IMO Numarası IMO Number. İnşa Tarihi Date of Build. Yayın tarihi/issue date. Hayır/No Evet/Yes. Mühür Stamp. Applicable

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMO Numarası IMO Number. İnşa Tarihi Date of Build. Yayın tarihi/issue date. Hayır/No Evet/Yes. Mühür Stamp. Applicable"

Transkript

1 EK-1 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY, MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATIONS Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ( MLC 2006) Uygunluk Kontrol Listesi Report on Compliance with Maritime Labour Convention, 2006 Gemi Adı Name of Ship IMO Numarası IMO Number Çağrı İşareti Call Sign Tescil Limanı Port of Registry Grosstonaj Gross Tonnage İnşa Tarihi Date of Build Çalışma Sahası Trading Area Personel sayısı Number of Seafarers ILO 92/133 e uygunluk Compliance with ILO 92/133 Yayın tarihi/issue date Muafiyet Exemption Hayır/No Evet/Yes Yayın tarihi/issue date Kural/Regulation Yer/ Tarih Place/ Date Mühür Stamp Sörveyör Surveyor Code Letter: 0 = Hayır/ No 1 = Evet/ Yes 2 = Uygulaması yok/ Not Applicable

2 General principles Genel özellikler 1 Is a copy of the MLC 2006 available on board (Standard A5.1.1, para. 2)? MLC 2006 nın bir kopyası gemide bulunuyor mu (Standard A5.1.1, para. 2)? Regulation 1.1 Minimum age Kural 1.1 Asgari yaş) 2 Are all the seafarers over the age of 16? Tüm deniz çalışanları 16 yaşın üzerinde mi? 3 Are any seafarers under the age of 18 carrying out work or being employed in situations which are likely to jeopardize their health or safety? 18 yaşın altında deniz çalışanlarından sağlık ve güveliklerini tehlikeye sokacak iş yapan/ işlerde görevlendirilen bulunuyor mu? 4 Are any seafarers under the age of 18 employed in night work (except where an exemption has been granted with respect training courses)? 18 yaşın altında deniz çalışanlarından gece çalışması yapan var mı (eğitim sebebiyle uygulanmakta olan bir muafiyetin haricinde)? Regulation Medical certificate Kural 1.2 Sağlık Yoklama Belgesi 5 Does the seafarer have a medical certificate that contains the following information? deniz çalışanının aşağıdaki bilgileri içeren bir Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi bulunuyor mu? 6 Full name Ad soyad 7 Date of birth Doğum Tarihi 8 Position/occupation: (deck, engineer, other). Other to be specified Mevki/Görev (güverte, makine, diğer) Diğer belirtilmelidir. 9 Confirmation that the seafarer concerned is fit to undertake the duties associated with their position/occupation? İlgili deniz çalışanının mevki/görevleri ile ilişkili işleri üstlenmek için uygun olduğunun teyid edilmesi. 10 In particular, a statement that the seafarer s hearing and sight and, where applicable, colour vision are all satisfactory Özellikle,Deniz çalışanının işitme, görme ve renk körlüğünün uygun olduğunun ifadesi 11 Date of examination Muayene tarihi 12 Name, address, contact information and/or official stamp of the duly qualified medical practitioner and/or of a vision certificate, a person recognized by the national authority Ulusal otorite tarafından tanınmış, uzman doktorunun ve/veya göz kontrolu yapanın adı, adresi, iletişim bilgileri, resmi mührü 13 Signature of the duly qualified medical practitioner or if a vision certificate, the person recognized by the national authority Ulusal otorite tarafından tanınmış nitelikli uzman doktorun veya eğer bir göz kontrol belgesi ise o kişinin imzası 14 Does the signatory appear to be a duly qualified medical practitioner? İmza nitelikli bir tıp doktoruna ait gibi mi görünüyor?

3 15 Is the start of voyage beyond the stated expiry date or the maximum periods of validity under the national law? Seyrin başlangıcı, belirtilen son geçerlik tarihinin veya ulusal kanunlarla belirlenen max. periyodun ötesinde mi? 16 If medical restrictions on work, is work assigned to seafarer or performed by him/her consistent with them? Tıbbi kısıtlamaların olduğu durumlarda bunlar, deniz çalışanına verilen veya deniz çalışanının yaptığı iş ile tutarlı mı? 17 Certificate(s) in English for ships on international voyages? Uluslararası çalışan gemiler için sertifika(lar) ingilizce midir? 18 If a seafarer is working without a valid medical certificate (e.g., for urgent cases) is the permit still valid? Eğer deniz çalışanı, geçerli bir sağlık sertifikası olmadan çalışıyorsa, verilen izin halen geçerli midir? (Örneğin acil durumlarda) Regulation 1.3 Training and qualifications Kural 1.3 Eğitim ve vasıflandırma 19 Are seafarers trained or certified (in accordance with national requirements) as competent to perform their duties (e.g., have STCW certificates if relevant to the position)? Deniz çalışanları, (ulusal gerekliliklere uygun olarak) görevlerini yapabilmeye yetkin olarak eğitilmiş veya sertifikalandırılmış mı? (örn ilgili pozisyona uygun olarak STCW sertifikasına sahip olma) 20 Are the certificates or endorsements, if any, up to date? Sertifikalar ve eğer varsa bayrak tasdikleri güncel mi? 21 Is there evidence available to confirm that seafarers have completed training for personal safety on board ship? Deniz çalışanlarının, gemide kişisel emniyet eğitimlerini tamamladığını teyid eden kanıtlar mevcut mudur? 22 Are the qualifications listed in the Safe Manning Document being met? Gemi adamı donatım belgesinde listelenen yeterlilikler karşılanıyor mu? 23 Is there a training manual on board? Gemide eğitim el kitabı mevcut mu? Regulation 1.4 Recruitment and placement Kural 1.4 İşe alma ve yerleştirme) 24 Is a private seafarer recruitment and placement service used? Özel bir işe alım ve yerleştirme servisi kullanılmakta mıdır? 25 If a private seafarer recruitment and placement service is used where is it located? Eğer özel bir işe alım ve yerleştirme servisi kullanıldı ise nerede bulunmaktadır? 26 If the service is located in the flag State is there documentary evidence that it is licensed, certified or regulated in accordance with MLC 2006 requirements? Eğer bu servis bağlı olunan Bayrak devleti ile aynı yerde ise lisanslı olduğuna dair döküman kaydı, sertifikası veya MLC 2006 gerekliliklerine uygun olarak düzenlendiğini gösteren kayıt mevcut mu? 27 If recruitment and placement services based in a State not party to the MLC 2006 are used, is there documentation showing that the shipowner has verified (as far as practicable) that they are operated consistently with the MLC, 2006? İşe alım ve yerleştirme servisi MLC 2006 ya taraf olmayan bir devletde konuşlanan bir servis ise, gemi sahibinin bu servisin MLC 2006 ile tutarlı çalıştığını doğruladığını (mümkün olduğunca) gösterir kayıtları var mı?

4 28 Is there evidence to indicate that any recruitment and placement services that are used operate a blacklist? Kullanılan işe alım ve yerleştirme servisinin kara listede olduğuna dair bir kanıt var mı? 29 Did seafarers pay or will they have to pay a fee or other charges for recruitment and placement services (other than costs permitted by Standard A1.4, para. 5(b)? Deniz çalışanları işe alma ve yerleştirme için bu servislere ödeme yapmışlar veya yapmak zorunda bırakılmışlar mı? (Standard A1.4, para. 5(b) ile izin verilenler dışında) Regulation Seafarers employment agreements (SEA) Kural 2.1 Deniz çalışanı sözleşmesi 30 Copy of any applicable CBA (the CBA, or applicable sections of the CBA, to be in English on a ship that voyage internationally) on board? Eğer geçerli ise, toplu iş sözleşmesi kopyası gemide mevcut mu? (Uluslararası sefer yapan gemi için İngilizce olmalıdır.) 31 Do the seafarers have a complete employment agreement including following mandatory information as well as any additional national requirements? Deniz çalışanları, ek ulusal hükümlerinde olduğu zorunlu kılınan aşağıdaki bilgileride tam olarak içeren iş sözleşmelerine sahipler mi? 32 Seafarer s full name Deniz çalışanının adı, soyadı 33 Date of birth or age Doğum tarihi veya yaşı 34 Birthplace Doğum yeri 35 Shipowner s name and address Gemi sahibinin adı ve adresi 36 The place where and date when the SEA is entered into Deniz çalışanı sözleşmesinin yapıldığındaki yer ve tarih 37 The capacity in which the seafarer is to be employed Deniz çalışanının istihdam kapasitesi 38 The amount of the seafarer s wages (or, if applicable, the formula used for calculating them) Deniz çalışanının maaş miktarı (veya mümkünse kullanılan hesaplama formülü) 39 The amount of paid annual leave (at least 2.5 days/month or, if applicable, the formula used for calculating it) Ücretli yıllık izinde ödenen miktar (en az her ay için 2,5 gün veya mümkünse kullanılan hesaplama formülü)

5 40 The termination of the agreement and the conditions thereof, including : (a) if the agreement is for an indefinite period, the conditions entitling either party to terminate it, as well as the required notice period which shall not be less for the shipowner than the seafarer. (b) If the agreement is for a definite period, the date fixed for its expiry. (c) If the agreement is for a voyage, the port of destination and the time which has to expire after arrival before the seafarer should be discharged. Sözleşmenin feshi ve buna sebep olabilecek durumlar: (a) Sözleşme belirsiz bir süre için yapılmış ise, fesih bildirim süresinin gemi sahibi için olanı deniz çalışanı için olandan az olmayacak şekilde gerekmesi şartlarını da içeren her iki tarafın anlaşmanın sonlandırılması için koşulları, (b)sözleşme belirli bir sure için ise sözleşmenin bitim tarihinin sabitlenmiş olması. (c)eğer sözleşme seferlik ise, gidilecek liman ve limana varıştan sonra deniz çalışanının ayrılabileceği tarih 41 The health and social security protection benefits to be provided to the seafarer by the shipowner Gemi sahibi tarafından deniz çalışanına sağlanan sağlık ve sosyal güvenlik imkanları 42 The seafarer s entitlement to repatriation Deniz çalışanlarının geri dönüş hakları 43 Reference to the collective bargaining agreement, if applicable Eğer varsa, toplu iş sözleşmesi referansı 44 Any other particulars as required by national legislation? Diğer hususlar ulusal mevzuatın gereklerine uygun mu? 45 If the SEA refers to a CBA, isa copy of the CBA, or applicable sections, on board (in English for a ship that voyages internationally)? Eğer deniz çalışanı sözleşmesi toplu iş sözleşmesinini referans gösteriyorsa toplu iş sözleşmesinin veya uygulanan bölümünün bir kopyası gemide mevcut mu? (Uluslararası sefer yapan gemilerde ingilizce olarak) 46 Were seafarers given an opportunity to examine and seek advice on the SEA before signing? Deniz çalışanlarına imzalamadan once sözleşmeleri için inceleme ve tavsiye alma fırsatı verilmiş mi? 47 Do seafarers have a record of their employment on the ship (e.g, a discharge book)? Deniz çalışanının istihdam kaydı gemide mevcut mu?(örneğin bir kitapçık gibi) 48 Do seafarers records of employment contain any statement about the quality of their work or wages? Deniz çalışanlarının istihdam kayıtları iş ve maaş kaliteleri ile ilgili herhangi bir ifade içeriyor mu? Regulation 2.2 Wages Kural 2.2 Ücretler 49 Are seafarers paid as required by their SEA or CBA (at least monthly)? Deniz çalışanlarına sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesinde belirtilen maaşlar ödenmekte midir? (en azından aylık olarak) 50 Are the wages consistent with the national wages (if applicable)? Bu maaşlar ulusal ücretler ile tutarlı mı? (uygulanabilirse)

6 51 Are all the elements of the wages (basic wages, leave pay, allowances, overtime etc) reflected in the seafarer s wage account? Tüm maaş maddeleri deniz çalışanlarının maaş dekontuna yansıtılıyor mu? (örn: temel maaş,avans ödemesi, izin ödemesi, fazla mesai vb) 52 Do the hours of work recorded in the wage account correspond with the overtime records and/or hours of work and rest? Maaş dekontlarındaki kaydedilen saatlerı; fazla çalışma kayıtları ve/veya çalışma ve dinlenme saatleri kayıtlarına uyum sağlıyor mu? 53 Do the times of entering/leaving port, manoeuvring, making fast/letting go, loading/discharging correspond with the recorded working hours of the seafarers concerned? Limana varış/kalkış, manevra, tam yol/yavaş seyir, yükleme/tahliye için girilen zamanlar, deniz çalışanlarının çalışma saatlerinin kayıtları ile uyumlu mu? 54 Are there only one set of wage accounts in use? Maaş dekontu ile ilgili kullanımda tek bir yöntem mi var? 55 Were any large cash advances shown on the wage accounts actually received by the seafarers? Deniz çalışanları tarafından dekontlarda alınmış gösterilen büyük miktarlarda avanslar deniz çalışanı tarafından gerçekten alınmış mıdır? 56 Are there any other indications of non-payment in full (e.g. payment of different wages into same bank account)? Ücretlerin tam olarak ödenmemesi ile ilgili başka göstergeler var mı? (örn: aynı bankaya yapılan farklı ücret ödemeleri gibi) 57 Has the seafarer authorised the master/owner to make an allotment? If so ask to see any such authorisation or allotment advice and any confirmation that it was made. Deniz çalışanı ailesine para transferi yapılması ile ilgii Kaptan/ gemi sahibine yetki/ vekalet vermiş mi? Eğer evetse, bu yetki belgeli midir, teyid alınmış mıdır? 58 Do exchange rates and service charges meet national regulations Kur oranları ve hizmet masrafları ulusal gereklilikleri karşılıyor mu? Regulation 2.3 Hours of work and hours of rest Kural 2.3 Çalışma ve dinlenme saatleri 59 Is the an approved standardised table of shipboard working arrangements setting out for national requirements for maximum hours of work or the minimum rest for every position posted in an easily accessible place? Geminin ulusal mevzuata gore düzenlenmiş max. çalışma veya min. Dinlenme saatlerini gösteren onaylı standart bir tablo kolay ulaşılabilir yerlerde asılı mı? 60 Does the table set out the schedule of service at sea and port and do these arrangements conform to the applicable minimum hours of rest or maximum hours of work? Tablo, denizde ve limanda olma durumuna göre hazırlanmış mıdır? Ve bu düzenlemeler, uygulanabilir max. çalışma ve min. dinlenme saatlerine uygun mudur? 61 Is the table in the working language of the ship and in English? Tablo geminin çalışma dilinde ve ingilizce mi? 62 Do other onboard documents ( e.g., logbooks) confirm that the maximum hours of work or minimum hours of rest being followed? Diğer gemi dökümanları (örn. Jurnaller) max. Çalışma ve min dinlenme saatlerinin gözetildiğini onaylıyor mu?

7 63 Are up to date records of daily hours of work or rest in the approved format available for each seafarer? Her deniz çalışanı için onaylı format da çalışma ve dinlenme saatlerinin kayıtları güncel olarak mevcut mu? 64 Are there any indications of seafarer fatigue? Deniz çalışanlarının yorgunluğunu gösteren herhangi bir belirti var mı? 65 Are the national requirements, if any, for seafarers under the age 18 complied with? Eğer varsa, 18 yaş altı deniz çalışanları için ulusal mevzuata uyuluyor mu? Regulation 2.4 Entitlement to leave Kural 2.4 İzin hakkı 66 Do seafarers have the minimum paid annual leave (calculated on the basis of a minimum 2.5 days per month of employment and/or any applicable CBA) and as stated in the SEA? Deniz çalışanlarının sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi asgari ücretli yıllık izin hakları var mı? (Çalıştığı her ay için min. 2,5 gün baz alınarak hesaplanmış) 67 Is there any restriction to shore leave imposed by the shipowner/master without adequate reason? Yeterli sebep olmaksızın karaya çıkma izni için gemi sahibi/kaptan tarafından dayatılan herhangi bir kısıtlama var mı? 68 Do seafarer employment records and wage accounts confirm the leave provisions in the SEA? İzine ayrılan deniz çalışanlarının istihdam kayıtları ve maaş kayıtları çalışanın sözleşmesindeki gerekleri teyid etmekte midir? Regulation 2.5 Repatriation Kural 2.5 Ülkesine iade etme 69 Do seafarers repatriation entitlements (set out in the SEA and/or any applicable CBA) conform to national requirements for repatriation including coverage for costs and choice of destinations? Maliyet ve yer seçimleride dahil olmak üzere deniz çalışanlarının geri dönüşleri, ulusal mevzuat gereklerine uygun mu? ( deniz çalışanı veya toplu iş sözleşmelerinde belirtildiği gibi) 70 Is there a copy of the national provisions on repatriation on board and is it accessible to seafarers? Deniz çalışanlarının geri gönderilmesi ile ilgili ulusal mevzuatın bir kopyası gemide mevcut ve deniz çalışanı kolayca erişebililiyor mu? 71 Has the shipowner provided financial security to ensure that repatriation will occur? Gemi sahibi tarafından geri dönüşü temin edebilecek finansal güvence sağlanıyor mu? 72 Are national provisions, if any, for repatriation of seafarers under the age of 18 adequately addressed? Eğer varsa, 18 yaşın altındaki deniz çalışanlarının ülkelerine gönderilmesi ile ilgili ulusal mevzuat karşılanıyor mu?

8 Regulation 2.7 Manning levels Kural 1.1 Donatım seviyeleri 73 Is the ship manned in accordance with the Safe Manning Document (including food and catering personnel)? Gemideki personel donanımı asgari gemi adamı donatım belgesine uygun mu? (Yemek ve kumanya ile ilgili Kural & Standart 3.2 nin gerekleri de dikkate alınarak) 74 Does the ship have sufficient seafarers onboard to meet concerns about safety, security and seafarer fatigue considering the particular nature and conditions of the ship s voyages Gemide, emniyet, güvenlik ve seferlerin yapısı/şartlarına bağlı deniz çalışanlarının yorgunlukları göz önüne alındığında yeterli personel mevcut mu? Regulation Accommodation and recreational facilities Kural 3.1 Yaşam mahali ve sosyal dinlenme olanakları General requirements Genel gereklilikler Aksi açıkça belirtilmedikçe, 05/08/2011 tarihli ve sayılı yazımız eki Talimat ile Tersaner ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü nün 01/03/2013 tarihli ve 813 sayılı yazısı kapsamında belgelendirme işlemlerinin 20/08/2013 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. Regulation 3.2: Food and catering Kural 3.2 Kumanya Food and drinking water Yiyecek ve içme suyu 75 Is the food and drinking water served on the ship of appropriate quantity, nutritional value and quantity, in accord with national provisions, to cover the requirements of the ship and takes into account the differing cultural and religious backgrounds of seafarers working and living on board? Gemide servis edilen yemek ve içme suyu,miktar ve besin değerleri ulusal mevzuata uygun mu ve gemide çalışan ve yaşayan farklı kültür ve dinsel kökenden gelen deniz çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mi? 76 Are seafarers charged for food? Deniz çalışanları yemek için ücret ödüyor mu? 77 Is an adequate quantity of safe drinking water provided? Yeterli miktarda güvenli içme suyu sağlanmış mı? 78 Are seafarers who are responsible for food preparation trained and the ship s cooks qualified (and 18 years of age or older)? Yiyecek hazırlamaktan sorumlu deniz çalışanları eğitimli ve gemi aşçısı kalifiye mi? (ve 18 yaş ve üstünde mi?) 79 Are frequent and documented inspections of food and catering facilities including food storage areas carried out by the master or an officer? Kaptan veya bir zabit tarafından kumanyalık alanlarını da içeren, yemekhanelerin kontrolları; belli aralıklarda yapılıyor/ kayıt ediliyor mu?

9 80 *Does the organization and equipment in the catering department permit the provision of adequate, varied and nutritious meals prepared and served in hygienic conditions? The following areas should be considered in making this evaluation: Yemekhanedeki organizasyon ve ekipmanlar, yiyeceklerin yeterli, çeşitli ve besleyici bir şekilde hazırlanması ve temiz koşullarda servis edilmesine yönelik mi? Bu değerlendirme yapılırken aşağıdakiler göz önüne alınmalıdır. 81 *Are the surfaces of the decks, bulkheads, deckheads and doors constructed from impervious, non-absorbent, washable and non-toxic materials, thus preventing the accumulation of dirt, reduction of condensation, the growth of undesirable mould and the shedding of particles? Güverte,perde, kasara ve kapı/kaporta yüzeyleri istenmeyen küflerin birikmesi ve dökülmesi,kir birikimi, rutubet önleyecek şekilde emici olmayan, yıkanabilir ve zehirli olmayacak şekilde mi? 82 Has a suitable natural or mechanical ventilation system been provided and constructed to permit easy maintenance including access to filters? Uygun bir doğal veya mekanik havalandırma sistemi sağlanmış ve filtrelere erişimide içeren kolay bakım yapılacak şekilde imal edilmiş mi? 83 Is the ambient temperature in the galley acceptable? Mutfaktaki ortam sıcaklığı makul mu? 84 Does the galley have adequate natural or artificial lighting? Mutfağın doğal veya yapay aydınlatması yeterli mi? 85 *Are the drainage facilities adequate and designed/constructed to prevent contamination? Drenaj imkanlar yeterli ve kirlenmeyi önleyecek şekilde dizayn edilmiş/yapılandırılmış mı? 86 Is there an adequate supply of hot and cold water available in the galley for washing food? Mutfakta gıdaların yıkanması için yeterli sıcak ve soğuk su tedarik edilebiliyor mu? 87 Are the work surfaces (including the surfaces of galley equipment, and uptake grease filters) maintained in a good condition and are they easy to clean and disinfect? Çalışma yüzeyleri (mutfak ekipmanlarının dış yüzeyleri ve yağ filtreleri de dahil olmak üzere) bakımları iyi durumda mı ve temizlenmesi/dezenfeksyonu kolay mı? 88 Are adequate facilities provided for the cleaning, disinfecting and storage of utensils and equipment? Mutfak eşyaları ve ekipmanların temizliği, dezenfeksyonu ve saklanması için yeterli imkanlar sağlanıyor mu? Food storage arrangements Yiyecek saklama 89 *Are there a sufficient number of temperature controlled food storage and handling rooms for the number of persons on board and the duration of the voyage? Gemideki kişi sayısı ve yolculuk süresi için yeterli, sıcaklık kontrollü yiyecek saklama ve işleme odası mevcut mu?

10 90 Are the temperatures of the deep freezers and dry provision rooms maintained inaccordance with national legislation (eg -18 degrees C for deep freezers and 7 degrees C for dry provision rooms)? Derin dondurucuların sıcaklıkları ve kuru kumanya odalarının bakımı ulusal mevzuata uygun mu? (örn derin dondurucular için -18 C ve kuru kumanya odaları 7 C) 91 *Are the cold store rooms insulated and ventilated in order to maintain the correct temperatures Soğuk depo odaları doğru sıcaklığı korumak amacıyla yalıtımlı ve havalandırmalı mı? 92 Are the cold store room doors operable from both sides? Soğuk depo odalarının kapıları her iki taraftan açılabilir mi? 93 Are the cold store rooms fitted with man trap alarms? Soğuk depo odaları içerde kilitli kalan için alarm ile donatılmış mı? Food preparation and supply Yiyecek hazırlama ve temin 94 Is the condition of the food satisfactory? Yiyeceklerin durumu tatmin edici mi? 95 Is the food being correctly stored with respect to stock rotation, segregation and spillages? Yiyecekler saklama sürelerine, ayrımlarına ve döküntülerine yönelik doğru şekilde depolanmış mı? 96 Is the food being defrosted in cool clean conditions? Yiyecekler serin/temiz koşullarda çözülmekte mi? 97 Are the hot and cold holding arrangements in accordance with national legislation? Sıcak ve soğuk düzenekler ulusal mevzuata uygun mu? 98 Is the meal preparation to serving times satisfactory? Yemekleri servise hazırlık süreleri tatmin edici mi? 99 Is the variety of the food provided satisfactory taking into account any religious requirements and cultural practices of the seafarers on board? Yiyecek çeşitliliği gemideki deniz çalışanlarının farklı kültür ve dini ihtiyaçları göz önüne alma konusunda yeterli mi? Drinking water supplies İçme suyu temini 100 Is drinking water safe and is the quality regularly monitored? Içme suyu emniyetli ve kalitesi sürekli denetleniyor mu? 101 Has the piping been adequately insulated where hot and cold water pipes run together? Sıcak ve soğuk su boruları yakın olduklarında izolasyonları yapılıyor mu? 102 Are records available to confirm that the fresh water storage tanks have been cleaned and disinfected within the last 12 months? Tatlı su saklama tanklarının son 12 ay içinde temizlendiği ve dezenfekte edildiğine dair kayıtlar var mı? 103 Are records available to confirm that shower heads (where fitted) are cleaned and disinfected every 3 months? Eğer varsa duş başlıklarının her 3 ayda bir temizlendiği ve dezenfekte edildiğine dair kayıtlar var mı? 104 Are the fresh water loading hoses capped and stored correctly? Tatlı su alım hortumları doğru şekilde tapalanıp saklanıyor mu?

11 105 Are records available to confirm that the fresh water loading hoses are being regularly disinfected? Tatlı su alım hortumlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğine dair kayıtlar var mı? Hygiene Hijyen 106 Are there adequate facilities for hand washing and drying? El yıkama ve kurulama için yeterli olanak var mı? 107 Are there sufficient cleaning agents available? Yeteri kadar temizlik maddesi mevcut mu? 108 Are the chemical cleaning agents being stored correctly? Kimyasal temizlik maddeleri uygun şekilde saklanıyor mu? 109 Are there sufficient cleaning cloths available and being used correctly? Yeteri kadar temizlik giysisi var mı ve kullanılıyor mu? 110 Are separate chopping boards being used for different foods to prevent cross contamination? Kirlenmeyi önlemeye yönelik, farklı yiyecekler için ayrı doğrama tahtaları var mı? 111 Are the arrangements for disposing of food waste in accordance with national legislation? Yemek atıklarının bertaraf edilmesi için düzenlemeler ulusal mevzuata uygun mu? 112 Are there any signs of vermin or pests being present in the food areas? Yiyecek bölümlerinde haşare ve benzeri zararlılara dair bir işaret var mı? Catering staff Mutfak personeli 113 Are the catering staff wearing clean and suitable personal protective clothing? Mutfak personeli temiz ve uygun koruma elbiseleri giyiyor mu? 114 Is personal protective clothing available for use (and being used) with chemical cleaning agents? Personel koruma giysileri kimyasal temizlik maddeleri ile beraber kullanıma hazır, kullanılıyor mu? 115 Are the training records of the ship s cook and other catering staff available? Gemi ahçısı ve diğer mutfak personelinin eğitim kayıtları mevcut mu? 116 Are there any indications that catering staff have insufficient knowledge of food safety? Mutfak personelinin yetersiz yiyecek emniyeti bilgisi olduğuna dair bir bulgu var mı? Regulation 4.1 Medical care on board ship and ashore Kural 4.1 Gemide ve karada tıbbi yardım 117 Is the health of seafarers adequately protected on the ship and do they have prompt access to adequate medical care including essential dental care? Deniz çalışanlarının sağlığı gemide yeterli olarak korunuyor ve temel diş bakımını da içeren yeterli tıbbi bakıma çabuk erişim olanağına sahipler mi? 118 Is health protection and care provided free of charge to seafarers? Sağlık korunması ve bakımı deniz çalışanlarına ücretsiz olarak sağlanıyor mu? 119 Are medical personnel with appropriate qualifications (medical doctor or seafarers trained to administer medical care or medical first aid) on board? Uygun niteliklere sahip tıbbi personel gemide mi? (Tıp doktoru veya tıbbi bakım ve ilk yardım yönetimi konusunda eğitim almış)

12 120 Is there an approved medical form in use and is it kept confidential? Kullanımda olan onaylı bir tıbbi kayıt formu varmı ve saklı bir şekilde tutuluyor mu? 121 Is the medicine chest, medical equipment and medical guide in compliance with national legislation? Ecza dolabı, tıbbi ekipman ve tıbbi bakım rehberi ulusal mevzuata uygun mu? 122 Do the onboard hospital and medical care facilities meet national requirements for the ship? (see also 115 above) Gemideki revir ve tıbbi bakım olanakları, gemi için ulusal gereksinimleri karşılıyor mu? ( 115 e bakınız) 123 Are seafarers permitted by the shipowner to visit a qualified medical doctor or dentist in port (where practicable) without delay? Deniz çalışanlarına, gemi ilmanda iken nitelikli tıbbi doktor veya dişciye gitme izni gemi sahibi tarafından gecikme olmadan verilmekte midir? (uygulanabilir olduğu yerlerde) 124 Does the ship have a procedure in place for radio or satellite communication for medical assistance? Gemide tıbbi yardım için telsiz veya uyduyla haberleşme prosedürü var mı? Regulation 4.2 Shipowners liability Kural 4.2 Gemi sahibinin sorumluluğu 125 Does the SEA and/or relevant CBA say that the shipowner is to provide seafarers with material assistance and support with respect to the financial consequences of sickness, injury or death whilst serving under the SEA or arising from their employment under the SEA? Deniz çalışanı sözleşmesi ve/veya toplu iş sözleşmesi, deniz çalışanının sözleşme veya toplu iş sözleşmesi kapsamı altında çalışırken hastalık, yaralanma veya ölümüyle ilgili gemi sahibinin sağlıyacağı destek ve malzeme yardımınından söz etmekte midir? 126 Is the shipowner responsible for costs in respect to sickness and injury to seafarers during employment or arising from their employment? Gemi sahibi, deniz çalışanının çalışırırken oluşacak hastalık ve yaralanmaları ile ilgili masraflar konusunda sorumlu mudur? 127 Are all costs in respect to sickness and injury covered (including medical treatment and supply of necessary medicines and therapeutic appliances and board and lodging away from home)? Hastalık ve yaralanma ile ilgili tüm masraflar kapsama alınmış mı? (Gemide ve evde dahil olmak üzere,tıbbi tedavi, gerekli ilaçlar ve tedavi gereçleri) 128 Is the shipowner responsible for continuing to cover those medical costs for at least the minimum periods provided for under the national law? Bu tıbbi masrafların karşılanmasının ulusal mevzuat ile sağlanan min. süre devam etmesi için gemi sahibinin sorumluluğu var mı?

13 129 Is the shipowner responsible for full wages (where sickness or injury results in incapacity for work) while seafarer is on board or until repatriated and payment of wages as per the national legislation or an applicable CBA, once landed or repatriated? Deniz çalışanın gemide veya ayrılana kadar (hastalık veya yaralanmadan dolayı çalışma kapasitesinin etkilendiği durumlarda) tam maaşının ödenmesi ve karaya ayak basması veya ayrıldıktan sonra, ulusal mevzuata veya toplu iş sözleşmesine gore belirlenen sure için ödemeye devam etmesi gemi sahibinin sorumluluğunda mı? 130 Is the shipowner reponsible for paying costs of burial expenses in the case of death occurring on board or ashore during the period of engagement? (unless exempted by national legislation) Gemi üzerinde, limanda veya göreve tahliyesi sırasında yaşanan ölüm vakalarında oluşacak defin masrafları gemi sahibinin sorumluluğunda mı? 131 Has the shipowner provided financial security to assure compensation in the event of death or long-term disability as set out in the SEA and/or CBA and national legislation? Gemi sahibi, ölüm veya sakatlık durumlarında, deniz çalışanı sözleşmesi ve/veya toplu iş sözleşmesi ve ulusal mevzuat ile belirlenen tazminat ödemesi garantisi güvencesini sağlamış mı? 132 Are measures in place to safeguard seafarers property left on board by sick, injured, or deceased seafarers? Hasta, yaralı veya vefat eden deniz çalışanının gemide kalan mülkiyetlerinin korunması için önlemler alınmakta mıdır? Regulation Health & safety protection & accident prevention Kural 4.3 Sağlık ve emniyet koruma ve kaza önleme 133 Are seafarers provided with occupational health and safety protection and accident prevention in accordance with national requirements? Deniz çalışanlarına, iş sağlığı ve emniyetinin korunması ve kazaların önlenmesi, ulusal gereksinimlere uyumlu olarak sağlanmış mı? 134 Is the living, working and training environment onboard ship safe and hygienic? Gemideki yaşam, çalışma ve eğitim alanları emniyetli ve hijyenik mi? 135 Does the ship have an occupational safety and health policy and programme (with special attention paid to protecting seafarers under the age of 18)? Gemi iş emniyeti ve sağlığı politikası ve programına sahip mi? (18 yaşının altındaki deniz çalışanlarını korumaya özel önem veren) 136 Is there a ship safety committee (for ships with 5 or more seafarers) with seafarers appointed or elected as ships safety representatives? Deniz çalışanlarının gemi emniyet sorumluları olarak atandığı veya seçildiği bir gemi emniyet komitesi mevcut mu? (5 veya daha fazla deniz çalışanı olan gemiler) 137 Is the ship safety committee functioning (is there a record of meetings and./or actions)? Are the issues raised by the safety committee and safety inspections being addressed in a timely manner? Gemi emniyet komitesi çalışmakta mıdır? (Toplantı ve / veya eylem kayıtları var mı?) Gemi emniyet komitesi tarafından veya emniyet kontrollarında ortaya çıkan meseleler zamanında ele alınmakta mıdır?

14 138 Are there procedures in place and followed for reporting and recording and investigating unsafe conditions and onboard occupational accidents? Gemideki iş kazalarının ve emniyetsiz koşulların izlenmesi, raporlanması, kaydedilmesi ve araştırılması için prosedürler yerinde mevcut mu? 139 Has a proper risk assessment been carried out for onboard occupational safety and health management? Gemideki iş emniyeti ve sağlık yönetimi için uygun bir risk analizi yapılmakta mıdır? 140 Is there training and instruction of seafarers regarding occupational safety and health and accident prevention? Deniz çalışanlarının emniyeti, sağlığı ve kazaların önlenmesi için eğitim ve talimat mevcut mu? 141 Are the national provisions for specific areas or equipment and practices and matters being complied with. In particular: Belli alanlar ve ekipmanlar veya uygulamalar/meseleler için; ulusal mevzuata uygun davranılmakta mıdır? Özellikle: 142 general and basic provisions? Genel ve temel gerekler? 143 structural features of the ship, including means of access and asbestos-related risks? Gemiye erişim ve asbest ile ilgili riskleri de içeren geminin yapısal özellikleri? 144 machinery? Makineler? 145 the effects of the extremely low or high temperature of any surfaces with which seafarers may be in contact? Deniz çalışanlarının temas halinde olabileceği herhangi bir yüzeydeki aşırı alçak ve yüksek sıcaklığın etkileri? 146 the effects of noise in the workplace and in shipboard accommodation? Çalışma alanları ve gemi yaşam mahalindeki gürültü etkileri? 147 the effects of vibration in the workplace and in shipboard accommodation? Çalışma alanları ve gemi yaşam mahalindeki titreşim etkileri? 148 the effects of other ambient factors in the workplace and in shipboard accommodation, including tobacco smoke? Çalışma alanları ve sigara içilen alan dahil olmak üzere gemi yaşam mahalindeki diğer ortam faktörlerinin etkileri? 149 special safety measures on and below deck? Güverte veya güverte altında alınacak özel emniyet önlemleri? 150 loading and unloading equipment? Yükleme ve tahliye ekipmanları? 151 fire prevention and fire-fighting? Yangın önleme ve yangınla mücadele? 152 anchors, chains and lines? Çapalar, zincirler ve halatlar? 153 dangerous cargo and ballast? Tehlikeli yük ve balast? 154 personal protective equipment for seafarers? Deniz çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanları? 155 work in enclosed spaces? Kapalı alanlarda çalışma?

15 156 physical and mental effects of fatigue? Yorgunluğun fiziksel ve ruhsal duruma etkileri? 157 the effects of drug and alcohol dependency? Uyuşturucu ve alkol bağımlılığının etkileri? 158 HIV/AIDS protection and prevention? HIV/AIDS korunma ve önlemleri? 159 emergency and accident response? Acil ve kaza müdahaleleri? 160 Are reasonable precautions being taken on the ship to prevent occupational accidents, injuries and diseases including risks of exposure to harmful levels of ambient factors and chemicals and well as risk of injury or disease that may result from the use of equipment and machinery on the ship? The following matters should be considered: Geminin techizat ve ekipmanının kullanımından kaynaklanabilecek yaralanma ve hastalık riskleri de dahil olmak üzerezararlı düzeyde çevre faktörleri ve kimyasal maddelere maruz kalma riskleri içeren, gemide mesleki kaza, yaralanma ve hastalıkları engellemek için makul önlemler alınmakta mıdır? Aşağıdaki meseleler göz önüne alınmalıdır. 161 Are seafarers aware of the guidelines appertaining to the management of occupational health and safety? Deniz çalışanları mesleki sağlık ve emniyetine yönelik kılavuzların farkında mı? 162 Is the access/egress satisfactory? Girişler/Çıkışlar tatmin edici mi? 163 Are any openings in the decks etc guarded or covered? Güverte açıklıkları gibi yerler korumaya alınmış veya örtülmüş mü? 164 Is personal protective equipment in good order and being maintained correctly? Personel koruyucu ekipmanı kullanıma hazır ve doğru şekilde bakımları yapılmakta mı? 165 Is personal protective equipment being used correctly? Personel koruyuce ekipmanı doğru bir şekilde kullanılıyor mu? 166 Are machinery guards correctly secured in place (including those in way of hot/cold surfaces)? Makine techizat korumaları doğru bir şekilde yerlerinde mi? (Sıcak/soğuk yüzeylerin civarlarını da içeren) 167 Do machinery emergency stop devices function correctly? Makine techizatları acil stop mekanizmaları doğru bir şekilde çalışıyor mu? 168 Are seafarers aware of the risks posed by enclosed spaces and the procedures required to enter them? Deniz çalışanları kapalı mahallerin doğurabileceği risklerin ve gerekli giriş prosedürlerinin farkında mı? 169 Have the risks posed to young persons been addressed? Genç deniz çalışanları için oluşabilecek riskler ele alınmış mıdır.? 170 Are safety inspections (where required by national legislation) being carried out correctly? Ulusal mevzuat tarafından gerekli görülen emniyet kontrolları doğru bir şekilde yapılıyor mu?

16 Regulation 4.5 Social security Kural 4.5 Sosyal güvenlik 171 Are the seafarers covered by flag State social security protection? (or by an arrangement between the flag State and another State? Deniz çalışanları, idarenin sosyal güvenlik koruması kapsamında mıdır? (veya bir anlaşma ile başka bir idarenin) 172 Does the SEA contain the required information on any social security protection (in addition to medical protection) to be provided by the shipowner? Deniz çalışanı sözleşmeleri, sosyal güvenlik korumalarında gemi sahibi tarafından sağlanacakların gerekli bilgilerini Içermekte midir.? 173 If it is a contributory system, is there evidence available to confirm that the mandatory contributions are being made? Eğer ortak/katkılı bir sistem ise, zorunlu katkıların yapıldığını gösterir kanıtlar mevcut mu? Regulation On-board complaint procedures Kural Gemide şikayet prosedürleri 174 Does the ship have onboard procedures for the fair, effective and expeditious handling of seafarer complaints? (if model procedures have been adopted by the competent authority are they consistent with these procedures?) The procedures must address the following matters: Adil, etkin ve hızlı işleyecek gemi şikayet prosedürleri mevcut mu? Bu prosedürler aşağıdaki maddeleri karşılamalıdır. Eğer idare tarafından kabul edilmiş model bir prosedür mevcut ise bu maddeler ile tutarlı mıdır? 175 Do seafarers have a right to be accompanied or represented during the procedure? Deniz çalışanlarının bu prosedür sırasında eşlik edilmesi veya temsilci kullanma hakkı var mı? 176 Do seafarers have a right to complain directly to the master and to appropriate external authorities Deniz çalışanlarının şikayetini doğrudan kaptana ve uygun dış mercilere yapmaya hakkı var mı? 177 Are there safeguards to protect seafarers from victimization for making complaints? Şikayet eden deniz çalışanlarını kurban olmaktan korumak için önlemler alınmış mı? 178 Do the onboard procedures include contact information for the competent authority in the flag State and persons who can provide confidential and impartial advice and assistance? Gemi şikayet prosedürleri, gizli ve tarafsız tavsiye ve yardımı sağlayacak bayrak yetkili makam ve kişi bilgilerini içermekte midir? 179 Are all seafarers given a copy of the onboard procedures for the ship (in the working language of the ship)? Gemi şikayet prosedürü kopyası tüm deniz çalışanlarına (gemi çalışma dilinde) verilmiş mi? Remarks/ Notlar:

17 EK-2 DÜZELTİCİ EYLEM PLANI ÖRNEĞİ... isimli, IMO No.lu gemimizde tarihinde yapılan denetim sonucunda tespit edilen ve işbu düzeltici eylem planında belirtilen uygunsuzlukları verilen süre içerisinde gidereceğimizi, gidermememiz halinde meydana gelecek durumlardan sorumlu olacağımızı beyan ederiz.../ /2013 GEMİ KAPTANININ ADI, SOYADI, İMZASI../ /2013 ŞİRKET YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI, İMZASI Uygunsuzluk Referans Düzeltici faaliyet Verilen Süre Sorumlu Kurum* No * Uygunsuzluğun giderilmesi için gerektiğinde sorumlu kuruma başvurulacaktır.

18 MLC KOD UN İLGİLİ BAŞLIKLARINA GÖRE SORUMLU KURUMLAR: EK-3 MLC KOD BAŞLIK 1.1 ASGARİ YAŞ 2.1 İSTİHDAM SÖZLEŞMELERİ 2.2 MAAŞLAR 2.3 ÇALIŞMA VE DİNLENME SAATLERİ SORUMLU KURUM/BİRİM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Çalışma Genel Müdürlüğü) GEMİDE ŞİKÂYET PROSEDÜRLERİ 1.2 SAĞLIK RAPORU 3.2 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ 4.1 GEMİDE VE KIYIDA TIBBİ BAKIM 1.3 EĞİTİM VE BECERİLER 2.7 MÜRETTEBAT SAYILARI (GEMİADAMI DONATIM SEVİYELERİ) 3.1 BARINMA VE DİNLENME TESİSLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü-Eğitim ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı) ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) 1.4 İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) 4.3 SAĞLIĞI VE EMNİYETİ KORUMA VE KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) Not: Bu liste, Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Gemi Denetim ve Belgelendirme Açısından MLC 2006 Sözleşmesi Mevzuat Tarama Çalıştayı neticesinde hazırlanmıştır.

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder.

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder. GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2001 (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERİ Cilt C Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERi İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel... 1 B - Klaslama, Klaslama İşaretleri... 1 C - Onaylanacak Dokümanlar... 1 D - Tekne Yerleştirmesi

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997 2001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ Flora elemanları ve kara avcılığı kanunu kapsamında olmayan fauna elemanları ile ilgili Türkiye de bilimsel araştırma yapmak isteyen yabancı

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) Türkiye de; karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, bilimsel incelemeler,

Detaylı

Prevention and Control of Infection. Anadolu Medical Center. August, Departman Tarih

Prevention and Control of Infection. Anadolu Medical Center. August, Departman Tarih Prevention and Control of Infection Anadolu Medical Center August, 2014 Departman Tarih Prevention and Control of Infections (PCI) Infection Prevention and Control Program: Identify and reduce the risks

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Türk Loydu Newsletter

Türk Loydu Newsletter Türk Loydu Newsletter 3 TEMMUZ 2012 TLN 02/2012 Türk Loydu Newsletter in önceki sayılarına www.turkloydu.org websayfasından ulaşabilirsiniz. ASBESTİN YASAKLANMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR (SOLAS Bölüm II-1

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ Training Diary ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI Name of Student NUMARASI Student ID Number BÖLÜMÜ Department STAJ DERS KODU Training Course Code Staj Yapılan Kuruluşun

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 A special discount for this promotion! Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

SUMMER PRACTICE REPORT

SUMMER PRACTICE REPORT ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY SUMMER PRACTICE REPORT Full Name of Student Student Number & Education :. : /. Type of Practice : EEE 393 EEE 394 [Buraya yazın] Photograph of Student Full Name

Detaylı

PETROLLE KİRLENMENİN ÖNLENMESİ (IOPP) BELGESİ RAPORU

PETROLLE KİRLENMENİN ÖNLENMESİ (IOPP) BELGESİ RAPORU T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ULUSLARARASI PETROLLE KİRLENMENİN ÖNLENMESİ (IOPP) BELGESİ RAPORU INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION (IOPP) CERTIFICATE REPORT KAPSAM: Uluslararası sefer yapan

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü 1 Aşağıdaki form Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik,

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI ERASMUS GÜZ TOPLANTISI Diploma Eki Çalıştayı Prof. Dr. Süheyda Atalay 5Kasım 2010 5 Kasım 2010 ERZURUM BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ İki Aşamalı Değerlendirme Prosedürü Türk Ulusal Ajansı Avrupa

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

Medical Waste. Kaya Süer MD. NEU Faculty of Medicine. Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Medical Waste. Kaya Süer MD. NEU Faculty of Medicine. Infectious Diseases and Clinical Microbiology Medical Waste Kaya Süer MD. NEU Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology Household waste: Separately stored in black plastic bags. If mixing of medical waste shall be considered

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Higher Education yerine öğrencinin ismi ve soyismi yazılacak The Student LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality Uyruğunuz

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde,

Detaylı

Bir Kimyasal Tek Etiket!

Bir Kimyasal Tek Etiket! TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bir Kimyasal Tek Etiket! II. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu 12-13 Ocak 2012 Ankara Genel Sekreter RİSK İLETİŞİMİ* Risk iletişimi, risk değerlendiricileri,

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM Please return the completed form to the address below or below shown e-mail. Merkez Mahallesi Abide-i Hurriyet Caddesi No:160, Şişli, 34381 İstanbul, Türkiye YENI FOTOĞRAF

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü Dr. Enver SADIKOĞLU Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Kalite Yönetim

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM DEPARTMENT YEDEK ADAYLAR SUBSTITUTE CANDIDATES. Bilgisayar Mühendisliği. Computer Engineering. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM DEPARTMENT YEDEK ADAYLAR SUBSTITUTE CANDIDATES. Bilgisayar Mühendisliği. Computer Engineering. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM DEPARTMENT YEDEK ADAYLAR SUBSTITUTE CANDIDATES Mühendislik Fakültesi Faculty of Bilgisayar Mühendisliği Computer Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Materials Science and Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum Tarihiniz Nationality 1 Uyruğunuz Sex [M/F] Cinsiyetiniz Academic year 2015/2016 Study cycle

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY

NEAR EAST UNIVERSITY NEAR EAST UNIVERSITY FOOD ENGINEERING DEPARTMENT STAJ PROGRAM DEFTERİ THE SUMMER PRACTICE DIARY ÖĞRENCİNİN STUDENT S SOYADI, ADI :... SURNAME, NAME ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Haftalık Staj Programı

Detaylı

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Rapor 17 Haziran 2013 - Ankara Grundvig Programı 2012 Öğrenme

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q1 JANUARY MARCH 2017

TURKEY SPECIAL OFFER Q1 JANUARY MARCH 2017 TURKEY SPECIAL OFFER Q1 JANUARY MARCH 2017 A special discount for this promotion! School Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SERBEST BÖLGELERE VEYA GÜMRÜK ANTREPOLARINA GĠRĠġ ĠÇĠN VEYA GEMĠ KUMANYACILIĞI ĠÇĠN GÖNDERĠLEN ÜRÜNLERĠN VETERĠNER KONTROLLERĠNE ĠLĠġKĠN KURALLAR HAKKINDA TEBLĠĞ

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY

HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY 1. CUSTOMS CLEARANCE A. IMPORT HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY -1- Import Customs Clearance With Carnet Ata A ) Temporary Import Clearance In

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİNDE YAPILACAK ÖĞRENCİ STAJLARINA İLİŞKİN AKADEMİK KURUL(SENATO) ESASLARI

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİNDE YAPILACAK ÖĞRENCİ STAJLARINA İLİŞKİN AKADEMİK KURUL(SENATO) ESASLARI T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİNDE YAPILACAK ÖĞRENCİ STAJLARINA İLİŞKİN AKADEMİK KURUL(SENATO) ESASLARI (Bu esaslar, 20.01.2011 tarih ve 2011/01 nolu Üniversite Akademik Kurulunda (Senatosunda)

Detaylı

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz TURKISH Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz Çalışma gelirinizi beyan etmenizi ve durumunuzdaki değişiklikleri bildirmenizi kolaylaştıracak iyileştirmeler yapıyoruz. Kendi kendine beyan yöntemi

Detaylı

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY T.C. Yükseköğretim Kurulu DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA Prof. Dr. Süheyda ATALAY 1 DİPLOMA EKİ ETİKETİ: DEĞERLENDİRME BAŞVURU Diploma Supplement Label

Detaylı

Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6375. Milletlerarası Sözleşmeler. 12.12.2003 Cuma

Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6375. Milletlerarası Sözleşmeler. 12.12.2003 Cuma İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6375 Milletlerarası Sözleşmeler Resmi Gazete 12.12.2003 Cuma Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ Uçak Koltuk Sertifikasyon Süreci ADOA (Alternative Procedures for Design Organisation Approval) POA (Production Organisation Approval) ETSOA (European Technical Standard Order Authorisations) Basic Regulation

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı