DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 68 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 135. YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 68 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 135. YIL"

Transkript

1 DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 68 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 135. YIL 9 MAYIS 2003

2 DANIŞTAY MATBAASI

3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ OTURUM Sayfa DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN İN AÇIŞ KONUŞMASI BİLDİRİLER (9 88) Doç.Dr.Emin MEMİŞ Taner AYANOĞLU Dr.Zuhal BEREKET BAŞ : YASALARIN ANAYASAYA UYGUN YORUMUNDA DANIŞTAY YARGICININ ANAYASA YARGICI İŞLEVİNİ YÜKLENMESİ (KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ANALİZLERİ) : YARGISAL KORUNMA İŞLEVİ BAKIMINDAN TAM YARGI DAVASININ NİTELİĞİ...63 : SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN DOLAYI İDARENİN SORUMLULUĞU...73 TARTIŞMALAR (89-112) İKİNCİ OTURUM ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK İN AÇIŞ KONUŞMASI BİLDİRİLER ( ) Prof.Dr.Sait GÜRAN : İDARİ YARGILAMA İLE İLGİLİ KONULAR Yrd.Doç.Dr.Yücel OĞURLU : İLK ÖRNEKLERİNDEN GÜNÜMÜZE DANIŞTAY IN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE YAKLAŞIMI Prof.Dr. Rona AYBAY : YÖNETİM HUKUKU VE YÖNETSEL YARGI AÇISINDAN YABANCI NIN KONUMU (İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM) TARTIŞMALAR ( ) SEMPOZYUM İZLENCESİ (205)

4 BİRİNCİ OTURUM AÇIŞ KONUŞMASI

5 Oturum Başkanı ; Mehmet Ali ŞAHİN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) Üç bildiri sunulacak. İnanıyorum ki bu bildiriler gündem de oluşturabilecek. Birincisi Yasaların Anayasaya Uygun Yorumunda Danıştay Yargıcının Anayasa Yargıcı İşlevini Yüklenmesi. Bildirilerden biri bu. Doç. Dr. Emin MEMİŞ Bey takdim edecekler. Hemen arkasından Tam Yargı Davasının Niteliği, Taner AYANOĞLU takdim edecekler ve Sağlık Hizmetinin Yürütülmesinden İdarenin Sorumluluğu başlıklı bildiri de Dr. Zuhal BEREKET BAŞ tarafından takdim edilecek ve sunulacak. Bu oturumda sunulacak bu bildirilerden istifade edeceğimizi umuyorum. Şimdi vakit kaybetmeden konuşmacılarımızı buraya davet etmek istiyorum. Doç. Dr. Emin Memiş, buyurun efendim. Taner AYANOĞLU ve Dr. Zuhal BEREKET BAŞ buyurun. Evet, hoş geldiniz. Evet, Emin Bey hoş geldiniz, merhaba, buyurun. Efendim birinci bildirisi, daha doğrusu birinci bildiri konusu Yasaların Anayasaya Uygun Yorumunda Danıştay Yargıcının Anayasa Yargıcı İşlevini Yüklenmesi. Bu konudaki bildiriyi Doç. Dr. Emin MEMİŞ Bey takdim edecekler. Hocam hazırsınız, değil mi? Buyurun efendim sizi dinliyoruz. 7

6 BİRİNCİ OTURUM BİLDİRİLER

7 YASALARIN ANAYASAYA UYGUN YORUMUNDA DANIŞTAY YARGICININ ANAYASA YARGICI İŞLEVİNİ YÜKLENMESİ (KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ANALİZLERİ) Doç.Dr.Emin MEMİŞ Çellolar küçük kemanlar, kemanlar büyük çellolardır A- YORUMUN HAREKET SERBESTLİĞİ BOYUTU ÜZERİNE Yorum kuramının esasını kavrayabilmek için yorum olayında hukuk pratiği geleneksel modelini (Das traditionelle Modell der Rechtsanwendung: Ki, bu model kıyas yöntemine dayanır),yeni bir çözüm üretmek için hukuk kuralını somutlaştırma aracı olan yorum ve hukuk kuralının anlamını bulmada yargıcın hareket serbestliği boyutlarının temellerine inmek gerekir. Çalışma konumu sunabilmek için A başlığı hakkında analizler yapma gereksinimi duydum. Yargıcın yorumlama eylemindeki anlam vermeye yönelik hareket serbestliği marjı, onun çok zorlu bir çaba harcamasını simgelemektedir. Eğer her yorum işlemi, normun anlamını belirleyerek ( içerdiği değer derecesi gereğinden ötürü) ve hukuku geliştirerek etki doğurursa, aklımıza hemen şu soru takılabilir: Neden büyük güçlükler doğurmayan rutin meselelerde karar verilir? Yoğunluk ve genleşme terimlerinde olduğu gibi, bir hukuk kuralının anlam ve ifade si (şumulü) arasında, ifadeye yönelik çelişkilere yeni çözümsel yardım yapılabilir, anlamsal kopmaların yeniden armonize edilmesi için yeni bir yardım gerekli olabilir. Başka anlatımla, bir kuralın içeriği ve neyi ifade ettiği,kesin anlamının ne olduğunu bulmak, özetle hukuku söylemek bir yargılama hakkını içerir. Yazar FREGE den 1 beri, bir söz, kelime, deyim ya da ifadenin nitelediği konu ve anlamından, onun tanımlanması anlaşılmaktadır. CARNAP 2 ise, bir deyim,söz, kelime veya ifadenin sunduğu keyfiyet yoğunluğundan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi 1 Bk. G.FREGE, Über Sinn und Bedeutung, in: Zeitschirift für Philosfie und phliosofische Kritik, 100/1892, s.26 (Aktaran : N.MÜLLER, Die Rechtsprechung des B undesgerichts zum Grundsadz der verfassungskonformen Auslegung, Bern 1980,s.57, dpn Bk. R.CARNAP, Bedeutung und Notwendigkeit, Wien, New York 1972, s.21 (Aktaran:MÜLLER, s.57, dpn.49) 11

8 uygulama için geçerli, doğru olabilen anlatımın konularının ya da nesnelerinin derecelerinin genişlemesi nitelemesine dikkat çeker. Örneğin Venüs gezegeni, halk arasında bilinen gece ilk parlayan ve sabah son sönen akşam ve sabah yıldızlarının adıdır ve bu adlar Venüs gezegeni bağlamında aynı anlam veya genişleme formatını simgeler. Oysa ki, sabah ve akşam yıldızları deyimleri farklı anlamları içerir. Bir kez Venüs denince, akşamleyin gökyüzünün en parlak yıldızı, sabahleyin de gökyüzünün en parlak yıldızı biçimleri kastedilir. Yoğunluktan hareketle bir büyüme veya genişleme olgusuna karar verilebilir. Her halde bir düşünce ya da bir düşüncenin simgelediği kavram yoğunluğunun ne olamayacağı, yani genişleme konusunun eksik olan bütün nitelikleri, aksine bu düşüncenin genişleme marjından hareketle tanımlanabilir 3. Yargıç, anlam vermeye uğraştığı bir metnin ifade içeriğini ve bunun kapsadığı kavram genişliği veya alanını gösterebilir. ANLAM sözcüğü,kullanılış durumlarının büyük bir katagorisinde (kullanılışı tüm durumlar için değilse de), bir sözcüğün anlamı, sahip olduğu dildeki kullanımıyla yansır tanımıyla açıklanabilir. MÜLLER in, WITTGENSTEIN den (ifade usulü kuramı- Gebrauchstheorie der Bedeutung) aktardığı bu saptama, geniş ölçüde tanınmış ve uygulanmakta olan usul öğretisinin merkezi önemini simge-lemektedir. Yargıç, hükmedilmesi gerekli hal ve keyfiyete uygulanacak normun, norm gerçeğini içeren etki alanı na dahil olup-olmayacağına karar vermek zorundadır. Bu amaçla yapılacak olan yorumun, normun kullanıldığı dildeki (şivedeki) anlam ını yeterli derecede kavrayıcı, sağlam ve hukuki olması da esastır. Bir hal ve keyfiyeti içeren bir normun ulaşmak istediği gerçeği ya da uygulanacağı olayın unsurlarıyla örtüşüp - örtüşmiyeceğine, belirli bir hal ve keyfiyet in nedenlerini ayrıntılı göstermeksizin karar verilemez. Öyleyse buradan anlam bilim (Semantik) ışığında yorumlanacak olan normun anlamsal hareket serbestliğine sahip olduğu söylenebilir. Anlam vermeye yönelik hareket serbestliğinin değişik katagorileri arasında mevcut olan nedensellik veya bağlantı kurmadaki belirsizlik, özel bir ifadeyi ve çabayı gerektirir.yani yürürlükteki hukukun uygulanışında, bir normun çoğukez belirli bir hal ve keyfiyet e eski deyişle kabili tatbik olması veya olmamasına açıkça karar verilebilir. Diğer bir anlatımla, bir normun uygulanabilirliğine karar verme, onun pozitif aday ; aksine karar alma ise negatif aday olmasını yansıtır. Oysa ki, ne pozitif, ne de negatif adaylar ın sağlayamadığı, ama nötür adaylar ın mutlaka eşgüdüm sağlayabileceği bir miktar hal ve keyfiyet, belki de çözüm için hazır beklemektedir. Bir normun uygulamadaki 3 MÜLLER, s

9 belirsizliği, böyle nötür adayları n varlığı sayesinde tanımlanabilir 4. Bir normun simgelediği nötür aday olma durumları, hal ve keyfiyetler le derecelendirilir ve normun belirsizliklerinde çoğunlukla bir ölçü oluşturur. Ve bir normun olumlu veya olumsuz adaylığı, rutin bir durumu yansıtır. Dolayısıyla onun muhakemesi özel bir güçlük oluşturmaz. Çünkü bir yandan norm için dikkatle yapılmış yorum yeterli olur ve diğer taraftan yorumcu, hükmedilmesi gerekli olan bir hal ve keyfiyet e göre yorumu değiştirmeye bir sebep görmez. Bir normun anlamı, ait olduğu şiveyle (bir dildeki geleneksel ifade biçimi ve anlamıyla), yani kendi kullanım diliyle düşümdeşir ve onun ruhu yalnızca bu dille ifade olunmuş metnin dikkatle yapılmış ya da kesin tanımıyla kazanılabilir. Böylece norma bozukluk (halel) getirici aşan anlam veya norm gerçeğini kavrayan anlam anlaşılabilir. Yürürlükteki hukuku yorumlamaya yetkili merciler, normu aşan durumları, şive (ağız - kullanım dili) kapsamındaki incelikleri gözetmeyle saptayabilir. Hüküm verilmesi gerekli olan hal ve keyfiyet bir bozukluğa uğrayacaksa, normun ifade etki alanı (anlam büyümesi) bağlamında hüküm oluşturulur ya da verilmez. Rutin bir yargı, şimdiki dil kurallarına dayanır. Kullanım dilinin içerdiği hukuki kuralların hükme takaddüm eden ya da halel getirici zincirleri en yüksek yargı yerinde tanımlanır 5. Hükmedilmesi gerekli durum bakımından sağlam bir dil olmayabilir veya gerektiğinde böyle bir dil ürünü metin, norm yargıcını memnun etmeyebilir. Dolayısıyla karar baskısı altında olan yargıç, sağlam bir dil kurgusunun gerekçelerini göstermelidir. Bu amaçla yorumlanacak normun anlam ını belirlemek zorundadır. Çünkü anlam, uygulanacak normun etki alanı nın bir tanımlamasına dayanır. Ancak anlam ın saptanması, norm anlayışının ayrıntılı bir bilgisine dayanmayabilir. Bunun tam zıddı olduğu gözlenebilir. Normun öğesel, yansız -nötür- adaylarının gerektirdiği durumun olumlu ya da olumsuz muhakemesine göre, önce normun anlamının belirlenmesi olanaklıdır. Şimdi hükmedilecek bir hal ve keyfiyet in, sadece gelecekte de nötür -yansız- anlam vermeyi sağlayıcı norm adayları anlayışı değil, aynı zamanda normun pozitif ya da negatif adayları gerekir. Normun anlamını belirleme, yargıcın anlam saptamasına dayanır. Bir normun yorumu, deyim uygun düşerse, hükme halef olma (hükmün yerine geçme) olgusudur. Ancak yorum hükmün önünde gidemez 6. Bu cümleden olarak yargıç, norm 4 MÜLLER, s.58, dpn.50 5 MÜLLER, s Bilgi için bk. Martin KRIELE, Theorie der Rechtsgewinnung Entwicklung am Problem der Verfassungsinterpretation, 2.Auflage, Berlin 1976, s.176 ve 314 vd. 13

10 formülasyonunun esasını oluşturan sebepleri göstermelidir. Çünkü belirli normlarla bir hüküm oluşturmak, dairesel ivmeler kazanımıyla olabilir. Yargıcın verebileceği isabetli bir yorum kararının zorunluğu, hukuk düzenine uyum sağlamayı yansıtır. Ama karar hukuk düzenini saptıramaz. Aynı biçimde, yargıç, hükmedilecek bir hal ve keyfiyet in,bir norm gerçekliğinin ya da hadisesinin genişlemesi ne dahil olması veya olmamasına karar vermek zorundadır. Bu amaçla hukuk kuralının yoğunluğunun, kullanım dilinin, itinayla,dikkatle yapılmış hukuki bir yorumu gereklidir.belirli bir durumda, bir hal ve keyfiyet ivmesinin bir normla ilgili hadiseye düşmesi veya düşmemesi, böylece bu normun anlamını bulmada anlamsal bir hareket serbestisine malik olup olmayacağına ayrıntılı sebep göstermeden karar verilemez. Yorumlamada anlam verme hareket serbestliğinin değişik katogorileri ışığında var olan bağlantı, hususi anlam belirsizliğine sahiptir. Keza, esasen kesin bir kullanım diliyle süreklilik kazanmış olan bir mahkemeler içtihadının akıp giden zamanda, değişen koşullara göre yeni deneyimler ve bulgular vasıtasıyla kuşkulu kıldığı hal ve keyfiyet yaygınlığı gözlenebilir. Bir yargıç, bunu somut bir hal ve keyfiyet e hükmetme bakımından gerekli buluyorsa, güçlükleri olmayan bir kullanım dilini değiştirebilir, çünkü kıtalararası yargıç için uygulamada bağlayıcı durum sözkonusu değildir. Esasen orjinal (misli görülmemiş) hal ve keyfiyetler için henüz bir dil mevcut değildir. Dolayısıyla bugün dahi kesin kavramlar, potansiyel belirsizlik ve bilinmeyen hal ve keyfiyetler hakkında hiçbişey ifade etmez. Literatürde bu özellik, gözenekli nitelik (mesamelilik) olarak ifade edilmektedir 7. Hukusal yorumlama, bir normun anlamını saptama veya bir içtihad değişikliği amacını göstermek için yapılabilir. O nedenle yorum, var olan uygulamanın doğruluğunda kuşku olduğunu açığa çıkarmalıdır. Yorum, yeni bir sebep göstermek için mevcut ifade dilini sarsmayı dener. İsv.Fed.Mahkemesinin kararı örneklenebilir 8. Gene somut bir duruma göre, sözde açık bir lafzın anlaşılamayan, belirsiz olma nedenlerini ancak yorum gösterebilir. Çünkü yargıç eliyle yeni bir anlam saptama olanaklı olabilir 9. Yargıcın norm ifade dilini sarsma başarısını gösterme sebebi, herhalde tarafları memnun etmeyecek bir hüküm verilebilmesi olasılığıdır. 7 MÜLLER, s Bk. BGE 103 la Bilgi için bk. KRIELE, s

11 Yorumcu, diğer bir yorum usulünü seçimde, başkalaşmış koşulların ispatında ya da hükmün çekilmez duruma gelmiş olan mantığında veya doğabilecek olan sonuçlarda, varolabilen kanıtlarla, şimdiki kullanım diliyle ifade biçimi ve anlamından, normun ruhuyla olanaklı olabilen bir sapmaya şans verebilir.başka bir yorum usulü tercihiyle uygulama değişikliğine ulaşabilir. Normun anlam ve amacının içerdiği daha iyi bilgilerle hükmedebilir. Şimdiye dek karar verilmiş durumlarda, inanılır ama belki yanlış sebep gösterilmiş,yanlış hükme varılmış olabilir. İşte bu bağlamda bir katkı sağlanabilir. Eylemsel bir gidişin doğmuş olabilecek olan yeni haklılık sebeplerine oranlı, yeni bir içtihatla adalet sağlayıcı uygulamaya ulaşılmış olunabilir. Böylece bir normun sevindirici anlam değişikliğinden sözedilme olanağı doğar. Normlar öyle basit değişmiyor aksine kanun koyucu aracılığıyla değişiyor olması, normun yorumcusu olarak yargıç veya normun adres sahipleri aracılığıyla doğrudan belirli bir problemin çözümü için mahkemeye başvurulmuyorsa, yürürlükteki normların öyle kolay değişmediği, yeterli değerlendirilme olanaksızlığı veya normun bozukluğunun giderilememesinin gözden kaçması durumlarında, normun yorumla anlam değişikliği önem kazanacaktır 10. Dolayısıyla norm lafzı nın değişimi olmadan bir anlamsal değişikliğe uğratılması, hukuksal bir değişim olarak algılanacaktır. Yargıcın öğreti desteğiyle gerçekleştireceği bu tür değişim, özel olaylarda bağlayıcı etki üretecektir.öyleyse hukuksal değişim, bir yorum sorunudur 11. Lâfız kesin değildir. Normun hukuk bazında ne anlamı ifade ettiği, bir hal ve keyfiyet e uygulanırken, nasıl yorumlanacağı sorununu ön plana çıkarır. Hükmü açıklayan düşünce ve sebepler, yargıcı keyfi anlam saptama ve hüküm vermeden alıkoyar. Gerçekten bir kuralın tümü, ikna edici nedenleri kapsayabilir. Bu durumda yargıcın amaç saptaması gerekliyse de söz konusu duruma başka karar verilemez. Anılan sebepler, hem hukuk ilkelerinde, hem özel olay sebeplerinde içkindir 12. Bir hükmün olası sonuçlarında, çoğu kez ikna edici kanıtlar etki doğurur. Ancak kanun koyucunun istemediği sonuçlar,hükümlerine yansımış olabilir. Onun için ikna edici kanıtlar, yorumcuyu varsayımları severek formülâsyon kurmaya itebilir. Şu veya bu hükmün tutarlı mantığı ne ol malıydı? Yoruma esas alınabilecek ve cevaplandırılacak olan bu soru veya karar üretecek bu soru, artık tamamiyle hükmedilecek olan özel olay sonuçlarını değil, aynı zamanda belirli bir zaman diliminde onun tüm 10 Değerlendirmeleri için bk. Friedrich MÜLLER, Juristische Methodik, 2.Aflage, Berlin 1976, s.60,112, 127, 153,206 vd.ları; Peter HAEBERLE, Zeit unnd Verfassung, in: ZfP 21/1974, s.129 vd. 11 Bk.Peter Haberle, Zeit und Verfassung, in : Z f P 21 / 1974, s.129 vd. 12 KRIELE, s.221,236 vd. ları 15

12 emsallerine rastlayan etkilerini de kapsayacaktır. Kararın adalete uygunluğu, merkezi kriterleri içerir 13. Şu var ki, bunlar her zaman karar veya sonuç üzerinde kesin etki doğuramaz. Yargıç arasıra, hatta istemeyerek kararlar verme ya da hükmetme baskısı duyabilir. Onun yasalara bağlılığının bir hukuk tekniği,yöntemsel veya kuramsal güvencesi bulunmadığından 14 ; amaçlanan ve istenmiş olan doğru sonucu yorum aracıyla sağlama olanağı, ancak yargıcın kendisinde olabilirdi. Yargıcı çözüm için yorumdan ne alıkoyabilirdi? Bir hükmün olası sonucunu ya da mantığını saptamada, değişik devlet organları arasındaki ilişkiye rastlayan bir rol üstlenme düşüncesi de rol oynar. Demek ki, bazan yargısal bir müdahale, gerekli uygulama değişikliği yapılmasının gerçekleşemediğinde ve yasa koyucunun bir düzenleme yapmasının beklenilmesi sürecinde kesin duruma gelebilir. Çünkü yargıcın müdahalesiyle, hukuk kuralı ifadesinin kapsamlı görülebilir ve sorumluluğu taşınabilir ölçüdeki sonuçların üretilmesi yeterli görülebilir 15. Yasa koyucunun mevcut bir hükmüne bağlı olmayı ispatlama, dıştan görünen (zahiri) bir sebep göstermeye karşılık olaraktı 16. Çünkü yargı sadece söz konusu hükmün içeriğini belirlemez, aynı zamanda içeriği belirlemeyi istiyorsa, gerekli olduğunda böyle bir hükmü açarak onu aşma, hakkında dışa vurabilme olanağını da sahiptir. Yargıcın anlam vermeye yönelik hareket serbestliği kapsamında yasada bir bağlılığı mevcut değildir. Çünkü yargıç hukuku söyler. Gerçekte yargıçsal hüküm vermedeki hareket serbestliği, anlamsal hareket serbestliği boyutuyla (ana 13 Bk. Josef ESSER, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, Tübingen 1974, s Dieter SIMON, Die Unabhangigkeit des Richters, Darmstadt 1975, s Örneğin bu katagoriye giren bir örnek: BGE 83 I 173. Kanton Waad da, yargısal yeni bir yorumla kadınlara oy hakkı tanınmasına, yöntemsel olarak hiçbir güçlük çıkmaz. Bu yorum sonucu, başka bölgelerde büyük etki doğurur. Eğer bir mahkeme kendiliğinden nesnel uygulama değişikliği üretecek yorum çözümleri içeren sağlam gerekçeli doğru hüküm vermeyi temsil etmiş olsa da doğrudan bir demokrasi konseptinde böylesine merkezi bir çözüm kuralına kanun koyucu kanalıyla ulaşılmış olması, hiç kuşkusuz iyi ve kesin bir anlayışı yansıtmış olurdu. Aksi takdirde, yargının devrimsel bir yaklaşımla gerçekleştirdiği uygulama değişikliğini yasa koyucunun sınırlamaya yönelmesi devreye girecektir. Olayda Fed. Mahkemenin hukuk yaratma içinde olduğu ya da bu amacı güttüğünün doğru olmadığı savunulabilir. Çünkü bu tür bir çözüm yaklaşımının, başka meselelere de başka niyetlerle yansımıyacağını kim garanti edebilirdi? Esasen sert tartışmalar yaratan bu yorum, uygulamaya sokulmak istenmeyecektir. 16 Ancak KRIELE soruna kuşkulu bakar (KRIELE, s.226). Yargıç ancak yasa koyucunun hükme bağlamak istediği kadarını ispatlamalıdır. Aynı zamanda, hükümleri derecelendirmenin nereye kadar olduğunu, hukukçu belirleyebilir. Eğer geleneksel yorum öğretisi, yasa koyucunun hükmünü yerinde bir yorum sonucu yansıtabilmişsse hesaba katılabilir ve yeni uygulama yöntemi tanınabilir. 16

13 çizgileriyle) tanımlanamaz. Yargıçsal hükümlerin politik, sosyal ve kurumsal sebepleri kesindir.yorumcu,hukuk dilinin ön plana çıkan noksanlıklarını değil, sosyal ve politik hususların güçlüğünü içeren normların çeşitli anlamlarını, belirsizliklerinin tüm benzer durumlarını gözleyerek sebeplerini gösterir. Özellikle hükümdeki uyuşmazlık noktaları sorgulanır, tartışmalı sorular ertelenir ve hukuku uygulayıcı mercilere uygulama yeteneği sağlanır. Anlam verme hareket serbestliği alanı, herhangi bir zamandaki dil kullanımı durumuna göre değişir. Yasa koyucu, doktrin ve mahkemelere de bizzat bir büyük,farklı, çoğu kez belirleyici etki yapma rolü düşer 17. Değerlendirme: Yargıç,yorumlamada birçok seçenek arasında birini seçmek ve değerlendirme yapmak zorundadır. RÖDIG, normun anlamını geçersiz duruma sokabilen indirgeyici kanıtlar kullanmanın (örneğin, 1.SÖYLEM: Eğer A sonra B olursa; 2.SÖYLEM: Artık B de bunun üzerine A olur gibi) mantıksal olmadığına, bir zorunluk ya da gereksinime esas teşkil eden seçeneklerden birini seçme olgusunun sebeplerinin bildirilmesine işaret eder 18. Bu yüzden hukuksal tekemmül, yorumcunun gerçeğe uygun hal ve keyfiyet i sorgulaması ve yasalara sadık kalmasına engel olmuyor, uygun yöntem bulunarak uygulanması ve özellikle hatasız bir yorumlama uygulama aracılığıyla bir indirgeme sonucuna y önelik olarak doğar 19. İsv. Fed. Mahkemesi, İsv. Fed. Anayasasının temel hak ve özgürlükler kataloğunun, sınırlı ve bazı kuralları içermesi nedeniyle, hukuk yaratma işlevine yönelmiştir. Anayasanın Basın özgürlüğü güvence altındadır (md.55)kuralının kapsamı saptanarak, geniş biçimde bir uygulamaya yönelik olarak somutlaştırılmış ve bu özgürlüğe içerik kazandırdığı görülür. Başka anlatımla, ifadenin genişlemesi sağlanmıştır. Fed. Mahkeme, kadın-erkek ücretlerinin eşitsizliğine karşı,uluslararası ve Kanton mevzuatını inceleyerek, Anayasa kuralını (md.4) somutlaştırmış, çağımız yaklaşımına göre, aynı işi yapan kadın-erkeğin ücretlerinin eşit olması gerektiğine karar vermiş, aynı maddede İsviçreliler in kanun önünde eşittir sözündeki kanun önünde deyiminin kanunda şeklinde anlaşılması gerektiğine hükmetmiştir. Kaydetmeliyim ki, yaşanarak yaşayan hukuku güvenceyle söylemede, böylesi hukuksal uygun sonuçlar kadar az tahmin yapılabilir. Çünkü katileşmiş bir hükümden önce, biricik-uygun 17 Bk. MÜLLER, s.62 ve dpn Bk. Jürgen RÖDIG, Die Theorie des gerichtlichen Erkentnisverfahrens, Berlin, Heidelberg, New York 1973, s. 20,32,106 ve 117 vd. 19 KRIELE, s

14 hukuksal yöntem çok az vardır veya mevcut olabilir. Her yorum usulünün esaslı kriterleri, aynı zamanda gözden geçirilmelidir. Dolayısıyla bir çatışma durumunda üretilecek olan sonuç, bu bakış açılarının bir muhakemesi ve değerlendirmesine dayanır. Usul Hukukunun bütün esaslı bakış noktalarını kapsaması olanaklı olmalıdır. Mahkemeler, hukuken kuşkulu durumların çözümünü sağlayacak hükümlerin olanaklı sonuçlarını dikkate almalıdır. Bu sonuçlar hüküm verme anında çoğu kez yalın hipotezleri içerir. Bir hükmün kalitesi, böyle durumlarda kesinlikle hal ve keyfiyet e olumlu cevap ve önceden tahmin yapma doğruluğuna bağlıdır. Her ne kadar yargıcın formasyonu, mesleki konumu,kültürü ve bağlı olduğu hukuk sistemi,yorumla edinilecek sonuca (ki, bu sonuç yorumcunun içinde bulunduğu koşulların, ortamından kazandığı değer yargılarının ürünü olacaktır) etki ederse de yargıcın şahsına özgü değer yargılarına dayanan ön anlayışı, sakın ola... kişisel yargıya indirgenmesinin doğru olamayacağını söylemeye gerek yoktur.usul hukuku,maddi yargılamaya tam bir yardım sağlar ve yenileme katkısı üretir, yön verir. Hukuk davalarının mantıksal biçimi, kuşkusuz delillere dayanır 20. Normun gerçekliği ve bunun kanıtlanması hakkındaki bir ifadenin delili, her bir davanın konusunu simgeler. Onun için verilecek her uygun bir hüküm usulü, iyice tetkik edilerek kazanılmalıdır. Demek ki, hatasız hüküm oluşturma, daima bir muhakeme, bir tartım sonucu üretilebilir. O nedenle, zamana ait olanaklar ve mali katlanılabilirlik çerçevesinde tüm önemli bakış noktalarının ortaya konulabilme ve muhakeme edilme zorunluğu vardır. Önceden gelecekteki bir gelişimin yargısal tahminlerini yapma, belki sosyal bilim verileriyle esaslandırma ya da takviye ile tam olanaklı olabilirdi. Olayların doğal bilimlerin yasalarına uygunluğu konusu çoktan beri geçerlidir. Bir normun değeri hakkındaki hükümlere, ancak güç kanıtlamaları başarmakla ve kurallı biçimleri uygulamakla ulaşılabilir. Normun değeri hakkında oluşturulacak olan hüküm, yorumcusunun biyografisi, yaşadığı ortamı ve Dünya görüşleriyle etkilenir 21. Bu sebeple taraflar arasında, yargı bağımsızlığı, diğer yandan yargıçların ve devlet organlarının, nüfuz sahiplerinin ve nihayet hüküm verecek olan yargıçların iç-manevi bağımsızlığı da çok güncel konulardır 22. N.MÜLLER in tırnak içine aldığı şu sözler ilginç gelebilir: Gerektiren sebepleri inceden inceye tetkik edip gösterince sert kayalara ulaştım ve bel 20 Karşılaştır: RÖDIG, s.148 vd. 21 MÜLLER, s.63 ve dpn.70 (...İnsanların savunmalarında geçerli bulduğu veya reddettiği, nasıl düşündüklerini ve yaşadıklarını gösterir ). 22 SIMON, s.7. 18

15 küreğim geriye doğru bükülür. Ozaman söyleme eğilimindeyim: Böylelikle dediğim gibi işlem yaparım Özetle yorumcu, uyguluyacağı kuralı yazılı biçimiyle okuyarak ilk anlamı sözel -gramatik- yorumlamayla verir. Arkasından metni bütün içinde inceler. Diğer anlatımla sistematik bir yorum usulü ile kuralın önceki ve sonraki hükümlerle bağlantılarını kurar. Gerekiyorsa genetik yorumla, metnin hazırlık malzemelerine ulaşılarak yasa koyucunun amacı araştırılır. Ayrıca zamanın koşulları ve değişen değerlere göre, amaca göre (teleolojik) yorum yapılır 24. Gene yorumcu, objektif kurama yakın olan serbest yorum usulünü uygulayabilir. Muhafazakarların şiddetle eleştirdiği bu yolun, contra legem sonuçlar ürettiği (ilerde değinilecek olan Danıştayın 1402 likler Kararı), hukuksal istikrar ve güvenliği altüst edebilecek tehlikeler içerdiği vurgulanır. Mahkeme anılan yöntemlerle giriştiği değerlendirmelerde, verdiği anlam seçeneklerinden birini hüküm olarak saptar. Bu çalışma bir hukuk yaratma eylemidir. Yargıç yorum türlerinden birini veya birkaçını, normun anlamının açık olup olmamasına göre seçecektir. Sözün anlam ve ruhuna bağlı kalma, söze bağlı kalmanın önüne geçer. Ama unutmamalı ki, her yorum çabasının ürettiği sonuç doğru olmayabilir. Çünkü yorumcunun bir ön anlayışı olmadan bir hükmü yansız değerlendirebilmesi olanaksızdır. Değer yargılarının yönlendirme yapabileceğine işaret olundu.çağdaş yorum yöntemlerinin, tek doğru yorum sonuçlarını üreteceği söylenemez.yargıçların değişik platformlarda ve statülerde çalışması, hukuk yaratma rollerini aynı düzeyde yansıtmamaktadır. Özellikle Anayasa Mahkemesi yargıçlarının, özgürlüklerin güvenceye bağlanmasındaki işlevleri, diğer yargı yerlerinden 23 MÜLLER, s Medeni Kanun 1.madde lâfza dayanan yorumun yeterli olmayacağı, ayrıca yasanın ruhu nun da araştırılması gerektiğine işaret eder. Yasa kuralının ruhu ne demektir? Bir görüşe bakılırsa, kuralın lafzı na göre saptanan anlamın denetlenmesi için basit bir araç demek. Önce söze bakılacak, bunun yasanın ilgili bölümündeki yeri ya da bütünündeki yeri,konumu, diğer kurallarla olabilen ilişkilerinin göz önüne alınarak değerlendirme yapılması ve söze göre belirlenecek anlamın doğruluk derecesine ulaşılıp denetlenmiş olacaktır. Bu girişimde gerekirse daraltıcı veya genişletici yorumla anlam saptaması yapılabilecektir. Karşı bir görüş ise, yasanın ruhunu araştırmanın öyle sıradan bir sorgulama olmadığını, aksine yasanın amacına yönelik kapsamlı bir araştırma olduğunu ileri sürer. Kanımca ruh sözcüğü, sadece sözü denetlemek için doğrulama, daraltma,genişletme değil, amacın saptanması anlamında kullanılmıştır. Yasanın amacını (yani yasa koyucunun amacını) araştırmanın (subjektif kuram) yetmiyeceği, yasa koyucunun amacının değil,yasanın amacının araştırılmasının (objektif kuram) gerektiğini savunanların yasanın yürürlüğe girmesinden sonra artık bağımsız bir ekran oluşturduğunu yansıttıklarını kaydedelim. 19

16 çok daha önemli olduğu görülebilir. Hukuk yaratıcılığı rolleri daha bir etkinliğe sahiptir. Yorumla somutlaştırma yapan Anayasa yargıçları, genel anlam içeren yeni ilkeler oluşturmada yargı yerleri içinde ayrı bir versiyona sahiptir. İsv. Fed. Mahkemesi, sistematik, amaçsal, genetik yorum usullerini uygular. Bunlardan birine öncelik tanımamıştır. Kimi kez bir biçimi uygularken, bazan da diğer türlerin bağlantılı olanlarını uygulayarak norma en doğru anlamı vermeye çaba sarfettiği gözlenebilir. 25 Mahkemenin tüme varım yöntemini, tek yol olarak benimsemediği ve Anayasada yazılmış bir temel hakkı esas alarak yazılı olmayan yeni temel hakları ürettiği görülür. Özellikle uzun zamandan beri Anayasanın zenginleştirilmesi yorumlamaları gerçekleştirilmiş, yazısız temel haklara hükmedilmiştir. Bu hukuk yaratıcı haklar, yazılı haklar gücüne sahiptir. 26 Avusturya Anayasa Mahkemesinin hukuk yaratıcı işlevinin olmadığını, sadece temel hak ve anayasa hükümlerinin yorumlanması işlevinin bulunduğunu kabul etmesi, yorum sorunsalının önemini bir daha göstermektedir. 27 Değerlendirmeyi uygulama bazında sürdürme: Türk Anayasa Mahkemesi şu yorumlama sonuçlarını üretir:uygunluk denetiminde anlam ve kapsamın açık ve kesin bir biçimde belirlenmesi; itiraz edilen kuralın anlam yönünden sınırlanması; yasaların üstün yasa olan anayasaya uygunluğu ilk varsayımdır; anayasaya uygun yorumun olanaklı olmaması durumunda, yasa kuralının ihmal edilmesi ilkesi hukuk alanına girmiş ve anayasa kuralının doğrudan uygulanabilme yaklaşımı benimsenir; yüksek mahkeme uygunluk denetimi yaparken Anayasayı yorumlayıp somutlaştırmaktadır; devletin güvenilirliği ilkesi, hukukta istikrar ilkesi üretilmiş ve diğer mahkemelerin yorumu sınırlanmıştır; aykırılık itirazı yapılan kuralın birden fazla yorumu yapılabiliyor ve bunlardan birisi anayasaya uygunsa, yasanın iptaline gerek yoktur. İlerde kuramsal ve pratikte ele alınacak olan Anayasaya Uygun Yorum tekniği, özellikle yüksek mahkemelerin bir hukuk yaratma buluşudur. Öyle ki, Anayasa kuralı somutlaştırılırken, yasa kuralının anayasaya aykırılığı sorunu sıfırlanmakta ve anayasanın üstünlüğü ilkesinin uygulanmasına ulaşılmaktadır. Herhalde yorumlama kuramının en üst 25 A. HAEFLIGER, İsviçre Federal Mahkemesi Raporu (Çev. Ü.Özdağ), VIII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı ( Ankara Mayıs, AYM Y. C.3), s HAEFLIGER, s Siegbert MORSCHER, Avusturya Raporu, (Çev. D.Hasan Işık) VIII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı AYM Y. C.3, 1987, s.83 vd. 20

17 amaçlarından biri de budur. Bu bağlamda Alman Anayasa Mahkemesinin bu teknikle ulaştığı sonuçların bazıları ilginç gelebilir: 1-Bir normun birden fazla yorumunun kısmen Anayasaya aykırı,kısmen bir anayasal sonuca götürdüğü durumların varlığında, norm Anayasaya uygundur ve Anayasaya uygun yorumlanmalıdır 28, 2-Eğer bir yasa, Anayasaya uygunluk bağlamında yorumlanabiliyorsa, iptal edilmemelidir. Çünkü bir yasanın Anayasayla bağdaşması, sadece bir varsayımın telâffuzu değildir, aksine yasaların Anayasaya uygun bir yorumu kuşkusunda da bu varsayımdan gelen ilkenin ifadesi olarak istenmektedir 29, 3-Mahkemeler, yorumlama eylemlerinde, belirli bir dereceye kadar, yasaların amacına veya metnine aykırılık, muhalefet oluşmuyorsa, Anayasayla bağdaşabilen yorumu tercih etmek zorunluluğundadır, Bir normu değişik biçimde iki türlü ifade etmek olanaklıysa veya olduğunda, Anayasanın ölçü norm bloku hükümlerine daha iyi uyan üstünlüğe hak kazanmış olur 31, 5- Eğer Anayasaya uygun yorum sayesinde, yasa koyucunun sırf maksimum amacı korunabilecekse, Anayasaya göre korunabilecek olan normun Anayasaya uygun yorumu,yasa koyucunun subjektif iradesine daha çok uyabilecekse, bu yorum geçerli olur 32, 6- Anayasaya uygun yorum, sınırlarını, yasaların metninin açık anlamında bulur. Başka anlatımla,bir yasanın tek anlamlı metni ya da açık anlamı, Anayasaya uygun yorumla çakışacaktır 33, 7- Herhangi bir Anayasaya uygun yorumun sınırları, yasa metni ve yasa koyucunun iradesinin buluştuğu yere kadar gider 34,7- Anayasaya uygun yorum,yasal bir hükmün yerine başka bir hükmü belirtme amacıyla yapılır,ancak; yargılama sınırlarının aşılmış olacağı ve hüküm koyma durumunun söz konusu olacağı da açıktır. Kuşkusuz böyle bir hüküm koyma yetkisi de yasa koyucuya aittir 35, 8-Yasa koyucu amacının özünü zedeleme veya amacı tahrip edip yerine sahtesini koyma izni yoktur.açık bir yasa metnine doğrudan aykırı bir iddia yürüterek uygun yorum usulü adına da anlam verilmemelidir BVerfGE 2,282; 9,34; 32,382f. ;49, BVerfGE 2,282; 8,34; 32,382 f.; 49, BVerfGE 8,41; 36, BVerfGE 8,221;35,280;44,122;46, BVerfGE 8,34; 9,200; 33,69;49, BVerfGE 2, BVerfGE 8,34,41 delaletiyle BVerfGE 18,111; 48,46f vd...karşılaştır. 35 BVerfGE 2, BVerfGE 8,34;9,200;33,280;54,299. Örneğin vazıh bir maaş yasası içeriği ve amacına göre tüm insanlar yasa önünde eşittir (GG.md. 3/1) kuralı, belirli memur gurupları dikkate alınmadığı için ihlâl olunmuştur. Ancak mahkemenin memura, tamamlanan bir yasa yorumuyla maaş tanıma hakkı verilmemelidir (BVerfGE 8,35;45,400). 21

18 Anayasaya Uygun Yorum ilkesi, belkilisiz, ihtimalsiz bir sonuca ulaşmayı sağlar. Ancak Anayasaya Uygun Yorumun sınırları aşılıyorsa, o zaman bağımsız sorunlar çıkacak demektir.söylemek gerekirse, bu yorum tekniği, ayar yapan bir denetim tekniğidir. Mesele çözümü bazında, Anayasaya aykırı bir yorum yapmaya mani olur. Alman hukuku dördüncü değişiklik yasasında, yasanın Anayasaya uygun yorumunu benimsemesi,bir bağdaşmayı ( Anayasa ile mutabık olma yı) içerir. Bu varyant için, yasanın Anayasaya uygunluğu lehine varsayım ilkesine gereksinim yoktur. Anayasayı her adımda dikkate almak Anayasa yargıcının ödevidir. Ve hukuk uygulayıcının Anayasa egemenliğini kurması esastır. Şu var ki, uygun yorum kavramı,karıştırılmaktadır (ANAYASAYA UYGUN, yorum / boşluk doldurma/ yasa düzeltimi gibi). Anlatılmak istenen şey, bir yasa kuralı bağlamında,yasa yorumu anlaşılmalıdır 37. Anayasaya uygun yorum, çeşitli mahkemelerde kullanılıyor. Ancak farklı bağlayıcılık etkisinin olduğu da gözlenebilir. Alman hukukunda, dava yargılaması çerçevesinde, Anayasaya uygun yorum, uygulama hükmünün gücü ölçüsünde bağlama doğurur 38. Anayasaya uygun yorum, hukuki mesele yargısı sonucuyla diğer mahkemeleri, yalnızca bu yorum konularıyla sınırlı olarak bağlar. Yasanın Anayasaya uygunluğu mülahazası nda değil 39. Alman hukukunda Anayasaya uygun yorum vargısı ( BVerfGE Bundesverfassungsgerichteliyle), yasa gücünde değildir. Paragraf 31 1 in bağlayıcılık etkisi, sadece Fed. Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygun veya aykırı bir metin yorumu yapması durumunda bu etkiye terettüp eder. BVerfG in Anayasaya uygun yorum için özel işlevsel sınırları yoktur 40. Belirtmeliyim ki, Alman hukukunda bu usul hakkında eleştiriler vardır.anayasaya uygun yorumun tanınması, Anayasaya aykırı kararları engellemek veya bir bent ile kapatma eğilimine uygun düşmektedir. Bu yöntemin özü, bilinçli olarak normu koruma amacının takibinden tefrik olunmalıdır. Bu yorum türü, yasal veya yasal olmayan bir sunuma göre tanımlanabilir. Üstelik diğer yorum ilkelerine göre de yasanın anayasallığı gösterilebilir. Keza uygulamada kuşku duyulduğu yerde, Anayasaya uygun yorumla gerekçeler bulunup hata saptanabilir. Bir yasanın Anayasaya aykırı yorumu batıl değildir, sadece Anayasayla bağdaşmazlığı simgeler. Yargıç sonucun yasal 37 Hans Paul PRÜMM, Verfassung und Methodik, Berlin 1977,s.133 vd. (Dava yargcı ve Anayasaya uygun yorum: Anayasaya uygun yorumda dava yargıcının yetkisizliği itirazı ya da bu yorum da yetkisi...) 38 PRÜMM, s PRÜMM,s PRÜMM, s.152 vd. 22

19 bir boyutu yansıttığını gerçeklemek zorundadır. İşte o zaman normu koruma düşüncesi doğrultusundaki psikolojik baskıdan kurtulabilir. Şimdi Yasaların Anayasaya Uygun Yorumuna biraz daha yakından girebiliriz. B- ANAYASAYA UYGUN YORUM İLKESİ I. Anayasaya Uygun Yorum Kavramının Tanımı Anayasaya Uygun Yorum tekniği, bir karar varyantı nı simgeler 41. Sözlük anlamıyla varyant sözcüğü, bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol anlamını yansıtır. Anayasa yargısında, Anayasaya aykırılık savıyla iptali istenmiş bir kanun hükmünün iptal edilmesinden kaçınılarak, Anayasaya aykırı olmayacak veya bağdaşacak biçimde uygulanmasını sağlamak için yapılan yoruma (aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol) Anayasaya Uygun Yorum denebilir. Başka söylemle, Anayasa yargıcı önüne gelmiş olan bir kanun metninin sorgulanması, birden fazla yoruma açık bulunursa, Anayasaya uygun olan yorum türü seçilir ve Anayasaya aykırı olduğu sonucuna varılabilecek yorum ise hesaba katılmaz 42. Kanunun Anayasaya Uygun Yorumu demek, bir kanunun geriye etki doğurabilecek (veya geriye yürüme) iptalini ya da sadece Anayasa ile bağdaşmazlığını kararlaştırmada (ki, Alman öğretisinde iptal yasama işlemini başından itibaren kaldırır), deyim hoş karşılanırsa kanun koyucunun canını bağışlamak biçiminde tecelli eden bir karar varyantı dır 43. Eğer bir kanun, metni oranlarında farklı yorumlara konu oluyorsa, diğer anlatımla farklı yorum olanakları doğmuşsa, işte o noktada Anayasaya uygun bir yoruma neden var demektir. Şu var ki, olanaklı yorumların tümü, Anayasa ile bağdaşmayabilir. Böyle bir durumda ilk akla gelen- 41 SCHLAICH karar varyantı (K. SCHLICH, Das Bundesverfassungericht, München 1985, s. 184) demektedir. N. MÜLLER de (s. 89). BOGS ise, Anayasaya Uygun Yorum kavramı için, hem sistematik hukuk yorumunun, hem de yorum ilkelerinin veya objektifteleojik yorumun bir varyantı ifadesini kullanmıştır. (H. BOGS, Die verfassungskonforme Auslegung von Gezetzen, Stuttgart usw. 1966, s. 25). 42 SCHLAICH, s. 184; K. AUGUST BETTERMANN, Die Verfassungskomforme Auslegung, Heidelberg 1986, s. 19. Fed. Alman Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygun yorum ilkesini bilinçli olarak ilk kez 7 Mayıs 1953 tarihinde uygular. Özellikle verilmiş olan kararın şu pasajı dikkatimizi çeker: Eğer bir kanun Anayasaya uygun yorumlanabiliyorsa, genellikle iptal olunmaz kuralı geçerlidir (BVerfGE 2, 266(282). 43 Bk. BURMEISTER, Das BVerfGE als Revisionsinstanz, DVBI 1969, s. 608; SCHLAICH, S. 184 ve Helmut SIMON, Die verfassungskomferme Auslegung Gesetzesauslegung, in: EuGRZ 1974, s. 85 vd. 23

20 düşünülmeye değer şey, Anayasaya aykırı görülen kanunun kısmi hükümsüzlüğü beyanının açıklanmaması 44, yani aykırı yorum sonucuna yol verilmesi, daha doğrusu aykırı metni, Anayasanın sözüyle çakıştırıp veya olgunlaştırıp savılmasıdır. Demek oluyor ki, kısmi hükümsüzlük beyanı saptanarak kararlaştırılmıyor, aksine Anayasa yargıcı iptali istenen metnin Anayasayla bağdaşan veya bağdaşmayan yorumunu gerçekleştiriyor. Ve bağdaşır yorum, Anayasaya uygun karar varyantı olarak kısmi hükümsüzlük hükmü yerini dolduruyor 45. SACHS şunları söyler: Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygun kanun yorumu, kanun koyucu karşısında yargısal çekingenlik nedeniyle, normu iptalini önleyecek bir koruma yöntemi olarak doğmuştur ve Anayasa Mahkemesinin pozitif biçim veren çabalarının bir enstruman ı olarak gelişimi artarak devam etmektedir 46. SPANNER, kanunun Anayasaya uygun yorumunun sadece Anayasa yargısında değil, bütün mahkemelerde, özellikle fed. mahkemelerde büyük bir rol oynadığını yazar 47. SCHACK ın özellikle vurguladığı durum, Anayasaya Uygun Yorumun da bir yorum olduğu 48, bu nedenle her kanun yorumunun konulmuş olan sınırlarını koruma zorunluluğudur. Ona göre de Anayasa Mahkemesi, bir kanun yürürlükte olduğu sürece Anayasaya uygun olduğu varsayımından yola çıkar. Yani geçerli olan kanun, Anayasa ile birleşen ve bağdaşan bir konumdadır. Ancak böyle bir varsayımı içeren bir ilke, kuşku 44 Bk. SCHLAICH, s SCHLAICH karar varyantı (K. SCHLICH, Das Bundesverfassungericht, München 1985, s. 184) demektedir. N. MÜLLER de (s. 89). BOGS ise, Anayasaya Uygun Yorum kavramı için, hem sistematik hukuk yorumunun, hem de yorum ilkelerinin veya objektif-teleojik yorumun bir varyantı ifadesini kullanmıştır. (H. BOGS, Die verfassungskonforme Auslegung von Gezetzen, Stuttgart usw. 1966, s. 25). 44 SCHLAICH, s. 184; K. AUGUST BETTERMANN, Die Verfassungskomforme Auslegung, Heidelberg 1986, s. 19. Fed. Alman Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygun yorum ilkesini bilinçli olarak ilk kez 7 Mayıs 1953 tarihinde uygular. Özellikle verilmiş olan kararın şu pasajı dikkatimizi çeker: Eğer bir kanun Anayasaya uygun yorumlanabiliyorsa, genellikle iptal olunmaz kuralı geçerlidir (BVerfGE 2, 266(282). 44 Bk. BURMEISTER, Das BVerfGE als Revisionsinstanz, DVBI 1969, s. 608; SCHLAICH, S. 184 ve Helmut SIMON, Die verfassungskomferme Auslegung Gesetzesauslegung, in: EuGRZ 1974, s. 85 vd. 45 Bk. SCHLAICH, s Bk. Michael SACHS, Bindungswirkungen bei verfassungskonformer Gesetzesauslegung durch das Bundesverfassungsgericht, NJW 1979 (Heft 8), Hans SPANNER, Die verfassungkonforme Auslegung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 91, 1966, s Bk. Friedrich SCHACK, Die verfassungskonforme Auslegung, JuS 1961 (Heft 9), s. 269, 272 vd. 24

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ Yrd. Doç. Dr. Osman CAN 6 Güvenlik kazanmak amacıyla özgürlüğünden feragat eden, her ikisini de kaybeder B. Franklin-Amerika Birleşik Devletleri Anayasası

Detaylı

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 277 Kamu Hukukçuları Platformu HUKUK GÜVENLİĞİ ISBN: 978-605-9050-33-3 Türkiye

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKAYETİ / ANLAMI, KAPSAMI VE OLASI SORUNLAR) PANEL Ankara, Nisan 2011 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 201 TBB İnsan Hakları Merkezi

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından 609 H ANAYASAL BİR TEMEL HAK OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU * I. GENEL

Detaylı

YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENİ OLARAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN İHLALİ

YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENİ OLARAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN İHLALİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENİ OLARAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN İHLALİ Mustafa Ruhan ERDEM * Ömer KORKMAZ ** Giriş

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 143. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 143. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 82 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 143. YIL SEMPOZYUM 11 MAYIS 2011 DANIŞTAY MATBAASI - 2012 İÇİNDEKİLER. Sayfa Danıştay Başkanı Mustafa BİRDEN in Sempozyum Açış

Detaylı

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER Ahmet Emrah AKYAZAN 1. GİRİŞ Kuvvetler ayrımı ilkesi uyarınca, yasama organı yasama faaliyetlerini, yargı organı yargı faaliyetlerini, idare organı da idari faaliyetleri ifa

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKU VE 1982 ANAYASASI NA GÖRE EGEMENLİK

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKU VE 1982 ANAYASASI NA GÖRE EGEMENLİK hakemli makaleler Mehmet Merdan HEKİMOĞLU AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKU VE 1982 ANAYASASI NA GÖRE EGEMENLİK Yard. Doç. Dr. Mehmet Merdan HEKİMOĞLU* A. Giriş Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri kırk yılı aşkın

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ( ) I- Siyasal Partilere İlişkin Uluslararası Standartlar Siyasal partiler

Detaylı

XIV. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı

XIV. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı XIV. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı ANAYASA YARGISINDA YASAMA İHMALİ SORUNLARI Konulu Anket Hakkında TÜRKİYE RAPORU 1. BİLİMSEL HUKUK ÖĞRETİSİNDE YASAL BOŞLUK SORUNLARI 1.1. Yasal boşluk kavramı.

Detaylı

Yayın No: 53 Panel No: 176 Vakıflar Mevzuatı Yayın No: 2

Yayın No: 53 Panel No: 176 Vakıflar Mevzuatı Yayın No: 2 Vakıflarda Kurucu Ġradesinin Korunması ve Sürdürülmesinin Uygulamada Yarattığı Sorunlar Konulu Panelin Notları 9 Aralık 2010 VGM Konferans Salonu Ankara TÜSEV TEHAV Yayın No: 53 Panel No: 176 Vakıflar

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Yüksel METİN I. Genel Olarak Yargı Bağımsızlığı Hukuk devleti ilkesi, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin olmazsa

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Şubat 2012 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) BEKLENTİLER VE RİSKLER CEM DURAN UZUN S E T A A N

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM HAKKI ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. T. Mesut Eren

TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM HAKKI ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. T. Mesut Eren TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM HAKKI ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. T. Mesut Eren TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM HAKKI ENGELLENEBİLİR Mİ? 1. Giriş 2. Serbest dolaşım hakkı nedir? a. Genel b. AB içerisindeki

Detaylı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, Değerli meslektaşlarım, Yazılı ve görsel basının değerli mensupları, Sözlerime başlarken sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İslâm dünyasının kutsal ayı olan

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Anayasa Yargısı (2002) 139 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Yrd. Doç. Dr. Zühtü Arslan * Bu bildiri, 4709 sayılı Kanunla değiştirilen Anayasa nın

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YILDA BİR BİLANÇO: TÜRKİYE ANAYASA MAHKEMESİ NİN BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) USULÜNÜN VE KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜÇÜNCÜ YILDA BİR BİLANÇO: TÜRKİYE ANAYASA MAHKEMESİ NİN BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) USULÜNÜN VE KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜÇÜNCÜ YILDA BİR BİLANÇO: TÜRKİYE ANAYASA MAHKEMESİ NİN BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) USULÜNÜN VE KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Tolga ŞİRİN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Detaylı

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE Başlar, Kemal, Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Anayasal Denetimi Üzerine, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Sevin Toluner e Armağan, 24/1-2, (2004).

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Esas No: 2008/1 (SP Kapatma) CEVAP VEREN KARŞI TARAF KONU : Adalet ve Kalkınma Partisi : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı : İddianameye cevaplarımız. TARİH : 30.4.2008 GİRİŞ

Detaylı