YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 12 Eylül 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : Millî Savunma Bakanlığından: YÖNETMELĐK STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR ENSTĐTÜSÜ (SAREN) LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (SAREN) teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve sorumlulukları ile eğitim, öğretim, araştırma, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsüne ve ona bağlı; eğitim-öğretim ve araştırma birimleri ile lisansüstü eğitim programları ve bunların gerektirdiği araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 19 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Açık eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtası ile yapılan bir eğitimöğretim türünü, b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Lisansüstü eğitime girişte, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve ilgili kurumlarca belirlenecek esaslara göre lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde sonuçları kullanılan sınavı, c) Akademik program: Harp Akademilerinde uygulanan lisansüstü eğitim ve öğretimin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, akademik yıl içinde verilen temel bilimler, sosyal bilimler ile askerî bilimler derslerinin yer verildiği programı, ç) Akademik yıl: Bir eğitim-öğretim yılı içinde, iki yarıyıl ve açılmasına karar verildiği takdirde yaz okulu ile sınavları kapsayan süreyi, d) Akademik yıl sonu başarı puanı veya kredi ortalaması: Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarıyılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen puanı, e) Ana bilim dalı: Bölümü ve enstitüyü oluşturan, en az bir bilim dalını kapsayan, eğitimöğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi, f) Araştırma görevlileri: Harp Akademilerinde yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarını, -1-

2 g) Ara sınav notu: Öğrencinin her dersin yarıyıl içinde uygulanan ara sınavında/sınavlarında 100 tam puan üzerinden aldığı notu, ğ) Başarı harfleri: Yüksek lisans için kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara F; geçme taban notuna CC; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri; doktora için kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara, F; geçme taban notuna CB; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre BB, BA ve AA olarak verilen harfleri, (Yüksek lisans/doktora programlarında derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (Devamsız) notu verilir. D notu, not ortalaması hesabında F notu işlemi görür). h) Başarı harfi not aralıkları: Geçme taban notu üzerinde alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere Enstitü Kurulunca kararlaştırılan not aralıklarını, (geçme taban notundan 100 tam nota kadar alınacak notlar, matematik eşitlik aranmaksızın başarı harflerine göre yüksek lisans için beş aralığa, doktora için dört aralığa bölünerek belirlenir). ı) Bilim dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi, i) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarına girmeye hak kazanmış, ancak enstitü yönetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip olmayan öğrencilere uygulanan teorik, laboratuar ve uygulamalı derslerden oluşan programı, j) Çeviriciler: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını, k) Danışman: Tezli veya tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, ders seçimi, dönem projelerinin yürütülmesi konularında yardımcı ve yönlendirici olmak maksadıyla danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisini, l) Ders başarı puanı: Bir dersin kredisi veya katsayısı ile o dersten alınan başarı harfine ait başarı harfi ağırlığının çarpılmasıyla bulunan puanı, m) Ders geçme sistemi: Öğrenci başarılarının her dersten ulaşılan performansa dayalı olarak değerlendirildiği ve bağımsız olarak derslerden başarılı olmanın temel alındığı, derslerin yapısı ve özelliklerine göre ön koşullu veya koşulsuz olarak derslerin takip edilebildiği sistemini, n) Ders geçme taban notu: Bir dersten başarılı olabilmek için yüksek lisans eğitiminde 65, doktorada ise 75 ten az olmamak üzere Enstitü Kurulunca tespit edilen notu, (Enstitü Kurulu ders geçme taban notlarını azami 10 (on) ar puan yukarı çekebilir). o) Dışarıdan (ekstern) eğitim: Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın sadece yıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim-öğretim türünü, (Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri ilgili yükseköğretim kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar). ö) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 3 üncü maddesinde ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunların uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri, p) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişiyi, r) Doktora: Bir lisans/yüksek lisans öğretimine dayalı, özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi, s) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini, -2-

3 ş) Eğitim ve öğretim planlamacıları: Eğitim ve öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarını, t) Eğitim-öğretim yılı: Harp Akademilerinde eğitim ve öğretimin başlangıç tarihinden itibaren müteakip eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihine kadar geçen süreyi, u) Enstitü: Harp Akademilerinde ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan, bilimsel özerkliğe sahip olan bir yükseköğretim kurumunu, ü) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanları ile enstitü bünyesindeki araştırma ve bilim ile ilgili kuruluşların (Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı ve benzeri) başkan/müdürlerinden oluşan kurulu, v) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürünün talebi üzerine ana bilim dalı başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından, Enstitü Kurulu tarafından, Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre, üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden (yoksa öğretim görevlisinden) oluşan kurulu, y) Graduate Management Admission Test (GMAT): Đşletme/yönetim eğitimi veren üniversitelere lisansüstü öğretimine girişte kullanılan analitik yeteneklerinin değerlendirildiği sınavı, z) Graduate Record Examinations (GRE): Yurt dışındaki üniversitelerde, MBA (Masterof Business Administariton) haricinde kalan, MA (Master of Arts) ve MS (Master of Science) diploması verilen; mühendislik, eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve doğa bilimleri programlarında lisansüstü öğretim yapmak isteyenler için alınması gereken sınavı, aa) Haftalık mecburi ders yükü: Öğretim elemanlarının, bir hafta içinde vermek zorunda oldukları ders saatini, bb) Harp Akademileri: Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda lisansüstü düzeyde akademik eğitim ve öğretim yapan, Silahlı Kuvvetlere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı niteliklerine sahip, kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silahlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşunu, cc) Harp Akademileri lisansüstü eğitim öğrencisi: Harp Akademileri Komutanlığında uygulanan lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kaydolan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak kamu personeli, yabancı uyruklu kişiler ve misafir askerî personelin programlardan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle enstitü ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü, çç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS): ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılan yabancı dil sınavını, dd) Kayıt komisyonu: Kayıt sürecinde, enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin enstitüye kayıtlarını yapmak üzere enstitü müdürlüğünce oluşturulan komisyonu, ee) Kredi: Akademik programda yer alan derslerin bir haftada okutulan teorik, laboratuar ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi alınarak belirlenen ağırlık değerini, (Bir saat teorik dersin ağırlık değeri 1, bir saat laboratuar veya uygulamalı dersin ağırlık değeri ise 1/2 dir). ff) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans ve doktora eğitimini, gg) Misafir askerî personel: SAREN de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu askerî personeli, -3-

4 ğğ) Mülakat komisyonu: Enstitüye öğrenci alımı sürecinde, mülakat sınavlarını icra eden ve enstitü yönetim kurulunca oluşturulan komisyonu, hh) Nihai karar komisyonu: Enstitüye öğrenci alımı sürecinde, mülakat sınav neticelerinin sonucunda yapılan itirazları değerlendirmek ve nihai kararı vermek üzere Harp Akademileri Komutanlığınca oluşturulan komisyonu, ıı) Okutmanlar: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan, en az lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanları, ii) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini, jj) Öğretim elemanları: Harp Akademilerinde devamlı veya geçici olarak görevlendirilen öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını, kk) Öğretim üyeleri: Harp Akademilerinde devamlı veya geçici olarak görevlendirilen; Türk veya yabancı uyruklu, asker veya sivil, profesör, doçent ve yardımcı doçentleri, ll) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanı olup, öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarında çalışma ve eserleri ile tanınmış kişilerden süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilen elemanlarını, mm) Öğretim yardımcıları: Harp Akademilerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ile eğitim ve öğretim planlamacılarını, nn) Ön kayıt komisyonu: Enstitüye öğrenci alımı sürecinde müracaatları evrak üzerinden değerlendirerek, aday öğrencilerin enstitüye giriş koşullarını taşıyıp taşımadığını belirlemekle görevli olan ve enstitü müdürlüğünce görevlendirilen komisyonu, oo) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunda oldukları bir eğitim-öğretim türünü, öö) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak amacıyla enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü dersleri takip etmesi uygun bulunan, ancak lisansüstü öğrencisi statüsünde olmayan öğrencileri, pp) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi, rr) Test Of English As A Foreign Language (TOEFL): Ana dili Đngilizce olmayan öğrencilere yapılan ve özellikle yabancı üniversitelere girişte aranan Đngilizce sınavını, ss) Tez danışmanı: Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, tez konusu seçimi ve tez çalışmalarının yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesini, şş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencileri için üç öğretim üyesinden oluşan, komitede tez danışmanından başka enstitünün ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üyenin yer aldığı komiteyi, tt) Tez jürisi: Đlgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanan, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri diğer bir ana bilim dalından, biri Harp Akademileri Komutanlığı dışındaki bir yükseköğretim kurumunun ilgili ana bilim dalından olmak üzere yüksek lisansta en az üç, doktorada en az beş kişiden oluşan tez değerlendirme kurulunu, uu) Uzmanlar: Eğitim ve öğretimle doğrudan veya dolaylı ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını, -4-

5 üü) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS): Lisansüstü eğitime girişte, ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılan bir lisan sınavını, vv) Üniversitelerarası kurul: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesi uyarınca oluşturulan kurulu, yy) Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi, zz) Yarıyıl: Bir akademik yıl içinde 15 veya 16 haftalık eğitim öğretim süresi ile yarıyıl içi ve sonu sınavlarını kapsayan süreyi, aaa) Yarıyıl sonu başarı notu: Öğrencinin ara sınav notu ile yarıyıl sonu sınav notundan hesaplanan ve öğrencinin bir derse ait yarıyıl sonu başarısını belirleyen notu, bbb) Yarıyıl sonu sınav notu: Öğrencinin her dersin yarıyıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden aldığı notu, ccc) Yaygın eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir eğitim-öğretim türünü, ççç) Yaz okulu: Akademik yıl içinde başarısız olunan derslerin tekrar alınması veya müteakip eğitim öğretim yılına ait derslerin öğrencilerin istekleri doğrultusunda yoğunlaştırılarak verildiği akademik eğitim öğretim dönemini, ddd) Yüksek lisans: Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi, eee) Yükseköğretim: Eğitim sistemi içinde, asgari orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. Yükseköğretimde eğitim-öğretim türleri; örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimi, fff) Yükseköğretim Kurulu: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca oluşturulan Kurulu, ggg) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Harp Okulları ve bunların bünyesinde yer verilen fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini ifade eder. Enstitünün görevleri ĐKĐNCĐ BÖLÜM Enstitünün Yapısı ve Görevleri MADDE 5 (1) Harp Akademileri Komutanlığı SAREN bünyesinde açılacak lisansüstü akademik programlar doğrultusunda; eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek. (2) Lisansüstü eğitim programlarına ilave olarak ihtiyaç duyulan alanlarda sertifika, kurs ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak. (3) Akademik danışmanlık hizmeti vermek. (4) Kuruluş amacına uygun alanlarda araştırma faaliyetlerinde bulunmak, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen araştırma projelerine katılmak, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara destek vermek. (5) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak. -5-

6 (6) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları ve diğer bilimsel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. (7) Đhtiyaç hâlinde uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı eğitim ve öğretim programları açmak ve uygulamak. Enstitünün organları ve teşkilat yapısı MADDE 6 (1) Enstitünün teşkilat yapısı ve organları; Harp Akademileri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. (2) Enstitünün organları; Enstitü müdürü, Enstitü Kurulu, enstitü yönetim kurulu, enstitü müdür yardımcılıkları, ana bilim dalı başkanları ve askerî bilimler araştırma merkezi başkanlığından oluşur. (3) Enstitü müdürü; Harp Akademilerindeki enstitünün eğitim ve öğretimin, bilimsel araştırma ve uygulamaların planlanmasından, yürütülmesinden ve denetiminden Harp Akademileri Komutanına karşı sorumlu öğretim üyesi (yoksa öğretim elemanı) asker kişidir. (4) Enstitü müdürünün ataması, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır. (5) Enstitü Kurulu; Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanları ile enstitü bünyesindeki araştırma ve bilim ile ilgili kuruluşların (ABAM ve benzeri) başkan/müdürlerinden oluşan kuruldur. (6) Enstitü yönetim kurulu; Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürünün talebi üzerine ana bilim dalı başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından, Enstitü Kurulu tarafından, Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre, üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden (yoksa öğretim görevlisinden) oluşan kuruldur. (7) Kurullarda başarı durumlarının tespitine ilişkin kararlar üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile diğer kararlar oy çokluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zorundadır. Kurulun kararları karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imza edilir. Alınan karara ret oyu kullananlar, düşüncelerini kararın altına yazar ve imza ederler. (8) Enstitü müdür yardımcıları, enstitü müdürüne çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu kişilerdir. (9) Ana bilim dalı başkanı, ana bilim dalının her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve ana bilim dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur. (10) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı (ABAM) ile ilgili hususlar HAY 53-3 (A) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı Görev ve Faaliyetlerini Düzenleyen Yönerge ile Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirlenir. Enstitünün organlarının görevleri MADDE 7 (1) Enstitü müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Enstitü Kurulu ve enstitü yönetim kuruluna başkanlık yapmak, b) Harp Akademileri Komutanlığına önerilmek üzere, lisansüstü eğitim verilecek bölüm ve ana bilim dalları ile başvuru koşullarını belirlemek, eğitim programlarını hazırlamak, c) Enstitünün eğitim öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve bu hususlarda ilgili ünitelerle koordinasyonu sağlamak, -6-

7 ç) Harp Akademileri Kanunu, Harp Akademileri Yönetmeliği ile Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede yer alan ve Harp Akademileri Komutanlığınca verilecek diğer görevleri yapmaktır. (2) Enstitü Kurulu görevleri: a) Ana bilim dalı başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından enstitü yönetim kurulu için üye seçimi yapmak, boşalan üyenin yerine aynı usulle yenisini seçmek, b) Açılacak lisansüstü programları ve her program için öğrenci kontenjanını belirleyerek Harp Akademileri Komutanlığının onayına sunmak, c) Lisansüstü programlardan, bu Yönetmelikte öngörülen süreden daha kısa sürede mezun olabilecek durumdaki öğrencilerle ilgili düzenlemeleri belirleyerek, bu kapsamdaki öğrencilerin durumunu inceleyip karar vermek, ç) Lisansüstü programlarda alınacak dersler ile bu derslerin konu kapsamlarını ve yürütecek öğretim üyelerini belirleyerek Harp Akademileri Komutanlığının onayına sunmak, vermek, d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş taleplerini inceleyerek karar e) Enstitü giriş koşullarını ve mülakat sınavı not oranlarını tespit ederek Harp Akademileri Komutanlığının onayına sunmak, f) Yarıyıllar sonunda, başarılı olunabilmesi için geçerli olan genel kredi notu ortalamasını ve bir dersten başarılı olabilmek için gerekli olan asgari geçme taban notunu belirlemek, g) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır. (3) Enstitü yönetim kurulunun görevleri: a) Enstitü Kurulu kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasını sağlamak, b) Enstitünün; eğitim ve öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak, c) Mülakat komisyonlarını belirlemek, ç) Sınavlarla ilgili ana esasları belirlemek, d) Enstitüde öğrenim gören sivil öğrenciler için disiplin kurulu görevini yerine getirmek, e) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuatta düzenlenmeyen hususları karara bağlamak, f) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır. (4) Enstitü müdür yardımcılarının görevleri: a) Eğitim öğretim faaliyetlerini yürürlükte olan yasa, yönetmelik ve yönergelere göre planlamak ve enstitünün eğitim ve öğretimiyle ilgili iç ve dış kurumlarla olan ilişkilerini takip etmek, b) Eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyen her türlü idarî tedbir ve tertibi almak, c) Malzeme ve hizmet mevzularında enstitü müdürüne yardımcı olmak, -7-

8 ç) Enstitünün personel, istihbarat, harekât, lojistik ve öğrenci işlemleri ile ilgili idarî görevleri yerine getirmek, d) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır. (5) Ana bilim dalı başkanlarının görevleri: a) Ana bilim dalındaki derslerin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, b) Ana bilim dalındaki öğretim elemanlarının gözetim ve denetimini sağlamak, c) Konusu ile ilgili konularda araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi birikimi sağlamak, kendi ilgi sahasındaki faaliyetlerin ne şekilde gelişeceğini takip etmek, ihtiyaç ve noksanlıkları saptamak suretiyle enstitü müdürüne bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak, ç) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır. Akademik unvanlı subayların seçim ve atanması MADDE 8 (1) Profesör, doçent, yardımcı doçent unvanı ile SAREN de görev alacaklar, Harp Akademileri Komutanlığı ile koordine edilmek suretiyle kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca seçilirler. Bu subayların atanmaları ile hizmet süreleri ve yetiştirilmeleri kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Enstitünün Öğrenci Kaynakları ve Program Açılması Enstitünün öğrenci kaynakları MADDE 9 (1) Enstitünün öğrenci kaynakları şunlardır: a) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eğitime tefrik edilecek muvazzaf subaylar, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler, c) Yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, ç) Misafir askerî personel (MAP), d) Kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak kamu personeli, e) Yabancı uyruklu kişiler. Program açmanın yöntemi ve duyuru MADDE 10 (1) Lisansüstü eğitim programları, enstitü ana bilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile bir ana bilim dalında, o ana bilim dalından değişik ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir. (2) Bir programda, lisansüstü eğitim ve öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili ana bilim dalında lisans eğitim ve öğretimi yapılması şartı aranmaz. (3) Açılacak programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla programa başvurup başvuramayacağı Enstitü Kurulunca belirlenerek Harp Akademileri Komutanlığına önerilir. Kuvvet komutanlıklarının uzman personel temin ve yetiştirme planlarında belirlenen ihtiyaca paralel olarak Harp Akademileri Komutanlığınca -8-

9 uygun görülen programların açılmasında ve her program için kontenjan belirlenmesinde nihai onay makamı Genelkurmay Başkanlığıdır. (4) SAREN de açılacak lisansüstü eğitim programlarının denkliğinin sağlanabilmesi maksadıyla, ilgili bilgi ve belgeler Yükseköğretim Kuruluna gönderilmek üzere Harp Akademileri Komutanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. (5) Ana bilim dalları lisansüstü ders programları, Harp Akademileri Komutanlığınca kararlaştırılan içeriğe uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülür ve yürütülmesine nezaret edilir. (6) Harp Akademileri Komutanlığı, sivil öğrenci kabul edilecek programların adlarını ve kontenjanlarını en az tirajlı iki gazetede ve ilgili internet/intranet web sayfalarında duyurur. Bu duyuruda, programlara başvuru koşulları ile son başvuru ve sınav tarihleri belirtilir. Söz konusu duyuru ihtiyaca bağlı olarak her yarıyıl başında da verilebilir. (7) Bir yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim üyeleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. (8) Enstitü Kurulunun teklifi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile yaz okulu açılabilir. Yüksek lisans programı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yüksek Lisans Programları MADDE 11 (1) Enstitüde yüksek lisans programı, tezli ve/veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bir ana bilim dalında tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programının açılıp açılmayacağı her eğitimöğretim dönemi başında ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile belirlenir. (2) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı Türk Silahlı Kuvvetleri personeli haricindeki öğrenciler, en az 21 kredilik dersten ve bir seminer dersinden başarı sağlamaları ve bu derslerin en az %70 inin geçiş yapılmak istenen programın dersleriyle eş değerde olması koşulu ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişe izin vermek enstitü yönetim kurulunun yetkisindedir. Kuvvet komutanlıkları,jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından SAREN de tezsiz yüksek lisans programına tefrik edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapamaz. (3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş için Türk Silahlı Kuvvetleri personeli haricindeki öğrencilerin en geç dört yarıyıl içinde 21 kredilik dersten ve bir seminer dersinden başarılı olması, bu derslerin %70 inin geçiş yapılmak istenen programın dersleriyle eş değerde olması gerekir. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından SAREN de tezli yüksek lisans programına tefrik edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapamaz. (4) Yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili ana bilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır. Đlgili ana bilim dalı başkanlığı gerekli hâllerde geçiş yapmış olan öğrenciye en çok dokuz kredilik ek ders alma zorunluluğu getirebilir. (5) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Harp Akademileri Komutanlığının önerisi ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Tezli yüksek lisans programı MADDE 12 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. -9-

10 Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulü MADDE 13 (1) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için lisans derecesine sahip olmak ve Harp Akademileri Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen süre içinde Enstitüye başvurmak gerekir. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilen kontenjanlar için müracaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulanacak olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. (2) Adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES ten başvurduğu program türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanını almış olmalıdır. Enstitü programlarına yapılacak yabancı uyruklu öğrenci başvurularında ALES sonucu yerine Enstitü Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT ve benzeri sınav sonuçları da kabul edilebilir. Yabancı dil bilgisi olarak; KPDS/TOEFL/ÜDS den belirlenecek puan ve üzerinde bir puan almış olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan lisans derslerinin not ortalamasının %10 u, Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) notunun %50 si, yabancı dil sınavı notunun %10 u ve mülakat sınavı notunun %30 u oranında toplam nota etkili olup adayın kabulü için gerekli en düşük not Enstitü Kurulunca belirlenir. (3) Mülakat, ilgili ana bilim dalı başkanının başkanlığında, enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç asil ve bir yedek üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. Mülakatın yürütülme şekli Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilir. Mülakattaki değerlendirmelerde, öğrenciden istenilebilecek referans mektupları, yüksek lisans yapma amacını belirten kompozisyon, başvurduğu ana bilim dalı ile ilgili hazırladığı/yayımladığı bilimsel eserler, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu disiplin kaydı, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler de dikkate alınabilir. (4) Daha önce duyurulmuş olan kontenjanlar, genel başarı notları dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralama ile doldurulur. Bir adayın genel değerlendirmeye alınabilmesi için girmiş olduğu mülakat sınavında 100 tam puan üzerinden en az 60 almış olması gerekir. Adayların genel başarı notu Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek esaslara göre hesaplanır. Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi genel başarı notunun en az 60 olmasına bağlıdır. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesi, tercih lisans derslerinin not ortalamasına göre yapılır. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. (5) Enstitüde, yabancı dil destekli program açılabilir. Gerekli düzenlemeler enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Hazırlık sınıfında geçen süre öğrenim süresine eklenir. (6) Giriş sınavında belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beş veya daha az ise, o programda, o ders yılı için yüksek lisans öğretimi açılıp açılmamasına yönelik Enstitü Kurulu kararı Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanır. Tezli yüksek lisans programına kayıt MADDE 14 (1) Giriş sınavını kazananların listeleri Enstitü Kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıt işlemleri bu listelere göre enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. (2) Yüksek lisans öğrenciliği hakkını kazananların kesin kayıtları Harp Akademileri Komutanlığı tarafından genel ilanda belirtilen şartlar ve süreler dâhilinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde enstitü müdürlüğüne şahsen başvururlar. (3) Kesin kayıt için gerekli belgeler: a) Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel için; -10-

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi ne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm Sayfa 1 / 9 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 YÖNETMELİK İstanbul Bilim Üniversitesinden: İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Ahi Evran Üniversitesinden: YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı