Test yöntemleri Testing procedures

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test yöntemleri Testing procedures"

Transkript

1 OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Test yöntemleri Testing procedures (Turkish / English) OEKO-TEX Standardı 100 işaretinin kullanımına yönelik yetki için test yöntemleri Testing procedures for authorization to use the OEKO-TEX Standard 100 mark

2 2 OEKO-TEX Test yöntemleri İçindekiler Contents 1 ph değerinin tayin edilmesi 1 Determination of the ph value 2 Formaldehidin tayin edilmesi 2 Determination of formaldehyde 2.1 Formaldehidin var olup olmadığına ilişkin kalitatif 2.1 Qualitative testing for the presence of formal- analiz dehyde 2.2 Serbest formaldehit ve kısmen salınımlı formaldehit içeriğinin kantitatif tayini 2.2 Quantitative determination of the content of free and partially releasable formaldehyde 3 Ağır Metallerin Tayini 3 Determination of heavy metals 3.1 Yapay Asidik Ter Çözeltisinde Ekstraksiyon 3.1 Extraction with artificial acid sweat solution 3.2 Numunelerin Ayrılması 3.2 Digestion of the samples 3.3 Krom testi (IV) 3.3 Testing for chromium(vi) 4 Pestisit içeriğinin tayini 4 Determination of the content of pesticides 5 Fenol içeriğinin tayini 5 Determination of the content of phenols 6 Yumuşatıcı madde içeriğinin tayini 6 Determination of the content of plasticisers 7 Organokalay bileşik içeriğinin tayini 7 Determination of the content of organic tin compounds 8 Kısa zincirli klorlu parafinlerin tayini 8 Determination of the content of short chain chlorinated paraffines 9 PFC's: Perflorine edilmiş Bileşikler içeriğinin tayini 9 Determination of the content of PFC's, Perfluorinated Compounds 10 DMFu içeriğinin tayini 10 Determination of the content of DMFu 11 İnsan ekolojisine zararlı boyar maddelerin 11 Test for humanecologically critical colorants test edilmesi 11.1 Redüktif parçalanma sonucu MAK Grubu III, 1. ve 2. kategorilerdeki arilaminlere bölünebilen azo boyar maddelerin analizi 11.1 Test for Azo-colorants, which may be cleaved into arylamines of MAK-group III, categories 1 and 2 under reductive conditions 11.2 Karsinojenik olarak sınıflandırılmış boyar maddelerin ve pigmentlerin testleri Test for dyestuffs and pigments, classified as carcinogenic 11.3 Alerji yapan madde olarak sınıflandırılmış 11.3 Test for dyestuffs, classified as allergenic olan boyar maddelerin analizi 11.4 Yasaklanmış diğer boyar maddelerin analizi 11.4 Test for other banned dyestuffs 12 Klorlu Benzen ve Tolüen İçeriğinin Tayini 12 Determination of the content of chlorinated benzenes and toluenes 13 Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeriğinin 13 Determination of the content of polycyclic ar- tayini omatic hydrocarbons (PAH) 14 Çözücü madde atığı içeriğinin tayini 14 Determination of the content of solvent residues 15 Yüzey aktif ve nemlendirici madde atığı içeriğinin 15 Determination of the content of surfactant, tayini wetting agent residues 16 Renk haslıklarının tayini 16 Testing of colour fastness 17 Emisyon Testleri 17 Determinations of emission 17.1 Oda havasına salınan formaldehidin kantitatif analizi 17.1 Quantitative determination of formaldehyde emitting into the air 17.2 Uçucu ve kokulu bileşik emisyonunun gaz kromatografisi yoluyla tayini 17.2 Determination of the emission of volatile and odorous compounds by gas chromatography 18 Duyusal koku testi 18 Sensory Odour test Koku testi (Tekstil döşemeler, yataklar, giyim amaçlı kullanılmayan köpüklü plastikler ve büyük kaplamalı maddeler) 18.1 Odour test (textile floor coverings, mattresses, foam and large coated articles not being used for clothing) 18.2 Diğer ürünlerde koku testi 18.2 Odour test on other articles 19 Asbest liflerinin tespiti 19 Identification of asbestos fibres

3 3 OEKO-TEX Test yöntemleri Herhangi bir ölçüm noktasında belirtilen sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi durumunda yürütülmekte olan ya da bekleyen testler iptal edilir ya da yürütülmez. Numuneler testlerin yürütülmesinden önce ISO 139 da belirtilen koşullara göre teste hazırlanır. Tests in progress or waiting to be carried out should be stopped or cancelled if any individual test already completed gives values, which exceed the limits. The samples are prepared for testing by a conditioning according to the regulations given in ISO ph değerinin tayin edilmesi Determination of the ph value ph değeri, ISO 3071 uyarınca (KCL çözeltisi) tespit edilir. The ph value is determined according to ISO 3071 (KCl solution). 2 Formaldehidin tayin edilmesi Determination of formaldehyde 2.1 Formaldehidin var olup olmadığına ilişkin kalitatif analiz Kalitatif testler esas itibariyle, müteakip nicelik analizlerinin gerekli olup olmayacağının belirlenmesi amacıyla yürütülür. Kalitatif testlerin, yarı-kantitatif çalışma koşullarında eş zamanlı olarak malzeme numunelerinin sulu ya da sülfürik ekstraktlarında yürütülmesi gerekmektedir. Glioksal içeren ürünlerde yanlış tayinlerin engellenebilmesi için spesifik olarak formaldehit ile tepkimeye giren reajanlar kullanılmalıdır. 2.2 Serbest formaldehit ve kısmen salınımlı formaldehit içeriğinin kantitatif tayini Test, 112 sayılı Zararlı Maddeler İçeren Evsel Ürünlerin Kontrolüne ilişkin Japonya Kanunu nda ön görülen test yöntemlerine göre yürütülür. Bu yöntemler gereği, sulu ekstratlarda serbest ve kısmen salınımlı formaldehit içeriği asetilaseton yöntemiyle ön görülen çalışma talimatlarına göre spektrofotometrik bir şekilde hesaplanır. Qualitative testing for the presence of formaldehyde As a rule, qualitative tests have to be done first to show whether subsequent quantitative tests will be necessary. The qualitative tests are to be performed under semi-quantitative working conditions in aqueous and sulphuric extracts of the samples at the same time. In the case of products containing glyoxal, to avoid a wrong interpretation, reagents reacting specifically with formaldehyde should be used. Quantitative determination of the content of free and partially releasable formaldehyde The test is performed as given by the Japanese law Harmful Substance Containing Household Products Control Law No According to this method the content of free and partially releaseable formaldehyde is integrally determined in aqueous extract using the acetyl-acetone method by means of a spectrophotometer.

4 4 OEKO-TEX Test yöntemleri 3 Ağır Metallerin Tayini Determination of heavy metals Aşağıda belirtilen ağır metallerin kantitatif tayini (ekstrakte olup olmadıkları, toplam içerikleri, vs.) Antimon Arsenik Kurşun Kadmiyum Krom Krom (VI) Bakır Kobalt Nikel Cıva Madde 3.1 e göre ekstrakte edilebilir ağır metal bileşiklerinin veya Madde 3.2 ye göre belirlenen numunelerin kantitatif tayini, Atomik Absorpsiyon Skeptrometrisi (AAS) veya ICP ve spektrofotometri yöntemleriyle gerçekleştirilir. Tests for the following heavy metals (extractable and total content) are performed: Antimony Arsenic Lead Cadmium Chromium Chromium(VI) Copper Cobalt Nickel Mercury The quantitative determination of the heavy metal components extracted according to paragraph 3.1 or digested according to paragraph 3.2, is performed by atomic absorption spectrometry (AAS), ICP, or spectrophotometry. 3.1 Yapay Asidik Ter Çözeltisinde Ekstraksiyon Ağır metaller ISO 105-E04 uyarınca yapay asidik ter çözeltisi (Test Çözeltisi II) kullanılarak ekstrakte edilir. Metal, cilalı metal ve galvanizli plastikten yapılmış parçalarda, çizilme, çarpma ve sarsılma gibi nedenlerle mekanik yüzey değişikliklerinin meydana gelmesinin önlenmesi amacıyla ekstraksiyon sırasında bu parçalar nötr hareket eden polyester, poliakrilik gibi birkaç tabakadan oluşan bir ağ içerisinde bekletilir. Yüzey işlemesine ya da kaplamaya sahip metalik parçalar, özel bir ön işleme tabi tutulduktan sonra (EN 12472: 1998 Korozyon ve Aşınma Testi) ayrıca ekstrakte edilebilir nikel üzerinde incelenir. Extraction with artificial acid sweat solution The heavy metals are extracted by use of artificial acidic sweat solution according to ISO 105E04 (testing solution II). Accessories made from painted or unpainted metal and galvanized plastics must be enclosed in several layers of an inert, undyed textile (e.g. polyester, polyacryl) to avoid abrasion due to scratching, beating or shaking. Metallic accessories having a surface refinement or coating are subjected to a further test for extractable nickel after a pre-treatment (wear and corrosion according to EN 12472:1998). 3.2 Numunelerin Ayrılması Digestion of the samples Numuneler, berrak bir çözelti elde etmek amacıyla ıslak kimyasal ayırma işlemine tabi tutulur. Bir numunenin makroskopik olarak ayırt edilebilir bileşenleri (temel malzeme, cila vs.) ayrı ayrı çıkarılır ve incelenir. Yöntem, ABD çocuk eşyaları mevzuatı (CPSIA, Tüketici Ürünleri Güvenliğini Geliştirme Kanunu) uyarınca toplam kurşun içeriği bakımından numunelerin kontrol edilmesine uygundur. The samples are chemically digested using acids in order to get a clear solution. Different components of the sample, which can be differentiated macroscopically (base material, paints, etc.), are separately digested and analysed. The method is therefore suitable to check the samples for total lead content in reference to the requirement of the American legislation for children s articles (CPSIA, Consumer Product Safety Improvement Act).

5 5 OEKO-TEX Test yöntemleri 3.3 Krom testi (IV) Testing for chromium(vi) Krom testi yapay ter çözeltisi içeren ekstraktta gerçekleştirilir. Deri için analizler ISO 17075' göre yapılacaktır. The test for chromium(vi) is performed with the extract prepared by using the artificial acidic sweat solution. For leather the analysis is carried out according to ISO Pestisit içeriğinin tayini Determination of the content of pesticides OEKO-TEX Standard 100 içerisinde, doğal liflerde kullanılabilen ve dayanıklılığı nedeniyle çevreye zararlı olan pestisitler listesi yer almaktadır. In the OEKO-TEX Standard 100 there is a list of pesticides, which might be used for natural fibres and are critical because of their persistence. OEKO-TEX 100 standartlarında yer alan pestisitlerin testleri clean-up" (örneklerin istenmeyen bileşenlerden temizlenmesi) yapılan ekstraktların selektif tespiti (MSD veya ECD) ile gaz kromatografisinde gerçekleştirilir. The tests for the pesticides which are mentioned in the OEKO-TEX Standard 100 are performed with cleaned-up extracts by gas chromatography with selective detection (MSD or ECD). 5 Fenol içeriğinin tayini Determination of the content of phenols Pentaklorofenol (PCP), tetraklorofenol (TeCP) izomerleri, Triklorofenol (TrCP) izomerleri ya da ortofenilfenol (OPP) içeriği, gerektiğinde ham maddeler için koruyucu ajanlarda, tekstil yardımcı ya da apre maddelerinde ya da bitmiş ürünler için PCP, TeCP,TrCP ya da OPP kullanımının mümkün olduğu numuneler için belirlenir. Tekstil döşemelerde, PCP, TeCP,TrCP veya OPP içeriği yalnızca yün ya da yünlü karışımlar içeren hav materyallerinde tayin edilir. Gaz kromatografisi ile yapılacak bu analizler için kütle selektif (MSD) veya elektron tarama (ECD) dedektörleri kullanılabilir. The pentachlorophenol (PCP), isomers of tetrachlorophenol (TeCP) and Trichlorophenol (TrCP) or ortho-phenylphenol (OPP) content is determined for samples where the use of PCP, TeCP, TrCP and OPP is supposed in a raw material conservation agent, an auxiliary or a finishing agent, or for the treatment of the finished product. With textile floor coverings the PCP, TeCP, TrCP or OPP content is determined only in pile material consisting of wool or wool blends. For analysis gas chromatography can be used with mass spectrometric (MSD) or electron capture detection (ECD). 6 Yumuşatıcı madde içeriğinin tayini Determination of the content of plasticisers Bu analizle çeşitli yayımlamalarda ve kanuni yasalarca çocuklar ve bebekler veya genel olarak sağlığa zararlı olarak sınıflandırılmlş olan bu fitalatlar tespit edilir. REACH in (AB regülasyonu 1907/2006 standartlarının XIV. eki ve XVII. ekinin ilgili kısımları) standartlarını yayınlanlaması ile belirlenen ve yanı sıra SVHC ve CPSIA için aday listelerinde de belirtilen bu fitalatlar eş zamanlı olarak OEKO-TEX 100 standartlarında yer almıştır. PVC yumuşatıcıları, test ürününün organik bir çözücü ile ekstrakte edilmesi yoluyla test edilir. Çıkarılan ekstrakt, gaz kromatografisi ile temizlenme işleminden sonra (MS taraması) analiz edilir. With the test those phthalates are included which are specified in various publications and legal framework as being critical for the health of children, babies or impose a general health risk. The list of phthalates of the OEKO-TEX Standard 100 include those phthalates which are mentioned at the time of publication of the Standard in REACH (EC Regulation 1907/2006, Annexes XIV and applicable parts of XVII) as well as those mentioned in candidate list for SVHC and CPSIA. The test for PVC plasticisers is performed by extraction of the testing material with an organic solvent. The extract is analysed after clean-up by gas chroma-tography (MS detection).

6 6 OEKO-TEX Test yöntemleri 7 Organokalay bileşik içeriğinin tayini Kalaylı organik bileşiklerin tayini için, tekstil malzemeleri organik bir çözücü ile ekstrakte edilerek ardından sodyum tetraetil borat ile türevlendirilir. Testler, clean-up" ekstraktların selektif tespiti (MSD) ile gaz kromatografisinde gerçekleştirilir. Determination of the content of organic tin compounds The method for determination of organic tin compounds is based on an extraction of the material with an organic solvent and followed by derivatization with sodium tetraethylborate. The tests are performed with cleaned-up extracts by gas chromatography with selective detection (MSD). 8 Kısa zincirli klorlu parafinlerin tayini Kısa zincirli klorlu parafinler, test edilecek maddenin organik çözücülerle ekstraksiyonunu takiben GC/MS veya GC/MS/MS ile ölçülerek tayin edilir. Tüm kısa, orta ve uzun zincirli klorlu parafinlerin toplamının analizi için cihaz "El" (electron impact) moduna ayarlanabilir. Örnekte yer alan türdeş kimyasalların doğru tespiti için cihaz "CI" (chemical ionization) moduna ayarlanmalıdır. Determination of the content of short chain chlorinated paraffines The method for the determination of the short chain chlorinated paraffines is based on an extraction of the testing material with an organic solvent and subsequent analysis with GC/MS or GC/MS/MS. For screening (analysis of the sum of all short, medium and long chain chloroparaffines the instrument can be operated in the EI (electron impact) mode. For the secure determination of the congeners present in the sample the instrument must be operated in CI (chemical ionization) mode. 9 PFC's: Perflorine edilmiş Bileşikler içeriğinin tayini 2006/122/EC sayılı AB DİREKTİFİ nde ön görülen resmi test yöntemleri uygulanana kadar, metanol ekstraksiyonunu ve müteakip bir LC/MS/MS analizini içeren kurum içi bir yöntem izlenir. Determination of the content of PFC's, Perfluorinated Compounds Until the official testing method according to EC- DIRECTIVE 2006/122/EC is available; an internal procedure will be applied, which is based on an extraction step using methanol and a subsequent LC/MS/MS analysis. 10 DMFu içeriğinin tayini Determination of the content of DMFu Dimetilfumaratın tayini için kullanılan metod, tekstil ürününün bir organik çözücü madde ekstraksiyonunu takiben GC/MS ile analizine dayanır. The method for the determination of dimethylfumarate is based on an extraction of the sample with an organic solvent and subsequent analyses by GC/MS. 11 İnsan ekolojisine zararlı boyar maddelerin test edilmesi Test for humanecologically critical colorants 11.1 Redüktif parçalanma sonucu MAK Grubu III, 1. ve 2. kategorilerdeki arilaminlere bölünebilen azo boyar maddelerin analizi Belirli tehlikeli maddelerin ve preparatların (azo boyar maddeler) kullanımının ve pazarlanmasının kısıtlandırılması ile ilişkilendirilen REACH regülasyonlarının (1907/2006) XVII. eki içinde yer alan bütün arilaminler, OEKO-TEX 100 Standardı içinde yayınlanmıştır. Test for Azo-colorants, which may be cleaved into arylamines of MAK-group III, categories 1 and 2 under reductive conditions All arylamines mentioned in the Annex XVII of the REACH Regulation (1907/2006) relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (azocolorants) are part of the list published in the OE- KO-TEX Standard 100.

7 7 OEKO-TEX Test yöntemleri Aşağıdaki arilaminler testlere tabi tutulacaktır: MAK Grubu III, Kategori 1 (İnsanlarda kötü huylu tümörlerin oluşmasına neden olduğu bilinen maddeler) The following arylamines are to be included in the tests: MAK-group III, category 1 (Substances which are known to be able to cause cancer in human beings) Benzidine [ ] 4-Chlor-o-toluidine (4-Chlor-2- [ ] methylaniline) 2-Naphtylamine [ ] 4-Aminobiphenyl (Biphenyl-4-ylamine) [ ] MAK Grubu III, Kategori 2 (Şimdiye kadar yalnızca hayvanlar üzerinde, fakat insanların iş yerinde maruz kalabileceği koşullarda ya da bunla karşılaştırılabilecek koşullar altında yürütülen deneylerde, Sağlığa Zararlı Maddelerin Analizine Yönelik Senato Komisyonu nun kanaatine göre net bir şekilde karsinojenik etki göstermiş olan maddeler). MAK group III, category 2 (Substances which are - in the opinion of the Senate Commission for the testing of hazardous working materials - definitely carcinogenic to animals, when these animals are exposed to the substances in circumstances which resemble exposures occurring in working places or are at least comparable.) o-tolidine (3,3'-Dimethylbenzidine) [ ] o-dianisidine (3,3'- [ ] Dimethoxybenzidine) 3,3'-Dichlorobenzidine [ ] 4-Chloroaniline [ ] o-toluidine (2-Methylaniline) [ ] o-aminoazotoluene [ ] 2-Amino-4-nitrotoluene [ ] 2,4-Diaminotoluene (2,4- [ ] Toluylendiamine) 2,4-Diaminoanisole (4-Methoxy-1,3- [ ] phenylenediamine) 4,4'-Diaminobiphenylmethane [ ] 4,4'-Diamino-3,3'- [ ] dimethylbiphenylmethane 4,4'-Diamino-3,3'- [ ] dichlorobiphenylmethane 4,4'-Diaminobiphenylether [ ] 4,4'-Diaminobiphenylsulfide [ ] 2,4,5-Trimethylaniline [ ] p-cresidine (2-Methoxy-5- [ ] methylaniline) o-anisidine (2-Methoxyaniline) [ ] 2,4-Xylidine [ ] 2,6-Xylidine [ ] 4-Aminoazobenzene [ ] Alman Araştırma Birliği nin (DFG) Sağlığa Zararlı Maddelerin Analizinden Sorumlu Senato Komisyonu tarafınca test edilmesini takiben, MAK Grup III, Kategori 1 veya 2 ye dahil edilen arilaminler (azo renklendiricilerin üretimi için önemine rağmen) için liste genişletilecektir. Testler, REACH regülasyonlarının (1907/2006) XVII. ekinin 10. eki gereğince yasal analiz yöntemlerine uygun olarak örneğin aşağıdaki normlara göre yürütülmektedir: EN EN The list will be extended by the arylamines, which are added to the MAK groups III, categories 1 or 2 after sufficient testing by the "Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe" (Senate Commission for testing of hazardous working materials) in the "Deutsche Forschungsgemeinschaft" (DFG) and are additionally of importance for the production of azo-colorants. The tests are carried out following the official test methods in Attachment 10 of Annex XVII of the REACH regulation (1907/2006), respectively i.e. according to the following standards:

8 8 OEKO-TEX Test yöntemleri EN EN Karsinojenik olarak sınıflandırılmış boyar maddelerin ve pigmentlerin testleri. 76/769/EWG sayılı Direktif Ek I ile tadil edilmiş olan 67/548/EWG Ek VI kriterleri uyarınca ve 1999/43/AB ile 1272/2008 nolu düzenleme (AB) doğrultusunda bazı boyar maddeler karsinojenik olarak sınıflandırılmış ve OEKO-TEX 100 Standart listelerine dahil edilmiştir. Test for dyestuffs and pigments, classified as carcinogenic According to the criteria of Annex VI of the Directive 67/548/EWG respectively the Directives 76/769/EWG, annex I, and 1999/43/EC as well as the regulation (EC) No. 1272/2008 some colorants are classified as carcinogenic and have been added to the corresponding list of OEKO- TEX Standard 100. Bu boyar maddelerin listesi, söz konusu boyar maddeler tekstil ve giyisi üretimi ile ilişkili ise OEKO-TEX 100 Standartlarında bilimsel verilere göre güncellenecektir. Bazı boyaların testleri 11.1 ve 11.3' e göre ve bazı özel durumlar için 3.2' ye göre yapılır. Geriye kalan diğer boyar maddeler için uygulanacak test metodları üzerinde çalışılmaktadır. The list of these colorants will be amended in the OEKO-TEX Standard 100 according to the scientific knowledge and if the colorants are relevant for the production of textiles and garments. The testing is carried out for some of the dyes according to 11.1, and 11.3 respectively and in some cases according to 3.2. The test method for the other dyes is under evaluation Alerji yapan madde olarak sınıflandırılmış olan boyar maddelerin analizi Bazı boyar maddeler potansiyel alerjen olarak sınırflandırılmıştır: Bunlar OEKO-TEX Standard 100 de listelenmiştir. Test for dyestuffs, classified as allergenic Some dyestuffs are classified as substances that could potentially cause allergies: Those dyes are mentioned in the OEKO-TEX Standard 100. Bu boyar maddelerin listesi, tıbbi uygulamalar sonucu hassaslaştırıcı olarak sınıflandırılmış bileşenleri de içerecek şekilde sürekli olarak güncellenmeye devam edecektir. Alerjiye neden olan boyar maddeler, ekstraksiyon sonrası gaz kromatografisiyle referans numunelerle karşılaştırılarak tespit edilir ve miktar ölçümü yapılır. The list of dyestuffs will continually be extended with those known from medicine to cause allergies. The identification and quantification of extracted dyes is made by means of chromatographic methods in comparison to reference substance Yasaklanmış diğer boyar maddelerin analizi Bazı diğer boyar maddelerin kullanımı insan ekolojisini ilgilendiren diğer nedenlerden dolayı yasaklanmıştır. Bunlar OEKO-TEX Standard 100 kapsamında ilgili başlıklar altında listelenmiştir. Test for other banned dyestuffs The use of some other dyestuffs is banned due to other human ecological relevant properties. These dyestuffs can be found in the OEKO- TEX Standard 100 under the corresponding category. Ekstrakte edilen boyar maddelerin tanımlanması ve miktarlarının ölçümü, kromatografik yöntemler aracılığıyla referans numunelerle karşılaştırılarak yapılır. The identification and quantification of extracted dyes is made by means of chromatographic methods in comparison to reference substance.

9 9 OEKO-TEX Test yöntemleri 12 Klorlu Benzen ve Tolüen İçeriğinin Tayini Klorlu benzen ve toluen içeriğinin tayini, test materyalinin organik bir çözücü ile ekstraksiyonuyla yapılır. Ekstrakt, istenmeyen bileşenlerden temizlenmesinin (clean-up) ardından, gaz kromatografisi ile (MSD veya ECD taraması) analiz edilir. 13 Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeriğinin tayini Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeriğinin tayini, test materyalinin organik bir çözücü ile ekstraksiyonuyla yapılır. Ekstrakt, istenmeyen bileşenlerden temizlenmesinin (clean-up) ardından, gaz kromatografisi ile (MSD taraması) analiz edilir. Analizlerde, OEKO-TEX Standard 100 de listelenen tüm polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) dikkate alınır. 14 Çözücü madde atığı içeriğinin tayini Çözücü kalıntılarının ölçülmesi için kullanılan metod, tekstil ürününün bir organik çözücü madde ekstraksiyonunu takiben gaz kromatografi ile (MSD) analizine dayanır. 15 Yüzey aktif ve nemlendirici madde atığı içeriğinin tayini Yüzey aktif madde ve ıslatıcı ajan atığı içeriğinin tayini, test materyalinin organik bir çözücü ile ekstraksiyonuyla yapılır. Ekstrakt LC/MS ile analiz edilir. Determination of the content of chlorinated benzenes and toluenes The determination of the content of chlorinated benzenes and toluenes is performed by extraction of the test material with an organic solvent. The extract is analysed after clean-up by gas chromatography (MSD or ECD detection). Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) The determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) is performed by extraction of the test material with an organic solvent. The extract is analysed after clean-up by gas chromatography with mass selective detection (MSD). All polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) mentioned in the OEKO-TEX Standard 100 are considered in the determination. Determination of the content of solvent residues The method for the determination of solvent residues is based on an extraction of the sample with an organic solvent and subsequent analyses by gas chromatography with mass selective detection (MSD). Determination of the content of surfactant, wetting agent residues The determination of the surfactant and wetting agent residues is performed by extraction of the test material with an organic solvent. The extract is analysed then by LC/MS. 16 Renk haslıklarının tayini Testing of colour fastness Aşağıda yer alan tüm renk haslıklarının testlerinde, yalnızca refakat bezinin lekelenmesi ile oluşan haslık dereceleri ölçülür. Tek elyaflı refaket bezleri kullanılır. In all the colour fastness tests cited below only the fastness grades with respect to staining of the adjacent fabrics are determined. The single fibres adjacent fabrics are used.

10 10 OEKO-TEX Test yöntemleri Testlerin yürütülmesi ve test sonuçlarının değerlendirilmesi için ISO 105-A01 ve ISO 105-A03 esas alınır. ISO 105-E01 uyarınca rengin suya karşı haslığının tayini ISO 105-E04 uyarınca renklerin asidik ve alkalin ter haslığının tayini ISO 105-X12 uyarınca renklerin kuru halde sürtünmeye karşı haslığının tayini Renklerin tükürük ve tere karşı haslığının tayini. Bu test, metalik aksesuarlar hariç olmak üzere, ürün sınıfı I' e (bebek grubu) göre test edilmesi gereken ürünler için; 64 LFGB (Alman Gıda ve Tüketim Maddeleri ve Hayvan Yemleri Yasası), BVL B ve B (maddelerin renk göçme testleri, bölüm 1: Yapay tükürük ile test ve bölüm 2: Yapay ter ile test) refarans alınarak uygulanır. Standart haslık derecelerinin tanımlanmasını sağlamaz. Test sonuçları değerlendirme için sadece aşağıda yer ifadelerle verilir. Tükürük ve tere karşı has (Gri skala ile değerlendirmede 4-5 veya daha yüksek) veya tükürüğe ve tere karşı haslık göstermeme Basic methods for the performing and evaluating the test are ISO 105-A01 and ISO 105-A03. Determination of colour fastness to water according to ISO 105-E01 Determination of colour fastness to acidic and alkaline perspiration according to ISO 105- E04 Determination of colour fastness to rubbing dry according ISO 105-X12 Determination of colour fastness to saliva and perspiration. The test is performed with reference to 64 LFGB (German law regarding food, commodities and animal feed), BVL B and B (Testing of colour migration of commodities, part 1: Test with artificial saliva and part 2: Test with artificial sweat solution) and refers to the products which should be tested according to Product Class I (babies article), with the exception of metallic accessories. This standard does not provide for specifying fastness grades. For judgement of the test results only the following statements are given: Fast to saliva and perspiration (Grade of 4-5 or better at assessment with grey scale) or Not fast to saliva and perspiration 17 Emisyon Testleri Determinations of emission Bu test parametreleri, 1. ila 4. Ürün Sınıflarına göre test edilen ve bu başlık kapsamında yer alabilecek münferit parçalarda plastik tabakası ya da köpüklü plastik içeren ürünler için geçerlidir (örn. Tekstil zemin döşemeleri, şilteler ve yalnızca kıyafetler için kullanılmayan, köpüklü plastik içeren ya da daha geniş kaplamalı eşyalar) OEKO-TEX Standardı 100 ün Araç İç Döşemelerine ilişkin Eki nde yer alan eşyalar için emisyon testi yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilir. This parameter refers to products which are to be tested according to Product Class I - IV which contain a coating of synthetic material or a foam which might contain individual components mentioned in this chapter (for example textile carpets, mattresses as well as foams and large coated articles not being used for clothing): The emission test for articles of OEKO-TEX Standard 100 Supplement for Automotive Interiors is carried out at elevated temperatures Oda havasına salınan formaldehidin kantitatif analizi Bu test, belirli bir alandan alınan test numunesinin belirli bir hacimde test haznesine yerleştirildiği bir hazne prosedürüne göre gerçekleştirilir. Formaldehit içermeyen havanın belirli bir hava akış oranında malzeme numunesine tutulmasından sonra, maruziyet devam ederken denge durumunun sağlanmasıyla, hazneden belirli bir hava hacmi çıkarılır ve kalan mevcut formaldehit Quantitative determination of formaldehyde emitting into the air The test is performed in a chamber of defined size, using samples of defined area. The sample is brought to equilibrium with air free of formaldehyde at a defined air exchange rate. Under continuing ventilation a defined amount of air is sampled and the contained formaldehyde is quantitatively absorbed in a test solution.

11 11 OEKO-TEX Test yöntemleri içeriği bir test çözeltisinde kantitatif olarak analiz edilir. Absorbe edilen formaldehidin kantitatif analizi bu dokümanın 2.2. Bölümüne göre test edilir Uçucu ve kokulu bileşik emisyonunun gaz kromatografisi yoluyla tayini Aşağıdaki uçucu ya da kokulu maddelerin içeriği söz konusu yöntemle analiz edilir: Münferit bileşikler The quantitative determination of the absorbed formaldehyde is performed according to Paragraph 2.2 of this document. Determination of the emission of volatile and odorous compounds by gas chromatography The content of the following volatile and/or odorous substances are determined: Individual components: Toluene [ ] Styrene [ ] Vinylcyclohexene [ ] 4-Phenylcyclohexene [ ] Butadiene [ ] Vinyl chloride [ ] Toplam parametreler Aromatik hidrokarbonlar Uçucu organik bileşikler Bu testte, belirli bir alandaki test numunesi, belirli bir hacimde bir hazneye yerleştirilir. Numunenin belirli bir hava akış oranındaki klimatize havaya tabi tutulmasından sonra, maruziyet devam ederken denge durumunun elde edilmesiyle hazneden hava çıkarılarak emici bir maddeye alınır. Absorpsiyonun sonra ermesiyle, uygun bir çözelti maddesi ve selektif taramalı gaz kromatografik analiz yoluyla desorpsiyon yapılarak, ekstraktta bulunan bileşikler analiz edilir. Sum parameters: Aromatic hydrocarbons Volatile organic compounds The test is performed in a chamber of defined size, using samples of defined area. The sample is brought to equilibrium with conditioned air at a defined air exchange rate. Under continuing ventilation a defined amount of air is sampled and passed over an adsorbent. Desorption is carried out with an appropriate solvent. The content of the above mentioned components in the extract is determined by gas chromatography coupled with mass selective detection. 18 Duyusal koku testi Sensory Odour test Koku testi (Tekstil döşemeler, yataklar, giyim amaçlı kullanılmayan köpüklü plastikler ve büyük kaplamalı maddeler) Tekstil döşemelerde, zemine döşemesinden sonra kendiliğinden az ya da çok algılanabilir bir koku oluşumu gözlenebilir. Bu koku, döşeme malzemesinin kendi kokusu olup, yeni ürünün döşenmesinden birkaç hafta sonra kaybolur ya da en azından belirgin ölçüde azalır. Duyusal koku testi, kokuya neden olabilen bileşenlerin yüksek sayısı nedeniyle cihazlarla yürütülen analizler için tamamlayıcı bir test olarak yapılabilir. Koku testi, SNV esas alınarak yapılır. Test numuneleri hem teslimat durumunda hem de depolandıktan sonra, kapalı bir sistemde, zaman, sıcaklık ve nem parametreleri göz önünde Odour test (textile floor coverings, mattresses, foam and large coated articles not being used for clothing) After being fitted, textile floor coverings may emit a more or less perceptible odour. This is an inherent initial odour typical of the new products and normally vanishes after some weeks. Due to the large number of compounds, which may produce an odour, sensory odour testing may be a valuable complement to instrumental analysis. The odour test is performed with reference to SNV The test specimen is tested for the development of odour in a closed system, taking note of time, temperature and humidity both in as-delivered state and after storage.

12 12 OEKO-TEX Test yöntemleri bulundurularak duyusal olarak koku gelişimini analiz etme amacıyla yürütülür. Koku yoğunluğunu, en az altı eğitilmiş kişi birbirinden bağımsız olarak değerlendirir. Yoğunluğun değerlendirilmesinde aşağıdaki derece skalası kullanılır. Derece skalası: At least six trained people should judge the odour intensity independently. For judgement of the intensity a grade scale is used. Grade scale: 1 = kokusuz 1 = odourless 2 = güçsüz koku 2 = weak odour 3 = ortalama koku 3 = medium odour 4 = güçlü koku 4 = strong odour 5 = çok güçlü koku 5 = very strong odour Değerlendirmede, ara dereceler de kullanılabilir (2-3 gibi). Intermediate grades (e.g. 2-3) are allowed Diğer ürünlerde koku testi Odour test on other articles Bölüm 18.1 uyarınca koku testine tabi tutulan ürünler dışında, bütün ürünler bir koku testine tabi tutulabilir. Bu test, diğer testlerin yürütülmesinden önce, numunenin teslim edilmesinden hemen sonra ve gerektiği takdirde, depolandıktan sonra kapalı bir sistemde arttırılmış sıcaklıkta yapılmalıdır. Bir ürünün OEKO-TEX Standardı 100 e göre ilave testlere tabi tutulmaması gereken koşullara ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir: Aşağıdaki koşullarda ilave testler yürütülmemelidir: küf kokusu ağır benzin (Boyalı baskı) balık (kalıcı apre) aromatlar (taşıyıcı vs.) Bir tekstil malzemesinin imalatından kaynaklanan (yağlı, gresli ya da boyar maddeli) kokuların ortadan kaldırılması ya da bu ürünlere koku verilmesi amacıyla kullanılan kokucu maddeler (kokulu işlemler) duyusal koku testinde tespit edilemez. Except those articles tested on odour according to 18.1 all articles are subjected to a sensory odour test. This test must be performed before the start of other tests and immediately after delivery of the sample but - if necessary - after storage at increased temperature in a closed system. Examples are given below of conditions under which further testing according to OEKO-TEX Standard 100 is not allowed Odour from: mould high boiling fraction of petrol (colour printing) fish (permanent finish) aromatic hydrocarbons (carrier, etc.) Odorants (perfuming) used for removing or covering the smell of a textile material originating from its production (oil, fats, dyestuffs) must not be detected during sensory odour testing. 19 Asbest liflerinin tespiti Identification of asbestos fibres Asbest lifleri en az X250 büyütmede, polarize ışık ve mikroskopi yoluyla tespit edilir. The identification of asbestos fibres is performed using a polarizing microscope using at least a 250-fold magnification.

Testing Methods STANDARD 100 by OEKO TEX

Testing Methods STANDARD 100 by OEKO TEX Testing Methods STANDARD 100 by OEKO TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology OEKO-TEX - Tekstil ve Deri Ekolojisi Alanında Uluslararası

Detaylı

Testing Methods STANDARD 100 by OEKO-TEX

Testing Methods STANDARD 100 by OEKO-TEX Testing Methods STANDARD 100 by OEKO-TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology OEKO-TEX - Tekstil ve Deri Ekolojisi Alanında Uluslararası

Detaylı

SÜDOR Boyaları San. Tic. A.Ş.

SÜDOR Boyaları San. Tic. A.Ş. TEST RAPORU Sayfa 1 / 21 RAPOR NUMARASI : MÜŞTERĐ ĐSMĐ : ADRESĐ : NUMUNE TANIMI : MÜŞTERĐ : TURA110103794 SÜDOR Boyaları San. Tic. A.Ş. Birlik San. Sit. 4. Cad. No: 28 Beylikdüzü / Đstanbul Faks No : 0212

Detaylı

*120002110 120002110* TEST RAPORU RAPOR NUMARASI : TURA120002110. Şarkgülü Kırtasiye Tic.ve San.A.Ş. Sayfa 1 / 16

*120002110 120002110* TEST RAPORU RAPOR NUMARASI : TURA120002110. Şarkgülü Kırtasiye Tic.ve San.A.Ş. Sayfa 1 / 16 TEST RAPORU Sayfa 1 / 16 RAPOR NUMARASI : TURA120002110 MÜŞTERĐ ĐSMĐ : ADRESĐ Şarkgülü Kırtasiye Tic.ve San.A.Ş. Atatürk San.Böl.Hacı Bektaş Veli Cad. Đltaş Binası Ömerliköyü Hadımköy Büyükçekmece Đstanbul

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Simay İş Merkezi No:5-B Kat:1 No:34 Beylikdüzü 34528 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 02129091418 Faks : 20129091430

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan kahveci mah.çankaya cad.simay iş merkezi No:5-B kat:1 No:34 Beylikdüzü 34528 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02129091418 Faks : 20129091430

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dok. No: DDOK.003 Sayfa: 1 / 10 İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015 Revizyon Tarihi /No: ----/00 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yasaklı Kimyasallar için Test Metodlarına Göre Materyal Tipleri Materyal Tipi a Sentetik

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

TEST RAPORU Sayfa 1 / 16. TEST Numune 1 Numune 2 OYUNCAK GÜVENLİĞİ BÖLÜM 1 MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER

TEST RAPORU Sayfa 1 / 16. TEST Numune 1 Numune 2 OYUNCAK GÜVENLİĞİ BÖLÜM 1 MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER TEST RAPORU Sayfa 1 / 16 RAPOR NUMARASI : TURT120045028-DÜZELTME RAPORU 01 BAŞVURAN FİRMA ADRES ALICI FİRMA NUMUNE TANIMI : Şarkgülü Kırtasiye Tic.ve San.A.Ş. Atatürk San.Böl.Hacı Bektaş Veli Cad. İltaş

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş EKOTEKS EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE TEST REORT

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Yük. Kimya Mühendisi / Chemical Engineer Msc İlaç Grup Müdürü / Pharma Group Manager Ant Teknik Cihazlar Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Yük. Kimya Mühendisi / Chemical Engineer Msc İlaç Grup Müdürü / Pharma Group Manager Ant Teknik Cihazlar Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Zafer Bayram Yük. Kimya Mühendisi / Chemical Engineer Msc İlaç Grup Müdürü / Pharma Group Manager Ant Teknik Cihazlar Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Tekstil Laboratuvarlarında Analitik Cihazların Yeri The

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

* * TEST RAPORU RAPOR NUMARASI : TURA Şarkgülü Kırtasiye Tic.ve San.A.Ş. Sayfa 1 / 27

* * TEST RAPORU RAPOR NUMARASI : TURA Şarkgülü Kırtasiye Tic.ve San.A.Ş. Sayfa 1 / 27 TEST RAPORU Sayfa 1 / 27 RAPOR NUMARASI : TURA110081206 MÜŞTERĐ ĐSMĐ : ADRESĐ Şarkgülü Kırtasiye Tic.ve San.A.Ş. Atatürk San.Böl.Hacı Bektaş Veli Cad. Đltaş Binası Ömerliköyü Hadımköy Büyükçekmece Đstanbul

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE EKOTEKS TEST REPORT

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

* * TEST RAPORU. Karslıoğlu Kırt. San. ve Tic. A.Ş. Sayfa 1 / 12 MÜŞTERĐ :

* * TEST RAPORU. Karslıoğlu Kırt. San. ve Tic. A.Ş. Sayfa 1 / 12 MÜŞTERĐ : TEST RAPORU Sayfa 1 / 12 RAPOR NUMARASI : MÜŞTERĐ ADI : ADRESĐ : TURA120020858 Karslıoğlu Kırt. San. ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. Yılanlı Ayazma Yolu Uğur Plaza No:4/B Davutpaşa Đstanbul TURKEY Faks No

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

TEST RAPORU Sayfa 1 / 11

TEST RAPORU Sayfa 1 / 11 TEST RAPORU Sayfa 1 / 11 RAPOR NUMARASI : BAŞVURAN FİRMA ADRES NUMUNE TANIMI : TURT170145626 Demirtepe Teks.İnş.ıda Med.Elek.Elekt.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. Etlik Mah.Ayvalı Cad.No:90/B-13 Keçiören/Ankara Fax

Detaylı

Alınteri Bulvarı No: 29/A3 Ostim Ankara FAX NO : 0312 3859694 Đlgili Kişi : Cem Uslu (sales@renzturk.com.tr)

Alınteri Bulvarı No: 29/A3 Ostim Ankara FAX NO : 0312 3859694 Đlgili Kişi : Cem Uslu (sales@renzturk.com.tr) TEST RAPORU Page 1 of 12 RAPOR NUMARASI : MÜŞTERĐ ADI : ADRESĐ NUMUNE TANIMI : MÜŞTERĐ : TURA110126229 Renz Türk Kırtasiye Makine Đmalat San. Tic. Ltd. Şti. Alınteri Bulvarı No: 29/A3 Ostim Ankara FAX

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE EKOTEKS TEST REPORT

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

OEKO-TEX sistemi KÜRESEL. TUTARLI. GÜVENLİ.

OEKO-TEX sistemi KÜRESEL. TUTARLI. GÜVENLİ. OEKO-TEX sistemi KÜRESEL. TUTARLI. GÜVENLİ. Önder KİPRİYE, Hohenstein İstanbul Seminer, Butekom, 29.09.2014 COMPETENCE IN TEXTILES Hayatımızın vazgeçilmezleri? Was versteht man unter Textilökologie? -Tekstilde

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Kısıtlanmış Maddeler Rehberi

Kısıtlanmış Maddeler Rehberi Kısıtlanmış Maddeler Rehberi Giyim ve Ayakkabı Uluslararası Sınırlandırılmış Madde Listesi (RSL) Yönetim Grubu 1 Versiyon 0 Yasal Uyarı Giyim Giyim ve Ayakkabı ve Ayakkabı Uluslararası RSL Yönetimi RSL

Detaylı

TEST RAPORU Sayfa 1 / 5

TEST RAPORU Sayfa 1 / 5 TEST RAORU Sayfa 1 / 5 RAOR NUMARASI : MÜŞTERĐ ĐSMĐ : ADRESĐ NUMUNE TANIMI : TURR120002045 Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. Tembelova Alanı 3200 Sok No : 3206 Gebze /KOCAELI Faks :0262 678 33 63 Đlgili Kişi

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method Method. Doküman TEKSTİL VE DERİ /TEXTİLE AND LEATHER 1 DERİ-01 2 DERİ-02 Deri Leather Deri Leather Deri Çekme Mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini/determination of tesile strength and percentage extention

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlar Mh. Osmanpaşa Cd. No:95 İş İstanbul Plaza E Girişi Güneşli 34209 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 368 40 00 Faks : 0 212 296 47

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı

Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı 13_121 Version 1.0 06.06.2016 1 Content/İçerik 1. Reference to certification body and logo on products/ Üründe sertifikasyon

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: / 99

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: / 99 TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY tarafından akredıte edilmiştır. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertıfıkasyon ve Denetım A.Ş. Saniye Ermutlu Sokak Çolakoğlu Plaza B

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method 1-Yapı Malzemeleri/Constructıon Materıals 1 YML-03 2 YML-14 3 YML-18 4 YML-19 Beton Concrete Seramik Karolar Ceramic Tiles Beton Agregası Concrete Agrega Beton Agregası Agrega Sertleşmiş Beton/Basınç Dayanım

Detaylı

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır.

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır. Analitik Kimya Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. bir ürünün istenen kalitede olup

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TEREYAĞI

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

NIOSH 7082 TS ISO 8518

NIOSH 7082 TS ISO 8518 Sayfa 1 / 6 Sıra No Adı Referans Metot Matris Numune Miktarı İŞ HİJYENİ FİZİKSEL FAKTÖRLER ÖLÇÜM ve ANALİZ LİSTESİ 1 Solunabilir Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi MDHS 14/3 Çalışma Ortamı-Kişisel

Detaylı

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu 11 Haziran 2013, Bursa,Türkiye Anton Luiken, Alcon Advies BV Değer Saygın Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) nedir? (1/3)

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

SEGAL. SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI. Aşağı Öveçler Mah Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA

SEGAL. SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI. Aşağı Öveçler Mah Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA Sayfa 1 / 2 R-4964/13 Müşterinin adı/ adresi: Customer Name / Address Numuneyi Alan Kurum / Kuruluş Sampler Institution / Company Numunenin Adı ve Örnekleme Tarihi: Name and Sampling Date of the Sample

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993 " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993  UHE Kurucu Üyesidir. s lar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 ULUSAL HAVUZ ENSİSTİTÜSÜ EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM

Detaylı

LOGO SPESİFİK MİGRASYON. Dr. Burcu ŞENGÜL Kimya Mühendisi. Ekim 2014 ANKARA

LOGO SPESİFİK MİGRASYON. Dr. Burcu ŞENGÜL Kimya Mühendisi. Ekim 2014 ANKARA LOGO SPESİFİK MİGRASYON Dr. Burcu ŞENGÜL Kimya Mühendisi Ekim 2014 ANKARA İçerik 1. Eğitimle ilgili genel bilgi 2. Fitalatların analizi 3. Spesifik Migrasyonun Tarama Metodu ile Yarıkantitatif Hesaplanması

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: Deney Raporu Test report

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: Deney Raporu Test report TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY tarafından akredıte edilmiştır. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertıfıkasyon ve Denetım A.Ş. Saniye Ermutlu Sokak Çolakoğlu Plaza B

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UL ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UL ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UL ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Tehlikeli Kimyasal Madde Atıklarının Azaltılması Tekstil sektörünün üstünde, çevre üzerindeki etkisini azaltma ve tedarik

Detaylı

1- Kırtasiye malzemelerinde kullanılan temel maddeler nelerdir? Kırtasiye malzemesi üretiminde ürüne

1- Kırtasiye malzemelerinde kullanılan temel maddeler nelerdir? Kırtasiye malzemesi üretiminde ürüne Çocuğa Okul Araç Gereci Alırken Dikkat Edilecekler Biz anne babalar biliyoruz ki okullar açık olsun olmasın kırtasiye malzemeleri her zaman evde bir ihtiyaç. Üstelik kırtasiye malzemeleri çocuklar için

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dinçer KARADAVUT

EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dinçer KARADAVUT EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Dinçer KARADAVUT Kimya Mühendisi 19.10.2010-Ilgaz/KASTAMONU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Baca Gazı Emisyon

Detaylı

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul Gürdoğar Sarıgül Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Seoktör Yöneticisi 11.06.2012 Çevre alanında

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş Gen.f136-7/01 Gen.f136-7/01 EKOTEKS TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar Ġstanbul/

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE EKOTEKS TEST REPORT

Detaylı

Kozmetik Ürün Ambalajları

Kozmetik Ürün Ambalajları Kozmetik Ürün Ambalajları Güvenlik ve Mevzuatlara Uyum Sevim Tömek Gürgen Intertek Test Hizmetleri A.Ş. 01 02 03 04 Kozmetikte Güncel Mevzuat Güvenlik Gereklilikleri Nelerdir? Stabilite ve Ambalajla Uyum

Detaylı

INTERTEK MANĐSA PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY MUAYENE VE ANALĐZ RAPORU EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

INTERTEK MANĐSA PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY MUAYENE VE ANALĐZ RAPORU EXAMINATION & ANALYSIS REPORT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK INTERTEK TEST HĐZMETLERĐ A.Ş. MANĐSA ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI INTERTEK MANĐSA PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX

Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology OEKO-TEX - Tekstil ve Deri Ekolojisi Alanında

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

UYGULAMA NOTU. LCMSMS Sistemi ile Tekstil, Deri ve Kağıt Materyallerinde Perflor Gruplu (PFOSs) Kimyasal Bileşiklerin Tayini

UYGULAMA NOTU. LCMSMS Sistemi ile Tekstil, Deri ve Kağıt Materyallerinde Perflor Gruplu (PFOSs) Kimyasal Bileşiklerin Tayini UYGULAMA NOTU Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre M026 LCMSMS Sistemi ile Tekstil, Deri ve Kağıt Materyallerinde Perflor Gruplu (PFOSs) Kimyasal Bileşiklerin Tayini HAZIRLAYAN Yük. Kim. Murat ONUL Ant

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat  UHE Kurucu Üyesidir. s sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 sertifika EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM PLASTİK

Detaylı

FLO AR-GE LABORATUVARI DENEY LİSTESİ

FLO AR-GE LABORATUVARI DENEY LİSTESİ Doküman : LST.005 Sayfa: 1 / 5 İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015 Revizyon Tarihi/: 23.03.2017 / 03 01 Tekstilde Azoboyar Maddeleri Kolon Metodu KDTL.001 TS EN 14362-1 Tekstil, sentetik deri En az 5 g ürün 1

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. 1 Joint Research Centre (JRC) EU Legislation for Mycotoxins and Veterinary Drugs in Animal Feed Yemlerde Mikotoksin ve Veteriner İlaçları AB Mevzuatı IRMM - Institute for Reference Materials and Measurements

Detaylı

Neslihan Sözer Kimya Laboratuvar Müdürü

Neslihan Sözer Kimya Laboratuvar Müdürü TEST RAPORU Sayfa 1 of 6 RAPOR NUMARASI : TURA140124587 MÜŞTERİ İSMİ NUMUNE TANIMI : MÜŞTERİ : Ak-Sel Kırtasiye İth. Tic. ve San. Ltd. Şti. Köroğlu Caddesi Keban Sokak No:3 A-B Kartal / İSTANBUL FAX NO

Detaylı

T E S T R A P O R N O : TK Jul.21,2014

T E S T R A P O R N O : TK Jul.21,2014 Sayfa : 1-6 Başvuran: DOĞA KOLEJİ Test Tarihi : Jul.17-21,2014 Adres : / İlgili kişi : CENK GÜLGÖKEN Numune tanımı: ENYE KISA KOL T-SHIRT Alıcı: Article No.: MY DOGA STORE adına CENK GÜLGÖKEN DK.A.1248.ATM.14

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

T E S T R A P O R N O : TK Apr.18,2014

T E S T R A P O R N O : TK Apr.18,2014 Sayfa 1-6 Başvuran DOĞA KOLEJİ Test Tarihi : Apr.16-18,2014 Adres : / İlgili Kişi: CENK GÜLGÖKEN/INFO Numune Tanımı : Alıcı : Artikel no: Renk: Bakım Talimatı: BAYAN LYCRA MY DOGA STORE CENK GÜLGÖKEN adına

Detaylı

PCBler 209 ayrı bileşikten oluşurlar Bifenil üzerinde artan klor miktarı ile Suda çözünürlük azalır Buhar basıncı düşer Toprak ve/veya sedimanda birikme eğilimi artar 3 ortho meta 2 2 3 4 4 para 5 6 6

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. ÇED, İzin ve Denetim lüğü : Y 35/292/2016 Düzenleme Tarihi : 24.11.2016 : Emisyon,İmisyon,Gürültü Adres : ERZENE MAH. 114. SK. NO:3 P. K. 35050 Bornova/İzmir Yukarıda açık adı ve adresi

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering COMPE 350 Numerical Methods Fall, 2011 Instructor: Fügen Selbes Assistant: İsmail Onur Kaya Homework: 1 Due date: Nov 14, 2011 You are designing a spherical

Detaylı

Anti bakteriyel Boyalar ürün tipi 2,5 (iki buçuk) olabilir mi? Melih Babayiğit Kimyasal Mevzuat Uzmanı CRAD

Anti bakteriyel Boyalar ürün tipi 2,5 (iki buçuk) olabilir mi? Melih Babayiğit Kimyasal Mevzuat Uzmanı CRAD Anti bakteriyel Boyalar ürün tipi 2,5 (iki buçuk) olabilir mi? 1 Melih Babayiğit Kimyasal Mevzuat Uzmanı CRAD Ürün Tipi 2 A.B. 98/8 EC nin uyum müktesebatı kapsamında uyumlaştırılan Biyosidal Ürünler Direktifinin

Detaylı

ZİYLAN AR-GE LABORATUVARI DENEY LİSTESİ

ZİYLAN AR-GE LABORATUVARI DENEY LİSTESİ Doküman : LST.005 Sayfa: 1 / 8 İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015 Revizyon Tarihi/: ---/00 Adı 01 Tekstilde Azoboyar Maddeleri Kolon Metodu KDTL.001 TS EN 14362-1 Tekstil, sentetik deri En az 5 g ürün 1 adet

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Doküman No YT-FR-018. Deney Metodu Test Method. Aşınma Direnci Tayini (Geniş Diskli) Wide Wheel Abrasion Test

DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Doküman No YT-FR-018. Deney Metodu Test Method. Aşınma Direnci Tayini (Geniş Diskli) Wide Wheel Abrasion Test 1-Yapı Malzemeleri / Constructions Meterials Yayın 15.08.2014 1 YML-10 Lif Levha Fibreboard Levha Yüzeyine Dik Çekme Dayanımının Tayini Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

T E S T R E P O R T N O : TK A Jul.25,2014

T E S T R E P O R T N O : TK A Jul.25,2014 age : 1 of 6 Başvuran: DOĞA KOLEJİ Test Tarihi : Jul.17-21,201 Adres : / İlgili Kişi : CENK GÜLGÖKEN Numune tanımı: T-SHIRT Alıcı : Article No.: MY DOGA STORE CENK GÜLGÖKEN adına DK.A.105.ATM.1 Bildirilen

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 887 Nisan 2003 ICS 67.200.10 YEMEKLİK PAMUK YAĞI Edible cottonseed oil TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş Gen.f136-7/01 EKOTEKS TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE

Detaylı

Neslihan Sözer Kimya Laboratuvar Müdürü

Neslihan Sözer Kimya Laboratuvar Müdürü TEST RAPORU Sayfa 1 of 7 RAPOR NUMARASI : MÜŞTERİ İSMİ TURA140124734 Ak-Sel Kırtasiye İth. Tic. ve San. Ltd. Şti. Köroğlu Caddesi Keban Sokak No:3 A-B Kartal / İSTANBUL FAX NO : 0216 488 00 68 İlgili Kişi:

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı