ÝÞ HUKUKUMUZDA SAÐLIK VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SORUNU VE AB UYGULAMALARI Öðr.Gör. Fatih YILMAZ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞ HUKUKUMUZDA SAÐLIK VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SORUNU VE AB UYGULAMALARI Öðr.Gör. Fatih YILMAZ*"

Transkript

1 ÝÞ HUKUKUMUZDA SAÐLIK VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SORUNU VE AB UYGULAMALARI Öðr.Gör. Fatih YILMAZ* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu (ÝK) ile önemli deðiþikliklere uðrayan iþ saðlýðý ve güvenliði (ÝSG) mevzuatý, iþyerlerinde "saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði" (SGÝT) uygulamasýný da gündeme getirmiþtir. ÝK'nda düzenleme bulunmamakla birlikte konu 9/12/2003 tarihli "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði" (ÝSGY) ile düzenlenmiþtir. 7/4/2004 tarihli "ÝSG Kurullarý Hakkýnda Yönetmelik" te de (ÝSGKHY), SGÝT'nin ÝSG kurulu üyesi olduðu belirtilmiþtir. Fakat ülkemizde SGÝT uygulamalarýnda halen önemli eksiklikler bulunmaktadýr. Ýlk olarak; SGÝT sisteminde hukuki belirsizlik söz konusudur. ÝSGY'nin 11., 13. ve 16. maddelerinde SGÝT'nin tanýmý yapýlmýþ, nasýl seçileceði ve görevlerinin neler olduðu belirlenmiþti. Fakat bu yönetmelik Danýþtay'ca iptal edilmiþtir. Halen yürürlükteki ÝSGKHY'te de; kurul üyesi olarak gösterilen SGÝT'nin nasýl ve kimlerce seçileceði, hangi haklara sahip olacaðý da belirtilmemiþtir. Ýkinci olarak; SGÝT sisteminin kanuni dayanaðý yoktur. Daha önce 4773 sayýlý yasada sendikasýz iþçilerin temsilinden bahsedilmiþ, fakat 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun yürürlüðe girmesiyle bu düzenleme yürürlükten kalkmýþ, iþçi temsilciliði uygulamasý yeni kanunda da yer almamýþtýr. Yasal dayanaðý olmayan yeni kavramlarýn yönetmelikle hayata geçirilmesi, yönetmeliklerin iptali durumunda belirsizlik ve aksamalara yol açmaktadýr. Üçüncü olarak, yönetmelik gereði SGÝT þu an için sadece ÝSG kurullarýnda bulunmaktadýr. Sanayiden sayýlmayan ve 50'den az iþçi istihdam eden iþyerleri, ÝSG kurulu kurmak, dolayýsýyla SGÝT bulundurmak zorunda deðildir. Bu durum SGÝT sisteminin kapsamýný oldukça daraltmaktadýr. AB'nin 89/391 sayýlý ÝSG Çerçeve Direktifi'nin bazý hükümleri iþverene; iþyerlerinde iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn azaltýlmasý amacýyla risklerin tespiti, korunma tedbirlerinin geliþtirilmesi gibi konularda, iþçilere danýþýlmasý ve bilgilendirilmesi yükümlülüðünü getirmektedir. AB ülkelerinde ÝSG ile ilgili konularda iþçilerin en önemli katýlým ve danýþma mekanizmasý ÝSG iþçi temsilciliði, diðer bir ifadeyle saðlýk ve güvenlik çalýþan temsilciliði'dir. Diðer bir katýlým mekanizmasý olan ÝSG Kurullarýnýn kapsamý sýnýrlý tutulduðundan, katýlýmcý endüstri iliþkileri sisteminin önemli bir unsuru olan ÝSG iþçi temsilciliði sisteminin tüm iþyerlerinde uygulamaya geçirilmesi AB standartlarýna uyum açýsýndan da önemlidir. * Yýldýz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Bölümü 25

2 1. Ülkemizde Ýþçi Temsilciliði Uygulamalarýnda Geliþmeler Ýþçilerin yönetime katýlmalarýnýn gereði olarak Batý'da ortaya çýkan iþçi temsilciliði kurumu, ülkemizde ilk kez 3008 sayýlý ÝK'nda yapýlan bir düzenleme ile kabul edilmiþtir. Kanunun 78. maddesinde "iþçi mümessili" seçimine ve görevlerine iliþkin esaslara yer verilmiþtir. 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun (SK) 1963 yýlýnda çýkarýlmasýyla birlikte 3008 sayýlý ÝK'ndaki "iþçi temsilcileri"nin yerini "sendika temsilcileri" almýþtýr sayýlý ÝK'na göre, iþçi temsilcileri iþyerinde çalýþmakta olan tüm iþçiler tarafýndan seçilmekteydi. 274 sayýlý SK ve 2821 sayýlý SK'nda düzenlenen iþyeri sendika temsilciliðinde ise, temsilciler, iþyerinde toplu iþ sözleþmesi yapmaya yetkili sendikanýn iþyerinde çalýþan üyeleri arasýndan sendikaca atanmaktadýrlar (SK, m.34). Batý ülkelerindekilerden farklý olarak, bizde iþçiler mevzuat esaslarýna göre sendikalarý aracýlýðýyla dolaylý olarak yönetime katýlmaktadýrlar yýlýnda "Ýþletmelerde Ýþçi Temsilcilerinin Korunmasý ve Onlara Saðlanacak Kolaylýklar Hakkýnda" 135 sayýlý ILO Sözleþmesi onaylanmýþ ve Anayasaya göre bu Sözleþmeden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluðu doðmuþtur. Geliþmeler 2002 yýlýnda "Ýþ Güvencesi Kanunu" olarak anýlan 4773 sayýlý Kanunun çýkarýlmasýyla devam etmiþtir. Bu Kanunda, toplu iþçi çýkarma halinde durumun iþverence ilgili kurumlardan baþka iþyeri sendika temsilcilerine veya iþçi temsilcilerine bildirilmesi, bunlarla görüþülmesi (m.24/i, III) ve sendika temsilcilerinin bulunmadýðý iþyerlerinde iþçiler tarafýndan seçilecek iþçi temsilcilerinin görev yapmasý (Geçici m.13) hükümlerine yer verilmiþti. Böylece, iþçi temsilciliði sorunu Sendikalar Kanunu dýþýnda Ýþ Kanunu alanýna da yayýlmýþtýr. 2 Bu yayýlma ÝSG ile ilgili iki yönetmelikte de görülmüþtür. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði (ÝSGY) ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarý Hakkýnda Yönetmelik'te (ÝSGKHY), "saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði" konusunda düzenlemeler yapýlmýþtýr. ÝSGY'nin 11. maddesinde iþveren, saðlýk ve güvenlikle ilgili konularda iþçilerin görüþlerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn saðlanmasýndan sorumlu tutulmuþ; sonra 16. maddedeki "Ýþyerinde saðlýk ve güvenlikle ilgili çalýþmalara bir veya daha fazla iþçi, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi olarak görev yapar. Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilcisi, iþyerinde çalýþan iþçiler tarafýndan seçilir" hükmüyle, iþyerlerinde SGÝT'liði sistemi uygulamaya geçirilmeye çalýþýlmýþtýr. ÝSGKHY'te de SGÝT'nden söz edilmiþ; yönetmeliðin ÝSG kurullarýnýn oluþumu baþlýklý 5. maddesinde SGÝT, kurulda görev yapan üyelerden biri olarak belirtilmiþtir. 1 Nuri ÇELÝK, "Ýþyeri Ýþçi Temsilciliði", Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Mecmuasý: Toker Dereli'ye Armaðan, Sayý: 55/1, 2005, Ýstanbul, s A.m., s

3 2. Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilciliði Uygulamasýnda Sorunlar 2.1. Hukuki Sorun Öncelikle ülkemizde iþyeri iþçi temsilciliði sisteminin yasal altyapýsý henüz oluþmamýþtýr sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 34. maddesi, toplu sözleþme yapmaya yetkili sendikanýn iþyerinde çalýþan iþçilerin sayýsýna göre en çok sekize kadar "sendika temsilcisi" seçmesini hükme baðlamýþtýr. Ancak bu hüküm sadece sendikalý iþçileri kapsamaktadýr. Daha önce 2002 tarihli 4773 Sayýlý Ýþ Güvencesi Kanunu sendikasýz iþçiler için temsilci seçilmesini öngörmüþtü. Fakat bu düzenlemeler de temsilcilerin nasýl seçileceði, haklarý, görev, yetki ve sorumluluklarý konularýnda açýklýk saðlayamadýðý gibi, daha sonra 4857 sayýlý yasayla yürürlükten kaldýrýlmýþtýr Sayýlý Ýþ Güvencesi Yasasý'nýn 5.maddesiyle 1475 sayýlý ÝK'nun tensikat hükümleri yeniden düzenlenirken, SK'nda var olan Ýþyeri Sendika Temsilciliði' nin yanýnda bu defa toplu iþ sözleþmesi olmayan iþyerleri için Ýþyeri Ýþçi Temsilciliði mües-sesesi oluþturulmuþtur. Ýþyeri iþçi temsilciliði müessesesi ile ilgili yeni düzenleme yapýlýncaya kadar SK'nýn 34.maddesinde belirtilen sayýda iþyeri temsilcileri seçilmesi hükme baðlanmýþtýr. 3 Eksikliklerle dolu, "temsilde teklik" ilkesine aykýrý ve (2) ay (25) gün süreyle yürürlükte kalan, uygulama olanaðý bulamayan bu hükmün mahzûrlarý dikkâte alýnarak ve özellikle yetki ihtilâfý olan ve Ýþyeri Sendika Temsilcisi bulunmayan iþyerlerinde oluþacak kargaþa gözönünde tutularak, 4857 Sayýlý ÝK'nun 120 inci maddesiyle yürürlükten kaldýrýlmýþtýr sayýlý kanunla 1475'e ek yapan bu düzenleme 5 yeni bir düzenleme yapýlýncaya kadar geçerli olacaktý. Ýþçi temsilciliði sistemi, 4857 sayýlý ÝK'nda düzenlenmesi beklenirken kanun kapsamýna alýnmayarak, yasal dayanaktan yoksun býrakýlmýþtýr. Ýþçi temsilciliði sisteminin sorunsuz biçimde uygulanabilmesi için öncelikle yasal temele kavuþturulmasý gerekmektedir. Nitekim SGÝT'liði sisteminin yasal dayanak olmaksýzýn "yönetmeliklerle" hayata geçirilmeye çalýþýlmasý hukuki sorunlara yol açmýþtýr. ÝSGY'nin Danýþtay'ýn 2006/3007 sayýlý kararýyla iptali sonrasý, SGÝT'liði uygulamasýnda karmaþa ortaya çýkmýþtýr. Çünkü SGÝT'liði ile ilgili temel düzenlemeler bu yönetmelikte yer almaktaydý. Yönetmelikle iþverenlere; ÝSG konularýnda iþçilere 3 Erol ÖZCAN, "Ýþ Güvencesi Kanununun Getirdiði Yenilikler ve Uygulama Sorunlarý", Ýnternet Adresi: smartsection/ item.php?itemid=36, Eriþim Tarihi: Erol AKÇAKAYA, "3008, 274, 2821 Ýle 1475 Sayýlý Kanunlarýmýzda; Ýþçi Mümessilliði, Ýþyeri Sendika Temsilciliði ve Ýþçi Temsilciliði", Çelik-Ýþ Dergisi, Sayý: 21, Nisan 2007, Ankara, s Ýþyeri temsilcileri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme getirilinceye kadar, iþyerinde sendika temsilcilerinin bulunmadýðý hallerde, o iþyerinde çalýþan iþçiler tarafýndan 2821 sayýlý Sendikalar Kanununun 34 üncü maddesinde belirlenen sayýda seçilecek iþçi temsilcileri görev yaparlar. 27

4 danýþma, katýlýmlarýný saðlama ve bilgilendirme yükümlülüðü getirilmiþti (10. ve 11.m.). Ayrýca iþyerinde ÝSG ile ilgili çalýþmalara katýlma, izleme, önlem alýnmasýný isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda iþçileri temsil etmeye yetkili, iþçilerce seçilecek bir ya da daha fazla SGÝT görevlendirmekle yükümlü tutulmuþtu (16.m.). Bu düzenlemeler SGÝT'lerinin görev, yetki ve sorumluluklarýný belirlemesi, iþverene yükümlülükler getirmesi ve ÝK'na giren tüm iþyerlerini kapsamasý açýsýndan önemli düzenlemelerdi. ÝSGY'nin iptalinden, iþyeri ÝSG kurullarýndaki SGÝT uygulamasý da etkilenmiþtir. Çünkü ÝSGKHY halen yürürlüktedir ve 5. madde (h) bendinde bahsedilen SGÝT'nin kim olacaðý ve nasýl seçileceði, -diðer tüm kurul üyelerin nasýl seçileceði belirtildiði haldeburada belirtilmemiþtir. Olasýlýkla, burada sözü edilen SGÝT, iptal edilen ÝSGY'nin 16. maddesinde tanýmlanan temsilci idi. SGÝT'liði konusunda birbirini tamamlayan bu iki ayaðýn biri þu an kopmuþtur. Bu konuda baþka bir yasal düzenleme de olmadýðýndan, iþyerinde SGÝT seçimi tamamen iþverenin inisiyatifine kalmýþ durumdadýr. Öte yandan ÝSGKHY'e göre; ÝSG kurullarýnda SGÝT ile birlikte varsa sendika temsilcisi, yoksa iþçilerce seçilecek iþyeri iþçi temsilcisinin bulunmasý gerekmektedir. Yönetmeliðin 5. madde (g) bendinde; 2821 sayýlý SK'nun 34. maddesine 6 göre seçilecek sendika temsilcisiyle ilgili hukuken bir sorun yoktur. Fakat ayný cümlenin devamýndaki, "iþyerinde sendika temsilcisi yoksa o iþyerindeki iþçilerin yarýdan fazlasýnýn katýlacaðý toplantýda seçilecek iþçi" ifadesi muðlak bir durum ortaya çýkarmaktadýr. Sendikasýz iþçilerin temsiliyle ilgili olarak 4773 sayýlý Kanundaki düzenlemelerin 4857 sayýlý kanunla birlikte yürürlükten kalktýðý gözden kaçýrýlmýþtýr. Ýþyerinde, ÝSG kurulu üyesi olmaktan baþka bir vazifesi ve yetkisi olmayan iþyeri iþçi temsilcinin, yasal dayanaktan yoksun bir yönetmelik maddesine göre seçilmesini istemek akla ve hukuka uygun görünmemektedir. Bu yönetmeliðe göre iþçilerce seçilecek iþyeri temsilcisi, sadece ÝSG kurulunda temsil görevini yerine getirebilecektir. Kavramsal olarak iþyeri iþçi temsilcisi, ÝSG kurulu dahil iþyerinde her tür platformda iþçileri temsil eden, tüm çalýþma sorunlarýyla ilgili, daha iþlevsel ve yetkili bir konumda olmalýdýr. Eðer iþçi temsilcisi sadece ÝSG kurulunda temsil görevi yapacaksa, kurulda iþyeri iþçi temsilcisi veya SGÝT temsilcisinden sadece birinin bulunmasý yeterlidir. Seçimle göreve gelen iþyeri temsilcisi, ancak daha iþlevsel ve yetkili bir konumda olursa ÝSG kurulunda ayrýca bir SGÝT'nin bulunmasýnýn anlamý olabilir. Bu durumda iþyeri iþçi temsilciliðinin daha üst düzeyde, kanunla düzenlenmesi (sendika temsilcisinde olduðu gibi) gereði ortaya çýkmaktadýr Sayýlý Sendikalar Kanunu, m.34. Ýþyeri Sendika Temsilcisinin Tayini ve Nitelikleri Toplu iþ sözleþmesi yapmak üzere yetkisi kesinleþen sendika, iþyerinde iþçi sayýsý elliye kadar ise bir, ellibir ile yüz arasýnda ise en çok iki, yüzbir ile beþyüz arasýnda ise en çok üç, beþyüzbir ile bin arasýnda ise en çok dört, binbir ile ikibin arasýnda, ise en çok altý, ikibinden fazla ise en çok sekiz olmak üzere iþyerinde çalýþan üyeleri arasýndan iþyeri sendika temsilcisi tayin ederek onbeþ gün içinde kimliklerini iþverene bildirir. Bunlardan biri baþ temsilci olarak görevlendirilebilir. 28

5 ÝSGKHY'ndeki bu düzenlemeyle kurulda bulunacak iþçi temsilcilerinin sayýsýný arttýrmak amaçlandýysa, kuruldaki SGÝT sayýsýný arttýrmak da yeterli olabilirdi. Ayrýca iþyeri iþçi temsilciliði mekanizmasý, 1475'te var iken, sendikalarca karþý çýkýldýðý için 4857 sayýlý ÝK kapsamýndan çýkarýlmýþtýr. Bu durum kanunla uygulanamayan bir konunun "dolanma" yoluyla tekrar çalýþma hayatýna sokulmasý gibi görünmektedir. Ayrýca, mevzuatýn þu anki durumuna göre, hem iþyeri iþçi temsilciliði hem de SGÝT mekanizmalarý iþlevsel olmaktan uzak olup, sadece "görsel" bir etkiye sahiptir. Aslýnda 1475 sayýlý yasa ve ÝSGY'nin yürürlükten kalkmasýyla, iþverenin ÝSG kurulundaki iþyeri iþçi temsilcisi ile SGÝT'ni seçme zorunluluðu ortadan kalkmýþtýr. Ýþveren ÝSGKHY'e göre bu temsilcileri seçse bile; bunlarýn nasýl seçileceði, haklarý, görevleri, yetkileri belirsiz olduðundan, bu konudaki sýnýrlar da tamamen iþverence çizilecektir. Ýþçi temsilcilerinin demokratik kurallarla belirlenmesi katýlýmcý endüstri iliþkileri sisteminin çok önemli bir ilkesidir. Kimi iþletmelerde ÝSG kurullarýnda SGÝT'leri hiç bulundurulmamakta, bazýlarýnda ise seçim prosedürü uygulanmadan doðrudan iþverence atanmaktadýr. Hukuken belirsizlik içeren bir konuda iþyeri uygulamalarýnda bütünsellik de beklenmemelidir. Kurullarda bulunacak iþçi temsilcisi sayýsý da belirsizdir. ÝSG kurullarýnda iþçi ve iþveren taraflarý eþit olacak þekilde, belirgin biçimde düzenlenmelidir. ÝSG kurullarý iþyerinde taraflarýn katýlýmýný saðlamak ve iç denetim mekanizmasý oluþturmak amacýyla kurulmaktadýr. Katýlýmý güçlendirmek açýsýndan iþçi temsilcileri ve/veya sendika temsilcileri, denetimi güçlendirmek açýsýndan da yöneticiler kurullarda bulunur. Ýptal olan ÝSGY'nde iþverenin, ÝSG yönetiminde iþçilerin "dengeli katýlým" ýný saðlamasý gerektiði belirtilmiþti (11. m.). Ancak bu ifade de muðlak ve yoruma açýktý. Geliþmiþ endüstri ülkelerinde iþçiler, iþyerinde ÝSG veya diðer çalýþma konularýnýn yönetiminde en az iþveren kadar temsil edilmektedirler. Örneðin, Ýngiltere'de ÝSG kurullarýna 7, Norveç, Danimarka ve Belçika'da 8 ise Ýþ Konseyleri'ne katýlan iþçi temsilcilerinin sayýsýnýn en az iþveren temsilcileri kadar olmasý gerekmektedir Kapsam Sorunu Ýptal edilen ÝSGY'nde, SGÝT'lerinin hangi iþyerlerinde ne kadar (iþçi sayýsý ve iþ alanýna göre) bulunacaðýna dair düzenleme bulunmamaktaydý. 16. maddedeki; "iþyerinde saðlýk ve güvenlikle ilgili vb. konularda iþçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla iþçi, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi olarak görev yapar" hükmünün uygulanmasýnda mutlaka farklýlýklar çýkacaktý. ÝSG Kurullarý ise sadece 50'den fazla iþçi 7 "Safety Representatives And Safety Committees", Ýnternet Adresi: gov.uk/ index.asp., Eriþim Tarihi: TÝSK, "Sosyal Politika ve Ýstihdam Baþlýklý AB Müktesebatý ve Türkiye", Mart 2006, Ýþletmelerde Çalýþanlarýn Bilgilendirilmesi ve Danýþma Sürecinin Ýþletilmesi: AB 15'teki Uygulamalar, AB Mevzuatýný Ýnceleme Komisyonu Raporu, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi:

6 çalýþtýran sanayi iþletmelerinde kurulmalýdýr (ÝSGKHY m.4). Bu durumda, SGÝT de þu an sadece bu sýnýfa giren iþyerlerinde bulunmalýdýr. Bu durum SGÝT bulunacak iþyerleri sayýsýný oldukça azaltmaktadýr. Üstelik kurullarda hiç iþçi temsilcisi bulundurmayanlar da hesaba katýlýrsa; iþyerlerinde sendika temsili dýþýnda iþçi temsilinden söz etmek olanaksýz hale gelmektedir. ÝSG kurulu için 50 iþçi sýnýrýnýn bazý AB ülkelerinde de uygulandýðý (Ýsveç, Fransa), bazýlarýnda ise bu sýnýrýn 20 iþçiye indirildiði (Danimarka, Almanya) görülmektedir. Fakat AB'de genellikle, ÝSG kurullarý sistemi ile SGÝT sistemi beraber uygulanmaktadýr. Bu sebeple bu ülkelerde, küçük iþletmelerdeki SGÝT'lerinin rolü güçlendirilmiþtir. Ülkemizde SGÝT'liði mekanizmasý henüz etkin biçimde çalýþamadýðýndan, KOBÝ'lerde ÝSG konularýna iþçi katýlýmý çok yetersiz durumdadýr. ÝSG kurulu için 50 iþçi kabul edilebilir bir sýnýr olmakla birlikte, ülkemizde bazý iþyerlerinin (hizmet ve ticaret iþleri) ÝSG kurulu kapsamý dýþýnda býrakýlmasý önemli bir eksikliktir. Karmaþýk üretim süreçleri göz önüne alýndýðýnda, hizmet sektöründen sayýlmasýna raðmen saðlýk ve güvenlik açýsndan yüksek riskli, emek-yoðun iþler vardýr (otelcilik, saðlýk hizmetleri, eðitim vb.). AB ÝSG Ajansý'nýn (OSHA) yaptýðý bir araþtýrmada; otel ve restoranlarda çalýþanlarýn, yüksek hýzda çalýþmaya, cinsel tacize; saðlýk ve sosyal alan çalýþanlarý ise zorbalýk ve fiziksel þiddete; saðlýk ve eðitim çalýþanlarýnýn % 28'i strese maruz kaldýðý belirtilmektedir. Ayrýca tüm mesleki risklere maruziyet biçimleri ve sýklýklarý açýsýndan, 33 sektör arasýnda en fazla risk taþýyan 4. sektör saðlýk ve sosyal çalýþma, 8. sektör otel ve restoran, 13. sektör eðitimdir. 9 ÝSGY'nin iptali sonucu iþyerlerinde SGÝT zorunluluðu kalmadýðý gibi, bu tür iþyerlerinde ÝSG kurulu da olmadýðýndan, ÝSG konusunda iþçileri temsil edecek herhangi bir mekanizma bulunmamaktadýr. Sendikasýz iþçiler için temsil mekanizmalarý baþta sendikalar olmak üzere kimi çevrelerce eleþtirilmektedir. Bu temsilcilerin, iþyerlerinde sendikalarýn etkinliðini azaltacaðý ve temsilde teklik ilkesini zedeleyeceði iddia edilmektedir. Ýþçi temsili konusunun 4857 sayýlý ÝK'nda -yasa taslaðýnda bulunmasýna raðmen- kapsam dýþý býrakýlmasýnda bu eleþtirilerin payý olmuþtur. Ancak bu iki yönden hatalý bir eleþtiridir. Ýlk olarak, ülkemizde sendikacýlýk ve toplu sözleþme düzenlemelerinde yer alan kimi sýnýrlamalar yüzünden, iþçilerin büyük kýsmý temsil edilme olanaðýna sahip deðildir. Ýkinci olarak; sendikalar genellikle ücret ve diðer özlük haklara odaklandýklarýndan, teknik içeriði olan ÝSG, toplu iþ görüþmelerinde geri planda kalmaktadýr. Ýþyerinde ÝSG'nin önemsenmesi için, ÝSG'yi ücret gibi tartýþma ve sýk sýk ihtilafa neden olan konulardan baðýmsýz olarak ele almak gerekir. 9 European Agency for Safety and Health at Work, "The State of Occupational Safety and Health in the European Union - Pilot Study Summary Report", ISBN , Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000, p

7 Ayrýca, sendikalarýn bu konudaki etkinliðinin azalmamasý için çözüm de geliþtirilebilir. Ýsveç ve Ýngiltere örneklerinde olduðu gibi, sendikasýz iþçilerin SGÝT'leri de sendikalar tarafýndan belirlenebilir. Küçük iþyerlerindeki temsilciler, sendika merkezlerince görevlendirilebilir. Üstelik Ýsveç'in ÝSG Ombudsmanlýk (ÝSG temsilciliði) modelini; Ýtalya ve Fransa baþta olmak üzere pek çok AB ülkesi kendi endüstri iliþkileri sistemlerine entegre etmeye çalýþmaktadýr. Ülkemizde de, ÝSG Yasasý'na eklenecek bir hükümle, sendikasýz ve KOBÝ türünden iþyerlerindeki ÝSG temsilcilerinin atanmasýnda iþçi sendikalarýna yetki tanýnabilir. Öte yandan, saðlýklý bir iþ isteme hakký sendikalý-sendikasýz tüm çalýþanlarýn en temel insan hakkýdýr. Bu anlamda, iþyerinde ÝSG konularýna iþçilerin katýlýmý, sendikalý ya da sendikasýz ayrýmý yapýlamayacak kadar önemli olup; iþ kazalarýndan en çok zarar gören iþçilerin ÝSG konusunda görüþünü almak çaðdaþ iþ yaþamýnýn bir gereðidir. Bu nedenle, iþçi temsili sistemine ÝSG gibi önemli bir konudan baþlayarak geçmek daha yerinde ve tepkisiz olacaktýr. SGÝT konusundaki hukuki belirsizlikleri gidermek ve uygulanmasýný geniþletmek için mutlaka yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardýr. ÝSG Yasasý bu konuda bir fýrsattýr. Nitekim, bu yýl (2008) çýkarýlmasý planlanan ve sosyal taraflarýn görüþüne sunulan ÝSG Kanun Tasarýsý Taslaðý'nýn 3.,15.,16. ve 23. maddelerinde; "iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþan temsilcisi" tanýmlanmýþ, haklarý ve görevleri isabetle belirlenmiþtir. 10 Kanun taslaðý her tür iþyerini kapsam içine aldýðýndan, yürürlüðe girdiðinde ÝSG iþçi temsilciliði sistemini de kapsamlý biçimde uygulamaya geçirecektir. Fakat taslakta iþyerinde temsilcilerin nasýl seçileceði ve görevlendirileceði konusu, Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmeliðe býrakýlmýþtýr. Ýþçi temsilcinin çalýþanlarca seçilmesi, demokratik ve katýlýmcý endüstri iliþkileri sisteminin önemli bir ilkesi olup; ÝSG çalýþan temsilcisinin çalýþanlarca seçilmesi zorunluluðu yasada açýkça yer almalýdýr. Bu husus, taslaða karþýlýk TMMOB'un 11 Bakanlýða gönderdiði görüþ ve öne-rilerde de belirtilmiþtir. ÝSG Kanunu taslaðýnda, ÝSG kurullarý da tekrar düzenlenmekte; ÝSG kurullarý için halen mevcut "sanayiden sayýlan" iþyerleri kýsýtlamasý isabetli bir biçimde kaldýrýlmaktadýr. Kurullarýn oluþumu, ödev ve yetkileri çýkarýlacak yönetmeliðe býrakýlmýþsa da; kurul içinde iþçi ve iþveren temsilcilerinin eþit sayýda temsil edilmesi zorunluluðu kanunda belirtilmediði müddetçe, çýkarýlacak yönetmeliklerde bunu saðlayacak düzenlemelerin getirilmesi beklenmemelidir. Kurulda "eþit temsil" ilkesinin taslaða mutlaka eklenmesi gerekmektedir. 10 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanun Tasarýsý Taslaðý, ÇSGB Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi: TMMOB, 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Tasarýsý Taslaðý Hk. TMMOB'nin Görüþ ve Önerileri', Ýnternet Adresi: News&file= article&sid= 2984& mode=thread&order=0&thold=0, Eriþim Tarihi:

8 2.3. Diðer Eksiklikler Yapýlacak yeni düzenlemelerde (özellikle ÝSG Kanunu ve buna baðlý hazýrlanacak tüzük ve yönetmeliklerde) eksik olan bazý noktalar giderilmelidir. Örneðin; çalýþan iþçi sayýsýna göre iþyerinde bulunacak SGÝT sayýsý arttýrýlmalýdýr, ancak sendika temsilciliði sisteminde olduðu gibi üst sýnýr (en fazla 8 temsilci gibi) belirlenebilir. Ayný þekilde ÝSG kurulunda bulunacak SGÝT sayýsý da iþçi sayýsýna göre deðiþmelidir. 10'dan fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinin SGÝT seçmesi zorunlu tutulmalýdýr. ÝSG Yasa Tasarýsý Taslaðý'nda 10'dan fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinde bir veya daha fazla iþçinin iþverence ÝSG çalýþan temsilcisi olarak görevlendirileceði belirtilmekle birlikte; iþçi sayýsýna göre iþyerlerinde en az kaç tane temsilci bulunacaðýnýn sýnýrlarý, çýkarýlacak yönetmelikle mutlaka çizilmelidir. Baþka bir önemli nokta da; ÝSGY'nin iptaliyle SGÝT'lerinin hangi haklara sahip olduðunun belirsizliðe girmiþ olmasýdýr (eðitim alma, bilgi alma ve danýþýlma, yönetime katýlma, önerilerde bulunma hakký vb.). Kanun taslaðý bu konuda da bazý temel düzenlemeler getirmektedir, ancak bunlar yönetmelikle daha detaylý hale getirilmelidir. Ülkemizde ÝSG konusunda 2003 yýlýndan bu yana getirilen yeni yasal düzenlemelerin yarattýðý olumlu bekletilere raðmen ölümle sonuçlanan iþ kazalarý büyük oranda artmýþtýr. SSK verilerine göre; ölümlü iþ kazasý ve meslek hastalýðý sayýsý iki yýl içinde yaklaþýk % 80 artarak 1601'e yükselmiþtir 12 ki bu son 18 yýlýn en yüksek rakamýdýr. Bu tabloyla tüm AB ve aday ülkeler arasýnda en kötü imaja sahip ülke Türkiye'dir. ÝK ve MH'ný sadece yasal düzenlemelerle azaltmak, günümüz iþ koþullarýnda mümkün deðildir. Ülkemiz ÝSG mevzuatý, son yýllarda bazý AB ülkelerinden bile daha iyi bir duruma gelmiþtir. Fakat saðlýklý bir iþ çevresinin yaratýlmasýnda yasal düzenlemeler kadar, diðer kurumsal, organizasyonel ve katýlýmcý düzenlemelerin geliþtirilmesi de önemlidir. Bu anlamda çalýþanlarýn ÝSG yönetimine katýlýmý ÝSG sisteminin önemli bir parçasý haline gelmiþtir. Bu nedenle, ülkemizde baþta SGÝT'liði olmak üzere çalýþma hayatýnda katýlýmcý ÝSG yönetim mekanizmalarýnýn ivedilikle uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 3. AB'nde Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilciliði 2002/14/EC Sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, AB'nde çalýþan iþçilerin bilgilendirilmesi ve bu çalýþanlara danýþýlmasýna iliþkin genel bir çerçeve getirmektedir. 13 Bilgilendirme ve danýþýlma genel olarak iþyerindeki iþ koþullarý konularýný kapsadýðýndan, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilini de içine alýr. Fakat ÝSG iþçi katýlýmý, spesifik olarak 89/391 sayýlý ÝSG çerçeve Direktif'te düzenlenmiþtir. 12 SSK, Ýstatistik Yýllýðý, TÝSK, "Sosyal Politika ve Ýstihdam Baþlýklý AB Müktesebatý ve Türkiye", Mart 2006, Sosyal Diyalog Ek- A, AB Mevzuatýný Ýnceleme Komisyonu Raporu, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi:

9 AB'nin 89/391 sayýlý ÝSG Çerçeve Direktifi'nin amacý; iþçilerin, iþ kazasý ve meslek hastalýklarýna karþý koruyucu önlemlerin uygulanmasý ve bilgilendirme, danýþma, dengeli katýlým ve iþçilerin ve onlarýn temsilcilerinin eðitimi yoluyla, çalýþýrken yüksek düzeyde korunmasýnýn saðlanmasý olarak belirtilmektedir. 14 Çerçeve direktif bilgilendirme, katýlým ve danýþma ile konularýn nasýl organize edileceðini ulusal mevzuat ve uygulamalara býrakýrken, sadece saðlýk ve güvenlikten sorumlu iþçi temsilcisinin tanýmýný yapmýþtýr. AB'de danýþma ve bilgilendirmeyi yerine getirmede etkili bir araç olarak SGÝT sistemi ön plana çýkmaktadýr. Ýþyerinde ÝSG konusunda iþçilerle istiþare, katýlým ve bilgilendirme mekanizmalarýnýn yapýsý, uygulama ölçekleri ve sorumluluklarý ülkeden ülkeye bazý farklýlýklar göstermekle birlikte, genel yapý birbirine benzer. Üye ülkelerde ÝSG Ýþçi Ombudsmanlýðý, ÝSG Ýþçi Temsilciliði, ÝSG Kurullarý, Ýþ Konseyleri gibi müesseselerden sadece biri ya da birkaçý beraberce uygulanabilmektedýr. Genellikle belirli bir ölçekten büyük iþletmelerde ÝSG kurulu oluþumu çoðu AB ülkesinde zorunluluk iken, KOBÝ'lerde genelde SGÝT sistemi uygulanmaktadýr. Almanya, Belçika, Norveç ve Fransa gibi ülkelerde ise ÝSG kurullarý ve SGÝT'leri olduðu halde, iþyerindeki çalýþma koþullarýyla ilgili nihai karar organý Ýþ Konseyleri'dir. Ýsveç'te ise, büyük iþletmelerde ÝSG kurulu bulunmasýna raðmen ÝSG iþçi ombudsmaný, gerektiðinde iþi durdurma gibi geniþ yetkilerle donatýlmýþtýr. Çerçeve direktifin 6.madde 3. fýkrasýnda iþverenin, yeni teknolojinin planlanmasý ve kullanýmýnda, araç gereç seçiminde, çalýþma ortamý ve koþullarý konusunda iþçiler veya temsilcileri ile istiþarede bulunulmasý gerektiði belirtilmektedir. 15 Danýþma ve iþçilerin katýlýmý baþlýklý 11. maddede iþverenler, iþçiler ya da temsilcileriyle ÝSG konularýnda istiþarede bulunma ve onlara danýþmakla yükümlü tutulmuþtur. Danýþma ve katýlýmýn kapsamýnýn; iþçilere danýþma, iþçilerin veya temsilcilerinin önerilerde bulunma hakký ve ulusal hukuka ve uygulamalara uygun olarak dengeli katýlýmlarýnýn saðlanmasýndan oluþtuðu da belirtilmektedir. 16 Ayrýca; Direktif'in "Tanýmlar" baþlýklý 3/c maddesinde; iþçilerin saðlýk ve güvenliðinden sorumlu iþçi temsilcisi "ulusal yasalara uygun olarak seçimle gelmiþ veya iþverence atanmýþ, saðlýk ve güvenlikle ilgili sorunlar konusunda iþçileri temsil eden kiþi" olarak tanýmlanmýþtýr. 17 Çerçeve direktifin iþçi- 14 European Commission. Employment and Social Affairs, Current status, 15 October 1999, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2000, p Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work, Official Journal L 183, 29/06/1989 P , Ýnternet Adresi: HTML, Eriþim Tarihi: Council Directive 89/391, m TÝSK, "Sosyal Politika ve Ýstihdam Baþlýklý AB Müktesebatý ve Türkiye", AB Mevzuatýný Ýnceleme Komisyonu Raporu, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, Mart 2006, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi:

10 lerin katýlýmýnýn saðlanmasý, istiþare ile ilgili hükümleri, AB düzeyinde bunu yerine getirecek iþyeri yapýlarýnýn oluþmasýna yol açmýþtýr Ýsveç Ýsveç'te iþyeri ÝSG uygulamalarýna iþçilerin katýlýmý iki þekilde gerçekleþtirilmektedir. Ýlki ÝSG Ombudsmanlýðý (skyddsombud), diðeri de ÝSG kurullarýdýr. Bunlardan ombudsmanlýk (ÝSG iþçi temsilcisi) sistemi neredeyse tüm iþyerlerini kapsayacak þekilde etkili biçimde uygulanmakta ve devlet bu sistemin iþleyiþi için gerekli desteði vermektedir. Ýþçi sendikalarý, iþyeri ÝSG yönetiminde oldukça etkindirler ve hem büyük hem de küçük iþletmelerdeki tüm ÝSG temsilcilerini atama yetkisine sahiptir. ÝSG kurullarý içindeki iþçi temsilcileri de sendika tarafýndan atanýr. Ýsveç ombudsman sistemi (skyddsombud) ve güvenlik kurullarý sistemi, mesleki risklerin kontrolünde iþçi katýlýmýnýn merkezi bir unsurudur. Devamlý iþçiler arasýndan üyelerce, fabrikada saðlýk ve güvenlik konularýnda onlarý temsil etmek üzere seçilen Ombudsman sistemi, 1942'den beri vardýr ve 1978'deki yasal düzenlemeler, ombudsmanýn rolünü ve gücünü büyük ölçüde geniþletmiþtir. Halen, 5 ve daha fazla iþçisi olan iþyerleri için bir ya da daha fazla ombudsman bulundurulmasý zorunluluktur. Þu an, kapsamlý yetkilere sahip yaklaþýk olarak 120 bin ombudsman vardýr. Ombudsmanlarýn, yönetim üretimin devamýný istese dahi, iþçileri fiziksel olarak tehlikeye düþürecek durumlar ortaya çýktýðýnda veya þüphelendiðinde iþi durdurma hakký vardýr. Bu þekilde yýllarý arasýnda 107 ila 171 iþi durdurma olayý olmuþtur. Ayrýca güvenlik tedbirleri açýsýndan iþyerini denetlemek, güvenlik geliþmelerini izlemek, çalýþma alanlarýnýn dizayný ve planlamasýna katýlým gibi geniþ yetkileri de vardýr. 18 Bu ülkede, sendikalarýn, iþyerlerindeki ÝSG temsilcileri içinde oldukça yüksek bir aðýrlýðý bulunmaktadýr. ÝSG ombudsmanlarý (ayný zamanda ÝSG kurullarý içindeki temsilciler) çoðunlukla sendika tarafýndan 3 yýllýk bir süre için atanýrlar. Ancak, küçük iþletmelerin de (5'ten az iþçisi olan) bölgesel düzeyde temsilciler atamasý gerekli görülmüþtür. Temsilciler zamanlarýný, iþçi temsilciliði ile çeþitli kurullarda denetimler yaparak geçirirler. Ýsveç modeli; diðer Ýskandinav ülkeleri, Ýtalya ve kýsa süre önce de Fransa tarafýndan da onaylanmýþ bulunmaktadýr. Ýngiltere sendikalarý da benzer bir modeli kendi ülkelerine getirebilmek için uzun zamandan beri uðraþmaktadýrlar. 19 Ýsveç'te, ÝSG konularýna iþçilerin katýlýmýný düzenleyen düzenlemeler, 1977 tarihinde kabul edilen "Ýþ Çevresi Yasasý" nda yer alýr. Yasanýn 6. Kýsmý iþyerinde iþveren ve iþçiler arasýndaki iþbirliði mekanizmalarý ile ilgili düzenlemelere ayrýlmýþtýr Roger E. Kasperson, "Worker Participation in Protection: The Swedish Alternative", Environment, Vol: 25, No: 4, May 1983, s KOSGEB-Hazýrlayan: Ýsmail Adem, "Ýsveç Ülke Raporu", KOSGEB Yayýný, s

11 maddede; düzenli olarak 5 ve daha fazla kiþi istihdam eden her çalýþma yerlerinde, bir ya da daha fazla iþçinin, güvenlik temsilcisi olarak atanmasý gerektiði belirtilmektedir. Güvenlik temsilcilerine yardýmcýlar da atanmalýdýr. Güvenlik temsilcileri, var olan lokal iþçi sendikasý veya halen yürürlükteki toplu sözleþme tarafýndan atanýr. 20 Sendikanýn olmadýðý durumlarda güvenlik temsilcilerini iþçiler, bir toplantýda veya oy pusulalarý kullanarak kendileri seçebilir. Koordinasyondan sorumlu kýdemli güvenlik temsilcisi (ombudsman), birden fazla güvenlik temsilcisi olan iþyerlerinde atanmalýdýr (3.m.). Kural olarak, güvenlik temsilcileri üç yýl için atanýrlar. 21 Küçük iþyerleri için bölgesel güvenlik temsilciliði adýyla anýlan bir sistem vardýr. Bir güvenlik kurulunun yokluðunda, iþyerinde çalýþmayanlardan sendika kollarý güvenlik temsilcilerini atayabilir. Bölgesel güvenlik temsilcileri lokal güvenlik temsilcileriyle ayný anda mevcut olabilir ve ayný güçlere sahiptir. Güvenlik temsilcileri iþçileri iþ çevresiyle ilgili konularda, yeni ve alternatif hizmetler, araçlar, çalýþma yöntemleri ve iþ organizasyonunun planlanmasýnda görev alýrlar. 22 En az 50 iþçisi olan iþyerlerinde ve küçük iþyerlerinde ise iþçilerin talebi üzerine; iþveren ve iþçi temsilcilerinden oluþan bir güvenlik kurulu da bulunacaktýr (8.m.). Kurullardaki iþçi temsilcileri, güvenlik temsilcisi seçimindeki gibi, öncelikle lokal sendika organizasyonunca bir toplu sözleþme ile atanýr. Güvenlik kurulu en az bir güvenlik temsilcisi içerir. Kurul ayný zamanda, yönetimsel veya buna benzer pozisyondan bir üyeyi ve lokal iþçi birliðinin yönetim kurulundan bir üyeyi de içerir (Ýþ Çevresi Tüzüðünün 8. maddesi) Ýngiltere Ýngiltere'de ÝSG konusunda yasal düzenlemeler ilk olarak, 1974 yýlýnda yayýnlanan "Ýþ'te Saðlýk ve Güvenlik Kanunu" (Occupational Health and Safety Act at Work) içinde yer almýþtýr. Kanunun ardýndan, 16 Mart 1977'de imzalanýp, 1 Ekim 1978 tarihinde yürürlüðe giren "Güvenlik Temsilcileri ve Kurullarý Yönergeleri" yayýnlanmýþtýr. Saðlýk ve Güvenlik Komisyonu'nca yayýnlanan "Kahverengi Kitapçýk" da, iþletmelere ÝSG kurullarý ve ÝSG iþçi temsilciliði konularýnda yardýmcý olmaktadýr. Sendikalar, bir iþyerinde sendikasýz iþçileri güvenlik temsilcisi olarak atayabildiði ve eðitebildiði halde, 1996 yýlýndaki saðlýk ve güvenlik düzenlemelerine kadar sendikasýz iþyerlerinde güvenlik temsilcileri için düzenleme yoktu. Bu düzenlemeler, bir 20 "The Swedish Work Environment Act", Chapter 6- Co-operation between Employers and Employees etc., 1. ve 2. m. 21 Swedish Work Environment Authority, Ýnternet Adresi: /chapter06.aspx, Eriþim Tarihi: A.s. 35

12 Avrupa Mahkemesi kararýný takiben, ÝSG konularýnda danýþma haklarýný sendikasýz organizasyonlara kadar geniþleterek, Çerçeve Direktife uyumu temin etmek üzere hazýrlanmýþtýr. 23 Ýngiltere'de iþyerinde ÝSG yönetimine iþçilerin katýlýmýný saðlayan uygulama, ÝSG iþçi temsilciliðidir. ÝSG kurulu ise ancak, iþyerinde en az iki temsilcinin yazýlý baþvurusu olursa iþverence yerine getirilecektir. 24 ÝSG temsilcileri, bir iþyerinde ÝSG kurulu bulunsun ya da bulunmasýn, iþveren ve tanýnmýþ sendikalarca; eðer daha küçük çaplý bir iþyeri ise, çalýþanlarca seçilip atanmaktadýrlar. Bu temsilcilerin sayýsýnýn ne kadar olacaðýnýn belirlenmesi konusunda ise bazý kriterler vardýr. Örneðin, iþyerindeki toplam iþçi sayýsý, iþlerin çeþitliliði, iþyerinin konumu ve büyüklüðü gibi faktörler temsilci seçiminde etkili olur. Ýþyeri ÝSG Ýþçi Temsilcileri görevlerini yerine getirirken iþverenle ortak hareket eder. 25 Güvenlik temsilcileri danýþmacý ve politikacý fonksiyonlara sahiptir ve yönetim performansýný izlemek için gereklidir. Almanya'da olduðu gibi, güvenlik temsilcilerinin saðlýk ve güvenlik performansýný çeþitli açýlardan denetleme haklarý vardýr. 26 Ýþçilerle danýþma yapma imkanýný veren düzenlemeleri yapmak ve sürdürmek, iþçilerin çalýþmasýnda saðlýk ve güvenliði temin etmek için önlemleri geliþtirme ve teþvik etmede iþçilerle efektif iþbirliði yapmak ve bu önlemlerin etkinliðini kontrol etmek iþverenin bir görevidir. 27 Güvenlik temsilcilerinin diðer fonksiyonlarý potansiyel tehlikeleri, þikayetleri araþtýrmak, iþçiler namýna iþverene temsil yapmak, denetlemeleri gerçekleþtirmek ve güvenlik kurulu toplantýlarýna katýlmaktýr. Ayný zamanda, iþverenin güvenlik politika beyanýný inceleme hakký ve denetçilerce yayýnlanan raporlarýný görme hakký da bulunmaktadýr. Güvenlik temsilcileri, iþverenden tehlikeli ve yetersiz durumlarla ilgili özel önlem istediðinde ve iþveren tavsiye veya düzeltme görevini yerine getirmediðinde, güvenlik temsilcisinin bir açýklama almaya hakký vardýr. Bir güvenlik temsilcisinin baþlýca sorumluluklarýndan biri iþverenle iþçiler arasýndaki iþbirliðini teþvik etmektir. Güvenlik-koruma, güvenlik temsilcilerinin iþverence aldatýlmasýný ve haksýz yere iþten çýkarýlmasýný önlemeye de çalýþýr Michael Terry, "Systems of Collective Employee Representation in Non-union Firms in the UK", Industrial Relations Journal, Vo.30, No.1, 1999, UK, s Neil Millward, vd., "Workplace Industrial Relations in Transition the ED ESRC PSI ACAS Surveys", Dartmouth Publishing, Aldershot, 1992, s "Safety Representatives And Safety Committees", Ýnternet Adresi: gov.uk/ index.asp., Eriþim Tarihi: David R. Walters, Alan Dalton and David Gee, "Worker Representation on Health and Safety in Europe", European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, Brussels, 1993, s Barrett, B., and Howells, R., "Occupational Health and Safety Law", London: Pitman., Third Edition, 1997, p Beatrice Harper, "Health And Safety Structures At Plant Level In Germany And The Uk From A Comparatýve Perspectýve", Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, V.8, No.1, 2000, s

13 3.3. Almanya Almanya'da iþyerlerindeki tüm çalýþma konularýnda çalýþanlarýn katýlýmýný saðlamak üzere "Çalýþma Konseyleri" sistemi uygulanmaktadýr. Almanya'da ÝSG kurulu uygulamasý olduðu halde, iþyerindeki diðer konularla beraber ÝSG konusunda da ilgili nihai karar organý Ýþ Konseyleri'dir. Ayrýca ÝSG kurulu bulunan iþletmelerde iþçileri temsil etmek üzere, Konsey tarafýndan atanan iki ÝSG temsilcisi görev yapmaktadýr. Alman ÝSG sisteminde, iþyerlerinde çalýþacak iþyeri hekimleri ve güvenlik uzmanlarýnýn atanmasý, iþçiler ve iþveren arasýndaki iþbirliði ve katýlým mekanizmalarý, görev ve yetkileri, 12 Aralýk 1973 tarihli "Arbeitssicherheitsgesetz" (Mesleki Doktorlar, Güvenlik Mühendisleri ve Diðer Güvenlik Uzmanlarý Hakkýndaki Yasa) tarafýndan belirlenmiþtir. Katýlýmla ilgili düzenlemeleri içeren 4. bölümün 11. maddesine göre; 20'den fazla iþçi çalýþan tesiste iþveren, bir ÝSG Kurulu kurmak durumundadýr. Kurul þu üyeleri içerecektir: 29 Ýþveren veya atadýðý temsilci, Çalýþma Konseyince atanan iki çalýþma konseyi üyesi, Ýþyeri hekimi, Ýþ güvenliði uzmaný ve Sosyal Kanun'un Sozialgesetzbuch Yedinci Kitabýnýn 22.maddesine göre görevlendirilecek güvenlik memurlarý. 3.4.Danimarka Danimarka'da iþçi çalýþtýran tüm iþletmeler saðlýk ve güvenlik faaliyetlerini yerine getirmelidir. Genel bir kural olarak, iþletmeler, 10'dan fazla iþçi istihdam ettiklerinde, bir "Dahili Güvenlik Organizasyonu" (DGO), diðer bir ifadeyle ÝSG birimi oluþturmalarý gerekir. Dahili güvenlik organizasyonu oluþturmasý gerekmeyen iþletmelerde de; iþveren, yöneticiler ve iþçilerle iþbirliði halinde saðlýk ve güvenlik aktiviteleri yerine getirilmelidir. Bir DGO, her departmanca veya aktivite grubunda oluþturulan "Güvenlik Gruplarýndan" meydana gelir. Ek olarak, 20'den fazla iþçi bulunuyorsa bir "Güvenlik Kurulu" da kurulmasý gerekmektedir. 30 Mevzuata göre iþveren, DGO'nu iþçiler ve yöneticilerle iþbirliði halinde tesis etmelidir. Ýþçiler, yöneticilerle beraber güvenlik grubuna katýlmak için, bir "Güvenlik Temsilcisi" seçerler. Ýþveren, bir Güvenlik Temsilcisi seçmeleri konusunda iþçilere yeterli zaman ve fýrsatý saðlayarak, iþbirliðinin kurulmasýný temin eder. Dahili güvenlik organizasyonunun yapýsýndaki tüm deðiþiklikler, iþveren, yöneticiler ve iþçiler arasýndaki koordinasyonla yapýlýr. Ýþveren, saðlýk ve güvenlik aktivitelerini organize etmek ve uygulanmalarýna katkýda bulunmak zorundadýr. Dahasý, iþçilerin riskler konusunda bilgilendirilmesini ve gerekli talimat ve eðitimi almasýný saðlamalýdýr. Ýþveren iþletmenin 29 "Arbeitssicherheitsgesetz" (Act on Occupational Physicians, Safety Engineers and Other Occupational Safety Specialists), 12 December 1973, Published in: BGBI 1973, 1885, m Jens Jansen, "The Health and Safety Activities of Enterprises", WEA Guidelines F.2.4, Arbejdstilsynet, March 2006, s.7. 37

14 üst yönetiminin, sahip olduðu DGO'nda temsil edilmesini saðlamaktan ve üst yönetim temsilcisinin güvenlik kurulunun baþkanlýðýný yapmasýndan da sorumludur. Ýþveren, ÝSG Temsilcilerinin, Güvenlik Kurullarýnýn ve Güvenlik Gruplarýnýn; özel alanlar, hukuken zorunlu olan iþyeri deðerlendirmesi yoluyla saðlýk ve güvenlik koþullarýnýn deðerlendirilmesi gibi konularda, iþletmenin planlama çalýþmalarýna katýlmasýný saðlamalýdýr. 31 SONUÇ Ülkemizde iþçi temsilini sendikasýz iþçileri kapsayacak þekilde geniþletme düþüncesi 4773 sayýlý Ýþ Güvencesi Yasasý'nda kendini göstermiþ; fakat bu düzenlemeler 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'na alýnmamýþtýr. Ýþyeri iþçi temsilciliðine "temsilde teklik" ilkesine aykýrý olduðu gerekçesiyle sendikalarca karþý çýkýlmaktadýr. Bununla birlikte, saðlýklý çalýþmayý talep etme hakký da sendikalý-sendikasýz tüm çalýþanlarýn en temel hakkýdýr. Bu ikilemde iþyeri iþçi temsilciliði yerine saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði sisteminin getirilmesi, -temsilde teklik ilkesini de zedelemeyeceðinden- en doðru seçenek gibi görünmektedir. Ülkemizde saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði uygulamalarýnda esas sorun hukuki belirsizliktir. Özellikle ÝSGY'nin iptali önemli sorunlar yaratmýþtýr. ÝSG Yönetmeliði, her ne kadar SGÝT'lerinin hangi iþyerlerinde ne kadar bulunmasý gerektiði gibi bazý konularý açýklamamýþ olsa da, iþyerinde SGÝT mekanizmasýný ilk defa olarak çalýþma yaþamýna kazandýrmýþ olmasý açýsýndan önemliydi. Ayrýca, bu iptal kararýyla ÝSGKHY'in 5. maddesindeki SGÝT'sinin nasýl seçileceði, hak ve görevleri de belirsiz kalmýþtýr. Halen mevzuatýmýzda sendikasýz iþçilerin temsiliyle ilgili hükümler (hem iþyeri iþçi temsilcisi hem de saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi) hem hukuken sakatlanmýþ durumdadýr, hem de günümüzde Batý endüstri iliþkileri sistemlerinde görülen ÝSG temsilciliði sisteminin gereklerini tam olarak karþýlayamamaktadýr. Yakýnda yasalaþmasý beklenen ÝSG Kanunu Tasarýsý Taslaðýnda, "ÝSG Çalýþan Temsilciliði" hakkýnda önemli düzenlemeler bulunmaktadýr. Taslakta, bu konudaki eksikliklerin bir kýsmýnýn giderildiði, ancak halen bazý önemli eksiklerin olduðu görülmektedir. Eksikliklerden ilki, ÝSG çalýþan temsilcisinin iþçilerce seçilmesi gereðinin taslakta belirtilmemiþ olmasýdýr. Ýþçileri temsil edecek kiþiler iþçilerce seçilmelidir. Ýkincisi ise, taslaðýn temsilcilerin hangi iþyerlerinde ne kadar bulunacaðýnýn tespitini yönetmeliklere býrakmýþ olmasýdýr. Bu konudaki sýnýrlarýn ana hatlarýyla kanunda çizilmesi gerekmektedir. Üçüncü önemli eksiklik ise, ÝSG kurullarýnda iþçi ve iþveren temsilcilerinin eþit katýlýmý ilkesine yer verilmemiþ olmasýdýr. 31 A.e., s.9. 38

15 AB ülkelerinde çalýþanlarýn ÝSG yönetimine katýlmasýnda en yaygýn sistem ÝSG iþçi temsilciliðidir. Bununla beraber, ÝSG Kurullarý, Ýþ Konseyleri uygulamalarý da ayrý ayrý ya da beraberce uygulanabilmektedir. Genellikle belirli bir ölçekten büyük iþletmelerde ÝSG kurulu oluþumu çoðu AB ülkesinde yasal zorunluluk iken, KOBÝ'lerde genelde ÝSG iþçi temsilciliði sistemi uygulanmaktadýr. Almanya'da ise ÝSG kurullarý ve iþçi temsilcileri olduðu halde, iþyerindeki çalýþma koþullarýyla ilgili nihai karar organý Ýþ Konseyleri'dir. Ýsveç'te ise, büyük iþletmelerde ÝSG kurulu bulunmasýna raðmen ÝSG iþçi ombudsmaný, gerektiðinde iþi durdurma gibi geniþ yetkilerle donatýlmýþtýr. SGÝT sistemi iþletmenin ölçeðine göre deðiþen sayýda tüm iþletmeler için uygulanmalýdýr. 10'dan fazla iþçi çalýþtýran tüm iþyerlerinde en az bir tane ÝSG iþçi temsilcisinin görev yapmasý saðlanmalýdýr. Riskli iþler yapan büyük iþletmelerde hem temsilcilik hem de kurul sistemi beraber uygulanmalýdýr. Bunun için öncelikle, ÝSG Kanunu'nun yürürlüðe girmesi gerekmektedir. Bu kanun, son yýllarda ÝSG açýsýndan içinde bulunduðumuz kötü koþullar da göz önüne alýndýðýnda son derece önem kazanmýþtýr. KAYNAKLAR 2821 Sayýlý Sendikalar Kanunu Sayýlý Ýþ Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basýn Mesleðinde Çalýþanlarla Çalýþtýranlar Arasýndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarý Hakkýnda Yönetmelik ACT ON OCCUPATÝONAL PHYSÝCÝANS, SAFETY ENGÝNEERS AND OTHER OCCUPATÝONAL SAFETY SPECÝALÝSTS; 12 December 1973, Published in: BGBI 1973, 1885, m.1-7. AKÇAKAYA, Erol; (2007), '3008, 274, 2821 Ýle 1475 Sayýlý Kanunlarýmýzda; Ýþçi Mümessilliði, Ýþyeri Sendika Temsilciliði ve Ýþçi Temsilciliði', Çelik-Ýþ Dergisi, Sayý: 21, Nisan 2007, Ankara, ss ÇELÝK, Nuri; (2005), 'Ýþyeri Ýþçi Temsilciliði', Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Mecmuasý: Toker Dereli'ye Armaðan, Sayý: 55/1, Ýstanbul, ss BARRETT, Brenda, Richard HOWELLS; (1997) 'Occupational Health and Safety Law', 3rd Edition, London: Pitman, pp.299. EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK (OSHA); (2000), 'The State of Occupational Safety and Health in the European Union - Pilot Study Summary Report', ISBN , Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, pp.64. EUROPEAN COMMÝSSÝON; (2000), 'Employment and social affairs - Current status 15 October 1999', Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.. pp EUROPEAN COUNCIL; (1989), 'Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work', Official Journal L 183, 29/06/1989 P , Ýnternet Adresi: LexUriServ. do?uri= CELEX: 31989L0391:EN:HTML, HARPER, Beatrice; (2000), "Health And Safety Structures At Plant Level In Germany And The Uk From A Comparatýve Perspectýve", Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, V.8, No.1,, pp ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ KANUN TASARISI TASLAÐI; ÇSGB Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi: JANSEN, Jens; (2006), 'The Health and Safety Activities of Enterprises', WEA Guidelines F.2.4, 39

16 Arbejdstilsynet, March 2006, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi: KASPERSON, Roger E.; (1983), 'Worker Participation in Protection: The Swedish Alternative', Environment, Vol: 25, No: 4, p.18. KOSGEB; Hazýrlayan: Ýsmail Adem, 'Ýsveç Ülke Raporu', KOSGEB Yayýný, s MILLWARD, Neil et al.; (1992), 'Workplace Industrial Relations in Transition the ED ESRC PSI ACAS Surveys', Dartmouth Publishing, Aldershot. ÖZCAN, Erol; (2003), 'Ýþ Güvencesi Kanununun Getirdiði Yenilikler ve Uygulama Sorunlarý', Ýnternet Adresi: smartsection/ item.php?itemid=36, Eriþim Tarihi: 'Safety Representatives And Safety Committees', Ýnternet Adresi: index.asp., Eriþim Tarihi: SOSYAL SÝGORTALAR KURUMU; (2006), Ýstatistik Yýllýðý, SWEDÝSH WORK ENVÝRONMENT AUTHORÝTY; Ýnternet Adresi: lawandjustice/workact/ chapter06.aspx, Eriþim Tarihi: TERRY, Michael; (1999), 'Systems of Collective Employee Representation in Non-union Firms in the UK', Industrial Relations Journal, Vo.30, No.1, UK., pp TMMOB, 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Tasarýsý Taslaðý Hk. TMMOB'nin Görüþ ve Önerileri', Ýnternet Adresi: article& sid= 2984& mode=thread&order=0&thold=0, Eriþim Tarihi: TÜRKÝYE ÝÞVEREN SENDÝKALARI KONFEDERASYONU (TÝSK); (2006), 'Sosyal Politika ve Ýstihdam Baþlýklý AB Müktesebatý ve Türkiye', TÝSK AB Mevzuatýný Ýnceleme Komisyonu Raporu, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi: THE SWEDÝSH WORK ENVÝRONMENT ACT; Chapter 6- Co-operation between Employers and Employees etc. WALTERS, David R., Alan DALTON and David GEE; (1993), 'Worker Representation on Health and Safety in Europe', European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, Brussels 40

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný.

Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. 13 1968 yýlýnda Siirt'te doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Ýstanbul'da tamamladý. 1986 yýlýnda Ýst. Özel Darüþþafaka Lisesi'nden

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ Dr. Ýbrahim AYDINLI * I- Genel Anlamda Ýnsan Haklarý ve/veya Kiþilik Haklarý;

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

ÝÞVEREN SENDÝKACILIÐI BAÐLAMINDA KAMU ÝÞVEREN SENDÝKACILIÐI Þerefettin GÜLER*

ÝÞVEREN SENDÝKACILIÐI BAÐLAMINDA KAMU ÝÞVEREN SENDÝKACILIÐI Þerefettin GÜLER* Giriþ ÝÞVEREN SENDÝKACILIÐI BAÐLAMINDA KAMU ÝÞVEREN SENDÝKACILIÐI Þerefettin GÜLER* Sendikalar, yýllar önce ortaya konan doktrinlere göre düþünürler tarafýndan deðil, uzun bir zaman dilimi içinde bizzat

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

1. Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma? 1. El kitabýnýn amaçlarý Bu el kitabý; iþçilerin Ýþ güvenliði sorunlarýný tanýmalarýna, Sorunlarý, iþçi merkezli bir bakýþ açýsýyla çözmelerine, Çýplak Ayaklý Araþtýrma yöntemlerini kullanmalarýna, Çýplak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ (2) ÖNSÖZ Bakanlýðýmýzýn iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda iþçi-iþveren kuruluþlarý ile ilgili diðer kuruluþlarý yönlendirmek, bilinçlendirmek, sebep-sonuç iliþkilerini tartýþarak çözüm yollarý bulmak,

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

SAÐLIK ÇALIÞANLARININ SORUNLARI

SAÐLIK ÇALIÞANLARININ SORUNLARI 402 TOPLUM ve HEKÝM Kasým - Aralýk 1999 Cilt 14 Sayý 6 KONGRE-PANEL SAÐLIK ÇALIÞANLARININ SORUNLARI Musa ÖZDEMÝR* Anayasa ve Kalkýnma Planlarý Saðlýk çalýþanlarýnýn saðlýðýnýn hukuki boyutu o ülkenin ekonomik-sosyal

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlk Kural: Öncesinde ve Sonrasýnda Risk Analizi Risk Deðerlendirmesi konusunda yeni yaklaþýmlara göre

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Dr. Pir Ali KAYA. Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Dr. Pir Ali KAYA. Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü Dr. Pir Ali KAYA Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1965 yýlýnda Tutak ta doðdu. Lise öðrenimini Erzurum Anadolu Lisesi nde (1985),

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ

TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ 31. yýl TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ Egitim Hizmetleri Denetim Hizmetleri Danýþmanlýk ve Uzmanlýk Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Kiþisel Koruyucu Donanýmlar 31. yýl TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER Ara. Gör. M. Deniz GÜNER.Ü Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Ana Bilim Dalı. ÖZGEÇMÝÞ 1974 yılında Lüleburgaz'da do du. lk ve orta ö renimini Türkiye'nin

Detaylı

ISSN: 1300-2341 ÝSG ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ DERGÝSÝ. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü

ISSN: 1300-2341 ÝSG ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ DERGÝSÝ. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ISSN: 1300-2341 ÝSG Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ÝSG ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ DERGÝSÝ SAYI: 18 YIL: 4 MART - NÝSAN 2004 ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI

Detaylı

makale - 1 Giriþ Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi

makale - 1 Giriþ Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi makale - 1 Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi 1973 yılında Almanya - Günzburg'da do mu tur. 1992 yılında Uluda Üniversitesi Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe - ANKARA Tel: (0 312)

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÜLKEMÝZDE ÝÞ GÜVENCESÝ TARTIÞMALARI VE ÝÞ GÜVENCESÝ YASA TASARISI ÜZERÝNE

ÜLKEMÝZDE ÝÞ GÜVENCESÝ TARTIÞMALARI VE ÝÞ GÜVENCESÝ YASA TASARISI ÜZERÝNE Mehmet Ali CANDAN Belediye-Ýþ Sendikasý Eðitim Uzmaný ÜLKEMÝZDE ÝÞ GÜVENCESÝ TARTIÞMALARI VE ÝÞ GÜVENCESÝ YASA TASARISI ÜZERÝNE Ülkemizde Ýþ Güvencesi Talebinin Kýsa Öyküsü Ýþ güvencesi, çalýþma hayatýmýzýn

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

4641 SAYILI EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY KANUNU

4641 SAYILI EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY KANUNU 4641 SAYILI EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Av. Ertan İREN ÇMİS Uzman Avukatõ 1989 yõlõnda İzmir Türk Kolejinden mezun oldu. 1989-1993 yõllarõnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

AVRUPA KOLEKTÝF ÝÞ ÝLÝÞKÝLERÝ ALANINDA BAÞARI ÝLE UYGULANAN BÝR MODEL: VOLKSWAGEN-AVRUPA ÇALIÞMA KONSEYÝ

AVRUPA KOLEKTÝF ÝÞ ÝLÝÞKÝLERÝ ALANINDA BAÞARI ÝLE UYGULANAN BÝR MODEL: VOLKSWAGEN-AVRUPA ÇALIÞMA KONSEYÝ makale - 1 Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Giriþ 1973 yýlýnda Almanya - Günzburg'da doðdu. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar Amaç ve kapsam 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununun

Detaylı

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu OCAK 2009 SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu sýnýrlamalar Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Þ. (Türk-KrediRating) tarafýndan,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı