Arazi deneyleri. Laboratuvar deneyleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arazi deneyleri. Laboratuvar deneyleri"

Transkript

1 Sondajlar esnasında zemin koşullarına bağlı olarak, sistematik 1,5 m ara ile ASTM-1586 uyarınca Standart Penetrasyon Deneyleri (SPT) gerçekleştirilmiştir. Kaya ile karşılaşılması durumunda ise sürekli karot alınarak ilerlenmiştir. Sondajlar, rotari delgi yöntemi kullanılarak paletli ve kamyona monte olmayan delgi makineleri ile gerçekleştirilmiştir. Arazi deneyleri Zemin koşullarına bağlı olarak, sistematik 1,5 m ara ile ASTM D-1586 uyarınca SPT gerçekleştirilerek SPT/N darbe sayıları belirlenmiş olup, temsili zemin numuneleri alınmıştır. Kullanılan yarık tüplü numune alıcısının ilk 15 cm lik (6 inch) ilerleyişini sağlayan darbe sayısı numune alıcısının örselenmemiş zemin içerisinde olmasını sağlamak amacıyla ihmal edilmiştir. Refü kriteri ise her 15 cm lik ilerleme için 50 darbe sayısının gerçekleşmesi ya da toplam 45 cm ilerleme için 100 darbenin gerçekleşmesi durumu için tariflenmiştir. Faaliyet alanında gerçekleştirilen sondajlarda killi-siltli-kumlu-çakıllı yamaç molozunda sınırlı sayıda yapılan SPT den elde edilen SPT/N değerleri; SPT/N=8 ila SPT/N>50 arasındadır. Laboratuvar deneyleri Faaliyet alanında zemin etütleri kapsamında gerçekleştirilen sondajlardan alınan temsili örselenmiş zemin numuneleri üzerinde Doğal Su Muhtevası, Atterberg Limitleri ve Elek Analizi deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sondajlardan alınan karot numuneleri üzerinde ise nokta yükleme ve tek eksenli basınç deneyi gerçekleştirilmiştir. Buna göre; Doğal su muhtevası, wn (%) = (ortalama 15) Likit Limit, LL (%) = (ortalama 35) Plastik Limit, PL (%) = (ortalama 16) Plastisite İndisi, PI (%) = (ortalama 19) Birleştirilmiş zemin sınıflaması = GC, GM, CI, CL olarak tespit edilmiştir. Buna ilaveten; Konglomera birimleri; "orta dayanımlı-dayanımlı", Kumtaşı birimleri; dayanımlı Kumtaşı-Konglomera birimleri; zayıf olarak sınıflandırılmaktadır. IV Zemin ve kaya türlerinin jeoteknik özellikleri Faaliyet alanında gerçekleştirilen sondajlara göre zemin grubu B, yerel zemin sınıfı "Z2" olarak belirlenmiştir. 73

2 Şişme, oturma ve taşıma gücü hesaplamaları Sahadaki zeminin yapısı ve mühendislik özellikleri bakımından noktadan noktaya farklılık arz ettiği dikkate alındığında, planlanan yapılar için yapılacak taşıma gücü, oturma ve zemin emniyet gerilmesi değerlendirmeleri, inşa edilecek yapıların özelliklerine (yapının boyutları, temel taban seviyesi, bodrum durumu, kat adedi, yapı yükleri vs.) bağlıdır. Şişme potansiyeli: Sahada kireçtaşı bloklu yüksek plastisiteli killi seviyelere ait plastisite indisi genel olarak PI>30 olarak belirlenmiştir. Sahadaki zemin, yüksek plastisiteli kil zemindir. Su muhtevasındaki değişimler sonucunda hacim değiştirme potansiyeline haiz zeminler genel itibariyle montmorillonit minerali içeren kil ve kiltaşı, şeyl gibi kayaçların ayrışması sonucu oluşan rezidüel zeminlerdir. Bu tip şişen zeminlerin içerisindeki kil oranı genel itibariyle yüksek olup, birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemine göre CH grubuna giren zeminlerdir. Yapılan tüm hesaplamalar sonucunda; sahadaki killerin yer yer su etkisi altında orta derecede şişme potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Sahada karşılaşılan zeminler üzerinde gerçekleştirilen laboratuvar deneyi sonuçlarına göre; sahadaki mevcut zemin düşük-orta plastisiteli olup, likit limit değerleri LL (%)= (ortalama 35), plastisite indisi değerleri ise PI (%) = (ortalama 19) olarak belirlenmiştir (Bkz. Ek 11). Oturma hesabı: Yapılan analiz sonuçlarına göre; hesaplanan toplam oturma değeri, tekil temeller için literatürde izin verilen limitlerin (2,5 cm) üzerindedir. Temel tabanına etki etmesi beklenen gerilmeler arttıkça ve temel boyutu büyüdükçe toplam oturma miktarları da artacaktır. konuyla ilgili detaylı bilgiler Ek 11 de sunulan Bartın İli, Amasra İlçesi, Çapak Koyu Mevkii E28C02B3C, E28C02B3D, E28C02C2A, E28C02C2B, E28C03D1A Paftaları Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu nda sunulmaktadır. Taşıma gücü: Jeolojik ve jeoteknik incelemeler kapsamında 4 farklı yaklaşımla hesaplanan taşıma gücü değerleri kpa arasında hesaplanmış olup, konuyla ilgili detaylı bilgiler Ek 11 de sunulan Bartın İli, Amasra İlçesi, Çapak Koyu Mevkii E28C02B3C, E28C02B3D, E28C02C2A, E28C02C2B, E28C03D1A Paftaları Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu nda sunulmaktadır. IV Doğal afet durumu Deprem Faaliyet alanı, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası na göre 1. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır (Bkz. Şekil 56). Proje kapsamında tesis edilecek olan yapılar için Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hareket edilecektir. Söz konusu Yönetmelikte 1. Derece deprem bölgeleri için projelendirmede kullanılacak etkin yer ivmesi katsayısı minimum Ao=0,40 olarak verilmektedir. 74

3 Şekil 56. Proje nın Deprem Haritası Üzerindeki Yeri Bartın İli, KAF a kuş uçuşu km uzaklıktadır. Bartın İli nde bilinen tek deprem 3 Eylül 1968 tarihindeki M= 6,6 büyüklüğündeki depremdir. Merkez üssü Amasra kıyıları açığında yer alan bu deprem, bölgede önemli hasara yol açmıştır. Deprem merkez üssünden 25 km uzaklığa kadar olan yerlerde, yüzey kırıkları, kaya düşmeleri ve nehir tortullarında sıvılaşma meydana gelmiştir. Amasra İlçe merkezinde deniz, 1 m alçalmış, dik falezlerden kopan kayalar yuvalanmıştır. Çakraz Plajı nda kumlarda doğu-batı uzanımlı kırıklar oluşmuştur. Bartın kent merkezinde depremin görünür etkileri, 15 km güneydeki Gökçekıran Köyü nden başlamakta, kuzeydoğuda Meydan a batı yönünde de Çavuş dolaylarına kadar izlenebilmektedir. Bartın yerleşmesinin batı kesiminde sağlam kaya üzerinde inşaa edilmiş olan betonarme binalarda hafif hasarlar dışında bir deformasyon görülmemiştir. Bartın kentinin alüvyon üzerinde kurulmuş olan alçak kotlu bölgelerinde önemli sayılabilecek hasarlar oluşmuştur. Kemerköprü, Hendekyanı ve Orduyeri mahallelerinde bazı evler tamamen yıkılmış, bazı evler oturulamaz hale gelmiş ve cami minarelerinin üst kısımları devrilmiştir. Bartın depreminin odak mekanizması çözümünü uzak olan cisim dalgası modelleme tekniği ile incelemiş ve bu depremde ters faylanma bileşenlerinin egemen olduğunu tespit edilmitir. Tarihi kayıtların azlığı nedeniyle Bartın ve çevresini etkileyen depremlerin tekrarlanma aralığı, sıhhatli olarak bilinmemektedir. Bölgenin deprem tehlikesi ve riski: Türkiye nin çevresinin depremselliği ve tektonik yapısı Afrika, Arabistan, Avrasya ve Anadolu levhalarının birbirlerine göre hareketleri ile açıklanmaktadır. Türkiye nin bulunduğu bölgede büyük levhalar arasında küçük levhaların olması, Türkiye nin büyük bir bölümünün deprem kuşağı içinde yer almasına neden olmaktadır. KAF zonu batıya doğru hareket eden Anadolu bloğunun kuzey sınırını oluşturmaktadır. Levhalar arasında bir sınır olması dolayısıyla çok can ve mal kaybına yol açan depremler üretmektedir. KAF, Mudurnu Vadisi ni izleyerek girdiği Karadeniz Bölgesi nde Abant, Bolu, Gerede, Çerkes, Kurşunlu, Ilgaz, Tosya, Kargı, Havza, Ladik, Taşova, Niksar, Kelkit, Reşadiye, Suşehri hattını izlemektedir. 75

4 Bugüne kadar Düzce-Bolu-Gerede-Tosya-Ladik te KAF boyunca orta-yüksek yıkıcı 6 adet deprem kaydedilmiştir. Bunlardan Bartın a en yakını tarihli Düzce Depremi nde, episantır (merkez) koordinatları 41,41-32,69, derinlik 10 km, Ms=7,2, Io=9 şiddetinde olmuştur. Bartın da bilinen en büyük deprem 3 Eylül 1968 tarihindeki M= 6,6 büyüklüğündeki depremdir. Orta büyüklükte olarak değerlendirilmesine rağmen Bartın, Amasra ve çevrelerindeki köylerde önemli hasara yol açmış ve can kaybına neden olmuştur. Resmi raporlara göre; 24 kişi hayatını kaybetmiş ve önemli ölçüde maddi hasar meydana gelmiştir. Deprem; İstanbul, Ankara, Bursa ve Samsun gibi çevre illerde de hissedilmiştir. Bartın depreminin ana şok merkez üstü ISC (International Seismological Center) tarafından Amasra'nın 10 km kuzeyinde, deniz içinde gösterilmiştir. Kıyı cm kadar yükselmiştir. ISC kayıtlarına göre ana şoku izleyen ve büyüklükleri 4,0<mb<4,6 arasında değişen 9 artçı sarsıntı daha meydana gelmiştir. Bunlardan 5 tanesi ana şok ile aynı günde, diğerleri ise izleyen 4 ay içinde kaydedilmiştir. Araştırmacılar, depremin oluşum nedenini, çok kırıklı ve faylı olan deprem bölgesinde jeolojik olarak nispeten genç fayların küçük ölçüde harekete geçmesiyle açıklamıştır. Amasra ile Çakraz arasında böyle bir fayın oluşturduğu kıyı yamacının, deniz seviyesine nazaran cm kadar yükselmesi bu tür hareketlerin açık bir kanıtı olarak ileri sürülmüş, merkez üstünde alüvyonlarda çatlaklar gözlemlendiği ve heyelanlara rastlandığı belirtilmiştir. Aktif tektonik: Faaliyet alanının yakın çevresinde Kirazlıtarla Koyu nda Vizeen yaşlı kireçtaşları Namuriyen yaşlı silt ve kiltaşları ile arası bir normal fay ile sınırlandırılmıştır. Dolomitik kireçtaşları, Kirazlıtarla Koyu nun batısında deniz kıyısında dike yakın güneye eğimli tabakalardan yapılıdır. Delikliburun dan batıya doğru ise tabakaların tamamı kuzeye doğru yaklaşık eğimlidir. Kıyıda görülen eğimler faaliyet alanı üzerinde ise ondülasyonlu bir yapı sunmaktadır. Üst bölgede morfolojik olarak aktif bir fay izi görülmemektedir. Sadece Karatarla Burnu nundan başlayarak güneye uzanan normal fayın düzlemi sayısal arazi modeli üzerinde açık olarak izlenebilmektedir. Faaliyet alanındaki dolomitik kireçtaşlarının içinde görülen kıvrımlar kapalı kıvrımlar olup, iki farklı kıvrım ekseni birbiriyle çakışmaktadır, bundan dolayı birinci deformasyona bağlı gelişmiş fayların ve kıvrımların konumları ve biçimleri, ikinci deformasyon evresinde bozulmuştur. Kireçtaşlarında gelişmiş fayların bazıları tabakalar arasında gelişmiştir. Bu faylar, kalın ve sağlam tabakaların arasında ezik ve breşik zonlar ile ayırt edilmektedir. Bu zayıflık zonları en önemli erime noktalarıdır. Tarlaağzı Köyü ise tamamen Karbonifer serisi üzerinde gelişmiş genç bir heyelanın üzerinde oturmaktadır. Bu bölgedeki formasyonun karmaşık tabakaları ve farklı eğimler bu heyelanın ürünüdür. Köyün kuzeyinde yer alan tepedeki Alt Kreatase yaşlı kireçtaşları heyelan akması içinde yer alan blok niteliğindedir. Proje sahası civarında yüzey jeolojisi çalışmaları sırasında normal fayların yer aldığı belirlenmiştir (Bkz. Fotoğraf 5 ve Fotoğraf 6). 76

5 Fotoğraf 5. Hema Kuyusu Arkasındaki Normal Faylar-1 Fotoğraf 6. Hema Kuyusu Arkasındaki Normal Faylar-2 Sıvılaşma: Zemin sıvılaşması suya doygun kumlu birimler üzerinde inşa edilen yapıların temel mühendisliği değerlendirmeleri açısından dikkate alınması gereken önemli bir husustur. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi esnasında meydana gelen yıkımlar jeolojik özelliklere bağlı olarak büyük mertebede zemin sıvılaşması sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla söz konusu bölgenin yüksek sismik aktivitesi dikkate alındığında temel mühendisliği değerlendirmelerinde zemin sıvılaşması potansiyeli belirleyici bir faktör olmaktadır. 77

6 Zemin sıvılaşması genel anlamda, suya doygun granüler zeminlerde deprem halinde gerçekleşen hızlı devirsel yükleme koşullarında boşluk suyu basıncının artarak kayma mukavemetinin ve dolayısıyla taşıma kapasitesinin düşmesi olarak tarif edilebilir. Yapılan çalışmalar neticesinde faaliyet alanında karşılaşılan birimler dikkate alındığında; deprem esnasında sıvılaşma meydana gelmesi beklenmemektedir. Heyelan Bartın İli nde oluşan heyelanın başlıca nedenleri: topografya (eğimin fazla olması), yağış, tekrar aktivite kazanabilecek eski heyelan kütlelerinin varlığı, ana kaya ve onu üzerleyen konsolide olmamış jeolojik birimlerin litolojik özellikleri ve yağışların (yağmur-kar) fazla olmasıdır. Bölgede kuzey-güney yönlü sıkışma tektoniğine bağlı yoğun kıvrımlanma ve ters faylanmalarla şekillenen aşırı tektonize olan bu yapı, heyelan gelişimi yönünden önemli bir etkiye sahiptir. Bölgedeki Kreatase ve Eosen flişlerinin tabakalı yapısının yamaç eğimi ile aynı yönlü olması durumunda tabaka yüzeyleri boyunca kaymalar oluşur. Faaliyet alanında saha kotları +0,5 m ile +107,0 m arasında değişmektedir. Sahada belirlenen eğim yüzdesi çok değişken olup, %0-%10 ile % mertebelerine kadar yükselmektedir. Sahada çok sarp ve dik yamaçlar yer almakta olup, sahanın topografyası çok engebelidir. Karstlaşma Proje sahasında herhangi bir karstlaşma söz konusu değildir (Bkz. Ek 11). Çığ Proje sahasında herhangi bir çığ tehlikesi söz konusu değildir (Bkz. Ek 11). IV Benzersiz oluşumlar Proje sahasında benzersiz bir oluşum bulunmamaktadır. IV Sonuçlar Faaliyet alanının büyük çoğunluğu ormanlık alandan oluşmaktadır. Saha kotları +5,0 m ile +107,0 m arasında değişmektedir. Faaliyet alanı topografyası çok değişken eğim yüzdelerine sahiptir. Genel olarak topografya çok sarp/dik olup eğim yüzdeleri %0-10 ile % a kadar ulaşmaktadır. Faaliyet alanında gerçekleştirilen sondajlar, rotari delgi yöntemi kullanılarak paletli ve kamyona monte olmayan sondaj makineleri ile tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sahada, derinlikleri 19,5 m ile 20,4 m arasında değişen 7 adet, toplam 139,6 m uzunluğunda sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Sondaj çalışmalarında Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ve Karbonifer-Westfalien Yaşlı Karadon Formasyonu kumtaşı-konglomera ve silttaşı birimleri ile karşılaşılmıştır. Faaliyet alanında gerçekleştirilen sondajlarda kireçtaşı birimler ile karşılaşılmamış olmasına rağmen sahada yapılan yüzey jeolojisi çalışmalarında Gömü Formasyonu na ait kireçtaşı birimlerine rastlanmıştır. Zemin etüdü çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen sondajlardan alınan temsili örselenmiş zemin numuneleri üzerinde Doğal Su Muhtevası, Atterberg Limitleri ve Elek Analizi deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sondajlardan alınan karot numuneler üzerinde ise nokta yükleme ve tek eksenli basınç deneyi yapılmıştır. 78

7 Faaliyet alanında karşılaşılan zemin grupları değişken olup, sahanın yerel zemin sınıfı "Z2" olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen jeolojik etütler sonucunda, kalınlıkları 1,6 m ila 12,0 m arası değişen yamaç molozu ile karşılaşılmıştır. Yamaç molozu içerisinde blok birimler dışında kumkil-silt-çakıl birimler ile de karşılaşılmıştır. Faaliyet alanı sınırları dahilinde yürütülen depremsellik, jeolojik, morfolojik, zemin ve temel mühendisliği çalışmaları sonucunda söz konusu sahada karşılaşılan zeminlerin hem planda hem de düşeyde dağılımları, statik ve dinamik parametreleri ile özellikleri belirlenmiştir. Bu çalışmada faaliyet alanı Uygun Alan 2 (UA-2) ve Önlemli Alan 2.2 (ÖA-2.2) olarak değerlendirilmiştir. Proje kapsamında yapılacak inşaatlar, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılacaktır. IV.2.3 Hidrojeolojik Özellikler (Yeraltı su seviyeleri, halen mevcut her türlü keson, derin, artezyen vb. kuyu lokasyonlarının yer ve kotları ile geçilen litolojik özellikleri gösterilerek, jeomekanik özellikleri ile birlikte kütlesel geçirgenlik değerleri, emniyetli çekim değerleri, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri; yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı) Bu bölümde yer alan bilgiler Ek 11 de sunulan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, Ek 12 de sunulan ve ENVIS Çevre ve Enerji Sistemleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. 5 tarafından hazırlanan Amasra nın Güneybatısının Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Hema Termik Santral ve Çevresi İnceleme Raporu ve Ek 13 te sunulan Kurulması Planlanan Termik Santrallerin Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarına Olası Çevresel Etkilerinin İncelenmesi ve Amasra-Gömü (Çapak Koyu) Santral Yeri İçin Hidrojeolojik Yapının İncelenmesi isimli raporlardan derlenmiştir. Halihazırda Bartın İli ve Amasra İlçesi içme suyu ihtiyacı Bahçecik te bulunan yeraltı su kaynağından karşılanmaktadır. Bartın-Karabük yolu üzerindeki su kaynağından (Ulupınar) alınan su, kimyasal arıtma (alüminyum sülfat ilavesi, filtrasyon ve klorlama) sonrası şehre verilmektedir. Söz konusu yeraltı su kaynağından günde m 3 su çekilmektedir (Bkz. Ek 13). Proje sahası ve yakın çevresindeki hidrojeolojik durumunun belirlenmesi için Doç. Dr. Tolga YALÇIN tarafından Amasra-Kazpınar arasındaki, bölgede 20 adet su noktası incelenmiştir. Söz konusu su noktalarının 4 adedi çeşitli derinliklerde su kuyusu, 12 adedi kaynak ve kaynağa bağlı çeşme, 3 adedi yüzey suyu (dere) olup, yatırımcı firmaya ait havalandırma kuyusundan sızan sudan ve ilçede kullanılan şehir şebeke suyundan (ilçeye yaklaşık 30 km uzaklıktaki Ulupınar kaynağı) da örnekler alınmış (Bkz. Tablo 32 ve Şekil 57) ve bu örnekler üzerinde çeşitli analizler yapılmıştır (Bkz. Tablo 33). Tablo 32. Amasra-Kazpınar Arası Incelenen Su Noktaları, Koordinatları ve Kotları No Koordinat Y Kot (m) Cinsi HSK Su kuyusu KVS Kavşak suyu kaynağı KVSD Kavşak suyu yakını dere suyu HEMA HEMA havalandırma kuyusundan m3/saat debide sızan su Kaynağa bağlı çeşme suyu Çeşme suyu 5 ENVIS Çevre ve Enerji Sistemleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti., İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesinde kurulmuş bir AR-GE şirketidir. 79

8 No Koordinat Y Kot (m) Cinsi Kaynağa bağlı çeşme suyu Şükrü Acar hayratı Kaynağa bağlı çeşme suyu Kaman Köyü kuyusu Çeşme-Nigar Verdi hayratı Tarlaağzı su kaynağı Şahıs kuyusu (keson) Şahıs kuyusu (keson) Kaynağa bağlı çeşme suyu Kaynağa bağlı çeşme suyu Kaynak suyu Çamaşır deresi suyu Kaman deresi suyu Paşa pınarı 45 Şehir şebekesinden alındı Ulupınar Şekil 57. Çalışma Alanı Su Noktaları Lokasyon Haritası 80

9 Tablo 33. Kuyu, Kaynak, Çeşme ve Yüzeysel Su Kaynaklarından Alınan Su Numunleri Analiz Sonuçları Türü Kuyular Kaynaklar ve Çeşmeler Yüzey Suları No Elektrik İletkenlik (EC), μs/cm ph Sıcaklık (t), C Statik Seviye (m) HSK ,1 16, HEMA ,2 16, ,6 16, ,4 12,0 1, ,1 12,8 1,90 - Debi KVS 74 7,0 10,5-2,5 l/s ,0 9, ,4 7, ,5 8, ,7 4, ,3 7,2-2,6 l/dk ,7 8, ,5 11,2-0,4 l/s ,5 8,6-0,18 l/s ,1 7,2-0,3 l/dk ,0 12, l/s ,6 6,6-2 l/s , l/s KVSD 65 7,3 7, ,9 9, ,9 8,1 - - Çalışma alanı içerisinde yeraltı su düzeyi ölçümü 2 adet sığ ve geniş çaplı olan su kuyusunda (31 no.lu ve 33 no.lu), HEMA tarafından işletme kuyusu olarak çalışan kuyuda (HSK1) ve Kaman Köyü su kuyusunda (13 no.lu) yapılmıştır. Sığ kuyularda yeraltı su seviyesi 2 m civarında olup, yüzeye çok yakındır. HSK1, 13 ve HEMA2 basınçlı akifer niteliğinde olan çatlaklı andezite ait piezometrik su seviyesidir. Çatlaklı andezit akiferine HEMA-2 civarında giriş yaklaşık +20 kotunda olmakta ve su seviyesi yaklaşık +110 kotuna yükselmektedir. Bu durumda Kaman su kuyusu (13 no.lu) artezyen yaparak, yeraltı suyu kendiliğinden kuyudan dışarı akmaktadır. Benzer bir artezyen durumuna Kazpınarın güneydoğusunda bulunan Uğurlar Köyü nde HEMA40 no.lu kuyunun açımı sırasında karşılaşılmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Amasra Taşkömür İşletmelerinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla 1985 yılında Kazpınar ile Askeri Radar Üssü arasında bir yere no.lu kuyu açılmıştır. Bu kuyuda 0-45 m tüf-marn, m aglomera-tüf-marn, m Andezitik tüf ve m arası marn-tüf kesilmiştir. Bu kuyuda benzer şekilde çatlaklı andezit içerisinde basınçlı akiferden su almış, statik seviye 14 m olarak ölçülmüştür. Bu kuyunun kotu 219 m olarak kuyu kütüğüne işlenmiş, su seviyesi 14 m olduğuna göre kuyunun açıldığı tarihlerde piezometrik seviyenin +205 m kotunda olduğu söylenebilir. Bu bilgilerden yararlanılarak, Kavşak suyundan daha düşük kotta açılan kuyuda yeraltı su seviyesinin son 25 yılda 95 m (+205 kotundan +110 kotuna) düşmesinin Kavşak Suyu kaynağını etkilemediği sonucu da çıkarılabilir. DSİ tarafından yılları arasında açılmış diğer kuyuların hepsi Bartın Çayı kenarındadır. Burada alüvyon içerisinde m derinliğindeki kuyularda statik seviyeler yüzeye çok yakındır ve artezyen yapan kuyular mevcuttur. 81

10 IV Suların kimyasal özellikleri Su kaynaklarından alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre; HSK1 HEMA Su Kuyusu su örneği, HEMA2 havalandırma bacasından sızan su örneği ve 13 no.lu Kaman içme suyu kuyusu su örneği yüksek Na içeriği, 45 no.lu Ulupınar kaynağı şehir şebeke suyu örneği ve 31 no.lu şahıs keson kuyusu su örneği ise yüksek Ca içeriği ile diğer sulardan ayrı karakterdedirler. Suların kimyasal özelliklerinin belirginleşmesinde su-kayaç etkileşiminin gerçekleştiği örnekleri ayırtlayabilmek için Gibbs (1970) tarafından önerilen bir diyagram kullanılmıştır (Bkz. Ek 12). Bu diyagramda, suyu basınçlı çatlaklı andezit akiferinden alan HSK1, HEMA2 ve 13 no.lu Kaman içme suyu kuyusu su örneklerinin kimyasal özelliklerinin kayaçla olan uzun süreli etkileşimi sonucu geliştiğini, analizi yapılan diğer tüm suların (Kavşak Suyu, tüm dere suları, Ulupınar kaynak suyu, Paşa Pınarı, sığ ve geniş çaplı keson kuyuları) ise yağmur suyu etkisinde kimyasal özelliklerinin geliştiği ve bu suların kayaçlar içerisindeki dolaşımlarının kayaçla reaksiyona girecek kadar uzun olmadığı görülmektedir. HSK1, HEMA2 ve 13 no.lu su örneklerinin yüksek elektrik iletkenliği (EC) değerlerinin yanı sıra, ph açısından bazik karakterde sulardır. Hidrojeolojik olarak aynı akiferden geldiği anlaşılan bu suların kimyasal açıdan da aynı akiferin suları olduğu görülmektedir. Kavşak Suyu nun akiferinin ise tamamen ayrı olduğu, bu suyun çok kısa bir dolaşım ile neredeyse yağış suyu karakterinde olduğu açıktır. Yağışlı dönemlerde Kavşak Suyu kaptajında suyun bulanık olması, bu kaynağın yağış sularından anında etkilendiğinin diğer bir göstergesidir. Sertliği yüksek olan Ulupınar suyunun (no 45) karbonatlı ve karstik bir akiferden geldiği bilinmektedir. Sertliği yüksek olan diğer örnek, 31 no.lu (keson kuyu) suyudur. Bu kuyunun Üst Kretase yaşlı Marn-Kireçtaşı birimde bulunduğu, karbonatlı kayaç dolayısıyla sertliğinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. HSK1, HEMA2 ve 13 no.lu su örnekleri Arsenik (As), Bor (B), Lityum (Li), Nikel (Ni), Kurşun (Pb) ve Silis (Si) açısından diğer su örneklerine göre daha zengin olup, bu minör elementler volkanik bir kökene işaret ederler. Bu suların çatlaklı andezit akiferinden geldiği göz önüne alındığında bu beklenen bir sonuçtur. Analizi yapılan sularda HSK1 ve HEMA2 örneklerinde As konsantrasyonlarının içme sularında izin verilen değer olan 10 ppb (μg/l) biraz üzerinde olduğu görülmektedir. HSK1 için As konsantrasyonu 10,3 ppb, HEMA2 için As konsantrasyonu ise 12,5 ppb dir. 13 no.lu su örneğinin As konsantrasyonu ise 7,8 ppb dir. Yeraltı su çekimi yapılan HSK1 ve 13 no.lu (Kaman Köyü içme suyu kuyusu) kuyularında kritik olan As konsantrasyonunun periyodik olarak incelenmesinde ve 10 ppb üzerine çıktığı durumlarda ise içme suyu olarak kullanılmasının yasaklanmasında fayda vardır. Kaman Köyü içme suyu kuyusu As konsantrasyonu, Kavşak Suyu ndan 6,5 kat ve şehir şebeke suyundan 7,8 kat fazladır. Tek dönem kimyasal analiz sonucu ile suların içilebilirliği konusunda karar vermek yerine, mevsimsel olarak analizler yapılarak bir karara varmak gerekir. Eğer bu kuyularda As konsantrasyonları içme suyu olarak kullanımını etkileyecekse, bunları koruma altına alma gereği de ortadan kalkabilir. Ayrıca bu kuyuların suları ph açısından içilebilirlik konusunda sınır değer 9,5 değerine de çok yakındır. Sular sıcaklıkları açısından incelendiğinde, nispeten derin dolaşımlı olan HSK1, HEMA2 ve 13 no.lu su örneklerinin su sıcaklıklarının 16,1 C-16,5 C arası, diğer suların ise 4,7 C-12,9 C arası olduğu görülmektedir (Bkz. Ek 12). Sonuç olarak; HSK1, HEMA2 ve 13 no.lu su örnekleri gerek kimyasal-fiziksel gerekse hidrojeolojik-hidrolojik açıdan bölgedeki diğer tüm sulardan ayrı karakterdedir. 82

11 Proje kapsamında 167 sayılı "Yeraltısuları Kanunu" ile tarih ve sayılı "Dere Yatakları ve Taşkınlar" adı ile yayımlanan 2006/27 no.lu Başbakanlık Genelgesi nde belirtilen hükümlere uyulacaktır. Proje kapsamında 31 Aralık 2004 tarihli ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 13 Şubat 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 30 Kasım 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. IV.2.4 Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz, göl, dalyan, akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri, tesisin en yakın yüzeysel su kaynağına, içme suyu havzasına, toplu içmesuyu temini amacıyla kullanılan yeraltı sularının alındığı kuyu, pınar ve infiltrasyon galerine olan mesafelerinin ve projenin bunlar üzerindeki olası etkilerinin belirtilmesi, bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri, taşkınlar, su toplama havzası, drenaj, tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) Bu bölümde yer alan bilgiler Ek 13 te sunulan Kurulması Planlanan Termik Santrallerin Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarına Olası Çevresel Etkilerinin İncelenmesi isimli rapordan derlenmiştir. Bartın daki ana yüzeysel su kaynakları; Bartın Çayı, Arıt Çayı, Kozcağız Çayı, Gökırmak Çayı ve bunların kollarıdır (Bkz. Şekil 58). Kaynak: Kurulması Planlanan Termik Santrallerin Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarına Olası Çevresel Etkilerinin İncelenmesi, Şekil 58. Proje Çevresindeki Yüzeysel Su Kaynakları 83

12 Bartın Çayı Bartın Çayı, Merkez İlçeden geçerek Karadeniz e ulaşan, İl in en önemli akarsuyudur. İki kolu olan Gökırmak ve Kocanaz Çayı, Bartın merkezinde birleşerek 12 km sonra Boğaz Mevkii nde Karadeniz'e ulaşmaktadır. Bartın Çayı ve kolları tarafından derin bir biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir görünümdedir. Irmağın genişlediği alanlarda ve dağların oldukça dik yamaçları arasında dar ve derin vadiler yer almaktadır. Nehrin akış hızı oldukça düşüktür (saatte 720 m). Bartın Çayı nın yıllık ortalama akım değeri 26 m 3 /s dir. Akarsuların taşıdığı su miktarı, Eylül ayında 5,88 m 3 /s gibi düşük bir seviyededir. Akarsuların taşıdığı su miktarı Ekim ayından itibaren yağışlara bağlı olarak artmaya başlamakta ve Mart ayında 47,77 m 3 /s ile en yüksek değerine ulaşmaktadır. Bartın Çayı yağış alanı km 2 dir. Bartın Çayı ulaşım yapılabilen akarsulardan biri olmakla birlikte, son yıllarda akarsu debisinin azalması ve akarsu yatağının taşınan malzemelerle dolmasıyla derinliğinin azalması sonucunda günümüzde gemilerle yük ve yolcu taşımacılığı yapılamamaktadır. Arıt Çayı Bartın İli nin doğusunda yer alan akarsu, Bartın ın verimli tarım arazilerinden geçmekle birlikte sulamada son derece sınırlı yaralanılmaktadır. Kozcağız Çayı Güneybatı-kuzeydoğu yönünde akmakta olan akarsu, Bartın Irmağı nın en önemli kollarından birini oluşturmaktadır. Günye Deresi ve Kocanaz Deresi birleşerek Kozcağız Çayı nı oluşturmaktadır. Beslenme alanı 332 km² dir. Gökırmak Çayı Güneyden kuzeye doğru akan çay Kastamonu'dan gelip, Ulus'tan geçen Göksu ve Eldes Çayları (Ulus Çayı) ile bunlara katılan derelerden oluşmaktadır. Önce Arıt Çayı na sonra da şehir merkezinde Bartın Çayı na karışmaktadır km² lik beslenim alanı bulunmakta olup, güneyden kuzeye doğru akarak Bartın Çayı na karışmaktadır. IV Yüzeysel su kaynaklarının kalitesi Planlanan tesis faaliyete geçmeden önce etki alanı içerisindeki yüzeysel su kaynaklarının mevcut kalitesi gerek DSİ verileri esas alınarak, gerekse alınan numuneleri akredite laboratuvarlarda analiz ettirmek suretiyle ortaya konmuştur. DSİ ölçüm istasyonlarında ölçülen su kalitesi parametreleri elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bu veriler incelendiğinde, ölçüm değerlerinin bir ayın ortalamasını yansıtamayacak ölçüde az olması dikkat çekmektedir. Bu nedenle gerek aylık gerekse yıllık ortalamaların alınarak bir değerlendirme yapılması sakıncalıdır. Ek 13 te sunulan raporda; yüzeysel suların çeşitli atık deşarjları etkisi altında olmalarına rağmen halen II. sınıf su kalitesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bartın-Amasra yerleşim yerlerine Kozcağız Çayı üzerindeki Kozcağız Barajı ndan içme, kullanma ve endüstri suyu temin (14,4 hm 3 /yıl) edilmesi planlanmaktadır. Şekil 59 da görüldüğü üzere Bartın Projesi çerçevesinde içme ve kullanma suyu temini için planlanan ve Kozcağız Çayı üzerinde yapılması planlanan Kozcağı Barajı ve bu akarsuyun havzası baraj, proje etki alanı dışında yer almaktadır. Buna göre, yapılması planlanan tesis nedeniyle içme ve kullanma 84

13 suyu temini için planlanan bu yüzeysel su kaynağının su kalitesinin etkilenmesi beklenmemektedir. Kaynak: Kurulması Planlanan Termik Santrallerin Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarına Olası Çevresel Etkilerinin İncelenmesi, Şekil 59. Bartın Projesi Akarsu Havzaları ve Proje Etki Alanı IV Proje sahasındaki yüzeysel su kaynakları Proje sahası içerisinde sadece Katır Deresi ve Çıkrıkçı Deresi mevcuttur. Proje sınırları içerisinde DSİ 23. Bölge Müdürlüğü nün herhangi bir projesi bulunmamaktadır. Buna ilaveten, proje sahası söz konusu kurumun içme suyu amaçlı mevcut ve planlanan göl ve barajlarının su toplama havzalarında değildir (Bkz. Ek 1). Proje kapsamında mevsimsel akış gösteren dere yataklarının şekli ve akış yönü değiştirilmeyecek, proje faaliyetleri sırasında, akarsuların ve mevsimsel akış gösteren dere yataklarının zarar görmemesi, dere yataklarına ve dere yataklarına ulaşması söz konusu olabilecek yerlere pasa malzemesi, hafriyat atığı, katı ve sıvı atıklar atılmayacak, derelerin yatak şekli değiştirilmeyecektir. IV.2.5 Soğutma suyunun temin edileceği denizel ortamdaki (Karadeniz) canlı türleri (flora-fauna), (bu türlerin tabii karakterleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler; bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları; bu ortamlar için belirlenen koruma kararları, dalga hareketleri, sıcaklık, derinlik, tuzluluk vb) Proje kapsamında kullanılacak soğutma suyunun temin edileceği Karadeniz de yaşayan canlı türleri Ek 14 te sunulan Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü Köyü, Tarlaağzı Mevkiinde Bulunan Termik Santrallerin İşletmesine Dair Ekolojik Rapor da detaylı olarak sunulmuştur. 85

14 IV Saha çalışması ve örneklerin alınması Proje kapsamında yapılan ekoloji çalışmaları (ilkbahar) ve (yaz) tarihlerinde 2 kez olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında, trol teknesi ile 22 mm ağ açıklığına, ağ uzunluğu 20 m ve toplam 120 m olan trol ağı kullanılarak, kıyı şeridinden yaklaşık m açıktan, m derinliklerden ve 2 istasyondan (Bkz. Şekil 60) insitu olarak yapılmıştır. Şekil 60. İstasyon Noktaları Örneklemelerde hedeflendiği doğrultuda; makro bentoz için Vaanveengrap ile dip çamur örnekleri alınmıştır. Zooplankton örneklemesi ise 200 mikronluk, Hensen tipi plankton kepçesiyle bulunulan istasyondaki derinlik dikkate alınarak bulunan noktanın derinliğinden 2 m daha pelajialden örnekler vertikal olarak odaklanmıştır. Fitoplankton örneklemesi için Nansen su örnekleyicisi kullanılmış ve yine bulunulan istasyon için derinliğin yarısından örnek alımı gerçekleştirilmiştir. Toplanan örnekler, zooplankton, fitoplanktonbentoz ve alg örnekleri, %4 lük nötralformalinli, borik asit ile tamponlanmış, deniz suyu içeren kavanozlar içinde fikse edilmiştir. Özellikle Rhodomelaceae ve Corallinaceae de %10 luk HCI kullanılmıştır. Örneklerin değerlendirilmesinde makro-mikro ayrımı yapılmaksızın söz konusu üç istasyona ait deniz faunası da değerlendirilmiştir. Yapılması önerilen proje kapsamında 2 kez olmak üzere gerçekleştirilen saha çalışmasına ait görüntiler Fotoğraf 7 de sunulmuştur. 86

15 Fotoğraf 7. Saha Çalışmalarından Görüntüler IV Örneklerin teşhisi Algler renklerine göre 4 grupta toplanmıştır. Ayrılan algler teşhis anahtarından yararlanılarak tek tek tür teşhisleri yapılmıştır. Türlerin tayininde, Cyanophyta için Anagnostidis ve Komárek (1988), Wehr ve Sheath (2003), Chlorophyta için John ve ark. (2002), Rhodophyta için Kylin (1956), Woelkerling (1983), Irvine ve Woelkerling (1986) den yararlanılmıştır. Balık yumurta ve larvalarının tür tespitinde Dekhnik (1973), Russell (1976), Yüksek ve Gücü (1994) nün önerdikleri sistematik tanımlamalar kullanılmıştır. Balıkların tür teşhislerinde ise Bilecenoğlu ve ark. (2002), Whitehead et all. (1986) den faydalanılmıştır. IV Sucul ekosistem Mikro ve Makro Algler (Fitoplankton ve Makrofitler) Algler su ortamında primer üretici canlılardır. Yapılarındaki pigmentleri sayesinde karbondioksit ve suyu ışığın etkisi ile karbonhidratlara çevirirler, böylece su ortamındaki besin değerinin ve çözünmüş oksijen oranının artmasını sağlarlar. Sonuçta kendi gelişimlerini sağlayarak besin zincirinin ilk halkasını oluştururlar. Bu şekilde üretime olan katkıları ve üst basamaktaki canlılarla olan ilişkileri açısından önem taşımaktadırlar. Proje sahası ve çevresinde var olan Mikro ve Makro Alg listesi örnek alınan istasyonlara göre listelenmiş ve Tablo 34 te verilmiştir. Tablo 34. Fitoplankton ve Makrofitler Listesi Türler CYANOBACTERIA CYANOPHYCEAE GOMPHOSPHAERIACEAE Gomphosphaeriaaponina Kütz 1. İstasyon 2. İstasyon Endemizm IUCN Türkçe isim LR(lc) - Calothrixaerugine LR(lc) - Hydrocoleum lynbyaceu Lyngbyaconfervoides LR(lc) - Lyngbyamajuscula Lyngbyamartensiana Merismopediaglauca Microcoleuswuitneri Microcystisaeruginosa

16 Türler 1. İstasyon 2. İstasyon Endemizm IUCN Türkçe isim OSCILLATORİACEAE Lyngbya aestuarii (Mertens) Liebmann LR(lc) - L. martensiana MeneghiniexGomont PHORMIDIACEAE PhormidiumambiguumGomont LR(lc) - RİVULARIACEAE Calothrix confervicola (Dillw.) C. Ag Rivularia atra Roth Makrofitler RHODOPHYTA CORALLINALES CORALLINACEAE Corallina elongata Ellis & Solander [C. mediterranea Areschoug] C. officinalis Linnaeus SPHAEROCOCCACEAE Sphaerococcus coronopifolius (Goodenough & Woodward) Stackhouse BANGIALES BANGIACEAE Bangia atropurpurea(roth) C.Ag LR(lc) Porphyra leucosticta Thuret P. umbilicalis(l.) Kütz NEMALIALES GALAAURACEAE Scinaia furcellata (Turner) J. Agardh GELIDIALES GELIDIACEAE LR(lc) - Gelidium crinale (Hare ex Turner) Gaillon G. spathulatum (Kütz.) Born G. spinosum (Gmelin) Silva P.melanoidea (Schousb. exborn.) Santelices & Homd GRACILARIALES GRACILARIACEAE Gracilariagracilis (Stackhouse) Steentoft, Irvine & Farnham CERAMIEAE C. rubrum auctorum var. rubrum (Ellis) Ducl LAURENCIEAE Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse POLYSIPHONIEAE Herposiphoniasecunda (C.Ag.) Ambronn LR(lc) - P. elongata (Huds.) Harv P. fucoides (Hudson) Greville PHAEOPHYCEAE ECTOCARPACEAE Ectocarpus siliculosus (Dillw.) Lyngb. SPHACELARIALES STYPOCAULACEAE LR(lc) - Halopteris filicina (Grateloup) Kützing FUCALES SARGASSACEAE Cystoseira crinita (Desfontaines) Bory. C. concatenata (L.) C. Agardh f. Repens Zinova & Kalugina Sargassumacinarum (L.) Setchell CHLOROPHYTA CHAETOPHORALES CHAETOPHORACEAE Entocladiaviridis Reinke LR(lc)

17 Türler ULOTHRICALES ULOTHRICHACEAE Ulothrixflacca (Dillw.) Thuret in Le Jolis 1. İstasyon 2. İstasyon Endemizm IUCN Türkçe isim U. implexa (Kütz.) Kütz U. tenerrima (Kütz.) Kütz U. zonata (Weber&Mohr) Kützing ULVALES ULVACEAE Ulva clathrata (Roth) C.Agardh Ulva compressal Deniz marulu Deniz marulu Ulva flexuosa Wulf D.marulu Ulva lactucal D.marulu Enteromorpha ahleriana(roth) Greville] Ulva rigida C. Agardh Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees CLADOHORALES CLADOPHORACEAE Chaetomorphaaerea (Dillw.) Kütz. Cladophoraalbida (Nees) Kütz C. glomerata(l.) Kütz. var. Glomerata C. hutchinsiae(dillw.) Kütz DICTYOTALES DICTYOTACEAE Dictyota fasciola (Roth) Lam. D. fasciola (Roth) Lam. var. repens (J.Ag.) Ardissone ZONARIAEA Padina pavonica(l.) Thivy IV Sucul ekosistem fauna elemanları Zooplanktonik Organizmalar-Omurgasız Hayvanlar Zooplanktonik organizmaların önemli bir grubunu oluşturan Cladocera ve Copepoda, oldukça küçük, çoğunlukla mikroskobik hayvanların oluşturduğu gruplardır. Cladocera takımına ait türlerin büyük bir çoğunluğu tatlı sularda yayılış göstermektedir. Podon, Euadne ve Penilia gibi cinsleri ise denizeldir. Zooplanktonik organizmaların bir diğer grubu ise Rotifera'dır. Rotifera'ya ait bireylerde oldukça küçük, mikroskobik canlılardır. Büyük bir çoğunluğu tatlısularda yayılış göstermektedir. Denizel tür sayısı tatlısulara göre daha azdır. Proje sahası ve çevresinde var olan Zooplanktonik Organizma Listesi Tablo 35 te verilmiştir. Tablo 35. Zooplanktonik Organizma Türler 1. İstasyon 2. İstasyon Endemizm IUCN Türkçe isim ROTATORİA Asplanchna sp LR(lc) - Synchaeta sp LR(lc) - Hexarthra sp Polyartha sp LR(lc) - Cephalodella sp Brachionus angularis LR(lc) - CLADOCERA Chydorus sphaericus LR(lc) - Daphnia obtusa

18 Türler 1. İstasyon 2. İstasyon Endemizm IUCN Türkçe isim Evadne spinifera LR(lc) - COPEPODA Acartia clausii Acartia latisetosa LR(lc) - Calanipeda aquadulcis Calocala nuspavo Canuella sp LR(lc) - DECOPODA Bracyura larvası Palaemon adspersus Palaemon elegans Palaemon longirostris Palaemon serratus Palaemon xiphias LR(lc) - MOLLUSCA Bivalvia veliger larvası LR(lc) - Gastropoda larvası ISOPODA Dynamene bifida Dynamene edwardsi Dynamene magnitorata OSTRACODA Acantocythereis hystrix LR(lc) - Aurila speyeri Bentik Organizmalar-Omurgasız Hayvanlar Denizlerde, bentik faunanın popülasyon, verimlilik ve beslenme ilişkileri anlaşılabilmiştir; akarsularda biraz daha iyi bilinmektedir. Denizlerdeki bentik faunanın dağılımı, beslenme, gelişme ve üremeleri için farklı gereksinimlerinin olması sonucu, son derece heterojendir. Bu gereksinimler büyük ölçüde, oksijen içeriğindeki değişimler ve besin için gereken canlı ya da ölü organik madde girdisi gibi, yaşam ortamlarındaki değişimlerden ve mevsimsel değişimlerden etkilenir. Bentik organizmalar ya bu değişikliklerin üstesinden gelebilecek uyumsal mekanizmalara sahiptirler ve uygun koşulları beklemek için durağan evreye girerler ya da ölürler. Bentik canlıların dağılımları, gelişimleri, verimlilikleri ve üreme potansiyelleri çevresel parametre değişikliklerine karşı uyum yeteneklerine bağlıdır. Bentik hayvanlar son derece çeşitlidir ve protozoalardan büyük makro omurgasızlar ve omurgalılara kadar neredeyse tüm şubelerle temsil edilirler. Bu gerçek, heterojen habitat, beslenme, gelişme, üreme, ölüm ve davranış özellikleri ile birleşince bu hayvanların bütünsel ve fonksiyonel bir yaklaşımla ele alınmalarını son derece zorlaştırmaktadır. Proje sahası ve çevresinde var olan Bentik Organizma Listesi Tablo 36 da verilmiştir. Tablo 36. Bentik Organizma Listesi-Omurgasız Hayvanlar Tür 1.İstasyon 2.İstasyon Endemizm IUCN CNİDARİA Scyphozoa Aurelia aurita MOLLUSCA GASTROPODA MESOGASTROPODA Hydrobiidae Hydrobia Hydrobiaventrosa (Montagu, 1803) Valvatasp Türkçe ismi Deniz anası 90

19 Tür 1.İstasyon 2.İstasyon Endemizm IUCN Türkçe ismi Theodoxusfluviatilis (Linnaeus, 1758) Bittiumreticulatum (da Costa, 1778) LR(lc) RissoasplendidaEichwald, VENEROİDA SEMELİDAE Abra Abra segmentum (Recluz, 1843) POLYCHAETA Eulaliapusilla Dynamene magnitorata OSTRACODA Acantocythereis hystrix LR(lc) Aurila speyeri ANNELİDA Polychaeta Eunicevittata Glycerarouxii Harmothoespinifera Kefersteinia cirrata + _ + LR(lc) Omurgalı Hayvanlar-Balıklar Balıklar, sucul sistemlerdeki besin zincirinin üst halkasında yer alan önemli biyolojik bileşenlerdir. Ekolojik olarak alg, zooplankton ya da bentik canlılarla beslenen balıklar su içerisindeki zincirin en üst halkasında yer almaktadırlar. Zincirin daha üst halkalarına da kuşlar ve nihayet insanlar tamamlamaktadır. Ekolojik olduğu kadar ekonomik önemleri bakımından da önemli bir girdi kaynağını oluşturmaktadırlar. Hareket halinde bulunan balıklar limanları, beslenme, barınma ve üreme yeri olarak kullanmaktadırlar. Bölgede tespit edilen başlıca balık türleri Tablo 37 de IUCN, Bern ve Endemizm kapsamında değerlendirilerek verilmiştir. Tablo 37. Balık Tür Listesi Türler 1.İstasyon 2.İstasyon İlkbahar Dönemi Yaz Dönemi IUCN Türkçe isim Üreme Dönemi RAJIDAE Raja clavata Vatoz ENGRAULIDAE Nisan Hamsi Engraulis encrasicolus Ekim GADIDAE Merlangius merlangus Mezgit Tüm Yıl MULLIDAE Nisan Barbun Mullus barbatus - Eylül CARANGIDAE Trachurus trachurus Nisan- İstavrit Trachurus mediterraneus Eylül Trachurus radiatus URANOSCOPIDAE Kurbağa Nisan Uranoscopus scaber balığı Ağustos PLEURONECTIDAE Platichthys flesus luscus BOTHIDAE Arnoglossus kessleri GOBIIDAE Neogobius melanostomus Kaya balığı Gobius paganellus Gobius niger SCOPHTHALMİDAE

20 Türler 1.İstasyon 2.İstasyon Scompthalnus maeoticus TRACHINIDAE Trachinus drago İlkbahar Dönemi Yaz Dönemi IUCN Türkçe isim Trakonya Üreme Dönemi Bu balık türlerinin üreme dönemleri ile ilgili değerlendirme yapılacak olursa kıkırdaklıları temsil eden Raja clavata ovipar üreme stratejisi izledikleri için yani iç döllenme dış gelişim yapılacak olan inşaat gibi aktiviteler bu türleri etkilemeyecektir. Çünkü insan aktivitesinin yoğun olduğu bölgeler, türün (ergin bireyin) üreme döneminde uzaklaştığı bölgeler olur. Diğer kemikli balık türlerinin arazi bölgesi için üreme dönemleri yıl içerisinde hangi aylara geldiği ve bu çalışmadan öncesinde tarafımızdan yapılmış örneklemelerden elde edilen üreme periyotları Tablo 37 de verilmiştir. Kemikli balıklarda da deniz pelajialine yumurtalarını bıraktıkları için inşaat sırasında ve sonrasında türlerin üreme alanları için bir zarar olacağı düşünülmemektedir. IV Sonuç ve değerlendirme Proje etki alanında balıkçılık faaliyetleri bulunmaktadır. Proje sahasına en yakın balıkçılık faaliyetleri bölgede yer alan balıkçı barınağının hemen arkasındaki alanda yapılabilmektedir. Tarlaağzı ve Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağında 20 tanesi olta, ağ kayığı; 12 tanesi özel tekne olmak üzere toplamda 32 tekne bulunmaktadır. Planlanan faaliyet inşaat aşamasında sucul sistemi olumsuz olarak etkileycektir. Deniz ortamında özellikle balıklar, bentik omurgasızlar ve algler zarar görebilcektir. Ancak bu etki küçük bir alanda söz konusu olacaktır. Var olacak etkiyi hafifletici önlemlerin başında türlerin yeni ortama adaptasyonunun sağlanabilmesi için inşaat çalışmalarının mevsimlere yayılarak yapılması uygun olacaktır. Su alma ve deşarj boru hatlarının inşaat faaliyetleri son bulduğunda ise zarar gören sistm canlıları kısa bir süre sonra aynı ortama girmeye başlayacaktır (Bkz. Ek 14). Türler örnekleme yapılan istasyon içlerinde çok yoğun popülasyon oluşturmadığından türlerin geleceğini tehdit altına alan bir durum söz konusu değildir. Ayrıca örneklemesi yapılarak alanda teşhisi yapılan türler içinde IUCN listesinde yer alan türler bulunmamaktadır. IV.2.6 Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme, kullanma, sulama suyu, elektrik üretimi, baraj, göl, gölet, su ürünleri üretiminde ürün çeşidi ve üretim miktarları, su yolu ulaşımı tesisleri, turizm, spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları, diğer kullanımlar) Bartın İli sınırları içerisinde Bartın Projesi kapsamında yapılmakta olan ve yapılması planlanan baraj ve hidroelektrik santral (HES) projeleri Tablo 38 de verilmiştir. Tablo 38. Bartın İli nde Yapılması Planlanan/Yapılmakta Olan Baraj ve HES Projeleri Parametre Projenin Adı Kirazlıköprü Barajı Kozcağız Barajı Arıt Barajı Kışla Sel Kapanı Yağış Alanı (km 2 ) Yıllık Ortalama Su (hm 3 ) 513,73 171,20 117,5 60 Çekilen Su (hm 3 ) 482,8 20,63 4,63 0 Tipi Kaya Dolgu Toprak Dolgu Toprak Dolgu Toprak Dolgu 92

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran,2012 1 ÇALIŞMA KOMİSYONU Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Jeoloji Mühendisleri

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL ARALIK 2006 Hazırlayan Uluslararası Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti. Sahrayı Cedit Mahallesi Golden Plaza B Blok No:31 Kat:6 Daire:12 Kozyatağı

Detaylı

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır:

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır: 4 KÖPRÜNÜN İZMİT KÖRFEZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 4.1 GİRİŞ Gebze Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi nin denizdeki bölümü kuzeyde Dilovası ile güneyde Hersek Burnu (KM 4+174 ila KM 7+236) arasında İzmit Körfezi

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i ŞEKİLLER...

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU Burdur Gölü Havzası Mermer Ocakları Raporu 1. Baskı Haziran 2014 ISBN: 978-605-01-0623-7 Tasarım Dijle Göksoy Konuk Teknik Hazırlık: Patika Ajans Mat. Rek. Org.

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı