İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Merkez veya Şubeleri ile diğer tarafta adı soyadı veya unvanı ile -kanuni ikametgahı ve/veya idare merkezi aşağıda işbu Sözleşme sonunda belirtilenmüşteri arasında akdedilmiştir 2. KONU İşbu Sözleşme, Banka nezdinde Müşteri adına açılacak ve bakiyesi olmadığı halde belirlenen limite kadar borçlanmaya konu olabilen finansman destek hesabından(ihtiyaç Pratik hesap)yine Banka tarafından Müşteri ye veya Müşteri nin talep ettiği üçüncü kişilere tahsis edilecek banka kartıile Müşterinin POS sahibi kişi veya işletmelerden gerçekleştireceğikredili mal ve hizmet alımlarından doğan borçlarının tespit, tediye tahsil ve takibine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 3. TANIMLAR Banka : ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Müşteri: Banka tarafından kendisineihtiyaç pratik hesabı açılacak, ismi/unvanı işbu Sözleşme sonunda gösterilen gerçek veya tüzel kişileri, İhtiyaç Pratik Hesap(İPH): Banka tarafından Müşteri adına açılacak, Banka tarafından tahsis edilecek belirli bir limit dahilinde, bakiyesi olmasa dahi borç kaydına konu olabilen hesabı, İhtiyaç Pratik Kart(İPK) : Banka tarafından Müşteri ye veya Müşteri nin belirleyeceği kişilere tahsis edilen, İPH ye bağlı olarak ve üzerindeki elektronik devreye tanımlı pin /şifre ile çalışan, üye işyerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının bedelinin, POS üzerinden İPH ye tanımlı limit dahilinde ödenmesini sağlayan banka kartını, Üye İşyeri: Banka veya başka mali kuruluşlar tarafından kendisine tahsis edilen POS ile satışını gerçekleştirdiği mal veya hizmetlerin bedelini, banka veya kredi kartlarına bağlı hesaplardan tahsil edebilme yetkisini haiz her türlü kişi ve işletmeleri, POS: Fiziki/sanal banka ve kredi kartları ile fiziki ibrazda kart şifre/pin bilgisiyle, fiziki ibraz olmaksızın ise banka/kredi kartı üzerinde yazılı kart bilgileri ile çalışan, tahsis edildiği üye işyerinin alacaklarını,ödeme yapana tahsis edilmiş fiziki/sanal banka veya kredi kartı ile hesaben tahsil edebilme imkanını veren elektronik terminali veya yazılımı(sanal POS u), Hesap Ekstresi: Müşteri nin talep ettiği iletişim yolu ile yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla(kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) Banka tarafından her ay Müşteri ye gönderilecek,ipk nin kullanımından dolayı Müşteri adına açılmış İPH de oluşan borç kayıtları ile vadesi gelmiş taksitleri, işlemiş kar payını, yapılan işlemler ve ödemeler nedeni ile oluşan borç ve alacak kayıtlarını, o dönemde ödenmesi gereken toplam borç tutarını, ödeme tarihini, kar payı ve gecikme cezası oranını gösteren belgeyi, Dönem Borcu: İPK nin peşin veya taksitli olarak kullanılmasından dolayı Müşteri ye ait İPH dei)peşin satış tutarları, ii)taksitli satışlardan vadesi gelen taksit tutarları, iii) işlemiş kar payı, iv) varsa bir önceki dönemden ödenmemiş dönem borcunun bakiyesi, v)gecikme cezası, vi) işlem ücretleri, vii) fon ve vergiler, viii) temerrüt söz konusu olması halinde temerrüt bildirimi için oluşan masraflar, ix) ileride kanun ve sözleşme değişiklikleri ile ortaya çıkacak gider, masraf ve ücretler toplamından- oluşan ve ödeme tarihinde ödenmesi gereken borçları, Hesap Kesim Tarihi: Müşteri nin İPK ile İPH limitlerinden yapmış olduğu işlemleri ile ödemelerinin tespit edilip hesap özetine döküldüğü ve dönem borcunun tespit edildiği tarihi, 1

2 Ödeme Tarihi: Hesap özeti ile Müşteri ye bildirilen ve dönem borcunun ödenmesi gereken,temerrüde esas hesap kesim tarihinden sonraki 10 gün sonrası olan nihai tarihtir. Kar Payı: Müşteri nin İPK ile İPH limitlerinden üye işyerlerinden gerçekleştireceği mal ve hizmet alımlarında, i) peşin alışverişlerde mal bedeli tutarınaişlem anından o dönem hesap özetinde bildirilen ödeme tarihine kadar, ii) taksitli alışverişlerde ise ilk taksit için işlem anından o dönem ödeme tarihine kadar işlem tutarına, sonraki taksitler için ise bir önceki ödeme tarihinden meri dönem son ödeme tarihine kadar kalan anaparaya, geçecek her gün için, başvuru belgesinde veya hesap özetinde veya İPK teslim belgesinde belirtilen oran üzerinden işletilerek, dönem borcuna ilave edilecek tutarı, Gecikme Cezası: Başvuru belgesinde veya hesap özetinde veya İPK teslim belgesinde belirtilen dönem borcunun ödeme tarihinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödeme yapılana kadar geçecek her gün için, cari oranın %30 fazlası oran üzerinden ana paraya işletilerek bir sonraki dönem borcuna ilave edilecek tutarı, Katılım Bankaları Çalışma Prensipleri: i) Banka nın nakit kredi kullandırışı yapmaması, ancak mal veya hizmet karşılığı finansman desteği sağlaması, ii) Banka nın alkollü içecekler, tütün ve tütün mamulleri, silah ve benzeri belirleyeceği mal ve hizmetler için finansman desteği sağlamaması, İPK nın Banka nın belirleyeceği kategorilerdeki işlemlere kapatmasınıiii) Finansman desteğine konu mal veya hizmetin alımında Müşteri nin Banka adına veya Banka ortağı olarak hareket etmesi, tarafların işlemlerinde karşılıklı temsil ilişkisi içerisinde olması, İşlem Ücreti: İhtiyaç Pratik Hesabına bağlı limit ile yapılacak alışveriş işlemlerinde her alışveriş işlemi için bir defaya mahsus alınacak ücreti, Temerrüt Bildirim Ücreti: Müşteri nin gecikmeye düşmesi halinde Banka tarafından kendisine gönderilecek temerrüt bildirimi masrafını, Anapara: Peşin işlem tutarları ve taksitli işlemler tutarlarını ifade eder. 4. YORUM KURALI Taraflar arasında ortaya çıkacak ihtilafların hallinde öncelikle bu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, işlemin niteliğine uygun düştüğü ölçüde sırasıyla Banka ile Müşteri arasında akdedilen bankacılık hizmetleri sözleşmesi, tüketici kredisi mevzuatı, banka ve kredi kartı mevzuatı, uluslararası kartlı ödeme sistemlerinin kuralları ve katılım bankaları çalışma prensiplerine uygun olarak çözüme ulaşılır. 5. HESABIN(İPH) AÇILMASI, LİMİT TAHSİSİ, LİMİT GEÇERLİLİK SÜRESİ 5.1. Müşteri nin talebi üzerine Banka tarafından Müşteri ye İPH açılmasıve bu hesaba kullanım için limiti tahsis edilmesi Banka nın bunu kabul etmesine bağlıdır Banka, Müşteri nin mali durumunu ortaya koyan herhangi bir veri elde edememesi, Müşteri ile menfaat çatışması içinde olduğunun tespit etmesi halinde Müşteri adına İPH açmayacak, hesap açılmış olsa da bu hesaba limit tahsis etmeyecektir Banka Müşteri adına tahsis edeceği İPH kullanım limiti için limit tahsis tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçerlilik süresi belirleyecektir. Bu halde geçerlilik süresi, süre sonunda aynı aralıklarla veya Banka nın kendi kredi politikaları ve piyasa koşulları gereği belirleyeceği farklı aralıklarla, Banka nın Müşteriye yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı araçları ile hesap kesim tarihinden en az 30 gün önce hesap özeti ile veya ayrı olarak göndereceği limit uzatım mektubu ile mektuptaki koşullar altında otomatik olarak uzayacaktır Müşteri adına İPH açılıp kullanım limit tahsis ettikten sonra Banka i) Müşteri nin mali durumunun bozulması, ii) Kendi kredi politikalarının değişmesi, iii) Mevzuat hükümlerinde meydana gelen bir değişikliğe istinaden iv) Banka için objektif veya sübjektif haklı bir koşulun ortaya çıkması nedeni ile açılmış hesabı kapatacak, tahsis edilen limiti iptal edecek, limiti iptal edecek veya azaltacaktır. 2

3 6. TAKSİTLENDİRME 6.1. Müşterinin İPK ile İPH den gerçekleştirdiği işlemlerden, Banka nın kendi kredi politikalarına göre o limit dönemi için belirleyeceği asgari tutara kadar olan işlemler peşin olarak hesap özetine yansıtılır. Bu tutarı aşan işlemler ise yine Banka nın o limit dönemi için belirlediği taksit sayısına bölünerek her hesap özetine eşit şekilde dağıtılarak İPH de borç kaydı oluşturulur Banka kendi kredi politikalarıve diğer koşullara göre sonraki yeni limit dönemi için taksit sayısını azaltmaya, taksitlendirmeye esas olan asgari işlem limitlerini yukarı çekmeye muhtardır. Bu konulardaki değişiklikler hesap özeti ile yürürlüğe girmeden otuz gün önce Müşteriye bildirilir. Mevzuatın emrettiği değişiklikler ise kanuna aykırılık oluşturmayacak şekilde daha erken tarihte yürürlüğe girer. 7. KAR PAYI, DİĞER MASRAF VE ÜCRETLER 7.1. Müşterinin İPK ile İPH limitlerinden gerçekleştireceği harcamalarına işbu Sözleşme hükümlerine göre ilk defa kart tesliminde daha sonra ise yürürlüğe girmesinden otuz gün önce hesap özeti ile bildirilecek oranlar üzerinden kar payı tahakkuk ettirilir Müşteri İPK ile İPH limitlerinden gerçekleştireceği işlemler için ilk defa kart teslim belgesinde daha sonra ise yürürlüğe girmeden otuz gün önce hesap özeti ile bildirilecek orandaki işlem ücretini ödemek zorundadır Kar payı ve işlem ücretine tahakkuk eden %15 fon payı ve %5 gider vergisi ayrıca ait olduğu hesap özetine ilave edilir Kar payı ve işlem ücretlerindeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce gerçekleşmiş olan işlemlere uygulanmaz. Ancak fon payı ve gider vergileri mevzuata göre tahakkuk edeceği dönemde uygulanır Müşteri hesap özetindeki borcun tamamını ödeme tarihinde ödemediği takdirde temerrüde düşmüş olur ve temerrüt hali iadeli taahhütlü mektupla Banka tarafından Müşteri ye bildirilir. Bu halde temerrüt bildiriminin gönderilmesi nedeniyle 5 TL bildirim masrafı olarak hesap özetine ilave olunur. Temerrüt bildirimi masrafı artırıldığı takdirde otuz gün önceden hesap özeti ile Müşteri ye bildirilir Müşteri kar payı, işlem ücreti değişikliklerinde, değişikliğin hesap özeti ile kendisine bildirildiği tarihten itibaren İPK yı kullanmayı devam etmesi halinde değişiklikleri kabul etmiş kabul edilir Mevzuat değişikliği nedeni ile ortaya çıkacak vergi, harç ve benzeri yükümlülükler ile bunlara gelecek zamlar, ihdas ve ekler, cezalar ve gecikme hallerindeki feriler tamamen Müşteri ye aittir. 8. İŞLEYİŞ VE KOŞULLAR 8.1. İPK nın Müşteri ye teslimi ile birlikte İPK nın kullanılmasından doğan sorumluluk Müşteri ye aittir Hesap özeti her bir kartla veya her bir limit geçerlilik süresinde gerçekleştirilen işlemler için o kartın veya o limit geçerlilik süresinin tabi olduğu kar payı oranı, taksit sayısına ve diğer koşullara göre oluşturulur. Bu sebeple limit geçerlilik süresinin uzatılması, yeni ihtiyaç pratik kart verilmesi ve önceki limit geçerlilik döneminden veya karttan kalma taksitlerin devam etmesi halinde,her bir işlem kendi koşullarına göre farklı kar payı ve gecikme cezasına tabi olacaktır. Hesap özetinde bildirilen kar payı, gecikme cezası oranları ise meri dönem için geçerlidir. Banka nın her bir İPK veya limit geçerlilik süresi için ayrı ayrı hazırlayıp göndereceği hesap özeti ayrı bir proje kabul edilir ve o projenin ödeme planı olarak kabul edilir Müşterinin her ay yapacağı ödeme, o ay içerisinde, ödeme tarihine kadar kar payı hesap edilmiş, vadesi gelen taksitler ve varsa geçmiş dönemden kalan ödenmemiş taksitler ve bu gecikmiş taksitlere ödeme tarihine kadar hesap edilmiş gecikme cezaları, KKDF ve gider vergileri ile birlikte hesap özeti ile Müşteri ye her ay bildirilir.hesap özeti ile oluşturulan toplam borç, hesap kesim tarihinden itibaren en geç hesap kesim tarihinden sonraki 10 gün sonrası için belirlenen son 3

4 ödeme tarihinde ödenir. Ödeme tarihinin hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi durumunda ödeme tarihi sonraki ilk iş günü olacaktır Ödenmesi gereken miktar, ödeme tarihinde müşterinin cari hesabında para bulunduğu takdirde buradan tahsil edilir Hesap özeti Müşteri nin başvuru belgesinde talep ettiği yolla yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı araçları ile Müşteriye bildirilir İPH de oluşan borçlar için asgari ödeme oranı söz konusu olmayacaktır. Müşteri hesap özetinde bildirilen borcunun tamamını ödemekle yükümlüdür. Hesap özeti ödeme planı hükmündedir İPH Müşteri tarafından, yalnızca mal veya hizmet alımları için kullanılabilir. İnternet üzerinden 3D Secure ile yapılan alışverişlerde İPH, İPK ile kullanılabilir, ancak nakit çekimi yapılamaz. Müşteri İPH ye tanımlanan İPK yı, kart numarasını ve şifresini bu sözleşmeye, tüketici mevzuatına, uluslararası kurallara ve katılım bankaları çalışma prensiplerine uygun olarak kullanacaktır İPH, ticari iş ve işlemlerde kullanılamaz. Müşteri kartı kendi işyerinde de kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, İPK limitinin hep aynı işyerinde kullanılmasının nakit teminine yönelik veya sözleşmeye aykırı amaçlı fiktif işlem sayılacağını ve bu durumda Bankanın İPH limitini herhangi bir ihtara gerek olmaksızın dondurmaya yetkisi olduğunu, fiktif kullanım dolayısıyla Banka nın zararını nakden ve defaten ödemeyi kabul etmiştir Müşteri, Bankanın yabancı para üzerinden yaptığı alışverişlerde, harcamanın yapıldığı tarihteki kendi satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını hesap özetinde belirterek bu miktar üzerinden alacağını tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder Müşteri, İPH ile kendisine tanımlanan limiti İPK ile İPK kullanımını ise kendisine kartın kullanımı için verilen şifre ile gerçekleştirecektir Müşteri İPK nın ve şifrenin muhafazasından münferiden sorumlu olduğunu, İPK şifresi ile yapılan işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul beyan ve taahhüt eder Müşteri, İPK nın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak zorundadır. Bunların kaybolması, çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda Banka ya derhal bildirim yapmak zorundadır Banka, İPK nın kullanımı sırasında müşteriye, düzenleyeceği sektörel veya dönemsel veya işyeri bazlı kampanyalara göre yaptığı alışveriş ile ilgili puan verilebilir. Bu puanın miktarı, kazanılma ve kullanılma şartları Banka tarafından Müşteri ye, başvuru esnasında veya beyan ettiği kayıtlı veri saklayıcısı araçları ile gönderilecek hesap özeti ile bildirilecektir. Banka puanlar için son kullanım tarihi belirlemeye, son kullanma tarihine kadar kullanılmayan puanları iptal etme hakkını haizdir İPH ye tanımlanan limit ve hesap kesim tarihi Müşteri ye İPK nın teslimi anında bildirilir. Limit değişiklikleri ise müşterinin başvuru formunda beyan ettiği kayıtlı veri saklayıcısı araçlarıyla gönderilecek Hesap Özeti ile bildirilir İPH ye yapılacak ödemelerin Müşteri nin hangi borcuna ve/veya borcun aslına mı yoksa hizmet ücreti, ceza, masraf ve vergilere mi mahsup edileceğini tayin yetkisi, kanuni sınırlamalar dahilinde Banka ya aittir Müşteriye her bir işlem özelinde oluşturulan ödeme planı müşteriye ait internet şubesinden veya mobil şubeden izlenebilecektir. 9. ERKEN ÖDEME VE KISMİ ÖDEME 9.1. Müşteri, tanımlanan limit kapsamında yapmış olduğu alışveriş tutarının tamamını, dönem içinde, hesap kesim tarihinden önce ödeyebileceği gibi, hesap özetinde belirtilen ödeme tarihinden önce de ödeyebilir. Bu halde Banka gerekli kar payı ve gecikme cezaları indirimlerini gerçekleştirecektir Kısmi ödenen tutar sırasıyla, gecikme cezasına, kar payına ve ana paraya mahsup edilir. 4

5 10. CAYMA HAKKI Müşteri sözleşmenin imzasından itibaren on dört gün içerisinde sözleşmeden, bu konuda Banka ya bildirimde bulunarak cayabilir. Ancak bu halde Müşteri İPK yı kullanmış olması nedeni ile İPH de oluşan borçlarını, otuz gün içerisinde, kar payı ve ferileri ile birlikte ödemek zorundadır. 11. AYIBA İLİŞKİN HÜKÜMLER Mal ve/veya hizmet ile satıcı veya sağlayıcının seçimi Müşteri ye aittir. Bu sebeple İPH a tanımlanan İPK ile alınan mal ve hizmetlerin ayıplı, kusurlu, hasarlı veya zapt edilmesi gibi durumlardan, malın satıcısı ile müşteri arasındaki ihtilaflardan Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 12. GEÇERLİLİK SÜRESİ İPH ile tanımlanan limitin geçerlilik süresi 6(altı) ay olup, geçerlilik süresi dolduğunda müşterinin yeniden başvurması halinde yeni bir kar payı oranı, vade ve yeni bir limit tahsisi ile işleme devam edilmesine karar verme Bankanın yetkisindedir. Banka süresi dolan limitiyenilemekte serbesttir. Limit süresi uzatılmadığı takdirde Banka müşteriye bildirimde bulunmak zorunda değildir Limit geçerlilik süresi içinde veya sonunda, Müşteri tekrar limit açılması için başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca süresi dolan Müşteriye başvuru yolları hesap özetiyle bildirilir ve ilgili kanaldan başvuru alınıp limit uzatımına gidilebilecektir. Müşteri onayına müteakip sözleşme süresi Bankanın belirleyeceği şartlarda, Banka nın belirleyeceği yeni süre kadar uzamış sayılır İşlem iptal edildiği takdirde Müşteri, işlemin yapıldığı tarihten iptal edildiği tarihe kadar tahakkuk etmiş kar payını Bankaya ödeyecektir. İptal edilen işlemle ilgili o tarihe kadar ödenmiş olan kar payları ve bu kar payı için ödenmiş olan KKDF ve BSMV ler Müşteriye iade edilmeyecektir. 13. BİLGİLENDİRME Müşterinin başvurusu kabul edildiğinde, limit geçerlilik süresi sona erdiğinde, müşterinin limit yenileme talebi kabul edildiğinde, hesap kesim tarihlerinde hesap özeti, müşterinin kartından ilk işlem gerçekleştiğinde müşteriye SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. Müşteri kendisine SMS yolu ile bildirilen hususları öğrenmiş addedileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 14. ÖDEMELER VE BANKANIN TAKAS MAHSUP, REHİN HAKKI Müşteri, hesap özetinde bildirilen borcunu şubeden ve diğer alternatif kanallardan ödeyebilir. Müşterinin hesabın müsait olması durumunda hesaptan para çekimi gerçekleşecektir Müşteri, Bankanın merkez ve şubelerinde mevcut olan ve ileride açılacak her türlü hesapları, hak ve alacakların, havalelerin, çek ve senetlerin, nama veya hamiline yazılı hisse senetleri, tahviller vs. üzerinde Bankanın rehin ve hapis hakkı olduğunu ve Bankanın dilediği durumda bunlarla ilgili ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın takas mahsup yetkisi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder Müşteri vermiş olduğu talimata rağmen aynı işlemi vezneden gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan mükerrer ödeme durumundan Bankanın sorumlu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 15. KARTIN KAYBOLMASI, SİGORTA İPH ya tanımlı olarak basılmış olan İPK nın mülkiyeti Bankaya aittir. Banka, tüketicinin korunması mevzuatı, Bankacılık mevzuatı ve teamülleri ve uluslararası kurallara, katılım bankalarının çalışma prensiplerine riayet edilmemesi, Müşterinin durumunun kötüleşmesi gibi durumlarda İPK nın iade edilmesini talep edebilecektir Müşteri, İPK nın kaybolması, çalınması veya herhangi bir surette elinden çıkması halinde durumu derhal, Bankanın şube veya Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.müşteri, Banka ya yapacağı bu bildirimden önceki 24 saatiçinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 Türk Lirası ile sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hukuka aykırı kullanımın, müşterinin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin 24 saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmayacaktır. 5

6 15.3. Müşteri,sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla, Banka dan,ipk nın kaybolması, çalınması veya herhangi bir surette elinden çıkmasına ilişkin bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasalsorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını talep edebilecektir Müşteri, İPK nın veya İPK nın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması veya çalınmasıhalinde Müşteri nin yapacağı bildirimden önceki 24 saatten öncegerçekleştirilen işlemlerden dolayı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 16. TEMERRÜT, GECİKME CEZASI VE VADESİ GELMEMİŞ TAKSİTLERİN ÖDENMESİ KOŞULLARI(MUACCELİYET) Hesap kesim tarihinde oluşturulacak hesap özetinde tespit edilen borç Müşteri tarafından ödeme tarihinde ödenecektir. Ödeme tarihinde hesap özeti borcu ödenmediği takdirde Müşteri, ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşer. Ödeme tarihi resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş gününün sonunda müşteri temerrüde düşer. Temerrüde düşen Müşteri kalan borcunu fiilen ödeme yapacağı tarihe kadar tahakkuk edecek, her bir işlemin cari oranının %30 fazlası üzerinden gecikme cezası işletilecektir Müşteri, üst üste iki hesap özetini, ödeme tarihlerinde ödemediği takdirde Banka, ödenmeyen hesap özeti borcunu gecikmesi ve ihtar masrafları ile birlikte ile otuz gün içinde ödenmesi ihtarında bulunur. Otuz günlük süre içerisinde de ödemeler tam olarak yapılmadığı takdirde Banka vadesi gelmemiş ileriye yönelik tüm taksitleri muaccel hale getirerek, Müşteri hakkında tüm borç için yasal takip işlemlerini başlatacaktır Aşağıdaki haller özel temerrüt hali sayılır. Bu durumlarda Müşteri, Bankanın otuz gün içinde borcun ödenmesi ihtarında bulunarak, borcun belirtilen sürede ödenmediği takdirde, sürenin sonunda ileriye yönelik tüm taksitlerden oluşan tüm borcun kendiliğinden muaccel olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşterinin Bankaya vermiş olduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olmadığının Banka tarafından tespit edilmesi, Teminatların geçersiz hale gelmesi veya teminat vasfını kaybetmesi veya değerinin azalması halinde, teminatların yenilenmesine veya tamamlanmasına ilişkin Bankanın talebinin, Bankaca verilen süre içinde yerine getirilmemesi, Müşterinin davranışları nedeniyle sözleşmeyi sürdürmenin Banka tarafından beklenemez bir hal alması Müşteri temerrüde düştüğü durumlarda, kendisine temerrüt ihtarı yapılan kefiller de temerrüdün hukuki sonuçlarından sorumlu olacaktır. Temerrüde düşen müşteri hakkında Banka alacağını tahsil edebilmek için müşteri ile birlikte kefil ipotek borçlusu ve sair ilgilerin tamamı hakkında Banka, alacağını tahsil edebilmek için Müşteri ile birlikte, kefil, ipotek borçlusu ve sair ilgililerin tamamı hakkında tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ihtiyati haciz ihtiyati tedbir haciz iflas ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yasal yollardan dilediğine başvurabilir Temerrüt 5 günü geçtiği takdirde Müşteri, Banka tarafından hesabın ve hesaba tanımlı kartın işleme kapatılabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 17. DELİL SÖZLEŞMESİ Taraflar işbu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan tüm ihtilaflarda, tarafların defter ve kayıtlarının ve müşterinin sözleşmede belirtilen faks numarasının, adresinin e GSM numarasından gönderilen, Banka bilgisayarına ulaşanlar dahil tüm bilgisayar kayıtları, Banka tarafından tutulmuş ses ve görüntü kayıtları, belgeler, mikrofilm, mikrofiş vs. Bankanın tüm kayıtlarının ile müşterinin usulüne uygun surette tuttuğu defter ve kayıtların HMK md 193 kapsamında kesin delil teşkil edeceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. 18. KEFALET Kefil Müşteri ye tahsis edilen İPH limitlerinden Müşteri ye veya Müşterinin talep ettiği kişilere tahsis edilecek İPK nın kullanılmasından dolayı aşağıda bildirilen azami kefalet limitine kadar Banka ya karşı sorumludur. 6

7 19. SON HÜKÜMLER Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni ikametgâhı olduğu, bu adrese yapılacak tebliğlerin geçerli olacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Taraflar adres değişikliğini diğer tarafa noter aracılığı ile 15 (onbeş) gün içinde bildirmediği takdirde, sözleşmede belirtilen adrese gönderilecek tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını kabul beyan ve taahhüt eder Bu sözleşmeden kaynaklanan, damga vergisi ve sair vergiler müşteri uhdesinde kalacaktır. Müşteri, bu vergilerin kendisinden tahsil edilmek üzere Banka tarafından ödenebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu durumda müşteri ödenen vergilerin Banka nezdindeki hesaplarından tahsil edilebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Adı Soyadı/Ünvanı ASYA KATILIM BANKASI AŞ..Şubesi Tc Kimlik No Adresi Faks Gsm İmza Kefil Eş Muvafakati Eşim...kimlik numaralı,... nin kimlik numaralı. nın Asya Katılım Bankası A.Ş. ile akdetmiş olduğu İhtiyaç Pratik Hesabı Sözleşmesinden doğan borçlarına TL ye kadar kefil olmasına muvafakat ediyorum. Tarih : Adı Soyadı İmza : KEFİL BİLGİLERİ Adı Soyadı Adresi Azami Kefalet Limiti Kefalet Tarihi Faks Tel İmza 7

8 EK 1 KAYITLI VERİ SAĞLAYICI ARAÇLARI İLE İLETİŞİM TALİMATI Asya Katılım Bankası A.Ş. ne Bankanız ile şahsım arasında akdedilen İhtiyaç Pratik Hesap Sözleşmesi gereği Banka nız tarafından, tarafıma gönderilecek hesap özetinin ve yapılacak bildirimlerin, sözleşmede beyan ettiğim adresime ile gönderilmesini, yapılmasını, hesap özetinin ve diğer bildirimlerin özet olarak bildirmiş olduğum cep telefonuma kısa mesaj olarak gönderilmesini talep ederim. adresimin veya cep telefon numaramın değişmesi halinde durumdan Bankanızı haberdar etmem gerektiği hususu tarafıma hatırlatılmıştır. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 8

9 EK 2 KABUL BEYANI VE SÖZLEŞME TESELLÜM BELGESİ Asya Katılım Bankası A.Ş. ile aşağıda adı soyadı ve kimlik numarası yazılı olan Müşteri arasında akdedilen İhtiyaç Pratik Hesap Sözleşmesinin içeriği, sözleşme öncesi bilgilendirme formu ve sözleşmede olduğu üzere tarafıma anlatılmış, sözleşme tarafımca tüm hüküm ve sonuçları kabul edilerek tarafımca imzalanmıştır. İhtiyaç Pratik Hesap Sözleşmenin bir fotokopisi Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından tarafıma teslim edilmiştir. Kabul Eden-Teslim Alan Müşteri Adı Soyadı : TCKN : Tarih : İmza 9

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Sevgili Finansbank Enpara.com müşteri adayımız, öncelikle bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Enpara.com, Finansbank bünyesinde, Finansbank Enpara.com internet bankacılığı, 0850

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı