İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Merkez veya Şubeleri ile diğer tarafta adı soyadı veya unvanı ile -kanuni ikametgahı ve/veya idare merkezi aşağıda işbu Sözleşme sonunda belirtilenmüşteri arasında akdedilmiştir 2. KONU İşbu Sözleşme, Banka nezdinde Müşteri adına açılacak ve bakiyesi olmadığı halde belirlenen limite kadar borçlanmaya konu olabilen finansman destek hesabından(ihtiyaç Pratik hesap)yine Banka tarafından Müşteri ye veya Müşteri nin talep ettiği üçüncü kişilere tahsis edilecek banka kartıile Müşterinin POS sahibi kişi veya işletmelerden gerçekleştireceğikredili mal ve hizmet alımlarından doğan borçlarının tespit, tediye tahsil ve takibine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 3. TANIMLAR Banka : ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Müşteri: Banka tarafından kendisineihtiyaç pratik hesabı açılacak, ismi/unvanı işbu Sözleşme sonunda gösterilen gerçek veya tüzel kişileri, İhtiyaç Pratik Hesap(İPH): Banka tarafından Müşteri adına açılacak, Banka tarafından tahsis edilecek belirli bir limit dahilinde, bakiyesi olmasa dahi borç kaydına konu olabilen hesabı, İhtiyaç Pratik Kart(İPK) : Banka tarafından Müşteri ye veya Müşteri nin belirleyeceği kişilere tahsis edilen, İPH ye bağlı olarak ve üzerindeki elektronik devreye tanımlı pin /şifre ile çalışan, üye işyerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının bedelinin, POS üzerinden İPH ye tanımlı limit dahilinde ödenmesini sağlayan banka kartını, Üye İşyeri: Banka veya başka mali kuruluşlar tarafından kendisine tahsis edilen POS ile satışını gerçekleştirdiği mal veya hizmetlerin bedelini, banka veya kredi kartlarına bağlı hesaplardan tahsil edebilme yetkisini haiz her türlü kişi ve işletmeleri, POS: Fiziki/sanal banka ve kredi kartları ile fiziki ibrazda kart şifre/pin bilgisiyle, fiziki ibraz olmaksızın ise banka/kredi kartı üzerinde yazılı kart bilgileri ile çalışan, tahsis edildiği üye işyerinin alacaklarını,ödeme yapana tahsis edilmiş fiziki/sanal banka veya kredi kartı ile hesaben tahsil edebilme imkanını veren elektronik terminali veya yazılımı(sanal POS u), Hesap Ekstresi: Müşteri nin talep ettiği iletişim yolu ile yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla(kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) Banka tarafından her ay Müşteri ye gönderilecek,ipk nin kullanımından dolayı Müşteri adına açılmış İPH de oluşan borç kayıtları ile vadesi gelmiş taksitleri, işlemiş kar payını, yapılan işlemler ve ödemeler nedeni ile oluşan borç ve alacak kayıtlarını, o dönemde ödenmesi gereken toplam borç tutarını, ödeme tarihini, kar payı ve gecikme cezası oranını gösteren belgeyi, Dönem Borcu: İPK nin peşin veya taksitli olarak kullanılmasından dolayı Müşteri ye ait İPH dei)peşin satış tutarları, ii)taksitli satışlardan vadesi gelen taksit tutarları, iii) işlemiş kar payı, iv) varsa bir önceki dönemden ödenmemiş dönem borcunun bakiyesi, v)gecikme cezası, vi) işlem ücretleri, vii) fon ve vergiler, viii) temerrüt söz konusu olması halinde temerrüt bildirimi için oluşan masraflar, ix) ileride kanun ve sözleşme değişiklikleri ile ortaya çıkacak gider, masraf ve ücretler toplamından- oluşan ve ödeme tarihinde ödenmesi gereken borçları, Hesap Kesim Tarihi: Müşteri nin İPK ile İPH limitlerinden yapmış olduğu işlemleri ile ödemelerinin tespit edilip hesap özetine döküldüğü ve dönem borcunun tespit edildiği tarihi, 1

2 Ödeme Tarihi: Hesap özeti ile Müşteri ye bildirilen ve dönem borcunun ödenmesi gereken,temerrüde esas hesap kesim tarihinden sonraki 10 gün sonrası olan nihai tarihtir. Kar Payı: Müşteri nin İPK ile İPH limitlerinden üye işyerlerinden gerçekleştireceği mal ve hizmet alımlarında, i) peşin alışverişlerde mal bedeli tutarınaişlem anından o dönem hesap özetinde bildirilen ödeme tarihine kadar, ii) taksitli alışverişlerde ise ilk taksit için işlem anından o dönem ödeme tarihine kadar işlem tutarına, sonraki taksitler için ise bir önceki ödeme tarihinden meri dönem son ödeme tarihine kadar kalan anaparaya, geçecek her gün için, başvuru belgesinde veya hesap özetinde veya İPK teslim belgesinde belirtilen oran üzerinden işletilerek, dönem borcuna ilave edilecek tutarı, Gecikme Cezası: Başvuru belgesinde veya hesap özetinde veya İPK teslim belgesinde belirtilen dönem borcunun ödeme tarihinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödeme yapılana kadar geçecek her gün için, cari oranın %30 fazlası oran üzerinden ana paraya işletilerek bir sonraki dönem borcuna ilave edilecek tutarı, Katılım Bankaları Çalışma Prensipleri: i) Banka nın nakit kredi kullandırışı yapmaması, ancak mal veya hizmet karşılığı finansman desteği sağlaması, ii) Banka nın alkollü içecekler, tütün ve tütün mamulleri, silah ve benzeri belirleyeceği mal ve hizmetler için finansman desteği sağlamaması, İPK nın Banka nın belirleyeceği kategorilerdeki işlemlere kapatmasınıiii) Finansman desteğine konu mal veya hizmetin alımında Müşteri nin Banka adına veya Banka ortağı olarak hareket etmesi, tarafların işlemlerinde karşılıklı temsil ilişkisi içerisinde olması, İşlem Ücreti: İhtiyaç Pratik Hesabına bağlı limit ile yapılacak alışveriş işlemlerinde her alışveriş işlemi için bir defaya mahsus alınacak ücreti, Temerrüt Bildirim Ücreti: Müşteri nin gecikmeye düşmesi halinde Banka tarafından kendisine gönderilecek temerrüt bildirimi masrafını, Anapara: Peşin işlem tutarları ve taksitli işlemler tutarlarını ifade eder. 4. YORUM KURALI Taraflar arasında ortaya çıkacak ihtilafların hallinde öncelikle bu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, işlemin niteliğine uygun düştüğü ölçüde sırasıyla Banka ile Müşteri arasında akdedilen bankacılık hizmetleri sözleşmesi, tüketici kredisi mevzuatı, banka ve kredi kartı mevzuatı, uluslararası kartlı ödeme sistemlerinin kuralları ve katılım bankaları çalışma prensiplerine uygun olarak çözüme ulaşılır. 5. HESABIN(İPH) AÇILMASI, LİMİT TAHSİSİ, LİMİT GEÇERLİLİK SÜRESİ 5.1. Müşteri nin talebi üzerine Banka tarafından Müşteri ye İPH açılmasıve bu hesaba kullanım için limiti tahsis edilmesi Banka nın bunu kabul etmesine bağlıdır Banka, Müşteri nin mali durumunu ortaya koyan herhangi bir veri elde edememesi, Müşteri ile menfaat çatışması içinde olduğunun tespit etmesi halinde Müşteri adına İPH açmayacak, hesap açılmış olsa da bu hesaba limit tahsis etmeyecektir Banka Müşteri adına tahsis edeceği İPH kullanım limiti için limit tahsis tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçerlilik süresi belirleyecektir. Bu halde geçerlilik süresi, süre sonunda aynı aralıklarla veya Banka nın kendi kredi politikaları ve piyasa koşulları gereği belirleyeceği farklı aralıklarla, Banka nın Müşteriye yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı araçları ile hesap kesim tarihinden en az 30 gün önce hesap özeti ile veya ayrı olarak göndereceği limit uzatım mektubu ile mektuptaki koşullar altında otomatik olarak uzayacaktır Müşteri adına İPH açılıp kullanım limit tahsis ettikten sonra Banka i) Müşteri nin mali durumunun bozulması, ii) Kendi kredi politikalarının değişmesi, iii) Mevzuat hükümlerinde meydana gelen bir değişikliğe istinaden iv) Banka için objektif veya sübjektif haklı bir koşulun ortaya çıkması nedeni ile açılmış hesabı kapatacak, tahsis edilen limiti iptal edecek, limiti iptal edecek veya azaltacaktır. 2

3 6. TAKSİTLENDİRME 6.1. Müşterinin İPK ile İPH den gerçekleştirdiği işlemlerden, Banka nın kendi kredi politikalarına göre o limit dönemi için belirleyeceği asgari tutara kadar olan işlemler peşin olarak hesap özetine yansıtılır. Bu tutarı aşan işlemler ise yine Banka nın o limit dönemi için belirlediği taksit sayısına bölünerek her hesap özetine eşit şekilde dağıtılarak İPH de borç kaydı oluşturulur Banka kendi kredi politikalarıve diğer koşullara göre sonraki yeni limit dönemi için taksit sayısını azaltmaya, taksitlendirmeye esas olan asgari işlem limitlerini yukarı çekmeye muhtardır. Bu konulardaki değişiklikler hesap özeti ile yürürlüğe girmeden otuz gün önce Müşteriye bildirilir. Mevzuatın emrettiği değişiklikler ise kanuna aykırılık oluşturmayacak şekilde daha erken tarihte yürürlüğe girer. 7. KAR PAYI, DİĞER MASRAF VE ÜCRETLER 7.1. Müşterinin İPK ile İPH limitlerinden gerçekleştireceği harcamalarına işbu Sözleşme hükümlerine göre ilk defa kart tesliminde daha sonra ise yürürlüğe girmesinden otuz gün önce hesap özeti ile bildirilecek oranlar üzerinden kar payı tahakkuk ettirilir Müşteri İPK ile İPH limitlerinden gerçekleştireceği işlemler için ilk defa kart teslim belgesinde daha sonra ise yürürlüğe girmeden otuz gün önce hesap özeti ile bildirilecek orandaki işlem ücretini ödemek zorundadır Kar payı ve işlem ücretine tahakkuk eden %15 fon payı ve %5 gider vergisi ayrıca ait olduğu hesap özetine ilave edilir Kar payı ve işlem ücretlerindeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce gerçekleşmiş olan işlemlere uygulanmaz. Ancak fon payı ve gider vergileri mevzuata göre tahakkuk edeceği dönemde uygulanır Müşteri hesap özetindeki borcun tamamını ödeme tarihinde ödemediği takdirde temerrüde düşmüş olur ve temerrüt hali iadeli taahhütlü mektupla Banka tarafından Müşteri ye bildirilir. Bu halde temerrüt bildiriminin gönderilmesi nedeniyle 5 TL bildirim masrafı olarak hesap özetine ilave olunur. Temerrüt bildirimi masrafı artırıldığı takdirde otuz gün önceden hesap özeti ile Müşteri ye bildirilir Müşteri kar payı, işlem ücreti değişikliklerinde, değişikliğin hesap özeti ile kendisine bildirildiği tarihten itibaren İPK yı kullanmayı devam etmesi halinde değişiklikleri kabul etmiş kabul edilir Mevzuat değişikliği nedeni ile ortaya çıkacak vergi, harç ve benzeri yükümlülükler ile bunlara gelecek zamlar, ihdas ve ekler, cezalar ve gecikme hallerindeki feriler tamamen Müşteri ye aittir. 8. İŞLEYİŞ VE KOŞULLAR 8.1. İPK nın Müşteri ye teslimi ile birlikte İPK nın kullanılmasından doğan sorumluluk Müşteri ye aittir Hesap özeti her bir kartla veya her bir limit geçerlilik süresinde gerçekleştirilen işlemler için o kartın veya o limit geçerlilik süresinin tabi olduğu kar payı oranı, taksit sayısına ve diğer koşullara göre oluşturulur. Bu sebeple limit geçerlilik süresinin uzatılması, yeni ihtiyaç pratik kart verilmesi ve önceki limit geçerlilik döneminden veya karttan kalma taksitlerin devam etmesi halinde,her bir işlem kendi koşullarına göre farklı kar payı ve gecikme cezasına tabi olacaktır. Hesap özetinde bildirilen kar payı, gecikme cezası oranları ise meri dönem için geçerlidir. Banka nın her bir İPK veya limit geçerlilik süresi için ayrı ayrı hazırlayıp göndereceği hesap özeti ayrı bir proje kabul edilir ve o projenin ödeme planı olarak kabul edilir Müşterinin her ay yapacağı ödeme, o ay içerisinde, ödeme tarihine kadar kar payı hesap edilmiş, vadesi gelen taksitler ve varsa geçmiş dönemden kalan ödenmemiş taksitler ve bu gecikmiş taksitlere ödeme tarihine kadar hesap edilmiş gecikme cezaları, KKDF ve gider vergileri ile birlikte hesap özeti ile Müşteri ye her ay bildirilir.hesap özeti ile oluşturulan toplam borç, hesap kesim tarihinden itibaren en geç hesap kesim tarihinden sonraki 10 gün sonrası için belirlenen son 3

4 ödeme tarihinde ödenir. Ödeme tarihinin hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi durumunda ödeme tarihi sonraki ilk iş günü olacaktır Ödenmesi gereken miktar, ödeme tarihinde müşterinin cari hesabında para bulunduğu takdirde buradan tahsil edilir Hesap özeti Müşteri nin başvuru belgesinde talep ettiği yolla yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı araçları ile Müşteriye bildirilir İPH de oluşan borçlar için asgari ödeme oranı söz konusu olmayacaktır. Müşteri hesap özetinde bildirilen borcunun tamamını ödemekle yükümlüdür. Hesap özeti ödeme planı hükmündedir İPH Müşteri tarafından, yalnızca mal veya hizmet alımları için kullanılabilir. İnternet üzerinden 3D Secure ile yapılan alışverişlerde İPH, İPK ile kullanılabilir, ancak nakit çekimi yapılamaz. Müşteri İPH ye tanımlanan İPK yı, kart numarasını ve şifresini bu sözleşmeye, tüketici mevzuatına, uluslararası kurallara ve katılım bankaları çalışma prensiplerine uygun olarak kullanacaktır İPH, ticari iş ve işlemlerde kullanılamaz. Müşteri kartı kendi işyerinde de kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, İPK limitinin hep aynı işyerinde kullanılmasının nakit teminine yönelik veya sözleşmeye aykırı amaçlı fiktif işlem sayılacağını ve bu durumda Bankanın İPH limitini herhangi bir ihtara gerek olmaksızın dondurmaya yetkisi olduğunu, fiktif kullanım dolayısıyla Banka nın zararını nakden ve defaten ödemeyi kabul etmiştir Müşteri, Bankanın yabancı para üzerinden yaptığı alışverişlerde, harcamanın yapıldığı tarihteki kendi satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını hesap özetinde belirterek bu miktar üzerinden alacağını tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder Müşteri, İPH ile kendisine tanımlanan limiti İPK ile İPK kullanımını ise kendisine kartın kullanımı için verilen şifre ile gerçekleştirecektir Müşteri İPK nın ve şifrenin muhafazasından münferiden sorumlu olduğunu, İPK şifresi ile yapılan işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul beyan ve taahhüt eder Müşteri, İPK nın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak zorundadır. Bunların kaybolması, çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda Banka ya derhal bildirim yapmak zorundadır Banka, İPK nın kullanımı sırasında müşteriye, düzenleyeceği sektörel veya dönemsel veya işyeri bazlı kampanyalara göre yaptığı alışveriş ile ilgili puan verilebilir. Bu puanın miktarı, kazanılma ve kullanılma şartları Banka tarafından Müşteri ye, başvuru esnasında veya beyan ettiği kayıtlı veri saklayıcısı araçları ile gönderilecek hesap özeti ile bildirilecektir. Banka puanlar için son kullanım tarihi belirlemeye, son kullanma tarihine kadar kullanılmayan puanları iptal etme hakkını haizdir İPH ye tanımlanan limit ve hesap kesim tarihi Müşteri ye İPK nın teslimi anında bildirilir. Limit değişiklikleri ise müşterinin başvuru formunda beyan ettiği kayıtlı veri saklayıcısı araçlarıyla gönderilecek Hesap Özeti ile bildirilir İPH ye yapılacak ödemelerin Müşteri nin hangi borcuna ve/veya borcun aslına mı yoksa hizmet ücreti, ceza, masraf ve vergilere mi mahsup edileceğini tayin yetkisi, kanuni sınırlamalar dahilinde Banka ya aittir Müşteriye her bir işlem özelinde oluşturulan ödeme planı müşteriye ait internet şubesinden veya mobil şubeden izlenebilecektir. 9. ERKEN ÖDEME VE KISMİ ÖDEME 9.1. Müşteri, tanımlanan limit kapsamında yapmış olduğu alışveriş tutarının tamamını, dönem içinde, hesap kesim tarihinden önce ödeyebileceği gibi, hesap özetinde belirtilen ödeme tarihinden önce de ödeyebilir. Bu halde Banka gerekli kar payı ve gecikme cezaları indirimlerini gerçekleştirecektir Kısmi ödenen tutar sırasıyla, gecikme cezasına, kar payına ve ana paraya mahsup edilir. 4

5 10. CAYMA HAKKI Müşteri sözleşmenin imzasından itibaren on dört gün içerisinde sözleşmeden, bu konuda Banka ya bildirimde bulunarak cayabilir. Ancak bu halde Müşteri İPK yı kullanmış olması nedeni ile İPH de oluşan borçlarını, otuz gün içerisinde, kar payı ve ferileri ile birlikte ödemek zorundadır. 11. AYIBA İLİŞKİN HÜKÜMLER Mal ve/veya hizmet ile satıcı veya sağlayıcının seçimi Müşteri ye aittir. Bu sebeple İPH a tanımlanan İPK ile alınan mal ve hizmetlerin ayıplı, kusurlu, hasarlı veya zapt edilmesi gibi durumlardan, malın satıcısı ile müşteri arasındaki ihtilaflardan Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 12. GEÇERLİLİK SÜRESİ İPH ile tanımlanan limitin geçerlilik süresi 6(altı) ay olup, geçerlilik süresi dolduğunda müşterinin yeniden başvurması halinde yeni bir kar payı oranı, vade ve yeni bir limit tahsisi ile işleme devam edilmesine karar verme Bankanın yetkisindedir. Banka süresi dolan limitiyenilemekte serbesttir. Limit süresi uzatılmadığı takdirde Banka müşteriye bildirimde bulunmak zorunda değildir Limit geçerlilik süresi içinde veya sonunda, Müşteri tekrar limit açılması için başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca süresi dolan Müşteriye başvuru yolları hesap özetiyle bildirilir ve ilgili kanaldan başvuru alınıp limit uzatımına gidilebilecektir. Müşteri onayına müteakip sözleşme süresi Bankanın belirleyeceği şartlarda, Banka nın belirleyeceği yeni süre kadar uzamış sayılır İşlem iptal edildiği takdirde Müşteri, işlemin yapıldığı tarihten iptal edildiği tarihe kadar tahakkuk etmiş kar payını Bankaya ödeyecektir. İptal edilen işlemle ilgili o tarihe kadar ödenmiş olan kar payları ve bu kar payı için ödenmiş olan KKDF ve BSMV ler Müşteriye iade edilmeyecektir. 13. BİLGİLENDİRME Müşterinin başvurusu kabul edildiğinde, limit geçerlilik süresi sona erdiğinde, müşterinin limit yenileme talebi kabul edildiğinde, hesap kesim tarihlerinde hesap özeti, müşterinin kartından ilk işlem gerçekleştiğinde müşteriye SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. Müşteri kendisine SMS yolu ile bildirilen hususları öğrenmiş addedileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 14. ÖDEMELER VE BANKANIN TAKAS MAHSUP, REHİN HAKKI Müşteri, hesap özetinde bildirilen borcunu şubeden ve diğer alternatif kanallardan ödeyebilir. Müşterinin hesabın müsait olması durumunda hesaptan para çekimi gerçekleşecektir Müşteri, Bankanın merkez ve şubelerinde mevcut olan ve ileride açılacak her türlü hesapları, hak ve alacakların, havalelerin, çek ve senetlerin, nama veya hamiline yazılı hisse senetleri, tahviller vs. üzerinde Bankanın rehin ve hapis hakkı olduğunu ve Bankanın dilediği durumda bunlarla ilgili ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın takas mahsup yetkisi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder Müşteri vermiş olduğu talimata rağmen aynı işlemi vezneden gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan mükerrer ödeme durumundan Bankanın sorumlu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 15. KARTIN KAYBOLMASI, SİGORTA İPH ya tanımlı olarak basılmış olan İPK nın mülkiyeti Bankaya aittir. Banka, tüketicinin korunması mevzuatı, Bankacılık mevzuatı ve teamülleri ve uluslararası kurallara, katılım bankalarının çalışma prensiplerine riayet edilmemesi, Müşterinin durumunun kötüleşmesi gibi durumlarda İPK nın iade edilmesini talep edebilecektir Müşteri, İPK nın kaybolması, çalınması veya herhangi bir surette elinden çıkması halinde durumu derhal, Bankanın şube veya Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.müşteri, Banka ya yapacağı bu bildirimden önceki 24 saatiçinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 Türk Lirası ile sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hukuka aykırı kullanımın, müşterinin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin 24 saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmayacaktır. 5

6 15.3. Müşteri,sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla, Banka dan,ipk nın kaybolması, çalınması veya herhangi bir surette elinden çıkmasına ilişkin bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasalsorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını talep edebilecektir Müşteri, İPK nın veya İPK nın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması veya çalınmasıhalinde Müşteri nin yapacağı bildirimden önceki 24 saatten öncegerçekleştirilen işlemlerden dolayı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 16. TEMERRÜT, GECİKME CEZASI VE VADESİ GELMEMİŞ TAKSİTLERİN ÖDENMESİ KOŞULLARI(MUACCELİYET) Hesap kesim tarihinde oluşturulacak hesap özetinde tespit edilen borç Müşteri tarafından ödeme tarihinde ödenecektir. Ödeme tarihinde hesap özeti borcu ödenmediği takdirde Müşteri, ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşer. Ödeme tarihi resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş gününün sonunda müşteri temerrüde düşer. Temerrüde düşen Müşteri kalan borcunu fiilen ödeme yapacağı tarihe kadar tahakkuk edecek, her bir işlemin cari oranının %30 fazlası üzerinden gecikme cezası işletilecektir Müşteri, üst üste iki hesap özetini, ödeme tarihlerinde ödemediği takdirde Banka, ödenmeyen hesap özeti borcunu gecikmesi ve ihtar masrafları ile birlikte ile otuz gün içinde ödenmesi ihtarında bulunur. Otuz günlük süre içerisinde de ödemeler tam olarak yapılmadığı takdirde Banka vadesi gelmemiş ileriye yönelik tüm taksitleri muaccel hale getirerek, Müşteri hakkında tüm borç için yasal takip işlemlerini başlatacaktır Aşağıdaki haller özel temerrüt hali sayılır. Bu durumlarda Müşteri, Bankanın otuz gün içinde borcun ödenmesi ihtarında bulunarak, borcun belirtilen sürede ödenmediği takdirde, sürenin sonunda ileriye yönelik tüm taksitlerden oluşan tüm borcun kendiliğinden muaccel olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşterinin Bankaya vermiş olduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olmadığının Banka tarafından tespit edilmesi, Teminatların geçersiz hale gelmesi veya teminat vasfını kaybetmesi veya değerinin azalması halinde, teminatların yenilenmesine veya tamamlanmasına ilişkin Bankanın talebinin, Bankaca verilen süre içinde yerine getirilmemesi, Müşterinin davranışları nedeniyle sözleşmeyi sürdürmenin Banka tarafından beklenemez bir hal alması Müşteri temerrüde düştüğü durumlarda, kendisine temerrüt ihtarı yapılan kefiller de temerrüdün hukuki sonuçlarından sorumlu olacaktır. Temerrüde düşen müşteri hakkında Banka alacağını tahsil edebilmek için müşteri ile birlikte kefil ipotek borçlusu ve sair ilgilerin tamamı hakkında Banka, alacağını tahsil edebilmek için Müşteri ile birlikte, kefil, ipotek borçlusu ve sair ilgililerin tamamı hakkında tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ihtiyati haciz ihtiyati tedbir haciz iflas ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yasal yollardan dilediğine başvurabilir Temerrüt 5 günü geçtiği takdirde Müşteri, Banka tarafından hesabın ve hesaba tanımlı kartın işleme kapatılabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 17. DELİL SÖZLEŞMESİ Taraflar işbu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan tüm ihtilaflarda, tarafların defter ve kayıtlarının ve müşterinin sözleşmede belirtilen faks numarasının, adresinin e GSM numarasından gönderilen, Banka bilgisayarına ulaşanlar dahil tüm bilgisayar kayıtları, Banka tarafından tutulmuş ses ve görüntü kayıtları, belgeler, mikrofilm, mikrofiş vs. Bankanın tüm kayıtlarının ile müşterinin usulüne uygun surette tuttuğu defter ve kayıtların HMK md 193 kapsamında kesin delil teşkil edeceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. 18. KEFALET Kefil Müşteri ye tahsis edilen İPH limitlerinden Müşteri ye veya Müşterinin talep ettiği kişilere tahsis edilecek İPK nın kullanılmasından dolayı aşağıda bildirilen azami kefalet limitine kadar Banka ya karşı sorumludur. 6

7 19. SON HÜKÜMLER Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni ikametgâhı olduğu, bu adrese yapılacak tebliğlerin geçerli olacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Taraflar adres değişikliğini diğer tarafa noter aracılığı ile 15 (onbeş) gün içinde bildirmediği takdirde, sözleşmede belirtilen adrese gönderilecek tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını kabul beyan ve taahhüt eder Bu sözleşmeden kaynaklanan, damga vergisi ve sair vergiler müşteri uhdesinde kalacaktır. Müşteri, bu vergilerin kendisinden tahsil edilmek üzere Banka tarafından ödenebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu durumda müşteri ödenen vergilerin Banka nezdindeki hesaplarından tahsil edilebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Adı Soyadı/Ünvanı ASYA KATILIM BANKASI AŞ..Şubesi Tc Kimlik No Adresi Faks Gsm İmza Kefil Eş Muvafakati Eşim...kimlik numaralı,... nin kimlik numaralı. nın Asya Katılım Bankası A.Ş. ile akdetmiş olduğu İhtiyaç Pratik Hesabı Sözleşmesinden doğan borçlarına TL ye kadar kefil olmasına muvafakat ediyorum. Tarih : Adı Soyadı İmza : KEFİL BİLGİLERİ Adı Soyadı Adresi Azami Kefalet Limiti Kefalet Tarihi Faks Tel İmza 7

8 EK 1 KAYITLI VERİ SAĞLAYICI ARAÇLARI İLE İLETİŞİM TALİMATI Asya Katılım Bankası A.Ş. ne Bankanız ile şahsım arasında akdedilen İhtiyaç Pratik Hesap Sözleşmesi gereği Banka nız tarafından, tarafıma gönderilecek hesap özetinin ve yapılacak bildirimlerin, sözleşmede beyan ettiğim adresime ile gönderilmesini, yapılmasını, hesap özetinin ve diğer bildirimlerin özet olarak bildirmiş olduğum cep telefonuma kısa mesaj olarak gönderilmesini talep ederim. adresimin veya cep telefon numaramın değişmesi halinde durumdan Bankanızı haberdar etmem gerektiği hususu tarafıma hatırlatılmıştır. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 8

9 EK 2 KABUL BEYANI VE SÖZLEŞME TESELLÜM BELGESİ Asya Katılım Bankası A.Ş. ile aşağıda adı soyadı ve kimlik numarası yazılı olan Müşteri arasında akdedilen İhtiyaç Pratik Hesap Sözleşmesinin içeriği, sözleşme öncesi bilgilendirme formu ve sözleşmede olduğu üzere tarafıma anlatılmış, sözleşme tarafımca tüm hüküm ve sonuçları kabul edilerek tarafımca imzalanmıştır. İhtiyaç Pratik Hesap Sözleşmenin bir fotokopisi Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından tarafıma teslim edilmiştir. Kabul Eden-Teslim Alan Müşteri Adı Soyadı : TCKN : Tarih : İmza 9

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ. : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder.

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ. : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder. 1- TANIMLAR : KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki kar paysız Karz-ı Hasenli Yedek Hesap Limiti

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Kayıtlı Elektronik

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI %

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI % İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAFIN ADI Faiz Oranı (Aylık)

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir. I. KULLANDIRIM KOŞULLARI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Anapara : Vade : Kredi Sözleşmesi Süresi Geçerli Aylık Faiz Oranı(Brüt) : Geçerli Yıllık Faiz Oranı(Brüt) : Toplam Vergi / Fon Geri Ödeme

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

KREDİ BİLGİLERİ VE ÖDEME PLANI Ek 1

KREDİ BİLGİLERİ VE ÖDEME PLANI Ek 1 Tarih:.. Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası...... KREDİ BİLGİLERİ VE ÖDEME PLANI Ek 1 Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) ile TC Kimlik Numaralı (Müşteri) arasında, aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır. Banka, Müşterinin talep

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU İşbu Formun Müşteriye verilmesi, Banka tarafından Finansman sağlanacağına ilişkin taahhüt sayılmayıp, yapılacak değerlendirme sonucunda

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı