Ýbrahim Kaboðlu, 1981'de uygulamaya konan olaðanüstü hal kanunu ve/veya sýkýyönetim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýbrahim Kaboðlu, 1981'de uygulamaya konan olaðanüstü hal kanunu ve/veya sýkýyönetim"

Transkript

1 Tanklarýn Senfonisi S a b a K ý r e r Olaðanüstü Hal ve/veya Sýkýyönetim Olaðanüstü haller iki kategoride düzenleniyor. Birincisi, tabii afet, tehlikeli salgýn hastalýklar veya aðýr ekonomik bunalým halleri (mad. 119); ikincisi ise, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldýrmaya yönelik yaygýn þiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çýkmasý veya þiddet olaylarý sebebiyle kamu düzenin ciddi þekilde bozulmasý halleri nde (mad. 120) ilan edilen olaðanüstü haldir. Ýlki ekonomik olaðanüstü hal, öteki ise asayiþ olaðanüstü hali þeklinde adlandýrabilir. Olaðanüstü hallerden daha katý bir yönetim biçimini ifade eden sýkýyönetim, seferberlik ve savaþ hali, þiddet hareketlerinin yaygýnlaþmasý veya savaþ hali, savaþý gerektirecek bir durumun baþ göstermesi, ayaklanma olmasý veya vatan ve Cumhuriyete karþý kuvvetli ve eylemli bir kalkýþma ( ) þiddet hareketlerinin yaygýnlaþmasý durumlarýnda (mad. 122) ilan edilebilir (ÖH, s. 114). Ýbrahim Kaboðlu, 1981'de uygulamaya konan olaðanüstü hal kanunu ve/veya sýkýyönetim kanunu nun yürürlükte bulunmasýna karþýn, düzenleme farklýlaþmasý ve karmaþasý, yasama denetimi, yargý denetimi sorunlarýna dikkat çekmektedir. Sentaksýn Ardýþýklýðý Gördüðümüz þeyleri istediðimiz kadar anlatalým, görünen þey hiçbir zaman söylenen þeyin içine sýðmaz. Söylenmekte olan þey imgeler, eðretilemeler, kýyaslamalar aracýlýðýyla istendiði kadar gösterilmeye çalýþýlsýn, bunlarýn ýþýklarýný saçtýklarý yer, gözlerin gördüðü deðil de sentaksýn ardýþýklýðýnýn tanýmlandýðý yerdir. Fakat eðer dil ile görünen in iliþkisi açýk tutulmak istenirse: Uyumsuzluk, leke, debdebenin rezilliði, özenti, þöhrete ulaþan ve adsýzýn iç içeliði yine bu dil aracýlýðýyla arý bir biçimde aydýnlanabilir. M. Foucault'nun ressamýn tablosuyla iliþkisini anlattýðý ayna örneði sanýrým öncelikle öykücüleri ilgilendirmektedir. Kýsacýk bir anlatýda söyleyebilme gücünü yakalama. 142 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

2 TANKLARIN SENFONÝSÝ Metis Yayýnlarý tarafýndan yayýmlanan Hapishaneden Öyküler, 1980 sonrasýnda ortaya çýkan öykü anlayýþýnýn yansýmalarýna bakmak açýsýndan önemli bir analoji oluþturmaktadýr: Konu içerikleri ne oranda siyasi olursa olsun imlediði ayrýntýlarda kaba politize yaklaþýmlar, alet analojisiyle bakýþ yerine belli bir estetik ölçüye ulaþmanýn arayýþlarý görülür bu öykülerde. Daha da önemlisi, bu yazarlar dýþarýdan bakan birinin hiç düþünemeyeceði ayrýntýlarý yakalamayý baþarýrlar. Nergiz Gün Uzun, Süleyman Yorulmaz, Özgür Soylu'nun öykülerinde: Hiçbir kapýsý, penceresi sokaða açýlmayan bu taþ binada, öðreniyorum ki özlem cinayettir benim için: Özledikçe öldürüyorum sevdiklerimi (HÖ, s. 20). Keyjin sýðýnaðýn yakýnýnda mevzilenmiþ. Kedinin sesini duyar. Ýç burkan acý bir miyavlamadýr. Keyjin sýðýnaðýn kapýsýna kadar gelmiþ kediyi almak için öne atýlýr. Bir havan topu yakýna düþer. Keyjin yere yapýþýr Keyjin bir hamle daha yapar. Kediye ulaþýr. kedi þarapnel parçasýyla ölmüþtür. Keyjin kasaturayla bir çukur açar. Kediyi çukura yavaþça koyar. Üstüne toprak atar. Kedinin gömüldüðü yer karýn içinde bir leke gibidir. Güneþ ýþýnlarý kurumuþ aðaç dallarýnýn arasýndan sýzýp kedinin gömüldüðü yere vurur. Gerillalar peþ peþe aralýklý bir þekilde ilerler (HÖ, s. 165). Ölümün bu kadar yakýn, olaylarýn bu kadar sýcak geliþtiði bu öyküde karakterlerden birinin ölümü göze alarak, hatta arkadaþlarýný da tehlikeye atarak bir umuda sarýlýr gibi kedi ye sarýlmasý olaðanüstü durumda da insani özelliklerin -artýk her þeyin tüketim nesnesine dönüþtüðü bir dönemde- böylesine naif sürdüðünü çarpýcý bir biçimde göstermektedir. Süleyman Yorulmaz'ýn öyküde yarattýðý bu duyarlýlýk elbette yaþanmýþlýktan kaynaklanmaktadýr. M. Foucault'nun ressam-tablo iliþkisinde örnek verdiði, Yaþlý Pachero'nun Sevilla'da çalýþan öðrencisiyle diyaloðunu S. Yorulmaz'ýn öyküsünü okuduðumda yeniden hatýrladým. Görüntü çerçeveden çýkmalýdýr öðüdünün, S. Yorulmaz'ýn bu biricik öyküsünde Kedinin gömüldüðü yer karýn içinde bir leke gibidir. benzetmesiyle yerine getirildiðini görmekteyim. Ancak öykü sonunda yakaladýðý bu çarpýcýlýðý, dile gereken özeni göstermeyiþi nedeniyle unutulmaz zirve fýrsatýný ne yazýk ki kaçýrmýþtýr. S. Yorulmaz kanýmca hikâye dili yerine geniþ zaman kullanarak öykünün çarpýcýlýðýný zedelemiþtir. Sonuç olarak S. Yorulmaz'ý deðerlendirdiðimde umut vaat eden bir öykücüyle karþýlaþtýðýmý açýkça söyleyebilirim. Yýkýk dökük çýktým dýþarý. Býçak gibi keskin ayaz kulaklarýmda uðulduyordu. Ben paltoma büzülmüþ yürürken, o savrulan gazellere karýþmýþ ruhuma bakýyordu pencereden (HÖ, s. 45; vurgu benim. S.K.). ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

3 SABA KIRER Özgür Soylu, yaþanan gerçekliðin daha çok ruhsal etkisini göstermekte, insandaki yýkýmýn içeride ya da dýþarýda deðil, aslýnda yitirdiði umutlardan kaynaklandýðýnýn açýlýmýný yapmaktadýr. Bu da Ö. Soylu'nun insanýn hal ve durumlarýný açýða çýkarma baþarýsýný göstermektedir. Ö. Soylu'nun da dile özen göstermediði anlaþýlmaktadýr. O virgülle ayrýlmadýðý için sýfatmýþ gibi görülmektedir. Depolitizasyon 12 Eylül sonrasý eserlerini yayýmlamaya baþlayan Mario Levi, Türkiye yazýnýnda daha þimdiden dikkatleri üzerine çeken bir sanatçýdýr. Onun, ben-anlatýcý yoluyla kurduðu içtenlikli anlatýmý okuru eserin derinliklerine çeker. Öykü karakteriyle birlikte yolculuða çýkarýr. M. Levi bu özgüllüðü yalnýzca öykü karakterlerinde deðil, konu seçiminde, karakterlerin diyaloðunda, geçiþlerdeki iþlevsellikte ve öne sürdüðü fikirlerde de saðlar. Bu da onun neredeyse kehanet sayýlacak düzeyde dýþ dünyadaki sesleri-titreþimleri, görüntüleri algýlama uzlaþýmsal ya da çeliþkili durumlarý, bir arada toplanabilecek ya da asla bir araya gelemeyecek argümanlarý buluþturma gücünün bulunduðunu göstermektedir. M. Levi ileriye sýçrayýþ (flashforward), geriye dönüþ (flashback) tekniðini öykülerinde sýklýkla kullanýr. Bu da yaþananlarýn daha geniþ boyutta algýlanmasýný saðlar. Yazar ayrýca bu tutumuyla anlatýmýnda eksik bir þey býrakma olasýlýðýný yok etmektedir. Ýleriye sýçramalardaysa olanlarý önceden bildirme sabýrsýzlýðýný göstermektedir. Tabii bu teknik bir riski de beraberinde taþýmaktadýr, bazý kýsýmlarda anlatýmda bulduðum kuruluk, kanýmca bundan kaynaklanmaktadýr. Ayný öyküde: Ya da bu olasýlýklar, bu bir þeyleri anlatma, paylaþma denemeleri, bir olmazlýkta, giderek bir hayalde kalabilir ve böyle olunca da birçok meselede, gereðince yaþanmamýþ her iliþkide, her giriþimde olduðu gibi bir eksikliðin yanýna bir baþka eksikliði, istesek de istemesek de koyabiliriz (MFD, s. 15). Gördüðün gibi sevgili dostum, insanýn durup dururken, çýkýþsýz ya da seçenekleri hemen hemen imkânsýz bir yalnýzlýkta kalmasý ve kendisini benim gibi sürekli, üstüne üstlük zorunlu bir sorgulamanýn içinde hissetmesi durumunda yanýtsýz sorular yanýtsýz sorularý, piþmanlýklarsa kaçýnýlmaz piþmanlýklarý kovalayabiliyor (MFD, s. 17). Ne var ki bir yerden sonra, bu umudun ardýnda da koskoca kandýrmacadan, bir kendi kendini aldatmadan baþka bir þey olmadýðýný anlayabiliyorsun (MFD, s.17; vurgular benim, S.K.). 144 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

4 TANKLARIN SENFONÝSÝ Yer alan: Olmazlýk, hayal, çýkýþsýzlýk, imkânsýz, kandýrmaca çerçevesindeki anlatým öyküyü bir yerde statikleþtirmekte, -öyle olmadýðý halde- okurda bir kýsýrdöngü yanýlsamasý yaratmakta, öykünün hýzýyla okuma hýzý arasýnda yakalanan denge bu kýsýmlarda kesintiye uðramaktadýr. Yine zaman zaman anlatýmda duruluðu bozan cümleler M. Levi'nin unutulmaz öykülerinde sorun yaratmaktadýr: Ne var ki mesele -hele hele bir zamanlar o evde yaþadýklarým, hayallerim ve birçok insanla anlaþamamalarým düþünüldüðünde- elbette burada bitmiyordu. cümlesinde ne var ki, elbette kelimelerine baktýðýmýzda birinden birinin gereksizliði görülmektedir. Eski, yýllanmýþ bir aný cümlesinde yýllanmýþ kullanýlýyorsa eskiyi kullanmasýna gerek kalmamýþtýr. umudun ardýnda da koskoca kandýrmacadan, bir kendi kendini aldatmadan baþka bir þey olmadýðýný, cümlesinde kandýrmaca', aldatmaca kelimelerinin art ardalýðý da anlatýmdaki duruluðu bozmaktadýr. M. Levi'nin kelime seçimlerine bu açýdan yaklaþtýðýmýzda pek de ekonomik olmadýðý görülmektedir. Tabii bu da öykünün vurucu gücünü azaltan kusurlardan biridir. Sonuç ne olursa olsun, ben kendi payýma, hiç olmazsa burada anlattýklarýmý, bu yeryüzünde, kimi ayrýntý ve yorumlarýyla en doðru dürüst biçimiyle, üstüne üstlük yalnýz seninle yaþayabileceðimi çok iyi biliyorum. Bu da insana, inan ki, müthiþ bir yalnýzlýk ve terkedilmiþlik duygusu veriyor. Arada sýrada iþimden evime buruk bir sevinçle döndüðüm bir akþam yemeðini bilmem kaçýncý kez ertelediðim, televizyon izleyemediðim, onca sevdiðim plaklarýmý dinleyemediðim, kimden gelirse gelsin, bir telefon sesine muhtaç olduðum zamanlarda da hissediyorum bu korkunç birbaþýnalýk çýkmazýný (MFD, s. 15; vurgu benim, S.K.). 12 Eylül sonrasýnda bireylerde görülen früstrasyon, yalnýzlýk, yabancýlaþma aslýnda hiç de politik bir yerde durmayan Mario Levi'nin öykülerinde derinlere sýzmýþ farklý bir duyarlýkla iþlenmiþtir. Ancak birbaþýnalýk ile yalnýzlýk baþka bir anlam içerse de burada ayný anlamý taþýmakta, bireyin yalnýzlaþmasýný daha açýk bir biçimde vurgulamaktadýr. Þöyle de denebilir, birbaþýna olmayý seçmek yalnýzlýðý doðrudan karþýlar mý? Ayrýca tartýþýlabilir, ama bu öyküde yalnýzlaþma ve giderek de yabancýlaþmaya varan bir olguyu içermektedir. Ben kendi payýma da görülen ben ve kendi kelimelerini beraber kullanmasýysa dilde özensizliðini göstermektedir. Bu tür reel ya da potansiyel tehdit altýndaki ben bilinçli bireyin artýk çevresini hemen hemen tüm diðer insanlar arasýndaki iliþkilerini ilk kez düþünce ve konuþma düzeyinde, bir tür sýcak takibe aldýðý ve tüm olup bitenleri kuþkulu ve güvensiz bir yaklaþýmla izlemeye baþladý- ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

5 SABA KIRER ðý Sonra bu tür iliþkiler sistemi içinde toplanan bilgileri yeniden ve giderek daha da artan bir kuþku, güvensizlik ve kaygýyla yorumlamaya ve deðerlendirmeye baþladýðý gözlenir Daha ileri aþamalarda birey bu deðerlendirmelerin sonuçlarýna göre birtakým kararlar almaya ve bunlara göre düþünmeye, konuþmaya ve hareket etmeye baþlayabilir (PPN, s. 184) Günümüzde gerçek olan pek fazla bir þeyin kalmadýðýný düþünüyorum. Yolcu uçaklarýnýn gökdelenlere kafadan dalmasý gibi korkunç istisnalar bir yana, seks ya da savaþ gibi en somut þeyler bile sanallaþtý, askeri darbeler bile yozlaþtý. Nerde 12 Eylül nerde 28 Þubat! (AÖ, S:51, s. 30) Bu açýklamayla Ýzzet Yasar neredeyse 12 Eylül sürecine özlem duyar. Ancak 28 Þubat'ý getiren süreç 12 Eylül'ün uzantýsýdýr. Ýzzet Yasar, elbette bunu bilir, ama nedense açýmlama gereði duymaz. 12 Eylül'ün yarattýðý 12 Mart'tan farklý olan þeylerden biri de budur. Aslýnda yaþanan depolitizasyon 12 Eylül'ün açýkça görülmesidir. Zira olanlar baþka bir duyarlýkla edebiyata ya da güncel yaþama aktarýlsa da, 12 Mart'ta aydýnlarýn verdiði tepkileri 12 Eylül sonrasý aydýnlarda gözlemleyemeyiz. Bunda elbette 12 Mart'ta daha çok aydýnlarýn, 12 Eylül'deyse daha çok iþçi ve öðrenci kesiminin tutuklanmasýnýn etkisi görülmektedir. 12 Mart'ta aydýnlar hemen her durumda tepki gösterirken, 12 Eylül sonrasý onca kýyýma raðmen aydýnlarýn tepkisiz kaldýðý açýkça görülmektedir. Sýk sýk seyahate çýkýyorduk. Jade bulduðumuz yöntemi dünyanýn en büyük reklam ajanslarýna, sanayi ve hizmet kuruluþlarýna, bilimsel araþtýrma merkezlerine, film stüdyolarýna, yayýnevlerine hatta hükümetlerin gizli servis örgütlerine pazarlýyordu. Bu yolla inanýlmaz bir servetin sahibi olduk. Birlikte tadýlmasý mümkün bütün zevkleri tattýk. Dünyanýn en güzel þehirlerinde yaþadýk, en ünlü müzelerini gezdik, en iyi yemeklerini yiyip en iyi içkilerini içtik, en gizli fuhuþ yuvalarýnýn yasak meyvelerini paylaþtýk. Korkunç gerçek Bangkok'ta bir otelin kral dairesinde, dokuz yaþýnda bir kýzýn bekâretini birlikte bozduðumuz bir gecenin sabahýnda afyon sarhoþluðundan yavaþ yavaþ sýyrýlýrken kafama dank etti: Ben ölünce ruhuma ne olacaktý? Artýk dünyayý yalnýz baþýma geziyorum. Bana ruhumu öldürmenin yolunu gösterecek bir bilge kiþi arýyorum (AÖ, S:39, s. 77). Sömürü olgusunu ruhlar yoluyla anlatan Ýzzet Yasar, bu fantastik öykü yoluyla yaþanan dönemin panoramasýný çýkarýr, aslýnda. Öykü karakterinin nice sonra ayýkmasý kendi ruhunun da elden gideceðini görmesi sonucu ruhunu öldürmeye karar veriþi nihai bir kurtuluþ olarak görülmektedir, burada da. Yani ölüm de yetmez artýk, ruhu da öldürmek gereklidir. Aslýnda bu alegorik anlatým kapitalizmin ruhu nasýl yok ettiðinden çok ruhu nasýl þeyleþtirdiðini 146 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

6 TANKLARIN SENFONÝSÝ göstermektedir. Yaþar bu öyküsünde, hazýr duyarlýlýða hitap edecek unsurlarý kullanarak bunlara dikkat çekmeyi baþarmýþtýr. Öykü kiþisinin yurtdýþýna çýkýþýyla, aslýnda 12 Eylül sonrasýnýn önemli olgularýndan biri olan kaçýþ ý konu etmiþtir. Benmerkezci hazlar, afyon düþkünlüðü, ruhlara yönelerek mistisizme kayýþ kavramlarýný iþleyiþi çalýþkan ruhlarýn neden dikkati çeken bir öykü olduðunun en iyi açýmlayanlarýdýr. Belirsizlik Ben benden bekleneceði gibi aþk fraksiyonundan, o ise devrim fraksiyonundandýr. Aþk devrimi devrim aþký biz birbirimizi çekeriz. Bu da hayatýn ve fiziðin kurallarýna uygun iþler. 12 Eylül öncesine dönmeyiz, popülist politikacýlarý çürüttüðümüz için de üzülmeyiz. Otuz dokuz yaþýndayým, yolun yarýsýný geçtim. Hayatýma giren kadýnlar ve edebiyatçý arkadaþlarým arasýnda kötü bir þöhretim var. Bana sevdiðimin kim olduðunu söyleyin (BKZ, s. 13). Fraksiyon kavramýnýn aþk a ulanmasýyla Ö. Karabulut çarpýcý bir biçimde dönemin en sýk tartýþýlan kavramlarýndan birine gönderme yapmaktadýr. Bununla da kalmaz aþk ve devrim zýtlýðýný kullanarak karþýt kutuplarýn birbirini çekme yasasýnýn yaþanan iliþkilerde nasýl da ortaya çýktýðýnýn açýlýmýný yapar. Erkek illegal bir sevgiliden söz ederken bunun kim olduðunu bilmez. Açmazý sevdiðinin kim olduðunu bilmemesidir. Anlatýcý da olan ana karakterdeki bu belirsizlik aslýnda sevdiðinin politik olmasýyla deðil kendinin apolitik olmasýyla daha çok iliþkilendirilebilir. Devrimci olan karakter onu çok iyi tanýyor ve istediði an onu bulabiliyordur. Oysa ben-anlatýcý bana sevdiðimin kim olduðunu söyleyin istemiyle, aslýnda ben kimim, bilmiyorum sorgulamasýna girer. Devrimci sevgilinin onu her an bulabilmesi kendisinin ise onu bulamayýþý ben her yerdeyim, hiçbir yerde deðilim. Ben-sýnýrý karakteri taþýmaktadýr. Ben-bilinci bozukluklarýnýn temelindeyse, S. Teber'in açýmladýðý gibi bireyin içinde yaþadýðý ortama ve bizzat kendisine yabancýlaþmasý ve hep bir özgürlük yitimi söz konusudur. Bu da bireylerde farklý tepkilere neden olur. Bu tepkilerden biri de, tinsel ve bedensel gücün bütünüyle tükendiði bir anda bireyin total bir inkâra yönelmesi, elinde kalan son özgürlük olanaðýný ve hakkýný kullanarak kendini yadsýmasýdýr. Ö. Karabulut'un öykü karakterinde bu açýklýkla görülmektedir. Bazý durumlardaysa bireyin kendini yok ettiði (Meltem'in Ölüm Duyurusu) dikkati hemen çeker. Astsubayý da gülümsetmeyi baþarmýþtým. Göðsüne yasladýðý çantanýn kopçalarýný açmaya çalýþýrken kimliði hakkýnda merkezden bilgi aldým biraz önce dedi, bir þair olduðu sanýlýyor. Siyasi nedenlerle sabýkalýymýþ. Bazý yazýlarý nedeniyle beþ buçuk yýl tutuklu kalmýþ. Tahliye olduktan birkaç gün sonra sürgün cezasýný çekmek üzere yola çýkmýþ. Bindiði otobüs o benzin istasyonunda mola verdiðinde umutsuzluða kapýlmýþ olacak ki tuvalette bileðini kesmiþ. Ailesi yok. Yarýn bir tutanakla kimsesizler mezarlýðýna defnedilir ve bu konu da kapanýr (s. 20). ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

7 SABA KIRER Ö. Karabulut öykülerinde gördüðümüz yok oluþu, yine belirgin biçimde Uður Özakýncý'nýn öykülerinde de görmek mümkündür. Siyah'taki karakterlere baktýðýmda hem bir yandan neredeyse U. Özakýncý'nýn özyaþamýna paralel geliþmeler bulmakta hem de bir yok oluþa doðru gidiþ görmekteyim. Bu yok oluþ yalnýzca tinsel bir yok oluþ deðil, bedensel bir yok oluþu da imler. Ne yazýk, U. Özakýncý öyküleriyle hep yaþayacak olsa da, Dünyadan vazgeçmedim mi ben/ acýlarýmdan, anýlarýmdan/ saati gelmemiþ bir ölüm gibi/ ayrý mýsýn benden? diyen Sami Baydar'ýn saati gelmemiþ bir ölüm dizesini kendi gerçeði kýlarak ayrý mýsýn sorusunu da anlamsýzlaþtýrarak ayrýlýr, bu dünyadan. Umutsuzluk, Hiçlik 12 Eylül restorasyonun baþlangýç hedefleri düþünüldüðünde, solun gücü büyük ölçüde kýrýlmakla beraber, restorasyonun öngörmediði aktörler sahneye çýkmýþtýr. Bunlar, radikalleþerek Türk-Ýslam senteziyle çizilmek istenen sýnýrlarý zorlayan ve enternasyonalist etkilere açýk bir Ýslami hareket; Kürt hareketi ve entelektüel-bürokratik denetime direnen ve piyasayla iç içe yükseliþe geçen popüler kültür kaynaklý aktörler olarak tanýmlanabilir. 12 Eylül'le yapýlan, toplumun özelikle 1950 sonrasý giderek güçlenen kendi kaynak ve tercihleriyle modernleþebileceðine ve deðiþebileceðine dair özgüvenin ve enerjisinin ciddi biçimde kýrýlmasýdýr (MTSD, s. 582). Yine 1981'de dönüþü olmayan hikâyeler yazan Ýzzet Yasar, Sarnýç adlý öyküsünde: Bütün aklýmda kalan, aradýðým insanýn yaþarken iliþki kurabildiðim tek insan olduðuydu. büyük bir umutsuzluk bir hiçlik içindeydim. O zaman aradýðým insanýn mutlaka kalede, örülmüþ bir duvarýn içinde gizli bir kapýnýn ardýnda, bir mahzende ya da buna benzer bir yerde olabileceði aklýma geldi. önemli deðil. Ben yalnýzlýða alýþýðým þimdi tek acým, ölmüþlerden birine aþýk oluyorum galiba. Uzun sarý saçlý ince bir nedime bu (TE, s. 99). M. Levi öykülerinde gördüðüm yalnýzlýk Ýzzet Yasar'da da görülmekte, ancak bu yetmiyormuþ gibi bir de ölüye âþýk olmak gibi sayrýlý bir durumu açýða çýkartmaktadýr, Ý. Yaþar. 12 Eylül sonrasý merkezi bürokrasi araçlarý, yeni oluþan kitle kültürü, içi boþaltýlan toplumsal kurumlar, býrakýnýz yapsýnlar býrakýnýz geçsinler politikasý karþýsýnda birey kendini daha güçsüz, çaresiz hissetmiþtir. Bu ortamda birey entelektüel beklentilerini doyuramayacaðýný, kültürel amaçlarýna ulaþamayacaðýný her gün biraz daha yakýndan anlamýþtýr. Bu durumda bireyin kendisini geliþtirmek ve çoðaltmak olanaklarý hemen hemen tümüyle ortadan kalkmýþtýr. Bu koþullarda da yaþam anlamasýzlaþmakta, insan hiçleþtiðini, þeyleþtiðini hissetmektedir. Kültürel, moral, tinsel boþluk yaþamý dayanýlmaz boyutlarda olumsuzlaþtýrmaktadýr. Bu toplumsal psiþik karmaþa bireyin içinde yaþadýðý topluma karþý duymasý gereken güveni bir 148 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

8 TANKLARIN SENFONÝSÝ kez daha sarsmakta ve bu süreç bireyin hýzla her alanda kendisini yalýtmasýna yol açmaktadýr. Toplum ve diðer insanlarla saðlýklý iletiþim kurma olanaðýný giderek yitiren birey bu konumuyla da kalmayýp sonunda kendi kendine de yabancýlaþmaktadýr. Mario Levi'nin eser adlarý: Madam Floridis Dönmeyebilir, Bir Þehre Gidememek, Özcan Karabulut'un eser adlarýysa: Hüzünle Bazý Günler, Baþtan Sona Yalnýzlýk, Belki de Kaybeden Zaman, burada görülen açýk ya da örtük duygulardaki olumsuzluðu, umutsuzluðu rastlantýsallýkla yorumlayamýyoruz. Bunu daha çok dönemin edebiyat evrenine yansýmalarý olarak deðerlendirmek gerekir. Birbirinden uzak mekânlarda yaþayan, farklý damarlardan beslenen, üsluplarýyla ayrý yerlerde duran bu iki yazara baktýðýmda dönemin yarattýðý sýkýntýlara benzer biçimde maruz kaldýklarýný eser adlarýna sýzan kederden de anlaþýlmaktadýr. Ekonomik Zorluklar II. Dünya Savaþý'ndan sonra yaygýn olarak kullanýlan Keynesgil politikalar terk edilmiþ, onun yerine piyasaya müdahale etmeyi kýnayan Friedmann gibi iktisatçýlarýn baþýný çektiði, liberal ekonominin ilkeleri egemen olmuþtur. CHP'nin ara seçimleri kaybetmesinden sonra Süleyman Demirel baþkanlýðýnda kurulan yeni hükümet Demirel'in müsteþarý olan Turgut Özal'ýn katkýlarýyla ünlü 24 Ocak kararlarýný çýkartmýþtýr. Kararlarý hazýrlayanlarýn iddiasý Türkiye'nin liberal ekonomiye girmesidir. Bu yeni ekonomik politikanýn baþlýca amaçlarýysa, ekonominin dýþ ticarete açýlmasý, yabancý sermayenin özendirilmesi, dýþ satýmýn artýrýlmasý, ekonomide devlet sektörünün daraltýlmasý, devlet müdahalelerinin minimuma indirilmesi, özel kesimin sermaye birikiminin özendirilmesi ve desteklenmesi, nihayet piyasa mekanizmalarýnýn özgürce iþlenmesinin saðlanmasýydý. Bu politikalarýn emek geliri üzerinde büyük bir baský yaratmasý iþçi ve memur kesiminde önemli bir rahatsýzlýk yarattý. Sonuçta 24 Ocak kararlarý 12 Eylül sonrasý pekiþtirildi. '12 Mart yazarlýðýnýzda nasýl bir rol oynadý? sorusuna: -Sonraki dönem Almanya'ya gittim. Daha doðrusu Almanya'ya gitmedim, Türkiye'den gittim. 12 Mart bazý öykülerimde yer aldý. Gençtim, gençlerin arasýndaydým ve Türkiye'de hýzlý bir gerilim yaþanýyordu. Onlarý yazma sevdasýna kapýldýðým da oldu Önemli geçiþlerin yaþandýðý bir dönemdi, dýþarýdaki dünyayý nasýl tasvir edersiniz? sorusuna da -12 Eylül darbesinden kurduðum Derinlik Yayýnlarý da nasibini aldý. Anadolu'da kendi kendime ulaþtýðým, okurum olan yüz kiþiden kimse kalmadý. O dönem yüzlerce insan o kadar çok acý çekti ki, Derinlik Yayýnevi'nin sonunu 12 Eylül'e baðlamak gelmiyor içimden. Ankara'daki ikinci evi sattým, borçlarý ödemeye çalýþtým. O zaman Türkiye'de bir faiz sevdasý baþladý. Bir arkadaþýmdan yüz lira alamaz oldum, çünkü Kastelli'ye yatýrabilir ve para kazanabilirdi. cevabýný vermektedir. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

9 SABA KIRER Necati Tosuner ile Dönem Ruhu Üzerine Söyleþi de Nida Nevra Savcýlýoðlu'nun sorularýna 12 Mart'tan 12 Eylül'e açýklamalarda bulunan Necati Tosuner dönemin ayný zamanda ekonomik çýkmazýný vurgular. Bu ekonomik sorunlar U. Özakýncý'nýn öykülerine de yansýr. Dolapta kalan son yiyecekleri atýþtýrýp açlýðýmý bastýrdým. Beyaz vazoya biraz taze su kedime de sevdiði krakerlerin son paketini alýp yeniden salona geçtim. Dolap boþalmýþ, kedimin krakerleri iyice azalmýþ ve taze su da neredeyse bitmek üzereydi. En kýsa zamanda birkaç kuruþ kazanamazsam param da bitmek üzereydi (S, s. 30). U. Özakýncý, öykülerinde 12 Eylül sonrasý yaþantýlarý aktarýr. Onun bu içtenliði kýsa süren yaþamýnda öykülerine olabildiðince aðmýþ, bu da öykülerinin baþarýsýný saðlamýþtýr. Özellikle öykülerinin kurgu mantýðý, nihayetinde çarpýcý sonlar U. Özakýncý'nýn öykü gücünü görmek açýsýndan önem taþýmaktadýr. haberin yanýndaki fotoðrafta fabrika kapýsýndan kendini dýþarý atan bir iþçi alevler içinde objektife koþuyordu. (S, s. 38). kolu fazla incitmemeye çalýþarak duvarýn dibine usulca býraktým, azý diþlerimin yaptýðý iz yerlerinden fýþkýran küçük, siyah kan damlacýklarýný gördüm en son. Kuyruðumu yine utançla bacaklarýmýn arasýna kýstýrarak baþým önde, ve doðrusu düþünceli bir biçimde, mahallenin derinliklerine doðru, çember çeviren çocuklara filan aldýrmadan daldým. Ýþte, orada kendi kendime söz verdim; bir daha açlýktan ölsem bile cezaevi çöplüðünden tek bir lokma yemeyecektim (GKY, s. 5). 12 Eylül sürecini bir köpeðin aðzýndan bize aktaran A. Yýldýz, cezaevi gerçeðini cezaevinin çöplüðü yoluyla açýða çýkarýr. Ekonomik zorluklar yalnýzca insana ait bir sýkýntý deðildir. Sokak köpekleri de bu sýkýntýlardan nasibini almýþ, bununla da kalmamýþ 12 Eylül sürecinin gerçekleriyle yüzleþmek zorunda kalmýþtýr Artvin doðumlu öykücü-eleþtirmen Ahmet Yýldýz, arasýnda cezaevinde yatmýþ, 12 Eylül sonrasýnda eserlerini vermeye baþlamýþtýr. Köpeðin anlatýmýyla verilen bu gerçek geleceðe dair ütopya yitiminin dýþýnda günlük yaþama dair ütopilerin de bir bir yok oluþunu sergilemektedir. A. Yýldýz'ýn metinlerinden çýkarsanan, 12 Eylül süreci bugün hâlâ edebiyattaki derin etkilerini sürdürmektedir. Ancak, A. Yýldýz öykülerinde gördüðümüz þematik yaklaþým aslýnda öykü ruhunu zedeleyerek estetik tutumdan uzak bir yerde konumlanýr. Bu da elbette A. Yýldýz'ýn edebiyatta yakalayabileceði olanaklarý yok etmekte, olasý açýlýmlara açýkça görünür zararlar vermektedir. 150 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

10 TANKLARIN SENFONÝSÝ U. Özakýncý'nýn iþçi alevler içinde objektife koþuyor ironisindeki baþarýyý A. Yýldýz'ýn kolu fazla incitmemeye çalýþarak duvarýn dibine usulca býraktým cümlelerinde göremeyiz. Köpek öyküsünün sonuna baktýðýmda olayýn psikolojisinin yaratýlamadýðýný, çöplük yoluyla verilen durumda içtenliðin ve sýcaklýðýn yakalanamadýðý görülmektedir. Kadýn Ýmgelemi Kendi çaðdaþlarýnýn çapraþýk, aksak ve pürüzlü bir üslubu var diye nitelendirdiði romanlarýyla dikkat çeken Halide Edib Adývar'a bugün baktýðýmýzdaysa anlatýmýnda, Osmanlýca kelimelere karþýn duruluk görülmektedir. Süslemelerden ve abartýdan uzak yaklaþýmýyla ele aldýðý aþk, kadýn psikolojisi konularýysa savaþ döneminin sancýlarýnýn daha rahat görülmesini saðlar Haziran'ýnda Ýkdam gazetesinde yayýmlanmaya baþlanan Ateþten Gömlek ertesi yýl kitaplaþtýrýlýr. Adývar'ýn Sakarya Ordusuna atfettiði bu kitap seksen üç yýl sonra da taþýdýðý tarihsel deðeriyle önemini korumaktadýr. --- Ýngiliz askeri evinizi istiyor, hemen çýkmalýsýnýz, dedi. Benden korku ve isyan bekledi. Taþ gibi idim. Kapýyý açtým. Bir þey söylemeden yukarý çýktým, bir bohça yaptým, çýktým, yürüdüm. --- Lisan bilmez, cahil karý gitsin, nezakete alýþýk deðildir. Türk kadýnýn azametini çekemeyenlere, yerde sürdürenlere karþý ordumuz ayný ihtirasla ceza etmeyi istemeyecek mi? (AG, s. 59) Bir Osmanlý sýnýfý var ki çoðunluk erkekler tarafýndan ihmal edilir. Osmanlý kadýnlarý, diyen ( ) da milli mücadeleye katýlan ya vatanýmýzý kurtaracaðýz ya da sizinle birlikte hep beraber öleceðiz mücadelesi veren H. Edib Adývar'ýn edebi serüvenini sonrasýnda yükselten Suat Derviþ, Nezihe Meriç, Adalet Aðaoðlu, Leyla Erbil, Sevim Burak, Füruzan, Sevgi Soysal, Oya Baydar, Tomris Uyar, Tezer Özlü, Ýnci Aral, Latife Tekin, Aslý Erdoðan ve burada adlarýný sayamadýðým katkýlarýyla edebiyatýmýzý zenginleþtiren yazarlardan biri de Zeynep Aliye'dir. 12 Eylül süreciyle baþka bir duyarlýlýða dönüþmüþ olsa da, kadýna olan bakýþ ayný kaldýðý için geçen zamana karþýn büyük bir deðiþiklik göstermez, kadýn imgelemi. 12 Eylül'ün yansýmalarý Z. Aliye'nin Sorgu adlý öyküsünde: Anlat bakalým! Hangi örgüttensin? Akþamlarý gençlerle ne toplantýsý yapýyorsun! Dokunulmaz alanlar: Mutlak koruma-1982 Anayasasý'na göre þunlardýr. (Mad. 15/2) I. Kiþinin yaþama hakký, maddi ve manevi varlýðýnýn bütünlüðü, dokunulmazdýr. II. Kimse din, vicdan, düþünce ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayý suçlanamaz. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

11 SABA KIRER III. Suçluluðu mahkeme kararýyla saptanýncaya kadar kimse suçlu sayýlamaz. Bu ilkeler insan haklarýnýn sert çekirdeði olarak da nitelendirilir. Bu ilkelerin deðeri her zaman, her yerde ve herkes için geçerli olmalarýndan ileri gelir (ÖH, s ). Sorgu öyküsünde geliþen durumsa suçluluðu mahkeme kararýyla saptanýncaya kadar kimse suçlu sayýlamaz maddesini geçersiz kýlmaktadýr. Öykü sonuna geldiðimizde Baþkomiser okuyor kâðýdý. alakat tetkikiniz geldi. Serbestsiniz. diyor. Kararýysa öykü kiþisinin nedensiz sorgusuna açýklýk kazandýrýr. O bir kadýn ve bir erkeðin sorduðu soruyla ilgili yorumlara giremez. Apansýz þiddetli bir tokat patlýyor suratýnda abisi: Bir daha bana ahkâm kesmeye kalkma. Baþýný salla yeter. Sarsýlýyor Zülal. Sendeleyecek. Tutunmalý. Aðlamamalý. Kadýnýn gözyaþlarý erkeðin öfkesini çoðaltýr yalnýzca. Baþýný çevirmeli, dik dik bakmamalý adamýn yüzüne; gözlerini kaçýrmalý (VK, s. 22). Sorgu karþýsýnda kadýnýn: Sendelemeden, aðlamadan, baþýný dik tutarak, onurunu korumaya çalýþtýðýný göstermektedir. Ülkenin politik ekonomik hiçbir sorununu bilmiyor Deðil mi kocaman bir gülücük, özellikle de bakýþlarýna. Bakýþlar insanýn aynasýdýr. Aptal diyebilirler, hatta oynak bir kadýn diyebilirler. Bu terörden, anarþiden, örgütten falan anlamaz diyebilirler (VK, s. 23). H. Edib Adývar'ýn peçeli karakterlerine karþýn, Z. Aliye öykülerinde peçenin olmadýðý görülür, açýkçasý. Ancak hâlâ kadýnlara giydirilen, ama görünmeyen bu nedenle de daha tehlikeli bir baþka peçe vardýr. Z. Aliye Sorgu da kadýnlarýn yaþadýðý bu görünmez peçe dramýný konu edinir. Emniyet güçleri ile karþýlaþtýrdýðý baba otoritesi arasýnda hiçbir farkýn olmadýðýný göstermektedir, bu yöntemle. Yazar Sorgu'da kadýn olmanýn dayattýðý toplumsal rolü iç monolog ve bilinçakýþý yoluyla açýmlar. Aþk, Güz ve Tank Savaþ güzeldir, çünkü gaz maskeleri, korkutucu megafonlar, alev makineleri ve tanklar aracýlýðýyla insanýn, boyunduruk altýna alýnan makine üzerindeki egemenliðine gerekçe kazandýrýr. Savaþ güzeldir, çünkü insan bedenin o düþlenen konumunu, metalleþtirilmesi konumunu kutsayarak gerçeðe dönüþtürür. Savaþ güzeldir, çünkü çiçekler açan bir çayýrý mitralyözlerin ateþten orkideleriyle zenginleþtirir. Savaþ güzeldir çünkü, tüfek ateþini, top atýþlarýný, ateþin kesildiði anlarý, parfüm ve çürüme kokularýný tek bir senfoni halinde birleþtirir. Savaþ güzeldir, çünkü büyük tanklarýnki, geometrik uçak filolarýnki, yanan köylerden yükselen duman helezonlarýnki gibi yeni mimari biçimler ve daha pek çok þeyler yaratýr (P, s. 69). 152 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

12 TANKLARIN SENFONÝSÝ Walter Benjamin, faþizmin politikayý nasýl estetize ettiðini tanklarý örnek vererek açýmlar. Bu açýmlamayý Türkiye öykülerinde de farklý farklý durumlarýn aktarýmýyla görebilmekteyiz; bu öykülerde insanýn yýkýmýný yine bir insan gerçekleþtirmektedir, açýkça. Bu da kendine yabancýlaþan insanýn nihai durumudur. Çayýmýz demlenmiþ ve sen bardaklarý doldurmaya baþlamýþtýn. Uçuþan buharlar ellerini örtmüþtü. O sýrada, ötüþlerinin yarýsýný balkonumuza, yarýsýný tanklarýn üstüne döken kuþlar geçiyordu çay tepsisinin ýþýltýlý gümüþünden. Kulaklarýmda çýnlayan tank homurtularýný, dudaklarýmý yoklayan trompet ürpertilerini, adýmlarýma sinen postallarýn aðýrlýðýný ve bakýþlarýmý bulandýran mektupsuzluðu buralarda zaman zaman herkese anlatýyorum ama, o kuþluk vaktinden ve senden hiç söz etmiyorum (ÖZG, s ). Öyküde geçen tank, kuþ, trompet, postallarýn aðýrlýðý, mektupsuzluk, kuþluk vakti kelimelerine tek tek çýplak olarak baktýðýmýzda askeri otoriteyi tanýmlayacak simgeler olduðunu görmekteyiz. Bu yanýyla H. A. Toptaþ, anlattýðý aþk hikâyesinden çok baskýlanmýþlýðýn yarattýðý psiþik bir durumu sergiler, bu öyküsünde. Çay tepsisindeki kuþlar yoluyla da öykü karakterinin özgürlük istemini açýða çýkartmaktadýr. Hatýrladýðým kadarýyla, her þey metnim için bir malzemedir diyen Toptaþ'ýn öykülerinde kavramlarýn iþlevselliði, üslubunun en belirgin özeliklerinden biridir. Nedense ikide bir, gözümün önünde parlayýp sönüyordu Müzeyyen'in ayaklarý. Gürüldeyen sobayý düþünüyordum, bir de bunun çevresinde belirip yiten pembemsi bilekleri. Derken önümde bir karaltý gördüm. Bunu görünce kollarýma can geldi sanki. Dirim diye düþündüm isteðe de baðlý biraz. Öyle ya, iri, kara, koruyucu býyýðýmdý benim. Ýnlemeyi kesti önce hýrsla homurdanmaya baþladý. Sonunda çok sürmedi karaltýya ulaþmam. Küreðim bir metale çarptý, ben de ürperdim çýkan sesle. Bir tanka çarpmýþtým. Ne kadar da evden uzaklaþmýþým diye söylendim bir zaman. Güz baþlangýcýndan beri buradaydý tank, sokaðýn öbür ucundaydý. Küçük pencereyi parmaklarýmýn ucuyla temizledim. Asker iri ifadesiz gözlerini açtý. Ve bana uzun uzun baktý (KA, s. 71) 12 Eylül süreci, 1974 doðumlu Faruk Duman üzerinde daha küçük yaþlarda etkisini göstermiþtir. Tabii bu da onun öykülerine arý bir biçimde sýzmaktadýr: Güz baþlangýcýndan bu yana buradaydý, anlatýmýyla güz'ü iki farklý anlamda kullanýr, F. Duman. Güz: 12 Eylül'le baþlar. Bu baský süreci ardýndan tank gelir yerini alýr. Hem de güz imgeseldir. Ölümü çaðrýþtýrýr. Doðanýn ölümü de bu mevsimde gerçekleþir. F. Duman güz kavramýný asýl ve yan anla- ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

13 SABA KIRER mýyla kullanarak dönemi yetkin bir biçimde vermeyi baþarýr. Zira yazar bu kurgusuyla belki de kendinin de hiç düþünmediði bir þeyi açýða çýkarýr, 12 Eylül'e baþka bir bakýþ kazandýrýr. Tank'daki askerin doðal þartlardan kaynaklanan hazin sonu: Kendini vuran tank gerçeðine götürür bizi. Ardahan doðumlu yazarýn açýk ki bu öyküsü de ancak bir yaþanmýþlýðýn dinamizmini taþýr. 1915'e -I. Dünya Savaþý'na- gittiðimizde yine tam da bu bölgede Sarýkamýþ'ta doksan bin askerin soðuktan donarak ölmesi yalnýzca stratejik bir hatanýn neticesiydi, bu öykü yine belki de yazarýnýn hiç düþünmediði bu gerçekliði çaðrýþtýrmasý bakýmýndan da önem taþýmaktadýr. Faruk Duman, her öyküsünde olduðu gibi bu öyküsünde de yalnýzca seçtiði konuyla deðil, anlatýmýndaki akýcýlýkla da etkiler okurunu. Türk dilinin olanaklarýnýn görülmesi açýsýndan da onun öykülerine bakmak gereklidir. F. Duman, durmaksýzýn akan bilinci, kendi coðrafyasý, tarihi, folklorunu unutmayan hafýzasýyla þimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi baþarmýþtýr. Kendisini merak ettiren öykücüleri saymak gerekirse F. Duman en önde yer alanlardan biridir. Ne diye hayatýn ölüm kusan makinelerine hedef olduðunuzu düþünüyor, ne diye kendinizi üzüp duruyorsunuz Bayan C.T? Düpedüz çýlgýnlýk bu! Çocukluðunuz el bebek gül bebek misali mutlu ve özgür geçti, bunu anlattýklarýnýzdan biliyoruz. Ah Bayan C.T., size güvenlik ve mutluluk içinde güzel mi güzel bir hayat saðlamak için neler vermezdik, neler! (HBG, s. 37). Sonra birden o denize bir türlü gidemediðim günleri hatýrladým. Ne büyük saplantýymýþ deniz tutkum, düþündüm, çýkaramadým. Þimdi Baðdat caddesi, Budak sinemasý, Anadolu rock, Cem Karaca, Timur Selçuk, arka sokaklardaki esrar satýcýlarý, uzun saçlýlar, zorunlu özentiler ve yanlýþ cinsellikler hep birbirine karýþýyor. Baðdat caddesinden tank sesleri geliyor sonra. Kulaðýmda simdi bir uðultu, belli belirsiz bir tedirginlik bir 16 haziran sonrasý. Sonra neden bilmem o küçük baþörtülü kýzý da hatýrlýyorum. Eski, çok uzak bir sokaða, hâlâ unutamadýðým bir yaðmur yaðýyor. Pencereye varan yaðmur damlalarý anýlar diyorum kendi kendime, eski bir hikâyeye, giderek bir düþe, bir yalana doðru yürüyorum (BÞG, s. 59; vurgular benim, S.K.). Mario Levi'nin 16 Haziran sonrasý anlattýðý tedirginliðe denk düþen günlerde bir düþe bir yalana doðru yürümesi yine bireyin beklentilerinin dýþýnda bir açmaza düþmesini göstermektedir. Beklentilerin hiçbirinin gerçekleþmediðini gören bireyin düþtüðü früstrasyon ve buna baðlý savrulma bu dönemin politik yansýmalarýdýr, tabii. 154 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

14 TANKLARIN SENFONÝSÝ Ah Bayan C.T., size güvenlik ve mutluluk içinde güzel mi güzel bir hayat saðlamak için neler vermezdik, neler! diyen Özcan Karabulut'sa küçük burjuva kadýnýnýn hayatýnýn aslýnda düþündüðü gibi hiç de güvencede olmadýðýnýn açýmlamasýný yapar. H. A. Toptaþ Sincan'da gösteri yapan; M. Levi marka maðazalarýn, þýk otomobillerin bulunduðu ünlü Baðdat Caddesi'nden geçen; F. Duman Doðu Anadolu'da nöbet tutan; Ö. Karabulut'sa muhtemelen Ankara-Tunalý Hilmi'de hedefe duran tank'ý imler, öyküsünde. Bu birbirinden tamamen farklý mekânlarda bulunan tanklarýn kesiþtiði doruk noktaysa, hayat taþýyan her þeyi ezmeleri, aþkýn ve öykünün üzerinden geçmeleri, insani koþullarý yok etmeleridir. Tank gerçeðine vurgu yapan bu sanatçýlarýn baþarýsý tank-iktidar iliþkisini açýða çýkartmalarýdýr. Devletin simgesi olan bu tanklar Benjamin'in çiçekler açan bir çayýrý mitralyözlerin ateþten orkideleriyle zenginleþtirir dediði tanklardýr. André Breton'un sözüydü sanýrým: Sanat eseri geleceðin refleksleriyle titreþimler geçirdiði ölçüde deðer taþýr. Ýþte 1980 sonrasý öykünün geliþimine baktýðýmýzda, sýnýrlý sayýda da olsa bu reflekse sahip olan öykücülerin baþarýsýyla yeni geliþim çizgisini sürdürdüðünü görmekteyim. Ve bu geliþme çizgisi henüz kendini tamamladý, diyemeyiz sonrasý 1990'ý da içine alarak uzun soluklu yolculuðunu hâlâ sürdürmektedir. Üstelik evrensel normlarda uçlarýný gösteren bir ilerlemedir bu. KAYNAKÇA Alýntý yapýlan eser ve dergi adlarýna göre aþaðýdaki kýsaltmalar kullanýlmýþtýr. AG : Adývar, Halide Edib, Ateþten Gömlek, Özgür Yayýnlarý, 11. Baský, Ýstanbul, VK : Aliye, Zeynep, Vahþi Kelebek, Bilgi Yayýnevi, Ankara, 1. Baský, P : Benjamin, Walter, Pasajlar, çev: Ahmet Cemal, Yapý Kredi Yayýnlarý, Ýstanbul, Aralýk KA : Duman, Faruk, Keder Atlýsý, Can Yayýnlarý, 1. Baský, Ýstanbul, ÖH : Kaboðlu, Ýbrahim, Özgürlükler Hukuku, Ýmge Kitabevi Yayýnlarý, 6. Baský, Ankara, BKZ : Karabulut, Özcan, Belki de Kaybeden Zaman, Can Yayýnlarý, 2. Baský, Ýstanbul, HBG : Karabulut, Özcan, Hüzünle Bazý Günler, Can Yayýnlarý, Ýstanbul, MFD : Levi, Mario, Madam Floridis Dönmeyebilir, Remzi Kitabevi, 5. Baský, Ýstanbul, BÞG : Levi, Mario, Bir Þehre Gidememek, Doðan Kitap, 9. Baský, Ýstanbul, S : Özakýncý, Uður, Siyah, Can Yayýnlarý, 2. Baský, Ýstanbul, MTSD : Taþkýn, Yüksel, 12 Eylül Atatürkçülüðü ya da Bir Kemalist Restorasyon Teþebbüsü Olarak 12 Eylül, Modern Türkiye'de Siyasi Düþünce, Ýletiþim Yayýnlarý, c. 2, 4. Baský, Ýstanbul, PPN : Teber, Serol, Politik Psikoloji Notlarý, Papirüs Yayýnlarý, Temmuz, Ýstanbul, ÖZG : Toptaþ, Hasan Ali, Ölü Zaman Gezginleri, T. Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, 1. Baský, Ýstanbul, AÖ : Yasar, Ýzzet, Çalýþkan Ruhlar, Adam Öykü, S. 39 s. 77. AÖ : Yasar, Ýzzet, Ýzzet Yasar ile konuþma, kon: Nurgül Ateþ, Adam Öykü, S. 51 s.30. TE : Yasar, Ýzzet, Tüm Eserleri, Oðlak Yayýnlarý, 1. Baský, Ýstanbul, GKY : Yýldýz, Ahmet, Genç Kyros'un Yazgýsý, Everest Yayýnlarý, 1. Baský, Ýstanbul, HÖ : Haz: Yýlmaz, Aytekin, Ýplikçi, Müge, Hapishaneden Öyküler, Metis Edebiyat, 1. Baský, Ýstanbul, ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

12 Eylül'ün üzerinden çeyrek yüzyýl geçmiþ bile. Gençliðimizin en güzel yýllarý heba

12 Eylül'ün üzerinden çeyrek yüzyýl geçmiþ bile. Gençliðimizin en güzel yýllarý heba Yenilgide (Bile) Direnebilmek! K e m a l G ü n d ü z a l p 12 Eylül'ün üzerinden çeyrek yüzyýl geçmiþ bile. Gençliðimizin en güzel yýllarý heba edilmiþ. Hayatýmýzýn En Güzel Yýllarý diye bir Amerikan filmi

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı