BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK ARALIK 2009 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 )"

Transkript

1 BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK ARALIK 2009 ) 3 NĠSAN 2010 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. 110 Belediye Pasajı K: Osmanbey Ġstanbul Türkiye Telefon: (90)(212) veya 15 Faks: (90)(212) Elektronik posta: Internet sitesi: 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER BASIN MESLEK ĠLKELERĠ. KONSEYE NASIL BAġVURULUR. BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ BASIN KONSEYĠ DAY. ve GEL. VAKFI YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ GENEL DEĞERLENDĠRME... BASIN AÇIKLAMALARI.. YÜKSEK KURUL KARARLARI TEġEKKÜR LĠSTESĠ.. BASIN KONSEYĠ'NE YENĠ KATILANLAR BASIN KONSEYĠ SÖZLEġMESĠ.. ÇALIġMA KURALLARI BASIN KONSEYĠ DAYANIġMA VE GELĠġTĠRME VAKFI 2008 YILI BĠLANÇO VE GELĠR-GĠDER TABLOSU.. OKUYUCU TEMSĠLCĠLERĠ.. ĠNDEKS. Elektronik Posta: Ġnternet Sitesi: 2

3 BASIN MESLEK ĠLKELERĠ 3

4 BASIN MESLEK ĠLKELERĠ ĠletiĢim Özgürlüğünü ülkemizde insanca yaģamanın saydam bir yönetime kavuģmanın ve demokratik sistemin temel koģulu sayan biz gazeteciler; Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kiģilerin, ĠletiĢim Özgürlüğünü kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde karģı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vererek; ĠletiĢim Özgürlüğünü, Halkın Gerçekleri Öğrenme Hakkı nın bir aracı sayarak; Gazetecilikte temel iģlevin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan, kamuoyuna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak; Basın Konseyi nin kendi çalıģmaları üzerinde hiçbir dıģ müdahaleye izin vermeme kararlılığını vurgulayarak; Yukarıdaki bölümü de içeren Basın Meslek Ġlkeleri ne uymayı, sözünü ettiğimiz temel inançlarımızın bir gereği saydığımızı, kamuoyu önünde açıklarız. 1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sağlığı, bedensel özrü, yaģı, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aģağılanamaz. (1. Madde) 2. DüĢünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayıģını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz. (2. Madde) 3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez (3. Madde) 4. KiĢileri ve kuruluģları eleģtiri sınırlarının ötesinde küçük düģüren, aģağılayan veya iftira niteliği taģıyan ifadelere yer verilemez. (4. Madde) 5. KiĢilerin özel yaģamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dıģında, yayın konusu olamaz. (5. Madde) 6. SoruĢturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruģturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz. (6. Madde) 7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz (7. Madde) 8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleģtirdiği ürün, bir baģka basın organı tarafından kendi ürünüymüģ gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.(8. Madde) 9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez. (9. Madde) 10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez. (10. Madde) 11. Gazeteci kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kiģisel, siyasal ekonomik vb. Nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dıģındadır. (11. Madde) 4

5 12. Gazeteci görevini, taģıdığı sıfatın saygınlığına gölge düģürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır. (12. Madde) 13. ġiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır. (13. Madde) 14. Ġlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak Ģekilde belirtilir. (14. Madde) 15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir. (15. Madde) 16. Basın organları, yanlıģ yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar. (16. Madde) 5

6 KONSEYE NASIL BAġVURULUR 6

7 Basın Konseyine her gazeteci üye olabilir. Örneğin Sarı Basın Kartı taģıma zorunluluğu yoktur. Konsey, üye olmak isteyen kiģinin bilfiil gazeteci olup olmadığına bakar. Her basın/medya organı (gazete, radyo, haber ajansı, dergi, radyo, TV, internet gazeteleri ve haber siteleri) ile her basın/medya meslek kuruluģunun (Gazeteciler dernekleri ile gazeteciler sendikalarının) da Konseye üye olması mümkündür. Konseye üye olmanın temel koģulu, Basın Konseyi SözleĢmesine Katılma Belgesi ni doldurup Konsey Genel Sekreterliğine göndermiģ (iletmiģ) olmaktır. Katılım Belgesinin metnini web sitemizden indirebilirsiniz. Basın Konseyi SözleĢmesine göre Konseye üye olmak isteyenlerin üye sıfatını alması için ayrıca üyeliğe kabul edilmesi ne gerek olmadığı gibi böyle bir usul de yoktur. Bir baģka ifadeyle üye olmak isteyenin iradesi Konsey açısından yeterlidir. Bununla birlikte kendisine üye olduğunu bildiren bir mektup gönderilmektedir. Konsey in felsefesine göre Basın Meslek Ġlkelerine uymayı taahhüt ediyorum diyen gazeteci, kim olursa olsun, Konsey tarafından memnuniyetle karģılanması gereken kiģidir. Onun bu arzusunu geri çevirmek (Konsey SözleĢmesinin Madde 11/I fıkrası dıģında) söz konusu değildir. Konseye üye olanlara her iki ayda bir yayımlanan Özgür Basın isimli Konsey yayını ile yıllık Katılım Payı nı (bireysel üyeler için 50.-YTL, diğerleriyle ilgili bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz) ödeyenlere Konseyin Yıllık Faaliyet Raporu ile baģka yayınları olduğu taktirde onlar gönderilmektedir. BaĢvurunuzu mutlaka: Halaskargazi Caddesi No:110 Kat:7 Osmanbey- Ġstanbul Adresine veya; (212) numaralı faksa YAZILI olarak yapınız. Tereddütünüz olursa (0212) ve ya (0212) den Genel Sekreterle görüģerek yapabilirsiniz. Basın Konseyi Merkez Bürosu iģleyiģinden Ģikayetiniz varsa (212) nolu telefona ve ya (212) No lu faksa bildiriniz. 7

8 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ 8

9 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ BAġKAN: OKTAY EKġĠ 2. BAġKAN: KENAN AKIN Hürriyet Gazetesi Başyazarı 6 News Tv Başkan Danışmanı SEÇĠLMĠġ ÜYELER ORHAN BĠRGĠT Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Turizm Eski Bakanı DOĞAN HEPER Milliyet Gazetesi Yazarı Doç.Dr.ATĠLLA GĠRGĠN MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi MEHMET EMĠN GÜZBEY Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Prof.Dr. HALUK ġahġn Radikal Gazetesi Yazarı ĠHSAN TUNÇOĞLU Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı OKUYUCU TEMSĠLCĠLERĠ DR. TAMER ATABARUT Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü NEVZAT AYAZ Savunma ve Milli Eğitim Eski Bakanı Prof.Dr.SÜHEYL BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi AYHAN BERMEK İşadamı NĠHAT BÖYTÜZÜN İşadamı DR. OKTAY DURAN İşadamı SĠBEL ELEKDAĞ POAŞ İkmal Optimizasyon Müdürü ġenes ERZĠK UEFA Asbaşkanı GENCAY GÜRÜN Tiyatro Yönetmeni, Eski Milletvekili PROF.DR.NÜKET GÜZ Av. TURGUT KAZAN İstanbul Barosu Eski Başkanı N. KEMAL ġentürk İstanbul Eski Valisi TEMSĠLCĠLER HĠLMĠ BENGĠ AA Genel Müdürü RÜġTÜ BOZKURT Gazete Sahipleri Derneği Genel Sekreteri DURSUN GÜLERYÜZ Power FM Genel Koordinatörü ĠSMAĠL KAPAN Ġhlas Gazetecilik A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi H. FEHMĠ KETENCĠ Magazin Gazetecileri Derneği MEHMET SOYSAL TGRT Haber TV Haber Genel Yayın Yönetmeni TUFAN TÜRENÇ Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ĠBRAHĠM ġahġn TRT Genel Müdürü AHMET YEġĠLTEPE Ntvmsnbc Genel Yayın Yönetmeni 9

10 METĠN YIKAR BARLAS YURTSEVER ALĠ EKBER YILDIRIM STV Genel Yayın Koordinatörü Vatan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ġzmir Gazeteciler Cemiyeti Bireysel Üye Sayısı: 1327 Vefat Eden Bireysel Üye Sayısı: 74 Ulusal Gazete Sayısı: 6 Ulusal TV Sayısı: 8 Bölgesel Gazete Sayısı: 254 Bölgesel TV-Radyo Sayısı: 310 Meslek Dernekleri Sayısı: 21 TOPLAM ÜYE:

11 BASIN KONSEYĠ DAYANIġMA VE GELĠġTĠRME VAKFI YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 11

12 BAġKAN: DR. TAMER ATABARUT Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü 2. BAġKAN: SĠBEL ELEKDAĞ POAŞ İkmal Optimizasyon Müdürü SAYMAN: AHMET YEġĠLTEPE Ntvmsnbc Genel Yayın Yönetmeni ÜYELER: A. SAVAġ ÖZKAN Maltepe Üniversitesi M.Y.O Öğretim Görevlisi AYHAN BERMEK DOĞAN HEPER ĠBRAHĠM ARIKAN İşadamı Milliyet Gazetesi Yazarı İşadamı N. KEMAL ġentürk İstanbul Eski Valisi NĠHAT BÖYTÜZÜN OKTAY DURAN OKTAY EKġĠ ORHAN BĠRGĠT Prof. Dr. ġan ÖZ-ALP İşadamı İşadamı Hürriyet Gazetesi Başyazarı Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Turizm Eski Bakanı Afyon Kocatepe Üni. ve Uluslararası Kıbrıs Üni. EskiRektörü 12

13 GENEL DEĞERLENDĠRME 13

14 2009 yılının Türk basın tarihinin en kötü yıllarından biri olarak hatırlanacağını söylemek mümkün. Bu yıl iktidar partisi AKP ye yönelik eleģtirilere yer vermesiyle bilinen Doğan Medya Grubuna toplamda beģ milyon Türk Lirası nı bulan- iki vergi cezası kesildi. Yine iktidara yönelik eleģtirileriyle tanınan gazeteciler terör örgütü liderliği suçlaması dahil- birçok suç iddiasıyla göz altına alındı. Ġktidar partisine yönelik eleģtirileriyle tanınan ve Türkiye nin en tanınmıģ ve saygın gazetecilerinden olan Mustafa Balbay, senenin büyük bir bölümünü tutuklu olarak (yani hakkındaki iddialar mahkeme kararıyla sabit görülmeden ) cezaevinde geçirdi. Yıl içinde birçok gazeteci Ģiddete maruz kaldı ve Bandırma da gazetecilik yapan Cihan Hayırsevener uğradığı silahlı saldırı sonucu yaģamını yitirdi. Terörle Mücadele Yasası kapsamında yayın organları hakkında tedbir kararları verilerek yayınları bir ay süreyle durduruldu. Ġnternet yasasının getirdiği sınırlandırmalar kapsamında birçok internet sitesine eriģim engellendi. Birçok gazeteci hakkında hakaret iddiasıyla ceza davaları açıldı. Basın Konseyi, yukarıda özetlenen vakıaların iletiģim (ifade, basın) özgürlüğüne getireceği doğrudan ve dolaylı sınırlamalar konusunda, toplumu bilinçlendirmek ve yetkilileri harekete geçirmek amacıyla giriģimlerde bulundu ve basın açıklamaları yayınlandı. Gazeteci Cihan Hayırsevener in öldürülmesi olayı Bandırma da incelendi ve bu konuda bir rapor yayınlandı. Basının özdenetimi faaliyetini de sürdüren Basın Konseyi 87 dosyayı karara bağladı. ĠĢleme konmayan veya iģlemden kaldırılan dosyalarla birlikte Basın Konseyine gelen toplam baģvuru 107 adetti. Diğer yıllarda olduğu gibi 2009 yılında da yapılan baģvuruların birçoğu haberlerin doğru olmadığı ve kiģilik haklarını ihlal ettiği iddialarını içermekteydi. Basın Konseyi ayrıca Dünya Basın Konseyleri Birliği nin (WAPC) Ġstanbul da gerçekleģtirilen Üçüncü Genel Kuluna da ev sahipliği yaptı. Basın Konseyi nin 22. Üyeler Kurulu Toplantısı da 2009 yılında gerçekleģtirildi ve yapılan seçimlerde üç yıl süreyle görev yapacak yeni Yüksek Kurul üyeleri seçildi. 14

15 2009 yılına ait karar istatislikleri aģağıdadır. Şik. Yrsz Uyarı Kınama Uzlaşma İşl. Konmayan işl. Kaldırılan Toplam Agos Gazetesi 4 4 Akşam Gazetesi ATV 1 1 Bugun.com.tr 1 1 Bugün Gazetesi Cihan Haber Ajansı 1 1 Fotomaç Gazetesi 1 1 Fox TV 1 HaberTürk Gazetesi Hurriyet.com.tr 1 1 Hürriyet Gazetesi MediaCat Dergisi 1 1 Mega Magazin Milliyet Gazetesi Posta Gazetesi Radikal Gazetesi 1 1 Sabah Gazetesi sacitaslan.com 1 1 Sözcü Gazetesi 2 2 Star Gazetesi Takvim Gazetesi 2 2 Taraf Gazetesi Tercuman Gazetesi 1 1 Vakit Gazetesi Vatan Gazetesi Yeni Şafak Gazetesi 3 3 Yerel Medya TOPLAM

16 BASIN AÇIKLAMALARI 16

17 17 Ocak 2009 BASIN KONSEYĠ 2008 DE 104 ġġkayetġ KARARA BAĞLADI. On yıllık istatistikler Basın Meslek Ġlkelerini çiğneme oranının yüzde 46 yı bulduğunu ortaya koydu. Basın Konseyi Genel Sekreteri Özer Yelçe Konseye 2008 yılında Basın Meslek Ġlkeleri nin ihlal edildiği iddiasıyla 117 baģvuru yapıldığını, bunlardan 11 inin iģleme konulmadığını, 2 sinin tarafları uzlaģtırarak sonuca bağlandığını, 104 Ģikayetin karara bağlandığını açıkladı. Yelçe nin bildirdiğine göre, 104 baģvurunun 48 iyle ilgili olarak ġikayetin Yersiz olduğuna karar verildi. ġikayet edilen medya organı veya gazetecilerden 33 ü hakkında Konsey Yüksek Kurulu Uyarı kararı verdi. Yüksek Kurul 23 baģvuru nedeniyle de ilgili medya organı veya gazetecinin Kınanmasını karara bağladı. Konsey Genel Sekreterliğinin kayıtlarına göre ilk defa 2001 yılında 100 den fazla (tam rakam 148) Ģikayet amaçlı baģvuru alan Konseye 2007 de baģvuru sayısı 72 ye düģtü. Diğer yılların tamamında baģvuru sayısı 100 ün üzerinde idi. En çok baģvuru 2003 yılında alındı. O yılın rakamı 160 idi. Konseyin son on yıllık istatistiklerine göre oransal olarak yüzde 27 ile en çok Kınama kararı 2000 yılında verildi. Kınama kararlarının en az olduğu yıl yüzde 4 ile 2003 idi. Uyarı kararlarının oransal olarak yüzde 40 ile en çok olduğu 2007 idi. En az uyarı kararı verilen 2004 de oran yüzde 16 idi. ġikayetin yersiz bulunduğuna en çok yüzde 42 ile 2007 yılında karar verildi. En az oran 1999 yılına ait ve yüzde 23 idi. Özer Yelçe son on yıllık istatistiklere göre baģvuruların yüzde 46 sıyla ilgili olarak, Basın Meslek Ġlkelerinin medya organları veya gazeteciler tarafından ihlal edildiği sonucuna varıldığını söyledi. 17

18 Basın Konseyi Yüksek kurulunun arasında verdiği kararlara iliģkin cetvel BaĢvuru Uyarı Kınama ġik.yers UzlaĢma ĠĢleme konulmayan Toplam

19 4 ġubat 2009 GENELKURMAY IN STAR GAZETESĠYLE ĠLGĠLĠ ġġkayetġ STAR GAZETESĠNĠNĠ UZLAġMA ÖNERĠSĠNĠ GENELKURMAYIN KABUL ETMESĠ SONUCU UZLAġMA ĠLE SONUÇLANDI Basın Konseyi Genel Sekreteri Özer Yelçe, Genel Kurmay BaĢkanlığı nın, emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca hakkında STAR Gazetesinin 17 ve 19 Ocak 2009 tarihli sayılarında çıkan ve Abdülkadir Aygan tarafından ileri sürülen iddiaları içeren haberlerle Basın Meslek Ġlkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı baģvururun UZLAġMA yoluyla çözüme bağlandığını açıkladı. Yelçe, söz konusu haberlerde merhum Albay Kırca nın JĠTEM Bölge Komutanı iken bazı suçlara bizzat karıģtığının ileri sürüldüğünü, Genelkurmay BaĢkanlığının, suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez diyen Basın Meslek Ġlkesi baģta olmak üzere diğer iki (4 ve 10 uncu) maddenin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı baģvuruyu STAR gazetesine ilettiklerini, gazete yetkililerinin uzlaģma niyetini bildirmeleri ve bunu 3 ġubat 2009 tarihli gazetedeki Okuyucu Temsilcisi sütununda açıklamaları üzerine tekrar temas kurulan Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 4 ġubat 2009 sabahı Konsey Genel Sekreterliğine: ( ) TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) olarak, medyanın özgürlüğüne içtenlikle inanmak ve bu konuda son zamanlarda pek çok tedbir almakla beraber,yapılacak yayınların Basın Meslek Ġlkelerine ve her Ģeyden önce kiģileri ve kurumları hedef almadan yapılmasına büyük önem vermekteyiz Bu kapsamda gösterdiğiniz yakın ilgiye teģekkür ederiz.star Gazetesi nin yayımladığı yazıyı bir uzlaģma zemini olarak kabul ettiğimizi ancak söz konusu yazılarında belirttikleri Basın Meslek Ġlkelerine gerekli duyarlılığı bundan sonra göstermeleri temennisi ile konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz diyen, Tümgeneral Ferit Güler imzalı mektup gönderdiğini, bu durumda Ģikayet hakkında Yüksek Kurulca bir karar alınmasına gerek kalmadığını bildirdi. Yelçe, Basın Konseyi nin Basın Meslek Ġlkelerinin ihlali iddialarının sonuçlandırılmasının Konsey in öncelikli görevi ve arzusu olduğunu vurguladı uzlaģma ile 18 ġubat 2009 GENELKURMAYIN RADĠKAL GAZETESĠ HAKKINDAKĠ BAġVURUSU HAKKINDA KARAR VERĠLMEDĠ Basın Konseyi Genel Sekreteri Özer Yelçe, Genelkurmay BaĢkanlığının, "Ġbrahim ġahin isimli Ergenekon SoruĢturması sanığının Savcılıkta verdiği ifade baģlığıyla yayınladığı haberle Basın Meslek Ġlkeleri'ni ihlal ettiğini ileri sürdüğü Radikal Gazetesi, Genelkurmay BaĢkanlığının, Ģikayete sebep olan yayınla ilgili bir açıklama yapması halinde bunu yayınlamaya hazır olduğunu" bildirmiģtir. Bu konuda görüģü sorulan Genelkurmay BaĢkanlığı'ndan henüz yanıt gelmemiģtir. Genelkurmay ın yanıt vermesi için gerekli süre dolmadığından konunun uzlaģma ile sonuçlanıp sonuçlanamayacağı henüz netleģmemiģtir. Taraflar arasında uzlaģma olmadığı takdir de konuyu 19

20 karara bağlayacak olan Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 18 ġubat 2009 tarihli toplantısında konuyu bu nedenle görüģmemiģtir. Genelkurmay BaĢkanlığı nın Basın Konseyi'ne yaptığı baģvuru kamuoyuna duyurulduğu için bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duyulmuģtur. Saygılarımızla. Özer Yelçe Genel Sekreter 17 ġubat 2009 BASIN KONSEYĠ NDEN BAġBAKANLIK BASIN DANIġMANINA AKREDĠTASYON MEKTUBU Basın Konseyi Genel Sekreteri Özer Yelçe Hürriyet Muhabiri Hasan Tüfekçi nin BaĢbakanın NevĢehir deki gezisi sırasında seçim meydanına alınmaması ile ilgili olarak BaĢbakanlık Basın DanıĢmanı Kemal Öztürk e bir mektup gönderdi. Yelçe mektupta Ģu görüģlere yer verdi. Sayın BaĢbakan Tayyip Erdoğan ın NevĢehir e yaptığı seçim gezisini izlemekle görevli Hürriyet Gazetesi Muhabiri Hasan Tüfekçi nin, BaĢbakanın konuģma yaptığı seçim meydanına girmesinin BaĢbakanlık Koruma Görevlileri tarafından engellendiği, gerekçe olarak da Hasan Tüfekçi nin BaĢbakanlık Akreditasyon Kartı nın iptal edilmiģ olduğunun kendisine ifade edildiği bildirilmektedir Bu uygulamanın ĠletiĢim (basın) özgürlüğünü engelleyici niteliğinden ayrı olarak, belirtmek isterim ki, benzeri bir olay nedeniyle Basın Konseyi Yüksek Kurulu BaĢbakanlık akreditasyonunun iptali, gazetecinin BaĢbakanı baģka yerde izlemesine engel olamayacağına (27 Haziran 2007 tarih, 2007/063 tarihli) karar vermiģtir. Basın Konseyi kararlarının BaĢbakanlık görevlilerini bağlayacağını iddia ediyor değiliz. Ancak uygulamanın adil ve objektif bakıģı temsil eden söz konusu karara aykırılığını vurguluyor, o nedenle bir an önce yanlıģtan dönülmesini tavsiye ediyoruz. 20 ġubat 2009 GENELKURMAY IN RADĠKAL GAZETESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ġġkayetġ RADĠKAL GAZETESĠ NĠN UZLAġMA ÖNERĠSĠNĠ GENELKURMAY IN KABUL ETMESĠ SONUCU UZLAġMA ĠLE SONUÇLANDI Basın Konseyi Genel Sekreteri Özer Yelçe, Genel Kurmay BaĢkanlığı nın, Radikal Gazetesi nin 11 ve 12 ġubat 2009 tarihli sayılarında çıkan Ergenekon sanıklarından Ġbrahim ġahin in ifadeleri ile ilgili olarak yayınlanan haberlerle Basın Meslek Ġlkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı baģvururunun UZLAġMA yoluyla çözüme bağlandığını açıkladı. 20

21 Yelçe, söz konusu haberlerde Ġbrahim ġahin in ifadesinden alınan ve Ġbrahim ġahin in savcıya anlattıkları ĢaĢırttı ile ġahin in yanıtlamadığı tüyler ürperten sorular baģlıkları ile yayınlanan haberlerin, Genelkurmay BaĢkanlığının, kiģileri ve kuruluģları eleģtiri sınırları ötesinde küçük düģüren aģağılayan veya iftira niteliği taģıyan ifadelere yer verilemez Ģeklindeki Basın Meslek Ġlkesi baģta olmak üzere diğer iki (7 ve 10 uncu) maddenin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı baģvuruyu Radikal Gazetesi ne ilettiklerini, gazete yetkililerinin uzlaģma niyetini bildirmeleri ve bunu 17 ġubat 2009 tarihli gazetenin birinci sayfasından göstererek içerde geniģ olarak yayınladıkları açıklama üzerine tekrar temas kurulan Genelkurmay Genel Sekreterliği nin 19 ġubat 2009 günü Konsey Genel Sekreter liğine : (..)TSK olarak, medyanın özgürlüğüne içtenlikle inanmak ve bu konuda son zamanlarda pek çok tedbir almakla beraber, yapılacak yayınların Basın Meslek Ġlkelerine ve her Ģeyden önce kiģileri ve kurumları hedef almadan soruģturmanın gizliliği ilkesine uygun olmasına büyük önem vermekteyiz. Bu itibarla, gösterdiğiniz yakın ilgiye teģekkür ederiz. Radikal Gazetesi nin yayınladığı yazıların bir uzlaģma zemini olarak kabul ettiğimizi; TSK nın resmi internet sitesinde konuya iliģkin kapsamlı bir basın açıklaması yapıldığından ayrıca bir cevap hakkı talebimizin bulunmadığını, ancak söz konusu yazılarında belirttikleri Basın Meslek Ġlkelerine ve yukarıda açıklandığı üzere soruģturmanın gizliliği ilkesine gerekli duyarlılığı bundan sonra göstermeleri temennisiyle konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. diyen, Tümgeneral Ferit Güler imzalı mektup gönderdiğini, bu durumda Ģikayet hakkında Yüksek Kurulca bir karar alınmasına gerek kalmadığını bildirdi. Yelçe, Basın Konseyi nin Basın Meslek Ġlkelerinin ihlali iddialarının sonuçlandırılmasının Konsey in öncelikli görevi ve arzusu olduğunu vurguladı.. BASIN KONSEYĠ NĠN 22.ÜYELER KURULU TOPLANTISI YAPILDI uzlaģma ile 5 Nisan 2009 Basın Konseyi nin 22.Üyeler Toplantısı BahçeĢehir Üniversitesi nde yapıldı. Toplantıda Yüksek Kurul a üç yılda bir seçilen okuyucu temsilcileri ve gazetecilerin seçimleri de gerçekleģtirildi. Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EkĢi nin açılıģ konuģmasından sonra Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi Eski Yargıcı, Emekli Büyükelçi Rıza Türmen konuk konuģmacı olarak söz aldı. Türmen, siyasi iktidarların yargıdan rahatsız olmasının olağan olduğunu çünkü iktidarların yetki alanını yargının belirlediğini söyleyerek baģladığı konuģmasında Ģu görüģlere yer verdi: Yargının bağımsızlığını sağlamak, iktidarın görevidir. Buradaki çeliģki, siyasi iktidarın ne kadar demokratik olduğunu gösterecektir. Siyasi iktidar, yargıyı baskı altına almaya çalıģıyorsa, onu tehdit ediyorsa, mahkemelerin yetki alanlarını kendi çıkarlarına göre değiģtirme çabasına girmiģse, demokrasi ve hukuk devleti tehlike altına girer. Böyle durumlarda yargının yapacağı bir Ģey yoktur. Yargı, ancak kararlarını vererek sözünü söyler. Böyle bir durumda tehlikeye giren demokrasinin kendisi olur. Türmen, ayrıca Türkiye deki yasama dokunulmazlığının dünyanın hiçbir yerinde bulunmadığını, dokunulmazlık denildiğinde milletvekilinin Meclis kürsüsünden söylediği sözlerden sorumlu olmamasının anlaģıldığını, ancak seçilmeden önce cinayet iģlemiģ olsa dahi yargılanamamasının 21

22 dünyada eģine rastlanamayacak geniģlikte bir yasama dokunulmazlığı olduğunu kaydetti. Türmen in konuģmasından sonra Yüksek Kurul a girecek 12 okuyucu temsilcisi ile ikisi yerel basından olmak üzere sekiz gazeteci temsilcinin seçimine geçildi. Basın Konseyi Yüksek Kurulu na üç yıl için Ģu üyeler seçildi: Gazeteci Temsilcileri: Oktay EkĢi, Orhan Birgit, Doğan Heper, Atilla Girgin, Kenan Akın, Haluk ġahin, Ġhsan Tunçoğlu (Yerel basın),mehmet Emin Güzbey (Yerel basın) Okuyucu Temsilcileri: Turgut Kazan, Nevzat Ayaz, ġenes Erzik, Gencay Gürün, Ayhan Bermek, Süheyl Batum, Oktay Duran, Namık Kemal ġentürk, Nihat Böytüzün, Tamer Atabarut, Nüket Güz, Sibel Elekdağ.. BASIN KONSEYĠ BAġKANLIĞINA OKTAY EKġĠ YENĠDEN SEÇĠLDĠ. 8 Nisan 2009 Basın Konseyi Yüksek Kurulu toplantısında Oktay EkĢi yeni dönem için yeniden oybirliği ile BaĢkan seçildi. Yüksek Kurul da yapılan seçimde Kenan Akın da BaĢkan Yardımcılığına getirildi. Basın Konseyi Üyeler Kurulu geçen hafta sonu yaptığı toplantıda Yüksek Kurulun okuyucu ve gazeteci temsilcilerini seçmiģti.. BASIN KONSEYĠ DAYANIġMA VE GELĠġTĠRME VAKFINDA GÖREV DEĞĠġĠMĠ 7 Mayıs 2009 Basın Konseyi DayanıĢma Ve GeliĢtirme Vakfı Genel Kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev bölümü yaptı. Afyon Kocatepe ve Ululararası Kıbrıs Üniversiteleri eski Rektörü Prof. Dr ġan Öz-Alp, Vakıf Yönetim Kurulu BaĢkanlığına getirildi. Ġkinci BaĢkanlık görevini de, Mef Okulları Kurucusu Ġbrahim Arıkan, Sayman üyeliği emekli Banka Müdürü SavaĢ Özkan üstlendi. Vakıf Yönetim Kurulu, Gazeteci Ahmet YeĢiltepe, ĠĢ adamı Ayhan Bermek, Gazeteci Doğan Heper, ĠĢ adamı Nihat Boytüzün, ĠĢ adamı Dr. Oktay Duran, Gazeteci Oktay EkĢi, Orhan Birgit, ĠletiĢim Uzmanı Sibel Elekdağ ve Emekli Vali ve eski Parlamenter Namık Kemal ġentürk ve öğretim üyesi Dr Tamer Atabarut tan oluģuyor.. 22

23 13 Nisan 2009 BASIN KONSEYĠ TARAF GAZETESĠ YAZARI RASĠM OZAN KÜTAHYALI YA YAPILAN SALDIRIYI KINADI. Basın ve Ġfade Özgürlüğünü sonuna kadar savunan Basın Konseyi, Taraf Gazetesi Yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ya yapılan saldırıyı kınamaktadır. Kanal 7 stüdyolarındaki bir sohbet programına katılan Kütahyalı nın Alperenler örgütünden oldukları iddia edilen kiģiler tarafından tartaklanması hiçbir demokratik ortamda kabul edilebilecek bir Ģey değildir. Kütahyalı ya ve Taraf Gazetesi ne geçmiģ olsun der, bu tür zorbalıkların onu yapanlar utandırması gerektiğini vurguluyoruz. Özer Yelçe Basın Konseyi Genel Sekreteri. 25 Nisan 2009 BASIN KONSEYĠ ĠKĠNCĠ BAġKANI KENAN AKIN ANAYASA MAHKEMESĠNDE GÖRÜNTÜ ÇEKME HAKKININ SADECE ANADOLU AJANSI NA VERĠLMESĠNĠ PROTESTO ETTĠ. Basın Konseyi Ġkinci BaĢkanı Kenan Akın, Anayasa Mahkemesi binası içindeki görüntü alma ve kaydetme hakkının sadece Anadolu Ajansı na bırakılmasının Yüksek Mahkemesinin kimliğine ve iģlevine aykırı olduğunu ileri sürerek aģağıdaki protesto mesajını yayınladı: Anayasa Mahkemesi binasının açılıģı ve mahkemenin kuruluģunun 47 nci yıldönümü törenini izlemek isteyen foto muhabirlerine, Anayasa Mahkemesi binası Yüce Divan salonundaki görüntüleri kaydetme hakkının Anadolu Ajansı na verildiği gerekçesiyle engel olunması, aynı törende demokrasi, eģitlik ve hukuk devleti kavramlarının savunulmasıyla tam bir çeliģki oluģturmaktadır. MeslektaĢlarımıza binanın yapımı sırasında Anadolu Ajansı'nın (AA) katkıları olduğu, bu nedenle üç yıllığına görüntü ve fotoğraf ihalesinin AA'ya verildiği bildirilmiģtir. Anadolu Ajansının kamuoyuna yaptığı bir duyuruda ise, Protokol gereği Anayasa Mahkemesi'nin yeni binasındaki görüntü aktarım sistemi AA tarafından kurulmuģ, Yüce Divan Salonu'nda yapılacak duruģma, oturum ve etkinlikler ile basın toplantı salonundaki tüm canlı yayınlar AA tarafından üstlenilmiģtir denilmiģtir. Bu uygulama: 1- Halkın gerçekleri öğrenme hakkını tek basın/medya organının kendi yayın politikasının süzgeç veya sansürüne terk ettiği için; 2- Anayasa Mahkemesi gibi her anlamda bağımsız, tarafsız ve herkese eģit mesafede olması beklenen bir yüksek yargı organının bir medya organına ayrıcalık sağlaması, mahkemenin kimliğine ve iģlevine aykırı olduğu için; 3- Anayasa Mahkemesinin yeni mekanının görüntü kaydetme hakkını bir basın organına vermeyi zorunlu kılacak bir durumu olamayacağı için; 23

24 4- Anadolu Ajansıyla yapıldığı ileri sürülen protokolun baģka medya organlarına duyurulmadan gerçekleģmesi, hem eģitlik hem de kamu yararı kurallarına aykırı düģtüğü için süratle terk edilmelidir.. KONSEY SON 5 YILLIK KARARLARINI AÇIKLADI 22 Haziran 2009 Basın Konseyi nin son beģ yıl boyunca yapılan Ģikayet baģvuruları nedeniyle verdiği kararlara iliģkin bir açıklama yapan Konsey Ġkinci BaĢkanı Kenan Akın, Sadece rakamları veriyor, değerlendirmeyi bu rakamları yorumlayanlara bırakıyoruz dedi. Akın ın verdiği bilgiye göre son beģ yılda en çok Hürriyet Gazetesiyle ilgili Ģikayet baģvuru yapıldı. Ancak sayısı 46 yı bulan bu baģvurulardan 28 i yersiz bulundu. Hürriyet hakkında Konsey Yüksek Kurulu 16 uyarı, 2 kınama kararı verdi. Ġkinci en çok baģvuru SABAH gazetesi hakkında yapıldı. Yüksek Kurul 34 ü bulan bu baģvurulardan 16 sını yersiz buldu. SABAH hakkında 15 uyarı, 3 kınama kararı verildi. BaĢvuru sayısı itibariyle üçüncü olan VATAN gazetesi hakkında 8 uyarı, 3 kınama kararı verildi. ġikayetlerin 11 i yersiz bulundu. Kenan Akın, Milliyet gazetesiyle ilgili 12 baģvurunun yersiz bulunduğunu, bu gazete hakkında 7 uyarı kararı verildiğini, Milliyet in hiçbir baģvuru nedeniyle kınanmadığını bildirdi. Akın ın bildirdiğine göre, STAR gazetesiyle ilgili 3 baģvuru yersiz bulundu, 8 uyarı, 7 kınama kararı verildi. Buna göre en fazla kınama kararına STAR gazetesi muhatap oldu. Diğer medya organlarına gelince, Radikal gazetesi hakkında 5 uyarı, 1 kınama kararı verildi, 2 Ģikayet de yersiz bulundu. Posta gazetesi hakkında toplam 10 baģvuru yapıldı. Bunlardan 5 i yersiz bulundu, 4 ü nedeniyle Posta uyarıldı, 1 Ģikayet de gazetenin kınanması ile sonuçlandı. AKġAM gazetesi hakkında 16 Ģikayet geldi. Bunlardan 7 si yersiz bulundu, 7 si nedeniyle gazete uyarıldı, 2 Ģikayet de AkĢam ın kınanmasına sebep oldu. Cumhuriyet için 3 uyarı, 1 kınama kararı verildi. 4 Ģikayet de yersiz bulundu. Yeni ġafak la ilgili 4 Ģikayet yersiz bulundu, 3 uyarı, 1 de kınama kararı verildi. VAKĠT le ilgili 2 Ģikayet yersiz bulundu, 3 uyarı, 3 de kınama kararı verildi. Tercüman gazetesiyle ilgili 4 Ģikayetin yersiz liğine, 4 ünün uyarı, 4 ünün de kınama ile sonuçlanmasına karar verildi. ZAMAN gazetesi hakkında 10 Ģikayet baģvurusu alındı. Bunlardan 3 ü yersiz bulundu, 3 ü nedeniyle gazete uyarıldı, 4 ü de gazetenin kınanması ile sonuçlandı. 24

25 Yeni Asya için yapılan 4 Ģikayetin 4 ü de yersiz bulundu. Yeni Çağ la ilgili 2 Ģikayetin yersiz liğine karar verildi, 2 Ģikayet nedeniyle gazete uyarıldı, 1 Ģikayet de gazetenin kınanması yla sonuçlandı. BUGÜN gazetesiyle ilgili 2 Ģikayet yersiz bulundu, 3 uyarı, 1 de kınama kararı verildi. Yerel basın için toplu bir değerlendirme yapıldı. Son 5 yılda yerel basınla ilgili 64 Ģikayet geldi, bunlardan 32 si yersiz bulundu, 17 si uyarı, 15 i de kınama ile sonuçlandı. Akın, televizyon, radyo, haber ajansı ve internet yayıncılığıyla ilgili sonuçlar Basın Konseyi nin adresli internet sitesinden görülebileceğini bildirdi.. 30 Temmuz 2009 BASIN KONSEYĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ, ADIYAMAN IN GERGER ĠLÇESĠNDE GÖREVĠNĠ YAPMAKTA OLAN GAZETECĠYE YÖNELĠK SALDIRIYI KINADI. Basın Konseyi Genel Sekreterliği, görevini yapmak isteyen gazetecinin saldırıya uğraması nedeniyle Gerger Belediye BaĢkanını kınadı. Genel Sekreterlikten yapılan açıklamada Ģöyle denildi: Adıyaman ili Gerger ilçesinde Belediye'nin çöplük olarak kullandığı bir alanda baģlayan ve sıçrayarak 40 dönümlük orman alanının yanmasına sebep olan yangının fotağraflarını çeken ve haber yapmak amacıyla olayı izleyen Gazeteci Hacı Boğatekin, Belediye BaĢkanının kardeģinin fiili saldırısına maruz kalmıģ ve kolunda parçalı kırık, burnunda çatlak ve kaģında açılma meydana gelmiģtir. Bu bilgi bölgedeki yetkililere teyit ettirilmiģ ancak Gerger Belediye BaĢkanına ulaģılamamıģtır. Bu bilgilere ek olarak Belediye BaĢkanı'nın gazetecilere kendisi ile ilgili haber yapılmaması yönünde baskı yaptığı ve fiili saldırıda bulunan Ģahsın Gazetecileri yaptıkları haberlerden dolayı tehdit ettiği yönünde duyumlar alınmaktadır. Gazeteci Boğatekin e yapılan fiili saldırının aslında kamuoyunun haber alma hakkına yapılmıģ bir saldırı olduğunu vurgulayarak kınadığımızı, devam etmekte olan hukuki süreci takip edeceğimizi ve özellikle basının haber verme ve kamuoyunun haber alma hakkına müdahale niteliği taģıyabilecek her türlü eylemin karģısında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.. 25

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2008) ( 1 OCAK 2008 31 ARALIK 2008 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2008) ( 1 OCAK 2008 31 ARALIK 2008 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2008) ( 1 OCAK 2008 31 ARALIK 2008 ) 4 NĠSAN 2009 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. 212 Belediye Pasajı K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARALI YARGISIZ ĠNFAZ Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 33 45

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 ) 14 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. No: 110 K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul Türkiye

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No: 21719/10 Bilal ÇETİNER / Türkiye Başkan Nebojša Vučinić, Yargıçlar Paul Lemmens, Egidijus Kūris ve Bölüm Yazı

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletişim araçları ve diğer yollarla halkımıza duyurulması, tanıtılması, belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve toplumsal

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönerge; Fırat Üniversitesi birimlerinin ve mensuplarının; bilimsel araģtırma, proje, yayın, eğitim ve öğretim, hakemlik,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ġstanbul Milletvekili

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU EK-1 Sayın..(1).(2) nin.(3) tarih ve..(4) sayılı yazısı ile.(5) dığı iddiasıyla. (6) hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı.

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı. Sahte Danıştay suikastı şeması, kumpas olduğu ortaya çıkan İstanbul ve İzmir Askeri Casusluk davaları Bu üç davanın altında Genelkurmay eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ve Deniz Binbaşı Hüseyin Yıldırım

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2010) ( 1 OCAK 2010 31 ARALIK 2010 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2010) ( 1 OCAK 2010 31 ARALIK 2010 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2010) ( 1 OCAK 2010 31 ARALIK 2010 ) 30 NĠSAN 2011 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. No: 110 K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul Türkiye

Detaylı

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015

Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015 Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 15/10/2015 günlü, 16311 sayılı yazısında; TGRT HABER logosuyla yayın yapan TGRT HABER TELEVİZYON A.Ş. adlı kuruluşa ait izleme

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ

TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ I. RĠSK MERKEZĠ KURULUġU 25 Şubat 2011 tarih, 27857(mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu na Ek Madde 1 ve

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

GĠRĠġ ĠNSANLARI SADECE CEZA ĠLE YÖNETĠRSENĠZ, ONLAR BĠR DAHA YANLIġ YAPMAZLAR; ANCAK ġeref VE UTANMA DUYGUSUNA DA SAHĠP OLMAZLAR. ĠNSANLARI ERDEMLE VE

GĠRĠġ ĠNSANLARI SADECE CEZA ĠLE YÖNETĠRSENĠZ, ONLAR BĠR DAHA YANLIġ YAPMAZLAR; ANCAK ġeref VE UTANMA DUYGUSUNA DA SAHĠP OLMAZLAR. ĠNSANLARI ERDEMLE VE MERSİN SMMM ODASI BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU 1 GĠRĠġ ĠNSANLARI SADECE CEZA ĠLE YÖNETĠRSENĠZ, ONLAR BĠR DAHA YANLIġ YAPMAZLAR; ANCAK ġeref VE UTANMA DUYGUSUNA DA SAHĠP OLMAZLAR. ĠNSANLARI ERDEMLE VE ETĠK

Detaylı

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar No : 187 Karar Tarihi : 12/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine, seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03/03/2011

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. bilgilendirme politikasını Ģirket üst yönetimi oluģturur ve Ģirket bilgilendirme politikasından üst yönetim sorumludur. ġirketimiz,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR 1. GĠRĠġ Teknolojinin geliģmesi hayatın her alanında bilgi akıģını ve bilgiye ulaģımı

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

ĠMMĠB ENDÜSTRĠYEL TASARIM YARIġMALARI 2010 ġartnamesġ

ĠMMĠB ENDÜSTRĠYEL TASARIM YARIġMALARI 2010 ġartnamesġ ĠMMĠB ENDÜSTRĠYEL TASARIM YARIġMALARI 2010 ġartnamesġ 1- AMAÇ Ülkemiz metal, plastik ürünler ve elektrik-elektronik küçük ev aletleri sektörlerinde katma değeri yüksek ürünlerin geliģtirilmesinde, endüstriyel

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı