T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri"

Transkript

1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri EABD Adı Kimya ve Süreç Mühendisliği EABD İngilizce EABD Chemical and Process Engineering Program Adı Kimya ve Süreç Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İngilizce Program Adı Chemical and Process Engineering Masters Program Program Türü Tezli Tezsiz Doktora Eğitim-Öğretim Yılı Dersin Kodu FBE 501 Adı MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ İngilizce Adı ENGINEERING MATHEMATICS Yüksek Lisans Zorunlu Türkçe İçeriği : Mühendislik problemlerinin formülasyonu; lineer denklemler: matris ve determinantlar, lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri, sayısal yöntemler; adi diferansiyel denklemler: birinci dereceden, ikinci dereceden, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri; sayısal yöntemler: başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri; kısmı diferansiyel denklemler: karakteristikler yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi; integral dönüşüm, sayısal yöntemler. İngilizce İçeriği : Algebraic equations: matrices and determinants, linear systems, nonlinear equations and systems, numerical methods; ordinary differential equations (ODEs): first order ODEs, second order ODEs, higher order ODEs, series solution of ODEs, Laplace transforms, systems of ODEs, numerical methods: initial value problems, boundary value problems; partial differential equations (PDEs): method of characteristics, similarity solutions (combination of variables), separation of variables, integral transform, Laplace Transforms, Fourier Transforms, numerical methods. 1) Kreyszig, E., Advanced Engineering Mathematics, Eighth Edition, Wiley and Sons, New York, ) Wylie, C. R., Barret, L. C., Advanced Engineering Mathematics, Sixth Edition, McGraw Hill, New York, ) Greenberg, M., Advanced Engineering Mathematics, Second Edition, Prentice Hall, New York, Sayfa1

2 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri Dersin Kodu KSM 501 Adı ENDÜSTRİYEL PROSESLERDE TEMEL İŞLEMLER İngilizce Adı UNIT OPERATIONS IN INDUSTRIAL PROCESSES Yüksek Lisans Zorunlu Türkçe İçeriği: Genel giriş ve temel işlemlerin sistematiği, akışkanların nakli, borular ve bağlayıcılar, Distilasyon ve uygulamaları, katı-sıvı ekstraksiyonu ve uygulamaları, buharlaşma ve evaparatörler, kristalizasyon ve kristalizatörler, nemlendirme ve men giderme, absorbsiyon ve sıyırma, iyon değişimi reçineleri üzerinden absorbsiyon, zeolitler ve aktif karbon gibi denge temelli ve membran ayrıştırma, ters osmoz, ultrafiltreleme, diyaliz, elektrodiyaliz gibi hız temelli ve membran geçirimi ile gaz ayrışıtımı süreçleri, karşılaştırılabilir enerji gereksinimleri, ekonomi ve önerilen ayrıştırma görevlerinin avantaj ve dezavantajlarının tartışılması. İngilizce İçeriği: General introduction to the unit operations and their general systematics, fluid transportation, pipes, joints and connectors. Distillation and applications, solid-liquid extraction and applications, evaporation and types of evaporators, crystallization and types of crystallizations, humiditation, absorption and stripping of dilute mixtures, membrane separation, reverse osmosis, ultrafiltration, dialysis, electrodialysis, comparing the separation systems as far as energy balances, economy and advantages-disadvantages. 1) McCabe& Smith, Unit Operations in ChemicalEngineering, McGrawHill. Dersin Kodu KSM 502 Adı PROSES TASARIMI VE OPTİMİZASYONU İngilizce Adı PROCESS DESIGN AND OPTIMIZATION Türkçe İçeriği : Temel mühendislik kavramları ve ana işlem üniteleri ile yardımcı ekipmanların tasarımında uygulanan kabul görmüş prosedürler, proses tasarımında aşamalar, enerji ve kütle denkliği, ısı ve kütle aktarımına genel bakış, makine ve teçhizatların seçimi, kurulumu, akış şemaları, pazar araştırması, ürünün seçimi, üretim yapılacak yerin seçimi, fabrika organizasyonu, fabrikaların yatırımı, fizibilitesi ve işletimi, projenin ekonomik analizi ve optimizasyonu, özel görevler için müsait seçenekler arasında en uygun üniteyi tasarlamak, belirlemek ve değerlendirmek için, çeşitli süreç ekipmanlarının çalışma ilkeleri. Bu konuları kapsayan, Türkiye'nin mevcut şartları ile alakalı, kişisel olarak ve grup halinde gerçekleştirilen projeler. İngilizce içeriği: Basic engineering concepts, commonly accepted procedures applied to design of central processing units and auxiliary equipment, stages of process design, energy and mass balances, overview of heat and mass transfer; selection, installation, flow charts and market researches of machinery and equipment, product selection, selection of product location, factory organization; investment, feasibility, organization of factories, operation principles of various process equipment to design of most appropriate unit among the options for special tasks, personal and group projects relevant to current conditions in Turkey. 1) M.S.Petersand K.D.Timmerhaus, Plant Design and economics for chemical Engineering, McGrawHill. 2) J.M. Coulson& J.F. Richardson, Chemical Engineering, Pergammon Press. 3) M. V. Joshi& V. V. Mahajan, Process Equipment Design, Macmillan Sayfa2

3 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri Dersin Kodu KSM 503 Adı TERMAL BARİYER KAPLAMA PROSESLERİ İngilizce Adı THERMAL BARRIER COATING PROCESSES Türkçe İçeriği: Plazma sprey kaplama prosesi, termal bariyer kaplama proseslerine genel bir bakış, termal kaplama proses türleri, zirkonya esaslı termal bariyer kaplamalar, zirkonya-titanya kompozit kaplamalar, fonksiyonel gradyent kaplama prosesleri ve bu proseslerin normal plasma püskürtme yöntemine göre üstün teknik özellikleri, termal bariyer kaplamalarda son gelişmeler, nano boyutlu termal kaplama prosesleri, termal bariyer kaplamaların uygulama alanları: roket başlıkları, yanma odaları ve uzay araçlarında termal bariyer kaplama uygulamaları, termal bariyer kaplamalarla ilgili olay çalışmalar. İngilizce İçeriği : Plasma spray coating process, introduction to thermal barrier coating processes, types of thermal barrier coatings, thermal barrier coatings based on ZrO2, coatings of Zr02-Ti02 composites, functional gradient coating processes, recent developments of thermal barrier coatings, nano-scale thermal barrier coatings, application fields of thermal barrier coatings: rocket nozzles, combustion chambers, space vihicles, case studies in thermal barrier coatings. 1) Handbook of Thermal Spray Technology, ASM 2004, ISBN 10: ) The Science and Eng. Of Thermal Spray Coatings, Wiley Pub., ) Journal of Thermal Spray Technology Periyodik Yayını 4) Plasma Spray Coating Wiley-VCH, ) Thermal Spray Coatings, ASM International, DersinKodu KSM 506 SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ngilizce WATER TREATMENT TECHNOLOGIES Türkçe çeri i :Su kimyas, Sulara uygulanan testler ve tayin edilecek parametrelerin tan mlar, Alkalilik ve sertlik tayini, Su örneklerin al nmas, Adsorpsiyon, yon de i imi, Ters Osmoz, Sular n Dezenfeksiyonu ngilizce çeri i : Water chemistry, types of analysis applied water samples and defination of parameters, alkalinity and harness analysis, Sampling of water, Adsorption, Ion Exchange, Reverse Osmosis, Disenfection of Waters 1. Danial Flynn, The Nalco Water Handbook, NalcoCompany Sayfa3

4 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri Dersin Kodu KSM 507 YARIİLETKENLER VE FOTOVOLTOİKLER ngilizce SEMICONDUCTORS AND FOTOVOLTAICS Türkçe çeri i:yar iletken eklemler; diyot ve transistorler, bant geni li i (bandgap) teorisi, elektronlar n iletkenli e katk s, n yans mas ve so urulmas, fotoelektrik olay, güne pilleri ve modüller, sistem kurma, kat hal dönü türücüler, ince film güne pilleri, fotovoltaik paneller, mekanik depolama, ve pil hücre testi. ngilizce çeri i:semiconductor joints, Diode and transistors, Theory of band gap, Conductivity of electrons, The reflection and absorbance of light, Photoelectric pheonema, Solar cells and modules, System setup, Solid state converters, Thin film solar cells, Photovoltaic panels, Mechanical storage, Battery cell test. 1. Principles of Semiconductor Devices, Bart Van Zeghbroek, 2. Photovoltaic system, James P. Dunlop Dersin Kodu KSM 504 KATODİK KORUMA VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI ngilizce CATHODIC PROTECTION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS Türkçe çeri i: Korozyon ve katodik korumaya genel bir bak, katodik koruman n temel kurallar, kurban anotlu ve d ak m kaynakl katodik koruma, çelik boru hatlar na, rafineri tanklar na ve do al gaz boru hatlar na katodik koruma uygulanmas ve projelendirmesi, deniz ortam nda gemilere tankerlere ve benzeri ta t araçlar na katodik koruma uygulanmas, rafinerilerde, do al gaz ve su çelik boru hatlar üzerine olay çal malar, katodik koruman n ekonomik boyutu. ngilizce çeri i: Introduction to corrosion and cathodic protection, principles of cathodic protection, cathodic protection by sacrificial anodes, cathodic protection using impressed current, designing cathodic protection in the fields of steel pipelines, tanks in oil refineries, natural gas pipelines, application of cathodic protections at sea for ships, vessels and similar vehicles, case studies in economical aspects of cathodic protection. Kaynaklar (Referanslar): oil refineries, natural gas pipelines and water pipelines, 1) Cathodic Protection Criteria - A Literature Survey' National Association of Corrosion Engineers (NACE) ) The Corrosion Handbook, 1999, (incorporating CorrosionPrevention Directory), MPI Group, (Inst. of Materials, Inst. of Corrosion) 3) W.V. Baeckmann 'Handbook of Cathodic Corrosion Protection', (3rd edition) Gulf Pub., ) J.H. Morgan 'Cathodic Protection' National Association of Corrosion Engineers (NACE) nd Edition. Sayfa4

5 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 508 İLERİ MALZEME BİLİMİ ngilizce ADVANCED MATERIALS SCIENCE Türkçe İçeriği: Malzemelerin elektrik, optik, magnetik, ısıl ve mekanik özellikleri; Malzemelerin iç yapısı, kristalli yapılar, amorf yapılar, kati çözeltiler, Atomik hareketler-difüzyon, faz dönüşümleri ve diyagramları, iletkenlik, iletken, yarıiletken ve dielektrik malzemeler, manyetik özellikler, optik özellikler, ısıl özellikler. Elastik ve plastik deformasyon, dislokasyonlar, kırılma, yorgunluk, sünme ve gevşeme. Metallerin çevreden etkilenmeleri ve korozyon. Endüstriyel malzemeler; metaller, polimerler, seramikler ve kompozit malzemeler. ngilizce çeri i : Electrical, optical, magnetic, thermal, and mechanical properties of materials, crystalline structure, noncrystalline structure, solid solutions, defects, diffusion, phase transformations, phase diagrams, conduction, conductors, dielectrics, semiconductors, magnetic, properties, optical properties, thermal properties. Elastic and plastic deformation, dislications, fracture, fatigue, creep, environmental degradation of materials, corrosion. Industrial materials: metals, polymers, ceramics, and composite materials. 1) Materials Science and Engineering,William D. Callister, 2010, ISBN-10: ISBN-13: , Edition: 8 th 2) Introduction to Materials Science for Engineers James F. Shackelford, 1985 McMillian Publishing Company, ISBN: , Edition: 2nd DersinKodu KSM 509 ENSTRUMENTAL ANALİZDE OPTİK YÖNTEMLER ngilizce OPTICAL METHODS in INSTRUMENTAL ANALYSIS Türkçe İçeriği :UV-Görünür alan spektrofotometrisininmonokromatör ve dedektör sistemlerindeki yenilikler; yeni spektrofotometre dizaynları; UV- görünür alan türev spektrofotometresinin teorisi ve uygulama alanları; FTIR spektrofotometrisi; FT'un teorisi ve cihazın kısımları; çalışma prensibi ve uygulama alanları; AAS: Geri plan düzeltme teknikleri, ışın kaynağı ve atomizasyon sistemlerindeki yenilikler; AES: Plazma teknikleri, ICP ve DCP'nin teorisi, enstrümantasyonu ve uygulama alanları; otomatik analiz sistemleri, SFA ve FIA yöntemlerinin temelleri, kullanılan sistemler ve uygulamaları. İngilizce İçeriği :Novelties in the components of UV-Visspectrophotometry; new spectrophotometer design; the oryand applications of UV-Visderivative spectrophotometry; FTIR spectrometry; theory, instrumental design, working principle and Applications of FTIR; AAS: novelties in background correction, lightsource, and atomization systems; AES: plasmatechniques; ICP and DCP: theory, instrumentation and applications; automatic analysis systems: SFA and FIA. 1) Skoog, Holler, Nieman, Enstrumental Analiz İlkeleri, Bilim Yayıncılık Sayfa5

6 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 510 ENSTRÜMENTAL ANALİZDE KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER ngilizce CHROMATOGRAPHIC METHODS in INSTRUMENTAL ANALYSIS Türkçe İçeriği :Kromatografinin tanımı, çeşitleri, HPLC yöntemin temel prensibi, cihazın kısımları ve uygulamaları, LC-MS yöntemin temel prensibi, cihazın kısımları ve uygulamaları, GC-MS yöntemin temel prensibi, cihazın kısımları ve uygulamaları, KapilerElektroforez yöntemin temel prensibi, cihazın kısımları ve uygulamaları İngilizce İçeriği : Defination and types of chromatography, Fundamentals and applicatios of HPLC and parts of instrument, Fundamentals and applicatios of LC-MS and parts of instrument, Fundamentals and applicatios of GC- MS and parts of instrument,, Fundamentals and applicatios of capilary electrophoresis and parts of instrument 1) Skoog, Holler, Nieman, Enstrumental Analiz İlkeleri, Bilim Yayıncılık DersinKodu KSM 511 ELEKTROKİMYASAL KOROZYON TEKNİKLERİ ngilizce CORROSION TECHNICS Türkçe içeriği: Korozyonun ekonomik olarak değerlendirilmesi, korozyon önleyici teknikler, elektrokimyasal kinetikler, elektrokimyasal termodinamik ve elektrot potansiyeli, pasivite, polarizasyonla korozyon hızı ölçümü, galvanik korozyon, çukurlanma (pitting) ve oyulma (crevicing), korozyona çevre etkisi, korozyona metalurjik yapının etkisi, stres korozyonu, hidrojen kaynaklı erozyon ve yıpranma, yüksek sıcaklıklarda oksidasyon ve atmosferik korozyon, kaplamalar ve korozyon önleyiciler, malzeme seçimi ve tasarımı. ngilizce içeri i: Evaluation of corrosion problems from economical point of view, techniques for corrosion prevention, electrochemical kinetics, electrode potential, passivity, corrosion rate measurements by polarization, galvanic corrosion, pitting, crevicing, environmental effects, metallurgical effects, stress corrosion cracking, hydrogen embrittlement and erosion and degradation, high temperature oxidation, atmospheric corrosion, coatings and inhibitors, material selection and design. 1) Corrosion Engineering: Principles and Practice, Pierre R. Roberge Sayfa6

7 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 512 PROSES TASARIMINDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ngilizce COMPUTER AIDED CHEMICAL PROCESS DESIGN Türkçe İçeriği: Termodinamiğin I. Ve II. Kanunları. Isı Transfer modları ve ısı transferi genel denklemleri. Sürekli rejimde ısı iletimi, geçici rejimde ısı iletimi. Isı taşınımı ve doğal taşınım. Radyasyonla ısı transferi. Isıtma süreçlerinde radyasyon ve doğal taşınımın birlikte bulunması hali. Termal sistemlerin diferansiyel denklemlerinin sayısal çözümlemesi ve sonlu elemanlar metodu. FloEFD programına giriş. İngilizce İçerik: I. And II. Laws of thermodynamics. Heat transfer modes and general equations of heat transfer. Steady state and unsteady state conduction. Free and forced cenvection. Radiation heat transfer. Combined radiation and free convection in heating processes. Numerical analysis of differential equations of thermal systems. Finite element methods. Introduction to FloEFD program. 1) Lewis, R.W. The finite Element Method in Heat Transfer Analysis, John WILEY & SONS. 2) Reddy, J.N. An Introduction To Finite Element Method, Mc. Graw-Hill 3) Kern, D.Q., Process Heat Transfer, Mc. Graw-Hill Dersin Kodu KSM514 PROSES KONTROLDE İLERİ TEKNOLOJİLER ngilizce ADVANCED PROCESS CONTROL Türkçe İçeriği : Klasik proses kontrol sistemlerine bakış, lineer olmayan sistemlerin incelenmesi, çok çevrimli proses kontrol sistemleri, çok değişkenli sistemler, proses kontrol çevrimlerinin etkileşmesi, kesikli zaman sistemleri, z-transformları, dinamik sistemlerin kesikli zaman cevapları, dijital kontrol edici tasarımları. Dijital proses kontrol sistemlerine giriş, tanımlamalar ve sınıflandırmalar, uyarlamalı kontrol ve stratejileri, proses parametrelerini tahmin yöntemleri, proses tanımlanması, deterministik ve stokastik sistemler, kendinden ayarlamalı proses kontrol sistemleri, model bazlı kontrol ediciler, dahili model kontrol ediciler, öngörünümlü uyarlamalı kontrol, uyarlamalı proses kontrol uygulamaları. İngilizce İçerik: Overview of conventional control systems, investigation of non-linear systems, control systems with multiple loops, multivariable systems, interaction of control loops, discrete time systems, z-transforms, discrete time response of dynamic systems, digital controller designs, Introduction to digital control systems, definitions and classifications, adaptive control and strategies, process parameter estimation methods, process identification, deterministic and stochastic systems, self-tuning control systems, model reference control, internal model control, adaptive predictive control, robust systems, applications of adaptive control. 1) Luyben, W.L., process Modelling Simulation and Control for Chemical Engineers 2nd Edition. Mc Graw- Hill Chemical Engineering Series, ) McMillan, G. Good Tuning: A Pocket Guide 2nd Edition, Sayfa7

8 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri Dersin Kodu KSM 515 TAŞINIM OLAYLARI ngilizce TRANSPORT PHENOMENA Türkçe İçeriği: Matematiksel modellemenin temelleri. Momentum transferi (momentum transferinin mekanizmaları, laminar akışta hız dağılımları, birden çok bağımsız değişkenli hız dağılımları, sınır tabaka teorisi). Isı transferi (enerji taşınımının mekanizmaları, katılarda ve laminar akışta sıcaklık dağılımları, birden çok bağımsız değişkenli sıcaklık dağılımları, radyasyon ısı transferi). Kütle transferi (kütle taşınımının mekanizmaları, katılarda ve laminar akışta konsantrasyon dağılımı, birden çok bağımsız değişkenli konsantrasyon dağılımı). İngilizce İçerik: Basics of mathematical modeling, momentum transfer (momentum transfer mechanisms, laminar flow velocity distribution, velocity distributions of multiple independent variables, boundary layer theory); heat transfer ( energy transport mechanisms, temperature distributions in solids and laminar flow, radiation heat transfer), mass transfer (mass transfer mechanisms, concentration distributions in solids and laminar flow, concentration distributions of multiple independent variables). 1) Kern, D.Q., Process Heat Transfer, Mc. Graw-Hill 2) IleriTaşınımDersNotları, Ümit ÜNVER Dersin Kodu KSM 516 MÜHENDİSLİK TASARIMI ngilizce ENGINEERING DESIGN Yüksek Lisans Zorunlu Türkçe İçeriği : Aktif öğrenmeye giriş: takım çalışması, takım dinamikleri, takım normları ve iletişim, etkin toplantıları hazırlama ve kalite değerlendirme. Problem çözme yöntemi: problem tanıma/tanımlama, çözüm üretme, çözüm seçme yöntemleri, seçim metodolojisi çözüm uygulama, uygulamanın değerlendirmesi. Öğrenme seviyeleri ve içselleştirmenin dereceleri. Etik kararlar. İş ve tasarım günlüğü organizasyonu. Tersine mühendislik ve tasarım projeleri. İngilizce İçerik: Introduction to active learning: teamwork, team dynamics, team norms and communications, effective meetings, quality evaluation. Innovative/creative problem solving skills: problem definition, generating solutions, selection of solutions, heuristics, selection strategies, implementation, evaluation. Learning levels and degree of learning. Etique decisions, Work and design notebooks, Reverse engineering and design projects. 1) Fogler, H.S., LeBlanc, S., E. Strategies for creative problem solving, 2th Ed., 2007, Prentice Hall PTR ISBN ) Introduction to Engineering Design, Mc Neill, B.W. Bellamy, L., Burrows, V.A., 2004 Sayfa8

9 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri Dersin Kodu KSM 517 KIMYASAL REAKTÖR TASARIMINDA İLERI TEKNOLOJILER ngilizce ADVANCED REACTOR DESIGN Türkçe İçeriği : Kimyasal reaksiyon kinetiğine giriş. Reaktör çeşitleri ve tasarımına giriş. Paralel ve seri reaksiyonlu sistemlerde reaktör tasarımı. Reaktörlerde optimum tasarım: izotermal optimum reaksiyon sıcaklığı, optimum sıcaklık zaman profili, Yarı kesikli reaktörler, Sürekli reaktörler: ideal reaktörler, piston akış reaktör, tam karıştırmalı tank reaktör, Gerçek reaktörler: laminer akış reaktör, aksiyal dispersionlu reaktör, Çok fazlı reaktörler: modellleme ve tasarım prensipleri, İdeal olmayan akışlar. Reaktörde kalma süresi dağılımı. Heterojen reaksiyonlu sistemler için reaktör tasarımı. Gaz-sıvı reaktörler, Katı sıvı reaktörler, Katalitik reaktörler. İngilizce İçerik: Introduction to reaction kinetics. Types of reactors and reactor design. Optimum reactor design: isothermal reaction temperature, optimum temperature-time profile. Semi batch reactors, CR, ideal rectors, FR, CSTR, PFR. Real reactors: laminar flow reactors, dispersion reactors, multiphase reactors,: modeling and design, Nonideal reactors; modeling real reactors: Residence time analysis; measurement, characteristics, residence time distribution (RTD) in nonideal reactors, reactor design for heterogenous reactions, gas-liquid reactors, solid- liquid reactors, catalytic reactors. 1. Fogler, S. Elements of chemical Reaction Engineering Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Science. 4th Edition, Önerilen Yardımcı Kaynaklar: 2. Coulson, J.M., Richardson, J.P. Sinnott, R.K., Chemical Engineering : An introduction to Chemical Engineering Design, Vol 6, Pergamon Press, London, 3rd Ed., Sayfa9

10 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 518 KURUTMA TEKNİĞİ ngilizce DRYING TECHNOLOGY Türkçe İçeriği : Kuruma ve kurutma işlemlerinin kısaca tanıtımı. Psikrometrinin kısa tekrarı ve kurutma işlemlerine uygulanması. Isı transferinin kısa tekrarı. Kütle transferinin kısa tekrarı ve ısı ve kütle transferi arasındaki benzeşim. Kurutma işlemlerinde ısı ve kütle dengesi. Kuruma debisi eğrisi. Sabit debi periyodunda kuruma ve azalan debi periyodunda kuruma. Sabit debi periyodu ve azalan debi periyodunda kuruma süreleri. Kuruma süresinin hesaplanması. Malzemelerin kurutma açısından incelenmesi. Higroskopik ve higroskopik olmayan katı malzemeler. Gözenekli yapı olarak çeşitli malzemeler ve Darcy denklemi. Kütle difüzyonuna giriş. I. ve II. Fick kanunları. Difüzyon katsayısı ve kuruma eğrisinden difüzyon katsayısının elde edilmesi. Difüzyon kontrollü azalan debi periyodu. Difüzyon kontrollu kurumanın temel geometrilere uygulanması ve bazı başlangıç ve sınır koşulları altında kuruma süresinin hesaplanması. ngilizce çeri i : Introduction to drying technology. Psicometry and drying technology. Heat transfer. Mass transfer. Anologies between heat and mass transfer. Heat and mass balances in drying technology. Calculations of drying technologies. Materials in drying. Higroscobic and nonhigroscobic solid materials. Porous materials and Darcy equation. Mass transfer. Fick Rules. Diffusion coefficients. Boundary conditions in drying. 1. Devahastin (Editor). Mujumdar s Practical Guide to Industrial Drying. Exergex Corporation. Canada R. B. Keey. Introduction to Industrial Drying Operations. Pergamon Press. Great Britain R. B. Keey. Drying: Principles and Practice. Pergamon Press. Hungary Sayfa10

11 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 519 YOĞUŞTURUCULAR VE BUHARLAŞTIRICILAR ngilizce CONDERSERS and BOILERS Türkçe İçeriği : Isı Eşanjörleri. Isıl Dizayn Metodları. Toplam Isı Transfer Katsayısı Basınç Düşümleri. Tek Fazlı Akışta Isı Transferi. Yoğuşma Teorisi. Dik Duvarda Yoğuşma. Yatay Boru Üzerinde Yoğuşma. Yatay Boru Demetinde Yoğuşma. Dik Boru İçinde Yoğuşma. Dik Boru Dışında Yoğuşma. Yatay Boru İçinde Yoğuşma. Yoğuşturucu Dizaynı.Toplam Isı Transfer Katsayısı. Güç Santrali Yoğuşturucuları.Proses Yoğuşturucuları Soğutma ve Klima Sistemleri Yoğuşturucuları. Kaynama ve Buharlaşma. Havuz Kaynama Zorlanmış Taşınım Kaynaması. Buharlaştırıcı Dizaynı. Buharlaştırıcı Isıl Analiz. Borular Üzerinde Yoğuşma ve Buzlanma etkisi. Hava tarafı basınç düşümü ve ısı transferi. Soğutucu tarafı basınç düşümü ve ısı transferi Farklı Tip Buharlaştırıcılar. ngilizce çeri i : Heat exchangers. Heat exchangers design methodology. Total heat transfer coefficient parameters. Heat transfer in fluid systems. Types of Condensation. Design of Condensers. Total heat transfer coefficient. Prosess codenser. Cooling systems condenser. Boiling and Evaporation. Evaporation design. Analysis in evaporation. 1) Kakaç, S., Boilers, Evaporators&Condensers, Wiley- İnterscience,U.S.A., ) Özışık, M.N., Heat Transfer-A Basic Approach,McGraw-Hill, Singapore, ) Incropera, F. P. and DeWitt, D. P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Third ed., Singapore: John Wiley&Sons,1990. DersinKodu KSM 520 İNCE FİLM TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ ngilizce INTRODUCTION OF THIN FILM TECHNOLOGY Türkçe İçeriği : İnce film teknolojilerine giriş İnce film teknolojileri uygulamaları Kristal yapıları ve ince filmler İnce film yapıları ve kusurları Nanokristaller, polikristaller ve epitaksiyel büyüme İnce filmlerde kristalleşme ve büyüme modelleri (2D, 3D ve 2D-3D) İnce film uygulamaları ve ince film teknikleri (LED, yakıt hücresi ve güneş pilleri) Sayfa11

12 İnce film üretme teknikleri Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri ngilizce çeri i : Introduction of thin film technology Applications of thin film technology Crystal structure and thin films Structure of thin films and imperfections Nanocrystal, policrystal and epitaksiyel growth Thin films, crystallization and growth models (2D, 3D ve 2D-3D) Thin-film applications, and thin-film techniques (LED, fuel cells and solar cells) Thin-film production techniques 1) Electronic Thin Film Science for Electrical Engineers and Materials Scientists, K.N.Tu, J.W.Mayer, and L.C.Feldman, Önerilen Yardımcı Kaynaklar: 1. Materials Science of Thin Films: Deposition and Structure, M.Ohring, Elements of X-ray Diffraction, 2nd Edition, B.D.Culitiy, Introduction to Dislocations, D.Hull and D.J.Bacon, 4th Edition, DersinKodu KSM 525 SEMİNER ngilizce SEMINAR Yüksek Lisans Zorunlu Türkçe İçeriği: Seminer dersinin amacı güncel mesleki konuların incelenmesi, araştırılması, sunumu ve tartışılmasıdır. Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları tez çalışması kapsamında da olabilir. İngilizce İçeriği : The purpose of seminar course the examination, research, report and discussion of the current professional topics. Seminars, instructors, invited speakers and students registered for class. Student presentations could be within the scope of the thesis work. Genel kullanım kitapları DersinKodu ngilizce FBE 8XX UZMANLIK ALAN DERSİ SPECIALIZATION FIELD COURSE Yüksek Lisans Zorunlu Türkçe İçeriği: Uzmanlık alan dersinin amacı tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmeleri ve Sayfa12

13 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri yayınları incelemesi ve tartışmasıdır. Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi bu dersin kapsamındadır. İngilizce İçeriği : The purpose of the thesis continues to work for an observership at the course students review and new developments and publications in a dispute concerning whether. The Counselor of all graduate students working at the level of the thesis topics, and these issues are covered by the new developments in the evaluation of this course. Genel kullanım kitapları DersinKodu FBE 500 TEZ ÇALIŞMASI ngilizce THESIS STUDY Yüksek Lisans Zorunlu Türkçe İçeriği: Danışmanla beraber öğrencinin belirlediği tez çalışması laboratuar ortamında yapılmaktadır. İngilizce İçeriği : Together with the student's thesis is done in a lab environment determined by the supervisor EABD Adı Kimya ve Süreç Mühendisliği EABD İngilizce EABD Chemical and Process Engineering Program Adı Kimya ve Süreç Mühendisliği Doktora Programı İngilizce Program Adı Chemical and Process Engineering Masters Program Program Türü Tezli Tezsiz Doktora Eğitim-Öğretim Yılı Sayfa13

14 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 602 GIDA ANALİZLERİNDE ENSTRUMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI ngilizce USE OF İNSTRUMENTAL ANALYSİS TECHNİCS FOR THE FOOD ANALYSİS Türkçe içeri i: GC-MS in analitik uygulamalar ve örnek matrisine uygun yöntem ve dedektör seçimi, Uygulama örnekleri ve sonuçlar n de erlendirilmesi, LC-MS uygulamalar ve sonuçlar n de erlendirilmesi, ICP-MS uygulamalar ve sonuçlar n de erlendirilmesi, GC-MS kullanarak g dalarda akrilamid tayini, GC-MS ile ppt (trilyonda bir) mertebesindeki pestisidlerin kalitatif ve kantitatif tayini, LC-MSD metoduyla g dalarda eser miktardaki Karbamat pepstisitlerinin tayini, ICP-MS ile süt tozunda eser miktardaki metal katyonlar n n tayini ngilizce içeri i: Analytical application of GC-MS and choise of appropiate method and dedector for sample matrice, application and result estimation, LC-MS application and result estimation, ICP-MS application and result estimation, acrylamid determination in food using GC-MS, qualitative and quantitative determination of trace amounts of pesticides by GC-MS method, determination of trace amounts of carbamates pesticides in foods by LC- MSD method, determination of trace amounts of metal cations in milk powder using ICP-MS. Kaynaklar (Referanslar): Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis Dersin Kodu KSM 601 PROSESLERDE ANALİTİK TEKNOLOJİLERİ ngilizce PROCESS ANALYTICAL TECHNOLOGIES Türkçe çeri i: Proses Analitik Teknolojilerinin tan m ve önemi, Üretim artlar n n nihai ürüne etkisinin kontrolü, Üretim parametreleri ve ürün kalitesi aras ndaki ili ki, yi Üretim Uygulamalar, yi Laboratuar Uygulamalar, Kalite standard, Validasyon, Ölçüm belirsizli i, Örnekleme, Atomik ve moleküler spektroskopik yöntemlerin uygun kullan m, Kemometri ngilizce çeri i: Defination and importance of Process Analytical Technologies, Control of effecting production conditions on last product, relation between production parameters and product quality, Good Manufacturing Practices, Good Laboratory Practices, Quality Standart, Validation, Uncertainty of measurement, Sampling, Appropiate usage of atomic and molecular spectroscopic methods, Chemometry. Kaynaklar (Referanslar): 1) Katherine A. Bakeev, Process Analytical Technology: Spectroscopic Tools and Implementation Strategies for the Chemical and Pharmaceutical Industries Wiley Sayfa14

15 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 605 NANOMALZEMELER VE NANOTEKNOLOJİLER ngilizce NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY Türkçe çeri i : Nanomalzemeler ve nanoteknolojiye giriş, nanomalzeme sentez yöntemlerine genel bakış, çözelti esaslı sentez yöntemleri, karbon nanotüpler ve büyütme teknikleri, nanofabrikasyon yöntemleri, nanomalzemeleri incelemede kullanılan araçlar, nanomalzemelerin fiziksel ve mekaniksel özellikleri, boyuta bağlı değişen ısıl, mekaniksel, elektriksel, optik ve manyetik özellikler, nanomalzemelerin endüstriyel uygulamaları (tekstil, enerji, savunma sanayi, sağlık vb.), nanoteknoloji ve nanomalzemelerin geleceği. ngilizce çeri i : Introduction to nanomaterials and nanosciences, overview in senthesis methods of nanomaterials, solution-based synthesis, carbon nanotubes and enlargement techniques, nanofabrication methods, equipments used for characterization of nanomaterials, physical and mechanical properties of nanomaterials, thermal, mechanical, electrical, optical and magnetic properties of nanomaterials as a function of the dimention of particle size, industrial application fields of nanomaterials such as textile, energy, health, defence etc., the trends of nanotechnology and nanomaterials. 1) Nanomaterials European Commission. Last updated 18 October ) Saini, Rajiv; Saini, Santosh, Sharma, Sugandha (2010). Nanotechnology: The Future Medicine. Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery 3 (1): doi: / Retrieved January 23, ) Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties. Royal Society and Royal Academy of Engineering. July Retrieved 13 May ) Karkare, Nanotechnology: Fundamentals and Applications, I. K. International Pvt Ltd. DersinKodu KSM 606 PROSESLERDE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ngilizce NUMERICAL ANALYSIS IN FLUID MECHANICS Türkçe çeri i: Say sal integral yöntemleri, ak kan ak tipleri ve Reynolds say s, tüm kütle dekli i ve süreklilik e itli i, tüm enerji ve momentum denklikleri, Laminar ve Türbülent ak ta tasar m e itlikleri Newtonian olmayan ak kanlar, diferansiyel süreklilik e itlikleri, diferansiyel momentum aktar m ve hareket e itlikleri, diferansiyel hareket e itliliklerinin çözümü. ngilizce çeri i : Numerical analysis methods. Fluid types and flow types in fluid mechanics. Re number. Mass balance and Continouos equation. Energy and Momentum equation. Laminar and Turbulant flow types and calculations. Newtonian and Non-newtonian fluids. Diferential equations and solutions. 1) Bruce R. Munson, Alric P. Rothmayer, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch, Fundamentals of Fluid Mechanics Sayfa15

16 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 607 ISI TRANSFERİ VE AKIŞKANLAR DİNAMİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLER ngilizce NUMERICAL METHODS in HEAT TRANSFER and FLUID MECHANICS Türkçe çeri i :Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünün esası ve önemi. Hata ve hata kaynakları Sınır ve Başlangıç değer problemlerin tanımlanması ve özellikleri Kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırması ve özellikleri Diferansiyel denklemlerin ayrıklaştırılması Alcebrik denklemler sistemlerinin çözüm yöntemleri Sonlu farklar ve sonlu hacimler çözüm teknikleri Parabolik diferansiyel denklemlerin çözümü: Açık yöntemler Parabolik diferansiyel denklemlerin çözümü: Kapalı yöntemler Yakınsama, kararlılık ve uygunluk Hiperbolik diferansiyel denklemlerin çözümü Eliptik diferansiyel denklemlerin çözümü Euler denklemlerinin çözüm stratejileri Navier- Stokes denklemlerinin çözüm stratejileri ngilizce çeri i : Diferential equations solution. Boundary conditions in diferential equations. Initial conditions in diferential equations. Parabolic diferential equations. Hyperbolic diferential equations. Elyptic diferential equations. Euler method. Navier-Stokes equations and solutions. 1) Computational Fluid Dynamics, J.D. Anderson, McGraw Hill (1995) 2) Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Tannehill, J. C. Anderson, D. A. & Pletcher, R. H. Taylor & Francis; (1997) 3) Computational Methods for Fluid Dynamics, J.H. Fereziger and M. Peric, Springer-Verlag,2001 Sayfa16

17 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 609 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ ngilizce MEMBRANE TECHNOLOGIES Türkçe İçeriği : Membranın Tanımı, Membran Teknolojisinin Tarihçesi, Membran Prosesleri, Membran Konfigürasyonları, Membran Malzemeleri, Membran Malzemesi olarak kullanılan Polimerler ve Özellikleri, Membran Hazırlama Yöntemleri, Faz Dönüşümü Membranları, Membranlarda Taşınım, İtici Güç, Gözenekli ve gözeneksiz Membranlarda Taşınım Mekanizmaları, İyon Değiştirici Membranlarda Taşınım, Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Ters Osmoz, Diyaliz, Elektrodiyaliz, Membran Kirlenmesi İngilizce İçeriği : Definition of a membrane. History of membrane technology, membrane processes, membrane configurations, membrane materials, polymers as membrane materials and related properties. Preparation of synthetic membranes, phase inversion membranes, transport in ion exhange membranes, microfiltration, ultrafiltration, reverse osmosis, dialysis electrodialysis, gas separation pervaporation, concentration polarization and membrane fouling. 1) Mulder, Marcel, Basic Principles of Membrane Technology, Second Edition, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. Dersin Kodu KSM 608 İLERİ ISI İLETİMİ ngilizce ADVANCED HEAT TRANSFER Türkçe İçeriği: Isı aktarımı mekanizmaları, İletimle ısı Aktarımı, Kararlı Hal İletimi ve Şekil Faktörleri, Borular içinde zorlanmış taşınım ısı aktarımı, Zorlanmış taşınımda değişik geometriler dışından ısı aktarımı, Doğal Taşınım Isı Aktarımı, Kaynama ve Yoğunlaşma, Isı Değiştiriciler, Özel Isı Aktarım Katsayıları, Isı Aktarımında Boyut Analizi, Kararsız Halde Isı Aktarımının İlkeleri ve Temel Eşitliklerin türetilmesi. İngilizce İçeriği: Mechanisms of Heat Transfer, Conduction Heat Transfer, Steady State Conduction and Shape Factors, Forced Convection Heat Transfer Inside Pipes, Heat Transfer Outside Various Geometries in Forced Convection, Natural Convection Heat Transfer, Boiling and Condensation, Heat Exchangers, Special Heat-Transfer Coefficients, Dimensional Analysis in Heat Transfer, Principles of Unsteady-State Heat Transfer and derivation of basic equation. 1. Taşınma Süreçleri ve Ayırma Süreci İlkeleri, Christie John Geankoplis, 4.Baskı, Çevirmen; Sinan Yapıcı, Güven yayınları, Yunus A. Çengel, Isı ve Kütle Transferi, Pratik bir yaklaşım, Güven yayınları, 2011 Sayfa17

18 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 611 İLERİ TERMODİNAMİK VE TERMODINAMIK OPTIMIZASYON ngilizce ADVANCED THERMODYNAMICS and THERMODYNAMICS OPTIMIZATION Türkçe İçeriği: Temel Kavramlar, Mühendislik Sistemlerinin İkinci Yasa Çözümlemesi, Enerji sistemlerinin ikinci kanun analizi, Güç Çevrimleri ve optimizasyonu, Ekserji analizleri ve optimizasyonu, Termodinamik bağıntılar, hal denklemleri ve optimizasyonu, güç üretim sistemlerinin termodinamik analizleri ve termodinamik optimizasyonu. İngilizce İçeriği: Basic Concepts, Second Law Analysis of Engineering Systems, Second law analysis of energy systems, Power Cycles and optimization, Exergy analysis and optimization, thermodynamic relations, equations of state, and optimization, Thermodynamic analysis and thermodynamic optimization of power generation systems. 1) Thermodynamic Optimization of Complex Energy Systems, Adrian Bejan, Eden Mamut, Springer; Softcover reprint of the original 1st ed edition 2) K. Wark. Advanced Themodynamics for Engineers, McGraw-Hill Inc., ) Mühendislik yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. Çengel, Michael A. Boles, Çeviri: Taner Derbentli, McGrawHill, ) Fundamental of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran, H.N. Shapiro, 7. ed., ) K. Wark. Advanced Thermodynamics for Engineers. McGraw-Hill Inc., ) A. Bejan. Advanced Engineering Thermodynamics. John Wiley and Sons Inc., ) D. E. Winterbone. Advanced Thermodynamics for Engineers. Arnold, ) R. Yamankaradeniz.Mühendislik Termodinamiğinin Temelleri, Cilt I-II. Nobel Yayın Dağıtım, ) Y. A. Çengel and M. Boles.Mühendsilik Yaklaşımıyla Termodinamik, 5. Baskı. Güven Yayınevi (McGraw-Hill 5. Baskısından tercüme edilmiştir.), Dersin Kodu KSM 612 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ngilizce RENEWABLE ENERGY SOURCES Türkçe çeri i : Güne Enerjisi, Hidrolik Enerji, Hidrojen enerjisi, Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerjisi, Biyokütle Enerjisi, Biyokütlenin Olu umu, Biyokütle Özellikleri, Biyokütlenin Faydalar, Biyokütlenin Çevresel Etkiler, Biyokütle Kaynaklar, Biyokütlenin Yak t ve Kimyasallar n n Üretimi, Biyokimyasal Dönü üm Süreçleri, Termokimyasal Dönü üm Süreçleri, bunlar n Uygulama Alanlar ngilizce çeri i : 1. Hüseyin Öztürk Yenilenebilir Enerji Kaynaklar ve Kullan m Seçkin yay. Sayfa18

19 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri DersinKodu KSM 613 İLERİ AYIRMA İŞLEMLERİ ngilizce ADVANCED UNIT OPERATIONS Türkçe İçeriği: İyon değişimi reçineleri üzerinden absorbsiyon, zeolitler ve aktif karbon gibi denge temelli ve membran ayrıştırma, ters osmoz, ultrafiltreleme, diyaliz, elektrodiyaliz gibi hız temelli ve membran geçirimi ile gaz ayrışıtımı süreçleri, karşılaştırılabilir enerji gereksinimleri, ekonomi ve önerilen ayrıştırma görevlerinin avantaj ve dezavantajlarının tartışılması. İngilizce içeriği: Absorption onto ion exchange resins, membrane separation process, osmosis, ultrafiltration, dialysis, electrodialysis, gas reparation processes. Energy and economy, advantages and disanvantages of separation processes. 1) Wankatt, P. C., Separation Process Engineering, 2 nd Edition, Prentice Hall PTR, New Jersey, ) Seader, J. D., Henly, E. J., Separation Process Principles, John Wiley & Sons, New York, Önerilen Yardımcı Kaynaklar: Geankoplis, C. J., Transport Processes and Unit Operations, 4 th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey, 2003 DersinKodu KSM 614 İLERİ KİMYASAL TEKNOLOJİLER ngilizce ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES Türkçe çeri i : Hidrojenasyon, Oksidasyon Prosesleri, Nitrasyon prosesleri. İnorganik kimyasal maddeler, inorganik maddelerin kullanım alanları. İnorganik kimyasalların ekonomik bakımdan değerlendirilmesi. İnorganik iletkenler; yarı iletken malzemelerin üretimi, inorganik izolasyon ve kaplama malzemeleri. İnorganik iletken malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi. İnorganik iletkenlerin kullanım alanları ve sınıflandırılması. Bor bileşikleri; boraks, borik asit, sodyum perboratın Türkiye ve dünya da üretim teknolojileri, kullanım alanları. İngilizce içeriği: Hydrogenation, oxidation, nitration, inorganic chemical compounds, applicationset, inorganic compounds, inorganic conductors, semi conductors, inorganic isolations and coated materials, applications of inorganic conductors, boron industry, borax, boricacid. 1) Aral Olcay Kimyasal Teknolojiler Gazi Kitabevi 2) Ahmet Biçer, Hayri Yalçın İnorganik Kimyasal Teknolojiler İlke Yayınevi Sayfa19

20 Önerilen Yardımcı Kaynaklar: Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri 1) Haldun Civelekoğlu, Raşit Tolun, A. Nusret Bulutcu, İnorganik Teknolojiler I, İTÜ Vakfı Kitap Yayınlari DersinKodu KSM 615 İLERİ TAŞINIM OLAYLARI ngilizce ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA Türkçe çeri i : Colburn Eşitliği, Dittus-Boelter Eşitliği, Sieder-Tate Eşitliği, Petukov Eşitliği, Nusselt Eşitliği, Notter and Sleicher Eşitliği, Reynolds ve Prandtl analojileri. Sıvı metallerde ısı transferi, sıvı metallerin laminer akışı. Yüzeyler üzerinden yüksek hızlarda akış. Doğal Taşınım, kapalı hacimlerde doğal taşınım, doğal ve zorlanmış taşınımın beraber olma durumu. Kaynama-yoğuşma, faklı geometriler üzerinde ve iç yüzeylerde yoğuşma, ve kaynama. İngilizce içeriği: Colburn Equation, Dittus Epuation, Reynolds and Prandtl anologies, Heat Transfer in liquid metals, Laminer flow in liquid metals, Natural convection, natural convection in closed volüme. Natural and forced convection, boiling, condensation etc. 1. Geankoplis, C. J., Transport Processes and Unit Operations, 4th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey, Önerilen Yardımcı Kaynaklar: 1. Mooney, D., A Course in mathematical modelling Cambridge University Press, DersinKodu ngilizce FBE 9XX UZMANLIK ALAN DERSİ SPECIALIZATION FIELD COURSE Doktora Zorunlu Türkçe İçeriği: Uzmanlık alan dersinin amacı tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmeleri ve yayınları incelemesi ve tartışmasıdır. Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi bu dersin kapsamındadır. ngilizce çeri i : The purpose of the thesis continues to work for an observership at the course students review and new developments and publications in a dispute concerning whether. The Counselor of all graduate students working at the level of the thesis topics, and these issues are covered by the new developments in the evaluation of this course. Genel kullanım kitapları Sayfa20

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Kimya ve Süreç Mühendisliği EABD İngilizce EABD Chemical and Process Engineering Program Kimya ve Süreç Mühendisliği Doktora Programı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Polimer Mühendisliği EABD İngilizce EABD Polymer Engineering Program Polimer Mühendisliği Programı Programın İngilizce Polymer Engineering

Detaylı

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab.

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Dersin Kodu ve Adı: 000 - Kimya Mühendisliği Matematiği Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Güz - - - 0 Dersin Verildiği Düzey

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM M.S. In Food Engineering FE 500 Thesis (0-1)Non-credit FE 598 Seminar* (0-2)Non-credit FE 532 Food Engineering Principles (3-0)3 FE 536 Design of Experiments

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Programın İngilizce INDUSTRIAL

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 Matematik I (4+0) 4 Reel ve kompleks sayılar, Reel dizi ve seriler, Tek değişkenli fonksiyonlar, Fonksiyonlar ve grafik çizimi, Trigonometri ve hiperboller, Limit ve süreklilik,

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCIYES UNIVERSITY TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATION CENTER LABORATORIES Manevi mirasım bilim ve akıldır.

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı