ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası"

Transkript

1 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/15 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot SM2540 B Toplam özünmüş Madde Gravimetrik Metot SM2540 C Toplam Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot SM2540 D Sabit ve Uçucu Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 E Fenol Kolorimetrik Metot SM 5530 B SM5530 D Anyonlar (F -, Cl -, Br, NO 2 -N, NO 3 -N, PO 4 -P, SO 2-4 ) İyon kromatografi Metodu SM 4110 B ve D Florür İyon Seçici Elektrot SM 4500-F- C Toplam Organik Karbon Yüksek Sıcaklıkta Yakma Yöntemi SM 5310-B Amonyak/ Amonyak Azotu, Amonyum/Amonyum Azotu Distilasyon ve Titrimetrik Metot SM 4500-NH 3 B-C Nitrit/Nitrat Azotu Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 4500-NO 3- I Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Makro Kjeldahl Metodu SM 4500-Norg-B Toplam Azot Hesaplama ile SM 4500 N SM 4110 B, D Toplam Fosfor / Orto Fosfat Ön İşlem ve Kalay Klorür Metodu SM 4500-P B ve D Serbest ve Toplam Siyanür Ön İşlem ve Kolorimetrik Metot SM 4500-CN - C ve E R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 İçme suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında R.G.No: Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında.

2 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-2/15 Kimyasal Oksijen İhtiyacı Açık Reflaks Metodu SM 5220 B Kapalı Reflaks Metodu SM 5220C Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı 5 Günlük BOİ Test Metodu SM 5210 B Sülfit İyodometrik Metot SM 4500 SO -2 3 B Sülfür İyodometrik Metot SM 4500 S -2 F Krom +6 Kolorometrik Metot SM 3500 Cr B Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) HPLC Metodu EPA Metot Metal Analizlerinde Ön İşlemler Asitle Özütleme Metotları SM 3030 ( B- K) Alüminyum,Kadmiyum, Krom, Bakır, Demir, Kurşun, Nikel, inko, AAS Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 B Kadmiyum, Kurşun AAS-Grafit Metodu SM 3113 B Su, Atık Su 1,2,3 Selenyum AAS-Sürekli hidrür Metodu SM 3114 C Alüminyum,Antimin, Arsenik, Baryum,Kalsiyum,Kobalt,Kadmiyum Krom,Bakır, Demir, Sodyum, Lityum,Berilyum, Potasyum, Nikel, ICP-MS Metodu Magnezyum,Mangan,Molibden, Kurşun,Selenyum,Stronsiyum, Vanadyum,Talyum, inko Gümüş ICP- MS Metodu EPA 6020 A TS EN ISO (1ve 2) Civa AAS-Soğuk Buhar Metodu TS EN 1483 Bor Karmin Metodu SM 4500 C R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç ) R.G.No:25999 İçme suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında R.G.No: Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında.

3 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-3/15 Su, Atık Su 1,2,3 Kalsiyum, Magnezyum AAS Metodu TS 6228 EN ISO 7980 Sodyum AAS Metodu TS ISO Potasyum AAS Metodu TS ISO ICP-MS Metodu % Sodyum TS ISO SAR Hesaplama ile TS ISO ve 2 TS 6228 EN ISO 7980 Hidrokarbonlar İnfrared Metodu ASTM D e1 Yağ ve Gres Infrared Metodu Sokslet Ekstraksiyon Metodu ASTM D 7066 SM 5520 D Deniz Suyu 4,5,6 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Tuzluluk Elektrometrik Metot SM 2520 B AKM Gravimetrik Metot SM 2540 D Toplam Fosfor Persülfat Metodu SM 4500 P J Bakır, Arsenik, Kadmiyum EPA Kurşun, Krom, Nikel, ICP-MS İle Metal Analizleri inko, Civa Kadmiyum İndirgeme Nitrat /Nitrat Azotu SM 4500-NO - Akış Enjeksiyon Metodu 3 I R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 İçme suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında R.G.No: Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-4 Kapsamında - Methods of Sea water Analysis Third Extended Edition-1999(Willey-VCH Klaus Grasshoff) ilave Metot olarak kullanılmıştır R.G No:27257 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Kapsamında R.G No:26413 Denizlerde Balık iftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Kapsamında

4 Sularla TaĢınan Petrol ve Petrol Ürünlerinin Kaynağının Tespiti 7 T.C. evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-4/15 Sediment 3,5 Metal Analizlerinde Ön İşlemler Mikrodalga ile Parçalama Metodu EPA 3051 A Alüminyum, Arsenik, Kalay, Nikel, Kurşun, Bor, Krom Demir, inko, Vandayum,Bakır,Baryum,Berilyum ICP-MS Metodu EPA 6020 A Kobalt, Kadmiyum, Selenyum Civa Soğuk buhar ICP/MS Metodu ISO Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Sokslet Ekstraksiyon Metodu HPLC Metodu EPA 3540C EPA 8310 BTEX GC-FID Metodu (Purge and Trap) EPA 8015 C Toplam Organik Karbon (TOK) Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu SM 5310 B Numunelerin Muhafazası Kurallar TS Petrol ve Petrol Ürünlerinin Kaynağının Tespiti Kurallar TS Sularla Taşınan Petrol ve Petrol Ürünleri Numune Hazırlama Metotları TS Petrol ve Petrol Ürünlerinin Kaynağının Tespiti Petrol ve Petrol Ürünlerinin Kaynağının Tespiti FT-IR- Spektrofotometrik Metot Floresans Spektrofotometrik Metot (FLR-EXC-EMS) TS TS Petrol ve Petrol Ürünleriin Kaynağının Tespiti GC/FID Metodu TS Petrol ve Petrol Ürünlerinin Kaynağının Tespiti HPLC Metodu TS R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve evresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) kapsamında R.G No:27257 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Kapsamında 7 10/10/2009 R.G.No:27372 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği kapsamında

5 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-5/15 Toprak 8,9 ph Toprak kalitesi - ph tayini TS 8332 ISO İletkenlik Elektrometrik Metot ISO 11265:1994 Kuru kalıntı ve Su muhtevası amurların karakterizasyonu- kuru kalıntı tayini ve Su muhtevası tayini TS 9546 EN Metal Analizlerinde Ön İşlemler Mikrodalga ile Parçalama Metodu EPA 3051A Arsenik, Selenyum AAS-Hidrür Metodu ISO Civa (Hg) Soğuk buhar AAS Metodu ISO Arsenik,Antimon,Baryum,Kadmiy um,krom,kobalt,bakır,molibden,, Nikel,Kurşun,Selenyum,Kalay, ICP-MS ile Metal Analizleri Talyum,Uranyum,inko Bor, Gümüş, Titanyum ICP-MS ile Metal Analizleri TS EN ISO TS EN ISO DS/EN Fosfor Perklorik Asit İle Parçalama İşletme İçi metot Spektrofotometrik Kalay Klorür Metodu SM 4500-P D C/N (Karbon/Azot) C/N Tayini Elementel Analiz Yöntemi D.13.Y (İşletme içi talimat) Toplam Organik Karbon (TOK) Atık, amur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini TS EN PCB GC/ECD Metodu ISO BTEX GC-FID Metodu (Purge and Trap) EPA 8015 C 4 Klorludan 8 Klorluya Kadar Dioksin Ve PCDD/F Poliklorlu Furanların İzotop Seyreltme Tekniğiyle Dibenzodioksin/Dibenzofuran HRGC/HRMS ile Analizi EPA 1613B RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma amurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında

6 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-6/15 Toprak 8,9 PAHs (Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthrene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Dibenzo(a,h)anthracene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1,2,3-cd) pyrene Dibenz[ah]anthracene) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 8310 ISO Toplam Organik Halojenler Mikrokolumetrik Metot EPA 9020 B Toplam Petrol Hidrokarbonları C10-C40 Arası Hidrokarbon İçeriği Tespiti TS EN Atık 10 Önişlemler Atıkların nitelendirilmesi - Katıdan Özümleme analizi- TS EN ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B Antimon,Arsenik,Baryum,Kad miyum,krom,bakır,molibden, Nikel,Kurşun,Selenyum,inko ICP-MS Metodu Antimon,,Kadmiyum, Krom, Bakır, Kurşun, Nikel, inko AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 B Kadmiyum, Kurşun AAS-Grafit Metodu SM 3113 B Selenyum AAS-Sürekli Hidrür Metodu SM 3114 C Civa AAS -Soğuk Buhar Metodu TS EN RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma amurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (EK -2 ) kapsamında

7 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-7/15 Klorür İyon Kromatografi Metodu SM B,D Florür İyon Kromatografi Metodu İyon Seçici Elektrot SM B,D. SM 4500-F - C Sülfat İyon Kromatografi Metodu SM B,D özünmüş Organik Karbon Yüksek Sıcaklıkta Yakma Yöntemi SM 5310-B Toplam özünen Katı Gravimetrik Metot SM 2540 C Atık 10 Toplam Organik Karbon Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu TS EN Fenol İndeksi Fenol İndeksi Tayini Distilasyon+Kolorimetrik Metot SM 5530 B ve D Mineral Yağlar (Yağ ve Gres) Sokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 D Kızdırma Kaybı (LOI) Kuru Kalıntı Ve Su Muhtevası amurların Özellikleri-Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini amurların Karakterizasyonu- Kuru Kalıntı Ve Su Muhtevası Tayini TS EN TS 9546 EN R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (EK -2 ) kapsamında

8 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-8/15 (Direktif 67/548/EEC) Tehlikeli Atık Ek-IIIB 11 A.1 Erime /Donma Sıcaklığı 92/69/EEC L 383 A A.2 Kaynama Sıcaklığı 92/69/EEC L 383 A A.3 Bağıl Yoğunluk 92/69/EEC L 383 A A.4 Buhar Basıncı 92/69/EEC L 383 A A.6 Suda özünürlük 92/69/EEC L 383 A A.8 Ayrılma Katsayısı 92/69/EEC L 383 A A.9 Parlama Noktası 92/69/EEC L 383 A A.10 Yanabilirlik (Katılar) 92/69/EEC L 383 A A.12 Yanabilirlik (Suya Temas Halinde) 92/69/EEC L 383 A A.13 Katı Ve Sıvıların Yanma Özellikleri 92/69/EEC L 383 A A.16 Katıların Bağıl Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklıkları 92/69/EEC L 383 A A.17 Oksitleme Özelliği (Katılar) 92/69/EEC L 383 A A.18 Polimerlerin Ortalama Moleküler Ağırlıkları Ve Moleküler Ağırlık Dağılımları 98/73/EC L 305 A.20 Polimerlerin Suda özelti Oluşturma/Özütleme Davranışları 98/73/EC L 305 A.21 Oksitleme Özelliği (Sıvılar) 2004/73/EC L 152 C.1 Balıklar İçin Akut Toksisite 92/69/EEC L 383 A C.4 A to F Biyoayrışabilirlik: Kolayca Biyoayrışabilirliğin Belirlenmesi 92/69/EEC L 383 A C.4-A özünmüş Organik Karbon (OK) Azalma (Yok Olma) Testi 92/69/EEC L 383 A R.G. No: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IIIB kapsamında (Testing Methods of Annex V to Dir. 67/548/EEC)

9 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-9/15 (Direktif 57/548/EEC) Tehlikeli Atık Ek-IIIB 11 C.4-B Değiştirilmiş OECD İzleme Testi 92/69/EEC L 383 A C.4-C Karbon Dioksit Değerleme Testi 92/69/EEC L 383 A C.4-D Manometrik Solunum Testi 92/69/EEC L 383 A C.4-E Kapalı Şişe Testi 92/69/EEC L 383 A C.4-F MITI test 92/69/EEC L 383 A C.5 Ayrışabilirlik: Biyolojik Oksijen İhtiyacı 92/69/EEC L 383 A C.6 Ayrışabilirlik: Kimyasal Oksijen İhtiyacı 92/69/EEC L 383 A C.7 Ayrışabilirlik : Abiotic Ayrışabilirlik : Ph Fonksiyonu Olarak Hidroliz 92/69/EEC L 383 A C.15 Enbriyo Ve Yavru Balık Safhaları İçin Kısa Vadeli Balık Toksisite Testi 2001/59/EC L 255 C.18 Kesikli Denge Metodu İle Adsorpsiyon/Desorpsiyon 2001/59/EC L 255 C.19 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) İle Toprak Ve Arıtma amurunda 2001/59/EC L 255 Adsorpsiyon Katsayısının (KOC) Tahmini Toksisite Akut Oral Toksisite OECD TG 423 Toksisite Atık Sularda Akut Zehirliliğin (Toksisitenin) Saptanması İçin Kullanılan Bakteriyel Lüminesans Yöntemi ISO/ EN/ DIN Enstrümental Analizler (Kimyasal Yapının Nicel Ve Nitel Belirlenmesi İçin) Dioxin Ve Furan Analizleri FT-IR İnfrared Spektroskopisi Jel Kromotoğrafisi HR-GC/MS Kütle Spektrometresi FLR/EXC-Emision Spectrometre LC/MS/MS Kütle Spektrometresi ICP/MS Kütle Spektrometresi ICP-OES Emisyon Spektrometresi H+-NMR Spektroskopisi XRD, ED-XRF Spektroskopisi Kurum içi metot R.G. No: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IIIB kapsamında (Testing Methods of Annex V to Dir. 67/548/EEC )

10 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-10/15 Metal Analizlerinde Ön İşlemler Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun Klorür,Florür, Bromür (Toplam Halojenler, Klorür) Mikrodalga ile Parçalama Metodu ICP-MSMetodu Katı Atıklar için Bomba Hazırlama Metodu İyon Kromatografi Metodu EPA 3051A EPA 5050 SM 4110 B Atık Yağ 12 Numune Alma PCBs GC-ECD Metodu TS EN ve TS EN Kapsam Parametre Metod adı Metot Numarası Atık su, Nehir ve R.G.No:22372 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Akarsu, Göl ve SKKY-Numune Alma ve Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Gölet, Deniz Suyu Analiz Metotları Tebliği Katı Atıklardan Katı Atık TS Numune Alma Kuralları Toprak Kalitesi-Yüzey Topraktan Toprak Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve TS 9923 Muhafaza Kuralları Arıtma amuru Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden amur Numunesi Alma Kılavuzu TS 9545 EN ISO R.G. No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 kapsamında

11 Emisyon 13 (Baca Gazı) T.C. evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-11/15 Nem Gravimetrik Yöntem EN EPA Metot 4 İslilik Bacharac Skalası TS 9503 Hız Pitot Tüp ile TS ISO SO 2 CO NOx (NO+NO 2 ) Partikül Madde O 2 Absorpsiyon Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu IR Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu Kimyasal Işıma Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İzokinetik Örnekleme ve Gravimetrik Analiz Elektrokimyasal Hücre Metodu Paramanyetik Metot EN TS ISO 7935 EPA Metot 6C EN TS ISO EPA Metot CTM 30 EN EPA CTM 022 TS EN TS ISO 9096 EPA Metot 5 EPA Metot 17 TS ISO EPA Metot CTM 30 EN H 2 SO 4 -SO 2 Absorpsiyon ve Titrimetrik Metot EPA Metot 8 Toplam Organik Karbon Alev İyonlaştırma (FIA) TS EN TS EN EPA Metot 25A R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında

12 Emisyon 13 (Baca Gazı) T.C. evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-12/15 Florür, Hidrojen Florür Klorür, Hidrojen Klorür Absorpsiyon ve İyon Kromatografi Metodu Absorpsiyon ve İyon Kromatografi Metodu EPA Metot 26A ISO EPA Metot 26 TS EN 1911 EPA Metot 26 EPA Metot 26A H 2 S Absorpsiyon ve Titrimetrik Metot EPA Metot 11 Amonyak Absorpsiyon ve Spektrofotometrik analiz VDI 2461 B2 Formaldehit Absorpsiyon ve EPA Metot 316 Spektrofotometrik analiz EPA Metot 323 Ağır Metaller (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ag, Tl, Zn, Hg, V,Sn) İzokinetik örnekleme,+ Mikrodalga ile özünürleştirme ve ICP-MS Metodu EPA 29 EN PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbon) Adsorpsiyon ve HPLC Metodu ISO ISO Adsorpsiyon ve TS EN ,2,3 PCDD/PCDF GC-MS Metodu (Dioksin-Furan) Uçucu Organik ve İnorganik Emisyonlar FTIR Metodu EPA Metot 320 Uçucu Organik Bileşikler Adsorpsiyon ve GC/MS TS EN EPA Metot R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında

13 Ġmisyon 13,14 (evre Havası ) T.C. evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-13/15 Partikül Madde (PM10) Gravimetrik Metot TS EN öken Toz Gravimetrik Metot TS 2341 CO Infrared Metodu TS ISO 4224 SO 2 UV Floresans Metodu TS ISO/FDIS Partikül Madde (PM10) Beta Gauge Metodu TS ISO Partikül Madde (PM10) içerisindeki Ağır Metaller (Pb, Cd, Ni, As, ) öken toz içerisinde Ağır Metaller (Pb, Cd, Tl) Pasif Örnekleme Metoduyla SO 2, NO 2, HF, HCl, BTEX, NH 3 Örnekleme ve Tayini Mikrodalga ile özünürleştirme ve ICP-MS Metodu Mikrodalga ile özünürleştirme ve ICP-MS Metodu Difüzyon Metodu ile Örnekleme ve Analizi EN VDI 2267 Bölüm-1 VDI 2267 Bölüm--15 VDI 2267 Bölüm-16 EN ,2,3 (İşletme içi metot) D.13.Y.02.18,19,20,35, R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G. No: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında

14 evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-14/15 Gürültü 15 Gürültü Eşdeğer Ses Basıncı TS ISO 8297 TS EN ISO 3744 TS EN ISO 3746 TS ISO TS ISO TS ISO TS 9315 ISO Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Koku 16 Koku Olfaktometrik Metot EN M. MUSTAFA SATILMIġ R.G. No:27601 evresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında R.G. no: Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında

15 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri 17 T.C. evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-15/15 Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Kalite Güvence Seviyesi (KGS2) ve Yıllık Geçerlilik Testi (YGT) (SO2, CO, O2, NOx, HCl, HF, TOC, NEM, HIZ, TOZ) Sabit Kaynak Emisyonları- Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi TS EN (QAL2-AST) M. MUSTAFA SATILMIġ tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Kapsamında

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2013 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA /

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU 2015 Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21 41470 Gebze - Kocaeli Tel : 0 262 677 2000 Faks : 0 262 643 0470 E-posta : analiz@tubitak.gov.tr I İÇİNDEKİLER

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Bütçe Kitapçığı Ankara Sanayi Odası ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 2013 YILI

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Ek-1 Testler ve Numune Alma Metodları 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Atığın özütleme özellikleri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin ondokuzuncu maddesinde

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı