Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler"

Transkript

1 DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce Güvenlik Bilgileri ni mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu el kitabõnda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu el kitabõnõ kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu el kitabõnõn içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Çoğaltõlmasõ yasalarca yasaklanmõş olan herhangi bir öğeyi kopyalamayõn veya yazdõrmayõn. Aşağõdaki öğelerin kopyalanmasõ veya yazdõrõlmasõ genel olarak yerel yasalarca yasaklanmõştõr: kağõt paralar, damga pullarõ, bonolar, hisse senetleri, poliçeler, çekler, pasaportlar, sürücü ehliyetleri. Önceki liste sadece bir rehber mahiyetinde olup kapsamlõ değildir. Bütünlüğü veya doğruluğu için hiçbir sorumluluk almamaktayõz. Belirli öğelerin kopyalanmasõnõn veya yazdõrõlmasõnõn yasallõğõ ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, yasal danõşmanõnõza başvurunuz. lar: Bu el kitabõndaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Makinelerin model adlarõ ileriki sayfalarda görüntülenmez. Bu el kitabõnõ okumadan önce makinenizin tipini kontrol edin. LG drum: Mevcut Değil A4 drum: Tip 1 B4 drum: Tip 2 Bu el kitabõnda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn. Ofis ürünlerinizde üreticinin orijinal parçalarõ dõşõnda parçalarõn kullanõmõndan doğabilecek hasar ve masraftan üretici sorumlu değildir. Güç Kaynağõ V, 50/60Hz, 0,7A veya daha fazla Lütfen güç kablosunu yukarõda belirtilen gibi bir güç kaynağõna bağladõğõnõzdan emin olun. Güç kaynağõ hakkõnda ayrõntõlar için, bkz. s.159 Güç Bağlantõsõ.

3 İÇİNDEKİLER Makine Kõlavuzu...1 Makineyle Yapabilecekleriniz...2 Kõlavuz Hakkõnda Bilgi...5 Güvenlik Bilgileri...6 Çalõştõrma Sõrasõnda Güvenlik...6 Elektrikli & Elektronik Ekipmanlar İçin Kullanõcõ Bilgileri...8 AB, İsviçre ve Norveç'teki Kullanõcõlar...8 Tüm Diğer Kullanõcõlar...8 Pil ve/veya Akü Sembolü Hakkõnda (yalnõzca AB ülkeleri için)...9 ENERGY STAR Programõ...10 RUYARI ve RDİKKAT Etiketlerinin Yerleri...11 Bileşenler Kõlavuzu...12 Seçenekler...15 Seçenek Listesi...15 Ana Seçenekler Kõlavuzu...15 Kontrol Paneli...16 Panel Ekranõ Makineyi Kullanmadan Önce Orijinaller...21 Orijinallerin Önerilen Boyut ve Ağõrlõklarõ...21 Baskõ Kağõdõ...23 Tavsiye Edilmeyen Kağõt...24 Kağõdõ Depolama...25 Yazdõrma Boyutu Temeller Yazdõrma Hazõrlõklarõ...27 Kağõt Besleme Kaseti ve Dağõtõm Tepsisinin Kullanõlmasõ...27 Yazdõrma Sonrasõnda...32 Kağõt Besleme Kaseti ve Dağõtõm Tepsisinin Katlanmasõ...32 Orijinallerin Yerleştirilmesi...34 Orijinalleri Şaryo Camõna Yerleştirme...34 Orijinallerin Otomatik Doküman Besleyiciye Yerleştirilmesi...35 Temel İşlem...36 Enerji Koruyucusu Modu...39 Otomatik Sõfõrlama...40 Kalõn veya İnce Kağõda Yazdõrõrken...41 Besleme Silindiri Basõncõ Kolu Pozisyonu...41 Ayõrma Basõncõ Kolu Pozisyonu...44 Otomatik Çevrim...45 Orijinal Tür...47 Örnek Yazdõrma ve Ayar...49 Yazdõrma Görüntüsü Pozisyonunun Ayarlanmasõ...49 Yazdõrma Hõzõnõn Değiştirilmesi...53 i

4 3. Yazdõrma İşlevleri Yazdõrma İşlevleri...55 Master Yapõmõ Yoğunluğu...55 İnce Modu...57 Ön Ayarlõ Küçültme/Büyütme...58 Sõnõrõ Sil...60 Ekonomik Mod...62 Hafõza/Sõnõf...63 Sõnõf Modu (sõnõf başõna baskõ)...65 Hafõza Modu (orijinal başõna baskõ)...67 Programõ Geri Çağõr...70 Sõnõf/Yõl...77 Kombine...81 Tekrar...85 Atlayarak Besleme /A3 Kağõt Besleme...87 Güvenlik Modu...90 Çevrimiçi Yazdõrma...90 Gelen Verileri Beklet...91 Program...92 Yazdõrma Ayarlarõnõn Kaydedilmesi...93 Bir Programõn Geri Çağrõlmasõ...94 Renkli Baskõlar Yap...95 Renkli Drum Ünitesinin Değiştirilmesi...95 Renkli Baskõlar Yapma...98 İki Renkli Yazdõrma...99 Kombinasyon Tablosu Sorun Giderme Makineniz İstediğiniz Gibi Çalõşmõyorsa Yazdõrma Sorunlarõ Kombine Modunu Kullanõrken Yazdõrma Sorunlarõ Kağõt Besleme Kasetine Kağõdõn Yüklenmesi Kağõt Eklenmesi Kağõt Boyutunun Değiştirilmesi Mürekkep Ekle Göstergesi (j) Yandõğõnda Master Silindirinin Değiştirilmesi Şerit Dağõtõcõsõndaki Şeridin Yeni Silindirinin Yerleştirilmesi (İsteğe Bağlõ) x Kağõt Sõkõşmalarõnõn Temizlenmesi x + P Orijinal Sõkõşmalarõ Otomatik Doküman Besleyicisinde Oluşur x + A Kağõt Besleme Bölümünde Kağõt Sõkõşmasõ x + B Drum Etrafõna Sarõlan Kağõt x + C Kağõt Çõkõş Bölümünde Kağõt Sõkõşmasõ x + D Master Besleme Bölümünde Master Sõkõşmasõ x + A + B Kağõt Besleme Bölümünde Kağõt Sõkõşmasõ x + B + E Master Atõk Bölümünde Master Sõkõşmasõ ii

5 Kapağõ/Üniteyi Aç Göstergesi (M) Yandõğõnda ve bir Mesaj Görüntülendiğinde Ön kapak Açõk İsteğe Bağlõ Otomatik Doküman Besleyicinin Kapağõ Açõktõr Master Atõk Ünitesi Açõktõr Master Uç Göstergesi (C) Yandõğõnda ve bir Mesaj Görüntülendiğinde Master Besleme Kapağõ Açõktõr Master Kaseti Düzgün Biçimde Ayarlanmamõş Master Atõk Göstergesi (k) Yandõğõnda Diğer Göstergeler Yandõğõnda Kötü Yazdõrma Kağõdõn Arka Tarafõnda Kir Kağõdõn Ön Yüzünde Kir (Siyah Çizgi/Leke) Boş Baskõlar veya Eksik Baskõlar Kullanõcõ Araçlarõ Kullanõcõ Araçlarõna Erişim Kullanõcõ Araçlarõndan Çõkõş Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü Sayaç Sistem İşlem Modunu Ayrlayõn İlk Ayarlar Mod Ayarlarõ Yönetici Araçlarõ Çevrimiçi Ayarlarõ Kullanõcõ Kodu Makineyi Kullanmak için Kullanõcõ Kodunun Girilmesi Sayacõn Silinmesi Açõklamalar Kullanõm larõ Genel Uyarõlar Baskõ Kağõdõ Orijinaller Makinenizi Nereye Koymalõsõnõz Ortam Şartlarõ Güç Bağlantõsõ Makineye Erişim Makinenin Bakõmõnõn Yapõlmasõ Ana Makine İsteğe Bağlõ Doküman Besleyici Teknik Özellikler Ana Makine Otomatik Doküman Besleyici (ADF) Sarf Malzemeleri İNDEKS iii

6 iv

7 Makine Kõlavuzu Aşağõdaki el kitaplarõ, bu makinenin işletimsel prosedürlerini tarif eder. Özel işlevler için, el kitabõnõn ilgili bölümlerine bakõn. Verilen el kitaplarõ makine tiplerine özeldir. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader, el kitaplarõnõ PDF dosyasõ olarak görüntülemek için gereklidir. Güvenlik Bilgisi (kağõt) Güvenlik önlemleri hakkõndaki bilgileri anlatõr. Easy Operation Guide (Kolay Kullanõm Kõlavuzu) (kağõt/pdf dosyasõ - CD-ROM *1 ) Kontrol paneli ve temel işlemler hakkõnda bilgileri anlatõr. Kullanõm Talimatlarõ (bu el kitabõ) (PDF dosyasõ - CD-ROM *1 ) İşlemler, işlevler, Kullanõcõ Araçlarõ (başlangõç ayarõ, mod ayarõ vb.) ve sorun gidermeyi anlatõr. *1 "Kullanõm Talimatlarõ" etiketli CD-ROM'da sağlanmõştõr 1

8 Makineyle Yapabilecekleriniz Aşağõda, bu makinenin özelliklerinin kõsa bir özeti ve daha fazla bilgi için bu el kitabõnda nereye bakõlacağõ anlatõlmaktadõr Temel İşlem Bkz. s.36 Temel İşlem. Kalõn veya İnce Kağõda Yazdõrõrken Bkz. s.41 Kalõn veya İnce Kağõda Yazdõrõrken. Orijinal Türünü Seçme Bkz. s.47 Orijinal Tür. Yazdõrma Görüntüsü Pozisyonunun Ayarlanmasõ Bkz. s.49 Yazdõrma Görüntüsü Pozisyonunun Ayarlanmasõ. Yazdõrma Görüntüsü Yoğunluğunun Ayarlanmasõ Bkz. s.55 Master Yapõmõ Yoğunluğu. Yazdõrma Hõzõnõn Değiştirilmesi Bkz. s.53 Yazdõrma Hõzõnõn Değiştirilmesi. İnce Modu Bkz. s.57 İnce Modu. Ön Ayarlõ Oranlar Kullanarak Küçültme ve Büyütme Bkz. s.58 Ön Ayarlõ Küçültme/Büyütme. GRRATI0E Kenar Boşluklarõnõn Silinmesi Bkz. s.60 Sõnõrõ Sil. ACY068S Mürekkep Tasarrufu (Ekonomik Modu) Bkz. s.62 Ekonomik Mod. 2

9 Sõnõf başõna Yazdõrma (Sõnõf Modu) Bkz. s.65 Sõnõf Modu (sõnõf başõna baskõ). R R R R R R R GRCLAS0E Orijinal başõna Yazdõrma (Hafõza Modu) Bkz. s.67 Hafõza Modu (orijinal başõna baskõ). A A B B C D C D GRCLAS1E Orijinalleri Tek Baskõ üzerinde Birleştirme Bkz. s.81 Kombine. A B A B ZCTX040E Orijinali Tek Baskõ üzerinde Tekrarlama Bkz. s.85 Tekrar. Atlayarak Besleme /A3 Kağõt Besleme Yazdõrma Bkz. s.87 Atlayarak Besleme /A3 Kağõt Besleme. 3

10 Gizli Dokümanlarõn Yazdõrõlmasõ (Güvenlik Modu) Bkz. s.90 Güvenlik Modu. Renkli Baskõlar Yapma Bkz. s.95 Renkli Baskõlar Yap. İki Renkli Yazdõrma Bkz. s.99 İki Renkli Yazdõrma. 4

11 Kõlavuz Hakkõnda Bilgi Semboller Bu el kitabõnda aşağõdaki semboller kullanõlmõştõr: R UYARI: Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ, ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlarõ, Makine Hakkõnda başlõğõnõn "Güvenlik Bilgileri" bölümünde bulabilirsiniz. R DİKKAT: Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. larõn dikkate alõnmamasõ küçük ve hafif yaralanmalarla sonuçlanabilir ya da makine veya ürün hasar görebilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlarõ, Makine Hakkõnda başlõğõnõn "Güvenlik Bilgileri" bölümünde bulabilirsiniz. Önemli Makine kullanõlõrken dikkat edilecek hususlarõ ve kağõdõn sõkõşmasõ, orijinallerin zarar görmesi ya da veri kaybõ için olasõ nedenlerin açõklamalarõnõ gösterir. Bu açõklamalarõ mutlaka okuyun. Makinenin işlevleriyle ilgili ek açõklamalarõ ve kullanõcõ hatalarõnõn çözümü için talimatlarõ gösterir. Referans Bu sembol bölüm sonlarõnda yer alõr. İlgili daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi gösterir. [ ] Makinenin görüntü panelinde çõkan tuşlarõn adlarõnõ gösterir. { } Makinenin kontrol panelinde bulunan tuşlarõn adlarõnõ gösterir. 5

12 Güvenlik Bilgileri Bu makineyi kullanõrken şu güvenlik tedbirleri daima takip edilmelidir. Çalõştõrma Sõrasõnda Güvenlik Bu el kitabõnda aşağõdaki önemli semboller kullanõlmõştõr: R UYARI: Eğer talimatlar takip edilmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilen potansiyel olarak tehlikeli durumu gösterir. R DİKKAT: Eğer talimatlar takip edilmezse hafif veya orta derece yaralanmayla veya mülkiyet hasarõyla sonuçlanabilen potansiyel olarak tehlikeli durumu gösterir. R UYARI: Güç kablosuna hasar vermeyin, kõrmayõn veya değişiklikler yapmayõn. Üzerine ağõr nesneler koymayõn. Kuvvetle çekmeyin ve de gereğinden fazla katlamayõn. Bu eylemler elektrik çarpmasõna veya yangõna neden olabilir. Eğer güç kablosu yõpranmõş veya hasar görmüşse güç fişini prizden ayõrõn (kabloyu değil fişi çekerek ). Tehlikeli elektrik çarpmasõndan kaçõnmak için bu el kitabõnda belirtilenler dõşõnda kapaklarõ veya vidalarõ çõkarmayõn. Şunlardan biri olursa, gücü kapatõn ve güç kablosunu (kablodan değil, fişten tutarak) çekin: Makine içine bir şey dökerseniz. Makinenizin servis veya tamire ihtiyacõ olduğundan şüphelenirseniz. Makinenizin dõş kabõ hasar görmüşse. Makineyi alev alabilen sõvõlar, gazlar ve aerosollerden uzak tutun. Yangõn çõkabilir veya elektrik çarpmasõ meydana gelebilir. Güç kablosunu doğrudan duvar prizine bağlayõn ve asla bir uzatma kablosu kullanmayõn. Makineyi, yalnõzca el kitabõnda anlatõlan güç kaynağõna bağlayõn. Atõk, yetkili bir bayi veya uygun toplama sahalarõnda gerçekleştirilebilir. 6

13 R DİKKAT: Makineyi hareket ettirdikten sonra yerine sabit yerleştirmek için ayak kilitlerini kullanõn. Aksi halde makine hareket edebilir veya bir yaralanmaya neden olabilecek şekilde devrilebilir. Makineyi dar bir yerde kullanõrsanõz, sürekli hava devirdaimin olduğundan emin olun. Makineyi nemlilik ve tozdan uzak tutun. Aksi halde yangõn çõkabilir veya elektrik çarpmasõ meydana gelebilir. Makineyi rutubetten veya yağmur ve kar gibi õslak hava koşullarõndan koruyun. Makineyi sabit olmayan veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin. Eğer devrilirse yaralanma meydana gelebilir. Makineyi hareket ettirmeden önce güç kablosunu duvardaki prizden çekin. Makineyi hareket ettirirken güç kablosunun makinenin altõnda hasar görmemesini sağlamalõsõnõz. Güç kablosunu duvardaki prizden çekerken daima fişi çekiniz (kabloyu değil). Kağõt ataşõ, zõmba teli veya diğer küçük metal nesnelerin makinenin içine düşmesine izin vermeyin. Çevre nedenlerinden dolayõ, makineyi veya sarf malzemelerini evsel çöp toplama noktalarõna atmayõn. İmha yetkili bir bayide yapõlabilir. Kullanõlmõş bir mürekkep kabõnõ atarken, mürekkebin sõçramasõnõ önlemek için bir başlõk takõn. Bir mürekkep kabõnõ değiştirirken, elbiselerinizi mürekkep ile lekelememeye dikkat edin. Elbiselerdeki mürekkep lekelerinin çõkarõlmasõ zordur. Sõkõşan kağõt veya masterleri çõkarmak için makinenin içine eriştiğinizde, herhangi keskin bir kenarõn sizi kesmemesine dikkat edin. Eğer mürekkep gözleriniz ile temas ederse, derhal bol suda gözlerinizi yõkayõn. Diğer belirtiler için, bir doktora başvurun. Mürekkep ve mürekkep kabõnõ çocuklarõn erişemeyeceği yerlerde tutun. Eğer mürekkep yutulursa, çok tuzlu bir çözelti içerek kusmayõ tetikleyin. Derhal bir doktora danõşõn. Eğer cildiniz mürekkep ile temas ettiyse toner bulaşan yeri sabun ve su ile iyice yõkayõn. Yazdõrõrken, kağõt dağõtõm tepsisinin ucundaki kayõşa dokunmayõn. Aksi halde yaralanma meydana gelebilir. Ürünlerimiz, yüksek kalite ve işlevsellik standartlarõnõ karşõlamak üzere tasarlanmõştõr ve yalnõzca bir yetkili satõcõdan temin edilebilecek sarf malzemelerini kullanmanõzõ tavsiye ederiz. 7

14 Elektrikli & Elektronik Ekipmanlar İçin Kullanõcõ Bilgileri AB, İsviçre ve Norveç'teki Kullanõcõlar Ürünlerimiz yüksek kalitede bileşenler içermektedir ve geri dönüşümü kolaylaştõrmak için tasarlanmõşlardõr. Ürünlerimiz ve ürün paketleri aşağõdaki sembol ile işaretlenirler. Bu sembol ürünün yerleşim bölgesi atõğõ olarak muamele edilmemesi gerektiğini gösterir. Mevcut olan uygun dönüşüm ve toplama sistemi yoluyla ayrõ olarak atõlmalõdõr. Bu talimatlarõ takip etmekle bu ürünün doğru bir şekilde muamele edildiğini ve böyle olmazsa uygunsuz muameleden doğacak doğal çevreye ve insan sağlõğõna potansiyel etkisini düşürmeye yardõm etmeyi temin etmiş olursunuz. Ürünlerin geri dönüşümü doğal kaynaklarõn korunmasõna yardõm eder ve çevreyi korur. Bu ürün için toplama ve geri dönüşüm sistemleri üzerinde daha ayrõntõlõ bilgi için lütfen satõn almõş olduğunuz mağaza, yerel bayiniz veya satõş/servis temsilcinizle irtibat kurun. Tüm Diğer Kullanõcõlar Eğer bu ürünü atmak isterseniz, yerel yetkililerle, bu ürünü satõn aldõğõnõz mağazayla, yerel bayinizle veya satõş/servis temsilcinizle irtibat kurun. 8

15 Pil ve/veya Akü Sembolü Hakkõnda (yalnõzca AB ülkeleri için) 2006/66/EC numaralõ Pil Direktifi nin 20. Maddesi Ek II - Son Kullanõcõlar için Bilgiler uyarõnca, pillere ve akülere yukarõdaki sembol basõlõr. Bu sembol, Avrupa Birliği nde, kullanõlmõş pillerin ve akülerin ev atõklarõndan ayrõ bir şekilde atõlmasõ gerektiği anlamõna gelir. Avrupa Birliği nde yalnõzca elektrik ve elektronik ürünleri için değil, piller ve aküler için de ayrõ toplama sistemleri vardõr. Bunlarõ lütfen bölgenizdeki atõk toplama/geri dönüşüm merkezinde, doğru bir biçimde atõn. 9

16 ENERGY STAR Programõ ENERGY STAR Görüntüleme Ekipmanõ için Program Şartlarõ Bu şirket, ENERGY STAR Programõ katõlõmcõsõdõr. Bu makine, ENERGY STAR Programõ nda belirtilen düzenlemelere uygundur. ENERGY STAR Görüntüleme Ekipmanõ için Program Şartlarõ, enerjiyi verimli kullanan bilgisayarlarõn ve diğer ofis ekipmanõnõn kullanõmõ yoluyla enerji tasarrufunu teşvik etmektedir. Program enerji tasarrufu işlevi olan ürünlerin geliştirilmesini ve yaygõnlaştõrõlmasõnõ destekler. Bu üretimcilerin gönüllü olarak katõldõklarõ açõk bir programdõr. Hedef alõnan ürünler; bilgisayarlar, monitörler, yazõcõlar, faks makineleri, fotokopi makineleri ve dijital çoğaltma cihazlarõdõr. Energy Star standartlarõ ve logolarõ uluslararasõ olarak sabittir. 10

17 RUYARI ve RDİKKAT Etiketlerinin Yerleri Bu makinede, aşağõda gösterilen yerlerde RUYARI ve RDİKKAT etiketleri vardõr. Güvenlik için lütfen talimatlarõ takip edin ve makineyi gösterildiği gibi kullanõn. ANT150S 11

18 Bileşenler Kõlavuzu ANT046S 1. Ön kapak Makinenin içine girmek için açõn. 2. Kontrol paneli Operatör kontrolleri ve göstergeleri burada bulunur. Bkz. s.16 Kontrol Paneli. 3. Şaryo camõ kapağõ (isteğe bağlõ) veya Otomatik Doküman Besleyici ARDF (isteğe bağlõ) Bu kapağõ, şaryo camõ üzerindeki bir orijinal üzerine indirin. ADF'ye sahipseniz, orijinaller yõğõnõnõ buraya yükleyin. Bunlar, otomatik olarak, birer birer beslenecektir. (Resim ADF yi göstermektedir.) 4. Master kaseti Masteri yüklerken bu kaseti açõn. 5. Besleme silindiri basõnç kolu Kağõt besleme silindirinin kontak basõncõnõ, kağõt kalõnlõğõna göre ayarlamak üzere kullanõn. 6. Ayõrma basõncõ kolu Çift beslemeyi önlemek için kullanõn. 7. Kağõt besleme yan plakasõ kilit kolu Kağõt besleme yan plakalarõnõ kilitlemek veya kilidi açmak için kullanõn. 12

19 8. Yan tepsi ince ayar kadranõ Kağõt besleme kasetini yanlara kaydõrmak için kullanõn. 9. Kağõt besleme kaseti Yazdõrma için bu kasetteki kağõtlarõ ayarlayõn. 10. Kağõt besleme yan plakalarõ Kağõt eğriliğini önlemek için kullanõn. 11. Kağõt besleme kaseti aşağõ tuşu Kağõt besleme kasetini indirmek için basõn. 13

20 ANT043S Şaryo camõ Orijinali ayarlamak için kullanõn. 2. Master atõk ünitesi Sõkõşan masteri çõkarmak için açõn. 3. Master atõk kutusu Kullanõlmõş masterler burada depolanõr. 4. Kağõt dağõtõm yan plakalarõ Kağõt dağõtõm tepsisi üzerindeki baskõlarõ hizalamak üzere kullanõn. 5. Kağõt dağõtõm uç plakasõ Baskõlarõn ön kenarõnõ hizalamak için kullanõn. 6. Kağõt dağõtõm tepsisi Tamamlanan baskõlar, buraya ulaştõrõlõr. 7. Ana düğme Gücü açmak veya kapatmak için kullanõn. 8. Drum ünitesi Master, bu ünite etrafõna sarõlõr. 9. Drum ünitesi kilit kolu Kilidini açmak için kaldõrõn ve drum ünitesini dõşarõ çekin. 10. Mürekkep tutucu Bu tutucudaki mürekkep kartuşunu ayarlayõn.

21 Seçenekler Seçenek Listesi Seçenekler Model Adõ Otomatik Doküman Besleyici (ADF) DF Tip 20 Şaryo Camõ Kapağõ Silindir Kapak Tipi 1018 Drum ünitesi Renkli Drum Tipi 20 A4 Renkli Drum Tipi 20 B4 Şerit Dağõtõcõsõ Priport Şerit Yapõcõ Tipi 20 Yazõcõ Denetleyicisi Yazõcõ Ünitesi VC-20 (Ağa Bağlanamaz) Yazõcõ Ünitesi Tip 4545 (Ağa Bağlanabilir) Anahtar Sayacõ Yazõcõ Ünitesi VC-20 ve Yazõcõ Ünitesi Tip 4545 aynõ anda kullanõlamaz. Her iki ünite bağlansa bile, varsayõlan olarak Yazõcõ Ünitesi Tip 4545 kullanõlabilir. Yazõcõ Ünitesi VC-20, ağda kullanõlamaz. Yazõcõ Ünitesi VC-20, yazõcõnõza USB yle bağlanõr ve ağ yazõcõsõ olarak kullanõlamaz. Ana Seçenekler Kõlavuzu Otomatik Doküman Besleyici (ADF) Orijinal destesini buraya yerleştirin. Bunlar, otomatik olarak, birer birer beslenecektir. ANT071S 15

22 Kontrol Paneli BFU002S 1. {Ekonomik} tuşu Mürekkep tasarrufu için basõn. Bkz. s.62 Ekonomik Mod. 2. {Hafõza/Sõnõf} tuşu Hafõza veya Sõnõf modunu seçmek için basõn. Bkz. s.65 Sõnõf Modu (sõnõf başõna baskõ) veya s.67 Hafõza Modu (orijinal başõna baskõ). 3. {Sõnõrõ Sil} tuşu Baskõlar üzerindeki silme boşluklarõnõ seçmek için basõn. Bkz. s.60 Sõnõrõ Sil. 4. {Kullanõcõ Araçlarõ} tuşu Varsayõlan ayarlarõ, gerekliliklerinize uyacak şekilde değiştirmek için basõn. Bkz. s.143 Kullanõcõ Araçlarõ. 5. {Master Yapõmõ Yoğunluğu} tuşu Baskõlarõ daha koyu veya daha açõk yapmak için basõn. Bkz. s.55 Master Yapõmõ Yoğunluğu. 6. Göstergeler Hatalarõ ve makine durumunu gösterir. :Renkli Drum göstergesi u: Anahtar Sayacõ göstergesi Bkz. s.135 Diğer Göstergeler Yandõğõnda. j: Mürekkep Ekle göstergesi Bkz. s.109 Mürekkep Ekle Göstergesi (j) Yandõğõnda. C: Master Ucu göstergesi Bkz. s.133 Master Uç Göstergesi (C) Yandõğõnda ve bir Mesaj Görüntülendiğinde. B: Kağõt Yükle göstergesi Bkz. s.105 Kağõt Besleme Kasetine Kağõdõn Yüklenmesi. k: Master Atõk göstergesi Bkz. s.134 Master Atõk Göstergesi (k) Yandõğõnda. x: Sõkõşma göstergesi Bkz. s.117 x Kağõt Sõkõşmalarõnõn Temizlenmesi. M: Kapağõ/Üniteyi Aç göstergesi Bkz. s.131 Kapağõ/Üniteyi Aç Göstergesi (M) Yandõğõnda ve bir Mesaj Görüntülendiğinde. 16

23 7. Panel Ekranõ Panel ekranõ, makine durumunu, hata mesajlarõnõ ve işlev menülerini gösterir. 8. {Escape} tuşu Bir seçim veya bir girişi iptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için basõn. 9. Sayaç Girilen baskõ sayõsõnõ gösterir. Yazdõrõrken, yazdõrõlacak kalanõ gösterir. 10. {U}{T} tuşlarõ Panel ekranõnda bir öğe seçmek için basõn. 11. {OK} tuşu Bir seçim veya bir girişi onaylamak için basõn. 12. {Program} tuşu Kullanõcõ programlarõnõ girmek veya geri çağõrmak için basõn. Bkz. s.92 Program. 13. {Sil Modlarõ/Enerji Koruyucusu} tuşu Sil Modlarõ Önceden girilmiş iş ayarlarõnõ silmek için basõn. Enerji Koruyucusu Enerji Koruyucusu moduna ve modundan geçiş yapmak için basõn s.39 Enerji Koruyucusu Modu. 14. {Düzelti} tuşu Düzelti baskõlarõ yapmak için basõn. 15. {Master Yapõmõ} modu seçim tuşu Master yapõmõ modunu seçmek için basõn. 16. {Oto. Dönüştür} tuşu Tek işlemde masterleri ve baskõlarõ yapmak için basõn. Bkz. s.36 Temel İşlem 17. {Yazdõr} modu seçim tuşu Yazdõr modunu seçmek için basõn. 18. {İnce} tuşu İnce görüntüyü seçmek için basõn. Bkz. s.57 İnce Modu. 19. {Güvenlik} tuşu Gizli dokümanlarõn baskõlarõnõ yapmak için basõn. Bkz. s.90 Güvenlik Modu. 20. {Atlayarak Besleme/A3 Kağõt Besleme} tuşu Atlayarak Besleme veya A3 Kağõt Besleme işleviyle yazdõrmayõ seçmek için basõn. Bkz. s.87 Atlayarak Besleme /A3 Kağõt Besleme. 21. Veri Girişi göstergesi (Yeşil) Açõk: Veriler, makinede Master yapõmõ ve yazdõrmayõ bekliyor. Yanõp sönüyor: Veriler alõnõyor veya Master Yapõmõ ve yazdõrma devam ediyor. Kapalõ: Master Yapõmõ ve yazdõrma tamamlandõ. 22. Hata göstergesi (Kõrmõzõ) Açõk: Bir hata oluştu. Master Yapõmõ ve yazdõrma durur. Kapalõ: Normal durum 17

24 {İş Sõfõrlama} tuşu İsteğe bağlõ bir yazõcõ denetleyicisinden gelen verileri iptal etmek için basõn. 24. {Gelen Verileri Beklet} tuşu Çevrimiçi yazdõrmayõ geçici olarak reddetmek için basõn. 25. {Orijinal Türü} tuşu Yazõ, Foto, Yazõ/Foto, Soluk veya Kalem modunu seçmek için basõn. Bkz. s.47 Orijinal Tür. 26. {Küçült/Büyüt} tuşu Görüntüyü, önayarlõ oranda küçültmek veya büyütmek için basõn. Bkz. s.58 Ön Ayarlõ Küçültme/Büyütme. 27. {Kombine/Tekrar} tuşu İki orijinali bir baskõ üzerine birleştirmek için basõn. Bkz. s.81 Kombine. Bir orijinalin görüntüsünü bir baskõ üzerinde tekrarlamak için basõn. Bkz. s.85 Tekrar. 28. {Tam Boyut} tuşu Tam boyutlu baskõlar yapmak için basõn. 29. {W} ve {V} tuşlarõ (Hõz tuşlarõ) Yazdõrma hõzõnõ ayarlamak için basõn. Bkz. s.53 Yazdõrma Hõzõnõn Değiştirilmesi. 30. {Görüntü Pozisyonu} tuşu Görüntüyü ileri veya geri kaydõrmak için basõn. Bkz. s.49 Yazdõrma Görüntüsü Pozisyonunun Ayarlanmasõ. 31. Sayõ tuşlarõ Seçilen modlar için istediğiniz baskõ sayõsõ ve verileri girmek üzere basõn. 32. {q} tuşu Seçilen modlarda veri girmek için basõn. 33. {Sil/Durdur} tuşu Girmiş olduğunuz bir sayõyõ iptal etmek veya yazdõrmayõ durdurmak için basõn. 34. {Başlat} tuşu Masterler yapmayõ veya yazdõrmayõ başlatmak için basõn. 35. İşlem göstergeleri Master yapmadan yazdõrmaya kadar olan süreci gösterir.

25 Panel Ekranõ Panel ekranõ, makine durumunu, hata mesajlarõnõ ve işlev menülerini gösterir. Önemli Panel ekranõnõ güçlü etkiye veya 30N veya fazlasõna denk bir kuvvete maruz bõrakmayõn, aksi halde hasar görebilir. Görüntü panelinde seçtiğiniz veya belirttiğiniz öğe vurgulanõr (örneğin 100 ). 2 TR ANT100S 1. Seçilen işlev için menü 2. Makine durumu veya mesajlar Ortak tuşlar {OK} tuşu {Escape} tuşu {U}{T} tuşlarõ Bir seçim veya bir girişi onaylamak için basõn. Bir seçim veya bir girişi iptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için basõn. Panel ekranõnda öğeler seçmek için basõn. 19

26 Panel Ekranõ Yerleşimi Panel ekranõnõn temel öğeleri aşağõda açõklanmaktadõr. Bunlarõn anlamlarõnõ bilmek, makinenin özelliklerini hõzlõca ve kolayca kullanmanõza yardõmcõ olacaktõr. {Küçült/Büyüt} tuşunu seçerken görüntülenen örnek ekran TR ANT101S 1. Makine durumu veya mesajlar {Küçült/Büyüt} tuşuna basõldõğõnda aşağõdaki ekran gösterilir. TR ANT102S Mevcut işlevler ve ayarlar: Bir öğe seçmek için {U}{T} tuşlarõna basõn. Ayarlarõnõzõ onaylamak için {OK} tuşuna basõn. Önceki ekrana dönmek için {Escape} tuşuna basõn. 20

27 Orijinaller 1. Makineyi Kullanmadan Önce Orijinallerin Önerilen Boyut ve Ağõrlõklarõ Metrik ölçüler Orijinalin yerleştirildiği yer Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ A3'e kadar *1 -- ADF Azami: 297 mm 432 mm Asgari: 105 mm 128 mm g/m 2 *1 A3 boyutlu bir orijinal kullanõrken, yazdõrõlan kağõt boyutu ve yazdõrma boyutunu kontrol ettiğinizden ve Küçültme veya Birleştir işlevlerini kullandõğõnõzdan emin olun. İnç ölçüleri Orijinalin yerleştirildiği yer Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ En fazla 11" 17" L *1 -- ADF Azami: 11,7" 17,0" Asgari: 4,1" 5,0" lb. *1 11" 17" boy orijinal kullanõrken, yazdõrõlan kağõt boyutu ve yazdõrma boyutunu kontrol ettiğinizden ve Küçültme veya Birleştir işlevlerini kullandõğõnõzdan emin olun. ADF'ye yerleştirilebilecek azami orijinal sayõsõ yaklaşõk olarak 30'dur (80 g/m 2, 20 lb). Başka bir orijinal yerleştirirken, şaryo camõ kapağõnõ 30 'den fazla kaldõrmazsanõz, makine, sonraki orijinali doğru biçimde algõlamayabilir.. 21

28 Makineyi Kullanmadan Önce Otomatik Doküman Besleyici (ADF) için uyumsuz orijinaller 1 Aşağõdaki orijinal türlerinin ADF'ye yerleştirilmesi, kağõt sõkõşmasõna veya orijinallerde hasara yol açabilir. Bunun yerine orijinalleri şaryo camõna yerleştirin. s.21 Orijinallerin Önerilen Boyut ve Ağõrlõklarõ bölümünde belirtilenler dõşõndaki orijinaller Delikli veya yõrtõlmõş orijinaller Kõvrõlmõş, katlanmõş veya kõrõşmõş orijinaller Yapõştõrõlmõş orijinaller Termal faks kâğõdõ, kuşe kâğõt, alüminyum folyo, karbon kâğõdõ veya iletken kâğõt gibi kaplamalõ orijinaller. İndeksli, etiketli veya başka çõkõntõlarõ olan orijinaller Zõmbalanmõş veya ataçlanmõş orijinal Yarõ saydam kâğõt gibi yapõşkan orijinaller Düşük sõkõlõktaki ince orijinaller Kartpostallar gibi kalõn orijinaller Kitaplar gibi ayrõlamayan orijinaller OHP Şeffaf veya yarõ saydam kâğõt gibi saydam orijinaller 22

29 Baskõ Kağõdõ Baskõ Kağõdõ Aşağõdaki sõnõrlamalar uygulanõr: Kağõt Boyutu Kağõt Ağõrlõğõ 1 Metrik İnç Kağõt besleme kaseti A3L *1, B4 JIS L, A4 L, B5 JIS LK, A5 L, B6 JIS L, A6 L Diğerleri (Dikey: mm, Yatay: mm) 8 1 / 2 " 14" L, 8 1 / 2 " 11" L, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " LK, 8" 13" L Diğerleri (Dikey: 3,6" - 10,5", Yatay: 5,9" - 15,2") 47,1-209,3 g/m 2, 12,5-55,6 lb *1 A3L üzerine yazdõrma hakkõnda ayrõntõlar için, bkz. s.88 A3 Kağõt Besleme 47,1-209,3 g/m 2 kalõnlõkta kağõt kullanõlabilir. Buna rağmen, 52,5 g/m 2 'den daha az veya 81,6 g/m 2 'den daha fazla bir kalõnlõk kullanõrken, yazdõrma hõzõ ayarõnõn 1 olarak seçilmesi tavsiye edilir. 64 g/m 2 kalõnlõkta yaklaşõk sayfa kağõt, kağõt besleme kasetinde ayarlanabilecek standart miktardõr. Bu miktar, kağõt kalõnlõğõna göre değişir. Genel olarak, yüksekliği 105 mm'den az kağõt ayarlayõn. Nemde kolaylõkla kõvrõlabilen ve dalgalõ hale gelen kağõt kullanõrken, yüksek nem (%80'den fazla) varsa, kağõt besleme kasetini 500 sayfadan az olacak şekilde ayarlayõn. Uzunluğu mm ve genişliği mm aralõğõnda olan kağõtlar, kağõt besleme kasetinde ayarlanabilir. Buna rağmen, boyu 275 mm'yi ve eni 395 mm'yi aşan bir kağõt kullanõrken, A3 Kağõt Besleme'yi belirtin. Bu işlevi belirtmek, yazdõrma hõzõnõ dakikada 80 cpm ye ve yazdõrma pozisyonunu -20 mm (Tür 1: A4 drum) / -10 mm (Tür 2: B4 drum) değerlerine ayarlar. Kõvrõlmõş veya dalgalõ kağõt kullanmayõn. 5 mm'den az kõvrõlma ve 3 mm'den az dalgalõ kağõt kullanõn. Kağõt besleme sorunlarõ ortaya çõktõğõnda, daha yavaş bir yazdõrma hõzõ kullanmayõ deneyin. 23

30 Makineyi Kullanmadan Önce Tavsiye Edilmeyen Kağõt 1 Bu makine için aşağõdaki kağõt türleri tavsiye edilmemektedir: Kabaca kesilen kağõt Aynõ yõğõnda farklõ kalõnlõk ve türlerdeki kağõtlar 85 g/m 2, 22 lb'den daha ağõr zarflar Katlõ, kõvrõlmõş, kõrõşmõş veya hasarlõ kağõtlar Nemli kağõtlar Yõrtõk kâğõtlar Kaygan kâğõtlar Pürüzlü kâğõtlar Her tür kaplamalõ (karbon gibi) kağõtlar Pürüzlü taneleri olan kağõtlar Düşük sertliği olan ince kağõt Çok fazla kağõt tozu üretmeye meyilli kağõtlar Taneleri besleme yönüne dik olarak yerleştirilmiş pürüzlü kağõtlar Uzun ince zarflarõn belirli türleri. Örneğin: uluslararasõ posta zarflarõ ZFXX040E Aşağõdaki zarf türleri 24 Püskürtmeli kağõt kullanmayõn. Mürekkebi iyi emmezse, baskõ ovalanõrsa dağõlacaktõr ve kağõdõn arkasõ kirlenebilir. Eğer pürüzlü taneleri olan bir kağõda yazdõrõrsanõz, yazdõrma görüntüsü bulanõk çõkabilir.

31 Baskõ Kağõdõ Önemli Makineye yerleştirmeden önce kağõttaki kõvrõlmalarõ düzeltin. Kağõt kõvrõlmasõnõ düzeltemezseniz, resimde gösterildiği gibi, kağõdõ kõvrõmlõ yüz aşağõ veya yüz yukarõ biçimde istifleyin. Kağõt kõvrõmlõ ise, drum etrafõna sarõlabilir veya lekeler görünebilir. 1 TR TPEY990E Kağõdõ Depolama Kağõdõ depolarken, aşağõdaki önlemler alõnmalõdõr: Kâğõdõ doğrudan güneş õşõğõ alabileceği yerlere depolamayõn. Kağõdõ nemli alanlarda (%70'ten daha fazla) depolamaktan kaçõnõn. Düz bir yüzey üzerinde depolayõn. Ambalajdaki kağõt toplarõnõ açõk tutun ve açõlmamõş kağõdõ saklayacağõnõz şekilde saklayõn. 25

32 Makineyi Kullanmadan Önce Yazdõrma Boyutu 1 Azami baskõ boyutu Tür 1 (A4 drum) modeli: mm, 8,3" 11,3" Tür 2 (B4 drum) modeli: mm, 9,8" 14,0" Düşük sõcaklõklarda, azami baskõ boyutu biraz daha küçük olabilir. Yazdõrõlamayan aralõk Ön kenarõn ilk 5 mm'si (0,2") yazdõrõlamaz. İsteğe bağlõ Otomatik Doküman Besleyiciyi kullanõrken, ön kenarõn 5 mm'si (0,2") yanõ sõra, arka kenarõn 2 mm'si (0,08") yazdõrõlamaz. Orijinal Baskõ a a: 5 mm, 0,2" 26

33 2. Temeller Yazdõrma Hazõrlõklarõ Kağõt Besleme Kaseti ve Dağõtõm Tepsisinin Kullanõlmasõ Kağõt Yükleme A Kağõt besleme kasetini dikkatlice açõn. TSLH026E B Kağõt besleme yan plaka kilit kolunu ileri kaydõrõn. Yan plakalarõ, kağõt boyutuna uyacak şekilde ayarlayõn. 1 ANT072S 1: Kağõt Besleme Yan Plakalarõn Kilit Kolu 27

34 Temeller C Kağõt besleme kasetine kağõt yükleyin. 2 ANT074S Kağõdõ yerleştirmeden önce kağõt kõvrõlmasõnõ düzeltin. Bunu yapamazsanõz, kõvrõk taraf, gösterildiği gibi aşağõda olacak şekilde istifleyin. GRMARU0E GRBATS0E D Kağõt besleme yan plakalarõnõn kağõda hafifçe dokunduğundan emin olun. Kilit kolunu, orijinal pozisyonuna kaydõrõn. TSLY015E 28

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan önce

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, 2006 12:22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü www.pioneer-eur.com

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce Güvenlik Bilgisi ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları

Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce Güvenlik Bilgisi ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce Güvenlik Bilgisi ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 7 Giriş... 7 Kanuni Yasaklama... 7 Feragatname...7

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Başlarken. Yazdırma. Sorun Giderme. Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme

Kullanıcı Rehberi. Başlarken. Yazdırma. Sorun Giderme. Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme Kullanıcı Rehberi Başlarken Yazdırma Sorun Giderme Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için, verilen CD-ROM'daki HTML/PDF dosyalarına başvurun. Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz,

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Makine Rehberi. Kağıt Yükleme. Dokümanları Yazdırma. Makineyi Yardımcı Programlarla Yapılandırma. Makinenin Bakımı.

Kullanıcı Rehberi. Makine Rehberi. Kağıt Yükleme. Dokümanları Yazdırma. Makineyi Yardımcı Programlarla Yapılandırma. Makinenin Bakımı. Kullanıcı Rehberi Makine Rehberi Kağıt Yükleme Dokümanları Yazdırma Makineyi Yardımcı Programlarla Yapılandırma Makinenin Bakımı Sorun Giderme Ek Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 4 Giriş... 4 Kanuni

Detaylı

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

LAZER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LAZER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELEKOM LAZER MFP SP1100S Aficio SP1100S Kullaným kýlavuzu Terminali kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere el altında bulundurun. Güvenli ve doğru kullanım

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları Kullanım Talimatları Sorun Giderme 1 2 3 4 5 6 7 Makine istenilen Şekilde Çalışmadığında Fotokopi İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Yazıcı İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Tarayıcı

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopyalama Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Mürekkep Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlangıç Kopyalama Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı