TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ"

Transkript

1 TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ re YAYIMA HAZIRLAYAN: Av. Fazilet DEMIREZEN

2 tjii TÜRI<IYE BAROLAR B İRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ I<ADJN HUKUKU I<OMİSYONU TÜBAKI<OM VI. IÖTAP 22 May ıs May ıs 2005 Yayına Hazırlayan Av. Fazilet DEM İ REZEN Kuruluş: 20 Mart 1999

3 Türkiye Barolar Birli ği Yay ınlar ı: 81 ISBN: Türkiye Barolar Birliği Birinci Baslu: May ıs 2005 Türkiye Barolar Birliği Karanfil Soka ğı Kızılay - ANKARA Tel: (312) faks: web: e-posta: adminbarobirlik.org.tr yayin barobirlik.org.tr Sayfa Tasar ım ı ve Ofset Hazırl ık Dü ş Atelyesi ( ) Baskı ŞEN MATBAA ( )

4 TÜBAKKOM 25 May ıs May ıs 2004 Dönemi Yürütme Kurulu VI. Dönem Sözcüsü: Av.Fazilet Demirezen Karabük Barosu Av. Melahat Sezişer (Karabük Barosu) Av. Fatma Şirin (Karabük Barosu) Av. Müjde Avcıoğlu (Ankara Barosu) Av. Hesna Şener Özgürler (Isparta Barosu) Av. Sema Karaday ıo ğlu (Sinop Barosu) Av. Neslihan Boyabath (Çorum Barosu) Av. Sibel Suiçmez (Trabzon Barosu) Av. Meral Güngör (Tekirda ğ Barosu) Av. Nebahat Gürsoy (Ad ıyaman Barosu) Av. Emine Balık (Konya Barosu) Av, Şefika Ekizoğlu (Adana Barosu) Av.Nilgün Berk Bursa Barosu Av.Alev Coyrat İzmir Barosu İstanbul Barosu Temsilci göndermedi.

5 IÇINDEKILER Önsöz. VIl Sunu ş 1.TÜBAKKOM Genel Kurul Toplant ısı (22-23 May ıs 2004, Hatay)...1 -Toplant ı Tutanaklar ı Sonuç Bildirgesi Bas ı n Aç ıklamas ı TÜBAKKOM 1. Yürütme Kurulu Toplant ısı (19 Haziran 2004, Ankara) Yürütme Kurulu Toplant ı s ında Al ınan Karadar Bas ı n Aç ıklamas ı TCJBAKKOM Listesi Barolara Dönem Sözlü ğünden Gönderilen Yaz ı Eylem Planı 6. TÜBAKKOM Genel Üye Toplant ısı (18 Eylül 2004, Ordu) Aç ış Konu şamas ı Toplant ı Gündemi ve Davet Genel Üye Toplant ı Tulanaklar ı Bas ı n Bildirisi TÜBAKKOM Çal ışma Yönergesi Yaz ışmalar Bas ı n Aç ı klamas ı Radyo Televizyon Üst Kuruluna Yaz ı ve Cevab ı Bas ı n Aç ı klamas ı Bas ı n Bildirisi TÜBAKKOM Il. Yürütme Kurulu Toplant ı s ı (30 Ekim 2004, Karabük) Toplant ı Daveti ve Gündem Yürütme Kurulu Toplant ı Tutanağı TÜBAKKOM Genel Üye Toplant ı s ı (8-9 Ocak 2005, Konya) Toplant ı Tutanaklar ı Sonuç Bildirgesi

6 11.TÜBAKKOM ili. Yürütme Kurulu Toplant ı s ı (12 Mart 2005, Çorum).177 -Gündem Toplant ı Tutanaklar ı Sonuç Bildirgesi Çal ışma Raporlar ı Adana Barosu Çal ışma Raporu Ad ıyaman Barosu Çal ışma Raporu Amasya Barosu Çal ışma Raporu Ankara Barosu Çal ışma Raporu Antalya Barosu Çal ışma Raporu Ayd ın Barosu Çal ışma Raporu Çanakkale Barosu Çal ışma Raporu Çorum Barosu Çal ışma Raporu Edirne Barosu Çal ışma Raporu Isparta Barosu Çal ışma Raporu Kahramanmara ş Barosu Çal ışma Raporu Karabük Barosu Çal ışma Raporu Kayseri Barosu Çal ışma Raporu K ı r ı klareli Barosu Çal ışma Raporu Konya Barosu Çal ışma Raporu Mersin Barosu Çal ışma Raporu Sakarya Barosu Çal ışma Raporu Samsun Barosu Çal ışma Raporu Sinop Barosu Çat ışma Raporu Tekirdağ Barosu Çal ışma Raporu Yozgat Barosu Çal ışma Raporu Zonguldak Barosu Çal ışma Raporu Cedaw Ihtiyari Protokolü ve Tavsiyeleri Bas ı nda TÜBAKKOM Fotoğraflada TÜBAKKOM 293 VI

7 ÖNSÖZ İnsan Haklar ı Evrensel Bildirisi uyarmca "Herkesin ya şamak, özgürlük ve ki şisel güvenlik hakkı vard ır." "Hiç kimse işkence, kötü, insanl ık dışı ya da a şağılayıcı i şlem ve ceza görmemelidir." Oysa kadının aile, toplum, iş yaşamı ve siyasetteki rolü hala tartışılmaktadır. Osmanlı' dan bugüne, sosyal ve siyasal yaşamda var olma mücadelesi vererek, birçok zorluk ve engellerle kar şılaşan Türk kadın da bu tartışmalardan pay ını fazlas ıyla almaktad ır. Atatürk'ün önderli ği'nde Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ile kadın, medeni haklardan yararlanmada, borçlara ehil olmada, haklan kullanmada erkeklerle eşit duruma getirilerek, devrim hareketlerinin en önemli temel ta şlar ından biri gerçekle ştirilmiş oldu. Ancak, zaman içinde kültürel ve ekonomik gelişmeler nedeniyle Medeni Kanunu, kad ınların haklar ını korumada yetersiz kalm ış; günümüz ko şullarında ortaya ç ıkan gereksinmelerin kar şılanmas ı ve sorunların çözülmesi bakımından Medeni Kanun'da reform ihtiyac ı duyulmu ştur. 2002'de yürürlü ğe giren 4721 sayilı Yeni Medeni Kanun ile önemli değişiklikler yap ılarak, Türk kad ırunın toplumsal ya şamdalci konumunun, özellikle e şitlik ve özgürlük bakımından olmas ı gereken noktaya getirilmesine yolunda önemli bir a şama katedilmiştir. Kadın hakları Avrupa'da ilk olarak 18. yy.da ayd ınlanma ça ğında, Fransız devriminin başında "Kad ın ve Kad ın Yurtta ş Haklar ı Bildirisi" ile gündeme geldi. Bu bildiriden sonra kad ınlara oy verme hakkı verilmesi hareketi ba şladı. Fransa'da vi'

8 bu hak kad ınlara, Türkiye'den 10 y ıl sonra 1944'te tanınd ı. M. Kemal Atatürk, Türk kad ınının geleneksel yap ısını ve geçmi ş- ten bu yana toplumdaki yerini çok iyi bildi ği için, Avrupa'nın çok öncesinde bu devrimi gerçekle ştirmi ş, Türk toplumunu ulaştırmak istediği düzeyi belki de en aç ıklıkla, kadınlara tanıdığı bu bakla göstermi ştir. Her alanda oldu ğu gibi, kadın haklar ı konusunda da Atatürk'ün Türk toplumuna güvenini bo şa ç ıkarmamal ı ve yaptıklarını daha da ileriye ta şımalıy ız. Birleşmiş Milletler'in ara ştırmalar ına göre, küresel üretimin yüzde 66'sı kad ınlar tarafından gerçekleştirildiği halde, küresel gelirden ald ıklar ı pay sadece yüzde 10. Malvarhklar ı- nın ise yalnızca %l'ine sahipler. Uluslararas ı Af Örgütü'nün 2004'te haz ırlad ığı rapora göre kad ınlar erkeklere göre %20- %50 daha az maaş alıyor. Birle şmiş Milletler'in 2004 İnsani Kalk ınma Raporu'na göre, ilk, orta, ve yüksek e ğitimde k ız çocuklar ının okullaşma oranı %68. Türkiye bu oranla dünyada 110. sırada. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfusu ise 5.5 milyon civar ında. Atatürk'ün Türk milletine açt ığı yol bu değil. İlk 10'da olmamız gerekirken 110.'yuz. Türk kad ınının siyasetteki yeri de, Atatürk'ün açtığı yol itibariyle, gelmesi gerektiği noktanın çok gerisindedir. Avrupalı hemcinslerinin 1960'larda ula ştığı seçme ve seçilme hakk ım çok önce, 1934'te elde eden Türk kadinını kabinede şu anda bir kadın bakan temsil etmektedir. 3 Kas ım seçimlerinin ardından TBMM'ye giren kad ın milletvekili oran %4.4'tür. Kad ınlar yerel yönetimlerde ise %0.46 oranında yer almaktd ır. Parlamentodaki temsil oran ına bakıldığında Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasm ın yani %19'un çok gerisindedir. Hindistan, Nijerya, Ürdün gibi ülkelerin bile alt ındad ır. Bu kabul edilemez. Özgürsünüz, erkeklerle e şitsiniz söylemi ile birlikte uygulamada bunun aksi davranışlarda bulunularak, engelleyici tav ırlar sergilennıektedir. Bu şekilde kad ınlar ımızı da kendimizi de kand ırmamamız gerek. Sistemin kadına uygun bulduğu edilgenlik rolünün reddi için, kad ınlar ın, erkeklerin, annelerin, babalarm, kocalar ın, böyle gelmi ş böyle gider vi"

9 dü şüncesinden vazgeçip silkinmeleri; kad ınlığırı edilgerilik olarak anla şılmayaca ğı rol modellerinin olu şturulmas ında yüksek bir bilince ula şmalar ı sağlanmal ıd ır. Kadın-erkekçocuk, toplumu olu şturan her birey tarafından, bilinçaltımıza amans ızca yerleşen, kad ınlar ın yalnızca erkekleri ho şnut etmek için yarat ıldığırta dair yanlış ve tehlikeli dü şünceden kurtulunmas ı; kad ınm sosyal ve siyasal ya şamda erkekle aynı muameleyi görmesinin ve ayn ı ahlak ölçüleriyle de ğerlendirilmesinin toplumsal her kanunun üstünde aslmda do ğanın kanunu gere ği eşitliğin gerçekle ştirilmesi oldu ğıırnı içselle ş- tirilmesi gereklidir. Birleşmiş Milletler'in Kad ınlara Karşı Her Türlü Ayrımc ıhğm Önlenmesi Sözle şmesi'ni 1985 y ılında imzalayan Türkiye, sözde değil, gerçek ad ımlar atmak zorundad ır. Geleceğimiz ve ça ğda ş toplum olmam ız, öncelikle kad ınlar ınuza sosyal ve siyasal ya şamda olmalar ı gerektiği konum sağlanarak mümkündür. Türkiye Barolar Birli ği ve barolarm üyelerinin katk ılar ıyla olu şan, gelişen TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birli ği Kad ın Hukuku Komisyonlar ı Ağı), Türkiye'nin bu konudaki en önemli güvencelerinden biridir ve kesintisiz çalışmaktad ır. TÜBAKKOM'un VI. Dönem çal ışmalarının ürünü olarak haz ırladığı bu kitap, bu yoldaki çabalar ın bir göstergesi olarak sizlere sunulmaktad ır. "İnsan Hakları" kavramı içinde, "Kadın Haklar ı" ad ı ahırıda spesifik incelennıeye ihtiyaç duyulmad ığı, kad ın haklar ı- nin, insan haklar ı kavramı içinde evleviyetle ifadesini bulduğu, eşitliğin bu şekilde tam olarak uyguland ığı günlerin yakında olmas ı dileğiyle, bütün kadınlara ve kadın haklarının geli şmesinde katk ılarını esirgemeyen herkese çal ışmalar ında başar ılar diler, saygılar sunar ım. Av. Özdemir ÖZOK Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ix

10 SUNUŞ Atatürk, toplumun laik bir temel üzerine oturtulmas ınm, Türk kadınının haklarına kavu şmasıyla mümkün olaca ğını görmüştür. Medeni Kanun'un ilanı, devrim yasalar ı ile kadınlar kul olmaktan kurtulmu ş, ulusal benliklerine kavu şmu ş, yurttaş olmu ş, seçme seçilme haklarına kavu şmuştur. Başta laiklik olmak üzere tüm devrim yasalar ı kadın haklarının güvenceleridir. 20 Mart1999' da kurulan TÜBAKKOM'un, en önemli amacı, (Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal ba ğınısızliğmın korunmas ı, laiklik demokrasi, e şitlik ve kadının insan haklar ı ortak paydas ında birle şerek yasalarda ve uygulamada kadın ile erkeğin e şit haklara sahip olmak ilkesinin ya şama geçirilmesi için etkin bir şekilde çalişmaktır. TÜBAKKOM kunılduğundan beri ilkeyi sürekli göz önünde tutarak çalişmıştır. Vatanımıza, Cumhuriyete, devrinılere sahip çilcmağa devam edeceğiz. Kadınlar, hala cinsiyetleri yüzünden ailede, toplumda, i ş hayatında, savaşta, şiddet işkence, cinsel sald ır ı, yoksulluk, istismara uğramaktadır TÜBAKKOM, yasalarda kadın erkek eşitliğini sağlamak için tüm yasalar ı inceleyerek e şitliğe aykırı maddelerin tesbit etmiştir.kanunlarm uygulamadaki eksiklikler saptanmıştır. Tübakom görü şleri,medlise,milletvekillerimize basma bildirilmiştir. x ı

11 MK ve CK'da kadın erkek e şitsizliğini yaratan hükümlerin ç ıkar ılmış olmasında, ça ğdaş kad ınların örgütlenmesinin özellikle TÜBAKKOM'un katk ıs ı olmu ştur. TÜBAKKOM'un amaçlar ından biri de Barolar Kad ın Hukuku Komisyon üyeleri aras ındaki dostlu ğu güçlendirmektir. Dönemin-ize; komisyonlar a ğın genişletmek, komisyonlar aras ı ileti şimi güçlendirmek, komisyonlar aras ı dostluklar ı pekiştirme azmiyle göreve ba şlamıştır. TÜBAKKOM'dan ayr ıldığını bildiren komisyonlar iletişim kurmak için çaba sarfedildi. Kad ın Hukuku Komisyonu kurmayan tüm barolardan komisyon kurmalar ı istendi. Faal olarak çalışmayan komisyonlarla ileti şim güçlendirilerek toplantılara katılmalar ı sağland ı. TÜBAKKOM komisyonlar a ğı 1999 da altı baroyla ba şlamıştı 2000'de yirmi dokuz baroda kurulmu ş zamanla 2004 de kırk baroda komisyon bulunmaktayken 2005 y ılmda elli dört baroda kad ın hukuku komisyonu faal olarak olarak çali şmalarını sürdürmüştür. TÜBAKKOM ağının genişlemesi, çalışmalarımıza ayr ı bir şevk vermştir. Tartışmalara neden olan TÜBAKKOM yönergesinin eksiklikleri saptanarak yeni yönerge haz ırlanmış ve kesinle ştirilmiştir. TÜBAKKOM listesi ayr ıntılı olarak haz ırlanmış, Barolar Birliği'ne sunulmu ş ve bu liste KSSGM web sayfas ında yaymlanmıştır. Kadının ülkemizdeki durumunun istatistiksel bir şekilde tespiti için Istatistik Genel Müdürlü ğü ile çalışmalar başlatılmıştır. Her komisyonun kendi iinde belediye ba şkanı ile temasa geçirilmiş, Kadın Koruma Evleri'nin aç ılmas ı için etkin mücadele ba şlatılnt ş hr. Kadına yönelik şiddeti önlemeğe yönelik panellerin komisyonlarca illerinde yap ılmalar ı istenilmiştir. xii

12 Seçme ve seçilme hakk ıyla ilgili bas ın bildirileri, Dünya Kadınlar günü ile ilgili bas ın bildirileri, dönem sözcülüğümüzce haz ırlandı, tüm kon-tisyonlarca ayni tarihte yay ınland ı. YMK'nm uygulanmasma yönelik 4722 say ılı Yasa'nm 10. maddesinde değişiklik yap ılmas ı için her komisyon yo re milletvekillerinden TBMM'ne kanun teklifinde bulunmalar ı talep edildi. TÜBAKKOM'un ilkelerine uyarak çok uyumlu, yo ğun katılımlı toplantılar yap ıldı. Komisyonlar aras ı diyalog bilgi ve sevgi payla şımıyla en üst düzeye geldi. Yeni kurulan komisyonlara bilgi ve belge deste ği verildi. Komisyonlar ın öğrenme ve çal ışma gayreti de ayrı bir umut verdi. Yeni Ceza Kanunu'nun yasala şmas ı nedeniyle, kadm lehine olan de ğişiklikler dönem sözcülü ğümüzce saptand ı ve komisyonlara da ğıtıld ı. illerde komisyonlar tarafından, kadınlara televizyon, panel, bas ın aç ıklamas ı yapılarak tanıtımı sağlanmıştır. TCK ve CMUK içinde mevcut olan e şitliğe ayk ırı maddelerin, komisyonlarca tespiti istendi ve TÜBAKKOM'un görüşü olarak tespit edilip TBMM Adalet Komisyonu Ba ş- kanlığı'na gönderildi say ılı Yasa'nın aksakl ıkları tespit edilip Adalet Bakanlığı'na bildirildi. Sivil toplum örgütleriyle ortak çal ışmalar yap ıldı. Kad ının haklar ın alabilmesi için ekonomik ba ğıms ızlığının sağlanmas ı, bu sebeple de üretime katılmas ı için yap ılmas ı gerekli proje çalışmalar ı ba şlatıld ı. Ankara, Karabük ve Çorum'da yürütme kurulu toplant ıs ı yap ıld ı. Ordu ve Konya'da genel üye toplantıs ı yap ıld ı. 8 Mart Dünya Kadmlar Günü'nde tüm komisyonlarca çe şitli etkinlikler yap ıldı. Basın bildirisi haz ırland ı ve tüm komisyonlara gönderildi. x ııı

13 Nisan aymda TÜBAKOM Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte meclise gidilip 4722 sayil ı MK'nm mal rejimi ile ilgili 10. maddesinin iptali ile ilgili kanun tasar ısı önerisini, seçim yasasmda pozitif ayr ımc ıl ık yapacak seçimlerde kota uygulanmas ı hususunda kanun tasar ıs ı önerisini, Anayasa'n ın 10. maddesine eklenecek olan iki e şitlik çerçeve yasa tasar ısma (Devlet cinsler aras ı e şitliği sağlamak için olumlu ayr ıcalık dahil gereken her türlü önlemi al ır.) ibaresinin eklenmesi için yasa önerisi TBMM Ba şkanlığı'na sunuldu. Dönemimiz, May ıs 2005' de Karabük'te yap ılacak Genel Kurul ile son bulacaktır. TÜBAKKOM çalışmalarmda bize destek olan, Türkiye Barolar Birli ği Başkanı Sayın Özdemir Özok ve Yönetim Kurulu üyelerine, Karabük Baro Ba şkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, sürekli komisyonlarla ileti şimimizi sa ğlayan bölge temsilcilerimize,yürütme Kurulu üyelerimize, toplant ılara gelerek ve yörelerinde çal ışmalar yaparak her türlü zor şartlara göğüs geren ülkemizdeki komisyon üyelerimize, te şekkür ediyorum. Karabük'te yap ılacak Genel Kurul'da seçilecek Dönem Sözcüsü ve Yürütme Kurulu'na ba şarılar dilerim. Av. Fazilet Demirezen VI. Dönem Sözcüsü Karabük Barosu Kadın Hukuku Kom. Ba şkam xiv

14 TÜBAKI<OM GENEL I<URUL TOPLANTISI MAYIS 2004 HATAY

15 TÜBAKKOM Türkiye Barolar Birli ği Kaduı Hukuku Komisyonu 22-23/0/2004 TAR İHLER İ ARASINDA HATAY'DA YAPILAN TÜBAKKOM V. DÖNEM GENEL KURUL TUTANAĞI Toplant ıya Kat ılan Barolar Adana Barosu Av. Ülcaz Olgun Şahin Av. Ay şen Akçal Av. Yasemin Tanır Ankara Barosu Av. Munise Day ı Av. Yasemin Bülbül Adıyaman Barosu Av. Nezahat Önder Av. Nebahat Gürsoy Antalya Barosu Av. Şaziye Şahin Batman Barosu Av. Nuran Dervişoğlu 3

16 TÜ9AKKOM Bingöl Barosu Av. Tuba Acarlar Bursa Barosu Av. Nilgün Berk Av. Aylin Yekeler Denizli Barosu Av. İlkay Doğan Av. Benin Zolan Av. Bedia Karababa Diyarbakır Barosu Av. Remziye Tanr ıkulu Av. Meral Danış Bektaş Av. Sevim Ölmez Av. Hamiyet Çelebi kol Av. Habibe De ğer Av. Zeynep Atli Arar Eski şehir Barosu Av. Banu Bazarkaya Av. Eda Uzunpmar Hatay Barosu Av. Bedia Öztürk Çiçek Av. Nesrin Kazan Av. Dilara Akde şir Av. Semra Yolcu Av. Şükran Dağ 4

17 TÜ BAK KOM İstanbul Barosu Av. Şükran Eroğlu Av. Ayfer Co şkun Av. Burçin Aybay Karabük Barosu Av. Fazilet De ınirezen Konya Barosu Av. Ayşe Türkmeno ğlu Kırklareli Barosu Av. Yasemen Şanlı Manisa Barosu Av. Bengül Berber Malatya Barosu Av. Sevgi Altuntaş Av. Arzuhan Kaplan Mardin Barosu Av. Paiz Aşkın Mersin Barosu Av. Münire Yurdal Av. Sevgi Yanpar Av. Dilek Gezer Av. Harika Levent Av. Menek şe Çatak Av. Çiğdem Kap ıkaya Av. Seher Yalçmkaya 5

18 TÜBAKKOM Osmaniye Barosu Av. Muhammet Doğan Ordu Barosu Av. Nagehan Özbucak Sinop Barosu Av. Sema Karaday ıoğlu Av. Gülay Coşar Av. Süheyla Başoğlu Av. Ayla Oğuz Şanlıurfa Barosu Av. Şazime Kaya Av. Emine Akkuş Van Barosu Av. Derya Hayvao ğlu Zonguldak Barosu Av. Gülserert Demir Gündem Madde 1: Kay ıt Katılımc ı barolarm kay ıt işlemleri ve TÜBAKKOM V. Dönem'e ait kitap da ğıtımı yap ıld ı. Gündem Madde 2: Aç ıl ış ve divan teşekkülü Hatay Barosu'ndan Av. Bedia Öztürk Çiçek taraf ından Genel Kurul açılışı yap ıld ı ve divan te şekkülüne geçildi. Divan Başkanlığı'na Hatay Barosu'ndan Av. Şükran Dağ, Divan r.ı

19 TÜ BAK KOM Başkan Yard ımc ılığı' na Bursa Barosu'ndan 4. Dönem Sözcüsü Av. Nilgün Berk ve Yazmanlığa Hatay Barosu'ndan Av. Filiz Haksöz seçildiler. Gündem Madde 3: Sayg ı duru şu ve İstiklal Mar şı'nın okunu şu. Saygı duru şunu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben gündemin diğer maddelerine geçildi. Gündem Madde 4: Aç ıl ış konu şmalar ı Hatay Baro Ba şkanı Av. Naz ım Kırık konuşmasına, katılımcı barolara ho ş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında TÜBAKKOM'a, kadın erkek eşitliğini ve bu konuda yap ılacak çal ışmalara destek verece ğini belirtti. TÜBAKKOM V. Dönem Sözcüsü, Adana Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu Ba şkan, Av. Ülcaz Olgun Şahin, sunu ş konu şmas ını yaptı. Bir y ıll ık dönem faaliyetini kısaca anlattı. TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Erkenci, TÜBAK- KOM'un. y ılını doldurduğunu, TBB'nin TÜBAKKOM'un tüm faaliyetlerini desteklediğini ancak bu çalışmalarının geli şmesi için bir yönetmeli ğe ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin şu anda bulunduğu ortamda kadmlara çok i ş dü ştüğünü belirterek birlikte çal ışmaya davet etli. AK Parti Hatay Milletvekili Av. Sadullah Ergin, kad ın erkek e şitliğinin sağlanmas ı için sadece yasal düzenlemelerin yap ılmas ının yeterli olmad ığını yasal düzenleme yan ında toplumun sosyal yap ısının ve eğitim düzeyinin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Hatay bir önceki dönem Belediye Ba şkanı iris Şentürk konu şmasında; bir toplumda refah ın sağlanabilmesi için ana etkenin kad ın erkek e şitliğinin sağlanmas ının olduğunu, insan haklar ı çerçevesinde kad ın erkek e şitliğinfr ön plana ç ıkar ılmas ı gerektiğini ve bunun öncelikle siyasette kadu ıın daha

20 TÜ BAK KO M çok temsil edilmesiyle gerçekle şeceğini, kadın bakış aç ıs ırun siyasete de taşınmas ırım şart olduğunu belirtti. Divan Başkanı söz alarak gündem maddelerini okudu. Gündeme bu maddeler d ışı nda bir gündem önerisi sunmak isteyenlerin önerilerini bildirmelerir ıi istedi. 1. Ankara Barosu temsilcisi Av. Munise Day ı söz alarak; Iralc'li kad ınlara ABD tarafından yap ılan işkence ve tecavüzleri kınayan bir basın açildamas ı yap ılmas ı önerisinin gündeme al ınmas ını istedi. Talebin gündeme alınmasına yönelik oylama yap ıldı. Talep kabul edilerek gündemin 11. maddesinden önce görü şülmesine karar verildi. 2. Zonguldak, Ankara, K ır ıkkale, Eski şehir Barosu temsilcileri tarafından, bundan sonraki Genel Üye toplant ılar ınm Ankara'da yapılması konusunda verilen yazdı önerge okundu. Talebin gündeme alınıp al ınmamas ı yönünde oylama yap ıldı gündeme al ınmamas ına karar verildi. Gündem Madde TÜBAKKOM'un Kadın İnisiyatifi Grubu'na destek verip vermeyece ğinin tartışılmas ı. İstanbul Barosu temsilcisi Av. Şükran Ero ğlu Kad ın İnisiyatifi Grubu konusunda bilgi verdi. Aç ıklamas ında; bu grubun Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan tarafından kurulduğunu, amac ınm AB Parlamentosu'nun Türkiye'ye Arahk 2004 içinde müzakere tarihi vermesi oldu ğunu ve bu bask ı gurubuna birçok kadın kuruluşunun katıldığmı belirtmiştir. Ayr ıca bu grubun Kadın hukukçulara ihtiyacı olduğunu söyledi. Zonguldak Barosu temsilcisi Av. Gülseren Demir, söz aldı. AB Birliği konusunda kadm inisiyatifi olu şturulmasının doğru olmadığmı zira şu anda AB'nirı çökmekte olduğunu belirtti. AB'nin Türkiye üzerinde oyunlar ına Gümrük Birli ği'ne girmemize zorlayarak ba şlamıştır. Aslında birçok ülke AB ne girdikten sonra bile Gümrük Birli ği'ne girmemiştir ve ülkemiz gümrük birliğine girerek çok zarara u ğramış tır. Türkiye'den

21 TÜBAKKOM çok daha kötü durumda olan birçok eski do ğu bloğu ülkesi AB'ye ahnnıış olmas ına rağmen bizi almayacaklar ı için sadece oyalamaktalar dedi. Antalya temsilcisi Av. Şaziye Şahin AB'nin Türkiye'yi hiçbir zaman bu gruba dahil etmeyece ğini, alsa bile yalnızca Türkiye'ye bir sömürge gözüyle bakt ıklarını bu nedenle de TÜBAKKOM'un böyle bir inisiyatifte yer almamas ı gerektiğini belirtti. Karabük temsilcisi Av. Fazilet Demirezen AB'nin Türkiye'ye gerekli olduğunu, bu grubun Türkiye'ye olumlu katkıları olaca ğını ve TÜBAKKOM'un böyle bir harekette yer almas ının gerekliliğini belirtti. Kırklareli temsilcisi Av. Yasemen Şanli TÜBAKKOM'un AB İnisiyatif Grubu'na girmesinin yanl ış olaca ğını belirtti. Van temsilcisi Av. Derya Hayva AB yolunda Türkiye'de önemli yasal de ği şiklikler olduğunu bu nedenle de TÜBAK- KOM'un bu inisiyatifte yer almas ı gerektiğini söyledi. Konya Barosu'ndan Av. Ay şe Türkmenoğlu TÜBAKKOM katilmal ıd ır. Sinop temsilcisi TÜBAKKOM'un İnisiyatif'te yer almas ının gerekliliğini belirtti. Diyarbak ır Barosu'ndan Av. Meral Danış Bekta ş, TÜ- BAKKOM'un bu Inisiyatif'te yer almas ının gerekli olduğunu çünkü AB'ye girişte katılım ortaklığı belgelerinde kad ınlannda varlığının gerekli olduğunu belirtti. Antalya Barosu'ndan Av. Şaziye Şahin AB kad ınlara haklannı önenısediğini ve cinsiyet eşitliği için birtakım iyileştirmeler yap ıldığını ilan etmektedir. Ancak bu konularda samimi değildir. Kad ınlar bir meta olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de bu guruba katılmamal ıy ız dedi. Ankara Barosu temsilcisi Av. Munise Day ı, kurulan inisiyatife katılıp katılmamadan önce TÜBAKKOM'un Türkiye'nin

22 TÜBAKKOM AB'ye girme konusundaki ortak tavr ının belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda olumlu karar al ınırsa ancak o zaman bir alt ba şlik olan bu inisiyatife kat ılıp katılmamak tartışılabilir. Biz TÜBAKKOM olarak AB ye giriş konusunda bir duru ş belirlemeli miyiz? Bence önce bu dü şünülmei ve karar verilmeli. Bu konu tartışıl ıyorsa bizim elimizde AB'nin Türkiye için seyre imza atmak oldu ğunu anlatan ve belki de burada birçok arkadaşın duruşunu de ğiştirecek olan en az on sayfalık bir metin bulunmaktadır. Ayr ıca baro temsilcilerinin barolar ı adına böylesi bir oylamada verecekleri kararlar ının da me şru olmadığı kanısında oldu ğun belirtti. Bu konunun çok geni ş olduğunu ve bu kararın ancak oybirliği ile verilmesi gerekti ğini bu konu tartışılacaksa özel bir gündemle toplanıp (belki daha sonraki genel üye toplantısı olabilir) AB konusunda görü şmelerin yap ılmas ı gerekliliğini belirtti. Bu nedenle bu inisiyatifin içinde olmak konusunda bir karar verilemez. Ayr ıca biz bu öneriyi kabul etmiyoruz. Bursa temsilcisi, Av. Nilgün Berk, AB konusunda gor ş birliği gerekmediğini söyledi. Bizlerin bunu hukukçu olarak tartışmas ı gerektiğini ve böyle bir grup var ise yanl ışlar ı örtmek adma bu grupta bulunmal ıyız. İstanbul temsilcisi Av. Şükran Eroğlu bu gurup Türkiye'ye Aralık 2004 tarihine kadar müzakere günü verilmesi için olu ş- turulmu ş bir bask ı grubudur. Art ık bir şeyleri inkar ederek d ışardan muhalefet yapmak değil işin içinde olarak çalışmak gerekmektedir. Bu nedenle AB'de verilecek hukuka ayk ırı kararların verilmesini engellemek üzere TÜBAKKOM'un etkili olmas ı gerektiğini söyledi. Bu nedenle bu İnisiyatife destek vermeliyiz dedi. Oylamaya geçildi. Antalya, Mersin, Denizli, Zonguldak, Kırklareli, Ankara Barolar ı'nm temsilcilerinin muhalefeti ve diğer barolar ın oy çokluğu ile kabul edilmi ştir. 10

23 TÜBAKKOM Gündem Madde 6: KSSGM ile ortak yap ılacak çalışmalarla ilgili eylem plarumn haz ırlanmas ı. Adana Barosu temsilcisi Av. Ülcaz Olgun Şahin söz ald ı. Dönem sözcülüğümüz s ıras ında KSSGM ile birkaç kez görü ş- me yaptık. Bizimle birlikte çal ışmak isteklerini dile getirdiler. Biz de komisyonda bulunan arkada şların isimlerini bildirdik. Bundan sonra KSSGM ile birlikte yapaca ğımız çali şmalar için eylem planını şu anda oluşturalim dedi. Karabük temsilcisi Av. Fazilet Demirezel TÜBAKKOM KSSGM ile çalışmal ıd ır bunu destekliyorum dedi. Ankara Barosu temsilcisi Av. Munise çali şmalara katılmanın TÜBAKKOM için gerekli oldu ğunu belirtti. Ankara Barosu'ndan Av. Yasemin Bülbül KSSGM ile birlikte çal ışmanın yap ılmas ı gerektiğini ve kendi çal ışma grubunu oluşturmas ı halinde TÜBAKKOM'un çok etkili olaca ğını ve TÜBAKKOM'un bir temsilcisinin de bu kurulda yer almas ı gerektiğini bildirdi. İstanbul temsilcisi Av. Şükran Ero ğlu KSSGM'nirı devletin bir kurumu oldu ğunu ve kad ın politikas ı için ne yapılacağının henüz bildirmedi ğini ancak genel merkezin personelinin giderek azaltıldığını ve kendi i şlerini bile yürütemediğini ancak yine de destek olunmas ı gerektiğini bildirdi. Oylamaya geçildi. TÜBAKKOM'ur ı KSSGM'ye bir temsilci gönderilmesinin bir sonraki dönem sözcüsü ve Yürütme Kurulu taraf ından kararla ştırılmas ı oy birliği ile kabul edilmi ştir. Gündem Madde 7: TCK'nın Tasarısı'nın TÜBAKKOM görüşleri do ğrultusunda yasala şmasının sağlanmas ı için çahşma komisyonu kurulmas ı. İstanbul Barosu temsilcisi Av. Şükran Eroğlu TCK Tasar ıs ı için yaptığımız görü şmeler iyi geçti ancak TÜBAKKOM'un bu konuda yeniden çal ışma yapmas ının gerekli olduğunu söyledi. 't

24 TÜBAKKOM Adana temsilcisi Av. Ülcaz Şahin, ilk görev ald ığımız dönemde TÜBAKKOM olarak görü şlerimizi Cumhurba şkanı'na milletvekillerine vs. fakslad ık. Olumlu tepkiler aldilc Bu konuda çalışmalar ımız vard ır bu çalişmalara devam edilsin dedi. Diyarbak ır temsilcisi Av. Meral Danış Bekta ş TÜBAK- KOM'un önceki çalışmalarının olumlu tepkiler ald ığın ı ve yeniden böyle bir çalışmanın çok uzun sürece ğini bu konuda bir çalışma komisyonu olu şturulmas ını ve TÜBAKKOM'un bu konudaki son görü şlerinin belirtilmesinin yeterli oldu ğunu gerekirse bunun şu anda bu toplantıda bir sonuç bildirgesiyle yap ılmas ının ve bas ına burada iletilmesinin daha do ğru olaca ğını belirtti. Bu konuda görev alacak barolarm belirlenmesine geçildi. Ankara, Diyarbak ır, Mersin bu konuda gönüllü oldu ğunu bildirdi. Üç barodan olu şan komisyonun TCK Tasar ısı ile ilgül TÜBAKKOM'un son görü şleri basma bildirmesine karar verildi, oy çoklu ğuyla kabul edildi. Gündem Madde 8: E şitliğe ayk ır ı iş ilanlar ınm önlenmesi için gerekli tedbirlerin al ınmas ı, Ankara Barosu Av. Munise Day ı yakın zamanda ç ıkan bir ilanın avukat istihdam etmek istediğini ancak yalnzca erkek ve sonuç alma yeteneği olan avukatların ba şvurabilece ğini içerdiğini söyledi. Böyle bir ilan ın kad ın erkek e şitliğine ayk ır ı olduğunu ve bu gibi ilanlar ın engellenmesinin gerekli olduğunu bu konuda TÜBAKKOM'un çal ışmasının gereklili ğini bildirdi. Bursa temsilcisi Av. Nilgün Berk, i ş ilanlar ında kadınların yaln ızca temizlik vs. gibi vas ıfs ız işler için kabul edildiğini bu alanda çok büyük eşitsizliklerin oldu ğunu ve TÜBAKKOM'un çalışmas ının çok önemli olduğun bildirdi. Antalya temsilcisi Av. Şaziye Şahin'in iş ya şantısında kad ının saf d ışı edilmeye ba şland ığını iş hayatında cinsel sömürünün yo ğunla ştığmı bu konuda yo ğıınlaşmasm ın gerekliliğini bildirdi. 12

25 TÜ BAK KOM Denizli temsilcisi Av. İlkay Doğan az önce bir arkada şımın belirttiği özel bir şirketin yaptığı ilanın Denizli tarafından baro olarak protesto edildiğini ve meslekta şlarımın bu sözleşmeleri imzalamamalar ı yoluyla protesto edilmesini ve bunun bas ın yoluyla yay ılmas ı bildirilerek, bu i ş sözle şmelerinin tek tip olmasını ve bütün sözleşmelerinin bu tipe göre haz ırlanmas ının sağlanmas ı yönünde çalışılmas ı gerektiğini bildirdi. Ankara temsilcisi Av. Munise Day ı, az önceki protesto şeklinin TÜBAICKOM ad ına yapılmas ı önerisinde bulundu. Adana temsilcisi Av. Yasemin söz konusu protesto edilecek ilanm getirtilmesini ve protestonun bu şekilde ayr ıntıl ı yapılmas ını söyledi. Karabük temsilcisi Av. Demir Ezel bütün iş ilanlar ının aynı olumsuzluklar ı ta şıdığını ve bütün ilanlar için bir protesto yap ılmas ının önemli oldu ğunu söyledi. Ad ıyaman temsilcisi Av. Nezahat Önder bunun ilanlar ın düzeltilse bile işe kabul edilme s ırasında ayrımcıl ık yap ılmaya devam edece ğini söyledi. Ayrıca televizyon dizilerinde meslekta şlar ı rencide edici görüntülere yönelik tepkilerin bildirilmesirti söyledi. Ankara temsilcisi Av. Yasemin Bülbül biz do ğrular ı bulmak zorunday ız bunu dönem sözcüsü yapsın. Protestonun dönem sözcüsü tarafından yap ılması için oylamaya geçildi. Oybirli ğiyle kabul edildi. Gündem Madde 9: MK'n ın 143/2 maddesinin uygulanmas ı için eylem planı hazırlanmas ı. Bursa temsilcisi Av. Nilgün Berk 143/2'de resmi nikah olmadan dini nikahm yap ılmayaca ğını bu konuda 143/2 'de bunu uygulayanlar hakkında ceza olduğunu bunun önlenmesi için valilik kanalıyla müftülüklere ve savc ılığa bu konuda etkili olmalan için öneriler yap ılmas ının gerekliliğini bildirdi. TOBAK- KOM'un yaz ışmalar yoluyla çalışmas ının ve bas ının bu konuda bilgilendirilmesiııin gerekli olduğunu söyledi. 13

26 TÜ BAK KOM İstanbul temsilcisi, Av. Şükran Ero ğlu TCK'nın aile düzeııine kar şı suçlar bölümünde m. 232'de çe şitli düzenlemeler yapıldığını buna göre sadece dinsel törenlerle yap ılan evliliğin sadece yapanlar hakk ında cezalar getirdi ği ve bunun topluma yayılması için bilgilendirme çalışmalar ının yap ılmas ırun gerektiği bildirildi. Bursa temsilcisi Av. Nilgün Berk ortak bir metnin her baro tarafından ilgili valiliğe gönderilmesinin uygun olaca ğını söyledi. Bu konuda bizim bir metnimiz var bu metnin TÜBAK- KOM'a verilmesi için haz ır ız. Antalya temsilcisi Av. Şaziye şahin, infaz yasasında yap ı- lacak de ğişiklik ile bu suçlara verilen cezalarm 647 say ıl ı Yasa'ya dahil edilmemesi için çalışılmasmırı da yararl ı olaca ğım söyledi. Ankara temsilcisi Av. Yasemin Bülbül toplumun bu sorunu bir problem olarak görmedi ğini hatta savc ılıklar ın dahi bu konuda gevşek davrand ığını bildirdi. Divan Ba şkan bu konuda müftülük, valilik nüfus müdürlükleri ve benzeri yerlere gerekli metnin gönderilmesi için Bursa Barosu'nun haz ırlayaca ğı metnin gönderilmesini ve bunun için de tüm barolar ın alan çal ışmas ı yapmasını oylamaya sundu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem Madde 10: Yaz ılı ve görsel bas ında kad ının istismar ının tartışılmas ı. Zonguldak Barosu Av. Gülseren Demir, tecavüze uğrayan meslekta şımızın basında yer al ış şekliyle ilgili tavr ınuz ın belirlenmesini ve bunun kınanmas ını önerdi. Adana Barosu Av. Ülcaz Şahin bu konuda bayan meslekta şın ailesinin buna müsaade etmedi ğini ve bu konuda her hangi bir çal ışmaya kar şı çıkaca ğını söyledi. Zonguldak Barosu Av. Gülseren Demir, isim vermek zorunda değiliz, kad ının bir meta olarak gösterilmesini ve bu 14

TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ

TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ re YAYIMA HAZIRLAYAN: Av. Fazilet DEMIREZEN tjii TÜRI

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TURKIYE TÜRK İYE BAROLAR B İ RLİĞİ D 1, JDFJJL. T1i ı ı. uj ı LtJ i. Kad ın. Irz ÇALIS'

TURKIYE TÜRK İYE BAROLAR B İ RLİĞİ D 1, JDFJJL. T1i ı ı. uj ı LtJ i. Kad ın. Irz ÇALIS' TURKIYE TÜRK İYE BAROLAR B İ RLİĞİ D 1, JDFJJL T1i ı ı 1 uj ı LtJ irır YDS i b Kad ın 0. u) 0 Irz ÇALIS' TORICIYE BAOI TÜRI

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından vekalet akdi yoluyla istihdam

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

5 Ms.N AVUKATLAR GÜNÜ. Av. Adil Giray ÇELİK (*)

5 Ms.N AVUKATLAR GÜNÜ. Av. Adil Giray ÇELİK (*) 5 Ms.N AVUKATLAR GÜNÜ Av. Adil Giray ÇELİK (*) 1. 5 Nisan 1958 Baro Ba şkanları İzmir Toplantısı 3 Ocak 1934'de İzmir'de yap ılan "Türkiye Avukatlar Birli ği" toplantısmda; "Türkiye Barolar ınm aynı çatı

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ Özel Sayı: Bağımsız Seçim Gözlemi Temmuz 2011 1 2 46 sivil toplum örgütünden oluşan Bağımsız Seçim İzleme Platformu Türkiye de ilk kez, uluslararası standartlar çerçevesinde,

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI - İsrail Saldırısı - ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ HAZİRAN 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 2 Kasım 2013 GİRİŞ İki Ana Seçim Sistemi Çoğunluk sistemi, Nispi temsil sistemi. Seçim Sistemlerinin İki Boyutu Temsilde adalet, Yönetimde istikrar.

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İzmir Kent Konseyi 1.Olağan (Kurucu) Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde saat 9:00-17:00 arasında Kültürpark alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi

Detaylı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2016 2017 Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2017 2015 Gösterge temelli izleme ve raporlama eğitimleri, toplantılar, yayınlar... I1. Genel Kurul, 8 Mayıs, Ankara Çalışma grupları

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları,

Detaylı

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 28 Nisan 2017 Yurt İçi, Gümrük Kapısı ve Yurt Dışı Sandıkları Anayasa Değişikliği Halkoylaması Sonuçları Tablo 1.A Sandık Seçmen

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Erol Tuncer - 18 Ağustos 2014 Bu değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin -Yüksek Seçim Kurulu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan-

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı