DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 68 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 135. YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 68 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 135. YIL"

Transkript

1 DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 68 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 135. YIL 9 MAYIS 2003

2 DANIŞTAY MATBAASI

3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ OTURUM Sayfa DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN İN AÇIŞ KONUŞMASI BİLDİRİLER (9 88) Doç.Dr.Emin MEMİŞ Taner AYANOĞLU Dr.Zuhal BEREKET BAŞ : YASALARIN ANAYASAYA UYGUN YORUMUNDA DANIŞTAY YARGICININ ANAYASA YARGICI İŞLEVİNİ YÜKLENMESİ (KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ANALİZLERİ) : YARGISAL KORUNMA İŞLEVİ BAKIMINDAN TAM YARGI DAVASININ NİTELİĞİ...63 : SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN DOLAYI İDARENİN SORUMLULUĞU...73 TARTIŞMALAR (89-112) İKİNCİ OTURUM ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK İN AÇIŞ KONUŞMASI BİLDİRİLER ( ) Prof.Dr.Sait GÜRAN : İDARİ YARGILAMA İLE İLGİLİ KONULAR Yrd.Doç.Dr.Yücel OĞURLU : İLK ÖRNEKLERİNDEN GÜNÜMÜZE DANIŞTAY IN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE YAKLAŞIMI Prof.Dr. Rona AYBAY : YÖNETİM HUKUKU VE YÖNETSEL YARGI AÇISINDAN YABANCI NIN KONUMU (İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM) TARTIŞMALAR ( ) SEMPOZYUM İZLENCESİ (205)

4 BİRİNCİ OTURUM AÇIŞ KONUŞMASI

5 Oturum Başkanı ; Mehmet Ali ŞAHİN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) Üç bildiri sunulacak. İnanıyorum ki bu bildiriler gündem de oluşturabilecek. Birincisi Yasaların Anayasaya Uygun Yorumunda Danıştay Yargıcının Anayasa Yargıcı İşlevini Yüklenmesi. Bildirilerden biri bu. Doç. Dr. Emin MEMİŞ Bey takdim edecekler. Hemen arkasından Tam Yargı Davasının Niteliği, Taner AYANOĞLU takdim edecekler ve Sağlık Hizmetinin Yürütülmesinden İdarenin Sorumluluğu başlıklı bildiri de Dr. Zuhal BEREKET BAŞ tarafından takdim edilecek ve sunulacak. Bu oturumda sunulacak bu bildirilerden istifade edeceğimizi umuyorum. Şimdi vakit kaybetmeden konuşmacılarımızı buraya davet etmek istiyorum. Doç. Dr. Emin Memiş, buyurun efendim. Taner AYANOĞLU ve Dr. Zuhal BEREKET BAŞ buyurun. Evet, hoş geldiniz. Evet, Emin Bey hoş geldiniz, merhaba, buyurun. Efendim birinci bildirisi, daha doğrusu birinci bildiri konusu Yasaların Anayasaya Uygun Yorumunda Danıştay Yargıcının Anayasa Yargıcı İşlevini Yüklenmesi. Bu konudaki bildiriyi Doç. Dr. Emin MEMİŞ Bey takdim edecekler. Hocam hazırsınız, değil mi? Buyurun efendim sizi dinliyoruz. 7

6 BİRİNCİ OTURUM BİLDİRİLER

7 YASALARIN ANAYASAYA UYGUN YORUMUNDA DANIŞTAY YARGICININ ANAYASA YARGICI İŞLEVİNİ YÜKLENMESİ (KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ANALİZLERİ) Doç.Dr.Emin MEMİŞ Çellolar küçük kemanlar, kemanlar büyük çellolardır A- YORUMUN HAREKET SERBESTLİĞİ BOYUTU ÜZERİNE Yorum kuramının esasını kavrayabilmek için yorum olayında hukuk pratiği geleneksel modelini (Das traditionelle Modell der Rechtsanwendung: Ki, bu model kıyas yöntemine dayanır),yeni bir çözüm üretmek için hukuk kuralını somutlaştırma aracı olan yorum ve hukuk kuralının anlamını bulmada yargıcın hareket serbestliği boyutlarının temellerine inmek gerekir. Çalışma konumu sunabilmek için A başlığı hakkında analizler yapma gereksinimi duydum. Yargıcın yorumlama eylemindeki anlam vermeye yönelik hareket serbestliği marjı, onun çok zorlu bir çaba harcamasını simgelemektedir. Eğer her yorum işlemi, normun anlamını belirleyerek ( içerdiği değer derecesi gereğinden ötürü) ve hukuku geliştirerek etki doğurursa, aklımıza hemen şu soru takılabilir: Neden büyük güçlükler doğurmayan rutin meselelerde karar verilir? Yoğunluk ve genleşme terimlerinde olduğu gibi, bir hukuk kuralının anlam ve ifade si (şumulü) arasında, ifadeye yönelik çelişkilere yeni çözümsel yardım yapılabilir, anlamsal kopmaların yeniden armonize edilmesi için yeni bir yardım gerekli olabilir. Başka anlatımla, bir kuralın içeriği ve neyi ifade ettiği,kesin anlamının ne olduğunu bulmak, özetle hukuku söylemek bir yargılama hakkını içerir. Yazar FREGE den 1 beri, bir söz, kelime, deyim ya da ifadenin nitelediği konu ve anlamından, onun tanımlanması anlaşılmaktadır. CARNAP 2 ise, bir deyim,söz, kelime veya ifadenin sunduğu keyfiyet yoğunluğundan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi 1 Bk. G.FREGE, Über Sinn und Bedeutung, in: Zeitschirift für Philosfie und phliosofische Kritik, 100/1892, s.26 (Aktaran : N.MÜLLER, Die Rechtsprechung des B undesgerichts zum Grundsadz der verfassungskonformen Auslegung, Bern 1980,s.57, dpn Bk. R.CARNAP, Bedeutung und Notwendigkeit, Wien, New York 1972, s.21 (Aktaran:MÜLLER, s.57, dpn.49) 11

8 uygulama için geçerli, doğru olabilen anlatımın konularının ya da nesnelerinin derecelerinin genişlemesi nitelemesine dikkat çeker. Örneğin Venüs gezegeni, halk arasında bilinen gece ilk parlayan ve sabah son sönen akşam ve sabah yıldızlarının adıdır ve bu adlar Venüs gezegeni bağlamında aynı anlam veya genişleme formatını simgeler. Oysa ki, sabah ve akşam yıldızları deyimleri farklı anlamları içerir. Bir kez Venüs denince, akşamleyin gökyüzünün en parlak yıldızı, sabahleyin de gökyüzünün en parlak yıldızı biçimleri kastedilir. Yoğunluktan hareketle bir büyüme veya genişleme olgusuna karar verilebilir. Her halde bir düşünce ya da bir düşüncenin simgelediği kavram yoğunluğunun ne olamayacağı, yani genişleme konusunun eksik olan bütün nitelikleri, aksine bu düşüncenin genişleme marjından hareketle tanımlanabilir 3. Yargıç, anlam vermeye uğraştığı bir metnin ifade içeriğini ve bunun kapsadığı kavram genişliği veya alanını gösterebilir. ANLAM sözcüğü,kullanılış durumlarının büyük bir katagorisinde (kullanılışı tüm durumlar için değilse de), bir sözcüğün anlamı, sahip olduğu dildeki kullanımıyla yansır tanımıyla açıklanabilir. MÜLLER in, WITTGENSTEIN den (ifade usulü kuramı- Gebrauchstheorie der Bedeutung) aktardığı bu saptama, geniş ölçüde tanınmış ve uygulanmakta olan usul öğretisinin merkezi önemini simge-lemektedir. Yargıç, hükmedilmesi gerekli hal ve keyfiyete uygulanacak normun, norm gerçeğini içeren etki alanı na dahil olup-olmayacağına karar vermek zorundadır. Bu amaçla yapılacak olan yorumun, normun kullanıldığı dildeki (şivedeki) anlam ını yeterli derecede kavrayıcı, sağlam ve hukuki olması da esastır. Bir hal ve keyfiyeti içeren bir normun ulaşmak istediği gerçeği ya da uygulanacağı olayın unsurlarıyla örtüşüp - örtüşmiyeceğine, belirli bir hal ve keyfiyet in nedenlerini ayrıntılı göstermeksizin karar verilemez. Öyleyse buradan anlam bilim (Semantik) ışığında yorumlanacak olan normun anlamsal hareket serbestliğine sahip olduğu söylenebilir. Anlam vermeye yönelik hareket serbestliğinin değişik katagorileri arasında mevcut olan nedensellik veya bağlantı kurmadaki belirsizlik, özel bir ifadeyi ve çabayı gerektirir.yani yürürlükteki hukukun uygulanışında, bir normun çoğukez belirli bir hal ve keyfiyet e eski deyişle kabili tatbik olması veya olmamasına açıkça karar verilebilir. Diğer bir anlatımla, bir normun uygulanabilirliğine karar verme, onun pozitif aday ; aksine karar alma ise negatif aday olmasını yansıtır. Oysa ki, ne pozitif, ne de negatif adaylar ın sağlayamadığı, ama nötür adaylar ın mutlaka eşgüdüm sağlayabileceği bir miktar hal ve keyfiyet, belki de çözüm için hazır beklemektedir. Bir normun uygulamadaki 3 MÜLLER, s

9 belirsizliği, böyle nötür adayları n varlığı sayesinde tanımlanabilir 4. Bir normun simgelediği nötür aday olma durumları, hal ve keyfiyetler le derecelendirilir ve normun belirsizliklerinde çoğunlukla bir ölçü oluşturur. Ve bir normun olumlu veya olumsuz adaylığı, rutin bir durumu yansıtır. Dolayısıyla onun muhakemesi özel bir güçlük oluşturmaz. Çünkü bir yandan norm için dikkatle yapılmış yorum yeterli olur ve diğer taraftan yorumcu, hükmedilmesi gerekli olan bir hal ve keyfiyet e göre yorumu değiştirmeye bir sebep görmez. Bir normun anlamı, ait olduğu şiveyle (bir dildeki geleneksel ifade biçimi ve anlamıyla), yani kendi kullanım diliyle düşümdeşir ve onun ruhu yalnızca bu dille ifade olunmuş metnin dikkatle yapılmış ya da kesin tanımıyla kazanılabilir. Böylece norma bozukluk (halel) getirici aşan anlam veya norm gerçeğini kavrayan anlam anlaşılabilir. Yürürlükteki hukuku yorumlamaya yetkili merciler, normu aşan durumları, şive (ağız - kullanım dili) kapsamındaki incelikleri gözetmeyle saptayabilir. Hüküm verilmesi gerekli olan hal ve keyfiyet bir bozukluğa uğrayacaksa, normun ifade etki alanı (anlam büyümesi) bağlamında hüküm oluşturulur ya da verilmez. Rutin bir yargı, şimdiki dil kurallarına dayanır. Kullanım dilinin içerdiği hukuki kuralların hükme takaddüm eden ya da halel getirici zincirleri en yüksek yargı yerinde tanımlanır 5. Hükmedilmesi gerekli durum bakımından sağlam bir dil olmayabilir veya gerektiğinde böyle bir dil ürünü metin, norm yargıcını memnun etmeyebilir. Dolayısıyla karar baskısı altında olan yargıç, sağlam bir dil kurgusunun gerekçelerini göstermelidir. Bu amaçla yorumlanacak normun anlam ını belirlemek zorundadır. Çünkü anlam, uygulanacak normun etki alanı nın bir tanımlamasına dayanır. Ancak anlam ın saptanması, norm anlayışının ayrıntılı bir bilgisine dayanmayabilir. Bunun tam zıddı olduğu gözlenebilir. Normun öğesel, yansız -nötür- adaylarının gerektirdiği durumun olumlu ya da olumsuz muhakemesine göre, önce normun anlamının belirlenmesi olanaklıdır. Şimdi hükmedilecek bir hal ve keyfiyet in, sadece gelecekte de nötür -yansız- anlam vermeyi sağlayıcı norm adayları anlayışı değil, aynı zamanda normun pozitif ya da negatif adayları gerekir. Normun anlamını belirleme, yargıcın anlam saptamasına dayanır. Bir normun yorumu, deyim uygun düşerse, hükme halef olma (hükmün yerine geçme) olgusudur. Ancak yorum hükmün önünde gidemez 6. Bu cümleden olarak yargıç, norm 4 MÜLLER, s.58, dpn.50 5 MÜLLER, s Bilgi için bk. Martin KRIELE, Theorie der Rechtsgewinnung Entwicklung am Problem der Verfassungsinterpretation, 2.Auflage, Berlin 1976, s.176 ve 314 vd. 13

10 formülasyonunun esasını oluşturan sebepleri göstermelidir. Çünkü belirli normlarla bir hüküm oluşturmak, dairesel ivmeler kazanımıyla olabilir. Yargıcın verebileceği isabetli bir yorum kararının zorunluğu, hukuk düzenine uyum sağlamayı yansıtır. Ama karar hukuk düzenini saptıramaz. Aynı biçimde, yargıç, hükmedilecek bir hal ve keyfiyet in,bir norm gerçekliğinin ya da hadisesinin genişlemesi ne dahil olması veya olmamasına karar vermek zorundadır. Bu amaçla hukuk kuralının yoğunluğunun, kullanım dilinin, itinayla,dikkatle yapılmış hukuki bir yorumu gereklidir.belirli bir durumda, bir hal ve keyfiyet ivmesinin bir normla ilgili hadiseye düşmesi veya düşmemesi, böylece bu normun anlamını bulmada anlamsal bir hareket serbestisine malik olup olmayacağına ayrıntılı sebep göstermeden karar verilemez. Yorumlamada anlam verme hareket serbestliğinin değişik katogorileri ışığında var olan bağlantı, hususi anlam belirsizliğine sahiptir. Keza, esasen kesin bir kullanım diliyle süreklilik kazanmış olan bir mahkemeler içtihadının akıp giden zamanda, değişen koşullara göre yeni deneyimler ve bulgular vasıtasıyla kuşkulu kıldığı hal ve keyfiyet yaygınlığı gözlenebilir. Bir yargıç, bunu somut bir hal ve keyfiyet e hükmetme bakımından gerekli buluyorsa, güçlükleri olmayan bir kullanım dilini değiştirebilir, çünkü kıtalararası yargıç için uygulamada bağlayıcı durum sözkonusu değildir. Esasen orjinal (misli görülmemiş) hal ve keyfiyetler için henüz bir dil mevcut değildir. Dolayısıyla bugün dahi kesin kavramlar, potansiyel belirsizlik ve bilinmeyen hal ve keyfiyetler hakkında hiçbişey ifade etmez. Literatürde bu özellik, gözenekli nitelik (mesamelilik) olarak ifade edilmektedir 7. Hukusal yorumlama, bir normun anlamını saptama veya bir içtihad değişikliği amacını göstermek için yapılabilir. O nedenle yorum, var olan uygulamanın doğruluğunda kuşku olduğunu açığa çıkarmalıdır. Yorum, yeni bir sebep göstermek için mevcut ifade dilini sarsmayı dener. İsv.Fed.Mahkemesinin kararı örneklenebilir 8. Gene somut bir duruma göre, sözde açık bir lafzın anlaşılamayan, belirsiz olma nedenlerini ancak yorum gösterebilir. Çünkü yargıç eliyle yeni bir anlam saptama olanaklı olabilir 9. Yargıcın norm ifade dilini sarsma başarısını gösterme sebebi, herhalde tarafları memnun etmeyecek bir hüküm verilebilmesi olasılığıdır. 7 MÜLLER, s Bk. BGE 103 la Bilgi için bk. KRIELE, s

11 Yorumcu, diğer bir yorum usulünü seçimde, başkalaşmış koşulların ispatında ya da hükmün çekilmez duruma gelmiş olan mantığında veya doğabilecek olan sonuçlarda, varolabilen kanıtlarla, şimdiki kullanım diliyle ifade biçimi ve anlamından, normun ruhuyla olanaklı olabilen bir sapmaya şans verebilir.başka bir yorum usulü tercihiyle uygulama değişikliğine ulaşabilir. Normun anlam ve amacının içerdiği daha iyi bilgilerle hükmedebilir. Şimdiye dek karar verilmiş durumlarda, inanılır ama belki yanlış sebep gösterilmiş,yanlış hükme varılmış olabilir. İşte bu bağlamda bir katkı sağlanabilir. Eylemsel bir gidişin doğmuş olabilecek olan yeni haklılık sebeplerine oranlı, yeni bir içtihatla adalet sağlayıcı uygulamaya ulaşılmış olunabilir. Böylece bir normun sevindirici anlam değişikliğinden sözedilme olanağı doğar. Normlar öyle basit değişmiyor aksine kanun koyucu aracılığıyla değişiyor olması, normun yorumcusu olarak yargıç veya normun adres sahipleri aracılığıyla doğrudan belirli bir problemin çözümü için mahkemeye başvurulmuyorsa, yürürlükteki normların öyle kolay değişmediği, yeterli değerlendirilme olanaksızlığı veya normun bozukluğunun giderilememesinin gözden kaçması durumlarında, normun yorumla anlam değişikliği önem kazanacaktır 10. Dolayısıyla norm lafzı nın değişimi olmadan bir anlamsal değişikliğe uğratılması, hukuksal bir değişim olarak algılanacaktır. Yargıcın öğreti desteğiyle gerçekleştireceği bu tür değişim, özel olaylarda bağlayıcı etki üretecektir.öyleyse hukuksal değişim, bir yorum sorunudur 11. Lâfız kesin değildir. Normun hukuk bazında ne anlamı ifade ettiği, bir hal ve keyfiyet e uygulanırken, nasıl yorumlanacağı sorununu ön plana çıkarır. Hükmü açıklayan düşünce ve sebepler, yargıcı keyfi anlam saptama ve hüküm vermeden alıkoyar. Gerçekten bir kuralın tümü, ikna edici nedenleri kapsayabilir. Bu durumda yargıcın amaç saptaması gerekliyse de söz konusu duruma başka karar verilemez. Anılan sebepler, hem hukuk ilkelerinde, hem özel olay sebeplerinde içkindir 12. Bir hükmün olası sonuçlarında, çoğu kez ikna edici kanıtlar etki doğurur. Ancak kanun koyucunun istemediği sonuçlar,hükümlerine yansımış olabilir. Onun için ikna edici kanıtlar, yorumcuyu varsayımları severek formülâsyon kurmaya itebilir. Şu veya bu hükmün tutarlı mantığı ne ol malıydı? Yoruma esas alınabilecek ve cevaplandırılacak olan bu soru veya karar üretecek bu soru, artık tamamiyle hükmedilecek olan özel olay sonuçlarını değil, aynı zamanda belirli bir zaman diliminde onun tüm 10 Değerlendirmeleri için bk. Friedrich MÜLLER, Juristische Methodik, 2.Aflage, Berlin 1976, s.60,112, 127, 153,206 vd.ları; Peter HAEBERLE, Zeit unnd Verfassung, in: ZfP 21/1974, s.129 vd. 11 Bk.Peter Haberle, Zeit und Verfassung, in : Z f P 21 / 1974, s.129 vd. 12 KRIELE, s.221,236 vd. ları 15

12 emsallerine rastlayan etkilerini de kapsayacaktır. Kararın adalete uygunluğu, merkezi kriterleri içerir 13. Şu var ki, bunlar her zaman karar veya sonuç üzerinde kesin etki doğuramaz. Yargıç arasıra, hatta istemeyerek kararlar verme ya da hükmetme baskısı duyabilir. Onun yasalara bağlılığının bir hukuk tekniği,yöntemsel veya kuramsal güvencesi bulunmadığından 14 ; amaçlanan ve istenmiş olan doğru sonucu yorum aracıyla sağlama olanağı, ancak yargıcın kendisinde olabilirdi. Yargıcı çözüm için yorumdan ne alıkoyabilirdi? Bir hükmün olası sonucunu ya da mantığını saptamada, değişik devlet organları arasındaki ilişkiye rastlayan bir rol üstlenme düşüncesi de rol oynar. Demek ki, bazan yargısal bir müdahale, gerekli uygulama değişikliği yapılmasının gerçekleşemediğinde ve yasa koyucunun bir düzenleme yapmasının beklenilmesi sürecinde kesin duruma gelebilir. Çünkü yargıcın müdahalesiyle, hukuk kuralı ifadesinin kapsamlı görülebilir ve sorumluluğu taşınabilir ölçüdeki sonuçların üretilmesi yeterli görülebilir 15. Yasa koyucunun mevcut bir hükmüne bağlı olmayı ispatlama, dıştan görünen (zahiri) bir sebep göstermeye karşılık olaraktı 16. Çünkü yargı sadece söz konusu hükmün içeriğini belirlemez, aynı zamanda içeriği belirlemeyi istiyorsa, gerekli olduğunda böyle bir hükmü açarak onu aşma, hakkında dışa vurabilme olanağını da sahiptir. Yargıcın anlam vermeye yönelik hareket serbestliği kapsamında yasada bir bağlılığı mevcut değildir. Çünkü yargıç hukuku söyler. Gerçekte yargıçsal hüküm vermedeki hareket serbestliği, anlamsal hareket serbestliği boyutuyla (ana 13 Bk. Josef ESSER, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, Tübingen 1974, s Dieter SIMON, Die Unabhangigkeit des Richters, Darmstadt 1975, s Örneğin bu katagoriye giren bir örnek: BGE 83 I 173. Kanton Waad da, yargısal yeni bir yorumla kadınlara oy hakkı tanınmasına, yöntemsel olarak hiçbir güçlük çıkmaz. Bu yorum sonucu, başka bölgelerde büyük etki doğurur. Eğer bir mahkeme kendiliğinden nesnel uygulama değişikliği üretecek yorum çözümleri içeren sağlam gerekçeli doğru hüküm vermeyi temsil etmiş olsa da doğrudan bir demokrasi konseptinde böylesine merkezi bir çözüm kuralına kanun koyucu kanalıyla ulaşılmış olması, hiç kuşkusuz iyi ve kesin bir anlayışı yansıtmış olurdu. Aksi takdirde, yargının devrimsel bir yaklaşımla gerçekleştirdiği uygulama değişikliğini yasa koyucunun sınırlamaya yönelmesi devreye girecektir. Olayda Fed. Mahkemenin hukuk yaratma içinde olduğu ya da bu amacı güttüğünün doğru olmadığı savunulabilir. Çünkü bu tür bir çözüm yaklaşımının, başka meselelere de başka niyetlerle yansımıyacağını kim garanti edebilirdi? Esasen sert tartışmalar yaratan bu yorum, uygulamaya sokulmak istenmeyecektir. 16 Ancak KRIELE soruna kuşkulu bakar (KRIELE, s.226). Yargıç ancak yasa koyucunun hükme bağlamak istediği kadarını ispatlamalıdır. Aynı zamanda, hükümleri derecelendirmenin nereye kadar olduğunu, hukukçu belirleyebilir. Eğer geleneksel yorum öğretisi, yasa koyucunun hükmünü yerinde bir yorum sonucu yansıtabilmişsse hesaba katılabilir ve yeni uygulama yöntemi tanınabilir. 16

13 çizgileriyle) tanımlanamaz. Yargıçsal hükümlerin politik, sosyal ve kurumsal sebepleri kesindir.yorumcu,hukuk dilinin ön plana çıkan noksanlıklarını değil, sosyal ve politik hususların güçlüğünü içeren normların çeşitli anlamlarını, belirsizliklerinin tüm benzer durumlarını gözleyerek sebeplerini gösterir. Özellikle hükümdeki uyuşmazlık noktaları sorgulanır, tartışmalı sorular ertelenir ve hukuku uygulayıcı mercilere uygulama yeteneği sağlanır. Anlam verme hareket serbestliği alanı, herhangi bir zamandaki dil kullanımı durumuna göre değişir. Yasa koyucu, doktrin ve mahkemelere de bizzat bir büyük,farklı, çoğu kez belirleyici etki yapma rolü düşer 17. Değerlendirme: Yargıç,yorumlamada birçok seçenek arasında birini seçmek ve değerlendirme yapmak zorundadır. RÖDIG, normun anlamını geçersiz duruma sokabilen indirgeyici kanıtlar kullanmanın (örneğin, 1.SÖYLEM: Eğer A sonra B olursa; 2.SÖYLEM: Artık B de bunun üzerine A olur gibi) mantıksal olmadığına, bir zorunluk ya da gereksinime esas teşkil eden seçeneklerden birini seçme olgusunun sebeplerinin bildirilmesine işaret eder 18. Bu yüzden hukuksal tekemmül, yorumcunun gerçeğe uygun hal ve keyfiyet i sorgulaması ve yasalara sadık kalmasına engel olmuyor, uygun yöntem bulunarak uygulanması ve özellikle hatasız bir yorumlama uygulama aracılığıyla bir indirgeme sonucuna y önelik olarak doğar 19. İsv. Fed. Mahkemesi, İsv. Fed. Anayasasının temel hak ve özgürlükler kataloğunun, sınırlı ve bazı kuralları içermesi nedeniyle, hukuk yaratma işlevine yönelmiştir. Anayasanın Basın özgürlüğü güvence altındadır (md.55)kuralının kapsamı saptanarak, geniş biçimde bir uygulamaya yönelik olarak somutlaştırılmış ve bu özgürlüğe içerik kazandırdığı görülür. Başka anlatımla, ifadenin genişlemesi sağlanmıştır. Fed. Mahkeme, kadın-erkek ücretlerinin eşitsizliğine karşı,uluslararası ve Kanton mevzuatını inceleyerek, Anayasa kuralını (md.4) somutlaştırmış, çağımız yaklaşımına göre, aynı işi yapan kadın-erkeğin ücretlerinin eşit olması gerektiğine karar vermiş, aynı maddede İsviçreliler in kanun önünde eşittir sözündeki kanun önünde deyiminin kanunda şeklinde anlaşılması gerektiğine hükmetmiştir. Kaydetmeliyim ki, yaşanarak yaşayan hukuku güvenceyle söylemede, böylesi hukuksal uygun sonuçlar kadar az tahmin yapılabilir. Çünkü katileşmiş bir hükümden önce, biricik-uygun 17 Bk. MÜLLER, s.62 ve dpn Bk. Jürgen RÖDIG, Die Theorie des gerichtlichen Erkentnisverfahrens, Berlin, Heidelberg, New York 1973, s. 20,32,106 ve 117 vd. 19 KRIELE, s

14 hukuksal yöntem çok az vardır veya mevcut olabilir. Her yorum usulünün esaslı kriterleri, aynı zamanda gözden geçirilmelidir. Dolayısıyla bir çatışma durumunda üretilecek olan sonuç, bu bakış açılarının bir muhakemesi ve değerlendirmesine dayanır. Usul Hukukunun bütün esaslı bakış noktalarını kapsaması olanaklı olmalıdır. Mahkemeler, hukuken kuşkulu durumların çözümünü sağlayacak hükümlerin olanaklı sonuçlarını dikkate almalıdır. Bu sonuçlar hüküm verme anında çoğu kez yalın hipotezleri içerir. Bir hükmün kalitesi, böyle durumlarda kesinlikle hal ve keyfiyet e olumlu cevap ve önceden tahmin yapma doğruluğuna bağlıdır. Her ne kadar yargıcın formasyonu, mesleki konumu,kültürü ve bağlı olduğu hukuk sistemi,yorumla edinilecek sonuca (ki, bu sonuç yorumcunun içinde bulunduğu koşulların, ortamından kazandığı değer yargılarının ürünü olacaktır) etki ederse de yargıcın şahsına özgü değer yargılarına dayanan ön anlayışı, sakın ola... kişisel yargıya indirgenmesinin doğru olamayacağını söylemeye gerek yoktur.usul hukuku,maddi yargılamaya tam bir yardım sağlar ve yenileme katkısı üretir, yön verir. Hukuk davalarının mantıksal biçimi, kuşkusuz delillere dayanır 20. Normun gerçekliği ve bunun kanıtlanması hakkındaki bir ifadenin delili, her bir davanın konusunu simgeler. Onun için verilecek her uygun bir hüküm usulü, iyice tetkik edilerek kazanılmalıdır. Demek ki, hatasız hüküm oluşturma, daima bir muhakeme, bir tartım sonucu üretilebilir. O nedenle, zamana ait olanaklar ve mali katlanılabilirlik çerçevesinde tüm önemli bakış noktalarının ortaya konulabilme ve muhakeme edilme zorunluğu vardır. Önceden gelecekteki bir gelişimin yargısal tahminlerini yapma, belki sosyal bilim verileriyle esaslandırma ya da takviye ile tam olanaklı olabilirdi. Olayların doğal bilimlerin yasalarına uygunluğu konusu çoktan beri geçerlidir. Bir normun değeri hakkındaki hükümlere, ancak güç kanıtlamaları başarmakla ve kurallı biçimleri uygulamakla ulaşılabilir. Normun değeri hakkında oluşturulacak olan hüküm, yorumcusunun biyografisi, yaşadığı ortamı ve Dünya görüşleriyle etkilenir 21. Bu sebeple taraflar arasında, yargı bağımsızlığı, diğer yandan yargıçların ve devlet organlarının, nüfuz sahiplerinin ve nihayet hüküm verecek olan yargıçların iç-manevi bağımsızlığı da çok güncel konulardır 22. N.MÜLLER in tırnak içine aldığı şu sözler ilginç gelebilir: Gerektiren sebepleri inceden inceye tetkik edip gösterince sert kayalara ulaştım ve bel 20 Karşılaştır: RÖDIG, s.148 vd. 21 MÜLLER, s.63 ve dpn.70 (...İnsanların savunmalarında geçerli bulduğu veya reddettiği, nasıl düşündüklerini ve yaşadıklarını gösterir ). 22 SIMON, s.7. 18

15 küreğim geriye doğru bükülür. Ozaman söyleme eğilimindeyim: Böylelikle dediğim gibi işlem yaparım Özetle yorumcu, uyguluyacağı kuralı yazılı biçimiyle okuyarak ilk anlamı sözel -gramatik- yorumlamayla verir. Arkasından metni bütün içinde inceler. Diğer anlatımla sistematik bir yorum usulü ile kuralın önceki ve sonraki hükümlerle bağlantılarını kurar. Gerekiyorsa genetik yorumla, metnin hazırlık malzemelerine ulaşılarak yasa koyucunun amacı araştırılır. Ayrıca zamanın koşulları ve değişen değerlere göre, amaca göre (teleolojik) yorum yapılır 24. Gene yorumcu, objektif kurama yakın olan serbest yorum usulünü uygulayabilir. Muhafazakarların şiddetle eleştirdiği bu yolun, contra legem sonuçlar ürettiği (ilerde değinilecek olan Danıştayın 1402 likler Kararı), hukuksal istikrar ve güvenliği altüst edebilecek tehlikeler içerdiği vurgulanır. Mahkeme anılan yöntemlerle giriştiği değerlendirmelerde, verdiği anlam seçeneklerinden birini hüküm olarak saptar. Bu çalışma bir hukuk yaratma eylemidir. Yargıç yorum türlerinden birini veya birkaçını, normun anlamının açık olup olmamasına göre seçecektir. Sözün anlam ve ruhuna bağlı kalma, söze bağlı kalmanın önüne geçer. Ama unutmamalı ki, her yorum çabasının ürettiği sonuç doğru olmayabilir. Çünkü yorumcunun bir ön anlayışı olmadan bir hükmü yansız değerlendirebilmesi olanaksızdır. Değer yargılarının yönlendirme yapabileceğine işaret olundu.çağdaş yorum yöntemlerinin, tek doğru yorum sonuçlarını üreteceği söylenemez.yargıçların değişik platformlarda ve statülerde çalışması, hukuk yaratma rollerini aynı düzeyde yansıtmamaktadır. Özellikle Anayasa Mahkemesi yargıçlarının, özgürlüklerin güvenceye bağlanmasındaki işlevleri, diğer yargı yerlerinden 23 MÜLLER, s Medeni Kanun 1.madde lâfza dayanan yorumun yeterli olmayacağı, ayrıca yasanın ruhu nun da araştırılması gerektiğine işaret eder. Yasa kuralının ruhu ne demektir? Bir görüşe bakılırsa, kuralın lafzı na göre saptanan anlamın denetlenmesi için basit bir araç demek. Önce söze bakılacak, bunun yasanın ilgili bölümündeki yeri ya da bütünündeki yeri,konumu, diğer kurallarla olabilen ilişkilerinin göz önüne alınarak değerlendirme yapılması ve söze göre belirlenecek anlamın doğruluk derecesine ulaşılıp denetlenmiş olacaktır. Bu girişimde gerekirse daraltıcı veya genişletici yorumla anlam saptaması yapılabilecektir. Karşı bir görüş ise, yasanın ruhunu araştırmanın öyle sıradan bir sorgulama olmadığını, aksine yasanın amacına yönelik kapsamlı bir araştırma olduğunu ileri sürer. Kanımca ruh sözcüğü, sadece sözü denetlemek için doğrulama, daraltma,genişletme değil, amacın saptanması anlamında kullanılmıştır. Yasanın amacını (yani yasa koyucunun amacını) araştırmanın (subjektif kuram) yetmiyeceği, yasa koyucunun amacının değil,yasanın amacının araştırılmasının (objektif kuram) gerektiğini savunanların yasanın yürürlüğe girmesinden sonra artık bağımsız bir ekran oluşturduğunu yansıttıklarını kaydedelim. 19

16 çok daha önemli olduğu görülebilir. Hukuk yaratıcılığı rolleri daha bir etkinliğe sahiptir. Yorumla somutlaştırma yapan Anayasa yargıçları, genel anlam içeren yeni ilkeler oluşturmada yargı yerleri içinde ayrı bir versiyona sahiptir. İsv. Fed. Mahkemesi, sistematik, amaçsal, genetik yorum usullerini uygular. Bunlardan birine öncelik tanımamıştır. Kimi kez bir biçimi uygularken, bazan da diğer türlerin bağlantılı olanlarını uygulayarak norma en doğru anlamı vermeye çaba sarfettiği gözlenebilir. 25 Mahkemenin tüme varım yöntemini, tek yol olarak benimsemediği ve Anayasada yazılmış bir temel hakkı esas alarak yazılı olmayan yeni temel hakları ürettiği görülür. Özellikle uzun zamandan beri Anayasanın zenginleştirilmesi yorumlamaları gerçekleştirilmiş, yazısız temel haklara hükmedilmiştir. Bu hukuk yaratıcı haklar, yazılı haklar gücüne sahiptir. 26 Avusturya Anayasa Mahkemesinin hukuk yaratıcı işlevinin olmadığını, sadece temel hak ve anayasa hükümlerinin yorumlanması işlevinin bulunduğunu kabul etmesi, yorum sorunsalının önemini bir daha göstermektedir. 27 Değerlendirmeyi uygulama bazında sürdürme: Türk Anayasa Mahkemesi şu yorumlama sonuçlarını üretir:uygunluk denetiminde anlam ve kapsamın açık ve kesin bir biçimde belirlenmesi; itiraz edilen kuralın anlam yönünden sınırlanması; yasaların üstün yasa olan anayasaya uygunluğu ilk varsayımdır; anayasaya uygun yorumun olanaklı olmaması durumunda, yasa kuralının ihmal edilmesi ilkesi hukuk alanına girmiş ve anayasa kuralının doğrudan uygulanabilme yaklaşımı benimsenir; yüksek mahkeme uygunluk denetimi yaparken Anayasayı yorumlayıp somutlaştırmaktadır; devletin güvenilirliği ilkesi, hukukta istikrar ilkesi üretilmiş ve diğer mahkemelerin yorumu sınırlanmıştır; aykırılık itirazı yapılan kuralın birden fazla yorumu yapılabiliyor ve bunlardan birisi anayasaya uygunsa, yasanın iptaline gerek yoktur. İlerde kuramsal ve pratikte ele alınacak olan Anayasaya Uygun Yorum tekniği, özellikle yüksek mahkemelerin bir hukuk yaratma buluşudur. Öyle ki, Anayasa kuralı somutlaştırılırken, yasa kuralının anayasaya aykırılığı sorunu sıfırlanmakta ve anayasanın üstünlüğü ilkesinin uygulanmasına ulaşılmaktadır. Herhalde yorumlama kuramının en üst 25 A. HAEFLIGER, İsviçre Federal Mahkemesi Raporu (Çev. Ü.Özdağ), VIII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı ( Ankara Mayıs, AYM Y. C.3), s HAEFLIGER, s Siegbert MORSCHER, Avusturya Raporu, (Çev. D.Hasan Işık) VIII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı AYM Y. C.3, 1987, s.83 vd. 20

17 amaçlarından biri de budur. Bu bağlamda Alman Anayasa Mahkemesinin bu teknikle ulaştığı sonuçların bazıları ilginç gelebilir: 1-Bir normun birden fazla yorumunun kısmen Anayasaya aykırı,kısmen bir anayasal sonuca götürdüğü durumların varlığında, norm Anayasaya uygundur ve Anayasaya uygun yorumlanmalıdır 28, 2-Eğer bir yasa, Anayasaya uygunluk bağlamında yorumlanabiliyorsa, iptal edilmemelidir. Çünkü bir yasanın Anayasayla bağdaşması, sadece bir varsayımın telâffuzu değildir, aksine yasaların Anayasaya uygun bir yorumu kuşkusunda da bu varsayımdan gelen ilkenin ifadesi olarak istenmektedir 29, 3-Mahkemeler, yorumlama eylemlerinde, belirli bir dereceye kadar, yasaların amacına veya metnine aykırılık, muhalefet oluşmuyorsa, Anayasayla bağdaşabilen yorumu tercih etmek zorunluluğundadır, Bir normu değişik biçimde iki türlü ifade etmek olanaklıysa veya olduğunda, Anayasanın ölçü norm bloku hükümlerine daha iyi uyan üstünlüğe hak kazanmış olur 31, 5- Eğer Anayasaya uygun yorum sayesinde, yasa koyucunun sırf maksimum amacı korunabilecekse, Anayasaya göre korunabilecek olan normun Anayasaya uygun yorumu,yasa koyucunun subjektif iradesine daha çok uyabilecekse, bu yorum geçerli olur 32, 6- Anayasaya uygun yorum, sınırlarını, yasaların metninin açık anlamında bulur. Başka anlatımla,bir yasanın tek anlamlı metni ya da açık anlamı, Anayasaya uygun yorumla çakışacaktır 33, 7- Herhangi bir Anayasaya uygun yorumun sınırları, yasa metni ve yasa koyucunun iradesinin buluştuğu yere kadar gider 34,7- Anayasaya uygun yorum,yasal bir hükmün yerine başka bir hükmü belirtme amacıyla yapılır,ancak; yargılama sınırlarının aşılmış olacağı ve hüküm koyma durumunun söz konusu olacağı da açıktır. Kuşkusuz böyle bir hüküm koyma yetkisi de yasa koyucuya aittir 35, 8-Yasa koyucu amacının özünü zedeleme veya amacı tahrip edip yerine sahtesini koyma izni yoktur.açık bir yasa metnine doğrudan aykırı bir iddia yürüterek uygun yorum usulü adına da anlam verilmemelidir BVerfGE 2,282; 9,34; 32,382f. ;49, BVerfGE 2,282; 8,34; 32,382 f.; 49, BVerfGE 8,41; 36, BVerfGE 8,221;35,280;44,122;46, BVerfGE 8,34; 9,200; 33,69;49, BVerfGE 2, BVerfGE 8,34,41 delaletiyle BVerfGE 18,111; 48,46f vd...karşılaştır. 35 BVerfGE 2, BVerfGE 8,34;9,200;33,280;54,299. Örneğin vazıh bir maaş yasası içeriği ve amacına göre tüm insanlar yasa önünde eşittir (GG.md. 3/1) kuralı, belirli memur gurupları dikkate alınmadığı için ihlâl olunmuştur. Ancak mahkemenin memura, tamamlanan bir yasa yorumuyla maaş tanıma hakkı verilmemelidir (BVerfGE 8,35;45,400). 21

18 Anayasaya Uygun Yorum ilkesi, belkilisiz, ihtimalsiz bir sonuca ulaşmayı sağlar. Ancak Anayasaya Uygun Yorumun sınırları aşılıyorsa, o zaman bağımsız sorunlar çıkacak demektir.söylemek gerekirse, bu yorum tekniği, ayar yapan bir denetim tekniğidir. Mesele çözümü bazında, Anayasaya aykırı bir yorum yapmaya mani olur. Alman hukuku dördüncü değişiklik yasasında, yasanın Anayasaya uygun yorumunu benimsemesi,bir bağdaşmayı ( Anayasa ile mutabık olma yı) içerir. Bu varyant için, yasanın Anayasaya uygunluğu lehine varsayım ilkesine gereksinim yoktur. Anayasayı her adımda dikkate almak Anayasa yargıcının ödevidir. Ve hukuk uygulayıcının Anayasa egemenliğini kurması esastır. Şu var ki, uygun yorum kavramı,karıştırılmaktadır (ANAYASAYA UYGUN, yorum / boşluk doldurma/ yasa düzeltimi gibi). Anlatılmak istenen şey, bir yasa kuralı bağlamında,yasa yorumu anlaşılmalıdır 37. Anayasaya uygun yorum, çeşitli mahkemelerde kullanılıyor. Ancak farklı bağlayıcılık etkisinin olduğu da gözlenebilir. Alman hukukunda, dava yargılaması çerçevesinde, Anayasaya uygun yorum, uygulama hükmünün gücü ölçüsünde bağlama doğurur 38. Anayasaya uygun yorum, hukuki mesele yargısı sonucuyla diğer mahkemeleri, yalnızca bu yorum konularıyla sınırlı olarak bağlar. Yasanın Anayasaya uygunluğu mülahazası nda değil 39. Alman hukukunda Anayasaya uygun yorum vargısı ( BVerfGE Bundesverfassungsgerichteliyle), yasa gücünde değildir. Paragraf 31 1 in bağlayıcılık etkisi, sadece Fed. Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygun veya aykırı bir metin yorumu yapması durumunda bu etkiye terettüp eder. BVerfG in Anayasaya uygun yorum için özel işlevsel sınırları yoktur 40. Belirtmeliyim ki, Alman hukukunda bu usul hakkında eleştiriler vardır.anayasaya uygun yorumun tanınması, Anayasaya aykırı kararları engellemek veya bir bent ile kapatma eğilimine uygun düşmektedir. Bu yöntemin özü, bilinçli olarak normu koruma amacının takibinden tefrik olunmalıdır. Bu yorum türü, yasal veya yasal olmayan bir sunuma göre tanımlanabilir. Üstelik diğer yorum ilkelerine göre de yasanın anayasallığı gösterilebilir. Keza uygulamada kuşku duyulduğu yerde, Anayasaya uygun yorumla gerekçeler bulunup hata saptanabilir. Bir yasanın Anayasaya aykırı yorumu batıl değildir, sadece Anayasayla bağdaşmazlığı simgeler. Yargıç sonucun yasal 37 Hans Paul PRÜMM, Verfassung und Methodik, Berlin 1977,s.133 vd. (Dava yargcı ve Anayasaya uygun yorum: Anayasaya uygun yorumda dava yargıcının yetkisizliği itirazı ya da bu yorum da yetkisi...) 38 PRÜMM, s PRÜMM,s PRÜMM, s.152 vd. 22

19 bir boyutu yansıttığını gerçeklemek zorundadır. İşte o zaman normu koruma düşüncesi doğrultusundaki psikolojik baskıdan kurtulabilir. Şimdi Yasaların Anayasaya Uygun Yorumuna biraz daha yakından girebiliriz. B- ANAYASAYA UYGUN YORUM İLKESİ I. Anayasaya Uygun Yorum Kavramının Tanımı Anayasaya Uygun Yorum tekniği, bir karar varyantı nı simgeler 41. Sözlük anlamıyla varyant sözcüğü, bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol anlamını yansıtır. Anayasa yargısında, Anayasaya aykırılık savıyla iptali istenmiş bir kanun hükmünün iptal edilmesinden kaçınılarak, Anayasaya aykırı olmayacak veya bağdaşacak biçimde uygulanmasını sağlamak için yapılan yoruma (aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol) Anayasaya Uygun Yorum denebilir. Başka söylemle, Anayasa yargıcı önüne gelmiş olan bir kanun metninin sorgulanması, birden fazla yoruma açık bulunursa, Anayasaya uygun olan yorum türü seçilir ve Anayasaya aykırı olduğu sonucuna varılabilecek yorum ise hesaba katılmaz 42. Kanunun Anayasaya Uygun Yorumu demek, bir kanunun geriye etki doğurabilecek (veya geriye yürüme) iptalini ya da sadece Anayasa ile bağdaşmazlığını kararlaştırmada (ki, Alman öğretisinde iptal yasama işlemini başından itibaren kaldırır), deyim hoş karşılanırsa kanun koyucunun canını bağışlamak biçiminde tecelli eden bir karar varyantı dır 43. Eğer bir kanun, metni oranlarında farklı yorumlara konu oluyorsa, diğer anlatımla farklı yorum olanakları doğmuşsa, işte o noktada Anayasaya uygun bir yoruma neden var demektir. Şu var ki, olanaklı yorumların tümü, Anayasa ile bağdaşmayabilir. Böyle bir durumda ilk akla gelen- 41 SCHLAICH karar varyantı (K. SCHLICH, Das Bundesverfassungericht, München 1985, s. 184) demektedir. N. MÜLLER de (s. 89). BOGS ise, Anayasaya Uygun Yorum kavramı için, hem sistematik hukuk yorumunun, hem de yorum ilkelerinin veya objektifteleojik yorumun bir varyantı ifadesini kullanmıştır. (H. BOGS, Die verfassungskonforme Auslegung von Gezetzen, Stuttgart usw. 1966, s. 25). 42 SCHLAICH, s. 184; K. AUGUST BETTERMANN, Die Verfassungskomforme Auslegung, Heidelberg 1986, s. 19. Fed. Alman Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygun yorum ilkesini bilinçli olarak ilk kez 7 Mayıs 1953 tarihinde uygular. Özellikle verilmiş olan kararın şu pasajı dikkatimizi çeker: Eğer bir kanun Anayasaya uygun yorumlanabiliyorsa, genellikle iptal olunmaz kuralı geçerlidir (BVerfGE 2, 266(282). 43 Bk. BURMEISTER, Das BVerfGE als Revisionsinstanz, DVBI 1969, s. 608; SCHLAICH, S. 184 ve Helmut SIMON, Die verfassungskomferme Auslegung Gesetzesauslegung, in: EuGRZ 1974, s. 85 vd. 23

20 düşünülmeye değer şey, Anayasaya aykırı görülen kanunun kısmi hükümsüzlüğü beyanının açıklanmaması 44, yani aykırı yorum sonucuna yol verilmesi, daha doğrusu aykırı metni, Anayasanın sözüyle çakıştırıp veya olgunlaştırıp savılmasıdır. Demek oluyor ki, kısmi hükümsüzlük beyanı saptanarak kararlaştırılmıyor, aksine Anayasa yargıcı iptali istenen metnin Anayasayla bağdaşan veya bağdaşmayan yorumunu gerçekleştiriyor. Ve bağdaşır yorum, Anayasaya uygun karar varyantı olarak kısmi hükümsüzlük hükmü yerini dolduruyor 45. SACHS şunları söyler: Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygun kanun yorumu, kanun koyucu karşısında yargısal çekingenlik nedeniyle, normu iptalini önleyecek bir koruma yöntemi olarak doğmuştur ve Anayasa Mahkemesinin pozitif biçim veren çabalarının bir enstruman ı olarak gelişimi artarak devam etmektedir 46. SPANNER, kanunun Anayasaya uygun yorumunun sadece Anayasa yargısında değil, bütün mahkemelerde, özellikle fed. mahkemelerde büyük bir rol oynadığını yazar 47. SCHACK ın özellikle vurguladığı durum, Anayasaya Uygun Yorumun da bir yorum olduğu 48, bu nedenle her kanun yorumunun konulmuş olan sınırlarını koruma zorunluluğudur. Ona göre de Anayasa Mahkemesi, bir kanun yürürlükte olduğu sürece Anayasaya uygun olduğu varsayımından yola çıkar. Yani geçerli olan kanun, Anayasa ile birleşen ve bağdaşan bir konumdadır. Ancak böyle bir varsayımı içeren bir ilke, kuşku 44 Bk. SCHLAICH, s SCHLAICH karar varyantı (K. SCHLICH, Das Bundesverfassungericht, München 1985, s. 184) demektedir. N. MÜLLER de (s. 89). BOGS ise, Anayasaya Uygun Yorum kavramı için, hem sistematik hukuk yorumunun, hem de yorum ilkelerinin veya objektif-teleojik yorumun bir varyantı ifadesini kullanmıştır. (H. BOGS, Die verfassungskonforme Auslegung von Gezetzen, Stuttgart usw. 1966, s. 25). 44 SCHLAICH, s. 184; K. AUGUST BETTERMANN, Die Verfassungskomforme Auslegung, Heidelberg 1986, s. 19. Fed. Alman Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygun yorum ilkesini bilinçli olarak ilk kez 7 Mayıs 1953 tarihinde uygular. Özellikle verilmiş olan kararın şu pasajı dikkatimizi çeker: Eğer bir kanun Anayasaya uygun yorumlanabiliyorsa, genellikle iptal olunmaz kuralı geçerlidir (BVerfGE 2, 266(282). 44 Bk. BURMEISTER, Das BVerfGE als Revisionsinstanz, DVBI 1969, s. 608; SCHLAICH, S. 184 ve Helmut SIMON, Die verfassungskomferme Auslegung Gesetzesauslegung, in: EuGRZ 1974, s. 85 vd. 45 Bk. SCHLAICH, s Bk. Michael SACHS, Bindungswirkungen bei verfassungskonformer Gesetzesauslegung durch das Bundesverfassungsgericht, NJW 1979 (Heft 8), Hans SPANNER, Die verfassungkonforme Auslegung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 91, 1966, s Bk. Friedrich SCHACK, Die verfassungskonforme Auslegung, JuS 1961 (Heft 9), s. 269, 272 vd. 24

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ Av.Arzu ONGUR ERGAN GENEL OLARAK 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Anayasa Şikayeti Sistemi: Kore Deneyimi

Anayasa Şikayeti Sistemi: Kore Deneyimi Anayasa Şikayeti Sistemi: Kore Deneyimi Uluslararası sempozyumun saygıdeğer katılımcıları, Kim, Jong Dae Türk Anayasa Mahkemesi nin kuruluşunun 47. Yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde sizlere hitap

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI [ANAYASA MAHKEMESİ] E. 2003/105 K. 2007/98 R.G.:

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Kavramlar 1. Toplumsal olgu 2. Norm 3. Yürürlük 4. Etkinlik 5. Geçerlilik 2 Hukuk Hukuk sosyolojisi açısından ETKİNLİK kriteri ile ele alınır. Böylece; 1. Pozitif hukuk

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/5999 Karar No. 2012/12208 Tarihi: 10.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Tarih: 16 Nisan 2009 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI Bünyamin ESEN 27* * I- GİRİŞ Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik ile ilgili her türlü hak

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAYI : B.01.0.KKB.01-18/A-14-2005-611 22 / 07 / 2005 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. Türkiye Büyük

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/6/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı