T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

2 Temel Kimya ve Polimer Birimi Temel Kimya Polimer Biriminde Gümrük Tarife Cetveli ve 40. fasıllarında yer alan saf yada karışım halindeki organik veya inorganik kimyasal maddeler, müstahzarlar, polimer, kauçuk ve benzeri numunelerin analizleri yapılmaktadır.

3 28.fasıl: İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, Radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve İzotoplarının organik veya inorganik bileşikleri. 29.fasıl: Organik kimyasallar 30. fasıl: Eczacılık ürünleri 31.Fasıl: Gübreler 32.Fasıl: Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler : Parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları : Tutkallar; enzimler 37.fasıl: Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 38.fasıl: Muhtelif kimyasal maddeler 39.fasıl: Plastikler ve mamulleri 40.Fasıl: Kauçuk ve Kauçuktan eşya

4 FASIL 28 İNORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA İNORGANİK BİLEŞİKLERİ FASIL 29 ORGANİK KİMYASALLAR

5 CAS kayıt numarası CAS kayıt numaraları kimyasal bileşikler, polimerler, biolojik dizinler, karışımlar ve alaşımlar için kullanılan tek tanımlayıcı (unique) sayılardır. CAS numarası olarak da bilinirler. Amerikan Kimya Derneği'nin (American Chemical Society) bir alt bölümü olan Chemical Abstracts Service (CAS), bu tanımlayıcı numaraları bilimsel literatürde tanımlanmış her bir kimyasal bileşik için verir. Kimyasal bileşiklerin birden fazla ismi olabileceği için,amaç veritabanı aramalarını kolaylaştırmaktır. Günümüz molekül veritabanlarının hemen hepsinde CAS numarasıyla arama yapılabilir.

6 GTİP Belirleme Lang=en

7 Fasıl Notları Metinde aksi belirtilmedikçe, bu Fasıllar yalnız: (a) Kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiş elementler ve bileşikleri, safsızlık içersin içermesin; (b) Aynı organik bileşiğin iki veya daha fazla izomerinin karışımlarını (bu karışımlar safsızlık içersin içermesin), doymuş olsun olmasın, stereoizomerler dışındaki asiklik hidrokarbonların izomerleri karışımları hariçtir. (Fasıl 27); (d) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan ürünlerin sudaki çözeltilerini; (e) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin diğer çözücülerdeki çözeltilerini; (şu şartla ki, bu çözeltiler sadece emniyet amacıyla veya nakliye gereği mutat ve kaçınılmaz şekilde yapılmış bulunmalı ve çözücü, bu ürünleri genel kullanım şeklinden ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olmalıdır); (f) Yukarıda (a), (b), (c), (d) veya (e) bentlerinde belirtilen ürünlerden içlerine, koruma amacı veya nakliye gereği stabilizör maddeler (topaklanmayı önleyici maddeler dahil) katılmış olanları; (g) Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ürünlerden tanımını kolaylaştırıcı veya emniyet amaçlarıyla tozlanmayı önleyici, renklendirici veya koku verici madde ilave edilmiş olanları. Ancak bu ilavelerin ürünü genel kullanımdan ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olması şarttır;

8 "Safsızlıklar" terimi özellikle, sadece ve doğrudan doğruya imalat işlemi (saflaştırma işlemi dahil) sonucu hasıl olan tek bir kimyasal bileşikteki maddeler için kullanılmaktadır. Bu maddeler, işleme faaliyetine dair herhangi bir faktörün sonucu olarak meydana çıkabilir ve prensip olarak aşağıdaki unsurlardan oluşur: (a) Başka bir şekle dönüştürülmemiş başlangıç maddeleri. (b) Başlangıç maddeleri içinde mevcut olan safsızlıklar. (c) İmalat işleminde (saflaştırma işlemi dahil) kullanılan reaktifler. (d) Yan ürünler. Bununla beraber şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu tür maddeler her zaman Not 1(a)'da müsaade edilen "safsızlıklar" olmazlar. Bu gibi maddeler genel kullanımdan ziyade özel kullanıma elverişli hale getirmek amacıyla ürünün içinde özellikle bırakılıyorsa o zaman müsaade edilebilir safsızlıklar olarak kabul edilmezler. Örneğin; çözücü olarak kullanılabilirliğini geliştirmek amacıyla yapılan metil asetat ile metanol karışımı ürün bu pozisyon haricinde kalır (38.14 pozisyonu). Bazı bileşikler için (Örneğin; etan, benzen, fenol, piridin) 29.01, 29.02, ve pozisyonlarında belirlenmiş özel saflık kriterleri vardır.

9 Fasıl 28 ile Fasıl 29 da yer alan bileşikler arasındaki farklar. Aşağıdaki detaylı liste, karbon içeren bileşiklerden 28. Fasıla dahil olanları ve sınıflandırılacakları pozisyonları içerir Karbon oksitleri Karbon oksihalojenürleri Karbon disülfür Ditiyonitler ve sülfoksilatlar, organik maddelerle stabilize edilmiş İnorganik bazlı karbonatlar ve perkarbonatlar İnorganik bazlı siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler (heksasiyanoferratlar (II), heksasiyanoferratlar (III), nitrosilpentasiyano ferratlar (II), nitrosilsiyanoferratlar (III),siyanomanganatlar,siyanokadmiyatlar, siyanokromatlarsiyanokobaltlar,siyanonikolatlar, siyanokubratlar vb.) İnorganik bazlı tiyokarbonatlar, selenokarbonatlar, tellürokarbonatlar,selenosiyanatlar, tellürosiyanatlar,tetratiyosiyanatodiaminokromatlar (reineckates) ve diğer çift veya kompleks siyanatlar ila İnorganik ve organik bileşiklerinden: (i) Kıymetli metaller. (ii) Radyoaktif elementler.(iii) İzotoplar. (iv) Nadir toprak metalleri, itriyum veya skandiyum Hidrojen peroksit, üre ile sertleştirilmiş (stabilize edilmiş olsun olmasın) Karbürler ( çift karbürler, borokarbürler karbonitritler, v.b. ) (hidrojenkarbürlerin (hidrokarbonlar) hariç ) Civanın organik ve inorganik bileşikleri, kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın, amalgam hariç Karbon oksisülfürler.tiyokarbonil halojenürler. Siyanojen ve siyanojenin halojenli bileşikleri. Siyanamid ve metalik türevleri (kalsiyum siyanamid hariç saf olsun olmasın Fasıla bakınız) Bütün diğer karbon bileşikleri 28. Faslın dışında kalır.

10 İzole kimyasal element veya kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan bileşiklerden olmadığı halde 28. Fasılda yer alan ürünler Kolloidal kükürt Karbon karası Dumanlı sülfürük asit (oleum) Sülfonitrik asitler Polifosforik asitler Fosfor trisülfür Yapay korendon Fe 2 O 3 (demir oksit) olarak değerlendirilen, ağırlık itibariyle % 70 den fazla kombine demir içeren boyayıcı topraklar Ticari kobalt oksitler Minyum ve minoranj Ticari kalsiyum hipoklorit Polisülfürler Ditiyonitler ve sülfoksilatlar, organik maddelerle stabilize edilmiş Polifosfatlar Amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat Ticari alkali metal silikatlar Alüminasilikatlar Kolloidal kıymetli metaller. - Kıymetli metallerin amalgamları - Kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri Radyoaktif elementler, radyoaktif izotoplar veya bileşikler (inorganik veya organik) ve bu maddeleri içeren karışımlar Diğer izotoplar ve bunların bileşikleri (inorganik veya organik) Nadir toprak metallerinin, itriyumun veya skandiyumun veya bu metallerin karışımlarının inorganik veya organik bileşikleri Fosfürler Karbürler Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler Civanın organik ve inorganik bileşikleri, amalgam hariç Sıvılaştırılmış hava ve sıkıştırılmış hava.

11 Bazı izole kimyasal elementlerin veya bazı izole kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan inorganik bileşiklerin 28.ve 29.Fasıl haricinde bırakılmış olması (a) Tedavi ve koruyucu amaçlarda kullanılmak üzere dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış halde bulunan ürünler (30.04 pozisyonu). (b) Luminofor olarak kullanılmaya elverişli ürünlerin (örn; kalsiyum tungstat) ışıldayan hale getirilmek amacıyla işleme tabi tutulmuş olanları (32.06 pozisyonu). (c) Parfümeri, kozmetik veya tuvalet ürünleri (örn ; şap), bu tür kullanımlar için perakende satışa hazır paketlere konulmuş olanlar (33.03 ila pozisyonları). (d) Tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler (örn; suda çözülmüş sodyum silikat), bu amaçlar için perakende olarak satılmak üzere net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan ambalajlara konulmuş bulunan ürünler (35.06 pozisyonu). (e) Fotoğrafçılıkta kullanılan ürünlerin (örn; sodyum tiyo-sülfat) bu amaçla kullanılmak üzere dozlandırılmış veya aynı amaç için perakende satışı elverişli şekilde ambalajlanmış olanları (37.07 pozisyonu). (f) Böcek öldürücüler vb.(örn;sodyum tetraborat), pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlanmış veya ambalajlanmış olanları. (g) Yangın söndürme cihazlarının doldurulmasında veya yangın söndürme bombalarında kullanılan ürünler (örn; sülfürik asit) (38.13 pozisyonu). (h) Disk, tabaka veya benzeri şekillerde olup elektronik sanayinde kullanılan dope edilmiş kimyasal elementler (örn; silisyum ve selenyum) (38.18 pozisyonu). (ij) Perakende satış için ambalajlanmış mürekkep çıkarıcılar (38.24 pozisyonu). (k) Alkali metallerin veya alkali toprak metallerin halojenürleri (örn; lityum florür, kalsiyum florür, potasyum bromür, potasyum bromoiyodür,v.b.), optik elemanlar şeklinde olanların (90.01 pozisyonu) veya bunların her birinin 2.5 gr. veya daha fazla ağırlıkta bulunan kültür kristalleri (38.24 pozisyonu).

12 28.Fasıl Açıklama Notları ölçülü dozlarda paketlenmiş veya perakende satış için hazırlanmış olmalarına göre (30.04), (30.05), (30.06), (32.12), (33.03), (33.04), (33.05), (33.06), (33.07), (35.06), (37.07) veya (38.08) pozisyonlarından birinde yer alan ürünler bu pozisyonlara dahil olup, tarifenin başka bir pozisyonuna girmez. Bu nedenle, örn; tedavide kullanılmak üzere perakende satış için hazırlanmış kükürt, veya pozisyonlarında sınıflandırılmayıp pozisyonunda ve tutkal olarak perakende satış için hazırlanmış dekstrin pozisyonunda sınıflandırılmayıp pozisyonunda sınıflandırılır. Gümüş kazeinat pozisyonuna değil pozisyonuna Gümüş nitrat (fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere perakende satış için ambalajlanmış şekilde olsa dahi), pozisyonuna değil, pozisyonuna verilecektir Bütün radyoaktif kimyasal elementlerle radyoaktif izotoplar ve bu elementlerin bileşikleri ve izotopları (organik veya inorganik ve kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) tarifenin başka pozisyonlarına girebilecek durumda olsalar dahi, pozisyonunda yer alır. Bu nedenle, örn; radyoaktif gliserol ve radyoaktif sodyum klorür ve pozisyonlarında yer almayıp pozisyonunda yer alır. Aynı şekilde, radyoaktif etil alkol, radyoaktif altın ve radyoaktif kobalt, her halükarda pozisyonunda yer alır.

13 KARBON KARASI(İS KARASI) Masterbatch Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon] Diğer boyayıcı maddeler Aktif hale getirilmiş karbon

14 SİLİSYUM DİOKSİT (SİO 2 ) Silisyum dioksit Kobalt tuzları ilave edilmiş silika jel (nem indikatörü olarak kullanılır) (38.24 pozisyonu).

15 TİTAN OKSİTLERİ TİTAN OKSİTLERİ üretim sürecinde; pigment olarak (32.06 pozisyonu) veya diğer amaçlarla (örn , pozisyonları) kullanıma uygun hale getirmeyi sağlayan bir takım fiziksel özellikler elde etmek için bileşikler ilave edilen titanyum dioksiti kapsamaz.

16 Sodyum silikat Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler :

17 Sodyum tiyosülfat Sodyum tiyosülfat Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar (Fotoğraf sabitleyici olarak) Siyanür zehirlenmesi başta olmak üzere birçok zehirlenmede sülfür vericisi olarak kullanılır Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar

18 29.Fasıl Kimyaca belirli bir yapıdaki izole edilmiş bileşiklerden olmadığı halde yine de 29. Fasılda sınıflandırılan ürünler pozisyonu - Keton peroksitler pozisyonu - Aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit pozisyonu - Laktofosfatlar pozisyonu - Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler pozisyonu - Nükleik asitler ve tuzları pozisyonu- Provitaminler ve vitaminler ( konsantreleri ve birbirleriyle olan karışımları dahil ) (bir çözücü içinde olsun olmasın) pozisyonu - Hormonlar pozisyonu - Glikozitler ve türevleri pozisyonu - Bitkisel alkoloidler ve türevleri pozisyonu - Şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları pozisyonu - Antibiyotikler. Kimyaca belirli bir yapıda olan, izole edilmiş organik bileşiklerin 29. Fasıl haricinde bırakılmış bulunması. (a) Sakkaroz ( pozisyonu ); laktoz, maltoz, glukoz ve fruktoz (17.02 pozisyonu). (b) Etil alkol (22.07 veya pozisyonları). (c) Metan ve propan (27.11 pozisyonu). (d) Bağışıklık sağlayan ürünler (30.02 pozisyonu) (e) Üre (31.02 veya pozisyonları). (f) Bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler (örneğin; klorofil) (32.03 pozisyonu). (g) Sentetik organik boyayıcı maddeler (pigmentler dahil) ve flüoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler (örneğin; bazı stilben türevleri) (32.04 pozisyonu).

19 Aseton Aseton Manikür ve pedikür müstahzarları

20 SİPERMETRİN (sinek, pire ve kenelerle mücadelede kullanılan sentetik piretroid türevi bir antiparaziter) Nitril gruplu bileşikler: Diğerleri Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu

21 29.Fasıl Asit Baz Titrasyonları - Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit: Asetik asit (sirke asidi) Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) Oleik asit SINAİ MONOKARBOKSİLİK YAĞ ASİTLERİ Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir: %85 veya daha fazla saflıkta oleik asit (kuru madde üzerinde hesaplandığında) (29.16 pozisyonu). %90 veya daha fazla saflıkta diğer yağ asitleri (kuru madde üzerinde hesaplandığında) (genellikle 29.15, veya pozisyonu).

22 FASIL 30 ECZACILIK ÜRÜNLERİ

23 TEDAVİDE KULLANILAN KURUTULMUŞ GUDDELER VE DİĞER ORGANLAR (TOZ HALİNE GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); GUDDELERİN VEYA DİĞER ORGANLARIN VEYA BUNLARIN SALGILARININ TEDAVİDE KULLANILAN HÜLASALARI; HEPARİN VE TUZLARI; TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN VEYA BELİRTİLMEYEN İNSAN VEYA HAYVAN MENŞELİ DİĞER MADDELER İNSAN KANI; TEDAVİDE, KORUNMADA VEYA TEŞHİSTE KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ HAYVAN KANI; ANTİSERUM VE DİĞER KAN FRAKSİYONLARI VE BAĞIŞIKLIK SAĞLAYAN ÜRÜNLER (BİYOTEKNOLOJİK İŞLEMLE MODİFİYE VEYA ELDE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN); AŞILAR, TOKSİNLER, MİKROORGANİZMA KÜLTÜRLERİ (MAYALAR HARİÇ) VE BENZERİ ÜRÜNLER TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE BİRBİRLERİYLE KARIŞTIRILMIŞ İKİ VEYA DAHA FAZLA UNSURDAN OLUŞAN İLAÇLAR (Erime Noktası FTIR) TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE KARIŞIK OLAN VEYA OLMAYAN ÜRÜNLERDEN OLUŞAN İLAÇLAR DOZLANDIRILMIŞ VEYA PERAKENDE SATILACAK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ. Erime Noktası FTIR) TIPTA, CERRAHİDE, DİŞÇİLİKTE VEYA VETERİNERLİKTE KULLANILAN, ECZACILIK MADDELERİ EMDİRİLMİŞ VEYA KAPLANMIŞ VEYA PERAKENDE SATILACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ VEYA AMBALAJLANMIŞ PAMUKLAR, GAZ BEZLERİ, BANDAJLAR VE BENZERİ MADDELER (SARGILAR, YAPIŞKAN PLASTERLER, HARDAL YAKILARI GİBİ) BU FASILIN 4 NOLU NOTUNDA BELİRTİLEN ECZACILIK EŞYASI VE MÜSTAHZARLARI.

24 30.02 İnsan kanı Tedavi, koruma veya teşhiste kullanılmak için hazırlanmış hayvan kanı Antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifiye veya elde edilmiş olsun olmasın Bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifiye veya elde edilmiş olsun olmasın). Teşhis veya tedavi amacıyla ve immünolojik testlerde kullanılan ürünler, bu ürün grubu içinde sayılacaktır. Bu ürünler aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Aşılar, toksinler, mikro-organizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler. Toksinler (zehirler), Mikro-organizma kültürleri (mayalar hariç). Virüsler (insan, hayvan ve bitkilerde bulunan) ve anti-virüsler. Bakteriyofajlar. Teşhis kitleri Bu pozisyonda yer alan ürünlerden birinin kitin esas karakterini oluşturması durumunda teşhis kitleri burada sınıflandırılır. Bu tür kitlerin kullanımında oluşan ortak reaksiyonlar yapışma, çökme, nötralizasyon, tamamlayıcıların birbirine bağlanması, hemaglütinasyon, Enzim Bağlı İmmünosorbent Analizi bağışıklık emme denemesi (ELIZA) vb. gibidir. Esas karakter, test işleminin özgüllüğünü en geniş şekilde belirleyen tek bir bileşen tarafından verilir.

25 Açıklama Notları Bitkilerin veya bitki parçalarının karışımından oluşan veya bitkilerin veya bitki parçalarının diğer maddelerle karışımından oluşan bitkisel infüzyonlar veya bitkisel çaylar (örn. bağırsak yumuşatıcı, bağırsak boşaltıcı, idrar söktürücü, sindirime yardımcı özelliklere sahip) yapımında kullanılan ve hastalıklara iyi geldiği veya genel sağlığa katkıda bulunduğu iddia edilen ürünler de bu pozisyon haricindedir (21.06 pozisyonu). Ayrıca, sağlık ve sıhhatin korunması için hazırlanmakla birlikte herhangi bir hastalığın önlenmesinde ya da tedavi edilmesinde kullanımına dair bir ibare olmayan, vitamin ya da mineral tuzlar ihtiva eden gıda takviyeleri de bu pozisyon haricindedir. Genellikle sıvı olmakla birlikte, toz ya da tablet halinde de olabilen bu ürünler genel olarak pozisyonunda ya da 22. Fasılda sınıflandırılır. Tıbbi sabunlar (34.01 pozisyonu) pozisyonunda yer alan haşere öldürücüler, dezenfektanlar, vb. Tedavi edici veya koruyucu özellikleri olsa dahi ila pozisyonlarında yer alan müstahzarlar ve uçucu yağların sulu damıtıkları veya sulu solüsyonları (Fasıl 33).

26 30.04 Dozlandırılmış ( tablet, ampul (alkolizm, şeker koması gibi bazı hastalıkların doğrudan tedavisinde kullanılan veya enjekte edilebilen tıbbi solüsyonlarının hazırlanmasında çözücü olarak kullanılan 1.25 ila 10 cm 3 lük ampullerdeki tekrar distile edilmiş su), kapsül, kaşe, damla veya pastil, deri üstüne uygulama sistemi şeklindeki ilaçlar, veya tedavi ve koruma kullanımı amacı ile bir tek alımlık doz halinde az miktarlarda tozlar gibi). Tedavide ve korunmada kullanılmak üzere perakende satış için ambalajlanmış paketler. Bu pozisyon, kükürt, odun kömürü, sodyum tetraborat, sodyum benzoat, potasyum klorat veya magnezyum gibi maddeler esaslı sadece tıbbi amaçlar için kullanıma uygun çeşitteki pastiller, tabletler, damlalar, vb.yi içine almaktadır. Ancak, esası şeker (jelatin, nişasta veya un gibi diğer gıda maddeli olsun olmasın), tat ve koku verici maddelerden (benzil alkol, mentol, ökoliptol ve tolu balzamı gibi tıbbi özellikleri olan maddeler dahil) oluşan boğaz pastili veya öksürük için şekerler halindeki müstahzarlar pozisyonunda yer alır. Tat ve koku verici maddeler hariç, tıbbi özelliklere sahip maddeleri içeren boğaz pastilleri veya öksürük için tabletler, her pastil veya tabletteki bu maddelerin oranının bunlara tedavi veya korunmada kullanımını sağlaması şartıyla dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlandıkları zaman bu pozisyonda sınıflandırılırlar.

27 30.06 Cerrahide veya dişçilikte kullanılan steril emilebilir hemostatikler. Bunlar, cerrahi ve dişçilikte kanamayı durdurmakta kullanılır ve vücut sıvıları tarafından emilme özelliğine sahiptirler. Cerrahi veya dişçilikte kullanılan steril yapıştırma bariyerleri, emilebilir olsun olmasın. Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler. Bu pozisyonda yer alan reaktifler, kan gruplarının tespitinde doğrudan doğruya kullanılmaya uygun olmalıdır. Bunlar, insan veya hayvan menşeli serumlar veya bitkilerin tohumlarından ya da diğer bitki parçalarından (phytagglutinins) çıkarılan bitkisel hülasalardır) Radyografi muayeneleri için X- ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar ve hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri ( karışım halinde bulunmayan dozlandırılmış haldeki ürünler veya aynı kullanımlar için birlikte karıştırılmış iki veya daha fazla madde içeren ürünler ). Dişçi çimentoları ve diş dolgu maddeleri, kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar İlk yardım kutuları ve setleri. Esası hormon, pozisyonundaki diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar (perakende satış için ambalajlanmış olsun veya olmasın).) Eczacılık ürünleri atıkları. Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar veya fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları.

28 FASIL 31 GÜBRELER

29 FASIL 31 Bu Fasıl, genellikle tabii veya suni gübre olarak kullanılan birçok ürünü kapsar AZOTLU MİNERAL VEYA KİMYASAL GÜBRELER Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın) Sodyum nitrat Sodyum nitrat (saf olsun olmasın). Amonyum nitrat (saf olsun olmasın). Amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları(saf olsun olmasın). Erime noktası XRF Azot oranı tayini (Elemental analiz cihazı) ve FTIR Amonyum sülfat (saf olsun olmasın) BİTKİ BESİN MADDELERİ OLAN AZOT, FOSFOR VE POTASYUMUN İKİSİNİ VEYA ÜÇÜNÜ İÇEREN MİNERAL VEYA KİMYASAL GÜBRELER; DİĞER GÜBRELER; BU FASILDAKİ ÜRÜNLERİN TABLET VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE VEYA BRÜT AĞIRLIĞI 10 KG'I GEÇMEYEN AMBALAJLARDA OLANLARI ila pozisyonlarında tanımlanmamış kimyasal olarak belirli bir yapıda olan diğer bileşikler gübre olarak kullanılsalar dahi (Örn; potasyum nitrat (28.34 pozisyonu), potasyum fosfat (28.35 pozisyonu)) bu pozisyona dahil değildir.

30 FASIL 32 DEBAGATTE VEYA BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; CAM MACUNU VE DİĞER MACUNLAR; MÜREKKEPLER

31 FASIL 32 Bu Fasıl, debagatte ve derilerin terbiye edilmesinde kullanılan müstahzarları içine alır (bitkisel menşeli debagat hülasaları, sentetik debagat maddeleri(tabii debagat maddeleri ile karışık halde olsun veya olmasın) ve suni samalar). Keza, bitkisel, hayvansal veya mineral menşeli boyayıcı maddeler, sentetik organik boyayıcı maddeler ve bunlardan elde edilen Müstahzarların bir çoğu (boyalar, seramik boyalar, mürekkepler, vb.) ile, vernikler, kurutucular ve macunlar gibi diğer çeşitli müstahzarlar da bu Fasılda yer alır. Karbon karası (28.03 pozisyonu) ila pozisyonlarında belirtilen ürünlerin herhangi birinden oluşan çözeltiler (kollodyum hariç), uçucu organik çözücüler içinde, çözücünün ağırlığı çözeltinin ağırlığının %50'sinden fazla olduğu zaman pozisyonunda yer alır Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte kullanılan inorganik maddeler Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler Sentetik organik boyayıcı maddeler Diğer boyayıcı maddeler Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer

32 39.01 ila pozisyonlarında belirtilen ürünlerin herhangi birinden oluşan çözeltiler (kollodyum hariç), uçucu organik çözücüler içinde, çözücünün ağırlığı çözeltinin ağırlığının %50'sinden fazla olduğu zaman pozisyonunda yer alır.

33 32.02 Sentetik organik debagat maddeleri (bazen "syntans" olarak bilinir). Aromatik sentanlar: formaldehitin fenolkrezol veya naftalin sülfonik asitleriyle kondenzasyon ürünleri; yüksek molekül ağırlıklı sülfonatlı aromatik hidrokarbonlar; polisülfanamitler ve polihidroksi-poliarilsülfonsülfonik asitler gibi (FTIR ve XRF) İnorganik debagat ürünleri veya "mineral debagat maddeleri" (örn. krom, alüminyum, demir veya zirkonyum tuzları esaslı) Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - - Asit boyalar (premetalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar Asit boyalar Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar (FTIR ve XRF)

34

35 32.06

36 Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar: Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla titandioksit içerenler Diğerleri

37 FASIL 33 UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI

38 PARFÜMLER VE TUVALET SULARI GÜZELLİK VEYA MAKYAJ MÜSTAHZARLARI VE CİLT BAKIMI İÇİN MÜSTAHZARLAR (İLAÇLAR HARİÇ) (GÜNEŞ KREMLERİ VEYA GÜNEŞLENME MÜSTAHZARLARI DAHİL); MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI SAÇ MÜSTAHZARLARI AĞIZ VEYA DİŞ SAĞLIĞINI KORUMAYA MAHSUS MÜSTAHZARLAR (TAKMA DİŞLERİ TEMİZLEMEYE VE ONLARI AĞIZDA SABİT TUTMAYA MAHSUS PAT VE TOZLAR DAHİL) DİŞ ARALARINI TEMİZLEMEKTE KULLANILAN İPLİKLER (DİŞ İPLİKLERİ) BİREYSEL KULLANIMA MAHSUS AMBALAJLARDA PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ TRAŞ ÖNCESİNDE, TRAŞ SIRASINDA VEYA TRAŞTAN SONRA KULLANILAN MÜSTAHZARLAR, VÜCUT DEODORANTLARI, BANYO MÜSTAHZARLARI, TÜY DÖKÜCÜLER VE TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN DİĞER PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI, KAPALI YERLERDE KULLANILAN MÜSTAHZAR DEODORANTLAR (PARFÜMLÜ VEYA DEZENFEKTE EDİCİ VASFI OLSUN OLMASIN).

39 FASIL 38 MUHTELİF KİMYASAL ÜRÜNLER

40 GENEL AÇIKLAMALAR Bu Fasıl, çok sayıda kimyasal maddeleri ve bu maddelere bağlı diğer ürünleri kapsar. Kimyasal olarak belirli bir yapıdaki izole halde bulunan elementler ve bileşikler bu Fasıl haricinde kalmaktadır (genellikle 28 veya 29 ncu Fasıllarda sınıflandırılmışlardır). Bununla beraber aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahildir: Suni grafit (38.01 pozisyonu) pozisyonunda tanımlandığı gibi hazırlanmış haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte ediciler ve benzeri ürünler. Yangın söndürme cihazları için kullanılan veya yangın söndürme bombalarına konulmuş olan söndürücü maddeler (38.13 pozisyonu). Magnezyum oksidin veya alkali veya toprak alkali metallerin halojenürlerinden meydana gelip her birinin ağırlığı 2,5 gramdan az olmayan kültür kristalleri (optik elemanlar hariç) (38.24 pozisyonu);

41 HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ, KEMİRİCİ HAYVANLARA KARŞI KORUYUCU, ZARARLI MANTARLARI VE BİTKİLERİ YOK EDİCİ, SÜRGÜNLERİ ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER VE BİTKİLERİN BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİ, DEZENFEKTE EDİCİ VE BENZERİ ÜRÜNLER (PERAKENDE SATILACAK ŞEKİLLERDE VEYA AMBALAJLARDA VEYA MÜSTAHZAR HALİNE GETİRİLMİŞ) Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar XRF ve FTIR Analizi TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN VEYA BELİRTİLMEYEN MENSUCAT, KAĞIT, DERİ VE BENZERİ SANAYİLERDE KULLANILAN TÜRDE APRE VEYA FİNİSAJ MÜSTAHZARLARI, BOYAYICI MADDELERİN SABİTLEŞTİRİLMESİNİ VEYA BOYAMA İŞLEMİN HIZLANDIRMAYI SAĞLAYICILAR VE DİĞER ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR Esası nişastalı madde olanlar Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55'ten az olanlar Enzimatik Nişasta -HPLC METAL SATIHLARININ TEMİZLENMESİNDE KULLANILAN MÜSTAHZARLAR; METALLERE LEHİM VE KAYNAK YAPILMASINDA KULLANILAN SIVI MÜSTAHZARLAR VE DİĞER YARDIMCI MÜSTAHZARLAR VULKANİZASYONU ÇABUKLAŞTIRICI MÜSTAHZARLAR; KAUÇUK VE PLASTİKLER İÇİN, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN PLASTİFİYAN BİLEŞİKLER; OKSİDASYONU ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR VE KAUÇUK VE PLASTİKLERİ DAYANIKLI HALE GETİRMEDE KULLANILAN DİĞER STABİLİZATÖR BİLEŞİKLER TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN REAKSİYON BAŞLATICILAR, REAKSİYO HIZLANDIRICILAR VE KATALİTİK MÜSTAHZARLAR Aktif maddesi nikel veya nikel bileşikleri olanlar XRF ve FTIR Analizi

42 MİKROORGANİZMALARIN (VİRÜSLER VE BENZERLERİ), BİTKİLERİN, İNSAN VEYA HAYVAN HÜCRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE VEYA İDAMESİNE MAHSUS MÜSTAHZAR KÜLTÜR ORTAMLARI BİR MESNET ÜZERİNDE BULUNAN, LABORATUARLARDA VEYA TEŞHİSTE KULLANILAN REAKTİFLER, BİR MESNET ÜZERİNDE OLSUN OLMASIN LABORATUARLARDA VEYA TEŞHİSTE KULLANILAN MÜSTAHZAR REAKTİFLER (30.02 VEYA POZİSYONLARINDA YER ALANLAR HARİÇ); STANDART (REFERANS) MADDELERİ. 28 veya 29 uncu Fasıllarda yer alan ürünler hariç, standart (referans) maddelerin sınıflandırılmasında pozisyonu, Tarife Cetvelindeki tüm pozisyonlara göre öncelik alır. Bu pozisyondaki standart maddeleri, bir cihazın ayarlanması, bir ölçme metodunun değerlendirilmesi veya bir maddeye değer tayin edilmesi için hazırlanan referans maddeleridir. Bu referans maddeleri aşağıda belirtilenlerden oluşabilir: İlave analitik maddeler ihtiva eden ve konsantrasyonu kesin olarak belirlenmiş olan substratlar; Belirli bileşenlerinin konsantrasyonları kesin olarak belirlenmiş olan karışım halinde olmayan maddeler (örn., süt tozunun protein ve yağ muhteviyatları) Doğal veya sentetik, belirli özellikleri (örn; gerilme şiddeti, özgül ağırlığı) kesin olarak belirlenmiş maddeler

43 SINAİ MONOKARBOKSİLİK YAĞ ASİTLERİ; RAFİNAJ MAHSULU ASİT YAĞLARI; SINAİ YAĞ ALKOLLERİ. Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir: %85 veya daha fazla saflıkta oleik asit (kuru madde üzerinde hesaplandığında) (29.16 pozisyonu). %90 veya daha fazla saflıkta diğer yağ asitleri (kuru madde üzerinde hesaplandığında) (genellikle 29.15, veya pozisyonu). TS 4664 EN ISO 5508 Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar-Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Gaz Kromatografisiyle (GC) Analizi Sınai yağ alkolleri : Mum karakterine haiz sınai yağ alkolleri Diğer sınai yağ alkolleri Bu pozisyon, ayrıca mumsu bir yapısı olan sınai yağ alkollerini de kapsar. %90 veya daha fazla saflıktaki (kuru madde üzerinden hesaplandığında) kimyasal olarak belirli yapıda olan yağ alkolleri bu pozisyona dahil değildir (genellikle pozisyonu).

44 DÖKÜMHANE MAÇALARINA VEYA KALIPLARINA MAHSUS MÜSTAHZAR BAĞLAYICILAR; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN KİMYA SANAYİİ VEYA KİMYA SANAYİİNE BAĞLI SANAYİLERDE KULLANILAN KİMYASAL ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR : Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar : Ateşe dayanıklı olmayan harç veya betonlar XRF ve FTIR Analizi Sorbitol ( alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2.00 veya daha az D-mannitol içerenler HPLC İle Sorbitol ve Mannitol Analizi

45 FASIL 39 PLASTİKLER VE MAMULLERİ

46 ELDE EDİLİŞLERİNE GÖRE Doğal polimerler : Odundaki ligninin ayrılmasıyla elde edilen selüloz SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN) (İLK ŞEKİLLERDE) TABİİ POLİMERLER (ALJİNİK ASİT GİBİ) VE TADİL EDİLMİŞ TABİİ POLİMERLER (SERTLEŞTİRİLMİŞ PROTEİNLER, TABİ KAUÇUĞUN KİMYASAL TÜREVLERİ GİBİ) (TARİFENİN BAŞKA YERLERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN) (İLK ŞEKİLLERDE). Sentetik polimerler Genellikle çok sayıda tekrarlanana ' mer' veya ' monomer' denilen basit birimlerden oluşur. En basit sentetik polimer olan polietilen örnek verilebilir. ( arası polimerler) Yarı sentetik polimerler Doğal polimerlerin modifikasyonu ile elde edilirler yen veya yer almayan) (ilk şekillerde): Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme - - Selüloz asetatları: Plastifiye edilmemiş olanlar Plastifiye edilmiş olanlar Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):

47 YAPILARINA GÖRE Homopolimer: Tek bir monomer biriminin tekrarlanması ile oluşan polimerlerdir.örn.etilen grubunun tekrarlandığı polietilen ( PE ). Kopolimer :"Kopolimer" tabirinden, toplam polimer miktarı içinde tek bir monomer ünitesi miktarı ağırlık itibariyle % 95 veya daha fazla olmayan bütün polimerleri kapsar.iki monomer karışımından oluşan polimerdir. Kendi içinde sınıflanabilir. Terpolimer: Kopolimer zincirinde kimyasal yapıları farklı üç monomer bulunursa bunlara terpolimer denir.akrilonitril,bütadien ve sitirenden ABS olarak adlandırılan ticari kopolimer hazırlanır. ABC A B C A B C

48 Kopolimer Etilen-vinil asetat kopolimerleri Etilen propilen kopolimeri Propilen kopolimerleri: - Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri Terpolimer Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri

49 SENTEZLENME ŞEKİLLERİNE GÖRE POLİMERLER 1.Kondenzasyon polimerler: Bunlar, oksijen, kükürt, azot gibi atomların içerildiği fonksiyonal gruplara sahip moleküller, su veya diğer yan ürünleri( HCl, CO2) açığa çıkararak, birbirleri üzerine olan etkisi ile reaksiyona girip, monomer birimlerinin eter, ester, amid veya diğer bağların bulunduğu bir polimer zincirini oluşturur. 2.Katılma polimerler: Bunlar, tek moleküllerin birbirleri ile, su veya herhangi bir yan ürün çıkışı olmadan, doymamış bir etilen molekülünün diğer herhangi bir molekülle reaksiyona girmesiyle oluşan ve sadece karbon-karbon bağlarının bulunduğu bir polimer zincirinin oluşturduğu polimerizasyondur 3.Yeniden düzenlenen polimerizasyon. Bunlar, oksijen, azot ve kükürt gibi atomları içeren fonksiyonel gruplara sahip moleküller; su veya herhangi bir yan ürün çıkışı olmaksızın, birbirleriyle, moleküller içinde meydana gelen yeniden düzenlemeler ve katılmalar yoluyla reaksiyona girerek, monomer birimleri eter, amid, üretan veya diğer bağlantıların bulunduğu bir polimer zincirini oluştururlar. Bu polimerizasyona örnek olarak formaldehitlerden polioksimetilen (poliformaldehit), kaprolaktam'dan poliamid-6'nın veya bir poliol ve bir di-izosiyanattan poliüretanların elde edilmesi verebilir. Bu tip polimerizasyona poliadisyon (polikatılma) denir.

50 Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar Polietilenden olanlar Polivinil klorürden olanlar Polipropilenden olanlar Diğerleri Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar Poliesterlerden olanlar Fenolik reçinelerden olanlar

51 Sentetik poliolefinler ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen Lineer polietilen Alçak yoğunluk polietilen Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen Yüksek yoğunluk polietilen PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) Polipropilen Propilen kopolimerleri Sıvı sentetik poliolefinler. Bunlar, etilen, propen, bütenler veya diğer olefinlerden elde edilen polimerlerdir. Alçak basınç damıtma yöntemi kullanıldığında, % 60 dan az hacmi 1,013 milibara düştükten sonra C de damıtılıyorsa, veya pozisyonlarında yer alır.

52 Poli(etilentereftalat) Dünyadaki plastik üretiminin %18 ini oluşturan poli(etilen tereftalat), polietilen ve polipropilenden sonra üçüncü sırada yer alır. Gündelik hayatımızda en çok karşılaştığımız, belki de adını en çok kullandığımız plastiklerden biri olan poli(etilen tereftalat) yaygın olarak PET kısaltmasıyla anılır. Ancak PETE, PETP ya da PET-P kısaltmaları da poli(etilen tereftalat) için kullanılmaktadır. Poliester grubundan olan PET, doğrusal bir termoplastik polimerdir ve özellikle şişeleme gibi alanlarda karşımıza çıkar. ortalama erime sıcaklığı 270 C civarındadır Poli(etilen tereftalat) : ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar Diğerleri

53 Viskozimetre Viskozite Ölçümü : Polimerlerin viskozite ölçümü otomatik viskozimetre ile yapılır. Kullanılan çözücüler m-kresol ve orto-kloro fenol dür. polimer çözeltisi 135 C de hazırlanmıştır. Relatif ve intrinsik viskozite otomatik olarak ölçülür. Polimerlerin Seyreltik Çözeltilerinin Viskozite Sayısının Tayini. ASTM D 2857

54 VİNİL KLORÜR VEYA DİĞER HALOJENLENMİŞ OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) Plastifiye edilmemiş PVC Plastifiye edilmiş PVC PLASTİKLERDEN DİĞER PLAKALAR, LEVHALAR, FİLMLER, FOLYE VE ŞERİTLER (GÖZENEKSİZ) Vinil klorür polimerlerinden olanlar Ağırlık itibariyle % 6 dan az olmayan plastifiyan içerenler Diğerleri

55 PVC de kullanılan plastifiyan miktarının Pvc nin camsı geçiş sıcaklığına etkisi

56 BOPP (BİORYENTE POLİPROPİLEN) BOPP (bioryente polipropilen ) film çift taraflı gerdirilmiş film anlamında kullanılır(astm D 2673 :biaxially oriented PP film(opp-x) a film in which The machine-and transverse-direction tensile strengths both exceed 68MPa(10000psi) Propilen polimerlerinden olanlar: - - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler: Bioryente olanlar Baskılı olanlar Diğerleri

57 Çekme-Kopma Testi A: Toplam uzunluk ; 75 mm B: Dar kısmın uzunluğu ; 25 mm C : Uçların genişliği ; 12,5 D: Dar kısmın genişliği ; 4 mm E : Kavis yarıçapı (dış) ; 8 mm F : Kavis yarıçapı (iç) ; 12,5 mm

58 39.20 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz): Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler

59 3926 ; Plastikten diğer eşya ve ila pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya

60 FASIL 40 KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA

61 Kauçuk Kavramı İster doğal ister yapay olsun tüm kauçuklar elastomer adlı genel polimer sınıfının bir parçasıdır.bu yüzden öncelikle elastomer kavramı bilinmelidir. Elastomer: Oda sıcaklığında orijinal boyunun en az iki misline kadar uzatılabilen ve bu uzamayı temin eden kuvvet ortadan kalktığında hemen hemen orijinal hâline dönebilen polimerik (makromoleküller)malzemeler elastomer olarak adlandırılır.elastomerlerde esnekliği sağlayan ikili bağlar bulunur.elastomerler çiğ hâlde iken,yani herhangi bir kimyasal işleme, pişmeye tabi tutulmadan önce özellikleri ticari kullanım için hiç uygun değildir.bu yüzden genellikle elastomerler,çeşitli kimyasallarda kullanılarak pişirilir.kauçuklar ise şekillendirilebilen ve pişme özelliği olan elastomerlerdir. Kauçuklar,kendi arasında tabii kauçuklar ve sentetik kauçuklar ve Rejenere kauçuk olmak üzere üçe ayrılır. Tabii kauçuklar Tabii kauçuğun formülü 1826 yılında Faraday tarafından bulunmuştur.tabii kauçuğun kimyasal adı cis1-4 poliizoprendir. Tabii kauçuk oldukça düzenli ve %99 cis yapısında olduğu için yüksek derecede kristallenme özelliğine sahiptir. Yani çok kolaylıkla sertleşir. Yüksek derecede kristallenme özelliğinden dolayı karbon atomlarının hareketi sınırlanmıştır.

62 Kauçuk Çeşitleri Bazı kauçukların kimyasal formülleri

63 TABİİ KAUÇUK, BALATA, GÜTA-PERKA, GUAYÜL, ÇIKIL (CHİCLE) VE BENZERİ TABİİ SAKIZLAR (İLK ŞEKİLLERDE VEYA LEVHA, TABAKA VEYA ŞERİT HALİNDE) Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın) -Tabii kauçuk (diğer şekillerde): Füme yapraklar (RSS) Doğal kauçuk, yapay kauçuklara göre daha yüksek kopma dayanıklılığına sahiptir.doğal kauçuktan elde edilen ürünler çok iyi elastikiyet özellikleri verir.doğal kauçuktan üretilmiş mamuller ısıya karşı dayanıksızdır

64 Bu Fasılın 1 numaralı Notunda ve pozisyonundaki "sentetik kauçuk" tabiri aşağıda yazılı olanlara uygulanır: Kükürt aracılığıyla vulkanizasyon yoluyla tekrar geri dönmeyecek şekilde, termoplastik olmayan maddelere dönüştürülmüş bulunan, 18 C ve 29 C arasında kopmaksızın orijinal uzunluğunun 3 misline erişebilen ve orijinal uzunluğunun 2 misline eriştiğinde, 5 dakikalık bir sürede orijinal uzunluğunun 1,5 misline dönebilen doymamış sentetik maddeler.

65 Çekme-Kopma Testi Kopma mukavemeti, kopma anında elastomer malzemeye uygulanan kuvvettir. Elastomer malzemenin çekmeye karşı dayanımını gösterir. MPa cinsinden ifade edilir. Kauçuk teknolojisinde kopma mukavemetinin 7,5 MPa ın altında olmaması istenir. Kopma uzaması ise; kopma anında, elastomer malzemenin ilk boyuna oranla uzama miktarıdır. %uzama cinsinden ifade edilir. Kauçuk sektöründe kopma uzamasının minumum %200 olması istenir. A: Toplam uzunluk ; 75 mm B: Dar kısmın uzunluğu ; 25 mm C : Uçların genişliği ; 12,5 D: Dar kısmın genişliği ; 4 mm E : Kavis yarıçapı (dış) ; 8 mm F : Kavis yarıçapı (iç) ; 12,5 mm

66 REJENERE KAUÇUK (İLK ŞEKİLLERDE, LEVHA, TABAKA VEYA ŞERİT HALİNDE). Rejenere kauçuk, kullanılmış kauçuk eşyalardan, bilhassa tekerlek lastiklerinden veya vulkanize kauçuğun kırpıntı ve döküntülerinden, kauçuğun yumuşatılmasıyla ("devulkanizasyon") ve çeşitli kimyasal veya mekaniksel metotlarla bazı istenmeyen maddelerin giderilmesiyle elde edilir Pozisyonu anlamında "döküntü, kırpıntı ve artıklar" tabirinden, kesilme, eskime veya diğer sebeplerle kesinlikle kullanıma elverişli olmayan kauçuk eşya ve kauçuğun eşyanın işlenmesinden veya imalatından arta kalan döküntü, kırpıntı ve artıklar anlaşılır KARIŞTIRILMIŞ KAUÇUK (VULKANİZE EDİLMEMİŞ) (İLK ŞEKİLLERDE, LEVHA, TABAKA VEYA ŞERİT HALİNDE) Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk Çözeltiler; dispersiyonlar ( alt pozisyonundakiler hariç).

67 Vulkanize olmuş ve vulkanize olmamış bir kauçuğun özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz: Vulkanize olmamış Yumuşak Yapışkan Düşük mukavemet Vulkanize olmuş Sert Yapışkan olmayan Yüksek Mukavemet Yüksek kalıcı deformasyon Çözünme Isıdan etkilenme Düşük Kalıcı Deformasyon Çözünmez ya da az çözünür Isıdan az etkilenme Termoplastik özellikler. Elastik Özellikler

68 VULKANİZE EDİLMİŞ KAUÇUKTAN BORU VE HORTUMLAR, BAĞLANTI ELEMANLARIYLA BİRLİKTE OLSUN OLMASIN (CONTA, DİRSEK, RONDELA GİBİ) (SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUKTAN OLANLAR HARİÇ) VULKANİZE EDİLMİŞ KAUÇUKTAN TAŞIYICI KOLANLAR VE TRANSMİSYON KOLANLARI KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER KAUÇUKTAN SIRT GEÇİRİLMİŞ VEYA KULLANILMIŞ DIŞ LASTİKLER; KAUÇUKTAN DOLGU LASTİKLERİ VEYA TEKERLEK BANDAJLARI, DIŞ LASTİKLER İÇİN SIRTLAR VE KOLANLAR KAUÇUKTAN İÇ LASTİKLER SERTLEŞTİRİLMEMİŞ VULKANİZE KAUÇUKTAN HİJYEN EŞYASI VE ECZACILIK EŞYASI (EMZİKLER DAHİL) (SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUKTAN AKSAMI BULUNSUN BULUNMASIN) SERTLEŞTİRİLMEMİŞ VULKANİZE KAUÇUKTAN HER TÜRLÜ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI (ELDİVENLER, TEK PARMAK ELDİVENLER VE PARMAKSIZ ELDİVENLER DAHİL) SERTLEŞTİRİLMEMİŞ VULKANİZE KAUÇUKTAN DİĞER EŞYA HER ŞEKİLDE, SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK (EBONİT GİBİ) (DÖKÜNTÜ VE ARTIKLAR DAHİL); SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUKTAN EŞYA.

69 Analiz Yöntemleri Klasik (Yaş) Yöntemler Analiz sadece inorganik veya organik kimyasal maddelerin çözeltileri kullanılarak gerçekleştiriyorsa buna yaş analiz denir. -Gravimetrik analiz -Volumetrik analiz Enstrümantal (Aletli) Yöntemler Analiz kimyasal çözeltilerin yanı sıra cihaz kullanılarak gerçekleştiriliyorsa enstrümantal analiz denir -Spektroskopik analiz -Kromatografik analiz -Termal analiz -Viskozimetre -Mukavemet Testleri

70 Temel Kimya -Polimer Analiz Metodları Plastiklerin Erime Entalpisi ve Camsı Geçiş Sıcaklıklarının Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ie Tayini. PlastiklerinTermogravimetrik Analizi (TG). Polimerlerin Seyreltik Çözeltilerinin Viskozite Sayısının Tayini. ASTM D XRF Spektrometresiyle Yarı-Kantitatif Olarak İnorganik Yüzde Element Analizi. Plastiklerin Yoğunluk Tayini.ASTM D Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Gaz Kromatografisiyle (GC) Analizi.TS 4664 EN ISO 5508 Hidroklorik asit (HCl) Kullanarak ile Sodyum Hidroksit (NaOH) (Kostik Soda) ve Potasyum Hidroksit (KOH) (Kostik Potas) Miktar Tayini.Titrimetrik Metod.ASTM E 291 Sodyum Hidroksit (NaOH) Kullanarak Sülfürik Asit (H 2 SO 4) Yüzde Tayini. Titrimetrik Metod. ASTM E 223 Sodyum Hidroksit (NaOH) Kullanarak Fosforik Asit (Ortofosforik Asit) Miktar Tayini.Titrimetrik Metod.TS 3064 HCl Kullanarak Sodyum Karbonat (Na 2 CO 3) Tayini. Titrimetrik Metod.ASTM E0359 Sıvıların Kırılma İndislerinin Refraktometre ile Tayini. Refraktometre ile Brix Tayini. Katı Numunelerin Erime Noktalarının Erime Noktası Tayin Cihazı ile Tayini. FTIR ile Organik Yapıların Kalitatif Tayini. Dansimetre İle Sıvıların Yoğunluğunun Tayini. Yağ Asitlerinin Asit Sayısı ve Asitlik Tayini. TS EN ISO 660 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile Malzemelerin Yüzey ve Elementel Kimyasal Analizleri. GC-MS/FID ile Karışımların Kalitatif ve Kantitatif Analizleri. Lastikler ve Termoplastiklerin Çekme Gerilmesi-Uzama Özelliklerinin Tayini.TS 1967 ISO 37.

71 Klasik (yaş) yöntemler VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) Bir çözeltideki madde miktarının konsantrasyonu, ağırlığı veya hacmi bilinen ve ölçümü yapılacak madde ile belirli bir kantitatif reaksiyon verebilen bir başka çözelti (standart çözelti, titrasyon çözeltisi) yardımıyla tayini esasına dayanan analiz yöntemidir Asit Baz Titrasyonları Ayarlı Baz ile HCl, HNO3,H2SO4, CH3COOH(28.fasıl) ve sinai monokarboksilik yağ asitlerinde asitlik tayini(38.fasıl) Ayarlı asit ile Sodyum Hidroksit Çözeltilerinde % Tayini (28.fasıl) Çöktürme Titrasyonları Ayarlı gümüş nitrat ile klorür iyonu tayini

72

73 MADDENİN ÖZELLİKLERİ İLE TANINMASI Her maddenin donma noktası kaynama noktası yoğunluğu kırılma indisi erime noktası vb. belirleyici karekteristikleri veya belirli özellikleri vardır. Bu özelliklerin her madde için farklı olmasından dolayı onları birbirinden ayırdetmek mümkündür

74 Erime Noktası Birçok kristalli organik bileşik basit bir cihaz kullanılarak belirlenebilecek kadar düşük ( C) karakteristik birer erime noktasına sahiptir. Erime noktası rutin olarak : a) Kristalli organik bileşiklerin saf olup olmadıklarının belirlenmesi ve b) Organik bileşiklerin tanımlanmaları için kullanılır eğer bir bilesik C lik dar bir sıcaklık aralığında eriyorsa, bileşiğin oldukça saf olduğu kabul edilebilir. Bazı bileşiklerin erime noktası Bileşik Adı Erime Noktası, C Benzoik Asit Üre Maleik anhidrit 52-53

75 Kırılma İndisi Refraktometri, her ortamın kırılma indisinin farklı olması prensibini kullanarak, konsantrasyon ve madde miktarı gibi tayinleri yaptığımız bir yöntemdir. Kırılma indisi her maddeye özgü bir fiziksel özelliktir, bu sebeple kalitatif ve kantitatif analizlerde kullanılan bir metoddur. Kırılma indisi E.N ve K.N. gibi bir kimyasal türün belirlenmesinde kullanılan sabitlerdendir saflık kontrolünde kullanılır. Bazı maddelerin kırılma indisi değerleri Bileşik Adı Aseton Su Şekerli su (%30) Şekerli su (%80) Gliserol(Gliserin) Kırılma indisi (n20/d) nm

76 Yoğunluk Hidrometre. Bir sıvının yoğunluğunu ölçen alet. Hidrometre, bir tarafı ağırlaştırılmış ve diğer tarafında ölçeklenmiş bir boru bulunan bir cam küreden ibarettir. Kullanılırken yoğunluğu ölçülecek sıvının içine konulur. Eğer sıvının yoğunluğu büyükse, hidrometre gövdesi dışarı çıkarak yüzer. Gövde üzerine gelen sıvı üst yüzeyinden, sıvının yoğunluğu anlaşılır. Sıvının yoğunluğu arttıkça, hidrometre yukarı çıkarak yüzer. Hidrometrenin gövdesi üzerindeki ölçekten, sıvının yoğunluğu okunur. Bazı maddelerin yoğunluk değerleri Bileşik Adı Yoğunluk (g/cm3) Etanol g/cm³ Etil asetat g/cm³ Otomatik Yoğunluk Ölçer Hidrometre Akrilik acid g/cm³

77 Spektrometrik Ve Kromatografik 1-Atomik spektroskopi ICP-OES ICP-MS XRF Yöntemler 2-Moleküler spektroskopi FT-IR 3-Kromatografik analiz HPLC GC-MS/FID

78 Termal Analiz Yöntemleri Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC). Termal Ağırlık Analizi (TGA) Örneğe ait bir fiziksel özelliğin sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçüldüğü veya bir tepkimede absorplanan veya açığa çıkan ısının izlendiği yöntemlere Termal Analiz Yöntemleri denir.

79 Mikroskopi SEM (Taramalı Elektron Mikroskopisi) Metal, seramik, plastik, kompozit vb. değişik malzemeler incelenerek değişik malzemelerin mikroyapı görüntüleri incelenmektedir. EDS analizi yapılarak sonuçlar değerlendirilmektedir

80 FOURIER TRANSFORM INFRARED SPEKTROMETRESİ FTIR Spektrum Cihazı organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır. Optik izomerler dışında bütün bileşiklerin IR spektrumu birbirinden farklıdır. IR bölgesi elektromanyetik spektrumun görünür bölgesi ile mikro dalga bölgesi arasında yer alır. Bu bölge cm-1 dalga boyu arasıdır. IR spektrumu organik maddenin strüktürü ile ilgili direkt bilgiler sağlar. Deneyler için KBr, AgCl, NaCl veya CaF2 den yapılmış kaplar veya prizmalar kullanılır. Katı maddeler KBr ile toz haline getirilerek ve belli bir ölçüde preslenerek IR spektrumu alınır.veyahut nujol ve ya çözeltide incelenir. Bu amaç için çözücü olarak sadece CCl4 veya CS2 gibi çok az absorpsiyon bandları gösteren çözücüler kullanılır.

81 İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik EmisyonSpektrometresi (ICP-OES) Burada numune bir argon akışlı sisleştirici(nebulizer) içinde sisleştirilir ve oluşan çok küçük damlacıklar bir spray chamber vasıtasıyla plazmaya taşınır. Bunun sonucunda iyi bir atomlaşma olur. Elementlere has emisyon spektrumları dağıtıcı bir spektrometreden geçirilir ve ışığa duyarlı bir cihaz(ccd dedektör) ile şiddetleri özgün dalga boylarında izlenir. Bu da bir bilgisayar sistemi tarafından işlenir ve kontrol edilir.yaklaşık 72 elementin eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde ve aynı anda analizine olanak tanıyan hızlı bir tekniktir. Hassas kantitatif analiz, kalitatif tetkik ve sıvılardaki eser elementlerin yüksek hızda ölçülmesine olanak tanımaktadır. Yaklaşık 72 element analizi ppb seviyesinden % seviyesine kadar ölçülebilmektedir. Hidrür sitemi sayesinde Hg, As, Se, Bi, Sb, Sn, Te elementleri ppb düzeyinde ölçümü mümkündür.

82 İndüktif olarak eşleştirilmiş plazma kütle spektrofotometresi (ICP-MS) Katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarıniceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniğidir. Teknik elektromanyetik indüksiyonla 10,000 K sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından örneğin iyonize edilmesi; iyonize elementlerin kütle spektrometresi tarafından ayrıştırılması ve element derişimlerinin elektron çoklayıcı bir dedektör tarafından ölçülmesi aşamalarını içerir. Örnekteki tüm elementlerin derişimleri 1 ile 2 dakika arasında değişen oldukça kısa bir sürede ölçülür ICP-MS ile 80 e yakın elementin derişimi belirlenebilmektedir ICP-MS ile gerçekleştirilen niceliksel analizde pek çok element için ölçüm sınırı ppb (mikrogram/kilogram) ve altı düzeydedir. Uygun koşullarda ppt (nanogram/kilogram) düzeyindeki derişimler de güvenilir biçimde belirlenebilir. Ölçülen Elementler ve Ölçüm Sınırları

83 Farklı tipteki örneklerin analizinde uygulanan süreçler Örnek Türü Sıvı (Organik-İnorganik) Katı (Organik-İnorganik) Sıvı (Organik-İnorganik) Katı (Organik-İnorganik) Çözeltiye Alma İşlemi Gerekmez Öğütme > Mikro Dalga Fırını Mikro Dalga Fırını Öğütme > Eritiş/Füzyon Katı örneklerin çözelti haline getirilmesi Mars microwave de yüksek basınca dayanıklı PFA kapalı kaplar içerisinde eritiş yapılmaktadır. Eritiş işleminde yüksek saflıktaki asitlerden (HNO3, HCl, HF, HClO4 vb.) hazırlanmış asit kokteyleri kullanılmaktadır. Hazırlanan asit kokteyleri analite ve metoda göre değişmektedir Mikro Dalga Fırını

84 Kil numunesinin mikrodalga ile hazırlanması

85 ICP-MS Kullanım Alanları Oldukça farklı disiplinlerde kullanım alanı bulunan ICP- MS başlıca, jeoloji, çevre, kimya, metalurji ve gıda mühendisliği, hidrojeoloji, tıp, biyoloji, petrokimya, alanlarında kullanılmaktadır.(ister baraj-akarsu gibi yüzey, ister yeraltısuyundan temin edilsin tüm suların kimyasal bileşimleri doğal ya da antropojenik süreçleri bağlı olarak sağlığı etkileyecek değişime uğrayabilirler. Bu nedenle, içmesuyu olarak da kullanılan şebeke suyunda iz element içeriğinin düzenli olarak izlenmesi önemlidir) Jeoloji/Hidrojeoloji Kaya, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri Kaya ve toprakta altın, platin gibi değerli metal analizi Yeraltısuyu, kaynak ve mineralli suların içme suyu kalitesinin belirlenmesi Mineralli ve termal su analizleri Toprak ve sularda ağır metal kirliliği tespiti Endüstriyel hammadelerde iz element analizleri Hidrojeolojik çalışmlarda Çevre Su ve atık su analizi Toprak, çamur analizleri Yarı-iletkenler Yarı-iletken Cihazı Kalite Kontrolü Silikon devre levhası analizi Nükleer Nükleer atık analizleri Çalışma alanı etkisi / Endüstriyel Hijyen Kanda ve idrarda Uranyum Uranyum zenginleştirme ölçümleri Nükleer bir patlamada ortama yayılan düşük kütleli Fizyon (parçalanma) Ürünleri Klinik / İlaç ve Tıbbî Vücut sıvılarında iz metaller Metal zehirlenmeleri Çalışma alanı etkisi İlaç ve besin preparatlarında iz metaller Adlî Suç mahallî maddeleri tanımlamaları Silah atışı kalıntıları Kaynak doğrulaması Meyve suları, şaraplar, mücevherat ve değerli metaller Petrokimya Bitmiş üründe ve hammaddelerdeki safsızlıklar Kimyasal proses izleme Yağ olgunluk göstergeleri

86 X-RAY FLUORESCENCE(XRF) X-ray fluorescence (XRF) yıkıcı olmayan bir analiz tekniğidir. Katı, toz ve sıvı numunelerin içerdiği elemanların nitel ve nicel analizlerini yapmak için kullanılır. XRF Beryllium'dan Uranium'a kadar olan elementlerin ppm seviyesinden %100 e kadar ölçümleri yapılabilir. Çevre analizleri Gıda analizleri Yağ analizleri(atık ve kullanılmamış yağlarda) Petrokimyasal analizler Jeolojik analizler Mineral analizleri İlaç sanayi Çimento sanayi Metal analizleri Toprak analizleri Plastik malzemelerde ağır metal analizleri(0.1 ppm %100) Cam sanayi

87 XRF Numune Hazırlama Bitki / Hayvan Dokusu, Tohumlar, Polymer, Plastik, Diş, Kemik, Saç, İlaç, Yiyecek, Elektronik Parçalar, Tekstil ürünleri gibi numuneleri toz haline getirilerek analize hazırlanır. Öğütücü cihazları ile numunelerinizi hazırlanma aşamasında herhangi bir kimyasal özelliğinde bozulma olmadan ve kısa süre içinde istenilen ebatlarda toz haline getirilmesini sağlar. XRF analizlerinde genellikle numunelerin düz yüzeyli ve yuvarlak olması gerekmektedir. Presleme cihazları ile istediğiniz çaplarda yuvarlak diskler hazırlanır. Pelet Presleri Öğütücü cihazları

88 Kromatografik analiz Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi ( HPLC ) HPLC analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın kullanılan cihazdır. UV dedektörler Refraktif indeks dedektörler Fluoresans dedektör Elektrik iletkenlik dedektörü Elektrokimyasal dedektör Transport dedektörler Buharlaştırmalı ışık saçılması dedektörü Kütle spektrometresi Radyoaktivite dedektörü

89 GAZ KROMATOGRAFİSİ - KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC\MS) GC/MS, GC (Gaz Kromatografi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin birlikte çalıştırılarak yapı aydınlatması ve miktar tayininde kullanılan bir cihazdır. Cihaz GC ve GC/MS ünitesi olarak kullanılabilir.

90 Termal Analiz Yöntemleri Termal analiz yöntemleri malzemenin içine veya dışına doğru ısıl enerji akımı sonucunda malzemede meydana gelen değişimleri belirler. Sıfır K derecede atomlar hareketsiz halde iken sıcaklığın artışıyla kazandıkları enerji sayesinde atomlar hareketlenirler. Bu hareketlilik sonunda bağlarda oluşan değişimlerle katıda bazı değişimler meydana gelebilir. İnert atmosfer altında katı malzemelerde meydana gelen değişimler; Katı faz dönüşümleri Camsı geçiş Organik ve inorganik esaslı camsı malzemelerde rijit yapıdan viskoelestik yapıya geçişin başlangıç sıcaklığı olan cam geçiş sıcaklığı, T g Ergime Süblimleşme ve Termal bozunum reaksiyonlarıdır.

91 Termal Analiz Yöntemleri TG yönteminde sıcaklık artışına bağlı ağırlık kaybı belirlenirken, DTG yönteminde ağırlık kaybı zamana ve sıcaklığa bağlı olarak belirlenerek ağırlık değişim hızı hesaplanır. DSC ve DTA yöntemleri birbirine çok benzer ve enerji değişimlerinin kantitatif ölçülmesi prensibine dayanır. TG ve DTA kimya sektöründe özellikle polimerlerin üretimi ve karakterizasyonunda uygulama alanı bulmuştur. DSC ise malzemelerin termodinamik özelliklerinin belirlenmesinde ve malzemelerin faz değişimleri ve reaktif özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

92 Termal Analiz Yöntemleri Uygulandığı Malzemeler Metaller ve alaşımları, Seramikler Camlar, Polimerler, Çimento ve beton gibi yapı malzemeleri, Mineraller, Biyolojik Malzemeler, İlaçlar, Tekstil ve fiberler Belirlenen Özellikler: Termal sabitleri Faz dönüşümleri ve faz dengesi Yapısal değişimler Termal kararlılık Termal ayrışmalar Kimyasal Reaktivite Termodinamik çalışmalar Kinetik çalışmalar

93 Fasıl 28 Asit Baz Titrasyonları HİDROJEN KLORÜR (HİDROKLORİK ASİT SÜLFÜRİK ASİT; OLEUM NİTRİK ASİT DİFOSFOR PENTAOKSİT; FOSFORİK ASİT; POLİFOSFORİK ASİTLER : TS SUSUZ (SAF) AMONYAK VEYA AMONYAĞIN SULU ÇÖZELTİLERİ SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK SODA); POTASYUM HİDROKSİT (KOSTİK POTAS); SODYUM VEYA POTASYUMUN PEROKSİTLERİ. Karbonat Testi : KARBONATLAR;PEROKSİKARBONATLAR (PERKARBONATLAR); AMONYUM KARBAMAT İHTİVA EDEN TİCARİ AMONYUM KARBONAT. Kırılma İndisi FT-IR Spektrometrisi ICP-OES ICP-MS XRF

94 : Titan oksitleri CAS numarası: Bu pozisyon karıştırılmamış veya yüzey işlem görmemiş titanyum dioksiti kapsar; ancak, üretim sürecinde; pigment olarak (32.06 pozisyonu) veya diğer amaçlarla (örn , pozisyonları) kullanıma uygun hale getirmeyi sağlayan bir takım fiziksel özellikler elde etmek için bileşikler ilave edilen titanyum dioksiti kapsamaz.

95 : Titan oksitleri

96 : Titan oksitleri Rutile ve anatase (TiO2) SEM micrografikleri

97 Kalsiyum formiat CAS numarası: Erime Noktası: 300 C de dekompoze olur Kalsiyum formiat FTIR Spektrumu

98 Kalsiyum formiat XRF Spectrumu

99 Spektral Database Siteleri

100 :Sodyum benzoat CAS number Erime Noktası: 300 C Sodyum benzoat XRF Spektrumu

101 Sodyum benzoat FTIR Spektrumu

102 Akrilik asit CAS numarası Yoğunluk (25 C): g/ml Kırılma indisi(n 20/D): 1.442±0.001 Akrilik asit FTIR Spektrumu

103

104 POLİMER: Türk Dil Kurumu Sözlüğünde polimer; tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı bileşikler olarak tanımlanmıştır.

105

106

107

108 FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA

109 Bir polimerin ısı karşısındaki davranışı kristal, yarı kristal ya da amorf olmasıyla yakından ilişkilidir. Amorf polimerler yeterince düşük sıcaklıklarda sert ve kırılgandırlar (cam gibi). Böyle bir polimer ısıtıldığında camsı geçiş sıcaklığı(tg) denilen bir sıcaklıkta yumuşayarak kauçuk özellikleri gösterir. Polimerin camsı geçiş sıcaklığı üzerinde ısıtılması sürdürülürse; polimer, kauçuğumsu davranışı da bırakarak yavaş yavaş zamk görüntüsü üzerinden yeterince yüksek sıcaklıklarda sıvı halini alır. Ancak; kauçuğumsu, zamksı ve sıvı davranış değişiklikleri arasında kesin sıcaklık değerleri yoktur, geçişler derecelidir. Örneğin, amorf bir madde olan cam, camsı geçiş sıcaklığına kadar ısıtıldığında yumuşamaya başlar, biraz daha yüksek sıcaklıklarda kolayca şekillendirilir, yeterince ısıtılırsa sıvı gibi akar. Yarı-kristal polimerler de amorf polimerler gibi camsı geçiş sıcaklıkları altında kırılgandırlar. Bu özelliklerini camsı geçiş sıcaklığına kadar korurlar. Camsı geçiş sıcaklığı geçildiğinde belli derecede yumuşaklık kazanmakla birlikte kristal yapılarından dolayı esnek termoplastik davranışa geçerler. Erime sıcaklığına(te) kadar termoplastik özelliklerini değiştirmezler ve erime sıcaklığında kristal yapıları yıkılarak viskoz bir sıvı verecek şekilde erirler. Tam kristal polimerler serttirler, camsı geçiş göstermezler, belli bir sıcaklıkta erirler.

110 Polimerler katı haldeyken % 100 kristalin yapı yerine amorf ve kristalin yapı karışımı gösterirler.kristal bölgeler katılığı oluştururken, amorf bölgeler tokluğu artırır. Kristal polimerlerin özellikleri Tg'den çok kristallik derecesiyle ilgilidir.kristallik, yapıya sertlik, ısı ve mekanik özellikler sağlar. % 5-10 kristallikte malzeme esnektir. % kristallikte ise malzeme toktur. %60-80 kristallikte ise yapı sert ve dayanıklıdır.

111 Amorf,yarı kristal ve kristal polimerde termal geçişler sırasında görülen davranış değişiklikleri. Yarı-kristal polimerlerde geçişler belirgin, amorf polimerlerde camsı geçiş dışındakiler derecelidir.

112

113 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) DSC analiz; parçanın ısıtılması, soğutulması ve eşsıcaklıkta tutulmasıyla oluşan enerji farklılıklarındaki değişimlerini analiz eder. Enerji farklılıklarıyla, numunede nicel olarak gözlenen hal değişimi ve de oluştuğu noktalarda sıcaklığın bulunmasına ve ayrıca erime sürecine bağlı olarak malzeme karakterizasyonuna, cam hal değişim ölçümlerini ve bunlar gibi çok sayıda karmaşık durumda kullanıcıya ölçme ve analiz etme olanağı sağlar. DSC sistemlerinin ortam sıcaklığı başlangıçta 30C civarındadır. Genel olarak termal analizin yaygın olarak kullanılan tarama hızı 10C /dk dır.

114 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

115 Yedi polimer karışımının diferansiyel termogramı; PTFE: politetrafluoroetilen, HIPPE: yüksk basınçlı poietilen, LPPE: düşük basınçlı polietilen, PP: polipropilen, POM: polioksimetilen Endotermik fiziksel olaylar olarak ergime, buharlaşma, süblimleşme, adsorbsiyon ve desorbsiyon sayılabilir. Adsorbsiyon ekzotermik, kristalin geçiş ise hem endotermik ve hem de ekzotermik olabilen birer fiziksel değişimlerdir.

116

117 Alçak Yoğunluk Yüksek Yoğunluk DSC Analizi LDPE, radikal zincir polimerizasyonu yöntemi ile sentezlenir ve HDPE ye göre daha çok dallanma (branching) görülen bir polimerdir Bu moleküler dallanmalar kısa ya da uzun olabilir ve LDPE ye özelliklerinin bir kısmını veren bu dallanmalardır. Yoğun dallanma görülen polimerlerin kristal yapı oluşturmaları oldukça zordur bu sebeple LDPE, HDPE ye göre daha düşük kristalliğe sahiptir. LDPE %40 ile %60 arası kristal yapıya sahip iken, HDPE %70 90 kristalleşme gösterir.dallanmaların yarattığı bir diğer değişiklik ise yoğunluğu azaltmaktır. LDPE nin yoğunluğu g.cm-3 değerlerinde oynarken, HDPE nin yoğunluğu g.cm-3 değerleri arasındadır. LDPE, HDPE ye göre daha düşük kristalliğe sahiptir. LDPE %40 ile %60 arası kristal yapıya sahip iken, HDPE %70 90 kristalleşme gösterir.

118 Alçak Yoğunluk Yüksek Yoğunluk Ve Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen DSC Analizi

119 Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen DSC Analizi

120 Propilen-etilen random kopolimer DSC analizi:

121 Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC) Diğerleri Taramalı Elektron Mikroskobu nda(sem) sıvı olmayan ve sıvı özellik taşımayan Her türlü iletken olan ve olmayan numune incelenebilir. Metaller, tekstiller, fiberler, plastikler, polimerler, parçacıklar (kum,taş, mantar vb.) incelenebilir. EDX ünitesi yardımıyla kimyasal analiz yapılabilmektedir.iletken olmayan numuneler çok ince (yaklaşık 3 Å/saniye) iletken malzemeyle kaplanarak incelenebilir hale getirilir.. Süspansiyon polimerizasyonu ile hazırlanmış PVC

122 Plastifiye PVC PVC üretimi sanayide daha çok süspansiyon polimerizasyonu metoduyla yapılır. Yapı taşı vinil klorür olan bu polimer çok düşük bir kristal yapıya sahiptir. Her ne kadar düşük kristalliği olsa da zincirdeki büyük klorin grupları sayesinde hacimli bir zincir oluşturur ve bu sayede mukavim bir malzeme ortaya çıkar. Klor gruplarının, zincirin esnekliğine (daha dogrusu bükülmezliğine) yaptığı etkiyi yüksek camsılaşma sıcaklığına (Tg=80 C ) sahip olmasından da görebiliriz. PVC çok sert ve tok bir malzemedir ve bu mekanik özellikleri sayesinde geniş bir kullanım alanı vardır. Plastikleştirici katkı maddeleri kullanılarak PVC yi esnek bir hale getirmek de mümkün olduğundan beri bu plastik piyasada daha da önemli bir yer almıştır. Plastikleştirici katkı maddelerine örnek olarak diizooktil ftalat, tritolil fosfat, epokside yağlar verilebilir. Plastikleştirici kimyasallar PVC zincirlerinin arasına girerek zincirlerin birbiri üzerinde kaymasını sağlar, yani bir nevi dahili kayganlaştırıcı görevi görürler.

123 Termogravimetrik Analiz (TG, DTG) Termogravimetre, termal analitik tekniklerin en eskisidir. Özellikle polimerik sistemlerin analiz çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. TG malzemede sıcaklığa bağlı olarak meydana gelebilecek Kütle kaybı(örneğin ayrışmadan,kurumadan dolayı) Kütle kazanımı(örneğin oksitlenmeden dolayı) belirlemek için kullanılır. Analiz sırasında numunenin ağırlık kaybı belli bir atmosferde, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçülür. TG analizinde ağırlık değişimleri sıcaklığın fonksiyonu olarak (mg veya %ağırlık) kaydedilebildiği gibi, dw/dt olarak da kaydedilebilir. Bu durumda yapılan analiz DTG (diferansiyel termal gravimetre) analizidir. Ağırlık kaybı hızı, sıcaklığın veya sürenin fonksiyonu olarak kaydedilir.dtg nin kullanılmasının asıl amacı ağırlık kaybının en fazla (maksimum) hangi sıcaklıkta oluştuğunun görsel olarak gözlenmesini kolaylaştırmaktır. Çalışma atmosferi: Azot (N 2 ) Oksijen (O 2 ) Hava ve Helyum (He) olabilir. Ölçüm C ye kadar olan aralıkta gerçekleştirilir.

124 TGA eğrilerinde adımların oluşturan kütle kaybına sebep olan birçok farklı neden olabilir. Örneğin: uçucu bileşenlerin buharlaşması; kuruma, gaz emilimi ya da buharlaşması vb.. hava yada oksijen ortamında metalin oksitlenmesi inert gaz bulunan ortamlarda termal bozunma; organik bileşikler. Heterojen kimyasal reaksiyonlar Ferromanyetik malzemeler; sıcaklıkla bazı malzemelerin manyetik özelliklerin değişimi

125 quartz miktarı epoxy reçinesinde Cam, karbon vb. gibi liflerle kuvvetlendirilen plastik malzemeler, daha yüksek mekanik ve fiziksel özelliklere sahip olurlar. Takviyeli plastikler özellikle içten yanmalı motorların ve uçakların yapımında kullanılır.

126 Bazı polimerlerin TG eğrileri

127

128 SENTETİK KAUÇUKLAR Sentetik kauçuklar, yapısal özellikleri gereği yüksek elastikiyet göstermektedirler. Bu nedenle elastomer olarak da adlandırılırlar SENTETİK KAUÇUK VEYA SIVI YAĞLARDAN TÜRETİLEN TAKLİT KAUÇUK - Stiren-butadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren butadien kauçuk (XSBR): Lateks şeklinde Diğerleri Butadien kauçuk (BR) İzopren kauçuk (IR) Stirenbütadien Kauçuklar (SBR): Polimer zinciri genellikle % 25 stiren, % 75 bütadien bulundurur. Poliisopren Kauçuk (IR) Yapılan çalışmalar sonucunda doğal kauçuğun yerine bulunan sentetik bir kauçuktur.

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde): 4001.10 - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ;

SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ; 21.07.2008 SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ; Madde 1-2007/13033 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetler

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 2.7.28/5 KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Bazı mal teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının % ve % 8 e indirilmesine ilişkin BKK çıkarıldı. Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinde, katma

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) EK5a : ANALİZ PARAMETRELERİ VE ANALİZ SÜRELERİ TİTCK KOD 110,3 110,303 İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUVARLARI Yöntem/Metod BİYOLOJİK KONTROLLER Numune Miktarı Analiz Süresi ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini

Detaylı

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi İstanbul, 21 Temmuz 2008 SirkÅler Numarası : Elit - 2008/47 SirkÅler Poyraz Sokak Sadıkoğlu 4 İşMerkezi K.1D.24 Ziverbey KadıkÜy İstanbul Telefon: (0 216) 541 90 85 pbx Faks: (0 216) 330 29 64 www.elitgrup.net

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Tüpraş İzmir Rafinerisi Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No:52 - Aliağa 35800 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 498 52 50 Faks : 0 232 498 50 00 E-Posta : senay.testereci@tupras.com.tr

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

2) Bölüm VI: а) Eski Oran:

2) Bölüm VI: а) Eski Oran: Ukrayna da Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinde Yapılacak Değişikliler Listesi 1) Bölüm V: а) Eski Oran: GTIP ÜRÜN İthalat Vergisi Oranı En Az (%) İthalat Vergisi Oranı En Fazla (%)

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

1.ÜNİTE:KİMYA BİLİMİ KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYA DİSİPLİNLERİ KİMYANIN BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI

1.ÜNİTE:KİMYA BİLİMİ KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYA DİSİPLİNLERİ KİMYANIN BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI Serüveni 1.ÜNİTE:KİMYA BİLİMİ KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYA DİSİPLİNLERİ KİMYANIN BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI KİMYA DİSİPLİNLERİ KİMYA ALT BİLİM DALLARI ORGANİK KİMYA: Karbon kimyasıda denir.h,o,n,p,s elementlerinin

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı OTURUM TARİHİ 25.03.2015 OTURUM SAYıSı KARAR SAYıSı 02 2015/02-01 Yönetim Kurulu, Müdür Doç. Dr. Cumhur Kllcll.Mlô başkanlığında gündemmaddelerini

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ Numunenin alınması ve laboratuvarımıza ulaştırılması müşterinin sorumluluğundadır. Yapılacak analiz türüne ve analiz

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 14. Polimerler 14.1.Polimerizasyon 14.2.Plastiklerin mühendislikte kullanımı ve özellikleri 14.3.Plastik katkı maddeleri 14.4.Lif donatılı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ İSVEÇ-NORVEÇ PLASTİK ve KAUÇUK ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET HAZİRAN 2015, İSTANBUL YÖNETİCİ ÖZETİ Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.) Karar Sayısı : 2015/7511 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır.

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır. Analitik Kimya Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. bir ürünün istenen kalitede olup

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

Konu: Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Konu: Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İSTANBUL, 16.04.2015 SİRKÜLER (2015/26) Konu: Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 10 Nisan 2015 tarih 29322 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2015/7511

Detaylı

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL GC Kantitatif

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=inonupal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE / TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 13.04.2015/82-1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

Sirküler Rapor Mevzuat 13.04.2015/82-1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI Sirküler Rapor Mevzuat 13.04.2015/82-1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ÖZET : 2015/7511 sayılı BKK ile Karar ekinde numarası verilen malların kabul kredili, vadeli akreditif

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1 EK LĠSTE-1 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B. İletkenlik (EC) Laboratuvar Metodu SM 2510 B Renk Gözle Mukayese Metodu SM 2120 B Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot (103-105 C) SM.

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

3204 11 00 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

3204 11 00 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar FASIL 32 DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER Not 4 Hem bu notta,

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı GENEL KİMYA 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı Gündelik hayatta bazen maddeleri teker teker ifade etmek yerine toplu halde belirtmeyi tercih ederiz. Örneğin; 30 tane

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİ EŞYANIN TANIMI (02.12.2014 tarihli, 29193 sayılı R.G. ile değişik) Mülga Ek-24

GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİ EŞYANIN TANIMI (02.12.2014 tarihli, 29193 sayılı R.G. ile değişik) Mülga Ek-24 İ 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA GÜMRÜK LARI ÜCRETLERİ LİSTESİ SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ 1.KİMYASAL ANALİZLER LC/MS/MS HPLC YAPILAN ANALİZLERİN FİYAT LİSTESİ 1 Sorbat Tayini 100 /Numune %55 %30 %25

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Bakırçay Sanayi Sitesi 1253. Sokak No:5/A Aliağa 35800 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 90 232 618 02 04 Faks : 90 232 618 01 25 E-Posta : umit.ozkarahan@intertekturkey.co

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ SU ANALİZLERİ Amonyum Tayini Florür Tayini Nitrit Tayini Nitrat Tayini Klorür Tayini Fosfat Tayini Fosfor Tayini Fenol Tayini Sülfat Tayini Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (31.12.2015 T. 29579 R.G.)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (31.12.2015 T. 29579 R.G.) İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (31.12.2015 T. 29579 R.G.) Karar Sayısı : 2015/8320 Ekli İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli nin 1/1/2016 tarihinden

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım, D1009 Sok. No16 - Dilovası 41477 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 754 76 61 Faks : 0 262 754

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Kimya Sanayiciler Org. San. Bölg. Aydınlı Mh. Analitik Cd. No: 11 Tepeören / Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 593 23 43 Faks :

Detaylı

Kompaktör & Briketleme & Peletleme

Kompaktör & Briketleme & Peletleme Kompaktör & Briketleme & Peletleme DEKĐMSA Ltd olarak, EURAGGLO ile işbirliği yaparak birçok farklı tekniği kapsayacak şekilde muhtelif Aglomerasyon, Briketleme Makineleri ve Kompaktörler temin etmekteyiz.

Detaylı

Özelge: 3003 ve 9027 GTİP numarasında yer alan ürünlerin ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.

Özelge: 3003 ve 9027 GTİP numarasında yer alan ürünlerin ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk. Özelge: 3003 ve 9027 GTİP numarasında yer alan ürünlerin ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk. Sayı: Tarih: 16/09/2010 B.07.1.GİB.04.99.16.-35 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ

Detaylı

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16 Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere xiii xi 1 Kimyanın Temelleri 1 2 3 4 5 6 7 x Kimyasal Formüller ve Bileşenlerin Stokiyometrisi 48 Kimyasal Denklemler ve Tepkime Stokiyometrisi

Detaylı

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits.

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits. Trio Teknik Cihazlar 2010 yılında laboratuvar cihazları satışı ve teknik destek konusunda 10 yıllık tecrübeye sahip bir ekip tarafından kurulmuştur. Sahip olduğu birikim ve müşteri odaklı çalışma ile hedefimiz

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

KIMYA HER YERDE. Okulda Kimya

KIMYA HER YERDE. Okulda Kimya KIMYA HER YERDE Okulda Kimya İlaçlar Bir hastalığın teşhisini, tedavisini veya hastalıktan korunulmasını sağlayan maddelere ilaç denir. Katı, yarı katı veya sıvı olabilirler. Bu şekilde farklı olmaları

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı