TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ"

Transkript

1 TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ re YAYIMA HAZIRLAYAN: Av. Fazilet DEMIREZEN

2 tjii TÜRI<IYE BAROLAR B İRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ I<ADJN HUKUKU I<OMİSYONU TÜBAKI<OM VI. IÖTAP 22 May ıs May ıs 2005 Yayına Hazırlayan Av. Fazilet DEM İ REZEN Kuruluş: 20 Mart 1999

3 Türkiye Barolar Birli ği Yay ınlar ı: 81 ISBN: Türkiye Barolar Birliği Birinci Baslu: May ıs 2005 Türkiye Barolar Birliği Karanfil Soka ğı Kızılay - ANKARA Tel: (312) faks: web: e-posta: adminbarobirlik.org.tr yayin barobirlik.org.tr Sayfa Tasar ım ı ve Ofset Hazırl ık Dü ş Atelyesi ( ) Baskı ŞEN MATBAA ( )

4 TÜBAKKOM 25 May ıs May ıs 2004 Dönemi Yürütme Kurulu VI. Dönem Sözcüsü: Av.Fazilet Demirezen Karabük Barosu Av. Melahat Sezişer (Karabük Barosu) Av. Fatma Şirin (Karabük Barosu) Av. Müjde Avcıoğlu (Ankara Barosu) Av. Hesna Şener Özgürler (Isparta Barosu) Av. Sema Karaday ıo ğlu (Sinop Barosu) Av. Neslihan Boyabath (Çorum Barosu) Av. Sibel Suiçmez (Trabzon Barosu) Av. Meral Güngör (Tekirda ğ Barosu) Av. Nebahat Gürsoy (Ad ıyaman Barosu) Av. Emine Balık (Konya Barosu) Av, Şefika Ekizoğlu (Adana Barosu) Av.Nilgün Berk Bursa Barosu Av.Alev Coyrat İzmir Barosu İstanbul Barosu Temsilci göndermedi.

5 IÇINDEKILER Önsöz. VIl Sunu ş 1.TÜBAKKOM Genel Kurul Toplant ısı (22-23 May ıs 2004, Hatay)...1 -Toplant ı Tutanaklar ı Sonuç Bildirgesi Bas ı n Aç ıklamas ı TÜBAKKOM 1. Yürütme Kurulu Toplant ısı (19 Haziran 2004, Ankara) Yürütme Kurulu Toplant ı s ında Al ınan Karadar Bas ı n Aç ıklamas ı TCJBAKKOM Listesi Barolara Dönem Sözlü ğünden Gönderilen Yaz ı Eylem Planı 6. TÜBAKKOM Genel Üye Toplant ısı (18 Eylül 2004, Ordu) Aç ış Konu şamas ı Toplant ı Gündemi ve Davet Genel Üye Toplant ı Tulanaklar ı Bas ı n Bildirisi TÜBAKKOM Çal ışma Yönergesi Yaz ışmalar Bas ı n Aç ı klamas ı Radyo Televizyon Üst Kuruluna Yaz ı ve Cevab ı Bas ı n Aç ı klamas ı Bas ı n Bildirisi TÜBAKKOM Il. Yürütme Kurulu Toplant ı s ı (30 Ekim 2004, Karabük) Toplant ı Daveti ve Gündem Yürütme Kurulu Toplant ı Tutanağı TÜBAKKOM Genel Üye Toplant ı s ı (8-9 Ocak 2005, Konya) Toplant ı Tutanaklar ı Sonuç Bildirgesi

6 11.TÜBAKKOM ili. Yürütme Kurulu Toplant ı s ı (12 Mart 2005, Çorum).177 -Gündem Toplant ı Tutanaklar ı Sonuç Bildirgesi Çal ışma Raporlar ı Adana Barosu Çal ışma Raporu Ad ıyaman Barosu Çal ışma Raporu Amasya Barosu Çal ışma Raporu Ankara Barosu Çal ışma Raporu Antalya Barosu Çal ışma Raporu Ayd ın Barosu Çal ışma Raporu Çanakkale Barosu Çal ışma Raporu Çorum Barosu Çal ışma Raporu Edirne Barosu Çal ışma Raporu Isparta Barosu Çal ışma Raporu Kahramanmara ş Barosu Çal ışma Raporu Karabük Barosu Çal ışma Raporu Kayseri Barosu Çal ışma Raporu K ı r ı klareli Barosu Çal ışma Raporu Konya Barosu Çal ışma Raporu Mersin Barosu Çal ışma Raporu Sakarya Barosu Çal ışma Raporu Samsun Barosu Çal ışma Raporu Sinop Barosu Çat ışma Raporu Tekirdağ Barosu Çal ışma Raporu Yozgat Barosu Çal ışma Raporu Zonguldak Barosu Çal ışma Raporu Cedaw Ihtiyari Protokolü ve Tavsiyeleri Bas ı nda TÜBAKKOM Fotoğraflada TÜBAKKOM 293 VI

7 ÖNSÖZ İnsan Haklar ı Evrensel Bildirisi uyarmca "Herkesin ya şamak, özgürlük ve ki şisel güvenlik hakkı vard ır." "Hiç kimse işkence, kötü, insanl ık dışı ya da a şağılayıcı i şlem ve ceza görmemelidir." Oysa kadının aile, toplum, iş yaşamı ve siyasetteki rolü hala tartışılmaktadır. Osmanlı' dan bugüne, sosyal ve siyasal yaşamda var olma mücadelesi vererek, birçok zorluk ve engellerle kar şılaşan Türk kadın da bu tartışmalardan pay ını fazlas ıyla almaktad ır. Atatürk'ün önderli ği'nde Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ile kadın, medeni haklardan yararlanmada, borçlara ehil olmada, haklan kullanmada erkeklerle eşit duruma getirilerek, devrim hareketlerinin en önemli temel ta şlar ından biri gerçekle ştirilmiş oldu. Ancak, zaman içinde kültürel ve ekonomik gelişmeler nedeniyle Medeni Kanunu, kad ınların haklar ını korumada yetersiz kalm ış; günümüz ko şullarında ortaya ç ıkan gereksinmelerin kar şılanmas ı ve sorunların çözülmesi bakımından Medeni Kanun'da reform ihtiyac ı duyulmu ştur. 2002'de yürürlü ğe giren 4721 sayilı Yeni Medeni Kanun ile önemli değişiklikler yap ılarak, Türk kad ırunın toplumsal ya şamdalci konumunun, özellikle e şitlik ve özgürlük bakımından olmas ı gereken noktaya getirilmesine yolunda önemli bir a şama katedilmiştir. Kadın hakları Avrupa'da ilk olarak 18. yy.da ayd ınlanma ça ğında, Fransız devriminin başında "Kad ın ve Kad ın Yurtta ş Haklar ı Bildirisi" ile gündeme geldi. Bu bildiriden sonra kad ınlara oy verme hakkı verilmesi hareketi ba şladı. Fransa'da vi'

8 bu hak kad ınlara, Türkiye'den 10 y ıl sonra 1944'te tanınd ı. M. Kemal Atatürk, Türk kad ınının geleneksel yap ısını ve geçmi ş- ten bu yana toplumdaki yerini çok iyi bildi ği için, Avrupa'nın çok öncesinde bu devrimi gerçekle ştirmi ş, Türk toplumunu ulaştırmak istediği düzeyi belki de en aç ıklıkla, kadınlara tanıdığı bu bakla göstermi ştir. Her alanda oldu ğu gibi, kadın haklar ı konusunda da Atatürk'ün Türk toplumuna güvenini bo şa ç ıkarmamal ı ve yaptıklarını daha da ileriye ta şımalıy ız. Birleşmiş Milletler'in ara ştırmalar ına göre, küresel üretimin yüzde 66'sı kad ınlar tarafından gerçekleştirildiği halde, küresel gelirden ald ıklar ı pay sadece yüzde 10. Malvarhklar ı- nın ise yalnızca %l'ine sahipler. Uluslararas ı Af Örgütü'nün 2004'te haz ırlad ığı rapora göre kad ınlar erkeklere göre %20- %50 daha az maaş alıyor. Birle şmiş Milletler'in 2004 İnsani Kalk ınma Raporu'na göre, ilk, orta, ve yüksek e ğitimde k ız çocuklar ının okullaşma oranı %68. Türkiye bu oranla dünyada 110. sırada. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfusu ise 5.5 milyon civar ında. Atatürk'ün Türk milletine açt ığı yol bu değil. İlk 10'da olmamız gerekirken 110.'yuz. Türk kad ınının siyasetteki yeri de, Atatürk'ün açtığı yol itibariyle, gelmesi gerektiği noktanın çok gerisindedir. Avrupalı hemcinslerinin 1960'larda ula ştığı seçme ve seçilme hakk ım çok önce, 1934'te elde eden Türk kadinını kabinede şu anda bir kadın bakan temsil etmektedir. 3 Kas ım seçimlerinin ardından TBMM'ye giren kad ın milletvekili oran %4.4'tür. Kad ınlar yerel yönetimlerde ise %0.46 oranında yer almaktd ır. Parlamentodaki temsil oran ına bakıldığında Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasm ın yani %19'un çok gerisindedir. Hindistan, Nijerya, Ürdün gibi ülkelerin bile alt ındad ır. Bu kabul edilemez. Özgürsünüz, erkeklerle e şitsiniz söylemi ile birlikte uygulamada bunun aksi davranışlarda bulunularak, engelleyici tav ırlar sergilennıektedir. Bu şekilde kad ınlar ımızı da kendimizi de kand ırmamamız gerek. Sistemin kadına uygun bulduğu edilgenlik rolünün reddi için, kad ınlar ın, erkeklerin, annelerin, babalarm, kocalar ın, böyle gelmi ş böyle gider vi"

9 dü şüncesinden vazgeçip silkinmeleri; kad ınlığırı edilgerilik olarak anla şılmayaca ğı rol modellerinin olu şturulmas ında yüksek bir bilince ula şmalar ı sağlanmal ıd ır. Kadın-erkekçocuk, toplumu olu şturan her birey tarafından, bilinçaltımıza amans ızca yerleşen, kad ınlar ın yalnızca erkekleri ho şnut etmek için yarat ıldığırta dair yanlış ve tehlikeli dü şünceden kurtulunmas ı; kad ınm sosyal ve siyasal ya şamda erkekle aynı muameleyi görmesinin ve ayn ı ahlak ölçüleriyle de ğerlendirilmesinin toplumsal her kanunun üstünde aslmda do ğanın kanunu gere ği eşitliğin gerçekle ştirilmesi oldu ğıırnı içselle ş- tirilmesi gereklidir. Birleşmiş Milletler'in Kad ınlara Karşı Her Türlü Ayrımc ıhğm Önlenmesi Sözle şmesi'ni 1985 y ılında imzalayan Türkiye, sözde değil, gerçek ad ımlar atmak zorundad ır. Geleceğimiz ve ça ğda ş toplum olmam ız, öncelikle kad ınlar ınuza sosyal ve siyasal ya şamda olmalar ı gerektiği konum sağlanarak mümkündür. Türkiye Barolar Birli ği ve barolarm üyelerinin katk ılar ıyla olu şan, gelişen TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birli ği Kad ın Hukuku Komisyonlar ı Ağı), Türkiye'nin bu konudaki en önemli güvencelerinden biridir ve kesintisiz çalışmaktad ır. TÜBAKKOM'un VI. Dönem çal ışmalarının ürünü olarak haz ırladığı bu kitap, bu yoldaki çabalar ın bir göstergesi olarak sizlere sunulmaktad ır. "İnsan Hakları" kavramı içinde, "Kadın Haklar ı" ad ı ahırıda spesifik incelennıeye ihtiyaç duyulmad ığı, kad ın haklar ı- nin, insan haklar ı kavramı içinde evleviyetle ifadesini bulduğu, eşitliğin bu şekilde tam olarak uyguland ığı günlerin yakında olmas ı dileğiyle, bütün kadınlara ve kadın haklarının geli şmesinde katk ılarını esirgemeyen herkese çal ışmalar ında başar ılar diler, saygılar sunar ım. Av. Özdemir ÖZOK Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ix

10 SUNUŞ Atatürk, toplumun laik bir temel üzerine oturtulmas ınm, Türk kadınının haklarına kavu şmasıyla mümkün olaca ğını görmüştür. Medeni Kanun'un ilanı, devrim yasalar ı ile kadınlar kul olmaktan kurtulmu ş, ulusal benliklerine kavu şmu ş, yurttaş olmu ş, seçme seçilme haklarına kavu şmuştur. Başta laiklik olmak üzere tüm devrim yasalar ı kadın haklarının güvenceleridir. 20 Mart1999' da kurulan TÜBAKKOM'un, en önemli amacı, (Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal ba ğınısızliğmın korunmas ı, laiklik demokrasi, e şitlik ve kadının insan haklar ı ortak paydas ında birle şerek yasalarda ve uygulamada kadın ile erkeğin e şit haklara sahip olmak ilkesinin ya şama geçirilmesi için etkin bir şekilde çalişmaktır. TÜBAKKOM kunılduğundan beri ilkeyi sürekli göz önünde tutarak çalişmıştır. Vatanımıza, Cumhuriyete, devrinılere sahip çilcmağa devam edeceğiz. Kadınlar, hala cinsiyetleri yüzünden ailede, toplumda, i ş hayatında, savaşta, şiddet işkence, cinsel sald ır ı, yoksulluk, istismara uğramaktadır TÜBAKKOM, yasalarda kadın erkek eşitliğini sağlamak için tüm yasalar ı inceleyerek e şitliğe aykırı maddelerin tesbit etmiştir.kanunlarm uygulamadaki eksiklikler saptanmıştır. Tübakom görü şleri,medlise,milletvekillerimize basma bildirilmiştir. x ı

11 MK ve CK'da kadın erkek e şitsizliğini yaratan hükümlerin ç ıkar ılmış olmasında, ça ğdaş kad ınların örgütlenmesinin özellikle TÜBAKKOM'un katk ıs ı olmu ştur. TÜBAKKOM'un amaçlar ından biri de Barolar Kad ın Hukuku Komisyon üyeleri aras ındaki dostlu ğu güçlendirmektir. Dönemin-ize; komisyonlar a ğın genişletmek, komisyonlar aras ı ileti şimi güçlendirmek, komisyonlar aras ı dostluklar ı pekiştirme azmiyle göreve ba şlamıştır. TÜBAKKOM'dan ayr ıldığını bildiren komisyonlar iletişim kurmak için çaba sarfedildi. Kad ın Hukuku Komisyonu kurmayan tüm barolardan komisyon kurmalar ı istendi. Faal olarak çalışmayan komisyonlarla ileti şim güçlendirilerek toplantılara katılmalar ı sağland ı. TÜBAKKOM komisyonlar a ğı 1999 da altı baroyla ba şlamıştı 2000'de yirmi dokuz baroda kurulmu ş zamanla 2004 de kırk baroda komisyon bulunmaktayken 2005 y ılmda elli dört baroda kad ın hukuku komisyonu faal olarak olarak çali şmalarını sürdürmüştür. TÜBAKKOM ağının genişlemesi, çalışmalarımıza ayr ı bir şevk vermştir. Tartışmalara neden olan TÜBAKKOM yönergesinin eksiklikleri saptanarak yeni yönerge haz ırlanmış ve kesinle ştirilmiştir. TÜBAKKOM listesi ayr ıntılı olarak haz ırlanmış, Barolar Birliği'ne sunulmu ş ve bu liste KSSGM web sayfas ında yaymlanmıştır. Kadının ülkemizdeki durumunun istatistiksel bir şekilde tespiti için Istatistik Genel Müdürlü ğü ile çalışmalar başlatılmıştır. Her komisyonun kendi iinde belediye ba şkanı ile temasa geçirilmiş, Kadın Koruma Evleri'nin aç ılmas ı için etkin mücadele ba şlatılnt ş hr. Kadına yönelik şiddeti önlemeğe yönelik panellerin komisyonlarca illerinde yap ılmalar ı istenilmiştir. xii

12 Seçme ve seçilme hakk ıyla ilgili bas ın bildirileri, Dünya Kadınlar günü ile ilgili bas ın bildirileri, dönem sözcülüğümüzce haz ırlandı, tüm kon-tisyonlarca ayni tarihte yay ınland ı. YMK'nm uygulanmasma yönelik 4722 say ılı Yasa'nm 10. maddesinde değişiklik yap ılmas ı için her komisyon yo re milletvekillerinden TBMM'ne kanun teklifinde bulunmalar ı talep edildi. TÜBAKKOM'un ilkelerine uyarak çok uyumlu, yo ğun katılımlı toplantılar yap ıldı. Komisyonlar aras ı diyalog bilgi ve sevgi payla şımıyla en üst düzeye geldi. Yeni kurulan komisyonlara bilgi ve belge deste ği verildi. Komisyonlar ın öğrenme ve çal ışma gayreti de ayrı bir umut verdi. Yeni Ceza Kanunu'nun yasala şmas ı nedeniyle, kadm lehine olan de ğişiklikler dönem sözcülü ğümüzce saptand ı ve komisyonlara da ğıtıld ı. illerde komisyonlar tarafından, kadınlara televizyon, panel, bas ın aç ıklamas ı yapılarak tanıtımı sağlanmıştır. TCK ve CMUK içinde mevcut olan e şitliğe ayk ırı maddelerin, komisyonlarca tespiti istendi ve TÜBAKKOM'un görüşü olarak tespit edilip TBMM Adalet Komisyonu Ba ş- kanlığı'na gönderildi say ılı Yasa'nın aksakl ıkları tespit edilip Adalet Bakanlığı'na bildirildi. Sivil toplum örgütleriyle ortak çal ışmalar yap ıldı. Kad ının haklar ın alabilmesi için ekonomik ba ğıms ızlığının sağlanmas ı, bu sebeple de üretime katılmas ı için yap ılmas ı gerekli proje çalışmalar ı ba şlatıld ı. Ankara, Karabük ve Çorum'da yürütme kurulu toplant ıs ı yap ıld ı. Ordu ve Konya'da genel üye toplantıs ı yap ıld ı. 8 Mart Dünya Kadmlar Günü'nde tüm komisyonlarca çe şitli etkinlikler yap ıldı. Basın bildirisi haz ırland ı ve tüm komisyonlara gönderildi. x ııı

13 Nisan aymda TÜBAKOM Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte meclise gidilip 4722 sayil ı MK'nm mal rejimi ile ilgili 10. maddesinin iptali ile ilgili kanun tasar ısı önerisini, seçim yasasmda pozitif ayr ımc ıl ık yapacak seçimlerde kota uygulanmas ı hususunda kanun tasar ıs ı önerisini, Anayasa'n ın 10. maddesine eklenecek olan iki e şitlik çerçeve yasa tasar ısma (Devlet cinsler aras ı e şitliği sağlamak için olumlu ayr ıcalık dahil gereken her türlü önlemi al ır.) ibaresinin eklenmesi için yasa önerisi TBMM Ba şkanlığı'na sunuldu. Dönemimiz, May ıs 2005' de Karabük'te yap ılacak Genel Kurul ile son bulacaktır. TÜBAKKOM çalışmalarmda bize destek olan, Türkiye Barolar Birli ği Başkanı Sayın Özdemir Özok ve Yönetim Kurulu üyelerine, Karabük Baro Ba şkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, sürekli komisyonlarla ileti şimimizi sa ğlayan bölge temsilcilerimize,yürütme Kurulu üyelerimize, toplant ılara gelerek ve yörelerinde çal ışmalar yaparak her türlü zor şartlara göğüs geren ülkemizdeki komisyon üyelerimize, te şekkür ediyorum. Karabük'te yap ılacak Genel Kurul'da seçilecek Dönem Sözcüsü ve Yürütme Kurulu'na ba şarılar dilerim. Av. Fazilet Demirezen VI. Dönem Sözcüsü Karabük Barosu Kadın Hukuku Kom. Ba şkam xiv

14 TÜBAKI<OM GENEL I<URUL TOPLANTISI MAYIS 2004 HATAY

15 TÜBAKKOM Türkiye Barolar Birli ği Kaduı Hukuku Komisyonu 22-23/0/2004 TAR İHLER İ ARASINDA HATAY'DA YAPILAN TÜBAKKOM V. DÖNEM GENEL KURUL TUTANAĞI Toplant ıya Kat ılan Barolar Adana Barosu Av. Ülcaz Olgun Şahin Av. Ay şen Akçal Av. Yasemin Tanır Ankara Barosu Av. Munise Day ı Av. Yasemin Bülbül Adıyaman Barosu Av. Nezahat Önder Av. Nebahat Gürsoy Antalya Barosu Av. Şaziye Şahin Batman Barosu Av. Nuran Dervişoğlu 3

16 TÜ9AKKOM Bingöl Barosu Av. Tuba Acarlar Bursa Barosu Av. Nilgün Berk Av. Aylin Yekeler Denizli Barosu Av. İlkay Doğan Av. Benin Zolan Av. Bedia Karababa Diyarbakır Barosu Av. Remziye Tanr ıkulu Av. Meral Danış Bektaş Av. Sevim Ölmez Av. Hamiyet Çelebi kol Av. Habibe De ğer Av. Zeynep Atli Arar Eski şehir Barosu Av. Banu Bazarkaya Av. Eda Uzunpmar Hatay Barosu Av. Bedia Öztürk Çiçek Av. Nesrin Kazan Av. Dilara Akde şir Av. Semra Yolcu Av. Şükran Dağ 4

17 TÜ BAK KOM İstanbul Barosu Av. Şükran Eroğlu Av. Ayfer Co şkun Av. Burçin Aybay Karabük Barosu Av. Fazilet De ınirezen Konya Barosu Av. Ayşe Türkmeno ğlu Kırklareli Barosu Av. Yasemen Şanlı Manisa Barosu Av. Bengül Berber Malatya Barosu Av. Sevgi Altuntaş Av. Arzuhan Kaplan Mardin Barosu Av. Paiz Aşkın Mersin Barosu Av. Münire Yurdal Av. Sevgi Yanpar Av. Dilek Gezer Av. Harika Levent Av. Menek şe Çatak Av. Çiğdem Kap ıkaya Av. Seher Yalçmkaya 5

18 TÜBAKKOM Osmaniye Barosu Av. Muhammet Doğan Ordu Barosu Av. Nagehan Özbucak Sinop Barosu Av. Sema Karaday ıoğlu Av. Gülay Coşar Av. Süheyla Başoğlu Av. Ayla Oğuz Şanlıurfa Barosu Av. Şazime Kaya Av. Emine Akkuş Van Barosu Av. Derya Hayvao ğlu Zonguldak Barosu Av. Gülserert Demir Gündem Madde 1: Kay ıt Katılımc ı barolarm kay ıt işlemleri ve TÜBAKKOM V. Dönem'e ait kitap da ğıtımı yap ıld ı. Gündem Madde 2: Aç ıl ış ve divan teşekkülü Hatay Barosu'ndan Av. Bedia Öztürk Çiçek taraf ından Genel Kurul açılışı yap ıld ı ve divan te şekkülüne geçildi. Divan Başkanlığı'na Hatay Barosu'ndan Av. Şükran Dağ, Divan r.ı

19 TÜ BAK KOM Başkan Yard ımc ılığı' na Bursa Barosu'ndan 4. Dönem Sözcüsü Av. Nilgün Berk ve Yazmanlığa Hatay Barosu'ndan Av. Filiz Haksöz seçildiler. Gündem Madde 3: Sayg ı duru şu ve İstiklal Mar şı'nın okunu şu. Saygı duru şunu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben gündemin diğer maddelerine geçildi. Gündem Madde 4: Aç ıl ış konu şmalar ı Hatay Baro Ba şkanı Av. Naz ım Kırık konuşmasına, katılımcı barolara ho ş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında TÜBAKKOM'a, kadın erkek eşitliğini ve bu konuda yap ılacak çal ışmalara destek verece ğini belirtti. TÜBAKKOM V. Dönem Sözcüsü, Adana Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu Ba şkan, Av. Ülcaz Olgun Şahin, sunu ş konu şmas ını yaptı. Bir y ıll ık dönem faaliyetini kısaca anlattı. TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Erkenci, TÜBAK- KOM'un. y ılını doldurduğunu, TBB'nin TÜBAKKOM'un tüm faaliyetlerini desteklediğini ancak bu çalışmalarının geli şmesi için bir yönetmeli ğe ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin şu anda bulunduğu ortamda kadmlara çok i ş dü ştüğünü belirterek birlikte çal ışmaya davet etli. AK Parti Hatay Milletvekili Av. Sadullah Ergin, kad ın erkek e şitliğinin sağlanmas ı için sadece yasal düzenlemelerin yap ılmas ının yeterli olmad ığını yasal düzenleme yan ında toplumun sosyal yap ısının ve eğitim düzeyinin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Hatay bir önceki dönem Belediye Ba şkanı iris Şentürk konu şmasında; bir toplumda refah ın sağlanabilmesi için ana etkenin kad ın erkek e şitliğinin sağlanmas ının olduğunu, insan haklar ı çerçevesinde kad ın erkek e şitliğinfr ön plana ç ıkar ılmas ı gerektiğini ve bunun öncelikle siyasette kadu ıın daha

20 TÜ BAK KO M çok temsil edilmesiyle gerçekle şeceğini, kadın bakış aç ıs ırun siyasete de taşınmas ırım şart olduğunu belirtti. Divan Başkanı söz alarak gündem maddelerini okudu. Gündeme bu maddeler d ışı nda bir gündem önerisi sunmak isteyenlerin önerilerini bildirmelerir ıi istedi. 1. Ankara Barosu temsilcisi Av. Munise Day ı söz alarak; Iralc'li kad ınlara ABD tarafından yap ılan işkence ve tecavüzleri kınayan bir basın açildamas ı yap ılmas ı önerisinin gündeme al ınmas ını istedi. Talebin gündeme alınmasına yönelik oylama yap ıldı. Talep kabul edilerek gündemin 11. maddesinden önce görü şülmesine karar verildi. 2. Zonguldak, Ankara, K ır ıkkale, Eski şehir Barosu temsilcileri tarafından, bundan sonraki Genel Üye toplant ılar ınm Ankara'da yapılması konusunda verilen yazdı önerge okundu. Talebin gündeme alınıp al ınmamas ı yönünde oylama yap ıldı gündeme al ınmamas ına karar verildi. Gündem Madde TÜBAKKOM'un Kadın İnisiyatifi Grubu'na destek verip vermeyece ğinin tartışılmas ı. İstanbul Barosu temsilcisi Av. Şükran Ero ğlu Kad ın İnisiyatifi Grubu konusunda bilgi verdi. Aç ıklamas ında; bu grubun Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan tarafından kurulduğunu, amac ınm AB Parlamentosu'nun Türkiye'ye Arahk 2004 içinde müzakere tarihi vermesi oldu ğunu ve bu bask ı gurubuna birçok kadın kuruluşunun katıldığmı belirtmiştir. Ayr ıca bu grubun Kadın hukukçulara ihtiyacı olduğunu söyledi. Zonguldak Barosu temsilcisi Av. Gülseren Demir, söz aldı. AB Birliği konusunda kadm inisiyatifi olu şturulmasının doğru olmadığmı zira şu anda AB'nirı çökmekte olduğunu belirtti. AB'nin Türkiye üzerinde oyunlar ına Gümrük Birli ği'ne girmemize zorlayarak ba şlamıştır. Aslında birçok ülke AB ne girdikten sonra bile Gümrük Birli ği'ne girmemiştir ve ülkemiz gümrük birliğine girerek çok zarara u ğramış tır. Türkiye'den

21 TÜBAKKOM çok daha kötü durumda olan birçok eski do ğu bloğu ülkesi AB'ye ahnnıış olmas ına rağmen bizi almayacaklar ı için sadece oyalamaktalar dedi. Antalya temsilcisi Av. Şaziye Şahin AB'nin Türkiye'yi hiçbir zaman bu gruba dahil etmeyece ğini, alsa bile yalnızca Türkiye'ye bir sömürge gözüyle bakt ıklarını bu nedenle de TÜBAKKOM'un böyle bir inisiyatifte yer almamas ı gerektiğini belirtti. Karabük temsilcisi Av. Fazilet Demirezen AB'nin Türkiye'ye gerekli olduğunu, bu grubun Türkiye'ye olumlu katkıları olaca ğını ve TÜBAKKOM'un böyle bir harekette yer almas ının gerekliliğini belirtti. Kırklareli temsilcisi Av. Yasemen Şanli TÜBAKKOM'un AB İnisiyatif Grubu'na girmesinin yanl ış olaca ğını belirtti. Van temsilcisi Av. Derya Hayva AB yolunda Türkiye'de önemli yasal de ği şiklikler olduğunu bu nedenle de TÜBAK- KOM'un bu inisiyatifte yer almas ı gerektiğini söyledi. Konya Barosu'ndan Av. Ay şe Türkmenoğlu TÜBAKKOM katilmal ıd ır. Sinop temsilcisi TÜBAKKOM'un İnisiyatif'te yer almas ının gerekliliğini belirtti. Diyarbak ır Barosu'ndan Av. Meral Danış Bekta ş, TÜ- BAKKOM'un bu Inisiyatif'te yer almas ının gerekli olduğunu çünkü AB'ye girişte katılım ortaklığı belgelerinde kad ınlannda varlığının gerekli olduğunu belirtti. Antalya Barosu'ndan Av. Şaziye Şahin AB kad ınlara haklannı önenısediğini ve cinsiyet eşitliği için birtakım iyileştirmeler yap ıldığını ilan etmektedir. Ancak bu konularda samimi değildir. Kad ınlar bir meta olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de bu guruba katılmamal ıy ız dedi. Ankara Barosu temsilcisi Av. Munise Day ı, kurulan inisiyatife katılıp katılmamadan önce TÜBAKKOM'un Türkiye'nin

22 TÜBAKKOM AB'ye girme konusundaki ortak tavr ının belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda olumlu karar al ınırsa ancak o zaman bir alt ba şlik olan bu inisiyatife kat ılıp katılmamak tartışılabilir. Biz TÜBAKKOM olarak AB ye giriş konusunda bir duru ş belirlemeli miyiz? Bence önce bu dü şünülmei ve karar verilmeli. Bu konu tartışıl ıyorsa bizim elimizde AB'nin Türkiye için seyre imza atmak oldu ğunu anlatan ve belki de burada birçok arkadaşın duruşunu de ğiştirecek olan en az on sayfalık bir metin bulunmaktadır. Ayr ıca baro temsilcilerinin barolar ı adına böylesi bir oylamada verecekleri kararlar ının da me şru olmadığı kanısında oldu ğun belirtti. Bu konunun çok geni ş olduğunu ve bu kararın ancak oybirliği ile verilmesi gerekti ğini bu konu tartışılacaksa özel bir gündemle toplanıp (belki daha sonraki genel üye toplantısı olabilir) AB konusunda görü şmelerin yap ılmas ı gerekliliğini belirtti. Bu nedenle bu inisiyatifin içinde olmak konusunda bir karar verilemez. Ayr ıca biz bu öneriyi kabul etmiyoruz. Bursa temsilcisi, Av. Nilgün Berk, AB konusunda gor ş birliği gerekmediğini söyledi. Bizlerin bunu hukukçu olarak tartışmas ı gerektiğini ve böyle bir grup var ise yanl ışlar ı örtmek adma bu grupta bulunmal ıyız. İstanbul temsilcisi Av. Şükran Eroğlu bu gurup Türkiye'ye Aralık 2004 tarihine kadar müzakere günü verilmesi için olu ş- turulmu ş bir bask ı grubudur. Art ık bir şeyleri inkar ederek d ışardan muhalefet yapmak değil işin içinde olarak çalışmak gerekmektedir. Bu nedenle AB'de verilecek hukuka ayk ırı kararların verilmesini engellemek üzere TÜBAKKOM'un etkili olmas ı gerektiğini söyledi. Bu nedenle bu İnisiyatife destek vermeliyiz dedi. Oylamaya geçildi. Antalya, Mersin, Denizli, Zonguldak, Kırklareli, Ankara Barolar ı'nm temsilcilerinin muhalefeti ve diğer barolar ın oy çokluğu ile kabul edilmi ştir. 10

23 TÜBAKKOM Gündem Madde 6: KSSGM ile ortak yap ılacak çalışmalarla ilgili eylem plarumn haz ırlanmas ı. Adana Barosu temsilcisi Av. Ülcaz Olgun Şahin söz ald ı. Dönem sözcülüğümüz s ıras ında KSSGM ile birkaç kez görü ş- me yaptık. Bizimle birlikte çal ışmak isteklerini dile getirdiler. Biz de komisyonda bulunan arkada şların isimlerini bildirdik. Bundan sonra KSSGM ile birlikte yapaca ğımız çali şmalar için eylem planını şu anda oluşturalim dedi. Karabük temsilcisi Av. Fazilet Demirezel TÜBAKKOM KSSGM ile çalışmal ıd ır bunu destekliyorum dedi. Ankara Barosu temsilcisi Av. Munise çali şmalara katılmanın TÜBAKKOM için gerekli oldu ğunu belirtti. Ankara Barosu'ndan Av. Yasemin Bülbül KSSGM ile birlikte çal ışmanın yap ılmas ı gerektiğini ve kendi çal ışma grubunu oluşturmas ı halinde TÜBAKKOM'un çok etkili olaca ğını ve TÜBAKKOM'un bir temsilcisinin de bu kurulda yer almas ı gerektiğini bildirdi. İstanbul temsilcisi Av. Şükran Ero ğlu KSSGM'nirı devletin bir kurumu oldu ğunu ve kad ın politikas ı için ne yapılacağının henüz bildirmedi ğini ancak genel merkezin personelinin giderek azaltıldığını ve kendi i şlerini bile yürütemediğini ancak yine de destek olunmas ı gerektiğini bildirdi. Oylamaya geçildi. TÜBAKKOM'ur ı KSSGM'ye bir temsilci gönderilmesinin bir sonraki dönem sözcüsü ve Yürütme Kurulu taraf ından kararla ştırılmas ı oy birliği ile kabul edilmi ştir. Gündem Madde 7: TCK'nın Tasarısı'nın TÜBAKKOM görüşleri do ğrultusunda yasala şmasının sağlanmas ı için çahşma komisyonu kurulmas ı. İstanbul Barosu temsilcisi Av. Şükran Eroğlu TCK Tasar ıs ı için yaptığımız görü şmeler iyi geçti ancak TÜBAKKOM'un bu konuda yeniden çal ışma yapmas ının gerekli olduğunu söyledi. 't

24 TÜBAKKOM Adana temsilcisi Av. Ülcaz Şahin, ilk görev ald ığımız dönemde TÜBAKKOM olarak görü şlerimizi Cumhurba şkanı'na milletvekillerine vs. fakslad ık. Olumlu tepkiler aldilc Bu konuda çalışmalar ımız vard ır bu çalişmalara devam edilsin dedi. Diyarbak ır temsilcisi Av. Meral Danış Bekta ş TÜBAK- KOM'un önceki çalışmalarının olumlu tepkiler ald ığın ı ve yeniden böyle bir çalışmanın çok uzun sürece ğini bu konuda bir çalışma komisyonu olu şturulmas ını ve TÜBAKKOM'un bu konudaki son görü şlerinin belirtilmesinin yeterli oldu ğunu gerekirse bunun şu anda bu toplantıda bir sonuç bildirgesiyle yap ılmas ının ve bas ına burada iletilmesinin daha do ğru olaca ğını belirtti. Bu konuda görev alacak barolarm belirlenmesine geçildi. Ankara, Diyarbak ır, Mersin bu konuda gönüllü oldu ğunu bildirdi. Üç barodan olu şan komisyonun TCK Tasar ısı ile ilgül TÜBAKKOM'un son görü şleri basma bildirmesine karar verildi, oy çoklu ğuyla kabul edildi. Gündem Madde 8: E şitliğe ayk ır ı iş ilanlar ınm önlenmesi için gerekli tedbirlerin al ınmas ı, Ankara Barosu Av. Munise Day ı yakın zamanda ç ıkan bir ilanın avukat istihdam etmek istediğini ancak yalnzca erkek ve sonuç alma yeteneği olan avukatların ba şvurabilece ğini içerdiğini söyledi. Böyle bir ilan ın kad ın erkek e şitliğine ayk ır ı olduğunu ve bu gibi ilanlar ın engellenmesinin gerekli olduğunu bu konuda TÜBAKKOM'un çal ışmasının gereklili ğini bildirdi. Bursa temsilcisi Av. Nilgün Berk, i ş ilanlar ında kadınların yaln ızca temizlik vs. gibi vas ıfs ız işler için kabul edildiğini bu alanda çok büyük eşitsizliklerin oldu ğunu ve TÜBAKKOM'un çalışmas ının çok önemli olduğun bildirdi. Antalya temsilcisi Av. Şaziye Şahin'in iş ya şantısında kad ının saf d ışı edilmeye ba şland ığını iş hayatında cinsel sömürünün yo ğunla ştığmı bu konuda yo ğıınlaşmasm ın gerekliliğini bildirdi. 12

25 TÜ BAK KOM Denizli temsilcisi Av. İlkay Doğan az önce bir arkada şımın belirttiği özel bir şirketin yaptığı ilanın Denizli tarafından baro olarak protesto edildiğini ve meslekta şlarımın bu sözleşmeleri imzalamamalar ı yoluyla protesto edilmesini ve bunun bas ın yoluyla yay ılmas ı bildirilerek, bu i ş sözle şmelerinin tek tip olmasını ve bütün sözleşmelerinin bu tipe göre haz ırlanmas ının sağlanmas ı yönünde çalışılmas ı gerektiğini bildirdi. Ankara temsilcisi Av. Munise Day ı, az önceki protesto şeklinin TÜBAICKOM ad ına yapılmas ı önerisinde bulundu. Adana temsilcisi Av. Yasemin söz konusu protesto edilecek ilanm getirtilmesini ve protestonun bu şekilde ayr ıntıl ı yapılmas ını söyledi. Karabük temsilcisi Av. Demir Ezel bütün iş ilanlar ının aynı olumsuzluklar ı ta şıdığını ve bütün ilanlar için bir protesto yap ılmas ının önemli oldu ğunu söyledi. Ad ıyaman temsilcisi Av. Nezahat Önder bunun ilanlar ın düzeltilse bile işe kabul edilme s ırasında ayrımcıl ık yap ılmaya devam edece ğini söyledi. Ayrıca televizyon dizilerinde meslekta şlar ı rencide edici görüntülere yönelik tepkilerin bildirilmesirti söyledi. Ankara temsilcisi Av. Yasemin Bülbül biz do ğrular ı bulmak zorunday ız bunu dönem sözcüsü yapsın. Protestonun dönem sözcüsü tarafından yap ılması için oylamaya geçildi. Oybirli ğiyle kabul edildi. Gündem Madde 9: MK'n ın 143/2 maddesinin uygulanmas ı için eylem planı hazırlanmas ı. Bursa temsilcisi Av. Nilgün Berk 143/2'de resmi nikah olmadan dini nikahm yap ılmayaca ğını bu konuda 143/2 'de bunu uygulayanlar hakkında ceza olduğunu bunun önlenmesi için valilik kanalıyla müftülüklere ve savc ılığa bu konuda etkili olmalan için öneriler yap ılmas ının gerekliliğini bildirdi. TOBAK- KOM'un yaz ışmalar yoluyla çalışmas ının ve bas ının bu konuda bilgilendirilmesiııin gerekli olduğunu söyledi. 13

26 TÜ BAK KOM İstanbul temsilcisi, Av. Şükran Ero ğlu TCK'nın aile düzeııine kar şı suçlar bölümünde m. 232'de çe şitli düzenlemeler yapıldığını buna göre sadece dinsel törenlerle yap ılan evliliğin sadece yapanlar hakk ında cezalar getirdi ği ve bunun topluma yayılması için bilgilendirme çalışmalar ının yap ılmas ırun gerektiği bildirildi. Bursa temsilcisi Av. Nilgün Berk ortak bir metnin her baro tarafından ilgili valiliğe gönderilmesinin uygun olaca ğını söyledi. Bu konuda bizim bir metnimiz var bu metnin TÜBAK- KOM'a verilmesi için haz ır ız. Antalya temsilcisi Av. Şaziye şahin, infaz yasasında yap ı- lacak de ğişiklik ile bu suçlara verilen cezalarm 647 say ıl ı Yasa'ya dahil edilmemesi için çalışılmasmırı da yararl ı olaca ğım söyledi. Ankara temsilcisi Av. Yasemin Bülbül toplumun bu sorunu bir problem olarak görmedi ğini hatta savc ılıklar ın dahi bu konuda gevşek davrand ığını bildirdi. Divan Ba şkan bu konuda müftülük, valilik nüfus müdürlükleri ve benzeri yerlere gerekli metnin gönderilmesi için Bursa Barosu'nun haz ırlayaca ğı metnin gönderilmesini ve bunun için de tüm barolar ın alan çal ışmas ı yapmasını oylamaya sundu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem Madde 10: Yaz ılı ve görsel bas ında kad ının istismar ının tartışılmas ı. Zonguldak Barosu Av. Gülseren Demir, tecavüze uğrayan meslekta şımızın basında yer al ış şekliyle ilgili tavr ınuz ın belirlenmesini ve bunun kınanmas ını önerdi. Adana Barosu Av. Ülcaz Şahin bu konuda bayan meslekta şın ailesinin buna müsaade etmedi ğini ve bu konuda her hangi bir çal ışmaya kar şı çıkaca ğını söyledi. Zonguldak Barosu Av. Gülseren Demir, isim vermek zorunda değiliz, kad ının bir meta olarak gösterilmesini ve bu 14

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 wi ÏWB^ AT - A TOrn(IY BAPO I TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ ON BEŞİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 9 ŞUBAT 2008 Türkiye Barolar Birliği Yay ınları: 136 Türkiye Barolar Birliği On Be şinci

Detaylı

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK TunK ı (BARO LAR j t 07 OCAK < TÜRI

Detaylı

IHKVE I lfo»r ERLI TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ ON YEDINCI BARO BASKANLARI TOPLANTISI

IHKVE I lfo»r ERLI TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ ON YEDINCI BARO BASKANLARI TOPLANTISI IHKVE I lfo»r ERLI TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ ON YEDINCI BARO BASKANLARI TOPLANTISI ON YEDINCI BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 10 Ekim 2009 90 TÜRKİYE BAROLAR BİRLiĞİ Türkiye Barolar Birli ği Yay ınları: 167

Detaylı

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G (ii(fl> :4ti IORI

Detaylı

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m MI z(m uluslararas ı boyutuyla hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU / Law Education and Entrance ta the (( Legal Profession in Eastern and South-Eastern Europe Symposium RNE İ ULUSLARARASI

Detaylı

le %# e Yeni Başlayan

le %# e Yeni Başlayan le %# e Yeni Başlayan 1: ukfjtlar ın Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı FORUM -2- ADANA /16 ŞUBAT 2008 / (((% )) TÜRKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI FORUM -2-

Detaylı

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL TÜRKIYE BAROLAR Bİ RLIĞI 3. BARO BA KANLARI TOPLANTISI 27 NISAN 2002 ANKARA TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 27.04.2002 --8ı-- Av. ŞAH İ N

Detaylı

KAMU YONETIM.«." PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU

KAMU YONETIM.«. PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU 0 0 KAMU YONETIM.«." PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU \ TÜRKİYE BAROLAR BİRLk İ I

Detaylı

151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi

151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi GÜNCEL 0 GEL15MELER 151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK SA Ğ IR GÜNCEL GELI ŞMELER I ŞItINDA TÜRK İYE'DE HUKUK E ĞİT İMİ ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK

Detaylı

Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ERAY KARINCA. Ankara Sekizinci Aile Mahkemesi Hakimi

Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ERAY KARINCA. Ankara Sekizinci Aile Mahkemesi Hakimi Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ERAY KARINCA Ankara Sekizinci Aile Mahkemesi Hakimi ERAY KARINCA Halen Ankara Adliyesi'nde hakim olan Kar ınca, 1960 yıl ında doğmuş olup evli ve iki çocuk babas

Detaylı

TU RKIYE BAROLAR BIRLIGI. Hukuk. Oğretimi ve. Hukukçunun Egitimi. ULUSLARARASI TOPLANTI Ankara 9,10,11 Ocak2003

TU RKIYE BAROLAR BIRLIGI. Hukuk. Oğretimi ve. Hukukçunun Egitimi. ULUSLARARASI TOPLANTI Ankara 9,10,11 Ocak2003 TU RKIYE BAROLAR BIRLIGI Hukuk 00 Oğretimi ve Hukukçunun Egitimi ULUSLARARASI TOPLANTI Ankara 9,10,11 Ocak2003 ,fl şk TÜRKİYE BAROLAR BiRL İ HUI

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP 11. DÖNEM 02 Temmuz 2011-05 Mayıs 2013 Yayına Hazırlayan Aydın Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Kuruluş : 5 Haziran

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI ler Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU LÜ. Hukuk Fakültesi Emekli Ö ğretim Üyesi S TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

.. [Lai LT E- >tell- 7

.. [Lai LT E- >tell- 7 .. [Lai LT E- >tell- 7 3-4 1 Yeni Adli Yı la Merhaba / Av. Özdemir Özok 5 Adalet Bakanl ığı na Te ş ekkür 6 Tekirdağ Barosunun Başar ı s ı Barohan 7-8 2000'i A ş k ın Stajyer Avukat Kredi Al ıyor lav.

Detaylı

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Toplu İş Hukuku İkinci Cilt Prof. Dr. Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi Demir 1947 y ılmda Salihli'de do ğdu. İlk ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

barobirlik SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015

barobirlik SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015 SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ HABERLER TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 33. OLAĞAN GENEL KURULU VAN DA YAPILDI Ağırlıklı olarak mali konuların değerlendirildiği

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI TÜRKIYE BIRLIGI 4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 15 Aralık 2002 ANKARA -- 000070 Baskı: ŞEN Matbaa 229 64 54, ANKARA lürkiye BiRLiGi TÜRKiYE BiRLiGi 4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 15.12.2002 ANKARA 4. BARO

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KADIN HAKLARI MERKEZİ Tel: (0212) 240 04 11 Faks: (0212) 240 04 12

İÇİNDEKİLER. ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KADIN HAKLARI MERKEZİ Tel: (0212) 240 04 11 Faks: (0212) 240 04 12 İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLAR Av. Aydeniz Alisbah Tuskan Av.Hale Akgün Av. Nilüfer Ay İLLÜSTRASYON Oya İnan İSTANBUL BAROSU KHM İLETİŞİM MERKEZ (444 26 18) İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sok. Baro Hanı Kat:3/304

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN

AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN kilendirilmedi ği sürece, konunun bu denli geni ş biçimde ele al ınmas ı, özün yitirilmesine neden olabilecektir. Çevre, içinde insan varsa bir

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz ISSN: 2146-5355 YIL - 1 SAYI - 2 ARALIK 2011 Anayasa Komisyonu Başkanı, Burhan KUZU: Yeni Anayasa İnsan Merkezli Olacak TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK: Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz Rekabet Kurumu

Detaylı