T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayısı: 7/13936 Bakanlar Kurulu ları Kampanya döneminde mübayaa edilen yemeklik zeytinlerden dahili tüketimden arta kalan miktarının ihracı suretiyle değerlendirilmesi görevinin Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine verilmesi hakkındaki ilişik 'ın yürürlüğe konulması; Ticaret Bakanlığının 24/3/1977, 11/8/1977 tarihli ve 15-VII , sayılı yazılan üzerine, 2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 14/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A. Ş. EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı Dr, S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakam S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı O. ASİLTÜRK K. İNAN Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3209

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Orman Bakanı S. SAVCI Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR Kültür Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T KAPANLI (14/9/1977 Tarih ve 7/13936 Sayılı namenin Ekidir.) Madde /77 Kampanya döneminde Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından mübayaa edilen yemeklik zeytinlerden dahili tüketimden arta kalan miktarının ihracı suretiyle değerlenedirilmesi görevi, 2834 sayılı Kanunun 17. maddesinin (c) fıkrası gereğince mezkûr Birliğe verilmiştir. Madde 2 Bu ihracattan doğacak zararlar Hazine tarafından karşılanır. Madde 3 Bu Karan Ticaret ve Maliye Bakanları yürütür. Sayısı: 7/13938 Madde politikasının takibi ve fiyat istikran yönünden piyasanın düzenlenmesi amacıyla İhracatçı Birliklerin statülerinde değişiklik yapılması hakkındaki ilişik karar'ın yürürlüğe konulması; Ticaret Bakanlığının 9/9/1977 tarih ve /5871 sayılı yazısı üzerine, 3018 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 22/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMIREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A. Ş. EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Millî Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTURK Maliye Bakanı V. N. MENTEŞE Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Dr. A. O. GÜNER C. GÖKÇEK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı V. M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Kültür Bakanı A. AKYOL En. ve Tabi! Kay. Bakanı K. İNAN Orman Bakanı S. SAVCI Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLI İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR (22/9/1977 Tarih ve 7/13938 Sayılı namenin Ekidir.) Madde sayılı Kanun 'un 7. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak; istanbul Huıoubat - Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği, Türkiye Tiftik ve Yapağı ihracatçıları Birliği, İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği, Türkiye Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatçıları Birliği, Türkiye Kuru Meyve İhracatçıları Birliği, İzmir Pamuk İhracatçıları Birliği, İzmir Hububat - Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3210

3 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Birliği, Türkiye Zeytinyağı ve Nebati Yağlar İhracatçıları Birliği, Garp Vilâyetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği, Cenup Vilâyetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği, Mersin Hububat - Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği, Çukurova Pamuk İhracatçıları Birliği, Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçıları Birliği, Antalya İhracatçılar Birliği, Doğu Vilâyetleri Canlı Hayvan Madde ve Mahsulleri İhracatçıları Birliği, Van İli ve Çevresi Canlı Hayvan Madde ve Mahsulleri İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Tütün İhracatçıları Birliği, Erzurum İli Canlı Hayvan Madde ve Mahsulleri İhracatçıları Birliği, Ağrı İli Canlı Hayvan Madde ve Mahsulleri İhracatçıları Birliği, İğdır Canlı Hayvan, Pamuk, Yün, Yapağı, Yaş Sebze İhracatçıları Birliği Statülerine aşağıdaki madde eklenmiştir: «EK MADDE 1 Madde politikasının takibi ve fiyat istikran yönünden, piyasanın düzenlenmesi ve Birliğin diğer amaçlarının gerçekleştirilmesi gayesiyle Yönetim Kurulurca alınacak ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kararlar çerçevesinde, Birliğin iştigal konusuna giren maddelerin ihracı sırasında, bu maddelerin beher kilosundan veya kıymetinden alınacak paralarla ayrıca bir Fon teşkil edilebilir. Ticaret Bakanlığı, fonun kuruluşu, işleyişi, esaslarının tesbiti ve değiştirilmesi hakkında gerektiğinde Birliğe talimat verebilir. Fon için tahsil edilecek paralar, ayrı bir hesapta toplanır. İhracatından fon tahsil edilen madde birden fazla Birliğin iştigal konusuna giriyorsa, alınan paraların bunlardan birinde toplanmasına Ticaret Bakanlığı karar verebilir sayılı Kanuna tabi Tarım Satış Kooperatifleri ve bunların Birliklerinin destekleme yoluyla aldıkları maddelerin ihracında bu fona para Ödeyip ödemiyecekleri hususunda karar vermeye Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Fon, Yönetim Kurulunun ı ve bu ın Ticaret Bakanlığınca Onaylanması veya doğrudan talimat verilmesi üzerine, Fona konu olan maddenin üret'mi, alım, satım ve ihracının düzenlenmesi, pazarlanmasının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için kullanılır.» Madde 2 Yukarıdaki Birliklerin statülerinde yer alan üyelik görev ve taahhütleri maddesine «Konulmuş ise Fonu zamanında ve muntazaman ödemek» cümlesi eklenmiştir. Madde 3 Adı geçen Birliklerin statülerindeki Yönetim Kurulunun görevleri maddesine «Yönetim Kurulu gerektiğinde ek madde (1) ile ilgili ları almakla yetekilidir.» İbaresinin ilâvesi uygun görülmüştür. Madde 4 Türkiye Zeyetinyağı ve Nebati Yağlar İhracatçıları Birliği Statüsünün Ek: 1. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 5 Türkiye Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatçıları Birliği Statüsünün; 40. maddesinin (d) bendi. 44. maddesinin (c) bendi. 45. maddesi, yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 6 Bu yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 7 Bu hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütür. Yönetmelikler Gümrük ve Tekel Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinde yapılan Değişikliğe İlişkln Yönetmelik MADDE 1 3/2/1973 günlü Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin «Zat eşyası» nın tanımı ile ilgili maddesinin kürk mantoya ilişkin; Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 3211

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: «Diğer taraftan yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen kadın yolcuların beraberlerinde getirdikleri manto, kap, etol, yaka ve manşon gibi, kürk mamullerine muaflık uygulanmasında aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur. 1 Kadın yolcuların kürk manto veya kap'larından bir adedi, kendilerine muafen verilir. Eğer bu yolcu daha önce Türkiye'den, Yönetmeliğin 1124 üncü maddesinde belirtildiği şekilde, beraberinde kürk manto ve kap götürmüş ise, ayniyetleri uygun olmak şartiyle bunlar ve dışardan aldığı bir kürk manto veya kap, muafen ithal olunabilir. 2 Yabancı kadın turistler ile Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi şumulüne giren kimselerin ailelerin getirecekleri kürk manto, kap ve etoller miktarlarına bakılmaksızın zat eşyası muaflığından yararlandırılır. 3 Türkiye'ye yerleşmek üzere gelen Türk ve yabancıların ailelerinin ilk gelişlerinde beraberlerinde bulunan kürk manto, kap ve etoller de, bunların keza adediyle bağlı kalınmaksızın muaflıktan yararlandırılır. 4 Yukarda sözü edilen 1 inci fıkranın uygulanmasında etol, kürk konfeksiyon sanayiinde, alışık olduğu üzere, boyu 1,75, arka genişliği 0,40, uç genişlikleri 0,30 metre olan kürk mamulünü ifade eder. Boyu ve eni bu ölçülerden fazla olan kürk mamulü, kürk manto veya kap işlemine tabi tutulur. Eni bu ölçülerden fazla, buna karşılık boyu bir miktar noksan veya bunun aksi olan kürk mamulünün yüz ölçüsü (1.075x030) dan yüksek bulunmadığı ve mamul etol olarak kullanılabilecek biçimde olduğu takdirde, etol sayılarak işlem görmesi gerekir.» paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İstanbul Üniversitesinden : İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 12. ve 16. maddesini değiştiren Yönetmelik Madde 1 İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12 Ön Lisans dersleri aşağıda gösterilmiştir. Bu derslerin karşılarında o dersin haftalık ders, uygulaması ve laboratuvar uygulaması saatleri ve yarıyıl sayısı yazılıdır. (xx) 1 2 YARIYIL DERS PROGRAMI H A F T A D A A S SAAAAT T Ders Laboratuvar Dersin Adı Ders Uygulaması Uygulaması Yarıyıl Genel Matematik Denel Fizik Genel Anorganik Kimya Teknik Resim 4 2 Yabancı Dil (xxx) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 3212

5 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : YARIYIL DERS PROGRAMI H A F T A D A A S S A A A T Dersin Adı Ders Laboratuvar Ders Uygulaması Uygulaması Yarıyıl Genel Organik Kimya Genel Fizikokimya Analitik Kimya Makine Bilgisi Elektrik Bilgisi Devrim Tarihi (xxxx) Yabancı Dil , 1/2 1. 1/2 6 (Yaz) (xx) FKB öğrencileri için Genel Kimya haftada 4 saat ders, 4 saat laboratuvar uygulaması 2 yarıyıl olarak yapılır. (xxx) (xxxx) Yabancı Diller Okulunda okutulduğu kadar. Üniversitede okutulduğu kadar. Madde 2 İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 16 Lisans ve Mühendislik dersleri aşağıda gösterilmiştir. Bu derslerin karşılarında o dersin haftalık ders, ders uygulaması, laboratuvar uygulaması saatleri ve yarıyıl sayısı yazılıdır. Cetvellerin altında tavsiye edilen dersler gösterilmiştir, öğrenciler bu derslerden alıp başarı sağladıkları takdirde kendilerine ayrıca bir belge verilir. 5 6 YARIYIL LİSANS (KİMYAGERLİK) VE MÜHENDİSLİK DERS PROGRAMI H A F T A D A A S S A A T Ders Laboratuvar Dersin Adı Ders Uygulaması Uygulaması Yarıyıl Fizıko Kimya Analitik Kimya Organik Kimya Lab. T. 1 2 Teknik Mekanik Elektro Kimya Organik Kimya Bab. Uyg. 9 2 Çekirdek Kimyası Organik Kimya Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3213

6 Serî»: 6 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: YARIYIL LİSANS (KİMYAGERLİK) DERS PROGRAMI H A P T A D A S A r~ Ders Laboratuvar Dersin Adı Ders Uygulaması Uygulaması Yarıyıl Anorganik Sınai Kimya 2 1, 1/2 1. 1/2 2 Organik Sınai Kimya /2 1, 1/2 2 Biokımya İlâç Fabrikasyonu 1 2 Besin Kimyası Kolloid Kimyası A A T 7 8 YARIYIL MÜHENDİSLİK DERS PROGRAMI Anorganik Sınai Kimya /2 1, 1/2 2 Organik Sınai Kimya 2 1, 1/2 1, 1/2 2 Kimya Mühoa. Termodinamiği 2 2ı Temel Mekanik Operasyonlar 2 1, 1/2 1. 1/2 1 (Kış) Temel Termik Operasyonlar /2 1, 1/2 1 (Yaz) Temel Prosesler 1 1, 1/2 2 Metallurji 2 1, 1/2 2 Ölçü Ayar Tekniği /2 2 İşletme Ekono. ve Muha. 2 2 Proje Sınaî Stokimetri , 1/2 9 TAVSİYE EDİLEN DERSLER Kimya Tarihi 1 2 Makromolekül Kimyası /2 2 Korrozyon ve Korunma 2 2 Tekstil Kimyası 1 1, 1/2 2 Petrokımya 2 2 Petrol Rafinasyonu 1 2 Boyar Madde ve Boyama Tekniği Yakıt Kimyası 2 1, 1/2 2 Plastik Maddeler Sanayii /2 2 Su Teknolojisi 1 2 İstatistik 2 2 Ekonomi 2 2 Madde 3 Bu Yönetmem; değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 3214

7 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Ege Üniversitesinden: 10/7/1962 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ek Yönetmelik Madde 1 10/7/1962 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin, 5/10/1968 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ek Yönetmelikle değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 27 Öğrenciler istedikleri sınav döneminde, istedikleri derslerden sınava girmekte serbesttirler. Birinci sınıfta okuyan öğrenciler hazırlayıcı dersleri almaları gereken 2 sömestrelik bir süre doldurduktan sonra Fakültemiz ikinci sınıfına kaydedilirler. Ancak bu öğrenciler FKB dersleri için Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler ve FKB derslerini başardıktan sonra diğer derslerin sınavlarına girebilirler. Madde 2 Bu ek Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu ek Yönetmeliği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür. Urfa Valiliğinden: Tebliğler VALİLİK YASAKLAMASI Urfa İli hudutları dahilinde kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak üzere yollara, duvarlara, direklere ve trafik işaret levhaları üzerine her ne şekilde olursa olsun yazı yazılması, resim yapılması veya yapıştırılması, afiş, döviz, ve pankart asılması Valiliğimizce kamu ve trafik düzenini bozucu, kişileri küçük düşürücü, afiş asma rekabeti yüzünden şahsıların can ve mal emniyetini ihlâl edici ve çevre görünümünü bozucu görüldüğünden; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ncu maddesinin C-Ç-E fıkralarıyla 11 nci maddesinin A ve C bendi ve 66 nci maddelerine istinaden yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 1490 sayılı Kanunla değişik 526 nci maddesi gereğince cezaî takibat yapılacaktır. Muğla Valiliğinden: VALİLİK YASAKLAMASI Muğla İli hudutları dahilinde kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak üzere yollara, duvarlara, direklere ve trafik işaret levhaları üzerine her ne şekilde olursa olsun yazı yazılması, resim yapılması veya yapıştırılması, afiş, döviz ve pankart asılması Valiliğimizce kamu ve trafik düzenini bozucu, kişileri küçük düşürücü, afiş asma rekabeti yüzünden şahısların can ve mal emniyetini ihlâl edici ve çevre görünümünü bozucu görüldüğünden; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. cu maddesinin C-Ç-E fıkralarıyla, 11. maddesinin A ve C bendi ve 66 maddelerine istinaden yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 1490 sayılı Kanunla değişik 526. cı maddesi gereğince cezaî takibat yapılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3215

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Malatya Valiliğinden : VALİLİK YASAKLAMASI 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesinin C-Ç-E ve 11. maddesinin A ve C fıkralarının verdiği yetkiye dayanılarak Malatya İli hudutları dahilinde aşağıdaki hususlar yasaklanmıştır: sayılı Kanunun düzenlemiş olduğu seçimlerle ilgili esas ve şekiller saklı kalmak üzere Türk Ceza Kanununun değişik 537. maddesi dışında bulunup özel mülke konu teşkil eden bütün gayrimenkullere, onun mütemmimcüzlerine ait duvarlara, veya çevre duvarlarına; yollara, kavşaklara, trafik işaret levhalarına, elektrik ve telefon direklerine ve reklam levhalarına yazı yazılması veya resim yapılması veya yapıştırılması, 2 Şehir ve kasabalarda belediyelerin, köylerde köy muhtar ve ihtiyar heyetlerinin önceden tespit edilen yerler dışında afiş yapıştırılması, 3 Mahiyeti suç teşkil eden döviz, afiş ve pankartların yukarıda sayılan yerlerden birine asılması; Can ve mal emniyeti, huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amaciyle yasaklanmıştır. 4 Bu tedbir ve yasağa uymayanlar ve yukarıda sayılan yerlere yazılmış, yapıştırılmış veya asılmış, yazı, resim, afiş, pankart ve dövizleri derhal silip temizlemeyen, kaldırmayan, hakiki ve mülki şahıslar (Mülk sahipleri veya o yerde oturan ailelerin reisleri, varsa apartman yöneticileri) hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde İl İdaresi Kanununun 66. maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 526. maddesi gereğince cezaî takibat yapılacaktır. DÜZELTME E 22/5/1977 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «TSE Personel Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Yönetmeliğin» 17. maddesinin «C» fıkrasında sehven yeralmayan (Teknisyen) kelimesi ilâve edilerek; Düzeltilmiştir. 22/9/1977 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/9/1977 tarih ve 7/13927 sayılı name ek'ini teşkil eden İthalât Rejimi ı'na Ek ın madde numaraları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Yanlış Doğru Madde 5 Madde 6 Madde 4 Madde 5 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3216

9 c. T» Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r ı v.. PAZAR 2 Ekim 1977 Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Yıldızeli Îmam-Hatip Lisesi Müdürlüğünden : 1 Sivas ili Yıldızeli ilçesi İmam-Hatip Lisesi binasında yapılacak olan işin adı, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati, son müracaat tarihi yazılı olan ikmal onarım inşaatı 249ü sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Yıldızeli Îmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü odasında eksiltme komisyonunca aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. i Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Îmam-Hatip Lisesinde görülebilir. 4 Müracaatçılar 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, geçici teminatını, müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde yazılı usulüne göre hazırlanmış olan) plan teçhizat beyannamesini, taahhüt beyannamesini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdüiiüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koyacaklardır. 5 Teklif mektupları ihale saatından bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Telgrafla müracaat ve posta gecikmeleri kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. İşin adı: İkmal ve onarım inşaatı, Keşif bedeli: , TL., Geçici teminatı : 2?.750, TL., İhale tarihi: 20/10/1977 Perşembe günü saat 14.00, Son müracaat tarihi: 17/10/ /4-2 Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Tesisleri Müdürlüğünden: İZMÎT 1 Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Tesisleri Müdürlüğü (İzmit) ihtiyacı olan 400 adet Palet satın alacaktır. 2 Bu işin geçici teminatı , TL. olup en geç 10/10/1977 günü saat e kadar Tesislerimiz veznesine yatırılacaktır. Kati teminat geçici teminatın 2 katı olacaktır. 3 İhale kapalı zarf usulü ile 10/10/1977 Pazartesi günü saat de birinci maddedeki adreste yapüacaktır. 4 Bu ise ait şartnameler Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Tesisleri Müdürlüğü İzmit'ten temin edilebilir. j - Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir /M

10 Sayfa: 1* RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Kültür Bakanlığından: Aşağıda adları, yerleri, karar, tarih ve sayılan bildirilen taşınmazlar, korun ması gerekli eski eser olarak tespit edilmiş ve 5805 ve 1741 sayılı kanunla teşkil edilen Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca onanmıştır sayılı kanun gereğince ilân olunur. Adı Yeri tarihi No. Yalı Sarıyer, Yeniköy 68 P. 320 A. 28 P. 8/4/1977 Selmanağa Camii ve Türbesi Açık Sarnıç (Bizans) Çukurbostan Mescidi (Hafız Muslininin Mustafa) Lokmacı Dede Tekkesi Vefa Kilise Camii Tabhane Medresesi Kapısı (Süleymaniye Külliyesi) Orta Ayak Kurşunlu Madresesi (Fatih Külliyesi, Karadeniz Medreseleri) Hamidiye Medresesi Dış avlusu Kilise-şanel-mezar odası-manastır odaları atrium Sokullu Külliyesi Ağaçlar (2 Adet) Büyük Yeni Han Dükkân (Sokullu Külliyesi Arastası köşesinde) Hamam Boğaziçi Sit Sahası Üsküdar Selmanağa Mah. 101 P. 507 A. 27 P. yanında Fatih, Hatipmuslihittin Mah P adada Fatih, Hatipmuslihittin Mah P adada 87. P. Fatih, Hatipmuslihittin Mah A. 8 P. Beyoğlu, Aşmalı Mescit Mah. 3. P. 315 A 21 P. yanında 22 P. Kadıköy, Kalamış, 100 P A. 91 P. Eminönü, 134 P. 565 A. 13 P. yanında 14 P. Süleymaniye Fatih Sirkeci İst. Kartal-Pendik, Dolayoba Çınardere Mah. Diringedere mevkiinde Edirne, Havza İst. Sanyer-Emirgan 39 P. 92 A. 45 P. İst. Kadıköy Mecidiye Mah. 155 P. 984 A. 10 P. İst. Eminönü, Dayahatun Mah. 87 P. 259 A. 81 P. dahil İst. Eminönü, 126 P. 399 A. 1 P. Kırklareli Lüleburgaz 22 P. Tekirdağ 23 P. 84 A. 36 P. İst. Sanyer-Büyükdere 83 P. 591 A P. 8/4/1977 8/4/1977 8/4/1977 8/4/1977 8/4/1977 8/4/1977 8/4/ /4/ /4/ /4/ /4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/ (8457 Say. a Ek.) 9746 (4943 Say. a Ek.)

11 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE S&yfft: 11 Adı Yeri tarihi No. Eyüp-Rami Sit sahası İst. Eyüp, 61 P. 223 A. 4 P. Ağaçlar İst. Üsküdar-Çengelköy, (yerleri eki haritada) İst. Beykoz, 18 P. 119 A. 2 P. Konak (Reşit Paşa) İst. Eminönü-Süleymaniye 566 A. 7 P. Prens Adaları Doğal Büyükada, Heybeliada, ve Tarihi Sit sahaları Kmahada, Burgazada Boğaziçi Sit sahası Selçuk Kız Meslek Lisesi Çeşme Boğaziçi Sit sahası İst. Usküdar-Kandilli 181 P. 945 A. 12 P. İst. Fatih. Denizabdal Mah. 415 P A. 49 P. Edirne, 10 P. 411 A. 9 P. İst. Beykoz. Kanlıca 20 P. 121 A P. (Şair Adam İst. Beyoğlu. Bostancı Mah. Miçkıevvicz'in Mezarı) 801 A. 24 P. Tokat Köyü-Boğaziçi Sit sahası lar Kaptan Hasan Paşa Camii Ihlamur Mesiresi Edirne Kale İçi Sit sahası İst. Beykoz. Tokat Köyü İst. Fatih Zeyrek A. 33, 34 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 25, 50, 52, 56, 57, 58, 66, 69, 72, 73, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 77, 17, 19, 20, 26, 28, 30, 31, 71 parseller Fatih, Zeyrek 253 P A. 8 P. İst. Beşiktaş, 1095 A. Eski 11 yeni parseller Edirne Su terazisi 1st. Fatih, İnebey Mah. 855 A. 2 P. 9/4/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ (9591 Say. a Ek.) (9718 Say. a Ek.) (9580 Say. a Ek.) 9874 (9680 Say. a Ek.) (9680 Say. a Ek.) 9880 (4044 Say. a Ek.) & (9761 Say. a Ek.) 9882 (9761 Say. a Ek.) 11/6/ (8913 Say. a Ek.) 11/6/ (9015, 9514 Say. a Ek.) 11/6/

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Adı Yeri tarihi No. Tekke (Hacı Evhat Camii Müştemilâtı) Eski Eser kalıntıları Serçe Hatun Mescidi sahası Mezar-Selvi ağacı Kösem Valide Sultan Mektebi ve Çeşmesi Ağaçlar Beyazıt Camii Avlusu Beyazıt Camii arka kapısı Emine Hatun Camii Erhaç Ömer Efendi Camii Kârgir Mescit (Karanlık Mescit) Pastırmacı Han Ramazan Efendi Camii Havra Kapalı Çarşı ve Bedesten çatılan îst. Fatih, Kocamustafapaşa 2147 A. 46 P. 11/6/ Eminönü, Beyazıt-Saraç İshak Mah. 11 P. 732 A. 51 P. 11/6/ ( Say. a Ek.) Üsküdar, Solak Sinan Mah. 41 P. 459 A. yeni P. yanında 2 P. 11/6/ Üsküdar, 66 P. 164 A. 3 P. yanında 11/6/ Üsküdar, 66 P. 164 A. 3 P. 11/6/ Edirne, Dilaverbey Mah. 6 P. 40 A. 6 P. 11/6/ Edirne, Doğan Mah. 11 P. 100 A. 9 P. 11/6/ Büyükada, 26 P. 103 A. yeni 23 P. 11/6/ İst. Fatih, 453 P A. 6 P. 11/6/ İst. Fatih, 453 P A. 10 P. 11/6/ İst. Büyükada, 35 P. yeni 242 A. 81 P. yanında 41 P. 11/6/ İst. Büyükada, 24 P. 123 A. 2 P. 11/6/ İst. Beyazıt 11/6/ İst. Beyazıt 11/6/ İst. Bakırköy, Kartaltepe 11/6/ İst. Üsküdar-Çengelköy 145 P. 814 A. 14 P. yanında 1 P. 11/6/ İst. Eminönü, 8 P. 254 A. 162 P. 11/6/ İst. Beyoğlu 108 P. 869 A. 24 P. 11/6/ İst. Üsküdar. Beylerbeyi 133 P. 750 A. 3 P. 11/6/ İst. Eminönü, 160 P. 630 A. 108, 105, 106, 107, 109, 110, 115, 116, 119, 120, 122. parseller dahil 11/6/ Edirne, Fatih Mah. 56 A. 8 P. 11/6/ İst. Fatih, 300 P A. 19 P. karşısında 11/6/ İst. Büvükada, 1 P. 245 A. 10 P. 11/6/ yanında 4 P. 11/6/ Mirgün Mah. İst. Sanyer, Mirgün Mah. 11/6/ A. 24 P. 11/6/ İst. Eminönü 11/6/ İst. Beyoğlu, 5 P. 338 A. 3 P. 11/6/

13 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Malatya 1. İş Hâkimliğinden: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Faik Akdemir, İsmet Karamaya, Niyazi Karamaya, Mutluay Karamaya, Perihan Yöş (Karamaya) ve Yüksel Karamaya aleyhine ikame eylediği rucu suretiyle ,42 lira alacak davasının açık duruşması somunüa : Malatya 1. İş Mahkemesinin 22/6/1977 tarih ve 1976/3353 Esas 1977/292 sayılı ilâmı ile davalılardan % 25 kusurlarına isabet eden liranın davacı Karayollarının S. S. Kurumuna ödeme tarihinden itibaren işleyecek % 5 kanunî faizi ile birlikte davalı Faik Akdemir ile M. Kemal Karamaya varislerinden müştereken ve müteselsilesı tahsili ile davacı Karayollarına verilmesine mahkeme masrafı ve ücreti vekaletin keza davalılardan tahsilline karar verilmiş olup, iş bu karar evvelce adresleri meçhul olduğundan Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmış olduğu anlaşıldığındın: davalı Mersin Kiremithane Mahallesi 160' Sokak No. 26 da oturduğu halde semti meçhula gitmek suretiyle adresi meçhul olan M. Kemal Karamaya varislerinden Mutluay Karamaya ve Perihan Karamaya (Yöş)'e mahkeme kararı ile davacı Karcyo'ları Genel Müdürlüğü vekili Avukat Orhan Sabımcu'nun 1/9/1977 tarihli temyiz layihasının ilânen tebliği gerekmiştir. İş bu ilânın neşir tarihinden itibaren adı geçen Mutluay Karamaya ve Perihrn (Yöş) Karamaya'ya 15 gün sonra tebligat yapılmış ve 8 gün içerisinde de kanun yoluna baş vurmadıkları takdirde haklarındaki hükmün kesv.leşeceği tebligat yerine her iki tebligat) kaim olmak üzere ilân olunur » Aydın Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No : 1974/1107 No : 1977/ /8/1974 tarihinde saldırgan sarhoşluk suçundan sanıklar, Mehmet oğlu Fatma'dan olma, 1945 D. lu Aydın Sanayi Çarşısı No : 49 da oturur, Erhan Özaltın ve Ahmet oğlu Raziye'den olma, 1956 D. lu Aydın Mesudiye Mahalesi 18/5 Sok. No : 27 de oturur. Birol Gürlek hakkında mahkememize kamu davası açılmış olmaca, yapılan yargılamalar sonunda; Her iki sanığın hareketine uyan TCK. nun 572/1, 647 S. K. nun 4. maddeleri gereğince neticeden 600'er lira hafif para cezası ile tecziyelerine dair tecilsiz, 23/9/1974 tarihli ilâm sanıklara tebliğ edilememiş keza sanığın adresi zabıtacada tesbit edilememiştir sayılı Tebligat Kanunun 29. madesi gereğince adı geçen hükümlüye ilânen tebligat yapılması, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur Akçakoca Sulh Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1975/333 No : 1977/135 Sanık: İbrahim Yurtoğlu, Kemal oğlu Hüsnüye'den 1942 de olma, Camlıdere İlçesi Bükeler Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Ankara Etlik Cad. 86/10 Aşağı Eylence Kale Apt. da oturur. Hüküm özeti : 1475 S. K. 97/1, 647/6. maddeleri gereğince üdyüzelli lira ağır para cezası ile cezalandırılmasma karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adım ilânen tebligat yapılmasına, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair karar özeti tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilân olunur

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Ankara Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Dosya No : 1977/278 Adresi meçhul davalı : Hüseyin Tunalı, Teliklitaş Cad. No. 6, Eskişehir Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Av. Murat Çak tarafından davalılar Hüseyin Tunalı, Rıdvan Kayrak ve Mesrur Dindin aleyhlerine mahkememize ikame oluaan, okul giderinden mütevellit alacak davasının yapılmakta olan açık duruşmasında: Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu 8/4/1977 tarihli dava dilekçesiyle davalılardan Hüseyin Tunalı'nın İ. D. M. M. Mimarlık Bölümünden mezun olup mecburi hizmetini tamamlamadığından namına tahakkuk ettirilen ,20 lira tutarındaki öğrenim masrafının % 10 fazlalık ve yargımın işlemeye başladığı 1/11/1969 ta» rihinden itibaren hesaplanacak kanunî faizin ve yargılama giderinin ve vekalet ücreti ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talep edilmiştir. Yaptırılan tahkikat neticesinde davalılardan Hüseyin Tunalı'nm adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi özeti ile davetiyesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Hüseyin Tunalı'nm duruşmanın bırakıldığı 9/11/1977 günü saat da mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde hakkında usul hükümleri tatbik edilerek gıyap kararı çıkarılacağına karar verileceği hususu dava dilekçe özeti ile davetiyesinin tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No : 976/2163 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü vekili Av. Emel Şimşek tarafından Sevim Koşum aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşması sırasında: Bunca soruşturmalara rağmen davalının adresin'.n tespit edilip tebligat yapılması mümkün olmadığından tebligatın üânen yapılmasına, duruşmanın 25/10/1/1977 günü saat 9.30'a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan H. TJ. M. K. nun 509. ve 510 maddeleri gereğince ibraz ve ikame etmek istediğiniz delillerle birlikte belli gün ve saatte duruşmaya gelmemiz, aksi takdirde gıyap tebliği edilmeksizin davanın gıyabınızda sonuçlandırılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Turhal Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Sayı: 1977/269 Davacı Turhan Zile Caddesinde mukim Üzeyir Yay tarafından davalılar Turhal Asarcık Köyünden Sabri Gür ve arkadaşları ile davalı Asarcık Köyünden Hüseyin Isa Yay haklarında mahkememize açılan taksim davasının yapılan duruşmasında: Davacı Üzeyir Yay tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan taksim davasına ait dilekçede davacının murisi Hacı Ahmet kızı Nefise İnal adına kayıtlı Turhal Arzupınar Köyü Han toprağı mevkiinde tapulama tesbiti sırasında 166, 167, 260, 267 ve 268 parsel sayılı gayrımenkullerin taksim veya şuyuun giderilmesi hakkında 10/5/1977 tarihli dilekçe ile dava açılmış adı geçea davalı Hüseyin İsa Yay hakkında duruşma gününü bild'rir ve dilekçeyi havi mahkeme davetiyesi adı geçenin adresinin meçhul olması nedeni Ue bilâ tebliğ iade edilmekle gazelinizde ilânen duruşma günü İle dava dilekçesinin tebliğine ktrar verilmiş olmakia yukarıdaki hususlar gereğince davalı Hüseyin İsa Yay'la 23/11/1977 tarihinde yapılacak duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi usulün 507 ve 511 maddeleri gereğince Uân olunur, duruşmaya gelmediğiniz takdirde gıyabınızda mahkememin devam edeceği hususu tebliğ olunur

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 13 Mayıs 1984 Daire Başkanlığına PAZAR başvurulur Sayı: 18400 J YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı