Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler"

Transkript

1 DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce Güvenlik Bilgileri ni mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu el kitabõnda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu el kitabõnõ kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu el kitabõnõn içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Çoğaltõlmasõ yasalarca yasaklanmõş olan herhangi bir öğeyi kopyalamayõn veya yazdõrmayõn. Aşağõdaki öğelerin kopyalanmasõ veya yazdõrõlmasõ genel olarak yerel yasalarca yasaklanmõştõr: kağõt paralar, damga pullarõ, bonolar, hisse senetleri, poliçeler, çekler, pasaportlar, sürücü ehliyetleri. Önceki liste sadece bir rehber mahiyetinde olup kapsamlõ değildir. Bütünlüğü veya doğruluğu için hiçbir sorumluluk almamaktayõz. Belirli öğelerin kopyalanmasõnõn veya yazdõrõlmasõnõn yasallõğõ ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, yasal danõşmanõnõza başvurunuz. lar: Bu el kitabõndaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Makinelerin model adlarõ ileriki sayfalarda görüntülenmez. Bu el kitabõnõ okumadan önce makinenizin tipini kontrol edin. LG drum: Mevcut Değil A4 drum: Tip 1 B4 drum: Tip 2 Bu el kitabõnda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn. Ofis ürünlerinizde üreticinin orijinal parçalarõ dõşõnda parçalarõn kullanõmõndan doğabilecek hasar ve masraftan üretici sorumlu değildir. Güç Kaynağõ V, 50/60Hz, 0,7A veya daha fazla Lütfen güç kablosunu yukarõda belirtilen gibi bir güç kaynağõna bağladõğõnõzdan emin olun. Güç kaynağõ hakkõnda ayrõntõlar için, bkz. s.159 Güç Bağlantõsõ.

3 İÇİNDEKİLER Makine Kõlavuzu...1 Makineyle Yapabilecekleriniz...2 Kõlavuz Hakkõnda Bilgi...5 Güvenlik Bilgileri...6 Çalõştõrma Sõrasõnda Güvenlik...6 Elektrikli & Elektronik Ekipmanlar İçin Kullanõcõ Bilgileri...8 AB, İsviçre ve Norveç'teki Kullanõcõlar...8 Tüm Diğer Kullanõcõlar...8 Pil ve/veya Akü Sembolü Hakkõnda (yalnõzca AB ülkeleri için)...9 ENERGY STAR Programõ...10 RUYARI ve RDİKKAT Etiketlerinin Yerleri...11 Bileşenler Kõlavuzu...12 Seçenekler...15 Seçenek Listesi...15 Ana Seçenekler Kõlavuzu...15 Kontrol Paneli...16 Panel Ekranõ Makineyi Kullanmadan Önce Orijinaller...21 Orijinallerin Önerilen Boyut ve Ağõrlõklarõ...21 Baskõ Kağõdõ...23 Tavsiye Edilmeyen Kağõt...24 Kağõdõ Depolama...25 Yazdõrma Boyutu Temeller Yazdõrma Hazõrlõklarõ...27 Kağõt Besleme Kaseti ve Dağõtõm Tepsisinin Kullanõlmasõ...27 Yazdõrma Sonrasõnda...32 Kağõt Besleme Kaseti ve Dağõtõm Tepsisinin Katlanmasõ...32 Orijinallerin Yerleştirilmesi...34 Orijinalleri Şaryo Camõna Yerleştirme...34 Orijinallerin Otomatik Doküman Besleyiciye Yerleştirilmesi...35 Temel İşlem...36 Enerji Koruyucusu Modu...39 Otomatik Sõfõrlama...40 Kalõn veya İnce Kağõda Yazdõrõrken...41 Besleme Silindiri Basõncõ Kolu Pozisyonu...41 Ayõrma Basõncõ Kolu Pozisyonu...44 Otomatik Çevrim...45 Orijinal Tür...47 Örnek Yazdõrma ve Ayar...49 Yazdõrma Görüntüsü Pozisyonunun Ayarlanmasõ...49 Yazdõrma Hõzõnõn Değiştirilmesi...53 i

4 3. Yazdõrma İşlevleri Yazdõrma İşlevleri...55 Master Yapõmõ Yoğunluğu...55 İnce Modu...57 Ön Ayarlõ Küçültme/Büyütme...58 Sõnõrõ Sil...60 Ekonomik Mod...62 Hafõza/Sõnõf...63 Sõnõf Modu (sõnõf başõna baskõ)...65 Hafõza Modu (orijinal başõna baskõ)...67 Programõ Geri Çağõr...70 Sõnõf/Yõl...77 Kombine...81 Tekrar...85 Atlayarak Besleme /A3 Kağõt Besleme...87 Güvenlik Modu...90 Çevrimiçi Yazdõrma...90 Gelen Verileri Beklet...91 Program...92 Yazdõrma Ayarlarõnõn Kaydedilmesi...93 Bir Programõn Geri Çağrõlmasõ...94 Renkli Baskõlar Yap...95 Renkli Drum Ünitesinin Değiştirilmesi...95 Renkli Baskõlar Yapma...98 İki Renkli Yazdõrma...99 Kombinasyon Tablosu Sorun Giderme Makineniz İstediğiniz Gibi Çalõşmõyorsa Yazdõrma Sorunlarõ Kombine Modunu Kullanõrken Yazdõrma Sorunlarõ Kağõt Besleme Kasetine Kağõdõn Yüklenmesi Kağõt Eklenmesi Kağõt Boyutunun Değiştirilmesi Mürekkep Ekle Göstergesi (j) Yandõğõnda Master Silindirinin Değiştirilmesi Şerit Dağõtõcõsõndaki Şeridin Yeni Silindirinin Yerleştirilmesi (İsteğe Bağlõ) x Kağõt Sõkõşmalarõnõn Temizlenmesi x + P Orijinal Sõkõşmalarõ Otomatik Doküman Besleyicisinde Oluşur x + A Kağõt Besleme Bölümünde Kağõt Sõkõşmasõ x + B Drum Etrafõna Sarõlan Kağõt x + C Kağõt Çõkõş Bölümünde Kağõt Sõkõşmasõ x + D Master Besleme Bölümünde Master Sõkõşmasõ x + A + B Kağõt Besleme Bölümünde Kağõt Sõkõşmasõ x + B + E Master Atõk Bölümünde Master Sõkõşmasõ ii

5 Kapağõ/Üniteyi Aç Göstergesi (M) Yandõğõnda ve bir Mesaj Görüntülendiğinde Ön kapak Açõk İsteğe Bağlõ Otomatik Doküman Besleyicinin Kapağõ Açõktõr Master Atõk Ünitesi Açõktõr Master Uç Göstergesi (C) Yandõğõnda ve bir Mesaj Görüntülendiğinde Master Besleme Kapağõ Açõktõr Master Kaseti Düzgün Biçimde Ayarlanmamõş Master Atõk Göstergesi (k) Yandõğõnda Diğer Göstergeler Yandõğõnda Kötü Yazdõrma Kağõdõn Arka Tarafõnda Kir Kağõdõn Ön Yüzünde Kir (Siyah Çizgi/Leke) Boş Baskõlar veya Eksik Baskõlar Kullanõcõ Araçlarõ Kullanõcõ Araçlarõna Erişim Kullanõcõ Araçlarõndan Çõkõş Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü Sayaç Sistem İşlem Modunu Ayrlayõn İlk Ayarlar Mod Ayarlarõ Yönetici Araçlarõ Çevrimiçi Ayarlarõ Kullanõcõ Kodu Makineyi Kullanmak için Kullanõcõ Kodunun Girilmesi Sayacõn Silinmesi Açõklamalar Kullanõm larõ Genel Uyarõlar Baskõ Kağõdõ Orijinaller Makinenizi Nereye Koymalõsõnõz Ortam Şartlarõ Güç Bağlantõsõ Makineye Erişim Makinenin Bakõmõnõn Yapõlmasõ Ana Makine İsteğe Bağlõ Doküman Besleyici Teknik Özellikler Ana Makine Otomatik Doküman Besleyici (ADF) Sarf Malzemeleri İNDEKS iii

6 iv

7 Makine Kõlavuzu Aşağõdaki el kitaplarõ, bu makinenin işletimsel prosedürlerini tarif eder. Özel işlevler için, el kitabõnõn ilgili bölümlerine bakõn. Verilen el kitaplarõ makine tiplerine özeldir. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader, el kitaplarõnõ PDF dosyasõ olarak görüntülemek için gereklidir. Güvenlik Bilgisi (kağõt) Güvenlik önlemleri hakkõndaki bilgileri anlatõr. Easy Operation Guide (Kolay Kullanõm Kõlavuzu) (kağõt/pdf dosyasõ - CD-ROM *1 ) Kontrol paneli ve temel işlemler hakkõnda bilgileri anlatõr. Kullanõm Talimatlarõ (bu el kitabõ) (PDF dosyasõ - CD-ROM *1 ) İşlemler, işlevler, Kullanõcõ Araçlarõ (başlangõç ayarõ, mod ayarõ vb.) ve sorun gidermeyi anlatõr. *1 "Kullanõm Talimatlarõ" etiketli CD-ROM'da sağlanmõştõr 1

8 Makineyle Yapabilecekleriniz Aşağõda, bu makinenin özelliklerinin kõsa bir özeti ve daha fazla bilgi için bu el kitabõnda nereye bakõlacağõ anlatõlmaktadõr Temel İşlem Bkz. s.36 Temel İşlem. Kalõn veya İnce Kağõda Yazdõrõrken Bkz. s.41 Kalõn veya İnce Kağõda Yazdõrõrken. Orijinal Türünü Seçme Bkz. s.47 Orijinal Tür. Yazdõrma Görüntüsü Pozisyonunun Ayarlanmasõ Bkz. s.49 Yazdõrma Görüntüsü Pozisyonunun Ayarlanmasõ. Yazdõrma Görüntüsü Yoğunluğunun Ayarlanmasõ Bkz. s.55 Master Yapõmõ Yoğunluğu. Yazdõrma Hõzõnõn Değiştirilmesi Bkz. s.53 Yazdõrma Hõzõnõn Değiştirilmesi. İnce Modu Bkz. s.57 İnce Modu. Ön Ayarlõ Oranlar Kullanarak Küçültme ve Büyütme Bkz. s.58 Ön Ayarlõ Küçültme/Büyütme. GRRATI0E Kenar Boşluklarõnõn Silinmesi Bkz. s.60 Sõnõrõ Sil. ACY068S Mürekkep Tasarrufu (Ekonomik Modu) Bkz. s.62 Ekonomik Mod. 2

9 Sõnõf başõna Yazdõrma (Sõnõf Modu) Bkz. s.65 Sõnõf Modu (sõnõf başõna baskõ). R R R R R R R GRCLAS0E Orijinal başõna Yazdõrma (Hafõza Modu) Bkz. s.67 Hafõza Modu (orijinal başõna baskõ). A A B B C D C D GRCLAS1E Orijinalleri Tek Baskõ üzerinde Birleştirme Bkz. s.81 Kombine. A B A B ZCTX040E Orijinali Tek Baskõ üzerinde Tekrarlama Bkz. s.85 Tekrar. Atlayarak Besleme /A3 Kağõt Besleme Yazdõrma Bkz. s.87 Atlayarak Besleme /A3 Kağõt Besleme. 3

10 Gizli Dokümanlarõn Yazdõrõlmasõ (Güvenlik Modu) Bkz. s.90 Güvenlik Modu. Renkli Baskõlar Yapma Bkz. s.95 Renkli Baskõlar Yap. İki Renkli Yazdõrma Bkz. s.99 İki Renkli Yazdõrma. 4

11 Kõlavuz Hakkõnda Bilgi Semboller Bu el kitabõnda aşağõdaki semboller kullanõlmõştõr: R UYARI: Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ, ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlarõ, Makine Hakkõnda başlõğõnõn "Güvenlik Bilgileri" bölümünde bulabilirsiniz. R DİKKAT: Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. larõn dikkate alõnmamasõ küçük ve hafif yaralanmalarla sonuçlanabilir ya da makine veya ürün hasar görebilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlarõ, Makine Hakkõnda başlõğõnõn "Güvenlik Bilgileri" bölümünde bulabilirsiniz. Önemli Makine kullanõlõrken dikkat edilecek hususlarõ ve kağõdõn sõkõşmasõ, orijinallerin zarar görmesi ya da veri kaybõ için olasõ nedenlerin açõklamalarõnõ gösterir. Bu açõklamalarõ mutlaka okuyun. Makinenin işlevleriyle ilgili ek açõklamalarõ ve kullanõcõ hatalarõnõn çözümü için talimatlarõ gösterir. Referans Bu sembol bölüm sonlarõnda yer alõr. İlgili daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi gösterir. [ ] Makinenin görüntü panelinde çõkan tuşlarõn adlarõnõ gösterir. { } Makinenin kontrol panelinde bulunan tuşlarõn adlarõnõ gösterir. 5

12 Güvenlik Bilgileri Bu makineyi kullanõrken şu güvenlik tedbirleri daima takip edilmelidir. Çalõştõrma Sõrasõnda Güvenlik Bu el kitabõnda aşağõdaki önemli semboller kullanõlmõştõr: R UYARI: Eğer talimatlar takip edilmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilen potansiyel olarak tehlikeli durumu gösterir. R DİKKAT: Eğer talimatlar takip edilmezse hafif veya orta derece yaralanmayla veya mülkiyet hasarõyla sonuçlanabilen potansiyel olarak tehlikeli durumu gösterir. R UYARI: Güç kablosuna hasar vermeyin, kõrmayõn veya değişiklikler yapmayõn. Üzerine ağõr nesneler koymayõn. Kuvvetle çekmeyin ve de gereğinden fazla katlamayõn. Bu eylemler elektrik çarpmasõna veya yangõna neden olabilir. Eğer güç kablosu yõpranmõş veya hasar görmüşse güç fişini prizden ayõrõn (kabloyu değil fişi çekerek ). Tehlikeli elektrik çarpmasõndan kaçõnmak için bu el kitabõnda belirtilenler dõşõnda kapaklarõ veya vidalarõ çõkarmayõn. Şunlardan biri olursa, gücü kapatõn ve güç kablosunu (kablodan değil, fişten tutarak) çekin: Makine içine bir şey dökerseniz. Makinenizin servis veya tamire ihtiyacõ olduğundan şüphelenirseniz. Makinenizin dõş kabõ hasar görmüşse. Makineyi alev alabilen sõvõlar, gazlar ve aerosollerden uzak tutun. Yangõn çõkabilir veya elektrik çarpmasõ meydana gelebilir. Güç kablosunu doğrudan duvar prizine bağlayõn ve asla bir uzatma kablosu kullanmayõn. Makineyi, yalnõzca el kitabõnda anlatõlan güç kaynağõna bağlayõn. Atõk, yetkili bir bayi veya uygun toplama sahalarõnda gerçekleştirilebilir. 6

13 R DİKKAT: Makineyi hareket ettirdikten sonra yerine sabit yerleştirmek için ayak kilitlerini kullanõn. Aksi halde makine hareket edebilir veya bir yaralanmaya neden olabilecek şekilde devrilebilir. Makineyi dar bir yerde kullanõrsanõz, sürekli hava devirdaimin olduğundan emin olun. Makineyi nemlilik ve tozdan uzak tutun. Aksi halde yangõn çõkabilir veya elektrik çarpmasõ meydana gelebilir. Makineyi rutubetten veya yağmur ve kar gibi õslak hava koşullarõndan koruyun. Makineyi sabit olmayan veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin. Eğer devrilirse yaralanma meydana gelebilir. Makineyi hareket ettirmeden önce güç kablosunu duvardaki prizden çekin. Makineyi hareket ettirirken güç kablosunun makinenin altõnda hasar görmemesini sağlamalõsõnõz. Güç kablosunu duvardaki prizden çekerken daima fişi çekiniz (kabloyu değil). Kağõt ataşõ, zõmba teli veya diğer küçük metal nesnelerin makinenin içine düşmesine izin vermeyin. Çevre nedenlerinden dolayõ, makineyi veya sarf malzemelerini evsel çöp toplama noktalarõna atmayõn. İmha yetkili bir bayide yapõlabilir. Kullanõlmõş bir mürekkep kabõnõ atarken, mürekkebin sõçramasõnõ önlemek için bir başlõk takõn. Bir mürekkep kabõnõ değiştirirken, elbiselerinizi mürekkep ile lekelememeye dikkat edin. Elbiselerdeki mürekkep lekelerinin çõkarõlmasõ zordur. Sõkõşan kağõt veya masterleri çõkarmak için makinenin içine eriştiğinizde, herhangi keskin bir kenarõn sizi kesmemesine dikkat edin. Eğer mürekkep gözleriniz ile temas ederse, derhal bol suda gözlerinizi yõkayõn. Diğer belirtiler için, bir doktora başvurun. Mürekkep ve mürekkep kabõnõ çocuklarõn erişemeyeceği yerlerde tutun. Eğer mürekkep yutulursa, çok tuzlu bir çözelti içerek kusmayõ tetikleyin. Derhal bir doktora danõşõn. Eğer cildiniz mürekkep ile temas ettiyse toner bulaşan yeri sabun ve su ile iyice yõkayõn. Yazdõrõrken, kağõt dağõtõm tepsisinin ucundaki kayõşa dokunmayõn. Aksi halde yaralanma meydana gelebilir. Ürünlerimiz, yüksek kalite ve işlevsellik standartlarõnõ karşõlamak üzere tasarlanmõştõr ve yalnõzca bir yetkili satõcõdan temin edilebilecek sarf malzemelerini kullanmanõzõ tavsiye ederiz. 7

14 Elektrikli & Elektronik Ekipmanlar İçin Kullanõcõ Bilgileri AB, İsviçre ve Norveç'teki Kullanõcõlar Ürünlerimiz yüksek kalitede bileşenler içermektedir ve geri dönüşümü kolaylaştõrmak için tasarlanmõşlardõr. Ürünlerimiz ve ürün paketleri aşağõdaki sembol ile işaretlenirler. Bu sembol ürünün yerleşim bölgesi atõğõ olarak muamele edilmemesi gerektiğini gösterir. Mevcut olan uygun dönüşüm ve toplama sistemi yoluyla ayrõ olarak atõlmalõdõr. Bu talimatlarõ takip etmekle bu ürünün doğru bir şekilde muamele edildiğini ve böyle olmazsa uygunsuz muameleden doğacak doğal çevreye ve insan sağlõğõna potansiyel etkisini düşürmeye yardõm etmeyi temin etmiş olursunuz. Ürünlerin geri dönüşümü doğal kaynaklarõn korunmasõna yardõm eder ve çevreyi korur. Bu ürün için toplama ve geri dönüşüm sistemleri üzerinde daha ayrõntõlõ bilgi için lütfen satõn almõş olduğunuz mağaza, yerel bayiniz veya satõş/servis temsilcinizle irtibat kurun. Tüm Diğer Kullanõcõlar Eğer bu ürünü atmak isterseniz, yerel yetkililerle, bu ürünü satõn aldõğõnõz mağazayla, yerel bayinizle veya satõş/servis temsilcinizle irtibat kurun. 8

15 Pil ve/veya Akü Sembolü Hakkõnda (yalnõzca AB ülkeleri için) 2006/66/EC numaralõ Pil Direktifi nin 20. Maddesi Ek II - Son Kullanõcõlar için Bilgiler uyarõnca, pillere ve akülere yukarõdaki sembol basõlõr. Bu sembol, Avrupa Birliği nde, kullanõlmõş pillerin ve akülerin ev atõklarõndan ayrõ bir şekilde atõlmasõ gerektiği anlamõna gelir. Avrupa Birliği nde yalnõzca elektrik ve elektronik ürünleri için değil, piller ve aküler için de ayrõ toplama sistemleri vardõr. Bunlarõ lütfen bölgenizdeki atõk toplama/geri dönüşüm merkezinde, doğru bir biçimde atõn. 9

16 ENERGY STAR Programõ ENERGY STAR Görüntüleme Ekipmanõ için Program Şartlarõ Bu şirket, ENERGY STAR Programõ katõlõmcõsõdõr. Bu makine, ENERGY STAR Programõ nda belirtilen düzenlemelere uygundur. ENERGY STAR Görüntüleme Ekipmanõ için Program Şartlarõ, enerjiyi verimli kullanan bilgisayarlarõn ve diğer ofis ekipmanõnõn kullanõmõ yoluyla enerji tasarrufunu teşvik etmektedir. Program enerji tasarrufu işlevi olan ürünlerin geliştirilmesini ve yaygõnlaştõrõlmasõnõ destekler. Bu üretimcilerin gönüllü olarak katõldõklarõ açõk bir programdõr. Hedef alõnan ürünler; bilgisayarlar, monitörler, yazõcõlar, faks makineleri, fotokopi makineleri ve dijital çoğaltma cihazlarõdõr. Energy Star standartlarõ ve logolarõ uluslararasõ olarak sabittir. 10

17 RUYARI ve RDİKKAT Etiketlerinin Yerleri Bu makinede, aşağõda gösterilen yerlerde RUYARI ve RDİKKAT etiketleri vardõr. Güvenlik için lütfen talimatlarõ takip edin ve makineyi gösterildiği gibi kullanõn. ANT150S 11

18 Bileşenler Kõlavuzu ANT046S 1. Ön kapak Makinenin içine girmek için açõn. 2. Kontrol paneli Operatör kontrolleri ve göstergeleri burada bulunur. Bkz. s.16 Kontrol Paneli. 3. Şaryo camõ kapağõ (isteğe bağlõ) veya Otomatik Doküman Besleyici ARDF (isteğe bağlõ) Bu kapağõ, şaryo camõ üzerindeki bir orijinal üzerine indirin. ADF'ye sahipseniz, orijinaller yõğõnõnõ buraya yükleyin. Bunlar, otomatik olarak, birer birer beslenecektir. (Resim ADF yi göstermektedir.) 4. Master kaseti Masteri yüklerken bu kaseti açõn. 5. Besleme silindiri basõnç kolu Kağõt besleme silindirinin kontak basõncõnõ, kağõt kalõnlõğõna göre ayarlamak üzere kullanõn. 6. Ayõrma basõncõ kolu Çift beslemeyi önlemek için kullanõn. 7. Kağõt besleme yan plakasõ kilit kolu Kağõt besleme yan plakalarõnõ kilitlemek veya kilidi açmak için kullanõn. 12

19 8. Yan tepsi ince ayar kadranõ Kağõt besleme kasetini yanlara kaydõrmak için kullanõn. 9. Kağõt besleme kaseti Yazdõrma için bu kasetteki kağõtlarõ ayarlayõn. 10. Kağõt besleme yan plakalarõ Kağõt eğriliğini önlemek için kullanõn. 11. Kağõt besleme kaseti aşağõ tuşu Kağõt besleme kasetini indirmek için basõn. 13

20 ANT043S Şaryo camõ Orijinali ayarlamak için kullanõn. 2. Master atõk ünitesi Sõkõşan masteri çõkarmak için açõn. 3. Master atõk kutusu Kullanõlmõş masterler burada depolanõr. 4. Kağõt dağõtõm yan plakalarõ Kağõt dağõtõm tepsisi üzerindeki baskõlarõ hizalamak üzere kullanõn. 5. Kağõt dağõtõm uç plakasõ Baskõlarõn ön kenarõnõ hizalamak için kullanõn. 6. Kağõt dağõtõm tepsisi Tamamlanan baskõlar, buraya ulaştõrõlõr. 7. Ana düğme Gücü açmak veya kapatmak için kullanõn. 8. Drum ünitesi Master, bu ünite etrafõna sarõlõr. 9. Drum ünitesi kilit kolu Kilidini açmak için kaldõrõn ve drum ünitesini dõşarõ çekin. 10. Mürekkep tutucu Bu tutucudaki mürekkep kartuşunu ayarlayõn.

21 Seçenekler Seçenek Listesi Seçenekler Model Adõ Otomatik Doküman Besleyici (ADF) DF Tip 20 Şaryo Camõ Kapağõ Silindir Kapak Tipi 1018 Drum ünitesi Renkli Drum Tipi 20 A4 Renkli Drum Tipi 20 B4 Şerit Dağõtõcõsõ Priport Şerit Yapõcõ Tipi 20 Yazõcõ Denetleyicisi Yazõcõ Ünitesi VC-20 (Ağa Bağlanamaz) Yazõcõ Ünitesi Tip 4545 (Ağa Bağlanabilir) Anahtar Sayacõ Yazõcõ Ünitesi VC-20 ve Yazõcõ Ünitesi Tip 4545 aynõ anda kullanõlamaz. Her iki ünite bağlansa bile, varsayõlan olarak Yazõcõ Ünitesi Tip 4545 kullanõlabilir. Yazõcõ Ünitesi VC-20, ağda kullanõlamaz. Yazõcõ Ünitesi VC-20, yazõcõnõza USB yle bağlanõr ve ağ yazõcõsõ olarak kullanõlamaz. Ana Seçenekler Kõlavuzu Otomatik Doküman Besleyici (ADF) Orijinal destesini buraya yerleştirin. Bunlar, otomatik olarak, birer birer beslenecektir. ANT071S 15

22 Kontrol Paneli BFU002S 1. {Ekonomik} tuşu Mürekkep tasarrufu için basõn. Bkz. s.62 Ekonomik Mod. 2. {Hafõza/Sõnõf} tuşu Hafõza veya Sõnõf modunu seçmek için basõn. Bkz. s.65 Sõnõf Modu (sõnõf başõna baskõ) veya s.67 Hafõza Modu (orijinal başõna baskõ). 3. {Sõnõrõ Sil} tuşu Baskõlar üzerindeki silme boşluklarõnõ seçmek için basõn. Bkz. s.60 Sõnõrõ Sil. 4. {Kullanõcõ Araçlarõ} tuşu Varsayõlan ayarlarõ, gerekliliklerinize uyacak şekilde değiştirmek için basõn. Bkz. s.143 Kullanõcõ Araçlarõ. 5. {Master Yapõmõ Yoğunluğu} tuşu Baskõlarõ daha koyu veya daha açõk yapmak için basõn. Bkz. s.55 Master Yapõmõ Yoğunluğu. 6. Göstergeler Hatalarõ ve makine durumunu gösterir. :Renkli Drum göstergesi u: Anahtar Sayacõ göstergesi Bkz. s.135 Diğer Göstergeler Yandõğõnda. j: Mürekkep Ekle göstergesi Bkz. s.109 Mürekkep Ekle Göstergesi (j) Yandõğõnda. C: Master Ucu göstergesi Bkz. s.133 Master Uç Göstergesi (C) Yandõğõnda ve bir Mesaj Görüntülendiğinde. B: Kağõt Yükle göstergesi Bkz. s.105 Kağõt Besleme Kasetine Kağõdõn Yüklenmesi. k: Master Atõk göstergesi Bkz. s.134 Master Atõk Göstergesi (k) Yandõğõnda. x: Sõkõşma göstergesi Bkz. s.117 x Kağõt Sõkõşmalarõnõn Temizlenmesi. M: Kapağõ/Üniteyi Aç göstergesi Bkz. s.131 Kapağõ/Üniteyi Aç Göstergesi (M) Yandõğõnda ve bir Mesaj Görüntülendiğinde. 16

23 7. Panel Ekranõ Panel ekranõ, makine durumunu, hata mesajlarõnõ ve işlev menülerini gösterir. 8. {Escape} tuşu Bir seçim veya bir girişi iptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için basõn. 9. Sayaç Girilen baskõ sayõsõnõ gösterir. Yazdõrõrken, yazdõrõlacak kalanõ gösterir. 10. {U}{T} tuşlarõ Panel ekranõnda bir öğe seçmek için basõn. 11. {OK} tuşu Bir seçim veya bir girişi onaylamak için basõn. 12. {Program} tuşu Kullanõcõ programlarõnõ girmek veya geri çağõrmak için basõn. Bkz. s.92 Program. 13. {Sil Modlarõ/Enerji Koruyucusu} tuşu Sil Modlarõ Önceden girilmiş iş ayarlarõnõ silmek için basõn. Enerji Koruyucusu Enerji Koruyucusu moduna ve modundan geçiş yapmak için basõn s.39 Enerji Koruyucusu Modu. 14. {Düzelti} tuşu Düzelti baskõlarõ yapmak için basõn. 15. {Master Yapõmõ} modu seçim tuşu Master yapõmõ modunu seçmek için basõn. 16. {Oto. Dönüştür} tuşu Tek işlemde masterleri ve baskõlarõ yapmak için basõn. Bkz. s.36 Temel İşlem 17. {Yazdõr} modu seçim tuşu Yazdõr modunu seçmek için basõn. 18. {İnce} tuşu İnce görüntüyü seçmek için basõn. Bkz. s.57 İnce Modu. 19. {Güvenlik} tuşu Gizli dokümanlarõn baskõlarõnõ yapmak için basõn. Bkz. s.90 Güvenlik Modu. 20. {Atlayarak Besleme/A3 Kağõt Besleme} tuşu Atlayarak Besleme veya A3 Kağõt Besleme işleviyle yazdõrmayõ seçmek için basõn. Bkz. s.87 Atlayarak Besleme /A3 Kağõt Besleme. 21. Veri Girişi göstergesi (Yeşil) Açõk: Veriler, makinede Master yapõmõ ve yazdõrmayõ bekliyor. Yanõp sönüyor: Veriler alõnõyor veya Master Yapõmõ ve yazdõrma devam ediyor. Kapalõ: Master Yapõmõ ve yazdõrma tamamlandõ. 22. Hata göstergesi (Kõrmõzõ) Açõk: Bir hata oluştu. Master Yapõmõ ve yazdõrma durur. Kapalõ: Normal durum 17

24 {İş Sõfõrlama} tuşu İsteğe bağlõ bir yazõcõ denetleyicisinden gelen verileri iptal etmek için basõn. 24. {Gelen Verileri Beklet} tuşu Çevrimiçi yazdõrmayõ geçici olarak reddetmek için basõn. 25. {Orijinal Türü} tuşu Yazõ, Foto, Yazõ/Foto, Soluk veya Kalem modunu seçmek için basõn. Bkz. s.47 Orijinal Tür. 26. {Küçült/Büyüt} tuşu Görüntüyü, önayarlõ oranda küçültmek veya büyütmek için basõn. Bkz. s.58 Ön Ayarlõ Küçültme/Büyütme. 27. {Kombine/Tekrar} tuşu İki orijinali bir baskõ üzerine birleştirmek için basõn. Bkz. s.81 Kombine. Bir orijinalin görüntüsünü bir baskõ üzerinde tekrarlamak için basõn. Bkz. s.85 Tekrar. 28. {Tam Boyut} tuşu Tam boyutlu baskõlar yapmak için basõn. 29. {W} ve {V} tuşlarõ (Hõz tuşlarõ) Yazdõrma hõzõnõ ayarlamak için basõn. Bkz. s.53 Yazdõrma Hõzõnõn Değiştirilmesi. 30. {Görüntü Pozisyonu} tuşu Görüntüyü ileri veya geri kaydõrmak için basõn. Bkz. s.49 Yazdõrma Görüntüsü Pozisyonunun Ayarlanmasõ. 31. Sayõ tuşlarõ Seçilen modlar için istediğiniz baskõ sayõsõ ve verileri girmek üzere basõn. 32. {q} tuşu Seçilen modlarda veri girmek için basõn. 33. {Sil/Durdur} tuşu Girmiş olduğunuz bir sayõyõ iptal etmek veya yazdõrmayõ durdurmak için basõn. 34. {Başlat} tuşu Masterler yapmayõ veya yazdõrmayõ başlatmak için basõn. 35. İşlem göstergeleri Master yapmadan yazdõrmaya kadar olan süreci gösterir.

25 Panel Ekranõ Panel ekranõ, makine durumunu, hata mesajlarõnõ ve işlev menülerini gösterir. Önemli Panel ekranõnõ güçlü etkiye veya 30N veya fazlasõna denk bir kuvvete maruz bõrakmayõn, aksi halde hasar görebilir. Görüntü panelinde seçtiğiniz veya belirttiğiniz öğe vurgulanõr (örneğin 100 ). 2 TR ANT100S 1. Seçilen işlev için menü 2. Makine durumu veya mesajlar Ortak tuşlar {OK} tuşu {Escape} tuşu {U}{T} tuşlarõ Bir seçim veya bir girişi onaylamak için basõn. Bir seçim veya bir girişi iptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için basõn. Panel ekranõnda öğeler seçmek için basõn. 19

26 Panel Ekranõ Yerleşimi Panel ekranõnõn temel öğeleri aşağõda açõklanmaktadõr. Bunlarõn anlamlarõnõ bilmek, makinenin özelliklerini hõzlõca ve kolayca kullanmanõza yardõmcõ olacaktõr. {Küçült/Büyüt} tuşunu seçerken görüntülenen örnek ekran TR ANT101S 1. Makine durumu veya mesajlar {Küçült/Büyüt} tuşuna basõldõğõnda aşağõdaki ekran gösterilir. TR ANT102S Mevcut işlevler ve ayarlar: Bir öğe seçmek için {U}{T} tuşlarõna basõn. Ayarlarõnõzõ onaylamak için {OK} tuşuna basõn. Önceki ekrana dönmek için {Escape} tuşuna basõn. 20

27 Orijinaller 1. Makineyi Kullanmadan Önce Orijinallerin Önerilen Boyut ve Ağõrlõklarõ Metrik ölçüler Orijinalin yerleştirildiği yer Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ A3'e kadar *1 -- ADF Azami: 297 mm 432 mm Asgari: 105 mm 128 mm g/m 2 *1 A3 boyutlu bir orijinal kullanõrken, yazdõrõlan kağõt boyutu ve yazdõrma boyutunu kontrol ettiğinizden ve Küçültme veya Birleştir işlevlerini kullandõğõnõzdan emin olun. İnç ölçüleri Orijinalin yerleştirildiği yer Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ En fazla 11" 17" L *1 -- ADF Azami: 11,7" 17,0" Asgari: 4,1" 5,0" lb. *1 11" 17" boy orijinal kullanõrken, yazdõrõlan kağõt boyutu ve yazdõrma boyutunu kontrol ettiğinizden ve Küçültme veya Birleştir işlevlerini kullandõğõnõzdan emin olun. ADF'ye yerleştirilebilecek azami orijinal sayõsõ yaklaşõk olarak 30'dur (80 g/m 2, 20 lb). Başka bir orijinal yerleştirirken, şaryo camõ kapağõnõ 30 'den fazla kaldõrmazsanõz, makine, sonraki orijinali doğru biçimde algõlamayabilir.. 21

28 Makineyi Kullanmadan Önce Otomatik Doküman Besleyici (ADF) için uyumsuz orijinaller 1 Aşağõdaki orijinal türlerinin ADF'ye yerleştirilmesi, kağõt sõkõşmasõna veya orijinallerde hasara yol açabilir. Bunun yerine orijinalleri şaryo camõna yerleştirin. s.21 Orijinallerin Önerilen Boyut ve Ağõrlõklarõ bölümünde belirtilenler dõşõndaki orijinaller Delikli veya yõrtõlmõş orijinaller Kõvrõlmõş, katlanmõş veya kõrõşmõş orijinaller Yapõştõrõlmõş orijinaller Termal faks kâğõdõ, kuşe kâğõt, alüminyum folyo, karbon kâğõdõ veya iletken kâğõt gibi kaplamalõ orijinaller. İndeksli, etiketli veya başka çõkõntõlarõ olan orijinaller Zõmbalanmõş veya ataçlanmõş orijinal Yarõ saydam kâğõt gibi yapõşkan orijinaller Düşük sõkõlõktaki ince orijinaller Kartpostallar gibi kalõn orijinaller Kitaplar gibi ayrõlamayan orijinaller OHP Şeffaf veya yarõ saydam kâğõt gibi saydam orijinaller 22

29 Baskõ Kağõdõ Baskõ Kağõdõ Aşağõdaki sõnõrlamalar uygulanõr: Kağõt Boyutu Kağõt Ağõrlõğõ 1 Metrik İnç Kağõt besleme kaseti A3L *1, B4 JIS L, A4 L, B5 JIS LK, A5 L, B6 JIS L, A6 L Diğerleri (Dikey: mm, Yatay: mm) 8 1 / 2 " 14" L, 8 1 / 2 " 11" L, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " LK, 8" 13" L Diğerleri (Dikey: 3,6" - 10,5", Yatay: 5,9" - 15,2") 47,1-209,3 g/m 2, 12,5-55,6 lb *1 A3L üzerine yazdõrma hakkõnda ayrõntõlar için, bkz. s.88 A3 Kağõt Besleme 47,1-209,3 g/m 2 kalõnlõkta kağõt kullanõlabilir. Buna rağmen, 52,5 g/m 2 'den daha az veya 81,6 g/m 2 'den daha fazla bir kalõnlõk kullanõrken, yazdõrma hõzõ ayarõnõn 1 olarak seçilmesi tavsiye edilir. 64 g/m 2 kalõnlõkta yaklaşõk sayfa kağõt, kağõt besleme kasetinde ayarlanabilecek standart miktardõr. Bu miktar, kağõt kalõnlõğõna göre değişir. Genel olarak, yüksekliği 105 mm'den az kağõt ayarlayõn. Nemde kolaylõkla kõvrõlabilen ve dalgalõ hale gelen kağõt kullanõrken, yüksek nem (%80'den fazla) varsa, kağõt besleme kasetini 500 sayfadan az olacak şekilde ayarlayõn. Uzunluğu mm ve genişliği mm aralõğõnda olan kağõtlar, kağõt besleme kasetinde ayarlanabilir. Buna rağmen, boyu 275 mm'yi ve eni 395 mm'yi aşan bir kağõt kullanõrken, A3 Kağõt Besleme'yi belirtin. Bu işlevi belirtmek, yazdõrma hõzõnõ dakikada 80 cpm ye ve yazdõrma pozisyonunu -20 mm (Tür 1: A4 drum) / -10 mm (Tür 2: B4 drum) değerlerine ayarlar. Kõvrõlmõş veya dalgalõ kağõt kullanmayõn. 5 mm'den az kõvrõlma ve 3 mm'den az dalgalõ kağõt kullanõn. Kağõt besleme sorunlarõ ortaya çõktõğõnda, daha yavaş bir yazdõrma hõzõ kullanmayõ deneyin. 23

30 Makineyi Kullanmadan Önce Tavsiye Edilmeyen Kağõt 1 Bu makine için aşağõdaki kağõt türleri tavsiye edilmemektedir: Kabaca kesilen kağõt Aynõ yõğõnda farklõ kalõnlõk ve türlerdeki kağõtlar 85 g/m 2, 22 lb'den daha ağõr zarflar Katlõ, kõvrõlmõş, kõrõşmõş veya hasarlõ kağõtlar Nemli kağõtlar Yõrtõk kâğõtlar Kaygan kâğõtlar Pürüzlü kâğõtlar Her tür kaplamalõ (karbon gibi) kağõtlar Pürüzlü taneleri olan kağõtlar Düşük sertliği olan ince kağõt Çok fazla kağõt tozu üretmeye meyilli kağõtlar Taneleri besleme yönüne dik olarak yerleştirilmiş pürüzlü kağõtlar Uzun ince zarflarõn belirli türleri. Örneğin: uluslararasõ posta zarflarõ ZFXX040E Aşağõdaki zarf türleri 24 Püskürtmeli kağõt kullanmayõn. Mürekkebi iyi emmezse, baskõ ovalanõrsa dağõlacaktõr ve kağõdõn arkasõ kirlenebilir. Eğer pürüzlü taneleri olan bir kağõda yazdõrõrsanõz, yazdõrma görüntüsü bulanõk çõkabilir.

31 Baskõ Kağõdõ Önemli Makineye yerleştirmeden önce kağõttaki kõvrõlmalarõ düzeltin. Kağõt kõvrõlmasõnõ düzeltemezseniz, resimde gösterildiği gibi, kağõdõ kõvrõmlõ yüz aşağõ veya yüz yukarõ biçimde istifleyin. Kağõt kõvrõmlõ ise, drum etrafõna sarõlabilir veya lekeler görünebilir. 1 TR TPEY990E Kağõdõ Depolama Kağõdõ depolarken, aşağõdaki önlemler alõnmalõdõr: Kâğõdõ doğrudan güneş õşõğõ alabileceği yerlere depolamayõn. Kağõdõ nemli alanlarda (%70'ten daha fazla) depolamaktan kaçõnõn. Düz bir yüzey üzerinde depolayõn. Ambalajdaki kağõt toplarõnõ açõk tutun ve açõlmamõş kağõdõ saklayacağõnõz şekilde saklayõn. 25

32 Makineyi Kullanmadan Önce Yazdõrma Boyutu 1 Azami baskõ boyutu Tür 1 (A4 drum) modeli: mm, 8,3" 11,3" Tür 2 (B4 drum) modeli: mm, 9,8" 14,0" Düşük sõcaklõklarda, azami baskõ boyutu biraz daha küçük olabilir. Yazdõrõlamayan aralõk Ön kenarõn ilk 5 mm'si (0,2") yazdõrõlamaz. İsteğe bağlõ Otomatik Doküman Besleyiciyi kullanõrken, ön kenarõn 5 mm'si (0,2") yanõ sõra, arka kenarõn 2 mm'si (0,08") yazdõrõlamaz. Orijinal Baskõ a a: 5 mm, 0,2" 26

33 2. Temeller Yazdõrma Hazõrlõklarõ Kağõt Besleme Kaseti ve Dağõtõm Tepsisinin Kullanõlmasõ Kağõt Yükleme A Kağõt besleme kasetini dikkatlice açõn. TSLH026E B Kağõt besleme yan plaka kilit kolunu ileri kaydõrõn. Yan plakalarõ, kağõt boyutuna uyacak şekilde ayarlayõn. 1 ANT072S 1: Kağõt Besleme Yan Plakalarõn Kilit Kolu 27

34 Temeller C Kağõt besleme kasetine kağõt yükleyin. 2 ANT074S Kağõdõ yerleştirmeden önce kağõt kõvrõlmasõnõ düzeltin. Bunu yapamazsanõz, kõvrõk taraf, gösterildiği gibi aşağõda olacak şekilde istifleyin. GRMARU0E GRBATS0E D Kağõt besleme yan plakalarõnõn kağõda hafifçe dokunduğundan emin olun. Kilit kolunu, orijinal pozisyonuna kaydõrõn. TSLY015E 28

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Düşünceler Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun

Detaylı

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Kullanım İsteğe Bağlı İşlevler Kullanıcı Araçları Malzemelerin Eklenmesi Sorun Giderme Notlar Teknik Özellikler

Kullanım İsteğe Bağlı İşlevler Kullanıcı Araçları Malzemelerin Eklenmesi Sorun Giderme Notlar Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 Kullanım İsteğe Bağlı İşlevler Kullanıcı Araçları Malzemelerin Eklenmesi Sorun Giderme lar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyun

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu Genişletme Ünitesi DX517 Donanım Kurulum Kılavuzu İçindekiler Bölüm 1: Başlamadan Önce Paket İçeriği 3 Bir Bakışta Genişletme Ünitesi 4 Güvenlik Talimatları 5 Bölüm 2: Donanım Kurulumu Sürücünün Takılması

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Aygõtõnõzõn sahip olduğu tüm becerilerden yararlanarak ÜRETKENLİĞİNİZİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTIN. Ürününüzle birlikte bir Eğitim ve Bilgi CD'si gönderilmiştir. Bu CD'de,

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

HP LaserJet P2050 Series Yazıcı Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu

HP LaserJet P2050 Series Yazıcı Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu HP LaserJet P2050 Series Yazıcı Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç) X X. 9 Zarf 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç) X X

98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç) X X. 9 Zarf 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç) X X Sayfa / 5 Ortam Kılavuzu Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları Not: Yazıcı, genişliği 0 mm'den (8,3 inç) az olan kağıtlara yazdırırken en iyi yazdırma performansını sağlamak için bir süre sonra

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopyalama Yapma Hizmetler Ana Sayfası İş Durumu Dokunmatik Ekran Başlat Tümünü Temizle Dur. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı bakacak şekilde

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın.

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI551 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI551 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

GARRETT GTI 2500 Kullanım kılavuzu

GARRETT GTI 2500 Kullanım kılavuzu GARRETT GTI 2500 Kullanım kılavuzu Tebrikler. Siz şimdi 2000 Model bir Metall arama cihazõ sahibisiniz. Lütfen bu kõlavuzu önce tamamen okuyun, orjinal kõlavuza da bakõnõz. Cihaz dayanõklõ üretilmiştir.

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

İçindekiler. Kağıt ve özel ortam yükleme...3. Sıkışmaları giderme...7. Kağıt tepsisi yükleme...3

İçindekiler. Kağıt ve özel ortam yükleme...3. Sıkışmaları giderme...7. Kağıt tepsisi yükleme...3 Hızlı Başvuru İçindekiler Kağıt ve özel ortam yükleme...3 Kağıt tepsisi yükleme...3...7 200-201 kağıt sıkışması...7 202 kağıt sıkışması...10 241 kağıt sıkışması...13 251 kağıt sıkışması...14 İçindekiler

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

w2228h w2448h/hc w2558hc

w2228h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w2228h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS On-Line / Kurulum Kılavuzu Güvenlik Mesajları Kurmaya, kullanmaya, servis uygulamaya ya da bakımını yapmaya başlamadan önce ekipmanları tanımak için talimatları dikkatlice okuyun. Olası tehlikeler

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Hızlı Başvuru Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. 5 Kağıt yığınını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Kağıt

Detaylı

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı)

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı) Navigasyon menüsü Bu başlangıç ekranıdır, burada Navigasyon Menüsü'nü görürsünüz. Buradan uygulamanın tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bul üzerine dokunun. Bul menüsü Bu, hedefinizi bulmanıza yardım eden

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu DS409slim Hızlı Yükleme Kılavuzu Güvenlik Talimatları Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER GM-6400F için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER GM-6400F tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, NET3D Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Ürünü bir Telefon Hattına Bağlama

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

FS-3040 Fotokopi Cihazı Hata Çözümleri

FS-3040 Fotokopi Cihazı Hata Çözümleri FS-3040 Fotokopi Cihazı Hata Çözümleri Kâğıt sıkıştırma hatası Adım 1: Kullanıcıya sorunuz, kullandığı kağıt makine kullanımı için uygun bir kağıt mıdır? Uyarıcı Önlem Uygun Kağıtlar Standart kaset: normal

Detaylı

3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın. 2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde

3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın. 2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde Hızlı Başvuru Çok amaçlı besleyiciyi yükleme 1 Çok amaçlı besleyiciyi açın. Kağıt yükleme Tepsilere kağıt yükleme DİKKAT YANA YATMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

APC Smart-UPS. 2U Rak ve İstif Harici Akü Grubu. 990-1022, Uyarlama 2 2/01

APC Smart-UPS. 2U Rak ve İstif Harici Akü Grubu. 990-1022, Uyarlama 2 2/01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 2U Rak ve İstif Harici Akü Grubu 990-1022, Uyarlama 2 2/01 İÇİNDEKİLER 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ... 1 TAŞIMADA GÜVENLİK... 1 AKÜLERE İLİŞKİN GÜVENLİK... 1 AKÜNÜN

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 9 Ocak 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Ekran Ayarlarõnõ Değiştirme Bilgisayarõ Taktõktan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

1 ) Yazıcım Kartuş Bitti Hatası Veriyor ve paneldeki " C " ile " B " ışığı yanıyor ne yapmalıım?

1 ) Yazıcım Kartuş Bitti Hatası Veriyor ve paneldeki  C  ile  B  ışığı yanıyor ne yapmalıım? 1 ) Yazıcım Kartuş Bitti Hatası Veriyor ve paneldeki " C " ile " B " ışığı yanıyor ne yapmalıım? Çözüm : Canon MP250 MP252 MP 280 MP 282 MX300 MX 320 MX 360 MG 2150 MP 495 Marka ve model yazıcılar için

Detaylı

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu.? Menüler GHI PRS 7 * ABC JKL TUV

Detaylı