ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN."

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN Mustafa BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/ 2008

2 i ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN Mustafa BAL Danışman: Yard. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/ 2008

3 ii Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne Bu çalışma jürimiz tarafından Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: Yard. Doç Dr. Bedri Aydoğan (Danışman) Üye: Prof. Dr. Mustafa APAYDIN Üye: Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım..../.../. Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan ve başka kaynakta kullanılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 iii ÖZET NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN Mustafa BAL Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Danışman: Yard. Doç Dr. Bedri AYDOĞAN Haziran 2008, 105 sayfa Bu çalışmada Nedim Gürsel in öykü ve romanlarında ele aldığı kent ve kadın temaları incelenmiştir. Bu temalar yazarın öz yaşamındaki durumlarla da karşılaştırılarak değerlendirilecektir. Nedim Gürsel, edebiyatla hem akademik olarak ilgilenmekte hem de vermiş olduğu sanatsal ürünlerle yaratıcı yanını ortaya koymaktadır. Daha çok öykü yazarı olarak bilinen Gürsel in romanları, gezi, deneme, inceleme kitapları da bulunmaktadır. Nedim Gürsel, zorunlu olarak başladığı sürgün yaşamını gönüllü olarak devam ettirmektedir. Yaşamını Paris te sürdüren yazar, eserlerinde kent ve kadın temaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Çalışmamızda Gürsel in yedi öykü kitabı ile iki romanı kent ve kadın temaları yönüyle ele alınmıştır. İki bölümden oluşan çalışmamızda yazarın hayatı ve edebi kişiliği aktarılmış; Kent Teması başlıklı birinci bölümde kentin eserlerde nasıl ele alındığı üzerinde durulmuş; Kadın Teması başlıklı bölümde ise eserlerdeki kadın tipleri üzerinden kadın konumlandırması yapılmıştır. Bu çalışmada Nedim Gürsel in öykü ve romancılığımıza farklı yaklaşımları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonuç kısmında yazarın öykü ve romanlarındaki tematik özellikler belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Nedim Gürsel, kent, kadın, öykü, roman.

5 iv ABSTRACT CITY AND WOMAN IN THE NEDIM GURSEL S NARRATIVE AND NOVELS Mustafa BAL Master of Science Thesis, Departmant of Turkish Language and Literature Supervisor: Yard. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN June 2008, 105 Page In this study, Nedim Gursel s narrative and novel city and women themes are analyzed. This themes will be evaluated by compare with writer s own life. Nedim Gursel is interested in literature both academicaly and by his artistic works. His mostly known by his story telling but he also has novels, travel, essay and research boks. Nedim Gursel is carrying on his life voluntaraly which started obligatory as an exile. The writer who is living in Paris now focused on city and woman themes in his works. In this study, Gursel s seven narrative books and two novel are discussed in terms of city and woman themes. Our study which consist of two section; the writer s life and literary personality is reflected in first section with title city theme. It is discussed how the city was evaluated the next section titled woman theme the woman addressed on woman tips. In this study, Nedim Gursel s different approach to our narrative and novel customs is tryed to reveal. In result section, thematic property is determined in writer s narrative and novels. Key words: Nedim Gursel, city, woman, narrative, novel.

6 v ÖN SÖZ Edebiyatın farklı türlerinde eserler vermiş olan Nedim Gürsel, Fransa da karşılaştırmalı edebiyat doktorasını da tamamlamıştır. Edebiyatla ilişkisini hem sanatçı hem bilim adamı yönleriyle sürdüren Gürsel, daha çok öykücü olarak tanınır. Yayımlamış olduğu yedi öykü kitabının yanı sıra üç romanı, deneme, inceleme, gezi türlerinde kitapları da bulunmaktadır. Eserleri hakkında pek çok yazı yazılan, kitap hazırlanan Gürsel in eserleri üzerinde yapılmış ciddi çalışmalar bulunmamaktadır. Çalışmamızda öykü ve romanlarını esas alarak kurmaca türdeki eserlerinde ağırlıklı temalar olan kent ve kadın ı ele aldık. Gürsel in bu iki temaya yaklaşımını belirlemek, temaların özgün kullanım alanlarını ortaya çıkarmak ve yazarın öz yaşamı ile ilişkisini saptamak asıl amaçlarımızdandır. Nedim Gürsel in Cicipapa adlı öykü kitabında yedi, Sevgilim İstanbul adlı öykü kitabında on iki, Kadınlar Kitabı adlı öykü kitabında dört, Sorguda adlı öykü kitabında on dört, Son Tramvay adlı öykü kitabında on, Uzun Sürmüş Bir Yaz adlı öykü kitabında iki, Öğleden Sonra Aşk adlı öykü kitabında on üç öykü bulunmaktadır. Çalışmamızda yedi öykü kitabındaki altmış iki öykü ile iki roman ve bir anlatı incelenmiştir. Giriş kısmında Nedim Gürsel in Yaşamı ve Eserlerine Genel Bir Bakış başlığı altında yazarın yaşamı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, edebi kişiliğine ışık tutulmuştur. Kent ve Kentleşme ile Türk Öykü ve Romanında Kadın başlıkları ile çalışmamıza kaynak teşkil eden kısa kuramsal bilgiler de verilmiştir. Kent ve Kentleşme başlığında tanımlamalar yapılmış, kentin tarihi ve oluşum süreçlerinden bahsedilmiştir. Türk Öykü ve Romanında Kadın başlığında kadını bir tema olarak ele alan eserler, yapılmış olan incelemeler doğrultusunda aktarılmıştır. Çalışmamız sonuç ve kaynakça dışında iki bölümden oluşmaktadır. Kent ve Kadın bölümleri metinler odak alınarak incelenmiştir. Birinci bölüm Kent Teması dört alt başlıktan oluşmaktadır. Kentler ve İsim alt başlığında yazarın kent sözcüğünü kullanım alanları ve hangi kentler üzerinde yoğunlaştığı belirlenmiş, eserlerindeki kentlere yaklaşımı ortaya konmuştur. Modernleşen Kent alt başlığında eserlerde kentin zamanla değişen yüzü vurgulanmıştır. Kent Ögeleri alt başlığında ise kenti oluşturan ögelerin eserlerdeki kullanımı ve yazarın yaklaşımı belirlenmiştir. Kentte Yaşam ve İnsan alt başlığı Kentte Gündelik Yaşam, Kentte Sanat, Kentte Tarih, Kentte Siyaset, Kentte Zaman, Kent Ve Kadın alt başlıklarından oluşmaktadır.

7 vi İkinci bölüm Kadın Teması kadın tiplerini esas alan dört bölümden oluşmaktadır. Kadın Tipleri adlı bölüm Gürsel in eserlerinde kendisini gösteren kadın tiplerini anlatmaktadır. Anne Tipi adlı ilk alt bölümde eserlerde anne tipine verilen önem üzerinde durulmuş ve ağırlığı saptanmıştır. Sevgili Tipi adlı alt bölümde ise eserlerde karşılaştığımız sevgili adları ayrı ayrı el alınmıştır. Hayat Kadını Tipi adlı alt bölümde hayat kadınlarının eserlerde nasıl konumlandırıldığı belirtilmiştir. Diğer Kadın Tipleri adlı alt bölümde ana kahraman olmayıp da eserlerde adları anılan kadın tipleri verilmiştir. Sonuç kısmında kent ve kadın temalarının eserlerdeki kullanım alanı belirlenmiş ve yazarın öz yaşamıyla ilişkili yanları ortaya çıkarılmıştır. Kaynakça kısmında yazarın eserleri, yazar üzerine yazılmış yazılar ve yararlanılan diğer kaynaklar alfabetik olarak sunulmuştur. Oldukça uzun bir zaman dilimine yayılan çalışmamda bilgi ve tecrübeleriyle beni yönlendiren danışman hocam Yard. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN a ve sınırsız sabırlarından dolayı aileme teşekkür ederim. PROJE NO: FEF 2006YL78 Mustafa BAL Adana/ 2008

8 vii İÇİNDEKİLER Sayfa No TÜRKÇE ÖZET. iii İNGİLİZCE ÖZET.. iv ÖN SÖZ..v İÇİNDEKİLER...vii KISALTMALAR...viii 0. GİRİŞ Nedim Gürsel in Yaşamı ve Nedim Gürsel in Eserlerine Genel Bir Bakış Kent ve Kentleşme Türk Öykü ve Romanında Kadın BÖLÜM I KENT TEMASI 1.1. Kentler ve İsim Modernleşen Kent Kent Ögeleri Kentte Yaşam ve İnsan Kentte Gündelik Yaşam Kentte Sanat Kentte Tarih Kentte Siyaset Kentte Zaman Kent ve Kadın.57 BÖLÜM II KADIN TEMASI 2.1. Kadın Tipleri Anne Tipi Sevgili Tipi Hayat Kadını Tipi Diğer Kadın Tipleri...90 SONUÇ.96 KAYNAKÇA..101 ÖZGEÇMİŞ 105

9 viii KISALTMALAR Age. : Adı Geçen Eser S. : Sayı s. : Sayfa C. : Cilt Yay. : Yayınevi çev. : Çeviren

10 1 GİRİŞ 0.1.Nedim Gürsel in Yaşamı ve Eserlerine Genel Bir Bakış Nedim Gürsel, 1951 yılında, Gaziantep te doğmuştur. Gaziantep doğumlu oluşunu tesadüf sayar, yıllarında İstanbul da üniversitede tanışan anne ve babasının ilk tayin yeri oluşuna bağlar. Gürsel, Nazım Hikmet in Otobiyografi adlı şiirinde söylediği gibi, doğduğum kente bir daha dönmedim. der. Babası Üsküp kökenli Fransızca öğretmeni Orhan Gürsel, annesi matematik öğretmeni Leyla Gürsel dir. Babası Fransızcadan Henri Troyat nın Yaslı Kar adlı ve Yalancı Işık adlı romanlarını Türkçeye çevirmiş, Varlık dergisine yazılar yazmıştır. Annesi ise Andre Gide, Marguerite Duras, Asturias ve Troyat dan çeviriler yapmıştır. Anne ve babasının tayini Balıkesir e çıktıktan sonra oraya yerleşirler. İlkokulu burada Altı Eylül İlkokulu nda okur. O yıl babası Paris e gider. Bu olay onun yaşamının dönüm noktalarından biri olur. Babasının gönderdiği kartların birinde yazılı olan Paris yazısını okur, yıllar sonra bu kent onun vazgeçemediği kent olur. Hale Seval le yaptığı söyleşi kitabında bu durumu şu şekilde anlatır: Yıllar sonra bunu Sorguda adlı öykü kitabımın Bir Yazarın Dört Portresi bölümünde anlattım. Çünkü Sorbonne, daha doğrusu Sorbonne imgesi, hayatıma ilk kez 1958 de Balıkesir de girmişti. Öykülerim biliyorsun mekânlar ve zamanlar arasında bir kurguya dayanır. Dolayısıyla Balıkesir ve Paris 1958 yılında bu kartpostal çerçevesinde bir araya gelmişti. (Gürsel, 2006, 28) Kendisi on bir yaşındayken babası ölür. O zamana kadar kendileriyle beraber yaşayan babaannesi, evden ayrılır. Annesi ve teyzesiyle beraber İstanbul a taşınırlar. Galatasaray Lisesi ne girer ve burada yatılı olarak okur. Okulda Jean Valjean dan yola çıkarak sefil lakabı takılır. Dokuz yaşında iken Çocuk Haftası nda Oğuz Özdeş in yönettiği Sizin Köşeniz de şiir ve öyküleri yayımlanır. Gürsel, yazdığı şiirlerin çoğunu, dönemin Kemalist anlayışıyla şekillendiğinden ve hamasi özellikler taşıdığından anmak dahi istemez. Fransız şairlerinden çeviriler yapar. Galatasaray Lisesi nde çıkan Tambur gazetesinde şiir ve yazıları yayımlanır. Babasının üniversiteden arkadaşı Behçet Necatigil in Düzyazıda daha başarılı olacak yolunda

11 2 söyledikleri haklı çıkacaktır. İlk öyküsü Yolculuk u, Vedat Günyol Yeni Ufuklar da yayımlar. Gürsel, aldığı telif ücretiyle ilgili olarak şöyle bir anısını anlatır: İlk öyküm için o zamanın parasıyla on lira telif ödemişti. Ferhan Şensoy un da o zamanlar bir öyküsü çıkmıştı. Adını çok iyi anımsıyorum: Dalgındır Hüsam Kusura Bakmayın. Günyol ona da on lira vermişti. Ferhan Şensoy la Çiçek Pasajı nda içe içe bitirememiştik telif paralarını. (Gürsel, 2006, 41) Edebiyat alanında diğer destekleyicilerden Memet Fuat da Yeni Dergi de Cicipapa yı ve Senin Adın Yalnızlık ı yayımlar te Halkın Dostları dergisinde Gorki ve Lenin üzerine bir yazı yayımlar muhtırası sırasında Galatasaray Lisesi ni bitirmiş, Fransız hükümetinin verdiği bursu reddederek ve Fransız Filolojisine yazılmıştır. Lenin ve Gorki üzerine yazdığı yazı hakkında yedi buçuk yıl hapsi istenen bir dava açılır. Bir yıl önce reddettiği bursu alarak Poitiers Üniversitesi ne kaydolur yılında Şeyh Bedrettin Destanı Üzerine adlı inceleme kitabı ve Çağdaş Yazın ve Kültür adlı eleştiri-inceleme kitapları yayımlanır. Karşılaştırmalı edebiyat doktora tezini tamamlar ve 1979 da Türkiye ye döner; ancak 12 Eylül 1980 darbesi gerçekleşir. Yazmış olduğu Uzun Sürmüş Bir Yaz (1975) devletin güvenlik kuvvetlerini tahkir ve tezyif, Kadınlar Kitabı (1982) ise müstehcenlik suçlarından toplatılır. Uzun Sürmüş Bir Yaz, 1976 yılında Türk Dil Kurumu Ödülü nü alır. Kadınlar Kitabı nın otobiyografik ögeler taşıyan uzun öyküsü İlk Kadın sonraki baskıda ayrı bir kitap olarak yayımlanır. Tekrar Paris e döner ve üç yıl Türkiye ye uğramaz. Ağabeyi Seyfi Gürsel de Fransa da iktisat doktorasını yapmıştır. Daha sonra Seyfi Gürsel, Türkiye ye döner, Nedim Gürsel ise Fransa da kalır. Annesinin yurda dönmesi için kendisi üzerinde baskı kurmamasını takdirle karşılar. Ben yalnızım sen de dön dememiştir. O bakımdan onu hayırla anıyorum. Üzerimde duygusal baskı, psikolojik baskı olsaydı daha mutsuz olurdum. (Gürsel, 2006, 35) İlk kitabı Fransızcaya çevrilerek Gallimard dan yayımlanmıştır. Fransız dergilerine yazılar yazmış, Milliyet Sanat dergisi için de Paris Mektuplarını kaleme almıştır. Paris te iken de edebiyat dergileri ile ilişkisi kopmaz. Yeni Dergi, Birikim ve Yeni Ufuklar a yazmaya devam eder. Türkiye de yayımlayamadığı bazı öykülerini, Le Monde gazetesinin ekinde Türkçe olarak yayımlar.

12 3 Burdur da kısa dönem olarak askerliğini tamamladıktan sonra 1985 yılında Yerel Kültürden Evrensele adlı deneme kitabını yayımlar yılında ise 2006 da sinemaya uyarlanan ve senaryosunu da yazmış olduğu Sevgilim İstanbul adlı öykü kitabını yayımlar. Bu kitabı ile Fransız PEN Kulubü Özgürlük Ödülü nü kazanır. Aynı yıl Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü nü alır. İlk evliliğini Öğleden Sonra Aşk ta anlattığı Angeliki Ploutis le yapar yılında Saklambaç öyküsüyle Haldun Taner Öykü Ödülü nü Turgut Uyar ve Murathan Mungan ile paylaşır yılında Sorguda, 1991 yılında ise Son Tramvay adlı sürgün temasının ağır bastığı öykü kitaplarını yayımlar yılında Radio Internationale Uluslar Arası En İyi Öykü Ödülü nü Mendil adlı öyküsüyle kazanır yılında Dünya Şairi Nazım Hikmet adlı inceleme kitabı ile bir şiir ödülü olan Struga Altın Plaket ödülünü elde eder. Her yıl Fransız ve Türk jürilerin Türkiye konulu bir kitaba verdiği ödül olan Fransa- Türkiye Ödülü nü alır. Aynı yıl Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen liyakat nişanıyla ödüllendirilir; Fransa Sanat ve Edebiyat Şövalyesi unvanını kazanır. Memet Fuat ın desteğiyle yazmış olduğu Nazım Hikmet in şiirlerini farklı bir bakış açısıyla ele aldığı Nazım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını adlı inceleme kitabı 1992 de yayımlanır yılında içeriği üzerinde birçok tartışma yaratan, aynı zamanda çok satanlar listesine giren ilk romanı Boğazkesen i, yılları arasında yazdığı eleştiriincelemelerinin yer aldığı Başkaldıran Edebiyat adlı kitabını 1997 yılında yayımlar yılında Yüzyıl Biterken adlı söyleşi kitabı yayımlanır. Venedik ve Roma yolculuklarına çıkar. Döndükten sonra 2000 yılında Resimli Dünya adlı ikinci romanını yayımlar. Bu yıl onun için verimli bir yıldır. Aragon üzerine Fransızca yazdığı inceleme kitabı ve Yaşar Kemal- Bir Geçiş Dönemi Romancısı da bu yıl yayımlanır. Son Tramvay dan sonra iki roman yazmış olan Gürsel, 2002 yılında aşkı ve cinselliği ön plana aldığı, farklı bir tarza büründüğü Öğleden Sonra Aşk adlı kitabıyla öyküye dönüş yapar. Bu öykü kitabı önceki öykü kitaplarından farklılık gösterir. Gürsel bu durumu şöyle açıklamaktadır. Ben, genellikle, Öğleden Sonra Aşk ı bunun dışında tutuyorum, öykülerimde bir atmosfer oluşturmaya çalışırım. Okuru hemen etkileyecek şiirsel bir atmosfer olmasına özen gösteririm. (Gürsel, 2006, 56) Gemiler De Gitti (1977), Balkanlara Dönüş (1995), Pasifik Kıyısında (1991), Seyir Defteri (1990) adlı gezi kitaplarını Bir Avuç Dünya Toplu Gezi Yazıları (1977-

13 4 1997) 2003 yılında yayımlanmıştır. İspanya gezi izlenimlerinin bulunduğu Güneşte Ölüm ise 2003 te yayımlanır. Paris Yazıları'nı Görüntüler ve Görüşler/ Durumlar ve Duruşlar/ adlarıyla 2004 yılında kitaplaştırır. Çocukluk yıllarını anlattığı Sağ Salim Kavuşsak adlı otobiyografi kitabı 2004 te yayımlanır. Yazarla 26. Tüyap İstanbul Kitap Fuarı nda yaptığımız görüşmede Otobiyografisinin ikinci bölümü olarak tasarladığı kitabına Galatasaray Yılları adını vermeyi düşündüğünü ve bu kitabın yazımına hazırlandığını belirtmiştir. Atlas dergisiyle iş birliği yaparak bir fotoğrafçı eşliğinde yılda 4-5 kez farklı ülkelere gerçekleştirdiği geziler sonucu her bir kentte birçok sanatçının izini sürdüğü İzler ve Gölgeler adlı deneme kitabını 2005 yılında yayımlar. Yedi Dervişler adlı kitabı ise 2007 yılında yayımlanmıştır. Üçüncü romanı Allah ın Kızları ise 2008 yılında yayımlanmıştır. Gürsel; öğretmen, araştırmacı ve yazar olarak edebiyatla ilgilenmektedir. Sorbonne da beraber çalıştığı, aynı zamanda yazar olan Profesör Etiemble, onun akademisyen ve yazar yanlarıyla ilgili şöyle konuşmuştur: Dikkat edin Bay Gürsel, içinizdeki profesör, öykü yazarını öldürmesin. (Gürsel, 2006, 45) Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezinde (CNRS) araştırma direktörü olarak çalışmakta ve Sorbonne Üniversitesinde Türk edebiyatı dersleri vermektedir. PEN Yazarlar Derneği, Paris Yazarlar Evi ve Akdeniz Akademisi üyesidir yılında ders vermek için Bahçeşehir Üniversitesi ne gelmiştir. Edebiyatta 40. yılını kutlayan Gürsel için Galatasaray Üniversitesi, Pera dan Paris e adlı kitabı hazırlamıştır. Seza Yılancıoğlu'nun yayıma hazırladığı kitapta 30 yılı aşkın zamandır Paris'te yaşayan Gürsel hakkında yazılmış yedisi Fransızca toplam 12 makale yer alıyor. Talat Halman, Altan Gökalp, Arlette Chemain, Bedri Baykam, Esther Heboyan gibi isimlerin yazdığı makalelerde Gürsel'in romanlarındaki yaklaşımlardan kahramanlarına, tarihe bakış açısından edebiyata kattıklarına kadar birçok konu uzmanlarınca masaya yatırılıyor. Kitabın sonunda da söz Gürsel'e veriliyor ve yazar kendini anlatıyor. 1 Kendi deyimiyle zorunlu sürgünün gönüllü sürgüne dönüşmesi sonucu Gürsel, yaşamını yıllardır Paris te eşi Zühal ve kızı Leyla ile sürdürmektedir. Basın- yayın Nedim Gürsel e Armağandır, Radikal Gazetesi,

14 5 çalışmalarını Milliyet gazetesinin Pazar ekinde on beş günde bir yazarak sürdürmektedir. ESERLERİ ÖYKÜ 1. Uzun Sürmüş Bir Yaz (öykü), Kadınlar Kitabı (öykü), Sevgilim İstanbul (öykü), Sorguda (öykü), Son Tramvay (öykü), Öğleden Sonra Aşk (öykü), Cicipapa (toplu öykü), 2002 ROMAN 8. Boğazkesen (roman), Resimli Dünya (roman), Allah ın Kızları (roman), 2008 İNCELEME 11. Ölüme Yolculuk (Jorge Semprun dan çeviri), Şeyh Bedrettin Destanı Üzerine (inceleme), Çağdaş Yazın ve Kültür (eleştiri-inceleme), Nazım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını (inceleme), Başkaldıran Edebiyat (inceleme), Aragon (inceleme), Yaşar Kemal-Bir Geçiş Dönemi Romancısı (inceleme), Bozkırdaki Yabancı (inceleme), Dünya Şairi Nazım Hikmet (inceleme), genişletilmiş basım 2002 GEZİ KİTAPLARI 20. Seyir Defteri (gezi izlenimleri), Pasifik Kıyısında (gezi izlenimleri), Balkanlar a Dönüş (gezi izlenimleri), 1995

15 6 23. Gemiler de Gitti (gezi izlenimleri), Güneşte Ölüm (gezi izlenimleri), Bir Avuç Dünya (toplu gezi yazıları), 2003 DENEME 26. Yerel Kültürlerden Evrensele (deneme), Paris Kitabı (deneme), Paris Yazıları I-II (deneme), genişletilmiş basım İzler ve Gölgeler (deneme), ŞİİR 30. Kırk Kısa Şiir (şiir), 1996 SÖYLEŞİ 31. Yüzyıl Biterken (söyleşi), 1999 OTOBİYOGRAFİ 32. Sağ Salim Kavuşsak (otobiyografi), 2004 BİYOGRAFİ 33. Yedi Dervişler (biyografi), Kent ve Kentleşme Kent; toplumsal, ekonomik, kültürel ve nüfus bakımından heterojen özellikler gösteren, tarımdan sanayiye geçişin görüldüğü yerleşim yeridir. İngilizce uygarlık anlamına gelen 'civilization' sözcüğünün kökeni, Latince kent anlamına gelen 'civitas' sözcüğüdür. Kentler zamanla halkın eğlenme, gezme, dinlenme ve konut ihtiyacını karşılayan yerler olmuştur. Aristo nun İnsanların daha iyi bir yaşam sürdürmek için toplandıkları yerler (Öner, 1998, 67) tanımı da bunu destekler niteliktedir. Kent, toplumsal bilincin yaratılmasında en önemli araçlardan birisi ve modernleşmenin en büyük simgelerindendir. Kentleşme ise, artan kent nüfusu ile beraber kentin, yapısal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yönden gelişimi olarak tanımlanabilir. Kentleşmede en önemli etkenin göç olduğu söylenebilir. Bu göç, toplumsal bir atlama olarak düşünüldüğünden köyden ya

16 7 da kırsal alandan kente doğru yapılmaktadır. Köydeki sınırlı yaşam alanından bıkan insan, siyasi, teknolojik ve ekonomik yönden daha da rahatlayacağını umduğu kente göç eder. Kentte sanayi, üretim alanları ile yaşam alanları iç içedir. Sanayileşme ile kentleşme arasındaki uyumsuzluk sonucu göç edenler, arada kalanları ve varoş olarak adlandırılan bölgeyi oluşturur. Kimi araştırmacılar tarafından köyün bir devamı olarak görülen kent, köy kavramının zıddı değil, öteki si olarak da ele alınabilir. Köyde insanlar birbirlerine karşı sorumluluk hissederler ve bir paylaşım içindedirler; kentte ise geniş yaşam alanının ön plana çıkardığı uzaklık duygusu hissedilir, akrabalık dahi zayıflamaktadır. Köyde ilişkiler gelenek ve görenekler ile düzenlenmişken, kentte resmi düzenlemeler ile sürmektedir. Köydeki insanların birbirlerinden farksızlığı kentte sınıfsal farklılığa dönüşür. Bireyin ön planda olduğu sınıf yapısı ekonomik, teknolojik, siyasal ve kültürel yönlerden köyden kopuşun en büyük göstergesidir. Bütün bunlara bağlı olarak suç oranı kentte oldukça yüksek düzeydedir. Nermi Uygur, kent ve köy kavramlarını bütün farklı yönleriyle kendine has deneme üslubu ile ele almıştır. (Uygur, 1996, 131) Egon E. Begel, insanlık tarihinin büyük bir bölümünde, insanın sabit bir yaşama ortamı bulunmadığını öne sürerek, bu dönemin kentsel yaşama tarzı ndan önce geldiğini ve en az beş yüz bin, belki de bir milyon yıl sürdüğünü öne sürmüştür. (Öztürk, 2005, 49) İlk kentlerin oluşumu ile ilgili birçok görüş bulunmakla beraber, eldeki verilere dayanarak Ernest Begel in yorumuna başvurabiliriz: İlk kentlerin hâkimiyet altına alınan topluluklar etrafında kurulmuş daimi bir ordu karargâhı olduğu öne sürülmektedir. İzi sürülebilen ilk kentlerin tümü, pratikte ilkel köyün tedricen gelişmesiyle değil, askeri istilalar sonucu kurulduğunu göstermektedir. Antik kentler, çoğu beyin, kendinden daha güçlü bir efendiye bağlılık gösterdiği hükümran birer siyasi varlık konumundaydı. (Begel, 1996, 8) Begel, ilk kentlerin gelişimini şöyle açıklamaktadır: Siyasi hâkimiyet kesin bir şekilde kurulduktan sonra, kentler büyüyüp ek işlevler kazanmaya başladı. Yöneticiler, saltanatlarını tehdit eden rakipleri bulunmadığından yeterince emin olduktan sonra, ordu karargâhı da saraya dönüşmeye başladı. Kendilerine inananları zafere götürmüş olan tanrılar için bütün kentlere tapınaklar dikildi. Muhafızlarla maiyeti barındırmak, artıca ambar olarak kullanmak için saray ve tapınaklarda ek binalara ihtiyaç vardı. Kent nüfusunun çekirdeğini

17 8 hükümdarların maiyeti, ruhban ve onların emrinde bulunanlar meydana getiriyordu. Çok geçmeden bunlara, sivillerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin yanı sıra silahları da sağlayan zanaatkârlar eklendi. Bunlar saraya ve tapınağa lazım olandan fazlasını üretmeye başlayınca da, kent bir pazara, kentsel mamullerin verilip karşılığında kırsal ürünlerin alındığı bir merkeze dönüştü. (Begel, 1996, 10) Begel in bu görüşünün aksine bazı uzmanlar ilk kentlerin birer köy olduğunu, sonra yavaş yavaş kentsel merkeze dönüştüklerini iddia etmektedir. Kuramcı Childe, kentsel uygarlığın oluşumunu tarım ve ticaret devrimleriyle açıklamaktadır. (Öztürk, 2005, 50) Orta Çağın en önemli kent kavramı; Marver in, Duvarlarla çevrili insan yerleşmeleri ifadesidir. O dönemde kentlerdeki hâkim üretim biçimi tarımdır. 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra değişen üretim ilişkileri ile birlikte kentlerin yapısı ve tanımı da değişmeye başladı. Zanaat ve ticaret, tarımın yanı sıra önem kazanmaya başladı. Pirenne in tezine göre, kentlerde gözlenen bu değişimin nedeni ticaretin canlanmasıdır. Gezgin tüccarlar, uzun yolculuklarında sığındıkları dinsel ve kale kentlerin etrafında yeni yerleşim yerleri kurmuşlar, ticaretin çektiği zanaatçılarla birlikte buraları kısa sürede zengin bir kente dönüştürmüşlerdir. Kentler bu şekilde, ticaretin ayak izlerinden doğmuştur. 2 Begel e göre bağımsız kentlerin oluşmaya başlaması; var olan iş açığı ve iş gücü sayesinde sınıfları ortaya çıkarmıştır. Mesleki uzmanlaşma arttıkça, kent nüfusunun da katmanlaşmasıyla bir aristokrasi ile ona bağlı kadrolar, bir tüccar sınıfı, bir zanaatkâr sınıfı ve düzenli bir geçimi bulunmayan özgür insanlardan oluşmuş yoksullar sınıfı ortaya çıktı. (Begel, 1996, 10) Oluşan bağımsız kentler, güçlerini birbirleri üzerinde denemeye başlarlar. Güçlü olan diğerini yok eder ve kent kültürü, tam olarak oluşmadan ortadan kaldırılır. Kentler, köylülere baş eğdirdikten sonra birbirleriyle savaşmaya başlamıştır. Sonunda bağımsız kent devleti ortadan kalktı. Fethedilen kentler asıl siyasi işlevlerini yitirdiler. Hâkimiyetlerini koruyan kent devletleri, işlev değiştirerek bölgesel devlete dönüştüler. (Begel, 1996, 10) Kalıcı bir kent kültürü oluşturamamış halklar, tarıma dayalı bir yönetim biçimi olan feodaliteyi kurarlar. 2 Adil Okay, Küreselleşme Kıskacında Kentler, Özgür Haber,

18 9 Bir yandan İslam ın yükselişine tanık olan Batı, Roma nın parçalanışına ve feodalizmin doğuşuna tanık olmaktadır. Büyük Göç e katılan halkların çoğu kent öncesi kültürlerden gelmişti. Roma modelini izlemeyi başaramayan bu halklar, kent uygarlığını yıkıp yerine esas olarak tarımsal bir örgütlenmeye dayanan feodalizmi kurdular. (Begel, 1996, 11) Reformla beraber mesleki ayrımlar oluşmuş; kente göç eden vasıfsız insanlar ve kentli üst tabaka ile aristokratların da ayrışması ortaya çıkmıştır. Kent, 19. yüzyılda sanayinin mekânı, üretim ve dağıtım kanallarının oluşturulduğu ve denetlendiği merkezler olarak tanınmıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru devrimci değişimler meydana geldi. Fransız Devrimi, kral ile aristokrasinin siyasi tekelini kırmış; sınıf bilinci, gelişen gerçek sanayi proleteryasının sahneye çıkmasıyla ayaktakımı nı ortadan kaldırmıştır. (Begel, 1996, 14) Kent, günümüzde de tarımdan çok sanayinin sözünün geçtiği, toplumsal yaşamın ekonomik, kültürel ve siyasal etkinliklerle devam ettiği çağdaş bir yaşam alanıdır. Kentler büyüklüklerine ve işlevlerine göre farklı isimlendirilirler. Burada metropolis, metropolitan alan (megalopolis) ve çevre kent kavramlarını inceleyeceğiz. Metropolis (Büyük Kent): Belirli bir coğrafi, ekonomik, toplumsal, kültürel, yönetimsel, siyasal organizasyon ve kontrol sisteminin mekanda odaklaşma noktasıdır. Metropolis, karar mekanizmaları aracılığıyla, çevrenin çeşitli alanlardaki gelişmesini denetleme fonksiyonunu yerine getirir. Büyük kent ülkenin dış dünya ile ilişkilerini kendi süzgecinden geçirerek çevresine yayma fonksiyonuna sahiptir. Metropolitan (Büyük Kent Alanı): En genel anlamıyla nüfusun yoğun olduğu ve ekonomik, sosyal ve yönetimsel açılardan o bölgenin merkezi durumunda bulunan Merkezi şehir ve şehirlerin çevre kentleriyle oluşturdukları birimdir. Metropolitan alan idari yönden çok ekonomik ve sosyal bakımdan merkezi bir konuma sahiptir. Metropolitan alan ve Megalopolis yalnızca barındırdıkları nüfusun, yoğunluğu dolayısıyla değil, aynı zamanda kamu ve özel sektör iş kollarının buralarda faaliyet göstermesi, eğitim ve sanat yönünden birer merkez olmaları yönünden dünyanın simgesi konumundadır. Megalopolis birden çok metropolitan alanı kapsar. Metropolitan kent kavramının yanında bugün Megakent kavramı gündemdedir. Çevre Kent: Şehrin belediye sınırları dışında oluşan özellikle şehirde bir işte çalışanların yaşadıkları ve ihtiyaçlarının önemli bir kısmını şehrin alış veriş merkezinden sağlayanların kaldıkları bölgedir. Çevre Kentte yaşayanların çoğu kendi

19 10 konutlarında oturur, burada genellikle yeni binalar vardır, burada yaşamak daha masraflıdır. Çevre kent orta ve üst düzeyde geliri olanların yaşadıkları alanları ifade etmekte olup gecekondu alanlardan farklı konumdadır. Bu tanımların dışında çevre ile ilişkisi bakımından da kentle adlandırılan güneşkent kavramı ortaya atılmıştır. Güneş-kent, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, 20 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak geliştirilmiş ekolojik yaşama en uygun, insanların topluca bir arada yaşadığı kentler için geliştirilen yeni bir kent modelidir. Güneş-kent özünde, Güneş enerjili, bir doğal yaşam projesidir. "Sağlıklı bir yaşam ancak sağlıklı bir ortamda mümkündür" gerçeğini dikkate alarak kentlerde, temiz ve doğal bir çevre oluşturmayı öncelikle hedef alır. İnsan sağlığına uygun, temiz ortamlarda yaşama hakkını dikkate alan ve çözüm öneren yeni "bir toplum projesi"dir. (Göksu, 1992) Siyasi bir kavram olarak ele alınan köykent terimi de kentin bir başka kullanım alanına işaret etmektedir. Köykent, Türkiye Cumhuriyeti'nin en kapsamlı kırsal kalkınma projesinin adıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1969 yılı seçim bildirgesinde yer almış, daha sonra da bu dönemde kurulan Köy İşleri Bakanlığı tarafından benimsenerek geliştirilmiştir. Bakanlığın 1973 yılında yayımladığı raporda, köykent yaklaşımının amacı şöyle özetlenmiştir: Az sayıda personel ve az yatırımla, en kısa zamanda kırsal kesim nüfusunun tüm gereksinimlerinin karşılanması, hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı fazla nüfusun bir bölümü ile işsiz nüfusun köykentlerde iş olanaklarına kavuşturulması, böylece, iş olanaklarına kavuşturulan kırsal nüfusun kentlere akımı sonucunda büyük kentler civarında oluşacak nüfus yığılmalarını engelleyerek sağlıklı kentleşmenin sağlanması. (Köy İşleri Bakanlığı, 1973) Sosyolog Yakut Sencer, kent tanımlamalarında dört ölçüt kullanmıştır. Demografik ölçüt: Kent içi en az büyüklükteki nüfusun olması yaygın olarak kabul görmektedir. İşlevsel ya da ekonomik ölçüt: Nüfusun niteliği ve bileşimi dikkate alınmaktadır. Kent ile köy arasındaki temel ayırım sayısal farklılıktan önce nüfusun işlevidir. Köy nüfusu ağırlıklı olarak geçimini tarımdan sağlamasına karşılık kent nüfusu tarım dışı faaliyetlere yani sanayi, ticaret ve hizmet alanlarına kaymıştır. Toplumsal ölçüt: Toplumsal bakımdan ayrı cinsten bireylerden oluşmuş, oldukça geniş, yoğun nüfuslu ve sürekli bir yerleşimdir.

20 11 Resmi Veriler ve Sayım Sonuçlarının Düzenlenmesinde Kullanılan Yönetimsel Ölçüt: Bu anlayışa göre nüfusu ne olursa olsun il ve ilçe merkezi konumunda olan yerleşmelerdir sayılı Belediye Yasası, nüfusu nin üzerinde olan yerleşimlerde belediye teşkilatı kurulacağını belirterek buraları kent saymıştır. (Sencer, 1979) Bütün bu tanımlamalar ve sınıflandırmalar, kentin pek çok alanda farklı biçimlerle kavrandığının ve yeni uygulamalara açık olduğunun göstergeleridir. Kuramsal alandaki kent çalışmaları toplumun değişimi ve gelişimi doğrultusunda kendisini yenilemektedir Türk Öykü ve Romanında Kadın Kadın, Türk edebiyatında aşkın ve güzelliğin anlatımı dolayısıyla en fazla işlenmiş temalardandır. Halk edebiyatı ve Divan edebiyatı geleneğinde de önemli bir yere oturtulan kadın kimliği, Yeni Türk Edebiyatında da vazgeçilmez temalardan biri olmuştur. Yeni Türk Edebiyatında kadın üzerine yapılmış önemli çalışmalardan biri Bahriye Çeri nin Türk Romanında Kadın Dönemi adlı kitabıdır. Eserde romanlar çevresinde ele alınan kadın karakterler üzerinde tek tek durulmuştur. İncelenen romanlar Vurun Kahpeye, Kalp Ağrısı, Zeyno nun Oğlu, Sinekli Bakkal Yolpalas Cinayeti, Sodom ve Gomore, Yaprak Dökümü, Fatih- Harbiye, Ankara, Kuyucaklı Yusuf, Ayaşlı ve Kiracıları ile Üç İstanbul dur. Kadın üzerine yapılan bir diğer önemli çalışma da Ramazan Gülendam ın Türk Romanında Kadın Kimliği adlı kitabıdır yılları arasında 42 romancının yazmış olduğu 95 romanın incelendiği kitap, Bahriye Çeri nin eserinden farklı olarak aile ve evlilik hayatında kadın, sosyal ve siyasi hayatta kadın, çalışma hayatında kadın, eğitim hayatında kadın başlıklı temaları esas alarak döneme ait kadın kimliklerini ele almakta ve kadın sorunları üstünde durmaktadır. Ramazan Gülendam, kadının Türk toplumundaki yerini romanlar aracılığıyla belirlemiş ve kadının romandaki görünümünü Tanzimat dönemiyle başlatmıştır. Türk okurunun Avrupai romanla karşılaştığı 1859 yılından yani Türk romanını doğduğu Tanzimat döneminden beri, başta eş seçme hürriyeti olmak üzere kadın hakları, kadınla ilgili meseleler ve kadının toplumda yer alması ve ona değer verilmesi gerektiği düşüncesi tema olarak romanımızda işlenmiştir. Romancılarımız kadının eve

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI SELİM İLERİ NİN ROMANCILIĞI. Nesrin MENGİ DOKTORA TEZİ

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI SELİM İLERİ NİN ROMANCILIĞI. Nesrin MENGİ DOKTORA TEZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI SELİM İLERİ NİN ROMANCILIĞI Nesrin MENGİ DOKTORA TEZİ Adana-2009 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

II. 1. Aile ve Çocuk...19 II. 2. Sokak ve Çocuk...62 II. 3. İş ve Çocuk...87

II. 1. Aile ve Çocuk...19 II. 2. Sokak ve Çocuk...62 II. 3. İş ve Çocuk...87 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ORHAN KEMAL İN HİKÂYELERİNDE ÇOCUK TİPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASLI KANTARCI

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ T.C. SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI YENĐ TÜRK EDEBĐYATI BĐLĐM DALI NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hazırlayan Ahmet YILDIRIM VAN 2011

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü PERİDE CELÂL İN ROMANLARINDA KADIN KİMLİKLERİ BURCU KARAHAN Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Bir Parçasıdır

Detaylı

MODERN KENT YÖNETİMİ-I

MODERN KENT YÖNETİMİ-I MODERN KENT YÖNETİMİ-I FİHRİST 1.BÖLÜM KENT KENTLEŞME VE KENT YÖNETİMİ Kent-Şehir Kentleşme Kentlileşme Ve Kentlilik Bilinci İdeal Kent Kent Yönetimi Kent Yönetimlerinin Sorumluluk Alanları 2.BÖLÜM KENT

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI i T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI İNGİLİZ SEYYAH SIR CHARLES FELLOWS UN ESERLERİNDE TÜRKİYE VE TÜRK İMAJI YÜKSEK LİSANS TEZİ HASAN SERKAN

Detaylı

MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN. Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN. Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan BAYRAK Adıyaman Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS UYAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE TOPLUMSAL GÜNCELLİK VE BİÇİMSEL ARAYIŞLAR AYŞEGÜL NAZİK

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS UYAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE TOPLUMSAL GÜNCELLİK VE BİÇİMSEL ARAYIŞLAR AYŞEGÜL NAZİK Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS UYAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE TOPLUMSAL GÜNCELLİK VE BİÇİMSEL ARAYIŞLAR AYŞEGÜL NAZİK Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI

ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLERİ OYUNCULUK PROGRAMI ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI Yüksek Lisans Tezi ALİ RIZA

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi AYAŞLI İLE KİRACILARI NDA ANLATICI SORUNSALI SEVİM GÖZCÜ

Yüksek Lisans Tezi AYAŞLI İLE KİRACILARI NDA ANLATICI SORUNSALI SEVİM GÖZCÜ Yüksek Lisans Tezi AYAŞLI İLE KİRACILARI NDA ANLATICI SORUNSALI SEVİM GÖZCÜ TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Haziran 2004 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü AYAŞLI

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULAŞTIRMA UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0002 TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI HAZIRLAYAN Çağıl Serar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

KIŞ 2014 SAYI: 44 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI MERKEZİ HABER BÜLTENİ

KIŞ 2014 SAYI: 44 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI MERKEZİ HABER BÜLTENİ KIŞ 2014 SAYI: 44 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI MERKEZİ HABER BÜLTENİ SÖYLEŞİ ARON AJİ * İLE SÖYLEŞİ ajiaronr@sau.edu Eleven Eleven, Sayı 15, Sonbahar 2013 Söyleşiyi yapan: Amal Hassan İngilizceden

Detaylı

ISSN : 1308-7320 gunselipiskin@aku.edu.tr 2010 www.newwsa.com Afyonkarahisar-Turkey TÜRKİYE DE GÖÇ VE TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI: 1960-2009

ISSN : 1308-7320 gunselipiskin@aku.edu.tr 2010 www.newwsa.com Afyonkarahisar-Turkey TÜRKİYE DE GÖÇ VE TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI: 1960-2009 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 4C0025 HUMANITIES Received: June 2009 Accepted: January 2010 Günseli Pişkin Series : 4C Afyonkocatepe

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. ABSTRACT iv ÖNSÖZ.v I. BÖLÜM: OSMANLI KADINININ SOSYAL STATÜSÜNE GENEL

ĐÇĐNDEKĐLER. ABSTRACT iv ÖNSÖZ.v I. BÖLÜM: OSMANLI KADINININ SOSYAL STATÜSÜNE GENEL OSMANLI DEVLETĐ NDE KADININ STATÜSÜ, EĞĐTĐMĐ VE ÇALIŞMA HAYATI (1839-1918) SĐBEL DULUM Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI ALİ SAMED ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2007 T.C KAHRAMANMARAŞ

Detaylı