Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding'den Ýstanbul'a Automechanika Çýkarmasý Great Presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ A Meaningful Behavior from Aktas Holding Production Personnel Aktaþ Çocuklarýnýn Havuz Keyfi Pool Fun of Aktaþ Children Ýmtiyaz Sahibi Aktaþ Holding Adýna: Sami EROL Genel Yayýn Yönetmeni: Tuðba DEMÝRSU YÜCETÜRK Aktaþ Eðitim Vakfý, Orhaneli'nde Çocuklarýn "23 Nisan Coþkusuna Ortak Oldu Aktaþ Education Foundation Shared the "April 23" Enthusiasm of Children in Orhaneli 19 Editör: Gözde YENÝDOKUR Yayýn Kurulu: Sami EROL Tuðba DEMÝRSU YÜCETÜRK Gözde YENÝDOKUR 10 Aktaþ Holding Ailesi nden Renkli Ýftar Buluþmasý Ýftar Programme from the Aktaþ Holding Family Bülten Konsept, Grafik Uygulama ve Baský: Aktaþ Holding'den Personeline Kurumsal Farkýndalýk Eðitimi Corporate Awareness Training to its Personnel from Aktaþ Holding 24 Ulubatlý Hasan Bulvarý Güzeler Ýþ Merkezi 102/A Osmangazi/BURSA Tel : Fax : Sami Erol'dan Mükemmelliðe Yolculuk Sürecinde Kalite Vurgusu Emphasize on Quality in the Process of Journey to Perfectness by Sami Erol

3 Þahap AKTAÞ Aktaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Chief Executive Officer, Aktaþ Holding Deðerli Arkadaþlarým, Günümüz iþ dünyasýnda iþ saðlýðý ve güvenliði alaný, gün geçtikçe daha çok önem kazanan, çalýþma alanlarýnda ve farklý sektörlerde faaliyet gösteren her türlü iþletmede, öncelikli gerekli unsurlardan biri haline gelmiþtir. Ýþ kazalarýnýn önüne geçilmesi aþamasýnda, iþ güvenliðinin iþletmenin her bir kademesinde dikkat edilmesi gerektiði hususu, ülkemizde de bu yönde gerçekleþtirilen faaliyetlerle birlikte, toplumsal bilincin arttýrýlmasýna yönelik etkin çalýþmalarla desteklenmektedir. Ýþ saðlýðý ve güvenliði kriterlerinin saðlandýðý çalýþma þartlarýnda, çalýþanlarýn mutluluðunun yaný sýra, üretimsel bazda yaþanan kalite ve verimin de arttýðý, net bir þekilde görülmektedir. Bizler de Aktaþ Holding olarak, çalýþanlarýmýzýn huzur ve mutluluðu doðrultusunda, iþ saðlýðý ve güvenliði kriterlerini en üst düzeyde uygulamaya özen gösteren, sahip olduðumuz tüm sorumluluðun bilincinde olan bir þirket konumundayýz. Sektöründe dünyanýn en büyük firmalarýndan biri olan Aktaþ Holding, iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda gerek çalýþanlarýna saðladýðý temel eðitimlerle, gerekse de talimatlar doðrultusunda gerçekleþtirdiði uygulamalarla, bu alanda da örnek gösterilen kuruluþlar arasýnda yer almayý baþarmýþtýr. Çalýþanlarýmýzýn bizim en deðerli varlýklarýmýz olduðu prensibiyle hareket ederek, onlarýn saðlýðýnýn ve güvenliðinin þirketimizde temel öncelik olduðunu önemle vurgulamak istiyorum. Her alanda büyümeye devam eden Aktaþ Holding'in, insan odaklý yaklaþýmý ve güvenlik hassasiyeti, diðer tüm kurumlara örnek teþkil etmeye devam edecektir. Saygýlarýmla, Dear Friends, The importance of occupational health and safety is increasing every day in today's business world and it has become an indispensable factor in working environments and in all enterprises operating in various sectors. Special attention should be paid to occupational safety at each level of an enterprise in order to prevent work accidents and this fact is supported by efficient activities carried out to increase social awareness in our country. In addition to increased happiness of employees in working conditions that fulfill occupational health and safety criteria, it is clearly seen that production quality and productivity also increases. As Aktaþ Holding, we are a company that strives to implement occupational health and safety criteria in line with peace and happiness requirements of our employees and we are all aware of our responsibilities. As one of the biggest companies in its sector, Aktaþ Holding has managed to become an exemplary company in respect of occupational health and safety thanks to the basic trainings provided to its employees and practices that comply with necessary guidelines. Acting upon the principle that employees are our most precious assets, I would like to emphasize that their health and safety is our top priority at our company. Growing in every field, Aktaþ Holding will continue to set an example for all other companies thanks to its human-oriented approach and safety sensitivity. Kind Regards, ÖNSÖZ / FOREWORD 01

4 R. Serkan AKTAÞ Aktaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkanvekili Deputy Chairman of the Board of Directors of Aktaþ Holding Çok Deðerli Çalýþma Arkadaþlarým, Çalýþma ortamlarýndaki fiziki þartlar sebebiyle çalýþanlarýn maruz kaldýklarý saðlýk sorunlarý mesleki risklerin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik alýnan tedbirler çerçevesinde, Bakanlýk tarafýndan çýkarýlan 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu, iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarý önüne geçmek, iþ hayatýnda ve ekonomide yaþanacak aksaklýklarýn engellenmesi adýna son derece önem arz etmektedir. Geliþmiþ toplumlarda olduðu gibi, ülkemizde de iþ gücü ve iþ günü kaybýnýn olmamasý için çalýþma hayatýnýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan iþçilerin, en iyi þartlarda çalýþmalarýný sürdürebilmesi, saðlýklý ve güvenli olan bir çalýþma ortamý sayesinde mümkündür. Þüphesiz ki iþ saðlýðý ve güvenliði unsurunda, gerçek anlamda sürekliliðin saðlanabilmesi için sadece iþçi-iþveren açýsýndan deðil, toplum nezdinde gerekli bilinçlendirme çalýþmalarýnýn yürütülmesi ve bu konuda farkýndalýk yaratýlmasý gerekmektedir. Çalýþanlarýnýn her koþulda kendilerini mutlu hissedebilmeleri için çalýþma þartlarýný en iyi düzeyde sunmaya özen gösteren Aktaþ Holding olarak, kurumsal tüm deðerlerimizde olduðu gibi, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda da gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doðrultuda, hem çalýþanlarýmýzýn bireysel açýdan iþ saðlýðý ve güvenliði hususunda bilgi - birikiminin arttýrýlmasý, hem de sosyal faaliyetlerimizle, toplumsal açýdan kazanýmlar saðlanmasý adýna çeþitli çalýþmalar yürütüyoruz. Aktaþ Holding, iþ saðlýðý ve güvenliði kültürünün yalnýzca kurum bazlý deðil, toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi adýna çalýþmalarýný sürdürmeye devam ederken; mesleki hayatta saðlýklý, mutlu ve güvenli bir geleceðin oluþturulmasý için elinden gelen gayreti göstermeye devam edecektir. Hepinize saygýlarýmý sunuyorum, My invaluable colleagues, The Occupational Health and Safety Law No. 6331, enacted by the Ministry, is extremely important for prevention of occupational accidents and occupational diseases and prevention of problems to be suffered in the business life and economy in the framework of the measures taken to eliminate health problems and occupational risks exposed by employees due to the physical conditions in the working environment. Like in the developed societies, workers, who are one of the essential elements of the working life, may continue their works on the best conditions thanks to a healthy and safe working environment to prevent loss of labor force and working day in our country. No doubt, it is required to conduct activities for raising awareness and create awareness on this issue not only for the employee-employer but also for the public to achieve a real permanency in respect of occupational health and safety. ÖNSÖZ / FOREWORD As Aktas Holding, which pays attention to offer the best working conditions to enable its employees to feel happy on each condition, we also show the required sensitivity to the issue of occupational health and safety like in all our corporate values. In this line, we carry out various activities to increase knowledge of our employees in respect of occupational health and safety individually and to get social gains with our social activities. While Aktas Holding continues its activities to ensure the occupational health and safety culture to be adopted not only on a corporate basis but also by all sections of the society, it shall continue to make its best effort to create a healthy, happy and safe future in professional life. Best regards for all of you 02

5 Sami EROL Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Chief Executive Officer and Board Member Kýymetli çalýþma arkadaþlarým, Çalýþanlarýn saðlýðý ve güvenliðini tehdit edecek tüm tehlikelere karþý gerekli önlemleri alarak, hem çalýþanýn iþ hayatýný, hem de iþletmenin iþleyiþini etkileyecek unsurlarýn önüne geçilmesi adýna, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayýnlanarak, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüðe giren 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu, bu yönde atýlmýþ çok önemli bir adýmdýr. Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önüne geçilmesi için çýkarýlan bu kanun, iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði þartlarýnýn en iyi düzeye getirilmesi için büyük önem arz ederken, iþverene de son derece önemli yükümlülükler getirmiþtir. Mesleki kaza ve hastalýklarýn önlenmesi noktasýnda, kalýcý çözümler oluþturarak, iþ gücü ve iþ günü kayýplarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný hedefleyen kanun ile birlikte, dünya genelinde olduðu gibi ülkemizde de mevcut kayýplarda önemli ölçüde azalma olduðu görülmektedir. Aktaþ Holding olarak, hem iþ gücünün, hem de iþ günü kaybýnýn önüne geçilmesi aþamasýnda, yürürlükteki Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu kriterlerine koþulsuz þartsýz uyum saðlayarak, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda gereken sorumluluklarý üst düzeyde taþýmaktayýz. Çalýþanlarýmýzýn çalýþma ortamýnda kendilerini huzurlu ve mutlu hissedebilmeleri için çalýþma þartlarýný bu yönde iyileþtirirken, iþ saðlýðý ve güvenliði eðitim faaliyetleriyle de, her bir çalýþanýmýzýn bilinçlendirilmesi yönünde adýmlar atýyoruz, atmaya da devam edeceðiz. Saygý ve Sevgilerimle, My valuable colleagues, For taking the measures required against all risks to threat health and safety of employees and preventing factors to affect both working life of the employee and operation of the business, the Occupational Health and Safety Law No. 6331, which has been in force on the 1st of January, 2013 after being published at the Official Gazette on the 30th of June, 2012, is a very important step in this direction. While this law, which was introduced to prevent occupational accidents and occupational diseases, is very important to optimize the occupational health and safety conditions in the workplaces, it has also imposed extremely significant obligations on the employer. With the law aiming at creating permanent solutions at the point of preventing occupational accidents and diseases and eliminating losses of labor force and working day, considerable decrease is seen in the current losses in our country like throughout the world. As Aktas Holding, we strictly assume the responsibilities required for occupational health and safety through unconditional compliance with the criteria of the Occupational Health and Safety Law in effect. While we improve the working conditions in this direction to enable our employees to feel restful and happy in the working environment, we take steps and shall continue to take steps to raise awareness of each employee of use with the occupational health and safety training activities. Best Regards, ÖNSÖZ / FOREWORD 03

6 Aktaþ Holding'den Automechanika Çýkarmasý Toplam 14 salonda ve metrekarelik alanda gerçekleþtirilen fuara; 41 ülkeden 1700'e yakýn þirket katýlýrken, organizasyona Aktaþ Holding adýna, Yönetim Kurulu Baþkaný Þahap Aktaþ ile Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol bizzat katýlým gösterdi. Geçtiðimiz yýla göre, katýlýmcý sayýsýnýn oldukça arttýðý bu yýlki organizasyon kapsamýnda Aktaþ Holding, dünya genelindeki paydaþlarý ve yeni müþteri adaylarýyla son derece verimli geçen görüþmelere imza atarken, fuar alanýnda kurulan stantta da, 4 gün boyunca ziyaretçilerin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. "Aktaþ Markasýna Gösterilen Ýlgiden Çok Memnunuz" Automechanika Istanbul 2015 Fuarý'nýn Aktaþ Holding adýna oldukça baþarýlý geçtiðini vurgulayan Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, fuar kapsamýnda bölgesel pazarlarda faaliyetlerini arttýrmak isteyen ülkemizdeki ve dünyadaki üreticilerin, yenilikçi ürünlerini sergilediðini anýmsatarak, dünyanýn dört bir yanýndan gelen ziyaretçilerin ve sektör temsilcilerinin, Aktaþ markasýna göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý son derece mutlu olduklarýný söyledi. "Aktaþ Holding Zirveye Doðru Yürüyor" Aktaþ Holding olarak, Automechanika Fuarý'na katýlmaya önem gösterdiklerini vurgulayan Erol, fuar süresince ve sonrasýnda, organizasyon ile ilgili etkin geri dönüþler alacaklarýna dair inancýnýn tam olduðunu söyleyerek, Aktaþ markasýna duyulan güveni fuarda net bir biçimde gördüklerini ifade etti. Aktaþ Holding, Ýstanbul'un ev sahipliðinde gerçekleþtirilen ve otomotiv sektörünün dünya genelindeki en büyük fuarlarýndan biri konumundaki Automechanika Istanbul 2015 Fuarý'nda, ülkemizi baþarýyla temsil ederken, fuar süresince, mevcut müþterileri ve potansiyel müþteri adaylarýyla yaptýðý görüþmelerden oldukça verimli geri dönüþler almayý baþardý. Aktaþ Holding olarak, sektörün zirvesinde yer alma hedefiyle çalýþmalarýna emin adýmlarla devam ettiklerini söyleyen Erol, bu kapsamlý fuarýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkürlerini iletti. Aktaþ Holding, otomotiv sektörünün dünyadaki en kapsamlý fuarlarýndan biri olarak bilinen ve Ýstanbul'un ev sahipliðinde, ülkemizde gerçekleþtirilen Automechanika Istanbul 2015 Fuarý'nda katýlýmcýlardan tam not aldý. AKTAÞ'TAN HABERLER / NEWS FROM AKTAS Aktaþ Holding, Nisan 2015 tarihleri arasýnda, TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilen Automechanika Istanbul Fuarý'nda, dünyanýn her yerinden gelen on binlerce sektör temsilcisi ve ziyaretçilerle bir araya gelirken, fuar kapsamýnda ülkemize gelen global arenadaki mevcut müþterileri ve potansiyel müþteri adaylarýyla da görüþme imkaný buldu. Great presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding successfully represented our country at Automechanica Istanbul 2015 Fair which took place in Istanbul as one of the biggest fairs around the world in automotive sector and managed to receive quite efficient feedbacks as a result of its negotiations with current and potential customers in the fair. Recognized as the leader in Turkey in air suspension bellows sector and one of the biggest three companies in the world, Aktaþ Holding was fully appreciated by the participants of Automechanica Istanbul 2015 Fair which took place in Istanbul as one of the most comprehensive fairs in the world in automotive sector. Aktaþ Holding came together with tens of thousands of sector representatives and visitors from around the world at Automechanica Istanbul Fair that was held at TÜYAP Fair Center on April 09-12, 2015 and took the opportunity of making discussions with current global customers and potential customers that visited our country as part of this fair. Approximately 1700 companies from 41 countries participated in the fair which took place in a total of 14 halls in an area of sqm, and Mr. Þahap Aktaþ, Board Chairman and Mr. Sami Erol, CEO and Board Member, participated in the fair on behalf of Aktaþ Holding. In this year's event which attracted higher number of exhibitors as compared to last year, Aktaþ Holding engaged in quite beneficial negotiations with stakeholders and potential customers from all around the world. Its stand attracted great attention of visitors during 4-day event. "We are very happy to see the interest in Aktaþ brand" Mr. Sami Erol, CEO and Board Member of Automechanika Istanbul 2015 Fair, indicated that the fair was very successful for Aktaþ Holding and reminded that the local and international manufacturers which would like to expand their activities in regional markets exhibit their innovative products during this fair. He further added that they are very happy to see the interest of visitors and sector representatives from all around the world in Aktaþ brand. "Aktaþ Holding is proceeding to reach for the top" Emphasizing that it is very important for Aktaþ Holding to participate in Automechanika Fair, Mr. Erol indicated that they are sure to receive efficient feedbacks related with this event during and after the fair and clearly observed the confidence in Aktaþ brand in the fair. Mr. Erol also added that as Aktaþ Holding, they are continuing to operate with confident steps to achieve the purpose of leading the sector and thanked all stakeholders that have contributed to the organization of this extensive fair. 04

7 Techno Aktas, Bulgaristan'daki Þirketlere Örnek Oluyor Aktaþ Holding'in Bulgaristan'da yer alan ve Avrupa ülkelerine yönelik üretim gerçekleþtiren firmasý Techno Aktas, kýsa süre önce ülkede gerçekleþtirilen "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2014" ödüllerinde kazandýðý birinciliðin ardýndan, tüm dikkatleri üzerine toplamayý baþardý. Techno Aktas, geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen "Benchmark" etkinliði kapsamýnda, Bulgaristan'ýn önde gelen þirketlerinin yetkililerini kendi tesislerinde aðýrlarken, ziyarete gelen firmalarýn, Techno Aktas'ýn sosyal aktiviteleri ve gerçekleþtirdiði faaliyetleri içeren sunumundan, oldukça etkilendiði görüldü. Techno Aktas, þirketlerin kendi performanslarýný karþýlaþtýrarak, getiri ve riskleri ölçümleme imkâný bulduðu, "Benchmark" etkinliði kapsamýnda, Bulgaristan'daki çok sayýda þirketi, mevcut tesislerinde misafir etti. Kýsa süre önce, Bulgaristan'da düzenlenen "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2014" ödüllerinde, orta ölçekli iþletmeler: çalýþan kategorisinde, birincilik ödülü almaya hak kazanarak, ülke çapýnda ses getiren Techno Aktas, yakalamýþ olduðu baþarýlý çizgiyi, gelen ziyaretçilerle paylaþtý. Etkinlikte, Techno Aktas'ýn iþ ve sosyal alanda gerçekleþtirdiði birbirinden baþarýlý hamleleri içeren sunum, katýlýmcýlarla paylaþýlýrken, ziyaretçilerin sunumdan oldukça etkilendiði görüldü. Ziyaret süresince, Techno Aktas'ýn üretim tesislerini de gezme fýrsatý yakalayan katýlýmcýlar, þirketi baþarýlarýndan dolayý kutlarken, kendilerini en güzel þekilde aðýrlayan yetkililere de teþekkür etmeyi ihmal etmedi. Aktaþ Holding'in Bulgaristan'da yer alan ve Avrupa ülkelerine yönelik üretim gerçekleþtiren firmasý Techno Aktas, Bulgaristan'da düzenlenen "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2014" ödüllerinde, orta ölçekli iþletmeler: çalýþan kategorisinde, birincilik ödülü almasýnýn ardýndan, ülkedeki çok sayýda þirkete, rol model olmaya baþladý. Techno Aktas is a model to the companies in Bulgaria Techno Aktaþ, the company of Aktaþ Holding located in Bulgaria and performing production for the European countries managed to take attraction after the first rank she won in the "Work health and safety, 2014" awards, performed in the country a short time ago. While Techno Aktas hosted the officers of the leading companies of Bulgaria in her facilities in the scope of "Benchmark" activity performed in the recent days, it was seen that the companies visiting were very impressed by the presentation of Techno Aktas containing the social activities and the activities she performed. Techno Aktaþ, the company of Aktaþ Holding located in Bulgaria and performing production for the European countries, has started to be a role model to many companies in the country after she won the first price in the medium sized companies: employees category in the "Work health and safety, 2014" awards. Techno Aktas hosted a lot of companies in Bulgaria in her existing facilities in the scope of "Benchmark" activity where the companies had the opportunity compare their own performances and measure the yields and risks. Techno Aktas which made an impression across the country by entitling to first prize in the medium sized companies: employees category of "Work health and safety, 2014" awards, organized in Bulgaria, shared the successful line she obtained. In the activity, while shared the presentation containing the thrusts, successful from each other, which Techno Aktas performed in the business and social area, it was seen that the visitors were very impressed by the presentation. During the visit, while the participants having the opportunity to tour the production facilities of Techno Aktas celebrated the company, they didn't neglect to thank the officers who hosted them in the finest way. SOSYAL SORUMLULUK & ORGANÝZASYONLAR / SOCIAL RESPONSIBILITY&ORGANISATIONS 05

8 Aktaþ Çocuklarýnýn Havuz Keyfi Aktaþ Holding, personelinin ilkokula giden çocuklarý için hayata geçirdiði Yaz Spor Akademisi çalýþmalarý doðrultusunda, minik yürekleri havuzla buluþtururken, Yeni Karaman, Atýcýlar ve Gemlik'de yarý olimpik havuzlarda gerçekleþtirilen yüzme kurslarýna, çocuklarýn ilgisi yoðun oldu. "Yaz Spor Akademisi Etkinlikleri Sürecek" Aktaþ Holding Yaz Spor Akademisi çalýþmalarý doðrultusunda, farklý etkinlikler gerçekleþtirmeye devam edeceklerini söyleyen Aktaþ Holding Ýnsan Kaynaklarý Takým Lideri Tuðba Demirsu Yücetürk, çalýþanlarýn talepleri doðrultusunda çocuklarýna yönelik yüzme kursuyla bu etkinliklere start verdiklerini belirterek, organizasyona katýlan tüm personele ve çocuklarýna teþekkürlerini iletti. SOSYAL SORUMLULUK & ORGANÝZASYONLAR / SOCIAL RESPONSIBILITY&ORGANISATIONS Yaz günlerinin gelmesiyle birlikte, çalýþanlarýna ve ailelerine yönelik birbirinden farklý organizasyonlarý hayata geçiren Aktaþ Holding, Yaz Spor Akademisi çalýþmalarý kapsamýnda, çalýþanlarýn çocuklarý için yüzme kurslarý baþlattý. Ýlkokul çaðýndaki çocuklar için baþlatýlan yüzme kurslarý, haftada 3 gün boyunca Yeni Karaman, Atýcýlar Yarý Olimpik Yüzme Havuzu ve Gemlik Sosyal Yaþam Merkezi'ndeki Yarý Olimpik Yüzme Havuzlarýnda gerçekleþtirilirken, Aktaþ Holding miniklerinin havuzla ilk buluþma aný, renkli görüntülere sahne oldu. Aktaþ Holding çalýþanlarýnýn da, 6-12 yaþ aralýðýndaki çocuklarýný yalnýz býrakmadýðý kursun ilk gününde, çocuklarýn heyecaný yüzlerinden okunurken, aileleri de çocuklarýný keyifli görmenin mutluluðunu yaþadý. Pool Fun of Aktaþ Children As Aktaþ Holding brought together tiny hearts with swimming pool in line with the Summer Sports Academy activities which they realized for the elementary schooler children of its personnel, children were very interested in swimming courses held in semi-olympic pools in Yeni Karaman, Atýcýlar and Gemlik. Aktaþ Holding, realizing a variety of employees and their families oriented organizations with the arrival of summer, started swimming courses for the children of its employees, within the scope of Summer Sports Academy activities. As swimming courses realized for elementary schooler children were held 3 days a week at Yeni Karaman, Atýcýlar and Gemlik Semi-Olympic Swimming Pool, the first meeting of Aktaþ Holding kids with the pool gave rise to colorful scenes. The excitement of the children was apparent on their faces on the first day of the course, where Aktaþ Holding employees accompanied their children aged between 6-12, families were delighted to see their kids so joyous. "The Activities of the Summer Sports Academy Will Continue" Team Leader of Aktaþ Holding Human Resources Department, Tuðba Demirsu Yücetürk stating that they initiated these activities with this children oriented swimming course following the requests coming from the employees, said they will be continuing to organize various other activities within the scope of Aktaþ Holding Summer Sports Academy events and conveyed her thanks to all personnel and their children which participated in the organization. 06

9 Sami Erol'dan Kurumsal Markalarý Zirveye Taþýyacak Taktikler Bu yýl 4'üncüsü düzenlenen ve ulusal-uluslararasý arenada dev markalarýn bir araya geldiði "Yenilikçi Markalar Zirvesi"ne konuþmacý olarak katýlan Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, sürdürülebilir baþarýya vurgu yaptýðý konuþmasýnda, sürekli iyileþtirmenin önemine dikkat çekerek, gelecekte bilgi üretemeyen kuruluþlarýn baþarýyý yakalamasýnýn zor olduðunu ifade etti. Aktaþ Holding, Türkiye ve dünya çapýnda çok önemli markalarýn üst düzey yöneticilerinin katýlýmýyla düzenlenen ve iþ dünyasýnýn merakla beklediði, Yenilikçi Markalar Zirvesi"nde adýndan baþarýyla söz ettirdi. Bu yýl 4'üncüsü gerçekleþtirilen ve önceki yýllarda olduðu gibi, bu yýl da motivasyonun üst düzeyde yaþandýðý, birbirinden doyurucu konferans ve görüþlerin yer aldýðý dev zirveye, Aktaþ Holding adýna Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol katýlýrken, Erol "CEO'lardan Taktikler! Rekabetçi Yönetim Stratejileri ile Þirketleri Büyütmek" konulu oturumda konuþmacý olarak yer aldý. Dünyanýn pek çok bölgesinden global yöneticilerin ve iþletme sahiplerinin bir araya geldiði organizasyon, Ýstanbul Maslak'taki Sheraton Otel'de gerçekleþtirilirken, zirvede iþ dünyasýndaki yenilikçilik ve inovasyon anlayýþlarý, onlarca oturum ve önemli konular, yenilikçi uygulamalar ve trendler öne çýktý. "Düþünce Gücünün Kalitesinin Ýyileþtirilmesi Þart" Gün boyu süren organizasyon kapsamýnda, konuþmacý olarak katýldýðý oturumda sürdürülebilir baþarýnýn önemine vurgu yapan Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, toplumda kalite anlayýþýnýn salt ürünle sýnýrlý olduðunu belirterek, markalaþma gibi uzun soluklu süreçlerde, bir kuruluþun vizyonunu, arkasýndaki düþünce gücüyle beslememesi durumunda, ürünlerinin kalýcý olmasýnýn çok zor olduðunu ifade etti. Yenilikçi markalarýn yönetilmesi sürecinde, sürecin arkasýndaki düþünce gücünün kalitesinin mutlaka iyileþtirilmesi gerektiðini vurgulayan Erol, katýlýmcý anlayýþla gerçekleþtirilen yönetim anlayýþlarýnýn, þirketleri baþarýya ulaþtýran en önemli unsurlardan birisi olduðunu söyledi. "Sürdürülebilir Büyümede Kalite Çok Önemli" Yenidünya düzeninde, çok hýzlý küreselleþen bir yapý olduðunu vurgulayan Sami Erol, sürdürülebilir büyüme sürecinde kalite olgusunun çok önemli olduðunu belirterek, Aktaþ Holding olarak tüm süreçlerde kaliteye öncelik verdikleri için küresel arenada Aktaþ markasýna duyulan güveni güçlü temellere dayandýrabildiklerini ifade etti. Toplam kalite alanýnda uzun yýllar boyu çalýþtýklarýný anýmsatan Erol, kýsa süre önce TAYSAD tarafýndan verilen baþarý ödüllerinde, üst üste 3'üncü kez en fazla patent üreten kuruluþlar arasýnda zirvede yer alma gururunu yaþadýklarýný aktararak, ülkemizde toplam kalite kültürü konusunda bilincin arttýrýlmasýna yönelik çalýþmalara devam edeceklerini söyledi. Ýnteraktif bir þekilde gerçekleþen konferansýn sonunda, katýlýmcýlar Sami Erol'a sorular yöneltme imkâný bulurken, Erol'un doyurucu paylaþýmlarý katýlýmcýlardan büyük alkýþ aldý. Tactics to bring institutional brands to the summit by Sami Erol. Sami Erol, chief executive officer and member of the board of directors of Aktaþ Holding, participated in the "innovative brands summit" as a speaker, where giant brands in the national-international arena gathers and 4th of which was organized this year, remarked the importance of continuous improvement and stated that it is hard that the institutions which can't produce information obtain success in the future in his speech which he emphasized the sustainable success. Aktaþ Holding, leader in Turkey and among the first three companies in the world in the air suspension bellow sector, made an impression in the innovative brands summit which was organized with the top level managers of very important brands in Turkey and across the world and which is waited impatiently by the business world. While Sami Erol, chief executive officer and the member of the board of directors of Aktaþ Holding participated in the giant summit, the 4th of which was organized this year and where the motivation was experienced at the top level, like in the previous years, where there are conferences and opinions which are more satisfactory from each other, in the name of Aktaþ Holding, Erol participated in as a speaker in the session titled "tactics from CEOs! Growing the companies with competitive management strategies". While the organization where global managers and company owners from a lot of regions of the world came together was organized in Sheraton Hotel in Maslak, Istanbul, the innovation in the business world and innovation approaches, tens of sessions and important subjects, innovative applications and trends came to forefront in the summit. "It is necessary to improve the quality of thinking power" Sami Erol, chief executive officer and the member of the board of directors of Aktaþ Holding, who emphasized the importance of sustainable success in the session which he participated in as a speaker in the scope of the organization lasted all day long, stated that the quality understanding in the society is limited with only the product and said that in the long-termed processes like branding, it is very hard that the products are permanent in case that an institution doesn't feed the vision with the power of thinking behind it. Emphasizing that the quality of the power of thinking behind the process should absolutely be improved in the process of managing the innovative brands, Erol said that the management approaches performed with participant approach are one of the most important factors bringing the companies to the success. "Quality is very important in the sustainable growth" Emphasizing that it is a structure globalized very fast in the new world order, Sami Erol stated that quality phenomenon is very important in the sustainable growth process and said that they can base the confidence to the Aktaþ brand in the global area to the strong foundations because they, as Aktaþ Holding, give priority to quality in all processes. Reminding that they studied in the total quality area for years, Erol conveyed that they had the pride of being in the summit among the companies producing highest patents for the 3rd times in a row in the success awards given by TAYSAD for a short time ago and said that they will continue to the studies for increasing the awareness on the total quality culture in the country. At the end of the conference, performed in an interactive way, while the participants had the opportunity to address questions to Sami Erol, satisfactory sharing of Erol got great applaud from the participants. ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ / OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 07

10 Mehmet ÇÝFTÇÝ T.C. Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü - Bursa Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü Ýl Müdür Yardýmcýsý T.R. General Directorate of Turkish Employment Agency Bursa Provincial Directorate of Labor and Employment Agency - Provincial Vide Manager ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ / OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Ülkemizdeki önemli sorunlarýn baþýnda, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý nedeniyle her yýl binlerce insanýmýzýn saðlýðýný yitirmesi, on binlerce insanýmýzýn da sakat kalmasý veya ölmesi gelmektedir. Bu durumun en önemli nedenleri arasýnda þüphesiz ki; iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðine yeterli önemin verilmemesi, yasalarýn bu konuda yetersiz kalmasý, sermayenin iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði alanýný maliyet olarak görmesi yer almaktadýr sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu, 2012 Belirlenen kanunla beraber Bakanlýk, mikro iþletmelere iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetleri konusunda destek saðlayacaktýr. Önleyici bir yaklaþým benimsenerek, risk deðerlendirmesinin yapýlmasý zorunlu hale getirilmektedir. Bu konunun önemine binaen, çok tehlikeli sýnýfta yer alan maden, metal ve yapý iþleri ile tehlikeli kimyasallarla çalýþýlan sektörler veya büyük endüstriyel kazalarýn olabileceði iþyerlerinde, risk deðerlendirmesi yapýlmamasý, iþi durdurma sebebi sayýlacaktýr sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun 8'nci maddesinin 2'nci bendi "Ýþverene, iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili konularda rehberlik ve danýþmanlýk yapmak üzere görevlendirilen iþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmaný, görev aldýðý iþyerinde, göreviyle ilgili mevzuat ve teknik geliþmeleri göz önünde bulundurarak, iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili eksiklik ve aksaklýklarý, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve iþverene yazýlý olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklýklarýn düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden, iþveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklýklarýn acil durdurmayý gerektirmesi veya yangýn, patlama, göçme, kimyasal sýzýntý vb. acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalýðýna sebep olabilecek ortamlarýn bulunmasýna raðmen iþveren tarafýndan gerekli tedbirlerin alýnmamasý hâlinde, bu durum iþyeri hekimi veya iþ güvenliði uzmanýnca, Bakanlýðýn yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalýþan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadýðý tespit edilen iþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmanýnýn belgesi üç ay, tekrarýnda ise altý ay süreyle askýya alýnýr. Bu konuda on iþçiden az çalýþaný olan iþyerlerinde, devlet destek saðlamaktadýr. Az tehlikeli iþyerleri ise bu destekten yararlanamamaktadýr. Destekler ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafýndan finanse edilmektedir. The major problem in our country is loss of health of thousands of our people and disability or death of then thousands of our people due to occupational accidents and occupational diseases every year. No doubt, one of the most important reasons of this fact is the failure to give sufficient importance to occupational health and safety, insufficiency of the laws on this issue and the capital considering the field of occupational health and safety as a cost. Occupational Health and Safety Law No. 6331, Year of 2012 The Ministry shall provide support to micro enterprises in respect of occupational health and safety services with the defined law. Risk assessment is made compulsory b adopting a preventive approach. In virtue of importance of this issue, it shall be considered as a reason for work stoppage if risk assessment is not performed in the mining, metal and constructional works in the very dangerous class and sectors involving working with chemicals or workplaces where major industrial accidents may occur. Paragraph 2, article 8 of the Occupational Health and Safety Law No "Site doctor and occupational safety specialist, who are appointed to provide guidance and consultancy to the employer in issues related to occupational health and safety, identifies omissions and failures, measures and recommendations in respect of occupational health and safety in the workplace where they take office by considering legislative and technical developments in respect of their duty and submit them to the employer in writing. The employer is responsible for correcting omissions and failures and fulfilling measures and recommendations. If the employer fails to take the required measures although the reported omissions and failures require urgent stoppage or constitute urgent and vital danger such as fire, explosion, collapse, chemical leakage etc. and there are environments likely to cause occupational diseases, this situation is reported by the site doctor or occupational safety specialist to the competent division of the Ministry, competent union representative, if any, or, if not, to the employee representative. Certificate of a site doctor and occupational safety specialist, who is found to fail in submitting such report, is suspended for three months and it is suspended for six months if it is repeated. The state provide support on this issue to workplaces having less than ten workers. However, less dangerous workplaces may not benefit from such support. The supports are financed by the Social Security Organization (SSO). 08

11 Techno Aktaþ'ta 7. Yýl Coþkusu Aktaþ Holding'in 19 Mayýs 2008'de Bulgaristan'da faaliyetlerine baþlayan ve hava süspansiyon körükleriyle, EPDM izolasyon membranlarý üretimlerini gerçekleþtirdiði Techno Aktaþ, 7'nci kuruluþ yýldönümünü büyük bir coþkuyla kutladý. Aktaþ Holding bünyesinde 2008 yýlýnda faaliyetlere baþlayan ve Bulgaristan'da her geçen gün artan kapasite ve pazar payýyla birlikte, bölgenin en önemli ticaret üslerinden biri konumundaki Techno Aktaþ'ta bu yýl, 7'nci kuruluþ yýlý coþkusu yaþanýyor. 19 Mayýs 2008 tarihinde, Bulgaristan'ýn Filibe kentinde kurulan Techno Aktaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Þahap Aktaþ ve Yönetim Kurulu Baþkanvekili Serkan Aktaþ'ýn bizzat katýlýmlarýyla, 7'nci kuruluþ yýlý kutlama etkinliði gerçekleþtirdi. Techno Aktaþ fabrika binasýnda gerçekleþtirilen organizasyona, Bulgar- Türk Ýþadamlarý Derneði (BULTÝÞ) üyeleri de katýlýrken, halk oyunlarý ekibinin gösterileriyle baþlayan etkinlikte, Aktaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Þahap Aktaþ kýsa bir konuþma yaptý. Techno Aktaþ'ýn kurulduðu günden bu yana, baþta Bulgaristan olmak üzere, Balkan ülkeleri genelinde önemli bir üretim üssü haline geldiðini belirten Þahap Aktaþ, 7 yýldan bu yana, bölge ekonomisine önemli bir katma deðer saðladýklarýný gururla vurguladý. "Techno Aktaþ Büyümeye Devam Edecek" Her yýl daha da güçlenen Techno Aktaþ'ýn, büyüme ivmesini sürdüreceðini belirten Aktaþ, sürdürülebilir baþarýyý Aktaþ Holding'in globaldeki öncelikli hedefi olduðunu aktararak, 7'nci yýl kutlama organizasyonunda yanlarýnda olan herkese teþekkürlerini iletti. Techno Aktaþ'ýn 7'nci yýl kutlamasý, tüm konuklarýn katýlýmýyla gerçekleþen aðaç dikimi ile sona erdi. 7th anniversary enthusiasm in Techno Aktaþ Techno Aktaþ which Aktaþ Holding performs the air suspension bellows and EPDM insulation membrane productions and which has started producing in May 19th 2008 celebrated her 7th foundation anniversary with great enthusiasm. Techno Aktaþ which has started the activities in 2008 in the organization of the Aktaþ Holding and has the position of the most important commercial bases of the region with the capacity and market share increasing every day in Bulgaria, the 7th foundation year enthusiasm is being lived. Techno Aktaþ, founded in the Plovdiv city of Bulgaria in May 19th, 2008, performed her 7th foundation year celebration event with the personal participation of Þahap Aktaþ, chairman of the board and Serkan Aktaþ, deputy chairman of the board. While the members of the Bulgarian-Turkish Businessman Society (BULTIS) participated in the organization realized in the Techno Aktaþ's factory building, Þahap Aktaþ, chairman of the board of the Aktaþ Holding had a short speech in the event started with the show of the folklore team. Stating that Techno Aktaþ has become an important production center across the Balkan Regions, especially Bulgaria, since the date it was founded, emphasized with pride that they provided an important value added to the economy of the country for 7 years. "Techno Aktaþ will continue growing" Aktaþ, stating that Techno Aktaþ will continue her growth acceleration, which gets strength every year, conveyed that sustainable success is the primary target in the global of Aktaþ Holding, conveyed his thanks to everybody who are with them in the 7th anniversary organization. The 7th anniversary celebration of Techno Aktaþ ended with the planting, realized with the participation of all visitors. SOSYAL SORUMLULUK & ORGANÝZASYONLAR / SOCIAL RESPONSIBILITY&ORGANISATIONS 09

12 Aktaþ Holding Ailesi nden Renkli Ýftar Buluþmasý SOSYAL SORUMLULUK & ORGANÝZASYONLAR / SOCIAL RESPONSIBILITY&ORGANISATIONS Aktaþ Holding, her yýl geleneksel hale getirdiði iftar organizasyonunu, bu yýl da Bursa'daki tüm çalýþanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirirken, Almira Hotel' de düzenlenen iftarda, renkli görüntüler ortaya çýktý. Aktaþ Holding, her yýl geleneksel hale getirdiði iftar organizasyonunu, bu yýl da çalýþanlarýnýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirirken, etkinlik son derece keyifli anlara sahne oldu. Aktaþ Holding ailesinin bu yýlki iftar organizasyonuna Almira Hotel ev sahipliði yaparken, Alluna Havuzbaþý'nda düzenlenen iftara, Aktaþ Holding'in Kestel ve DOSAB lokasyonlarýnda hizmet veren çalýþanlarý, aileleriyle birlikte katýlým gösterdi. Aktaþ Holding Yönetim Kurulu üyelerinin de tam kadro olarak yer aldýðý organizasyonda, açýlýþ konuþmasýný yapan Aktaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Þahap Aktaþ; bereketin, paylaþmanýn, hoþgörünün, huzurun simgesi, 11 ayýn sultaný Ramazan Ayý'nda, çalýþanlarýyla birlikte iftar sofrasýnda bir araya gelmenin mutluluðunu yaþadýðýný kaydederek, çalýþma hayatýyla beraber, aile sorumluluðunun önemine dikkat çekti. "Doðru ve Kararlý Adýmlarla Büyümeye Devam Edeceðiz" "Aktaþ Holding olarak, her geçen gün büyümekte olan ülkemiz ekonomisine, çok ciddi oranda katma deðer saðlayarak, planlamýþ Ýftar Programme from the Aktaþ Holding Family As Aktaþ Holding held its traditional yearly iftar organization in Bursa this year, with the participation of all of its employees, colorful scenes were observed during the iftar meal organized at Almira Hotel. As Aktaþ Holding held its traditional yearly iftar organization with broad participation of its employees, the event was full of pleasant moments. This year Almira Hotel was the host of Aktaþ Holding's iftar organization, and Aktaþ Holding's employees from Kestel and DOSAB locations participated the iftar meal held at Alluna Poolside with their families. Aktaþ Holding Administrative Board Chairman Þahap Aktaþ, who made the opening speech in the organization which Aktaþ Holding Administrative Board members attended with full complement, stated that he was extremely happy to be together with the employees during Ramadan, the sultan of 11 months and the symbol of abundance, sharing, tolerance and tranquility, and called attention to the importance of family responsibility in addition to work life. "We Will Continue Growing With Right and Decisive Steps" Þahap Aktaþ said "as Aktaþ Holding, we are provide a significant amount of added value to the growing economy of our company and we have integrated out planned future projections with the current economic goals of our country" and emphasized his faith in his employees, saying "We olduðumuz gelecek hedeflerimizi, ülkemizin mevcut ekonomik hedefleriyle bütünleþtirmiþ durumdayýz" diyen Þahap Aktaþ, doðru ve kararlý adýmlar atarak, yapmýþ olduðumuz uzun vadeli yatýrýmlarýn karþýlýðýný alacaðýmýza inanýyoruz. Bu konuda sizlere güvenim tam" diyerek, çalýþanlarýna olan inancýný vurguladý. Þahap Aktaþ, iftar etkinliðinin babalar günü ile ayný güne denk gelmesi sebebiyle de, tüm babalarýn bu özel gününü kutlamayý unutmadý. Þahap Aktaþ'ýn konuþmalarýnýn ardýndan da sözü, Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol aldý. "Yatýrým Müjdesi" Ýçerisinde bulunduðumuz Ramazan ayý münasebetiyle, tüm Ýslam âleminin Ramazan'ýný kutlayarak sözlerine baþlayan Erol, ülkemiz ve dünya ekonomisindeki son geliþmeler ve Aktaþ Holding'in gelecek hedeflerine deðinerek, yapýlacak olan yeni yatýrýmlarýn müjdesini verdi. Aktaþ Holding olarak, ilerleyen süreçle ilgili çok kapsamlý, yeni çalýþmalar yürüttüklerini belirten Erol, "Ayný þekilde kýsa süre sonra hizmet vermeye baþlayacak olan yeni fabrika binamýzýn tamamlanmasýyla da, Aktaþ Holding adýna yepyeni bir süreç daha baþlamýþ olacak. Bu yeni yapýlanmalarýmýz ile beraber Aktaþ Holding'in, sektöründe hak ettiði konum olan zirveye ulaþacaðýna yürekten inanýyorum" ifadelerini kullandý. Aktaþ Holding ailesinin geleneksel iftar buluþmasý, babalar gününe özel yapýlan çerçevede, çocuklarýn babalarýyla birlikte fotoðraf çektirmesiyle sona erdi. believe that we will be rewarded for our long-term investments, by taking right and decisive steps. My faith in you regarding this is full". As the iftar meal event coincided with the father's day, Þahap Aktaþ did not forget to congratulate this special day of all fathers. After Þahap Aktaþ's speeches, Aktaþ Holding Executive Board Chairman and Administrative Board Member Sami Erol took the floor. "Investment News" Erol, started his speech by congratulating all Islam world's Ramadan on the occasion of the month of Ramadan we are in, addressed the recent developments in our country's economy and the world economy and the future goals of Aktaþ Holding, and gave good about the new investments that will be made. Erol stated that they, As Aktaþ Holding, conducted very comprehensive work regarding the proceeding process and said "similarly, with the completion of our new factory building which will begin operation in a short time, a brand new period will begin for Aktaþ Holding. I wholeheartedly believe that Aktaþ Holding will reach the top, which is what it deserves in its sector, through these new structuring of ours." The traditional iftar meal get-together of Aktaþ Holding family ended with that fathers and children had their photograph taken, in a special frame which was specially made for father's day. 10

13 Ak-Ýzo' dan Almanya'da Yeni Atýlýmlar Aktaþ Holding Yapý Grubu'nda bulunan Ak-Ýzo, Almanya'da gerçekleþtirdiði toplantýlar kapsamýnda, sektörün en iyi firmalarý arasýnda bulunan DURAPROOF firmasýný ziyaret ederek, karþýlýklý iþbirliði yapma yönünde önemli görüþmelere imza atarken, portföyünde EPDM membran harici tüm su yalýtým örtülerini de barýndýran WOLFIN ve Hollanda kökenli DADO firmalarýyla da EPDM membran satýþý ile ilgili bilgi alýþveriþinde bulundu. Aktaþ Holding Yapý Grubu'nda yer alan Ak-Ýzo, yurt içi ve yurt dýþýnda gerçekleþtirdiði birbirinden önemli toplantýlar kapsamýnda, geleceðe yönelik farklý firmalarla çeþitli ticari iliþkiler gerçekleþtirilmesi adýna, kritik adýmlar atmaya devam ediyor. AK-Ýzo son olarak, bir dizi ziyaret çerçevesinde Almanya'ya giderken, burada EPDM membran konusunda sektörün önemli oyuncularýyla bir araya geldi. 3 gün süresince gerçekleþtirilen görüþmelerde, ticari iþbirliði yapýlmasý yönünde önemli adýmlar atýlýrken, ziyaretin ilk gününde sektörün en iyi firmalarýndan DURAPROOF firmasý ile bir araya gelen Ak-Ýzo, firmayla olasý iþbirlikleri yönünde görüþürken, bir sonraki ziyaretin Temmuz ayýnda Aktaþ Holding DOSAB lokasyonunda olmasý da kararlaþtýrýldý. Almanya'da gerçekleþtirilen ziyaretlerin ikinci gününde, ICOPAL Holding bünyesinde bulunan ve üretim / satýþ portföyünde EPDM membran harici, tüm su yalýtým örtülerini barýndýran WOLFIN firmasý ile karþýlýklý ticaret konularýnda görüþmeler yapýldý. Ak-Ýzo'nun Almanya'da gerçekleþtirdiði ziyaretlerin son gününde Belçika, Hollanda, Luxemburg'tan oluþan BENELUX ülkeleri satýþ bayiliði konusunda, Hollanda kökenli DADO firmasý ile EPDM membran satýþý ile ilgili karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunulurken, görüþmeler son derece verimli geçti. "Ak-Ýzo Gelecekten Umutlu" Ak-Ýzo'nun, dünyanýn birçok bölgesinde gerçekleþtirilen ve sektörün önemli oyuncularýnýn bir araya geldiði bu tip toplantýlarda, sektör temsilcilerinden büyük ilgi gördüðünü ifade eden Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, bugüne kadar göstermiþ olduklarý baþarýlý çalýþmalarýn, gelecek adýna önemli referanslar oluþturduðuna dikkat çekerek, Almanya'da gerçekleþtirilen görüþmeler neticesinde, kýsa sürede önemli geri dönüþler alacaklarýnda dair inancýnýn tam olduðunu söyledi. New investments in Germany by Ak-Izo Ak-Izo, which is in the building group of Aktaþ holding, has visited DURAPROOF company which is among the best companies of the sector in the scope of the meetings she performed in Germany and signed important negotiations for making mutual cooperation while done information sharing related with the EPDM membrane sales with WOLFIN which maintains all water insulation covers other than EPDM membrane in her portfolio and DADO company with Netherland origin. Ak-Izo, which is in the building group of Aktaþ holding, continues taking important steps in order for realizing various commercial relations with different companies for the future in the scope of the meetings which each one is important from each other, which she performs in and outside the country. While AK-Izo, finally, went to Germany in the frame of a series of visiting, she gathered with the important players of the company on EPDM membrane here. In the negotiations realized for 3 days, while important steps are taken for making commercial cooperation, while Ak-Izo, gathering with the DURAPROOF company, which is among the best companies of the industry, in the first date of the visit, negotiating for the possible cooperation with the company, it was also decided that the next visit will be in the DOSAB location of Aktaþ Holding in July. In the second day of the visits realized in Germany, negotiations on the mutual commerce were made with WOLFIN company, which is in the organization of ICOPAL Holding and which maintains all water insulation covers, other than EPDM membrane, in the production / sales portfolio. In the last day of the visits which Ak-Izo performed in Germany, while mutual information sharing was made related with EPDM membrane sales with DADO company, with Netherland origin, on sales dealership in the BENELUX countries which consist of Belgium, Netherland and Luxemburg, the negotiations passed extremely productive. "Ak-Izo is hopeful for the future" Sami Erol, chief executive officer and member of the board of directors of Aktaþ Holding, stating that Ak-Izo takes great interest from the representatives of the sector in such meetings which are performed in many regions of the world and where the important players of the sector come together, remarked that the successful activities they indicated until today form important references in the name of the future and said that his belief that there will be important returns in a short time as a result of the negotiations performed in Germany is full. AKTAÞ'TAN HABERLER / NEWS FROM AKTAS 11

14 Aktaþ Eðitim Vakfý, Engelsiz Yüreklerin Sesi Oldu SOSYAL SORUMLULUK & ORGANÝZASYONLAR / SOCIAL RESPONSIBILITY&ORGANISATIONS 12 Aktaþ Eðitim Vakfý, Boðaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eðitim Laboratuvarý (GETEM) tarafýndan baþlatýlan ve görme engelli bireylerin, yazýlý bilgi kaynaklarýna sýnýrsýzca eriþimini kolaylaþtýran "Sesli Kitap" projesine destek vererek, engelsiz yüreklere gönülden ses verdi. Aktaþ Eðitim Vakfý, sosyal sorumluluk çalýþmalarý kapsamýnda çok özel bir çalýþmaya daha imza atarak, görme engelli bireyler için fayda saðlayan "Sesli Kitap" projesine tam destek verdi. Aktaþ Eðitim Vakfý; Boðaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eðitim Laboratuarý (GETEM) tarafýndan 2006 yýlýnda oluþturularak, görme engelli bireylerin Türkçe ve Ýngilizce seslendirilmiþ kitap, makale, ders notu ve günlük gazeteleri okumalarýna yardýmcý olarak, bilgiye ulaþmalarýna destek saðlayan dijital kütüphane için Aktaþ Holding bünyesinde kitap okuma çalýþmalarýna baþladý. Aktaþ Holding Yönetim Kurulu'nun da büyük destek verdiði "Sesli Kitap" projesi çalýþmalarý kapsamýnda, Aktaþ Holding personeli 11 Mayýs Görme Engelliler Günü'nde baþlayan okuma günleriyle, demo kayýtlarýnda ilk adýmý atmýþ oldu. Kitap seslendirme çalýþmalarýnda, projeye destek veren Aktaþ Holding personelinin ilk olarak, ses tonunun ve diksiyonun uygunluðu ölçüsünde ses kaydý yapýlarak, eksiklerin giderilmesinin ardýndan, Aktaþ Eðitim Aktaþ Education Foundation gave a sincere sound by supporting the "audio book" project, started by the visually impaired technology and education laboratory (GETEM) of Bosporus University and easing the unlimited access of the individuals with visual impair to written information sources. Aktaþ Education Foundation has signed a very special activity in the scope of the social responsibility activities and gave full support to the "audio book" project providing benefit to the visually impaired individuals. Aktaþ Education Foundation has started the book reading activities in the organization of Aktaþ Holding for a digital library providing support to reach the information by helping that the visually impaired individuals read book, article, course notes, and daily papers vocalized in Turkish and English by establishing in 2006 by the Visually Impaired Technology and Education Laboratory (GETEM) of Bosporus University. In the scope of the "audio book" project, to which the board of directors of Aktaþ Holding gave great support, Aktaþ Holding personnel has taken the first step in the demo records with the reading days started in the May 11 visual day. Vakfý tarafýndan GETEM'e seslendirilmesi talep edilmiþ kitaplar arasýndan kitap seçimi yapýlmasýyla birlikte, seçilen kitaplarýn uygun zaman dilimlerinde seslendirilmeye baþlanmasý hedefleniyor. "Aktaþ Eðitim Vakfý Farkýndalýk Yaratmaya Devam Edecek" Aktaþ Eðitim Vakfý olarak, böylesine anlamlý bir projeye destek vermekten dolayý büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade eden Aktaþ Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlknur Aktaþ, Aktaþ Eðitim Vakfý'nýn hemen her platformda, engelsiz dostlarýmýz için farkýndalýk yaratmaya ve onlar yararýna gerçekleþtirilen her türlü etkinliðe, destek olmaya devam edeceðini söyledi. "Engelli Olmak Bir Kusur Deðildir" "Engelli olmak asla kusur deðildir. Unutulmamalýdýr ki her insan bir gün engelli olabilir. Bu nedenle, toplum olarak duyarlýlýkla engelli vatandaþlarýmýza gereken desteði saðlamalý ve onlarý yalnýz býrakmamalýyýz" diyen Aktaþ, projeye destek veren herkese teþekkürlerini iletirken, bu faydalý çalýþmanýn toplum genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý için Aktaþ Eðitim Vakfý olarak ellerinden geleni yapacaklarý sözünü verdi. Aktaþ Education Foundation became the sound of unhindered hearts After the lacking points are removed by making the sound recording with the scale of the compatibility of the tone of voice and diction, at first, of the Aktaþ Holding personnel, supporting the project in the book vocalization activities, it is targeted that the selected books are started to be vocalized in the suitable time zone as the book selection was made among the books requested to be sounded by the Aktaþ Education Foundation to GETEM. "Aktaþ Education Foundation will continue to create awareness" Ýlknur Aktaþ, chairman of the board of the Aktaþ Education Foundation, stating that they, as Aktaþ Education Foundation, are glad to give support such a meaningful project, said that Aktaþ Education Foundation will continue to create awareness for our unhindered friends in almost all platforms and to support all kinds of activities realized on behalf of them. "We shouldn't leave them alone" Aktaþ, saying that "We should provide the necessary support under all circumstances to the disabled citizens and not leave them on their own", gave the promise that they would do their best for popularizing this useful activity across the society when conveying her thanks to everybody who gave support to the project.

15 Sami Erol Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Chief Executive Officer and Member of the Board of Directors, Aktaþ Holding Hayatýmýzýn pek çok aþamasýnda, gerek mesleki kariyerimizde gerekse de gündelik yaþamýmýzda çeþitli problemlerle karþýlaþabilmekte, bu problemlerin çözümü için de duygusal veya mantýksal yaklaþýmlarla, en doðru kararý vermek durumunda kalýyoruz. Herhangi bir konuda karar alma süreci, duygularýmýzýn ve mantýðýmýzýn iç içe geçerek gerçekleþtirdiði karmaþýk bir yapýdýr. Bu aþamada karþýmýza çýkan problemleri çözebilmek için en doðru ve saðlýklý kararlarý vermeye gayret ederken, akýlcý ve mantýða dayalý olarak verilen kararlarýn da hayatýmýzý büyük ölçüde kolaylaþtýrdýðýný sýklýkla görmekteyiz. Kendi hayatýmdan örnek verecek olursak, bugüne dek almýþ olduðum tüm kararlarda, daima insani deðerleri ön planda tutarak, hem bireysel hem de toplumsal açýdan faydalý sonuçlar ortaya çýkarmaya özen göstermeye çalýþtýðýmý ve bunu da, etkin kararlar alabilme yeteneðime borçlu olduðumu söyleyebilirim. Özellikle iþ dünyasýnda, süreç yönetimi ve zaman yönetimi olduðu kadar, ortak aklýn gücünü benimsemek, sorumluluk duygusuna sahip olup, hangi iþ olursa olsun iþini en iyi ve doðru þekilde yaparak, verimli sonuçlar ortaya çýkarabilmek gerçekten çok önemli Karar alma ve uygulama süreçlerinde, yenilikçi bakýþ açýsýna sahip olan ve yaratýcý fikirleri benimseyen bireylerin, yaþadýðý toplumda her zaman için baþarýya ulaþmýþ, kiþisel ve toplumsal açýdan faydalý sonuçlar ortaya çýkarmýþ kiþiler olduklarýna sýklýkla rastlýyoruz. Büyüklüðü hangi ölçekte olursa olsun; var olan bir projede, etkin kararlar alabilmek için mevcut çalýþmanýn süreç ve sonuçlarýyla birlikte bütünsel bir þekilde deðerlendirilmesi ve o prensip doðrultusunda hareket edilmesi gerekiyor. Mesleki kariyerim boyunca, kendime temel ilke olarak benimsediðim misyonum, öncelikle yaþadýðýmýz topluma ve çevreye deðer katan çalýþmalara imza atmak, daha sonra da geleceðe giden yolda, hizmet verdiðim kuruma bu yönde bir þeyler sunarak, ortaya güzel sonuçlar çýkarabilmek olmuþtur. Aktaþ Holding ailesine katýldýðým günden bu yana da, hep bu doðrultuda hareket ederken, kurumsal açýdan almýþ olduðumuz tüm kararlarda, hem insan kaynaðý açýsýndan yetkin bireyleri kazandýrarak þirketimize deðer katmak, hem de stratejik ve vizyonel bakýþ açýsýyla, þirketimizin finansal açýdan deðer kazanmasý adýna doðru adýmlarý atmaya özen gösterdik. Bireylerin, kariyer planlamalarýný yaparken bu bakýþ açýsýna sahip olmasý, eminim ki toplumda çok daha yetkin ve sorumluluk sahibi kiþilerin çoðalmasýna, bu sayede de baþta ülkemize ve yaþadýðýmýz topluma olmak üzere, tüm insanlýða faydalý nesillerin oluþmasýna katkýda bulunacaktýr. We may face with various problems in a lot of stages of our life, both in our professional career and daily life and have to give the most correct decision with emotional or logical approaches for the solution of these problems. The process of having a decision on any subject is a complex structure where our feelings and logic realize by interlocking. While trying to give the most correct and solid decisions in order to solve the problems fronted us at this stage, we frequently see that the decisions rationalist and given based on logic are also ease our lives. Let me give you an example from my life, for all decisions I took until today, I can say that I endeavored to reveal useful results both individually and socially by always keeping the humanistic values at the forefront and I owe this to my ability to have efficient decisions. Especially in the business world, adopting the power of the common mind as much as the process management and time management, having the responsibility feeling, revealing productive results by doing the duty in the best and most correct way, regardless of the duty, are very important We frequently see that the individuals who have the innovative approach and adapted creative ideas in the decision taking and applying processes are the persons who always accomplished in the society he/she lives in, created useful results with respect to the person and society. In order to take efficient decisions in an existing project, regardless of the size it has, it is required that the existing activity is evaluated in a holistic way together with the process and results and action is taken according to that principle. During my professional career, my mission I adapted as a basic principle for myself is to sign the activities which add value first to the society we live in and the environment, then being able to reveal beautiful results by presenting something accordingly to the institution I serve in the road going to the future. From the day I entered the Aktaþ Holding family to today, we have cared both to add value to our company by bringing competent individuals to our company with respect to the human resources and to take correct steps in order that our company gets value in terms of finance with a strategic and visionary approach in all decisions we took with the perspective of corporation. Individuals having this approach when making their career planning, I am sure that, will have a contribution that the number of persons competent and have responsibility will increase in the society and by this means the generations which are beneficial for all humanity especially to our country and the society we live in will be created. ÝÞ HAYATINDA ETKÝN KARAR ALABÝLME YÖNTEMLERÝ / METHODS TO TAKE EFFECTIVE DECISIONS IN PROFESSIONAL LIFE 13

16 Sami Erol'dan Mükemmelliðe Yolculuk Sürecinde Kalite Vurgusu KalDer Bursa Þubesi ve BUSÝAD iþbirliðiyle, bu yýl 13.sü düzenlenen Kalite ve Baþarý Sempozyumu'nda, "Marka Deðerler" baþlýklý oturumun baþkanlýðýný üstlenen Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, sürdürülebilir baþarý ve kaliteye vurgu yaptýðý konuþmasýyla katýlýmcýlardan tam not alýrken, Aktaþ Holding de 2 gün süren dev organizasyona, oturum sponsorluðu desteðinde bulundu. Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, Türkiye Kalite Derneði (KalDer) Bursa Þubesi ve Bursa Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (BUSÝAD) tarafýndan bu yýl 13'üncüsü düzenlenen Kalite ve Baþarý Sempozyumu'nda, "Marka Deðerler" baþlýklý oturumun baþkanlýðýný üstlenirken, oturumda sürdürülebilir baþarý ve kaliteye iliþkin verdiði bilgilerle katýlýmcýlardan tam not aldý. Her yýl farklý bir tema ile gerçekleþtirilen ve 3 bine yakýn kiþinin takip ettiði sempozyum, bu yýl da iþ ve yaþam kalitesi konusunda duayen konuþmacýlarýn katýlýmýyla düzenlenirken, ayný zamanda KalDer Bursa Geçmiþ Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný olan Erol, baþkanlýk ettiði oturum süresince, sempozyumu takip edenlere oldukça faydalý bilgiler aktardý. Oturumda, "Küresel marka oluþumunda vizyon yaklaþýmý çok önemlidir. Vizyon, içselleþtirme becerisini de gerektiriyor. Küresel markalarýn koþulsuz müþteri memnuniyeti ve sürekli iyileþtirme ile birlikte, yaþam kalitesi ve sürdürülebilir kalkýnmaya önem vermesi gerekiyor" þeklinde konuþan Sami Erol, markalar için deðerler yaklaþýmý ve deðerler silsilesinin de dikkate alýnmasý gerektiðini ifade etti. "Markalaþma Süreci Uzun Soluklu Olmalý" Çevrenin korunmasý ve topluma örnek teþkil edecek uygulamalarýn gerçekleþtirilmesi gerektiðini belirten Erol, "Markalaþma süreci uzun soluklu ve sürdürülebilirlik gerektiren bir olgu. Sürdürülebilirlik henüz ülkemizde, kurumsal yapýya tam olarak entegre edilebilmiþ deðil. Firmalar için büyüklük kavramý, küresel baþarýlarda ön koþul deðildir. Yenilikçi uygulamalarýn geliþimi ve toplumsal yaklaþýmla bütünleþebilmesi önceliklidir. Ýnovatif yaklaþýmlar ve yalýn yönetim sistemi gerçekten çok önemli" diye konuþtu. "Aktaþ Holding'den Organizasyona Destek" Almira Hotel' de gerçekleþtirilen ve 2 gün süren organizasyonda, Aktaþ Holding, "Marka Deðerler" oturumuna sponsorluk desteðinde bulunurken, ilgiye takip edilen organizasyonda adýndan baþarýyla söz ettirdi. Ýnteraktif bir þekilde gerçekleþen 13. Kalite ve Baþarý Sempozyumu'nda katýlýmcýlar, konuþmacýlara sorular yöneltme imkâný da bulurken, oturumun sonunda Sami Erol, konuþmacýlarla hatýra fotoðrafý çektirmeyi ihmal etmedi. AKTAÞ'TAN HABERLER / NEWS FROM AKTAS Emphasize on quality in the process of journey to perfectness by Sami Erol While Sami Erol, chief executive officer and member of the board of directors of Aktaþ Holding, got full marks with his speech which he emphasized success and quality, who assumed the presidency of the session called "brand values" in the quality and success symposium, the 13th of which was organized this year with the cooperation of KalDer Bursa branch and BUSIAD, Aktaþ Holding provided session sponsorship support to the giant organization lasted 2 days. Sami Erol, the chief executive officer and member of the board of directors of Aktaþ Holding got the full marks with the information he gave on the sustainable success and quality in the session while he assumed the presidency of the session called "brand values" in the quality and success symposium, the 13th of which was organized this year, by Turkish Quality Society's (KalDer) Bursa Branch and Bursa Industrialists and Businessman Society (BUSIAD). While the symposium performed with different theme every year and monitored by people close to 3 thousand was organized with the participation of the doyen speakers on the business and life quality in this year, Erol, who is also president of the board of directors of former period of Kalder Bursa conveyed very useful information to the ones who monitored the symposium during the session he presided. In the session Sami Erol who spoke as "Vision approach is very important in the formation of global brand. Vision also requires internalization ability. The global brands have to give important to unconditional customer satisfaction and continuous improvement as well as quality of life and sustainable development" stated that the values approach and values series should be taken into account for the brands. "Branding process should be long-termed" Stating that the protection of environment and applications which will establish a model for the society should be realized, Erol said "Branding process is a phenomenon which is long-termed and requiring sustainability. Sustainability is not completely integrated to the corporate structure in the country yet. The notion of size is not a preliminary condition in the global successes for the companies. It has the priority that the innovative applications are developed and can be integrated with the social approach. Innovative approaches and lean management system are really very important." "Support to the organization by Aktaþ Holding" In the organization performed in Almira Hotel and lasted 2 days, Aktaþ Holding provided sponsorship support to "brand values" session while it made an impression in the organization monitored with interest. The participants had the opportunity to address questions to the speakers in the quality and success symposium 13, performed in an interactive way while Sami Erol didn't neglect to have souvenir photos with the speakers at the end of the session. 14

17 güveni hissedin Temelden çatýya, cepheden terasa su yalýtýmý çözümlerinizde EPDM membran sistemleri sunuyoruz

18 Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ Aktaþ Holding'in üretim çalýþanlarý, kendi aralarýnda gerçekleþtirdiði sosyal sorumluluk organizasyonuyla, Uludað Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ve Ýstanbul'da her biri, yaþ aralýðýndaki kýz çocuklarýnýn konakladýðý Emrullah Tunalý Çocuk Yuvasý'nýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamak adýna, son derece anlamlý bir çalýþmaya imza attý. aralýðýnda deðiþen 60 kýz çocuðun bulunduðu Emrullah Tunalý Çocuk Yuvasý'nýn, temel bakým ve ihtiyaçlarýný karþýlama konusunda, Mitsubishi Garage tarafýndan hayata geçirilen "Bir Yetime Kardeþ Olalým" projesine destek olarak, örnek bir adým attý. Her iki çalýþmaya da Aktaþ Holding'in üretim personeli büyük destek verirken, kurumlarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda; bebek bezi, kâðýt mendil, kolonyalý mendil, havlu, kot pantolon, yazlýk terlik-spor ayakkabý, leke tutmayan masa örtüsü, þiir ve hatýra defterleri, tarak, toka, cüzdan, çanta vb. gibi onlarca ihtiyaç malzemesinin teminini saðladý. SOSYAL SORUMLULUK & ORGANÝZASYONLAR / SOCIAL RESPONSIBILITY&ORGANISATIONS Aktaþ Holding'in üretim kadrosu, belirli aralýklarla gerçekleþtirdiði sosyal sorumluluk çalýþmalarýyla, Aktaþ Holding'e ve topluma deðer katmayý sürdürüyor. Aktaþ Holding'in duyarlý personeli, kendi aralarýnda gerçekleþtirdiði organizasyon kapsamýnda; Uludað Üniversite Onkoloji Hastanesi ile birlikte, Ýstanbul'un Kartal Ýlçesi'nde yer alan ve her biri yaþ Fatih Turhan Avadan ve Varol Yapýcý'nýn organizasyonuyla baþlayan destek kampanyasýna, Aktaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkanvekili R.Serkan Aktaþ'ta holding bünyesinde atýl durumda bulunan bilgisayar donanýmlarýndan (monitör, disk, kasa vb.) baðýþ yaparak, destek verdi. Aktaþ Holding'in üretim personeli, ilerleyen dönemlerde de toplum yararýna faydalý iþler gerçekleþtirmeye devam edeceklerini söyleyerek, kampanyaya destek veren herkese teþekkür ettiler. A meaningful Behavior from Aktas Holding Production Personnel Production employees of Aktas Holding put their signature under an extremely meaningful activity to meet the basic requirements of Emrullah Tunali Nursery School where the girls, each of whom is at the age of 10-13, accommodate in Istanbul together with Uludag University Oncology Hospital with the social responsibility organization performed by them among themselves. Production staff of Aktas Holding continue to add value to Aktas Holding and to the society with the social responsibility activities performed by them in certain periods. The sensitive personnel of Aktas Holding took an example step by supporting the project named "Bir Yetime Kardes Olalim" (Let's Be a Sister/Brother of an Orphan) implemented by Mitsubishi Garage to meet the basic care and requirements of Emrullah Tunali Nursery School, with 60 girls each of whom is at the age of 10-13, located in Kartal District of Istanbul together with Uludag University Oncology Hospital under the organization among themselves. While production personnel of Aktas Holding provided a great support to both activities, they arranged provision of tens of the required materials such as diaper, paper tissue, refreshing towel, towel, jeans, summer slipperssneakers, stain-proof tablecloth, poem notebook and diary, comb, hair pins, wallet, bag etc. in line with the requirements of the organizations. R. Serkan Aktas, Deputy Board Chairman of Aktas Holding also supported the campaign by donating the computer hardware which are in the idle condition within the organization of the holding (monitor, disk, board etc.) in the support campaign started with the organization of Fatih Turhan Avadan and Varol Yapici. The blue-collar personnel of Aktas Holding stated that they will continue to perform works to the benefit of the society in the following periods and they acknowledged everybody supported the campaign. 16

19 Ak-Ýzo, 38. Uluslararasý Yapý Fuarý Turkeybuild Istanbul da Göz Doldurdu Aktaþ Holding Yapý Grubu'nda bulunan Ak-Ýzo, dünyanýn en büyük yapý fuarlarýndan biri olan ve Türkiye'nin de içinde yer aldýðý; Balkanlar, Baðýmsýz Devletler Topluluðu (BDT) ülkeleri, Orta Doðu ve Kuzey Afrika'yý kapsayan, bölgenin en büyük yapý malzemeleri fuarý konumundaki '38. Uluslararasý Yapý Fuarý Turkeybuild Istanbul' dan, son derece baþarýlý sonuçlarla dönmeyi baþardý. Aktaþ Holding Yapý Grubu'nda yer alan Ak-Ýzo, Ýstanbul'un ev sahipliðinde bu yýl 38'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin de içinde yer aldýðý; Balkanlar, Baðýmsýz Devletler Topluluðu (BDT) ülkeleri, Orta Doðu ve Kuzey Afrika'yý kapsayan, bölgenin ve dünyanýn en büyük yapý malzemeleri fuarý konumundaki "Uluslararasý Yapý Fuarý Turkeybuild Istanbul" da, baþarýyla yer aldý. Akizo'nun, EPDM membran markasý Lineflex ile ilgili boy gösterdiði fuarda, üstün Ar-Ge çalýþmalarýyla ürettiði son teknoloji ürünü EPDM membranlar katýlýmcýlarýn büyük ilgisi çekerken, organizasyon süresince yurtiçi ve yurtdýþýndan gelen çok sayýda müþteri ve potansiyel müþteri adaylarýyla verimli görüþmeler gerçekleþtirildi. Dünyanýn en büyük beþ yapý fuarýndan biri olarak bilinen 38. Uluslararasý Yapý Fuarý "Turkeybuild Istanbul" da, dünyanýn her bölgesinden sektör temsilcileri ve ziyaretçiler, yapý sektöründeki son trendleri ve ürünleri yakýndan inceleme fýrsatý buldu. Ak-Ýzo'da, özellikle dünyada en önemli kaynaklardan bir tanesi olan su konusunda uzmanlaþarak, Türkiye'de bu konuda üretim yapan tek marka olan Lineflex ile organizasyonda adýndan en çok söz ettiren firmalardan biri olarak, dikkatleri üzerine çekti. 100 bin metrekarelik 14 salon ve açýk alanýn yer aldýðý, bin 250 üretici firmanýn katýlýmýyla gerçekleþen, 17 bin 400 ürün, teknoloji ve hizmetin sergilendiði organizasyonu, yaklaþýk 110 bin kiþi ziyaret ederken, Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, Ak-Ýzo olarak fuarda kendilerine gösterilen ilgiden bir hayli mutlu olduklarýný ifade etti. "Ak-Ýzo Sektöre Yenilik Katmaya Devam Edecek" Ülkemizde ve dünyada yapý sektörüne yönelik gerçekleþtirilen hemen her türlü organizasyonda Ak-Ýzo olarak yer almaya özen gösterdiklerini belirten Erol, AK-Ýzo 'nun, üstün AR-GE çalýþmalarý sonucu ürettiði dünya standartlarýndaki EPDM membranlarýn, sektöre kazanýmlar saðlamaya devam edeceðini söyledi. Fuar kapsamýnda, yeni iþbirliði görüþmeleri gerçekleþtirdiklerini aktaran Erol, Aktaþ Holding olarak hizmet verilen her iþ kolunda, en üst düzey müþteri memnuniyeti yaklaþýmýyla hareket ettiklerini vurgulayarak, deðiþken pazar taleplerine uygun, etkin çözümler sunmayý sürdüreceklerini ifade etti. Ak-Izo impressed in Turkeybuild Istanbul, 38th international building exhibition Akizo, which is in the building group of Aktaþ Holding, managed to return with extremely successful results from the "38th international building exhibition Turkeybuild Istanbul", which is one of the biggest building exhibitions of the world and which has the position of the biggest building materials exhibition of the region covering Balkans, commonwealth of independent states (CAC), the Middle East, and North Africa, which Turkey is also in. Akizo, which is in the building group of Aktaþ Holding, participated successful in the "international building exhibition Turkeybuild Istanbul", 38th of which was organized this year and which has the position of the biggest building materials exhibition of the region and the world, covering Balkans, commonwealth of independent states (CAC), the Middle East, and North Africa, which Turkey is also in. While the EPDM membranes, a state of the art technology product, she produced with superior R&D studies took great attraction from the participants in the exhibition where Akizo appeared related with Lineflex, an EPDM membrane brand, productive interviews were performed with a lot of customers and potential customer candidates coming from the country and abroad during the organization. The sector representatives and visitors across the world had the opportunity to closely evaluate the last trends and products in the building sector in 38th International building exhibition "Turkeybuild Istanbul", which is known as one of the biggest five building exhibitions of the world. Ak-Izo, as one of the companies which was mentioned most in the organization with Lineflex, which is the only brand, which makes production in this subject in Turkey, especially by expertizing on water which is one of the most important resources in the world. While approximately 110 thousand persons visited the organization where 14 halls and open areas of 100 thousand square meters were situated, which was performed with the participation of 1250 producer companies, where 17 thousand 400 products, technologies and services were presented, Sami Erol, chief executive officer and member of the board of directors of Aktaþ Holding, stated that they are quite happy for the interest given to them in the exhibition. "Ak-Izo will continue adding novelty to the sector" Erol, stating that they care to be in almost all kinds of organizations performed for the building sector in the country and world as Ak-Izo, said that EPDM membranes, compatible with world standards, which Ak-Izo produced as a result of superior R&D studies, will continue providing gains to the sector. Conveying that they performed new cooperation meetings in the scope of the exhibition, Erol emphasized that they, as Aktaþ Holding, act with the highest level customer satisfaction approach in each industry which service is given and stated that they will continue providing efficient solutions compatible with the changing market demands. AKTAÞ'TAN HABERLER / NEWS FROM AKTAS 17

20 Aktaþ Holding, 13. Ýnsan Kaynaklarý Zirvesi'ne Katýldý Aktaþ Holding, Türkiye Ýnsan Yönetimi Derneði (PERYÖN) Güney Marmara Þubesi tarafýndan, bu yýl 13'üncüsü düzenlenen ve yeni insan kaynaklarý süreci, insan yönetiminin önemi, bugünü ve geleceðinin ön plana çýkarýldýðý "Ýnsanca" temalý Ýnsan Kaynaklarý Zirvesi'nde yer aldý. Aktaþ Holding, Türkiye Ýnsan Yönetimi Derneði (PERYÖN) Güney Marmara Þubesi tarafýndan 12 yýldan bu yana düzenlenen ve insan kaynaklarý alanýnda birbirinden önemli isimlerin buluþtuðu Ýnsan Kaynaklarý Zirvesi'ne katýldý Mayýs tarihleri arasýnda Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ýnsanca" temalý organizasyon, insan kaynaklarýna ilgi duyan herkesin bir araya getirirken, Ali Týnaz'ýn sunumuyla renk kattýðý zirvede, insan yönetiminin önemi konusunda çok deðerli paylaþýmlar ortaya kondu. Geleneksel ÝK yaklaþýmlarýnýn yerini alan yeni ÝK süreçleri, insan yönetiminin önemi, bugünü ve geleceði, yetenek yönetimi, ÝK ve sosyal medya, kurumsal koçluk sistemi gibi birbirinden çarpýcý konu ve içerikler masaya yatýrýldýðý organizasyona; Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol ile birlikte, Aktaþ Holding ÝK çalýþanlarý katýlým gösterdi. Organizasyon kapsamýnda; Fox TV Ana Haber Sunucusu, Gazeteci Fatih Portakal, Eðitimci Mehmet Kocabaþ, Ýtalya'nýn Bocconi Üniversitesi'nden Ýþletme ve Ýþletme Yönetimi Yüksek Lisansý (MBA) alanýnda dünyanýn en çok tanýnan isimleri arasýnda yer alan Prof. Dr. Markus Venzin, Koç Üniversitesi'nden Psikolog Doç. Dr. Azmi Varan, Koç Mobbing Uzmaný Çaðlar Çabuk ve Vodafone Türkiye'den Ýþ Güvenliði Kýdemli Müdürü V. Ergün Tüzün gibi birbirinden kýymetli konuþmacýlar, 2 gün boyunca katýlýmcýlara yönelik önemli paylaþýmlarda bulundu. AKTAÞ'TAN HABERLER / NEWS FROM AKTAS Aktaþ Holding participated in the 13th human resources summit Aktaþ Holding participated in the human resources summit, the 13th of which was organized this year by the South Marmara Branch of Turkish Human Management Society (PERYON) and new human resources process, importance, today and future of human management are brought into forward, with the theme of "humanly". Aktaþ Holding participated in the human resources summit which is organized by the South Marmara Branch of Turkish Human Management Society (PERYON) for 12 years and where names important from each other in the human resources area met. While the organization organized in the Merinos Ataturk Congress and Culture Center between May 21 and 22 with the theme of "Humanly", gathered everybody who are interested in the human resources, very precious sharing were revealed on the importance of human management in the summit where Ali Týnaz colored up with his presentation. Aktaþ Holding HR employees attended together with Sami Erol, chief executive officer and member of the board of directors of the Aktaþ Holding, to the organization where subjects and contents, striking from each other like new HR processes replacing the traditional HR approaches, importance, today and future of human management, talent management, HR and social media, corporate coaching system. In the scope of the organization, Fatih Portakal, Fox TV anchorman, Mehmet Kocabaþ, educator, Prof. Dr. Markus Venzin, among the most well-known persons in the business and business management post graduate (MBA) area, from Bocconi University of Italy, Psychologist Doc. Dr. Azmi Varan, from Koc University, Çaðlar Çabuk, Koç mobbing expert, and V. Ergün Tüzün, work safety senior manager from Vodafone Turkey made important sharing for the participants. 18

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

İnnovative Designs Yenilikçi Tasarımlar İntelligent Architecture Akılcı Mimarlık

İnnovative Designs Yenilikçi Tasarımlar İntelligent Architecture Akılcı Mimarlık İnnovative Designs Yenilikçi Tasarımlar İntelligent Architecture Akılcı Mimarlık HAKKIMIZDA İnsanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve yapılar sunan, yaşam kalitelerini arttıran ve kendini sürekli geliştiren

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT?

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? 1 Expokent Fact Sheet (Kasım/November 2013) ENGLISH Working on the idea: since 2010 Established: 31/05/2012 Office with full equipment : 140m 2 in Çukurambar one of Ankara s

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

Yılların Tecrübesi, Teknolojinin Gücüyle... Experiences of years, the power of

Yılların Tecrübesi, Teknolojinin Gücüyle... Experiences of years, the power of Yılların Tecrübesi, Teknolojinin Gücüyle... Experiences of years, the power of technology... 4 Hakkımızda / About Us www.ayazotomat.com GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER RECEP AYAZ İŞLETME MÜDÜRÜ / BUSINESS

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION Ömer Kalli WDU Uzman Dünya Engelliler Vakfı ( DEV ) Engelliler adına ve yararına kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur. World Disability Foundation ( WDF

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

just like all, but unique!

just like all, but unique! just like all, but unique! v v Amatör ruhumuzu koruyarak profesyonel işler çıkartıyoruz... Tecrübeli ve her biri konularının uzmanı departman yöneticilerimiz ile sürekli yenilikleri takip eden, teknolojik

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

İŞVEREN ANKETİ Employer Survey

İŞVEREN ANKETİ Employer Survey İŞVEREN ANKETİ Employer Survey Tarih Date :././ DEĞERLI ILGILI, Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding, Türkiye'nin En Fazla Patent Üreten Firmasý Seçildi Aktaþ Holding was elected as the company producing the maximum number of patents in Turkey Techno Aktas, Bulgaristan'da

Detaylı