LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u"

Transkript

1 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) LIFE Düzce Fabrika 2.Organize Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) Fax: (0380) LIFE stanbul Bölge Müdürlü ü Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa Haziran 2008 no.12 Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:4/A (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342) Pera da bir zaman yolculu u fl merkezine Ferroli dokunuflu

2 Merhaba, Yaz geliyor. Sektör hareketlenmeye bafllarken sektörel aktiviteler de h z kazan yor. Nisan bafl nda Denizli Do algaz, may s bafl nda Yap stanbul ve ISK Sodex fuarlar nda yer ald k. Sektörün nabz n n att bu fuarlarda Düzce deki fabrikam z n ilk üretimi olan radyatörleri hem yerli hem de yabanc müflterilerin be enisine sunduk; ayr ca Ferroli taraf ndan gelifltirilen di er yeni s tma ve so utma ürünlerinin de lansman n gerçeklefltirdik. Fabrikam zdan ilk ihracat 16 Nisan 2008 tarihinde Bosna Hersek e gerçeklefltirildi. Törene devlet protokolünden Düzce Valisi Bülent K l nç, Düzce Belediye Baflkan Mehmet Kelefl, Düzce l Emniyet Müdürü Saim fllek, Düzce Sanayi ve Ticaret Odas Baflkan Metin Büyük ve DESOB Baflkan Mustafa Kay kç kat ld. Bildi iniz gibi bu y l Enerji Verimlili i Y l. Bizler de bu ba lamda Türkiye nin en önemli teknik üniversitelerinden biri olan Y ld z Teknik Üniversitesi ile bir proje gerçeklefltirdik; Ferroli markas n n zaten Avrupal otoritelerce onaylanm fl olan enerji verimlili ine katk s n YTÜ yetkililerinin de kat ld bir bas n kahvalt s nda anlatt k. Bu konudaki haberler bas nda yer ald. Reklam kampanyam z n ikinci yo un aya may s ay n n üçüncü haftas bafllad ; gazete ilanlar yla haziran sonuna kadar desteklenecek. Tüketici kampanyas n n ön plana ç kar ld kampanyada daha önceki kampanyada yer almayan klima filmleri de var. Bu arada, bas n resepsiyonu flubat ay nda gerçeklefltirilen ve yo un talep gören stanbul daki talyan zi isimli kitab m z n yeni bask s yap ld. Özel bask s yla kültür-sanat, ifl dünyas ve akademik çevrelerde de büyük be eni toplayan ve arflivlerde önemli bir yere sahip olacak kitap, kitapevlerinde sat lmaya baflland. Bu say m zda ayr ca, Sur Yap Onur Park projesini, talya gezimizi, fuar kat l mlar m zla ilgili daha detayl bilgileri, yetkili sat c ve servislerimizle yap lan söyleflileri, ödüllü bulmacam z ve bas nda Ferroli bölümlerini bulabilirsiniz. Her fley gönlünüzce olsun. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür önsöz Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Bizim Matbaa Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

3 Portre 11 Bu say n n konu u Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu. Aram za Kat lanlar 10 Ferroli ailesine yeni kat lanlar. Rönesans n baflkentleri 14 Ferroli, 4-7 Nisan 2008 de talya n n Roma ve Floransa flehirlerine bir gezi düzenledi. Ferroli yetkili sat c lar ve Ferroli nin iflbirli i içinde oldu u firmalar n yetkililerinden oluflan 55 kiflilik grup, sanat ve e lence dolu üç keyifli gün geçirdi. çindekiler Yetkili sat c lar ve teknik servisler 20 Bu say n n konuklar Orijinal Teknik, flbilir Mühendislik, Ifl n Teknik ve Yaylakent. Haberler 5 Enerji Verimlili i Y l nda Ferroli den YTÜ onayl çözüm. Ferroli, Karadeniz yap lanmas n Ordu ile sürdürüyor. Ferroli Türkiye Üretim Üssü nden ilk ihracat Bosna-Hersek e yap ld. Yetkili sat c lar K br s tayd. Umre program. Ferroli, Yap Fuar nda sektörün temsilcisi oldu. Sodex Fuar nda yeni ürünler sergilendi. Mesir Sanayi Ticaret Fuar, Manisa da yap ld. 4. Egegaz Denizli Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Fuar. Ferroli den bir okul laboratuar daha. Ferroli, Bilgi Üniversitesi nin konu u oldu. Kariyer Fuar ndan Ferroli CV havuzuna. Karfest 2008 de Ferroli den genç sporculara destek. Yüzde 30 daha verimli klima: Ferroli Charm Inverter. Hangi firma, hangi Ferroli ürününü tercih etti? Bulmaca 22 Pera da bir zaman yolculu u 12 Ferroli nin stanbul daki talyan zi adl kitab nda yer alan mekanlar, yazar Burçak Evren nin rehberli inde gerçeklefltirilen bir bas n turuyla, medya mensuplar na tan t ld. fl merkezine Ferroli dokunuflu 18 Onur Ofis Park, Sur Yap n n ideal koflullarda yaflayan insan amac na bire bir hizmet eden bir ifl merkezi. Bu fl k ve konforlu ifl merkezinin s tma-so utma-havaland rma sistemleri için iflbirli i yap lan firma ise Ferroli. Bas n Kupürleri 23 Haberler Enerji Verimlili i Y l nda Ferroli den YTÜ onayl çözüm Ferroli, küresel çevre sorunlar ve enerji krizinin derinleflti i günlerde enerjiyi her noktada verimli kullanan ürünlerini ba ms z bir kurulufl olan Y ld z Teknik Üniversitesi ne onaylatt. Çal flman n ayr nt lar n paylaflmak üzere 7 May s 2008 de Swissotel de bir toplant düzenlendi. Toplant da bilgi veren Ferroli ve YTÜ yetkilileri özellikle yo uflmal kombilerin enerji verimi ve tasarruf sa lamas n n üzerinde durdu. Yo uflmal kombiden elde edilen s verimlili i yüzde 109 iken konvansiyonel kombilerde bu oran n yüzde 93 oldu unu belirten yetkililer, aradaki bu yüzde 17 lik fark n Türkiye deki toplam tüketim aç - s ndan çok önemli oldu unu belirttiler. Türkiye de yaklafl k olarak 3,5 milyon kombi kullan ld n vurgulayan Ferroli yetkilileri, tüm Türkiye de konvansiyonel yerine yo uflmal kombi kullan lmas durumunda Türkiye nin do algazdan yapaca tasarrufun y ll k ortalama 762 milyon YTL olaca n n alt n çizdi. Enerji verimlili inin önemine dikkat çeken Ferroli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, Yak n gelecekte insanl bekleyen zorluklar göz önüne al nd nda bireysel ve kurumsal olarak hepimize birçok görev düflüyor. Bu çal flmay 2008 Enerji Verimlili i Y l nda yapmaktan memnunuz, dedi. YTÜ Makine Fakültesi Dekan Yard mc s Nurten Vardar ise s tma-so utma sektöründe faaliyet gösteren bir firma için ilk defa bu tür bir çal flma yapt klar n belirtti. Ferroli Domicompact F 24 (Hermetik, Dijital), E Concept 25 C (Yo uflmal ) ve Divatop F 24 (Hermetik) kombiler üzerinde yap lan testler TSE nin akredite cihazlar yla Pendik Is Laboratuar nda hayata geçirildi. Ferroli ürünlerinin verimlili i, s cak kullanma suyunun s nma süresi, bas nc ve debisi, çevre dostu olma özellikleri üzerine yap lan testler TS EN 483, TS EN 625, TS EN 677 standartlar na uygun bir flekilde gerçeklefltirildi. Böylece CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahip Ferroli ürünleri ba ms z ve sayg n bir teknik üniversiteden onay alan ilk ve tek marka oldu. Ferroli, Karadeniz yap lanmas n Ordu ile sürdürüyor Ferroli, Karadeniz bölgesinde gaz da t m n n yayg nlaflmas na paralel olarak bölgedeki yetkili sat c a n geniflletiyor. Bu çal flmalar çerçevesinde 26 Nisan 2008 de Ordu yetkili sat c s Bil Yap nflaat Ltd. fiti. nin aç l fl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler taraf ndan gerçeklefltirildi. Aç l fl törenine Güler in yan s ra Ordu mülki amirleri kat ld. Törende bir konuflma yapan Ferroli Sat fl Pazarlama Direktörü Ahmet Zorlu, Karadeniz de devam eden yap lanma çal flmalar n 2009 y l sonuna kadar tamamlamay planlad klar n aktard. En temel hedefimiz Ferroli ürünlerinin kalitesini, ifl ortakl kurdu umuz firmalar arac l yla bölge halk na ulaflt rmak dedi. Ordu da do algaz n flehir içine da t m yla ilgili altyap çal flmalar sürüyor ve do algaz n 2008 y l n n sonunda tüketiciye ulaflt r lmas amaçlan yor. 4 5

4 Haberler Ferroli Türkiye Üretim Üssü nden ilk ihracat Bosna-Hersek e yap ld Ferroli, Düzce II. Organize Sanayi Bölgesi ndeki fabrikas nda üretilen çelik panel radyatörlerin ihracat na bafllad. lk ihracat n gerçekleflmesi nedeniyle 16 Nisan 2008 de Düzce Fabrikas nda düzenlenen törende, Bosna Hersek e adet çelik panel radyatörün ihraç edildi i duyuruldu. Törene devlet protokolünden Düzce Valisi Bülent K l nç, Düzce Belediye Baflkan Mehmet Kelefl, Düzce l Emniyet Müdürü Saim fllek, Düzce Sanayi ve Ticaret Odas Baflkan Metin Büyük ve DESOB Baflkan Mustafa Kay kç kat ld. Törende bir konuflma yapan Düzce Valisi Bülent K l nç, Ferroli nin Düzce deki fabrikas n n önemine de inerek Fabrika sadece bölgede istihdam de il, Türkiye ekonomisine ciddi Yetkili sat c lar K br s tayd K br s, Nisan 2008 tarihleri aras nda Ferroli yetkili sat c lar n a rlad. Girne deki Merit Crystal de kalan grup, üç günlük gezi kapsam nda Girne nin yan s ra Lefkofla ve Ma usa gibi flehirleri de gezme f rsat buldu. Ferroli den Hande Sinan, Cenk Alaybeyo lu, Oral O uzer ve Feza Zeki de bu seyahatte, yetkili sat c lar yaln z b rakmad lar. bir katk yarat yor dedi. Ferroli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç ise flunlar söyledi: Ferroli Grubu nun Türkiye ye güveninin önemli bir simgesi olan fabrikam zda üretilen ürünleri ihraç etmenin gururunu yafl yoruz y l nda tam kapasite üretime geçilmesiyle birlikte, birçok ülke Ferroli nin burada üretti i radyatörlerle tan flacak. Ferroli Türkiye Fabrika Müdürü Levent Su da, 2006 eylül ay nda temeli at lan fabrikan n mart 2008 de üretime bafllamas n n ve bir ay gibi k sa süre içerisinde de Avrupa ya ilk ihracat gerçeklefltirmesinin mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Düzce Fabrikas n n 2009 y l nda tam kapasite çal flmaya bafllamas yla birlikte metre tül lük üretimin Türkiye de yap lmas planlan yor. Umre program Ferroli, yetkili sat c lar için, bu y l da Umre program gerçeklefltirdi May s 2008 de tarihleri aras nda düzenlenen Umre program na 64 kifli kat ld. 7 gece 8 günlük programda yetkili sat c lar, iki gün Medine de, befl gün ise Mekke de konaklad lar. Ferroli den Gökhan Koçyi it, Yener Afl ve Semra Bat r da gezide haz r bulundu. Mesir Sanayi Ticaret Fuar, Manisa da yap ld 468 nci Uluslararas Mesir Festivali dolay s yla bu y l 15. kez organize edilen Mesir Sanayi Ticaret Fuar, Mart 2008 de gerçeklefltirildi. Aç l fl Baflbakan Recep Tayip Erdo an taraf ndan yap lan ve Manisa Belediyesi Fuar Merkezi nde gerçeklefltirilen fuara, 103 firma kat ld. Mesir Sanayi Ticaret Fuar, Manisa Valili i himayesinde, Manisa Belediyesi öncülü ünde, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas ile iflbirli i halinde ve TOBB deste i ile düzenleniyor. Befl günde, 300 bin kiflinin ziyaret etti i fuarda beyaz eflya, biliflim, teknoloji, mobilya, dekorasyon, e itim, g da ve otomotiv sektörleri yer ald. Ferroli de, Yavuz Oral n temsil etti i Oral Mühendislik ve Hüseyin Akgün ün temsil etti i Akes Mühendislik firmalar yla fuara kat ld. Fuarda, Ferroli Ege Bölge Müdürü U ur Pelteko lu da haz r bulundu. Ferroli stand n ziyaret eden Manisagaz Bölge Müdürü Bekir Selçuk ve Manisagaz Bölge Müdür Yard mc s Volkan Alt nok, Manisa da 2008 y l sonuna kadar 50 bin aboneye ulaflmay hedeflediklerini aç klad. Ferroli, Yap Fuar nda sektörün temsilcisi oldu Ferroli, 30 Nisan-4 May s 2008 de gerçeklefltirilen Yap Fuar nda s tma- so utma sektörünü temsilen tek firma olarak yer ald. Yap Fuar na alt nc kez kat lan Ferroli, ürün gam nda yer alan yo uflmal ve konvansiyonel kombi, klima, termosifon ve radyatörlerle büyük ilgi toplad. Ferroli, Yap Fuar nda enerji tasarrufuyla ön plana ç kan yo uflmal kombilerden E Concept 25 C, E Concept 50 A n n yan s ra konvansiyonel kombilerden Domiproject, Domicompact, New Elite, Domina Oasi yi sergileyerek fark n gözler önüne serdi. Ferroli ayr ca, so utma grubundan A s n f Charm Inverter ve Sorriso klimalar n Yap Fuar nda tüketicilerle de buluflturdu. Sodex Fuar nda yeni ürünler sergilendi Ferroli, 10. kez kat ld Sodex Fuar nda tüketicilerin ve do an n ihtiyaçlar n göz önüne alan, yeni özellikleriyle birçok fayday bir arada sunan ürünlerini tan tt. Ferroli fuarda flu anda piyasada olan konvansiyonel kombilerinden Domiproject, Domicompact Dijital, New Elite, Domina Oasi nin yan s ra ayn gruba eklenen Domitech ve Divatop F37 yi sergiledi. Ayr ca yo uflmal kombilerden Econcept 25 C, Econcept 50 A ve piyasaya sürülecek olan yeni yo uflmal kombiler Econcept Tech 25 ve 35 C, Econcept 101, Domicompact F 24 ve 30 B, Energy Top 80 ve 125 i profesyonellerin be enisine sundu; A s n f Charm Inverter, Space ve Sorriso klimalar tüketiciyle buluflturdu. Düzce Fabrikas nda üretilen radyatörler ile Calypso termosifon ve termo boyler, fer boyler de ilk kez Sodex Fuar nda sergilenen ürünler oldu. Proje sorumlulu unu Ferroli Pazarlama Uzman Baha Sönmez in gerçeklefltirdi i fuarda, ziyaretçiler Ferroli restoran nda talyan yemeklerini ve flaraplar n tatma f rsat da buldular. Egegaz Denizli Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Fuar Denizli EGS Kongre ve Fuar Merkezi nde, Mart 2008 de gerçeklefltirilen 4. Egegaz Denizli Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Fuar nda Ferroli de haz r bulundu. Fuarda Ferroli Genel Müdürlü ü; Sat fl Pazarlama Koordinatörü Ahmet Zorlu, Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, Teknik Servis Müdürü Ça r Ero lu taraf ndan temsil edildi. Fuara ayr ca, Denizli yetkili sat c lar Fetih Do algaz, Tozak Mühendislik, fiimal Do algaz, Tuzcu Is Grup, Dünya Is tma firmalar ile Denizli teknik servisleri Ant iç Is tma, As Gaz ve Beken Teknik kat ld. 6 7

5 Haberler Karfest 2008 de Ferroli den genç sporculara destek Ferroli, 29 fiubat-2 Mart 2008 tarihleri aras nda Uluda da gerçeklefltirilen Karfest 2008 Kayak ve Snowboard Yar fllar nda yan sponsor olarak farkl ülkelerden gençlere destek verdi. Özel Yüzy l Ifl l Okullar n n öncülü ünde bu y l dördüncüsü düzenlenen yar fllarda 12 farkl ülkeden yafl aras 76 sporcu yar flt. Bu y l uluslararas nitelik kazanan Karfest de Ukrayna Kayak Milli Tak m birinci, Gürcistan ikinci, 24 sporcusuyla yar fllarda baflar l bir performans sergileyen Türk Milli Tak m ise üçüncü oldu. Yar fllarda dereceye girenlere ödülleri Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç taraf ndan verildi. Düzenlenen bas n toplant s nda bir konuflma yapan Çetin Çakmakç Karfest gibi, gençleri erken yafllardan itibaren spor yapmaya teflvik eden organizasyonlar çok önemsiyoruz. 12 ülkenin gençleri aras nda yaflanan bu güzel buluflmaya katk da bulundu umuz için mutluyuz, dedi. Kariyer Fuar ndan Ferroli CV havuzuna Harbiye deki Askeri Müze de, Nisan 2008 de düzenlenen Kariyer Panay r na kat lan Ferroli nin stand ndan ziyaretçi eksik olmad. Panay ra, nsan Kaynaklar Yöneticisi Neslihan Ercanl ile Ferroli Pazarlama Uzman Hande Sinan kat ld. Ferroli ye baflvuruda bulunan çok say da kiflinin CV si, de erlendirilmek üzere nsan Kaynaklar departman nda oluflturulan CV havuzuna aktar ld. Ferroli den bir okul laboratuar daha Sosyal sorumluluk çal flmalar çerçevesinde çeflitli illerdeki okullara Is tma- So utma Laboratuar kazand - ran Ferroli, son olarak Manisa Polinas Endüstri Meslek Lisesi nde bir laboratuar daha açt. 16 May s 2008 tarihinde gerçeklefltirilen aç l fla TBMM eski Baflkan Bülent Ar nç, Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, Ferroli Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, Ferroli Ege Bölge Müdürü U ur Pelteko lu nun yan s ra Manisa Valisi Celalettin Günenç ve Manisagaz Bölge Müdürü Bekir Selçuk da kat ld. Aç l flta Ar nç ve Çakmakç n n yan s ra Polinas Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Adil Bircan, Enfa Is Sistemleri nden Cüneyt Kamal ile Manisagaz Bölge Müdürü Bekir Selçuk da birer konuflma yapt lar. Ferroli, Bilgi Üniversitesi nin konu u oldu Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu ve Pazarlama Uzman Hande Sinan, nisan ay nda Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü nün Reklamda Vakalar adl dersine konuk oldu. Alev Alagöz Ero lu ve Hande Sinan, bu ders kapsam nda Ferroli nin pazarlama iletiflimi ve stratejisini ö rencilerle paylaflt. Y llar içinde yap lan iletiflim faaliyetleri sayesinde Ferroli nin imaj n n kullan c lar gözünde nereden nereye geldi inin, yap lan iletiflimin sat fllara ve marka bilinirli ine katk lar n n anlat ld derste, ayr ca ö rencilerin sorular yan tland ve Ferroli reklam filmlerinin gösterimi yap ld. Çetin Çakmakç, DOSIDER YK üyesi oldu Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, Do algaz Cihazlar Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (DOS DER) Yönetim Kurulu üyeli- ine seçildi. Çakmakç, daha önce DOS DER in Onur Kurulu üyesi olarak görev yap yordu. BS Pres Fabrikas, Ferroli ürünleriyle donat ld Dünyada 6 fabrikas bulunan, özel presleri ve kal plar yla Seat, Audi, Mercedes gibi kurulufllar n da tedarikçisi olan BS, Gebze de 10 milyon Euro luk bir yat r mla pres fabrikas kurdu; bütün s tma-so utma ve proses sistemlerinde de Ferroli ürünlerini kulland. 30 bin metrekare üzerine kurulu BS Pres Fabrikas prosesi RHV kw so utma kapasiteli ve12 metre uzunlu- undaki özel üretim chiller cihaz ile so utuluyor.1550 kw chiller, Türkiye de çal flan en büyük chiller olarak Ferroli mühendislerinin ve Ar-Ge grubun baflar s nda özel bir yere sahip. Ürünün so utma veriminin (EER) 3.00 olmas da sistem iflletme maliyetlerini düflürmesi aç s ndan ayr ca önemli. Fabrikan n 6 bin metrekare üzerine kurulu yönetim binas ise 1060 kw prexterm kazan ve modülasyonlu Johannes brülör ile s t l yor; so utma ifllemi de RHV kw l k 8 metre uzunlu unda ikiz vidal Bitzer Komprsörlü Shell-Tube evaparatöre ait chiller ile sa lan yor. Fabrikaya ayr ca 100 adet gizli tavan tipi ve 20 adet yer tipi fan coil yerlefltirilmifl. Yüzde 30 daha verimli klima: Ferroli Charm Inverter Ferroli, yeni ürün serisi Charm Inverter klimalar ile birçok fayday bir arada sunuyor: Yüzde 30 daha fazla verim, çevre dostu özellikler ve kullan c için daha sa l kl ve konforlu bir ortam. leri teknoloji ürünü DC Inverter sayesinde istenilen s ya daha h zl ulaflan Ferroli Charm Inverter klimalar evlerde ve ofislerde konforlu ortamlar sa l yor. Ekonomik ömürleri daha k sa standart inverterlar yerine ikiz rotary kompresor teknolojisinin kullan ld Ferroli Charm Inverter klimalar, ayn zamanda sessiz ve titreflimsiz çal fl yor. Söz konusu teknoloji, kliman n düflük kapasitelerde bile yüksek verimli çal flmas n mümkün k larken toplamda yüzde 30 daha fazla verim sa l yor. A s n f s tma-so utma performans na sahip klimalar, çevre dostu R410 A gaz kullanmalar yla da dikkat çekiyor. Tüm bunlar n yan s ra Ferroli Charm Inverter klimalar, anti bakteriyel filtreler sayesinde mikroplar n yay lmas n n önüne geçerek daha sa l kl ortamlar oluflturuyor. Ferroli nin konut tipi klima grubu Charm Inverter n yan s ra Multi Fex Inverter, A S n f Flat, A S n f Space Duvar Tipi, Smile D Yüksek Bas nçl Kanall, Kaset ve Salon tipi klimalardan olufluyor. 8 9

6 Aram za kat lanlar Portre Alev Alagöz Ero lu AYHAN ÖZEL 1975, Düzce do umlu Pendik Endüstri Meslek Lisesi mezunu. Düzce TV de program sunucusu, Divapan A.fi. de yönetici asistan - idari ifller sorumlusu, Eksas A.fi. ve Delta G da da insan kaynaklar -idari ifller sorumlusu olarak çal flt. Nisan 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda nsan Kaynaklar Görevlisi olarak çal flmaya bafllad. SERKAN AYDIN 1979, stanbul do umlu da Anadolu Üniversitesi Halkla liflkiler Bölümü nden mezun oldu. Ayd n Nakliyat ta ön muhasebe görevlisi, Yap Kredi Bankas ve Park Holding de güvenlik görevlisi olarak çal flt ktan sonra nisan 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Sevk yat Görevlisi olarak göreve bafllad. AYfiEN NALBANT ÇUKUR 1981, Tekirda do umlu Trakya Üniversitesi flletme Bölümü mezunu. Hema Endüstri A.fi. de maliyet muhasebe eleman, Korteks A.fi. de sistem gelifltirme mühendisi, Hattat Tar m da maliyet muhasebe uzman olarak çal flt. Nisan 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Maliyet Muhasebesi Görevlisi oldu. NEF SE EROL 1983, Isparta do umlu y l nda Bal kesir Üniversitesi Sa l k Yüksek Okulu Ebelik Bölümü nden mezun oldu. Bal kesir Cepni A. Yalç n Sa l k Oca nda ve Savafltepe So ucak Sa l k Oca nda vekil ebe, Bigadiç Termal Devre Mülk te iflyeri hemfliresi olarak çal flt ktan sonra, Ferroli Düzce Fabrikas nda nisan 2008 de flyeri Hemfliresi olarak göreve bafllad. BURAK FELEK 1983, stanbul do umlu Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunu. Bo aziçi E itim ve Dan flmanl k ta yönetici yard mc s, Teta Kazan da makine mühendisi olarak çal flt. May s 2008 de Ferroli stanbul Bölge Müdürlü ü nde Sat fl Sorumlusu oldu. SERHAT KOVANCI 1978, stanbul do umlu y l nda Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. TAV Havalimanlar Holding te sat n alma mühendisi olarak çal flt. Nisan 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Vardiya Mühendisi olarak görev ald. SA LYAS USTA 1982, Ankara do umlu y l nda K r kkale Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Borpan Panel Radyatör de üretim bak m mühendisli i görevinden bulunduktan sonra may s 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Üretim Mühendisi olarak göreve bafllad. SERKAN ÖZTÜRK 1981 y l nda do du. Özar Elektrik Ltd. fiti. de sat fl temsilcisi, Enpay A.fi. de planlama mühendisi, Winsa A.fi. de üretim planlama mühendisi olarak görev ald. May s 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Üretim Planlama Mühendisi olarak çal flmaya bafllad. LHAN ESK NAY 1956, Kocaeli do umlu de zmit Teknik Lisesi Elektrik Bölümü nden mezun oldu. Procter&Gamble da teknik ambar sorumlusu, Eksimor da üretim sorumlusu, Borpan Panel Radyatör de koordinatör olarak çal flt. Ocak 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Bak m ve Teknik fller Formeni olarak çal flmaya bafllad. MUSTAFA DORAK 1980, Düzce do umlu Anadolu Üniversitesi flletme Bölümü mezunu. T rsan Lojistik de stok kay t uzman, Çetinkaya Otomotiv de yedek parça sorumlusu, JTI da sat fl temsilcisi olarak görev ald ktan sonra flubat 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Depo ve Ambar Görevlisi olarak çal flmaya bafllad. Düzce Fabrikas nda göreve bafllayan di er arkadafllar m z Vedat Kurt Presci Mart 2008 Mustafa Özcano lu Paketleme flçisi Mart 2008 Murat Alkan Elektrikçi Mart 2008 Kamil Tozup Mekanikçi Mart 2008 H d r Halisdemir Paketleme flçisi Mart 2008 Niyazi Duran Paketleme flçisi Mart 2008 Serkan fien Elektrikçi Mart 2008 lknur Sa lam Ofis Görevlisi Mart 2008 Derya Tekgül dari fller Eleman Mart 2008 Ali Coflkun dari fller Eleman Nisan 2008 dris Dan fl Kaynak Operatörü Nisan 2008 Ozan Aslan Kaynak Operatörü Nisan 2008 Ercan Baylan Kaynak Operatörü Nisan 2008 Serdar Bektafl Kaynak Operatörü Nisan 2008 Yakup fiahinflah Aflç May s 2008 Halil Öney Mekanikçi May s 2008 Harun Öney Kaynak Operatörü May s 2008 Serkan Ersoy Kaynak Operatörü May s 2008 Abdülkadir Karaduman Kaynak Operatörü May s 2008 Muharrem Metin Kaynak Operatörü May s 2008 Hasan Ali Bak rtafl Kaynak Operatörü May s 2008 Ali R za Alan Test Grubu May s 2008 Engin Muslu Kaynak Operatörü May s 2008 Gökhan Özkurt Test Grubu May s 2008 Ferroli nin gülen yüzü Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, 1971'de stanbul'da dünyaya geldi. 1993'de Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun oldu. Çal flma hayat na medikal sektörde pazarlama asistan olarak bafllayan Ero lu, pazar araflt rma analisti olarak Paflabahçe'de, ard ndan ticari pazarlama uzman olarak Ege Seramik'te çal flt. Ferroli ailesine 1999'da pazarlama yöneticisi olarak kat ld ve 2004 y l nda pazarlama müdürlü ü ne terfi etti. Ero lu Ferroli markas n do ru noktaya tafl - makla ilgili sorumlulu un benim de parças oldu- um departmana ait oldu unu düflünmek bana güç veriyor, diyor. Ve flöyle devam ediyor: Ferroli'de çal flmaya bafllad ktan k sa süre sonra patlayan ekonomik kriz yaklafl k iki sene elimizi ve kolumuzu ba lad. Buna ra men sonras nda iyi bir ç k fl yakalam fl olmam z, markaya inanan bir tak m n parças olmakta yat yor. Ferroli de geçirdi im dokuz seneden sonra flöyle diyebilirim: Ferroli benim için sevdi im insanlarla huzur içinde ve keyif alarak, "benim ben olarak çal flt m" firma. Dönüp bakt mda ald m z yolu görmek beni inan lmaz mutlu ediyor. Ero lu, Ferroli Türkiye yi vizyonu genifl, insani de erleri yüksek bir firma olarak tan ml yor. Sektördeki yerini ve tüketici gözündeki alg s n gün geçtikçe kuvvetlendirdi ini düflünüyor. Esnek yap s ve ak lc yönetimi sebebiyle pazarda çok daha iyi noktalara çok k sa sürelerde gelebilece- ine inan yorum. Tüm çabam z da zaten bu yönde, diyor. Tam bir kitap kurdu olan Ero lu, özellikle tarih ve biyografileri çok seviyor. Sinema ve seyahat onun için vazgeçilmez. Dört yafl ndaki o lu Emre ve efliyle vakit geçirmeyi de çok seviyor

7 Aktivite Pera da bir zaman yolculu u Ferroli nin stanbul daki talyan zi-presenze Italiane A Istanbul kitab, medyan n kat ld bir kültür gezisine konu oldu. Kitab n editörü Burçak Evren in rehberli inde yap lan gezide, stiklal Caddesi nde yer alan ve talyan mimarlarca yap lm fl çok önemli binalar hakk nda ilginç bilgiler verildi. Ferroli nin sponsorlu unda haz rlanan stanbul daki talyan zi-presenze Italiane A Istanbul kitab n medyaya daha yak ndan tan tmak, yan s ra da kitapta yer alan baz mekanlar göstermek amac yla 12 Nisan 2008 günü, bir kültür turu düzenlendi. Taksim stiklal Caddesi nin Galatasaray dan Tünel e uzanan k sm nda (Pera) yer alan ve talyan mimarlarca yap lm fl binalar n konu edildi i gezinin anlat c - s, kitab n da editörü olan araflt rmac Burçak Evren di. Sabah, Türkiye, Turkish Daily News gazeteleri ile Tempo, Time Out, Medyacat dergileri muhabir ve editörlerinin kat ld gezinin ilk dura Galata- saray daki Naum Tiyatrosu oldu. Bugünkü Çiçek Pasaj n n oldu u yerde 1840 y l nda infla edilmifl Naum Tiyatrosu. stanbul da günümüze kadar yap lan tiyatro binalar içinde en önemlisi olarak tan mlanan 1500 kiflilik Naum Tiyatrosu nda özellikle talyan operalar sahnelenirmifl. Örne in Verdi nin ünlü operas Il Trovatore prömiyerini (ilk sahnelenifl) stanbul da yapm fl. talyan opera binalar n n bir benzeri olarak talyan Fossati kardefller taraf ndan hayata geçirilen Naum Tiyatrosu, Osmanl n n imparatorluk tiyatrosu ifllevini de görmüfl y l nda tamamen kül olan tiyatronun yerine ise bugün Çiçek Pasaj n n bulundu u bina yap lm fl. çinde uzun y llar çiçek mezatlar yap ld - için de ismi Çiçek Pasaj olarak kalm fl. Gezinin ikinci dura talyan mimar Mongeri nin eseri olan St. Antoine Kilisesi ydi. Kilise, ünlü e lence yeri Concordia n n yerine infla edilmifl. Yap m na 1906 da bafllanm fl, 1912 de hizmete aç lm fl. Böylelikle de ta 1206 y l ndan beri çeflitli mekanlarda ibadet eden, ço u ibadet mekanlar n da stanbul da eski y llarda pek s k meydana gelen yang nlar sebebiyle yitiren Katolikler daimi bir kiliseye sahip olmufl. stiklal Caddesi cephesi 38 metreyi bulan kiliseyle birlikte, kiliseye gelir sa lamas amac yla iki apartman blo u da infla edilmifl. Görkemli mimarisiyle dikkat çeken St. Antoine Kilisesi ve Apartmanlar, bugün Katoliklerin oldu- u kadar pek çok stanbullunun ve turistlerin de u rak yerlerinden biri. Statü sembolü bir moda evi: Botter Gezinin kat l mc lar, St. Antoine Kilisesi nin ard ndan Burçak Evren in Botter Apartman yla ilgili anlatt bilgilere kulak verdiler. En tan nm fl talyan mimarlardan olan D Aronco nun y llar aras nda yapt Botter Apartman, ismini II. Abdülhamid in ve ayn zamanda saray n resmi terzisi olan Hollanda uyruklu Jean Botter den alm fl. Bugün harap durumda olan Botter Apartman, art nouveau mimarisinin stanbul daki ilk örneklerinden biri olarak çok önemli. Bu mimari türünün en tipik ö elerinden olan gül motifi, binan n ön cephesinde taçlar halinde sunulmufl. Apartman n zemin kat n n caddeye bakan k sm nda ise Botter Modaevi nin sat fl ve teflhir salonlar bulunuyormufl. Botter Modaevi ne u ramak, o dönemin stanbullular için bir statü göstergesiymifl. Barbaroni nin eseri olan ve stanbul un ilk belediyesi için tasarlanan Beyo lu Belediye Binas (Alt nc Daire) ise, y llar aras nda infla edilmifl. Ön cephesi fiiflhane Meydan na, arka cephesi stiklal Caddesi nin güney ucuna bakan bina, bölgenin kilit noktas nda yer al yor. Halen kullan lmakta olan binan n do usunda caddeyi Galata ya ba layan Tünel ve Yüksekkald r m, bat s nda ise tarihi Yar mada ya ba lanan köprünün ç k fllar var. Gezi grubunun ziyaret etti i son mekan ise, talyanlar n stanbul da ilk yapt rd klar bina olan Galata Kulesi ydi lü y llarda Galata bölgesinde yaflamakta olan Cenevizliler, o dönemin Bizans mparatoru VI. Ioannes Kantakuzenos tan izin almad klar halde kad nl erkekli, geceli gündüzlü çal flarak 1349 y l nda Galata Kulesi ni yapm fllar. Amaç, kendi konumlar n daha güçlü hale getirmekmifl. Duruma çok k zan Bizans mparatoru, donanmas n n yenilgisi ve Cenevizlilerle Venediklilerin aras nda savafl ç kmas nedeniyle kuleyi y kt ramam fl. Masif tafl duvarla örülmüfl olan kule, kaya ve killi bir zemin üzerinde yükselmifl. D fl çap 16,34 m olan ve gövdesinde hiçbir süsleme tafl mayan kule, günümüze gelinceye dek pek çok yang ndan, depremden zarar görmüfl, defalarca restorasyon geçirmifl. Ama hãlã büyük bir heybetle yükseliyor ve stanbul un simgelerinden biri olmaya devam ediyor. fiubat 2008 de özel bask s gerçeklefltirilen stanbul daki talyan zi-presenze Italiane A Istanbul kitab, kufle bask s yla may s ay ndan itibaren kitap evlerinde sat fla sunuldu. Kitab n fiyat 75 YTL 12 13

8 Gezi Sistine fiapeli Ferroli, 4-7 Nisan 2008 de talya n n Roma ve Floransa flehirlerine bir gezi düzenledi. Ferroli yetkili sat c lar, Ferroli nin iflbirli i içinde oldu u firmalar n yetkilileri ile Sebahattin Sayg n, Baha Sönmez, Erdem Göktepe, Cengiz Leblebici ve Hüseyin Karamefle den oluflan 55 kiflilik grup, üç keyifli gün geçirdi. Bu gezinin tad n onlar n damaklar nda b rak yor, Ferroli Life olarak bu iki güzel kentte bir yolculu a ç k yoruz. Gerek Roma da, gerekse Floransa da insan n kendisini bir film kahraman gibi hissetmemesi mümkün de il. Tarihiyle, kültürüyle, sosyal yaflam yla dünyan n say l de erleri aras nda olan bu iki talyan kenti, Ferroli gezisine kat lanlar n her birini birer baflrol oyuncusuymufl gibi karfl lad ve öyle kucaklad. Ferroli yetkili sat c lar ve Ferroli nin iflbirli i içinde oldu u firmalar n yetkililerinden oluflan 55 kiflilik grup, 4-7 Nisan 2008 tarihlerinde Roma da ve Floransa da birbirinden keyifli üç gün geçirdi. Roma da Vatikan, Colosseum, Afl klar Çeflmesi, spanyol Merdivenleri, Pantheon gibi önemli yerler gezildi. Ard ndan da Rönesans n do du u flehir olan Floransa ya hareket edildi. Ferroli Grubu nun pefli s ra bu iki güzel kente uzan yoruz. Rönesans n baflkentleri Colosseum Sanat ve aflk flehri Roma Sanat n, tarihin ve dinin iç içe geçti i üç bin y ll k bir kent, Julius Sezar n bafl flehri, afl klar n mekan, yemek, flarap ve dondurma cenneti Tabii ki Roma dan söz ediyoruz. Tiber Nehri'nin iki yakas na kurulmufl olan Roma, dünya tarihindeki belirleyici rolünü as rlar boyu sürdürdü ünden olsa gerek "dünyan n baflkenti" unvan na lây k görülüyor. Bu flehirde mutlaka görülmesi gereken yerler ise flöyle: spanyol Merdivenleri: Yap m 1726 y l nda tamamlanan, 137 basamaktan oluflan, han melleriyle kapl beyaz tafl merdivenler ad n spanyol Elçili i nin bulundu u yer olan spanyol Meydan ndan (Piazza Di Spagna) al yor. Merdivenler 19.yy da modeller ve sanatç lar n buluflma yeriyken flimdi afl klar, turistler, etraf seyretmek için oturan ve foto raf çeken insanlarla dolup tafl yor. Burada oturup spanyol Meydan n n hareketlili ini seyretmek mümkün. Merdivenlerin karfl s ndaki caddeye do ru ilerledi inizde ise kendinizi birçok ünlü modac n n ma azalar n n bulundu u Via Condotti de buluyorsunuz. Burada ve yak n ndaki caddelerde Armani, Bvlgari, Louis Vuitton, Fendi, Chanel, Versace, Dolce & Gabbana gibi birçok ma aza, al flverifl tutkunlar için tam bir cennet. Via Condotti de 1700 lü y llardan beri hizmet veren Café Greco da kahvenizi yudumlarken kendinizi geçmiflte bir yolculu a ç km fl gibi hissediyorsunuz. Buras ünlü ressamlar n ve sanatç lar n u rak yeri konumunda. Afl klar Çeflmesi: Afl klar Çeflmesi: Ad n üç yolun birleflmesinden alan çeflme, Roma n n en ünlü Barok yap s. Nicola Salvi taraf ndan 1762 y l nda tamamlanm fl olan 26 m yüksekli inde ve 20 m geniflli indeki çeflme, Roma n n en genifl ve ünlü çeflmesi. Çeflmenin ana figürü deniz tanr s Neptün, iki Triton heykeli ile çevrelenmifl. Ünlü yönetmen Fellini nin La Dolce Vita n n (Tatl Hayat) bir bölümünü çekti i bu çeflmeye para at p, Roma ya geri dönme dile inde bulunmay unutmamak laz m. Çeflme bafl nda flark söyleyenler, gitar çalanlar, flarap fliflelerini pefl pefle devirenler hiç mi hiç eksik olmuyor. Turist k zlara ilân- aflk etmek için çeflme bafl nda bekleflen talyan gençlerinin de say s hayli kabar k do rusu. Devlet içinde devlet; Vatikan: talya içinde iki ayr devlet bulunuyor. Bunlardan biri San Marino, di eri de Katoliklerin merkezi Vatikan. Vatikan; 500 vatandafl, yar m km 2 lik yüzölçümü, tren istasyonu, helikopter alan, postanesi, 30 dilde yay n yapan radyo istasyonu, 1400 odal k Vatikan Müzesi ve kütüphanesi bulunan küçük bir devlet. San Pietro Meydan, Vatikan da Papa n n halka seslendi i yer. St. Peter dünyan n en Vatikan büyük katedrali. çerisindeki 13.yy dan kalma bronz St. Peter heykelinin aya, buray ziyaret eden milyonlarca kifli taraf ndan öpülerek afl nm fl. Bir di er önemli heykel Michelangelo s Pieta, cam bir fanus içinde korunuyor. Katedralin içinde günah ç karmak isteyenler için ayr dillerde günah ç karma odalar bulunuyor. San Marino ise alt kilometrekarelik yüzölçümüyle 14 15

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı