Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Bir Otomotiv Fabrikasýnda 2007 Yýlý Ýþ Kazalarýnýn Doç. Dr. Ferdi Tanýr Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, Adana ÖZET Amaç: Türkiye'de otomotiv sektörü, IV. Risk grubunda olan risk yoðun bir sektördür. Çalýþmamýz bu risk yoðun sektörün bir fabrikasýnda, 2007 yýlý iþ kazalarýnýn kayýtlarýný deðerlendirerek paylaþmak amacýyla planlanmýþtýr. Materyal ve Metod: Adana'da özel sektöre ait bir otomotiv fabrikasýnda, yýllarýna ait iþ kazasý verileri ile ilgili tüm bilgiler kayýt edilmiþtir. Ýþ kazasýna uðrayan kiþilerle görüþülmüþ, yapýlan iþlemler ve sonuçlarýnýn kayýtlarý deðerlendirilerek sunulmuþtur. Araþtýrmamýz kesitsel, geriye dönük kayýt araþtýrmasýdýr ve tanýmlayýcý-nitelikseldir. Bulgular: Araþtýrma yapýlan fabrikada, 1.334'ü (%64,9) mavi, 721'i (5,1) beyaz yakalý, toplam kiþi çalýþmaktadýr. Ýyileþtirmelerden sonra 2007 yýlý iþ kazasý sayýsýnda 2004'e göre %61,1 ve iþ günü kaybýnda %63,9 azalma saptanmýþtýr. En çok kazanýn; Eylül ayýnda (%19), saat: arasý (%14,5), mekanik hatta (%19) olduðu saptanmýþtýr. En çok görülen iþ kazasý tipi %43 ile kesme-sýyýrma olmuþtur. Sonuç: Risk yoðunluðu yüksek iþyerleri baþta olmak üzere tüm iþyerlerinde iþ kazalarýný önlemek için; oluþan kazalarýn analizlerinin yapýlmasý ve önlemlerin alýnmasý gereklidir. Bu çalýþmalarýn geliþtirilerek uygulanmasýyla; baþta çalýþanlar olmak üzere, iþletmeler ile ülkeye insani ve ekonomik kazanýmlarý çok büyük olacaktýr. Anahtar Kelimeler: Ýþ kazasý, çalýþan saðlýðý, risk analizi, otomotiv, iþ saðlýðý ve güvenliði. Nobel Med 2009; 5(2):

2 ABSTRACT A RISK INTENSIVE SECTOR: ANALYSIS OF THE OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN AN AUTOMATIVE FACTORY Objective: Automotive sector in Turkey is a riskintensive sector classified under the IV Risk Group. Our study was planned in order to analyze the records of the occupational accidents in 2007 and share our findings. Material and Method: All records of the occupational accidents that occurred in a privately-owned automotive factory in Adana between 2004 and 2007 were obtained. Interviews were made with people who experienced occupational accident and the processes performed following the accident and their consequences were analyzed and reported. Our study is a cross- sectional, retrospective and descriptive- qualitative one. Results: There were 2025 workers; including 1334 (64.9%) blue collars and 712 white collars (35.1%) in the factory. Following the efforts to improve the work health and safety under the scope of this system, a decrease by 61.1% in the number of occupational accidents was achieved in 2007 in comparison to that of 2004, in addition to a decrease by 63.9% in the loss of labor day. It was found that most of the accidents occurred between am (14.5%): in september and on the mechanical line (19.0%). The most frequently seen accident type was cutting and excoriating by 43.0%. Conclusion: It is utmost necessary that occupational accidents occurred are analyzed and relevant measures are taken in order to prevent the accidents in all enterprises, primarily the intensive-risk enterprises. Development and implementation of such practices will have significant contribution to the enterprises and the country, but primarily for the individuals in terms of human resources and economic benefits. Key Words: Occupational accidents, workers' health, risk analysis, automotive, occupational health and safety Nobel Med 2009; 5(2): GÝRÝÞ Dünyada her yýl 2,2 milyon çalýþan iþle ilgili kazalar ve hastalýklar nedeniyle ölmekte, yaklaþýk 270 milyon çalýþan en az üç gün iþ göremezlik getiren iþ kazasýna maruz kalmaktadýr. 1 Dünyanýn her yerinde iþ kazalarý, insani ve ekonomik kayýplara yol açan ve halk saðlýðýný tehdit eden 21. yüzyýl risklerindendir. Bu kazalarda da her gün 5 bin kiþi yaþamýný yitirmiþ olup bunlardan 22 bini çocuktur. Toplam küresel gelirin %4'ü de iþ kazalarýnda yitirilmiþtir. 2 Ýþ kazalarý endüstri ülkelerinde halen bir sorundur. 3, 4 Türkiye'de yaklaþýk 50 yýllýk bir üretim geçmiþine sahip olan otomotiv sanayi, 2007 yýlý ihracat birinciliði ile ülke ekonomisine yön veren ticari faaliyetlerdendir. Dünyanýn en büyük 16. otomotiv üreticisi olan Türkiye'de, otomotiv ve baðlý sektörlerde kadar kiþi çalýþmaktadýr. 5 Türkiye Ýstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de her 100 çalýþandan 2,9'unun son bir yýlda kaza geçirdiði rapor edilmektedir. 6 Metal Sanayicileri Sendikasý (MESS) verilerine göre ise çalýþanlarýn %5,9'u iþ kazasý geçirmektedir. 7 Türkiye'de tüm çalýþanlarýn yaklaþýk %5'ini oluþturan otomotiv sektörü, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý listesine göre IV. Risk grubunda yer alan risk yoðun bir sektördür. 8 Çalýþmamýz bu risk yoðun sektörün bir fabrikasýnda, yýllarýnda oluþan iþ kazalarýnýn özelliklerini incelemek ve sonuçlarýný paylaþmak amacýyla planlanmýþtýr. MATERYAL ve METOD Adana ilindeki özel sektöre ait bir otomotiv fabrikasýndaki iþ kazasý kayýtlarýndan 2004 yýlýndan 2007 sonuna kadar olanlarý, Nisan-Haziran 2008 tarihleri arasýnda incelenmiþtir. Gündüz ( , 60 dakika öðle yemeði, 20 dakika ara mola) saatlerinde çalýþýlan fabrikada, iþyeri saðlýk birimi, iþ saðlýðý ve güvenliði yönetimi birimleri ile kaza ve risk analizleri kayýtlarý incelenmiþ ve bu birimlerde çalýþanlarla görüþülmüþtür. Son dört yýlda iþ kazasý geçiren 92 çalýþandan rastgele seçilen 23'ü (%25) ile yüz yüze görüþmeler yapýlmýþtýr. Kaydedilebilen veriler, istatistiksel olarak deðerlendirilerek sunulmuþtur. Çalýþmamýz, kesitsel, geriye dönük kayýt araþtýrmasý olarak yapýlan tanýmlayýcý-niteliksel bir araþtýrmadýr. BULGULAR Araþtýrma yapýlan otomotiv fabrikasýnda, otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretilmektedir. Ýþyerinde 1.334'ü (%64,9) mavi, 721'i (5,1) beyaz yakalý, toplam kiþi çalýþmaktadýr. Mavi yakalýlarýn hepsi erkek, beyaz yakalýlarýn 625'i (%86,7) erkek, 96'sý (%13,3) kadýn çalýþandýr. Erkek çalýþanlarýn yaþ ortalamalarý 31±5,7 (20-58), kadýn çalýþanlarýn yaþ ortalamalarý 30±4,2 (23-44)'dir. Fabrikada iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarý 1987'de Japon 5S (SEIRI: Sýnýflandýrma, SEITON: Düzenleme, SEISO: Temizlik, SEIKETSU: Standartlaþma, SHITSUKE: Disiplin) ile baþlatýlmýþtýr. Günümüze kadar artarak sürdürülen 46

3 Tablo 1: Yýllara göre kaza hýzlarýnýn sektörel karþýlaþtýrýlmasý Kaza hýzlarý Otomotiv sektörü (%) Ýþyeri (%) 2004 yýlý kaza sýklýk hýzý 2004 yýlý kaza aðýrlýk hýzý 2005 yýlý kaza sýklýk hýzý 2005 yýlý kaza aðýrlýk hýzý 2006 yýlý kaza sýklýk hýzý 2006 yýlý kaza aðýrlýk hýzý 2007 yýlý kaza sýklýk hýzý 2007 yýlý kaza aðýrlýk hýzý 31,8 31,2 0,4 29,8 27,0 1 0,2 7,7 0,03 5,3 0,04 5,5 0,04 Ýþ kazasý sýklýk hýzý= Ýþ kazasý aðýrlýk hýzý= Ýþ kazasý sayýsýx Prim tahakkuk eden gün sayýsýx8 saat/gün Ýþ kazasý sonucu toplam gün kaybýx8 saat/günx100 Prim tahakkuk eden gün sayýsýx8 saat/gün) Tablo 4: Günlere göre iþ kazalarýnýn daðýlýmý (2007) Gün Ýþ kazasý hýzý (%) Pazartesi Salý 23,8 Çarþamba 9,6 Perþembe Cuma Cumartesi 9,6 Tablo 5: Yaþ gruplarýna göre iþ kazalarýnýn daðýlýmý (2007) Yaþ gruplarý Ýþ kazasý oranlarý (%) , , ,8 Tablo 2: Yýllara göre iþ kazalarýnda kaybedilen iþ günü ortalamalarý Yýl Ýþ günü kaybý ortalamasý (en az 3, en çok 14 gün) 9,0±2,7 11,8±2,5 11,6±3,1 8,4±2,9 Yüksekten malzeme düþmesi Bel incinmesi %6 Çapak sýçramasý %6 Sýkýþma %6 Araç kazasý Kesme-sýyýrma %43 Tablo 3: Aylara göre iþ kazalarýnýn daðýlýmý (2007) Ay Ýþ kazasý hýzý (%) Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran 14,3 Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk 0 Dönen parçalar (Kaptýrma, kesme) %9 Fýrlayan parçalar %9 Kayma-düþme %15 Grafik 1. Kazanýn türüne göre 2007 iþ kazalarý Yüzeysel yaralanma Ýncinme, burkulma %18 Ezilme %9 Çapak kaçmasý-batmasý Diðer Delinme-batma %21 Grafik 2. Yaralanma cinsine göre 2007 iþ kazalarý Kesilme %43 çalýþmalar; 2004 yýlýnda alýnan OHSAS "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi", 2005'de alýnan ISO "Çevre Yönetim Sistemi" belgeleri ile bir sistem haline getirilmiþtir. Bu sistemle tüm iþ kazalarýnýn ve iþyeri risk analizlerinin yapýldýðý saptanmýþtýr yýlýnda baþlatýlan bu sistemli çalýþmalardan sonra, 2005 yýlý iþ kazasý sayýsýnda 2004'e göre 5,2, iþ günü kaybýnda %15,6 azalma, 2006 yýlý iþ kazasý sayýsýnda 2004'e göre %59,3, iþ günü kaybýnda %47,5 azalma, 2007 yýlý iþ kazasý sayýsýnda 2004'e göre %61,1, iþ günü kaybýnda %63,9 azalma saptanmýþtýr yýlýnda otomotiv sektöründe kaza sýklýk hýzý 1,8 iken fabrikada %1, sektörde iþ kazasý aðýrlýk hýzý %1 iken fabrikada %0,2, 2007 yýlý otomotiv 47 sektöründe kaza sýklýk hýzý %26,9 iken fabrikada %5,5, sektörde iþ kazasý aðýrlýk hýzý %0,47 iken fabrikada %0,04 olmuþtur (Tablo 1) yýlý iþ kazalarýnda ortalama 9±2,7 gün, 2005 yýlýnda 11,8±2,5 gün, 2006 yýlýnda 11,6±3,1 gün ve 2007 yýlýnda 8,4±2,9 gün iþgünü kaybý olmuþtur (3-14 gün). Kaza geçiren çalýþanlardan sürekli iþ göremez duruma gelen olmadýðý ve hepsinin iþlerine devam ettiði saptanmýþtýr (Tablo 2). En çok kaza eylül ayýnda (%19) olmuþ, aralýk ayýnda (%0) hiç kaza olmamýþtýr (Tablo 3). En çok salý günleri (%23,8) sonra pazartesi, perþembe ve cuma (%19) Bir Otomotiv Fabrikasýnda 2007 Yýlý Ýþ Kazalarýnýn

4 ve en az çarþamba ve cumartesi (%) günleri kaza olduðu tespit edilmiþtir (Tablo 4). Kaza saatleri incelendiðinde ise en çok kazanýn saatleri arasý (%14,5) olduðu belirlenmiþtir. En çok kaza geçirilen iþyeri bölümünün, mekanik hat-þase hazýrlama, motor bindirme takýmlarý-(%19) olduðu saptanmýþtýr. Çalýþma sürelerine göre, 2 yýl kýdemlilerde kazalarýn %23,8'i, 3 yýl kýdemlilerde %28,6'sý, 4 yýl kýdemlilerde %23,8'i görülmüþtür. En çok kazayý yaþ grubu (%71,0), sonra yaþ grubu (%23,2) yapmýþ, yaþ grubunda (%5,8) olan çalýþanlar en az kaza yapan grup olmuþtur (Tablo 5). Kaza geçiren çalýþanlarýn %85,7'sinin lise, %'inin ilköðretim ve %'inin ise yüksek okul mezunu olduðu belirlenmiþtir. Ýþyerinde görülen iþ kazasý tiplerinden en çok %43 ile kesmesýyýrma, sonra kayma-düþme(%15), parça çarpmasý (%9), kaptýrma (%9), sýkýþma (%6), bel incinmesi (%6), yüksekten malzeme düþmesi (%6), çapak sýçramasý () ve araç çarpmasý () olmuþtur (Grafik 1). Bunlara baðlý olarak yaralanma tiplerinde en çok kesilme (%43), sonra delinme-batma (%21), incinmeburkulma (%18), ezilme (%9), çapak kaçmasý-batmasý (), yüzeyel yaralanmalar () ve diðerleri () olmuþtur (Grafik 2). En çok yaralanan organlar 2,4 ile omuz ve kollardýr. Daha sonra gözler (%17,6), bel (%11,8), eller (%11,8), göðüs (%8,8), baþ-yüz (%8,8), bacaklar (%5,9) ve ayaklar (%5,9) sýralanmýþtýr. Ýþ kazasý sonrasý yapýlan risk analizlerinden sonra kaza nedenlerinden; %52,9'unun "Güvensiz Davranýþlar", %19'unun koruyucu malzemelerin yanlýþ kullanýmý, %'inin el aletlerinin yanlýþ kullanýmý ve %18,6'sýnýn diðer nedenlere baðlý olduðu belirlenmiþtir. Bu deðerlendirmelerden sonra kazalarýn oluþumunu önlemek için; 1. Ýþ kazalarýnýn nedenleri çalýþanlarla paylaþýlmýþ, 2. Koruyucu malzemeler gözden geçirilmiþ, 3. Koruyucu malzeme kullaným eðitimleri tekrarlanmýþ, 4. El aletleri kullaným teknik eðitimi tekrarlanmýþ, 5. Gereken yerde üretim þekli deðiþtirilmiþ, 6. Zemin boþluklarý kapatýlmýþ ve malzeme yerleþimleri gözden geçirilmiþ, 7. Güvenli davranýþ eðitimleri tekrarlanmýþ, 8. Risk analizleri ve yönetimi tekrar planlanmýþtýr. Kaza geçiren 23 çalýþanla yapýlan görüþmelerde kaza sonrasý yaklaþýmlar, sosyal haklar, eðitim ve deðerlendirmelerin yazýlý dokümanda olduðu gibi yapýldýðý onanmýþtýr. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði yönetiminde rutine ve her kaza sonrasý ilgili görülen konularda, olumlu eðitim ortamlarýnda, etkileþimli eðitim teknikleriyle, uzman eðitimciler, mühendisler, müteahhitler ve teknik personeller tarafýndan eðitimler verildiði, bu eðitimler için yedi ayrý uygun eðitim salonunun kullanýldýðý saptanmýþtýr. TARTIÞMA Çalýþanlarýn yaþ ortalamalarýnýn olmasý, sektörde tercih edilen yaþ grubunun risk yoðun sektörde olmasýna baðlanmýþtýr. Benzer sektörde çalýþmalardaki ortalamalara (27-34) yakýndýr. 7 Acar'ýn 2006 verilerine göre tüm sektörlerde iþ kazasý sýklýk hýzý 4,0, iþ kazasý aðýrlýk hýzý 0,77, 9 Kapýsýz'ýn 2007 verilerine göre Türkiye'de %2,9 olarak verilen iþ kazasý görülme sýklýðý, 10 MESS-2008'de metal sanayindeki iþletmelerde iþ kazasý sýklýðýnýn %6 olduðunu belirtilmesi 7 ve %9 olarak belirtilen yurt dýþý yayýnlara 11 karþýn, araþtýrýlan iþletmede bu oran %1 kadardýr. Kaza sýklýk ve aðýrlýk hýzlarýnýn sektörel olarak çok düþük olduðu (Tablo 1) belirlenmiþtir. Bu oran farklarýnýniþletmede her kazanýn iþlenerek bildirilmesi nedeniylebildirilmeyen iþ kazalarýndan kaynaklanmadýðý düþünülmüþtür. 12 Ýþyerinde en çok kazanýn salý günleri (%23,8) olduðu, diðer çalýþmalarda belirlenen en çok kaza günü olarak belirlenen Pazartesi 7 gününün ise (%19) ile ikinci sýrada kaldýðý gözlenmiþtir. Yine iþ kazalarýnýn iþ saatlerinin ilk iki saatinde olduðunu gösteren çalýþmalara 7 karþýn, araþtýrýlan iþletmede en çok kaza saatlerinde olmuþtur. Bu saatler, saat 10.00'da verilen çay arasý sonrasý ilk saattir. Bu saat farkýnýn nedeninin, tatil sonrasý ilk iþ günü olan Pazartesi gününde daha fazla dikkat gerektiðini belirten iþyerindeki eðitimlerin sonunda oluþabileceði düþünülmüþtür. Ýþ kazasý geçiren çalýþanlarýn çoðunluðunun yaþ grubunda (%71) olmasý, çok genç yaþ grubunda (18-25) en fazla iþ kazasý olduðunu belirten bazý çalýþmalardan 4, 13 farklý olmasýna karþýn hemen ayný oranlarý veren çalýþmalarla uygunluk göstermektedir. 7 Ýþletmede en çok kaza oluþumunun bir nesnenin kesmesi (%48) þeklinde olmasý sektörel olarak benzerdir. 7 En çok yaralan organlarýn omuz ve kollar olmasýnýn yanýnda ikinci sýrada gözler olmasý da bazý çalýþmalarla benzerdir. 14 Ýþ kazasý geçirenlerin en çok lise mezunu grupta olmasý sektörel çalýþmalarla benzerdir. 7 Bu fazlalýðýn nedeni, en çok lise mezunu teknik eleman çalýþtýrýlmasýna baðlanmýþtýr. Üretim hattýnda en çok kaza olmasý gerek Türkiye'de 7, 9 ve gerekse Maastrich'de 15 ve Finlandiya'da 16 belirlenen þekilde yoðun stresle çalýþýlan ve en çok görülen iþyerleridir. Kazalarýn en çok nedeninin güvensiz davranýþlar olduðu çalýþmamýzda ve benzerlerinde gösterilmiþtir. 7, 9 Ýþyerinde kaza oranlarýnýn düþüklüðü ile özelliklerindeki geliþmeler, 1987'de baþlatýlan ama 2004'den sonra giderek artýrýlan ve kurumsallaþan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sisteminin uygulamalarýnýn etkinliðine baðlanmýþtýr. 48

5 Çalýþmamýzýn güçlü yanlarý verilerin düzenli ve eksiksiz tutulmasý, tüm verilere ulaþmamýzýn saðlanmasý, iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarýnýn yönetimden baþlayarak tüm birimlerce ayný önemle ele alýnmasýdýr. Çalýþmamýzdaki zayýf yanlar ise verilerin tüm retrospektif çalýþmalardaki kýsýtlýlýk olan sadece kayýtlardan elde edilmesi, çalýþanlarla yapýlan görüþmelerde yanlý bilgi verme olasýlýðý, özel sektördeki ekonomik kaygýlardan kaynaklanan, verilerin kýsýtlýlýkla sunulmasý, koþullu ve oransal deðerlendirmelerin kullanýlmasýnýn istenmesi, doðruluðu tartýþýlmaz olan ama sunulan bazý deðerlerdeki standart sapmasýz ortalamalarýn bazý analitik deðerlendirmelerin yapýlmasýný engellemesi, iþ saðlýðý ve güvenliðinden sorumlu kiþilerin birçok iþi üretimi aksatmadan yapma uðruna, mesai saatlerini taþan çalýþmalarýyla verimlerindeki azalma ile iþyeri üretim zincirindeki çalýþmalarý düzenli, sürekli izleyememeleri ve denetleyememeleri olarak belirlenmiþtir. SONUÇ Her yýl çalýþma yaþamýyla ilgili milyonlarca kaza, yaralanma ve hastalýk insan yaþamýný, iþletmeleri, ekonomiyi ve çevreyi tahrip etmektedir. Oysa risk ve tehlikeleri deðerlendirerek, bunlara karþý kaynaklarýnda mücadele ederek ve bir önleme kültürünü yaygýnlaþtýrarak söz konusu saðlýk sorunlarýný ve kazalarý azaltabiliriz. Saðlýklý iþgücünün hastalýk ve kaza sayýsýný düþürerek verimliliðe katkýda bulunduðu, iþletmelere yarar saðladýðý, ayrýca sigorta ve tazminat yükümlülüklerini de aþaðý çekerek ülke ekonomilerinin yükünü hafiflettiði kanýtlanmýþtýr. 1, 3, 13 Çalýþmamýzýn yapýldýðý iþyeri, otomotiv sektörü gibi risk yoðun bir sektördür. Ýþyerinde gerek iþ saðlýðý ve güvenliði yönetiminin organizasyonu ve tüm çalýþanlarýn benimsemiþliði ve gerekse uygulamalarýn kaðýt üzerinde kalmayarak yaþama geçirilmesi, örnek alýnacak yaklaþýmdýr. Risk analizlerinin çalýþanlarla paylaþýlmasý ve yeniden yapýlanmaya gidilerek güvenlik kültürü oluþumunun temelleri atýlmýþtýr. Bu arada iþyerinde üretim zincirinin iþ saðlýðý ve güvenliði sorumlularýnca sürekli ve düzenli izlenememesi, çalýþanlarla düzenli görüþmelerin yapýlamamasý ve iþ kazalarýnýn önleme çalýþmalarýna Çukurova Üniversitesindeki ilgili bilim insanlarýyla iþbirliðinin düzenli yapýlamamasý, iþyerindeki eksikler olarak gözlenmiþtir. Bütün iþletmelerimizin en az bu standartlara ulaþtýrýlmasýyla, çalýþanlarýn iþ kazasýna baðlý insani ve ekonomik kayýplarýný en aza indireceðine inanýyoruz. Ýþyerlerinde yapýlacak prospektif çalýþmalarla daha deðerli sonuçlar alýnacak ve neden-sonuç iliþkilerinin bilimsel olarak gösterilmesi mümkün olacaktýr ÝLETÝÞÝM ÝÇÝN: Doç. Dr. Ferdi Tanýr, Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, Adana GÖNDERÝLDÝÐÝ TARÝH: 01 / 12 / 2008 KABUL TARÝHÝ: 10 / 02 / 2009 KAYNAKLAR 1 ILO-Türkiye Ofisi. Ýþçiler, iþverenler ve hükümetler çalýþma yaþamýndaki risklere karþý harekete geçirmede tüm dünyada gözlenen geliþmeler (eriþim ) 2 WHO. The world health report A safer future: global public health security in the 21st century, WHO publication, Geneva, EU-OSHA Annual report 2007: bringing safety and health closer to European workers (eriþim ) 4 Takala J. Global estimates of traditional occupational risks. SJWEH Suppl 2005; 1: OICA Report. (eriþim ). 6 TÜÝK Ýstatistikleri. Türkiye Ýstatistik Kurumu, Ankara, MESS Üyelerinde Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Ýstatistikleri Yayýn No: 557. Ankara, ÇSGB. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðine Ýliþkin Risk Gruplarý Listesi Tebliði, ( tarih, sayýlý Resmi Gazete) (eriþim ) 9 Acar Ö. Ýstatistik. Sosyal Güvenlik Kurumu Ýstatistik Yýllýðý 2006 Ýþ Kazasý Çalýþmasý. (eriþim ) 10 Kapýsýz N. Türkiye'de Ýþ Kazalarý ve Üç Ayrý Raporun Bize Söyledikleri. (eriþim ) 11 Molisa Report on Occupational Accidents in 2005 of Vietnam. (eriþim ). 12 Yýldýz AN, Bilir N, Erzengin ÖU. An evaluation of the variation in the rates of occupational accidents in Turkey with trend analysis methodology: are occupational accidents really diminishing? Saudi Med J 2005; 26: Santonen M. Prioritising occupational safety -the national occupational accident Prevention programme ( ) in Fýnland. Safety Sci Monit 2006; Kelloway EK, Stinson V, MacLean C. Eyewitness testimony in occupational accident investigations: towards a research agenda. Law Hum Behav 2004; 28: Swaen GMH, Van Amelsvoort LPGM, Bultmann U, Slangen JJM, Kant IJ. Psychosocial Work Characteristics as Risk Factors for Being Injured in an Occupational Accident. J Occup Environ Med 2004; 46: Occupational accident statistics 2006, Statistics Finland. (eriþim ) 17 Bilir N, Yýldýz A.N. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði; Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ankara, Cooke T. Hamalainen M. Global Estimates of occupational accidents in Safety Science 44, 2006: Annual Report (2008) (eriþim ) Bir Otomotiv Fabrikasýnda 2007 Yýlý Ýþ Kazalarýnýn

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝÞ KAZALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

ÝÞ KAZALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Ferruh N. AYOÐLU Dr. Sibel KIRAN Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Zühtü ÞAHÝN MSc., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Bilgehan AÇIKGÖZ Arþ. Gör.,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk Uzm. Dr. Erol ARMAÐAN Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Yardým AD. Yrd. Doç. Dr. Kayýhan PALA Arþ. Gör. Dr. Neriman AYDIN Doktora Öðr. Alpaslan TÜRKKAN Prof. Dr. Hamdi AYTEKÝN Uludað Üniversitesi

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝÇÝN ÝÞ SAÐLIÐI EPÝDEMÝYOLOJÝSÝNE GÝRÝÞ. Epidemiyoloji. Ýþ Saðlýðý Epidemiyolojisi

ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝÇÝN ÝÞ SAÐLIÐI EPÝDEMÝYOLOJÝSÝNE GÝRÝÞ. Epidemiyoloji. Ýþ Saðlýðý Epidemiyolojisi Doğal Epidemiyolojinin amacı, hastalıkların nedenlerini araştırmak, hastalıkları önlemek, toplumun sağlık gereksenimlerini saptamak ve sağlığı geliştirmektir. ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝÇÝN ÝÞ SAÐLIÐI EPÝDEMÝYOLOJÝSÝNE

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE ÝÞ KAZALARI SIKLIÐI VE BAZI RÝSK FAKTÖRLERÝ

ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE ÝÞ KAZALARI SIKLIÐI VE BAZI RÝSK FAKTÖRLERÝ Dr. Iþýl Ýrem BUDAKOÐLU Arþ. Gör., Baþkent Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Coþkun BAKAR Uzm., Baþkent Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Kadir ATLI Msc., TC. Devlet Demiryollarý Behiç Bey Saðlýk Merkezi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SAÐLIK DURUMLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAÐLIK DURUMLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Ahmet Nesimi KÝÞÝOÐLU Yrd. Doç., Süleyman Demirel Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ersin USKUN Dr. Malik DOÐAN Dr. Ertan UZUN Arþ. Gör.; Süleyman Demirel Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ISPARTA

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞ KAZASI NEDENÝYLE 1993-2003 YILLARI ARASINDA AÜTF ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALINA BAÞVURAN OLGULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

ÝÞ KAZASI NEDENÝYLE 1993-2003 YILLARI ARASINDA AÜTF ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALINA BAÞVURAN OLGULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ÝÞ KAZASI NEDENÝYLE 1993-2003 YILLARI ARASINDA AÜTF ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALINA BAÞVURAN OLGULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Evaluation of Occupational Injury Cases in the Department

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Türkiye'de Karayollarýnda Trafik Kazalarý Road Traffic Accidents in Turkey

Türkiye'de Karayollarýnda Trafik Kazalarý Road Traffic Accidents in Turkey Türkiye'de Karayollarýnda Trafik Kazalarý Road Traffic Accidents in Turkey Dr. Fehminaz Temel*, Dr. Hilal Özcebe** Öz Trafik kazalarý bütün dünyada yaralanmalara baðlý ölümler içinde ilk sýrada yer almaktadýr.

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DERLEME REVIEW Bilgisayar Kullananlarda Mesleki Kas Ýskelet Hastalýklarýndan Prof. Dr. Emel Özcan, Dr. Sina Esmaeilzadeh, Dr. Nalan Bölükbaþ Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Fiziksel Týp

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 52 2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 Münire DERÝNDAÐ 1 - Murat KORKMAZ 2 - Vedat ÇÝMEN 2 - Mehmet BAZ 3 1 Beykent Üniversitesi

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlk Kural: Öncesinde ve Sonrasýnda Risk Analizi Risk Deðerlendirmesi konusunda yeni yaklaþýmlara göre

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÖNSÖZ. MESS Yayın No : 553. Baskı : İstanbul Haziran 2008

ÖNSÖZ. MESS Yayın No : 553. Baskı : İstanbul Haziran 2008 ÖNSÖZ Günümüzde çalışma sürelerinde esneklik düzenlemeleri, işletmelerin ve ulusal ekonomilerin rekabet edebilirliğini artırmak için kullanılmakta ve işsizlikle mücadelenin en önemli aracı olarak değerlendirilmektedir.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI*

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI* Dr. Ferruh Niyazi AYOÐLU Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Sibel KIRAN Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Zühtü ÞAHÝN M.Sc., Zonguldak Karaelmas

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

Kayseri ili Hacýlar ilçesindeki on yýllýk ( ) ölüm kayýtlarýnýn deðerlendirilmesi *

Kayseri ili Hacýlar ilçesindeki on yýllýk ( ) ölüm kayýtlarýnýn deðerlendirilmesi * 10 Kayseri ili Hacýlar ilçesindeki on yýllýk (1986-1995) ölüm kayýtlarýnýn deðerlendirilmesi * Mustafa Öztürk, Sema Kýrbýyýk Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta Özet Amaç:

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇALIÞMA YAÞAMI VE KADIN SAÐLIÐI

ÇALIÞMA YAÞAMI VE KADIN SAÐLIÐI M. Nihal ESÝN Yrd. Doç. Dr., Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu Nilüfer ÖZTÜRK Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu ÇALIÞMA YAÞAMI VE KADIN SAÐLIÐI Özet Kadýnlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ Tevfik GÜNEÞ DÝSK/Dev Maden Sen Özet Yapýlan çalýþma, 4 Haziran 2003 tarihinde TBMM tarafýndan onaylanan BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleþmesi nin uygulama araçlarýnýn geliþtirilmesine ve sözleþmenin

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi Beyza KAYMAKOÐLU a, Umut ARIÖZ b, Özkan YILDIZ c a Baþkent Üniversitesi,

Detaylı