının sonucu olarak işgücünün sürekli artmasına rağmen, Türkiye ekonomisinin yeterli istihdam yaratamarnası, işsizlik sorununun temel nedeni olarak öne çıkmaktadır. Gerçekten de Türkiye, hızla artan nüfusa istihdam yaratamamaktan kaynaklanan bir işsizlik sorunuyla yıllardır karşı karşıyadır. Türkiye'deki işsizlik, temelde ekonomik kalkınma süreci içinde hızlı nüfus artışı ve kentleşrnenin beslediği işgücü arz ve talep artışları arasındaki dengesiziikten kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte; eğitim sistemi, makroekonomik ortam, yasal çerçeve ve mevzuat, kurumsal yapı ve benzeri pek çok faktör de mevcut işsizliğin nedenleri arasında gösterilebilir. 12

14 2007 yılında Düşük istihdam performansının sonucu olarak istihdam oranı, yüzde 41.5 ve 2008 yılında da yüzde 41.7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu, dünyadaki en düşük düzeylerden biridir. Birçok ülkede istihdam oranları yüzde 50'nin üzerinde olup, AB-15 ülkelerinde ortalama yüzde 65'tir. Tarımdan gelen niteliksiz işgücüne yeterli iş imkanlarının kentlerde yaratılamaması ve çalışma çağı nüfus artış hızının toplam nüfus artış hızından yüksek olması, işgücünün niteliğinin ekonominin ihtiyaçlarına cevap verememesi, işgücü piyasası ile eğitim arasında ilişkinin kurulamaması gibi yapısal unsurlar, istihdam oranının düşük olmasının temel nedenlerini oluşturmaktadır. Türkiye'de resmi işsizlik oranlarının düşük olmasının başlıca nedenlerinden biri, işgücüne katılma oranının düşük olmasıdır. Gerçekten de, Türkiye'de işgücüne katılma oranı OECD ve AB ortalamalarının bir hayli altındadır. OECD ülkelerinde işgücüne katılma oranı ortalama yüzde 68-70'ler düzeyindeyken, 2007 yılı itibariyle Türkiye'de yüzde 46.2'dir. Kadınlarda işgücüne katılma ve istihdam oranları erkeklerin yaklaşık üçte biri seviyesindedir. Nitekim 2008 yılı itibariyle erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70.1 iken, kadınlarda sadece yüzde 24.5'tir. Kadınların işgücüne katılma oranının bu kadar düşük olması, kısmen sosyal ve kültürel faktörlerle açıklanabilir. Türkiye'de işsizlik olgusunun son derece önemli bir ekonomik problem olduğu, varolan istihdamın yapısı ve özellikle de eksik istihdam oranları incelendiğinde sorunun resmi işsizlik oranlannın çok ötesine geçtiği görülmektedir. Öte yandan, işsizliğin gençler arasında yoğunlaşması, sorunu daha da endişe verici hale getirmektedir yılı itibariyle genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 20.5 gibi oldukça yüksek bir düzeydedir yılından sonra makroekonomik dengelerde görülen iyileşmeye ve büyüme başta olmak üzere bazı ekonomik göstergelerdeki müthiş performansa rağmen, işsizlik yüksek düzeyini ısrarla sürdürmüştür. Dolayısıyla 2000 'li yıllardaki ekonomik büyüme yeterli düzeyde istihdam yaratamamıştır. Burada üzerinde ısrarla durulması gereken nokta, büyümenin istihdam yaratamamasıdır. Bu saptama, işsizlikle mücadelenin salt ekonomik büyüme ile çözümlenemeyeceğini, büyümenin aynı zamanda istihdam dostu bir büyüme olması gerektiğini de ortaya koymaktadır. 13

15 Bu, işsizliğin asıl nedeninin başka faktörler olduğunu da göstermektedir. Gerçekten de, Türkiye' deki işsizliğin temel nedeni, emek piyasasında hem arz, hem de talep yönünde varolan çeşitli sorunlar/katılıklardır. Bu çerçevede, "yapısal" hale gelen işsizliğin temel nedeninin istihdamda arz ile talebin çakıştırılamaması olduğu söylenebilir. Bireysel, ekonomik ve sosyal maliyeti yüksek olduğu için işsizliğe karşı mücadele edilmesi adeta bir zorunluluktur. İşsizlik sorununun ileride daha ağır sonuçlara yol açmaması için, geç kahnmadan bazı adımların atılması şarttır. Kısa vadede Türkiye'nin işsizlik sorununu tamamen çözrnesi elbette çok zordur. Buna rağmen, küresel krizle birlikte daha da artma eğilimine giren işsizliğe karşı kısa vadede atılabilecek bazı adımlar vardır. Bu amaçla, ilk olarak yasal mevzuatla kurumsal yapı "istihdam-dostu" hale getirilmelidir. Bu çerçevede, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve kriz ortamında işçi çıkarmayan ve/veya istihdam yaratan firmalara bazı desteklerin/teşviklerin sağlanması yoluna gidilmelidir. OECD ve AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede uygulanan çeşitli aktif emek piyasası politikaları da işsizlikle mücadele kapsamında uygulanmalıdır. Bu politikalar kapsamında eğitim, mesleki eğitim ve yeniden mesleki eğitime yönelik projeler geliştirilmeli ve bu projelerle belirli işsiz gruplarının meslek edinınesi sağlanmalıdır. Türkiye emek piyasasında hem arz, hem de talep yönünden bazı katılıklari sorunlar olduğu için, uzun vadede emek piyasasında bir reform yapmadan işsizlik sorununu tamamen çözmek mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye 'nin işsizlik sorununu çözmesi, ernek piyasasında arz ve talep yönünde varolan katılıkların/sorunların aşılmasıyla mümkündür. Söz konusu katılık ve sorunlar, ancak kapsamlı bir emek piyasası reformuyla aşılabilir. Yapılacak yapısal reform kapsamında, istihdam korumasında "işi koruma" dan (protecting jobs) "çalışanı koruma"ya (protecting workers) geçilmelidir. İşsizlik sorununa çare bulmak için, yapılacak reform istihdam yaratmaya odaklanmalıdır. İstihdamı artırmak için emek piyasasında katılıkların kaldırılması, ücret-dışı işgücü maliyetlerinin azaltılması, part-time gibi esnek çalışma biçimlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve işsizlik sigortası 14

16 primlerinin düşürülmesi gibi ernek piyasasıyla ilgili tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Öte yandan, ekonominin ihtiyaçlarını dikkate alan kapsamlı bir eğitim reformu ve insangücü planlaması da söz konusu reforma eşlik etmelidir. Çünkü Türkiye' deki işsizliğin önemli nedenlerinden biri de, vasıfmeslek uyumsuzluğudur. Emek piyasasında reform yapmanın hiç kolay olmadığını, en azından politik olarak kolay olmadığını da belirtmek gerekir. Çünkü söz konusu işsizlik ve emek piyasası olunca; işin hem ekonomik, hem de sosyal boyutu olmakta, bu da işin içinden çıkmayı güçleştirmektedir. Bir yanda artan küresel rekabetin ve yüksek işsizliğin zorunlu hale getirdiği reform, diğer yanda ise mevcut durumlarının kötüleşeceğini öne sürerek reforma ve esnekliğe karşı çıkan işçiler ve işçi sendikalan vardır. Emek piyasası reformunun oldukça tartışmalı olmasına rağmen, rekabetin hızla arttığı günümüzde işveren ve işçiler daha esnek düzenlernelere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye emek piyasasında da yapısal bir reformun şart olduğu söylenebilir. 15

17

18 GİRİŞ Emek piyasasında reform ve esneklik, 1990' lardan beri gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede sürekli gündemdedir. Gerçekten de birçok ekonomist ile OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi bazı uluslararası kuruluşların, 1990 'dan sonra esnekliği artırıcı yönde emek piyasasında reform yapılmasım önerdikleri görülmektedir. Konunun 1990'lı yıllarda yoğun biçimde gündeme gelmesine rağmen, emek piyasasında reform ve esneklik tartışmalannın kökeni 1980'li yıllara kadar gitmektedir. Tartışmanın temeli, ABD ile Avrupa'nın işsizlik oranları arasındaki büyük farka dayanmaktadır. ABD, döneminde göreli olarak yüksek işsizlik oranlarından düşük işsizlik oranlarına geçmiştir. Malaoekonomik ve demografik gelişmeler, bu değişimin ancak küçük bir bölümünü açıklayabilmektedir. Asıl belirleyici olanın emek piyasası kurumlarındaki değişim, yani işsizlikteki düşüşün temel nedeninin esnek emek piyasası kurumları olduğu söylenmektedir. Bu çerçevede, ABD'nin "iş yaratma mucizesi", ABD'nin esnek ve düzenlenınemiş emek piyasasına bağlanmaktadır. Avrupa'daki yüksek işsizliğin ve ekonomik durgunluğun temel nedeninin ise "esnek olmayan emek piyasaları" olduğu geniş kabul görmektedir. Diğer bir ifadeyle, emek piyasasındaki katılıkların işsizliğin temel nedeni olduğu konusunda yaygın bir görüş vardır. Refah devleti anlayışına dayalı Avrupa devletleri ile düzenlemeden yoksun ABD emek piyasası, ABD'de 1980'li ve 90'lı yıllardaki düşük işsizlik rakamlarını açıklamakta yaygın biçimde kullanılmaktadır. Esnek bir emek piyasasına sahip olan ABD'nin düşük işsizlik oranlarına, buna karşılık oldukça katı bir emek piyasasına, güçlü sendikalara ve "refah devleti" anlayışına dayalı bir sosyal güvenlik sistemine sahip gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinin ise yüksek işsizlik belirtilmektedir. oranlarına sahip olduğu Avrupa ülkelerindeki yüksek işsizlik karşısında, işsizliğin çözümünün emek piyasasında esnekliğin artırılması ve "yapısal reform" yapmaktan geçtiği savunulmaktadır. Bu yaklaşıma göre, makroekonomik gelişmeler değil, 17

19 emek piyasasındaki kurumsal katılıklar işsizliğe neden olmaktadır. Bu görüşü savunan uluslararası kurumların başında OECD ve IMF gelmektedir. OECD ve IMF'nin temel yaklaşımı, kuşkusuz esnekliğin artırılması yönündedir. Bu çerçevede, OECD, bazı makroekonomik politika önerileri yanında; çalışma sürelerinde esnekliğin artınlmasını, ücret ve işgücü maliyetlerinin daha esnek hale getirilmesini, iş güvencesi konusunda reform yapılmasını ve katılıkların azaltılmasını önermektedir. Öte yandan, aktif emek piyasası politikalarının uygulanmasını, işgücünün nitelik düzeyinin yükseltilmesini ve eğitim sisteminin bu amaçla yeniden tasarıanmasını ve işsizlik sigortası ile benzeri alanlarda da gerekli reformların yapılmasını istemektedir. Böylece, emek piyasasında esnekliği artırma/katılığı azaltına ve reform yapma, birçok ülkenin gündemine girmiştir. Bu yönde adımlar atan bazı ülkelerin olumlu sonuç aldığı görülmektedir. Fakat ernek piyasasında reform yapmak kolay değildir. Günümüzde Türkiye'nin en önemli ekonomik ve sosyal sorununun işsizlik olması ve Türkiye'deki işsizliğin temel nedeninin emek piyasasında arz ve talep yönünden varolan katılıklar/sorunlar olması, böyle bir reformu Türkiye için de kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu noktada, Dünya Bankası'nın konuyla ilgili bir raporuna da değinrnek gerekir yılında yayınlanan ve Türkiye emek piyasasının incelendiği Dünya Bankası Raporu'nda; emek piyasasındaki sorunları/katılıkları aşması ve iş sizliği azaltabilmesi için, Türkiye 'ye, emek piyasasında reform yapması önerilmektedir. Ayrıca, OECD'nin de 1994 ve 1997 yıllarında yayınladığı raporlarda, üyelerine emek piyasası reformunu önerdiği bilinmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birinin ernek piyasasında reform olacağı söylenebilir. Gerçekten de; hem talep, hem de arz yönünden çeşitli sorunlara sahip Türkiye emek piyasasında kapsamlı bir reformun şart olduğu açıktır. Bu çalışmanın temel amacı, ABD emek piyasasını ayrıntılı bir şekilde inceleyip, emek piyasasında reform yapma yönünde ABD deneyiminden Türkiye için bazı dersler çıkarmaktır. ABD deneyiminden yararlanarak Türkiye için işsizliği azaltıcı ya da işsizlikle mücadelede kullanılabilecek bazı politika 18

20 önerilerinin geliştirilmesi de çalışmanın temel amaçlan arasındadır. Söz konusu politika önerilerinin geliştirilmesinde, ABD deneyimi yanında, işsizlikle mücadelede son yıllarda başarılı olmuş başka ülke deneyimlerine de bakılmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak esneklik tartışmaları ve emek piyasası reformu incelenmektedir. Bu bölümde, ayrıca ABD deneyimi üzerinde de durulmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise ABD ve Türkiye emek piyasaları ayrıntılı olarak incelenip karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise emek piyasası reformu konusunda adımlar atmış ve işsiziilde mücadelede başarılı olmuş ülke deneyimleri incelenmekte ve işsiziilde mücadele konusunda Türkiye için politika önerileri geliştirilmektedir. Bu çalışma, toplu çalışmanın ürünü olmakla birlikte, tamamen "kolektif' değildir; bireysel işbölümüne de dayanmaktadır. Bu bağlamda, ABD ve Türkiye ekonomileriyle ilgili kısım Selçuk An, çalışmanın diğer kısımlan ise Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin tarafından yazılmıştır. 19

21

22 BİRİNCİ BÖLÜM 1. ESNEKLİK TARTIŞMALARI VE EMEK PiYASASI REFORMU 1.1. ESNEKLİK TARTIŞMALARI Emek piyasasında reform ve esneklik, 1990'lardan beri sürekli gündemdedir. Üstelik sadece Türkiye'de değil, gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede durum böyledir. Gerçekten de birçok ekonomist ile OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi bazı uluslararası kuruluşların, 1990'dan sonra esnekliği artırıcı yönde emek piyasasında reform yapılmasım önerdik leri görülmektedir. Reform önerilerindeki temel tema; esnekliği artırmak, temel amaç ise işsizliği azaltmaktır. 1 Konunun 1990'lı yıllarda yoğun biçimde gündeme gelmesine rağmen, emek piyasasında reform ve esneklik tartışmalannın kökeni 1980' li yıllara kadar gitmektedir. Tartışmanın temeli, ABD ile Avrupa'nın işsizlik oranları arasındaki büyük farka dayanmaktadır. 1970'li yılların ortalanndan 1980' li yıllara kadar birçok gelişmiş Batılı ülke, düşük ekonomik büyüme ve artan işsizlik sorununu yaşamıştır. Gelişmiş Batılı ülkelerdeki işsizlik sorunu 1990'lı yıllarda da devam etmiş, fakat ABD, Avrupa'dan daha iyi bir istihdam performansı göstermiştir resesyonundan sonra ABD'nin işsizlik oranı düşerken, Avrupa'nınki artmıştır. 1990'h yıllar ve 2000'li yıllarda (2007 yılında başlayan küresel ekonomik krize kadar) ABD'de işsizlik oranı yüzde 5'lerin altındayken, Avrupa'da yüzde 1 O'lara yakın bir düzeyde seyretmiştir. Bilindiği gibi, 1930'lu yıllar, birçok ülkede yüksek işsizliğin görüldüğü bir dönemdi. 1950'li ve 60'lı yıllar ise düşük işsizlik dönemiydi, 1970'li ve 80'li yıllar ise işsizliğin yeniden yükseldiği bir dönem oldu. 2 Bu dönemde, "Refah Devleti" anlayışlarının ve endüstri ilişkileri modellerinin farklı olmasma M. H. Bilgin, "Emek piyasasında reform: Nasıl ve kimin için?", Dünya Gazetesi, OS Mayıs R. Smith ve G. Zoega, "Global unemployment shocks", Economics Letters, Vol:94, No:3, Mart 2007, ss

23 rağmen, işsizlik birçok gelişmiş ülkeyi etkiledi. 3 ABD'nin işsizlik oranı, 1960'lı yıllar ve 70'li yılların başlarında Avrupa'nınkinden daha yüksekti döneminde işsizlik oranı ABD'de yüzde 5.4 idi; fakat Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa, Batı Almanya, Japonya, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, İspanya, İsveç ve İngiltere' de yüzde 3 'ün altındaydı. Gelişmiş Batı ülkeleri arasında sadece İtalya yüzde 4.3 ile Amerika'ya yakın bir orana sahipti. 5 Tarihsel olarak 1960'lı yıllarda birçok Avrupa ülkesinde düşük olan işsizlik, 1970' li yıllarda neredeyse tüm Avrupa' da keskin bir biçimde artmaya başladı. Bu yükselişin sonucu olarak Avrupa'nın işsizlik oranı, 1980'li yılların ortasından beri ABD'ninkinden hep daha yüksek olmuştur. OECD üyesi Avrupa ülkelerinde işsizlik oranı, 1970'te yüzde 2.6'1ık düzeyinden 1996'da yüzde 11 'e yaklaştı. OECD-Avrupa ülkelerinde 1990'lı yıllar boyunca işsizlik yüzde 'ler düzeyinde seyretti. Bu dönemde, uzun süreli işsizlik de keskin bir biçimde arttı. Bir yıl ve daha uzun süre işsiz olanların oranı olarak tanımlanan uzun süreli işsizlik oranı, 1979'da yüzde 0.9 iken, 1994'te yüzde 6.6'ya çıktı. İstihdam artışı ise yavaşladı. 1990'lı yıllarda Avrupa'da uzun süreli işsizlikten kurtulabiimiş tek ülke olarak İngiltere görünüyordu. Fakat işsizlik, aynı zamanda İrlanda, Hollanda, Danimarka ve Portekiz'de de düştü. Buna karşılık, üç büyük Kıta Avrupa ekonomisi Fransa, İtalya ve Almanya, yüksek işsizlik sorunuyla 1990'lı yıllarda da boğuşmaya devam ettiler. İşsizlik İspanya'da son yıllarda belirgin biçimde düşmesine rağmen, kronik olarak hala yüksek bir düzeydedir ve birçok Avrupa ülkesinden daha yüksektir. Öte yandan, 1970'li yıllarda işsizlikteki artıştan kurtulabilen İskandinav ülkeleri, dış makroekonomik şoklardan dolayı 1990'lı yıllarda işsizlikte keskin bir artışla karşılaştılar. 3 D. Baker, vd., "Unemployment and Labor Market Institutions: The Failure of the Empirical Case for Deregulation", Eylül 2004, 4 R. Schettkat, "Is Labor Market Regulation at the Root of Eropean Unemployment?: The Case of Germany and the Netherlands", (içinde) Figlıting Unemployment: The Limit oj Free Market Ortlıodoxy, Editör: D. R. Howell, Oxford University Press, New York, 2005, s G. Bertola, F. D. Blau ve L. M. Kalın, "Comparative Analysis of Labor Market Outcom es: Lessons for the US from International Long-Run Evidence", NBER Working Paper, No:8526, Ekim 2001, 22

ODASI İSTANBUL TİCARET. TÜRKİYE EL HALICILlGI SEKTÖRÜ: İHTİSAS GÜMRÜGÜ UYGULAMALARI ESKİ HALI TAMİR SEKTÖRÜ. Doç. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

ODASI İSTANBUL TİCARET. TÜRKİYE EL HALICILlGI SEKTÖRÜ: İHTİSAS GÜMRÜGÜ UYGULAMALARI ESKİ HALI TAMİR SEKTÖRÜ. Doç. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE EL HALICILlGI SEKTÖRÜ: ESKİ HALI TAMİR SEKTÖRÜ VE İHTİSAS GÜMRÜGÜ UYGULAMALARI Doç. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN Arş. Gör. Ender DEMİR YAYlN NO: 2010-46 İstanbul, 2010 DOÇ.

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET 368 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÖZET YARATAMAMA SORUNU Mehmet KARA * Mehmet DURUEL ** İktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasında doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Ancak son

Detaylı

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Seyfettin Gürsel ve Zümrüt İmamoğlu Betam Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Kıdem Tazminatı Reformu: Sorunlar ve Çözümler Prof.

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK... 7 1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler...

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI DEVLETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ ROLÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI. HAZIRLAYAN Dr. Selami Er

İSTANBUL TİCARET ODASI DEVLETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ ROLÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI. HAZIRLAYAN Dr. Selami Er İSTANBUL TİCARET ODASI DEVLETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ ROLÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI HAZIRLAYAN Dr. Selami Er YAYIN NO: 2009-34 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu

Detaylı

Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma

Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma Mehmet Atilla GÜLER * Özet: 1980 li yılların başından itibaren neo-liberal ekonomi politikaları aracılığıyla tüm dünyada uygulama alanı

Detaylı

TÜSİAD-Koç University Economic Research Forum working paper series, No. 1024

TÜSİAD-Koç University Economic Research Forum working paper series, No. 1024 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Öz, Sumru

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Fotoğraf: Ercan Arslan

Fotoğraf: Ercan Arslan D O S Y A Fotoğraf: Ercan Arslan KAYITDIŞI İSTİHDAM DOSYA (makale) ENFORMEL SEKTÖR, ENFORMEL İSTİHDAM: ORTAYA ÇIKIŞ ve YAYGINLAŞMA NEDENLERİ * GÜLAY TOKSÖZ Prof. Dr. Ankara Üniversitesi SBF, Çalışma Ekonomisi

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR ito ve DERGİSİ NİN HEDİYESİDİR

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU ÖMER SİNAN PEHLİVAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AYHAN UÇAK EDİRNE 2011 i

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE İSTİHDAM DURUMU: GENEL EĞİLİMLER ERDAL TANAS KARAGÖL,

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİNİN DAYANAĞI OLARAK AVRUPA İSTİHDAM STRATEJİSİNİN ANALİZİ VE TÜRKİYE EMEK PİYASALARININ DÖNÜŞÜMÜ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİNİN DAYANAĞI OLARAK AVRUPA İSTİHDAM STRATEJİSİNİN ANALİZİ VE TÜRKİYE EMEK PİYASALARININ DÖNÜŞÜMÜ ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİNİN DAYANAĞI OLARAK AVRUPA İSTİHDAM STRATEJİSİNİN ANALİZİ VE TÜRKİYE EMEK PİYASALARININ DÖNÜŞÜMÜ Çağatay Edgücan Şahin 1 Giriş Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortaklaşan

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 1 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ocak 2008 Yayın No: 289 OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler Haberleşme

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım Mekanizmaları ve İş Gücü Politikaları. Ülker Şener Araştırmacı

Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım Mekanizmaları ve İş Gücü Politikaları. Ülker Şener Araştırmacı Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım Mekanizmaları ve İş Gücü Politikaları Ülker Şener Araştırmacı TEPAV Politika Notu Şubat 2010 Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı