ÝÞ HUKUKUMUZDA SAÐLIK VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SORUNU VE AB UYGULAMALARI Öðr.Gör. Fatih YILMAZ*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞ HUKUKUMUZDA SAÐLIK VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SORUNU VE AB UYGULAMALARI Öðr.Gör. Fatih YILMAZ*"

Transkript

1 ÝÞ HUKUKUMUZDA SAÐLIK VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SORUNU VE AB UYGULAMALARI Öðr.Gör. Fatih YILMAZ* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu (ÝK) ile önemli deðiþikliklere uðrayan iþ saðlýðý ve güvenliði (ÝSG) mevzuatý, iþyerlerinde "saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði" (SGÝT) uygulamasýný da gündeme getirmiþtir. ÝK'nda düzenleme bulunmamakla birlikte konu 9/12/2003 tarihli "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði" (ÝSGY) ile düzenlenmiþtir. 7/4/2004 tarihli "ÝSG Kurullarý Hakkýnda Yönetmelik" te de (ÝSGKHY), SGÝT'nin ÝSG kurulu üyesi olduðu belirtilmiþtir. Fakat ülkemizde SGÝT uygulamalarýnda halen önemli eksiklikler bulunmaktadýr. Ýlk olarak; SGÝT sisteminde hukuki belirsizlik söz konusudur. ÝSGY'nin 11., 13. ve 16. maddelerinde SGÝT'nin tanýmý yapýlmýþ, nasýl seçileceði ve görevlerinin neler olduðu belirlenmiþti. Fakat bu yönetmelik Danýþtay'ca iptal edilmiþtir. Halen yürürlükteki ÝSGKHY'te de; kurul üyesi olarak gösterilen SGÝT'nin nasýl ve kimlerce seçileceði, hangi haklara sahip olacaðý da belirtilmemiþtir. Ýkinci olarak; SGÝT sisteminin kanuni dayanaðý yoktur. Daha önce 4773 sayýlý yasada sendikasýz iþçilerin temsilinden bahsedilmiþ, fakat 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun yürürlüðe girmesiyle bu düzenleme yürürlükten kalkmýþ, iþçi temsilciliði uygulamasý yeni kanunda da yer almamýþtýr. Yasal dayanaðý olmayan yeni kavramlarýn yönetmelikle hayata geçirilmesi, yönetmeliklerin iptali durumunda belirsizlik ve aksamalara yol açmaktadýr. Üçüncü olarak, yönetmelik gereði SGÝT þu an için sadece ÝSG kurullarýnda bulunmaktadýr. Sanayiden sayýlmayan ve 50'den az iþçi istihdam eden iþyerleri, ÝSG kurulu kurmak, dolayýsýyla SGÝT bulundurmak zorunda deðildir. Bu durum SGÝT sisteminin kapsamýný oldukça daraltmaktadýr. AB'nin 89/391 sayýlý ÝSG Çerçeve Direktifi'nin bazý hükümleri iþverene; iþyerlerinde iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn azaltýlmasý amacýyla risklerin tespiti, korunma tedbirlerinin geliþtirilmesi gibi konularda, iþçilere danýþýlmasý ve bilgilendirilmesi yükümlülüðünü getirmektedir. AB ülkelerinde ÝSG ile ilgili konularda iþçilerin en önemli katýlým ve danýþma mekanizmasý ÝSG iþçi temsilciliði, diðer bir ifadeyle saðlýk ve güvenlik çalýþan temsilciliði'dir. Diðer bir katýlým mekanizmasý olan ÝSG Kurullarýnýn kapsamý sýnýrlý tutulduðundan, katýlýmcý endüstri iliþkileri sisteminin önemli bir unsuru olan ÝSG iþçi temsilciliði sisteminin tüm iþyerlerinde uygulamaya geçirilmesi AB standartlarýna uyum açýsýndan da önemlidir. * Yýldýz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Bölümü 25

2 1. Ülkemizde Ýþçi Temsilciliði Uygulamalarýnda Geliþmeler Ýþçilerin yönetime katýlmalarýnýn gereði olarak Batý'da ortaya çýkan iþçi temsilciliði kurumu, ülkemizde ilk kez 3008 sayýlý ÝK'nda yapýlan bir düzenleme ile kabul edilmiþtir. Kanunun 78. maddesinde "iþçi mümessili" seçimine ve görevlerine iliþkin esaslara yer verilmiþtir. 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun (SK) 1963 yýlýnda çýkarýlmasýyla birlikte 3008 sayýlý ÝK'ndaki "iþçi temsilcileri"nin yerini "sendika temsilcileri" almýþtýr sayýlý ÝK'na göre, iþçi temsilcileri iþyerinde çalýþmakta olan tüm iþçiler tarafýndan seçilmekteydi. 274 sayýlý SK ve 2821 sayýlý SK'nda düzenlenen iþyeri sendika temsilciliðinde ise, temsilciler, iþyerinde toplu iþ sözleþmesi yapmaya yetkili sendikanýn iþyerinde çalýþan üyeleri arasýndan sendikaca atanmaktadýrlar (SK, m.34). Batý ülkelerindekilerden farklý olarak, bizde iþçiler mevzuat esaslarýna göre sendikalarý aracýlýðýyla dolaylý olarak yönetime katýlmaktadýrlar yýlýnda "Ýþletmelerde Ýþçi Temsilcilerinin Korunmasý ve Onlara Saðlanacak Kolaylýklar Hakkýnda" 135 sayýlý ILO Sözleþmesi onaylanmýþ ve Anayasaya göre bu Sözleþmeden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluðu doðmuþtur. Geliþmeler 2002 yýlýnda "Ýþ Güvencesi Kanunu" olarak anýlan 4773 sayýlý Kanunun çýkarýlmasýyla devam etmiþtir. Bu Kanunda, toplu iþçi çýkarma halinde durumun iþverence ilgili kurumlardan baþka iþyeri sendika temsilcilerine veya iþçi temsilcilerine bildirilmesi, bunlarla görüþülmesi (m.24/i, III) ve sendika temsilcilerinin bulunmadýðý iþyerlerinde iþçiler tarafýndan seçilecek iþçi temsilcilerinin görev yapmasý (Geçici m.13) hükümlerine yer verilmiþti. Böylece, iþçi temsilciliði sorunu Sendikalar Kanunu dýþýnda Ýþ Kanunu alanýna da yayýlmýþtýr. 2 Bu yayýlma ÝSG ile ilgili iki yönetmelikte de görülmüþtür. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði (ÝSGY) ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarý Hakkýnda Yönetmelik'te (ÝSGKHY), "saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði" konusunda düzenlemeler yapýlmýþtýr. ÝSGY'nin 11. maddesinde iþveren, saðlýk ve güvenlikle ilgili konularda iþçilerin görüþlerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn saðlanmasýndan sorumlu tutulmuþ; sonra 16. maddedeki "Ýþyerinde saðlýk ve güvenlikle ilgili çalýþmalara bir veya daha fazla iþçi, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi olarak görev yapar. Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilcisi, iþyerinde çalýþan iþçiler tarafýndan seçilir" hükmüyle, iþyerlerinde SGÝT'liði sistemi uygulamaya geçirilmeye çalýþýlmýþtýr. ÝSGKHY'te de SGÝT'nden söz edilmiþ; yönetmeliðin ÝSG kurullarýnýn oluþumu baþlýklý 5. maddesinde SGÝT, kurulda görev yapan üyelerden biri olarak belirtilmiþtir. 1 Nuri ÇELÝK, "Ýþyeri Ýþçi Temsilciliði", Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Mecmuasý: Toker Dereli'ye Armaðan, Sayý: 55/1, 2005, Ýstanbul, s A.m., s

3 2. Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilciliði Uygulamasýnda Sorunlar 2.1. Hukuki Sorun Öncelikle ülkemizde iþyeri iþçi temsilciliði sisteminin yasal altyapýsý henüz oluþmamýþtýr sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 34. maddesi, toplu sözleþme yapmaya yetkili sendikanýn iþyerinde çalýþan iþçilerin sayýsýna göre en çok sekize kadar "sendika temsilcisi" seçmesini hükme baðlamýþtýr. Ancak bu hüküm sadece sendikalý iþçileri kapsamaktadýr. Daha önce 2002 tarihli 4773 Sayýlý Ýþ Güvencesi Kanunu sendikasýz iþçiler için temsilci seçilmesini öngörmüþtü. Fakat bu düzenlemeler de temsilcilerin nasýl seçileceði, haklarý, görev, yetki ve sorumluluklarý konularýnda açýklýk saðlayamadýðý gibi, daha sonra 4857 sayýlý yasayla yürürlükten kaldýrýlmýþtýr Sayýlý Ýþ Güvencesi Yasasý'nýn 5.maddesiyle 1475 sayýlý ÝK'nun tensikat hükümleri yeniden düzenlenirken, SK'nda var olan Ýþyeri Sendika Temsilciliði' nin yanýnda bu defa toplu iþ sözleþmesi olmayan iþyerleri için Ýþyeri Ýþçi Temsilciliði mües-sesesi oluþturulmuþtur. Ýþyeri iþçi temsilciliði müessesesi ile ilgili yeni düzenleme yapýlýncaya kadar SK'nýn 34.maddesinde belirtilen sayýda iþyeri temsilcileri seçilmesi hükme baðlanmýþtýr. 3 Eksikliklerle dolu, "temsilde teklik" ilkesine aykýrý ve (2) ay (25) gün süreyle yürürlükte kalan, uygulama olanaðý bulamayan bu hükmün mahzûrlarý dikkâte alýnarak ve özellikle yetki ihtilâfý olan ve Ýþyeri Sendika Temsilcisi bulunmayan iþyerlerinde oluþacak kargaþa gözönünde tutularak, 4857 Sayýlý ÝK'nun 120 inci maddesiyle yürürlükten kaldýrýlmýþtýr sayýlý kanunla 1475'e ek yapan bu düzenleme 5 yeni bir düzenleme yapýlýncaya kadar geçerli olacaktý. Ýþçi temsilciliði sistemi, 4857 sayýlý ÝK'nda düzenlenmesi beklenirken kanun kapsamýna alýnmayarak, yasal dayanaktan yoksun býrakýlmýþtýr. Ýþçi temsilciliði sisteminin sorunsuz biçimde uygulanabilmesi için öncelikle yasal temele kavuþturulmasý gerekmektedir. Nitekim SGÝT'liði sisteminin yasal dayanak olmaksýzýn "yönetmeliklerle" hayata geçirilmeye çalýþýlmasý hukuki sorunlara yol açmýþtýr. ÝSGY'nin Danýþtay'ýn 2006/3007 sayýlý kararýyla iptali sonrasý, SGÝT'liði uygulamasýnda karmaþa ortaya çýkmýþtýr. Çünkü SGÝT'liði ile ilgili temel düzenlemeler bu yönetmelikte yer almaktaydý. Yönetmelikle iþverenlere; ÝSG konularýnda iþçilere 3 Erol ÖZCAN, "Ýþ Güvencesi Kanununun Getirdiði Yenilikler ve Uygulama Sorunlarý", Ýnternet Adresi: smartsection/ item.php?itemid=36, Eriþim Tarihi: Erol AKÇAKAYA, "3008, 274, 2821 Ýle 1475 Sayýlý Kanunlarýmýzda; Ýþçi Mümessilliði, Ýþyeri Sendika Temsilciliði ve Ýþçi Temsilciliði", Çelik-Ýþ Dergisi, Sayý: 21, Nisan 2007, Ankara, s Ýþyeri temsilcileri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme getirilinceye kadar, iþyerinde sendika temsilcilerinin bulunmadýðý hallerde, o iþyerinde çalýþan iþçiler tarafýndan 2821 sayýlý Sendikalar Kanununun 34 üncü maddesinde belirlenen sayýda seçilecek iþçi temsilcileri görev yaparlar. 27

4 danýþma, katýlýmlarýný saðlama ve bilgilendirme yükümlülüðü getirilmiþti (10. ve 11.m.). Ayrýca iþyerinde ÝSG ile ilgili çalýþmalara katýlma, izleme, önlem alýnmasýný isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda iþçileri temsil etmeye yetkili, iþçilerce seçilecek bir ya da daha fazla SGÝT görevlendirmekle yükümlü tutulmuþtu (16.m.). Bu düzenlemeler SGÝT'lerinin görev, yetki ve sorumluluklarýný belirlemesi, iþverene yükümlülükler getirmesi ve ÝK'na giren tüm iþyerlerini kapsamasý açýsýndan önemli düzenlemelerdi. ÝSGY'nin iptalinden, iþyeri ÝSG kurullarýndaki SGÝT uygulamasý da etkilenmiþtir. Çünkü ÝSGKHY halen yürürlüktedir ve 5. madde (h) bendinde bahsedilen SGÝT'nin kim olacaðý ve nasýl seçileceði, -diðer tüm kurul üyelerin nasýl seçileceði belirtildiði haldeburada belirtilmemiþtir. Olasýlýkla, burada sözü edilen SGÝT, iptal edilen ÝSGY'nin 16. maddesinde tanýmlanan temsilci idi. SGÝT'liði konusunda birbirini tamamlayan bu iki ayaðýn biri þu an kopmuþtur. Bu konuda baþka bir yasal düzenleme de olmadýðýndan, iþyerinde SGÝT seçimi tamamen iþverenin inisiyatifine kalmýþ durumdadýr. Öte yandan ÝSGKHY'e göre; ÝSG kurullarýnda SGÝT ile birlikte varsa sendika temsilcisi, yoksa iþçilerce seçilecek iþyeri iþçi temsilcisinin bulunmasý gerekmektedir. Yönetmeliðin 5. madde (g) bendinde; 2821 sayýlý SK'nun 34. maddesine 6 göre seçilecek sendika temsilcisiyle ilgili hukuken bir sorun yoktur. Fakat ayný cümlenin devamýndaki, "iþyerinde sendika temsilcisi yoksa o iþyerindeki iþçilerin yarýdan fazlasýnýn katýlacaðý toplantýda seçilecek iþçi" ifadesi muðlak bir durum ortaya çýkarmaktadýr. Sendikasýz iþçilerin temsiliyle ilgili olarak 4773 sayýlý Kanundaki düzenlemelerin 4857 sayýlý kanunla birlikte yürürlükten kalktýðý gözden kaçýrýlmýþtýr. Ýþyerinde, ÝSG kurulu üyesi olmaktan baþka bir vazifesi ve yetkisi olmayan iþyeri iþçi temsilcinin, yasal dayanaktan yoksun bir yönetmelik maddesine göre seçilmesini istemek akla ve hukuka uygun görünmemektedir. Bu yönetmeliðe göre iþçilerce seçilecek iþyeri temsilcisi, sadece ÝSG kurulunda temsil görevini yerine getirebilecektir. Kavramsal olarak iþyeri iþçi temsilcisi, ÝSG kurulu dahil iþyerinde her tür platformda iþçileri temsil eden, tüm çalýþma sorunlarýyla ilgili, daha iþlevsel ve yetkili bir konumda olmalýdýr. Eðer iþçi temsilcisi sadece ÝSG kurulunda temsil görevi yapacaksa, kurulda iþyeri iþçi temsilcisi veya SGÝT temsilcisinden sadece birinin bulunmasý yeterlidir. Seçimle göreve gelen iþyeri temsilcisi, ancak daha iþlevsel ve yetkili bir konumda olursa ÝSG kurulunda ayrýca bir SGÝT'nin bulunmasýnýn anlamý olabilir. Bu durumda iþyeri iþçi temsilciliðinin daha üst düzeyde, kanunla düzenlenmesi (sendika temsilcisinde olduðu gibi) gereði ortaya çýkmaktadýr Sayýlý Sendikalar Kanunu, m.34. Ýþyeri Sendika Temsilcisinin Tayini ve Nitelikleri Toplu iþ sözleþmesi yapmak üzere yetkisi kesinleþen sendika, iþyerinde iþçi sayýsý elliye kadar ise bir, ellibir ile yüz arasýnda ise en çok iki, yüzbir ile beþyüz arasýnda ise en çok üç, beþyüzbir ile bin arasýnda ise en çok dört, binbir ile ikibin arasýnda, ise en çok altý, ikibinden fazla ise en çok sekiz olmak üzere iþyerinde çalýþan üyeleri arasýndan iþyeri sendika temsilcisi tayin ederek onbeþ gün içinde kimliklerini iþverene bildirir. Bunlardan biri baþ temsilci olarak görevlendirilebilir. 28

5 ÝSGKHY'ndeki bu düzenlemeyle kurulda bulunacak iþçi temsilcilerinin sayýsýný arttýrmak amaçlandýysa, kuruldaki SGÝT sayýsýný arttýrmak da yeterli olabilirdi. Ayrýca iþyeri iþçi temsilciliði mekanizmasý, 1475'te var iken, sendikalarca karþý çýkýldýðý için 4857 sayýlý ÝK kapsamýndan çýkarýlmýþtýr. Bu durum kanunla uygulanamayan bir konunun "dolanma" yoluyla tekrar çalýþma hayatýna sokulmasý gibi görünmektedir. Ayrýca, mevzuatýn þu anki durumuna göre, hem iþyeri iþçi temsilciliði hem de SGÝT mekanizmalarý iþlevsel olmaktan uzak olup, sadece "görsel" bir etkiye sahiptir. Aslýnda 1475 sayýlý yasa ve ÝSGY'nin yürürlükten kalkmasýyla, iþverenin ÝSG kurulundaki iþyeri iþçi temsilcisi ile SGÝT'ni seçme zorunluluðu ortadan kalkmýþtýr. Ýþveren ÝSGKHY'e göre bu temsilcileri seçse bile; bunlarýn nasýl seçileceði, haklarý, görevleri, yetkileri belirsiz olduðundan, bu konudaki sýnýrlar da tamamen iþverence çizilecektir. Ýþçi temsilcilerinin demokratik kurallarla belirlenmesi katýlýmcý endüstri iliþkileri sisteminin çok önemli bir ilkesidir. Kimi iþletmelerde ÝSG kurullarýnda SGÝT'leri hiç bulundurulmamakta, bazýlarýnda ise seçim prosedürü uygulanmadan doðrudan iþverence atanmaktadýr. Hukuken belirsizlik içeren bir konuda iþyeri uygulamalarýnda bütünsellik de beklenmemelidir. Kurullarda bulunacak iþçi temsilcisi sayýsý da belirsizdir. ÝSG kurullarýnda iþçi ve iþveren taraflarý eþit olacak þekilde, belirgin biçimde düzenlenmelidir. ÝSG kurullarý iþyerinde taraflarýn katýlýmýný saðlamak ve iç denetim mekanizmasý oluþturmak amacýyla kurulmaktadýr. Katýlýmý güçlendirmek açýsýndan iþçi temsilcileri ve/veya sendika temsilcileri, denetimi güçlendirmek açýsýndan da yöneticiler kurullarda bulunur. Ýptal olan ÝSGY'nde iþverenin, ÝSG yönetiminde iþçilerin "dengeli katýlým" ýný saðlamasý gerektiði belirtilmiþti (11. m.). Ancak bu ifade de muðlak ve yoruma açýktý. Geliþmiþ endüstri ülkelerinde iþçiler, iþyerinde ÝSG veya diðer çalýþma konularýnýn yönetiminde en az iþveren kadar temsil edilmektedirler. Örneðin, Ýngiltere'de ÝSG kurullarýna 7, Norveç, Danimarka ve Belçika'da 8 ise Ýþ Konseyleri'ne katýlan iþçi temsilcilerinin sayýsýnýn en az iþveren temsilcileri kadar olmasý gerekmektedir Kapsam Sorunu Ýptal edilen ÝSGY'nde, SGÝT'lerinin hangi iþyerlerinde ne kadar (iþçi sayýsý ve iþ alanýna göre) bulunacaðýna dair düzenleme bulunmamaktaydý. 16. maddedeki; "iþyerinde saðlýk ve güvenlikle ilgili vb. konularda iþçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla iþçi, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi olarak görev yapar" hükmünün uygulanmasýnda mutlaka farklýlýklar çýkacaktý. ÝSG Kurullarý ise sadece 50'den fazla iþçi 7 "Safety Representatives And Safety Committees", Ýnternet Adresi: gov.uk/ index.asp., Eriþim Tarihi: TÝSK, "Sosyal Politika ve Ýstihdam Baþlýklý AB Müktesebatý ve Türkiye", Mart 2006, Ýþletmelerde Çalýþanlarýn Bilgilendirilmesi ve Danýþma Sürecinin Ýþletilmesi: AB 15'teki Uygulamalar, AB Mevzuatýný Ýnceleme Komisyonu Raporu, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi:

6 çalýþtýran sanayi iþletmelerinde kurulmalýdýr (ÝSGKHY m.4). Bu durumda, SGÝT de þu an sadece bu sýnýfa giren iþyerlerinde bulunmalýdýr. Bu durum SGÝT bulunacak iþyerleri sayýsýný oldukça azaltmaktadýr. Üstelik kurullarda hiç iþçi temsilcisi bulundurmayanlar da hesaba katýlýrsa; iþyerlerinde sendika temsili dýþýnda iþçi temsilinden söz etmek olanaksýz hale gelmektedir. ÝSG kurulu için 50 iþçi sýnýrýnýn bazý AB ülkelerinde de uygulandýðý (Ýsveç, Fransa), bazýlarýnda ise bu sýnýrýn 20 iþçiye indirildiði (Danimarka, Almanya) görülmektedir. Fakat AB'de genellikle, ÝSG kurullarý sistemi ile SGÝT sistemi beraber uygulanmaktadýr. Bu sebeple bu ülkelerde, küçük iþletmelerdeki SGÝT'lerinin rolü güçlendirilmiþtir. Ülkemizde SGÝT'liði mekanizmasý henüz etkin biçimde çalýþamadýðýndan, KOBÝ'lerde ÝSG konularýna iþçi katýlýmý çok yetersiz durumdadýr. ÝSG kurulu için 50 iþçi kabul edilebilir bir sýnýr olmakla birlikte, ülkemizde bazý iþyerlerinin (hizmet ve ticaret iþleri) ÝSG kurulu kapsamý dýþýnda býrakýlmasý önemli bir eksikliktir. Karmaþýk üretim süreçleri göz önüne alýndýðýnda, hizmet sektöründen sayýlmasýna raðmen saðlýk ve güvenlik açýsndan yüksek riskli, emek-yoðun iþler vardýr (otelcilik, saðlýk hizmetleri, eðitim vb.). AB ÝSG Ajansý'nýn (OSHA) yaptýðý bir araþtýrmada; otel ve restoranlarda çalýþanlarýn, yüksek hýzda çalýþmaya, cinsel tacize; saðlýk ve sosyal alan çalýþanlarý ise zorbalýk ve fiziksel þiddete; saðlýk ve eðitim çalýþanlarýnýn % 28'i strese maruz kaldýðý belirtilmektedir. Ayrýca tüm mesleki risklere maruziyet biçimleri ve sýklýklarý açýsýndan, 33 sektör arasýnda en fazla risk taþýyan 4. sektör saðlýk ve sosyal çalýþma, 8. sektör otel ve restoran, 13. sektör eðitimdir. 9 ÝSGY'nin iptali sonucu iþyerlerinde SGÝT zorunluluðu kalmadýðý gibi, bu tür iþyerlerinde ÝSG kurulu da olmadýðýndan, ÝSG konusunda iþçileri temsil edecek herhangi bir mekanizma bulunmamaktadýr. Sendikasýz iþçiler için temsil mekanizmalarý baþta sendikalar olmak üzere kimi çevrelerce eleþtirilmektedir. Bu temsilcilerin, iþyerlerinde sendikalarýn etkinliðini azaltacaðý ve temsilde teklik ilkesini zedeleyeceði iddia edilmektedir. Ýþçi temsili konusunun 4857 sayýlý ÝK'nda -yasa taslaðýnda bulunmasýna raðmen- kapsam dýþý býrakýlmasýnda bu eleþtirilerin payý olmuþtur. Ancak bu iki yönden hatalý bir eleþtiridir. Ýlk olarak, ülkemizde sendikacýlýk ve toplu sözleþme düzenlemelerinde yer alan kimi sýnýrlamalar yüzünden, iþçilerin büyük kýsmý temsil edilme olanaðýna sahip deðildir. Ýkinci olarak; sendikalar genellikle ücret ve diðer özlük haklara odaklandýklarýndan, teknik içeriði olan ÝSG, toplu iþ görüþmelerinde geri planda kalmaktadýr. Ýþyerinde ÝSG'nin önemsenmesi için, ÝSG'yi ücret gibi tartýþma ve sýk sýk ihtilafa neden olan konulardan baðýmsýz olarak ele almak gerekir. 9 European Agency for Safety and Health at Work, "The State of Occupational Safety and Health in the European Union - Pilot Study Summary Report", ISBN , Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000, p

7 Ayrýca, sendikalarýn bu konudaki etkinliðinin azalmamasý için çözüm de geliþtirilebilir. Ýsveç ve Ýngiltere örneklerinde olduðu gibi, sendikasýz iþçilerin SGÝT'leri de sendikalar tarafýndan belirlenebilir. Küçük iþyerlerindeki temsilciler, sendika merkezlerince görevlendirilebilir. Üstelik Ýsveç'in ÝSG Ombudsmanlýk (ÝSG temsilciliði) modelini; Ýtalya ve Fransa baþta olmak üzere pek çok AB ülkesi kendi endüstri iliþkileri sistemlerine entegre etmeye çalýþmaktadýr. Ülkemizde de, ÝSG Yasasý'na eklenecek bir hükümle, sendikasýz ve KOBÝ türünden iþyerlerindeki ÝSG temsilcilerinin atanmasýnda iþçi sendikalarýna yetki tanýnabilir. Öte yandan, saðlýklý bir iþ isteme hakký sendikalý-sendikasýz tüm çalýþanlarýn en temel insan hakkýdýr. Bu anlamda, iþyerinde ÝSG konularýna iþçilerin katýlýmý, sendikalý ya da sendikasýz ayrýmý yapýlamayacak kadar önemli olup; iþ kazalarýndan en çok zarar gören iþçilerin ÝSG konusunda görüþünü almak çaðdaþ iþ yaþamýnýn bir gereðidir. Bu nedenle, iþçi temsili sistemine ÝSG gibi önemli bir konudan baþlayarak geçmek daha yerinde ve tepkisiz olacaktýr. SGÝT konusundaki hukuki belirsizlikleri gidermek ve uygulanmasýný geniþletmek için mutlaka yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardýr. ÝSG Yasasý bu konuda bir fýrsattýr. Nitekim, bu yýl (2008) çýkarýlmasý planlanan ve sosyal taraflarýn görüþüne sunulan ÝSG Kanun Tasarýsý Taslaðý'nýn 3.,15.,16. ve 23. maddelerinde; "iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþan temsilcisi" tanýmlanmýþ, haklarý ve görevleri isabetle belirlenmiþtir. 10 Kanun taslaðý her tür iþyerini kapsam içine aldýðýndan, yürürlüðe girdiðinde ÝSG iþçi temsilciliði sistemini de kapsamlý biçimde uygulamaya geçirecektir. Fakat taslakta iþyerinde temsilcilerin nasýl seçileceði ve görevlendirileceði konusu, Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmeliðe býrakýlmýþtýr. Ýþçi temsilcinin çalýþanlarca seçilmesi, demokratik ve katýlýmcý endüstri iliþkileri sisteminin önemli bir ilkesi olup; ÝSG çalýþan temsilcisinin çalýþanlarca seçilmesi zorunluluðu yasada açýkça yer almalýdýr. Bu husus, taslaða karþýlýk TMMOB'un 11 Bakanlýða gönderdiði görüþ ve öne-rilerde de belirtilmiþtir. ÝSG Kanunu taslaðýnda, ÝSG kurullarý da tekrar düzenlenmekte; ÝSG kurullarý için halen mevcut "sanayiden sayýlan" iþyerleri kýsýtlamasý isabetli bir biçimde kaldýrýlmaktadýr. Kurullarýn oluþumu, ödev ve yetkileri çýkarýlacak yönetmeliðe býrakýlmýþsa da; kurul içinde iþçi ve iþveren temsilcilerinin eþit sayýda temsil edilmesi zorunluluðu kanunda belirtilmediði müddetçe, çýkarýlacak yönetmeliklerde bunu saðlayacak düzenlemelerin getirilmesi beklenmemelidir. Kurulda "eþit temsil" ilkesinin taslaða mutlaka eklenmesi gerekmektedir. 10 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanun Tasarýsý Taslaðý, ÇSGB Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi: TMMOB, 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Tasarýsý Taslaðý Hk. TMMOB'nin Görüþ ve Önerileri', Ýnternet Adresi: News&file= article&sid= 2984& mode=thread&order=0&thold=0, Eriþim Tarihi:

8 2.3. Diðer Eksiklikler Yapýlacak yeni düzenlemelerde (özellikle ÝSG Kanunu ve buna baðlý hazýrlanacak tüzük ve yönetmeliklerde) eksik olan bazý noktalar giderilmelidir. Örneðin; çalýþan iþçi sayýsýna göre iþyerinde bulunacak SGÝT sayýsý arttýrýlmalýdýr, ancak sendika temsilciliði sisteminde olduðu gibi üst sýnýr (en fazla 8 temsilci gibi) belirlenebilir. Ayný þekilde ÝSG kurulunda bulunacak SGÝT sayýsý da iþçi sayýsýna göre deðiþmelidir. 10'dan fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinin SGÝT seçmesi zorunlu tutulmalýdýr. ÝSG Yasa Tasarýsý Taslaðý'nda 10'dan fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinde bir veya daha fazla iþçinin iþverence ÝSG çalýþan temsilcisi olarak görevlendirileceði belirtilmekle birlikte; iþçi sayýsýna göre iþyerlerinde en az kaç tane temsilci bulunacaðýnýn sýnýrlarý, çýkarýlacak yönetmelikle mutlaka çizilmelidir. Baþka bir önemli nokta da; ÝSGY'nin iptaliyle SGÝT'lerinin hangi haklara sahip olduðunun belirsizliðe girmiþ olmasýdýr (eðitim alma, bilgi alma ve danýþýlma, yönetime katýlma, önerilerde bulunma hakký vb.). Kanun taslaðý bu konuda da bazý temel düzenlemeler getirmektedir, ancak bunlar yönetmelikle daha detaylý hale getirilmelidir. Ülkemizde ÝSG konusunda 2003 yýlýndan bu yana getirilen yeni yasal düzenlemelerin yarattýðý olumlu bekletilere raðmen ölümle sonuçlanan iþ kazalarý büyük oranda artmýþtýr. SSK verilerine göre; ölümlü iþ kazasý ve meslek hastalýðý sayýsý iki yýl içinde yaklaþýk % 80 artarak 1601'e yükselmiþtir 12 ki bu son 18 yýlýn en yüksek rakamýdýr. Bu tabloyla tüm AB ve aday ülkeler arasýnda en kötü imaja sahip ülke Türkiye'dir. ÝK ve MH'ný sadece yasal düzenlemelerle azaltmak, günümüz iþ koþullarýnda mümkün deðildir. Ülkemiz ÝSG mevzuatý, son yýllarda bazý AB ülkelerinden bile daha iyi bir duruma gelmiþtir. Fakat saðlýklý bir iþ çevresinin yaratýlmasýnda yasal düzenlemeler kadar, diðer kurumsal, organizasyonel ve katýlýmcý düzenlemelerin geliþtirilmesi de önemlidir. Bu anlamda çalýþanlarýn ÝSG yönetimine katýlýmý ÝSG sisteminin önemli bir parçasý haline gelmiþtir. Bu nedenle, ülkemizde baþta SGÝT'liði olmak üzere çalýþma hayatýnda katýlýmcý ÝSG yönetim mekanizmalarýnýn ivedilikle uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 3. AB'nde Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilciliði 2002/14/EC Sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, AB'nde çalýþan iþçilerin bilgilendirilmesi ve bu çalýþanlara danýþýlmasýna iliþkin genel bir çerçeve getirmektedir. 13 Bilgilendirme ve danýþýlma genel olarak iþyerindeki iþ koþullarý konularýný kapsadýðýndan, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilini de içine alýr. Fakat ÝSG iþçi katýlýmý, spesifik olarak 89/391 sayýlý ÝSG çerçeve Direktif'te düzenlenmiþtir. 12 SSK, Ýstatistik Yýllýðý, TÝSK, "Sosyal Politika ve Ýstihdam Baþlýklý AB Müktesebatý ve Türkiye", Mart 2006, Sosyal Diyalog Ek- A, AB Mevzuatýný Ýnceleme Komisyonu Raporu, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi:

9 AB'nin 89/391 sayýlý ÝSG Çerçeve Direktifi'nin amacý; iþçilerin, iþ kazasý ve meslek hastalýklarýna karþý koruyucu önlemlerin uygulanmasý ve bilgilendirme, danýþma, dengeli katýlým ve iþçilerin ve onlarýn temsilcilerinin eðitimi yoluyla, çalýþýrken yüksek düzeyde korunmasýnýn saðlanmasý olarak belirtilmektedir. 14 Çerçeve direktif bilgilendirme, katýlým ve danýþma ile konularýn nasýl organize edileceðini ulusal mevzuat ve uygulamalara býrakýrken, sadece saðlýk ve güvenlikten sorumlu iþçi temsilcisinin tanýmýný yapmýþtýr. AB'de danýþma ve bilgilendirmeyi yerine getirmede etkili bir araç olarak SGÝT sistemi ön plana çýkmaktadýr. Ýþyerinde ÝSG konusunda iþçilerle istiþare, katýlým ve bilgilendirme mekanizmalarýnýn yapýsý, uygulama ölçekleri ve sorumluluklarý ülkeden ülkeye bazý farklýlýklar göstermekle birlikte, genel yapý birbirine benzer. Üye ülkelerde ÝSG Ýþçi Ombudsmanlýðý, ÝSG Ýþçi Temsilciliði, ÝSG Kurullarý, Ýþ Konseyleri gibi müesseselerden sadece biri ya da birkaçý beraberce uygulanabilmektedýr. Genellikle belirli bir ölçekten büyük iþletmelerde ÝSG kurulu oluþumu çoðu AB ülkesinde zorunluluk iken, KOBÝ'lerde genelde SGÝT sistemi uygulanmaktadýr. Almanya, Belçika, Norveç ve Fransa gibi ülkelerde ise ÝSG kurullarý ve SGÝT'leri olduðu halde, iþyerindeki çalýþma koþullarýyla ilgili nihai karar organý Ýþ Konseyleri'dir. Ýsveç'te ise, büyük iþletmelerde ÝSG kurulu bulunmasýna raðmen ÝSG iþçi ombudsmaný, gerektiðinde iþi durdurma gibi geniþ yetkilerle donatýlmýþtýr. Çerçeve direktifin 6.madde 3. fýkrasýnda iþverenin, yeni teknolojinin planlanmasý ve kullanýmýnda, araç gereç seçiminde, çalýþma ortamý ve koþullarý konusunda iþçiler veya temsilcileri ile istiþarede bulunulmasý gerektiði belirtilmektedir. 15 Danýþma ve iþçilerin katýlýmý baþlýklý 11. maddede iþverenler, iþçiler ya da temsilcileriyle ÝSG konularýnda istiþarede bulunma ve onlara danýþmakla yükümlü tutulmuþtur. Danýþma ve katýlýmýn kapsamýnýn; iþçilere danýþma, iþçilerin veya temsilcilerinin önerilerde bulunma hakký ve ulusal hukuka ve uygulamalara uygun olarak dengeli katýlýmlarýnýn saðlanmasýndan oluþtuðu da belirtilmektedir. 16 Ayrýca; Direktif'in "Tanýmlar" baþlýklý 3/c maddesinde; iþçilerin saðlýk ve güvenliðinden sorumlu iþçi temsilcisi "ulusal yasalara uygun olarak seçimle gelmiþ veya iþverence atanmýþ, saðlýk ve güvenlikle ilgili sorunlar konusunda iþçileri temsil eden kiþi" olarak tanýmlanmýþtýr. 17 Çerçeve direktifin iþçi- 14 European Commission. Employment and Social Affairs, Current status, 15 October 1999, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2000, p Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work, Official Journal L 183, 29/06/1989 P , Ýnternet Adresi: HTML, Eriþim Tarihi: Council Directive 89/391, m TÝSK, "Sosyal Politika ve Ýstihdam Baþlýklý AB Müktesebatý ve Türkiye", AB Mevzuatýný Ýnceleme Komisyonu Raporu, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, Mart 2006, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi:

10 lerin katýlýmýnýn saðlanmasý, istiþare ile ilgili hükümleri, AB düzeyinde bunu yerine getirecek iþyeri yapýlarýnýn oluþmasýna yol açmýþtýr Ýsveç Ýsveç'te iþyeri ÝSG uygulamalarýna iþçilerin katýlýmý iki þekilde gerçekleþtirilmektedir. Ýlki ÝSG Ombudsmanlýðý (skyddsombud), diðeri de ÝSG kurullarýdýr. Bunlardan ombudsmanlýk (ÝSG iþçi temsilcisi) sistemi neredeyse tüm iþyerlerini kapsayacak þekilde etkili biçimde uygulanmakta ve devlet bu sistemin iþleyiþi için gerekli desteði vermektedir. Ýþçi sendikalarý, iþyeri ÝSG yönetiminde oldukça etkindirler ve hem büyük hem de küçük iþletmelerdeki tüm ÝSG temsilcilerini atama yetkisine sahiptir. ÝSG kurullarý içindeki iþçi temsilcileri de sendika tarafýndan atanýr. Ýsveç ombudsman sistemi (skyddsombud) ve güvenlik kurullarý sistemi, mesleki risklerin kontrolünde iþçi katýlýmýnýn merkezi bir unsurudur. Devamlý iþçiler arasýndan üyelerce, fabrikada saðlýk ve güvenlik konularýnda onlarý temsil etmek üzere seçilen Ombudsman sistemi, 1942'den beri vardýr ve 1978'deki yasal düzenlemeler, ombudsmanýn rolünü ve gücünü büyük ölçüde geniþletmiþtir. Halen, 5 ve daha fazla iþçisi olan iþyerleri için bir ya da daha fazla ombudsman bulundurulmasý zorunluluktur. Þu an, kapsamlý yetkilere sahip yaklaþýk olarak 120 bin ombudsman vardýr. Ombudsmanlarýn, yönetim üretimin devamýný istese dahi, iþçileri fiziksel olarak tehlikeye düþürecek durumlar ortaya çýktýðýnda veya þüphelendiðinde iþi durdurma hakký vardýr. Bu þekilde yýllarý arasýnda 107 ila 171 iþi durdurma olayý olmuþtur. Ayrýca güvenlik tedbirleri açýsýndan iþyerini denetlemek, güvenlik geliþmelerini izlemek, çalýþma alanlarýnýn dizayný ve planlamasýna katýlým gibi geniþ yetkileri de vardýr. 18 Bu ülkede, sendikalarýn, iþyerlerindeki ÝSG temsilcileri içinde oldukça yüksek bir aðýrlýðý bulunmaktadýr. ÝSG ombudsmanlarý (ayný zamanda ÝSG kurullarý içindeki temsilciler) çoðunlukla sendika tarafýndan 3 yýllýk bir süre için atanýrlar. Ancak, küçük iþletmelerin de (5'ten az iþçisi olan) bölgesel düzeyde temsilciler atamasý gerekli görülmüþtür. Temsilciler zamanlarýný, iþçi temsilciliði ile çeþitli kurullarda denetimler yaparak geçirirler. Ýsveç modeli; diðer Ýskandinav ülkeleri, Ýtalya ve kýsa süre önce de Fransa tarafýndan da onaylanmýþ bulunmaktadýr. Ýngiltere sendikalarý da benzer bir modeli kendi ülkelerine getirebilmek için uzun zamandan beri uðraþmaktadýrlar. 19 Ýsveç'te, ÝSG konularýna iþçilerin katýlýmýný düzenleyen düzenlemeler, 1977 tarihinde kabul edilen "Ýþ Çevresi Yasasý" nda yer alýr. Yasanýn 6. Kýsmý iþyerinde iþveren ve iþçiler arasýndaki iþbirliði mekanizmalarý ile ilgili düzenlemelere ayrýlmýþtýr Roger E. Kasperson, "Worker Participation in Protection: The Swedish Alternative", Environment, Vol: 25, No: 4, May 1983, s KOSGEB-Hazýrlayan: Ýsmail Adem, "Ýsveç Ülke Raporu", KOSGEB Yayýný, s

11 maddede; düzenli olarak 5 ve daha fazla kiþi istihdam eden her çalýþma yerlerinde, bir ya da daha fazla iþçinin, güvenlik temsilcisi olarak atanmasý gerektiði belirtilmektedir. Güvenlik temsilcilerine yardýmcýlar da atanmalýdýr. Güvenlik temsilcileri, var olan lokal iþçi sendikasý veya halen yürürlükteki toplu sözleþme tarafýndan atanýr. 20 Sendikanýn olmadýðý durumlarda güvenlik temsilcilerini iþçiler, bir toplantýda veya oy pusulalarý kullanarak kendileri seçebilir. Koordinasyondan sorumlu kýdemli güvenlik temsilcisi (ombudsman), birden fazla güvenlik temsilcisi olan iþyerlerinde atanmalýdýr (3.m.). Kural olarak, güvenlik temsilcileri üç yýl için atanýrlar. 21 Küçük iþyerleri için bölgesel güvenlik temsilciliði adýyla anýlan bir sistem vardýr. Bir güvenlik kurulunun yokluðunda, iþyerinde çalýþmayanlardan sendika kollarý güvenlik temsilcilerini atayabilir. Bölgesel güvenlik temsilcileri lokal güvenlik temsilcileriyle ayný anda mevcut olabilir ve ayný güçlere sahiptir. Güvenlik temsilcileri iþçileri iþ çevresiyle ilgili konularda, yeni ve alternatif hizmetler, araçlar, çalýþma yöntemleri ve iþ organizasyonunun planlanmasýnda görev alýrlar. 22 En az 50 iþçisi olan iþyerlerinde ve küçük iþyerlerinde ise iþçilerin talebi üzerine; iþveren ve iþçi temsilcilerinden oluþan bir güvenlik kurulu da bulunacaktýr (8.m.). Kurullardaki iþçi temsilcileri, güvenlik temsilcisi seçimindeki gibi, öncelikle lokal sendika organizasyonunca bir toplu sözleþme ile atanýr. Güvenlik kurulu en az bir güvenlik temsilcisi içerir. Kurul ayný zamanda, yönetimsel veya buna benzer pozisyondan bir üyeyi ve lokal iþçi birliðinin yönetim kurulundan bir üyeyi de içerir (Ýþ Çevresi Tüzüðünün 8. maddesi) Ýngiltere Ýngiltere'de ÝSG konusunda yasal düzenlemeler ilk olarak, 1974 yýlýnda yayýnlanan "Ýþ'te Saðlýk ve Güvenlik Kanunu" (Occupational Health and Safety Act at Work) içinde yer almýþtýr. Kanunun ardýndan, 16 Mart 1977'de imzalanýp, 1 Ekim 1978 tarihinde yürürlüðe giren "Güvenlik Temsilcileri ve Kurullarý Yönergeleri" yayýnlanmýþtýr. Saðlýk ve Güvenlik Komisyonu'nca yayýnlanan "Kahverengi Kitapçýk" da, iþletmelere ÝSG kurullarý ve ÝSG iþçi temsilciliði konularýnda yardýmcý olmaktadýr. Sendikalar, bir iþyerinde sendikasýz iþçileri güvenlik temsilcisi olarak atayabildiði ve eðitebildiði halde, 1996 yýlýndaki saðlýk ve güvenlik düzenlemelerine kadar sendikasýz iþyerlerinde güvenlik temsilcileri için düzenleme yoktu. Bu düzenlemeler, bir 20 "The Swedish Work Environment Act", Chapter 6- Co-operation between Employers and Employees etc., 1. ve 2. m. 21 Swedish Work Environment Authority, Ýnternet Adresi: /chapter06.aspx, Eriþim Tarihi: A.s. 35

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý.

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý. TÜRK - ÝÞ Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Bayýndýr Sokak No: 10 06410 Kýzýlay - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 Hat) Faks : (0.312) 433 68 09-433 85 80 http://www.turkis.org.tr e-posta: turkis@turkis.org.tr

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Sonuç Bildirgesi Yayýnlandý TMMOB ÜCRETLÝ VE ÝÞSÝZ MÜHENDÝS, MÝMAR V E Þ E H Ý R P L A N C I L A R I KU R U LTAY I SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK

ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK Dizgi ve Hazýrlýk: MHP Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Baský Tarihi: Ankara - 2005 GÝRÝÞ AB nin Türkiye stratejisi, Türkiye

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı