Cumhuriyet Dönemi 1923

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet Dönemi 1923"

Transkript

1 Cumhuriyet Dönemi 1923

2 Cumhuriyet Dönemi Eğitimin önemi daha iyi kavranmış, eğitim seferberliği başlatılmıştır Atatürk Başöğretmen sıfatıyla bizzat öğretmenlik yapmıştır Tevhidi Tedrisat kanunuyla tüm okullar Maarif Vekaletine bağlanmış ve medreseler kaldırılmıştır Demokratik, laik eğitime geçilmiştir. Tarih ve dil konularında milli amaca dönük çabalar gösterilmiştir Kadın eğitimine önem verilmiş, karma eğitime geçilmiştir. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve aktif bir insan tipi hedeflenmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 2

3 Orta Mektep Şehadetnamesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 3

4 Latin harfleri kabul edilmiştir. İlkokul öğretmenlerinin maaşları 1948 den itibaren devlet bütçesinden ödenmeye başlamıştır. Köye öğretmen yetiştirme çabaları ve uygulamaları yürütülmüştür. Batılı eğitimcilerin görüş ve önerilerinden yararlanılmıştır 1961 de DPT ile eğitimde planlı döneme geçilmiştir Günübirlik politikalar yüzünden köklü eğitim gelenekleri oluşamamıştır Öğretmen yetiştirmede nitelik konusu zaman zaman gözardı edilmiştir Siyasi kaygılarla plansız ve düzensiz okullaşmaya gidilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 4

5 Mesleki eğitim ülke ve çağın koşullarıyla paralel sürdürülememiştir Gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçlarından yeterince yararlanıldığı söylenemez. Öğretim yöntemleri ve disiplin konularında, çağın koşullarına uyumda yeterli bir başarıdan söz edilemez. Geçmiş eğitim birikim ve uygulamalarından, geleceğe dönük olarak yeterince yararlanılamamıştır. Eğitimde zaman zaman şekilsel kaygıların ön plana çıkması nedeniyle öze ilişkin tutum ve uygulamaların zayıf kaldığı görülmüştür Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 5

6 Tevhid-i Tedrisat Nedir? Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş ve uygulanmıştır. Eğitimin birleştirilmesi ile, özellikle 19. yüzyıl sonlarından beri eğitiminde yaşanan medresemektep ikililiğine son verilmiştir. Bu Kanun ile öğretim ve eğitim birliği sağlanarak milli kültür birliğine yönelmek istenmiştir. Öğretim ve eğitime milli bir karakter veren Tevhid-i Tedrisat Kanunu, azınlık ve yabancı okullarının da kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Kanun No :430 Kabul Tarihi : (1924) R.Gazete'de Yayımı : (1924) Sayısı :63 Madde 1: Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur. Madde 2: Şer'iye ve Evkâf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 6

7 Madde 3: Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekâtib ve medarise tahsis olunan mebaliğ, Maarif bütçesine nakledilecektir. Madde 4: Maarif Vekâleti, yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Dârülfünunda bir lâhiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı diniyenin ifası vazifesiyle mükelef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşad edecektir. Madde 5: Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisat-ı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaa-ı Milliyeye merbut olan askerî rüşdi ve idadilerle, Sıhhıye Vekâletine merbut olan Darüleytamlar, bütçeleri ve heyet-i talimiyeleri ile beraber Maarif Vekaletine raptolunmuştur. Mezkur rüşdi ve idadilerde bulunan heyet-i talimiyelerin cihet-i irtibatları âtiyen ait olacağı Vekaletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nisbetlerini muhafaza edecektir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 7

8 (637 sayılı Tarihli kanunla eklenen fıkra: Mektebi Harbiyeye menşe teşkil eden askeri liseler bütçe kadroları ile Müdafaai Milliye Vekaletine devrolmuştur.) 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, öğretim ve eğitimin birliğini sağlamakla beraber medreselerin de kaldırılmasını sağlamıştır. Yine aynı tarihinde, Şer'iye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldırılması sonucu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun üçüncü maddesi ile bu Vekaletlerin bütçesindeki mektepler ve medreseler için ayrılan ödenek Maarif Vekaletine (Milli Eğitim Bakanlığına) devredilmiştir. Böylece, öğrenim birleştirilerek devlet, eğitim işlerinin tek sorumlusu olmuştur. Cumhuriyet hükümeti, bir kısım dinî kurumları kapatmış, bunların yerine yeni sistemde eğitim veren İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulları açtı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 8

9 Tevhid-i Tedrisat Kanunu İle: Tüm eğitim ve öğretim kurumları eğitim bakanlığına bağlanıp işlerin tekrardan yönetilmesi sağlanmıştır (Askeri okulların yönetimi milli savunma bakanlığına bağlanmıştır). Medreselerin kapatılması Eğitim Bakanı Vasif Çınar ın 11 Mart 1924 tarihli bir genelgesiyle gerçekleşmiş, kadar medrese öğrencisi ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen okullarına aktarılmıştır. Hazırlık kısımları kapatılan Dârülhilâfe medreseleri yerine İmam-Hatip okulları kuruldu. Başlangıçta 29 adet açılan İmam ve Hatip mekteplerinin sayıları her yıl azaltılmış, öğretim yılında, öğrenci yokluğu gerekçesiyle kalanları da kapatılmıştır de İlahiyat Fakültesi kapatılmış, yerine İslâm Tetkikleri Enstitüsü kurulmuştur. Ayrıca ilk ve ortaöğretimde din derslerinin saatleri azaltılmış, bu dersler bir süre sonra tamamıyla kaldırılmıştır Bu kanun ile getirilen millilik prensibiyle yabancı okulların öğretim faaliyetleri için getirilen kurallar şunlardır: Yabancı okullarda mabetler dışında dershane ve salonlarda bulunan dini semboller salip, heykel, dini tasvirler vb. kaldırılmıştır. Müslümanların ve başka mezhepten öğrencilerin okullardaki dini ayinlere katılmaları yasaklanmıştır. Bunun için sık sık denetlemeler yapılarak suçlular cezalandırılacağı esası getirilmiştir Başlangıçta pek çok okul riayet etmek istemese de İstanbul daki bazı Fransız ve İtalyan okulları dini sembolleri kaldırmadıklarından dolayı kapatılmışlardır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 9

10 Eğitimin Amaç ve İlkeleri Bu dönemde eğitimin en temel amacı, her düzeydeki okullarda Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu insan tipini yetiştirmektir. Milli varlıklarıyla çatışmayan, her fikre saygılı, ekonomik kalkınmayı sağlayacak nesiller yetiştirilmesi ilk hedef olmuştur. Eğitim Bakanı Vasıf Çınar ın 8 Eylül 1924 tarihli genelgede eğitimin amaçları şöyledir: Eğitim milli esaslara ve Batı medeniyetine dayanmalıdır. Çocukların kalp ve kafalarına Cumhuriyetin fedakarlık ülküsü yerleşmeli Okullar fikir ve vicdan hürriyeti bilinci kazandırmalı Öğretimin işe yarar hale getirilmesi Okulların, halk sağlığını önemsemesi ve bunun yollarını göstermesi Çocuklarda bedeni ve fikri gelişimin paralel sürdürülmesi Aile ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programının sürdürülmesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 10

11 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa Göre Milli Eğitimin Temel Amacı: Madde 2: Türk Milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 11

12 Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri 1. Genellik ve eşitlik: Madde 4 - Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları: Madde 5 - Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 3. Yöneltme: Madde 6 - Fertler, eğitimleri süresince, ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde çeşitli programlara yöneltilerek yetiştirilirler. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır 4. Eğitim hakkı: Madde 7 - İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 5. Fırsat ve imkan eşitliği: Madde 8 - Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmeleri amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi vb yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 12

13 6. Süreklilik: Madde 9 - Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 7. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği: Madde 10 - Eğitim sisteminin her derece ve türü ile ilgili programların uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. 8. Demokrasi eğitimi: Madde 11 - Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının,her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 9. Laiklik: Madde 12 - Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 13

14 10. Bilimsellik: Madde 13 - Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. 11. Planlılık: Madde 14 - Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir 12. Karma eğitim: Madde 15 - Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. 13. Okul ile ailenin işbirliği: Madde 16 - Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. 14. Her yerde eğitim: Madde 17 - Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 14

15 Okulöncesi Eğitim Okulöncesi eğitimde Cumhuriyetin kuruluşundan 1950 li yıllara kadar bir durgunluk dönemi olmuştur. Durum kadının çalışma hayatına katılmasıyla ihtiyacın gittikçe arması şeklinde açıklansa da bu ifade durumu doğru yansıtmamaktadır döneminde okulöncesi resmi eğitim kurumlarının kapatıldığı ve kaynaklarının ilköğretime aktarıldığı bilinmektedir sonrası Okulöncesi eğitim yeniden gündeme gelmiş olsa da, esas gelişme, 1739 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile sağlanmıştır. Günümüzde eğitim, okul öncesinden başlayarak zorunlu hale getirilmiştir. Ancak zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla getirilen sistemi içinde okulöncesi eğitim kurumlarının yeri çok belirgin değildir. Okulöncesi okullaşmada 2015 yılı hedefinin %70 oranının aşılması şeklinde belirlenmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 15

16 İlköğretimde Gelişmeler İlköğretimin zorunluluğu ve devlet okullarında parasız olduğu 1924 anayasası Md.87 de tekrar edilmiştir. 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanunda: İlköğretim çağındaki çocuklar meslek mekteplerine gidemezler, İlköğretim çağını geçirmiş ve hiç öğrenim görmemiş çocukları alan kurumlar bunlara ilköğrenimi de vermek zorundadırlar Bu yasa, ilköğretim kurumlarını Şehir-Kasaba-Köy Gündüz ve Yatı ilk mektepleri olarak göstermiş, gündüz ilk mekteplerin, illerin özel idare gelirleriyle açılacağı hükmünü getirmiştir yılında Eğitim Bakanı Saffet Arıkan ın ifadesiyle 40 bin köyden 35 bin tanesinde okul ve öğretmen yoktur. Okulu olan bazı köylerde de ilköğretim ancak üç yıldır. Temmuz 1939 tarihli I. Eğitim şurasında tüm köy ilkokullarının 5 yıla çıkarılması kararlaştırılmıştır sayı ve 1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilköğretim 8 yıl olarak düzenlenmiş ve bu uygulamaya öğretim yılında deneme olarak başlanmıştır. Bu yasaya göre ilköğretim; 5 yıllık ilkokul ve 3 yıllık ortaokulu kapsamaktadır öğretim yılından itibaren ilköğretim tüm ülkede kesintisiz ve 8 yıl olarak uygulanmaya başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 16

17 Ortaöğretimde Gelişmeler 1930 tarihli lise ve orta mektepler talimatnamesinde; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi, Sosyoloji, Felsefe derslerine ağırlık verilmiştir programında ortaokullarda din dersi olduğu halde liselerde böyle bir ders yoktur da orta okullardan da din dersleri kaldırılmıştır. Tevhid-i tedrisat yasası gereği açılan İmam Hatip okulları da aynı yıllarda kapatılmıştır. II. Dünya savaşından sonra, uluslar arası ilişkiler, kitle iletişiminin gelişmesi, yabancı dile olan ihtiyacı artırmıştır. Bu amaçla 1955 ten itibaren, Kolej denilen, birçok dersin yabancı dille okutulduğu liseler kurulmuştur. Bu liselere Temmuz 1975 ten itibaren Anadolu Liseleri adı verilmiştir. Ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren İmam Hatip okullarının tekrar açılması 1951 yılında sağlanmıştır. Orta okullarda Din Dersinin tekrar okutulmaya başlaması öğretim yılında olmuştur. Liselerde ise isteğe bağlı olarak öğretim yılında din dersleri tekrar okutulmaya başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 17

18 1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Oraöğretim; temel eğitime dayalı olarak en az üç yıllık eğitim veren genel ve mesleki teknik öğretim kurumlarının tümüdür şeklinde tanımlanmıştır öğretim yılında da liselerde ilk kez Ahlak Dersi adı altında bir ders okutulmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra hazırlanan Anayasa da Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu hale getirilmiştir öğretim yılında, Din dersleri ile Ahlak dersleri birleştirilerek, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adıyla okutulmaya başlamıştır. Aynı Anayasa ile liselerin tüm sınıflarına Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük adında bir ders konulmuştur öğretim yılında geleneksel sınıf geçme sistemi kaldırılmış, Ders Geçme ve Kredi Sistemi uygulamaya konulmuştur. Ancak bu sistem, öngörülmeyen bazı sakıncalarının ortaya çıkması nedeniyle 1995 yılından itibaren kademeli olarak terk edilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 18

19 Yüksek Öğretimde Gelişmeler Ekim 1919 Nizamnamesiyle İlmi Muhtariyet (bilimsel özerklik) kazanan Darülfünun a 1924 te tüzel kişilik tanınmıştır. Cumhuriyet döneminde, Darülfünundan beklenen görevleri bu kurum yerine getiremediği gerekçesiyle 1933 reformu yapılmıştır Reformunu başlıca nedenleri: Darülfünunun inkılaplara karşı olumsuz tutum takınması, Topluma yararlı, ciddi bilimsel çalışmalar yapılamaması Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 19

20 Darülfünunun ıslahı amacıyla, 1932 yılında İsviçre den getirtilen Prof. Albert Malche, kuruma ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır yılında yapılan Üniversite reformunda bu şahsın raporunun çok önemli etkisi olmuştur. Malche in raporuna göre Darülfünunda başlıca aksaklıklar şunlardır; Fakülteler arasında bilimsel işbirliği yoktur. Hocalar sadece ders vermekte, araştırma yapmamaktadır. Derslerde çok yüzeysel şekilde notlar tutulmakta, çeviriler tez olarak kabul edilmektedir. Düşünce ve araştırmaya dayanmayan ezberci bir sistem uygulanmaktadır Hocalar görevlerini ciddiyetle yapmamakta, öğrencilere rehber olmamaktadır Hocalar, kurumdaki asli görevleri dışındaki işlerini daha fazla önemsemekte, asli işlerini yapmaya zaman bulamamaktadır. Hocalar arasında bilimsel bir işbirliği olmadığı gibi, sürtüşme, çekişme, nefret, makam ihtirası hakimdir Bu rapor sonrası, Mayıs 1933 te 2252 sayılı kanunla Darülfünun kaldırılmış, onun yerine İstanbul Üniversitesinin kurulması kararlaştırılmış, görev bu yasayla Eğitim Bakanlığına verilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 20

21 1933 Üniversite Reformunun temel özellikleri: Özerklik kaldırılmış, üniversite Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Darülfünun hocaları önemli ölçüde elenmiş, 151 öğretim üyesinden yalnızca 59 tanesi yeni kuruma alınmıştır. Kurumun ihtiyaç duyduğu öğretim üyeleri iki kaynaktan karşılanmıştır. Bunlar: Batıda öğretim görenler, doktora şartı aranmaksızın doçent olarak atanmıştır Nazi baskılarından kaçan Alman ve Yahudi hocalar istihdam edilmiştir. Üniversite, fakülte, Rektör, dekan gibi terimler kesin olarak yerleşti Ders programladı ve araştırmalar sıkı denetime alındı Üniversite-halk yakınlaşmasını sağlamak için yazın illerde Üniversite Haftaları düzenlenmiş, halka konferanslar verilmiştir. Yabancı hocaların eğitime katkıları: Birçok öğretim üyesinin yetişmesine katkı sağlamışlardır Birçok enstitü, klinik, laboratuvar, kürsü kurmuşlardır Çok sayıda öğrenci yetiştirmişlerdir. Hocaların çoğu Türkçe öğrenmiş, ders kitapları yayınlamışlardır reformu bekleneni verememiştir arası Türkiye de kalan Prof. Philipe Schwartz bunu iki nedene bağlar: Türk aydınındaki yetersizlik duygusu ve böbürlenme yüzünden başarılı olanları çekememe, Güvensizlik duygusundan kaynaklanan, bilimsel çalışmaya değil, makam ve mevkie önem vermek Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 21

22 1946 da 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkarılarak getirilen temel düzenlemeler: Üniversitelere özerklik ve tüzel kişilik tekrar verilmiştir., Üniversitelerin görev ve sorumluluk alanları belirlenmiştir. Buna göre: Bilim anlayışı sağlam, düşünceli aydın yetiştirmek Türk devrimlerine bağlı aydın yetiştirmek, Milli karakterli vatandaşlar yetiştirmek, Çeşitli mesleklere iyi eleman yetiştirmek, Ülke sorunlarına dönük bilimsel çalışma yapmak, Ülke kalkınmasında kurumlarla işbirliği yapmak, Araştırma inceleme sonuçlarını yayınlamak, Bilimsel alanlarda doktora yaptırmak, Toplumun genel düzeyini yükseltici bilimsel verileri yaymak 1946 da çıkarılan yasa 1973 yılına kadar yürürlükte kalmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 22

23 27 Mayıs 1960 ihtilalından sonra 147 üniversite öğretim üyesi ve yardımcısı üniversitelerden uzaklaştırılmıştır anayasasına ilk kez üniversitelerle ilgili bir madde yer almıştır: Madde 120: Üniversiteler ancak devlet eliyle ve kanunla kurulan, bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden oluşan organlar eliyle yönetilir, denetlenir. Üniversite organları, öğretim üye ve yardımcıları, her ne surette olursa olsun üniversite dışı makamlarca görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Siyasi partilere üye olma yasağı öğretim üyeleri için uygulanmaz, ancak parti merkez teşkilatı dışında görev alamazlar. Bu madde 12 Mart 1971 yılında kısmi değişikliğe uğramıştır. Buna göre bazı düzenlemeler şöyledir: Üniversite özerkliği, üniversite bine ve eklerinde işlenen suçları kovuşturmaya engel olamaz. Üniversite yönetimi, devletin gözetimi altında kendi yönetici ve organlarını seçer 1965 yılında çıkarılan Özel Okullar Kanununu ile, özel yüksek okullar açılmaya başlanmış, ancak 1971 de Anayasa mahkemesi, Üniversiteler ancak devlet eliyle kurulur hükmü gereği bu uygulamayı durdurmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 23

24 Temmuz 1973 te 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu yayımlanmıştır. Bu kanunla getirilen bazı düzenlemeler şunlardır: Üniversitelerin görevleri ayrıntılı belirlenmiştir. Yüksek öğretime yön vermek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu oluşturulmuş, Ancak Anayasa Mahkemesinin, bu yasanın önemli maddelerini iptal ettiğinden kurul çalışmamıştır. Üniversiteler Arası Kurul oluşturulmuştur. Asistanlığa girişte doktora şartı getirilmiş, ancak bu madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Öğretimde öğrencilerden harç alınacağı belirtilmiş, ancak bu madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir te 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 3. maddesinde yer alan örf ve adetlerine bağlı olarak yetişmesi ifadesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 12 Eylül 1980 tarihli askeri ihtilal sonrası, Üniversitelerde anarşi ve terör son bulmuştur. 6 Kasım 1981 tarihli 2547 sayılı YÖK kanunu yayımlanmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 24

25 Mesleki ve Teknik Eğitim Cumhuriyet öncesi, savaşlar nedeniyle mesleki ve teknik eğitim yeterli gelişme gösterememişti ye kadar meslek ve sanat okulları açma ve yürütme işi il ve belediye idareleri sorumluluğundaydı. Bu tarihte çıkarılan bir yasa ile okulların masrafları yine bu idarelerce karşılanmak üzere bu okulların program, araç-gereç, öğretmen yetiştirme ve istihdamı görevi Eğitim Bakanlığına verildi de Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kuruldu. İlk genel müdür olan Rüştü Uzel yıllarca teknik ve mesleki eğitime büyük emek verdi de mesleki ve teknik okulların masrafları Eğitim Bakanlığı bütçesine alındı. Adı geçen genel müdürlük yerine Mesleki ve Teknik Eğitim Müsteşarlığı kuruldu den itibaren çok sayıda Kız Sanat ve Yapı Endüstrileri ve Ticaret okulları kuruldu Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 25

26 de Kız Teknik, de Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulları açılmıştır da Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, de Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu açılmıştır den itibaren Orta Sanat Okulları tedrici olarak genel orta okullara dönüştürülmüştür. Buna neden olarak şunlar ileri sürülmüştür: Bu okulların öğrencileri çok fazla ders yükünden dolayı sağlıkları ve bedensel gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. İlkokul eğitimi bir meslek ve sanat öğrenmek için yeterli değildir. Mesleki eğitim pahalı olup, ortaokullardan öğrenci almak sistemi daha ekonomik hale getirmektedir den itibaren mesleki ortaokullar tekrar açılmaya başlamıştır öğretim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim nedeniyle meslek liselerinin orta kısımları kapatılmıştır. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, öğretim ve eğitimin birliğini sağlamakla beraber medreselerin de kaldırılmasını sağlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 26

27 Medreselerin kapatılması Eğitim Bakanı Vasif Çınar ın 11 Mart 1924 tarihli bir genelgesiyle gerçekleşmiş, kadar medrese öğrencisi ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen okullarına aktarılmıştır. Cumhuriyet hükümeti, bir kısım dinî kurumları kapatmış, bunların yerine yeni sistemde eğitim veren İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulları açtı. Başlangıçta 29 adet açılan İmam ve Hatip mekteplerinin sayıları her yıl azaltılmış, öğretim yılında, öğrenci yokluğu gerekçesiyle kalanları da kapatılmıştır de İlahiyat Fakültesi kapatılmış, yerine İslâm Tetkikleri Enstitüsü kurulmuştur Ayrıca ilk ve ortaöğretimde din derslerinin saatleri azaltılmış, bu dersler bir süre sonra tamamıyla kaldırılmıştır Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayanılarak İmam-Hatip okulları 1951 yılında yeniden açıldı İlk olarak, 7 ilde imam-hatip okulu açıldı. Daha sonra sayıları süratle artan İmam-Hatip Okulları, 1974 yılında İmam-Hatip Lisesi olarak yeniden düzenlendi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 27

28 Özel Öğretim, Azınlık ve Yabancı Okullar Türklerin Giriştiği Özel Öğretim: Cumhuriyet döneminde Türklerin giriştiği Özel Öğretimde ciddi gelişmeler görülse de bunlar birkaç büyük şehir ile sınırlıdır. Özel okullar genellikle sağladıkları daha kaliteli eğitim ve dil öğrenme imkanı nedeniyle varlıklı ailelerce tercih edilmektedir tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu, özel yüksek okul açmaya imkan sununca, açılan özel yüksek öğretim kurumları, üniversiteye giremeyen varlıklı aile çocuklarına mekan olmuştur. Bu kurumlar 1971 de Anayasa mahkemesi kararıyla kapatılmıştır Anayasası, bazı şartlarda Vakıflar tarafından üniversite kurulabileceğini belirtmiştir yılı itibarıyla Türkiye de 62 adet Vakıf Üniversitesi ile, 7 adet Vakıf Yüksek Okulu bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 28

29 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 29

30 Azınlıkların Giriştiği Özel Öğretim: 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması, Türkiye deki azınlıkların eğitimlerine ilişkin hükümler taşır. Buna göre: Ekalliyetler, masrafları kendilerine ait olmak üzere her türlü mektep açabilecek, buralarda kendi dilleriyle öğretim yapabileceklerdir. Bu okullarda zorunlu olarak Türkçe okutulacak, devlet ve belediye bütçelerinden imkanlar ölçüsünde bu okullara yardım edilebilecektir. Yunanistan da kendi topraklarında yaşayan azılığa aynı hakları tanıyacaktır. Yabancıların Giriştiği Özel Öğretim: Lozan antlaşması ve ekleriyle, başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere yabancı okullar tanınmıştır ten itibaren azınlık ve yabancı okullarda dini propaganda yasaklanmış, yabancı okullar sıkı denetime alınmıştır. Yabancı okullar, Türk eğitim sistemine bir kalite kazandırmakla birlikte Müslüman çocuklarının kendi kültürlerinden kopmalarını getirmiştir yılında Bursa da Amerikan Kız Lisesinde Hıristiyan olan üç öğrencinin durumu tartışma konusu olmuş, bir tek yabancının yaşamadığı kentlerde yabancı okulların varlık sebebi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 30 tartışılmıştır.

31 Yabancı okullara Müslüman ailelerce rağbet gösterilmesinin başlıca nedenleri söyle sıralanmaktadır: Yabancı dilin tek başına sanıldığı kadar önemli olmadığının bazı varlıklı ailelerce kavranamayışı, Varlıklı ailelerin eğitimden; piyano, Avrupa görgü kuralları ve batılı dil öğretimini anlamaları, Yatılı olan bu okullara çocuklarını gönderen varlıklı velilerin, çocuklarına karşı görevlerini böyle ifa edebileceklerine inanmaları, Görkemli binaları, iyi giyimli kibar öğretmenleri ile yabancı okulların Müslüman zenginleri etkilemesi, Zenginlerin daha kibar ve aristokrat görünme arzusu, Devlet okullarının sayı ve kalite bakımından yetersiz kalması te çıkarılan 625 sayılı yasayla azınlık ve yabancıların yeni okullar açmaları, okul binası yapmaları yasaklanmıştır. Okulların programlarının da dengi olan Türk okullarının programıyla aynı hale getirilmiş, ders kitapları, öğretmen atamaları MEB onayına tabı tutulmuştur Bugün Türkiye de 38 azınlık, 18 yabancı okul bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 31

32 Özel Dersanaler Özel dershanelerin varlığı Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar dayanır. Başlangıçta yetişkinler için yabancı dil, sanat, ticaret ve ev ekonomisi kursları düzenleyen özel dershaneler 1930 dan sonra öğrenci yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlemişlerdir tarih ve 625 sayılı kanuna tabi olarak, gittikçe sayıları artmıştır. Günümüz özel öğretiminin dayandığı temel yasa 1984 tarihli ve 3035 sayılı yasadır. Özel dershanelerin yaygınlaşmasının başlıca nedenleri: Kalabalık sınıflar, öğretmen, araç-gereç, laboratuvar eksikliği nedeniyle eğitimde kalitenin düşmesi, Bölgeler ve okullara göre öğretmen dağılımının dengesiz olması Öğretmenlerin farklı kurum ve yöntemlerle yetiştirilmesi, Okullarda derslerin boş geçmesi yahut niteliksiz öğretmenler, Giriş sınavıyla öğrenci olan okulların sayı ve kontenjanlarının yetersizliği, Farklı programlarda yetişen çocukların üniversiteye girişte aynı sınava tabi tutulması Günümüzde özel dershanelerin temel varlık amaçları: İlk ve orta öğretimde çocukların zayıf oldukları dersleri takviye, Giriş sınavıyla öğrenci alan orta ve yüksek öğretim sınavlarına hazırlamak Bütünleme ve okul dışından Yrd. bitirme Doç. Dr. sınavlarına Ali Gurbetoğlu hazırlamak İstanbul Ticaret Üniversitesi 32

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞREİM ANA BİLİM DALI SBE-YL-2007-0007 MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) HAZIRLAYAN Derya TAN TEZ DANIŞMANI Yrd.

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ R A Ğ B E T Y A Y I N L A R I Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği, Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk İstanbul, 2012

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ EĞİTİM SİSTEMİ Sistem Nedir? Eğitim sistemini bir bütün olarak ele alıp çözümleyebilmek için öncelikle sistem kavramını ve öğelerini irdelemek gerekir.

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE EĞİTİM POLİTİKALARI 27 28 ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI ÖZET Filiz MEŞECĐ Giorgetti * - Betül BATIR ** Đnönü Dönemi eğitim politikalarını

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON Vizyon Ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, Türkiye de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 1. Toplanma Tarihi: 18-22 Haziran 1988 2. Şûra Gündemi 1- Türk Eğitim Sistemi. a) İlköğretim (Temel Eğitim) b) Genel ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim c) Yükseköğretime Geçiş d)

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR ÖZET TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ 2 Prof. Dr. Salih ÇELİK 3 Doç. Dr. Hayrettin KENDİR 1 Arş. Gör. Sevil SAĞLAM 1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

HUKUKİ AÇIDAN YABANCI DİLDE EĞİTİM. Arş. Gör. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK *

HUKUKİ AÇIDAN YABANCI DİLDE EĞİTİM. Arş. Gör. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7, Sayı:2, 2005 HUKUKİ AÇIDAN YABANCI DİLDE EĞİTİM Arş. Gör. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK * Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları:

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları: BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 0001: Amaç Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma,

Detaylı

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov. İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümü dikkate alınarak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 76 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 5347

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı