Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri"

Transkript

1 Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri Kemal Kayıkçı * Özet: Bu çalışmanın amacı, kamu ve eğitim sendikalarının sendikalaşma durumlarını incelemek, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen ve yöneticilerin sendikalarından beklentilerini ortaya koymaktır. icel araştırma tekniklerinin kullanıldığı bu araştırmanın örneklemini öğretim yılında Antalya ili merkez ilçelerinde bulunan 27 ilk ve 20 ortaöğretim kurumunda görevli toplam 661 yönetici ve öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada 5 li Likert tipinde hazırlanan bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde ayrıca arşiv taraması ve doküman incelemesi yapılmıştı Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, varyans analizi, sheffe, LSD ve Chi square testi kullanılmıştır. Araştırmaya göre,2002 den bu yana kamu ve eğitim alanında sendikalaşma oranı artmıştır. Đktidara yakınlık sendikalarda üye artışını olumlu etkilemektedir. Ayrıca yükselme beklentileri yüksek olan üyeler iktidara yakın sendikaları tercih etmektedir. Öğretmen ve yöneticiler, sendikalardan üye haklarını savunma, demokratik sendika yönetimi, sendikal birlik ve üyeleri geliştirme konusunda yüksek; siyasileşme konusunda ise düşük beklentiye sahiptir. Anahtar Kelimeler: Eğitim sendikaları, kamu sendikaları, beklenti, sendikalaşma. Unionization in the Public and Education Sector in Turkey, and Expectations of School Administrators and Teachers Expectations from Unions. Abstract: This study aims to analyze the current state of unions of education, and to identify the expectations of teachers and school administrators in primary and secondary schools from their unions. The study was designed in quantitative methods. The sample of the study consisted of 661 teachers and managers working in 27 primary and 20 secondary schools in Antalya province in the academic year. The quantitative data were gathered by five-point Likert Scale, archive screening and document analysis. The analysis of data was conducted by calculating standard deviation, t-test, variance analysis, Sheffe test, LSD tests and Chi square. The results indicated that the rates of unionization increased both in public and private sectors. It was found that closeness to the political power had a positive effect on the number of members in the unions. Moreover, teachers and school managers with promotion expectation tend to prefer unions close to the political power. Teachers and school managers have low expectations for politicization. On the other hand, they have higher expectations from the unions about the protection of their rights, democratic management style, unity, and the development of their members. Key Words: Unions of education, public unions, expectations, unionization. * Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, EBB., 07058, Kampus/Antalya/Türkiye. Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Mart 2013, s

2 100 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 GĐRĐŞ Çalışma hayatındaki örgütlerin en önemlilerinden birisi de sendikadır. Sendikalar, ülke yasaları çerçevesinde üyelerini, yönetime karşı temsil etme, eğitme, mesleki ve kişisel gelişimini sağlama, sosyal ekonomik ve özlük haklarını koruma, hukuksal yardımda bulunma, üyeleri arasında yardımlaşmayı sağlama gibi çalışmalarda bulunurlar. Sendika, ortak hareket eden çalışanların karşılıklı anlaşma (toplu pazarlık) yoluyla karşılıklı çıkarlarını koruduğu ve terfi aradıkları bir örgüttür (DeCenzo - Robbins, 2002). Sendikalar, üyelerini yönetime karşı çalışma koşulları, çalışma saatleri, ücret gibi konularda temsil ederler (Mejia vd., 2001). Sendikaların üyeleri adına yöneticilerle yaptıkları toplu pazarlıklarda en çok üzerinde durdukları konular arasında, sendika güvencesi, üyelerinin maaş ve çıkarları, bireysel güvenlik-kıdem hakları bulunmaktadır (Byars - Rue, 2008). Bu işlevleri nedeniyle sendikalar üyelerine önemli yararlar sağlarlar. Sendikalar, yalnız sosyal ve ekonomik hakların değil klasik hürriyetlerin de korunmasına yardım ederler (Tortop vd., 2010). Sendikalaşmanın olduğu örgütlerde yöneticiler ile onların çalışanları arasındaki ilişkiler, diğerlerine göre daha farklıdır. Yöneticiler, çalışma, koşulları, ücretler ve çalışma saatleri konusunda karar verecekleri zaman sendikanın seçilmiş temsilcileri ile görüşürler. Bu kararlardan memnun olmadıklarında grev ve daha başka yollarla beklentilerini gerçekleştirmek için baskı yaparlar (Mejia vd., 2001). Çağdaş yönetim anlayışında sendikalar sadece kendi üyelerinin haklarını savunmakla kalmaz aynı zamanda örgütün etkili işleyişine de yardım ederler. Örgütler büyüdükçe örgütte çalışan bireylerin sayıları da önemli derecede artmaktadır. Buna bağlı olarak çalışanların işverenle ilişkileri ortadan kaybolmaktadır. Đşte sendikaların ortaya çıkış nedenlerinden birisi de budur (Yüksel, 2000). Türkiye de eğitim sistemi, okul, ilçe milli eğitim müdürlükleri, il milli eğitim müdürlükleri ve bakanlık gibi geniş çapta ve hiyerarşik şekilde örgütlenmiş bir yapıya sahiptir. Bu tip örgütlerde, gerek hiyerarşinin sağladığı statüden ve gerekse merkezileşmeden kaynaklanan örgütsel yapıya dayalı iletişim engelleri vardır. Yönetici her ne kadar açık kapı politikası izlese de hiyerarşiye bağlı olarak aşağıdan yukarıya doğru yapılan dikey iletişim, işgörenlerin olumsuz haberleri filtreleyerek üstlerine ulaştırmaları sonucunda engellenir (Sweeney - McFarlin, 2002; Daft, 2003). Merkezi yapılarda ise merkeze doğru gittikçe yoğunlaşan iletişim akımı, iletişim kanallarının tıkanmasına ve iletişimin engellenmesine neden olur (Daft, 2003). Bu durumlarda sendikalar, yönetici ve işgörenler arasındaki bu iletişim engellerinin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynarlar. Çünkü aynı soruna sahip çok sayıdaki işgörene teker teker zaman ayırmanın olanaksız olduğu bu durumlarda ortak soruna sahip çalışanların sen-

3 Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri 101 dika temsilcisi yoluyla sorunlarını yönetime iletmeleri hem daha etkili hem de daha pratik bir çözümdür. Sendikalar, personel sorunlarının çözümünde de devlete (yönetime) yardımcı olurlar. Nitelikli bir memur topluluğunun oluşturulması, sendikalarla idarenin karşılıklı anlayış ve işbirliği sayesinde mümkün olur. Sendikanın bu olumlu işlevlerini dikkate alan çağdaş eğitim yönetimi yaklaşımı, sendikaları, okulun işleyişini ve yönetimini etkileyen önemli baskı gruplarından biri olarak görür. Bu nedenlerle sendikaların eğitim ve okul yöneticileri tarafından tanınması, kabul edilmesi ve gelişmelerine yardımcı olunmalıdır (Bursalıoğlu, 1991). Tarihsel olarak her ne kadar sendikalar ve yönetim arasındaki ilişkiler çatışmaya dayalı olarak inşa edilmiş olsa da günümüzde bazı sendikalar yöneticileriyle çatışmaktansa onlarla işbirliği yaparak kendi üyelerine daha fazla yardımcı olabileceklerini kabul etmektedirler (DeCenzo - Robbins, 2002). Dünya da kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren sendikalar, işleyiş tarzları ve sahip oldukları olanaklar bakımından bazı farklılıklar göstermektedir. Örneğin Letonya, Litvanya, Avusturya gibi ülkelerde kamu çalışanlarının grev hakkı varken Türkiye de henüz yoktur (Kayıkçı, 2011). Genel olarak birçok kamu kurumu, çalışanlarının grev hakkını katı bir şekilde sınırladığından, kamu sektöründeki sendikalar daha az güçlüdür. Kamu sendikaları grev hakları sınırlı olduğu için arabuluculuk, hakemlik ve vekâlet içeren yeni görüşme yollarını denemeye ve tasarlamaya öncülük ederler. Aynı zamanda kamu kurumlarının sınırlı ekonomik gücü, kamu sendikalarının özel sektör sendikalarına göre parasal konulara ilişkin meseleleri daha az gündemde tutmalarına neden olmaktadır. Örneğin kamu sendikaları maaştan çok, sınıf mevcutları mesleki güvence, akademik özgürlüklere daha fazla odaklanmaktadırlar (Mejia vd., 2001). Dünya daki sendikalaşma oranları incelendiğinde genel olarak işkollarına göre farklılıklar gösterdiği, bununla beraber kamu sektöründeki sendikalaşma oranının özel sektöre göre daha yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Örneğin Amerika da sendikaya üye olan kamu çalışanlarının sayısı 15 milyonu aşkın olup bu çalışan nüfusun %12 sine eşittir (Dessler, 2008). Yerel yönetim çalışanları %42 ile Amerika daki iş gücünün en yüksek sendikalaşmış grubunu oluşturur (Mathis - Jackson, 2008) da özel sektörde çalışan 7,1 milyon sendikalıya karşılık kamu sektöründe 7,6 milyon sendikalı çalışan vardı. Kamu sektöründe çalışan sendikalıların oranı %36,2 iken özel sektörde çalışan sendikalıların oranı %6,9 olup daha düşük seviyededir. Eğitim-öğretim ve kütüphane alanında çalışanlar ise %37.1 lik oranla en üst düzeyde sendikalaşmaya sahip olan gruptur (USDLB, 2011a), Dünya daki sendikalaşma oranları incelendiğinde genel olarak sendikalaşma oranlarının düşmekte olduğu söylenebilir. Amerika da genel olarak sendikalı çalışanların sayısı 1983 te 17,7 milyon iken bu sayı 2007 de 15.7 milyona düş-

4 102 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 müştür. Sendikalı sayısında meydana gelen bu iki milyonluk düşüş aynı dönemde Amerika daki ücretli ve maaşlı sayısındaki 41,5 milyonluk düşüşten kaynaklanmıştır (Walker, 2008). Birleşik devletler çalışan istatistikleri bürosu masası editörlüğüne göre sendikalı üye sayısı 2009 yılında düşmeye devam etmiştir (USDLB, 2011b). Diğer ülkelerde de sendikalaşma oranı azalmakla birlikte yine de sendikalaşma oranı Amerika ya oranla daha yüksektir. Örneğin, Kanada, Meksika, Brezilya ve Đtalya da bu oran %35 in üzerindedir (Dessler, 2008). Şekil 1 de çeşitli ülkeler ve Avrupa birliğinde 1993 ve 2003 yıllarına ait sendikalaşma oranları verilmiştir. Buna göre genel olarak bütün ülkelerde sendikalaşma oranlarının düştüğü görülmektedir. Bununla beraber 1993 ve 2003 yılları dikkate alındığında sendikalaşma oranları en düşük ülkeler arasında ABD (15,1 ve 12,4) ve Fransa (9,6 ve 8,3) iken, sendikalaşma oranları en yüksek olan ülkeler ise, Đsveç (83,9 ve 78,0) ve Danimarka (77,3-70,4) olmuştur. Avrupa birliğinde ise sendikalaşma oranı 1993 te 32,7 iken 2003 yılında ise 26,3 e düşmüştür. Birçok genel neden sendikalaşmanın azalmasına yol açmaktadır. Bunlardan bazıları, hükümetin sürece etkisi (deregülasyon), dış rekabet, iş arayan insan sayısının fazlalığı, firmaların sendikasız olanlarla nispetle, sendikalı olanlarla pazarlığı daha maliyetli görmelerine ilişkin algılarıdır (Mathis, - Jackson, 2008). Şekil 1. Seçilmiş Bazı Ülkeler ve Avrupa Birliği ne Göre Sendika Üyeliği Đstatistikleri 100 S e n d ik a laş m a o ra n ı ABD Almanya Fransa Italya İngiltere İsveç Danimarka Türkiye A.B ,1 31,8 9,6 39,2 36,1 83,9 77,3 66,4 32, ,4 22,6 8,3 33,7 29, ,4 57,54 26,3 Ülkeler Kaynak: Vissor, 2006, Türkiye istatistikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Đstatistiklerinden alınmıştır. csgbportal/ csgbportal?page=istatistik. Erişim Tarihi: Türkiye de ise tarihi süreçte çalışma ilişkileri şu şekilde oluşmuştur. Türkiye, 1932 yılında üye olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile 98 sayılı Sözleşme ve 158 sayılı Sözleşmeyi imzalayarak uluslararası alandaki bazı sen-

5 Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri 103 dikal hakları kabul etmiş ve bu haklara Anayasasında (madde: 51) yer vermiştir (Gülmez, 1996) arası dönem çalışanlara grev ve toplu sözleşme hakkı verildiği dönemdir yılında 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu kabul edilmiştir (Mahiroğulları, 2001). Türkiye de 4688 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmekte olan kamu görevlilerinin çalışma ilişkileri, 2002 yılından beri hükümet ve sendika yetkilileri arasında yürütülen toplu görüşmelere dayanır. Toplu görüşmenin tarafları, kamu işverenleri adına Kamu Đşveren Kurulu, kamu görevlileri adına her hizmet kolunda kurulu yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlardır (madde 29). 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda Anayasanın 53. maddesine yapılan ek fıkra ile memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahip olmuşlardır (5982 sayılı K. md. 6). Ancak, Türkiye de eğitim sendikalarının henüz grev hakkı bulunmamaktadır. Türkiye de kamu sektöründe faaliyet gösteren dört büyük konfederasyon (Türkiye Kamu Sen, Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sen ve Birleşik Kamu Đş) bulunmaktadır. Bununla beraber halen eğitim iş kolunda faaliyet gösteren 23 sendika bulunmaktadır (ÇSGB, 2011). Türkiye de sendikalar konusunda yapılan araştırmalar sınırlı sayıdadır. Sarpkaya nın (2006) araştırmasına göre, öğretmenlerin sendikalardan en yüksek beklentileri özlük hakları boyutunda, en düşük beklentileri ise, dayanışma boyutundadır. Öğretmenlerin eğitim sendikalarından en yüksek beklentisi Eğitimin her kademesinde her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkılması dır. Taş ın (1995) araştırmasına göre, öğretmenlerin sendikalardan en önemli beklentileri şunlardır: Ekonomik hakların düzenlenmesi, eğitim sorunlarının çözümünde sendikanın Bakanlığa yardımcı olması, üyelerine hukuksal yardım yapması, atamalarda ve yükseltmelerde sendikaların etkili olmasıdır. Erdem in (1996) araştırmasına göre ilköğretim öğretmen ve yöneticileri, eğitim Sendikalarından, Ortak mesleki, ekonomik, özlük haklarını koruyup geliştirmelerini, Atatürk Đlke ve Devrimlerini korumalarını, sendika içi demokrasiyi işletmelerini, ulusal, lâik, çağdaş eğitim sisteminin gerçekleştirilmesi ve eğitim sendikalarının eğitim sektöründe herkese açık olmasını beklemektedirler. Gezene, (2001) göre Türkiye deki memur sendikalarının kitleselleşmemesinin en önemli nedenlerinden birisi, sendika yöneticilerinin belli bir ideolojiye yoğunlaşan siyasal tutumlarıdır. Kayıkçı ve Đnceoğlu nun (2010) araştırmasına göre, öğretmenler, sendikaların sendikal birlik eğilimini düşük, siyasileşme eğilimini ise yüksek düzeyde bulmuşlardır. Öğretmenler, üyelerinin mesleki gelişim ve motivasyonunu sağlama üyelerin özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirme, sendikanın yönetim politikasına güven ve demokratik yönetim anlayışı konusunda sendikaları orta düzeyde bulmuşlardır.

6 104 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 Clark ve Masters ın (2001) Amerika da yaptıkları araştırmaya göre, sendikaların siyasal partilerle bağlantılı olduğu bulunmuştur. Sendikanın politik amaçlarını fazla destekleyen sendika üyeleri, sendikanın öngördüğü adayları daha çok desteklemektedir. Herhangi bir sendikaya katılan birey sendikanın okul, eğitim sağlık gibi getirilerinden çok sosyal imkanlarına bakarak o sendikayı tercih etmektedir (Clark - Masters, 2001). Hindistan daki özel okullarda yapılan bir araştırmaya göre, sendika üyeliğinin öğrenci başarısını azaltırken öğretmen maaşlarını artırdığı gözlenmiştir (Kingdon - Teal, 2008). Eberts in (2007) öğretmen sendikalarının eğitimdeki rolü konusundaki araştırmasına göre, sendikaların pazarlıklarının öğretmenlerin tazminatlarını yükselttiği, çalışma koşullarını iyileştirdiği, iş güvenliklerini artırdığı sonucuna varılmıştır. Sendikalar, 1960 ve 1970 li çatışmacı (düşmanca) pazarlık modeli yerine öğretmen ve yöneticilerin sorumluluk aldıkları ve genel amaçları paylaştıkları işbirliğine dayalı bir modele kayarak okul reformlarının daha fazla destekçisi olmaya başlamışlardır. Eberts ve Stone un (1987) araştırmasına göre sendikalı bölgelerin ortalama öğrenci için %7 oranında daha verimli olduğu bulunmuştur. Tüm öğrenciler için ortalama sendika verimlilik avantajı %3 tür. Sendikalar özel eğitim tekniklerinin kullanımını azaltmaktadır. Bu da sendikaların çalışma ortamlarını standartlaştırmaya çalışması ile uyumludur. Heystek ve Lethoko nun (2001) araştırmasına göre, öğretmen sendikalarının öğrenme ve öğretme kültürünü geliştirmede, öğretmenlerin profesyonelliği ve motivasyonunu sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Sendikalar, ünlü konuşmacıların güdüleyici konuşmaları ve en iyi performans gösteren öğretmenlerin ödüllendirilmesi gibi aktivitelerle okullardaki öğrenme ve öğretme kültürünü yeniden inşa etmeye yardımcı olurlar. Bu tür etkinlikler öğretmenlerin profesyonelliklerinin arttırılmasına yardımcı olacaktır, öğrenme ve öğretme kültürünün gelişimi sağlanabilecektir. Walker ın (2008) araştırma sonuçlarına göre, ücret karşılığı çalışan ve aylıklı işçilerin sendika üyelik oranları 1983 den beri azalmaktadır yılları arasında özel sektör, devlet kurumlarından daha düşük sendika üyelik oranlarına sahipti yılında sendika üyeliği oranları iş koluna göre çeşitlilik gösterdi. DeCenzo ve Robbins e (2002) göre, çalışanların sendikalara katılmalarının başlıca sebepleri arasında olan ve sendikalardan beklenti içinde oldukları konular şunlardır: Yüksek ücret ve çıkarlar, daha çok iş güvencesi, iş kurallarını belirlemede etkili olmak, zorunlu üyelik, yönetim ile meydana gelen anlaşmazlıklar. Uluslararası Çalışma Örgütüne ve UNESCO ya bağlı uzmanlar kurulunun raporuna göre, Türkiye de öğretmenlerin %50 sinin sendikalaşmış olduğu görünmektedir (Eğitim-Sen, 2009). Bu oran, eğitim sektöründeki sendikalaşmanın yetersiz olduğunu göstermektedir. Eğitim alanındaki sendikalaşmanın yetersiz olmasındaki etkenlerden bazıları Mahiroğulları nın (2001) da belirttiği gibi yapısal ve yasal engellerdir. Ancak, bunun yanında sendikalaşmayı olumsuz etkileyen en önemli etkenlerden birisi ise kamu veya eğitim çalışanlarının var olan

7 Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri 105 sendikalara yeterince ilgi göstermemeleridir. Bu durumda sendikaların yapması gereken kendilerini yeniden gözden geçirerek eğitim işgörenlerinin beklentilerine uygun olarak yeniden organize olmaktır. Bu araştırmanın eğitim çalışanlarının beklentilerini nesnel ve bilimsel anlamda ortaya koymada önemli bir veri seti sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye de kamu ve eğitim alanında faaliyet gösteren sendikaların sendikalaşma durumlarını incelemek, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim sendikalarından beklentilerini belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1. Türkiye de kamu sendikaları konfederasyonları ve eğitim işkolunda sendikalaşma ne durumdadır? 2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim sendikalarından beklentileri çeşitli boyutlara ( üyelerin haklarını savunma ve sorunlarını çözme, etkili ve demokratik sendika yönetimi anlayışı, üyeleri ve eğitim sistemini geliştirme, sendikal birlik ve işbirliği eğilimi, siyasileşme eğilimi) göre ne düzeydedir? 3. Đlk ve ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim sendikalarından beklenti düzeyleri arasında, a) Görev türlerine, b) Çalıştıkları okul kademesine, c) Cinsiyetlerine, d) Öğrenim düzeylerine, e) Üye oldukları sendikalara göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 4. Öğretmen ve yöneticilerin üye oldukları sendika ile meslekte yükselme beklentileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? ARAŞTIRMA I YÖ TEMĐ Araştırma, tarama modelinde hazırlanmış nicel bir araştırmadır. Tarama modelleri var olan durumu betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2007). Evren ve Örneklem: Araştırmanın çalışma evrenini Eğitim- Öğretim yılında Antalya ili Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde görevli 4570 ilköğretim ve 2370 ortaöğretim öğretmen ve okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi, bu ilçelerde bulunan 197 ilköğretim okulundan random usulüyle seçilen 27 ilköğretim okulu ve 59 ortaöğretim kurumundan seçilen 20 ortaöğretim kurumunda görevli öğretmen ve okul yöneticisinden oluşmuştur. Örneklem seçiminde oransız küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Küme örneklemede evrende ya da alt evrende elemanlar yerine içindeki tüm elemanları ile birlikte kümelerin eşit seçilme şansı vardır (Karasar, 2007). Araş-

8 106 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 tırma verileri, 27 ilköğretim ve 20 ortaöğretim kurumunda dağıtılan toplam 970 ölçekten geri dönen ve değerlendirilen 661 ölçekten elde edilmiştir. Veri Toplama Aracı: Araştırma verilerinin toplanmasında 5 li Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Bununla beraber verilerin toplanmasında arşiv taraması ve doküman incelemesine de yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan ve 39 maddeden oluşan ölçek, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesinde Kayıkçı ve Đnceoğlu (2010) tarafından geliştirilen Eğitim sendikalarının işleyişine ilişkin algılar isimli ölçekten yararlanılmıştır. Ölçek formunun birinci bölümde demografik özellikler, ikinci bölümünde ise öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim sendikalarından beklentilerine ilişkin yargı maddeleri yer almaktadır. Maddeler her zaman (5), çoğunlukla (4), arasıra (3), nadiren (2), hiçbir zaman (1) şeklinde 5 li Likert tipi bir değerlendirme aracına dönüştürülmüştür. Buna göre 1,00-1,79 arası ortalama puanları hiçbir zaman ; 1,80-2,59 arası ortalama puanları nadiren ; 2,60-3,39 arası ortalama puanları arasıra ; 3,40-4,19 arası ortalama puanları çoğunlukla ve 4,20-5,00 arası ortalama puanları her zaman kategorisinde değerlendirilmiştir. Ölçeğe ilişkin Kaiser- Meyer- Olkin test değeri ( KMO): 979 ve Bartlets ,017 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesinde açımlayıcı faktör analizi ( exploratory factor analysis) kullanılmıştır. Bu analizler belli bir hipotezi sınamak yerine, ölçme aracıyla ölçülen faktörlerin doğası hakkında bir bilgi edinmeye çalışıldığı inceleme türleri olarak tanımlanmaktadır (Crocker - Algina, 1986; Tavşancıl, 2006). Yapılan analiz sonucunda ölçeğin beş boyuttan oluştuğu görülmüştür. Eğitim sendikalarından beklentilere ilişkin tüm boyutlar dikkate alındığında faktör yük değerlerinin,546 ile 857 arasında değiştiği görülmüştür. Sırasıyla her boyutun madde sayısı, ismi ve Cronbach alpha güvenirlik katsayıları şu şekilde olmuştur: 1). 8 maddeden oluşan Üyelerin Haklarını Savunma, Sorunlarını Çözme alpha:.94; 2). 12 maddeden oluşan Etkili ve Demokratik Sendika Yönetimi Anlayışı alpha:.96; 3). 14 maddeden oluşan Üyeleri ve Eğitim Sistemini Geliştirme alpha:.96; 4).3 maddeden oluşan Sendikal Birlik-Đşbirliği Eğilimi, alpha:.82; 5). 2 maddeden oluşan Siyasileşme Eğilimi alpha:.72. Faktörlerce varyansın %73 ü açıklanmaktadır. Verilerin Toplanması ve Analizi: Gerek kamu sendikaları konfederasyonlarının gerekse eğitim sendikalarının yıllara göre sendikalaşma oranları ve üye sayılarına ilişkin veriler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na ait arşiv ve dokümanların internet yoluyla yıl yıl olarak taranması yoluyla elde edilmiştir. Bakanlıktan her yıla ilişkin olarak elde edilen bilgi ve istatistikler incelenerek sistematik olarak bir araya getirilmiş, tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Sendikalaşma oranlarının belirlenmesi ve karşılaştırılmasında, memur konfederasyonlarının toplu görüşmelere başladığı 2002 yılından 2011 yılına kadarki veriler dikkate alınarak çözümlenmiştir. Öğretmenlerin beklenti düzeyini belirlemede aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Đki ilişkisiz örnek-

9 Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri 107 lemin ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadığını test etmek için t testi; ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadığını test etmek için Anova kullanılmıştır. Gruplar arasında anlamlı farklılık çıkması durumunda hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheffe ve LSD testi uygulanmıştır. Sendika türü ile üyelerinin meslekte yükselme beklentisi arasında ilişkiyi saptamada ise Kay kare (Chi-Square) testi (χ²) kullanılmıştır. BULGULAR VE YORUMLAR 1. Türkiye de kamu sendikaları konfederasyonları ve eğitim işkolunda sendikalaşma durumu, Sendikalaşma durumunu belirlemek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu sendikaları konfederasyonlarının toplu görüşmelere başladığı 2002 yılından itibaren elde edilen resmi istatistikler incelenerek analiz edilmiştir. Buna göre, Türkiye de kamu sektöründe faaliyet gösteren sendika konfederasyonlarına ait üye sayıları ile eğitim sendikalarının sendikalaşma oranları şekil 2 ve şekil 3 te verilmiştir. Şekil 2. Türkiye de Kamu Sektöründe Faaliyet Gösteren Sendika Konfederasyonlarının Yıllara Göre Üye Sayıları Üye sayıları (x1000) T. Kamu Sen KESK Memur Sen Bir.Kamu İş Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Đstatistikleri Türkiye de kamu sektöründe örgütlenmiş sendika üyelerinin çok büyük bir çoğunluğu dört konfederasyonda toplanmaktadır. Son on yıl dikkate alındığında 2002 ve 2011 yılı istatistiklerine göre Türk Kamu Sen 329,065 üyeden 394,497 üyeye, Memur Sen 41,871 üyeden 515,378 (yaklaşık 12 kat artış) üyeye ulaşarak artarken, KESK, 262,348 üyeden 232,083 üyeye düşmüştür. Yeni kurulan Birleşik Kamu Đş ise 26,422 üyeye sahiptir. Son on yıllık süreçte, kamu kesi-

10 108 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 minde çalışan sendikalıların oranında sürekli olarak artış görülmektedir yılı itibariyle kamu kesimindeki sendikalaşma oranı %63,75 tir (ÇSGB, 2011). Üye sayıları dikkate alındığında eğitim işkolunda çalışan sendika üyelerinin çok büyük bir bölümünün (%98) dört konfederasyona bağlı eğitim sendikalarının üyelerinden oluştuğu görülmektedir. Bu sendikalar, Türkiye Kamu Sen Konfederasyonuna bağlı Türk Eğitim Sen ; Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) na bağlı Eğitim Sen; Memur Sen konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen ve Birleşik Kamu Đş Konfederasyonuna bağlı Eğitim Đş sendikalarıdır. Eğitim sendikalarının üye oranlarındaki değişme bağlı oldukları konfederasyonların üye oranları ile paralel bir gelişme göstermiştir ve 2011 istatistiklerine baktığımızda aynı şekilde Eğitim Sen in üye sayısında düşme Eğitim Bir Sen in üye sayısında ise hızlı bir yükselme görülmektedir. Şekil 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Verilerine Göre Yılları Arasında Eğitim Sendikalarının Sendikalaşma Oranları. Türkiye'de Eğitim Sendikalarının Yıllara Göre Sendikalaşma Oranları Sendikalaşma Oranı Yıllar Eğ.Bir Sen Eğitim Sen Turk Eğ.Sen Egitim İs Diğer Kaynak: ÇSGB ve 07/07/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete. Şekil 3 te görüldüğü gibi Eğitim Bir Sen 2002 yılında (yaklaşık 18 bin üye ile) %2,8 ile en düşük sendikalaşma oranına sahip iken sürekli bir gelişim göstererek sendikalaşma oranını önce 2004 yılında (38,517 üye ile) %6,59 a, en son 2011 yılında ise (195,695 üye ile) %21,52 ye çıkarmıştır. Türk Eğitim Sen 2002 yılında (126 bin üye ile) %19,7 sendikalaşma oranına sahip iken, bu oran 2004 yılında (135,224 üye ile) %18 e inmiş, daha sonra 2011 yılında ise (179,300 üye ile) %19,72 oranına ulaşarak hafif bir yükselme göstermiştir. Eğitim Sen ise, diğer iki sendikanın tersine 2002 yılında yaklaşık 149 bin üye ile %22,8 sendikalaşma oranıyla en yüksek sendikalaşma oranına sahip iken, bu oran önce 2004 yılında (154,522 üye ile) %21 e, daha sonra da 2011 yılında (115,949 üye ile)

11 Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri 109 %12,75 e düşerek diğer iki sendikanın da gerisinde kalmıştır. Eğitim sendikalarının sendikalaşma oranları 2004 yılında %46,21; 2008 yılında %49 ve 2011 de ise %57,68 dir (ÇSGB ve sayılı RG, 2011). 2. Çeşitli boyutlara göre Öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim sendikalarından beklentileri Tablo 1. Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Eğitim Sendikalarından Beklenti Düzeylerinin Boyutlara Göre Dağlımı Boyut Boyutlar Beklenti Düzeyleri ( = 661) o X SS 1 Üyelerin Haklarını Savunma, Sorunlarını Çözme 2 Etkili ve Demokratik Sendika Yönetimi Anlayışı 4,56 0,72 4,59 0,70 3 Üyeleri ve Eğitim Sistemini Geliştirme 4,48 0,75 4 Sendikal Birlik-Đşbirliği Eğilimi 4,24 0,96 5 Siyasileşme Eğilimi 2,55 1,49 6 Toplam 4,41 0,64 Tablo 1 e göre öğretmen ve okul yöneticileri eğitim sendikalarından üyelerin haklarını savunma, sorunlarını çözme ( X = 4,56); etkili ve demokratik sendika yönetimi anlayışı ( X= 4,59); üyeleri ve eğitim sistemini geliştirme ( X=4,48); sendikal birlik-işbirliği eğilimi ( X = 4,24) boyutlarında her zaman beklenti içerisinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar öğretmen ve yöneticilerin bu boyutlara ilişkin çok yüksek beklenti içerisinde olduklarını göstermektedir. Öğretmen ve okul yöneticilerinin en yüksek beklenti içinde oldukları konu etkili ve demokratik sendika yönetimi anlayışı ( X= 4,59) iken, en az beklenti içerisinde oldukları konu ise siyasileşme eğilimi ( X = 2,55) dir. Buna göre yönetici ve öğretmenlerin, sendikaların siyasi eğilim göstermelerini nadiren beklemektedir. 3. Đlk ve ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmen ve okul yöneticilerinin çeşitli değişkenlere göre beklenti düzeyleri arasındaki farklılıklar Görev türlerine göre yönetici ve öğretmenlerin eğitim sendikalarından beklenti düzeyleri

12 110 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1 Tablo 2. Görev Türlerine Göre Yönetici ve Öğretmenlerin Eğitim Sendikalarından Beklentilerine Đlişkin T Testi Sonuçları Beklenti Boyutu Görevi X S Sd t p 1. Üyelerin Haklarını Savunma, Sorunlarını Çözme 2. Etkili ve Demokratik Sendika Yönetimi 3. Üyeleri ve Eğitim Sistemini Geliştirme 4. Sendikal Birlik- Đşbirliği 5. Siyasileşme Eğilimi Öğretmen 534 4,58 0, ,39,16 Yönetici 127 4,48 0,72 Öğretmen 534 4,60 0,70 659,43,66 Yönetici 127 4,57 0,70 Öğretmen 534 4,49 0, ,03,30 Yönetici 127 4,42 0,76 P>.0 5 P>.0 5 P>.0 5 Öğretmen 534 4,28 0, ,31,02 Yönetici 127 4,06 0,93 Öğretmen 534 2,55 1,49 659,01,99 Yönetici 127 2,55 1,43 6 Toplam Öğretmen 534 4,43 0, ,17,24 Yönetici 127 4,35 0,63 P<.0 5 P>.0 5 P>.0 5 Fark,05 düzeyinde anlamlıdır. Tablo 2 incelendiğinde, görev değişkenine göre, ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin eğitim sendikalarından beklenti düzeyleri arasında sendikal birlik ve sendikal işbirliği konusunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(659)=2,31, P<.05]. Buna göre öğretmenler ( X=4,28), eğitim sendikalarından sendikal birlik ve sendikal işbirliği ni yöneticilerden ( X=4,06) daha yüksek düzeyde beklemektedirler. Bununla beraber üyelerin haklarını savunma, sorunlarını çözme; etkili ve demokratik sendika yönetimi anlayışı; üyeleri ve eğitim sistemini geliştirme; siyasileşme eğilimi; boyutlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Buna göre hem öğretmen hem yöneticiler benzer bir şekilde birinci, ikinci ve üçüncü boyutta çok, dördüncü boyutta ise az düzeyde bir beklentiye sahiptir. Boyutların toplamında ise, yöneticiler ( X= 4,35) ve öğretmenlerin ( X= 4,43) görüşleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Her iki grubun sendikalarından beklenti düzeyleri yüksektir. a) Çalıştıkları okul kademesine göre yönetici ve öğretmenlerin eğitim sendikalarından beklenti düzeyleri

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) Bahittin DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKÇE İŞLETME PROGRAMI DANIŞMAN

Detaylı

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Güz: 143-160, 2007, Copyright 2007 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2007) Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler:

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

AVUSTRALYA DA İŞÇİ SENDİKALARININ YAPISI VE FAALİYETLERİ

AVUSTRALYA DA İŞÇİ SENDİKALARININ YAPISI VE FAALİYETLERİ AVUSTRALYA DA İŞÇİ SENDİKALARININ YAPISI VE FAALİYETLERİ Av. Dr. Refik KORKUSUZ * ÖZET Avustralya, işçi hareketinin ve bu hareketin faaliyetlerinin özellik arz ettiği ülkelerden biridir. 1927 yılında kurulan

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİCİ BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİCİ BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİCİ BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yaşar Gaziantep Üniversitesi mehmetyasar1@yahoo.com Necati Öztürk Mareşal Fevzi Çakmak

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TUNCELİ BELEDİYESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ*

HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TUNCELİ BELEDİYESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1698 Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013 HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2012 Sayı 28 TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET.

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 128-142 128 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGILARI 1 The Opinions

Detaylı

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 3C0019 SOCIAL SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 3C ISSN : 1308-7444 2009 www.newwsa.com

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ Hazırlayan: Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖZDİL Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR *

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2012, Cilt:12, Yıl:12, Sayı:2, 12:1-30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * Uğur

Detaylı

ĐŞ GÖRENLERĐN ÜCRET TATMĐNĐ, ĐŞ TATMĐNĐ VE PERFORMANS ALGISI 1

ĐŞ GÖRENLERĐN ÜCRET TATMĐNĐ, ĐŞ TATMĐNĐ VE PERFORMANS ALGISI 1 ĐŞ GÖRENLERĐN ÜCRET TATMĐNĐ, ĐŞ TATMĐNĐ VE PERFORMANS ALGISI 1 Pelin AYDEMĐR Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd.Doç.Dr.Evrim ERDOĞAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi ĐĐBF Đşletme Bölümü

Detaylı

İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve bu ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusundaki görüşleri

İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve bu ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusundaki görüşleri Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve bu ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusundaki görüşleri Ali Rıza Erdem Özet Bu araştırmanın

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları Cleanliness and Hygiene Perceptions of Primary School Students in 6 th, 7 th, and 8 th Gradess Gökhan KAHVECİ * & Zülfü DEMİRTAŞ

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KAMU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN BİR HESAP VEREBİLİRLİK MODELİ

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KAMU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN BİR HESAP VEREBİLİRLİK MODELİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KAMU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN BİR HESAP VEREBİLİRLİK MODELİ Dr. Züleyha Ertan Kantos Milli Eğitim Bakanlığı Dr. Ali Balcı Ankara Üniversitesi

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi

Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi RIGHT TO UNIONIZATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS TRADE UNIONISM IN TURKEY Hamza GÜNEŞ * Özet Endüstri devrimi ile birlikte

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ 1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ 1 ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 4 TEMMUZ 2013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ 1 Prof. Dr. Ufuk AYDIN Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 167-184, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Cem Rıza KARTAL Bu çalışmanın amacı; bireysel demografik değişkenlerin iş doyumuna olan etkisini

Detaylı

Otel İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Güz: 169-183, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Otel İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Liderlik

Detaylı

Doç. Dr. Melek Gökay Şazimet Selcen Özdemir

Doç. Dr. Melek Gökay Şazimet Selcen Özdemir Doç. Dr. ÖZET: Bu araştırmayla Görsel Sanatlar öğretmenlerinin motivasyonunu etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılarak, hangi faktörlerin motivasyonu artırdığı, hangilerinin düşürdüğü ortaya konulacaktır.

Detaylı

Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri DOI: 10.5961/jhes.2013.065 Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Problems of Newly-Founded Universities and Solution Offers Didem DOĞAN Öz Ülkemizde son dönemlerde ekonomik, sosyal

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları

Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 579 Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Kürşad YILMAZ* Öz Bu çalışmanın

Detaylı