Test yöntemleri Testing procedures

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test yöntemleri Testing procedures"

Transkript

1 OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Test yöntemleri Testing procedures (Turkish / English) OEKO-TEX Standardı 100 işaretinin kullanımına yönelik yetki için test yöntemleri Testing procedures for authorization to use the OEKO-TEX Standard 100 mark

2 2 OEKO-TEX Test yöntemleri İçindekiler Contents 1 ph değerinin tayin edilmesi 1 Determination of the ph value 2 Formaldehidin tayin edilmesi 2 Determination of formaldehyde 2.1 Formaldehidin var olup olmadığına ilişkin kalitatif 2.1 Qualitative testing for the presence of formal- analiz dehyde 2.2 Serbest formaldehit ve kısmen salınımlı formaldehit içeriğinin kantitatif tayini 2.2 Quantitative determination of the content of free and partially releasable formaldehyde 3 Ağır Metallerin Tayini 3 Determination of heavy metals 3.1 Yapay Asidik Ter Çözeltisinde Ekstraksiyon 3.1 Extraction with artificial acid sweat solution 3.2 Numunelerin Ayrılması 3.2 Digestion of the samples 3.3 Krom testi (IV) 3.3 Testing for chromium(vi) 4 Pestisit içeriğinin tayini 4 Determination of the content of pesticides 5 Fenol içeriğinin tayini 5 Determination of the content of phenols 6 Yumuşatıcı madde içeriğinin tayini 6 Determination of the content of plasticisers 7 Organokalay bileşik içeriğinin tayini 7 Determination of the content of organic tin compounds 8 Kısa zincirli klorlu parafinlerin tayini 8 Determination of the content of short chain chlorinated paraffines 9 PFC's: Perflorine edilmiş Bileşikler içeriğinin tayini 9 Determination of the content of PFC's, Perfluorinated Compounds 10 DMFu içeriğinin tayini 10 Determination of the content of DMFu 11 İnsan ekolojisine zararlı boyar maddelerin 11 Test for humanecologically critical colorants test edilmesi 11.1 Redüktif parçalanma sonucu MAK Grubu III, 1. ve 2. kategorilerdeki arilaminlere bölünebilen azo boyar maddelerin analizi 11.1 Test for Azo-colorants, which may be cleaved into arylamines of MAK-group III, categories 1 and 2 under reductive conditions 11.2 Karsinojenik olarak sınıflandırılmış boyar maddelerin ve pigmentlerin testleri Test for dyestuffs and pigments, classified as carcinogenic 11.3 Alerji yapan madde olarak sınıflandırılmış 11.3 Test for dyestuffs, classified as allergenic olan boyar maddelerin analizi 11.4 Yasaklanmış diğer boyar maddelerin analizi 11.4 Test for other banned dyestuffs 12 Klorlu Benzen ve Tolüen İçeriğinin Tayini 12 Determination of the content of chlorinated benzenes and toluenes 13 Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeriğinin 13 Determination of the content of polycyclic ar- tayini omatic hydrocarbons (PAH) 14 Çözücü madde atığı içeriğinin tayini 14 Determination of the content of solvent residues 15 Yüzey aktif ve nemlendirici madde atığı içeriğinin 15 Determination of the content of surfactant, tayini wetting agent residues 16 Renk haslıklarının tayini 16 Testing of colour fastness 17 Emisyon Testleri 17 Determinations of emission 17.1 Oda havasına salınan formaldehidin kantitatif analizi 17.1 Quantitative determination of formaldehyde emitting into the air 17.2 Uçucu ve kokulu bileşik emisyonunun gaz kromatografisi yoluyla tayini 17.2 Determination of the emission of volatile and odorous compounds by gas chromatography 18 Duyusal koku testi 18 Sensory Odour test Koku testi (Tekstil döşemeler, yataklar, giyim amaçlı kullanılmayan köpüklü plastikler ve büyük kaplamalı maddeler) 18.1 Odour test (textile floor coverings, mattresses, foam and large coated articles not being used for clothing) 18.2 Diğer ürünlerde koku testi 18.2 Odour test on other articles 19 Asbest liflerinin tespiti 19 Identification of asbestos fibres

3 3 OEKO-TEX Test yöntemleri Herhangi bir ölçüm noktasında belirtilen sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi durumunda yürütülmekte olan ya da bekleyen testler iptal edilir ya da yürütülmez. Numuneler testlerin yürütülmesinden önce ISO 139 da belirtilen koşullara göre teste hazırlanır. Tests in progress or waiting to be carried out should be stopped or cancelled if any individual test already completed gives values, which exceed the limits. The samples are prepared for testing by a conditioning according to the regulations given in ISO ph değerinin tayin edilmesi Determination of the ph value ph değeri, ISO 3071 uyarınca (KCL çözeltisi) tespit edilir. The ph value is determined according to ISO 3071 (KCl solution). 2 Formaldehidin tayin edilmesi Determination of formaldehyde 2.1 Formaldehidin var olup olmadığına ilişkin kalitatif analiz Kalitatif testler esas itibariyle, müteakip nicelik analizlerinin gerekli olup olmayacağının belirlenmesi amacıyla yürütülür. Kalitatif testlerin, yarı-kantitatif çalışma koşullarında eş zamanlı olarak malzeme numunelerinin sulu ya da sülfürik ekstraktlarında yürütülmesi gerekmektedir. Glioksal içeren ürünlerde yanlış tayinlerin engellenebilmesi için spesifik olarak formaldehit ile tepkimeye giren reajanlar kullanılmalıdır. 2.2 Serbest formaldehit ve kısmen salınımlı formaldehit içeriğinin kantitatif tayini Test, 112 sayılı Zararlı Maddeler İçeren Evsel Ürünlerin Kontrolüne ilişkin Japonya Kanunu nda ön görülen test yöntemlerine göre yürütülür. Bu yöntemler gereği, sulu ekstratlarda serbest ve kısmen salınımlı formaldehit içeriği asetilaseton yöntemiyle ön görülen çalışma talimatlarına göre spektrofotometrik bir şekilde hesaplanır. Qualitative testing for the presence of formaldehyde As a rule, qualitative tests have to be done first to show whether subsequent quantitative tests will be necessary. The qualitative tests are to be performed under semi-quantitative working conditions in aqueous and sulphuric extracts of the samples at the same time. In the case of products containing glyoxal, to avoid a wrong interpretation, reagents reacting specifically with formaldehyde should be used. Quantitative determination of the content of free and partially releasable formaldehyde The test is performed as given by the Japanese law Harmful Substance Containing Household Products Control Law No According to this method the content of free and partially releaseable formaldehyde is integrally determined in aqueous extract using the acetyl-acetone method by means of a spectrophotometer.

4 4 OEKO-TEX Test yöntemleri 3 Ağır Metallerin Tayini Determination of heavy metals Aşağıda belirtilen ağır metallerin kantitatif tayini (ekstrakte olup olmadıkları, toplam içerikleri, vs.) Antimon Arsenik Kurşun Kadmiyum Krom Krom (VI) Bakır Kobalt Nikel Cıva Madde 3.1 e göre ekstrakte edilebilir ağır metal bileşiklerinin veya Madde 3.2 ye göre belirlenen numunelerin kantitatif tayini, Atomik Absorpsiyon Skeptrometrisi (AAS) veya ICP ve spektrofotometri yöntemleriyle gerçekleştirilir. Tests for the following heavy metals (extractable and total content) are performed: Antimony Arsenic Lead Cadmium Chromium Chromium(VI) Copper Cobalt Nickel Mercury The quantitative determination of the heavy metal components extracted according to paragraph 3.1 or digested according to paragraph 3.2, is performed by atomic absorption spectrometry (AAS), ICP, or spectrophotometry. 3.1 Yapay Asidik Ter Çözeltisinde Ekstraksiyon Ağır metaller ISO 105-E04 uyarınca yapay asidik ter çözeltisi (Test Çözeltisi II) kullanılarak ekstrakte edilir. Metal, cilalı metal ve galvanizli plastikten yapılmış parçalarda, çizilme, çarpma ve sarsılma gibi nedenlerle mekanik yüzey değişikliklerinin meydana gelmesinin önlenmesi amacıyla ekstraksiyon sırasında bu parçalar nötr hareket eden polyester, poliakrilik gibi birkaç tabakadan oluşan bir ağ içerisinde bekletilir. Yüzey işlemesine ya da kaplamaya sahip metalik parçalar, özel bir ön işleme tabi tutulduktan sonra (EN 12472: 1998 Korozyon ve Aşınma Testi) ayrıca ekstrakte edilebilir nikel üzerinde incelenir. Extraction with artificial acid sweat solution The heavy metals are extracted by use of artificial acidic sweat solution according to ISO 105E04 (testing solution II). Accessories made from painted or unpainted metal and galvanized plastics must be enclosed in several layers of an inert, undyed textile (e.g. polyester, polyacryl) to avoid abrasion due to scratching, beating or shaking. Metallic accessories having a surface refinement or coating are subjected to a further test for extractable nickel after a pre-treatment (wear and corrosion according to EN 12472:1998). 3.2 Numunelerin Ayrılması Digestion of the samples Numuneler, berrak bir çözelti elde etmek amacıyla ıslak kimyasal ayırma işlemine tabi tutulur. Bir numunenin makroskopik olarak ayırt edilebilir bileşenleri (temel malzeme, cila vs.) ayrı ayrı çıkarılır ve incelenir. Yöntem, ABD çocuk eşyaları mevzuatı (CPSIA, Tüketici Ürünleri Güvenliğini Geliştirme Kanunu) uyarınca toplam kurşun içeriği bakımından numunelerin kontrol edilmesine uygundur. The samples are chemically digested using acids in order to get a clear solution. Different components of the sample, which can be differentiated macroscopically (base material, paints, etc.), are separately digested and analysed. The method is therefore suitable to check the samples for total lead content in reference to the requirement of the American legislation for children s articles (CPSIA, Consumer Product Safety Improvement Act).

5 5 OEKO-TEX Test yöntemleri 3.3 Krom testi (IV) Testing for chromium(vi) Krom testi yapay ter çözeltisi içeren ekstraktta gerçekleştirilir. Deri için analizler ISO 17075' göre yapılacaktır. The test for chromium(vi) is performed with the extract prepared by using the artificial acidic sweat solution. For leather the analysis is carried out according to ISO Pestisit içeriğinin tayini Determination of the content of pesticides OEKO-TEX Standard 100 içerisinde, doğal liflerde kullanılabilen ve dayanıklılığı nedeniyle çevreye zararlı olan pestisitler listesi yer almaktadır. In the OEKO-TEX Standard 100 there is a list of pesticides, which might be used for natural fibres and are critical because of their persistence. OEKO-TEX 100 standartlarında yer alan pestisitlerin testleri clean-up" (örneklerin istenmeyen bileşenlerden temizlenmesi) yapılan ekstraktların selektif tespiti (MSD veya ECD) ile gaz kromatografisinde gerçekleştirilir. The tests for the pesticides which are mentioned in the OEKO-TEX Standard 100 are performed with cleaned-up extracts by gas chromatography with selective detection (MSD or ECD). 5 Fenol içeriğinin tayini Determination of the content of phenols Pentaklorofenol (PCP), tetraklorofenol (TeCP) izomerleri, Triklorofenol (TrCP) izomerleri ya da ortofenilfenol (OPP) içeriği, gerektiğinde ham maddeler için koruyucu ajanlarda, tekstil yardımcı ya da apre maddelerinde ya da bitmiş ürünler için PCP, TeCP,TrCP ya da OPP kullanımının mümkün olduğu numuneler için belirlenir. Tekstil döşemelerde, PCP, TeCP,TrCP veya OPP içeriği yalnızca yün ya da yünlü karışımlar içeren hav materyallerinde tayin edilir. Gaz kromatografisi ile yapılacak bu analizler için kütle selektif (MSD) veya elektron tarama (ECD) dedektörleri kullanılabilir. The pentachlorophenol (PCP), isomers of tetrachlorophenol (TeCP) and Trichlorophenol (TrCP) or ortho-phenylphenol (OPP) content is determined for samples where the use of PCP, TeCP, TrCP and OPP is supposed in a raw material conservation agent, an auxiliary or a finishing agent, or for the treatment of the finished product. With textile floor coverings the PCP, TeCP, TrCP or OPP content is determined only in pile material consisting of wool or wool blends. For analysis gas chromatography can be used with mass spectrometric (MSD) or electron capture detection (ECD). 6 Yumuşatıcı madde içeriğinin tayini Determination of the content of plasticisers Bu analizle çeşitli yayımlamalarda ve kanuni yasalarca çocuklar ve bebekler veya genel olarak sağlığa zararlı olarak sınıflandırılmlş olan bu fitalatlar tespit edilir. REACH in (AB regülasyonu 1907/2006 standartlarının XIV. eki ve XVII. ekinin ilgili kısımları) standartlarını yayınlanlaması ile belirlenen ve yanı sıra SVHC ve CPSIA için aday listelerinde de belirtilen bu fitalatlar eş zamanlı olarak OEKO-TEX 100 standartlarında yer almıştır. PVC yumuşatıcıları, test ürününün organik bir çözücü ile ekstrakte edilmesi yoluyla test edilir. Çıkarılan ekstrakt, gaz kromatografisi ile temizlenme işleminden sonra (MS taraması) analiz edilir. With the test those phthalates are included which are specified in various publications and legal framework as being critical for the health of children, babies or impose a general health risk. The list of phthalates of the OEKO-TEX Standard 100 include those phthalates which are mentioned at the time of publication of the Standard in REACH (EC Regulation 1907/2006, Annexes XIV and applicable parts of XVII) as well as those mentioned in candidate list for SVHC and CPSIA. The test for PVC plasticisers is performed by extraction of the testing material with an organic solvent. The extract is analysed after clean-up by gas chroma-tography (MS detection).

6 6 OEKO-TEX Test yöntemleri 7 Organokalay bileşik içeriğinin tayini Kalaylı organik bileşiklerin tayini için, tekstil malzemeleri organik bir çözücü ile ekstrakte edilerek ardından sodyum tetraetil borat ile türevlendirilir. Testler, clean-up" ekstraktların selektif tespiti (MSD) ile gaz kromatografisinde gerçekleştirilir. Determination of the content of organic tin compounds The method for determination of organic tin compounds is based on an extraction of the material with an organic solvent and followed by derivatization with sodium tetraethylborate. The tests are performed with cleaned-up extracts by gas chromatography with selective detection (MSD). 8 Kısa zincirli klorlu parafinlerin tayini Kısa zincirli klorlu parafinler, test edilecek maddenin organik çözücülerle ekstraksiyonunu takiben GC/MS veya GC/MS/MS ile ölçülerek tayin edilir. Tüm kısa, orta ve uzun zincirli klorlu parafinlerin toplamının analizi için cihaz "El" (electron impact) moduna ayarlanabilir. Örnekte yer alan türdeş kimyasalların doğru tespiti için cihaz "CI" (chemical ionization) moduna ayarlanmalıdır. Determination of the content of short chain chlorinated paraffines The method for the determination of the short chain chlorinated paraffines is based on an extraction of the testing material with an organic solvent and subsequent analysis with GC/MS or GC/MS/MS. For screening (analysis of the sum of all short, medium and long chain chloroparaffines the instrument can be operated in the EI (electron impact) mode. For the secure determination of the congeners present in the sample the instrument must be operated in CI (chemical ionization) mode. 9 PFC's: Perflorine edilmiş Bileşikler içeriğinin tayini 2006/122/EC sayılı AB DİREKTİFİ nde ön görülen resmi test yöntemleri uygulanana kadar, metanol ekstraksiyonunu ve müteakip bir LC/MS/MS analizini içeren kurum içi bir yöntem izlenir. Determination of the content of PFC's, Perfluorinated Compounds Until the official testing method according to EC- DIRECTIVE 2006/122/EC is available; an internal procedure will be applied, which is based on an extraction step using methanol and a subsequent LC/MS/MS analysis. 10 DMFu içeriğinin tayini Determination of the content of DMFu Dimetilfumaratın tayini için kullanılan metod, tekstil ürününün bir organik çözücü madde ekstraksiyonunu takiben GC/MS ile analizine dayanır. The method for the determination of dimethylfumarate is based on an extraction of the sample with an organic solvent and subsequent analyses by GC/MS. 11 İnsan ekolojisine zararlı boyar maddelerin test edilmesi Test for humanecologically critical colorants 11.1 Redüktif parçalanma sonucu MAK Grubu III, 1. ve 2. kategorilerdeki arilaminlere bölünebilen azo boyar maddelerin analizi Belirli tehlikeli maddelerin ve preparatların (azo boyar maddeler) kullanımının ve pazarlanmasının kısıtlandırılması ile ilişkilendirilen REACH regülasyonlarının (1907/2006) XVII. eki içinde yer alan bütün arilaminler, OEKO-TEX 100 Standardı içinde yayınlanmıştır. Test for Azo-colorants, which may be cleaved into arylamines of MAK-group III, categories 1 and 2 under reductive conditions All arylamines mentioned in the Annex XVII of the REACH Regulation (1907/2006) relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (azocolorants) are part of the list published in the OE- KO-TEX Standard 100.

7 7 OEKO-TEX Test yöntemleri Aşağıdaki arilaminler testlere tabi tutulacaktır: MAK Grubu III, Kategori 1 (İnsanlarda kötü huylu tümörlerin oluşmasına neden olduğu bilinen maddeler) The following arylamines are to be included in the tests: MAK-group III, category 1 (Substances which are known to be able to cause cancer in human beings) Benzidine [ ] 4-Chlor-o-toluidine (4-Chlor-2- [ ] methylaniline) 2-Naphtylamine [ ] 4-Aminobiphenyl (Biphenyl-4-ylamine) [ ] MAK Grubu III, Kategori 2 (Şimdiye kadar yalnızca hayvanlar üzerinde, fakat insanların iş yerinde maruz kalabileceği koşullarda ya da bunla karşılaştırılabilecek koşullar altında yürütülen deneylerde, Sağlığa Zararlı Maddelerin Analizine Yönelik Senato Komisyonu nun kanaatine göre net bir şekilde karsinojenik etki göstermiş olan maddeler). MAK group III, category 2 (Substances which are - in the opinion of the Senate Commission for the testing of hazardous working materials - definitely carcinogenic to animals, when these animals are exposed to the substances in circumstances which resemble exposures occurring in working places or are at least comparable.) o-tolidine (3,3'-Dimethylbenzidine) [ ] o-dianisidine (3,3'- [ ] Dimethoxybenzidine) 3,3'-Dichlorobenzidine [ ] 4-Chloroaniline [ ] o-toluidine (2-Methylaniline) [ ] o-aminoazotoluene [ ] 2-Amino-4-nitrotoluene [ ] 2,4-Diaminotoluene (2,4- [ ] Toluylendiamine) 2,4-Diaminoanisole (4-Methoxy-1,3- [ ] phenylenediamine) 4,4'-Diaminobiphenylmethane [ ] 4,4'-Diamino-3,3'- [ ] dimethylbiphenylmethane 4,4'-Diamino-3,3'- [ ] dichlorobiphenylmethane 4,4'-Diaminobiphenylether [ ] 4,4'-Diaminobiphenylsulfide [ ] 2,4,5-Trimethylaniline [ ] p-cresidine (2-Methoxy-5- [ ] methylaniline) o-anisidine (2-Methoxyaniline) [ ] 2,4-Xylidine [ ] 2,6-Xylidine [ ] 4-Aminoazobenzene [ ] Alman Araştırma Birliği nin (DFG) Sağlığa Zararlı Maddelerin Analizinden Sorumlu Senato Komisyonu tarafınca test edilmesini takiben, MAK Grup III, Kategori 1 veya 2 ye dahil edilen arilaminler (azo renklendiricilerin üretimi için önemine rağmen) için liste genişletilecektir. Testler, REACH regülasyonlarının (1907/2006) XVII. ekinin 10. eki gereğince yasal analiz yöntemlerine uygun olarak örneğin aşağıdaki normlara göre yürütülmektedir: EN EN The list will be extended by the arylamines, which are added to the MAK groups III, categories 1 or 2 after sufficient testing by the "Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe" (Senate Commission for testing of hazardous working materials) in the "Deutsche Forschungsgemeinschaft" (DFG) and are additionally of importance for the production of azo-colorants. The tests are carried out following the official test methods in Attachment 10 of Annex XVII of the REACH regulation (1907/2006), respectively i.e. according to the following standards:

8 8 OEKO-TEX Test yöntemleri EN EN Karsinojenik olarak sınıflandırılmış boyar maddelerin ve pigmentlerin testleri. 76/769/EWG sayılı Direktif Ek I ile tadil edilmiş olan 67/548/EWG Ek VI kriterleri uyarınca ve 1999/43/AB ile 1272/2008 nolu düzenleme (AB) doğrultusunda bazı boyar maddeler karsinojenik olarak sınıflandırılmış ve OEKO-TEX 100 Standart listelerine dahil edilmiştir. Test for dyestuffs and pigments, classified as carcinogenic According to the criteria of Annex VI of the Directive 67/548/EWG respectively the Directives 76/769/EWG, annex I, and 1999/43/EC as well as the regulation (EC) No. 1272/2008 some colorants are classified as carcinogenic and have been added to the corresponding list of OEKO- TEX Standard 100. Bu boyar maddelerin listesi, söz konusu boyar maddeler tekstil ve giyisi üretimi ile ilişkili ise OEKO-TEX 100 Standartlarında bilimsel verilere göre güncellenecektir. Bazı boyaların testleri 11.1 ve 11.3' e göre ve bazı özel durumlar için 3.2' ye göre yapılır. Geriye kalan diğer boyar maddeler için uygulanacak test metodları üzerinde çalışılmaktadır. The list of these colorants will be amended in the OEKO-TEX Standard 100 according to the scientific knowledge and if the colorants are relevant for the production of textiles and garments. The testing is carried out for some of the dyes according to 11.1, and 11.3 respectively and in some cases according to 3.2. The test method for the other dyes is under evaluation Alerji yapan madde olarak sınıflandırılmış olan boyar maddelerin analizi Bazı boyar maddeler potansiyel alerjen olarak sınırflandırılmıştır: Bunlar OEKO-TEX Standard 100 de listelenmiştir. Test for dyestuffs, classified as allergenic Some dyestuffs are classified as substances that could potentially cause allergies: Those dyes are mentioned in the OEKO-TEX Standard 100. Bu boyar maddelerin listesi, tıbbi uygulamalar sonucu hassaslaştırıcı olarak sınıflandırılmış bileşenleri de içerecek şekilde sürekli olarak güncellenmeye devam edecektir. Alerjiye neden olan boyar maddeler, ekstraksiyon sonrası gaz kromatografisiyle referans numunelerle karşılaştırılarak tespit edilir ve miktar ölçümü yapılır. The list of dyestuffs will continually be extended with those known from medicine to cause allergies. The identification and quantification of extracted dyes is made by means of chromatographic methods in comparison to reference substance Yasaklanmış diğer boyar maddelerin analizi Bazı diğer boyar maddelerin kullanımı insan ekolojisini ilgilendiren diğer nedenlerden dolayı yasaklanmıştır. Bunlar OEKO-TEX Standard 100 kapsamında ilgili başlıklar altında listelenmiştir. Test for other banned dyestuffs The use of some other dyestuffs is banned due to other human ecological relevant properties. These dyestuffs can be found in the OEKO- TEX Standard 100 under the corresponding category. Ekstrakte edilen boyar maddelerin tanımlanması ve miktarlarının ölçümü, kromatografik yöntemler aracılığıyla referans numunelerle karşılaştırılarak yapılır. The identification and quantification of extracted dyes is made by means of chromatographic methods in comparison to reference substance.

9 9 OEKO-TEX Test yöntemleri 12 Klorlu Benzen ve Tolüen İçeriğinin Tayini Klorlu benzen ve toluen içeriğinin tayini, test materyalinin organik bir çözücü ile ekstraksiyonuyla yapılır. Ekstrakt, istenmeyen bileşenlerden temizlenmesinin (clean-up) ardından, gaz kromatografisi ile (MSD veya ECD taraması) analiz edilir. 13 Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeriğinin tayini Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeriğinin tayini, test materyalinin organik bir çözücü ile ekstraksiyonuyla yapılır. Ekstrakt, istenmeyen bileşenlerden temizlenmesinin (clean-up) ardından, gaz kromatografisi ile (MSD taraması) analiz edilir. Analizlerde, OEKO-TEX Standard 100 de listelenen tüm polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) dikkate alınır. 14 Çözücü madde atığı içeriğinin tayini Çözücü kalıntılarının ölçülmesi için kullanılan metod, tekstil ürününün bir organik çözücü madde ekstraksiyonunu takiben gaz kromatografi ile (MSD) analizine dayanır. 15 Yüzey aktif ve nemlendirici madde atığı içeriğinin tayini Yüzey aktif madde ve ıslatıcı ajan atığı içeriğinin tayini, test materyalinin organik bir çözücü ile ekstraksiyonuyla yapılır. Ekstrakt LC/MS ile analiz edilir. Determination of the content of chlorinated benzenes and toluenes The determination of the content of chlorinated benzenes and toluenes is performed by extraction of the test material with an organic solvent. The extract is analysed after clean-up by gas chromatography (MSD or ECD detection). Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) The determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) is performed by extraction of the test material with an organic solvent. The extract is analysed after clean-up by gas chromatography with mass selective detection (MSD). All polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) mentioned in the OEKO-TEX Standard 100 are considered in the determination. Determination of the content of solvent residues The method for the determination of solvent residues is based on an extraction of the sample with an organic solvent and subsequent analyses by gas chromatography with mass selective detection (MSD). Determination of the content of surfactant, wetting agent residues The determination of the surfactant and wetting agent residues is performed by extraction of the test material with an organic solvent. The extract is analysed then by LC/MS. 16 Renk haslıklarının tayini Testing of colour fastness Aşağıda yer alan tüm renk haslıklarının testlerinde, yalnızca refakat bezinin lekelenmesi ile oluşan haslık dereceleri ölçülür. Tek elyaflı refaket bezleri kullanılır. In all the colour fastness tests cited below only the fastness grades with respect to staining of the adjacent fabrics are determined. The single fibres adjacent fabrics are used.

10 10 OEKO-TEX Test yöntemleri Testlerin yürütülmesi ve test sonuçlarının değerlendirilmesi için ISO 105-A01 ve ISO 105-A03 esas alınır. ISO 105-E01 uyarınca rengin suya karşı haslığının tayini ISO 105-E04 uyarınca renklerin asidik ve alkalin ter haslığının tayini ISO 105-X12 uyarınca renklerin kuru halde sürtünmeye karşı haslığının tayini Renklerin tükürük ve tere karşı haslığının tayini. Bu test, metalik aksesuarlar hariç olmak üzere, ürün sınıfı I' e (bebek grubu) göre test edilmesi gereken ürünler için; 64 LFGB (Alman Gıda ve Tüketim Maddeleri ve Hayvan Yemleri Yasası), BVL B ve B (maddelerin renk göçme testleri, bölüm 1: Yapay tükürük ile test ve bölüm 2: Yapay ter ile test) refarans alınarak uygulanır. Standart haslık derecelerinin tanımlanmasını sağlamaz. Test sonuçları değerlendirme için sadece aşağıda yer ifadelerle verilir. Tükürük ve tere karşı has (Gri skala ile değerlendirmede 4-5 veya daha yüksek) veya tükürüğe ve tere karşı haslık göstermeme Basic methods for the performing and evaluating the test are ISO 105-A01 and ISO 105-A03. Determination of colour fastness to water according to ISO 105-E01 Determination of colour fastness to acidic and alkaline perspiration according to ISO 105- E04 Determination of colour fastness to rubbing dry according ISO 105-X12 Determination of colour fastness to saliva and perspiration. The test is performed with reference to 64 LFGB (German law regarding food, commodities and animal feed), BVL B and B (Testing of colour migration of commodities, part 1: Test with artificial saliva and part 2: Test with artificial sweat solution) and refers to the products which should be tested according to Product Class I (babies article), with the exception of metallic accessories. This standard does not provide for specifying fastness grades. For judgement of the test results only the following statements are given: Fast to saliva and perspiration (Grade of 4-5 or better at assessment with grey scale) or Not fast to saliva and perspiration 17 Emisyon Testleri Determinations of emission Bu test parametreleri, 1. ila 4. Ürün Sınıflarına göre test edilen ve bu başlık kapsamında yer alabilecek münferit parçalarda plastik tabakası ya da köpüklü plastik içeren ürünler için geçerlidir (örn. Tekstil zemin döşemeleri, şilteler ve yalnızca kıyafetler için kullanılmayan, köpüklü plastik içeren ya da daha geniş kaplamalı eşyalar) OEKO-TEX Standardı 100 ün Araç İç Döşemelerine ilişkin Eki nde yer alan eşyalar için emisyon testi yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilir. This parameter refers to products which are to be tested according to Product Class I - IV which contain a coating of synthetic material or a foam which might contain individual components mentioned in this chapter (for example textile carpets, mattresses as well as foams and large coated articles not being used for clothing): The emission test for articles of OEKO-TEX Standard 100 Supplement for Automotive Interiors is carried out at elevated temperatures Oda havasına salınan formaldehidin kantitatif analizi Bu test, belirli bir alandan alınan test numunesinin belirli bir hacimde test haznesine yerleştirildiği bir hazne prosedürüne göre gerçekleştirilir. Formaldehit içermeyen havanın belirli bir hava akış oranında malzeme numunesine tutulmasından sonra, maruziyet devam ederken denge durumunun sağlanmasıyla, hazneden belirli bir hava hacmi çıkarılır ve kalan mevcut formaldehit Quantitative determination of formaldehyde emitting into the air The test is performed in a chamber of defined size, using samples of defined area. The sample is brought to equilibrium with air free of formaldehyde at a defined air exchange rate. Under continuing ventilation a defined amount of air is sampled and the contained formaldehyde is quantitatively absorbed in a test solution.

11 11 OEKO-TEX Test yöntemleri içeriği bir test çözeltisinde kantitatif olarak analiz edilir. Absorbe edilen formaldehidin kantitatif analizi bu dokümanın 2.2. Bölümüne göre test edilir Uçucu ve kokulu bileşik emisyonunun gaz kromatografisi yoluyla tayini Aşağıdaki uçucu ya da kokulu maddelerin içeriği söz konusu yöntemle analiz edilir: Münferit bileşikler The quantitative determination of the absorbed formaldehyde is performed according to Paragraph 2.2 of this document. Determination of the emission of volatile and odorous compounds by gas chromatography The content of the following volatile and/or odorous substances are determined: Individual components: Toluene [ ] Styrene [ ] Vinylcyclohexene [ ] 4-Phenylcyclohexene [ ] Butadiene [ ] Vinyl chloride [ ] Toplam parametreler Aromatik hidrokarbonlar Uçucu organik bileşikler Bu testte, belirli bir alandaki test numunesi, belirli bir hacimde bir hazneye yerleştirilir. Numunenin belirli bir hava akış oranındaki klimatize havaya tabi tutulmasından sonra, maruziyet devam ederken denge durumunun elde edilmesiyle hazneden hava çıkarılarak emici bir maddeye alınır. Absorpsiyonun sonra ermesiyle, uygun bir çözelti maddesi ve selektif taramalı gaz kromatografik analiz yoluyla desorpsiyon yapılarak, ekstraktta bulunan bileşikler analiz edilir. Sum parameters: Aromatic hydrocarbons Volatile organic compounds The test is performed in a chamber of defined size, using samples of defined area. The sample is brought to equilibrium with conditioned air at a defined air exchange rate. Under continuing ventilation a defined amount of air is sampled and passed over an adsorbent. Desorption is carried out with an appropriate solvent. The content of the above mentioned components in the extract is determined by gas chromatography coupled with mass selective detection. 18 Duyusal koku testi Sensory Odour test Koku testi (Tekstil döşemeler, yataklar, giyim amaçlı kullanılmayan köpüklü plastikler ve büyük kaplamalı maddeler) Tekstil döşemelerde, zemine döşemesinden sonra kendiliğinden az ya da çok algılanabilir bir koku oluşumu gözlenebilir. Bu koku, döşeme malzemesinin kendi kokusu olup, yeni ürünün döşenmesinden birkaç hafta sonra kaybolur ya da en azından belirgin ölçüde azalır. Duyusal koku testi, kokuya neden olabilen bileşenlerin yüksek sayısı nedeniyle cihazlarla yürütülen analizler için tamamlayıcı bir test olarak yapılabilir. Koku testi, SNV esas alınarak yapılır. Test numuneleri hem teslimat durumunda hem de depolandıktan sonra, kapalı bir sistemde, zaman, sıcaklık ve nem parametreleri göz önünde Odour test (textile floor coverings, mattresses, foam and large coated articles not being used for clothing) After being fitted, textile floor coverings may emit a more or less perceptible odour. This is an inherent initial odour typical of the new products and normally vanishes after some weeks. Due to the large number of compounds, which may produce an odour, sensory odour testing may be a valuable complement to instrumental analysis. The odour test is performed with reference to SNV The test specimen is tested for the development of odour in a closed system, taking note of time, temperature and humidity both in as-delivered state and after storage.

12 12 OEKO-TEX Test yöntemleri bulundurularak duyusal olarak koku gelişimini analiz etme amacıyla yürütülür. Koku yoğunluğunu, en az altı eğitilmiş kişi birbirinden bağımsız olarak değerlendirir. Yoğunluğun değerlendirilmesinde aşağıdaki derece skalası kullanılır. Derece skalası: At least six trained people should judge the odour intensity independently. For judgement of the intensity a grade scale is used. Grade scale: 1 = kokusuz 1 = odourless 2 = güçsüz koku 2 = weak odour 3 = ortalama koku 3 = medium odour 4 = güçlü koku 4 = strong odour 5 = çok güçlü koku 5 = very strong odour Değerlendirmede, ara dereceler de kullanılabilir (2-3 gibi). Intermediate grades (e.g. 2-3) are allowed Diğer ürünlerde koku testi Odour test on other articles Bölüm 18.1 uyarınca koku testine tabi tutulan ürünler dışında, bütün ürünler bir koku testine tabi tutulabilir. Bu test, diğer testlerin yürütülmesinden önce, numunenin teslim edilmesinden hemen sonra ve gerektiği takdirde, depolandıktan sonra kapalı bir sistemde arttırılmış sıcaklıkta yapılmalıdır. Bir ürünün OEKO-TEX Standardı 100 e göre ilave testlere tabi tutulmaması gereken koşullara ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir: Aşağıdaki koşullarda ilave testler yürütülmemelidir: küf kokusu ağır benzin (Boyalı baskı) balık (kalıcı apre) aromatlar (taşıyıcı vs.) Bir tekstil malzemesinin imalatından kaynaklanan (yağlı, gresli ya da boyar maddeli) kokuların ortadan kaldırılması ya da bu ürünlere koku verilmesi amacıyla kullanılan kokucu maddeler (kokulu işlemler) duyusal koku testinde tespit edilemez. Except those articles tested on odour according to 18.1 all articles are subjected to a sensory odour test. This test must be performed before the start of other tests and immediately after delivery of the sample but - if necessary - after storage at increased temperature in a closed system. Examples are given below of conditions under which further testing according to OEKO-TEX Standard 100 is not allowed Odour from: mould high boiling fraction of petrol (colour printing) fish (permanent finish) aromatic hydrocarbons (carrier, etc.) Odorants (perfuming) used for removing or covering the smell of a textile material originating from its production (oil, fats, dyestuffs) must not be detected during sensory odour testing. 19 Asbest liflerinin tespiti Identification of asbestos fibres Asbest lifleri en az X250 büyütmede, polarize ışık ve mikroskopi yoluyla tespit edilir. The identification of asbestos fibres is performed using a polarizing microscope using at least a 250-fold magnification.

OEKO-TEX Standard 100

OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Test ve Araştırma Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Turkish / English) 2 Oeko-Tex

Detaylı

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği. OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Başvuru OEKO-TEX Standard 100

Detaylı

OEKO-TEX sistemi KÜRESEL. TUTARLI. GÜVENLİ.

OEKO-TEX sistemi KÜRESEL. TUTARLI. GÜVENLİ. OEKO-TEX sistemi KÜRESEL. TUTARLI. GÜVENLİ. Önder KİPRİYE, Hohenstein İstanbul Seminer, Butekom, 29.09.2014 COMPETENCE IN TEXTILES Hayatımızın vazgeçilmezleri? Was versteht man unter Textilökologie? -Tekstilde

Detaylı

Yük. Kimya Mühendisi / Chemical Engineer Msc İlaç Grup Müdürü / Pharma Group Manager Ant Teknik Cihazlar Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Yük. Kimya Mühendisi / Chemical Engineer Msc İlaç Grup Müdürü / Pharma Group Manager Ant Teknik Cihazlar Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Zafer Bayram Yük. Kimya Mühendisi / Chemical Engineer Msc İlaç Grup Müdürü / Pharma Group Manager Ant Teknik Cihazlar Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Tekstil Laboratuvarlarında Analitik Cihazların Yeri The

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 112 Kalebodur Klinker Klinker Klinker ürünleri, bina cephelerinde, havuz kenarlarında ve dış mekanlarda merdiven basamak ve aksesuarlarıyla birlikte bütünsel çözümler

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCIYES UNIVERSITY TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATION CENTER LABORATORIES Manevi mirasım bilim ve akıldır.

Detaylı

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Kalite- ve Çevre Kuralları ElringKlinger grup tedarikçileri Versiyon: Nisan 2012 İ ÇE Rİ K CONTEN TS 0. Önsöz,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz.

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. 100+ Ülke 1000+ Laboratuva 30000+ r & Ofis Çalıºan İçi ndeki ler Hakkında 5 Tekstil ve Giyimde Fiziksel Testler 6-8 Tekstil ve Giyimde Kimyasal Testler

Detaylı

Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları

Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004 26 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-2004 Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları urcan KURTOĞLU,

Detaylı

OEKO-TEX Standard 100 Supplement

OEKO-TEX Standard 100 Supplement OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Test ve Araştırma Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology OEKO-TEX Standard 100 Supplement

Detaylı

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS)

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS 01 Düzenleme - 01 31 Ocak 2012 SBMCS 01 Version - 01 31 January 2012 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS SBMCS - 01 Giriş ve İçindekiler

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services w w w. a r g e t e s t. c o m HAKKIMIZDA Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak temel prensibi olan ARGETEST

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002 The Romanıan Steel Industry: Present And Forecasts S.Dımıtru, C.Mandru, G.Suceveanu, O.Radulescu The paper focuses on the evolution in Romania of the steel products concerning: capacities, production,

Detaylı

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize edilmiş bölümde ise bölüm başlığı

Detaylı

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Hazırlayan/By: Özgen Özden - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcisi A-class

Detaylı

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 REVİZYON TAKİP SAYFASI Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 5.0 4.0 3.0 24.10.2014 08.01.2014 03.07.2013 02.07.2012 Tablo 1 de K2 kategorisinde yer alan maddeler -EK:14 İzne Tabi Maddeler Listesi

Detaylı

C D E F G H I. Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere"

C D E F G H I. Terminology of the New Science Metabolism of the Antroposphere W I E N Technische Universität Wien Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere" A Deutsch-Englisch Terminologie der neuen Wissensdisziplin

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

ENGLISH TÜRKÇE. Quick Start Guide Lenovo X2-EU

ENGLISH TÜRKÇE. Quick Start Guide Lenovo X2-EU Ⅱ ENGLISH TÜRKÇE Quick Start Guide Lenovo X2-EU ENGLISH Read first-regulatory information Be sure to read the Regulatory Notice for your country or region before using the wireless devices contained in

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

SECTION 2 BÖLÜM 2 KLASLAMA CLASSIFICATION. A Bölüm 2 Klaslama Section 2 Classification 2-1. A. Genel. A. General. 1. Kurallar ve Yönetmelikler

SECTION 2 BÖLÜM 2 KLASLAMA CLASSIFICATION. A Bölüm 2 Klaslama Section 2 Classification 2-1. A. Genel. A. General. 1. Kurallar ve Yönetmelikler A Bölüm 2 Klaslama Section 2 Classification 2-1 BÖLÜM 2 KLASLAMA SECTION 2 CLASSIFICATION A. Genel A. General 1. Kurallar ve Yönetmelikler 1. Rules and Regulations 1.1 TL Kurallarının ve yönetmeliklerinin

Detaylı

Quick Start Guide. Lenovo VIBE Z2 Pro ENGLISH TÜRKÇE

Quick Start Guide. Lenovo VIBE Z2 Pro ENGLISH TÜRKÇE Quick Start Guide ENGLISH TÜRKÇE Lenovo VIBE Z2 Pro ENGLISH Read first-regulatory information Be sure to read the Regulatory Notice for your country or region before using the wireless devices contained

Detaylı

ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AyseZ. AROGUZ. Selcan KARAKUŞ ve Yasemin KİSMİK İstanbul üniversitesi. Mühendisik

Detaylı

MATERIAL & FINISH OPTIONS MALZEME & KAPLAMA SEÇENEKLERİ

MATERIAL & FINISH OPTIONS MALZEME & KAPLAMA SEÇENEKLERİ MALZEME & KAPLAMA SEÇENEKLERİ Hot dip galvanizing (HDG) (EN 1461 TSE 914 - ASTM A123/A) In this coating method a metallic bond occurs resulting in a zinc coating that completely coats all surfaces including

Detaylı

EUROPEAN DIRECTIVE ON PACKAGING ASI) PACKAGING W AST E ANI) ITS EEEECTS ON GIASS CONTAINER INDUSTRY

EUROPEAN DIRECTIVE ON PACKAGING ASI) PACKAGING W AST E ANI) ITS EEEECTS ON GIASS CONTAINER INDUSTRY 3" 1 INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS & E.MIIHITION AVRUPA AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARI CAM AMBALAJ ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ YÖNETMELİĞİNİN EUROPEAN DIRECTIVE ON PACKAGING ASI) PACKAGING W AST E ANI) ITS EEEECTS

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı