*Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 92 - *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi."

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: GÜLTEN DAYIOLU NUN TUNA DAN UÇAN KU VE AL ARSLAN IN AMA SEVG KALMALI YAPITLARINDA ÖZNENN BÇMLENME PROBLEMAT VE DLN BELRLEYC ROLÜ THE IDENTITY PROBLEMS OF THE SUBJECTS AND THE ROLE OF LANGUAGE IN THE BRD FLYNG FROM THE DONUBE OF GÜLTEN DAYIOLU AND BUT LOVE S FOREVER OF AL ASAN Birkan KARGI * Öz Çeitli nedenlerle corafya deiiklii yaamak zorunda kalan gençlerin kültürel ikilem içinde yaamlarını biçimlendirme sorunlarına, Türkçe ve Almanca yazan Türk yazarları da uzak kalmadılar. Yapıtlarında genellikle 'öznenin deiim izleini çok kültürlülük balamında ele alıp konu olarak ilediler. Burada temel sorun, yapıtlarda nasıl bir insan tipolojisinin ortaya konulduu ve bu balamda dilin rolünün betimlenmesiyle ilgilidir. Aratırmada yaam-yazın balamında bildiriimsel etkinliklerinin yüksek olması nedeniyle gençlik yazını kapsamında deerlendirilen Gülten Dayıolu nun Tunadan Uçan Ku ve Ali Arslan ın Ama Sevgi Kalmalı romanlarında öznenin biçimlenme problematii ve bu süreçte dilin belirleyici rolü ele alınmı ve incelenmitir. Anahtar Sözcükler: Öznenin Biçimlenmesi, Dilin Etkisi, Aidiyet, Kiilik. Abstract The Turkish writers who write Turkish and German boks have not been indifferent to the problems of they outh living in a cultural dilemma due to their having to make their living in a different geographical area. In their literary works, they focused on multi-cultural topics. The essential point here is what kind of human characteristics have been focused on and in this respect the role of language has been described. In this study, because of their having great influence on the issue of life and literary work, those that have been evaluated as they outh literature 'The Bird Flying From the Danube' of Gülten Dayıolu and 'But Love Is Forever' of Ali Arslan, the shaping problems of the subject and in this respect, the characteristic role of the language has been sucrutinizingly focused on. Keywords: The identity of the Subject, Personality, Belonging to, Role of Language. GR Yazınsal yapıtlarda, 'öznenin biçimlenmesi' belirli zaman süreçlerinde olay örgüsü içerisinde etik,sosyolojik, politik ve estetik açılardan kendilerine özgü parametrelerle sıkça dile getirilmitir. Avrupa daki dünya savalarından sonra oluan sosyal, politik ve ekonomik kırılmaların yarattıı öznelerle ilgili çelikiler yetikin yazının yanı sıra çocuk ve gençlik yazınını da etkilemitir. Aynı balamda 1960 lı yıllarda Türkiye nin de aralarında bulunduu farklı ülkelerden Almanya ya uzanan büyük içi göçünün yarattıı sosyal sorunlar kapsamı ve sınırları çok geni olan çocuk ve gençlik yazınında öznenin biçimlenmesiyle ilgili ciddi bir anlayı farklılamasına yol açmıtır. Kurmaca dünyasını etkileyen yeni bakı açısıyla oluan öznenin deiim sorunu sosyal yaamdaki bir çok yazar ve düünür tarafından da dile getirilmitir. Örnein, sveçli yazar MaxFrisch'in büyük göçün sonuçlarıyla ilgili olarak 'Biz içiler bekliyorduk insanlar geldi' *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi

2 cümlesinde özetlenen bireyin anonimletirilmesin den doan sorunun çözümü, 35 yıl sonra Sauter yazısına yansıyan 'Biz Frankfurtlu Türkleriz' cümlesiyle daha karmaık hale dönümütür.(sauter, 2000:20) Aynı dorultuda Horst Hamm'ın çok kültürlü,çok dilli yetien insanın her yere 'yabancı' kalacaı görüü, (Hamm, 1988:91) arayıların çözümünün ne denli zor olduunu ortaya koymutur. Çeitli nedenlerle corafya deiiklii yaamak zorunda kalan gençlerin kültürel ikilem içinde yaamlarını biçimlendirme sorunlarına, Türkçe ve Almanca yazan Türk yazarları da uzak kalmazlar. Yapıtlarında uyum, kabullenme ve çok kültürlülük gibi 'öznenin deiim izleini' bütün yönleriyle ele alıp konu olarak ilerler. Bu tür çou yapıtlarda kültür, dil, yazın çizgisinde öznenin deiim izleinin nasıl ele alındıı ve biçimlenme sürecinde hangi etmenlerin rol oynadıının aydınlatılması gereken sorulardır. Ayrıca yapıtlarda kahramanların kendilerini gerçekletirme çabası, farklı dil ve kültür etkisiyle birey toplum çelikisine dönüüp dönümediinin irdelenmesi de önemli bir yer tutar. Bir anlamda sorun, yapıtlarda nasıl bir insan tipolojisinin ortaya konulduunun betimlenmesiyle ilgilidir. Bu aratırmada, yaam-yazın balamında bildiriimsel etkinliklerinin yüksek olması nedeniyle gençlik yazını kapsamında deerlendirilen Gülten Dayıolu nun Tuna dan Uçan Ku ve Ali Arslan ın Ama Sevgi Kalmalı romanlarında öznenin biçimlenme problematii ve bu süreçte dilin belirleyici rolü yukarıdaki sorunsallar ııında ele alınmı ve incelenmitir. Tuna dan Uçan Ku Türk çocuk ve gençlik yazınında Gülten Dayıolu nun 'Tuna dan Uçan Ku' Romanı (2000) tarihi roman, hatta geliim (özyaam) romanı olarak görülse de yapıttaki kahramanın ergenlik dönemiyle ilgili imgeler olay akıının temel öesini oluturmaktadır. Tuna dan Uçan Ku romanının özeti öyledir: Boris,Tuna kıyılarında yaayan,zeki ve yetenekli bir çocuktur. Padiah fermanıyla, ailesinden ayrılarak devirme sistemine dahil edilir. Zorla ailesinden koparılarak stanbul a götürülen Boris yolda kaçar, sonra kaçırılır ve köle pazarında satılır. Habe sarayından Ferhat aanın yardımıyla kurtulup stanbul a gelir. Boris stanbul da Behram olur. Enderunda eitim görür ve yükselir. Savalara katılır,tunus beyi olur. Daha sonra evlenir ve Osmanlı imparatorluuna bavezir olur. Ayaklanma sonucunda Malta ya sürülür. Yolda kaçarak Mora ya yerleir. Burada kimliini gizleyerek yeni bir yaam kurar. Tuna dan Uçan Ku, arka dokusunu tarihin oluturduu, yaanmı olanları anımsatan öelerle örülmü maceraların ard arda yerletirildii ve ekin bilgisini gerektiren çocuk ve gençlik romanıdır. Ailesinden ve çevresinden zorla alınan çocuun (Boris) yaadıkları evrenseldir.(ate,1998:226).yazar tarihsel olayların arkasındaki insanın trajik durumlarını öne çıkararak geçmiten daha çok imdinin algılanıını kolaylatırmaya çalımıtır. Romandaki bakiinin özyaam öyküsünde ergenlik döneminin önemli bir yer tutması daha çok gençlerin ilgisini çekmitir. Evden kopu, bakaldırı, direni, kimlik arayıı, sürekli yer deiimi ve iç-dı dünya çatıması gibi ergenlik (Adolesenz) dönemi romanı özelliklerini içermesi okur profilinin belirleyicisi olmutur. Tuna kıyısındaki Boris,stanbul da Behram, romanın sonunda Mora da kimliklerinden sıyrılarak sadece 'Bilge' olmayı tercih etmitir. Roman bakiisinin dil ekseninde yaadıı kültürel deiimler ve kendisinin son tercihi H.Hamm'ın yukarıdaki 'aidlik' düüncesiyle örtüme göstermektedir. Tunadan Uçan Ku romanını kahramanı Boris in ve Ama Sevgi Kalmalı romanının kahramanı Hans ın yaadıı 'deiim serüveninin benzerleri tarih içerisinde defalarca yaanmıtır. (Örn. Bkz. Yıldırım, 2008: 490) Tarih olan anı yazar ise olabilir olanı anlatır. Bu balamda G. Dayıolu ve A. Arslan ın birer yazar olarak esinlendikleri tarihi, kendi yaklaımlarıyla imdiye taımı ve 'toplumsal gözlemciliklerini' (Gansel, 1992:48) yerine getirirken altını çizdikleri sorunun yordanmasına katkıda bulunmaya çalımılardır. Ama Sevgi Kalmalı Gençler için yazılan romanlar ile yetikinler için yazılan romanların kapsamları giderek birbirlerine yaklatıı görülmektedir. Bunun nedeni özyaam romanları gibi birçok romanın, kahramanların yetikinlie geçi dönemlerine uzun uzun yer vermesinde yatmaktadır. Roman kültürler arası karılatırma balamında okura öteki taraftan bakma fırsatı yaratır. Okur

3 zenginlii, bu tip romanların toplumsal bildiriimsel ilevlerinin artarak çoalmasına neden olmaktadır. Bu balamda aratırma kapsamında ikinci olarak örneklenen Ali Arslan ın 'Ama Sevgi Kalmalı' (2003) romanı da öznenin biçimlenme sorunu ortaya koyan dier bir yapıttır. Öykü ve söylem düzleminde alımlanması ve tarihsel toplumsal balamı içerisinde deerlendirilmesini gerekir. Roman, sonradan adı Yaar Bora olan Hans Dieter Biermann ın ölümünden sonra sırlarının torunu Emil Bora tarafından öykülenmesinden olumaktadır. Birinci Dünya Savaı öncesi Hans düüncelerinden ötürü okuldan atılır. Sofiya ile birlikte yaarlarken askere çarılır. Sava karıtlıı nedeniyle kendi gibi olanlarla Filistin cephesine yollanır. Yolda tanııp arkada olduu Osmanlı askeri Hasan la kaçıp onun memleketine giderler. Çetelerle mücadele ederler. Hans, Yaar adını alır, Müslüman olur hatta evlenir. Ancak hayali bir gün hep Sofiya ya kavumaktır. Anadolu nun Yunan igali sırasında direni kuvvetlerine katılır ve idealleri uruna savaır. Savaın bitiminde Almanya ya dönmek ister ancak Alman Konsolosluunda vatan hainliiyle tutuklanmak üzereyken kaçar. Artık Almanya ya dönü ve Sofiya'ya kavuma hayalini yitirmitir. Köye döner, örnek bir çiftçi olarak yaamını sürdürür. Roman akıında Hannoverli Hans Dieter Biermann, Egeli Yaar Bora olmu daha sonra da bilge çiftçi veya Bozdalı Alman olarak adlandırılmıtır. Bu romanda da genç bir insanın kimlik arayıları, var olan toplumsal deerlere farklı yaklaım sonucu oluan, dünyaya,çevreye yabancılamanın yarattıı sorunlar ve farklı dil sınırsallarındaki deiimler, dayatmalardan uzak, basit ancak etkili bir dil kullanılarak yazıya dökülmütür. Anlatımdaki çok katmanlılık hem gençlere hem de yetikinlere seslenebilir bir düzey yaratmıtır. Anlatılanlar sorgulayıcı düünceyi önceleyen, empati duygusunu ve dü gücünü gelitiren bir üslupla sunulmutur. Kiisel geliim ve yazın ilikisi C. Kavcar öznenin biçimlenmesi ile yazın arasındaki ilikiyi Benlik algılaması, her insanın kendi eilimlerine, yeteneklerine göre gelimesi, hayatta karılatıı yeni artlara göre izleyecei yolu kendisinin seçmesi demektir. Böyle bir hayat ve eitim anlayıı insanda çok çeitli duyma, düünme ve hareket etme bilincinin bulunmasını gerektirir. te yazın, bu bilinci uyandırmaya yarayan araçların baında gelir. Eitim bakımından yazının deeri, insana çok çeitli duyma, düünme ve hareket etme örnekleri vermesidir. eklinde vurgular. (Kavcar, 2002:4) Tanım kapsamında yazının görevi, farklı yaam modellerini ve hayata dair problemleri okura hissettirmektir. Aynı balamda Malte Dahrendorf, çocuk ve gençlik yazınını ilevini, okurlarının ilgilerini kapsar, okuma ilgisi oluturur, çocukların ve gençlerin aydınlanmalarını, deneyimlerinin artmasını, ön yargılardan ve toplumsallamalarını koutlayarak, onların kimliklerini kazanmalarına yardımcı olur, biçiminde açıklar. (Dahrendorf, 1992:55) Bu bakı açısıyla, ortak geçmiin yazında hatırlanarak yeniden canlandırılması kiisel geliim için önemli kaynak olarak görülür. Tuna dan Uçan Ku ve Ama Sevgi Kalmalı romanlarında macera sürecinde seçilen temalar ve bir tarihsel dönüüme ait canlandırmalara dokusunda yer verir. Yazarlar tarihi yazın kapsamında ele alarak, maceralar aracılııyla öznenin biçimlenmesini ve yeni insan tipolojisini vurgularken okurlarında bu konudaki farkındalıı da arttırmayı amaçlar. Dil- kültür balamında kimlik Kimlik sorunu kiinin algılama ve aidiyet sorunuyla ilgilidir. Bozkurt Güvenç de bunu öyle tanımlar: Kimlik, insanın kendisini nasıl algıladıı, kimle özdeletirdiidir. (Güvenç, 2000: 8) Uzamsal bakıa göre ise içinde yaanan ve üyesi olunan toplum-corafya-tarihsel süreç kimliin oluumunda belirleyici rol oynar. (Turan, 1995:463)Aynı dorultuda kültürkimlik ilikisinde dil taıyıcı olarak (bkz.güvenç, 2000:18) sadece iitsel iletiim aracı deil, aynı zamanda kullananın var olma ve kendini gerçekletirmesinin de belirleyicisidir. Ayrıca dil tarihsel, kültürel hatta dinsel boyutlara sahip bir bütünlüktür. Tanımlanan bu bütünlük kendini dil aracılııyla dıa vurur. Humbolt un insan hem kendini hem de dilini deitirebilir, her dil bir dünya görüüdür (Humbolt,1963:198) söyleminde vurguladıı gibi farklı iki dil edinimi farklı iki bütünlüü de karı karıya getirdiinden 'ben özdeliini' sorun haline getirmekte ve

4 'aitlii' zorlatırarak öznenin toplum içinde biçimlenmesinde çelikiler domasına neden olmaktadır. Bu duruma özellikle uzam deiimlerini ele alan göç yazını sıkça yer verir. Yukarıda sözü geçen sorunun çözümüne önemli katkıda bulunabilecek etken, kültürel bellein uyarılması, bir dier söylemle ekin bilgisinin harekete geçirilmesi eksikse eksikliin giderilmesi olabilir. Zira aidiyet duygusunun belirdii ortak geçmiin yapılandırdıı kültürel bellek için gerçek deil, hatırlanan tarih önemlidir. Görevi üstlenen yazın geçmite olandan çok, olabilir olanı anlatır, okurlarına yansıtır. Toplumun kimlii, kültürel bellek aracılııyla sürekli yaatılır ve dil aracılııyla sonraki kuaklara aktarılır. Bu balamda yazın, toplumsal kimlik olarak adlandırılan sosyal aidiyet bilincini, ortak dil aracılııyla ulaılan ortak bilgi ve bellee katılımını yeniler, sürekli etkinletirir. (Arkonaç, 2004:86) Arka dokusunu tarihselliin oluturduu ve çok dilliliin etkisinde kalan kahramanların kimlik dönüümleri, okurun, kendini anlamlandırması için, kökenlerini hissettii geçmiini ve evrensel deerleri alımlamasında uyarıcı rol oynar. Her iki romanın yazarı, Tuna dan Uçan Ku ve Ama sevgi Kalmalı romanlarında tarihe bakarken insanı öne alan bir anlayıa vurgu yapmılardır. Örnein, Tuna dan Uçan Ku yapıtında ele alınan devirme ve Ama Sevgi Kalmalı yapıtında sava karıtlıı eylemlerinde kaderi deil, toplumsal tarihin olu süreci öne çıkar. Yazarlar okura yönelik olarak birlikte var olmayı ortak bir ruha dönütürmü ve tarihi duyarlılık imdiye taıyarak bireyin kendiliini arayıında tarihi kavrayıı belirginletirmilerdir. Romanlardaki tarihsellik masalsı bir yaklaımla ele alınmıtır. Benzer ekilde kahramanlar bir sorunla karılaır, evden ayrılır, zorunlu yolculua çıkar, yolda sosyal ve fiziksel sınamalarla karılaır ve sonunda eve dönerler. Hasret, aidiyet, gibi sorunlar kahramanların ortak sorunlarıdır. Arka planını masalsı tarihselliin oluturduu romanlarda masallarda pek rastlanmayan öznenin biçimlenmesi önemli yer tutar.kahramanların bakı açılarını çeitlendiren ve aynı zamanda postmodern anlayıın yansımalarından olan çok dilli yapı, figürlerin kimlik dönüümlerinin dayanaı olmutur. M. Orali in de vurguladıı gibi nançların, yargıların, taleplerin, düünce biçimlerinin temel kaynaklarını belirleyen dil, bireyin toplumsallama sürecinin olduu kadar kimliinin de belirlenmesinde önemli rol oynar (Orali 2001:81) Nitekim romanların çok dilli ba kiileri Boris ve Hans anayurtlarını yitirmi, ama buna karın baka yurtlarda bir dünya insanı olarak kimlik arayıları içerisinde olmulardır.bu süreçte Boris ve Hans ın ben i köklerinin bulunduu anavatanlarıyla yeni yurtları arasında ruhsal gelgitler yaar. Edindikleri sosyal deneyimleri bilgi ya da bilgelik çevresinde örerek kimlik sorununa çözüm bulmaya çalıırlar. Boris Sılav ve Hırıstiyan olarak çıktıı uzun yolda Müslüman ve Osmanlı Behram olarak devlete vezir olmutur. Bu süreçte deierek üyesi olduu toplumun deerlerini benimsemi (Toplumsal kimlik Kuramı) ırk, din ve dil farklılıının çok daha üstündeki Osmanlı kimlii içinde öteki olmaktan sıyrılmıtır.kendi var oluuna anlam katmak için yeni bir benlik ina etmitir. Dier roman akıında Hannoverli Hans Dieter Biermann ülkesini, dinini, dilini deitirerek Egeli Yaar Bora olmu daha sonra da bilgili çiftçi veya Bozdalı Alman olarak ünlenmitir. Yazarlar Behram a ve Yaar Boray a bilgelii vererek kültüre medeniyet balamında baktıklarını ve ülkelere göre ayırt etmediklerini, insanlıın bir ortak kültürü olduunu vurgularlar. Kahramanlar Adsız Bilge ve bilgili örnek Çiftçi kavramlarıyla evrensel bir hüviyet kazanırlar. Tunadan Uçan Ku romanında olay akıı içinde kahramanın deiimini içeren döngü öyle dile getirilir. Balangıçta Hırıstiyan ve Slav iyi evlat Boris kimlik deiimiyle karı karıya kalır. (TUK.s.13) Ben annemden evimden yurdumdan ayrılmak istemiyorum. Dinimi, dilimi deitirmek istemiyorum (s.13) diyerek kimlik deiimine razı deildir. Devirme olması nedeniyle Bütün köylü Boris ölmü gibi yastadır.(s.15) Bu var olan kimliin yaarken ölüme mahkum edilmesidir. Boris romandaki olay akıında örnein: Devirmeler (s.25), Kaçaklar(s.42), Köle Çocuklar (s.44), Suçlular,(s.47), erbetçi Olan (s.25) gibi anonim kimlikler içinde yansır. Ferhat Aanın karanlıkta kendine yaklaan birisine sen kimsin sorusunu sorduunda Boris in yarı Arapça,yarı Slavca, biraz da Habeçe kendisini tanıtmasında (s.32) zorluk çekmesi kimliinin dil ve corafya bulmaya ihtiyaç duyduunun bir göstergesi

5 olmutur. Nitekim Boris in padiahın huzurunda Bendeniz Behram kulunuz. (s.52) dediinde yeni kimlii için yurt ve dil bulmutur. Yeni kimliiyle içine girdii toplumun sosyal deerlerini benimseyerek zamanla en üst görevlere gelmi yıllarca herkesin takdirini kazanmıtır. Ancak zaman içerisinde dı koutların deiimi iç tepileri kimlik deiimi sürecinde öne çıkarmıtır. Ne yapsa ana babasını atamıyordu içinden, arada bir kardelerini de düünmeden edemiyordu. Özellikle annesinin çiftlikten ayrılırken çılık çılıa haykırıp alayıı hala dülerine giriyordu. (s.110) Geçmie atfen yüreine yıllarca batıp duran diken (s.111) gibi Behram ın eski kimliine öykünmesini vurgulayan bu söylemler, içinde bulunduu ruhsal çatıma sonucunda romanın baındaki kendi halkına hizmet i içeren (s.13) anne dileini, çok uzun yıllar sonra anne buyruu olarak görmesinin ve bu buyruu büyük bir mutlulukla yerine getirmesinin önünü açmıtır. Behram, doduu yere isimsiz bir bilge olarak yerleip, insanlara hizmet etmeye balamı ve annesinin bu isteini gerçekletirmitir. Sonuçta anlatıcının Behram a atfen dile getirdii zira yaamının hiçbir döneminde annesinin bu dilei belleinden silinmemiti söylemi (s.174) Behram ın kimlik sentezindeki son aamasında sosyal zorlayıcı etmenlerin yanı sıra iç tepilerinin ve ana dilinin önemli bir etken olduunu göstermitir. Ama Sevgi Kalmalı romanı kahramanı Hans ta da Borisin durumuna benzer iç tepiler görülmektedir. Dinini, dilini ve ülkesini deitirerek içine bulunduu toplumun tüm kurallarına uygun örnek bir insan olmasına ramen yine de Almanya ya eski hasletlerine dönmek ister; ancak bu istenç mümkün olmaz. Modernlemeyle birlikte artı gösteren bireyin kimlik sorunsalı ve yaamın anlamını geçmite arama düüncesi Ama Sevgi Kalmalı romanın temel konusunu oluturur. Romanda öznenin biçimlenme problemi yazar ve üçüncü kuak torun Emil Bora nın bize neden Almanlar dendiini sordum dedeme (ASK.s.9). cümlesiyle ortaya konur ve dedenin yaamının son günlerine kadar gizlice Sofiya ya atfen kullandıı anadili Almanca Liebling sevgilim (s.11). sözcüüyle kimlik deiim süreci aydınlanmaya balar. Dedemin Türk olmadıı aklımın ucundan bile geçmiyordu (s.14). söylemi, bulunan Almanca yazılmı mektuplar sayesinde dedem Türk deil, Alman mı ( s.15). cümlesiyle gerçee dönüür. Emil Bora dedesinin kimlik dönüümünü onun güncesini okuyarak ortaya çıkarır. Buna göre asıl adı Hans Dieter Biermanndır ve 1898 yılında Hannover de domutur.(s.18). Sava karıtı olsa da askerdir. Sen Alman askerisin sakın unutma (s.77).gibi sava çıırtkanlıı yapan militarist söylemlere fazla dayanamaz ve Filistin Cephesinden Türk asker arkadaı Hasan la birlikte kaçar ve Anadolu ya gelir.burada arkadaı ona Hans kimliini unutmasını (s.128) ve bundan böyle Yaar Boraolu (s.129) kimliini kullanmasını önerir. (s.129). Yaamını kendi tanımlamasıyla Edelrauber veya Anadolu nun Robin Hoodlar ı (s.212) efelere katılarak sürdürür. Çevresinde Alman Efe (s.234) olarak kabul görür, ün salar. Evlenir. Kurtulu Savaı sürecine katılarak bir yurt edinir. Gökçen Efe nin ster Türk kökenli olalım, ister Çerkezister Alman kökenli olalım bu ülke hepimizin, (s.266) gibi modernitenin felsefi anlamını yansıtan sözleriyle Alman kökenli Anadolulu (s.267) olarak bu ülkenin insanı olur. (s.266). Yeni kurulan ülkenin eit paydaı olarak nüfus cüzdanı alır. (s.367). En itibarlı görevlere gelir, herkesten sevgi ve saygı görür. Ancak hayır burada sonuna kadar kalmayacaım (s.359), öldükten sonra burada kalmak istemiyorum, Almanya da senin yanında (Sofiya)gömülmek istiyorum, Güzel Almanya mızın topraında yan yana olmak üzere elveda (s.379) söylemlerinde dile getirdii gibi ölü veya diri hep Almanya ya dönme hasleti içine olmutur. Öznenin deiimi balamında verilen alıntılardan da anlaılacaı gibi yapıtlardaki kahramanların kimlik oluum sürecinde E. Erikson un Psikososyal yaklaımında da belirtilen sosyolojik, psikolojik, kalıtımsal ve sonradan edinilen bütün duyguların ekillendirici etkileri gözlemlenmitir. Cervantes in gerçeklerinin dülerinde yer alması gibi roman kahramanı Hans ın gerçei hep sevdii kadın Sofiya ya kavuabilme hayalinde yatar. Kahramanın kendi olmaktan vazgeçmesi ve yeni bir aidiyet aramasını nedeni hayaline ulaabilme arzusudur. Burada Sofiya ya duyulan sevgi aslında Almanya sözcüünün metaforik kullanımıdır. Goethe nin Wertheri nin Lotteye yazdıı (1774) mektupları anımsatan Hans ın Sofiya ya her koulda

6 yazdıı mektuplar hayali ile gerçekleri arasında tek köprü olmutur. Yaamı mektuplardaki yazı dili, anadili Almancanın ve konuma dili Türkçenin içinde kendini, iç benliini var edebilme süreci içinde geçmitir. Eski kuak Hans ın yürei geçmi, yabancılık, arada kalmılık, hasret, sıla gibi kavramlarla yüklüdür ve imdiyi bu kavramlar çelikisinde yaar. Aslında kendisinin nerede olduunu, ne olduunu bilir ve geri kalan her eyi, buna göre konumlandır. lkelerini önceleyen insan anlayıının örnei olan Hans, toplumsal yaamın koutladıı çoklu ve deiken bir kimlik anlayıını yansıtır. Toplum onu tanımlar; ama yaamı kendinindir. Sosyopsikologların ayrımladıı bireysel ve kolektif kimlik onun yaamının iki boyutunu oluturur. Kolektif kimlik oluumlarında iç benliini yadsımaz. Bir taraftan sava karıtıdır, haksızlıa bakaldırır, isyankardır,vefalı ve sevgi doludur öte taraftan askerdir, vatan hainidir, efedir, yurtseverdir, yurttatır,önderdir, bilge çiftçi ve Anadolulu Alman dır. Israrla yazımayı sürdürdüü ana dilinde kaleme alınmı mektuplar iç benliini canlı tutmu ve bireysel kimliinin temel kimlii olmasını salamıtır. Kahramanların yaadıkları serüvenler nedeniyle karılatıkları kültürlerin, kolektif kimliklerin oluumuna etkisi Edward Said in farklı uzam ve zaman süremlerinde deer deiimlerini vurgulayan Gezicilik Kuramı (Bkz.Aksoy.2003:9) görüüyle paralellik gösterir. Bu balamda Postmodernite nin önceledii dil,modernite ve çok kültürlülük arasına sıkıan bireyin kimlik anlayıına, sınırları incelterek daha akıkan bir tutum oluturmasına yardım eder. Dönemsel anlayıa uygun olarak incelemede ele alınan roman kahramanlarının yansımalarında izlendii gibi, kimlikler, deiken hemen içselletirilen ve kolayca terk edilebilen kültürel bir bireim anlayıına göre biçimlenmitir. Ancak son aamada her iki romanda da Freud un vurguladıı bireyin davranılarında bilinçaltının etken rolü dil aracılııyla belirginleir. Kahramanlar, kimliklerinin deiim sürecine, iç tepilerinin etkisiyle anadillerini öne çıkararak katkıda bulunurlar. SONUÇ Her iki romanda öznenin deiimi üzerindeki dilin rolü, Fransız varoluçu yazar Albert Camus'ün bireyin dilinin yurdunun da belirleyicisi olduunu vurgulayan düüncesiyle örtümektedir. 'Moralı bilge' ne kadar Slav ve Osmanlıysa, Bozdalı Almanda o kadar Türk ve Alman dır, ayni Frankfurtlu Türkler gibi. Çok dilliliin baat unsur olduu yapıtlarda Ortam bir yandan kiinin nasıl bir kimlik benimseyeceini ve kabul edeceini belirlerken dier taraftan belli kimliklerle farklı anlamlar yükleyerek içeriini deitirebilecei anlaılmaktadır. (Hortaçsu, 2007:63) Aynı balamda romanlarda kimlik- ortam arasındaki ilikide, varlıın anlamlanmasında, ortak geçmiin (zaman) uzam dan (corafya) ayrı düünülemeyecei betimlenmitir. (bkz. Harvey, 2003: 227) Kahramanlar Sosyo-psikologların ayrımladıı bireysel ve toplumsal yaamın koutladıı kolektif kimlikleri arasında sürekli gel- gitler yaarlar. Kollektif kimlik süreçlerinde her iki kahramanda iç benliklerini göz ardı etmezler. Hatta iç benlikler iki romanda da asıl kimliin belirleyicisi olur. Bu kimliklerin göstergesi dildir. Boris ve Hans her türlü üne, ana, makama, mevkiye, yeni ailelere ramen sonuçta temel eitim dilleri olan anadillerini ve buna balı anayurtlarını tercih etmilerdir. Romanlarda öne çıkan, hedef dil öncülüünde alt dilleri yadsımadan özellikle ergenlik dönemlerinde ortak kültür içerisinde birikiklii oluturarak benlik sorunsalının aılmasına yardımcı olmak ve yine öznenin biçimlenme sürecinde katılımcılıı artırarak 'yabancılıı' yenme ve ortak bir 'aitlik' bilinci yaratabilme arzusudur. Okur açısından bakıldıında bu düünce Malte Dahrendorf un gençlik yazınına yükledii yetien kuaı toplumsallatırma göreviyle de örtümektedir. (Dahrendorf,1992:60) Bu süreçte yukarıdaki yapıtlarda hedeflendii gibi, okur, yazın aracılııyla özgür düünebilme,sorgulama,sorunların özüne inebilme ve kendi seçimlerini yapabilme becerileri kazanır. Böylelikle kendine ve çevresine yabancı olmayan demokratik davranılar edinen özerk okur,yazın sayesinde kendi kimliini gelitirme olanaı kazanır. KAYNAKÇA ABRAHAM,U.(1988).'Übergange' Literatur, SozialisationundliterarishesLernen. Der westdeutsche Verlag, Opladen, Wiesbaden

7 AKARSU,B.(1984).Wilhelm vonhumboldt, Dil Kültür Balantısı, Remzi Kitabevi, stanbul. AKSOY.N.(2003). Postmodernizm ve çokkültürlülük, Alman Dili Edebiyatı Dergisi,stanbul Üniversitesi Yayınları,sayı.13. stanbul, (S.4-10) ALEMDAR.Y. Gıyasettin A.(2005).Çocuk Edebiyatı,3.Baskı.Ankara. ARKONAÇ.S.A.(2004).Kartezyen Olmayan Özne,Öteki,Fail ve Yerel Gerçekliin nası,dounun ve Batının Yerellii,Alfa,stanbul. ARSLAN,A.(2003).Ama Sevgi Kalmalı, Berfin Yayınları, stanbul. ASUTAY,H. (2000).Türk ve Alman Yazınında Ergenlik Romanı, Doktora tezi, ÜSBE, stanbul. AYDIN, H. (2006). Eletirel Aklın Iıında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eitim Felsefesi, Eitimde Politika Analizleri ve Stratejik Aratırmalar Dergisi 1(1) Online :http://www.inased.org/epasad/c1s1/epasadc1s1.pdf ATE,K.(1998).Gülten Dayıolu'nun Çocuk Romanları,KültürBakanlıı,Ankara. DAHRENDORF.M.(1992). 'Anmerkıng zum Auslanderthema in der westdeutschen Kinderund Jugendliteratur',Dialog,Alman Kültür Merkezi, Ankara. (51-69) (1983).AnpassungWiderstand,Verweigerung, Jugend probleme und Jugendliteratur. Wangerin. DAYIOLU,G (2000).Tuna'dan Uçan Ku,Altın Kitaplar Yayınevi, 4.Basım.Istanbul (2000).Çocuk Kitaplarında Eitsellik',1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Ünv. Yay., ( ). GANSEL,C.(1992).Der Autoralssozialer Beobachter Anmerkungenzuvorlaufigen Rahmenrichtlinienund problemorientierterjugendliteratur im Unterricht, Deutschunterricht. GRENZ,D.(1992).'Das Problem desanderen':diedarstellungtürkischermadchenundjuger in der zeitgenossischen KinderundJugendliteratur.' Dialog,Alman kültür Merkezi, Ankara. (S.33-51). GÜVENÇ,B.(1999).Tarihi Persfektifte Kimlik Sorunu Özdeimlerini Belirleyen Etkenler, 2.Uluslararası Tarih Kongresi,stanbul. HARVEY,D.(2003).PostmodernliginDurumu,Çev:SungurSavan,MetrisYay.Istanbul. HAMM,H.(1988).Fremdgegangen,freigeschrieben.Einfüheung in diedeuschsprahige Gastarbeiterliteratur.Würzburg. HORTAÇSU,N.(2007).Ben biz siz,toplumsal kimlik ve gruplar arası ilikiler, mge Yay. Ankara. HUMBOLT,W.(1963).Werke in fünf Bänden. Hg.von Andreas Flitner und Klaus Giel. Band 3, Darmstadt. KAVCAR,C.(1999).Eitim ve Edebiyat, EnginYay.stabul. ORAL.M.(2001). Dil-Siz-Le-Me, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, sayı: 13, stanbul Üniversitesi Yay.,stanb (S.73-84). TURAN,. (1995). Türk Aydını ve Kültür. Yayına hazırlayan: Sabahattin en. Türk Aydını ve Kimlik Sorunu. Balam Yayınları/87. stanbul. SAUTER,S.(2000).WirsindfrankfurterTürken,AdoleszenteAblösungsprozesse in der dten Einwandeungsgeselschaft. ApselVerlag,Frankfurt. YILDIRIM,M.(2008). Tarihten Günümüze Münih teki Türkler ve Bazı Türk Eserleri Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, Konya

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE ÖZET Bu çalımanın amacı, toplumcu gerçekçilik çizgisi içinde deerlendirilen, yazar-eitimci Fakir Baykurt un romanlarının temel izleklerinden biri olan eitim izleinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN *

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins tarafından yazılmı olan The Forever War isimli kitap, orijinal dili olan ngilizce versiyonu ile incelenmitir.

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES TEKSTL BÖLÜMÜ TEKSTL ANASANAT DALI LSANS TEZ GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI Gül Menet KIRMIZI Danıman Yard. Doç.

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 YEN GÖÇMENLK MEKÂNLARI OLARAK YEN KURULAN ÜNVERSTELER: ORDU ÜNVERSTES

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

1. Multimedya Sistemleri

1. Multimedya Sistemleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BREYN POPÜLER MULTMEDYA BALANTILARINDA,

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETC VE ÖRETMENLERN ÖRENEN ORGANZASYONA LKN ALGILARI

LKÖRETM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETC VE ÖRETMENLERN ÖRENEN ORGANZASYONA LKN ALGILARI LKÖRETM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETC VE ÖRETMENLERN ÖRENEN ORGANZASYONA LKN ALGILARI Nezahat GÜÇLÜ Hakan TÜRKOLU** Özet Örenen organizasyonlar, günün hızlı deiimine ayak uydurmak isteyen her kurum için

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

KÜRESEL YÜZYILDA YEN SOSYAL HAREKETLER VE TOPLUMSAL KATILIMIN TEVK EDC ARACI OLARAK YAZILI BASIN

KÜRESEL YÜZYILDA YEN SOSYAL HAREKETLER VE TOPLUMSAL KATILIMIN TEVK EDC ARACI OLARAK YAZILI BASIN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜRESEL YÜZYILDA

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

KÜRESELLEEN DÜNYADA YETKN ETM

KÜRESELLEEN DÜNYADA YETKN ETM !"#$#%$#%&$#' #$$ KÜRESELLEEN DÜNYADA YETKN ETM Doç. Dr. Rıfat Miser Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Öretim Üyesi ÖZET Günümüzde küreselleme kavramından çok sık söz edilmektedir. Bunun nedeni,

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

YEN GELMELER IIINDA YÜKSEK ÖRETMDE YAPISAL DÖNÜÜMLER STRUCTURAL TRANSITIONS IN HIGHER EDUCATION UNDER THE LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS

YEN GELMELER IIINDA YÜKSEK ÖRETMDE YAPISAL DÖNÜÜMLER STRUCTURAL TRANSITIONS IN HIGHER EDUCATION UNDER THE LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS ! "#$#%$#%&$#' #$$ YEN GELMELER IIINDA YÜKSEK ÖRETMDE YAPISAL DÖNÜÜMLER STRUCTURAL TRANSITIONS IN HIGHER EDUCATION UNDER THE LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS smail GÜVEN Ankara Üniversitesi, Eitim Bilimleri

Detaylı

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI Doç. Adnan Koç *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ Gazetecilik Anabilim Dalı

T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ Gazetecilik Anabilim Dalı T.C. EGE ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ Gazetecilik Anabilim Dalı YENLETM TEKNOLOJLER BALAMINDA HABER ÜRETM SÜREC VE HABERN YAPISI: DOAN VE DOU GRUBU ÖRNE DOKTORA TEZ Murad KARADUMAN DANIMAN: Doç. Dr.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 VATANDALIK BLNC ÜZERNE: Ege Üniversitesi, letiim Fakültesi Örencilerinin Bilgi, Vatandalık

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ÇOCUKLARDA ZAMAN ALGISININ GELM* DEVELOPMENT OF TIME PERCEPTION IN CHILDREN

ÇOCUKLARDA ZAMAN ALGISININ GELM* DEVELOPMENT OF TIME PERCEPTION IN CHILDREN ÇOCUKLARDA ZAMAN ALGISININ GELM* DEVELOPMENT OF TIME PERCEPTION IN CHILDREN Prof. Dr. Mustafa SAFRAN** Dr. Ahmet MEK*** + Özet Bu çalımada, Türkçe ve ngilizce literatürde yapılmı olan aratırmaların bulgularından

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

YÜRÜMEK ROMANI ÜZERNE TO WALK OVER THE STORY

YÜRÜMEK ROMANI ÜZERNE TO WALK OVER THE STORY YÜRÜMEK ROMANI ÜZERNE TO WALK OVER THE STORY Dr. Sefa YÜCE Özet Yürümek romanı Ankara nın geliim süreci içinde bireyin sorunlarını anlatır. Ankara, Cumhuriyetin simgesidir. Aynı zamanda deiim ve dönüümün

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Giri. Yabancı, bugün gelen ve yarın giden deil; bugün gelen ve yarın kalandır. (Simmel)

Giri. Yabancı, bugün gelen ve yarın giden deil; bugün gelen ve yarın kalandır. (Simmel) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUS AIRI GÖÇ

Detaylı

Romanda Mekân Kavramı Concept of Place in Novel

Romanda Mekân Kavramı Concept of Place in Novel Romanda Mekân Kavramı Concept of Place in Novel Mehmet Bakır ENGÜL * Özet Roman, modern zamanların bir anlatı türü olarak hayatı bir bütün halinde kuatma iddiasında olan bir edebi türdür. nsanın sahip

Detaylı

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R Özel Ege Lisesi 5. Sınıf Ö rencileri Yıllık projesi Baran B L Bu ra Ülgen ÖZBEK Ekin EV NÇ Orkun KARAGÖZ Tahsin TA ER Yi it SARITABAK Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R ÇNDEKLER Home Office

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN DEPREM KAVRAMI ALGILAMALARI VE DEPREME LKN GÖRÜLER. Hilmi DEMRKAYA

LKÖRETM ÖRENCLERNN DEPREM KAVRAMI ALGILAMALARI VE DEPREME LKN GÖRÜLER. Hilmi DEMRKAYA LKÖRETM ÖRENCLERNN DEPREM KAVRAMI ALGILAMALARI VE DEPREME LKN GÖRÜLER Hilmi DEMRKAYA ÖZET Türkiye, dünyanın ana deprem zonlarından birisi olan Alp-Himalaya Orojenik kuaı üzerinde yer almaktadır. Deprem,

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

SSTEM DÜÜNCESNE GÖRE SOSYAL SSTEMLERN TASARIMINDA KULLANILABLECEK BR YÖNTEM

SSTEM DÜÜNCESNE GÖRE SOSYAL SSTEMLERN TASARIMINDA KULLANILABLECEK BR YÖNTEM Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (1) 2004, 101-108 SSTEM DÜÜNCESNE GÖRE SOSYAL SSTEMLERN TASARIMINDA KULLANILABLECEK BR YÖNTEM A METHODOLOGY FOR DESIGNING SOCIAL SYSTEMS IN SYSTEMS THINKING Mehmet DERMENC Dou

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

LEYLA ERBL N MEKTUP AKLARI ROMANINDA KLER DÜNYASI THE WORLD OF PEOPLE N LEYLA ERBL S MEKTUP AKLARI NOVEL

LEYLA ERBL N MEKTUP AKLARI ROMANINDA KLER DÜNYASI THE WORLD OF PEOPLE N LEYLA ERBL S MEKTUP AKLARI NOVEL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 LEYLA ERBL N MEKTUP

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı: Tekli Zekâ Anlayıından Çoklu Zekâ Yaklaımına

Çoklu Zekâ Kuramı: Tekli Zekâ Anlayıından Çoklu Zekâ Yaklaımına Çoklu Zekâ Kuramı: Tekli Zekâ Anlayıından Çoklu Zekâ Yaklaımına Multiple Intelligence Theory: From Unitary Intelligence Conception to Multiple Intelligence Approach Emet GÜREL * Merba TAT ** Özet Bu çalıma

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı