Cumhuriyet Dönemi 1923

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet Dönemi 1923"

Transkript

1 Cumhuriyet Dönemi 1923

2 Cumhuriyet Dönemi Eğitimin önemi daha iyi kavranmış, eğitim seferberliği başlatılmıştır Atatürk Başöğretmen sıfatıyla bizzat öğretmenlik yapmıştır Tevhidi Tedrisat kanunuyla tüm okullar Maarif Vekaletine bağlanmış ve medreseler kaldırılmıştır Demokratik, laik eğitime geçilmiştir. Tarih ve dil konularında milli amaca dönük çabalar gösterilmiştir Kadın eğitimine önem verilmiş, karma eğitime geçilmiştir. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve aktif bir insan tipi hedeflenmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 2

3 Orta Mektep Şehadetnamesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 3

4 Latin harfleri kabul edilmiştir. İlkokul öğretmenlerinin maaşları 1948 den itibaren devlet bütçesinden ödenmeye başlamıştır. Köye öğretmen yetiştirme çabaları ve uygulamaları yürütülmüştür. Batılı eğitimcilerin görüş ve önerilerinden yararlanılmıştır 1961 de DPT ile eğitimde planlı döneme geçilmiştir Günübirlik politikalar yüzünden köklü eğitim gelenekleri oluşamamıştır Öğretmen yetiştirmede nitelik konusu zaman zaman gözardı edilmiştir Siyasi kaygılarla plansız ve düzensiz okullaşmaya gidilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 4

5 Mesleki eğitim ülke ve çağın koşullarıyla paralel sürdürülememiştir Gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçlarından yeterince yararlanıldığı söylenemez. Öğretim yöntemleri ve disiplin konularında, çağın koşullarına uyumda yeterli bir başarıdan söz edilemez. Geçmiş eğitim birikim ve uygulamalarından, geleceğe dönük olarak yeterince yararlanılamamıştır. Eğitimde zaman zaman şekilsel kaygıların ön plana çıkması nedeniyle öze ilişkin tutum ve uygulamaların zayıf kaldığı görülmüştür Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 5

6 Tevhid-i Tedrisat Nedir? Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş ve uygulanmıştır. Eğitimin birleştirilmesi ile, özellikle 19. yüzyıl sonlarından beri eğitiminde yaşanan medresemektep ikililiğine son verilmiştir. Bu Kanun ile öğretim ve eğitim birliği sağlanarak milli kültür birliğine yönelmek istenmiştir. Öğretim ve eğitime milli bir karakter veren Tevhid-i Tedrisat Kanunu, azınlık ve yabancı okullarının da kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Kanun No :430 Kabul Tarihi : (1924) R.Gazete'de Yayımı : (1924) Sayısı :63 Madde 1: Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur. Madde 2: Şer'iye ve Evkâf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 6

7 Madde 3: Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekâtib ve medarise tahsis olunan mebaliğ, Maarif bütçesine nakledilecektir. Madde 4: Maarif Vekâleti, yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Dârülfünunda bir lâhiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı diniyenin ifası vazifesiyle mükelef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşad edecektir. Madde 5: Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisat-ı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaa-ı Milliyeye merbut olan askerî rüşdi ve idadilerle, Sıhhıye Vekâletine merbut olan Darüleytamlar, bütçeleri ve heyet-i talimiyeleri ile beraber Maarif Vekaletine raptolunmuştur. Mezkur rüşdi ve idadilerde bulunan heyet-i talimiyelerin cihet-i irtibatları âtiyen ait olacağı Vekaletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nisbetlerini muhafaza edecektir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 7

8 (637 sayılı Tarihli kanunla eklenen fıkra: Mektebi Harbiyeye menşe teşkil eden askeri liseler bütçe kadroları ile Müdafaai Milliye Vekaletine devrolmuştur.) 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, öğretim ve eğitimin birliğini sağlamakla beraber medreselerin de kaldırılmasını sağlamıştır. Yine aynı tarihinde, Şer'iye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldırılması sonucu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun üçüncü maddesi ile bu Vekaletlerin bütçesindeki mektepler ve medreseler için ayrılan ödenek Maarif Vekaletine (Milli Eğitim Bakanlığına) devredilmiştir. Böylece, öğrenim birleştirilerek devlet, eğitim işlerinin tek sorumlusu olmuştur. Cumhuriyet hükümeti, bir kısım dinî kurumları kapatmış, bunların yerine yeni sistemde eğitim veren İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulları açtı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 8

9 Tevhid-i Tedrisat Kanunu İle: Tüm eğitim ve öğretim kurumları eğitim bakanlığına bağlanıp işlerin tekrardan yönetilmesi sağlanmıştır (Askeri okulların yönetimi milli savunma bakanlığına bağlanmıştır). Medreselerin kapatılması Eğitim Bakanı Vasif Çınar ın 11 Mart 1924 tarihli bir genelgesiyle gerçekleşmiş, kadar medrese öğrencisi ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen okullarına aktarılmıştır. Hazırlık kısımları kapatılan Dârülhilâfe medreseleri yerine İmam-Hatip okulları kuruldu. Başlangıçta 29 adet açılan İmam ve Hatip mekteplerinin sayıları her yıl azaltılmış, öğretim yılında, öğrenci yokluğu gerekçesiyle kalanları da kapatılmıştır de İlahiyat Fakültesi kapatılmış, yerine İslâm Tetkikleri Enstitüsü kurulmuştur. Ayrıca ilk ve ortaöğretimde din derslerinin saatleri azaltılmış, bu dersler bir süre sonra tamamıyla kaldırılmıştır Bu kanun ile getirilen millilik prensibiyle yabancı okulların öğretim faaliyetleri için getirilen kurallar şunlardır: Yabancı okullarda mabetler dışında dershane ve salonlarda bulunan dini semboller salip, heykel, dini tasvirler vb. kaldırılmıştır. Müslümanların ve başka mezhepten öğrencilerin okullardaki dini ayinlere katılmaları yasaklanmıştır. Bunun için sık sık denetlemeler yapılarak suçlular cezalandırılacağı esası getirilmiştir Başlangıçta pek çok okul riayet etmek istemese de İstanbul daki bazı Fransız ve İtalyan okulları dini sembolleri kaldırmadıklarından dolayı kapatılmışlardır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 9

10 Eğitimin Amaç ve İlkeleri Bu dönemde eğitimin en temel amacı, her düzeydeki okullarda Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu insan tipini yetiştirmektir. Milli varlıklarıyla çatışmayan, her fikre saygılı, ekonomik kalkınmayı sağlayacak nesiller yetiştirilmesi ilk hedef olmuştur. Eğitim Bakanı Vasıf Çınar ın 8 Eylül 1924 tarihli genelgede eğitimin amaçları şöyledir: Eğitim milli esaslara ve Batı medeniyetine dayanmalıdır. Çocukların kalp ve kafalarına Cumhuriyetin fedakarlık ülküsü yerleşmeli Okullar fikir ve vicdan hürriyeti bilinci kazandırmalı Öğretimin işe yarar hale getirilmesi Okulların, halk sağlığını önemsemesi ve bunun yollarını göstermesi Çocuklarda bedeni ve fikri gelişimin paralel sürdürülmesi Aile ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programının sürdürülmesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 10

11 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa Göre Milli Eğitimin Temel Amacı: Madde 2: Türk Milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 11

12 Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri 1. Genellik ve eşitlik: Madde 4 - Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları: Madde 5 - Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 3. Yöneltme: Madde 6 - Fertler, eğitimleri süresince, ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde çeşitli programlara yöneltilerek yetiştirilirler. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır 4. Eğitim hakkı: Madde 7 - İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 5. Fırsat ve imkan eşitliği: Madde 8 - Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmeleri amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi vb yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 12

13 6. Süreklilik: Madde 9 - Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 7. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği: Madde 10 - Eğitim sisteminin her derece ve türü ile ilgili programların uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. 8. Demokrasi eğitimi: Madde 11 - Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının,her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 9. Laiklik: Madde 12 - Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 13

14 10. Bilimsellik: Madde 13 - Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. 11. Planlılık: Madde 14 - Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir 12. Karma eğitim: Madde 15 - Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. 13. Okul ile ailenin işbirliği: Madde 16 - Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. 14. Her yerde eğitim: Madde 17 - Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 14

15 Okulöncesi Eğitim Okulöncesi eğitimde Cumhuriyetin kuruluşundan 1950 li yıllara kadar bir durgunluk dönemi olmuştur. Durum kadının çalışma hayatına katılmasıyla ihtiyacın gittikçe arması şeklinde açıklansa da bu ifade durumu doğru yansıtmamaktadır döneminde okulöncesi resmi eğitim kurumlarının kapatıldığı ve kaynaklarının ilköğretime aktarıldığı bilinmektedir sonrası Okulöncesi eğitim yeniden gündeme gelmiş olsa da, esas gelişme, 1739 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile sağlanmıştır. Günümüzde eğitim, okul öncesinden başlayarak zorunlu hale getirilmiştir. Ancak zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla getirilen sistemi içinde okulöncesi eğitim kurumlarının yeri çok belirgin değildir. Okulöncesi okullaşmada 2015 yılı hedefinin %70 oranının aşılması şeklinde belirlenmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 15

16 İlköğretimde Gelişmeler İlköğretimin zorunluluğu ve devlet okullarında parasız olduğu 1924 anayasası Md.87 de tekrar edilmiştir. 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanunda: İlköğretim çağındaki çocuklar meslek mekteplerine gidemezler, İlköğretim çağını geçirmiş ve hiç öğrenim görmemiş çocukları alan kurumlar bunlara ilköğrenimi de vermek zorundadırlar Bu yasa, ilköğretim kurumlarını Şehir-Kasaba-Köy Gündüz ve Yatı ilk mektepleri olarak göstermiş, gündüz ilk mekteplerin, illerin özel idare gelirleriyle açılacağı hükmünü getirmiştir yılında Eğitim Bakanı Saffet Arıkan ın ifadesiyle 40 bin köyden 35 bin tanesinde okul ve öğretmen yoktur. Okulu olan bazı köylerde de ilköğretim ancak üç yıldır. Temmuz 1939 tarihli I. Eğitim şurasında tüm köy ilkokullarının 5 yıla çıkarılması kararlaştırılmıştır sayı ve 1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilköğretim 8 yıl olarak düzenlenmiş ve bu uygulamaya öğretim yılında deneme olarak başlanmıştır. Bu yasaya göre ilköğretim; 5 yıllık ilkokul ve 3 yıllık ortaokulu kapsamaktadır öğretim yılından itibaren ilköğretim tüm ülkede kesintisiz ve 8 yıl olarak uygulanmaya başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 16

17 Ortaöğretimde Gelişmeler 1930 tarihli lise ve orta mektepler talimatnamesinde; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi, Sosyoloji, Felsefe derslerine ağırlık verilmiştir programında ortaokullarda din dersi olduğu halde liselerde böyle bir ders yoktur da orta okullardan da din dersleri kaldırılmıştır. Tevhid-i tedrisat yasası gereği açılan İmam Hatip okulları da aynı yıllarda kapatılmıştır. II. Dünya savaşından sonra, uluslar arası ilişkiler, kitle iletişiminin gelişmesi, yabancı dile olan ihtiyacı artırmıştır. Bu amaçla 1955 ten itibaren, Kolej denilen, birçok dersin yabancı dille okutulduğu liseler kurulmuştur. Bu liselere Temmuz 1975 ten itibaren Anadolu Liseleri adı verilmiştir. Ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren İmam Hatip okullarının tekrar açılması 1951 yılında sağlanmıştır. Orta okullarda Din Dersinin tekrar okutulmaya başlaması öğretim yılında olmuştur. Liselerde ise isteğe bağlı olarak öğretim yılında din dersleri tekrar okutulmaya başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 17

18 1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Oraöğretim; temel eğitime dayalı olarak en az üç yıllık eğitim veren genel ve mesleki teknik öğretim kurumlarının tümüdür şeklinde tanımlanmıştır öğretim yılında da liselerde ilk kez Ahlak Dersi adı altında bir ders okutulmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra hazırlanan Anayasa da Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu hale getirilmiştir öğretim yılında, Din dersleri ile Ahlak dersleri birleştirilerek, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adıyla okutulmaya başlamıştır. Aynı Anayasa ile liselerin tüm sınıflarına Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük adında bir ders konulmuştur öğretim yılında geleneksel sınıf geçme sistemi kaldırılmış, Ders Geçme ve Kredi Sistemi uygulamaya konulmuştur. Ancak bu sistem, öngörülmeyen bazı sakıncalarının ortaya çıkması nedeniyle 1995 yılından itibaren kademeli olarak terk edilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 18

19 Yüksek Öğretimde Gelişmeler Ekim 1919 Nizamnamesiyle İlmi Muhtariyet (bilimsel özerklik) kazanan Darülfünun a 1924 te tüzel kişilik tanınmıştır. Cumhuriyet döneminde, Darülfünundan beklenen görevleri bu kurum yerine getiremediği gerekçesiyle 1933 reformu yapılmıştır Reformunu başlıca nedenleri: Darülfünunun inkılaplara karşı olumsuz tutum takınması, Topluma yararlı, ciddi bilimsel çalışmalar yapılamaması Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 19

20 Darülfünunun ıslahı amacıyla, 1932 yılında İsviçre den getirtilen Prof. Albert Malche, kuruma ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır yılında yapılan Üniversite reformunda bu şahsın raporunun çok önemli etkisi olmuştur. Malche in raporuna göre Darülfünunda başlıca aksaklıklar şunlardır; Fakülteler arasında bilimsel işbirliği yoktur. Hocalar sadece ders vermekte, araştırma yapmamaktadır. Derslerde çok yüzeysel şekilde notlar tutulmakta, çeviriler tez olarak kabul edilmektedir. Düşünce ve araştırmaya dayanmayan ezberci bir sistem uygulanmaktadır Hocalar görevlerini ciddiyetle yapmamakta, öğrencilere rehber olmamaktadır Hocalar, kurumdaki asli görevleri dışındaki işlerini daha fazla önemsemekte, asli işlerini yapmaya zaman bulamamaktadır. Hocalar arasında bilimsel bir işbirliği olmadığı gibi, sürtüşme, çekişme, nefret, makam ihtirası hakimdir Bu rapor sonrası, Mayıs 1933 te 2252 sayılı kanunla Darülfünun kaldırılmış, onun yerine İstanbul Üniversitesinin kurulması kararlaştırılmış, görev bu yasayla Eğitim Bakanlığına verilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 20

21 1933 Üniversite Reformunun temel özellikleri: Özerklik kaldırılmış, üniversite Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Darülfünun hocaları önemli ölçüde elenmiş, 151 öğretim üyesinden yalnızca 59 tanesi yeni kuruma alınmıştır. Kurumun ihtiyaç duyduğu öğretim üyeleri iki kaynaktan karşılanmıştır. Bunlar: Batıda öğretim görenler, doktora şartı aranmaksızın doçent olarak atanmıştır Nazi baskılarından kaçan Alman ve Yahudi hocalar istihdam edilmiştir. Üniversite, fakülte, Rektör, dekan gibi terimler kesin olarak yerleşti Ders programladı ve araştırmalar sıkı denetime alındı Üniversite-halk yakınlaşmasını sağlamak için yazın illerde Üniversite Haftaları düzenlenmiş, halka konferanslar verilmiştir. Yabancı hocaların eğitime katkıları: Birçok öğretim üyesinin yetişmesine katkı sağlamışlardır Birçok enstitü, klinik, laboratuvar, kürsü kurmuşlardır Çok sayıda öğrenci yetiştirmişlerdir. Hocaların çoğu Türkçe öğrenmiş, ders kitapları yayınlamışlardır reformu bekleneni verememiştir arası Türkiye de kalan Prof. Philipe Schwartz bunu iki nedene bağlar: Türk aydınındaki yetersizlik duygusu ve böbürlenme yüzünden başarılı olanları çekememe, Güvensizlik duygusundan kaynaklanan, bilimsel çalışmaya değil, makam ve mevkie önem vermek Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 21

22 1946 da 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkarılarak getirilen temel düzenlemeler: Üniversitelere özerklik ve tüzel kişilik tekrar verilmiştir., Üniversitelerin görev ve sorumluluk alanları belirlenmiştir. Buna göre: Bilim anlayışı sağlam, düşünceli aydın yetiştirmek Türk devrimlerine bağlı aydın yetiştirmek, Milli karakterli vatandaşlar yetiştirmek, Çeşitli mesleklere iyi eleman yetiştirmek, Ülke sorunlarına dönük bilimsel çalışma yapmak, Ülke kalkınmasında kurumlarla işbirliği yapmak, Araştırma inceleme sonuçlarını yayınlamak, Bilimsel alanlarda doktora yaptırmak, Toplumun genel düzeyini yükseltici bilimsel verileri yaymak 1946 da çıkarılan yasa 1973 yılına kadar yürürlükte kalmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 22

23 27 Mayıs 1960 ihtilalından sonra 147 üniversite öğretim üyesi ve yardımcısı üniversitelerden uzaklaştırılmıştır anayasasına ilk kez üniversitelerle ilgili bir madde yer almıştır: Madde 120: Üniversiteler ancak devlet eliyle ve kanunla kurulan, bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden oluşan organlar eliyle yönetilir, denetlenir. Üniversite organları, öğretim üye ve yardımcıları, her ne surette olursa olsun üniversite dışı makamlarca görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Siyasi partilere üye olma yasağı öğretim üyeleri için uygulanmaz, ancak parti merkez teşkilatı dışında görev alamazlar. Bu madde 12 Mart 1971 yılında kısmi değişikliğe uğramıştır. Buna göre bazı düzenlemeler şöyledir: Üniversite özerkliği, üniversite bine ve eklerinde işlenen suçları kovuşturmaya engel olamaz. Üniversite yönetimi, devletin gözetimi altında kendi yönetici ve organlarını seçer 1965 yılında çıkarılan Özel Okullar Kanununu ile, özel yüksek okullar açılmaya başlanmış, ancak 1971 de Anayasa mahkemesi, Üniversiteler ancak devlet eliyle kurulur hükmü gereği bu uygulamayı durdurmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 23

24 Temmuz 1973 te 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu yayımlanmıştır. Bu kanunla getirilen bazı düzenlemeler şunlardır: Üniversitelerin görevleri ayrıntılı belirlenmiştir. Yüksek öğretime yön vermek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu oluşturulmuş, Ancak Anayasa Mahkemesinin, bu yasanın önemli maddelerini iptal ettiğinden kurul çalışmamıştır. Üniversiteler Arası Kurul oluşturulmuştur. Asistanlığa girişte doktora şartı getirilmiş, ancak bu madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Öğretimde öğrencilerden harç alınacağı belirtilmiş, ancak bu madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir te 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 3. maddesinde yer alan örf ve adetlerine bağlı olarak yetişmesi ifadesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 12 Eylül 1980 tarihli askeri ihtilal sonrası, Üniversitelerde anarşi ve terör son bulmuştur. 6 Kasım 1981 tarihli 2547 sayılı YÖK kanunu yayımlanmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 24

25 Mesleki ve Teknik Eğitim Cumhuriyet öncesi, savaşlar nedeniyle mesleki ve teknik eğitim yeterli gelişme gösterememişti ye kadar meslek ve sanat okulları açma ve yürütme işi il ve belediye idareleri sorumluluğundaydı. Bu tarihte çıkarılan bir yasa ile okulların masrafları yine bu idarelerce karşılanmak üzere bu okulların program, araç-gereç, öğretmen yetiştirme ve istihdamı görevi Eğitim Bakanlığına verildi de Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kuruldu. İlk genel müdür olan Rüştü Uzel yıllarca teknik ve mesleki eğitime büyük emek verdi de mesleki ve teknik okulların masrafları Eğitim Bakanlığı bütçesine alındı. Adı geçen genel müdürlük yerine Mesleki ve Teknik Eğitim Müsteşarlığı kuruldu den itibaren çok sayıda Kız Sanat ve Yapı Endüstrileri ve Ticaret okulları kuruldu Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 25

26 de Kız Teknik, de Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulları açılmıştır da Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, de Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu açılmıştır den itibaren Orta Sanat Okulları tedrici olarak genel orta okullara dönüştürülmüştür. Buna neden olarak şunlar ileri sürülmüştür: Bu okulların öğrencileri çok fazla ders yükünden dolayı sağlıkları ve bedensel gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. İlkokul eğitimi bir meslek ve sanat öğrenmek için yeterli değildir. Mesleki eğitim pahalı olup, ortaokullardan öğrenci almak sistemi daha ekonomik hale getirmektedir den itibaren mesleki ortaokullar tekrar açılmaya başlamıştır öğretim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim nedeniyle meslek liselerinin orta kısımları kapatılmıştır. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, öğretim ve eğitimin birliğini sağlamakla beraber medreselerin de kaldırılmasını sağlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 26

27 Medreselerin kapatılması Eğitim Bakanı Vasif Çınar ın 11 Mart 1924 tarihli bir genelgesiyle gerçekleşmiş, kadar medrese öğrencisi ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen okullarına aktarılmıştır. Cumhuriyet hükümeti, bir kısım dinî kurumları kapatmış, bunların yerine yeni sistemde eğitim veren İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulları açtı. Başlangıçta 29 adet açılan İmam ve Hatip mekteplerinin sayıları her yıl azaltılmış, öğretim yılında, öğrenci yokluğu gerekçesiyle kalanları da kapatılmıştır de İlahiyat Fakültesi kapatılmış, yerine İslâm Tetkikleri Enstitüsü kurulmuştur Ayrıca ilk ve ortaöğretimde din derslerinin saatleri azaltılmış, bu dersler bir süre sonra tamamıyla kaldırılmıştır Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayanılarak İmam-Hatip okulları 1951 yılında yeniden açıldı İlk olarak, 7 ilde imam-hatip okulu açıldı. Daha sonra sayıları süratle artan İmam-Hatip Okulları, 1974 yılında İmam-Hatip Lisesi olarak yeniden düzenlendi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 27

28 Özel Öğretim, Azınlık ve Yabancı Okullar Türklerin Giriştiği Özel Öğretim: Cumhuriyet döneminde Türklerin giriştiği Özel Öğretimde ciddi gelişmeler görülse de bunlar birkaç büyük şehir ile sınırlıdır. Özel okullar genellikle sağladıkları daha kaliteli eğitim ve dil öğrenme imkanı nedeniyle varlıklı ailelerce tercih edilmektedir tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu, özel yüksek okul açmaya imkan sununca, açılan özel yüksek öğretim kurumları, üniversiteye giremeyen varlıklı aile çocuklarına mekan olmuştur. Bu kurumlar 1971 de Anayasa mahkemesi kararıyla kapatılmıştır Anayasası, bazı şartlarda Vakıflar tarafından üniversite kurulabileceğini belirtmiştir yılı itibarıyla Türkiye de 62 adet Vakıf Üniversitesi ile, 7 adet Vakıf Yüksek Okulu bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 28

29 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 29

30 Azınlıkların Giriştiği Özel Öğretim: 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması, Türkiye deki azınlıkların eğitimlerine ilişkin hükümler taşır. Buna göre: Ekalliyetler, masrafları kendilerine ait olmak üzere her türlü mektep açabilecek, buralarda kendi dilleriyle öğretim yapabileceklerdir. Bu okullarda zorunlu olarak Türkçe okutulacak, devlet ve belediye bütçelerinden imkanlar ölçüsünde bu okullara yardım edilebilecektir. Yunanistan da kendi topraklarında yaşayan azılığa aynı hakları tanıyacaktır. Yabancıların Giriştiği Özel Öğretim: Lozan antlaşması ve ekleriyle, başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere yabancı okullar tanınmıştır ten itibaren azınlık ve yabancı okullarda dini propaganda yasaklanmış, yabancı okullar sıkı denetime alınmıştır. Yabancı okullar, Türk eğitim sistemine bir kalite kazandırmakla birlikte Müslüman çocuklarının kendi kültürlerinden kopmalarını getirmiştir yılında Bursa da Amerikan Kız Lisesinde Hıristiyan olan üç öğrencinin durumu tartışma konusu olmuş, bir tek yabancının yaşamadığı kentlerde yabancı okulların varlık sebebi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 30 tartışılmıştır.

31 Yabancı okullara Müslüman ailelerce rağbet gösterilmesinin başlıca nedenleri söyle sıralanmaktadır: Yabancı dilin tek başına sanıldığı kadar önemli olmadığının bazı varlıklı ailelerce kavranamayışı, Varlıklı ailelerin eğitimden; piyano, Avrupa görgü kuralları ve batılı dil öğretimini anlamaları, Yatılı olan bu okullara çocuklarını gönderen varlıklı velilerin, çocuklarına karşı görevlerini böyle ifa edebileceklerine inanmaları, Görkemli binaları, iyi giyimli kibar öğretmenleri ile yabancı okulların Müslüman zenginleri etkilemesi, Zenginlerin daha kibar ve aristokrat görünme arzusu, Devlet okullarının sayı ve kalite bakımından yetersiz kalması te çıkarılan 625 sayılı yasayla azınlık ve yabancıların yeni okullar açmaları, okul binası yapmaları yasaklanmıştır. Okulların programlarının da dengi olan Türk okullarının programıyla aynı hale getirilmiş, ders kitapları, öğretmen atamaları MEB onayına tabı tutulmuştur Bugün Türkiye de 38 azınlık, 18 yabancı okul bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 31

32 Özel Dersanaler Özel dershanelerin varlığı Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar dayanır. Başlangıçta yetişkinler için yabancı dil, sanat, ticaret ve ev ekonomisi kursları düzenleyen özel dershaneler 1930 dan sonra öğrenci yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlemişlerdir tarih ve 625 sayılı kanuna tabi olarak, gittikçe sayıları artmıştır. Günümüz özel öğretiminin dayandığı temel yasa 1984 tarihli ve 3035 sayılı yasadır. Özel dershanelerin yaygınlaşmasının başlıca nedenleri: Kalabalık sınıflar, öğretmen, araç-gereç, laboratuvar eksikliği nedeniyle eğitimde kalitenin düşmesi, Bölgeler ve okullara göre öğretmen dağılımının dengesiz olması Öğretmenlerin farklı kurum ve yöntemlerle yetiştirilmesi, Okullarda derslerin boş geçmesi yahut niteliksiz öğretmenler, Giriş sınavıyla öğrenci olan okulların sayı ve kontenjanlarının yetersizliği, Farklı programlarda yetişen çocukların üniversiteye girişte aynı sınava tabi tutulması Günümüzde özel dershanelerin temel varlık amaçları: İlk ve orta öğretimde çocukların zayıf oldukları dersleri takviye, Giriş sınavıyla öğrenci alan orta ve yüksek öğretim sınavlarına hazırlamak Bütünleme ve okul dışından Yrd. bitirme Doç. Dr. sınavlarına Ali Gurbetoğlu hazırlamak İstanbul Ticaret Üniversitesi 32

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 9. Cumhuriyet Dönemi ( ) Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

Türk Eğitim Tarihi. 9. Cumhuriyet Dönemi ( )  Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Türk Eğitim Tarihi 9. Cumhuriyet Dönemi (1923 - ) Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com Cumhuriyet Dönemi 1923 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Cumhuriyet Dönemi Eğitimin önemi

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler I. Ailenin Korunması Madde 41- Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Milli Eğitimin Amaç, İlke ve Esasları Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Kapsamı: Milli eğitiminin genel amaçları Milli eğitiminin temel ilkeleri

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ EĞİTİM SİSTEMİ Sistem Nedir? Eğitim sistemini bir bütün olarak ele alıp çözümleyebilmek için öncelikle sistem kavramını ve öğelerini irdelemek gerekir.

Detaylı

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29,

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Giriş Cumhuriyetten önce din eğitimi camiler, medreseler, tekkeler, enderun, sıbyan mektepleri, rüştiye, idadi ve sultaniler gibi çeşitli

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 6. Baskı Editör: Prof. Dr. Vehbi ÇELİK TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ISBN 978-605-0022-17-9 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Eğitimin Hukuksal Temelleri. Doç. Dr. Adnan BOYACI

Eğitimin Hukuksal Temelleri. Doç. Dr. Adnan BOYACI Eğitimin Hukuksal Temelleri Doç. Dr. Adnan BOYACI 1 2/61 Kurallar İnsanların bir arada ve düzen içinde yaşayabilmeleri için toplumsal kurallar ortaya çıkmıştır. Din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları olarak

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 4. Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politikaları

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 4. Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politikaları EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 4. Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politikaları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr 4. Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER DEMOKRASİ EĞİTİMİ ve OKUL MECLİSLERİ PROJESİ... 1 Giriş... 1 Projenin Amacı... 2 Projenin Stratejisi... 3 Projenin Hazırlık ve Uygulama Dönemindeki Faaliyetler... 4 Projenin Aşamaları... 6

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Editörler Hasan Basri MEMDUHOĞLU Kürşad YILMAZ. Geliştirilmiş 6. Baskı

Editörler Hasan Basri MEMDUHOĞLU Kürşad YILMAZ. Geliştirilmiş 6. Baskı Editörler Hasan Basri MEMDUHOĞLU Kürşad YILMAZ Refik BALAY Aynur Bozkurt BOSTANCI Tuncer BÜLBÜL Aycan Çiçek SAĞLAM Kamile DEMİR Abdurrahman İLĞAN Cemalettin İPEK Hasan Basri MEMDUHOĞLU Güven ÖZDEM Cem

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kuaförlük, güzellik ve cilt bakımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

Detaylı

2. BÖLÜM EĞİTİMİN AMAÇLARI VE HUKUKSAL TEMELLERİ Öğrenci bu bölümü öğrendiğinde; 1. Eğitimde amaçları öğrenir, 2. Okulun amaç ve işlevlerini kavrar,

2. BÖLÜM EĞİTİMİN AMAÇLARI VE HUKUKSAL TEMELLERİ Öğrenci bu bölümü öğrendiğinde; 1. Eğitimde amaçları öğrenir, 2. Okulun amaç ve işlevlerini kavrar, 2. BÖLÜM EĞİTİMİN AMAÇLARI VE HUKUKSAL TEMELLERİ Öğrenci bu bölümü öğrendiğinde; 1. Eğitimde amaçları öğrenir, 2. Okulun amaç ve işlevlerini kavrar, 3. Eğitimin işlevlerini hukuksal kuramlara göre açıklar,

Detaylı

Projemizin dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlikler yönetmeliğidir.

Projemizin dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlikler yönetmeliğidir. 1 Đçindekiler Đçindekiler...... 2 Projenin Adı....... 3 Projenin Dayanağı....... 3 Projenin Zaman Çizelgesi... 3 Projenin Kapsamı (Hedef Kitle)..... 3 Projenin Konusu..3 Projenin Amaçları...... 3 Projenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 SAYI: 2676-2687 2014 YILI 77. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Trikotaj konusu ile ilgili hangi

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ 10 Eğitimin Hukuksal Temelleri PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Prof. Dr. Erdoğan BAŞAR 1 Ünite: 10 EĞİTİMİN HUKUKSAL TEMELLERİ Prof. Dr. Erdoğan BAŞAR İçindekiler 10.1. Toplum ve

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

-> 11 12.27.2013 13:49

-> 11 12.27.2013 13:49 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) (1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. b)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) (1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. b)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Resmî Gazete : 24.6.1973/14574 Ek ve Değişiklikler: 1) K. No. 2842/16.6.1983 ( 18.6.1983/18081 RG ) 2) K. No. 2947/9.11.1983

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

Köy Enstitüleri ve Kuşsaray

Köy Enstitüleri ve Kuşsaray Köy Enstitüleri ve Kuşsaray Her yönüyle oldukça kapsamlı olan Köy Enstitüleri olgusunu birkaç sayfada açıklamak oldukça zor bir iş. Ben yinede; olduğunca anlaşılır biçimde açıklamaya ve özetlemeye çalışacağım.

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde;

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde; ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: 3308 Sayılı kanuna göre en az ilköğretim mezunu olup, Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını gerçek iş ortamında Öğreten bir eğitim sistemidir.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU. Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU. Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574 Değişikliğe Ait Kanun No: 2842 Kabul Tarihi : 16/06/1983 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, 6 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29259 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI GALATASARAY LİSESİ, GALATASARAY ORTAOKULU VE GALATASARAY İLKOKULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Ankara 2016 A. GİRİŞ Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ve üniversitelerde farklı akademik alanları tercih edecek olan ya da dil eğitimi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı

T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK SORU BANKAM İLKÖĞRETİM 8 ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör Osman BULKAN Yazarlar Cengiz AYSEL OKUL istik Dizgi ve Grafik Gülçin KAYTAN Caner ÇAVUŞ Baskı Cilt : Umut Matbaacılık

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 I Kanunun kapsamı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

Millî Eğitim Temel Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı ' Sayı : 14574)

Millî Eğitim Temel Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı ' Sayı : 14574) 533 Millî Eğitim Temel Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ' 24. 6. 1973 - Sayı : 14574) No. 1739 Kabul tarihi D I - Kanunun kapsamı : MADDE 1. Bu kanun, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç

Detaylı

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi, ...EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 12/02/... Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası Toplantıda Bulunanlar:. GÜNDEM: 1.Açılış

Detaylı

Vakıf. Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık

Vakıf. Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Vakıf ÜnIversItelerI Hukuku Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Prof. Dr. Hasan FehIm Üçışık, 06.11.1943 tarihinde İstanbul da doğmuştur. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1982 yılında

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin.

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin. İstiyoruz ki; Okulumuzda, Öğrenme Temel İhtiyaç Kabul Edilsin.Hem Öğretenler, Hem Öğrenenler Birbirlerinin Gelişimine Yardımcı Olsun. ÖĞRENEN OKUL Modeli Oluşsun İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük

Detaylı