ALETL ANAL Z LABORATUVARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALETL ANAL Z LABORATUVARI"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2092 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1123 ALETL ANAL Z LABORATUVARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Sibel EM R D LTEM Z (Ünite 1, 6, 10) Yrd.Doç.Dr. Yasemin SÜZEN (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Filiz YILMAZ (Ünite 3) Arfl.Gör.Dr. Emel ERM fi (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Ayça ÖZCAN (Ünite 7, 12) Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 8) Yrd.Doç.Dr. Mutlu fiah N (Ünite 9) Arfl.Gör.Dr. Ali ÖZCAN (Ünite 11) Editör Yrd.Doç.Dr. Sibel EM R D LTEM Z ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2010 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc lar Yrd.Doç.Dr. Hasan Çal flkan Uzm. Orkun fien Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ayhan Tufan Grafiker Engin Binbafl Nihal Sürücü Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Aletli Analiz Laboratuvar ISBN ???. Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde... adet bas lm flt r. ESK fieh R,

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Ultraviyole-Görünür Bölge Spektroskopisinin Nitel ve Nicel Uygulamalar... 2 G R fi... 3 UV-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROSKOP S... 3 ABSORPLAYICI TÜRLER... 5 ABSORPS YON SPEKTROSKOP S LE LG L TER MLER... 7 Lambert-Beer Yasas... 7 Geçirgenlik (T)... 8 Absorbans (A)... 8 Absorptivite (a)... 8 UV-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRELER... 8 SPEKTROFOTOMETR K T TRASYON TEK B LEfiENL NUMUNE ANAL Z (Cr TAY N ) Deneyde Kullan lacak Kimyasal Maddeler ve Malzemeler MOLAR SO URUCULU A ÇÖZÜCÜ ETK S Deneyde Kullan lacak Kimyasal Maddeler ve Malzemeler BAKIR(II) N N EDTA LE SPEKTROFOTOMETR K T TRASYONU Deneyde Kullan lacak Kimyasal Maddeler ve Malzemeler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar K rm z Ötesi Spektroskopisinin Uygulamalar...18 G R fi KIRMIZI ÖTES SPEKTROSKOP S LE LG L TEMEL B LG LER SEÇ M KURALLARI MOLEKÜLER T TREfi MLER KIRMIZI ÖTES SPEKTRUMLARINI ETK LEYEN ETKENLER Yap sal Etkenler ndüktif ve Mezomerik Etki Hidrojen Ba Titreflimlerin Eflleflmesi Halka Büyüklü ü Alan Etkileri KIRMIZI ÖTES SPEKTROMETRES VE B LEfiENLER Dispersif Spektrometreler Fourier Dönüflümlü K rm z Ötesi (FTIR) Spektrometreleri KIRMIZI ÖTES SPEKTRUMU ALMA TEKN VE NUMUNEN N 1. ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler ANAL ZE HAZIRLANMASI Kat Numuneler S v Numuneler Çözeltiler Gaz Numuneler KIRMIZI ÖTES SPEKTRUMLARINDA ANAL Z Kalitatif Analiz Kantitatif Analiz KIRMIZI ÖTES SPEKTROSKOP S UYGULAMALARI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi G R fi NÜKLEER MANYET K REZONANSA GENEL BAKIfi NÜKLEER MANYET K REZONANS SPEKTROMETRELER Spektrometrelerin Bölümleri NMR SPEKTROSKOP S NDE NUMUNE HAZIRLAMA NMR Çözücüleri Örnek Tüpü Örne in Cihaza Yerlefltirilmesi SPEKTRUM B LG LER N N DE ERLEND R LMES DENEYSEL BÖLÜM Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Organik Bilefliklerde Element Analizi G R fi ORGAN K B LEfi KLERDE ELEMENT ANAL Z N N AMACI VE ÖNEM KARBON, H DROJEN, AZOT, OKS JEN VE KÜKÜRT ELEMENTLER N N TAY N Karbon ve Hidrojen Tayini Azot Tayini Dumas Yöntemi ile Azot Tayini Kjeldahl Yöntemi ile Azot Tayini Otomatik Kjeldahl Azot Tayin Cihaz Kjeldahl Yönteminin Uygulamalar Oksijen Tayini Kükürt Tayini... 82

5 çindekiler v OTOMAT K ELEMENT (CHNS/O) ANAL Z C HAZI Ölçüm Prensibi ve Avantajlar CHNS/O Element Analiz Cihaz Vario EL III Kullan m Prensipleri ORGAN K B LEfi KLERDE ELEMENT ANAL Z UYGULAMALARI Elementar VARIO EL III Element Analiz Cihaz Kullan larak Organik Bir Numunedeki C, H, N, ve S Elementlerinin Tayini Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Floresans Spektroskobisinin Nitel ve Nicel Uygulamalar G R fi Floresans ve Fosforesans Deriflimin Floresans fiiddetine Etkisi Floresans Etkileyen Etmenler FLORESANS ÖLÇÜM C HAZLARI Ifl n Kayna Dedektörler Örnek Hücreleri Cihaz n Ayarlanmas FOTOLÜM NESANSIN ANAL T K UYGULAMALARI Gazlar n Analizi norganik Bilefliklerin Analizi Organik Bilefliklerin Analizi DENEYSEL KISIM Aluminyum Tayini Deneyde Kullan lacak Kimyasal Maddeler ve Malzemeler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi ve Nicel Analiz G R fi ATOM K ABSORPS YON SPEKTROSKOP S ATOM K ABSORPS YON SPEKTROSKOP TÜRLER ATOM K ABSORPS YON SPEKTROMETRELER Ifl k Kayna Atomlaflt r c i. Alevli tip AAS ii. Elektrotermal AAS ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler iii. Hidrür Oluflum Tekni i Monokromatör Dedektör ATOM K ABSORPS YON SPEKTROSKOP S NDE G R fi MLER Kimyasal Giriflim Fiziksel Giriflim yonlaflma Giriflimi Zemin Giriflimi Spektral Giriflim ATOM K ABSORPS YON SPEKTROSKOP S NDE KULLANILAN YÖNTEMLER Kalibrasyon E risi Ölçümü Standart lave Yöntemi NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇÖZME TEKN KLER Paket Sütte Potasyum Tayini Deneyin Yap l fl Kozmetik Malzemelerinde Kurflun Tayini Deneyin Yap l fl Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE S v Kromatografisi ve Uygulamalar G R fi SIVI KROMATOGRAF S N N TEMEL PRENS PLER Da lma Kromatografisi (S v -S v Kromatografi) Adsorpsiyon Kromatografisi (S v -Kat Kromatografi) yon-de iflim Kromatografisi Jel Kromatografisi SIVI KROMATOGRAF S STEMLER Yüksek Performans S v Kromatografisi (HPLC) Çözücü Sistemi Pompalar Kolonlar Dedektörler H zl Protein S v Kromatografisi (FPLC) Nano LC SIVI KROMATOGRAF DE YÖNTEM GEL fit RME HPLC UYGULAMALARI Baz çeceklerde Kafein Tayini Yiyeceklerde Koruyucu Madde Tayini drarda Ürik Asit Tayini HPLC ANAL ZLER N N DE ERLEND R LMES

7 çindekiler vii Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Gaz Kromatografisi (GC) ve Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Uygulamalar G R fi GAZ KROMATOGRAF S Gaz Kromatografisi Cihaz Tafl y c Gaz Enjeksiyon Ünitesi Kolon Dedektör S cakl k Kontrolü Gaz Kromatografisinin Uygulamalar Kalitatif Analiz Kantitatif Analiz KÜTLE SPEKTROMETR S Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Numune Girifl Sistemi yonlaflt rma Kütle Ay r c GAZ KROMATOGRAF S (GC) VE GAZ KROMATOGRAF S -KÜTLE SPEKTROMETRES (GC-MS) UYGULAMALARI Gaz Kromatografisi Uygulamalar Bir Kar fl mdaki Bileflen Say s n n Belirlenmesi Metot Oluflturma Kar fl m n Kalitatif Analizi Kar fl m n Kantitatif Analizi Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Uygulamas Bir Kar fl mdaki Bileflenlerin Belirlenmesi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar yon Kromatografisi G R fi YON KROMATOGRAF S YON KROMATOGRAF S C HAZI YON DE fi M ÜN TE 9. ÜN TE

8 viii çindekiler SAB T FAZ TÜRLER Kolon Malzemeleri Silika-Bazl Malzemeler Sentetik Organik Polimerler Hidröz Oksit Sabit Faz n Özellikleri yon kapasitesi fiiflme (Swelling) Seçicilik HAREKETL FAZ TÜRLER Non-Suppressed yon De iflim Kromatografisi çin Hareketli Fazlar Anyonlar çin Eluentler Katyonlar çin Eluentler Suppressed yon Kromatografisi çin Hareketli Fazlar Hareketli Faz n Özellikleri Dedeksiyon Moduyla Uygunluk (Suppressed veya Nonsuppressed) Yar flan yonun Yap s Hareketli Faz n ph s Hareketli Faz n Tampon Kapasitesi yonik Örnek Bileflenlerinin Kompleks Oluflturma Yetenekleri Organik Modifiye Ediciler YON SEÇ C L SUPPRESSOR YON KROMATOGRAF S DEDEKTÖRLER letkenlik Dedektörleri Suppressed letkenlik Non-Suppressed letkenlik UV-Görünür Bölge Dedektörleri Do rudan Spektrofotometrik Ölçüm Post-Kolon Türevlendirmesi Tekli-Potansiyel Amperometrik Dedektörler Puls Amperometrik Dedektörler Optik Dedektörler Potansiyometrik Dedektörler Floresans Dedektörleri K r lma ndisi Dedektörleri Alevli Atomik Absorpsiyon Ve Atomik Emisyon Dedektörleri ndüklenmifl Eflleflmifl Plazma (ICP) Dedektörü SU NUMUNELER NDE KLOR (CI ) VE N TRAT (NO - 3 ) ANAL Z Deneyde Kullan lacak Kimyasal Maddeler ve Malzemeler Cihaz ve Özellikleri Deneyin Yap l fl Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar

9 çindekiler ix S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Termogravimetrik Yöntemler G R fi TERMAL ANAL Z TEKN KLER N N SINIFLANDIRILMASI TERMOGRAV METR K ANAL Z (TGA) D FERANS YEL TERMAL ANAL Z (DTA) TERMOMEKAN K ANAL Z (TMA) TERMOELEKTR K ANAL Z (TEA) TERMOOPT K ANAL Z (TOA) CaC2O4 H2O Bilefli inin Termogravimetrik Analizi Deneyde Kullan lacak Kimyasal Maddeler ve Malzemeler Deneyin Yap l fl : Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Polarografik ve voltametrik Yöntemler G R fi POLAROGRAF VE VOLTAMETR N N TEMEL PRENS PLER POLAROGRAF VE VOLTAMETR ANAL Z S STEMLER Elektrotlar Çal flma Elektrodu Referans Elektrot Karfl t Elektrot Elektrokimyasal Ölçüm Çözeltisi Elektrokimyasal Çal flma Aral POLAROGRAF K VE VOLTAMETR K YÖNTEMLER Do rusal Taramal Voltametri Dönüflümlü Voltametri Puls Yöntemleri S y rma Yöntemleri POLAROGRAF VE VOLTAMETR UYGULAMALARI Baz laçlarda Parasetamol Etken Maddesinin Voltametrik Tayini Baz Metal yonlar n n Polarografik Yöntemlerle Nitel ve Nicel Analizlerinin Gerçeklefltirilmesi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 11. ÜN TE

10 x çindekiler 12. ÜN TE Polarimetri ve Refraktometri Uygulamalar G R fi REFRAKTOMETR REFRAKTOMETRE C HAZI Abbe Refraktometresi REFRAKTOMETRE UYGULAMALARI Nitel Analiz Sütün Safl n n Belirlenmesi Nicel Analiz Asetik Asit Çözeltisinin % Bilefliminin Belirlenmesi POLAR METR Optikçe Aktiflik ve Steroizomerizm POLAR METRE C HAZI POLAR METR UYGULAMALARI Sakkarozun Bozunma H z n n Tayini Deriflimin Çevirme Aç s na Etkisi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük

11 Önsöz xi Önsöz Aletli Analiz Laboratuvar Kitab, ö rencilerimizin Aletli Analiz dersinde ö rendikleri temel prensipleri, uygulamalar yla birlikte daha iyi bir flekilde kavramalar için haz rlanm flt r. Kitab n 1-6. ünitelerinde spektroskopik yöntemler ve uygulamalar yer al rken, ünitelerde kromatografi, termal analiz ve elektrokimya uygulamalar verilmifltir. Bu ders ile edinilen bilgi ve beceriler ö rencilerimizin e itim, endüstri, sa l k ve çevre gibi pek çok alanda karfl laflacaklar cihazlar n ilkelerini anlama ve analitik problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar konular nda faydal olacakt r. Aletli Analiz Laboratuvar Kitab her biri konular nda uzman, son derece genifl bir Akademik kadro ile oluflturulmufltur. Ünitelerde sadece uygulamaya yönelik bilgilerin verilmesi yerine, bir uygulama için gerekli kuramsal bilgiler de mümkün oldu unca verilmeye çal fl lm flt r. Bu nedenle Aletli Analiz Laboratuvar Kitab yaln zca bir deney kitab olmaktan ç km fl, ö rencinin ihtiyaç duydu u anda faydalanabilece i bir kaynak kitap olmufltur. Kitapla paralel olarak haz rlanan ancak çok daha fazla görsel ö eyi bir arada bulunduran e-derslerin de ö rencilere son derece faydal olaca n düflünmekteyiz. Kitapta yer alan Ünitelerin bafllar nda s ralanan Amaçlar m z ile ö rencilerin kazanmas gereken bilgi ve beceriler özetlenmifltir. Üniteler az önce de ifade edildi i gibi uygulamaya yönelik özet kuramsal bilgiler ve konuyla ilgili deneylerden oluflmufltur. Ünite içerisindeki S ra Sizde çal flmalar ile ö rencinin konulara hakimiyeti sorgulanmaktad r. Dikkat sütunlar ile özellikle deneylerde dikkat edilmesi gerekli noktalar belirtilmifltir. Üniteler içinde yan sütunlarda, ifllenen konu aç s ndan önemli kavramlar vurgulanm flt r. Kendimizi S nayal m bölümünde ise ö rencilerin kendilerini de erlendirmelerine yönelik sorular yer alm flt r. Kitab n sonunda yer alan Sözlük ile önemli kavramlar topluca verilmifltir. Kitab n yaz larak bas ma haz rlanmas Editör, Yazarlar, Ö retim Tasar mc lar ve Grafik Tasar mc lar ndan oluflan genifl bir ekiple gerçeklefltirilmifltir. Bu çal flman n tamamlanmas için her türlü imkan seferber eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Davut Ayd n a, Üniteleri zaman nda yetifltirebilmek için canla baflla çal flan tüm Yazar hocalar ma ve meslektafllar ma, Genel Koordinatör Prof. Dr. Levend K l ç a, Ö retim Tasar mc lar Yrd. Doç. Dr. Hasan Çal flkan ve özellikle Orkun fien e, Grafik Tasar m ekibine ve eme i geçen tüm Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü elemanlar na teflekkür eder, ö rencilerimize baflar lar dilerim. Temmuz 2010 Editör Yrd.Doç. Dr. Sibel EM R D LTEM Z

12 1ALETL ANAL Z LABORATUVARI Amaçlar m z Anahtar Kavramlar Absorpsiyon Kromofor Oksokrom Lambert-Beer Yasas Geçirgenlik Absorptivite Spektrofotometre çerik Haritas Aletli Analiz Laboratuvar Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; UV-Görünür Bölge Spektroskopisinin nas l ve ne amaçla kullan ld n de- erlendirebilecek, Bir molekülün UV-Görünür Bölge Spektroskopisi ile analiz edilebilmesi için sahip olmas gereken absorplay c türleri ve bu türlerin gerçeklefltirdi i elektronik geçiflleri tan mlayabilecek, UV-Görünür Bölge Spektroskopisi ile ilgili terimleri yorumlayabilecek, UV-Görünür Bölge Spektrofotometresinin bileflenlerini tan mlayabilecek, Spektrofotometrik titrasyon ifllemini ve elde edilen verilerin yorumlanmas n gerçeklefltirebilecek, Tek bileflenli bir numunenin UV-Görünür Bölge Spektroskopisi ile analizi, molar so uruculu a çözücü etkisi ve bak r(ii) nin EDTA ile spektrofotometrik titrasyonu deneylerini gerçeklefltirebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Ultraviyole- Görünür Bölge Spektroskopisinin Nitel ve Nicel Uygulamalar G R fi UV-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROSKOP S ABSORPLAYICI TÜRLER ABSORPS YON SPEKTROSKOP S LE LG L TER MLER UV-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRELER SPEKTROFOTOMETR K T TRASYON TEK B LEfiENL NUMUNE ANAL Z (Cr TAY N ) MOLAR SO URUCULU A ÇÖZÜCÜ ETK S BAKIR(II) N N EDTA LE SPEKTROFOTOMETR K T TRASYONU

13 Ultraviyole-Görünür Bölge Spektroskopisinin Nitel ve Nicel Uygulamalar G R fi Bir fl n demeti kat, s v veya gaz tabakas ndan geçerse belirli frekanstaki fl nlar n fliddeti seçimli olarak azal r. Bu olaya absorbsiyon denir. Absorbsiyonda elektromanyetik enerji maddenin atomlar na veya moleküllerine aktar l r. Elektromanyetik spektrumun ultraviyole (UV) ve görünür bölge fl nlar n n, moleküller taraf ndan absorbsiyonuna dayanan metoda, moleküler absorbsiyon veya spektrofotometrik analiz metodu denir. Absorpsiyon: Kimyasal bir türün, elektromagnetik fl man n baz frekanslar n n fliddetini seçimli olarak azaltmas sürecidir. fiekil 1.1 Elektromagnetik spektrum UV-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROSKOP S UV-Görünür bölge fl nlar n n bir molekül veya çok atomlu iyonlar taraf ndan absorbsiyonu ile molekülün ba elektronlar veya de erlik elektronlar temel düzeyden daha yüksek enerji düzeyli bir orbitale geçer ve uyar lm fl molekül (M*) oluflur. M +hv M*

14 4 Aletli Analiz Laboratuvar Uyar lm fl molekül s gibi k sa bir sürede tekrar temel hale döner ve bu duruma durulma ad verilir. Temel duruma dönüfl fl mas z yolla (çarp flma vb.) veya fl mal yolla (floresans veya fosforesans) olabilir. Durulmaya u rayan tür, çevresinde hafif bir s cakl k art fl na neden olur. M* M + s Bir molekülün elektronlar n n yüksek enerjili düzeylere uyar lmas nda absorplanan veya uyar lm fl molekülün temel düzeye dönüflü s ras nda yay lan fl ma enerjileri, elektromagnetik spektrumun ultraviyole veya görünür bölgesi s n rlar içindedir. Moleküler spektrum, elektronik düzeyler aras ndaki geçifllere ek olarak dönme ve titreflim düzeylerinde de geçiflleri içerir. Çünkü elektronik düzeyler aras nda titreflim, titreflim düzeyleri aras nda da dönme düzeyleri bulunur. Bunun sonucunda fiekil 1.2 de görüldü ü gibi bir elektron E 0 elektronik düzeyinden E 1 elektronik düzeyine geçti inde titreflim düzeyleri ve dönme düzeylerinde geçifller olur. Bir molekülün toplam enerjisi, E, afla da verildi i gibi ifade edilir. E = E elektronik + E titreflim + E dönme fiekil 1.2 Burada E elektronik molekülün d fl orbitallerindeki elektronlara iliflkin enerji, E titreflim atomlar aras titreflimlere iliflkin enerji ve E dönme molekülün a rl k merkezi etraf nda dönmesine iliflkin enerjidir. Bu nedenle moleküllerin spektrumlar, çok say da yak n dalga boylu, fakat ayr ayr çizgilerden oluflan bir bant spektrumu olarak gözlenir ve atom spektrumlar na oranla daha karmafl kt r. Bir molekülün absorpsiyon, fl mas z durulma ve floresans geçifllerine ait enerji diyagram UV-Görünür alanda absorpsiyon, genellikle ba elektronlar n n uyar lmas ndan kaynaklan r. Bu nedenle, absorpsiyon piklerinin dalga boylar, incelenen molekülün ba lar hakk nda bilgi verir ve bir moleküldeki fonksiyonel gruplar tan mak için kullan l r. 1 UV-Görünür SIRA bölge S ZDE fl nlar n n absorpsiyonu sonucu meydana gelen geçiflleri yorumlay n z.

15 1. Ünite - Ultraviyole-Görünür Bölge Spektroskopisinin Nitel ve Nicel Uygulamalar 5 ABSORPLAYICI TÜRLER UV-Görünür bölge fl nlar hem organik hem de anorganik moleküller taraf ndan absorblanabilir. Anorganik moleküllerde metalin d ve f elektronlar n n uyar lmas söz konusu iken organik moleküllerde moleküler orbitaller aras geçifl söz konusudur. Moleküler orbital ba teorisine göre bir molekülde σ, π ba orbitalleri, σ*, π* antiba orbitalleri ve n ile gösterilen ba lanmaya kat lmayan serbest elektronlar n yerleflti i orbitalleri vard r. ki atomik orbital birleflti inde, ya düflük enerjili bir ba molekül orbitali veya yüksek enerjili bir antiba molekül orbitali oluflur. Molekülün de erlik elektronlar temel durumda bu orbitallerden herhangi birinde bulunabilir ve fl n absorplayarak daha üst enerjili orbitale geçebilir. fiekil 1.3 de hidrojen siyanür molekülünde σ, π ve n orbitallerinde bulunan elektronlar gösterilmifltir. fiekil 1.3 Hidrojen siyanür molekülünün orbitalleri Kararl halde bir molekülün elektronlar, ba orbitallerini iflgal eder. Ba yapmayan bir elektronun enerji seviyesi, ba ve antiba orbitallerinin enerji düzeyleri aras nda yer al r. fiekil 1.4 de moleküler orbitallerin enerji farkl l klar gösterilmifltir ve görüldü ü gibi dört tür elektronik geçifl olas d r. Bir molekülde sadece tek ba lar varsa, tek ba daima σ ba d r ve o molekül için σ σ* geçifli olabilir. Çift ve üçlü ba larda ise biri σ di erleri daima π ba d r. Oksijen, kükürt ve azot gibi baz atomlar içeren moleküllerde σ ve π orbitallerine ilaveten n orbitali de vard r. σ, π, n, π*, σ* orbitallerini içeren bir molekülde teorik olarak σ σ*, π π*, n σ*, n π*, σ π*, π σ* geçiflleri olabilir. Bu geçifllerden ilk dördü daha önemlidir. Son ikisi çok zay f geçifllerdir. fiekil 1.4 Elektronik moleküler enerji seviyeleri

16 6 Aletli Analiz Laboratuvar Kromofor: Belli bir dalga boyu aral ndaki fl n absorpsiyonundan sorumlu olan fonksiyonel gruptur. Oksokrom: Ifl n dalga boyunu kayd ran ve absorpsiyon katsay s n artt ran gruptur. UV-Görünür bölge fl nlar n n absorpsiyonu sonucunda bir elektronun temel düzeyden uyar lm fl düzeye ç kmas nda, absorplanan fl man n dalga boyunu atomlar n ba lanma türleri belirler. Yani tekli ba lardan oluflan moleküller ile çiftli ve üçlü ba lardan oluflan moleküllerin absoplad klar fl n n enerjisi farkl l k gösterir. Çünkü fiekil 1.4 de görüldü ü gibi bu ba lanmalara ait elektronlar n geçiflleri için gerekli enerji miktarlar farkl d r. Uyar lm fl ve temel düzeyler aras ndaki enerji fark E ile gösterilirse, E σ σ* > E n σ* E π π* > E n π* d r. Moleküllerde, fl n absorplanmas ndan sorumlu olan fonksiyonel gruplara kromofor denir. Kromofor üzerinde absorpsiyonun dalga boyunu ve fliddetini de ifltiren gruplara ise oksokrom denir. Oksokromlar fl absorplayan kromofor grubunun elektron yo unlu unu de ifltirirler. Örne in benzenin 256 nm dalga boyundaki absorpsiyonu, yap s na sübstitüe hidroksil (-OH) grubunun tak lmas ile (fenol molekülü) 270 nm ye, amin (-NH 2 ) grubunun tak lmas ile de (anilin molekülü) 280 nm ye kayar. Bir molekülün absorpsiyon band n n daha uzun dalga boylar na kaymas na k rm z ya kayma (batokromik etki), daha k sa dalga boylar na kaymas na maviye kayma (hipsokromik etki), absorpsiyon band n n fliddetinin azalmas na hipokromik etki ve artmas na ise hiperkromik etki ad verilir. fiekil 1.5 Absorpsiyon band ndaki kaymalar n ve fliddetindeki de iflimlerin gösterimi Molekül orbitallerinin enerjileri, çözücü, sübstitüent ve konjugasyon gibi birçok faktör taraf ndan etkilenir. Örne in bütadien türevlerinde, konjugasyonun dalga boyuna etkisi Çizelge 1.1 de verilmifltir ve görüldü ü gibi konjugasyon say s n n artmas ile dalga boyu k rm z ya kaym flt r.

17 1. Ünite - Ultraviyole-Görünür Bölge Spektroskopisinin Nitel ve Nicel Uygulamalar 7 Bileflik λ maks (nm) H 2 C = CH - CH = CH H 2 C = CR - CH = CH H 2 C = CR - CR = CH RHC = CH - CH = CHR 227 Çizelge 1.1 Bütadien türevlerinin fl k absorpsiyonuna konjugasyon etkisi S ORU Bir moleküldeki konjugasyon say s artt kça molekülün kararl l artar. D KKAT Afla da fenol ve aniline ait absorpsiyon kaymalar verilmifltir. Bu kaymalar SIRA S ZDE ve nedenlerini yorumlay n z. 2 SIRA S ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ ABSORPS YON SPEKTROSKOP S LE LG L TER MLER Absorpsiyon spektroskopisi ile ilgili bilinmesi gereken temel kavramlar, Lambert- Beer Yasas, geçisrgenlik, absorbons ve absorptivitedir. Lambert-Beer Yasas I 0 fliddetinde, paralel bir fl n demeti b kal nl nda ve C derifliminde absorplay c bir tabakadan geçerse, gelen fl n n gücü veya fliddeti azal r. Bu yasa, fl man n absorplanan miktar, çözeltinin deriflimine ve izledi i yolun uzunlu una ba l d r fleklinde özetlenebilir ve afla da verilen Eflitlik 1.1 ile gösterilir. log I I 0 ε = b C = A (1.1) fiekil 1.6 Ifl k fliddetinin absorpsiyon ile azalmas

18 8 Aletli Analiz Laboratuvar Ölçülen absorbans ile deriflim aras ndaki iliflkinin geçerli olmas baz koflullara ba l d r ve bu koflullar n sa lanamad durumlarda Lambert-Beer yasas ndan sapmalar gözlenir. Bu sapmalar n en önemli nedenlerinden birisi deriflik çözeltilerle çal fl lmas d r. Absorbans ile deriflim aras ndaki do rusall k, 0,010 M dan daha deriflik çözeltilerde moleküller aras etkileflimler nedeniyle bozulur ve bu Lambert- Beer yasas ndan negatif sapmaya neden olur. Ayn zamanda absorpsiyon yapan türlerin çözelti ortam nda ayr flma, birleflme, polimer oluflumu gibi tepkimeler vermesi ve s cakl k de iflimleri de sapmaya neden olur. Geçirgenlik (T) Geçen fl k fliddetinin gelen fl k fliddetine oran d r. Genellikle yüzde geçirgenlik olarak ifade edilir. T = I I0 bc = 10 ε (1.2) Absorbans (A) Gelen fl k fliddetinin geçen fl k fliddetine oran n n logaritmas d r. Absorbans ile geçirgenlik ters orant l d r. A= -log T = log I 0 I (1.3) Absorptivite (a) Birim deriflimde birim kal nl ktaki numunenin absorbans d r. A α b.c yani A = a.b.c (1.4) Burada a, orant katsay s olup, absorptivite dir. Çözeltinin deriflimi molarite (mol/litre) cinsinden verilmiflse, absorptiviteye molar absorptivite katsay s ad verilir. Bu durumda, A= ε.b.c olur. (1.5) 3 Absorbans de eri 0,345 olan bir çözeltinin geçirgenlik de erini hesaplay n z. UV-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRELER Bir UV-Görünür bölge absorpsiyon spektrofotometresi bafll ca befl k s mdan oluflur. 1. Kararl bir fl k kayna, 2. stenilen dalga boyundaki fl nlar elde etmeye yarayan bir dalga boyu seçici (monokromatör), 3. Numune ve çözücünün yerlefltirildi i absorpsiyon ortam, 4. Ifl n enerjisini sinyale çeviren dedektör, 5. Kaydedici. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

19 1. Ünite - Ultraviyole-Görünür Bölge Spektroskopisinin Nitel ve Nicel Uygulamalar 9 fiekil 1.7 Bir spektrofotometrenin temel bileflenleri Spektrofotometrelerde fl k kayna olarak görünür bölgede en yayg n olarak nm gibi genifl bir aral kta fl k yayabilen tungsten lamba, UV bölgede ise nm aral kta fl n yayan döteryum veya düflük bas nçl hidrojen lambalar kullan l r. Bu bölgede kullan lan fl k kayna pencerelerinin kuvars olas gerekir. Ifl k kayna ndan yay lan fl nlar, dalgoboyu seçicide (monokromatör) dalga boylar na ayr larak, istenilen dalga boyundaki fl nlar numune üzerine düflürülür. Bir monokromatörün fl may odaklamak için mercek ve aynalar, istenmeyen fl man n engellenmesi için girifl ve ç k fl aral klar ve kaynaktan gelen polikromatik fl madan istenilen dalgaboylar n seçmek için bir ay rma ortam bulunmal d r. Ay rma ortam olarak prizmalar ve optik a lar kullan l r. Elektromanyetik fl ma, bir prizmadan geçti inde prizman n k r lma indisinin havan n k r lma indisinden farkl olmas nedeni ile k r lmaya u rar. K r lma indisi dalga boyu ile de iflti i için polikromatik fl ma prizma içinden geçti inde k sa dalga boylu fl malar uzun dalga boylu fl - malara göre daha fazla k r lmaya u rar (fiekil 1.8.a). Optik a lar, üzerinde çok say da ve eflit uzakl klarda ince aral klar veya ç k nt lar bulunan aluminyum gibi parlat lm fl yüzeylerdir. 1 cm de yaklafl k aras nda de iflen aral k ile etkileflen fl k, fl man n k r n m ilkesi gere i dalgaboylar na ayr lmaktad r (fiekil 1.8.b). Genel olarak, optik a lar n ay rma gücü prizmalara oranla daha büyüktür ve dalga boyu ile de iflim göstermez. fiekil 1.8 Beyaz fl n prizmada (a) ve optik a da (b) ayr lmas Numuneler fiekil 1.9 da gösterilen kuvars veya plastik hücrelere doldurularak fl n kayna n n yoluna yerlefltirilir. Cam, UV-görünür bölgede absorpsiyon yapt için bu bölgede kullan lamaz. Numuneden absorplanarak geçen fl n dedektöre düflürülerek fl n fliddeti ile orant l sinyaller elde edilir. UV-görünür bölgede dedektör olarak fototüpler veya fotoço alt c tüpler kullan lmaktad r. Oluflan sinyal,

20 10 Aletli Analiz Laboratuvar fiekil 1.9 absorbans veya geçirgenlik olarak göstergeden okunur ve dalga boyuna karfl grafi e geçirilerek spektrum elde edilir. UV-Görünür bölge spektroskopisinde kullan lan hücreler ndikatör: Bir titrasyonda dönüm noktas n n gözlenebilmesini sa layan organik boyar bilefliklerdir. Eflde erlik noktas : Bir titrasyonda eklenen, deriflimi bilinen standart çözelti miktar n n, deriflimi bilinmeyen analit miktar na eflit oldu u ve tepkimenin tamamland deneysel olarak tayin edilemeyen teorik noktad r. SPEKTROFOTOMETR K T TRASYON Spektrofotometri, volumetrik analizde uygun indikatörün bulunmad durumlarda eflde erlik noktas n n bulunmas nda kullan lan bir metoddur. Spektrofotometri ile asit-baz titrasyonlar, indirgenme-yükseltgenme titrasyonlar, çökme ve kompleks oluflumu titrasyonlar incelenebilir. Spektrofotometrik titrasyon için gerekli flart, analit, titrant veya ürünlerden en az birinin çal fl lan dalga boyunda absorpsiyon yapmas d r. Bir titrasyon tepkimesinde, tepkime boyunca girenlerin ve ürünlerin deriflimi sürekli de iflir. Bu de iflme eflde erlik noktas bölgesinde daha h zl d r ve deriflimde ani de ifliklikler olur. Tepkimeye girenlerin veya ürünlerin herhangi biri absorpsiyon yap yorsa, deriflimdeki de iflimler sonucu çözeltinin absorbans nda de ifliklik olacakt r. Bu de ifliklikten yararlan larak eflde erlik noktas bulunabilir. Spektrofotometrik titrasyon e rilerinin elde edilmesi için titrant hacmine karfl çözeltinin absorbans okunur. Titrant hacmine karfl düzeltilmifl absorbans de erleri grafi e geçirilerek spektrofotometrik titrasyon e rileri elde edilir. fiartlar uygun olarak seçilmiflse grafiklerde farkl e imlerde iki do ru elde edilir. Do rular n kesim noktas ndan eflde erlik noktas bulunabilir. Spektrofotometrik titrasyonla saf maddelerin veya kar fl mlar n analizi yap labilir. R + T Ü R: reaktif, T: titrant ve Ü: ürün olamak üzere yukar da verilen bir genel titrasyon tepkimesinde çal fl lan dalga boyunda T absorpsiyon yap yor fakat R ve Ü absorpsiyon yapm yorsa, elde edilecek titrasyon e risi afla da verilen fiekil 1.10(a) da verildi i gibi olur. Bafllang çta ortamda sadece R olup, çözeltinin absorbans sabittir. T ilavesiyle tepkime bafllar, T harcan r, Ü oluflur ve R azal r. Eflde erlik noktas ndan önce ilave edilen T tamamen harcan r, R ve Ü absorpsiyon yapmad ndan absorbansta de ifliklik olmaz. Yani eflde erlik noktas na kadar absorbans sabit kal r. Eflde- erlik noktas ndan sonra ilave edilen T ortamda kal r ve absorpsiyon yapar. T artt kça da absorbans artar. ki do runun kesim noktas ndan eflde erlik noktas

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler... 2 G R fi... 3 SPEKTROSKOP K YÖNTEMLER... 5 ELEKTROMANYET K SPEKTRUM... 12 Spektroskopide Temel Nicelikler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2064 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1098 SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Mehmet DEM RC (Ünite 1-4, 7) Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ (Ünite 2) Prof.Dr.

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

GIDA B L M VE TEKNOLOJ S

GIDA B L M VE TEKNOLOJ S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2310 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1307 GIDA B L M VE TEKNOLOJ S Yazarlar Prof.Dr. Nevzat ARTIK (Ünite 1, 3-10) Prof.Dr. Ender Sinan POYRAZO LU (Ünite 1, 3-10) Dr.

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1970 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1050 H STOLOJ VE EMBR YOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Süleyman AYDIN (Ünite 5-10) Doç.Dr. Hülya S VAS (Ünite 5-7) Yard.Doç.Dr. Emel ERGENE

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bengül Gülümser ARSLAN (Ünite 1) Prof.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr. Etem

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644 ST HDAM VE fis ZL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Seda TEKEL (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 2, 3) Doç.Dr. M. Ça lar

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi FEN FAKÜLTES KOD NO: Midi (Ya Asit Analiz Cihaz )............................................... FENF.... 001 Mikroplate Okuyucu...................................................... FENF.... 002 Polimeraz

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I Yazarlar Doç.Dr. Abdullah KARASU (Ünite 1) Prof.Dr. Nevzat YÜRÜR (Ünite 1, 3, 4) Prof.Dr. lhan TURGUT (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı