LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u"

Transkript

1 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) LIFE Düzce Fabrika 2.Organize Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) Fax: (0380) LIFE stanbul Bölge Müdürlü ü Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa Haziran 2008 no.12 Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:4/A (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342) Pera da bir zaman yolculu u fl merkezine Ferroli dokunuflu

2 Merhaba, Yaz geliyor. Sektör hareketlenmeye bafllarken sektörel aktiviteler de h z kazan yor. Nisan bafl nda Denizli Do algaz, may s bafl nda Yap stanbul ve ISK Sodex fuarlar nda yer ald k. Sektörün nabz n n att bu fuarlarda Düzce deki fabrikam z n ilk üretimi olan radyatörleri hem yerli hem de yabanc müflterilerin be enisine sunduk; ayr ca Ferroli taraf ndan gelifltirilen di er yeni s tma ve so utma ürünlerinin de lansman n gerçeklefltirdik. Fabrikam zdan ilk ihracat 16 Nisan 2008 tarihinde Bosna Hersek e gerçeklefltirildi. Törene devlet protokolünden Düzce Valisi Bülent K l nç, Düzce Belediye Baflkan Mehmet Kelefl, Düzce l Emniyet Müdürü Saim fllek, Düzce Sanayi ve Ticaret Odas Baflkan Metin Büyük ve DESOB Baflkan Mustafa Kay kç kat ld. Bildi iniz gibi bu y l Enerji Verimlili i Y l. Bizler de bu ba lamda Türkiye nin en önemli teknik üniversitelerinden biri olan Y ld z Teknik Üniversitesi ile bir proje gerçeklefltirdik; Ferroli markas n n zaten Avrupal otoritelerce onaylanm fl olan enerji verimlili ine katk s n YTÜ yetkililerinin de kat ld bir bas n kahvalt s nda anlatt k. Bu konudaki haberler bas nda yer ald. Reklam kampanyam z n ikinci yo un aya may s ay n n üçüncü haftas bafllad ; gazete ilanlar yla haziran sonuna kadar desteklenecek. Tüketici kampanyas n n ön plana ç kar ld kampanyada daha önceki kampanyada yer almayan klima filmleri de var. Bu arada, bas n resepsiyonu flubat ay nda gerçeklefltirilen ve yo un talep gören stanbul daki talyan zi isimli kitab m z n yeni bask s yap ld. Özel bask s yla kültür-sanat, ifl dünyas ve akademik çevrelerde de büyük be eni toplayan ve arflivlerde önemli bir yere sahip olacak kitap, kitapevlerinde sat lmaya baflland. Bu say m zda ayr ca, Sur Yap Onur Park projesini, talya gezimizi, fuar kat l mlar m zla ilgili daha detayl bilgileri, yetkili sat c ve servislerimizle yap lan söyleflileri, ödüllü bulmacam z ve bas nda Ferroli bölümlerini bulabilirsiniz. Her fley gönlünüzce olsun. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür önsöz Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Bizim Matbaa Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

3 Portre 11 Bu say n n konu u Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu. Aram za Kat lanlar 10 Ferroli ailesine yeni kat lanlar. Rönesans n baflkentleri 14 Ferroli, 4-7 Nisan 2008 de talya n n Roma ve Floransa flehirlerine bir gezi düzenledi. Ferroli yetkili sat c lar ve Ferroli nin iflbirli i içinde oldu u firmalar n yetkililerinden oluflan 55 kiflilik grup, sanat ve e lence dolu üç keyifli gün geçirdi. çindekiler Yetkili sat c lar ve teknik servisler 20 Bu say n n konuklar Orijinal Teknik, flbilir Mühendislik, Ifl n Teknik ve Yaylakent. Haberler 5 Enerji Verimlili i Y l nda Ferroli den YTÜ onayl çözüm. Ferroli, Karadeniz yap lanmas n Ordu ile sürdürüyor. Ferroli Türkiye Üretim Üssü nden ilk ihracat Bosna-Hersek e yap ld. Yetkili sat c lar K br s tayd. Umre program. Ferroli, Yap Fuar nda sektörün temsilcisi oldu. Sodex Fuar nda yeni ürünler sergilendi. Mesir Sanayi Ticaret Fuar, Manisa da yap ld. 4. Egegaz Denizli Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Fuar. Ferroli den bir okul laboratuar daha. Ferroli, Bilgi Üniversitesi nin konu u oldu. Kariyer Fuar ndan Ferroli CV havuzuna. Karfest 2008 de Ferroli den genç sporculara destek. Yüzde 30 daha verimli klima: Ferroli Charm Inverter. Hangi firma, hangi Ferroli ürününü tercih etti? Bulmaca 22 Pera da bir zaman yolculu u 12 Ferroli nin stanbul daki talyan zi adl kitab nda yer alan mekanlar, yazar Burçak Evren nin rehberli inde gerçeklefltirilen bir bas n turuyla, medya mensuplar na tan t ld. fl merkezine Ferroli dokunuflu 18 Onur Ofis Park, Sur Yap n n ideal koflullarda yaflayan insan amac na bire bir hizmet eden bir ifl merkezi. Bu fl k ve konforlu ifl merkezinin s tma-so utma-havaland rma sistemleri için iflbirli i yap lan firma ise Ferroli. Bas n Kupürleri 23 Haberler Enerji Verimlili i Y l nda Ferroli den YTÜ onayl çözüm Ferroli, küresel çevre sorunlar ve enerji krizinin derinleflti i günlerde enerjiyi her noktada verimli kullanan ürünlerini ba ms z bir kurulufl olan Y ld z Teknik Üniversitesi ne onaylatt. Çal flman n ayr nt lar n paylaflmak üzere 7 May s 2008 de Swissotel de bir toplant düzenlendi. Toplant da bilgi veren Ferroli ve YTÜ yetkilileri özellikle yo uflmal kombilerin enerji verimi ve tasarruf sa lamas n n üzerinde durdu. Yo uflmal kombiden elde edilen s verimlili i yüzde 109 iken konvansiyonel kombilerde bu oran n yüzde 93 oldu unu belirten yetkililer, aradaki bu yüzde 17 lik fark n Türkiye deki toplam tüketim aç - s ndan çok önemli oldu unu belirttiler. Türkiye de yaklafl k olarak 3,5 milyon kombi kullan ld n vurgulayan Ferroli yetkilileri, tüm Türkiye de konvansiyonel yerine yo uflmal kombi kullan lmas durumunda Türkiye nin do algazdan yapaca tasarrufun y ll k ortalama 762 milyon YTL olaca n n alt n çizdi. Enerji verimlili inin önemine dikkat çeken Ferroli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, Yak n gelecekte insanl bekleyen zorluklar göz önüne al nd nda bireysel ve kurumsal olarak hepimize birçok görev düflüyor. Bu çal flmay 2008 Enerji Verimlili i Y l nda yapmaktan memnunuz, dedi. YTÜ Makine Fakültesi Dekan Yard mc s Nurten Vardar ise s tma-so utma sektöründe faaliyet gösteren bir firma için ilk defa bu tür bir çal flma yapt klar n belirtti. Ferroli Domicompact F 24 (Hermetik, Dijital), E Concept 25 C (Yo uflmal ) ve Divatop F 24 (Hermetik) kombiler üzerinde yap lan testler TSE nin akredite cihazlar yla Pendik Is Laboratuar nda hayata geçirildi. Ferroli ürünlerinin verimlili i, s cak kullanma suyunun s nma süresi, bas nc ve debisi, çevre dostu olma özellikleri üzerine yap lan testler TS EN 483, TS EN 625, TS EN 677 standartlar na uygun bir flekilde gerçeklefltirildi. Böylece CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahip Ferroli ürünleri ba ms z ve sayg n bir teknik üniversiteden onay alan ilk ve tek marka oldu. Ferroli, Karadeniz yap lanmas n Ordu ile sürdürüyor Ferroli, Karadeniz bölgesinde gaz da t m n n yayg nlaflmas na paralel olarak bölgedeki yetkili sat c a n geniflletiyor. Bu çal flmalar çerçevesinde 26 Nisan 2008 de Ordu yetkili sat c s Bil Yap nflaat Ltd. fiti. nin aç l fl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler taraf ndan gerçeklefltirildi. Aç l fl törenine Güler in yan s ra Ordu mülki amirleri kat ld. Törende bir konuflma yapan Ferroli Sat fl Pazarlama Direktörü Ahmet Zorlu, Karadeniz de devam eden yap lanma çal flmalar n 2009 y l sonuna kadar tamamlamay planlad klar n aktard. En temel hedefimiz Ferroli ürünlerinin kalitesini, ifl ortakl kurdu umuz firmalar arac l yla bölge halk na ulaflt rmak dedi. Ordu da do algaz n flehir içine da t m yla ilgili altyap çal flmalar sürüyor ve do algaz n 2008 y l n n sonunda tüketiciye ulaflt r lmas amaçlan yor. 4 5

4 Haberler Ferroli Türkiye Üretim Üssü nden ilk ihracat Bosna-Hersek e yap ld Ferroli, Düzce II. Organize Sanayi Bölgesi ndeki fabrikas nda üretilen çelik panel radyatörlerin ihracat na bafllad. lk ihracat n gerçekleflmesi nedeniyle 16 Nisan 2008 de Düzce Fabrikas nda düzenlenen törende, Bosna Hersek e adet çelik panel radyatörün ihraç edildi i duyuruldu. Törene devlet protokolünden Düzce Valisi Bülent K l nç, Düzce Belediye Baflkan Mehmet Kelefl, Düzce l Emniyet Müdürü Saim fllek, Düzce Sanayi ve Ticaret Odas Baflkan Metin Büyük ve DESOB Baflkan Mustafa Kay kç kat ld. Törende bir konuflma yapan Düzce Valisi Bülent K l nç, Ferroli nin Düzce deki fabrikas n n önemine de inerek Fabrika sadece bölgede istihdam de il, Türkiye ekonomisine ciddi Yetkili sat c lar K br s tayd K br s, Nisan 2008 tarihleri aras nda Ferroli yetkili sat c lar n a rlad. Girne deki Merit Crystal de kalan grup, üç günlük gezi kapsam nda Girne nin yan s ra Lefkofla ve Ma usa gibi flehirleri de gezme f rsat buldu. Ferroli den Hande Sinan, Cenk Alaybeyo lu, Oral O uzer ve Feza Zeki de bu seyahatte, yetkili sat c lar yaln z b rakmad lar. bir katk yarat yor dedi. Ferroli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç ise flunlar söyledi: Ferroli Grubu nun Türkiye ye güveninin önemli bir simgesi olan fabrikam zda üretilen ürünleri ihraç etmenin gururunu yafl yoruz y l nda tam kapasite üretime geçilmesiyle birlikte, birçok ülke Ferroli nin burada üretti i radyatörlerle tan flacak. Ferroli Türkiye Fabrika Müdürü Levent Su da, 2006 eylül ay nda temeli at lan fabrikan n mart 2008 de üretime bafllamas n n ve bir ay gibi k sa süre içerisinde de Avrupa ya ilk ihracat gerçeklefltirmesinin mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Düzce Fabrikas n n 2009 y l nda tam kapasite çal flmaya bafllamas yla birlikte metre tül lük üretimin Türkiye de yap lmas planlan yor. Umre program Ferroli, yetkili sat c lar için, bu y l da Umre program gerçeklefltirdi May s 2008 de tarihleri aras nda düzenlenen Umre program na 64 kifli kat ld. 7 gece 8 günlük programda yetkili sat c lar, iki gün Medine de, befl gün ise Mekke de konaklad lar. Ferroli den Gökhan Koçyi it, Yener Afl ve Semra Bat r da gezide haz r bulundu. Mesir Sanayi Ticaret Fuar, Manisa da yap ld 468 nci Uluslararas Mesir Festivali dolay s yla bu y l 15. kez organize edilen Mesir Sanayi Ticaret Fuar, Mart 2008 de gerçeklefltirildi. Aç l fl Baflbakan Recep Tayip Erdo an taraf ndan yap lan ve Manisa Belediyesi Fuar Merkezi nde gerçeklefltirilen fuara, 103 firma kat ld. Mesir Sanayi Ticaret Fuar, Manisa Valili i himayesinde, Manisa Belediyesi öncülü ünde, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas ile iflbirli i halinde ve TOBB deste i ile düzenleniyor. Befl günde, 300 bin kiflinin ziyaret etti i fuarda beyaz eflya, biliflim, teknoloji, mobilya, dekorasyon, e itim, g da ve otomotiv sektörleri yer ald. Ferroli de, Yavuz Oral n temsil etti i Oral Mühendislik ve Hüseyin Akgün ün temsil etti i Akes Mühendislik firmalar yla fuara kat ld. Fuarda, Ferroli Ege Bölge Müdürü U ur Pelteko lu da haz r bulundu. Ferroli stand n ziyaret eden Manisagaz Bölge Müdürü Bekir Selçuk ve Manisagaz Bölge Müdür Yard mc s Volkan Alt nok, Manisa da 2008 y l sonuna kadar 50 bin aboneye ulaflmay hedeflediklerini aç klad. Ferroli, Yap Fuar nda sektörün temsilcisi oldu Ferroli, 30 Nisan-4 May s 2008 de gerçeklefltirilen Yap Fuar nda s tma- so utma sektörünü temsilen tek firma olarak yer ald. Yap Fuar na alt nc kez kat lan Ferroli, ürün gam nda yer alan yo uflmal ve konvansiyonel kombi, klima, termosifon ve radyatörlerle büyük ilgi toplad. Ferroli, Yap Fuar nda enerji tasarrufuyla ön plana ç kan yo uflmal kombilerden E Concept 25 C, E Concept 50 A n n yan s ra konvansiyonel kombilerden Domiproject, Domicompact, New Elite, Domina Oasi yi sergileyerek fark n gözler önüne serdi. Ferroli ayr ca, so utma grubundan A s n f Charm Inverter ve Sorriso klimalar n Yap Fuar nda tüketicilerle de buluflturdu. Sodex Fuar nda yeni ürünler sergilendi Ferroli, 10. kez kat ld Sodex Fuar nda tüketicilerin ve do an n ihtiyaçlar n göz önüne alan, yeni özellikleriyle birçok fayday bir arada sunan ürünlerini tan tt. Ferroli fuarda flu anda piyasada olan konvansiyonel kombilerinden Domiproject, Domicompact Dijital, New Elite, Domina Oasi nin yan s ra ayn gruba eklenen Domitech ve Divatop F37 yi sergiledi. Ayr ca yo uflmal kombilerden Econcept 25 C, Econcept 50 A ve piyasaya sürülecek olan yeni yo uflmal kombiler Econcept Tech 25 ve 35 C, Econcept 101, Domicompact F 24 ve 30 B, Energy Top 80 ve 125 i profesyonellerin be enisine sundu; A s n f Charm Inverter, Space ve Sorriso klimalar tüketiciyle buluflturdu. Düzce Fabrikas nda üretilen radyatörler ile Calypso termosifon ve termo boyler, fer boyler de ilk kez Sodex Fuar nda sergilenen ürünler oldu. Proje sorumlulu unu Ferroli Pazarlama Uzman Baha Sönmez in gerçeklefltirdi i fuarda, ziyaretçiler Ferroli restoran nda talyan yemeklerini ve flaraplar n tatma f rsat da buldular. Egegaz Denizli Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Fuar Denizli EGS Kongre ve Fuar Merkezi nde, Mart 2008 de gerçeklefltirilen 4. Egegaz Denizli Do algaz ve Do algaz Teknolojileri Fuar nda Ferroli de haz r bulundu. Fuarda Ferroli Genel Müdürlü ü; Sat fl Pazarlama Koordinatörü Ahmet Zorlu, Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, Teknik Servis Müdürü Ça r Ero lu taraf ndan temsil edildi. Fuara ayr ca, Denizli yetkili sat c lar Fetih Do algaz, Tozak Mühendislik, fiimal Do algaz, Tuzcu Is Grup, Dünya Is tma firmalar ile Denizli teknik servisleri Ant iç Is tma, As Gaz ve Beken Teknik kat ld. 6 7

5 Haberler Karfest 2008 de Ferroli den genç sporculara destek Ferroli, 29 fiubat-2 Mart 2008 tarihleri aras nda Uluda da gerçeklefltirilen Karfest 2008 Kayak ve Snowboard Yar fllar nda yan sponsor olarak farkl ülkelerden gençlere destek verdi. Özel Yüzy l Ifl l Okullar n n öncülü ünde bu y l dördüncüsü düzenlenen yar fllarda 12 farkl ülkeden yafl aras 76 sporcu yar flt. Bu y l uluslararas nitelik kazanan Karfest de Ukrayna Kayak Milli Tak m birinci, Gürcistan ikinci, 24 sporcusuyla yar fllarda baflar l bir performans sergileyen Türk Milli Tak m ise üçüncü oldu. Yar fllarda dereceye girenlere ödülleri Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç taraf ndan verildi. Düzenlenen bas n toplant s nda bir konuflma yapan Çetin Çakmakç Karfest gibi, gençleri erken yafllardan itibaren spor yapmaya teflvik eden organizasyonlar çok önemsiyoruz. 12 ülkenin gençleri aras nda yaflanan bu güzel buluflmaya katk da bulundu umuz için mutluyuz, dedi. Kariyer Fuar ndan Ferroli CV havuzuna Harbiye deki Askeri Müze de, Nisan 2008 de düzenlenen Kariyer Panay r na kat lan Ferroli nin stand ndan ziyaretçi eksik olmad. Panay ra, nsan Kaynaklar Yöneticisi Neslihan Ercanl ile Ferroli Pazarlama Uzman Hande Sinan kat ld. Ferroli ye baflvuruda bulunan çok say da kiflinin CV si, de erlendirilmek üzere nsan Kaynaklar departman nda oluflturulan CV havuzuna aktar ld. Ferroli den bir okul laboratuar daha Sosyal sorumluluk çal flmalar çerçevesinde çeflitli illerdeki okullara Is tma- So utma Laboratuar kazand - ran Ferroli, son olarak Manisa Polinas Endüstri Meslek Lisesi nde bir laboratuar daha açt. 16 May s 2008 tarihinde gerçeklefltirilen aç l fla TBMM eski Baflkan Bülent Ar nç, Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, Ferroli Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, Ferroli Ege Bölge Müdürü U ur Pelteko lu nun yan s ra Manisa Valisi Celalettin Günenç ve Manisagaz Bölge Müdürü Bekir Selçuk da kat ld. Aç l flta Ar nç ve Çakmakç n n yan s ra Polinas Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Adil Bircan, Enfa Is Sistemleri nden Cüneyt Kamal ile Manisagaz Bölge Müdürü Bekir Selçuk da birer konuflma yapt lar. Ferroli, Bilgi Üniversitesi nin konu u oldu Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu ve Pazarlama Uzman Hande Sinan, nisan ay nda Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü nün Reklamda Vakalar adl dersine konuk oldu. Alev Alagöz Ero lu ve Hande Sinan, bu ders kapsam nda Ferroli nin pazarlama iletiflimi ve stratejisini ö rencilerle paylaflt. Y llar içinde yap lan iletiflim faaliyetleri sayesinde Ferroli nin imaj n n kullan c lar gözünde nereden nereye geldi inin, yap lan iletiflimin sat fllara ve marka bilinirli ine katk lar n n anlat ld derste, ayr ca ö rencilerin sorular yan tland ve Ferroli reklam filmlerinin gösterimi yap ld. Çetin Çakmakç, DOSIDER YK üyesi oldu Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, Do algaz Cihazlar Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (DOS DER) Yönetim Kurulu üyeli- ine seçildi. Çakmakç, daha önce DOS DER in Onur Kurulu üyesi olarak görev yap yordu. BS Pres Fabrikas, Ferroli ürünleriyle donat ld Dünyada 6 fabrikas bulunan, özel presleri ve kal plar yla Seat, Audi, Mercedes gibi kurulufllar n da tedarikçisi olan BS, Gebze de 10 milyon Euro luk bir yat r mla pres fabrikas kurdu; bütün s tma-so utma ve proses sistemlerinde de Ferroli ürünlerini kulland. 30 bin metrekare üzerine kurulu BS Pres Fabrikas prosesi RHV kw so utma kapasiteli ve12 metre uzunlu- undaki özel üretim chiller cihaz ile so utuluyor.1550 kw chiller, Türkiye de çal flan en büyük chiller olarak Ferroli mühendislerinin ve Ar-Ge grubun baflar s nda özel bir yere sahip. Ürünün so utma veriminin (EER) 3.00 olmas da sistem iflletme maliyetlerini düflürmesi aç s ndan ayr ca önemli. Fabrikan n 6 bin metrekare üzerine kurulu yönetim binas ise 1060 kw prexterm kazan ve modülasyonlu Johannes brülör ile s t l yor; so utma ifllemi de RHV kw l k 8 metre uzunlu unda ikiz vidal Bitzer Komprsörlü Shell-Tube evaparatöre ait chiller ile sa lan yor. Fabrikaya ayr ca 100 adet gizli tavan tipi ve 20 adet yer tipi fan coil yerlefltirilmifl. Yüzde 30 daha verimli klima: Ferroli Charm Inverter Ferroli, yeni ürün serisi Charm Inverter klimalar ile birçok fayday bir arada sunuyor: Yüzde 30 daha fazla verim, çevre dostu özellikler ve kullan c için daha sa l kl ve konforlu bir ortam. leri teknoloji ürünü DC Inverter sayesinde istenilen s ya daha h zl ulaflan Ferroli Charm Inverter klimalar evlerde ve ofislerde konforlu ortamlar sa l yor. Ekonomik ömürleri daha k sa standart inverterlar yerine ikiz rotary kompresor teknolojisinin kullan ld Ferroli Charm Inverter klimalar, ayn zamanda sessiz ve titreflimsiz çal fl yor. Söz konusu teknoloji, kliman n düflük kapasitelerde bile yüksek verimli çal flmas n mümkün k larken toplamda yüzde 30 daha fazla verim sa l yor. A s n f s tma-so utma performans na sahip klimalar, çevre dostu R410 A gaz kullanmalar yla da dikkat çekiyor. Tüm bunlar n yan s ra Ferroli Charm Inverter klimalar, anti bakteriyel filtreler sayesinde mikroplar n yay lmas n n önüne geçerek daha sa l kl ortamlar oluflturuyor. Ferroli nin konut tipi klima grubu Charm Inverter n yan s ra Multi Fex Inverter, A S n f Flat, A S n f Space Duvar Tipi, Smile D Yüksek Bas nçl Kanall, Kaset ve Salon tipi klimalardan olufluyor. 8 9

6 Aram za kat lanlar Portre Alev Alagöz Ero lu AYHAN ÖZEL 1975, Düzce do umlu Pendik Endüstri Meslek Lisesi mezunu. Düzce TV de program sunucusu, Divapan A.fi. de yönetici asistan - idari ifller sorumlusu, Eksas A.fi. ve Delta G da da insan kaynaklar -idari ifller sorumlusu olarak çal flt. Nisan 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda nsan Kaynaklar Görevlisi olarak çal flmaya bafllad. SERKAN AYDIN 1979, stanbul do umlu da Anadolu Üniversitesi Halkla liflkiler Bölümü nden mezun oldu. Ayd n Nakliyat ta ön muhasebe görevlisi, Yap Kredi Bankas ve Park Holding de güvenlik görevlisi olarak çal flt ktan sonra nisan 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Sevk yat Görevlisi olarak göreve bafllad. AYfiEN NALBANT ÇUKUR 1981, Tekirda do umlu Trakya Üniversitesi flletme Bölümü mezunu. Hema Endüstri A.fi. de maliyet muhasebe eleman, Korteks A.fi. de sistem gelifltirme mühendisi, Hattat Tar m da maliyet muhasebe uzman olarak çal flt. Nisan 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Maliyet Muhasebesi Görevlisi oldu. NEF SE EROL 1983, Isparta do umlu y l nda Bal kesir Üniversitesi Sa l k Yüksek Okulu Ebelik Bölümü nden mezun oldu. Bal kesir Cepni A. Yalç n Sa l k Oca nda ve Savafltepe So ucak Sa l k Oca nda vekil ebe, Bigadiç Termal Devre Mülk te iflyeri hemfliresi olarak çal flt ktan sonra, Ferroli Düzce Fabrikas nda nisan 2008 de flyeri Hemfliresi olarak göreve bafllad. BURAK FELEK 1983, stanbul do umlu Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunu. Bo aziçi E itim ve Dan flmanl k ta yönetici yard mc s, Teta Kazan da makine mühendisi olarak çal flt. May s 2008 de Ferroli stanbul Bölge Müdürlü ü nde Sat fl Sorumlusu oldu. SERHAT KOVANCI 1978, stanbul do umlu y l nda Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. TAV Havalimanlar Holding te sat n alma mühendisi olarak çal flt. Nisan 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Vardiya Mühendisi olarak görev ald. SA LYAS USTA 1982, Ankara do umlu y l nda K r kkale Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Borpan Panel Radyatör de üretim bak m mühendisli i görevinden bulunduktan sonra may s 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Üretim Mühendisi olarak göreve bafllad. SERKAN ÖZTÜRK 1981 y l nda do du. Özar Elektrik Ltd. fiti. de sat fl temsilcisi, Enpay A.fi. de planlama mühendisi, Winsa A.fi. de üretim planlama mühendisi olarak görev ald. May s 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Üretim Planlama Mühendisi olarak çal flmaya bafllad. LHAN ESK NAY 1956, Kocaeli do umlu de zmit Teknik Lisesi Elektrik Bölümü nden mezun oldu. Procter&Gamble da teknik ambar sorumlusu, Eksimor da üretim sorumlusu, Borpan Panel Radyatör de koordinatör olarak çal flt. Ocak 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Bak m ve Teknik fller Formeni olarak çal flmaya bafllad. MUSTAFA DORAK 1980, Düzce do umlu Anadolu Üniversitesi flletme Bölümü mezunu. T rsan Lojistik de stok kay t uzman, Çetinkaya Otomotiv de yedek parça sorumlusu, JTI da sat fl temsilcisi olarak görev ald ktan sonra flubat 2008 de Ferroli Düzce Fabrikas nda Depo ve Ambar Görevlisi olarak çal flmaya bafllad. Düzce Fabrikas nda göreve bafllayan di er arkadafllar m z Vedat Kurt Presci Mart 2008 Mustafa Özcano lu Paketleme flçisi Mart 2008 Murat Alkan Elektrikçi Mart 2008 Kamil Tozup Mekanikçi Mart 2008 H d r Halisdemir Paketleme flçisi Mart 2008 Niyazi Duran Paketleme flçisi Mart 2008 Serkan fien Elektrikçi Mart 2008 lknur Sa lam Ofis Görevlisi Mart 2008 Derya Tekgül dari fller Eleman Mart 2008 Ali Coflkun dari fller Eleman Nisan 2008 dris Dan fl Kaynak Operatörü Nisan 2008 Ozan Aslan Kaynak Operatörü Nisan 2008 Ercan Baylan Kaynak Operatörü Nisan 2008 Serdar Bektafl Kaynak Operatörü Nisan 2008 Yakup fiahinflah Aflç May s 2008 Halil Öney Mekanikçi May s 2008 Harun Öney Kaynak Operatörü May s 2008 Serkan Ersoy Kaynak Operatörü May s 2008 Abdülkadir Karaduman Kaynak Operatörü May s 2008 Muharrem Metin Kaynak Operatörü May s 2008 Hasan Ali Bak rtafl Kaynak Operatörü May s 2008 Ali R za Alan Test Grubu May s 2008 Engin Muslu Kaynak Operatörü May s 2008 Gökhan Özkurt Test Grubu May s 2008 Ferroli nin gülen yüzü Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, 1971'de stanbul'da dünyaya geldi. 1993'de Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun oldu. Çal flma hayat na medikal sektörde pazarlama asistan olarak bafllayan Ero lu, pazar araflt rma analisti olarak Paflabahçe'de, ard ndan ticari pazarlama uzman olarak Ege Seramik'te çal flt. Ferroli ailesine 1999'da pazarlama yöneticisi olarak kat ld ve 2004 y l nda pazarlama müdürlü ü ne terfi etti. Ero lu Ferroli markas n do ru noktaya tafl - makla ilgili sorumlulu un benim de parças oldu- um departmana ait oldu unu düflünmek bana güç veriyor, diyor. Ve flöyle devam ediyor: Ferroli'de çal flmaya bafllad ktan k sa süre sonra patlayan ekonomik kriz yaklafl k iki sene elimizi ve kolumuzu ba lad. Buna ra men sonras nda iyi bir ç k fl yakalam fl olmam z, markaya inanan bir tak m n parças olmakta yat yor. Ferroli de geçirdi im dokuz seneden sonra flöyle diyebilirim: Ferroli benim için sevdi im insanlarla huzur içinde ve keyif alarak, "benim ben olarak çal flt m" firma. Dönüp bakt mda ald m z yolu görmek beni inan lmaz mutlu ediyor. Ero lu, Ferroli Türkiye yi vizyonu genifl, insani de erleri yüksek bir firma olarak tan ml yor. Sektördeki yerini ve tüketici gözündeki alg s n gün geçtikçe kuvvetlendirdi ini düflünüyor. Esnek yap s ve ak lc yönetimi sebebiyle pazarda çok daha iyi noktalara çok k sa sürelerde gelebilece- ine inan yorum. Tüm çabam z da zaten bu yönde, diyor. Tam bir kitap kurdu olan Ero lu, özellikle tarih ve biyografileri çok seviyor. Sinema ve seyahat onun için vazgeçilmez. Dört yafl ndaki o lu Emre ve efliyle vakit geçirmeyi de çok seviyor

7 Aktivite Pera da bir zaman yolculu u Ferroli nin stanbul daki talyan zi-presenze Italiane A Istanbul kitab, medyan n kat ld bir kültür gezisine konu oldu. Kitab n editörü Burçak Evren in rehberli inde yap lan gezide, stiklal Caddesi nde yer alan ve talyan mimarlarca yap lm fl çok önemli binalar hakk nda ilginç bilgiler verildi. Ferroli nin sponsorlu unda haz rlanan stanbul daki talyan zi-presenze Italiane A Istanbul kitab n medyaya daha yak ndan tan tmak, yan s ra da kitapta yer alan baz mekanlar göstermek amac yla 12 Nisan 2008 günü, bir kültür turu düzenlendi. Taksim stiklal Caddesi nin Galatasaray dan Tünel e uzanan k sm nda (Pera) yer alan ve talyan mimarlarca yap lm fl binalar n konu edildi i gezinin anlat c - s, kitab n da editörü olan araflt rmac Burçak Evren di. Sabah, Türkiye, Turkish Daily News gazeteleri ile Tempo, Time Out, Medyacat dergileri muhabir ve editörlerinin kat ld gezinin ilk dura Galata- saray daki Naum Tiyatrosu oldu. Bugünkü Çiçek Pasaj n n oldu u yerde 1840 y l nda infla edilmifl Naum Tiyatrosu. stanbul da günümüze kadar yap lan tiyatro binalar içinde en önemlisi olarak tan mlanan 1500 kiflilik Naum Tiyatrosu nda özellikle talyan operalar sahnelenirmifl. Örne in Verdi nin ünlü operas Il Trovatore prömiyerini (ilk sahnelenifl) stanbul da yapm fl. talyan opera binalar n n bir benzeri olarak talyan Fossati kardefller taraf ndan hayata geçirilen Naum Tiyatrosu, Osmanl n n imparatorluk tiyatrosu ifllevini de görmüfl y l nda tamamen kül olan tiyatronun yerine ise bugün Çiçek Pasaj n n bulundu u bina yap lm fl. çinde uzun y llar çiçek mezatlar yap ld - için de ismi Çiçek Pasaj olarak kalm fl. Gezinin ikinci dura talyan mimar Mongeri nin eseri olan St. Antoine Kilisesi ydi. Kilise, ünlü e lence yeri Concordia n n yerine infla edilmifl. Yap m na 1906 da bafllanm fl, 1912 de hizmete aç lm fl. Böylelikle de ta 1206 y l ndan beri çeflitli mekanlarda ibadet eden, ço u ibadet mekanlar n da stanbul da eski y llarda pek s k meydana gelen yang nlar sebebiyle yitiren Katolikler daimi bir kiliseye sahip olmufl. stiklal Caddesi cephesi 38 metreyi bulan kiliseyle birlikte, kiliseye gelir sa lamas amac yla iki apartman blo u da infla edilmifl. Görkemli mimarisiyle dikkat çeken St. Antoine Kilisesi ve Apartmanlar, bugün Katoliklerin oldu- u kadar pek çok stanbullunun ve turistlerin de u rak yerlerinden biri. Statü sembolü bir moda evi: Botter Gezinin kat l mc lar, St. Antoine Kilisesi nin ard ndan Burçak Evren in Botter Apartman yla ilgili anlatt bilgilere kulak verdiler. En tan nm fl talyan mimarlardan olan D Aronco nun y llar aras nda yapt Botter Apartman, ismini II. Abdülhamid in ve ayn zamanda saray n resmi terzisi olan Hollanda uyruklu Jean Botter den alm fl. Bugün harap durumda olan Botter Apartman, art nouveau mimarisinin stanbul daki ilk örneklerinden biri olarak çok önemli. Bu mimari türünün en tipik ö elerinden olan gül motifi, binan n ön cephesinde taçlar halinde sunulmufl. Apartman n zemin kat n n caddeye bakan k sm nda ise Botter Modaevi nin sat fl ve teflhir salonlar bulunuyormufl. Botter Modaevi ne u ramak, o dönemin stanbullular için bir statü göstergesiymifl. Barbaroni nin eseri olan ve stanbul un ilk belediyesi için tasarlanan Beyo lu Belediye Binas (Alt nc Daire) ise, y llar aras nda infla edilmifl. Ön cephesi fiiflhane Meydan na, arka cephesi stiklal Caddesi nin güney ucuna bakan bina, bölgenin kilit noktas nda yer al yor. Halen kullan lmakta olan binan n do usunda caddeyi Galata ya ba layan Tünel ve Yüksekkald r m, bat s nda ise tarihi Yar mada ya ba lanan köprünün ç k fllar var. Gezi grubunun ziyaret etti i son mekan ise, talyanlar n stanbul da ilk yapt rd klar bina olan Galata Kulesi ydi lü y llarda Galata bölgesinde yaflamakta olan Cenevizliler, o dönemin Bizans mparatoru VI. Ioannes Kantakuzenos tan izin almad klar halde kad nl erkekli, geceli gündüzlü çal flarak 1349 y l nda Galata Kulesi ni yapm fllar. Amaç, kendi konumlar n daha güçlü hale getirmekmifl. Duruma çok k zan Bizans mparatoru, donanmas n n yenilgisi ve Cenevizlilerle Venediklilerin aras nda savafl ç kmas nedeniyle kuleyi y kt ramam fl. Masif tafl duvarla örülmüfl olan kule, kaya ve killi bir zemin üzerinde yükselmifl. D fl çap 16,34 m olan ve gövdesinde hiçbir süsleme tafl mayan kule, günümüze gelinceye dek pek çok yang ndan, depremden zarar görmüfl, defalarca restorasyon geçirmifl. Ama hãlã büyük bir heybetle yükseliyor ve stanbul un simgelerinden biri olmaya devam ediyor. fiubat 2008 de özel bask s gerçeklefltirilen stanbul daki talyan zi-presenze Italiane A Istanbul kitab, kufle bask s yla may s ay ndan itibaren kitap evlerinde sat fla sunuldu. Kitab n fiyat 75 YTL 12 13

8 Gezi Sistine fiapeli Ferroli, 4-7 Nisan 2008 de talya n n Roma ve Floransa flehirlerine bir gezi düzenledi. Ferroli yetkili sat c lar, Ferroli nin iflbirli i içinde oldu u firmalar n yetkilileri ile Sebahattin Sayg n, Baha Sönmez, Erdem Göktepe, Cengiz Leblebici ve Hüseyin Karamefle den oluflan 55 kiflilik grup, üç keyifli gün geçirdi. Bu gezinin tad n onlar n damaklar nda b rak yor, Ferroli Life olarak bu iki güzel kentte bir yolculu a ç k yoruz. Gerek Roma da, gerekse Floransa da insan n kendisini bir film kahraman gibi hissetmemesi mümkün de il. Tarihiyle, kültürüyle, sosyal yaflam yla dünyan n say l de erleri aras nda olan bu iki talyan kenti, Ferroli gezisine kat lanlar n her birini birer baflrol oyuncusuymufl gibi karfl lad ve öyle kucaklad. Ferroli yetkili sat c lar ve Ferroli nin iflbirli i içinde oldu u firmalar n yetkililerinden oluflan 55 kiflilik grup, 4-7 Nisan 2008 tarihlerinde Roma da ve Floransa da birbirinden keyifli üç gün geçirdi. Roma da Vatikan, Colosseum, Afl klar Çeflmesi, spanyol Merdivenleri, Pantheon gibi önemli yerler gezildi. Ard ndan da Rönesans n do du u flehir olan Floransa ya hareket edildi. Ferroli Grubu nun pefli s ra bu iki güzel kente uzan yoruz. Rönesans n baflkentleri Colosseum Sanat ve aflk flehri Roma Sanat n, tarihin ve dinin iç içe geçti i üç bin y ll k bir kent, Julius Sezar n bafl flehri, afl klar n mekan, yemek, flarap ve dondurma cenneti Tabii ki Roma dan söz ediyoruz. Tiber Nehri'nin iki yakas na kurulmufl olan Roma, dünya tarihindeki belirleyici rolünü as rlar boyu sürdürdü ünden olsa gerek "dünyan n baflkenti" unvan na lây k görülüyor. Bu flehirde mutlaka görülmesi gereken yerler ise flöyle: spanyol Merdivenleri: Yap m 1726 y l nda tamamlanan, 137 basamaktan oluflan, han melleriyle kapl beyaz tafl merdivenler ad n spanyol Elçili i nin bulundu u yer olan spanyol Meydan ndan (Piazza Di Spagna) al yor. Merdivenler 19.yy da modeller ve sanatç lar n buluflma yeriyken flimdi afl klar, turistler, etraf seyretmek için oturan ve foto raf çeken insanlarla dolup tafl yor. Burada oturup spanyol Meydan n n hareketlili ini seyretmek mümkün. Merdivenlerin karfl s ndaki caddeye do ru ilerledi inizde ise kendinizi birçok ünlü modac n n ma azalar n n bulundu u Via Condotti de buluyorsunuz. Burada ve yak n ndaki caddelerde Armani, Bvlgari, Louis Vuitton, Fendi, Chanel, Versace, Dolce & Gabbana gibi birçok ma aza, al flverifl tutkunlar için tam bir cennet. Via Condotti de 1700 lü y llardan beri hizmet veren Café Greco da kahvenizi yudumlarken kendinizi geçmiflte bir yolculu a ç km fl gibi hissediyorsunuz. Buras ünlü ressamlar n ve sanatç lar n u rak yeri konumunda. Afl klar Çeflmesi: Afl klar Çeflmesi: Ad n üç yolun birleflmesinden alan çeflme, Roma n n en ünlü Barok yap s. Nicola Salvi taraf ndan 1762 y l nda tamamlanm fl olan 26 m yüksekli inde ve 20 m geniflli indeki çeflme, Roma n n en genifl ve ünlü çeflmesi. Çeflmenin ana figürü deniz tanr s Neptün, iki Triton heykeli ile çevrelenmifl. Ünlü yönetmen Fellini nin La Dolce Vita n n (Tatl Hayat) bir bölümünü çekti i bu çeflmeye para at p, Roma ya geri dönme dile inde bulunmay unutmamak laz m. Çeflme bafl nda flark söyleyenler, gitar çalanlar, flarap fliflelerini pefl pefle devirenler hiç mi hiç eksik olmuyor. Turist k zlara ilân- aflk etmek için çeflme bafl nda bekleflen talyan gençlerinin de say s hayli kabar k do rusu. Devlet içinde devlet; Vatikan: talya içinde iki ayr devlet bulunuyor. Bunlardan biri San Marino, di eri de Katoliklerin merkezi Vatikan. Vatikan; 500 vatandafl, yar m km 2 lik yüzölçümü, tren istasyonu, helikopter alan, postanesi, 30 dilde yay n yapan radyo istasyonu, 1400 odal k Vatikan Müzesi ve kütüphanesi bulunan küçük bir devlet. San Pietro Meydan, Vatikan da Papa n n halka seslendi i yer. St. Peter dünyan n en Vatikan büyük katedrali. çerisindeki 13.yy dan kalma bronz St. Peter heykelinin aya, buray ziyaret eden milyonlarca kifli taraf ndan öpülerek afl nm fl. Bir di er önemli heykel Michelangelo s Pieta, cam bir fanus içinde korunuyor. Katedralin içinde günah ç karmak isteyenler için ayr dillerde günah ç karma odalar bulunuyor. San Marino ise alt kilometrekarelik yüzölçümüyle 14 15

9 Gezi 16 pe üzerine kurulan Roma n n en güzel tepelerinden biri olan Palatino, Roma aristokrasinin yaflad, imparatorlar n saraylar n infla etti i, flehrin tarihi bölümünün en rahatlat c ve huzur verici k sm. Çam a açlar ve çiçeklerle bezeli bahçelerden en güzel flehir manzaras n izleyebilirsiniz. Navona Meydan : Roma n n en görkemli barok meydanlar ndan birisi. Bir zamanlar spor karfl laflmalar n n düzenlendi i bir alan n devam na kurulmufl. Meydan bugünkü görünümünü 17. yüzy lda alm fl. Campo de Fiori: Bu sevimli meydan, stanbul daki semt pazarlar na benziyor. Meydana ç kan dar sokaklarda dolafl rken sanat galerileri, sevimli restoranlar ve s cakkanl talyanlar size hiç yabanc - l k hissettirmiyorlar. Burada en güzel Hakiki Roma Dondurmas satan dükkanlarda dondurma yiyebilir, otantik kafelerde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Rönesans n do du u flehir Floransa Heykeller, müzeler, tarihi binalar, meydanlar nda resim yapan sokak sanatç lar yla buram buram sanat kokan bir flehir. Rönesans n mer- spanyol Merdivenleri kezi olan Floransa, co rafi olarak talya n n neredeyse tam ortas nda yer al yor. Kültüre ve güzel sanatlara efli görülmemifl ba fllar yapm fl bu flehir, Arno Irma Vadisi nde kurulu ve Toskana n n irili ufakl tepeleriyle çevrili. talyanlar n çiçek kenti dedi- i flehir, bu ismi çeflit çeflit güzel çiçeklerle örülü olmas nedeniyle alm fl. Floransa, bilim ve sanatta yeni bir uyan fl n gerçekleflti i Rönesans döneminden bafllamak üzere, dünyan n en önemli sanat merkezlerinden biri oldu. Çizimde perspektifi bulan mimar Brunelleschi, heykel trafl Donatello, ressamlardan Giotto, Masaccio, Fra Filippo Lippi, Botticelli ve Leonardo da Vinci ile Michelangelo gibi bütün ça lar n en büyük sanatç - lar bu kentte yaflad lar. Ayr ca, dünya edebiyat n n en büyük flairlerinden biri olan Dante ve büyük astronomi bilgini Galileo da Floransal yd. Floransa uzun y llar, kentin ileri gelen varl kl ailelerinden Medicilerce yönetildi. 16. yy dan itibaren 300 y l boyunca Toskana bölgesi ve Floransa n n yönetimini elinde tutan bu aile, kentin zenginleflerek önemli bir ticaret merkezi durumuna gelmesini sa lad gibi, sanatç lar da koruyarak Floransa'n n canl bir kültür merkezi olmas na katk da bulundu. Kentin önemli de erleri ise flöyle: Duoma Katedrali: Kentin simgesi olan Duoma Katedrali nin as l ad Santa Maria del Fiore. Nere- Duoma Katedrali Avrupa'n n en küçü ü olmas na karfl n dünyan n en eski cumhuriyetlerinden biri. Yirmi küsur bin nüfusu ve sadece 180 kiflilik ordusuna karfl n, bin y ld r ba- ms zl n korumufl olan bu "da devletçi i"ni, inanmas zor ama her y l üç milyon turist ziyaret ediyor. Efsaneye göre, kentin temelleri, H ristiyanlar n Roma mparatorlu u taraf ndan a r bask lara u rat ld 4.yüzy lda, Aziz Marino'nun da lara yerleflerek çevresine kendisine inananlar toplamas yla at lm fl. Vatikan Müzeleri: Vatikan Müzeleri içinde en dikkate de er olanlar içinde M s r koleksiyonunu bulunduran Antik Sanat Bölümü, H ristiyanl n ilk dönemine ait örneklerin sergilendi i H ristiyan Sanat Bölümü, 1473 y l nda infla edilen ve ad n Papa Sixtus IV den alan Sistine fiapeli, Papa Julius II nin görevlendirdi i Raphael in dekore etti i 4 oda; Raphael Odalar. Colosseum: Roma n n kudret simgesi olan en büyük amfi tiyatrosu 50 bin kiflilik ve 1.yy da infla edilmifl. Gladyatörlerin k yas ya dövüfltü ü mekanda eskiyi an msatmak için gladyatör k l na girmifl kiflilerle foto raf çektirebilirsiniz. Burada yap lan dövüfller 523 y l na kadar devam etmifl ve sonras nda kaderine terk edildi i için tafllar çal nm fl ve bir y k nt ya dönüflmüfl. 18.yüzy lda restorasyon bafllam fl, son olarak kinci Dünya Savafl nda bombalanm fl ve bugünkü halini alm fl. Palatino: Colosseum a girmek için ald n z biletle buradaki güzel bahçeleri de gezebilirsiniz. Yedi tedeyse kilometrelerce uzaktan görüyorsunuz bu dev katedralin kulesini. 100 y l boyunca, 3 kufla n birden çal fl p bitirebildi i bu katedralin yap m na 1296'da bafllanm fl. Mimar Arnolfo di Cambio. Ponte Vecchio: Arno Nehri üzerinde bulunan köprü, Floransa n n en meflhur köprüsü. Nehrin en dar k sm nda yer alan Ponte Vecchio 14.yy da tamamlanm fl. Köprü, üzerinden görünen Floransa manzaras d fl nda, 16.yy dan bu yana kapal bölümünde bulunan kuyumcularla dikkat çekiyor. Ayr - ca burada geceleri e lenebilece iniz birçok mekan bulunuyor. Uffizi Müzesi: Müzede dört binin üzerinde paha biçilmez sanat eseri var. Sadece Leonardo de Vinci, Raffaelo gibi dünyaca ünlü ressamlar n de il, baz Osmanl padiflahlar n n da resimleri yer al yor müzede. ç mimarisi yorucu oldu u kadar muhteflem de. Piazza del Signoria Meydan : Bu aç khava müzesinde ünlü heykelt - rafl Michelangelo' n Davud ve Hercules heykellerini, kentte 300 y la yak n hüküm sürmüfl Medici ailesinin kaleye benzer saray n ve aile üyelerinden ''Küçük Cosimo''nun at üzerindeki heykelini görmeniz mümkün. 17

10 Referans fl merkezine Ferroli dokunuflu dört büyük al flverifl merkezinin yap m n gerçeklefltiren Sur Yap özellikle yönetim-ifl merkezi binalar na imza at yor. Bosh-Siemens Yönetim Merkezi, Opet Yönetim Merkezi, Aviva Sigorta Yönetim Merkezi, Hayat Holding Yönetim Merkezi, Enkay Grup Yönetim Merkezi, Kofluyolu fl Merkezi, Nobel laç Yönetim Merkezi çal flmalar ndan birkaç. Onur Ofis Park, Sur Yap n n ideal koflullarda yaflayan insan amac na bire bir hizmet eden bir ifl merkezi. Bu fl k ve konforlu ifl merkezinin s tma-so utma-havaland rma sistemleri için iflbirli i yap lan firma ise Ferroli. Onur Ofis Park ta, Ferroli nin 4 adet Prextherm RSW 600 çelik kazan, 4 adet BF 500 boyleri, 4 adet Johannes G70/2 brülörü kullan ld. Sur Yap Mekanik Grup fiefi As m K rb y k, dört bloktan oluflan Onur Ofis Park ta her blo un mekani inin birbirinden ba ms z çal flt n söylüyor. Sur Yap n n vizyonunu özetleyen cümleler flunlar: Yat r m m z gelecek, amac m z ideal koflullarda yaflayan insan. Misyonumuz uygarl imar etmek. Verdi imiz her eserle içinde yaflad m z topluma kal c estetik art de erler katmak. Bu vizyonla, 1992 y l nda Z. Altan Elmas, Bilal Özkan ve Abdullah Arma an n bir araya gelmesiyle yaflama geçen Sur Yap, kuruluflundan itibaren birçok prestijli inflaat baflar yla tamamlad. Sur Yap proje aflamas ndan bafllayarak mimari ve inflaat iflleri, mekanik ve elektrik montaj, ince yap iflleri dahil anahtar teslimi, yüksek kalitede ifl yapan bir inflaat firmas olarak faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar milyon metrekareyi aflan yaflam alan üreten Sur Yap ; Selvice Evleri, Greenium Konaklar, Villa Sera, Dora Park gibi pek çok büyük proje ile konut alan ndaki çal flmalar n sürdürüyor. fiu s ralar üçü stanbul da, biri zmir de devam eden Ferroli ile iflbirli i Sur Yap n n son dönemde hayata geçirdi i ifl merkezlerinden biri de Onur Ofis Park. Yap, Ümraniye Tepeüstü nde 40 bin metrekarelik inflaat alan üzerinde dört bloktan olufluyor. Otoban ba lant yolunda, çok merkezi bir konumda yer alan Onur Ofis Park, pek çok büyük firmay Anadolu yakas na çekecek gibi görünüyor. Zaten Total ve Sony firmalar, Onur Ofis Park a yerleflmifl durumda. Onur Ofis Park, Sur Yap n n ideal koflullarda yaflayan insan amac na bire bir hizmet eden bir ifl merkezi. Bu fl k ve konforlu ifl merkezinin s tma-so utma-havaland rma sistemleri için iflbirli i yap lan firma ise Ferroli. Onur Ofis Park ta, Ferroli nin 4 adet Prextherm RSW 600 çelik kazan, 4 adet BF 500 boyleri, 4 adet Johannes G70/2 brülörü kullan ld. Yar otomasyona sahip Sur Yap Mekanik Grup fiefi As m K rb y k, Ferroli yi zaten tan d klar n, ürünlerinin kalitesi nedeniyle bir araya geldiklerini söylüyor. Onur Ofis Park ta uygulad klar mekanik sistemle ilgili de flu bilgileri veriyor: Dört bloktan oluflan, her biri 10 bin metrekare yönetim merkezine sahip Onur Ofis Park ta her blo- un mekani i birbirinden ba ms z çal fl yor. Bloklar n s tmas -so utmas Ferroli ürünleri ile çözüldü. Havaland rma için farkl kapasitelerde klima santralleri kuruldu. Kazan dairesi ve so utma grubu çat ya yerlefltirildi. Hava so utmada chiller kullan ld. Yar otomasyona sahip olan ifl merkezinde komple yandan koruma sistemimiz var. Ofis katlar n n yang n merdivenlerinde otomatik olarak çal flan bas nç sistemlerimiz, otoparkta egzoz sistemimiz mevcut

11 20 Yetkili sat c lar Kadir Dede Yaylakent 11 y ll k yetkili sat c flin zor yan var, Ferroli nin yok Babam Halil Dede, 18 yafl nda bafllam fl tesisat ifline; o zamanlar körük kullan yorlarm fl. Zamanla her fley de iflti tabii. Biz dört kardefliz; Bayram, Mevlüt, shak, Kadir Dede ve babam z n mesle ini sürdürüyoruz. Babam art k ifli b rakt, ama d flardan takip etmeyi sürdürüyor. 32 yafl nday m. lkokul mezunuyum ama hayat okulunda daha iyi okudum. Day m Ali Tatl n n Fatih te Do dular adl bir bayisi vard. Onun vas tas yla 1997 y l nda Ferroli den Mustafa Dinç ile tan flt k. Bizi o yetkili sat c yapt. O gün bugündür Ferroli ile iliflkilerimiz çok iyi, çal flanlar, müdürleri çok iyi. Yetkili sat c lar n bire bir koruyor, ürününün arkas nda çok iyi durabiliyor. Günlük ticaret yapm yor, uzun vadeli bak yor. Bir flikayetimizde karfl m zda hemen bir muhatap bulabiliyoruz. Piyasada Ferroli ile karfl laflt r lacak firma göremiyorum. Bizim yetkili sat c oldu umuz dönemde Ferroli büyümekte olan bir flirketti. Zaten daha çok yetkili sat c lar arac l yla sat fl yap l yordu den sonra daha büyük bir h zla büyümeye bafllad. fiu anda müflteri gelip markay soruyor. Medyan n da etkisi var tabii, yan s ra 5 y l garantimiz de çok önemli. Ferroli, Türkiye ye büyük bir yat r m yapt, biz de onlar desteklemek için her zaman haz r z. flin zor yanlar var tabii, ama Ferroli nin yok. Ferroli ile çal flmaya bafllamam z n üzerinden 11 y l geçti y l nda Türkiye ciro birincisi olduk. Yaylakent olarak Ferroli de 40 tane tabelal yetkili sat c m z var. Menderes Mah. Çinçindere Cad. No: 10 Üçyüzlü- Esenler/ stanbul Tel: Fax lkay flbilir flbilir Mühendislik Bir buçuk y ll k yetkili sat c Üzerinde Ferroli yaz yorsa tamamd r 1979 do umluyum. Ü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum. Üniversiteden sonra bir do algaz firmas nda çal flt m, ard ndan da endüstriyel otomasyona geçtim. Sonras nda Ferroli ye girdim ve stanbul Avrupa yakas nda bölge sorumlusu olarak bir buçuk y l çal flt m. Do algaz iflinin tozunu yuttuktan sonra Ferroli firmas bana çok çekici geldi. stanbul da yaflamay çok seven biri de ildim. Kendi iflime de sahip olmak istiyordum. Edirneliyim aslen. Edirne de de do algazla ilgili bir beklenti vard. Ayr ca Ferroli önümü açabilecek bir markayd ; hem bilinirli i hem de ürün gam aç s ndan. Benim iste ime Ferroli de olumlu bak nca 2007 bafl nda Edirne de flbilir Mühendislik i açt m. Do algaz sektörüne ilk girdi im günlerde, Ferroli bugünkü kadar iyi tan nm yordu, ürün gam da bu kadar geliflmifl de ildi. 4-5 y ld r ciddi bir ivme yafl - yor Ferroli. Ürünlerle ilgili hiçbir tereddüdüm olmad. Üzerinde Ferroli yaz yorsa tamamd r. Ferroli yi gerçekten baflar l buluyorum. Ferroli giderek daha kurumsal bir yap ya dönüflüyor. Bunun getirdi i kurallar ne kadar kat olursa olsun, Ferroli de sizi dinleyecek mutlaka birileri vard r. Canla baflla, samimiyetle çal fl yorlar, esnekliklerini koruyorlar. Ferroli ürünlerinin kalitesi, birçok firman n üzerinde. Fiyat ve kalite oranlamas na vurdu unuzda da bence birinci s rada. flimizin hafta sonu, gecesi-gündüzü yok. Buna ra men çok keyifli. Birçok insanla diyalog kuruyor, de iflik çevreler ediniyorsunuz. flimden arta kalan zamanda sporla u rafl yor, kitap okuyor, sinemaya gidiyorum. Edirne de ulafl m problemi yok. Sosyal hayat, olumlu yönde etkiliyor bu durum. Yanc kç fiahin Mah. Talatpafla Cad. Aras Apt. 81/B Edirne Tel: Fax: mdat Y ld r m Ifl n Teknik 19 y ll k yetkili sat c Ürününe güvenmese 5 y l garanti verir mi? 1958, Tekirda do umluyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunuyum. Üniversitede özellikle yerden s tma konusuyla ilgiliydim. Hatta o dönem Ankara da iki toplant da bildiri de sundum. Üniversite sonras nda da s tma sektöründe çal flmaya bafllad m. Kendi iflyerimi 1989 da açt m. Ferroli, Türkiye ye geldi inden beri birlikte çal fl yoruz. Ürünlerinin ne kadar kaliteli oldu unu görünce, Ferroli ye ilgi duymufltum. O zamanlar ürünü gidip kendimiz araflt r yorduk. fiimdi istiyoruz, hemen gönderiyorlar. Ferroli, kalite ve uygun fiyat demek. Ferroli, ürününe güvenmese 5 y l garanti verir mi? Ferroli den memnunum. Prensipleri var ve onlara göre hareket ediyor. Yetkili sat c lar n devaml takip ediyor, bilgisiz b rakm yor; bilgisiz kalmad m z için ilgisiz de kalm yoruz. Benim müflterilerim Ferroli yi bilerek geliyor. Ferroli yi kaç y ld r tan t yoruz Tekirda da. Bugüne kadar hiçbir memnuniyetsizlik duymad m. Zaten ifl bittikten sonra müflterinin bizi aramamas, en keyif ald m fley. Sadece tavsiye ediyorlar. Ancak bazen kullan m hatalar n müflteriye kabul ettiremiyoruz; bu da iflin zor yan. Ferroli, Türkiye de çok çabuk geliflme göstermifl bir firma. Üretimine Türkiye yi de dahil etmesi bize tan t mda çok faydal oluyor. Müflteriye, Ferroli, Türkiye ye de katma de er kazand r yor dedi imiz zaman bak fl aç s çok farkl oluyor. Is tman n yan nda so utma ve havaland rma ürünlerinin de ayn kalitede ve çeflitte olmas biz Ferroli yetkili sat c lar n çok memnun eden bir durum. Her firmada bunu bulam yorsunuz, ço u yan ürün olarak kabul ediyor. Ertu rul Mah. Hüseyin Pehlivan Cad. No: 37/A Tekirda Tel: Fax: Yetkili servis Hüseyin Oruç Orijinal Teknik 9 y ll k yetkili servis Ortaya mükemmelik ç kt 1970 do umluyum. Evliyim, iki k z m var. Ortaokuldan terkim. Bu ifle 1984 y l nda ç rak olarak bafllad m y l nda kendi ofisimi açt m a kadar özel servis olarak hizmet verdim, daha sonra ise Ferroli den Sebahattin Sayg n ile tan flt m ve Ferroli ile çal flmaya bafllad m. 6 kifliden oluflan bir ekiple hizmet veriyoruz. Ferroli nin ürünlerinden de, çal flma prensiplerinden de son derece memnunum. Çetin Çakmakç n n genel müdürlü e geldi i dönemle, flu anki Ferroli aras nda dünyalar kadar fark var. Son derece birbirine ba l olmam z n, ürünlerin kalitesinin de Ferroli nin bugünkü durumunda büyük etkisi söz konusu. Ortaya mükemmellik ç kt. Kayseri de Ferroli ye ilgi gayet iyi sezonunda cihazlar m z, Kayseri de birinci ç kt. Kayseri de brülör ve klima olmak üzere iki branfl servisimiz, üç tane de s tma servisimiz var. Ferroli zaten kurumsal bir flirketti, ama giderek daha da iyi oluyor. Düzce Fabrikam z, Ferroli nin bu iflte ne kadar ciddi oldu unu gösteriyor. fiu anda iyi bir yerdeyiz, bunun böyle devam etmesini, reklamlar n da sürmesini istiyoruz. Enerji sektörü sürekli de ifliyor ama dünyan n flu anki gidiflat na bakarsak, do algaz en az 50 y ll k bir ifltir. Daha de iflik enerji sistemleri ç kmazsa, bu ifl iyi gider. Serçeynü Mah. Çankaya Cad. No: 11/C Kocasinan-Kayseri Tel: Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak istiyorsan z haberlerinizi bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

12 Bulmaca Bas nda Ferroli Media Cat Tempo 7 Belde 8 Turkish Daily News Soldan sa a: 1. zmir in EXPO 2012 yi kapt rd flehir. Bilinemezcilik. 2. Gece ve gündüz eflitli i. Almanya da bir flehir. Ölüm zaman. Eski dilde su. 3. Nezaketsiz. Çare. Serinletici bir içecek. Esas olan, temel. 4. Dik durma. Be eninin ve sanat n s n rlar n zorlayan, bafl afla duran bir pisuar olan ünlü Çeflme nin sahibi Frans z/amerikal sanatç. Maddeler üzerinde düflünce gücüyle etki yapma olarak tan mlanan Yunanca kökenli terimin k saltmas. 5. Peyk, ay. Büyükbafl hayvan. Yanl fll k. O uz Türklerinin boylar ndan biri. 6. Gönderme belgesi. Ne s cak ne de so uk. Fas la. 7. Rapçi Ceza n n meslektafl k z kardefli. Utanma. Beyaz. 8. Kore Cumhuriyeti nin baflkenti. Denizcilikte gemi karinas na yap flan yosun, midye gibi yabanc madde. Baflkalar n n s rt ndan geçinen. 9. Ab. Ergin. Adalete uygunluk, do ruluk. 10. Arapça cennet. Öcü. Teozofide canl lar n bedenlerinden yay ld varsay lan elektromanyetik etki alan. Karakter. 11. Terzilerin kulland flerit metre. Bir fleyin dökülen küçük parçalar. Eken. Yukar dan afla : 1. Yasak olmad halde dinen hofl görülmeyen. Çölden esen s cak rüzgâr. 2. Yapma, etme. Sakin, rahat. 3. stanbul da bir semt. Ezmek fiilinin emir kipi. 4. Türkiye nin en güneydeki ikinci noktas. 5. Nobelyum elementinin simgesi. Yayvan sepet. 6. Lektör. Ifl n. 7. Samaryum elementinin simgesi. K rm z. Gümüfl. 8. Adaletle ilgili. Çevik. 9. Pir. Tavlada birli. Bir yap m eki. 10. Hollanda n n internet kod harfleri. Dünyaca ünlü Kübal devrimci. Hayvan dam. 11. Nebraska da bir K z lderili kabilesi. Kar fl k renkli. 12. Medet umuduyla mezar ziyaret edilen evliya. Mecazî anlamda soy. 13. S cak kapl ca suyu. 17 A ustos depremiyle hayat m za giren gönüllü kurtarma ekibi. 14. Gereklilik, lüzum. Bir renk. 15. kinci tekil flahs anlatan söz. Beyaz. Anne. 16. Vali yönetimindeki yerleflim birimi. Ba fllama. Yüce, yüksek. 17. Dü ün çiçe igillerden bir süs bitkisi. 18. Mefle a ac tabakas ndan yap lan flifle tapas. Kez, defa. 19. Genellikle bak rdan küçük kova. Do u çalg lar ndan biri. Hürses Yeni Nesil Hürriyet Emlak Dünya ÖDÜL:SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Gaziantep Kare Mühendislik ten Muzaffer Demir oldu. Termodamik Nalbur&Teknik Zaman 22 23

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki.

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. On5yirmi5.com Işık Şehir Paris- 2 Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. Yayın Tarihi : 14 Ocak 2010 Perşembe

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı