YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 12 Eylül 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : Millî Savunma Bakanlığından: YÖNETMELĐK STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR ENSTĐTÜSÜ (SAREN) LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (SAREN) teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve sorumlulukları ile eğitim, öğretim, araştırma, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsüne ve ona bağlı; eğitim-öğretim ve araştırma birimleri ile lisansüstü eğitim programları ve bunların gerektirdiği araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 19 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Açık eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtası ile yapılan bir eğitimöğretim türünü, b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Lisansüstü eğitime girişte, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve ilgili kurumlarca belirlenecek esaslara göre lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde sonuçları kullanılan sınavı, c) Akademik program: Harp Akademilerinde uygulanan lisansüstü eğitim ve öğretimin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, akademik yıl içinde verilen temel bilimler, sosyal bilimler ile askerî bilimler derslerinin yer verildiği programı, ç) Akademik yıl: Bir eğitim-öğretim yılı içinde, iki yarıyıl ve açılmasına karar verildiği takdirde yaz okulu ile sınavları kapsayan süreyi, d) Akademik yıl sonu başarı puanı veya kredi ortalaması: Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarıyılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen puanı, e) Ana bilim dalı: Bölümü ve enstitüyü oluşturan, en az bir bilim dalını kapsayan, eğitimöğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi, f) Araştırma görevlileri: Harp Akademilerinde yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarını, -1-

2 g) Ara sınav notu: Öğrencinin her dersin yarıyıl içinde uygulanan ara sınavında/sınavlarında 100 tam puan üzerinden aldığı notu, ğ) Başarı harfleri: Yüksek lisans için kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara F; geçme taban notuna CC; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri; doktora için kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara, F; geçme taban notuna CB; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre BB, BA ve AA olarak verilen harfleri, (Yüksek lisans/doktora programlarında derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (Devamsız) notu verilir. D notu, not ortalaması hesabında F notu işlemi görür). h) Başarı harfi not aralıkları: Geçme taban notu üzerinde alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere Enstitü Kurulunca kararlaştırılan not aralıklarını, (geçme taban notundan 100 tam nota kadar alınacak notlar, matematik eşitlik aranmaksızın başarı harflerine göre yüksek lisans için beş aralığa, doktora için dört aralığa bölünerek belirlenir). ı) Bilim dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi, i) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarına girmeye hak kazanmış, ancak enstitü yönetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip olmayan öğrencilere uygulanan teorik, laboratuar ve uygulamalı derslerden oluşan programı, j) Çeviriciler: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını, k) Danışman: Tezli veya tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, ders seçimi, dönem projelerinin yürütülmesi konularında yardımcı ve yönlendirici olmak maksadıyla danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisini, l) Ders başarı puanı: Bir dersin kredisi veya katsayısı ile o dersten alınan başarı harfine ait başarı harfi ağırlığının çarpılmasıyla bulunan puanı, m) Ders geçme sistemi: Öğrenci başarılarının her dersten ulaşılan performansa dayalı olarak değerlendirildiği ve bağımsız olarak derslerden başarılı olmanın temel alındığı, derslerin yapısı ve özelliklerine göre ön koşullu veya koşulsuz olarak derslerin takip edilebildiği sistemini, n) Ders geçme taban notu: Bir dersten başarılı olabilmek için yüksek lisans eğitiminde 65, doktorada ise 75 ten az olmamak üzere Enstitü Kurulunca tespit edilen notu, (Enstitü Kurulu ders geçme taban notlarını azami 10 (on) ar puan yukarı çekebilir). o) Dışarıdan (ekstern) eğitim: Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın sadece yıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim-öğretim türünü, (Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri ilgili yükseköğretim kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar). ö) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 3 üncü maddesinde ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunların uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri, p) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişiyi, r) Doktora: Bir lisans/yüksek lisans öğretimine dayalı, özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi, s) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini, -2-

3 ş) Eğitim ve öğretim planlamacıları: Eğitim ve öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarını, t) Eğitim-öğretim yılı: Harp Akademilerinde eğitim ve öğretimin başlangıç tarihinden itibaren müteakip eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihine kadar geçen süreyi, u) Enstitü: Harp Akademilerinde ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan, bilimsel özerkliğe sahip olan bir yükseköğretim kurumunu, ü) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanları ile enstitü bünyesindeki araştırma ve bilim ile ilgili kuruluşların (Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı ve benzeri) başkan/müdürlerinden oluşan kurulu, v) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürünün talebi üzerine ana bilim dalı başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından, Enstitü Kurulu tarafından, Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre, üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden (yoksa öğretim görevlisinden) oluşan kurulu, y) Graduate Management Admission Test (GMAT): Đşletme/yönetim eğitimi veren üniversitelere lisansüstü öğretimine girişte kullanılan analitik yeteneklerinin değerlendirildiği sınavı, z) Graduate Record Examinations (GRE): Yurt dışındaki üniversitelerde, MBA (Masterof Business Administariton) haricinde kalan, MA (Master of Arts) ve MS (Master of Science) diploması verilen; mühendislik, eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve doğa bilimleri programlarında lisansüstü öğretim yapmak isteyenler için alınması gereken sınavı, aa) Haftalık mecburi ders yükü: Öğretim elemanlarının, bir hafta içinde vermek zorunda oldukları ders saatini, bb) Harp Akademileri: Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda lisansüstü düzeyde akademik eğitim ve öğretim yapan, Silahlı Kuvvetlere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı niteliklerine sahip, kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silahlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşunu, cc) Harp Akademileri lisansüstü eğitim öğrencisi: Harp Akademileri Komutanlığında uygulanan lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kaydolan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak kamu personeli, yabancı uyruklu kişiler ve misafir askerî personelin programlardan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle enstitü ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü, çç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS): ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılan yabancı dil sınavını, dd) Kayıt komisyonu: Kayıt sürecinde, enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin enstitüye kayıtlarını yapmak üzere enstitü müdürlüğünce oluşturulan komisyonu, ee) Kredi: Akademik programda yer alan derslerin bir haftada okutulan teorik, laboratuar ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi alınarak belirlenen ağırlık değerini, (Bir saat teorik dersin ağırlık değeri 1, bir saat laboratuar veya uygulamalı dersin ağırlık değeri ise 1/2 dir). ff) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans ve doktora eğitimini, gg) Misafir askerî personel: SAREN de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu askerî personeli, -3-

4 ğğ) Mülakat komisyonu: Enstitüye öğrenci alımı sürecinde, mülakat sınavlarını icra eden ve enstitü yönetim kurulunca oluşturulan komisyonu, hh) Nihai karar komisyonu: Enstitüye öğrenci alımı sürecinde, mülakat sınav neticelerinin sonucunda yapılan itirazları değerlendirmek ve nihai kararı vermek üzere Harp Akademileri Komutanlığınca oluşturulan komisyonu, ıı) Okutmanlar: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan, en az lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanları, ii) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini, jj) Öğretim elemanları: Harp Akademilerinde devamlı veya geçici olarak görevlendirilen öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını, kk) Öğretim üyeleri: Harp Akademilerinde devamlı veya geçici olarak görevlendirilen; Türk veya yabancı uyruklu, asker veya sivil, profesör, doçent ve yardımcı doçentleri, ll) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanı olup, öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarında çalışma ve eserleri ile tanınmış kişilerden süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilen elemanlarını, mm) Öğretim yardımcıları: Harp Akademilerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ile eğitim ve öğretim planlamacılarını, nn) Ön kayıt komisyonu: Enstitüye öğrenci alımı sürecinde müracaatları evrak üzerinden değerlendirerek, aday öğrencilerin enstitüye giriş koşullarını taşıyıp taşımadığını belirlemekle görevli olan ve enstitü müdürlüğünce görevlendirilen komisyonu, oo) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunda oldukları bir eğitim-öğretim türünü, öö) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak amacıyla enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü dersleri takip etmesi uygun bulunan, ancak lisansüstü öğrencisi statüsünde olmayan öğrencileri, pp) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi, rr) Test Of English As A Foreign Language (TOEFL): Ana dili Đngilizce olmayan öğrencilere yapılan ve özellikle yabancı üniversitelere girişte aranan Đngilizce sınavını, ss) Tez danışmanı: Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, tez konusu seçimi ve tez çalışmalarının yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesini, şş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencileri için üç öğretim üyesinden oluşan, komitede tez danışmanından başka enstitünün ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üyenin yer aldığı komiteyi, tt) Tez jürisi: Đlgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanan, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri diğer bir ana bilim dalından, biri Harp Akademileri Komutanlığı dışındaki bir yükseköğretim kurumunun ilgili ana bilim dalından olmak üzere yüksek lisansta en az üç, doktorada en az beş kişiden oluşan tez değerlendirme kurulunu, uu) Uzmanlar: Eğitim ve öğretimle doğrudan veya dolaylı ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını, -4-

5 üü) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS): Lisansüstü eğitime girişte, ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılan bir lisan sınavını, vv) Üniversitelerarası kurul: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesi uyarınca oluşturulan kurulu, yy) Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi, zz) Yarıyıl: Bir akademik yıl içinde 15 veya 16 haftalık eğitim öğretim süresi ile yarıyıl içi ve sonu sınavlarını kapsayan süreyi, aaa) Yarıyıl sonu başarı notu: Öğrencinin ara sınav notu ile yarıyıl sonu sınav notundan hesaplanan ve öğrencinin bir derse ait yarıyıl sonu başarısını belirleyen notu, bbb) Yarıyıl sonu sınav notu: Öğrencinin her dersin yarıyıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden aldığı notu, ccc) Yaygın eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir eğitim-öğretim türünü, ççç) Yaz okulu: Akademik yıl içinde başarısız olunan derslerin tekrar alınması veya müteakip eğitim öğretim yılına ait derslerin öğrencilerin istekleri doğrultusunda yoğunlaştırılarak verildiği akademik eğitim öğretim dönemini, ddd) Yüksek lisans: Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi, eee) Yükseköğretim: Eğitim sistemi içinde, asgari orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. Yükseköğretimde eğitim-öğretim türleri; örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimi, fff) Yükseköğretim Kurulu: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca oluşturulan Kurulu, ggg) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Harp Okulları ve bunların bünyesinde yer verilen fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini ifade eder. Enstitünün görevleri ĐKĐNCĐ BÖLÜM Enstitünün Yapısı ve Görevleri MADDE 5 (1) Harp Akademileri Komutanlığı SAREN bünyesinde açılacak lisansüstü akademik programlar doğrultusunda; eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek. (2) Lisansüstü eğitim programlarına ilave olarak ihtiyaç duyulan alanlarda sertifika, kurs ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak. (3) Akademik danışmanlık hizmeti vermek. (4) Kuruluş amacına uygun alanlarda araştırma faaliyetlerinde bulunmak, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen araştırma projelerine katılmak, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara destek vermek. (5) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak. -5-

6 (6) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları ve diğer bilimsel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. (7) Đhtiyaç hâlinde uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı eğitim ve öğretim programları açmak ve uygulamak. Enstitünün organları ve teşkilat yapısı MADDE 6 (1) Enstitünün teşkilat yapısı ve organları; Harp Akademileri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. (2) Enstitünün organları; Enstitü müdürü, Enstitü Kurulu, enstitü yönetim kurulu, enstitü müdür yardımcılıkları, ana bilim dalı başkanları ve askerî bilimler araştırma merkezi başkanlığından oluşur. (3) Enstitü müdürü; Harp Akademilerindeki enstitünün eğitim ve öğretimin, bilimsel araştırma ve uygulamaların planlanmasından, yürütülmesinden ve denetiminden Harp Akademileri Komutanına karşı sorumlu öğretim üyesi (yoksa öğretim elemanı) asker kişidir. (4) Enstitü müdürünün ataması, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır. (5) Enstitü Kurulu; Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanları ile enstitü bünyesindeki araştırma ve bilim ile ilgili kuruluşların (ABAM ve benzeri) başkan/müdürlerinden oluşan kuruldur. (6) Enstitü yönetim kurulu; Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürünün talebi üzerine ana bilim dalı başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından, Enstitü Kurulu tarafından, Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre, üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden (yoksa öğretim görevlisinden) oluşan kuruldur. (7) Kurullarda başarı durumlarının tespitine ilişkin kararlar üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile diğer kararlar oy çokluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zorundadır. Kurulun kararları karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imza edilir. Alınan karara ret oyu kullananlar, düşüncelerini kararın altına yazar ve imza ederler. (8) Enstitü müdür yardımcıları, enstitü müdürüne çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu kişilerdir. (9) Ana bilim dalı başkanı, ana bilim dalının her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve ana bilim dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur. (10) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı (ABAM) ile ilgili hususlar HAY 53-3 (A) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı Görev ve Faaliyetlerini Düzenleyen Yönerge ile Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirlenir. Enstitünün organlarının görevleri MADDE 7 (1) Enstitü müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Enstitü Kurulu ve enstitü yönetim kuruluna başkanlık yapmak, b) Harp Akademileri Komutanlığına önerilmek üzere, lisansüstü eğitim verilecek bölüm ve ana bilim dalları ile başvuru koşullarını belirlemek, eğitim programlarını hazırlamak, c) Enstitünün eğitim öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve bu hususlarda ilgili ünitelerle koordinasyonu sağlamak, -6-

7 ç) Harp Akademileri Kanunu, Harp Akademileri Yönetmeliği ile Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede yer alan ve Harp Akademileri Komutanlığınca verilecek diğer görevleri yapmaktır. (2) Enstitü Kurulu görevleri: a) Ana bilim dalı başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından enstitü yönetim kurulu için üye seçimi yapmak, boşalan üyenin yerine aynı usulle yenisini seçmek, b) Açılacak lisansüstü programları ve her program için öğrenci kontenjanını belirleyerek Harp Akademileri Komutanlığının onayına sunmak, c) Lisansüstü programlardan, bu Yönetmelikte öngörülen süreden daha kısa sürede mezun olabilecek durumdaki öğrencilerle ilgili düzenlemeleri belirleyerek, bu kapsamdaki öğrencilerin durumunu inceleyip karar vermek, ç) Lisansüstü programlarda alınacak dersler ile bu derslerin konu kapsamlarını ve yürütecek öğretim üyelerini belirleyerek Harp Akademileri Komutanlığının onayına sunmak, vermek, d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş taleplerini inceleyerek karar e) Enstitü giriş koşullarını ve mülakat sınavı not oranlarını tespit ederek Harp Akademileri Komutanlığının onayına sunmak, f) Yarıyıllar sonunda, başarılı olunabilmesi için geçerli olan genel kredi notu ortalamasını ve bir dersten başarılı olabilmek için gerekli olan asgari geçme taban notunu belirlemek, g) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır. (3) Enstitü yönetim kurulunun görevleri: a) Enstitü Kurulu kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasını sağlamak, b) Enstitünün; eğitim ve öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak, c) Mülakat komisyonlarını belirlemek, ç) Sınavlarla ilgili ana esasları belirlemek, d) Enstitüde öğrenim gören sivil öğrenciler için disiplin kurulu görevini yerine getirmek, e) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuatta düzenlenmeyen hususları karara bağlamak, f) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır. (4) Enstitü müdür yardımcılarının görevleri: a) Eğitim öğretim faaliyetlerini yürürlükte olan yasa, yönetmelik ve yönergelere göre planlamak ve enstitünün eğitim ve öğretimiyle ilgili iç ve dış kurumlarla olan ilişkilerini takip etmek, b) Eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyen her türlü idarî tedbir ve tertibi almak, c) Malzeme ve hizmet mevzularında enstitü müdürüne yardımcı olmak, -7-

8 ç) Enstitünün personel, istihbarat, harekât, lojistik ve öğrenci işlemleri ile ilgili idarî görevleri yerine getirmek, d) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır. (5) Ana bilim dalı başkanlarının görevleri: a) Ana bilim dalındaki derslerin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, b) Ana bilim dalındaki öğretim elemanlarının gözetim ve denetimini sağlamak, c) Konusu ile ilgili konularda araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi birikimi sağlamak, kendi ilgi sahasındaki faaliyetlerin ne şekilde gelişeceğini takip etmek, ihtiyaç ve noksanlıkları saptamak suretiyle enstitü müdürüne bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak, ç) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır. Akademik unvanlı subayların seçim ve atanması MADDE 8 (1) Profesör, doçent, yardımcı doçent unvanı ile SAREN de görev alacaklar, Harp Akademileri Komutanlığı ile koordine edilmek suretiyle kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca seçilirler. Bu subayların atanmaları ile hizmet süreleri ve yetiştirilmeleri kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Enstitünün Öğrenci Kaynakları ve Program Açılması Enstitünün öğrenci kaynakları MADDE 9 (1) Enstitünün öğrenci kaynakları şunlardır: a) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eğitime tefrik edilecek muvazzaf subaylar, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler, c) Yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, ç) Misafir askerî personel (MAP), d) Kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak kamu personeli, e) Yabancı uyruklu kişiler. Program açmanın yöntemi ve duyuru MADDE 10 (1) Lisansüstü eğitim programları, enstitü ana bilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile bir ana bilim dalında, o ana bilim dalından değişik ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir. (2) Bir programda, lisansüstü eğitim ve öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili ana bilim dalında lisans eğitim ve öğretimi yapılması şartı aranmaz. (3) Açılacak programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla programa başvurup başvuramayacağı Enstitü Kurulunca belirlenerek Harp Akademileri Komutanlığına önerilir. Kuvvet komutanlıklarının uzman personel temin ve yetiştirme planlarında belirlenen ihtiyaca paralel olarak Harp Akademileri Komutanlığınca -8-

9 uygun görülen programların açılmasında ve her program için kontenjan belirlenmesinde nihai onay makamı Genelkurmay Başkanlığıdır. (4) SAREN de açılacak lisansüstü eğitim programlarının denkliğinin sağlanabilmesi maksadıyla, ilgili bilgi ve belgeler Yükseköğretim Kuruluna gönderilmek üzere Harp Akademileri Komutanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. (5) Ana bilim dalları lisansüstü ders programları, Harp Akademileri Komutanlığınca kararlaştırılan içeriğe uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülür ve yürütülmesine nezaret edilir. (6) Harp Akademileri Komutanlığı, sivil öğrenci kabul edilecek programların adlarını ve kontenjanlarını en az tirajlı iki gazetede ve ilgili internet/intranet web sayfalarında duyurur. Bu duyuruda, programlara başvuru koşulları ile son başvuru ve sınav tarihleri belirtilir. Söz konusu duyuru ihtiyaca bağlı olarak her yarıyıl başında da verilebilir. (7) Bir yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim üyeleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. (8) Enstitü Kurulunun teklifi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile yaz okulu açılabilir. Yüksek lisans programı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yüksek Lisans Programları MADDE 11 (1) Enstitüde yüksek lisans programı, tezli ve/veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bir ana bilim dalında tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programının açılıp açılmayacağı her eğitimöğretim dönemi başında ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile belirlenir. (2) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı Türk Silahlı Kuvvetleri personeli haricindeki öğrenciler, en az 21 kredilik dersten ve bir seminer dersinden başarı sağlamaları ve bu derslerin en az %70 inin geçiş yapılmak istenen programın dersleriyle eş değerde olması koşulu ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişe izin vermek enstitü yönetim kurulunun yetkisindedir. Kuvvet komutanlıkları,jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından SAREN de tezsiz yüksek lisans programına tefrik edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapamaz. (3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş için Türk Silahlı Kuvvetleri personeli haricindeki öğrencilerin en geç dört yarıyıl içinde 21 kredilik dersten ve bir seminer dersinden başarılı olması, bu derslerin %70 inin geçiş yapılmak istenen programın dersleriyle eş değerde olması gerekir. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından SAREN de tezli yüksek lisans programına tefrik edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapamaz. (4) Yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili ana bilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır. Đlgili ana bilim dalı başkanlığı gerekli hâllerde geçiş yapmış olan öğrenciye en çok dokuz kredilik ek ders alma zorunluluğu getirebilir. (5) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Harp Akademileri Komutanlığının önerisi ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Tezli yüksek lisans programı MADDE 12 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. -9-

10 Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulü MADDE 13 (1) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için lisans derecesine sahip olmak ve Harp Akademileri Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen süre içinde Enstitüye başvurmak gerekir. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilen kontenjanlar için müracaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulanacak olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. (2) Adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES ten başvurduğu program türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanını almış olmalıdır. Enstitü programlarına yapılacak yabancı uyruklu öğrenci başvurularında ALES sonucu yerine Enstitü Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT ve benzeri sınav sonuçları da kabul edilebilir. Yabancı dil bilgisi olarak; KPDS/TOEFL/ÜDS den belirlenecek puan ve üzerinde bir puan almış olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan lisans derslerinin not ortalamasının %10 u, Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) notunun %50 si, yabancı dil sınavı notunun %10 u ve mülakat sınavı notunun %30 u oranında toplam nota etkili olup adayın kabulü için gerekli en düşük not Enstitü Kurulunca belirlenir. (3) Mülakat, ilgili ana bilim dalı başkanının başkanlığında, enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç asil ve bir yedek üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. Mülakatın yürütülme şekli Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilir. Mülakattaki değerlendirmelerde, öğrenciden istenilebilecek referans mektupları, yüksek lisans yapma amacını belirten kompozisyon, başvurduğu ana bilim dalı ile ilgili hazırladığı/yayımladığı bilimsel eserler, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu disiplin kaydı, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler de dikkate alınabilir. (4) Daha önce duyurulmuş olan kontenjanlar, genel başarı notları dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralama ile doldurulur. Bir adayın genel değerlendirmeye alınabilmesi için girmiş olduğu mülakat sınavında 100 tam puan üzerinden en az 60 almış olması gerekir. Adayların genel başarı notu Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek esaslara göre hesaplanır. Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi genel başarı notunun en az 60 olmasına bağlıdır. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesi, tercih lisans derslerinin not ortalamasına göre yapılır. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. (5) Enstitüde, yabancı dil destekli program açılabilir. Gerekli düzenlemeler enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Hazırlık sınıfında geçen süre öğrenim süresine eklenir. (6) Giriş sınavında belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beş veya daha az ise, o programda, o ders yılı için yüksek lisans öğretimi açılıp açılmamasına yönelik Enstitü Kurulu kararı Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanır. Tezli yüksek lisans programına kayıt MADDE 14 (1) Giriş sınavını kazananların listeleri Enstitü Kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıt işlemleri bu listelere göre enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. (2) Yüksek lisans öğrenciliği hakkını kazananların kesin kayıtları Harp Akademileri Komutanlığı tarafından genel ilanda belirtilen şartlar ve süreler dâhilinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde enstitü müdürlüğüne şahsen başvururlar. (3) Kesin kayıt için gerekli belgeler: a) Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel için; -10-

11 1) Mezuniyet belgesinin birlik komutanlığınca tasdikli sureti, 2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yükseköğretim kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti, 3) ALES sonuç belgesinin birlik komutanlığınca tasdikli sureti, 4) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin birlik komutanlığınca tasdikli sureti, 5) Askerî kimlik kartı fotokopisi, 6) Belirlenecek miktarda 4,5x6 cm ebadında (vesikalık) renkli fotoğraf, b) Sivil öğrenciler için; 1) Mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti, 2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yükseköğretim kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti, 3) ALES sonuç belgesinin noter tasdikli sureti, 4) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin noter tasdikli sureti, 5) Nüfus cüzdanının başı açık fotoğraflı ve noter tasdikli sureti (Yabancı uyruklular için pasaportun başı açık fotoğraflı ve noter tasdikli Türkçe çevirisi), 6) Sivil erkek öğrenci adayları için, ilgili askerlik şubesinden alınacak, "lisansüstü eğitim almak üzere bir enstitüye kaydolmasında ve öğrenimini sürdürmesinde askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır" ibaresini taşıyan bir belge; askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge (Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz). Yabancı uyruklu adaylar bu bent hükmüne tabi değildir. tezkeresi), 7) Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi (Yabancı uyruklu adaylardan ikamet 8) Belirlenecek miktarda 4,5x6 cm ebadında (vesikalık) renkli fotoğraf (Fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olarak kız öğrenciler için başı açık; erkek öğrenciler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde çektirilmiş olmalıdır), 9) Adlî sicil raporu, 10) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka ödenti makbuzu, 11) Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimi almış olduğu yüksek öğrenim kurumunda disiplin cezası almadığına, almış ise cezaların nevi lerine dair onaylı belge, 12) Çalışan öğrencilerin çalıştıkları kurumdan, lisansüstü eğitim almasında ve derslere devamında herhangi bir mahzur bulunmadığına dair belge. c) Kendi nam ve hesabına öğrenim görecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kesin kayıt işlemleri sivil öğrencilere uygulanacak esaslara (6 ve 9 uncu bentler hariç) tabi olur. (4) Enstitü Yönetim Kurulu kesin kayıt için gerekli olan ve bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerde gerekli düzenlemeler yapabilir, ilave belgeler talep edebilir. Đstenen belgeler Harp Akademileri Komutanlığı tarafından öğrenci alımına ilişkin yapılacak duyurularda belirtilir. (5) Yapılan duyuruda asil aday listesinde yer alan adaylar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen yedi gün içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak -11-

12 zorundadırlar. Yedi gün içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki adaylar sıra ile davet edilir. Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve ders seçimi MADDE 15 (1) Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl kredi değeri dörtten fazla olamaz. Yüksek lisans programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80 dir. (2) Dersler, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak yüksek lisans derslerinin toplam kredi değeri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. (3) Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. (4) Öğrenciler, 17 nci madde uyarınca kendilerine bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ana bilim dalı başkanlığınca danışman olarak görevlendirilecek bir öğretim elemanına danışarak belirlerler. Tezli yüksek lisans programının süresi MADDE 16 (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. En erken üçüncü yarıyıl sonunda mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sınavına alınabilir. (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari kredi notu ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak, tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrencilerin öğrenim izni sona erer, görev alacağı yere ataması yapılır. Bu durumdaki personel için ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl süre verilebilir. (4) Tezli yüksek lisans programını süresi içinde tamamlayamayacağı kesinleşenler ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari kredi notu ortalamasını tutturamayacağından başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans programında tez çalışması ve tez danışmanı MADDE 17 (1) Kredili dersler ile seminer dersini başarıyla tamamlayan ve Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari kredi notu ortalamasını tutturan öğrenciler, üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. (2) Đlgili ana bilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konularının seçiminde Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Harp Akademileri Komutanlığına tez konusu yapılmak üzere her yıl Aralık ayının ilk haftasına kadar bildirilen araştırma konularına öncelik verilir. Tez danışmanı tez konusu ile ilgili görüşünü bildirirken öğrencinin de görüşünü alır. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, kredili dersler ile seminer dersini başarıyla tamamlayan ve Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari kredi notu ortalamasını tutturan öğrenciler için enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. -12-

13 (3) Tez danışmanı, o ana bilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından seçilir. Enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir üniversiteden tez danışmanı görevlendirilebilir. Bu durumda, enstitü müdürlüğünce, üniversiteden görevlendirilecek başka öğretim üyesinin bağlı bulunduğu fakülte dekanının veya enstitü müdürünün yazılı oluru alınır. (4) Tez danışmanı, tez çalışması için bir program düzenler ve öğrencinin tez çalışmasını, yapacağı sınamalarda aldığı notlarla değerlendirir, başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek enstitüye bildirir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız not alan öğrencinin enstitü ile ilişiği, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesilir. Tezli yüksek lisans programında tezin sonuçlanması MADDE 18 (1) Öğrenciler, yüksek lisans tezlerini, enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanan Tez Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesine uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Tez jürisi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ile en az biri enstitü içindeki başka bir ana bilim dalından ve en az biri Harp Akademileri Komutanlığı dışındaki bir yükseköğretim kurumunun ilgili ana bilim dalından olmak üzere beş öğretim elemanından oluşur (Öğretim üyesi olması tercih edilir). Ancak, bilim dalı itibari ile jüri oluşturmak için beş üye bulunamaması hâlinde enstitü yönetim kurulu kararı ile jüri üç üyeli olarak teşkil edilebilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda var ise ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. (3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15, en geç 30 gün içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen sorucevap bölümünden oluşur. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, ana bilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde veya ana bilim dalı başkanlığı önerisi enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni atanan jüri önünde yeniden savunur. Jüri, enstitü yönetim kurulunun karar aldığı tarihten itibaren en erken 15 gün en geç 30 gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Yüksek lisans diploması MADDE 19 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin enstitü müdürlüğünce belirlenmiş miktar kadar ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden enstitü yönetim kurulunda kabul edilen öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalı ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Tezsiz yüksek lisans programı MADDE 20 (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80 dir. (2) Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. -13-

14 (3) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavı sözlü olarak, enstitü yönetim kurulunca atanan beş öğretim üyesinden (yoksa öğretim elemanından) oluşan jürilerce yapılır. (4) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz. Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri MADDE 21 (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü 13 üncü madde, kayıt işlemleri 14 üncü madde hükümlerine tabidir. Tezsiz yüksek lisans programında danışman görevlendirilmesi MADDE 22 (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ana bilim dalı başkanlığı; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirleyerek enstitü yönetim kuruluna teklif eder. Tezsiz yüksek lisans programının süresi MADDE 23 (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki, en fazla altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını altı yarıyıl içinde tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencilerin hangi gerekçeler neticesinde ilişiklerinin kesileceğini akademik danışman bir rapor hâlinde enstitü müdürlüğüne bildirilir ve ilişiği kesilir. Yüksek lisans diploması MADDE 24 (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yapılmasına karar verildiği takdirde yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalı ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Doktora programı BEŞĐNCĐ BÖLÜM Doktora Programı MADDE 25 (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır. Doktora programının kapsamı MADDE 26 (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Doktora programına öğrenci kabulü MADDE 27 (1) Doktora programına başvurabilmek için, adayların bir lisans/yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve bu koşula sahip olan adayların, kendi alanlarında açılmış olan doktora programları için duyuruda yazılı süre içinde enstitüye başvurması gerekir. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilen kontenjanlar için müracaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulanacak olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. (2) Adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES ten başvurduğu programın türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart puandan az olmamak koşulu ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanı almış olmalıdır. Enstitü programlarına -14-

15 yapılacak yabancı uyruklu öğrenci başvurularında ALES sonucu yerine Enstitü Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT ve benzeri sınav sonuçları da kabul edilebilir. (3) Doktora programına, başvuran adaylardan; ALES notunun %50 si, lisans derslerinin not ortalamasının %5 i, yüksek lisans derslerinin not ortalamasının %5 i, (yüksek lisans yapmamış olan adaylar için lisans derslerinin not ortalamasının %10 u), bilim sınavı notunun %10 u yabancı dil notunun %10 u mülakatın %20 si oranında toplam nota etkili olup adayın kabulü için gerekli en düşük not Enstitü Kurulunca belirlenir. Yabancı dil notu olarak, ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gereklidir. Kurmay Subayların mezun oldukları Kuvvet Harp Akademilerinde almış oldukları eğitim paralelindeki programlara başvurularında yüksek lisans mezuniyeti kredi notu yerine Harp Akademileri mezuniyet notu dikkate alınır. Başvuracakları programların almış oldukları eğitime paralelliği enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. (4) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Harp Akademileri Komutanlığının kararı ile yapılır ve genel ilanda duyurulur. (5) Daha önce ilan edilmiş bulunan kontenjanlar, genel başarı notu dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralama ile doldurulur. Ancak bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi genel başarı notunun en az 70 olmasına bağlıdır. Gerekli görüldüğünde Enstitü Kurulu tarafından genel başarı taban notu ve adayların genel başarı notunun hesaplanması kıstasları yeniden belirlenir. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi için mülakat sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 alması gerekir. (6) Giriş sınavında belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beş veya daha az ise o programda, o ders yılı için doktora öğretimi açılıp açılmaması konusundaki Enstitü Kurulu kararı Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanır. Doktora programına kayıt MADDE 28 (1) Doktora öğrenciliği hakkını kazananların kayıt işlemleri, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümlerine tabidir. Doktora programında ders yükü MADDE 29 (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü dersler ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerinin toplam kredi değeri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Lisans ve yüksek lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. (2) Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Doktora programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80 dir. (3) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına enstitü yönetim kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde geçebilir. Doktora programının süresi MADDE 30 (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede -15-

16 mezun olabilecek öğrencilerle ilgili esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Doktora programını öngörülen sürede tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ve Enstitü Kurulunun öngördüğü asgari genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Kredili derslerini başarı ile bitiren yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonunda (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonunda) tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. (4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Harp Akademileri Komutanlığının önerisi ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Doktora programında tez çalışması ve tez danışmanı MADDE 31 (1) Enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu Enstitü Kurulunda önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir üniversiteden tez danışmanı görevlendirilebilir. Tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Đkinci tez danışmanının asgari doktora derecesine sahip olması gerekir. (2) Tez danışmanı, o ana bilim dalında veya o doktora programında görevli profesör ve doçentler ile zorunluluk bulunması hâlinde yardımcı doçentler arasından seçilir. Doktora yeterlik sınavı MADDE 32 (1) Öğrenci derslerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir yeterlik sınavına tabi tutulur. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. (2) Yeterlilik sınavları yılda iki kez yapılır. (3) Doktora yeterlik sınavı enstitü ana bilim dalı başkanlıklarınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan, bir yıl süre ile görev yapan biri başkan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Jüri sınavı doğrudan yapabileceği gibi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyeleri, bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde doktora yapmış bulunan öğretim görevlilerinden oluşan sınav jürileri de kurabilir. Sınav jürilerinde yer alan öğretim üyelerinden en az biri Harp Akademileri Komutanlığı dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden seçilir. (4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Doktora yeterlik jürisi, sınav jürisinin önerileri ile yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. (5) Doktora yeterlik jürisi, gerekli görmesi hâlinde, ders yükünü tamamlayan ve en az genel not ortalamasını tutturan öğrencinin dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan bu derslerden en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. -16-

17 (6) Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, enstitü ile ilişiği kesilir. (7) Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, bir sonraki yarıyılda sadece sözlü sınava girer. Başarılı olamaması hâlinde, enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora tez izleme komitesi MADDE 33 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitünün ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Đkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Doktora tez önerisi savunması MADDE 34 (1) Doktora Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez önerisini takip eden üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu seçilmesi talebiyle enstitüye başvurabilir. Bu talep, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek zamanlarda olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, söz konusu Yönergede belirtilecek zamanlardan en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "Başarılı" veya "Başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora tezinin sonuçlandırılması MADDE 35 (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitüce hazırlanan ve Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanan Tez Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesine uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Doktora tez jürisi ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş, en geç 30 gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açıktır. -17-

18 (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde veya ana bilim dalı başkanlığı önerisi enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni atanan jüri önünde yeniden savunur. Jüri, enstitü yönetim kurulunun karar aldığı tarihten itibaren en erken 15 gün en geç 30 gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora diploması MADDE 36 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin enstitü müdürlüğünce belirlenmiş miktar kadar ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden enstitü yönetim kurulunda kabul edilen öğrenciye doktora diploması verilir. (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalı ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. ALTINCI BÖLÜM Ortak hükümler Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler ile Türk ve yabancı uyruklular MADDE 37 (1) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler ile Türk ve yabancı uyrukluların lisansüstü, sertifika ve kurs programlarının kabulü Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda yapılır. Misafir askerî personel MADDE 38 (1) Misafir askerî personelin Harp Akademilerine kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ile ikili antlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararıyla olur. SAREN e alınacak personelin, eğitim ve öğretimi takip edebilecek niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili antlaşmalarda düzenlenir. (2) Misafir askerî personel; eğitim öğretim süresi, sınav ve değerlendirme ve disiplinle ilgili hususlarda bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak yönergelerin hükümlerine tabi olup, diğer hukukî ve idarî mevzuat, ikili antlaşmalarda belirtilir. (3) Misafir askerî personel için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, Harp Akademileri Komutanlığı tarafından belirlenir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenci başvuru koşulları MADDE 39 (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler için uygulanacak olan genel başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir. a) Kendisinin, annesinin, babasının, eşinin ve kardeşlerinin; 1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması, 2) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması, 3) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve ilgili kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması, -18-

19 4) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması. b) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamış olmak, c) Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak, ç) Enstitüde yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak, d) Erkek öğrenciler için askerlikle ilişiği olmamak. (2) Lisansüstü eğitim programlarına başvuru için gerekli olan diğer koşullar ve istenen belgeler Enstitü Kurulu kararı dikkate alınarak Harp Akademileri Komutanlığınca belirlenir ve duyurulur. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 40 (1) Harp Okulları bünyesinde bulunan enstitüler de dâhil olmak üzere diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan başarılı sivil öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan üç öğretim üyesinden (yoksa öğretim görevlisinden) oluşan bir jüri tarafından yapılacak olan yazılı sınavda yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 80 puan alarak başarılı olmak koşuluyla enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. (2) Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve ana bilim dalı başkanının görüşü alınarak ayrıca belirtilir. (3) Hangi ana bilim dalından, hangi ana bilim dalına yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları, ilgili ana bilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile her ders yılı başında belirlenir ve duyurulur. Özel öğrenci kabulü MADDE 41 (1) Bir yükseköğrenim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen, Enstitü Kurulunun onayı ile lisans üstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hususlar Harp Akademileri Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerde belirtilir. Ders saydırma MADDE 42 (1) Öğrencilerin yatay geçiş sureti ile daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kredi transferi MADDE 43 (1) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce, son beş yıl içinde bir enstitüden özel öğrenci statüsü ile yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı lisansüstü derslerden yeni bilim alanı ile ilgili olanlar, danışmanın uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulunun onaylaması şartıyla devam edeceği lisansüstü -19-

20 programa transfer edilebilir. Bu şekilde transfer edilecek kredi miktarı, programın gerektirdiği toplam kredinin yarısını geçemez. (2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilemez. (3) Herhangi bir lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, yüksek lisans/doktora programına transfer edilemez. Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü MADDE 44 (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir: a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar, b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları, ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar. (2) Bu programa alınacak öğrenciler ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından, adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek enstitü yönetim kuruluna önerilir ve bu Kurul tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez. (3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programında alınması gereken derslerin yerine geçemez. (4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, doktora yeterlik programında alınması gereken derslerin yerine geçemez. (5) Bu programdaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programından en çok iki ders alabilir. (6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan derslere devam zorunludur. (7) Herhangi bir dersten başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı verilmez ve öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir. Yaz okulu uygulamaları MADDE 45 (1) Enstitü Kurulunun önerisi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde lisansüstü eğitim ve öğretim programı öğrenciler için yaz okulu açılabilir. a) Yaz okulu eğitim süresi dört haftadan az olamaz. Yaz okulu yarıyıl sınavları dersler sona erdikten sonra yapılır. Sınav dönemi yaz okulu süresine dâhil edilemez. -20-

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ 1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 26996 YÖNETMELİK Bilecik Üniversitesinden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1. BaĢvuru Formu; İlgili Enstitü Müdürlüğünden ve/veya web sitesinden temin edilecek form dilekçe. 2. ALES sonuç belgesi; *Yüksek Lisans/Doktora Programları

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS/DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS/DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016017 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI /DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1. Başvuruda İzlenecek Yol... 1 3. İletişim Bilgileri...

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü İçi Yatay Geçiş ve Ders ve Kredi Tanıma Yönergesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü İçi Yatay Geçiş ve Ders ve Kredi Tanıma Yönergesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü İçi Yatay Geçiş ve Ders ve Kredi Tanıma Yönergesi Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 02.12.2003,V04/AKK/07 (3) Ek ve değişiklikler

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur?

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur? Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesine göre yapılır. Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1 Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 01.09.2008 TARİHİNDE YAYINLANAN ESKİ YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden:

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 29 Eylül 2010 tarihli Resmî Gazete Sayı : 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28768 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ 24 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28035 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ R.G: 21.07.2013/28714EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELĐK BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 13 Eylül 2008 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 26996 Bilecik Üniversitesinden: YÖNETMELĐK BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 30 Kasım 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27771 YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ 1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde Milli Savunma Üniversitesi Hezârfen Havacılık

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç; MADDE 1-(1) Bu Yönerge nin amacı, Siirt Üniversitesinde

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ (Senato Tarihi: 21.12.2010; Senato Sayısı: 2010-08) Amaç MADDE - 1 Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi enstitüleri bünyesinde

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 118 T.C. ADNAN

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 16/11/1998 tarihli ve 23525

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 11 27/06/2007 2007/1 4 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1-23/07/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim -

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ADNAN MENDERES

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara Kabul Şartları, Kontenjanlar ve başvuru

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN 2008-2009 BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK Sayfa 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Nisan 2013 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Nisan 2013 69471265-305-3509

Detaylı

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26996 Bilecik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu esaslar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı