DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONER WORKED BY SOLAR PANELS: EXAMPLE OF KONYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONER WORKED BY SOLAR PANELS: EXAMPLE OF KONYA"

Transkript

1 5 Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), Mayıs 29, Karaük, Türkiye GÜNEŞ PANELLERİ İLE ÇALIŞAN TAŞIT KLİMASININ DİNAMİK PERFORMANSI: KONYA ÖRNEĞİ DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONER WORKED BY SOLAR PANELS: EXAMPLE OF KONYA Muammer ÖZGÖREN a, *, Özgür SOLMAZ, Ali KAHRAMAN c a, * Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak, Konya, Türkiye, E-posta: Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fak, Konya, Türkiye, E-posta: c Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fak, Konya, Türkiye, E-posta: Özet Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle enerji tüketen cihazların sayısı ve yaygın kullanımı hızla artmaktadır Bir yandan iklim değişiklikleri diğer yandan toplumun refah düzeyinin artması yaşam ortamlarının konforunu muhafaza etmek için klima kullanımını hem konutlarda hem de taşıtlarda kaçınılmaz hale getirmektedir Bu da yaz aylarında klimaların tükettiği enerjiden dolayı kümülatif enerji tüketimini önemli oranda arttırmaktadır Özellikle klimaların çalıştırılma gereksinim zamanlarının çoğu, güneş ışınım şiddetinin yüksek olduğu zaman dilimiyle çakışmaktadır Bu ortak özellikten faydalanmak amacıyla; u çalışmada, öncelikle ir otomoilin Konya ili için Meteorolojik verileri kullanılarak dinamik ısı kazancı yükü saatlik olarak 23 Temmuz günü oyunca elirlenmiştir İkinci etapta ise ısı yükünü karşılamak için soğutucu akışkan olarak R134a nın kullanıldığı uhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan ir otomoil kliması kompresörünün ihtiyacı olan elektrik enerjisinin, verimleri %1, %2 ve %428 arasında değişen ve araç üzerine yerleştirileceği düşünülen fotovoltaik güneş panellerinden üretildiği durumlar için, geliştirilen MATLAB ilgisayar programı ile araştırılmıştır Model seçilen otomoil için güneş enerjisi ile çalışan klima sisteminin termodinamik analizi yapılmıştır Taşıtın ısı kazancı yükü hesaplamasında transmisyondan, ışınımdan, insanlardan, cihazlardan, taşıt içindeki cisimlerin rejim haline gelmesinden ve havalandırmadan gelen ısı kazançları dâhil edilmiştir Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde araç üzerine yerleştirilecek güneş panellerinden 6:- 18: saatleri arasında üretilen ve/veya depolanan elektrik enerjisi klimanın soğutma yükünü panel verimlerine ağlı olarak minimum verim %1 durumunda ~412 saat süreyle, maksimum verim durumunda ise fazlasıyla karşılayaildiği görülmüştür Güneş panelleri teknolojisinin gelişmesi ve ekonomik olması ile önerilen sistemin ileride, taşıtlarda klima yükünü karşılamak amacıyla kullanılaileceği söyleneilir Anahtar kelimeler: PV piller, güneş enerjisi, taşıt kliması, soğutma yükü, dinamik modelleme Astract Today, as the technology eing developed, common use and numer of the energy consuming devices have een increasing rapidly In one hand change in climate condition and in the other hand increasing welfare level of the community, utilization of the air conditioning system ecomes a compulsory option not only in the uildings ut also in the vehicles to keep comfort condition of the living amiance Cumulative energy consumption due to energy usage of the air conditioning system in summer time is also consideraly increased Specially, most of the working time period for the need of the air conditioning system and high level of solar radiation intensity are overlapped In order to enefit from this mutual feature, in this study, hourly dynamic cooling load capacity of an automotive for Konya province along the day of July 23 is determined y using Meteorological Data Then, in order to meet the cooling load, compressor power need of the automotive air-conditioning that works according to vapor compressed refrigeration cycle and use refrigerant R134a are investigated under the condition that electric energy requirement of the cooling system generated y photovoltaic panels which will e placed on the automotive ody and can have efficiency values of 1%, 2% and 428%, in terms of a developed MATLAB computer program Thermodynamic analysis of the air-conditioning system driven y solar energy (PV) for the selected automotive model are carried out During the calculation of the heat gain coming from transmitting, radiation, people, devices, and inside air ventilation of the automotive as well as ojects placed in the vehicle reaching steady-state condition is taken into account Evaluation of the electric energy produced and/or stored from PV panels located on the automotive ody along the hours 6: 18: demonstrated that cooling load need of the air-conditioning system can meet from the PVs depending on its efficiency The air-conditioning system driven y the PV can operate as along as ~412h for the case of minimum PV efficiency value of 1% and also it can adequately e satisfactory for the case of maximum efficiency value of 428% It can e expressed that as the Photovoltaic Panels has technologically een developed and ecome more economic, the proposed system can e used for the purpose of the meeting cooling load need of the vehicle in future Keywords: Photovoltaic panel, solar energy, vehicle airconditioning, cooling load, dynamic model 1 Giriş Gelişen teknolojinin günlük yaşam içerisinde gün geçtikçe artan ir şekilde yer alması insanların konfor ihtiyaçlarını ve yaşam standartlarını önemli oranda etkilemektedir Bu da insanların fert aşına tükettikleri enerji oranını arttırmaktadır İnsanlar gününün ir kısmını, en az iki IATS 9, Karaük Üniversitesi, Karaük, Türkiye

2 Özgören, M, Solmaz Öve Kahraman A saatini, gerek işe gidiş dönüş süreleri ve gerekse günlük ihtiyaçlarını karşılamak için özel ve/veya toplu taşıma araçları içerisinde geçirmektedirler Aynı zamanda insanlar yaz aylarında iş yerleri ve evlerinde mevcut klimatize edilmiş şartların, iş performansları ve sağlık yönünden sağlanması için seyahatleri esnasında da klimalı araçları tercih etmektedirler Özellikle taşıtlarda yaz aylarında aktif olan klima, taşıtın yakıt tüketimini yaklaşık %28 merteelerinde arttırailmektedir Bu çalışmada, u yakıt tüketimindeki artışı ortadan kaldırma amaçlı önerilen PV paneller ile çalışan taşıt klima sistemi üzerine yapılan ön analiz ve sonuçları hakkında ilgi verilmiştir Taşıtlarda uhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan ir iklimlendirme sistemi mevcuttur ve kompresör gücünü direkt içten yanmalı motordan almaktadır Bu ise Amerika Birleşik Devletleri SC3 sürüş şatlarına göre yapılan ir çalışmada taşıtın yakıt tüketiminde %28, CO 2, NOx ve HC emisyonlarında sırasıyla %71, %81 ve %3 seviyelerinde ir artış göstermektedir [1] Taşıt klima sistemlerindeki kayıpların ve emisyonların azaltılmasına yönelik irçok çalışma yapılmaktadır Literatürde, taşıt kliması üzerine yapılan çalışmalar genellikle sürücü konfor şartlarının iyileştirilmesi, farklı soğutucu akışkan kullanılması, klima elemanlarının ve çalışma şartlarının optimizasyonu üzerine yoğunlaşmıştır Son zamanlarda Kiatsiriroat ve Euakit (1997) [2], Jung ve ark (1999) [3], Lee ve Yoo (2) [4], Al-Raghi ve Niyaz (2) [5], Jaardo ve ark (22) [6], Kaynaklı ve Horuz (23) [7], Hoşöz ve Direk (26) [8], Hoşöz ve Ertunç (26) [9], Wongwises ve ark (26) [1], Akyol ve Kılıç (28) [11], tarafından yapılan araştırmalar unlardan azılarıdır Yapılan literatür araştırmasında, taşıt kliması için gerekli olan soğutma yükünün saatlik hesaı ve modellemesi üzerine ir araştırmaya rastlanmamıştır Bunun yanında taşıt klima sisteminin çalışması için alternatif ir enerji kaynağından faydalanılması üzerine hemen hemen hiçir çalışmanın olmadığı görülmektedir Bu amaçla, u çalışmada, taşıtın dinamik ısı kazancı ve soğutma yükü Konya ili için meteorolojik veriler kullanılarak saatlik elirlenmiştir Daha sonra hesaplanan soğutma yükünü karşılamak için soğutucu akışkan olarak R134a nın kullanıldığı uhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan ir taşıt kliması kompresörünün ihtiyacı olan elektrik enerjisinin kısmen veya tamamen taşıt üzerine yerleştirilmiş fotovoltaik güneş panellerinden üretildiği durumlar teorik olarak incelenmiştir 2 Materyal Metot Bu çalışmada, 1997 model Renault Safrane marka otomoilin saatlik olarak soğutma yükü hesaı, ideal uhar sıkıştırmalı çevrime göre soğutma çevrimi ve PV panellerden elektrik üretimi analizleri yapılmıştır 21 Isı Kazancı (Soğutma Yükü) Hesaplamaları Taşıt klimasının toplam ısı kazancının aşağıdaki ölümlerden meydana geldiği dikkate alınmış olup, hesaplama detayları verilmiştir a)transmisyonla gelen ısı kazancı; =A *U *(T -T ) (1) trk,j k k d,j i,j Burada, tr,k,j: k yüzeyinin j saatteki transmisyonla ısı kazancı (W); A k: k yüzeyinin alanı (m 2 ); U k: k yüzeyinin toplam ısı transfer katsayısı (W/m 2o C); T d,j: günün j saatindeki dış hava sıcaklığı ve T i,j: günün j saatindeki konforu sağlayan iç hava sıcaklığını göstermektedir Şekil 2 de gösterilen model taşıtın A, B, C, D, E, F, G, I yüzeyleri k indisi ile temsil edilmiştir Taşıt iç sıcaklığı urada yapılan hesaplamalarda 23 o C alınmıştır )Taşıtın agaj kısmından transmisyonla gelen ısı kazancı; k,j=a k*u k*(td,j -T i,j+1) (2) eşitliği ile hesaplanmıştır Burada, agaj iç sıcaklığı dış ortam sıcaklığından 1 o C fazla alınmıştır c)taşıtın motor ölümünden transmisyonla gelen ısı kazancı; k,j=a k*u k*(6-t i,j) (3) eşitliği ile hesaplanmıştır Burada, 6 o C değeri yaklaşık sait kaul edilen aracın motor kısmının ortam sıcaklığıdır d) Opak ve cam yüzeylerden ışınımla oluşan ısı kazancı; =A *k *I (4) Ik,j k y k,j eşitliği ile hesaplanmıştır Burada, k yüzeyinin günün j saatindeki ışınımla ısı kazancı Ik,j (W) ile, k yüzeyinin alanı A k (m 2 ) ile, güneş ışınımı iletim katsayısı (cam=7, opak=5) k y ve k yüzeyinin günün j saatindeki güneş ışınımı ise I k,j (W/m 2 ) ile gösterilmiştir Eğik yüzeye düşen toplam güneş ışınımının, yatay yüzeye düşen toplam güneş ışınımına oranı (R); I d R= *R + *R d I I I olarak tanımlanmıştır [12] Burada, I o, yeryüzünde irim yatay düzlem yüzeye gelen toplam güneş ışınımı; I, yatay yüzeye düşen direk güneş ışınımı; I d, yatay yüzeye düşen yaygın güneş ışınımı; R d, eğik yüzeye düşen yaygın güneş ışınımının yatay yüzeye düşen yaygın güneş ışınımına oranı ve R ise eğik yüzeye düşen direk güneş ışınımının yatay yüzeye düşen direk güneş ışınımına oranıdır Temiz ve ulutsuz ir gökyüzü durumunda R d dikkate alınmayailir [12] Bu durumda yatay yüzeye gelen direk güneş ışınımı da toplam güneş ışınımına eşit kaul edilmiş olacaktır Buna göre 5 nolu eşitlik; (5) R = R (6) olur Saatlik güneş ışınımı değeri ise I k,j=i y,j*r,j (7) eşitliği elde edilir Eşitlik 7 deki I y,j günün j saatindeki yatay güneş ışınımıdır Burada R,j ise günün j saatindeki dönüşüm faktörü olup aşağıdaki eşitlikten hesaplanır

3 Özgören, M, Solmaz Öve Kahraman A R cosθ cosθ = (8) z Burada, θ ve θ z sırasıyla geliş açısını ve zenit açısını göstermektedir Ayrıca, cosθ nın hesaı için aşağıdaki ifade kullanılır: cos θ= sin δ*sin φ*cos β sin δ*cos φ*sin β*cos γ + cos δ*cos φ*cos β*cos ω+ cos δ*sin φ*sin β*cos γ*cos ω + cos δ*sin β* sin γ*sin ω Burada, deklinasyon açısı δ, enlem açısı Φ, yüzeyin eğim açısı β, azimut açısı γ ve saat açısı ω dır Konya için Φ=38, 23 Temmuz için δ=23, β=ön cam için 3, arka cam için -45, yan camlar için 9, γ=güney için, kuzey için 18, doğu için -9, atı için 9 alınmıştır ω ise saat açısı olup, aşağıdaki eşitlikle hesaplanmaktadır (9) ω = (12 t )*15 (1) j j t j yerel saati göstermektedir e) İnsanlardan kaynaklanan ısı kazancı; ve 5 o C, yoğuşturucu sıcaklığı ise dış ortam sıcaklığından 1 o C, 15 o C ve 2 o C fazla alınmıştır (T k=t d, j+1 o C, T k=t d, j+15 o C ve T k=t d, j+2 o C) Kompresörün izentropik verimi Brunin ve ark (1999) yaptığı çalışmada kullandığı 17 nolu eşitlik kullanılarak hesap edilmiştir [13] Ayrıca, hesaplamalarda 5 o C aşırı ısıtma, 5 o C aşırı soğutma olduğu, evaporatördeki ve yoğuşturucudaki asınç kayıplar ise göz önüne alınmamıştır Hesaplamalar MATLAB programında geliştirilen program kullanılarak yapılmıştır Soğutma tesir katsayısı, kompresörün ihtiyaç duyduğu güç W net ve izentropik verim değerleri aşağıdaki eşitliklerden hesaplanmıştır W W L = (15) net L net = (16) η = * YB / EB (17) s Burada, YB ve EB yoğuşturucu ve evaparatör asınçlarını göstermektedir = Z *( + ) (11) insan,j duy giz Burada, araç içindeki insan sayısı Z, ir kişinin oluşturduğu duyulur ve gizli ısılar duy ve giz ile gösterilmiştir Bu değerler duy = giz olup, 58 (W/kişi) olarak alınmıştır f) Araç içindeki cihazlardan kaynaklanan ısı kazancı; = 25 W (12) cihaz, j olarak alınmıştır g) Havalandırmadan kaynaklanan ısı kazancı; = ρ *V*c *Z*(T -T ) (13) enf,j p d,j i,j Burada, günün j saatindeki enfiltrasyondan oluşan ısı kazancı enf,j (W), havanın yoğunluğu ρ (kg/m 3 ), ir kişi için saatte gerekli taze hava miktarı V & ve havanın özgül ısısı C p dir Yapılan hesaplamalarda V & =3 ((m 3 /h)/kişi) alınmıştır Eşitlik 1-13 hesaplamaların gerçekleştirilmesi ile taşıtın toplam ısı kazancı değeri = (14) T,j trk,j Ik,j cihaz,j insan,j enf,j şeklinde özetlenir Burada, günün j saatindeki toplam ısı kazancı T,j ile gösterilmiştir 22 Soğutma Çevrimi Hesaplamaları Soğutma sisteminin ideal uhar sıkıştırmalı çevrime göre çalıştığı kaul edilmiştir Konya ili için meteorolojik veriler kullanılarak, Şekil 1 de gösterilen hava kaynaklı (havahava) ısı pompası hesaplamasında, R134a soğutucu akışkan kullanılmıştır Buharlaştırıcı sıcaklığı -5 o C, o C Şekil 1 Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Çevriminin T-s diyagramında gösterimi [14] 23 Fotovoltaik Panel Hesaplamaları Fotovoltaik panel endüstrisindeki gelişmeler ve yenileilir enerji uygulamalarındaki artışlar dikkate alındığında PV lerin hücre verimleri önemli oranda yükselmiştir Özellikle nanoteknoloji ve silikon içerikli pillerin kullanımı üzerine yapılan araştırma sonuçlarında, son zamanlardaki verim değerlerinin laoratuar ortamında %428 merteesine ulaştığı elirtilmiştir [15] Bu çalışmada geçmiş yıllarda yaygın olarak kullanarak PV sistem verimi %1, günümüzde üretilen PV sistem verimleri %2 ve yakın gelecekte yaygınlaşacağına inanılan PV sistem verimi %428 için hesaplamalar yapılarak karşılaştırılmıştır PV nin üreteceği güç için aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır W η * I * A = (18) PV SV y PV Burada W PV panelden elde edileilecek güç (W), η SV PV sistemi verimi ve A PV ise araç üzerine konulacak panel alanıdır

4 Özgören, M, Solmaz Öve Kahraman A 24 Model Taşıt ve Önerilen Sistem Bu çalışma da teorik olarak incelenecek model taşıt Şekil 2 de gösterilmiştir Taşıt üzerinde gösterilen harfler yüzeyleri göstermekte olup, unlar soğutma yükü hesaplamalarında kullanılan parametrelerdir ve Çizelge 1 de değerleri verilmiştir Taşıt üzerine fotovoltaik panellerin konaileceği yatay yüzey alanları A, H, ve L yüzeyleri olup, toplamı 35 m 2 dir Sistem araç içerisine yerleştiren evaporatörün ortamdan ısı çekerek uharlaşan düşük asınçtaki R134a akışkanının, dış ortama ısısını vererek tekrar sıvı hale dönüşeilmesi için dış ortam sıcaklığı üzerindeki ir sıcaklığa karşılık gelen asınç olan yoğuşturucu asıncına çıkarılması kompresöre dışardan enerji verilmesi ile olur Kompresörün enerji ihtiyacı güneş enerjisinden PV panelleri ile üretilen elektrik enerjisi ile direk olarak veya aküde depolanan enerji ile karşılanmaktadır Böylelikle taşıt klimasının çalıştırılması için motora herhangi ir yük yüklenmediği için motor performansında ir değişiklik olmayacaktır Yakıt tüketiminde de ir artış olmayacağı için emisyon değerlerinde de ir değişim söz konusu olmayacaktır Sistemin otomatik kontrol devresinin hem elektrik üretimi hem de kompresörü istenilen soğutma kapasitesinde çalıştıracağı varsayılmıştır Şekil 3 Tasarlanan PV destekli çalışan taşıt klimasının şematik gösterimi 3 Araştırma Bulguları ve Tartışma Şekil 4 de dış ortam sıcaklığı ve yatay yüzeye gelen ışınım değerlerinin 23 Temmuz günü oyunca değişimi verilmiştir Sıcaklık değeri minimum saat 6: da yaklaşık 16 o C iken maksimum değer ise saat 16: da yaklaşık 3 o C dir Güneş ışınım değeri saat 4: den sonra etkisini göstermeye aşlamış, yatay yüzeye gelen ışınım saat 12: sıralarında yaklaşık 85 W/m 2 değeri ile maksimuma ulaşmış daha sonra azalarak saat 19: civarında sıfırlanmıştır Bu grafikte yatay yüzeye gelen ışınım değerleri 6:-18: arasında soğutma ihtiyacı oluşturacak şekilde etkili olacağı için hesaplamalar u zaman aralığında gerçekleştirilmiştir Şekil 2 Model taşıt(renault Safrane) Çizelge1 Model taşıtın yaklaşık yüzey alanları Yüzey Alan m 2 A Tavan 144 B Ön cam 122 C Arka cam 117 D Sağ yan cam (toplam) 91 E Sol yan cam (toplam) 91 F Sağ yan kapı (toplam) 13 G Sol yan kapı (toplam) 13 H Ön kaporta 176 I Taan alanı 269 J Motor öl ile iç taraf arasındaki yüzey 1 K Bagaj ile iç taraf arasındaki yüzey 93 L Arka kaporta 3 Şekil 3 de önerilen klima sistemi şematik olarak gösterilmiştir Şekil 4 Meteorolojik dataların Konya ili için 23 temmuz günü oyunca dış ortam sıcaklığı ve yatay yüzeye gelen ışınımın değişimi ( yılları ortalaması) Şekil 5 de taşıtın 21 ölümünde anlatılan hesaplama metodolojisine göre hesaplanan soğutma yükünün gün oyunca saatlik dinamik değişimi verilmiştir Aracın ön yüzeyinin güneye doğru yönlendirildiği kaul edilmiştir Saat 6: sıralarında hem ışınım hem de dış sıcaklık değerinin düşük olmasından dolayı soğutma yükü yaklaşık 5 W olup, en düşük değerindedir Zamanın ilerlemesi ile soğutma yükü sıcaklık ve ışınımın etkisinin artmasından dolayı saat 11: e kadar yaklaşık 3 W merteesine kadar artmaktadır Tam öğleyin saat 12: de dikey yüzeylere gelen ışınımın etkisinin azalmasından dolayı ir miktar azalma ile soğutma yükü yaklaşık 27 W a düşmüştür Saat 12: den itiaren Şekil 4 de görüldüğü gii ışınım değeri azalmakta ancak sıcaklıktaki artıştan

5 Özgören, M, Solmaz Öve Kahraman A dolayı eşitlik 1-13 deki iç ortam ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı arttığı için soğutma yükü değeri yaklaşık 33 W a kadar artmıştır Daha sonra sıcaklık ve ışınımdaki azalmadan dolayı saat 18: de 22 W a kadar düşmektedir Şekil 6 da geliştirilen soğutma çevrimi programına göre ölüm 22 de elirtilen şartlara göre evaporatör sıcaklığı T e= C ve kondenser sıcaklığının T k=td+15 C iken elde edilen hesaplama sonuçlarından toplam soğutma yükü T,, kompresör gücü W net ve kondenser kapasitesi K nın gün oyunca değişimi verilmiştir, dış ortam sıcaklığının düşük olduğu saah saatlerinde 65 gii oldukça yüksek ir değerde iken sıcaklığın artmasıyla, maksimum sıcaklık değerinin oluştuğu saat 16: da minimum değeri olan 41 değerine düşmekte ve daha sonra ortam sıcaklığındaki azalmaya paralel olarak tekrar artmaya aşlamıştır Soğutma yükünün en düşük ve katsayının en yüksek olduğu saat 6: da kompresör gücü minimum olup, yaklaşık 8 W dır Dış ortam sıcaklığı, ışınım ve soğutma yükündeki artışa göre ve nın azalışı dikkate alındığında, kompresör gücü saat 11: e kadar 5 W a kadar artmış, saat 12: de soğutma yükündeki azalmadan dolayı çok az düşmüş ve saat 16: da ise yaklaşık 6 W değeri olan en yüksek değerine ulaşmıştır Saat 18: de, daki artış oranına göre W net 4 W a kadar düşmüştür Kondenser kapasitesi, soğutma yüküne paralel ir değişimle saat 6:-18: arasında W net in saatlik değişimi kadar artmış ve maksimum değeri saat 15: da yaklaşık 4 W olmuştur Gün oyunca (12 h) taşıt klimasının soğutma yükü, kompresörün ihtiyaç duyduğu enerji ve kondenserden dışarı atılan ısı eğrilerin altındaki alanların Simphson kuralına göre integre edilmesi ile sırasıyla Σ T=32732 kwh, ΣW net=7349 kwh ve Σ L=481 kwh olarak ulunmuştur T (W) T h Şekil 5 23 Temmuz günü oyunca taşıtın ihtiyacı olan soğutma yükünün saatlik değişimi T, K, Wnet (W) T Wnet K h Şekil 6 Evaporatör sıcaklığı T e= C ve kondenser sıcaklığının T k=td+15 C için toplam soğutma yükü T,, kompresör gücü W net ve kondenser kapasitesi K nın gün oyunda değişimi Şekil 7 de, gün oyunca yatay yüzeye gelen ışınım I Y (W/m 2 ), kompresör gücü W net in evaparatör sıcaklığı T e= o C, kondenser sıcaklığı T k=t d+15 o C, değişen izentropik verime göre değişimi ve farklı PV sistemi verimleri (%1, %2 ve %428) ile üretileilecek elektrik enerjisi W PV nin değerleri gösterilmiştir PV verimlerinin %1 ve %2 değerleri, günün hiçir saatinde kompresörün ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini üretememektedir Yakın gelecekte tiçarileşme potansiyeli yüksek olan %428 lik PV verimi ise saat 16: ya kadar kompresörün ihtiyacı olan enerjiyi ziyadesiyle üreteilmektedir Gün oyunca taşıt kliması kompresörünün ihtiyaç duyduğu enerji, %1, %2 ve %428 PV verimleri üretileilecek elektrik enerjisi miktarlarının toplamı eğrilerin altındaki alanların Simphson kuralına göre integre edilmesi ile sırasıyla ΣW net=7349 kwh ve ΣW PV,%1=2522 kwh ΣW PV,%2=544 kwh, ΣW PV,%428=1794 kwh olarak hesaplanmıştır Buradan taşıt klimasının günlük ortalama ihtiyaç duyduğu güç 7349 kwh/12=612 kw dır Bu güç için %1 PV verimli taşıt kliması yaklaşık 2522kWh/612kW=412h, %2 PV verimi ile 544kWh/612kW=824h ve %428 PV verimi ile ise 1794kWh/612kW=1763h lik süresince kompresörün ihtiyaç duyduğu gücü üreteilmektedir Şekil 4 de yatay ışınım değişimi Saat 18: dan sonra sıfıra yaklaşmaktadır ve u zamandan sonra PV sistemi elektrik üretememektedir Ancak, urada hesaplaması verilmemesine rağmen ışınım hariç eşitlik 2-13 de verilen eşitliklerden görüleceği gii taşıtın soğutma yükü oluşmaya devam etmektedir Gelecekte %428 lik PV verimlerine ulaşılması durumunda u durumla oluşacak toplam ( =3445 kwh) elektrik enerjisi ile oluşan soğutma yüklerinin karşılanması da söz konusu olailecektir

6 Özgören, M, Solmaz Öve Kahraman A Wpv, Wnet (W) Wnet Wpv, %1 Wpv, %2 Wpv, %428 Iy h Şekil 7 23 Temmuz günü oyunca I Y (W/m 2 ) Te= o C, Tk=Td+15 o C, değişen izentropik verime göre kompresör gücü W net ve değişik PV sistemi verimleri (%1, %2, %428) ile üretileilecek elektrik enerjisi W PV nin değişimi Şekil 7 de verilen değişimlerin farklı evaporatör, kondenser sıcaklıkları ve izentropik verime göre gün oyunca toplam Iy (W/m2) değişimi Çizelge 2 de ilk sütunda verilen şartlardaki çalışma durumları için ayrıca hesaplanmış ve liste halinde verilmiştir Kompresörün ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyaçları Çizelge 2 de verilen M, N, P ve R durumlarında hesaplanmış ve kwh/gün özet olarak verilmiştir Burada verilen η so değerleri 17 nolu eşitlikten günün saatine göre değişen dış sıcaklık, evaparatör ve kondenser asıncına göre değişen oniki saatlik değişimin ortalamalarıdır M durumu u şartlarda %428 PV verimi ütün şartlarda oluşan soğutma yükünü karşılamakla irlikte %2 PV verimi ise T e=5 o C, T k=t d, j+1 o C şartlarında hemen hemen toplam soğutma yükünü karşılayailecek enerji üretmektedir N ve P durumları gerçekte ir özel otomoilin kullanılaileceği zaman dilimini göstermekte olup, ütün şartlarda ihtiyaç olan soğutma yükü %1 PV verimli ir sistemle ile mevcut model taşıt için rahatlıkla karşılanmaktadır R durumu ise çoğunlukla günümüzde ticari olarak yaygın kullanılan %2 lik PV verimi ile kolaylıkla sağlanailmektedir Çizelge 2 Farklı çalışma şartlarında 23 Temmuz günü tasarlanan sistemin değerlendirilmesi Toplam Soğutma ihtiyacı M durumu: Gün oyunca(12h), N durumu: Saat 8:-9: ve 17:-18: arası toplam 2h, P durumu: Saat 8:-9:, 12:-13: ve 17:-18: arası toplam 3h, R durumu: Saat 8:-1:, 12:-13: ve 17:-18: arası toplam 4h Gün oyunca PV nin üreteileceği toplam güç I) η SV =%1, II)η SV =%2 ve III) η SV =%428 Şartlar W net (kwh/gün) PV nin ürettiği W PV(kWh/gün) M N P R I II III 1)T e=-5 o C, T k=t d, j+1 o C, η so = )T e= o C, T k=t d, j+1 o C, η so = )T e=5 o C, T k=t d, j+1 o C, η so = )T e=-5 o C, T k=t d, j+15 o C, η so = )T e= o C, T k=t d, j+15 o C, η so = )T e=5 o C, T k=t d, j+15 o C, η so = )T e=-5 o C, T k=t d, j+2 o C, η so = )T e= o C, T k=t d, j+2 o C, η so = )T e=5 o C, T k=t d, j+2 o C, η so = Sonuç Analiz ve yorumlaması yapılan PV panelli taşıt klima sisteminin dinamik olarak saatlik analizi yapılmıştır Elde edilen sonuçlardan, günümüzde yaygın olarak kullanılan %2 verimli ir PV ile sadece taşıtın üzerine konulacak A=144 m 2 alanı ile toplam 21 kwh lık elektrik enerjisi üretileileceği için çizelge 2 de çoğu otomoil kullanıcıları için verilen P durumundaki şartların hemen hemen hepsi için sistemin fiziil olacağı anlaşılmaktadır İleride yapılacak daha detaylı analiz ve deneylerle sistemin deneysel performans araştırması da gerçekleştirilecektir Böylece, sıfır emisyon üreten temiz enerji kaynağının taşıtlarda klima yükünün karşılanailmesi amaçlı kullanılaileceği gösterilecek ve uygulamacılar teşvik edici faydalı ilgiler oluşturulacaktır 5 Teşekkür Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ne, analizlerimizi gerçekleştirmek için verdiği datalar için teşekkür ederiz Kaynaklar [1] Hendricks, TJ, Optimization of Vehicle Air Conditioning Systems Using Transient Air Conditioning Performance Analysis, SAE Technical Paper # [2] Kiatsiriroat, T ve Euakit, T, Performance Analyses of An Automoile Air Conditioning System with R/22/R124/R152A Refrigerant, Applied Thermal Engineering, Volume 17, Issue 11, Pages , Novemer 1997 [3] Jung, D, Park, B ve Lee, H, Evaluation of Supplementary/Retrofit Refrigerants for Automoile Air-Conditioners Charged with CFC12, Int J Refrigeration, Volume 22, Pages , 1999 [4] Lee, GH ve Yoo, JY, Performance Analysis and Simulation of Automoile Air Conditioning System, Int J Refrigeration, Volume 23, Pages , 2

7 Özgören, M, Solmaz Öve Kahraman A [5] Al-Raghi, O ve Niyaz, AA, Retrofitting R-12 Car Air Conditioner with R-134a Refrigerant, Int J Energy Research, Volume 24, Pages , 2 [6] Jaardo, JMS, Mamani, WG ve Ianella, MR, Modelling and Experimental Evaluation of an Automotive Air Conditioning System with a Variale Capacitiy Compressor, Int J Refrigeration, Volume 25, Issue 8, Pages , Decemer 22 [7] Kaynaklı, O and Horuz, I, An Experimental Analysis of Automotive Air Conditioning System, Int Com Heat and Mass Transfer, Volume 3, Issue 2, Pages , March 23 [8] Hoşöz, M ve Direk M, Performance Evaluation of an Integrated Automotive Air Conditioning and Heat Pump System, Energy Conversion and Management, Volume 47, , 26 [9] Hoşöz, M ve Ertunç, HM, Artificial Neural Network Analysis of an Automotive Air Conditioning System, Energy Conversion and Management, Volume 47, Issues 11-12, Pages , July 26 [1] Wongwises S, Kamoon A, Orachon B, Experimental Investigation of Hydrocaron Mixtures to Replace HFC-134a in an Automotive Air Conditioning System, Energy Conversion and Management Volume 47, Issues 11-12, Pages , July 26 [11] Akyol, ŞM, Kılıç, M, Dynamic Simulation of HVAC System Thermal Loads in an Automotive Compartment, 4thAutomotive Technologies Congress, June 1-4, Bursa, 28 [12] Duffie, JA, Beckman, WA, Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley and Sons, ISBN: , Inc Canada, 198 [13] Brunin, O,Feidth, M and Hivet, B, Comparison of The Working Domains of Some Compression Heat Pumps and A Compression-Asorption Heat Pump, lntj Refrig Vol 2, No 5, pp , 1997 [14] Çengel, AY, Boles, AM, Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill, New York, US, 1994 [15] (3727)

Özgören M., Solmaz Ö., Kahraman A. Teknolojik Araştırmalar: TATED 2010 (2) 11-23

Özgören M., Solmaz Ö., Kahraman A. Teknolojik Araştırmalar: TATED 2010 (2) 11-23 Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No:2, 2010 (11-23) Electronic Journal of Vehicle Technologies Vol: 2, No: 2, 2010 (11-23) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI Bedri YÜKSEL Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Abs tract: Running out of energy sources used at the present and their high cost are extremely affected to the economy

Detaylı

Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması

Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması Yusuf Işıker, Bülent Yeşilata ve Hüsamettin Bulut Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa yusuf47@harran.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

Çukurova Bölgesinde Isıtma/Soğutma İçin Bina Yönlerinin Belirlenmesi

Çukurova Bölgesinde Isıtma/Soğutma İçin Bina Yönlerinin Belirlenmesi III. Yenilenebilir nerji Kaynakları empozyumu ve ergisi, 19-21 kim 5 Çukurova Bölgesinde Isıtma/oğutma İçin Bina Yönlerinin Belirlenmesi Hüseyin TORO, Ahmet D. ŞAHİ, Ali DİZ, Levent ŞAYLA ve Orhan Ş İTÜ

Detaylı

OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ

OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ *1 Alpaslan Alkan, 2 Ahmet Kolip ve 2 Yusuf Çay * 1 Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ Ahmet Samancı *a, Kemal Altınışık b, Ahmet Ali Sertkaya c a Selçuk Üniversitesi, Cihanbeyli MYO, Cihanbeyli, Konya

Detaylı

R12 ve R134a Soğutucu Akışkanlarının ve Kompresör Devrinin Otomobil Klimalarının Performansına

R12 ve R134a Soğutucu Akışkanlarının ve Kompresör Devrinin Otomobil Klimalarının Performansına Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 90, s 6-68, 00 R ve R4a Soğutucu Akışkanları ve Kompresör Devrinin Otomobil Klimaları Performansına Etkisinin Deneysel Analizi Dilek Özlem ESEN* Murat HOŞÖZ** Özet Bu

Detaylı

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi 38 Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-123ze akışkanın termodinamik analizi Fatih YILMAZ 1, Cemal TOSUN 2 1 Aksaray Üniversitesi teknik bilimler MYO 2 Yüzüncü yıl Üniversitesi Erciş MYO Anahtar

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss 119-128, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp 119-128, December 2011

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

Araç Klimalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlara Bağlı Ekserji Verimliliklerinin ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi

Araç Klimalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlara Bağlı Ekserji Verimliliklerinin ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 2, 211 (15-25) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 2, 211 (15-25) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER SIFIR ENERJİ BİNASI Prof.Dr.Yusuf Ali Kara Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yusufali.kara@btu.edu.tr Sıfır enerji binası (seb)

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gül Koçlar ORAL', Ş. Filiz AKŞW

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 6 :12 : 2 :167-171

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi emin:sablon 19.11.2009 13:36 Page 5 İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi Doç. Dr. Emin Fuad KENT Yrd.Doç.Dr. İ.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA UYGULAMASI SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Mehmet Azmi AKTACİR, Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Tel:0-414-344 00 20,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi

Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi *1 Bahri AKSU and 2 Hüseyin KURT 1 Elektrik ve Enerji Bölümü, Karabük Meslek Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi,

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Chill-Sim Doğal ve Evaporatif Soğutma Sistemli Chiller Gruplarının Performans ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı

Chill-Sim Doğal ve Evaporatif Soğutma Sistemli Chiller Gruplarının Performans ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı 5Hasan Acul:Sablon 10.06.2015 14:34 Page 54 Hasan ACÜL Abstract: The purpose of this study is to provide information on Chill-Sim software which is on chillers performance and energy efficiency calculation.

Detaylı

KONDENSER SERPANTİNİ VE EVAPORATÖR FİLTRELERİNDEKİ TIKANIKLIĞIN DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KONDENSER SERPANTİNİ VE EVAPORATÖR FİLTRELERİNDEKİ TIKANIKLIĞIN DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 375-383, 2012 Vol 27, No 2, 375-383, 2012 KONDENSER SERPANTİNİ VE EVAPORATÖR FİLTRELERİNDEKİ

Detaylı

TÜRKĐYE'NĐN 15 ĐLĐ ĐÇĐN BAZI ĐKLĐM VERĐLERĐNĐN EŞĐTLĐKLERLE ĐFADESĐ*

TÜRKĐYE'NĐN 15 ĐLĐ ĐÇĐN BAZI ĐKLĐM VERĐLERĐNĐN EŞĐTLĐKLERLE ĐFADESĐ* TÜRKĐYE'NĐN 15 ĐLĐ ĐÇĐN BAZI ĐKLĐM VERĐLERĐNĐN EŞĐTLĐKLERLE ĐFADESĐ* Hüsamettin BULUT, Orhan BÜYÜKALACA ve Alper YILMAZ Çukurova Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Makine Müh. Bölümü Balcalı-ADANA Hüsamettin

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

SOĞUK DEPOLAR İÇİN R-404A ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI BUHAR ŞIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEM ELEMAN KAPASİTELERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA BELİRLENMESİ

SOĞUK DEPOLAR İÇİN R-404A ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI BUHAR ŞIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEM ELEMAN KAPASİTELERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA BELİRLENMESİ SOĞUK DEPOLAR İÇİN R-404A ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI BUHAR ŞIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEM ELEMAN KAPASİTELERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET *Volkan KIRMACI *M. Bahadır ÖZDEMİR **G.Ü. Teknik

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI Şaban PUSAT 1, Nuri TUNÇ 2, İsmail EKMEKÇİ 3 ve Yaşar YETİŞKEN 4 *1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul 2 Meteoroloji Genel

Detaylı

Sezonsal Verimlilik ve Klimalarda Yeni Enerji Etiketi

Sezonsal Verimlilik ve Klimalarda Yeni Enerji Etiketi Dr. Andaç YAKUT 1 1 DAIKIN Türkiye Sezonsal Verimlilik ve Klimalarda Yeni Enerji Etiketi İletişim adresi: a.yakut@daikin.com.tr ÖZET 01.01.2013 tarihinden itibaren Avrupa da yeni Eko-tasarım Direktifi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMINDA OPTİMUM TİLT AÇISININ ÖNEMİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMINDA OPTİMUM TİLT AÇISININ ÖNEMİ GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMINDA OPTİMUM TİLT AÇISININ ÖNEMİ Afşin GÜNGÖR, Abdulkadir KOÇER, Engin DEMİRCİ Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten

Detaylı

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump Politeknik Dergisi, 2015; 18 (4) : 251-256 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (4) : 251-256 R134a/R152a Soğutucu Akışkan Karışımlarının Performanslarının Isı Pompasında Deneysel Olarak Araştırılması Kurtuluş

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

DEĞİŞİK GAZ SOĞUTUCU ÇIKIŞ SICAKLIKLARI VE BASINÇLARI İÇİN BİR CO 2 SOĞUTKANLI MOBİL KLİMANIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ

DEĞİŞİK GAZ SOĞUTUCU ÇIKIŞ SICAKLIKLARI VE BASINÇLARI İÇİN BİR CO 2 SOĞUTKANLI MOBİL KLİMANIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 2, No 1, 181-185, 2008 Vol 2, No 1, 181-185, 2008 DEĞİŞİK GAZ SOĞUTUCU ÇIKIŞ SICAKLIKLARI VE BASINÇLARI İÇİN BİR CO 2 SOĞUTKANLI MOBİL

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Teknoloji Fakültesi, Karabük Üniversitesi, TR-78050, Karabük, Türkiye Muş Sultan Alparslan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Muş, Türkiye.

Teknoloji Fakültesi, Karabük Üniversitesi, TR-78050, Karabük, Türkiye Muş Sultan Alparslan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Muş, Türkiye. Politeknik Dergisi Cilt:16 Sayı: 3 s.91-95, 2013 Journal of Polytechnic Vol: 16 No: 3 pp.91-95, 2013 Isı Pompasının Vakum Tüplü Güneş Kollektör Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Selçuk SELİMLİ

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 33-37 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Kemal ATİK, Hakkı ÇAKIR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik

Detaylı

HİZMET BİNALARINDA KOJENERASYON & TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve OPTİMİZASYON

HİZMET BİNALARINDA KOJENERASYON & TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve OPTİMİZASYON HİZMET BİNALARINDA KOJENERASYON & TRIJENERASYON UYGULAMALARI ve OPTİMİZASYON 30 Mayıs 2015 / ANKARA Özay KAS Makina Yük. Müh. Arke Enerji Sistemleri KOJENERASYON NEDİR? Kojenerasyon; birleşik ısı ve güç

Detaylı

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 395-400 TEKNOLOJİ TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ İlhan CEYLAN Hikmet DOĞAN Kenan YALÇIN

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI PROJE 032 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI 1 GÜNEŞLİ SU ISITICILARININ TASARIMI Edirne de 84 kişilik 21 dairenin su ihtiyacını tüm yıl karşılayacak sistemin hesabı. Sıcak su sıcaklığı, güneşli su ısıtıcılarda

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/febed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1): 13-19 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

4.4. SOĞUK SU DEPOLAMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU

4.4. SOĞUK SU DEPOLAMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU 4.4. SOĞUK SU DEPOLAMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU Mazhar Ünsal * Murtaza Yıldırım ** Asaf Varol ** Özet Bu çalışmada, iklimlendirme sistemi kondenserinin enerji

Detaylı

İZMİR İLİ İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORBSİYONLU ISI POMPASI SİSTEMİ İLE ISITMA-SOĞUTMA UYGULAMASININ SAYISAL ANALİZİ

İZMİR İLİ İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORBSİYONLU ISI POMPASI SİSTEMİ İLE ISITMA-SOĞUTMA UYGULAMASININ SAYISAL ANALİZİ _ 1301 İZMİR İLİ İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORBSİYONLU ISI POMPASI SİSTEMİ İLE ISITMA-SOĞUTMA UYGULAMASININ SAYISAL ANALİZİ Bilsay PASTAKKAYA Mustafa Kemal İŞMAN Mehmet Özgün KORUKÇU Recep YAMANKARADENİZ

Detaylı

SANAYİ TİPİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLİ FOTOVOLTAİK PANEL SİSTEM PERFORMANSININ SAYISAL OLARAK İNCELEMESİ VE GÜNEŞLENME FAKTÖR HESABI

SANAYİ TİPİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLİ FOTOVOLTAİK PANEL SİSTEM PERFORMANSININ SAYISAL OLARAK İNCELEMESİ VE GÜNEŞLENME FAKTÖR HESABI SANAYİ TİPİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLİ FOTOVOLTAİK PANEL SİSTEM PERFORMANSININ SAYISAL OLARAK İNCELEMESİ VE GÜNEŞLENME FAKTÖR HESABI Selçuk KEÇEL Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU 24.08.2010 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE YAPI A.Ş.- EKOEVİ İÇİN ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU... 2 1. PREFABRİKE YAPI A.Ş. TARAFINDAN EKOEV PROTOTİPİ

Detaylı

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması Arif Emre ÖZGÜR Abstract ÖZET veya soğutucu akışkan kod numarası

Detaylı

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 81-Erhan Ozek:Sablon 29.08.2013 14:40 Page 81 İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti.

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti. ISI POMPASI Abdunnur GÜNAY / Mak.M.Müh. Ş Neden Isı Pompası? Tükenen enerji kaynakları / artan fiyatlar! Ekonomik nedenler Artan Enerji talepleri Çevre dostluğu Güvenlik Bir evin enerji giderleri Isı Kaynakları

Detaylı

EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI

EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI Metin AYDIN Bülent YEŞİLATA Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa aydinmetin@harran.edu.tr byesilata@harran.edu.tr

Detaylı

Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması

Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması Adem KISSAL, umutadem@hotmail.com İzmir Kuzey KHB M.Zeki BİLGİN, KOÜ, Elektrik Müh. Bölümü EVK

Detaylı

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb)

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Giriş Bu çalışmada yüksek enerji performanslı net sıfır enerjili binalar (nzeb) ve yaklaşık sıfır enerjili binaların (nnzeb) ne olduğu, nasıl değerlendirilmesi gerektiği

Detaylı

Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi

Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi Füsun Çağlar, Siemens Bina Teknolojileri HVAC Ürünleri Grup Yöneticisi Enerji Tüketiminin Avrupa Birliği için önemi Avrupa da enerji tüketimi Taşıma 28% Binalar

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON 22 Kasım 2014 / İSTANBUL Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yön. Kur. Üyesi KOJENERASYON

Detaylı

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 Genel kurallar: 1. Dönem projeleri aşağıda verilen konulardan seçilecektir. Bu konular dışında proje önermek

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Özgür BAŞKAN, Soner HALDENBİLEN, Halim CEYLAN Pamukkale

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/1 UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD Hasan Hüseyin ERDEM *, Süleyman Hakan SEVİLGEN,

Detaylı

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),214 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(1),214 Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR?

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? İhtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarına getiren veya konfor şartlarında tutan cihazlara klima denir. Klima cihazları genel olarak, her hangi bir

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU (SIMULATION OF SOLAR POWERED ABSORPTION COOLING

Detaylı

Abs tract: Key Words: Emirhan BAYIR Öğr. Görv. Serhan KÜÇÜKA

Abs tract: Key Words: Emirhan BAYIR Öğr. Görv. Serhan KÜÇÜKA emirhan bayir:sablon 12.01.2011 18:02 Page 18 Emirhan BAYIR Öğr. Görv. Serhan KÜÇÜKA Scroll ve Pistonlu Tip Soğutma Kompresörlerinin Kapasite ve Verimlerinin Çalışma Şartları ile Değişimi Abs tract: In

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

KAPASİTÖRÜN BUZDOLABI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KAPASİTÖRÜN BUZDOLABI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ _ 617 KAPASİTÖRÜN BUZDOLABI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Volkan ASLAN Ayşe Bilgen EKİN Yunus ÇERÇİ ÖZET Bu çalışmada, buzdolabı elektrik devresine bir anahtarla bağlanan kondansatörün,

Detaylı

KOJENERASYON SİSTEMİ KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

KOJENERASYON SİSTEMİ KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON KOJENERASYON SİSTEMİ KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON Özay KAS Arke Enerji Sistemleri 03 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretme Yönetmeliği ile sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere

Detaylı

AMELİYAT ODALARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TÜKETİLEN ENERJİNİN ANALİZİ

AMELİYAT ODALARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TÜKETİLEN ENERJİNİN ANALİZİ 1177 AMELİYAT ODALARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TÜKETİLEN ENERJİNİN ANALİZİ Gamze ÖZYOĞURTÇU Moghtada MOBEDİ M. Barış ÖZERDEM ÖZET Bu çalışmanın amacı, farklı iklim koşullarına sahip ve

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR ÖZET Son yıllarda fosil esaslı enerji kaynaklarının tükenmeye yüz tutması, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması

Detaylı