Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding'den Ýstanbul'a Automechanika Çýkarmasý Great Presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ A Meaningful Behavior from Aktas Holding Production Personnel Aktaþ Çocuklarýnýn Havuz Keyfi Pool Fun of Aktaþ Children Ýmtiyaz Sahibi Aktaþ Holding Adýna: Sami EROL Genel Yayýn Yönetmeni: Tuðba DEMÝRSU YÜCETÜRK Aktaþ Eðitim Vakfý, Orhaneli'nde Çocuklarýn "23 Nisan Coþkusuna Ortak Oldu Aktaþ Education Foundation Shared the "April 23" Enthusiasm of Children in Orhaneli 19 Editör: Gözde YENÝDOKUR Yayýn Kurulu: Sami EROL Tuðba DEMÝRSU YÜCETÜRK Gözde YENÝDOKUR 10 Aktaþ Holding Ailesi nden Renkli Ýftar Buluþmasý Ýftar Programme from the Aktaþ Holding Family Bülten Konsept, Grafik Uygulama ve Baský: Aktaþ Holding'den Personeline Kurumsal Farkýndalýk Eðitimi Corporate Awareness Training to its Personnel from Aktaþ Holding 24 Ulubatlý Hasan Bulvarý Güzeler Ýþ Merkezi 102/A Osmangazi/BURSA Tel : Fax : Sami Erol'dan Mükemmelliðe Yolculuk Sürecinde Kalite Vurgusu Emphasize on Quality in the Process of Journey to Perfectness by Sami Erol

3 Þahap AKTAÞ Aktaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Chief Executive Officer, Aktaþ Holding Deðerli Arkadaþlarým, Günümüz iþ dünyasýnda iþ saðlýðý ve güvenliði alaný, gün geçtikçe daha çok önem kazanan, çalýþma alanlarýnda ve farklý sektörlerde faaliyet gösteren her türlü iþletmede, öncelikli gerekli unsurlardan biri haline gelmiþtir. Ýþ kazalarýnýn önüne geçilmesi aþamasýnda, iþ güvenliðinin iþletmenin her bir kademesinde dikkat edilmesi gerektiði hususu, ülkemizde de bu yönde gerçekleþtirilen faaliyetlerle birlikte, toplumsal bilincin arttýrýlmasýna yönelik etkin çalýþmalarla desteklenmektedir. Ýþ saðlýðý ve güvenliði kriterlerinin saðlandýðý çalýþma þartlarýnda, çalýþanlarýn mutluluðunun yaný sýra, üretimsel bazda yaþanan kalite ve verimin de arttýðý, net bir þekilde görülmektedir. Bizler de Aktaþ Holding olarak, çalýþanlarýmýzýn huzur ve mutluluðu doðrultusunda, iþ saðlýðý ve güvenliði kriterlerini en üst düzeyde uygulamaya özen gösteren, sahip olduðumuz tüm sorumluluðun bilincinde olan bir þirket konumundayýz. Sektöründe dünyanýn en büyük firmalarýndan biri olan Aktaþ Holding, iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda gerek çalýþanlarýna saðladýðý temel eðitimlerle, gerekse de talimatlar doðrultusunda gerçekleþtirdiði uygulamalarla, bu alanda da örnek gösterilen kuruluþlar arasýnda yer almayý baþarmýþtýr. Çalýþanlarýmýzýn bizim en deðerli varlýklarýmýz olduðu prensibiyle hareket ederek, onlarýn saðlýðýnýn ve güvenliðinin þirketimizde temel öncelik olduðunu önemle vurgulamak istiyorum. Her alanda büyümeye devam eden Aktaþ Holding'in, insan odaklý yaklaþýmý ve güvenlik hassasiyeti, diðer tüm kurumlara örnek teþkil etmeye devam edecektir. Saygýlarýmla, Dear Friends, The importance of occupational health and safety is increasing every day in today's business world and it has become an indispensable factor in working environments and in all enterprises operating in various sectors. Special attention should be paid to occupational safety at each level of an enterprise in order to prevent work accidents and this fact is supported by efficient activities carried out to increase social awareness in our country. In addition to increased happiness of employees in working conditions that fulfill occupational health and safety criteria, it is clearly seen that production quality and productivity also increases. As Aktaþ Holding, we are a company that strives to implement occupational health and safety criteria in line with peace and happiness requirements of our employees and we are all aware of our responsibilities. As one of the biggest companies in its sector, Aktaþ Holding has managed to become an exemplary company in respect of occupational health and safety thanks to the basic trainings provided to its employees and practices that comply with necessary guidelines. Acting upon the principle that employees are our most precious assets, I would like to emphasize that their health and safety is our top priority at our company. Growing in every field, Aktaþ Holding will continue to set an example for all other companies thanks to its human-oriented approach and safety sensitivity. Kind Regards, ÖNSÖZ / FOREWORD 01

4 R. Serkan AKTAÞ Aktaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkanvekili Deputy Chairman of the Board of Directors of Aktaþ Holding Çok Deðerli Çalýþma Arkadaþlarým, Çalýþma ortamlarýndaki fiziki þartlar sebebiyle çalýþanlarýn maruz kaldýklarý saðlýk sorunlarý mesleki risklerin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik alýnan tedbirler çerçevesinde, Bakanlýk tarafýndan çýkarýlan 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu, iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarý önüne geçmek, iþ hayatýnda ve ekonomide yaþanacak aksaklýklarýn engellenmesi adýna son derece önem arz etmektedir. Geliþmiþ toplumlarda olduðu gibi, ülkemizde de iþ gücü ve iþ günü kaybýnýn olmamasý için çalýþma hayatýnýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan iþçilerin, en iyi þartlarda çalýþmalarýný sürdürebilmesi, saðlýklý ve güvenli olan bir çalýþma ortamý sayesinde mümkündür. Þüphesiz ki iþ saðlýðý ve güvenliði unsurunda, gerçek anlamda sürekliliðin saðlanabilmesi için sadece iþçi-iþveren açýsýndan deðil, toplum nezdinde gerekli bilinçlendirme çalýþmalarýnýn yürütülmesi ve bu konuda farkýndalýk yaratýlmasý gerekmektedir. Çalýþanlarýnýn her koþulda kendilerini mutlu hissedebilmeleri için çalýþma þartlarýný en iyi düzeyde sunmaya özen gösteren Aktaþ Holding olarak, kurumsal tüm deðerlerimizde olduðu gibi, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda da gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doðrultuda, hem çalýþanlarýmýzýn bireysel açýdan iþ saðlýðý ve güvenliði hususunda bilgi - birikiminin arttýrýlmasý, hem de sosyal faaliyetlerimizle, toplumsal açýdan kazanýmlar saðlanmasý adýna çeþitli çalýþmalar yürütüyoruz. Aktaþ Holding, iþ saðlýðý ve güvenliði kültürünün yalnýzca kurum bazlý deðil, toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi adýna çalýþmalarýný sürdürmeye devam ederken; mesleki hayatta saðlýklý, mutlu ve güvenli bir geleceðin oluþturulmasý için elinden gelen gayreti göstermeye devam edecektir. Hepinize saygýlarýmý sunuyorum, My invaluable colleagues, The Occupational Health and Safety Law No. 6331, enacted by the Ministry, is extremely important for prevention of occupational accidents and occupational diseases and prevention of problems to be suffered in the business life and economy in the framework of the measures taken to eliminate health problems and occupational risks exposed by employees due to the physical conditions in the working environment. Like in the developed societies, workers, who are one of the essential elements of the working life, may continue their works on the best conditions thanks to a healthy and safe working environment to prevent loss of labor force and working day in our country. No doubt, it is required to conduct activities for raising awareness and create awareness on this issue not only for the employee-employer but also for the public to achieve a real permanency in respect of occupational health and safety. ÖNSÖZ / FOREWORD As Aktas Holding, which pays attention to offer the best working conditions to enable its employees to feel happy on each condition, we also show the required sensitivity to the issue of occupational health and safety like in all our corporate values. In this line, we carry out various activities to increase knowledge of our employees in respect of occupational health and safety individually and to get social gains with our social activities. While Aktas Holding continues its activities to ensure the occupational health and safety culture to be adopted not only on a corporate basis but also by all sections of the society, it shall continue to make its best effort to create a healthy, happy and safe future in professional life. Best regards for all of you 02

5 Sami EROL Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Chief Executive Officer and Board Member Kýymetli çalýþma arkadaþlarým, Çalýþanlarýn saðlýðý ve güvenliðini tehdit edecek tüm tehlikelere karþý gerekli önlemleri alarak, hem çalýþanýn iþ hayatýný, hem de iþletmenin iþleyiþini etkileyecek unsurlarýn önüne geçilmesi adýna, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayýnlanarak, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüðe giren 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu, bu yönde atýlmýþ çok önemli bir adýmdýr. Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önüne geçilmesi için çýkarýlan bu kanun, iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði þartlarýnýn en iyi düzeye getirilmesi için büyük önem arz ederken, iþverene de son derece önemli yükümlülükler getirmiþtir. Mesleki kaza ve hastalýklarýn önlenmesi noktasýnda, kalýcý çözümler oluþturarak, iþ gücü ve iþ günü kayýplarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný hedefleyen kanun ile birlikte, dünya genelinde olduðu gibi ülkemizde de mevcut kayýplarda önemli ölçüde azalma olduðu görülmektedir. Aktaþ Holding olarak, hem iþ gücünün, hem de iþ günü kaybýnýn önüne geçilmesi aþamasýnda, yürürlükteki Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu kriterlerine koþulsuz þartsýz uyum saðlayarak, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda gereken sorumluluklarý üst düzeyde taþýmaktayýz. Çalýþanlarýmýzýn çalýþma ortamýnda kendilerini huzurlu ve mutlu hissedebilmeleri için çalýþma þartlarýný bu yönde iyileþtirirken, iþ saðlýðý ve güvenliði eðitim faaliyetleriyle de, her bir çalýþanýmýzýn bilinçlendirilmesi yönünde adýmlar atýyoruz, atmaya da devam edeceðiz. Saygý ve Sevgilerimle, My valuable colleagues, For taking the measures required against all risks to threat health and safety of employees and preventing factors to affect both working life of the employee and operation of the business, the Occupational Health and Safety Law No. 6331, which has been in force on the 1st of January, 2013 after being published at the Official Gazette on the 30th of June, 2012, is a very important step in this direction. While this law, which was introduced to prevent occupational accidents and occupational diseases, is very important to optimize the occupational health and safety conditions in the workplaces, it has also imposed extremely significant obligations on the employer. With the law aiming at creating permanent solutions at the point of preventing occupational accidents and diseases and eliminating losses of labor force and working day, considerable decrease is seen in the current losses in our country like throughout the world. As Aktas Holding, we strictly assume the responsibilities required for occupational health and safety through unconditional compliance with the criteria of the Occupational Health and Safety Law in effect. While we improve the working conditions in this direction to enable our employees to feel restful and happy in the working environment, we take steps and shall continue to take steps to raise awareness of each employee of use with the occupational health and safety training activities. Best Regards, ÖNSÖZ / FOREWORD 03

6 Aktaþ Holding'den Automechanika Çýkarmasý Toplam 14 salonda ve metrekarelik alanda gerçekleþtirilen fuara; 41 ülkeden 1700'e yakýn þirket katýlýrken, organizasyona Aktaþ Holding adýna, Yönetim Kurulu Baþkaný Þahap Aktaþ ile Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol bizzat katýlým gösterdi. Geçtiðimiz yýla göre, katýlýmcý sayýsýnýn oldukça arttýðý bu yýlki organizasyon kapsamýnda Aktaþ Holding, dünya genelindeki paydaþlarý ve yeni müþteri adaylarýyla son derece verimli geçen görüþmelere imza atarken, fuar alanýnda kurulan stantta da, 4 gün boyunca ziyaretçilerin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. "Aktaþ Markasýna Gösterilen Ýlgiden Çok Memnunuz" Automechanika Istanbul 2015 Fuarý'nýn Aktaþ Holding adýna oldukça baþarýlý geçtiðini vurgulayan Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, fuar kapsamýnda bölgesel pazarlarda faaliyetlerini arttýrmak isteyen ülkemizdeki ve dünyadaki üreticilerin, yenilikçi ürünlerini sergilediðini anýmsatarak, dünyanýn dört bir yanýndan gelen ziyaretçilerin ve sektör temsilcilerinin, Aktaþ markasýna göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý son derece mutlu olduklarýný söyledi. "Aktaþ Holding Zirveye Doðru Yürüyor" Aktaþ Holding olarak, Automechanika Fuarý'na katýlmaya önem gösterdiklerini vurgulayan Erol, fuar süresince ve sonrasýnda, organizasyon ile ilgili etkin geri dönüþler alacaklarýna dair inancýnýn tam olduðunu söyleyerek, Aktaþ markasýna duyulan güveni fuarda net bir biçimde gördüklerini ifade etti. Aktaþ Holding, Ýstanbul'un ev sahipliðinde gerçekleþtirilen ve otomotiv sektörünün dünya genelindeki en büyük fuarlarýndan biri konumundaki Automechanika Istanbul 2015 Fuarý'nda, ülkemizi baþarýyla temsil ederken, fuar süresince, mevcut müþterileri ve potansiyel müþteri adaylarýyla yaptýðý görüþmelerden oldukça verimli geri dönüþler almayý baþardý. Aktaþ Holding olarak, sektörün zirvesinde yer alma hedefiyle çalýþmalarýna emin adýmlarla devam ettiklerini söyleyen Erol, bu kapsamlý fuarýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkürlerini iletti. Aktaþ Holding, otomotiv sektörünün dünyadaki en kapsamlý fuarlarýndan biri olarak bilinen ve Ýstanbul'un ev sahipliðinde, ülkemizde gerçekleþtirilen Automechanika Istanbul 2015 Fuarý'nda katýlýmcýlardan tam not aldý. AKTAÞ'TAN HABERLER / NEWS FROM AKTAS Aktaþ Holding, Nisan 2015 tarihleri arasýnda, TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilen Automechanika Istanbul Fuarý'nda, dünyanýn her yerinden gelen on binlerce sektör temsilcisi ve ziyaretçilerle bir araya gelirken, fuar kapsamýnda ülkemize gelen global arenadaki mevcut müþterileri ve potansiyel müþteri adaylarýyla da görüþme imkaný buldu. Great presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding successfully represented our country at Automechanica Istanbul 2015 Fair which took place in Istanbul as one of the biggest fairs around the world in automotive sector and managed to receive quite efficient feedbacks as a result of its negotiations with current and potential customers in the fair. Recognized as the leader in Turkey in air suspension bellows sector and one of the biggest three companies in the world, Aktaþ Holding was fully appreciated by the participants of Automechanica Istanbul 2015 Fair which took place in Istanbul as one of the most comprehensive fairs in the world in automotive sector. Aktaþ Holding came together with tens of thousands of sector representatives and visitors from around the world at Automechanica Istanbul Fair that was held at TÜYAP Fair Center on April 09-12, 2015 and took the opportunity of making discussions with current global customers and potential customers that visited our country as part of this fair. Approximately 1700 companies from 41 countries participated in the fair which took place in a total of 14 halls in an area of sqm, and Mr. Þahap Aktaþ, Board Chairman and Mr. Sami Erol, CEO and Board Member, participated in the fair on behalf of Aktaþ Holding. In this year's event which attracted higher number of exhibitors as compared to last year, Aktaþ Holding engaged in quite beneficial negotiations with stakeholders and potential customers from all around the world. Its stand attracted great attention of visitors during 4-day event. "We are very happy to see the interest in Aktaþ brand" Mr. Sami Erol, CEO and Board Member of Automechanika Istanbul 2015 Fair, indicated that the fair was very successful for Aktaþ Holding and reminded that the local and international manufacturers which would like to expand their activities in regional markets exhibit their innovative products during this fair. He further added that they are very happy to see the interest of visitors and sector representatives from all around the world in Aktaþ brand. "Aktaþ Holding is proceeding to reach for the top" Emphasizing that it is very important for Aktaþ Holding to participate in Automechanika Fair, Mr. Erol indicated that they are sure to receive efficient feedbacks related with this event during and after the fair and clearly observed the confidence in Aktaþ brand in the fair. Mr. Erol also added that as Aktaþ Holding, they are continuing to operate with confident steps to achieve the purpose of leading the sector and thanked all stakeholders that have contributed to the organization of this extensive fair. 04

7 Techno Aktas, Bulgaristan'daki Þirketlere Örnek Oluyor Aktaþ Holding'in Bulgaristan'da yer alan ve Avrupa ülkelerine yönelik üretim gerçekleþtiren firmasý Techno Aktas, kýsa süre önce ülkede gerçekleþtirilen "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2014" ödüllerinde kazandýðý birinciliðin ardýndan, tüm dikkatleri üzerine toplamayý baþardý. Techno Aktas, geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen "Benchmark" etkinliði kapsamýnda, Bulgaristan'ýn önde gelen þirketlerinin yetkililerini kendi tesislerinde aðýrlarken, ziyarete gelen firmalarýn, Techno Aktas'ýn sosyal aktiviteleri ve gerçekleþtirdiði faaliyetleri içeren sunumundan, oldukça etkilendiði görüldü. Techno Aktas, þirketlerin kendi performanslarýný karþýlaþtýrarak, getiri ve riskleri ölçümleme imkâný bulduðu, "Benchmark" etkinliði kapsamýnda, Bulgaristan'daki çok sayýda þirketi, mevcut tesislerinde misafir etti. Kýsa süre önce, Bulgaristan'da düzenlenen "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2014" ödüllerinde, orta ölçekli iþletmeler: çalýþan kategorisinde, birincilik ödülü almaya hak kazanarak, ülke çapýnda ses getiren Techno Aktas, yakalamýþ olduðu baþarýlý çizgiyi, gelen ziyaretçilerle paylaþtý. Etkinlikte, Techno Aktas'ýn iþ ve sosyal alanda gerçekleþtirdiði birbirinden baþarýlý hamleleri içeren sunum, katýlýmcýlarla paylaþýlýrken, ziyaretçilerin sunumdan oldukça etkilendiði görüldü. Ziyaret süresince, Techno Aktas'ýn üretim tesislerini de gezme fýrsatý yakalayan katýlýmcýlar, þirketi baþarýlarýndan dolayý kutlarken, kendilerini en güzel þekilde aðýrlayan yetkililere de teþekkür etmeyi ihmal etmedi. Aktaþ Holding'in Bulgaristan'da yer alan ve Avrupa ülkelerine yönelik üretim gerçekleþtiren firmasý Techno Aktas, Bulgaristan'da düzenlenen "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2014" ödüllerinde, orta ölçekli iþletmeler: çalýþan kategorisinde, birincilik ödülü almasýnýn ardýndan, ülkedeki çok sayýda þirkete, rol model olmaya baþladý. Techno Aktas is a model to the companies in Bulgaria Techno Aktaþ, the company of Aktaþ Holding located in Bulgaria and performing production for the European countries managed to take attraction after the first rank she won in the "Work health and safety, 2014" awards, performed in the country a short time ago. While Techno Aktas hosted the officers of the leading companies of Bulgaria in her facilities in the scope of "Benchmark" activity performed in the recent days, it was seen that the companies visiting were very impressed by the presentation of Techno Aktas containing the social activities and the activities she performed. Techno Aktaþ, the company of Aktaþ Holding located in Bulgaria and performing production for the European countries, has started to be a role model to many companies in the country after she won the first price in the medium sized companies: employees category in the "Work health and safety, 2014" awards. Techno Aktas hosted a lot of companies in Bulgaria in her existing facilities in the scope of "Benchmark" activity where the companies had the opportunity compare their own performances and measure the yields and risks. Techno Aktas which made an impression across the country by entitling to first prize in the medium sized companies: employees category of "Work health and safety, 2014" awards, organized in Bulgaria, shared the successful line she obtained. In the activity, while shared the presentation containing the thrusts, successful from each other, which Techno Aktas performed in the business and social area, it was seen that the visitors were very impressed by the presentation. During the visit, while the participants having the opportunity to tour the production facilities of Techno Aktas celebrated the company, they didn't neglect to thank the officers who hosted them in the finest way. SOSYAL SORUMLULUK & ORGANÝZASYONLAR / SOCIAL RESPONSIBILITY&ORGANISATIONS 05

8 Aktaþ Çocuklarýnýn Havuz Keyfi Aktaþ Holding, personelinin ilkokula giden çocuklarý için hayata geçirdiði Yaz Spor Akademisi çalýþmalarý doðrultusunda, minik yürekleri havuzla buluþtururken, Yeni Karaman, Atýcýlar ve Gemlik'de yarý olimpik havuzlarda gerçekleþtirilen yüzme kurslarýna, çocuklarýn ilgisi yoðun oldu. "Yaz Spor Akademisi Etkinlikleri Sürecek" Aktaþ Holding Yaz Spor Akademisi çalýþmalarý doðrultusunda, farklý etkinlikler gerçekleþtirmeye devam edeceklerini söyleyen Aktaþ Holding Ýnsan Kaynaklarý Takým Lideri Tuðba Demirsu Yücetürk, çalýþanlarýn talepleri doðrultusunda çocuklarýna yönelik yüzme kursuyla bu etkinliklere start verdiklerini belirterek, organizasyona katýlan tüm personele ve çocuklarýna teþekkürlerini iletti. SOSYAL SORUMLULUK & ORGANÝZASYONLAR / SOCIAL RESPONSIBILITY&ORGANISATIONS Yaz günlerinin gelmesiyle birlikte, çalýþanlarýna ve ailelerine yönelik birbirinden farklý organizasyonlarý hayata geçiren Aktaþ Holding, Yaz Spor Akademisi çalýþmalarý kapsamýnda, çalýþanlarýn çocuklarý için yüzme kurslarý baþlattý. Ýlkokul çaðýndaki çocuklar için baþlatýlan yüzme kurslarý, haftada 3 gün boyunca Yeni Karaman, Atýcýlar Yarý Olimpik Yüzme Havuzu ve Gemlik Sosyal Yaþam Merkezi'ndeki Yarý Olimpik Yüzme Havuzlarýnda gerçekleþtirilirken, Aktaþ Holding miniklerinin havuzla ilk buluþma aný, renkli görüntülere sahne oldu. Aktaþ Holding çalýþanlarýnýn da, 6-12 yaþ aralýðýndaki çocuklarýný yalnýz býrakmadýðý kursun ilk gününde, çocuklarýn heyecaný yüzlerinden okunurken, aileleri de çocuklarýný keyifli görmenin mutluluðunu yaþadý. Pool Fun of Aktaþ Children As Aktaþ Holding brought together tiny hearts with swimming pool in line with the Summer Sports Academy activities which they realized for the elementary schooler children of its personnel, children were very interested in swimming courses held in semi-olympic pools in Yeni Karaman, Atýcýlar and Gemlik. Aktaþ Holding, realizing a variety of employees and their families oriented organizations with the arrival of summer, started swimming courses for the children of its employees, within the scope of Summer Sports Academy activities. As swimming courses realized for elementary schooler children were held 3 days a week at Yeni Karaman, Atýcýlar and Gemlik Semi-Olympic Swimming Pool, the first meeting of Aktaþ Holding kids with the pool gave rise to colorful scenes. The excitement of the children was apparent on their faces on the first day of the course, where Aktaþ Holding employees accompanied their children aged between 6-12, families were delighted to see their kids so joyous. "The Activities of the Summer Sports Academy Will Continue" Team Leader of Aktaþ Holding Human Resources Department, Tuðba Demirsu Yücetürk stating that they initiated these activities with this children oriented swimming course following the requests coming from the employees, said they will be continuing to organize various other activities within the scope of Aktaþ Holding Summer Sports Academy events and conveyed her thanks to all personnel and their children which participated in the organization. 06

9 Sami Erol'dan Kurumsal Markalarý Zirveye Taþýyacak Taktikler Bu yýl 4'üncüsü düzenlenen ve ulusal-uluslararasý arenada dev markalarýn bir araya geldiði "Yenilikçi Markalar Zirvesi"ne konuþmacý olarak katýlan Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, sürdürülebilir baþarýya vurgu yaptýðý konuþmasýnda, sürekli iyileþtirmenin önemine dikkat çekerek, gelecekte bilgi üretemeyen kuruluþlarýn baþarýyý yakalamasýnýn zor olduðunu ifade etti. Aktaþ Holding, Türkiye ve dünya çapýnda çok önemli markalarýn üst düzey yöneticilerinin katýlýmýyla düzenlenen ve iþ dünyasýnýn merakla beklediði, Yenilikçi Markalar Zirvesi"nde adýndan baþarýyla söz ettirdi. Bu yýl 4'üncüsü gerçekleþtirilen ve önceki yýllarda olduðu gibi, bu yýl da motivasyonun üst düzeyde yaþandýðý, birbirinden doyurucu konferans ve görüþlerin yer aldýðý dev zirveye, Aktaþ Holding adýna Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol katýlýrken, Erol "CEO'lardan Taktikler! Rekabetçi Yönetim Stratejileri ile Þirketleri Büyütmek" konulu oturumda konuþmacý olarak yer aldý. Dünyanýn pek çok bölgesinden global yöneticilerin ve iþletme sahiplerinin bir araya geldiði organizasyon, Ýstanbul Maslak'taki Sheraton Otel'de gerçekleþtirilirken, zirvede iþ dünyasýndaki yenilikçilik ve inovasyon anlayýþlarý, onlarca oturum ve önemli konular, yenilikçi uygulamalar ve trendler öne çýktý. "Düþünce Gücünün Kalitesinin Ýyileþtirilmesi Þart" Gün boyu süren organizasyon kapsamýnda, konuþmacý olarak katýldýðý oturumda sürdürülebilir baþarýnýn önemine vurgu yapan Aktaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, toplumda kalite anlayýþýnýn salt ürünle sýnýrlý olduðunu belirterek, markalaþma gibi uzun soluklu süreçlerde, bir kuruluþun vizyonunu, arkasýndaki düþünce gücüyle beslememesi durumunda, ürünlerinin kalýcý olmasýnýn çok zor olduðunu ifade etti. Yenilikçi markalarýn yönetilmesi sürecinde, sürecin arkasýndaki düþünce gücünün kalitesinin mutlaka iyileþtirilmesi gerektiðini vurgulayan Erol, katýlýmcý anlayýþla gerçekleþtirilen yönetim anlayýþlarýnýn, þirketleri baþarýya ulaþtýran en önemli unsurlardan birisi olduðunu söyledi. "Sürdürülebilir Büyümede Kalite Çok Önemli" Yenidünya düzeninde, çok hýzlý küreselleþen bir yapý olduðunu vurgulayan Sami Erol, sürdürülebilir büyüme sürecinde kalite olgusunun çok önemli olduðunu belirterek, Aktaþ Holding olarak tüm süreçlerde kaliteye öncelik verdikleri için küresel arenada Aktaþ markasýna duyulan güveni güçlü temellere dayandýrabildiklerini ifade etti. Toplam kalite alanýnda uzun yýllar boyu çalýþtýklarýný anýmsatan Erol, kýsa süre önce TAYSAD tarafýndan verilen baþarý ödüllerinde, üst üste 3'üncü kez en fazla patent üreten kuruluþlar arasýnda zirvede yer alma gururunu yaþadýklarýný aktararak, ülkemizde toplam kalite kültürü konusunda bilincin arttýrýlmasýna yönelik çalýþmalara devam edeceklerini söyledi. Ýnteraktif bir þekilde gerçekleþen konferansýn sonunda, katýlýmcýlar Sami Erol'a sorular yöneltme imkâný bulurken, Erol'un doyurucu paylaþýmlarý katýlýmcýlardan büyük alkýþ aldý. Tactics to bring institutional brands to the summit by Sami Erol. Sami Erol, chief executive officer and member of the board of directors of Aktaþ Holding, participated in the "innovative brands summit" as a speaker, where giant brands in the national-international arena gathers and 4th of which was organized this year, remarked the importance of continuous improvement and stated that it is hard that the institutions which can't produce information obtain success in the future in his speech which he emphasized the sustainable success. Aktaþ Holding, leader in Turkey and among the first three companies in the world in the air suspension bellow sector, made an impression in the innovative brands summit which was organized with the top level managers of very important brands in Turkey and across the world and which is waited impatiently by the business world. While Sami Erol, chief executive officer and the member of the board of directors of Aktaþ Holding participated in the giant summit, the 4th of which was organized this year and where the motivation was experienced at the top level, like in the previous years, where there are conferences and opinions which are more satisfactory from each other, in the name of Aktaþ Holding, Erol participated in as a speaker in the session titled "tactics from CEOs! Growing the companies with competitive management strategies". While the organization where global managers and company owners from a lot of regions of the world came together was organized in Sheraton Hotel in Maslak, Istanbul, the innovation in the business world and innovation approaches, tens of sessions and important subjects, innovative applications and trends came to forefront in the summit. "It is necessary to improve the quality of thinking power" Sami Erol, chief executive officer and the member of the board of directors of Aktaþ Holding, who emphasized the importance of sustainable success in the session which he participated in as a speaker in the scope of the organization lasted all day long, stated that the quality understanding in the society is limited with only the product and said that in the long-termed processes like branding, it is very hard that the products are permanent in case that an institution doesn't feed the vision with the power of thinking behind it. Emphasizing that the quality of the power of thinking behind the process should absolutely be improved in the process of managing the innovative brands, Erol said that the management approaches performed with participant approach are one of the most important factors bringing the companies to the success. "Quality is very important in the sustainable growth" Emphasizing that it is a structure globalized very fast in the new world order, Sami Erol stated that quality phenomenon is very important in the sustainable growth process and said that they can base the confidence to the Aktaþ brand in the global area to the strong foundations because they, as Aktaþ Holding, give priority to quality in all processes. Reminding that they studied in the total quality area for years, Erol conveyed that they had the pride of being in the summit among the companies producing highest patents for the 3rd times in a row in the success awards given by TAYSAD for a short time ago and said that they will continue to the studies for increasing the awareness on the total quality culture in the country. At the end of the conference, performed in an interactive way, while the participants had the opportunity to address questions to Sami Erol, satisfactory sharing of Erol got great applaud from the participants. ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ / OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 07

Faaliyet Raporu 2012 Annual Report 2012 02 Ýçindekiler Index 03 06 07-09 10-11 12-15 18-19 20 21-42 2012'den Satýr Baþlarý Headlines from 2012 YASED Hakkýnda About YASED Vizyon Vision Misyon Mission Yönetim

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy Publishment of the Facility Services Management Businessmen Association Bülent Doğru: TESHIAD represents one of the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy TESHİAD; ülke

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 58 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2011 Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Sektör

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

Geleceğe iz bırakan başarılar

Geleceğe iz bırakan başarılar G SB 2008-2009 Faaliyet Raporu Geleceğe iz bırakan başarılar 08 09 Editör Editor Yayın kurulu Broadcasting Board : PR Aktif İletişim Hizmetleri : Sertaç Ürkmez, Gamze Nayman, Meral Ünver Kapak & Sayfa

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey APRIL 2012 ISSUE 45th / NİSAN 2012 SAYI 45 Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey içindekiler index KAPAK KONUSU / COVER STORY BİZDEN HABERLER / NEWS FROM YASED DOSYA / FILE YOL HARİTASI / ROAD MAP

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2011 04 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Mart 2011 / March 2011 Ücretsizdir / Complimentary Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor Mustafa

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET BORSA istanbul WINTER/KIŞ 2015 ISSUE / SAYI 04 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR

Detaylı