IMO Numarası IMO Number. İnşa Tarihi Date of Build. Yayın tarihi/issue date. Hayır/No Evet/Yes. Mühür Stamp. Applicable

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMO Numarası IMO Number. İnşa Tarihi Date of Build. Yayın tarihi/issue date. Hayır/No Evet/Yes. Mühür Stamp. Applicable"

Transkript

1 EK-1 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY, MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATIONS Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ( MLC 2006) Uygunluk Kontrol Listesi Report on Compliance with Maritime Labour Convention, 2006 Gemi Adı Name of Ship IMO Numarası IMO Number Çağrı İşareti Call Sign Tescil Limanı Port of Registry Grosstonaj Gross Tonnage İnşa Tarihi Date of Build Çalışma Sahası Trading Area Personel sayısı Number of Seafarers ILO 92/133 e uygunluk Compliance with ILO 92/133 Yayın tarihi/issue date Muafiyet Exemption Hayır/No Evet/Yes Yayın tarihi/issue date Kural/Regulation Yer/ Tarih Place/ Date Mühür Stamp Sörveyör Surveyor Code Letter: 0 = Hayır/ No 1 = Evet/ Yes 2 = Uygulaması yok/ Not Applicable

2 General principles Genel özellikler 1 Is a copy of the MLC 2006 available on board (Standard A5.1.1, para. 2)? MLC 2006 nın bir kopyası gemide bulunuyor mu (Standard A5.1.1, para. 2)? Regulation 1.1 Minimum age Kural 1.1 Asgari yaş) 2 Are all the seafarers over the age of 16? Tüm deniz çalışanları 16 yaşın üzerinde mi? 3 Are any seafarers under the age of 18 carrying out work or being employed in situations which are likely to jeopardize their health or safety? 18 yaşın altında deniz çalışanlarından sağlık ve güveliklerini tehlikeye sokacak iş yapan/ işlerde görevlendirilen bulunuyor mu? 4 Are any seafarers under the age of 18 employed in night work (except where an exemption has been granted with respect training courses)? 18 yaşın altında deniz çalışanlarından gece çalışması yapan var mı (eğitim sebebiyle uygulanmakta olan bir muafiyetin haricinde)? Regulation Medical certificate Kural 1.2 Sağlık Yoklama Belgesi 5 Does the seafarer have a medical certificate that contains the following information? deniz çalışanının aşağıdaki bilgileri içeren bir Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi bulunuyor mu? 6 Full name Ad soyad 7 Date of birth Doğum Tarihi 8 Position/occupation: (deck, engineer, other). Other to be specified Mevki/Görev (güverte, makine, diğer) Diğer belirtilmelidir. 9 Confirmation that the seafarer concerned is fit to undertake the duties associated with their position/occupation? İlgili deniz çalışanının mevki/görevleri ile ilişkili işleri üstlenmek için uygun olduğunun teyid edilmesi. 10 In particular, a statement that the seafarer s hearing and sight and, where applicable, colour vision are all satisfactory Özellikle,Deniz çalışanının işitme, görme ve renk körlüğünün uygun olduğunun ifadesi 11 Date of examination Muayene tarihi 12 Name, address, contact information and/or official stamp of the duly qualified medical practitioner and/or of a vision certificate, a person recognized by the national authority Ulusal otorite tarafından tanınmış, uzman doktorunun ve/veya göz kontrolu yapanın adı, adresi, iletişim bilgileri, resmi mührü 13 Signature of the duly qualified medical practitioner or if a vision certificate, the person recognized by the national authority Ulusal otorite tarafından tanınmış nitelikli uzman doktorun veya eğer bir göz kontrol belgesi ise o kişinin imzası 14 Does the signatory appear to be a duly qualified medical practitioner? İmza nitelikli bir tıp doktoruna ait gibi mi görünüyor?

3 15 Is the start of voyage beyond the stated expiry date or the maximum periods of validity under the national law? Seyrin başlangıcı, belirtilen son geçerlik tarihinin veya ulusal kanunlarla belirlenen max. periyodun ötesinde mi? 16 If medical restrictions on work, is work assigned to seafarer or performed by him/her consistent with them? Tıbbi kısıtlamaların olduğu durumlarda bunlar, deniz çalışanına verilen veya deniz çalışanının yaptığı iş ile tutarlı mı? 17 Certificate(s) in English for ships on international voyages? Uluslararası çalışan gemiler için sertifika(lar) ingilizce midir? 18 If a seafarer is working without a valid medical certificate (e.g., for urgent cases) is the permit still valid? Eğer deniz çalışanı, geçerli bir sağlık sertifikası olmadan çalışıyorsa, verilen izin halen geçerli midir? (Örneğin acil durumlarda) Regulation 1.3 Training and qualifications Kural 1.3 Eğitim ve vasıflandırma 19 Are seafarers trained or certified (in accordance with national requirements) as competent to perform their duties (e.g., have STCW certificates if relevant to the position)? Deniz çalışanları, (ulusal gerekliliklere uygun olarak) görevlerini yapabilmeye yetkin olarak eğitilmiş veya sertifikalandırılmış mı? (örn ilgili pozisyona uygun olarak STCW sertifikasına sahip olma) 20 Are the certificates or endorsements, if any, up to date? Sertifikalar ve eğer varsa bayrak tasdikleri güncel mi? 21 Is there evidence available to confirm that seafarers have completed training for personal safety on board ship? Deniz çalışanlarının, gemide kişisel emniyet eğitimlerini tamamladığını teyid eden kanıtlar mevcut mudur? 22 Are the qualifications listed in the Safe Manning Document being met? Gemi adamı donatım belgesinde listelenen yeterlilikler karşılanıyor mu? 23 Is there a training manual on board? Gemide eğitim el kitabı mevcut mu? Regulation 1.4 Recruitment and placement Kural 1.4 İşe alma ve yerleştirme) 24 Is a private seafarer recruitment and placement service used? Özel bir işe alım ve yerleştirme servisi kullanılmakta mıdır? 25 If a private seafarer recruitment and placement service is used where is it located? Eğer özel bir işe alım ve yerleştirme servisi kullanıldı ise nerede bulunmaktadır? 26 If the service is located in the flag State is there documentary evidence that it is licensed, certified or regulated in accordance with MLC 2006 requirements? Eğer bu servis bağlı olunan Bayrak devleti ile aynı yerde ise lisanslı olduğuna dair döküman kaydı, sertifikası veya MLC 2006 gerekliliklerine uygun olarak düzenlendiğini gösteren kayıt mevcut mu? 27 If recruitment and placement services based in a State not party to the MLC 2006 are used, is there documentation showing that the shipowner has verified (as far as practicable) that they are operated consistently with the MLC, 2006? İşe alım ve yerleştirme servisi MLC 2006 ya taraf olmayan bir devletde konuşlanan bir servis ise, gemi sahibinin bu servisin MLC 2006 ile tutarlı çalıştığını doğruladığını (mümkün olduğunca) gösterir kayıtları var mı?

4 28 Is there evidence to indicate that any recruitment and placement services that are used operate a blacklist? Kullanılan işe alım ve yerleştirme servisinin kara listede olduğuna dair bir kanıt var mı? 29 Did seafarers pay or will they have to pay a fee or other charges for recruitment and placement services (other than costs permitted by Standard A1.4, para. 5(b)? Deniz çalışanları işe alma ve yerleştirme için bu servislere ödeme yapmışlar veya yapmak zorunda bırakılmışlar mı? (Standard A1.4, para. 5(b) ile izin verilenler dışında) Regulation Seafarers employment agreements (SEA) Kural 2.1 Deniz çalışanı sözleşmesi 30 Copy of any applicable CBA (the CBA, or applicable sections of the CBA, to be in English on a ship that voyage internationally) on board? Eğer geçerli ise, toplu iş sözleşmesi kopyası gemide mevcut mu? (Uluslararası sefer yapan gemi için İngilizce olmalıdır.) 31 Do the seafarers have a complete employment agreement including following mandatory information as well as any additional national requirements? Deniz çalışanları, ek ulusal hükümlerinde olduğu zorunlu kılınan aşağıdaki bilgileride tam olarak içeren iş sözleşmelerine sahipler mi? 32 Seafarer s full name Deniz çalışanının adı, soyadı 33 Date of birth or age Doğum tarihi veya yaşı 34 Birthplace Doğum yeri 35 Shipowner s name and address Gemi sahibinin adı ve adresi 36 The place where and date when the SEA is entered into Deniz çalışanı sözleşmesinin yapıldığındaki yer ve tarih 37 The capacity in which the seafarer is to be employed Deniz çalışanının istihdam kapasitesi 38 The amount of the seafarer s wages (or, if applicable, the formula used for calculating them) Deniz çalışanının maaş miktarı (veya mümkünse kullanılan hesaplama formülü) 39 The amount of paid annual leave (at least 2.5 days/month or, if applicable, the formula used for calculating it) Ücretli yıllık izinde ödenen miktar (en az her ay için 2,5 gün veya mümkünse kullanılan hesaplama formülü)

5 40 The termination of the agreement and the conditions thereof, including : (a) if the agreement is for an indefinite period, the conditions entitling either party to terminate it, as well as the required notice period which shall not be less for the shipowner than the seafarer. (b) If the agreement is for a definite period, the date fixed for its expiry. (c) If the agreement is for a voyage, the port of destination and the time which has to expire after arrival before the seafarer should be discharged. Sözleşmenin feshi ve buna sebep olabilecek durumlar: (a) Sözleşme belirsiz bir süre için yapılmış ise, fesih bildirim süresinin gemi sahibi için olanı deniz çalışanı için olandan az olmayacak şekilde gerekmesi şartlarını da içeren her iki tarafın anlaşmanın sonlandırılması için koşulları, (b)sözleşme belirli bir sure için ise sözleşmenin bitim tarihinin sabitlenmiş olması. (c)eğer sözleşme seferlik ise, gidilecek liman ve limana varıştan sonra deniz çalışanının ayrılabileceği tarih 41 The health and social security protection benefits to be provided to the seafarer by the shipowner Gemi sahibi tarafından deniz çalışanına sağlanan sağlık ve sosyal güvenlik imkanları 42 The seafarer s entitlement to repatriation Deniz çalışanlarının geri dönüş hakları 43 Reference to the collective bargaining agreement, if applicable Eğer varsa, toplu iş sözleşmesi referansı 44 Any other particulars as required by national legislation? Diğer hususlar ulusal mevzuatın gereklerine uygun mu? 45 If the SEA refers to a CBA, isa copy of the CBA, or applicable sections, on board (in English for a ship that voyages internationally)? Eğer deniz çalışanı sözleşmesi toplu iş sözleşmesinini referans gösteriyorsa toplu iş sözleşmesinin veya uygulanan bölümünün bir kopyası gemide mevcut mu? (Uluslararası sefer yapan gemilerde ingilizce olarak) 46 Were seafarers given an opportunity to examine and seek advice on the SEA before signing? Deniz çalışanlarına imzalamadan once sözleşmeleri için inceleme ve tavsiye alma fırsatı verilmiş mi? 47 Do seafarers have a record of their employment on the ship (e.g, a discharge book)? Deniz çalışanının istihdam kaydı gemide mevcut mu?(örneğin bir kitapçık gibi) 48 Do seafarers records of employment contain any statement about the quality of their work or wages? Deniz çalışanlarının istihdam kayıtları iş ve maaş kaliteleri ile ilgili herhangi bir ifade içeriyor mu? Regulation 2.2 Wages Kural 2.2 Ücretler 49 Are seafarers paid as required by their SEA or CBA (at least monthly)? Deniz çalışanlarına sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesinde belirtilen maaşlar ödenmekte midir? (en azından aylık olarak) 50 Are the wages consistent with the national wages (if applicable)? Bu maaşlar ulusal ücretler ile tutarlı mı? (uygulanabilirse)

6 51 Are all the elements of the wages (basic wages, leave pay, allowances, overtime etc) reflected in the seafarer s wage account? Tüm maaş maddeleri deniz çalışanlarının maaş dekontuna yansıtılıyor mu? (örn: temel maaş,avans ödemesi, izin ödemesi, fazla mesai vb) 52 Do the hours of work recorded in the wage account correspond with the overtime records and/or hours of work and rest? Maaş dekontlarındaki kaydedilen saatlerı; fazla çalışma kayıtları ve/veya çalışma ve dinlenme saatleri kayıtlarına uyum sağlıyor mu? 53 Do the times of entering/leaving port, manoeuvring, making fast/letting go, loading/discharging correspond with the recorded working hours of the seafarers concerned? Limana varış/kalkış, manevra, tam yol/yavaş seyir, yükleme/tahliye için girilen zamanlar, deniz çalışanlarının çalışma saatlerinin kayıtları ile uyumlu mu? 54 Are there only one set of wage accounts in use? Maaş dekontu ile ilgili kullanımda tek bir yöntem mi var? 55 Were any large cash advances shown on the wage accounts actually received by the seafarers? Deniz çalışanları tarafından dekontlarda alınmış gösterilen büyük miktarlarda avanslar deniz çalışanı tarafından gerçekten alınmış mıdır? 56 Are there any other indications of non-payment in full (e.g. payment of different wages into same bank account)? Ücretlerin tam olarak ödenmemesi ile ilgili başka göstergeler var mı? (örn: aynı bankaya yapılan farklı ücret ödemeleri gibi) 57 Has the seafarer authorised the master/owner to make an allotment? If so ask to see any such authorisation or allotment advice and any confirmation that it was made. Deniz çalışanı ailesine para transferi yapılması ile ilgii Kaptan/ gemi sahibine yetki/ vekalet vermiş mi? Eğer evetse, bu yetki belgeli midir, teyid alınmış mıdır? 58 Do exchange rates and service charges meet national regulations Kur oranları ve hizmet masrafları ulusal gereklilikleri karşılıyor mu? Regulation 2.3 Hours of work and hours of rest Kural 2.3 Çalışma ve dinlenme saatleri 59 Is the an approved standardised table of shipboard working arrangements setting out for national requirements for maximum hours of work or the minimum rest for every position posted in an easily accessible place? Geminin ulusal mevzuata gore düzenlenmiş max. çalışma veya min. Dinlenme saatlerini gösteren onaylı standart bir tablo kolay ulaşılabilir yerlerde asılı mı? 60 Does the table set out the schedule of service at sea and port and do these arrangements conform to the applicable minimum hours of rest or maximum hours of work? Tablo, denizde ve limanda olma durumuna göre hazırlanmış mıdır? Ve bu düzenlemeler, uygulanabilir max. çalışma ve min. dinlenme saatlerine uygun mudur? 61 Is the table in the working language of the ship and in English? Tablo geminin çalışma dilinde ve ingilizce mi? 62 Do other onboard documents ( e.g., logbooks) confirm that the maximum hours of work or minimum hours of rest being followed? Diğer gemi dökümanları (örn. Jurnaller) max. Çalışma ve min dinlenme saatlerinin gözetildiğini onaylıyor mu?

7 63 Are up to date records of daily hours of work or rest in the approved format available for each seafarer? Her deniz çalışanı için onaylı format da çalışma ve dinlenme saatlerinin kayıtları güncel olarak mevcut mu? 64 Are there any indications of seafarer fatigue? Deniz çalışanlarının yorgunluğunu gösteren herhangi bir belirti var mı? 65 Are the national requirements, if any, for seafarers under the age 18 complied with? Eğer varsa, 18 yaş altı deniz çalışanları için ulusal mevzuata uyuluyor mu? Regulation 2.4 Entitlement to leave Kural 2.4 İzin hakkı 66 Do seafarers have the minimum paid annual leave (calculated on the basis of a minimum 2.5 days per month of employment and/or any applicable CBA) and as stated in the SEA? Deniz çalışanlarının sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi asgari ücretli yıllık izin hakları var mı? (Çalıştığı her ay için min. 2,5 gün baz alınarak hesaplanmış) 67 Is there any restriction to shore leave imposed by the shipowner/master without adequate reason? Yeterli sebep olmaksızın karaya çıkma izni için gemi sahibi/kaptan tarafından dayatılan herhangi bir kısıtlama var mı? 68 Do seafarer employment records and wage accounts confirm the leave provisions in the SEA? İzine ayrılan deniz çalışanlarının istihdam kayıtları ve maaş kayıtları çalışanın sözleşmesindeki gerekleri teyid etmekte midir? Regulation 2.5 Repatriation Kural 2.5 Ülkesine iade etme 69 Do seafarers repatriation entitlements (set out in the SEA and/or any applicable CBA) conform to national requirements for repatriation including coverage for costs and choice of destinations? Maliyet ve yer seçimleride dahil olmak üzere deniz çalışanlarının geri dönüşleri, ulusal mevzuat gereklerine uygun mu? ( deniz çalışanı veya toplu iş sözleşmelerinde belirtildiği gibi) 70 Is there a copy of the national provisions on repatriation on board and is it accessible to seafarers? Deniz çalışanlarının geri gönderilmesi ile ilgili ulusal mevzuatın bir kopyası gemide mevcut ve deniz çalışanı kolayca erişebililiyor mu? 71 Has the shipowner provided financial security to ensure that repatriation will occur? Gemi sahibi tarafından geri dönüşü temin edebilecek finansal güvence sağlanıyor mu? 72 Are national provisions, if any, for repatriation of seafarers under the age of 18 adequately addressed? Eğer varsa, 18 yaşın altındaki deniz çalışanlarının ülkelerine gönderilmesi ile ilgili ulusal mevzuat karşılanıyor mu?

8 Regulation 2.7 Manning levels Kural 1.1 Donatım seviyeleri 73 Is the ship manned in accordance with the Safe Manning Document (including food and catering personnel)? Gemideki personel donanımı asgari gemi adamı donatım belgesine uygun mu? (Yemek ve kumanya ile ilgili Kural & Standart 3.2 nin gerekleri de dikkate alınarak) 74 Does the ship have sufficient seafarers onboard to meet concerns about safety, security and seafarer fatigue considering the particular nature and conditions of the ship s voyages Gemide, emniyet, güvenlik ve seferlerin yapısı/şartlarına bağlı deniz çalışanlarının yorgunlukları göz önüne alındığında yeterli personel mevcut mu? Regulation Accommodation and recreational facilities Kural 3.1 Yaşam mahali ve sosyal dinlenme olanakları General requirements Genel gereklilikler Aksi açıkça belirtilmedikçe, 05/08/2011 tarihli ve sayılı yazımız eki Talimat ile Tersaner ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü nün 01/03/2013 tarihli ve 813 sayılı yazısı kapsamında belgelendirme işlemlerinin 20/08/2013 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. Regulation 3.2: Food and catering Kural 3.2 Kumanya Food and drinking water Yiyecek ve içme suyu 75 Is the food and drinking water served on the ship of appropriate quantity, nutritional value and quantity, in accord with national provisions, to cover the requirements of the ship and takes into account the differing cultural and religious backgrounds of seafarers working and living on board? Gemide servis edilen yemek ve içme suyu,miktar ve besin değerleri ulusal mevzuata uygun mu ve gemide çalışan ve yaşayan farklı kültür ve dinsel kökenden gelen deniz çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mi? 76 Are seafarers charged for food? Deniz çalışanları yemek için ücret ödüyor mu? 77 Is an adequate quantity of safe drinking water provided? Yeterli miktarda güvenli içme suyu sağlanmış mı? 78 Are seafarers who are responsible for food preparation trained and the ship s cooks qualified (and 18 years of age or older)? Yiyecek hazırlamaktan sorumlu deniz çalışanları eğitimli ve gemi aşçısı kalifiye mi? (ve 18 yaş ve üstünde mi?) 79 Are frequent and documented inspections of food and catering facilities including food storage areas carried out by the master or an officer? Kaptan veya bir zabit tarafından kumanyalık alanlarını da içeren, yemekhanelerin kontrolları; belli aralıklarda yapılıyor/ kayıt ediliyor mu?

9 80 *Does the organization and equipment in the catering department permit the provision of adequate, varied and nutritious meals prepared and served in hygienic conditions? The following areas should be considered in making this evaluation: Yemekhanedeki organizasyon ve ekipmanlar, yiyeceklerin yeterli, çeşitli ve besleyici bir şekilde hazırlanması ve temiz koşullarda servis edilmesine yönelik mi? Bu değerlendirme yapılırken aşağıdakiler göz önüne alınmalıdır. 81 *Are the surfaces of the decks, bulkheads, deckheads and doors constructed from impervious, non-absorbent, washable and non-toxic materials, thus preventing the accumulation of dirt, reduction of condensation, the growth of undesirable mould and the shedding of particles? Güverte,perde, kasara ve kapı/kaporta yüzeyleri istenmeyen küflerin birikmesi ve dökülmesi,kir birikimi, rutubet önleyecek şekilde emici olmayan, yıkanabilir ve zehirli olmayacak şekilde mi? 82 Has a suitable natural or mechanical ventilation system been provided and constructed to permit easy maintenance including access to filters? Uygun bir doğal veya mekanik havalandırma sistemi sağlanmış ve filtrelere erişimide içeren kolay bakım yapılacak şekilde imal edilmiş mi? 83 Is the ambient temperature in the galley acceptable? Mutfaktaki ortam sıcaklığı makul mu? 84 Does the galley have adequate natural or artificial lighting? Mutfağın doğal veya yapay aydınlatması yeterli mi? 85 *Are the drainage facilities adequate and designed/constructed to prevent contamination? Drenaj imkanlar yeterli ve kirlenmeyi önleyecek şekilde dizayn edilmiş/yapılandırılmış mı? 86 Is there an adequate supply of hot and cold water available in the galley for washing food? Mutfakta gıdaların yıkanması için yeterli sıcak ve soğuk su tedarik edilebiliyor mu? 87 Are the work surfaces (including the surfaces of galley equipment, and uptake grease filters) maintained in a good condition and are they easy to clean and disinfect? Çalışma yüzeyleri (mutfak ekipmanlarının dış yüzeyleri ve yağ filtreleri de dahil olmak üzere) bakımları iyi durumda mı ve temizlenmesi/dezenfeksyonu kolay mı? 88 Are adequate facilities provided for the cleaning, disinfecting and storage of utensils and equipment? Mutfak eşyaları ve ekipmanların temizliği, dezenfeksyonu ve saklanması için yeterli imkanlar sağlanıyor mu? Food storage arrangements Yiyecek saklama 89 *Are there a sufficient number of temperature controlled food storage and handling rooms for the number of persons on board and the duration of the voyage? Gemideki kişi sayısı ve yolculuk süresi için yeterli, sıcaklık kontrollü yiyecek saklama ve işleme odası mevcut mu?

10 90 Are the temperatures of the deep freezers and dry provision rooms maintained inaccordance with national legislation (eg -18 degrees C for deep freezers and 7 degrees C for dry provision rooms)? Derin dondurucuların sıcaklıkları ve kuru kumanya odalarının bakımı ulusal mevzuata uygun mu? (örn derin dondurucular için -18 C ve kuru kumanya odaları 7 C) 91 *Are the cold store rooms insulated and ventilated in order to maintain the correct temperatures Soğuk depo odaları doğru sıcaklığı korumak amacıyla yalıtımlı ve havalandırmalı mı? 92 Are the cold store room doors operable from both sides? Soğuk depo odalarının kapıları her iki taraftan açılabilir mi? 93 Are the cold store rooms fitted with man trap alarms? Soğuk depo odaları içerde kilitli kalan için alarm ile donatılmış mı? Food preparation and supply Yiyecek hazırlama ve temin 94 Is the condition of the food satisfactory? Yiyeceklerin durumu tatmin edici mi? 95 Is the food being correctly stored with respect to stock rotation, segregation and spillages? Yiyecekler saklama sürelerine, ayrımlarına ve döküntülerine yönelik doğru şekilde depolanmış mı? 96 Is the food being defrosted in cool clean conditions? Yiyecekler serin/temiz koşullarda çözülmekte mi? 97 Are the hot and cold holding arrangements in accordance with national legislation? Sıcak ve soğuk düzenekler ulusal mevzuata uygun mu? 98 Is the meal preparation to serving times satisfactory? Yemekleri servise hazırlık süreleri tatmin edici mi? 99 Is the variety of the food provided satisfactory taking into account any religious requirements and cultural practices of the seafarers on board? Yiyecek çeşitliliği gemideki deniz çalışanlarının farklı kültür ve dini ihtiyaçları göz önüne alma konusunda yeterli mi? Drinking water supplies İçme suyu temini 100 Is drinking water safe and is the quality regularly monitored? Içme suyu emniyetli ve kalitesi sürekli denetleniyor mu? 101 Has the piping been adequately insulated where hot and cold water pipes run together? Sıcak ve soğuk su boruları yakın olduklarında izolasyonları yapılıyor mu? 102 Are records available to confirm that the fresh water storage tanks have been cleaned and disinfected within the last 12 months? Tatlı su saklama tanklarının son 12 ay içinde temizlendiği ve dezenfekte edildiğine dair kayıtlar var mı? 103 Are records available to confirm that shower heads (where fitted) are cleaned and disinfected every 3 months? Eğer varsa duş başlıklarının her 3 ayda bir temizlendiği ve dezenfekte edildiğine dair kayıtlar var mı? 104 Are the fresh water loading hoses capped and stored correctly? Tatlı su alım hortumları doğru şekilde tapalanıp saklanıyor mu?

11 105 Are records available to confirm that the fresh water loading hoses are being regularly disinfected? Tatlı su alım hortumlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğine dair kayıtlar var mı? Hygiene Hijyen 106 Are there adequate facilities for hand washing and drying? El yıkama ve kurulama için yeterli olanak var mı? 107 Are there sufficient cleaning agents available? Yeteri kadar temizlik maddesi mevcut mu? 108 Are the chemical cleaning agents being stored correctly? Kimyasal temizlik maddeleri uygun şekilde saklanıyor mu? 109 Are there sufficient cleaning cloths available and being used correctly? Yeteri kadar temizlik giysisi var mı ve kullanılıyor mu? 110 Are separate chopping boards being used for different foods to prevent cross contamination? Kirlenmeyi önlemeye yönelik, farklı yiyecekler için ayrı doğrama tahtaları var mı? 111 Are the arrangements for disposing of food waste in accordance with national legislation? Yemek atıklarının bertaraf edilmesi için düzenlemeler ulusal mevzuata uygun mu? 112 Are there any signs of vermin or pests being present in the food areas? Yiyecek bölümlerinde haşare ve benzeri zararlılara dair bir işaret var mı? Catering staff Mutfak personeli 113 Are the catering staff wearing clean and suitable personal protective clothing? Mutfak personeli temiz ve uygun koruma elbiseleri giyiyor mu? 114 Is personal protective clothing available for use (and being used) with chemical cleaning agents? Personel koruma giysileri kimyasal temizlik maddeleri ile beraber kullanıma hazır, kullanılıyor mu? 115 Are the training records of the ship s cook and other catering staff available? Gemi ahçısı ve diğer mutfak personelinin eğitim kayıtları mevcut mu? 116 Are there any indications that catering staff have insufficient knowledge of food safety? Mutfak personelinin yetersiz yiyecek emniyeti bilgisi olduğuna dair bir bulgu var mı? Regulation 4.1 Medical care on board ship and ashore Kural 4.1 Gemide ve karada tıbbi yardım 117 Is the health of seafarers adequately protected on the ship and do they have prompt access to adequate medical care including essential dental care? Deniz çalışanlarının sağlığı gemide yeterli olarak korunuyor ve temel diş bakımını da içeren yeterli tıbbi bakıma çabuk erişim olanağına sahipler mi? 118 Is health protection and care provided free of charge to seafarers? Sağlık korunması ve bakımı deniz çalışanlarına ücretsiz olarak sağlanıyor mu? 119 Are medical personnel with appropriate qualifications (medical doctor or seafarers trained to administer medical care or medical first aid) on board? Uygun niteliklere sahip tıbbi personel gemide mi? (Tıp doktoru veya tıbbi bakım ve ilk yardım yönetimi konusunda eğitim almış)

12 120 Is there an approved medical form in use and is it kept confidential? Kullanımda olan onaylı bir tıbbi kayıt formu varmı ve saklı bir şekilde tutuluyor mu? 121 Is the medicine chest, medical equipment and medical guide in compliance with national legislation? Ecza dolabı, tıbbi ekipman ve tıbbi bakım rehberi ulusal mevzuata uygun mu? 122 Do the onboard hospital and medical care facilities meet national requirements for the ship? (see also 115 above) Gemideki revir ve tıbbi bakım olanakları, gemi için ulusal gereksinimleri karşılıyor mu? ( 115 e bakınız) 123 Are seafarers permitted by the shipowner to visit a qualified medical doctor or dentist in port (where practicable) without delay? Deniz çalışanlarına, gemi ilmanda iken nitelikli tıbbi doktor veya dişciye gitme izni gemi sahibi tarafından gecikme olmadan verilmekte midir? (uygulanabilir olduğu yerlerde) 124 Does the ship have a procedure in place for radio or satellite communication for medical assistance? Gemide tıbbi yardım için telsiz veya uyduyla haberleşme prosedürü var mı? Regulation 4.2 Shipowners liability Kural 4.2 Gemi sahibinin sorumluluğu 125 Does the SEA and/or relevant CBA say that the shipowner is to provide seafarers with material assistance and support with respect to the financial consequences of sickness, injury or death whilst serving under the SEA or arising from their employment under the SEA? Deniz çalışanı sözleşmesi ve/veya toplu iş sözleşmesi, deniz çalışanının sözleşme veya toplu iş sözleşmesi kapsamı altında çalışırken hastalık, yaralanma veya ölümüyle ilgili gemi sahibinin sağlıyacağı destek ve malzeme yardımınından söz etmekte midir? 126 Is the shipowner responsible for costs in respect to sickness and injury to seafarers during employment or arising from their employment? Gemi sahibi, deniz çalışanının çalışırırken oluşacak hastalık ve yaralanmaları ile ilgili masraflar konusunda sorumlu mudur? 127 Are all costs in respect to sickness and injury covered (including medical treatment and supply of necessary medicines and therapeutic appliances and board and lodging away from home)? Hastalık ve yaralanma ile ilgili tüm masraflar kapsama alınmış mı? (Gemide ve evde dahil olmak üzere,tıbbi tedavi, gerekli ilaçlar ve tedavi gereçleri) 128 Is the shipowner responsible for continuing to cover those medical costs for at least the minimum periods provided for under the national law? Bu tıbbi masrafların karşılanmasının ulusal mevzuat ile sağlanan min. süre devam etmesi için gemi sahibinin sorumluluğu var mı?

13 129 Is the shipowner responsible for full wages (where sickness or injury results in incapacity for work) while seafarer is on board or until repatriated and payment of wages as per the national legislation or an applicable CBA, once landed or repatriated? Deniz çalışanın gemide veya ayrılana kadar (hastalık veya yaralanmadan dolayı çalışma kapasitesinin etkilendiği durumlarda) tam maaşının ödenmesi ve karaya ayak basması veya ayrıldıktan sonra, ulusal mevzuata veya toplu iş sözleşmesine gore belirlenen sure için ödemeye devam etmesi gemi sahibinin sorumluluğunda mı? 130 Is the shipowner reponsible for paying costs of burial expenses in the case of death occurring on board or ashore during the period of engagement? (unless exempted by national legislation) Gemi üzerinde, limanda veya göreve tahliyesi sırasında yaşanan ölüm vakalarında oluşacak defin masrafları gemi sahibinin sorumluluğunda mı? 131 Has the shipowner provided financial security to assure compensation in the event of death or long-term disability as set out in the SEA and/or CBA and national legislation? Gemi sahibi, ölüm veya sakatlık durumlarında, deniz çalışanı sözleşmesi ve/veya toplu iş sözleşmesi ve ulusal mevzuat ile belirlenen tazminat ödemesi garantisi güvencesini sağlamış mı? 132 Are measures in place to safeguard seafarers property left on board by sick, injured, or deceased seafarers? Hasta, yaralı veya vefat eden deniz çalışanının gemide kalan mülkiyetlerinin korunması için önlemler alınmakta mıdır? Regulation Health & safety protection & accident prevention Kural 4.3 Sağlık ve emniyet koruma ve kaza önleme 133 Are seafarers provided with occupational health and safety protection and accident prevention in accordance with national requirements? Deniz çalışanlarına, iş sağlığı ve emniyetinin korunması ve kazaların önlenmesi, ulusal gereksinimlere uyumlu olarak sağlanmış mı? 134 Is the living, working and training environment onboard ship safe and hygienic? Gemideki yaşam, çalışma ve eğitim alanları emniyetli ve hijyenik mi? 135 Does the ship have an occupational safety and health policy and programme (with special attention paid to protecting seafarers under the age of 18)? Gemi iş emniyeti ve sağlığı politikası ve programına sahip mi? (18 yaşının altındaki deniz çalışanlarını korumaya özel önem veren) 136 Is there a ship safety committee (for ships with 5 or more seafarers) with seafarers appointed or elected as ships safety representatives? Deniz çalışanlarının gemi emniyet sorumluları olarak atandığı veya seçildiği bir gemi emniyet komitesi mevcut mu? (5 veya daha fazla deniz çalışanı olan gemiler) 137 Is the ship safety committee functioning (is there a record of meetings and./or actions)? Are the issues raised by the safety committee and safety inspections being addressed in a timely manner? Gemi emniyet komitesi çalışmakta mıdır? (Toplantı ve / veya eylem kayıtları var mı?) Gemi emniyet komitesi tarafından veya emniyet kontrollarında ortaya çıkan meseleler zamanında ele alınmakta mıdır?

164 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6395. Bakanlar Kurulundan: 02.12.2003 Salı

164 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6395. Bakanlar Kurulundan: 02.12.2003 Salı Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6395 Bakanlar Kurulundan: Milletlerarası Sözleşmeler Resmi Gazete 02.12.2003

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES 1 ANADOLU ETAP AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 yılı sonunda Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve

Detaylı

PROJE ADI İŞÇİ KONAKLAMA TESİSİ KONTROL LİSTESİ / CHECKLIST ON WORKER S ACCOMODATION

PROJE ADI İŞÇİ KONAKLAMA TESİSİ KONTROL LİSTESİ / CHECKLIST ON WORKER S ACCOMODATION 1.0 Genel Mezuata ilişkin Çerçeve / General regulatory framework 1.1 1.2 Uluslar arası / Ulusal / yerel mevzuatlar çerçevesinde kontrol edildi mi? Have the international/national/local regulatory frameworks

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.

ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal. ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.com) The 8 Golden Rules of / 8 Altın kural Permit to work / çalışma izni

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Türk Loydu Summary Report - MSC 91

Türk Loydu Summary Report - MSC 91 Türk Loydu Summary Report - MSC 91 15 ŞUBAT 2013 TLR /MSC 91 Türk Loydu Summary Report lara www.turkloydu.org websayfasından ulaşabilirsiniz. IMO nun 91. Deniz Emniyeti Komitesi (Maritime Safety Committee

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010 Aralık 2010 şirketimizin resmi dökümanıdır. Ancak İçeriğinde yer alan yazılar bilgi ve deneyimi paylaşma amacıyla hazırlanmış olup direktif veya talimat niteliği taşımaz. Bülten içeriği, SQEMS, uluslararası

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Seyahat Acil Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

Seyahat Acil Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları Seyahat Acil Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası konusunda öncü olan Şirketimiz, seyahatlerinizdeki önemli sağlık sorunlarınızı

Detaylı

SECTION 2 BÖLÜM 2 KLASLAMA CLASSIFICATION. A Bölüm 2 Klaslama Section 2 Classification 2-1. A. Genel. A. General. 1. Kurallar ve Yönetmelikler

SECTION 2 BÖLÜM 2 KLASLAMA CLASSIFICATION. A Bölüm 2 Klaslama Section 2 Classification 2-1. A. Genel. A. General. 1. Kurallar ve Yönetmelikler A Bölüm 2 Klaslama Section 2 Classification 2-1 BÖLÜM 2 KLASLAMA SECTION 2 CLASSIFICATION A. Genel A. General 1. Kurallar ve Yönetmelikler 1. Rules and Regulations 1.1 TL Kurallarının ve yönetmeliklerinin

Detaylı

NNToplu Yemek. NTemizlik N. N N Catering. NNCleaning. www.desni.com.tr

NNToplu Yemek. NTemizlik N. N N Catering. NNCleaning. www.desni.com.tr NNToplu Yemek N N Catering NTemizlik N NNCleaning www.desni.com.tr NNHakkımızda Desni ulusal ve uluslararası pek çok platformda hizmet vermektedir. Ana faaliyet alanlarımızı toplu yemek, boutique catering,

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir)

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) ARALIK 2010 NEW IMO REGULATIONS AND AMENDMENTS (CARGO AND

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Hazırlayan/By: Özgen Özden - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcisi A-class

Detaylı

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS)

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS 01 Düzenleme - 01 31 Ocak 2012 SBMCS 01 Version - 01 31 January 2012 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS SBMCS - 01 Giriş ve İçindekiler

Detaylı

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14 SUBJECT : PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT KONU : IT EKİPMAN ALIMI REFERENCE: NAME & ADDRESS OF FIRM FİRMANIN ADI ve ADRESİ Dear Sir / Madam, Sayın İlgili, We kindly request you to submit your quotation for

Detaylı

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize edilmiş bölümde ise bölüm başlığı

Detaylı

"Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6470 Resmi Gazete: 17.12.2003 Çarşamba,

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı