Cumhuriyet Dönemi 1923

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet Dönemi 1923"

Transkript

1 Cumhuriyet Dönemi 1923

2 Cumhuriyet Dönemi Eğitimin önemi daha iyi kavranmış, eğitim seferberliği başlatılmıştır Atatürk Başöğretmen sıfatıyla bizzat öğretmenlik yapmıştır Tevhidi Tedrisat kanunuyla tüm okullar Maarif Vekaletine bağlanmış ve medreseler kaldırılmıştır Demokratik, laik eğitime geçilmiştir. Tarih ve dil konularında milli amaca dönük çabalar gösterilmiştir Kadın eğitimine önem verilmiş, karma eğitime geçilmiştir. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve aktif bir insan tipi hedeflenmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 2

3 Orta Mektep Şehadetnamesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 3

4 Latin harfleri kabul edilmiştir. İlkokul öğretmenlerinin maaşları 1948 den itibaren devlet bütçesinden ödenmeye başlamıştır. Köye öğretmen yetiştirme çabaları ve uygulamaları yürütülmüştür. Batılı eğitimcilerin görüş ve önerilerinden yararlanılmıştır 1961 de DPT ile eğitimde planlı döneme geçilmiştir Günübirlik politikalar yüzünden köklü eğitim gelenekleri oluşamamıştır Öğretmen yetiştirmede nitelik konusu zaman zaman gözardı edilmiştir Siyasi kaygılarla plansız ve düzensiz okullaşmaya gidilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 4

5 Mesleki eğitim ülke ve çağın koşullarıyla paralel sürdürülememiştir Gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçlarından yeterince yararlanıldığı söylenemez. Öğretim yöntemleri ve disiplin konularında, çağın koşullarına uyumda yeterli bir başarıdan söz edilemez. Geçmiş eğitim birikim ve uygulamalarından, geleceğe dönük olarak yeterince yararlanılamamıştır. Eğitimde zaman zaman şekilsel kaygıların ön plana çıkması nedeniyle öze ilişkin tutum ve uygulamaların zayıf kaldığı görülmüştür Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 5

6 Tevhid-i Tedrisat Nedir? Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş ve uygulanmıştır. Eğitimin birleştirilmesi ile, özellikle 19. yüzyıl sonlarından beri eğitiminde yaşanan medresemektep ikililiğine son verilmiştir. Bu Kanun ile öğretim ve eğitim birliği sağlanarak milli kültür birliğine yönelmek istenmiştir. Öğretim ve eğitime milli bir karakter veren Tevhid-i Tedrisat Kanunu, azınlık ve yabancı okullarının da kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Kanun No :430 Kabul Tarihi : (1924) R.Gazete'de Yayımı : (1924) Sayısı :63 Madde 1: Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur. Madde 2: Şer'iye ve Evkâf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 6

7 Madde 3: Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekâtib ve medarise tahsis olunan mebaliğ, Maarif bütçesine nakledilecektir. Madde 4: Maarif Vekâleti, yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Dârülfünunda bir lâhiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı diniyenin ifası vazifesiyle mükelef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşad edecektir. Madde 5: Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisat-ı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaa-ı Milliyeye merbut olan askerî rüşdi ve idadilerle, Sıhhıye Vekâletine merbut olan Darüleytamlar, bütçeleri ve heyet-i talimiyeleri ile beraber Maarif Vekaletine raptolunmuştur. Mezkur rüşdi ve idadilerde bulunan heyet-i talimiyelerin cihet-i irtibatları âtiyen ait olacağı Vekaletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nisbetlerini muhafaza edecektir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 7

8 (637 sayılı Tarihli kanunla eklenen fıkra: Mektebi Harbiyeye menşe teşkil eden askeri liseler bütçe kadroları ile Müdafaai Milliye Vekaletine devrolmuştur.) 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, öğretim ve eğitimin birliğini sağlamakla beraber medreselerin de kaldırılmasını sağlamıştır. Yine aynı tarihinde, Şer'iye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldırılması sonucu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun üçüncü maddesi ile bu Vekaletlerin bütçesindeki mektepler ve medreseler için ayrılan ödenek Maarif Vekaletine (Milli Eğitim Bakanlığına) devredilmiştir. Böylece, öğrenim birleştirilerek devlet, eğitim işlerinin tek sorumlusu olmuştur. Cumhuriyet hükümeti, bir kısım dinî kurumları kapatmış, bunların yerine yeni sistemde eğitim veren İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulları açtı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 8

9 Tevhid-i Tedrisat Kanunu İle: Tüm eğitim ve öğretim kurumları eğitim bakanlığına bağlanıp işlerin tekrardan yönetilmesi sağlanmıştır (Askeri okulların yönetimi milli savunma bakanlığına bağlanmıştır). Medreselerin kapatılması Eğitim Bakanı Vasif Çınar ın 11 Mart 1924 tarihli bir genelgesiyle gerçekleşmiş, kadar medrese öğrencisi ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen okullarına aktarılmıştır. Hazırlık kısımları kapatılan Dârülhilâfe medreseleri yerine İmam-Hatip okulları kuruldu. Başlangıçta 29 adet açılan İmam ve Hatip mekteplerinin sayıları her yıl azaltılmış, öğretim yılında, öğrenci yokluğu gerekçesiyle kalanları da kapatılmıştır de İlahiyat Fakültesi kapatılmış, yerine İslâm Tetkikleri Enstitüsü kurulmuştur. Ayrıca ilk ve ortaöğretimde din derslerinin saatleri azaltılmış, bu dersler bir süre sonra tamamıyla kaldırılmıştır Bu kanun ile getirilen millilik prensibiyle yabancı okulların öğretim faaliyetleri için getirilen kurallar şunlardır: Yabancı okullarda mabetler dışında dershane ve salonlarda bulunan dini semboller salip, heykel, dini tasvirler vb. kaldırılmıştır. Müslümanların ve başka mezhepten öğrencilerin okullardaki dini ayinlere katılmaları yasaklanmıştır. Bunun için sık sık denetlemeler yapılarak suçlular cezalandırılacağı esası getirilmiştir Başlangıçta pek çok okul riayet etmek istemese de İstanbul daki bazı Fransız ve İtalyan okulları dini sembolleri kaldırmadıklarından dolayı kapatılmışlardır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 9

10 Eğitimin Amaç ve İlkeleri Bu dönemde eğitimin en temel amacı, her düzeydeki okullarda Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu insan tipini yetiştirmektir. Milli varlıklarıyla çatışmayan, her fikre saygılı, ekonomik kalkınmayı sağlayacak nesiller yetiştirilmesi ilk hedef olmuştur. Eğitim Bakanı Vasıf Çınar ın 8 Eylül 1924 tarihli genelgede eğitimin amaçları şöyledir: Eğitim milli esaslara ve Batı medeniyetine dayanmalıdır. Çocukların kalp ve kafalarına Cumhuriyetin fedakarlık ülküsü yerleşmeli Okullar fikir ve vicdan hürriyeti bilinci kazandırmalı Öğretimin işe yarar hale getirilmesi Okulların, halk sağlığını önemsemesi ve bunun yollarını göstermesi Çocuklarda bedeni ve fikri gelişimin paralel sürdürülmesi Aile ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programının sürdürülmesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 10

11 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa Göre Milli Eğitimin Temel Amacı: Madde 2: Türk Milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 11

12 Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri 1. Genellik ve eşitlik: Madde 4 - Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları: Madde 5 - Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 3. Yöneltme: Madde 6 - Fertler, eğitimleri süresince, ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde çeşitli programlara yöneltilerek yetiştirilirler. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır 4. Eğitim hakkı: Madde 7 - İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 5. Fırsat ve imkan eşitliği: Madde 8 - Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmeleri amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi vb yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 12

13 6. Süreklilik: Madde 9 - Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 7. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği: Madde 10 - Eğitim sisteminin her derece ve türü ile ilgili programların uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. 8. Demokrasi eğitimi: Madde 11 - Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının,her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 9. Laiklik: Madde 12 - Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 13

14 10. Bilimsellik: Madde 13 - Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. 11. Planlılık: Madde 14 - Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir 12. Karma eğitim: Madde 15 - Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. 13. Okul ile ailenin işbirliği: Madde 16 - Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. 14. Her yerde eğitim: Madde 17 - Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 14

15 Okulöncesi Eğitim Okulöncesi eğitimde Cumhuriyetin kuruluşundan 1950 li yıllara kadar bir durgunluk dönemi olmuştur. Durum kadının çalışma hayatına katılmasıyla ihtiyacın gittikçe arması şeklinde açıklansa da bu ifade durumu doğru yansıtmamaktadır döneminde okulöncesi resmi eğitim kurumlarının kapatıldığı ve kaynaklarının ilköğretime aktarıldığı bilinmektedir sonrası Okulöncesi eğitim yeniden gündeme gelmiş olsa da, esas gelişme, 1739 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile sağlanmıştır. Günümüzde eğitim, okul öncesinden başlayarak zorunlu hale getirilmiştir. Ancak zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla getirilen sistemi içinde okulöncesi eğitim kurumlarının yeri çok belirgin değildir. Okulöncesi okullaşmada 2015 yılı hedefinin %70 oranının aşılması şeklinde belirlenmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 15

16 İlköğretimde Gelişmeler İlköğretimin zorunluluğu ve devlet okullarında parasız olduğu 1924 anayasası Md.87 de tekrar edilmiştir. 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanunda: İlköğretim çağındaki çocuklar meslek mekteplerine gidemezler, İlköğretim çağını geçirmiş ve hiç öğrenim görmemiş çocukları alan kurumlar bunlara ilköğrenimi de vermek zorundadırlar Bu yasa, ilköğretim kurumlarını Şehir-Kasaba-Köy Gündüz ve Yatı ilk mektepleri olarak göstermiş, gündüz ilk mekteplerin, illerin özel idare gelirleriyle açılacağı hükmünü getirmiştir yılında Eğitim Bakanı Saffet Arıkan ın ifadesiyle 40 bin köyden 35 bin tanesinde okul ve öğretmen yoktur. Okulu olan bazı köylerde de ilköğretim ancak üç yıldır. Temmuz 1939 tarihli I. Eğitim şurasında tüm köy ilkokullarının 5 yıla çıkarılması kararlaştırılmıştır sayı ve 1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilköğretim 8 yıl olarak düzenlenmiş ve bu uygulamaya öğretim yılında deneme olarak başlanmıştır. Bu yasaya göre ilköğretim; 5 yıllık ilkokul ve 3 yıllık ortaokulu kapsamaktadır öğretim yılından itibaren ilköğretim tüm ülkede kesintisiz ve 8 yıl olarak uygulanmaya başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 16

17 Ortaöğretimde Gelişmeler 1930 tarihli lise ve orta mektepler talimatnamesinde; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi, Sosyoloji, Felsefe derslerine ağırlık verilmiştir programında ortaokullarda din dersi olduğu halde liselerde böyle bir ders yoktur da orta okullardan da din dersleri kaldırılmıştır. Tevhid-i tedrisat yasası gereği açılan İmam Hatip okulları da aynı yıllarda kapatılmıştır. II. Dünya savaşından sonra, uluslar arası ilişkiler, kitle iletişiminin gelişmesi, yabancı dile olan ihtiyacı artırmıştır. Bu amaçla 1955 ten itibaren, Kolej denilen, birçok dersin yabancı dille okutulduğu liseler kurulmuştur. Bu liselere Temmuz 1975 ten itibaren Anadolu Liseleri adı verilmiştir. Ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren İmam Hatip okullarının tekrar açılması 1951 yılında sağlanmıştır. Orta okullarda Din Dersinin tekrar okutulmaya başlaması öğretim yılında olmuştur. Liselerde ise isteğe bağlı olarak öğretim yılında din dersleri tekrar okutulmaya başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 17

18 1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Oraöğretim; temel eğitime dayalı olarak en az üç yıllık eğitim veren genel ve mesleki teknik öğretim kurumlarının tümüdür şeklinde tanımlanmıştır öğretim yılında da liselerde ilk kez Ahlak Dersi adı altında bir ders okutulmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra hazırlanan Anayasa da Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu hale getirilmiştir öğretim yılında, Din dersleri ile Ahlak dersleri birleştirilerek, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adıyla okutulmaya başlamıştır. Aynı Anayasa ile liselerin tüm sınıflarına Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük adında bir ders konulmuştur öğretim yılında geleneksel sınıf geçme sistemi kaldırılmış, Ders Geçme ve Kredi Sistemi uygulamaya konulmuştur. Ancak bu sistem, öngörülmeyen bazı sakıncalarının ortaya çıkması nedeniyle 1995 yılından itibaren kademeli olarak terk edilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 18

19 Yüksek Öğretimde Gelişmeler Ekim 1919 Nizamnamesiyle İlmi Muhtariyet (bilimsel özerklik) kazanan Darülfünun a 1924 te tüzel kişilik tanınmıştır. Cumhuriyet döneminde, Darülfünundan beklenen görevleri bu kurum yerine getiremediği gerekçesiyle 1933 reformu yapılmıştır Reformunu başlıca nedenleri: Darülfünunun inkılaplara karşı olumsuz tutum takınması, Topluma yararlı, ciddi bilimsel çalışmalar yapılamaması Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 19

20 Darülfünunun ıslahı amacıyla, 1932 yılında İsviçre den getirtilen Prof. Albert Malche, kuruma ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır yılında yapılan Üniversite reformunda bu şahsın raporunun çok önemli etkisi olmuştur. Malche in raporuna göre Darülfünunda başlıca aksaklıklar şunlardır; Fakülteler arasında bilimsel işbirliği yoktur. Hocalar sadece ders vermekte, araştırma yapmamaktadır. Derslerde çok yüzeysel şekilde notlar tutulmakta, çeviriler tez olarak kabul edilmektedir. Düşünce ve araştırmaya dayanmayan ezberci bir sistem uygulanmaktadır Hocalar görevlerini ciddiyetle yapmamakta, öğrencilere rehber olmamaktadır Hocalar, kurumdaki asli görevleri dışındaki işlerini daha fazla önemsemekte, asli işlerini yapmaya zaman bulamamaktadır. Hocalar arasında bilimsel bir işbirliği olmadığı gibi, sürtüşme, çekişme, nefret, makam ihtirası hakimdir Bu rapor sonrası, Mayıs 1933 te 2252 sayılı kanunla Darülfünun kaldırılmış, onun yerine İstanbul Üniversitesinin kurulması kararlaştırılmış, görev bu yasayla Eğitim Bakanlığına verilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 20

21 1933 Üniversite Reformunun temel özellikleri: Özerklik kaldırılmış, üniversite Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Darülfünun hocaları önemli ölçüde elenmiş, 151 öğretim üyesinden yalnızca 59 tanesi yeni kuruma alınmıştır. Kurumun ihtiyaç duyduğu öğretim üyeleri iki kaynaktan karşılanmıştır. Bunlar: Batıda öğretim görenler, doktora şartı aranmaksızın doçent olarak atanmıştır Nazi baskılarından kaçan Alman ve Yahudi hocalar istihdam edilmiştir. Üniversite, fakülte, Rektör, dekan gibi terimler kesin olarak yerleşti Ders programladı ve araştırmalar sıkı denetime alındı Üniversite-halk yakınlaşmasını sağlamak için yazın illerde Üniversite Haftaları düzenlenmiş, halka konferanslar verilmiştir. Yabancı hocaların eğitime katkıları: Birçok öğretim üyesinin yetişmesine katkı sağlamışlardır Birçok enstitü, klinik, laboratuvar, kürsü kurmuşlardır Çok sayıda öğrenci yetiştirmişlerdir. Hocaların çoğu Türkçe öğrenmiş, ders kitapları yayınlamışlardır reformu bekleneni verememiştir arası Türkiye de kalan Prof. Philipe Schwartz bunu iki nedene bağlar: Türk aydınındaki yetersizlik duygusu ve böbürlenme yüzünden başarılı olanları çekememe, Güvensizlik duygusundan kaynaklanan, bilimsel çalışmaya değil, makam ve mevkie önem vermek Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 21

22 1946 da 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkarılarak getirilen temel düzenlemeler: Üniversitelere özerklik ve tüzel kişilik tekrar verilmiştir., Üniversitelerin görev ve sorumluluk alanları belirlenmiştir. Buna göre: Bilim anlayışı sağlam, düşünceli aydın yetiştirmek Türk devrimlerine bağlı aydın yetiştirmek, Milli karakterli vatandaşlar yetiştirmek, Çeşitli mesleklere iyi eleman yetiştirmek, Ülke sorunlarına dönük bilimsel çalışma yapmak, Ülke kalkınmasında kurumlarla işbirliği yapmak, Araştırma inceleme sonuçlarını yayınlamak, Bilimsel alanlarda doktora yaptırmak, Toplumun genel düzeyini yükseltici bilimsel verileri yaymak 1946 da çıkarılan yasa 1973 yılına kadar yürürlükte kalmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 22

23 27 Mayıs 1960 ihtilalından sonra 147 üniversite öğretim üyesi ve yardımcısı üniversitelerden uzaklaştırılmıştır anayasasına ilk kez üniversitelerle ilgili bir madde yer almıştır: Madde 120: Üniversiteler ancak devlet eliyle ve kanunla kurulan, bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden oluşan organlar eliyle yönetilir, denetlenir. Üniversite organları, öğretim üye ve yardımcıları, her ne surette olursa olsun üniversite dışı makamlarca görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Siyasi partilere üye olma yasağı öğretim üyeleri için uygulanmaz, ancak parti merkez teşkilatı dışında görev alamazlar. Bu madde 12 Mart 1971 yılında kısmi değişikliğe uğramıştır. Buna göre bazı düzenlemeler şöyledir: Üniversite özerkliği, üniversite bine ve eklerinde işlenen suçları kovuşturmaya engel olamaz. Üniversite yönetimi, devletin gözetimi altında kendi yönetici ve organlarını seçer 1965 yılında çıkarılan Özel Okullar Kanununu ile, özel yüksek okullar açılmaya başlanmış, ancak 1971 de Anayasa mahkemesi, Üniversiteler ancak devlet eliyle kurulur hükmü gereği bu uygulamayı durdurmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 23

24 Temmuz 1973 te 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu yayımlanmıştır. Bu kanunla getirilen bazı düzenlemeler şunlardır: Üniversitelerin görevleri ayrıntılı belirlenmiştir. Yüksek öğretime yön vermek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu oluşturulmuş, Ancak Anayasa Mahkemesinin, bu yasanın önemli maddelerini iptal ettiğinden kurul çalışmamıştır. Üniversiteler Arası Kurul oluşturulmuştur. Asistanlığa girişte doktora şartı getirilmiş, ancak bu madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Öğretimde öğrencilerden harç alınacağı belirtilmiş, ancak bu madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir te 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 3. maddesinde yer alan örf ve adetlerine bağlı olarak yetişmesi ifadesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 12 Eylül 1980 tarihli askeri ihtilal sonrası, Üniversitelerde anarşi ve terör son bulmuştur. 6 Kasım 1981 tarihli 2547 sayılı YÖK kanunu yayımlanmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 24

25 Mesleki ve Teknik Eğitim Cumhuriyet öncesi, savaşlar nedeniyle mesleki ve teknik eğitim yeterli gelişme gösterememişti ye kadar meslek ve sanat okulları açma ve yürütme işi il ve belediye idareleri sorumluluğundaydı. Bu tarihte çıkarılan bir yasa ile okulların masrafları yine bu idarelerce karşılanmak üzere bu okulların program, araç-gereç, öğretmen yetiştirme ve istihdamı görevi Eğitim Bakanlığına verildi de Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kuruldu. İlk genel müdür olan Rüştü Uzel yıllarca teknik ve mesleki eğitime büyük emek verdi de mesleki ve teknik okulların masrafları Eğitim Bakanlığı bütçesine alındı. Adı geçen genel müdürlük yerine Mesleki ve Teknik Eğitim Müsteşarlığı kuruldu den itibaren çok sayıda Kız Sanat ve Yapı Endüstrileri ve Ticaret okulları kuruldu Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 25

26 de Kız Teknik, de Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulları açılmıştır da Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, de Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu açılmıştır den itibaren Orta Sanat Okulları tedrici olarak genel orta okullara dönüştürülmüştür. Buna neden olarak şunlar ileri sürülmüştür: Bu okulların öğrencileri çok fazla ders yükünden dolayı sağlıkları ve bedensel gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. İlkokul eğitimi bir meslek ve sanat öğrenmek için yeterli değildir. Mesleki eğitim pahalı olup, ortaokullardan öğrenci almak sistemi daha ekonomik hale getirmektedir den itibaren mesleki ortaokullar tekrar açılmaya başlamıştır öğretim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim nedeniyle meslek liselerinin orta kısımları kapatılmıştır. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, öğretim ve eğitimin birliğini sağlamakla beraber medreselerin de kaldırılmasını sağlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 26

27 Medreselerin kapatılması Eğitim Bakanı Vasif Çınar ın 11 Mart 1924 tarihli bir genelgesiyle gerçekleşmiş, kadar medrese öğrencisi ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen okullarına aktarılmıştır. Cumhuriyet hükümeti, bir kısım dinî kurumları kapatmış, bunların yerine yeni sistemde eğitim veren İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulları açtı. Başlangıçta 29 adet açılan İmam ve Hatip mekteplerinin sayıları her yıl azaltılmış, öğretim yılında, öğrenci yokluğu gerekçesiyle kalanları da kapatılmıştır de İlahiyat Fakültesi kapatılmış, yerine İslâm Tetkikleri Enstitüsü kurulmuştur Ayrıca ilk ve ortaöğretimde din derslerinin saatleri azaltılmış, bu dersler bir süre sonra tamamıyla kaldırılmıştır Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayanılarak İmam-Hatip okulları 1951 yılında yeniden açıldı İlk olarak, 7 ilde imam-hatip okulu açıldı. Daha sonra sayıları süratle artan İmam-Hatip Okulları, 1974 yılında İmam-Hatip Lisesi olarak yeniden düzenlendi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 27

28 Özel Öğretim, Azınlık ve Yabancı Okullar Türklerin Giriştiği Özel Öğretim: Cumhuriyet döneminde Türklerin giriştiği Özel Öğretimde ciddi gelişmeler görülse de bunlar birkaç büyük şehir ile sınırlıdır. Özel okullar genellikle sağladıkları daha kaliteli eğitim ve dil öğrenme imkanı nedeniyle varlıklı ailelerce tercih edilmektedir tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu, özel yüksek okul açmaya imkan sununca, açılan özel yüksek öğretim kurumları, üniversiteye giremeyen varlıklı aile çocuklarına mekan olmuştur. Bu kurumlar 1971 de Anayasa mahkemesi kararıyla kapatılmıştır Anayasası, bazı şartlarda Vakıflar tarafından üniversite kurulabileceğini belirtmiştir yılı itibarıyla Türkiye de 62 adet Vakıf Üniversitesi ile, 7 adet Vakıf Yüksek Okulu bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 28

29 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 29

30 Azınlıkların Giriştiği Özel Öğretim: 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması, Türkiye deki azınlıkların eğitimlerine ilişkin hükümler taşır. Buna göre: Ekalliyetler, masrafları kendilerine ait olmak üzere her türlü mektep açabilecek, buralarda kendi dilleriyle öğretim yapabileceklerdir. Bu okullarda zorunlu olarak Türkçe okutulacak, devlet ve belediye bütçelerinden imkanlar ölçüsünde bu okullara yardım edilebilecektir. Yunanistan da kendi topraklarında yaşayan azılığa aynı hakları tanıyacaktır. Yabancıların Giriştiği Özel Öğretim: Lozan antlaşması ve ekleriyle, başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere yabancı okullar tanınmıştır ten itibaren azınlık ve yabancı okullarda dini propaganda yasaklanmış, yabancı okullar sıkı denetime alınmıştır. Yabancı okullar, Türk eğitim sistemine bir kalite kazandırmakla birlikte Müslüman çocuklarının kendi kültürlerinden kopmalarını getirmiştir yılında Bursa da Amerikan Kız Lisesinde Hıristiyan olan üç öğrencinin durumu tartışma konusu olmuş, bir tek yabancının yaşamadığı kentlerde yabancı okulların varlık sebebi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 30 tartışılmıştır.

31 Yabancı okullara Müslüman ailelerce rağbet gösterilmesinin başlıca nedenleri söyle sıralanmaktadır: Yabancı dilin tek başına sanıldığı kadar önemli olmadığının bazı varlıklı ailelerce kavranamayışı, Varlıklı ailelerin eğitimden; piyano, Avrupa görgü kuralları ve batılı dil öğretimini anlamaları, Yatılı olan bu okullara çocuklarını gönderen varlıklı velilerin, çocuklarına karşı görevlerini böyle ifa edebileceklerine inanmaları, Görkemli binaları, iyi giyimli kibar öğretmenleri ile yabancı okulların Müslüman zenginleri etkilemesi, Zenginlerin daha kibar ve aristokrat görünme arzusu, Devlet okullarının sayı ve kalite bakımından yetersiz kalması te çıkarılan 625 sayılı yasayla azınlık ve yabancıların yeni okullar açmaları, okul binası yapmaları yasaklanmıştır. Okulların programlarının da dengi olan Türk okullarının programıyla aynı hale getirilmiş, ders kitapları, öğretmen atamaları MEB onayına tabı tutulmuştur Bugün Türkiye de 38 azınlık, 18 yabancı okul bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 31

32 Özel Dersanaler Özel dershanelerin varlığı Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar dayanır. Başlangıçta yetişkinler için yabancı dil, sanat, ticaret ve ev ekonomisi kursları düzenleyen özel dershaneler 1930 dan sonra öğrenci yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlemişlerdir tarih ve 625 sayılı kanuna tabi olarak, gittikçe sayıları artmıştır. Günümüz özel öğretiminin dayandığı temel yasa 1984 tarihli ve 3035 sayılı yasadır. Özel dershanelerin yaygınlaşmasının başlıca nedenleri: Kalabalık sınıflar, öğretmen, araç-gereç, laboratuvar eksikliği nedeniyle eğitimde kalitenin düşmesi, Bölgeler ve okullara göre öğretmen dağılımının dengesiz olması Öğretmenlerin farklı kurum ve yöntemlerle yetiştirilmesi, Okullarda derslerin boş geçmesi yahut niteliksiz öğretmenler, Giriş sınavıyla öğrenci olan okulların sayı ve kontenjanlarının yetersizliği, Farklı programlarda yetişen çocukların üniversiteye girişte aynı sınava tabi tutulması Günümüzde özel dershanelerin temel varlık amaçları: İlk ve orta öğretimde çocukların zayıf oldukları dersleri takviye, Giriş sınavıyla öğrenci alan orta ve yüksek öğretim sınavlarına hazırlamak Bütünleme ve okul dışından Yrd. bitirme Doç. Dr. sınavlarına Ali Gurbetoğlu hazırlamak İstanbul Ticaret Üniversitesi 32

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Milli Eğitimin Amaç, İlke ve Esasları Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Kapsamı: Milli eğitiminin genel amaçları Milli eğitiminin temel ilkeleri

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ EĞİTİM SİSTEMİ Sistem Nedir? Eğitim sistemini bir bütün olarak ele alıp çözümleyebilmek için öncelikle sistem kavramını ve öğelerini irdelemek gerekir.

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Eğitimin Hukuksal Temelleri. Doç. Dr. Adnan BOYACI

Eğitimin Hukuksal Temelleri. Doç. Dr. Adnan BOYACI Eğitimin Hukuksal Temelleri Doç. Dr. Adnan BOYACI 1 2/61 Kurallar İnsanların bir arada ve düzen içinde yaşayabilmeleri için toplumsal kurallar ortaya çıkmıştır. Din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları olarak

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

-> 11 12.27.2013 13:49

-> 11 12.27.2013 13:49 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) (1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. b)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) (1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. b)

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, 6 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29259 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI GALATASARAY LİSESİ, GALATASARAY ORTAOKULU VE GALATASARAY İLKOKULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kuaförlük, güzellik ve cilt bakımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 SAYI: 2676-2687 2014 YILI 77. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Resmî Gazete : 24.6.1973/14574 Ek ve Değişiklikler: 1) K. No. 2842/16.6.1983 ( 18.6.1983/18081 RG ) 2) K. No. 2947/9.11.1983

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Trikotaj konusu ile ilgili hangi

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Köy Enstitüleri ve Kuşsaray

Köy Enstitüleri ve Kuşsaray Köy Enstitüleri ve Kuşsaray Her yönüyle oldukça kapsamlı olan Köy Enstitüleri olgusunu birkaç sayfada açıklamak oldukça zor bir iş. Ben yinede; olduğunca anlaşılır biçimde açıklamaya ve özetlemeye çalışacağım.

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU. Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU. Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574 Değişikliğe Ait Kanun No: 2842 Kabul Tarihi : 16/06/1983 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 436 İktisat 43 Tüm İktisat (İ.Ö) 43 Tüm Maliye 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. Maliye (İ.Ö) 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. 10 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Sayı : 98403766/200/ 8052854 13.08.2015 Konu: İmam Hatip Liselerine Kayıt kabul ve nakil İşlemleri... VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi:

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 I Kanunun kapsamı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Vakıf. Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık

Vakıf. Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Vakıf ÜnIversItelerI Hukuku Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Prof. Dr. Hasan FehIm Üçışık, 06.11.1943 tarihinde İstanbul da doğmuştur. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1982 yılında

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, makine model meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Makine model meslek alanı ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN Okul öncesi Eğitim Dönemi BAKIM VE EĞİTİM kavramı 1990 yılında BM tarafından (Çocuklar için Adil Bir Başlangıca Doğru ) ve (Herkes için Eğitim ) amaçlı çocuklar için DÜNYA ZİRVESİNDE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Konusu ile

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 55 İktisat 5 Tüm İktisat (İÖ) 3 Tüm Maliye 5 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları Maliye (İ.Ö) 3 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU KANUNUN KAPSAMI: Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı