Ýbrahim Kaboðlu, 1981'de uygulamaya konan olaðanüstü hal kanunu ve/veya sýkýyönetim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýbrahim Kaboðlu, 1981'de uygulamaya konan olaðanüstü hal kanunu ve/veya sýkýyönetim"

Transkript

1 Tanklarýn Senfonisi S a b a K ý r e r Olaðanüstü Hal ve/veya Sýkýyönetim Olaðanüstü haller iki kategoride düzenleniyor. Birincisi, tabii afet, tehlikeli salgýn hastalýklar veya aðýr ekonomik bunalým halleri (mad. 119); ikincisi ise, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldýrmaya yönelik yaygýn þiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çýkmasý veya þiddet olaylarý sebebiyle kamu düzenin ciddi þekilde bozulmasý halleri nde (mad. 120) ilan edilen olaðanüstü haldir. Ýlki ekonomik olaðanüstü hal, öteki ise asayiþ olaðanüstü hali þeklinde adlandýrabilir. Olaðanüstü hallerden daha katý bir yönetim biçimini ifade eden sýkýyönetim, seferberlik ve savaþ hali, þiddet hareketlerinin yaygýnlaþmasý veya savaþ hali, savaþý gerektirecek bir durumun baþ göstermesi, ayaklanma olmasý veya vatan ve Cumhuriyete karþý kuvvetli ve eylemli bir kalkýþma ( ) þiddet hareketlerinin yaygýnlaþmasý durumlarýnda (mad. 122) ilan edilebilir (ÖH, s. 114). Ýbrahim Kaboðlu, 1981'de uygulamaya konan olaðanüstü hal kanunu ve/veya sýkýyönetim kanunu nun yürürlükte bulunmasýna karþýn, düzenleme farklýlaþmasý ve karmaþasý, yasama denetimi, yargý denetimi sorunlarýna dikkat çekmektedir. Sentaksýn Ardýþýklýðý Gördüðümüz þeyleri istediðimiz kadar anlatalým, görünen þey hiçbir zaman söylenen þeyin içine sýðmaz. Söylenmekte olan þey imgeler, eðretilemeler, kýyaslamalar aracýlýðýyla istendiði kadar gösterilmeye çalýþýlsýn, bunlarýn ýþýklarýný saçtýklarý yer, gözlerin gördüðü deðil de sentaksýn ardýþýklýðýnýn tanýmlandýðý yerdir. Fakat eðer dil ile görünen in iliþkisi açýk tutulmak istenirse: Uyumsuzluk, leke, debdebenin rezilliði, özenti, þöhrete ulaþan ve adsýzýn iç içeliði yine bu dil aracýlýðýyla arý bir biçimde aydýnlanabilir. M. Foucault'nun ressamýn tablosuyla iliþkisini anlattýðý ayna örneði sanýrým öncelikle öykücüleri ilgilendirmektedir. Kýsacýk bir anlatýda söyleyebilme gücünü yakalama. 142 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

2 TANKLARIN SENFONÝSÝ Metis Yayýnlarý tarafýndan yayýmlanan Hapishaneden Öyküler, 1980 sonrasýnda ortaya çýkan öykü anlayýþýnýn yansýmalarýna bakmak açýsýndan önemli bir analoji oluþturmaktadýr: Konu içerikleri ne oranda siyasi olursa olsun imlediði ayrýntýlarda kaba politize yaklaþýmlar, alet analojisiyle bakýþ yerine belli bir estetik ölçüye ulaþmanýn arayýþlarý görülür bu öykülerde. Daha da önemlisi, bu yazarlar dýþarýdan bakan birinin hiç düþünemeyeceði ayrýntýlarý yakalamayý baþarýrlar. Nergiz Gün Uzun, Süleyman Yorulmaz, Özgür Soylu'nun öykülerinde: Hiçbir kapýsý, penceresi sokaða açýlmayan bu taþ binada, öðreniyorum ki özlem cinayettir benim için: Özledikçe öldürüyorum sevdiklerimi (HÖ, s. 20). Keyjin sýðýnaðýn yakýnýnda mevzilenmiþ. Kedinin sesini duyar. Ýç burkan acý bir miyavlamadýr. Keyjin sýðýnaðýn kapýsýna kadar gelmiþ kediyi almak için öne atýlýr. Bir havan topu yakýna düþer. Keyjin yere yapýþýr Keyjin bir hamle daha yapar. Kediye ulaþýr. kedi þarapnel parçasýyla ölmüþtür. Keyjin kasaturayla bir çukur açar. Kediyi çukura yavaþça koyar. Üstüne toprak atar. Kedinin gömüldüðü yer karýn içinde bir leke gibidir. Güneþ ýþýnlarý kurumuþ aðaç dallarýnýn arasýndan sýzýp kedinin gömüldüðü yere vurur. Gerillalar peþ peþe aralýklý bir þekilde ilerler (HÖ, s. 165). Ölümün bu kadar yakýn, olaylarýn bu kadar sýcak geliþtiði bu öyküde karakterlerden birinin ölümü göze alarak, hatta arkadaþlarýný da tehlikeye atarak bir umuda sarýlýr gibi kedi ye sarýlmasý olaðanüstü durumda da insani özelliklerin -artýk her þeyin tüketim nesnesine dönüþtüðü bir dönemde- böylesine naif sürdüðünü çarpýcý bir biçimde göstermektedir. Süleyman Yorulmaz'ýn öyküde yarattýðý bu duyarlýlýk elbette yaþanmýþlýktan kaynaklanmaktadýr. M. Foucault'nun ressam-tablo iliþkisinde örnek verdiði, Yaþlý Pachero'nun Sevilla'da çalýþan öðrencisiyle diyaloðunu S. Yorulmaz'ýn öyküsünü okuduðumda yeniden hatýrladým. Görüntü çerçeveden çýkmalýdýr öðüdünün, S. Yorulmaz'ýn bu biricik öyküsünde Kedinin gömüldüðü yer karýn içinde bir leke gibidir. benzetmesiyle yerine getirildiðini görmekteyim. Ancak öykü sonunda yakaladýðý bu çarpýcýlýðý, dile gereken özeni göstermeyiþi nedeniyle unutulmaz zirve fýrsatýný ne yazýk ki kaçýrmýþtýr. S. Yorulmaz kanýmca hikâye dili yerine geniþ zaman kullanarak öykünün çarpýcýlýðýný zedelemiþtir. Sonuç olarak S. Yorulmaz'ý deðerlendirdiðimde umut vaat eden bir öykücüyle karþýlaþtýðýmý açýkça söyleyebilirim. Yýkýk dökük çýktým dýþarý. Býçak gibi keskin ayaz kulaklarýmda uðulduyordu. Ben paltoma büzülmüþ yürürken, o savrulan gazellere karýþmýþ ruhuma bakýyordu pencereden (HÖ, s. 45; vurgu benim. S.K.). ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

3 SABA KIRER Özgür Soylu, yaþanan gerçekliðin daha çok ruhsal etkisini göstermekte, insandaki yýkýmýn içeride ya da dýþarýda deðil, aslýnda yitirdiði umutlardan kaynaklandýðýnýn açýlýmýný yapmaktadýr. Bu da Ö. Soylu'nun insanýn hal ve durumlarýný açýða çýkarma baþarýsýný göstermektedir. Ö. Soylu'nun da dile özen göstermediði anlaþýlmaktadýr. O virgülle ayrýlmadýðý için sýfatmýþ gibi görülmektedir. Depolitizasyon 12 Eylül sonrasý eserlerini yayýmlamaya baþlayan Mario Levi, Türkiye yazýnýnda daha þimdiden dikkatleri üzerine çeken bir sanatçýdýr. Onun, ben-anlatýcý yoluyla kurduðu içtenlikli anlatýmý okuru eserin derinliklerine çeker. Öykü karakteriyle birlikte yolculuða çýkarýr. M. Levi bu özgüllüðü yalnýzca öykü karakterlerinde deðil, konu seçiminde, karakterlerin diyaloðunda, geçiþlerdeki iþlevsellikte ve öne sürdüðü fikirlerde de saðlar. Bu da onun neredeyse kehanet sayýlacak düzeyde dýþ dünyadaki sesleri-titreþimleri, görüntüleri algýlama uzlaþýmsal ya da çeliþkili durumlarý, bir arada toplanabilecek ya da asla bir araya gelemeyecek argümanlarý buluþturma gücünün bulunduðunu göstermektedir. M. Levi ileriye sýçrayýþ (flashforward), geriye dönüþ (flashback) tekniðini öykülerinde sýklýkla kullanýr. Bu da yaþananlarýn daha geniþ boyutta algýlanmasýný saðlar. Yazar ayrýca bu tutumuyla anlatýmýnda eksik bir þey býrakma olasýlýðýný yok etmektedir. Ýleriye sýçramalardaysa olanlarý önceden bildirme sabýrsýzlýðýný göstermektedir. Tabii bu teknik bir riski de beraberinde taþýmaktadýr, bazý kýsýmlarda anlatýmda bulduðum kuruluk, kanýmca bundan kaynaklanmaktadýr. Ayný öyküde: Ya da bu olasýlýklar, bu bir þeyleri anlatma, paylaþma denemeleri, bir olmazlýkta, giderek bir hayalde kalabilir ve böyle olunca da birçok meselede, gereðince yaþanmamýþ her iliþkide, her giriþimde olduðu gibi bir eksikliðin yanýna bir baþka eksikliði, istesek de istemesek de koyabiliriz (MFD, s. 15). Gördüðün gibi sevgili dostum, insanýn durup dururken, çýkýþsýz ya da seçenekleri hemen hemen imkânsýz bir yalnýzlýkta kalmasý ve kendisini benim gibi sürekli, üstüne üstlük zorunlu bir sorgulamanýn içinde hissetmesi durumunda yanýtsýz sorular yanýtsýz sorularý, piþmanlýklarsa kaçýnýlmaz piþmanlýklarý kovalayabiliyor (MFD, s. 17). Ne var ki bir yerden sonra, bu umudun ardýnda da koskoca kandýrmacadan, bir kendi kendini aldatmadan baþka bir þey olmadýðýný anlayabiliyorsun (MFD, s.17; vurgular benim, S.K.). 144 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

4 TANKLARIN SENFONÝSÝ Yer alan: Olmazlýk, hayal, çýkýþsýzlýk, imkânsýz, kandýrmaca çerçevesindeki anlatým öyküyü bir yerde statikleþtirmekte, -öyle olmadýðý halde- okurda bir kýsýrdöngü yanýlsamasý yaratmakta, öykünün hýzýyla okuma hýzý arasýnda yakalanan denge bu kýsýmlarda kesintiye uðramaktadýr. Yine zaman zaman anlatýmda duruluðu bozan cümleler M. Levi'nin unutulmaz öykülerinde sorun yaratmaktadýr: Ne var ki mesele -hele hele bir zamanlar o evde yaþadýklarým, hayallerim ve birçok insanla anlaþamamalarým düþünüldüðünde- elbette burada bitmiyordu. cümlesinde ne var ki, elbette kelimelerine baktýðýmýzda birinden birinin gereksizliði görülmektedir. Eski, yýllanmýþ bir aný cümlesinde yýllanmýþ kullanýlýyorsa eskiyi kullanmasýna gerek kalmamýþtýr. umudun ardýnda da koskoca kandýrmacadan, bir kendi kendini aldatmadan baþka bir þey olmadýðýný, cümlesinde kandýrmaca', aldatmaca kelimelerinin art ardalýðý da anlatýmdaki duruluðu bozmaktadýr. M. Levi'nin kelime seçimlerine bu açýdan yaklaþtýðýmýzda pek de ekonomik olmadýðý görülmektedir. Tabii bu da öykünün vurucu gücünü azaltan kusurlardan biridir. Sonuç ne olursa olsun, ben kendi payýma, hiç olmazsa burada anlattýklarýmý, bu yeryüzünde, kimi ayrýntý ve yorumlarýyla en doðru dürüst biçimiyle, üstüne üstlük yalnýz seninle yaþayabileceðimi çok iyi biliyorum. Bu da insana, inan ki, müthiþ bir yalnýzlýk ve terkedilmiþlik duygusu veriyor. Arada sýrada iþimden evime buruk bir sevinçle döndüðüm bir akþam yemeðini bilmem kaçýncý kez ertelediðim, televizyon izleyemediðim, onca sevdiðim plaklarýmý dinleyemediðim, kimden gelirse gelsin, bir telefon sesine muhtaç olduðum zamanlarda da hissediyorum bu korkunç birbaþýnalýk çýkmazýný (MFD, s. 15; vurgu benim, S.K.). 12 Eylül sonrasýnda bireylerde görülen früstrasyon, yalnýzlýk, yabancýlaþma aslýnda hiç de politik bir yerde durmayan Mario Levi'nin öykülerinde derinlere sýzmýþ farklý bir duyarlýkla iþlenmiþtir. Ancak birbaþýnalýk ile yalnýzlýk baþka bir anlam içerse de burada ayný anlamý taþýmakta, bireyin yalnýzlaþmasýný daha açýk bir biçimde vurgulamaktadýr. Þöyle de denebilir, birbaþýna olmayý seçmek yalnýzlýðý doðrudan karþýlar mý? Ayrýca tartýþýlabilir, ama bu öyküde yalnýzlaþma ve giderek de yabancýlaþmaya varan bir olguyu içermektedir. Ben kendi payýma da görülen ben ve kendi kelimelerini beraber kullanmasýysa dilde özensizliðini göstermektedir. Bu tür reel ya da potansiyel tehdit altýndaki ben bilinçli bireyin artýk çevresini hemen hemen tüm diðer insanlar arasýndaki iliþkilerini ilk kez düþünce ve konuþma düzeyinde, bir tür sýcak takibe aldýðý ve tüm olup bitenleri kuþkulu ve güvensiz bir yaklaþýmla izlemeye baþladý- ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

5 SABA KIRER ðý Sonra bu tür iliþkiler sistemi içinde toplanan bilgileri yeniden ve giderek daha da artan bir kuþku, güvensizlik ve kaygýyla yorumlamaya ve deðerlendirmeye baþladýðý gözlenir Daha ileri aþamalarda birey bu deðerlendirmelerin sonuçlarýna göre birtakým kararlar almaya ve bunlara göre düþünmeye, konuþmaya ve hareket etmeye baþlayabilir (PPN, s. 184) Günümüzde gerçek olan pek fazla bir þeyin kalmadýðýný düþünüyorum. Yolcu uçaklarýnýn gökdelenlere kafadan dalmasý gibi korkunç istisnalar bir yana, seks ya da savaþ gibi en somut þeyler bile sanallaþtý, askeri darbeler bile yozlaþtý. Nerde 12 Eylül nerde 28 Þubat! (AÖ, S:51, s. 30) Bu açýklamayla Ýzzet Yasar neredeyse 12 Eylül sürecine özlem duyar. Ancak 28 Þubat'ý getiren süreç 12 Eylül'ün uzantýsýdýr. Ýzzet Yasar, elbette bunu bilir, ama nedense açýmlama gereði duymaz. 12 Eylül'ün yarattýðý 12 Mart'tan farklý olan þeylerden biri de budur. Aslýnda yaþanan depolitizasyon 12 Eylül'ün açýkça görülmesidir. Zira olanlar baþka bir duyarlýkla edebiyata ya da güncel yaþama aktarýlsa da, 12 Mart'ta aydýnlarýn verdiði tepkileri 12 Eylül sonrasý aydýnlarda gözlemleyemeyiz. Bunda elbette 12 Mart'ta daha çok aydýnlarýn, 12 Eylül'deyse daha çok iþçi ve öðrenci kesiminin tutuklanmasýnýn etkisi görülmektedir. 12 Mart'ta aydýnlar hemen her durumda tepki gösterirken, 12 Eylül sonrasý onca kýyýma raðmen aydýnlarýn tepkisiz kaldýðý açýkça görülmektedir. Sýk sýk seyahate çýkýyorduk. Jade bulduðumuz yöntemi dünyanýn en büyük reklam ajanslarýna, sanayi ve hizmet kuruluþlarýna, bilimsel araþtýrma merkezlerine, film stüdyolarýna, yayýnevlerine hatta hükümetlerin gizli servis örgütlerine pazarlýyordu. Bu yolla inanýlmaz bir servetin sahibi olduk. Birlikte tadýlmasý mümkün bütün zevkleri tattýk. Dünyanýn en güzel þehirlerinde yaþadýk, en ünlü müzelerini gezdik, en iyi yemeklerini yiyip en iyi içkilerini içtik, en gizli fuhuþ yuvalarýnýn yasak meyvelerini paylaþtýk. Korkunç gerçek Bangkok'ta bir otelin kral dairesinde, dokuz yaþýnda bir kýzýn bekâretini birlikte bozduðumuz bir gecenin sabahýnda afyon sarhoþluðundan yavaþ yavaþ sýyrýlýrken kafama dank etti: Ben ölünce ruhuma ne olacaktý? Artýk dünyayý yalnýz baþýma geziyorum. Bana ruhumu öldürmenin yolunu gösterecek bir bilge kiþi arýyorum (AÖ, S:39, s. 77). Sömürü olgusunu ruhlar yoluyla anlatan Ýzzet Yasar, bu fantastik öykü yoluyla yaþanan dönemin panoramasýný çýkarýr, aslýnda. Öykü karakterinin nice sonra ayýkmasý kendi ruhunun da elden gideceðini görmesi sonucu ruhunu öldürmeye karar veriþi nihai bir kurtuluþ olarak görülmektedir, burada da. Yani ölüm de yetmez artýk, ruhu da öldürmek gereklidir. Aslýnda bu alegorik anlatým kapitalizmin ruhu nasýl yok ettiðinden çok ruhu nasýl þeyleþtirdiðini 146 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

6 TANKLARIN SENFONÝSÝ göstermektedir. Yaþar bu öyküsünde, hazýr duyarlýlýða hitap edecek unsurlarý kullanarak bunlara dikkat çekmeyi baþarmýþtýr. Öykü kiþisinin yurtdýþýna çýkýþýyla, aslýnda 12 Eylül sonrasýnýn önemli olgularýndan biri olan kaçýþ ý konu etmiþtir. Benmerkezci hazlar, afyon düþkünlüðü, ruhlara yönelerek mistisizme kayýþ kavramlarýný iþleyiþi çalýþkan ruhlarýn neden dikkati çeken bir öykü olduðunun en iyi açýmlayanlarýdýr. Belirsizlik Ben benden bekleneceði gibi aþk fraksiyonundan, o ise devrim fraksiyonundandýr. Aþk devrimi devrim aþký biz birbirimizi çekeriz. Bu da hayatýn ve fiziðin kurallarýna uygun iþler. 12 Eylül öncesine dönmeyiz, popülist politikacýlarý çürüttüðümüz için de üzülmeyiz. Otuz dokuz yaþýndayým, yolun yarýsýný geçtim. Hayatýma giren kadýnlar ve edebiyatçý arkadaþlarým arasýnda kötü bir þöhretim var. Bana sevdiðimin kim olduðunu söyleyin (BKZ, s. 13). Fraksiyon kavramýnýn aþk a ulanmasýyla Ö. Karabulut çarpýcý bir biçimde dönemin en sýk tartýþýlan kavramlarýndan birine gönderme yapmaktadýr. Bununla da kalmaz aþk ve devrim zýtlýðýný kullanarak karþýt kutuplarýn birbirini çekme yasasýnýn yaþanan iliþkilerde nasýl da ortaya çýktýðýnýn açýlýmýný yapar. Erkek illegal bir sevgiliden söz ederken bunun kim olduðunu bilmez. Açmazý sevdiðinin kim olduðunu bilmemesidir. Anlatýcý da olan ana karakterdeki bu belirsizlik aslýnda sevdiðinin politik olmasýyla deðil kendinin apolitik olmasýyla daha çok iliþkilendirilebilir. Devrimci olan karakter onu çok iyi tanýyor ve istediði an onu bulabiliyordur. Oysa ben-anlatýcý bana sevdiðimin kim olduðunu söyleyin istemiyle, aslýnda ben kimim, bilmiyorum sorgulamasýna girer. Devrimci sevgilinin onu her an bulabilmesi kendisinin ise onu bulamayýþý ben her yerdeyim, hiçbir yerde deðilim. Ben-sýnýrý karakteri taþýmaktadýr. Ben-bilinci bozukluklarýnýn temelindeyse, S. Teber'in açýmladýðý gibi bireyin içinde yaþadýðý ortama ve bizzat kendisine yabancýlaþmasý ve hep bir özgürlük yitimi söz konusudur. Bu da bireylerde farklý tepkilere neden olur. Bu tepkilerden biri de, tinsel ve bedensel gücün bütünüyle tükendiði bir anda bireyin total bir inkâra yönelmesi, elinde kalan son özgürlük olanaðýný ve hakkýný kullanarak kendini yadsýmasýdýr. Ö. Karabulut'un öykü karakterinde bu açýklýkla görülmektedir. Bazý durumlardaysa bireyin kendini yok ettiði (Meltem'in Ölüm Duyurusu) dikkati hemen çeker. Astsubayý da gülümsetmeyi baþarmýþtým. Göðsüne yasladýðý çantanýn kopçalarýný açmaya çalýþýrken kimliði hakkýnda merkezden bilgi aldým biraz önce dedi, bir þair olduðu sanýlýyor. Siyasi nedenlerle sabýkalýymýþ. Bazý yazýlarý nedeniyle beþ buçuk yýl tutuklu kalmýþ. Tahliye olduktan birkaç gün sonra sürgün cezasýný çekmek üzere yola çýkmýþ. Bindiði otobüs o benzin istasyonunda mola verdiðinde umutsuzluða kapýlmýþ olacak ki tuvalette bileðini kesmiþ. Ailesi yok. Yarýn bir tutanakla kimsesizler mezarlýðýna defnedilir ve bu konu da kapanýr (s. 20). ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

7 SABA KIRER Ö. Karabulut öykülerinde gördüðümüz yok oluþu, yine belirgin biçimde Uður Özakýncý'nýn öykülerinde de görmek mümkündür. Siyah'taki karakterlere baktýðýmda hem bir yandan neredeyse U. Özakýncý'nýn özyaþamýna paralel geliþmeler bulmakta hem de bir yok oluþa doðru gidiþ görmekteyim. Bu yok oluþ yalnýzca tinsel bir yok oluþ deðil, bedensel bir yok oluþu da imler. Ne yazýk, U. Özakýncý öyküleriyle hep yaþayacak olsa da, Dünyadan vazgeçmedim mi ben/ acýlarýmdan, anýlarýmdan/ saati gelmemiþ bir ölüm gibi/ ayrý mýsýn benden? diyen Sami Baydar'ýn saati gelmemiþ bir ölüm dizesini kendi gerçeði kýlarak ayrý mýsýn sorusunu da anlamsýzlaþtýrarak ayrýlýr, bu dünyadan. Umutsuzluk, Hiçlik 12 Eylül restorasyonun baþlangýç hedefleri düþünüldüðünde, solun gücü büyük ölçüde kýrýlmakla beraber, restorasyonun öngörmediði aktörler sahneye çýkmýþtýr. Bunlar, radikalleþerek Türk-Ýslam senteziyle çizilmek istenen sýnýrlarý zorlayan ve enternasyonalist etkilere açýk bir Ýslami hareket; Kürt hareketi ve entelektüel-bürokratik denetime direnen ve piyasayla iç içe yükseliþe geçen popüler kültür kaynaklý aktörler olarak tanýmlanabilir. 12 Eylül'le yapýlan, toplumun özelikle 1950 sonrasý giderek güçlenen kendi kaynak ve tercihleriyle modernleþebileceðine ve deðiþebileceðine dair özgüvenin ve enerjisinin ciddi biçimde kýrýlmasýdýr (MTSD, s. 582). Yine 1981'de dönüþü olmayan hikâyeler yazan Ýzzet Yasar, Sarnýç adlý öyküsünde: Bütün aklýmda kalan, aradýðým insanýn yaþarken iliþki kurabildiðim tek insan olduðuydu. büyük bir umutsuzluk bir hiçlik içindeydim. O zaman aradýðým insanýn mutlaka kalede, örülmüþ bir duvarýn içinde gizli bir kapýnýn ardýnda, bir mahzende ya da buna benzer bir yerde olabileceði aklýma geldi. önemli deðil. Ben yalnýzlýða alýþýðým þimdi tek acým, ölmüþlerden birine aþýk oluyorum galiba. Uzun sarý saçlý ince bir nedime bu (TE, s. 99). M. Levi öykülerinde gördüðüm yalnýzlýk Ýzzet Yasar'da da görülmekte, ancak bu yetmiyormuþ gibi bir de ölüye âþýk olmak gibi sayrýlý bir durumu açýða çýkartmaktadýr, Ý. Yaþar. 12 Eylül sonrasý merkezi bürokrasi araçlarý, yeni oluþan kitle kültürü, içi boþaltýlan toplumsal kurumlar, býrakýnýz yapsýnlar býrakýnýz geçsinler politikasý karþýsýnda birey kendini daha güçsüz, çaresiz hissetmiþtir. Bu ortamda birey entelektüel beklentilerini doyuramayacaðýný, kültürel amaçlarýna ulaþamayacaðýný her gün biraz daha yakýndan anlamýþtýr. Bu durumda bireyin kendisini geliþtirmek ve çoðaltmak olanaklarý hemen hemen tümüyle ortadan kalkmýþtýr. Bu koþullarda da yaþam anlamasýzlaþmakta, insan hiçleþtiðini, þeyleþtiðini hissetmektedir. Kültürel, moral, tinsel boþluk yaþamý dayanýlmaz boyutlarda olumsuzlaþtýrmaktadýr. Bu toplumsal psiþik karmaþa bireyin içinde yaþadýðý topluma karþý duymasý gereken güveni bir 148 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

8 TANKLARIN SENFONÝSÝ kez daha sarsmakta ve bu süreç bireyin hýzla her alanda kendisini yalýtmasýna yol açmaktadýr. Toplum ve diðer insanlarla saðlýklý iletiþim kurma olanaðýný giderek yitiren birey bu konumuyla da kalmayýp sonunda kendi kendine de yabancýlaþmaktadýr. Mario Levi'nin eser adlarý: Madam Floridis Dönmeyebilir, Bir Þehre Gidememek, Özcan Karabulut'un eser adlarýysa: Hüzünle Bazý Günler, Baþtan Sona Yalnýzlýk, Belki de Kaybeden Zaman, burada görülen açýk ya da örtük duygulardaki olumsuzluðu, umutsuzluðu rastlantýsallýkla yorumlayamýyoruz. Bunu daha çok dönemin edebiyat evrenine yansýmalarý olarak deðerlendirmek gerekir. Birbirinden uzak mekânlarda yaþayan, farklý damarlardan beslenen, üsluplarýyla ayrý yerlerde duran bu iki yazara baktýðýmda dönemin yarattýðý sýkýntýlara benzer biçimde maruz kaldýklarýný eser adlarýna sýzan kederden de anlaþýlmaktadýr. Ekonomik Zorluklar II. Dünya Savaþý'ndan sonra yaygýn olarak kullanýlan Keynesgil politikalar terk edilmiþ, onun yerine piyasaya müdahale etmeyi kýnayan Friedmann gibi iktisatçýlarýn baþýný çektiði, liberal ekonominin ilkeleri egemen olmuþtur. CHP'nin ara seçimleri kaybetmesinden sonra Süleyman Demirel baþkanlýðýnda kurulan yeni hükümet Demirel'in müsteþarý olan Turgut Özal'ýn katkýlarýyla ünlü 24 Ocak kararlarýný çýkartmýþtýr. Kararlarý hazýrlayanlarýn iddiasý Türkiye'nin liberal ekonomiye girmesidir. Bu yeni ekonomik politikanýn baþlýca amaçlarýysa, ekonominin dýþ ticarete açýlmasý, yabancý sermayenin özendirilmesi, dýþ satýmýn artýrýlmasý, ekonomide devlet sektörünün daraltýlmasý, devlet müdahalelerinin minimuma indirilmesi, özel kesimin sermaye birikiminin özendirilmesi ve desteklenmesi, nihayet piyasa mekanizmalarýnýn özgürce iþlenmesinin saðlanmasýydý. Bu politikalarýn emek geliri üzerinde büyük bir baský yaratmasý iþçi ve memur kesiminde önemli bir rahatsýzlýk yarattý. Sonuçta 24 Ocak kararlarý 12 Eylül sonrasý pekiþtirildi. '12 Mart yazarlýðýnýzda nasýl bir rol oynadý? sorusuna: -Sonraki dönem Almanya'ya gittim. Daha doðrusu Almanya'ya gitmedim, Türkiye'den gittim. 12 Mart bazý öykülerimde yer aldý. Gençtim, gençlerin arasýndaydým ve Türkiye'de hýzlý bir gerilim yaþanýyordu. Onlarý yazma sevdasýna kapýldýðým da oldu Önemli geçiþlerin yaþandýðý bir dönemdi, dýþarýdaki dünyayý nasýl tasvir edersiniz? sorusuna da -12 Eylül darbesinden kurduðum Derinlik Yayýnlarý da nasibini aldý. Anadolu'da kendi kendime ulaþtýðým, okurum olan yüz kiþiden kimse kalmadý. O dönem yüzlerce insan o kadar çok acý çekti ki, Derinlik Yayýnevi'nin sonunu 12 Eylül'e baðlamak gelmiyor içimden. Ankara'daki ikinci evi sattým, borçlarý ödemeye çalýþtým. O zaman Türkiye'de bir faiz sevdasý baþladý. Bir arkadaþýmdan yüz lira alamaz oldum, çünkü Kastelli'ye yatýrabilir ve para kazanabilirdi. cevabýný vermektedir. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

9 SABA KIRER Necati Tosuner ile Dönem Ruhu Üzerine Söyleþi de Nida Nevra Savcýlýoðlu'nun sorularýna 12 Mart'tan 12 Eylül'e açýklamalarda bulunan Necati Tosuner dönemin ayný zamanda ekonomik çýkmazýný vurgular. Bu ekonomik sorunlar U. Özakýncý'nýn öykülerine de yansýr. Dolapta kalan son yiyecekleri atýþtýrýp açlýðýmý bastýrdým. Beyaz vazoya biraz taze su kedime de sevdiði krakerlerin son paketini alýp yeniden salona geçtim. Dolap boþalmýþ, kedimin krakerleri iyice azalmýþ ve taze su da neredeyse bitmek üzereydi. En kýsa zamanda birkaç kuruþ kazanamazsam param da bitmek üzereydi (S, s. 30). U. Özakýncý, öykülerinde 12 Eylül sonrasý yaþantýlarý aktarýr. Onun bu içtenliði kýsa süren yaþamýnda öykülerine olabildiðince aðmýþ, bu da öykülerinin baþarýsýný saðlamýþtýr. Özellikle öykülerinin kurgu mantýðý, nihayetinde çarpýcý sonlar U. Özakýncý'nýn öykü gücünü görmek açýsýndan önem taþýmaktadýr. haberin yanýndaki fotoðrafta fabrika kapýsýndan kendini dýþarý atan bir iþçi alevler içinde objektife koþuyordu. (S, s. 38). kolu fazla incitmemeye çalýþarak duvarýn dibine usulca býraktým, azý diþlerimin yaptýðý iz yerlerinden fýþkýran küçük, siyah kan damlacýklarýný gördüm en son. Kuyruðumu yine utançla bacaklarýmýn arasýna kýstýrarak baþým önde, ve doðrusu düþünceli bir biçimde, mahallenin derinliklerine doðru, çember çeviren çocuklara filan aldýrmadan daldým. Ýþte, orada kendi kendime söz verdim; bir daha açlýktan ölsem bile cezaevi çöplüðünden tek bir lokma yemeyecektim (GKY, s. 5). 12 Eylül sürecini bir köpeðin aðzýndan bize aktaran A. Yýldýz, cezaevi gerçeðini cezaevinin çöplüðü yoluyla açýða çýkarýr. Ekonomik zorluklar yalnýzca insana ait bir sýkýntý deðildir. Sokak köpekleri de bu sýkýntýlardan nasibini almýþ, bununla da kalmamýþ 12 Eylül sürecinin gerçekleriyle yüzleþmek zorunda kalmýþtýr Artvin doðumlu öykücü-eleþtirmen Ahmet Yýldýz, arasýnda cezaevinde yatmýþ, 12 Eylül sonrasýnda eserlerini vermeye baþlamýþtýr. Köpeðin anlatýmýyla verilen bu gerçek geleceðe dair ütopya yitiminin dýþýnda günlük yaþama dair ütopilerin de bir bir yok oluþunu sergilemektedir. A. Yýldýz'ýn metinlerinden çýkarsanan, 12 Eylül süreci bugün hâlâ edebiyattaki derin etkilerini sürdürmektedir. Ancak, A. Yýldýz öykülerinde gördüðümüz þematik yaklaþým aslýnda öykü ruhunu zedeleyerek estetik tutumdan uzak bir yerde konumlanýr. Bu da elbette A. Yýldýz'ýn edebiyatta yakalayabileceði olanaklarý yok etmekte, olasý açýlýmlara açýkça görünür zararlar vermektedir. 150 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

10 TANKLARIN SENFONÝSÝ U. Özakýncý'nýn iþçi alevler içinde objektife koþuyor ironisindeki baþarýyý A. Yýldýz'ýn kolu fazla incitmemeye çalýþarak duvarýn dibine usulca býraktým cümlelerinde göremeyiz. Köpek öyküsünün sonuna baktýðýmda olayýn psikolojisinin yaratýlamadýðýný, çöplük yoluyla verilen durumda içtenliðin ve sýcaklýðýn yakalanamadýðý görülmektedir. Kadýn Ýmgelemi Kendi çaðdaþlarýnýn çapraþýk, aksak ve pürüzlü bir üslubu var diye nitelendirdiði romanlarýyla dikkat çeken Halide Edib Adývar'a bugün baktýðýmýzdaysa anlatýmýnda, Osmanlýca kelimelere karþýn duruluk görülmektedir. Süslemelerden ve abartýdan uzak yaklaþýmýyla ele aldýðý aþk, kadýn psikolojisi konularýysa savaþ döneminin sancýlarýnýn daha rahat görülmesini saðlar Haziran'ýnda Ýkdam gazetesinde yayýmlanmaya baþlanan Ateþten Gömlek ertesi yýl kitaplaþtýrýlýr. Adývar'ýn Sakarya Ordusuna atfettiði bu kitap seksen üç yýl sonra da taþýdýðý tarihsel deðeriyle önemini korumaktadýr. --- Ýngiliz askeri evinizi istiyor, hemen çýkmalýsýnýz, dedi. Benden korku ve isyan bekledi. Taþ gibi idim. Kapýyý açtým. Bir þey söylemeden yukarý çýktým, bir bohça yaptým, çýktým, yürüdüm. --- Lisan bilmez, cahil karý gitsin, nezakete alýþýk deðildir. Türk kadýnýn azametini çekemeyenlere, yerde sürdürenlere karþý ordumuz ayný ihtirasla ceza etmeyi istemeyecek mi? (AG, s. 59) Bir Osmanlý sýnýfý var ki çoðunluk erkekler tarafýndan ihmal edilir. Osmanlý kadýnlarý, diyen ( ) da milli mücadeleye katýlan ya vatanýmýzý kurtaracaðýz ya da sizinle birlikte hep beraber öleceðiz mücadelesi veren H. Edib Adývar'ýn edebi serüvenini sonrasýnda yükselten Suat Derviþ, Nezihe Meriç, Adalet Aðaoðlu, Leyla Erbil, Sevim Burak, Füruzan, Sevgi Soysal, Oya Baydar, Tomris Uyar, Tezer Özlü, Ýnci Aral, Latife Tekin, Aslý Erdoðan ve burada adlarýný sayamadýðým katkýlarýyla edebiyatýmýzý zenginleþtiren yazarlardan biri de Zeynep Aliye'dir. 12 Eylül süreciyle baþka bir duyarlýlýða dönüþmüþ olsa da, kadýna olan bakýþ ayný kaldýðý için geçen zamana karþýn büyük bir deðiþiklik göstermez, kadýn imgelemi. 12 Eylül'ün yansýmalarý Z. Aliye'nin Sorgu adlý öyküsünde: Anlat bakalým! Hangi örgüttensin? Akþamlarý gençlerle ne toplantýsý yapýyorsun! Dokunulmaz alanlar: Mutlak koruma-1982 Anayasasý'na göre þunlardýr. (Mad. 15/2) I. Kiþinin yaþama hakký, maddi ve manevi varlýðýnýn bütünlüðü, dokunulmazdýr. II. Kimse din, vicdan, düþünce ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayý suçlanamaz. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

11 SABA KIRER III. Suçluluðu mahkeme kararýyla saptanýncaya kadar kimse suçlu sayýlamaz. Bu ilkeler insan haklarýnýn sert çekirdeði olarak da nitelendirilir. Bu ilkelerin deðeri her zaman, her yerde ve herkes için geçerli olmalarýndan ileri gelir (ÖH, s ). Sorgu öyküsünde geliþen durumsa suçluluðu mahkeme kararýyla saptanýncaya kadar kimse suçlu sayýlamaz maddesini geçersiz kýlmaktadýr. Öykü sonuna geldiðimizde Baþkomiser okuyor kâðýdý. alakat tetkikiniz geldi. Serbestsiniz. diyor. Kararýysa öykü kiþisinin nedensiz sorgusuna açýklýk kazandýrýr. O bir kadýn ve bir erkeðin sorduðu soruyla ilgili yorumlara giremez. Apansýz þiddetli bir tokat patlýyor suratýnda abisi: Bir daha bana ahkâm kesmeye kalkma. Baþýný salla yeter. Sarsýlýyor Zülal. Sendeleyecek. Tutunmalý. Aðlamamalý. Kadýnýn gözyaþlarý erkeðin öfkesini çoðaltýr yalnýzca. Baþýný çevirmeli, dik dik bakmamalý adamýn yüzüne; gözlerini kaçýrmalý (VK, s. 22). Sorgu karþýsýnda kadýnýn: Sendelemeden, aðlamadan, baþýný dik tutarak, onurunu korumaya çalýþtýðýný göstermektedir. Ülkenin politik ekonomik hiçbir sorununu bilmiyor Deðil mi kocaman bir gülücük, özellikle de bakýþlarýna. Bakýþlar insanýn aynasýdýr. Aptal diyebilirler, hatta oynak bir kadýn diyebilirler. Bu terörden, anarþiden, örgütten falan anlamaz diyebilirler (VK, s. 23). H. Edib Adývar'ýn peçeli karakterlerine karþýn, Z. Aliye öykülerinde peçenin olmadýðý görülür, açýkçasý. Ancak hâlâ kadýnlara giydirilen, ama görünmeyen bu nedenle de daha tehlikeli bir baþka peçe vardýr. Z. Aliye Sorgu da kadýnlarýn yaþadýðý bu görünmez peçe dramýný konu edinir. Emniyet güçleri ile karþýlaþtýrdýðý baba otoritesi arasýnda hiçbir farkýn olmadýðýný göstermektedir, bu yöntemle. Yazar Sorgu'da kadýn olmanýn dayattýðý toplumsal rolü iç monolog ve bilinçakýþý yoluyla açýmlar. Aþk, Güz ve Tank Savaþ güzeldir, çünkü gaz maskeleri, korkutucu megafonlar, alev makineleri ve tanklar aracýlýðýyla insanýn, boyunduruk altýna alýnan makine üzerindeki egemenliðine gerekçe kazandýrýr. Savaþ güzeldir, çünkü insan bedenin o düþlenen konumunu, metalleþtirilmesi konumunu kutsayarak gerçeðe dönüþtürür. Savaþ güzeldir, çünkü çiçekler açan bir çayýrý mitralyözlerin ateþten orkideleriyle zenginleþtirir. Savaþ güzeldir çünkü, tüfek ateþini, top atýþlarýný, ateþin kesildiði anlarý, parfüm ve çürüme kokularýný tek bir senfoni halinde birleþtirir. Savaþ güzeldir, çünkü büyük tanklarýnki, geometrik uçak filolarýnki, yanan köylerden yükselen duman helezonlarýnki gibi yeni mimari biçimler ve daha pek çok þeyler yaratýr (P, s. 69). 152 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

12 TANKLARIN SENFONÝSÝ Walter Benjamin, faþizmin politikayý nasýl estetize ettiðini tanklarý örnek vererek açýmlar. Bu açýmlamayý Türkiye öykülerinde de farklý farklý durumlarýn aktarýmýyla görebilmekteyiz; bu öykülerde insanýn yýkýmýný yine bir insan gerçekleþtirmektedir, açýkça. Bu da kendine yabancýlaþan insanýn nihai durumudur. Çayýmýz demlenmiþ ve sen bardaklarý doldurmaya baþlamýþtýn. Uçuþan buharlar ellerini örtmüþtü. O sýrada, ötüþlerinin yarýsýný balkonumuza, yarýsýný tanklarýn üstüne döken kuþlar geçiyordu çay tepsisinin ýþýltýlý gümüþünden. Kulaklarýmda çýnlayan tank homurtularýný, dudaklarýmý yoklayan trompet ürpertilerini, adýmlarýma sinen postallarýn aðýrlýðýný ve bakýþlarýmý bulandýran mektupsuzluðu buralarda zaman zaman herkese anlatýyorum ama, o kuþluk vaktinden ve senden hiç söz etmiyorum (ÖZG, s ). Öyküde geçen tank, kuþ, trompet, postallarýn aðýrlýðý, mektupsuzluk, kuþluk vakti kelimelerine tek tek çýplak olarak baktýðýmýzda askeri otoriteyi tanýmlayacak simgeler olduðunu görmekteyiz. Bu yanýyla H. A. Toptaþ, anlattýðý aþk hikâyesinden çok baskýlanmýþlýðýn yarattýðý psiþik bir durumu sergiler, bu öyküsünde. Çay tepsisindeki kuþlar yoluyla da öykü karakterinin özgürlük istemini açýða çýkartmaktadýr. Hatýrladýðým kadarýyla, her þey metnim için bir malzemedir diyen Toptaþ'ýn öykülerinde kavramlarýn iþlevselliði, üslubunun en belirgin özeliklerinden biridir. Nedense ikide bir, gözümün önünde parlayýp sönüyordu Müzeyyen'in ayaklarý. Gürüldeyen sobayý düþünüyordum, bir de bunun çevresinde belirip yiten pembemsi bilekleri. Derken önümde bir karaltý gördüm. Bunu görünce kollarýma can geldi sanki. Dirim diye düþündüm isteðe de baðlý biraz. Öyle ya, iri, kara, koruyucu býyýðýmdý benim. Ýnlemeyi kesti önce hýrsla homurdanmaya baþladý. Sonunda çok sürmedi karaltýya ulaþmam. Küreðim bir metale çarptý, ben de ürperdim çýkan sesle. Bir tanka çarpmýþtým. Ne kadar da evden uzaklaþmýþým diye söylendim bir zaman. Güz baþlangýcýndan beri buradaydý tank, sokaðýn öbür ucundaydý. Küçük pencereyi parmaklarýmýn ucuyla temizledim. Asker iri ifadesiz gözlerini açtý. Ve bana uzun uzun baktý (KA, s. 71) 12 Eylül süreci, 1974 doðumlu Faruk Duman üzerinde daha küçük yaþlarda etkisini göstermiþtir. Tabii bu da onun öykülerine arý bir biçimde sýzmaktadýr: Güz baþlangýcýndan bu yana buradaydý, anlatýmýyla güz'ü iki farklý anlamda kullanýr, F. Duman. Güz: 12 Eylül'le baþlar. Bu baský süreci ardýndan tank gelir yerini alýr. Hem de güz imgeseldir. Ölümü çaðrýþtýrýr. Doðanýn ölümü de bu mevsimde gerçekleþir. F. Duman güz kavramýný asýl ve yan anla- ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

listesine eklendi, o kadar. *

listesine eklendi, o kadar. * 12 Eylül ve Öyküleri Üzerine H ü r r i y e t Y a þ a r Kuþbakýþý Bizim kuþaðýmýzýn en iç karartýcý çaðrýþýmlarýný taþýyan bir kýrýlma noktasýnýn adý Çocuklarý siyasal olaylarýn içinde olduðu için, kulaklarý

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 15 Ocak 2012 Pazar Schelling, kendinde-þey'in yokluðunun temsili olarak gördüðü Gerçek veya Numenal'i doðanýn sonsuzluðuyla

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI VII SANAT KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

deneme (Keyfî seçilmiþ kitaplar için yayýnlanmamýþ önsözler) Editör: Yekta Kopan Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar

deneme (Keyfî seçilmiþ kitaplar için yayýnlanmamýþ önsözler) Editör: Yekta Kopan Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar Çiðdem Çalkýlýç Özlem Denli Nursel Duruel Can Eryümlü Levent Gönenç Murat Gülsoy Ömer Ýzgeç Adnan Kurt Hande Öðüt Nazlý Ökten Çaðkan Sayýn Akýn Sevinç

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aðustos 2003 Sayý: 416 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan

Detaylı

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL Allah Senden Razý, Sen Allah tan Aydýnlanma Yolunda Ýnsan 2 K Kitap ve Kadýn ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:484 Nisan 2009 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

Yaratýcýlýk kavramý/sorunu postmodernizmle birlikte sorgulanmaya baþlandý. Metnin gerçeklikle iliþkisini hedef alan postmodern

Yaratýcýlýk kavramý/sorunu postmodernizmle birlikte sorgulanmaya baþlandý. Metnin gerçeklikle iliþkisini hedef alan postmodern Dosya Öyküde Yaratýcýlýk Yaratýcýlýk kavramý/sorunu postmodernizmle birlikte sorgulanmaya baþlandý. Metnin gerçeklikle iliþkisini hedef alan postmodern yaratýlar, yaratýcýlýðýn ne olduðunu, biçimle olan

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı