TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YENİLENEBİLİR ENERJİ EKONOMİSİ : TÜRKİYE (MODELLEME),İSRAİL VE İSPANYA ÖRNEĞİ Nigar GÖKPINAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA, 2010

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YENİLENEBİLİR ENERJİ EKONOMİSİ : TÜRKİYE (MODELLEME),İSRAİL VE İSPANYA ÖRNEĞİ Nigar GÖKPINAR Danışman : Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA, 2010

3 i ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ EKONOMİSİ: TÜRKİYE, İSRAİL ve İSPANYA ÖRNEĞİ Nigar GÖKPINAR Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU Eylül 2010, 121 Sayfa Geçmişten günümüze gelişen teknoloji ve nüfus artışı, enerjiye olan talebi arttırmıştır. Gelecekte ise bu artışın devam edeceği öngörülmektedir. Artan enerji talebini karşılamak için enerji piyasasına yeni etmenler (yenilenebilir enerji kaynakları) eklenmektedir. Bu etmenlerin enerji piyasasına etkisi ve çevre konularındaki toplum duyarlılığı problemi oldukça karmaşık hale getirmektedir. Bu tez çalışmasında ileriye yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ekonomiye katkısı incelenmiş ve doğrusal yeniden düzenleme koordinat yöntemle modelleme yapılarak güneş enerjisinden elektrik enerji üretim maliyeti hesaplanmış ve diğer kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi maliyeti ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca alınan sonuçlar güneş enerjisi kullanımında önemli aşama kaydetmiş İspanya ve İsrail deki örneklerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, elektrik piyasasında yer alacak olan 6kW ve100 MW gücündeki güneş panelli santraller ile 2020 yılında beklenen enerji talebinin %10 nun rekabet edici fiyatlarla karşılanabileceği gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Enerji, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi uygulamaları, modelleme, maliyet hesabı

4 ii ABSTRACT RENEWABLE ENERGY ECONOMY: CASES OF TURKEY, ISRAEL AND SPAIN Nigar GÖKPINAR Master Thesis, Department of Economy Supervisor: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU September, 2010, 121 Pages Energy demand has been increasing by the reason of technological developments and population growth. In the future such an increasing trend is predicted to endure. In order to meet the increasing energy demand, new factors (renewable energy sources) are incorporated in the energy market. Problem becomes complex due to the effect of those factors to the energy market and by the sensitivity of the public to the environmental matters. This dissertation concentrates on the economical contribution of the future use of renewable energy sources by calculating the cost of electrical energy production from solar energy and comparing this with the cost of electrical energy production from other sources; using thelinear reoriented coordinates modeling methodology. In addition, outcomes are compared with examples from Spain and Israel who has remarkable progress in the field of solar energy utilization. Results indicate that, 10% of energy demand in the year 2020 could be met competitively, by the use of solar power plants (built of solar panels) having an output power of 6 kw and 100 MW Keywords: Energy, renewable energy, solar energy utilization, modelling, cost analysis

5 iii TEŞEKKÜR Yüksek Lisansa başladığım günden itibaren hem ders hem de tez aşamasında karşılaştığım tüm zorlukların çözümünde her türlü yardım ve desteğini esirgemeyen ve çalışamam boyunca değerli katkılarıyla beni yönlendiren danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU na saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmamda kullandığım programı öğrenmeme yardımcı olan, zamanını, bilgisini ve yardımını esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Emirullah MEHMETOV a, Tezin son halini almasında göstermiş oldukları ilgi ve katkılardan dolayı jüri üyeleri Sayın Prof. Dr. Nejat ERK ve Sayın Prof. Dr. Altan ÇABUK a, Çalışmam süresince fikirlerini ve deneyimlerini paylaşan tüm meslektaşlarıma; Çalışmam sırasında gösterdikleri sabır ve maddi ve manevi her türlü destekleri için eşim Serdar GÖKPINAR a ve canım oğlum Alp Timur a, tüm aile fertlerine teşekkür ederim. Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. Proje No: İİBF 2009YL9

6 iv İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii TEŞEKKÜR... iii KISALTMALAR LİSTESİ... vii ÇİZELGELER LİSTESİ... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... x 1.BÖLÜM GİRİŞ 1 2.BÖLÜM ENERJİ PİYASASI: TEMEL KAVRAMLAR, ÖZELLİKLER ve ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.1. Dünya Türkiye Dünya Enerji Stratejisi Dünya Birincil Enerji Tüketimi Dünya Enerji Sektöründe Beklenen Gelişmeler Dünya Enerji Sektöründe Uzun Vadeli Beklentiler Türkiye Enerji Politikası Türkiye Enerji Arz Ve Talebi Türkiye de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Rüzgar Enerjisi Jeotermal Enerji Güneş Enerjisi Biyokitle Enerjisi Hidrojen Enerjisi Enerji, Çevre Ve İklim Değişikliği Kioto Protokolü Ve Sonrası....41

7 v Enerji Projeksiyonları BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ 3.1. Isıl Güneş Teknolojileri Güneş Kollektörlü Sıcak Su Sistemleri Yoğunlaştırıcı Sistemler Güneş Kollektörlü Sıcak Su Sistemi Yoğunlaştırıcı Güneş Enerji Sistemlerinin Özellikleri Yoğunlaştırıcı Sistemler İle Elektrik Üretimi Parabolik Oluk Kollektörlerle Elektrik Üretimi Parabolik Çanak Kollektörler Merkezi Alıcı Güç Santralleri Dünyadaki Uygulamaları Güneş Pilleri (Fotovoltaik Piller) Türkiye de Güneş Enerjisi ve Potansiyeli BÖLÜM ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM MALİYETİNDE OPTİMİZASYON VE BİRİM ELEKTRİK ENERJİSİ MALİYETİNİN HESABI 4.1. Elektrik Enerjisi Üretim Maliyetinde Optimizasyon ve Birim Elektrik Enerjisi Maliyetinin Hesabı Üniteler İçin Hiçbir Sınırlayıcı Koşul Olmadığı Varsayımına Göre Ekonomik İşletme Analizi Analitik Yaklaşım Grafik Yaklaşım İterasyon Yaklaşımı Gradiyent Yaklaşımı Talep Gücünün Referans Alındığı Yaklaşım Ünitelerin Sınır Güçleri Dikkate Alındığında Ekonomik İşletme Analizi Problemin Modellenmesi

8 vi Doğrusal Yönlendirme Metodu Yapay Sinir Ağı Metodu Monte-Carlo Metodu Etmene Dayalı Metot Oligopolik Pazar Metodu Doğrusal Yönlendirme Metodu: Detaylar BÖLÜM GÜNEŞ PANELLERİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM MALİYETİ:MODEL 5.1. Fotovoltaik Panel Enerji Maliyeti Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo BÖLÜM SONUÇLAR VE ÖNERİLER 104 KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

9 vii KISALTMALAR LİSTESİ ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TUİK : Devlet İstatistik Enstitüsü MTA : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EİE : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEDAŞ : Türkiye Elektik Dağıtım Anonim Şirketi TKİ : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi GAP : Güneydoğu Anadolu Projesi BM (UN) : Birleşmiş Milletler AB (EU) : Avrupa Birliği OECD : Organization for Economic Cooperation and Development/ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı IEA : International Energy Agency UCTE : Union for the Coordination of Tansmission of Energy / Elektrik İletimi Koordinasyon Birliği YPK : Yüksek Planlama Kurulu MAKDEP : Mini Enerji Kaynaklarını Değerlendirme Projesi BM-İDÇS : Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi STK : Sivil Toplum Kuruluşu DEK / TMK : Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi WEC : World Energy Council UNIDO : United Nations Industrial Development Organization HES : Hidroelektrik Santral PDHES : Pompa Depolamalı Hidroelektrik Santral YİD : Yap-İşlet-Devret Yİ : Yap-İşlet

10 viii İHD : İşletme Hakkı Devri BHP : Brüt Hidroelektrik Potansiyel TYHP : Teknik Yapılabilir Hidroelektrik Potansiyel EYHP : Ekonomik Yapılabilir Hidroelektrik Potansiyel CCS :Carbon Capture and Storage CO 2 -eşdeğer : CO 2 ve CO 2 cinsinden diğer sera gazlarının toplamı ÇEP : Çevre Eylem Programı IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change İDÇS : İklim Değişikliği ÇerçeveSözleşmesi KP : Kyoto Protokolü UNDP : United Nations Development Programme UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesi AID : Alt Isıl Değeri Sm 3 : Standart m 3 = 1.05 m 3 IGCC : Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim (Integrated Gasification Combined Cycle) CCP : Carbon Capture ProcessingkW : kilowatt = 10 3 watt MW : Megawatt = 10 3 kw GW : Gigawatt = 10 3 MW TW : Terawatt =10 3 GW kwh : kilowatt - saat (10 3 watt-saat) GWh : Gigawatt saat (10 6 kwh) TWh : Terawatt saat (10 9 kwh) Kep : kilogram petrol eşdeğeri TEP : ton petrol eşdeğeri MTEP : Milyon ton petrol eşdeğeri

11 ix ÇİZELGELER LİSTESİ Sayfa Çizelge 2.1. Türkiye nin Ekonomi ve Enerji göstergeleri. 106 Çizelge 2.2. Birincil Enerji Üretimi ve Talebi (2008) Çizelge 2.3. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi (orijinal birimler) Çizelge 2.4. Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklara göre dağılımı (orijinal birimler)108 Çizelge 2.5. Nihai Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı (Bin TEP) Çizelge 2.6. Enerji Talep-Üretim-İthalat ve İhracatının Gelişimi (Bin TEP) Çizelge 2.7. Güneş Kolektöleri ile Elde Edilen Enerji Miktarı Tahmini..109 Çizelge 2.8. Birincil Enerji Kaynakları Tüketim Hedefleri ( ) (Bin TEP) 109 Çizelge 2.9. Birincil Enerji Kaynakları Tüketim Hedefleri ( ) (Orijinal Birimler)..110 Çizelge Genel Enerji Sektörel Talebi ( ), Bin TEP..110 Çizelge Sanayi Sektörü Enerji Tüketimi (Orijinal Birimler) ( ) Çizelge Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim-Tüketim ve Kayıpların Yıllar 110 İtibariyle Gelişimi (GWh) Çizelge 3.1: Türkiye nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli Çizelge 3.2: Bölgelere Göre Güneşlenme Potansiyeli.. 113

12 x ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 2.1. Dünya Birincil Enerji Tüketimi ( ) Şekil 2.2. Alternatif Yakıtlar Fiyat Kıyaslaması Şekil 2.3. Dünya Birincil Enerji Talebi...20 Şekil 2.4. Dünya Petrol Fiyatları...21 Şekil 2.5. Dünya Enerji Kaynaklı CO 2 Emisyonları...23 Şekil 2.6. Birincil Enerji Üretimi ve Tüketiminin Yapısı, 2007 yılı...26 Şekil 2.7. Enerji Arz ve Talebin Gelişimi...26 Şekil 2.8. Enerji Fiyatlarının Enerji İthalatına Etkisi (Milyar Dolar). 27 Şekil 2.9. Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Birincil Enerji Tüketimindeki Pay.28 Şekil Elektrik Üretiminde Kaynakların Payı..29 Şekil Türkiye Global Radyasyon Değerleri...33 Şekil 3.1. Güneş Kolektörleri.. 51 Şekil 3.2. Güneş Enerji Kullanımında Farklı Çözümler. 51 Şekil 3.3. Güneş Enerjisi Farklı Uygulamaları Şekil 3.4. Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Parabolik Çanak Sistemleri...54 Şekil 3.5. Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Kule Sistemleri...56 Şekil 3.6. Konvansiyonel Yöntemlerle Elektrik Üretim Ünitelerinin Şeması...58 Şekil 3.7. Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Santralin Çalışma Şeması...61 Şekil 3.8. Fotovoltaik Güneş Paneli...67 Şekil 3.9. Fotovoltaik Panelden Elektrik Üretim Şeması Şekil 3.10 (a) Fotovoltaik Güneş Panellerinin Farklı Uygulamaları Şekil 3.10 (b, c) Fotovoltaik Güneş Panellerinin Farklı Uygulamaları...72 Şekil 5.1. Farklı Ülkelerde Kişi Başına Düşen Elektrik Enerji Tüketimi...96 Şekil Senaryo ya göre Enerji Birim Fiyatı Kredi grafiği(izmir).101 Şekil Senaryo ya göre Enerji Birim fiyatı Bakım giderleri grafiği(izmir)..102 Şekil Senaryo ya göre Enerji Birim Fiyatı Kredi grafiği(izmir).102 Şekil Senaryo ya göre Enerji Birim fiyatı Bakım giderleri grafiği(izmir)..103

13 1 1.BÖLÜM GİRİŞ Dünya enerji sistemi, oldukça karmaşıklaşan ve öngörülerin sürekli alt üst olduğu bir dönemi yaşamaktadır. Bu nedenle de, petrol ve doğal gaz dışındaki kaynaklara yönelik arayışlar yoğunluk kazanırken, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına dönük beklentiler, önceki yıllara kıyasla önemli artış göstermiştir. Bu döneme damgasını vuran en önemli olay; petrol fiyatlarındaki anormal değişimlerdir. Temmuz 2008 de petrolün varili 147 dolardan işlem görerek tavan yapmış ve ardından, Aralık 2008 de 40 doların altına düşerek, önceki tahminleri de alt üst etmiştir. Dünyanın üzerinde önemle durduğu diğer bir olgu da fosil yakıtların üretim ve tüketimleri sürecinde atmosfere yayılan karbon emisyonlarının yol açtığı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin beklenen etkileridir. Bu nedenle enerji sektöründe değişim yaratan bir süreci tetikleyen geniş bir küresel tepki oluşmuştur Kasım ında Kopenhag da toplanan Uluslararası Konferans, 2012 yılı sonrası için karbon salınım konusundaki küresel mutabakatın sağlanabilmesi için, önemli bir aşama olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde karbon ticareti, enerji piyasalarının yeni ve önemli bir unsuru olarak öne çıkarken, temiz kömür yakma teknolojileri, kömürden sıvı yakıt elde edilişi, karbon tutma ve yenilenebilir enerji gibi yeni teknolojilere yatırımlar, AR-GE destekleri ile verimlilik yatırımlarında önemli hareketlenmeler gözlemlenmiştir yılı dünya birincil enerji tüketimi, 11 milyar ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. Bunun 3.95 milyar tonu petrol, 2.64 milyar ton petrol eşdeğeri doğal gaz, 3.18 milyar ton petrol eşdeğeri kömür, 622 milyon ton petrol eşdeğeri nükleer ve 709 milyon ton petrol eşdeğeri de hidroelektrikle karşılanmıştır. Bugüne kadar hidroelektrik dışında çok sınırlı kalan yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimi önümüzdeki yıllarda miktar olarak hızla artsa da, bu artış, toplamdaki payının çok yüksek olmasını sağlayamayacaktır. Dünyada piyasaların serbestleştirilmesi ve piyasalaştırılması politika ve uygulamaları sonucunda kısa dönemli karlara odaklanmış bir sektör oluşmaktadır. Bu ise enerji sektörü için büyük bir sorun olup, ülkelerin uzun erimli ve stratejik

14 2 yaklaşımlara sahip uygun enerji karışımlarının oluşturulmasındaki en önemli engel olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya enerji talebi, 2007 yılında bir önceki yıla göre azalarak % 2.4 oranında artış gösterebilmiştir yılında başlayan bu eğilim, 2008 yılında daha da etkili olmuştur. Türkiye birincil enerji tüketimi yıllık ortalama %2,8 oranında bir artışla 2007 yılı sonu itibariyle milyon ton petrol eşdeğerine, elektrik enerjisi tüketimi ise yıllık %4,6 oranında bir artışla 191,6 milyar kwh e ulaşmıştır. Türkiye de kömür ve hidrolik enerji geçmiş yıllarda olduğu gibi yerli üretimde önemli paya sahiptir. Kömür, doğal gaz ve petrol enerji tüketiminin önemli bileşenidir. Özellikle doğal gaz son yılların hızla büyüyen enerji kaynağı olarak tüketimde vazgeçilmez bir yere oturmuştur yılında doğalgaz enerji tüketiminde %31.5 ile en büyük payı alan enerji kaynağı haline gelmiştir. Diğer taraftan elektrik enerjisi üretiminde doğal gazın payı % 49,6 ya yükselmiştir. Buna karşılık doğal gaz tüketimimizin sadece % 2.4 ü kendi üretimimiz ile karşılanabilmiştir yılında ulusal doğalgaz tüketiminin; %56 sı elektrik üretiminde, %22 si konutlarda gerçekleşmiş olup, kalan %22 si de sanayide kullanılmıştır yılı verilerine göre %30,9 pay ile petrol, enerji tüketimimizde doğal gazdan sonra en büyük paya sahiptir. Ancak 33.3 MTEP olan ham petrol ve petrol ürünleri talebimizin yine sadece %6.7 si kendi üretimimiz ile karşılanabilmiştir yılında 41,6 MTEP olan nihai enerji tüketimi yıllık ortalama %2,9 luk artışla 2004 yılında 69,0 MTEP, 2007 yılında 82,7 MTEP değerine ulaşmıştır. Yerli kaynaklarımızdan üretilen enerji miktarındaki artışın enerji talebimizden daha düşük olması nedeniyle, net enerji ithalatımız 1990 daki 28,5 MTEP değerinden 2007 de 81.1 MTEP değerine ulaşmıştır yılında enerji talebimizin sadece %25,5 i yerli kaynaklar (üretim) ile karşılanmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2007 yılında da

15 3 başta doğal gaz ve petrol olmak üzere, taş kömürü ve elektrik enerjisi ithalatı yapılmıştır. Enerji ithalatına 2006 yılında 29 milyar dolar ve 2007 yılında 33,9 milyar dolar ödenmiştir. Petrol fiyatları 2008 de kritik eşik olarak görülen 100 dolar/varilin hayli üzerine çıkmış, 2008 sonunda tekrar 50 $/varil in altına düşmüştür. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 2007 yılında milyar $ dır. Aynı yılda petrol ve doğal gaz ithalatına yaklaşık 23 milyar $ ödenerek gayri safi milli hasılamızın % 3.5'i petrol ve doğal gaz dışalımına verilmiştir. Başka bir deyişle 2007 yılındaki tüm ihracatımızın (107,3 milyar $) % 21,4'ü petrol ve doğal gaz ithalatına ayrılmıştır. Toplam enerji arzında, petrole %30,9 ve doğal gaza %31,5 oranında bağımlı olan ülkemizde enerji sektörünün, ekonomi üzerindeki yoğun etkisi ve arz güvenliği büyük önem taşımaktadır. Ortadoğu ve Hazar Bölgesi doğal gaz rezervlerini Avrupa pazarlarına bağlamayı öngören Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco) 2007 ve 2008 yılında üzerinde en çok konuşulan projelerden birisi olmuştur. Ancak politik nedenlerden dolayı henüz fazla bir ilerleme sağlanamamıştır. Ülkemiz, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilecek bir potansiyele sahip olmasına karşın henüz bu kaynaklar mevcut potansiyelin çok altında değerlendirilmektedir. Hidro, rüzgâr, jeotermal, güneş ve biokütle ülkemizin kullanılan ve kullanılma potansiyeli yüksek yenilenebilir enerji kaynaklarıdır ve kömürden sonra enerji üretiminde ikinci büyük yerli kaynak olmaya adaydır yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji miktarı 8,47 MTEP mertebesindedir. Bu toplam birincil enerji arzımızın yaklaşık % 8 ine karşılık gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda da birçok teşvike rağmen, yenilenebilir enerji miktar olarak büyüse de, enerji arzındaki oransal payda büyük artışlar beklenmemektedir ve 2008 yılları enerji verimliliği politikasında önemli bir hamle yılı olmuştur. Enerji Verimliliği Kanunu nu takiben değişik sektörleri kapsayan çok sayıda yönetmelik çıkarılmış, ilk defa sanayi sektörü ile sınırlı da olsa enerji verimliği projeleri desteklenir hale gelmiştir. Ancak halen enerji yoğunluğu değerlerimiz OECD ve AB

16 4 ortalamasının oldukça üstündedir. Bu mevzuat ve yaratılan ortamın olumlu katkısı ile 2020 yılında enerji tüketimimizde yaklaşık % 15 oranında tasarruf sağlanması beklenmektedir. Bu dönemde Türkiye nin Kyoto Protokolüne taraf olması konusunda yasal hazırlıklar yapılmışsa da üyelikle ilgili prosedür ancak 2009 da tamamlanabilmiştir. Taraf olması sonucunda, önümüzdeki yıllarda enerji tüketimini sıkı denetim altına alması ve yeniden şekillendirmesi gerekecek olan Türkiye nin emisyon artışı 1990 yılına göre % 95 civarında olmuştur. Gerek Dünyada gerekse de Türkiye de çevreye duyarlı olması nedeni ile de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimler gitgide hızlanmaktadır. Bu bakımdan fosil yakıtlarından yoksun olan ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve yüksek olan maliyetlerin düşürülmesi yollarını araştırmak oldukça güncel bir konudur. Tez çalışmamızın amacı güneş enerjisi kullanarak elektrik enerji üretiminin (Türkiye şartlarında) maliyetinin hesaplanması ve bu maliyet hesaplamasında her türlü coğrafi ve meteorolojik verileri kullanarak model oluşturmaktır. Alınan sonuçların benzer coğrafi koşullara sahip İsrail ve İspanya daki verilerle karşılaştırması ise çalışmamızın artılarından olacağı düşüncesindeyiz. Ama bu konuyu ayrıntılı olarak incelemeden önce gerek dünya gerekse de Türkiye de gerçekleşen enerji gelişmelerini irdeleyelim.

17 5 2. BÖLÜM ENERJİ PİYASASI: TEMEL KAVRAMLAR, ÖZELLİKLER VE ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.1. Dünya 2007 yılının ikinci yarısından itibaren göstergeleri olumsuzlaşan Dünya Enerji Pazarı, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren bir kriz ortamına girmeye başladı Ocak ayında ABD de ham petrolün varili 100 dolara alıcı buldu. Giderek artan petrol fiyatları, Mart 2008 ayında varili 104 dolar, Temmuz 2008 de 147 dolar a çıkarak, doğalgaz ve kömür fiyatlarının da artmasına neden oldu. Temmuz sonundan itibaren, AB de ve ABD de ekonomideki yavaşlamanın hissedilir bir seviyeye inmesinden sonra, ham petrol fiyatları düşme eğilimine girerek, Eylül 2008 de 95 dolar oldu, Aralık 2008 de ise 38 doların altına indi. Enerji gelişmelerinin anahtarını teşkil eden, petroldeki bu istikrarsız durumun ana nedenlerinden biri olarak, ABD ve AB de başlayan finansal krizin enerji sektörüne kaçınılmaz yansıması gösterilebilir. Enerjide arz güvenirliği darboğazını yaşayan AB ve diğer büyük ekonomiler için olduğu kadar, özellikle gelişmekte olan ülkeleri de içine alan finansal kriz, enerji yatırımlarında ertelemelere neden olacak ve uzun vadeli hedefler daha mütevazi değerler içinde kalacaktır. Diğer taraftan sanayi üretimi azalırken enerji talepleri de azalacak ve enerji alanındaki gelişmeler yavaşlayacaktır. Büyük bir sorunlar yumağı halindeki Dünya nın enerji problemlerinin çözümden giderek uzaklaşıldığı ve problemlerin artarak gelecek yıllara devir edildiğini gözlenmektedir. Bu gelişmeler, Dünya da refah ve barışa ulaşılmasında enerji problemlerinin olumsuz etkisinin daha belirgin görüleceği bir geleceğe doğru yol aldığımızı göstermektedir. Dünya da artarak devam edecek olan petrol talebinin, gelecekte karşılanmasının zor ve petrol fiyatları dolayısıyla diğer fosil yakıtların fiyatlarında önemli yükselmeler olacağı tahmin edilmektedir. Ucuz petrol ve doğalgaz devrinin kapandığı yetkili ağızlardan dile getirilmektedir. Uluslararası petrol şirketlerinin yeni petrol rezervlerine ulaşmaları giderek zorlaşmakta, petrol üretimi ve arzı giderek ulusal karaktere dönüşmekte ve uluslararası siyasetin bir silahı olarak kullanılma imkânı artmaktadır. Bu durum Dünya da yeni çatışmalar için uygun ortam yaratması beklenmektedir. Şüphesiz fosil yakıtlardaki fiyat artış eğilimi zaman içinde sera gazları emisyonunun artışını frenleyecektir. Ancak, enerji ihtiyaçları nasıl

18 6 karşılanacaktır? Dünya daki 1,6 milyar insan için elektrik sağlanmamasında, sosyal ve ekonomik refahın tesisinde enerji nasıl destek verecektir? Enerji dünyasında, özellikle yoğun olumsuzlukların yaşandığı 2008 yılında, gelecek için neler yapılmalıdır? Bu sorgulamanın, giderek, daha belirgin şekilde cevaplandırılması gerekecektir. Mevcut gelişmeleri olduğu gibi kabul ederek, buna göre artan belirsizlikler içinde politikalar oluşturmak, enerji problemlerinin çözümü ya da hafifletilmesi için bir yöntem olabilir. Ancak, bu yaklaşım, enerjiye bağımlı çatışmaları ve sosyal rahatsızlıkları önleyemeyecektir. Sürdürülebilir bir gelecek için yeni fikirlere ve eylem programlarına ihtiyaç vardır. Dünya barışını tehdit eden enerji trendinin düzeltilmesi için Dünya Enerji Konseyi (WEC), Birleşmiş Milletler (UN), Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların ve hükümetlerin yeni misyonlar yüklenmesi beklenilmelidir Türkiye Dünya daki ekonomik gelişmeler paralelinde Türkiye de de ekonomik gelişmeler etkilenmiştir yılında ve 2008 yılının ilk yarısında, enerji tüketiminde artışlar yaşanmıştır yılında 99,6 milyon TEP olan enerji tüketimimiz, 2007 yılında %8 artışla, 107,6 milyon TEP e ulaşmıştır. Bu artış Dünya ülkeleri arasında kayda değer bir artıştır. Son beş yılda Türkiye nin birincil enerji tüketimi %35 oranında artmıştır yılında 176,2 milyar kwh olan elektrik tüketimi 2007 yılında %7,8 artışla 191,6 milyar kwh ulaşmıştır. Son beş yılda Türkiye nin elektrik enerjisi tüketimi artışı %43 dür. Bu artış da yine Dünya ülkeleri arasında en yüksek artışlardan biridir yılının ilk yarısında artışlar gösteren elektrik enerjisi talebi, ekonomik gelişmelere paralel olarak ikinci yarıdan itibaren artış hızını azaltmış ve Ekim ayında, geçen yıla göre, %-2, Kasım ayında %-5 ve Aralık ayında %-5,5 oranında düşmüştür yılı başında 203 milyar kwh olacağı tahmin edilen elektrik üretimi 198 milyar kwh de kalmıştır yılının ilk aylarında da devam edeceği tahmin edilen bu gelişmelerin, Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı düşünülmektedir. Bu olumsuzlukların, elektrik enerjisi talebinde artışı frenleyeceği ve yeterli yatırım yapılmayışından dolayı 2010 yılında ortaya çıkması beklenen elektrik enerjisi krizini birkaç yıl erteleyeceği tahmin edilmektedir.

19 yılında enerji konusunda kayda değer olaylar aşağıda belirtildiği şekilde sıralanabilir: 2008 yılının başlangıcı, elektrik tarifelerine yapılan %19,5 lık zamla hatırlanacaktır. Esasında OECD ortalama elektrik fiyatının üzerinde elektrik fiyatlarına sahip Türkiye nin, bu yeni fiyat artışı tartışma konusu olmuştur. Türkiye de 2008 yılının 2. çeyreğinde sanayide elektrik satış fiyatı 12,6 cent/kwh olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, sanayide elektrik satış fiyatı, ABD de 6,6 cent/kwh, Kore de 5,9 cent/kwh, İsviçre de 9,7 cent/kwh olmuştur. Bu durum, sanayiciler arasında, Türkiye nin endüstriyel üretiminin uluslararası pazarda rekabetçi olamayacağı değerlendirmesinin yapılmasına neden olmuş ve bu pahalı fiyatların gözden geçirilmesi istenmiştir yılının başlangıcında İran dan sağlanan doğalgazda kesintilerden dolayı sıkıntılar yaşanmıştır. İran daki iklim koşullarından kaynaklandığı ifade edilen ve İran ın iç pazarında tüketilen doğalgazın çok yüksek değerlerde olması, gelecekte İran ın güvenilir bir doğalgaz tedarikçisi olup olmayacağı sorgulamasını doğurmuştur yılı başında, Nabucco Uluslararası Gaz Boru Hattı Şirketi ne, Almanya nın büyük enerji şirketi RWE, 6. ortak olarak katılmıştır. Ayrıca Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından nükleer enerji santralı ile ilgili ihale süreci başlatılmıştır. Mayıs 2008 ayı içinde Petkim Petrokimya Holding A.Ş. deki %51 oranındaki kamu hissesinin satış sözleşmesi imzalandı. Haziran ayında Türkiye nin en büyük elektrik üretim projelerinden olan Afşin-Elbistan C ve D santral ihaleleri için teklif alındı. Bu önemli ihale Eylül ayı içinde alınan bir kararla iptal edildi. Enerji KİT leri için maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması yürürlüğe sokuldu. Bunun bir sonucu olarak elektrik fiyatları konutlarda 22,9 krş/kwh ulaştı. Rusya ile Gürcistan arasında patlak veren siyasi gerginlik çatışmaya dönüşünce, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattında sevkiyat durdu. Eylül ayı içinde doğalgaz fiyatlarında konutlarda %4,55 ve sanayide %4,69 oranında, Kasım ayında konutlarda tekrar %22,5, sanayide %22 oranında artışlara gidildi. Ekim ayında konutlarda elektrik fiyatlarına yapılan üçüncü artışla, 1 kwh ortalama 24,68 krş a yükseltildi. Yıl içinde

20 8 doğal gazda %82.15 ve elektrikte %56.13 e varan artışlarla, 2008 yılı enerji fiyatlarında yüksek artışların olduğu bir yıl olarak anılacaktır yılında 198 milyar kwh ulaşan elektrik tüketiminin 2009 yılında 204 milyar kwh a, aynı şekilde 2008 yılında 110 milyon TEP e ulaştığı tahmin edilen genel enerji tüketiminin, 2009 yılında 112 milyon TEP e ulaşması beklenmektedir. Hem elektrik, hem de genel enerji tüketiminde tahmin edilen bu düşük artış, yavaşlayan ekonomik gelişmenin bir sonucu olarak görülmelidir yılında enerji tüketimimizin ancak %25,5 i yerli üretim imkânları ile karşılanmıştır. Enerji talebimizin yerli imkânlarla karşılanma oranı %25 in 2008 ve 2009 yılında da aynı seviyede kalacağı tahmin edilmektedir. Türkiye de 2007 yılında yerli kaynaklardan üretilen 27,4 milyon TEP in yaklaşık %50 si linyitten karşılamıştır ve onu takip eden yıllarda yerli enerji üretimimizin %50 yi aşan bir oranda yine linyitden karşılanacağı tahmin edilmektedir. Türkiye nin ithal enerji kaynaklarına %75 oranındaki bağımlılığının azaltılabilmesi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve istihdam açısından büyük önem taşımaktadır. Dünya da ve Türkiye de yaşanan ekonomi ve enerji konusundaki gelişmelerin, enerji konusunda oluşturulan stratejilerin gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurduğu bir gerçektir Dünya Enerji Stratejisi Dünya enerji sistemi, oldukça karmaşıklaşan ve öngörülerin sürekli alt üst olduğu bir dönemi yaşamaktadır. Uzun süre; arama ve rafinaj yatırımlarındaki gecikmeler, başta Irak ın işgali olmak üzere jeopolitik gelişmeler, finans piyasalarında özellikle bir süre hedge fonlarının petrol üzerinde odaklanan spekülatif amaçlı faaliyetleri ve doların diğer para birimleri karşısındaki düşük seyri gibi nedenlerle, maliyetlerin çok üzerinde seyreden petrol ve (ona bağlı yükselen) gaz fiyatları, enerji piyasalarını, olağandışı bir sürece sürüklemiş durumdadır. Bu nedenle de, özellikle petrol ve doğal gaz dışındaki kaynaklara yönelik arayışlar yoğunluk kazanırken,

21 9 yenilenebilir enerji kaynaklarının yanısıra kömür ve nükleere dönük beklentiler, önceki yıllara kıyasla önemli artış göstermiştir. Gene bu süreçte, konvansiyonel olmayan petrol rezervleri, yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak, konvansiyonel kategoride görülmeye başlanmış ve geliştirilmeleri yönündeki projeler hız kazanmıştır. Buna karşın; petrol fiyatları Temmuz 2008 de varili 147 dolardan işlem görerek tavan yaparken, Aralık 2008 de 50 doların altına düşerek, önceki tahminleri de alt üst etmiştir. ABD den başlayarak, küresel ölçekte yaşanan ve etkisinin daha da artması beklenen ekonomik durgunluk/kriz ortamında, enerji talebinde de önemli daralma beklentisi artmaktadır. Enerji piyasalarını temelden etkileyen bir diğer önemli parametre, küresel ısınma olgusudur. Bu alanda farklı görüşler olmakla birlikte, özellikle fosil yakıtların üretim ve tüketimleri sürecinde atmosfere yayılan karbon emisyonlarının yol açtığı öne sürülen küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı, geniş bir küresel tepkinin oluştuğu söylenebilir. Bu tepkiler, Kyoto Protokolü nü imzalamamakta direnen ülkelerin yönetimleri üzerinde artan bir baskı oluştururken, bir yandan da fosil yakıtlar dışındaki kaynaklara yönelik arayışların bir diğer nedenini oluşturmaktadır. Karbon ticareti, enerji piyasalarının yeni ve önemli bir unsuru olarak öne çıkarken, temiz kömür yakma teknolojileri, kömürden sıvı yakıt eldesi gibi teknolojilere yatırımda önemli hareketlenmeler gözlemlenmiştir Kasım ında Kopenhag da toplanan Uluslararası Konferans, 2012 yılı sonrası için karbon salınımları konusundaki küresel mutabakatın sağlanabilmesi için, önemli bir olanak olarak tanımlanmaktadır Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2007 yılı birincil enerji tüketimi, 11,1 milyar ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. Bunun 3.95 milyar tonu petrol, 2.64 milyar ton petrol eşdeğeri doğal gaz, 3.18 milyar ton petrol eşdeğeri kömür, 622 milyon ton petrol eşdeğeri nükleer ve 709 milyon ton petrol eşdeğeri de hidroelektrikle karşılanmıştır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER 2010 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

Türkiye de Enerji ve Geleceği

Türkiye de Enerji ve Geleceği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye de Enerji ve Geleceği İTÜ Görüşü Nisan 2007 İSTANBUL www.itu.edu.tr Editör: Abdurrahman SATMAN Rektörlük Desteği: Haluk KARADOĞAN Raporu Hazırlayanlar: Ahmet ARISOY

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi BARIŞ KINIK İSTANBUL, 2009 1 2 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA

Detaylı

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi Bölüm I Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi I Gürkan Kumbaroğlu 2 Yönetici Özeti Avrupa da Almanya ve İsviçre halen işletmede olan nükleer enerji santrallerini ekonomik ömürleri dolduğunda kapatıp

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

KÖMÜR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KÖMÜR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi KÖMÜR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara KÖMÜR ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

COMITE NATIO NAL TURC

COMITE NATIO NAL TURC COMITE NATIONAL TURC World Energy Council COMITE Turkish NATIONAL National TURC Committee Dünya Dünya Enerji Enerji Konseyi Konseyi Türk Türk Milli Milli Komitesi Komitesi 2 ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER...3

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı