2023 DÜNYASINDA BARTIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2023 DÜNYASINDA BARTIN"

Transkript

1 2023 DÜNYASINDA BARTIN

2 2023 DÜNYASINDA TÜRKİYE? NİYET Öngörü Projesinin başlangıç adımı olarak, farklı toplum kesimlerinden geniş bir topluluk ile 2023 dünya ve Türkiye tablosu çizmek.

3 ZORLUKLAR! Çatışan gelecekler Meşruiyet kaygısı Toplumsal beceri eksikliği

4 Yöntem Arayışları Toplumsal temsil sorunları; toplum kesimleri Dünyaya bakma ve anlama farkları; disiplinler Bireysel ve toplu etkileşim araçları; görüşmeler, web ortamı, Zaman baskısı

5 Bartın ın Stratejik Vizyonu 2023 Yöntem 1. Bir ülkeyi, toplumu tarif eden kriterler, 2. İlin genel bir tasviri, dünyasını belirleyecek eğilimler ve belirsizlikler, Ekonomik Teknolojik 4. Türkiye Bazında Olası Senaryolar, 5. İl Bazında Stratejiler ve Senaryolar, 6. Türkiye Vizyonu. 7. Sonuç

6 Ekonomik Performans Kamunun Etkinliği İş Dünyasının Etkinliği Altyapı 1.Yargının etkinliği(isabet, hız, evsensellik, kuvvetler dengesine 1.Arge harcama payı uyum) 1.Sektörel üretim ve harcamalar büyümenin kaynağı 2.Yüksek katma değer yaratan sektörler 3.Kaynakların dengeli, süreklilik sağlayacak şekilde dağılımı ve kaynak israfının önlenmesi 4.Öncelikli sektörlerin etkinlik odaklı belirlenmesi 5.Sermaye yoğun teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı 6.Makro ekonomik dengelerin avantaj yaratacak şekilde uyumlandırılması 7.Niteliği arttırıcı sürekli eğitim doğrultusunda nitelikli iş gücüne dayalı istihdam 8.Faktör piyasalarının rekabetçi piyasa şartlarına göre düzenlenmesi 9.Yaratılan değerin adil paylaşımı Rekabet Gücünü Belirleyen Kriterler 2.Performans ölçütlerine dayalı kamu yönetim anlayışı(hesap verilebilirlik, keyfilikten uzaklık) 3.Saydamlık (kamu uygulamalarının açıklığı alenilik) 4.Kamu çalışanlarının etkinliği 5.A.Temel altyapı ve hizmetlerde kamunun payı (GSMH %) (kamu harcamalarındaki) 5.B. Ticari faaliyetlerde kamunun payı 6."yerinde" insiyatif kullanabilme yeteneği (bürokrasi etkinliği-iş yapmak için imza sayısı) 7.Kamu idaresine güvenirlilik indeksi (reel faiz oranları, istikrar) 8.Eğitim - sayısal ve niteliksel kriterler 9.Ulusal inovasyon sisteminin etkinliği 2.Çalışma yaşındaki nüfusun oranı 3.Satın alma gücü kalitesi cinsinden genel verimlilik 4.Eğitilmiş insan gücü 5.İş gücü verimliliği 6.Yabancı sermaye payı 7.Yeni firma sayısı / girişimcilik 8.Sosyal sorumluluk 9.Dünya ticaretindeki pay 1.Enerjide, uygun maliyetlerle güvenli seçeneklerin yaratılması; sürdürülebilir, çevre dostu enerji teknolojilerinde yetkinlik 2.Hızlı, ekonomik ve teknolojik açıdan yetkin, entegre ulaşım sistemleri 3.Suyun stratejik karakterli bir kaynak olarak değerlendirilmesi ve su teknolojisinin geliştirilebilmesi 4.Yeterliliği belgelendirirlmiş (sertifikasyona dayalı) kurumlar ve eğitim sistemi 5.Temiz ürün, temiz üretim teknolojilerine egemenlik 6.Doğal kaynakların değerlendirilmesinde ekonomik faydanın maksimizasyonu 7.Kültür ufku geniş, yaratıcı ve sorgulayıcı, bilim ve teknolojiyle barışık, nitelikli istihdam yaratan bir eğitim 8.Sağlıkta AB normlarına uyum, uluslararası düzeydeki hakların yerleştirilmesi 9.Uluslararası altyapı ağlarına entegrasyon

7 Bartın, 2143 km 2 lik bir alana kurulmuş, 2009 nüfus sayımına göre il nüfusuyla, 4 ilçe, 9 belediye, 50 mahalle, 260 köy den oluşan ve %84.03 okuma yazma oranına sahip, kişi başına düşen GSYİH 1061 $, Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 55.sırada olan küçük bir ildir. İlin ekonomik yapısını belirleyen ana unsurlar madencilik, tarım ve ticarettir. Ayrıca; el işlemeleri, tel kırma, dokumacılık, ağaç oymacılığı ( çekicilik ), gemi yapımcılığı, taş sac yapımı, günümüzden gelen belli başlı el sanatlarıdır nüfus sayımına göre işgücünün sektörel dağılımı incelendiğinde; %71,27 ile Tarım Sektörü önde gelmektedir. Daha sonra % 16,20 ile Hizmetler, %7,90 ile Sanayi ve % 4,63 ile Ticaret gelmektedir. İlimizin iç ve dış ticaretinin başlıca konusunu tarım ve sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Hayvancılık düşük kapasitelidir. Su ürünleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir. İl Ekonomisi İçinde Sektörlerin Payları Sektör Payları (%) İstihdam (%) Tarım 19,5 71,27 Sanayi 10,7 7,90 Diğer (Hizmetler, Ticaret v.b.) 69,8 20,83 TOPLAM Kaynak: TUİK Verileri ( )

8 İlimizdeki sanayi tesisleri toprak, plastik, mobilya, makine, konfeksiyon, gıda (konserve, süt ve süt ürünleri, helva, doğal kaynak suyu, defne yaprağı ve çam fıstığı), madencilik ve tekstil ve konfeksiyon sanayi ağırlıklıdır yılı ihracat tutarı $ ithalat tutarı $ gerçekleşmiştir. İhracat ve İthalat Tutarları Yıllar İhracat ($) İthalat ($) ( MART ) Kaynak: TUİK Verileri ( )

9 İl İstihdamının arttırılması ve göçün önlenmesi ekonomik açıdan önemli bir konudur. İşsizlik nedeniyle genç nüfusun diğer illere göçü, beyin göçü çok fazladır. İller arasında Bartın Emekli Kişi sayısında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu da çalışan işgücünün azlığını ifade etmektedir. Potansiyel nitelikli elemanlar ise işgücü noksanlığından başka illere göç etmektedirler.

10 İLÇELER İlin Göç Durumu Nüfus Hareketleri ŞEHİR BARTIN KÖY NÜFUSU TOPLAM ŞEHİR AMASRA KÖY NÜFUSU TOPLAM ŞEHİR KURUCAŞİLE KÖY NÜFUSU TOPLAM ŞEHİR ULUS KÖY NÜFUSU TOPLAM BARTIN GENEL TOPLAMI ŞEHİR KÖY NÜFUSU TOPLAM * TÜİK ADNKS SONUÇLARI (Köy Nüfusu: Belde+Köyler)

11 Sanayi ve ticari canlılık açısından kamu yatırımlarının az olması ticareti olumsuz etkilemektedir. Buna ek olarak da kendi kapalı piyasası içinde kalan ilimizde tasarruf mevduatı birikimlerinin sanayi yatırımlarına yönlendirilememesi de istihdamı etkilemekte dolaylı olarak da göç artmaktadır.

12 Bartın İlindeki Bankaların Toplam Mevduatları ve Türkiye İçindeki Payı Yıllar Banka Şube Sayısı Türkiye Banka Şube Sayısı Mevduat Miktarı Türkiye Banka Mevduat Miktarı Birim Türkiye İç Payı (%) (Milyar TL.) 0, (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin TL.) 0.15 Kaynak: TBB (2008)

13 Bartın Limanı askeri amaçlı kurulmuş bir liman olup söz konusu amaçla kullanımı 1969 yılına kadar sürdürülmüştür. Bu tarihten sonra liman arkasında karasal yönde Bakanlar Kurulu kararı ile Endüstri Bölgesi ilan edilmiş olup, sivil trafiğin limana girişi liman kapasitesi arttırılarak sağlanmıştır. Halen Bartın Limanının sivil trafiğe açık olan bölümünde mal akımına yönelik deniz trafiği sürdürülmekte olup, yükleme ve boşaltma hizmetlerinin yanı sıra, sivil trafik tarafından talep edilen liman hizmetleri de sürdürülmektedir. Bartın Limanı İhracat ve İthalat Durumu Yıllar İhracat ($) İthalat ($) Kaynak: TUİK Verileri ( )

14 Sanayi Yapısı Bartın'ın sanayi yönünden gelişmesi son yıllarda hızlanmış, özel sektöre küçük ve orta ölçekli çok sayıda yatırım gerçekleştirilmiştir. Bartın sanayisinin en başta gelen özelliği sayıca özel sektör ağırlıklı olmasıdır. Önemli sektörlerin başında; toprak, tekstil konfeksiyon, orman ürünleri kömür ve plastik, metal eşya, gıda ve orman ürünleri ve mobilya sanayi gelmektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletme sayıları ve istihdam durumları tablo halinde aşağıda verilmiştir. Faaliyet Gösteren Sıra No Sektör Adı Toplam İstihdam Tesis Sayısı 1 Gıda Sanayi Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi Kimya, Kömür ve Plastik Sanayi Taş ve Toprağa Dayılı Sanayi Metal Eşya, Makine ve Teçhizat Sanayi Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Diğer TOPLAM Kaynak: İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü (2007)

15 KOSGEB Desteklerine İlişkin Çalışmalar İlimizde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri genelde küçük işletmeler olup, sayıları 60 civarındadır. Bu işletmelerin üretim konuları çeşitlidir. Bu işletmelerin ürün ve hizmetlerinde kalite ve verimliliği arttırmak, teknolojik düzeylerini yükseltmek, pazar paylarını büyütmek ve uluslararası pazarlarla rekabet edebilmeleri ve KOSGEB desteklerinden yeterince faydalanabilmelerini sağlamak için, Zonguldak KOSGEB Müdürlüğünce bu kapsamda, ilimizde 65 firma ziyaret edilmiş olup, işletmelerin Yararlanıcı Durum Tespit Formları doldurulmuş ve işletme bilgileri KOSGEB Veri Tabanına aktarılmıştır. Bartın ilinde faaliyet gösteren KOBİ lere sağlanan destekler şöyledir. 2 İşletmeye Altyapı ve Üstyapı uygulama projesi desteği 2 İşletmeye Ortak Kullanım amaçlı Makine-Teçhizat Desteği, 16 İşletmeye Danışmanlık Desteği, 1 İşletmeye Bilgisayar Yazılım Desteği, 9 İşletmeye Eğitim Desteği, 8 İşletmeye Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği, 13 İşletmeye Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği, 4 İşletmeye İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Programı Katılım Desteği, 13 İşletmeye Nitelikli Eleman Desteği, olmak özere toplam 68 işletmeye ,66 TL tutarında kaynak sağlanmıştır.

16 KOSGEB Eylül 2005 tarihinden sonra Bartın ilinde desteklerini daha fazla işletmeye ulaştırmayı hedefleyerek Sinerji Odağı' nı BARTIN TİCARET SANAYİ ODASI bünyesin de faaliyete geçirmiştir. Bu amaç doğrultusunda Bartın Sinerji Odağı Bartın İlinde KOSGEB Hizmeti Ulaşmayan KOBİ Kalmasın sloganıyla yola koyularak ilk etapta 20 işletmenin incelemesini gerçekleştirip, işletmelerin KOSGEB veri tabanında yer alması sağlanmış, işletmelerden 8 tanesi Stratejik Yol Haritası hazırlayarak KOSGEB desteklerinden yararlanma süreci başlatılmıştır. KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı İşletme Aktif Pasif Toplam Kredi Türkiye Sırası Acil Destek ve Yüz bin KOBİ Kredisi Sel Kredisi TOPLAM

17 Teknoloji Eğilimler 1.Teknolojik inovasyondaki yetkinlik rekabet gücü açısından mutlak bir belirleyici olacak. 2.Bütün sektörlerde bilişim ve iletişim teknolojilerinin önemi artarak devam edecektir. 3. Bioteknoloji, nanoteknoloji vb jenerik teknolojiler gelişimlerini hızla sürdürecek ve ekonomik ve sosyal hayatta önemli değişimlere neden olacaktır. 4.Ulusal ölçekten firma ölçeğine kadar teknoloji yönetimi en az, teknojiye sahip olmak kadar önem kazanacaktır. 5.Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel ürünler üretilmeye devam edecektir. 6.Çevrenin korunması amacı ile yenilenebilir enerji elde edilmesi ve temiz, geri dönüşen ürün ve temiz üretim önem kazanmaya devam edecektir. 7.Tohumda teknolojiye egemen ülkeler dünya tarımını kontrol edecek. Belirsizlikler 1.Dünya'da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknoloji düzeyi farkı gittikçe artacak ve teknolojik gelişmeler gelişmekte olan ülkelerin sıçrama yapmasına fırsat yaratacaktır/yaratmayacaktır? 2.Teknolojik gelişimin birey ve toplum üzerinde olumlu/olumsuz etkileri olacaktır. 3.Teknolojik gelişimlerin sınırında, hangi yeni teknolojileri getireceği belirsizdir.

18 Ekonomi Eğilimler 1.Küreselleşmenin gelişmeye devam etmesiyle Dünya ölçeğinde rekabet şiddetlenecek. 2.Çin, Hindistan ve Avrasya gibi yeni üretim ve ticaret olanakları ortaya çıkacak. 3.Teknolojik kapasitenin ekonomik gelişmelerdeki rolü daha da artacak ve fikri mülkiyetin önemi artacak, dağılımı daha da eşitsiz hale gelecek 4.İş gücünün niteliğinde bilgi hayati bir önem kazanacak ve bilgiye dayalı ekonomik faaliyetler istihdam içinde en önemli paya sahip olacak 5.Uluslararası standartlar hayati önem taşıyacak Belirsizlik 1.Ülke içi ve ülkeler arası eşitsizlikler artacak (yaşam kalitesi) (çok/az) 2.Para, sermaye ve mal akımlarının önündeki engeller asgari düzeye inecek(çok/az) 3.İş gücünün ülkeler arası dolaşımı artacak(çok/az) 4.Devletin ekonomiye müdahalesi daha da azalacak; ekonomik karar süreçlerinde özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin önemi artacak; devletin kamusal ve sosyal alandaki rolü sınırlanacak; sosyal devletin işlevi değişecek(çok/az) 5.Bioteknoloji ve genomik kilit teknoloji olacak ve ülkelerin gelişmesinde kritik bir faktör oluşturacak/oluşturmayacak

19 OLUMLU SENARYO Küreselleşmenin devam etmesi ile Dünya ölçeğinde rekabet şiddetlenecek, yeni teknolojilere talep artacak ve teknolojik inovasyon da yetkinlik rekabet gücünün belirleyicisi olmaya devam edecektir. Her ölçekte teknoloji yönetimi önem kazanacak, bio, nano teknoloji ve genomik, gelişimlerini hızla sürdürecek, toplumsal hayatı etkileyecektir. Bütün sektörlerde bilişim teknolojilerinin önemi artarak devam edecektir. Uluslararası standartlar, fikri mülkiyet haklarının etkinliğini kuvvetlendirecektir. Gelişmelerle ülkeler arası eşitsizlikler uluslar arası işbirliği ve çatışma yönetimi teknikleri ile en aza indirilmeye çalışılacak, en fakirlerin borçları silinecek, borçlu ülkelere indirimler ve kolaylıklar sağlanacaktır. Yeni işbirliği ve barış ortamı sayesinde serbest sermaye,mal ve hizmet akımlarının gelişmekte olan ülkeler ekonomilerini şiddetle olumsuz etkilemesini engelleyecek finansal rejimler ve uluslar arası kurumlaşma sağlanmış olacak böylece yaratılan büyüme ekonomilerinden geçmişte serbest ticaretten olumsuz etkilenen ülkelerin daha fazla gelir elde etmeleri sağlanacak, gelir eşitsizlikleri azalacaktır. Aynı şekilde gelirleri artan az geliş ülkelerde yönetim kendi illeri için aynı uygulamaları yaparak sosyal adalet sağlanacak çok gelişmiş iller az gelişmiş illere destek olarak ülke genelinde bir büyüme sağlanacak. Teknoloji farkını azaltacak fırsatlar yeni teknolojik gelişmeler nedeni ile olası hale gelecektir. Turizm ekonomik sektör olarak büyüyecek, gelişmiş ülkelerdeki demografik değişimlerin etkisi ile emekli ve yaşlı nüfusu artacak başta sağlık olmak üzere bütün sektörleri gelişecektir. Endüstriyel tarıma ek olarak gıda sektöründe ciddi ekolojik tarım girdisi olacaktır. Tohumda teknoloji egemen ülkeler dünya tarımını kontrol edecektir. Çevre sorunları global bir özellik gösterdiğinden kirlilik ve iklim değişikliği herkesi etkileyecek. Dünya, çevre sorunlarına ortak çözüm bulmaya çalışacak fosil yakıt kaynaklarının azalması ile birleşerek bu durum temiz enerji (yenilenebilir enerji kaynakları, yakıt pilleri) kullanımını artıracak, endüstriyel üretimin çevre dostu özelliği artıracak temiz, geri dönüşlü ürün ve genelde çevre teknolojileri önemli sektörler haline gelecektir. Küresel boyutta yeniden müzakere edilecek insan-doğa ilişkisi daha sürdürülebilir bir büyüme perspektifini ortaya koyacak, sınırsız büyüme istekleri yerini tüketim kültürünün değil yaşama kültürünün öne geçtiği bir uygarlık iklimine bırakacaktır. Dünya ölçeğinde nüfus artışı hızı azalacak artışın büyük kısmı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir uluslararasılaşan tüketim yeni bireyselleşen tüketim kalıpları yaratacak, bu kalıplar yaşam tarzları şeklinde kültürel faklılıklara yansıyacaktır. Makdonaltlaşma (tektipleşme) artacak ancak yerel kültürler buna direnecektir. Yerel bilgi, yerel kimlik ve politikalar geliştiremeyen kültürler kimliksizleşecektir.

20 OLUMSUZ SENARYO Küreselleşme süreci ekonomik ve teknolojik farklılıkları keskinleştirmekte, dünya ticaretinde bloklaşmaların artışı siyasi ve askeri güç kullanımını artırıp çatışma olasılıklarını artırmaktadır. ABD'nin Ortadoğu politikaları bağlamında hazır yedek güç olarak görev biçilen Türkiye, Ortadoğu'nun haritasının ABD çıkarları temelinde yeniden çizilmesinde ve Irak, İran, Basra Körfezi müdahalelerinde İsrail ile birlikte en önemli oyunculardan biridir. Bağımsız hareket etme yeteneği, AB kapısında yıllardır sırada bekletilme, IMF/Dünya Bankasına yüklü borçları ve büyük Marmara depremi ile zayıflayan Türkiye, bu rolü oynamaya direnememektedir. İklim değişiklikleri, türlerin kaybı ve çevre kirliliğinin ulaştıkları boyutlar dünyanın sürdürülebilirliğini ciddi olarak tehdit etmekle birlikte özellikle ABD'nin uzlaşmaz ve saldırgan siyaseti nedeniyle uluslararası işbirliğine dayanan önlemler alınamamakta, petrol tekellerinin ABD hükümeti üzerindeki olumsuz etkisi, yenilenebilir enerji kaynakları ve daha az tüketime dayanan sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hayata geçirmeyi geciktirmektedir. Giderek kıt kaynak olarak belirmiş olan su, bölgesel krizlerin ve çatışmaların nedeni haline gelmiştir. Eşitsiz teknolojik gelişme, mevcut uçurumu derinleştirmekte, gelişmekte olan ülkelerin teknolojik sıçrama yaparak yetişmesi zorlaşmaktadır. Kamu kaynakları da dahil büyük fonları genetik, biyoteknoloji ve bilişim teknolojileri alanlarına yoğunlaştıran gelişmiş ülkeler, özellikle organ nakli, hastalıklar ve uzun yaşam sektörlerinde önemli yol almışlar, bütün bu gelişmelerin ülkelerinde kalmasını artan bloklaşma yardımıyla da sağlayarak ekonomik rejimini bir 'süper ırk olarak ortaya çıkarmaya başlamışlardır. Makdonaltlaşma ile başlayan kültür aşınması, yerel kültürler, diller ve zenginliklerin, muazzam bir tüketici kültürü saldırısı ve mutlak piyasalaşma ortamında, direnemeyerek, yabancı turistler için hatıra dükkanına dönüştüğü bir çağı yaşatmaktadır. İletişim teknolojileri, ulaşabilenler için dahi olsa, sanal ortamda yapay bir dünyanın yaşanmasını sağlamakta ve yabancılaşmayı derinleştirmektedir. Gelir farklılıklarının arttığı gelişmekte olan ülkelerde, toplumsal kutuplaşma kentleri yoksul gettolarının yanyana dizildiği, otoyolların kestiği kentler haline getirmiştir. Eğitim, sağlık gibi temel hizmetleri bile veremeyecek kadar küçültülmüş devlet, ucuz işgücünden başka rekabet gücü kalmamış işletmeler ve giderek dünyadan kopuk ezoterik dinlerin, ahir zaman peygamberlerinin ya da köktenci ideolojilerin etkisinde bireyler; dünya tarihinde 'yeni ortaçağ' olarak adlandırılabilecek bir dönemi vurgulamaktadır.

21 OLASI SENARYO I)Mevcut uluslararası ilişkiler sistemi büyük ölçüde devam edecek a) ABD süper güç olma özelliğini sürdürecek, fakat Çin muhtemelen yeni bir küresel güç olarak ortaya çıkacak. b)genişlemiş bir AB küresel güç konumuna gelecek c) Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Ortaasya bölgesel çatışma alanı olma özelliğini sürdürecek d) Din, ırk ve terör faktörleri, çatışma kaynağı olma özelliğini sürdürecek. II) Küresel ölçekte ekonomik, teknolojik ve yaşam kalitesi açısından uçurumlar belirginleşecek III) Nitelikli işgücü ağırlıklı dolaşım artacak. IV) Para, mal ve sermaye dolaşımı önündeki engeller aşılacaktır. V) Sürdürülebilir gelişme sorunsalı önemini arttıracaktır. VI) Sürdürülebilir ekonomik ve teknolojik gelişme: -yeni toplumsal ilişkiler -yeni değer ve anlayışlar, -yeni yaşam ve çalışma biçim ve normları tanımlayacaktır. VII) V. Maddeye bağlı olarak teknoloji öngörüsü önem kazanacaktır. VIII) Genetik teknolojiler, geçmişte nükleer teknolojilerde olduğu gibi, toplumsal karşı çıkmalarla iç içe, toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacı ile gelişimini sürdürecektir. IX) Sivil toplum kuruluşlarının etkinliği artacaktır. X) Toplumsal ve ekonomik rolü yeniden tanımlanmış bir devlet modeli ortaya çıkacaktır. Özellikle bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki destekleyici ve yönlendirici rolü stratejik bir önem kazanacaktır.

22 İlimizin Sanayi Ticaret ve Yatırımlarına İlişkin Stratejik Amaçlar İlin sanayi, ticaret ve yatırımlarına ilişkin stratejik amaçları aşağıda sıralanmıştır. İstihdam yaratılması. İlin rekabet gücünün artırılması, Büyük potansiyel arz eden yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi, Ahşap tekne ve yat yapımcılığının geliştirilmesi, İlde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmelerin KOSGEB desteklerinden yeterince yararlanmalarının sağlanması, Sanayileşme avantajları yönüyle İl'in tanıtımın sağlanması.

23 BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ 1.ANA STRATEJİ Bölge ekonomisini ilgilendiren konularla ilgili kamu politikaları geliştirilmesine katkı sağlayarak Bartın ın üretim, teknoloji ve Ar-ge merkezi olmasının sağlanması. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası bölgesel politikalar geliştirilmesinde katıldığı ve temsil ettiği kuruluşlar ve iştirakler nezdinde odamızın ve ilimizin sorunlarını en iyi şekilde yansıtması. HEDEFLER: 1.Odamızın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası alanlarda temsil edilmesini sağlamak, 2.Bölgesel ve Yöresel Teşviklerden ilimizin ve bölgemizin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, 3.Üyelerimizin karşılaştığı sorunlarla ilgili lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, 4.Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin arttırılmasını sağlamak, 5.KOBİ lerimize Ar-Ge çalışmaları için destek olunmasını sağlamak, 6.Ekonomik, Sosyal ve Kültürel projelerle ilimizin ekonomik yapısını güçlendirmek, 7.Bartın TSO bünyesinde Yatırım Projeleri Komisyonu kurulması ve projelerin hayata geçmesi için üst düzey kurumlarla işbirliğine girmek.

24 BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ 2.ANA STRATEJİ Bartın Ticaret ve Sanayi Odasının üyeler bazındaki memnuniyetinin sürekli olarak arttırılması, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile resmi ve uzak ilişkilerden kaçınarak, üyeleri ile iletişim yöntemlerini geliştirecektir. HEDEFLER: 1-Üyelerimize, odamız tarafından sunulan hizmetlerin pazarlanmasını yapmak, 2-Üyelerimize yönelik danışman hizmetleri geliştirilerek, bilgi sahibi olmak istedikleri konularda hukuki danışmanlık hizmetinin alt yapısı oluşturulmasını sağlamak, 3-Üye Memnuniyet ve Akreditasyon anketlerinin daha etkin halde kullanılmasını sağlamak. 4-Üyelerimizle daha etkin iletişim kurabilmek için var olan iletişim kanallarının daha etkin olarak iletilmesi sağlanacak ayrıca sms ve web sayfası geliştirilerek, günlük ve haftalık oda faaliyet ve duyuruları üyelerimize on-line,haftalık ve aylık e-bültenler aracılığıyla da odamız üyelerine bilgilerin iletilmesini sağlamak. 5-Oda bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Komisyonu, Genç Girişimciler Kurulu, Meslek Komiteleri, Sektörel Toplantılar, Eğitim Komisyonu gibi komisyonlar da üyelerimizin faal şekilde çalışmaları sağlanarak, üyelerimiz arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlamak. 6-Vergi Ödül Töreni,İhracatta en başarılı firma ödülü,en başarılı Kadın Girişimci Ödülü,En Başarılı Proje ödülü gibi yarışmalar düzenleyerek üyeler arası iletişimin arttırılmasını sağlamak. 7-İş ve Meslek Edindirme Kursları düzenlemek. 8-Oda bünyesinde gerçekleştirilen Seminer, Panel, Konferans ve Toplantılara aktif olarak katılımın sağlanması.eko- Diyalog seminerlerinin yapılması için alanında ün yapmış isimlerin davet edilmesine çalışmak. 9-Adres, Telefon, Fax ve Mail gibi bilgilerinin güncel olarak tutulmasını sağlamak. 10-KOBİ Danışma Hattı projesi, KOBİ bilgi birimi oluşturulmak. 11-Bartın TSO İstihdamı teşvik projesi oluşturulmaya çalışmak. 12-Bartın TSO Sektörel Bilgi Paylaşımı projesi oluşturulmaya çalışmak.

25 BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ 3.ANA STRATEJİ Organize Sanayi Bölgesi, KOBİ ve Sanayicilerimizin gelişmesine yönelik çalışmaların yapılması. Sanayi sektörüne yönelik geliştirilecek projelerde sanayi sektörünün mesleki eğitim,ar-ge altyapı desteği ve danışmanlık hizmetleri konularında desteklenmesi. 1-KOBİ lerimizin finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak KOSGEB, Kalkınma Bankası, Bankalar ve çeşitli kurumlarla işbirliğinin sağlanarak finansman sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak, 2-Yurtdışı Fuarlara katılım ve uluslararası işbirliği projelerine yönelik olarak sanayi ihracatına destek sağlamaya çalışmak. 3-KOBİ lerimizin ve OSB nin gelişimi için lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, 4-KOBİ lerimizin özellikle odamız bünyesinde kurulan KOSGEB Sinerji Odağının sağladığı desteklerden yararlanmasını sağlamak, KOSGEB desteklerinin tanıtımının daha geniş üye kitlesine ulaşmasını sağlamak ve KOSGEB veri tabanına üyelerimizin %70 inin kayıt olmasını sağlamak. 5-Bartın ve OSB nin yurt içi ve yurt dışında etkin tanıtımının sağlanması, yatırımcılar için Bartın ı cazibe merkezi haline getirmek. 6-Araştırma Geliştirme potansiyelinin geliştirilmesi bakımından KOSGEB, Bartın Üniversitesi gibi kurumlarla işbirliği yapılmasını sağlamak. 7-KOBİ lerimizin kurumsallaşmalarına yönelik olarak KOSGEB ve Üniversite ile işbirliği içinde Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına destek olmak, danışmanlık hizmeti sağlamak. 8-Üye ziyaretleri düzenlemek, bu kapsamda odamızı ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgi ve dokümanları sunmak.

26 TÜRKİYE VİZYONU Sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri yok etmeden kullanarak zenginleşen, Yeni dünyanın ortaya çıkaracağı fırsatları, nitelikli insan kaynakları ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değerlendiren, laik, evrensel, çağdaş, barışçı, adil, müreffeh bir TÜRKİYE. Kendisiyle ve doğayla barışık bireylerin yaşadığı Eşitlikçi Temiz sektörlerde de çıkış arayan bölgesel farklılıkları değerlendirebilen, kültür ve tasarım endüstrisi gelişmiş

27 Sonuç ve Değerlendirme Tasarruf, coğrafi yapı, ulaşım, pazara yakınlık, nüfus, nitelikli insan gücü ve enerji altyapısı yönünden ilde sanayileşme için yeterli potansiyel bulunmakla beraber, özel girişimcileri sanayi alanına beklenen düzeyde çekmek mümkün olmamıştır. Bunda en önemli etkenler, ülkemizde son yıllarda yaşanan krizler, ekonomik istikrarsızlığın yanında ilimizde sanayi arsalarının yeterli büyüklük ve sayıda üretilip özel girişimcilerin istifadesine sunulamamasının da rolü olmuştur. Bir başka husus da, OSB vasıtasıyla sanayi arsası üretilme imkânı olmayan münferit küçük boyutlu alanların çevre düzeni planlarında gösterilmesiyle kamulaştırılma kolaylığı sağlanabilecek ise bu planlara konulması ve bu yolla da küçük münferit alanların sanayicilerin istifadesine sunulması çalışmaları yapılmalıdır. Ucuz ve temiz enerji sağlamada önemli bir faktör olarak görülen doğalgazın OSB ye ulaşmış ve hali hazırda 1 i OSB de ve 2 si dışarıda olmak üzere 3 firma doğalgaz kullanmaya başlamışlardır. Ancak alt yapı imkanlarının bir an önce bitirilerek bütün sanayicilerimize kullanma imkanının sağlanması ve daha sonra da şehir için planlamalar yaparak küçük yatırımcılarının da kullanımına sunulması gereklidir.

28 Sonuç ve Değerlendirme OSB ye yeterli ucuz elektrik enerjisi sağlanması da yatırımcılar için önemlidir. Enerji maliyetlerinin yüksek oluşu, rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Küreselleşen dünyada mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımıyla birlikte sanayi işletmeleri, iç rekabet yanında dış rekabete açık hale gelmişlerdir. Bu ülkeler ile rekabet etmeye çalışmak da ancak maliyetleri doğru hesaplayarak en kaliteli malı en ucuza satmakla oluşacaktır. Sanayicinin maliyetlerini azaltmasının yolu da en başta enerji maliyetlerini azaltmaktan geçmektedir. KOSGEB, KOBİ' lerin Dünya ekonomileri ile bütünleşip rekabet edebilmeleri ve AB' ye uyum sağlayabilmeleri için mevcut desteklerine ilaveten daha fazla bölgesel destekler sağlamalıdır. Diğer yandan ilimiz Kurucaşile ilçesinde ahşap tekne ve yat imalatı önemli yer tutmaktadır. Bu konuda çalışma yapmak üzere. S.S. Tekke önü Piri Reis Küçük Sanayi Sitesi kurulmuştur. Kooperatif ortakları tesis edecekleri işyerlerinde imal edecekleri tekne ve yat ile yöreye önemli maddi gelir sağlayacağı düşünülmektedir. Bartın Limanına Ro-Ro iskelesi yapımı limanın demiryolu bağlantısı projesi ile desteklenmesi liman kapasitesini %25 arttıracak projeler olarak görülmektedir.

29 ...bütün öngörüler yanılır. Bu, insana bahşedilmiş çok nadir kesin bilgilerden biridir. Ama Öngörüler, gelecek hakkında yanılsa da kendilerini dile getirenler hakkında doğruyu söyler, onların şimdiki zamanlarını, nasıl yaşadıklarını anlamak için en iyi anahtardır... BİLMEMEK Milan Kundera

30 Teşekkürler Ender YEĞEN Genel Sekreter

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. PERFORMANS PROGRAMI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 Strateji

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...5 BÖLÜM 1...9 GİRİŞ...9 BÖLÜM 2... 11 GENEL BİLGİLER... 11 2.1. Adana Hakkında... 11 2.2. Adana Ticaret Odası Hakkında...

Detaylı

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Önsöz Karabük Valisi 21. yüzyıla

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı