Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır."

Transkript

1 Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

2 Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1926

3 Sayg de er TEV liler, Ülkemiz ve dünya için zorluklarla dolu bir y l daha geride b rakt k. Türk E itim Vakf olarak mutlulu umuz gerek ekonomik gerekse sosyal aç dan güçlüklerle geçen 2009 y l nda TEV için belirlenmifl hedeflere ulaflabilmifl olmam zd r y l nda TEV Ailesine kat lan çok de erli 32 yeni ba flç ve vasiyetçimizle birlikte toplam 842 ba flç ve vasiyetçimiz ile amaçlar m z do rultusunda güçlü ve emin ad mlarla ilerlemekteyiz. Bu y l, TEV ba flç lar ve vasiyetçileri taraf ndan yarat lan kaynaklar geçen y la göre yüzde 152 oran nda art fl göstermifltir. Hay rsever destekçilerimizden ald m z güçle kuruluflumuzdan bugüne kadar yaklafl k yurtiçi ve yurtd fl bursu verilmifltir e itim y - l nda verilen yurtiçi burs say s 8500 e yükseltilmifltir. lk kez 2009 y l nda bafllad m z reklam ve tan t m çal flmalar n n bu y lki baflar lar m zda pay büyüktür. Tan t m faaliyetlerimizin ilk y l nda, RTÜK den ald - m z onay sayesinde ücretsiz olarak yay nlatt m z reklamlar m zla, Türkiye nin en çok reklam veren ilk 100 kuruluflu aras na girdik. Vakf m z n, halk m z nezdinde 43 y ld r sa lad büyük güveni daha da genifl kitlelere duyurman n mutlulu unu yafl yoruz. Amac m z, hedef kitlemiz olan kurumsal ve bireysel ba flç lar ile vasiyetçilere ulaflabilmektir. Çok de erli ba flç lar m z Safiye Ayla Targan ve Zeki Müren an s na bu y l üçüncüsünü düzenledi imiz Zeki Müren-Safiye Ayla Ses Yar flmas baflar ile neticelenmifltir. De erli jüri üyelerinin yapt titiz çal flmalarla Türk musikisine yeni seslerin kazand r ld bu yar flmada hedefimiz, Safiye Ayla ve Zeki Müren in genç nesillere b rakt kültürel mirasa lay k olmak, musikiyi sevdirmek ve bu alanda çal flmalar yapan gençleri teflvik etmektir. Türk E itim Vakf, Türk Gençli i ni bilgi üreten ve kullanan bir konuma getirmek için 43 y ld r inançla çal fl yor. Sizlere 2009 y l nda son kez seslenirken bu y l aram zdan ayr lan de erli Mütevelli Heyet üyelerimiz Haluk Aksu, Sami Erdem, Prof.Dr. Ahmet Büyüktur, Mustafa S tk Erkek, Tar k Demira ve Sumru lkel ile de erli ba flç lar m z Cici Tanaçan, H. fiinasi Yayc, Rükzan Turkan, Müfide Omay, Naciye Ener, F.Handan Do ruman, Ayhan Ba, Ethem Koçak, H. nci Ulu, Türkan Bakay, Melahat Arolat, B.Çetin Güç, Sefa Tonaro lu, A. Mübeccel Bersil, Behin Bersil, S. Pakize Arda, Nezahat Baflar, Korkmaz Baflar rahmet ve sayg yla an yoruz Yine bu y l içinde Mütevelli Heyetimizde aram za yeni kat lan üyelerimiz Eser Ceyhan, Bahattin Öztuncay, Selçuk Karaçay, Demir Fansa, Prof.Dr.Güniz Büyüktur ve Av.Bahad r Erdem e ailemize hofl geldiniz diyoruz. Hep birlikte, her y l bizleri daha da ileriye götürecek yeni hedeflere koflaca m za inan yoruz. Bu vesile ile 2010 y l n n Ülkemize ve Vakf m za huzur, bar fl ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sayg lar m zla, Turgut Bozkurt Genel Müdür

4 içindekiler 8 TEV e itime destek olmaya devam ediyor 10 Safiye Ayla, Zeki Müren Türk Müzi i Ses Yar flmas sonuçland 14 Avusturalya-Türk Ba fl Fonu ndan TEV e anlaml ba fl Bu çorbada tuzumuz olsun istiyoruz 15 TEV in bursiyerleri kahvalt da bulufltu Dr. fiahap Kocatopçu Vakf m z ziyaret etti 16 Emekli maafl yla TEV bursiyerlerine fl k oldu 17 Bir çiçekle iki mutluluk yaflat n 18 Ö retmenler Günü ba flç larla birlikte kutland 19 TEV gönüllüleri kahvalt da bulufltu Sayg yla an yoruz! 20 TEV, 52 ö renciye Üstün Baflar Bursu verdi 22 TEV Yurt D fl Yüksek Lisans (Master s Degree) Burslar 24 Yurt çi htiyaç Burslar bu y l ö renciye verilecek TEV TÖL den haberler 30 TEV TÖL e itim-ö retim y l na bafllad Zaman n ak fl na flahitlik eden bir saat tamircisi: fiule Gürbüz Nam- Di er Aflk sergisi Sak p Sabanc Müzesi nde 36 Hayalimi TEV bursuyla 38 gerçeklefltirdim Hayalleri büyük ama imkanlar k s tl Ankaral bir memur ailenin k z olan pek Öktem Tunca, yaklafl k 10 y ld r Microsoft Türkiye de çal fl yor. TED Ankara Koleji nden sonra ODTÜ flletme Fakültesi ni bitiren Tunca, TEV Bursu ile Amerika Universal Procter da MBI e itimini tamamlad. Tunca halen, Microsoft Türkiye de Yaz l m Gelifltirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevine devam ediyor. Tik tak tik tak Zaman n yavafl yavafl akt n n t n lar d r bu sesler. Kimileri için geçmek bilmeyen bir zaman dilimini, kimileri içinse koflup bir an önce yakalanmas gereken hayat simgeler. Dolmabahçe deki saat atölyesinde, bu seslerle kendisine bir dünya yaratan ve bu dünyada olmaktan da çok mutluk duyan biri yafl yor: fiule Gürbüz. nsanlar kendilerini rahat yaflatacak, mutlu edecek, maddi aç dan külfete sokmayacak 26 bir hayat aray fl içindeler diyen Gürbüz, kendini tüm bunlardan soyutlad dünyas n bizlere açt. < < < < < < < < < < < < Sabanc Üniversitesi Sak p Sabanc Müzesi (SSM), talya Cumhurbaflkan Giorgio Napolitano nun Türkiye ye yapt resmi ziyaret kapsam nda Sabanc Holding in katk lar yla gerçeklefltirilen, Osmanl Döneminde Venedik ve stanbul; Nam- Di er Aflk bafll kl sergiye ev sahipli i yap yor. < < < < < < < < < < < Çengelköy ün çehresi, TEV-Türkan Sedefo lu lkö retim Okulu ile de ifliyor 40 Tüm mal varl n çocuklar n e itimine harcanmas için TEV e ba fllayan Türkan Sedefo lu nun ad, Çengelköy deki TEV-Türkan Sedefo lu lkö retim Okulu sayesinde sonsuza kadar yaflayacak. Vasiyetinde Denize naz r bir arsa bularak ad ma bir okul yapt r n diyen Sedefo lu nun ad n verdi i okul, bo az n eflsiz güzelli inde çocuklara en iyi e itimi vermeye çal fl yor. Okul Müdürü Kevser Olgunçelik, okulda yapt klar çal flmalar bizlerle paylaflt. < < < < < < < < < < < < TEV e olan borcumuzu baflar lar m zla ödeyece imizi düflünüyorum > > > > > > > > > > > TEV Üstün Baflar Bursiyeri Ahmet Onur Önder üniversite e itimini yan dalla birlikte üç y lda bitirdi. Baflar l ö renci Önder, flimdi Londra da London Business School da Masters in Management - Yönetim Uzmanl master yap yor. Gelecekte bir flirketin yöneticisi olmak istedi ini söyleyen Önder, TEV Dergi için sorular m z yan tlad. Alzheimer Vakf, Alzheimer hastalar n n umut fl oluyor Son y llarda yafll lar üzerinde en etkili hastal klardan biri olan Alzheimer, Türkiye de ve dünyada pek çok insan tehdit ediyor. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Geropsikiyatri Bilim Dal Baflkan Türk Alzheimer Vakf Kurucusu ve Baflkan Prof. Dr. Engin Eker, hastal n bafllamas yla birlikte hasta yak nlar n da kayg l ve üzüntülü günlerin bekledi ini belirtiyor. < < < < < < < < < Hayallerimi gerçeklefltirmek için çok çal flt m Baflar lar yla ad ndan söz ettiren milli tenisçimiz Marsel lhan henüz 22 yafl nda. Bu genç yafla 4 kez Türkiye flampiyonlu u, Akdeniz Oyunlar ikincili i, 1 Challenger flampiyonlu u, 5 de Future flampiyonlu u s d ran lhan ayn zamanda US Open da 46 y l sonra ana tabloda yer alan ikinci tenisçimiz de oldu. lhan, profesyonel tenisçi olma hayalini gerçeklefltirmek için çok çal flt n söylüyor dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI mtiyaz Sahibi Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi ktisadi flletmesi ad na Ömer M. Koç Mualim Köy Mevkii P.K Gebze-Kocaeli Sorumlu Müdür Dilek Baran T rnakl Büyükdere Cd. Kocabafl flhan No: 111 Kat: / Gayrettepe / stanbul Yay n Kurulu Ali hsan Yalç n, Turgut Bozkurt, Bahattin Öztuncay, Güsel Bilal, Dilek Baran T rnakl, Günseli Özen Ocako lu Dan flma Kurulu Davut Ökütçü, Ali hsan Yalç n, Abbas Güçlü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl, Av. Muktedir lhan, Bahattin Öztuncay Yaz flleri fiengül Küpücü (TEV), Serpil Kaya, Hande Akkafl Foto raf Savafl Batmaz Görsel Tasar m P nar Gazanfer, Müjgân Ero lu, Murat Helvac Reklam Yeliz Dönmez Bask ve Cilt Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Cad. No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (pbx) Faks: E-posta: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mahzar Ökten Sok. No:1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Bask Tarihi Yönetim Yeri Türk E itim Vakf (TEV) Büyükdere Cad. Kocabafl fl Han No:111 K: Gayrettepe stanbul Tel: Say : 8 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

5 8 9 TEV e itime destek olmaya devam ediyor Türkiye nin önde gelen sivil toplum kuruluflu TEV düzenledi i y l sonu yeme inde kurucular, ba flç lar ve bursiyerleri ile bir araya geldi. Mütevelli Heyeti Baflkan Rona Y rcal ve Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç un ev sahipli inde gerçekleflen yeme e, ifl dünyas ndan da pek çok ünlü isim kat ld. devam edeceklerini hat rlatt. Hay rsever ba flç ve gönüllülerden ald klar güçle bugüne kadar yurtiçinde yaklafl k 175 bin, yurtd fl nda ise bin 246 ö renciye, 2010 ö retim y l için de, yurt içinde 8 bin 500, yurt d fl nda da 97 ö renciye burs verildi ini ifade eden Bozkurt, Vakf n bünyesinde 4 binden fazla burs fonu bulundu una de indi. Turgut Bozkurt her geçen gün daha fazla ö renciye ulaflman n mutlulu unu yaflad klar n dile getirdi. 42 y ld r baflar l fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin e itim ve ö renimleri için çal flan Türk E itim Vakf, Divan Kuruçeflme de y l sonu yeme i düzenledi. TEV Mütevelli Heyeti Baflkan Rona Y rcal, TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, ba flç lar, bursiyerler ve ifl dünyas ndan pek çok davetlinin kat ld gecede vakf n kuruldu undan bu yana gerçeklefltirdi i çal flmalar, 2009 y l faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri aktar ld. Gecede Türk E itim Vakf na destek olan kurum ve kiflilere plaket verilirken 2009 y - l nda vefat eden ba flç ve mütevelli heyeti üyeleri de an ld. Türk E itim Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, aç l fl konuflmas nda duygular n flöyle dile getirdi; TEV in kurumsal baflar lar 42 y ld r titizlikle uygulanan politikalar n ürünüdür. Özellikle bu Vakf n kurucusu 201 hay rsever kendi kimliklerini TEV kimli inin gerisinde tutmufllar, daima TEV in örnek bir kurum olarak Türkiye ye ait olmas için gayret göstermifllerdir. Görev yapan her yönetim taraf ndan titizlikle uygulanan bu politika Türk E itim Vakf n, Türkiye nin E itim Vakf yapm flt r. Türk E itim Vakf Genel Müdürü Turgut Bozkurt da yapt konuflmada Vakf n 842 ba flç ve vasiyetçisi ile hedefleri do rultusunda e itime her geçen gün daha fazla hizmet ettiklerini vurgulad. TEV ba flç lar taraf ndan yarat lan kayna n geçen y la göre yüzde 152 oran nda art fl gösterdi ini dile getiren Bozkurt, bu oran n gelecek y llarda daha da artmas için çal flmalar na h z kesmeden Turgut Bozkurt, Hakan Gönen, Gözde Durkal, Ömer Koç, Mithat Aksüyek Yusuf Azoz, Rona Y rcal Belk s Gülcan, Dr. fiahap Kocatopçu

6 10 11 Safiye Ayla - Zeki Müren Türk Müzi i Ses Yar flmas sonuçland TEV ve TSK Mehmetçik Vakf taraf ndan, ba flç lar Safiye Ayla ve Zeki Müren'in isimlerini yaflatmak ve müzi e yeni isimler kazand rmak amac yla bu y l üçüncüsü düzenlenen "Safiye Ayla - Zeki Müren Türk Müzi i Ses Yar flmas "n n birincileri belli oldu. Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray 'nda gerçekleflen yar flma finalinde bu y l yar flmaya baflvuran 250'nin üzerinde aday n aras ndan seçilen 12 finalist, Lemi Atl, Selahattin P nar, Yesari As m Aksoy, Avni An l ve Selahattin çli gibi önemli bestekarlar n flark lar n seslendirdi. OPET in sponsorlu unda gerçeklefltirilen yar flmada, Safiye Ayla dal nda yar flan Muhammed Emin Ayaz seslendirdi i Rak m Elkutlu nun Demedim hiç ona kimsin isimli eseriyle, Zeki Müren dal nda ise Harun Gürbüz seslendirdi i Prof. Dr. Selahattin çli nin Güneflin batt yerde bir dönülmez ufka gittin isimli eseriyle birinci oldu. Safiye Ayla dal nda Aybige Demir ikinci, Gaye Kayaalp üçüncü olurken Zeki Müren dal nda ise Burcu Göktürk ikinci, Ayfer Sözeri üçüncü oldu. Radyo Alaturka n n tan - Harun Gürbüz M. Emin Ayaz, Adnan nebekçili t m sponsoru oldu u yar flmada birinciler 7 bin TL, ikinciler 5 bin TL, üçüncüler 3 bin TL, dördüncü, beflinci ve alt nc lar ise bin TL ile ödüllendirildi. Prof. Erol Deran n baflkanl n yapt - ve aralar nda Nesrin Sipahi, Serap Mutlu Akbulut, Melihat Gülses, Mehmet Barlas gibi pek çok önemli ismin yer ald jüri, yapt de erlendirmede yar flmac lar n ses güzelli i, yorumu, diksiyonu, üslup ve tavr, seçilen eserin zorluk derecesi ve ses geniflli i gibi kriterleri dikkate ald. Yar flmaya toplam 250 yi aflk n müracaat yap l rken ön jüri taraf ndan yap lan elemelerle yar flmac say s 12 ye indirildi. Gecede finalistler ödüllerini Türk E itim Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Adnan nebekçili, Mehmetçik Vakf Genel Müdürü Salih Gülo lu, eski bakanlardan mren Aykut'un elinden ald. Önceki iki yar flman n finalistlerinden Ayflegül Keskink l ç Yüzgeç, lter Burak Kalay ve Mine Geçili nin de birer flark seslendirdi- i gecede, yar flma destekçileri Prof. Dr. Nevzat Atl, Türk Musikisi Vakf, Kültür Bakanl stanbul Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu fiefi Fatih Salgar, OPET, Radyo Alaturtka ve TRT'ye teflekkür plaketi takdim edildi. Yar flman n kanun sanatç s Prof. Dr. Erol De-

7 12 13 ran baflkanl ndaki jürisinde bestekar Amir Atefl, ses sanatç lar Nesrin Sipahi, Melihat Gülses, Mehmet Güntekin, Serap Mutlu Akbulut, Solmaz Te men, TRT tanbur sanatç s Özgen Gürbüz, Koro fiefi Süheyla Altm fldört, Türk Musikisi Vakf Baflkan Prof. Dr. Erol Belgin, Türk Musikisi Vakf Baflkanvekili Faruk Berksan, Kültür Bakanl stanbul Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu fiefi Fatih Salgar, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzi- i Konservatuvar Ö retim Üyesi Halil brahim Yüksel, gazeteci yazarlar Beflir Ayvazo lu ve Mehmet Barlas yer ald. Türk E itim Vakf Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal; Safiye Ayla ve Zeki Müren in genç nesillere b rakt kültürel mirasa lay k olmak, musikiyi sevdirmek ve bu alanda çal flmalar yapan gençleri teflvik etmek amac y- la ç kt klar bu yolda emin ad mlarla ilerlediklerini ifade etti. Türk E itim Vakf Zeki Müren burs fonundan bugüne kadar 1385 ö renciye, Safiye Ayla burs fonundan ise 816 ö renciye burs verildi ini belirten Bilal, finali halka aç k yap lan yar flmada jürinin titiz de erlendirmesi sonucu Türk musikisine yeni sesler kazand r ld n, dereceye giren genç seslerin Safiye Ayla ve Zeki Müren in izinden giderek Türk musikisine katk sa layacaklar n söyledi. SAF YE AYLA-ZEK MÜREN SES YARIfiMASI JÜR ÜYELER 1. Prof.Erol Deran Jüri Baflkan Süheyla Altm fldört Koro fiefi 3. Nesrin Sipahi Sanatç 4. Serap Mutlu Akbulut Sanatç 5. Melihat Gülses Sanatç 6. Solmaz Te men Sanatç 7. Özgen Gürbüz TRT Tanbur Sanatç s 8. Fatih Salgar stanbul Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu fiefi 9. Mehmet Güntekin stanbul Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu Müdürü 10. Halil brahim Yüksel Ege Üniv. Devlet Türk Müzi i Kons.Ö retim Üyesi 11. Prof.Dr.Erol Belgin Türk Musikisi Vakf Baflkan 12. Ö. Faruk Berksan Türk Musikisi Vakf Baflkan Yard mc s 13. Amir Atefl Üsküdar Musiki Cemiyeti Baflkan 14. Mehmet Barlas Yazar 15. Beflir Ayvazo lu Yazar, Türk Edebiyat Vakf ZEK MÜREN DALI SONUÇLARI 1.Harun Gürbüz (Ege Üniversitesi TMDK mezunu, Haliç Konservatuar Yüksek Lisans ö rencisi) Güneflin batt yerde bir dönülmez ufka gittin Kürdilihicazkar fiark -Prof.Dr. Selahattin çli Güfte: Cans n Erol 2.Burcu Göktürk ( TÜ TMDK Ses E itimi 2.s n f ö rencisi) Ne olur akflamlar gelsen otursan yan bafl ma Kürdilihicazkar fiark -Avni An l 3.Ayfer Sözeri (Hacettepe Üniversitesi Otelcilik bölümü mezunu-engürü Korosu) Ay öperken sular n gö sünü sahilde y kan Hüzzam fiark -fiükrü Tunar 4.Ömer Faruk Özcan (Ege Üniversitesi TMDK mezunu) Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne Kürdilihicazkar fiark -Sadettin Kaynak 5.Deniz Filizmen (Münih LM Universitesi Yak n ve Orta Do u Enstitüsü ö rencisi) Bir yaz ya muru gibi geçiverdi aflk m z Hicaz fiark -Zeki Müren 6.Hande Ayd nl k ( TÜ TMDK Ses E itimi mezunu) Dilflad olacak diye kaç y l avuttu felek Hicaz fiark -Avni An l SAF YE AYLA DALI SONUÇLARI 1.Muhammed Emin Ayaz (Ege Üniversitesi TMDK 3.s n f ö rencisi Demedim hiç ona kimsin Kürdilihicazkar fiark -Rak m Elkutlu 2.Aybige Demir ( TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar ( TÜ TMDK) Çalg Bölümü ve Ses E itimi Bölümü mezunu) Hastay m, yaln z m Hicaz fiark -Lem i Atl 3.Gaye Kayaalp (Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuar mezunu) Bir nevcivans n, fluh-i cihans n Hisarbuselik fiark -Rahmi Bey 4.Buse Mesçi (Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar Ses E itimi bölümü mezunu) Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar Hüzzam fiark - Selahattin P nar 5.Deniz Seltu (Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, 3.s n f, Hacettepe TM Korosu) Bilmem niye bir buseni sen çok görüyorsun Hicaz fiark -Yesari As m Arsoy 6.Serçin Erden Sefer ( TÜ TMDK ve TÜ SB Enstitüsü Y.Lisans mezunu, Müzik Ö retmeni) Ayr l k ümitlerin ötesinde bir flehir Hüzzam fiark -Avni An l

8 14 Avusturalya-Türk Ba fl Fonu ndan TEV e anlaml ba fl Baflar l fakat maddi deste e ihtiyac olan ö rencilere yard m etmek amac yla, Avustralya da, Australian Turkish Scholarship Fund Inc. ad alt nda bir dernek kuruldu. Geçici Kurul da: Muzaffer Orel, Arzu A açayak, Mahmut Olca, Bayram Özen ve Nesrin Genç in görev ald derne e 140 n üzerinde üye kayd yap ld. Dernek üyesi Nesrin Genç, Turkish News Weekly Gazetesi ziyaretinde, k sa ad ATEV olan derne in kurulufl çal flmalar ve faaliyetleriyle ilgili olarak flunlar söyledi: Dayan flmay ve paylafl m seven bir kültürden geliyoruz. Bu güzel ülkede (Avustralya) insanlar m z rahat bir flekilde yaflant lar n sürdürüyorlar, e itim almak isteyen herkese imkanlar sa lanm fl, kimsenin bizim üç befl dolar m za ihtiyac yok. Türkiye de ise durum baflka, bir araya getirece- imiz bir kaç dolarla Türkiye de çok hay rl ifller baflarabilece imize inan yoruz. Bu nedenle ATEV i oluflturduk. Anavatan da, 42 y ld r baflar l bir flekilde hizmet veren ve maddi imkanlardan yoksun gençlerimize yard m elini uzatan TEV ile ifl birli i yaparak Avustralya-Türk Toplumu olarak bizim de bu çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Hay rsever vatandafllar kendi adlar na burs tahsis edebilecekleri gibi, ba fllayacaklar birkaç do- Meslek lisesi seviyesinde üç ö renciye burs vermeye de bafllayan Dernek, çorbada sizin de tuzunuz bulunsun slogan yla bir kampanya düzenledi. Bu kampanyada yap lan ba fllar n tümü, kesintisiz olarak baflar l ö rencilerin e itimi için TEV e ba fllanacak. Bu çorbada tuzumuz olsun istiyoruz Australian Turkish Scholarship Fund Inc. adl derne in geçici kurulunda görev yapan Nesrin Genç, Turkish News Weekly Gazetesi ni ziyaret etti. Ziyarette Nesrin Genç dernekle ilgili sorular yan tlad. larla da kampanyaya ifltirak edebilirler. Her türlü ba fl için olumsuz söylentileri bertaraf etmek amac yla hesap açt klar n belirten Genç, Ba fllar, Westpac Auburn fiubesi no lu hesaba, ba fl yapan kifliler tarafindan yat r lmaktad r. Söz konusu hesapta toplanan ba fllar n tamam TEV e aktar lacakt r dedi. Üyelerimizden ad n n aç klanmas n istemeyen bir hay rsever, A ustos sonu itibar yla üçüncü bir ö renci için burs vermifl olacak diyen Genç konuflmas na flöyle davam etti: Auburn daki baz iflyerlerinde, TEV taraf ndan gönderilen tebrik kartlar n bulabilirsiniz. Bu kartlarla, hem efl, dost ve yak nlar n z özel günlerinde hat rlay p sevindirebilir hem de ATEV e katk da bulunabilirsiniz. Üye say s m z 150 ye yaklaflt. Amac m z sadece, Anavatan m zda maddi imkanlar olmayan, yetenekli evlatlar m za e itim f rsat vererek onlar topluma kazand rmakt r. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin deste ine ihtiyac m z var. E itime Yat r m Gelece e Yat r md r. TEV in bursiyerleri kahvalt da bulufltu TEV Antalya fiubesi taraf ndan düzenlenen kahvalt da, TEV den burs alan yeni ve eski ö renciler ile TEV e destek verenler bir araya geldi. TEV Antalya fiubesi, 24 Kas m tarihinde düzenledi i kahvalt da TEV in burslu ö rencilerini bir araya getirdi. TEV Antalya fiube Baflkan Emin Demirörs kahvalt da yapt konuflmada, gençlere yap lan yat r m n, ülkenin gelece ine yap ld n belirterek, maddi gücü yerinde olan herkesi maddi durumu iyi olmayan gençlere destek olmaya ça rd. TEV den burs alan ö renciler ad na konuflan Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi 4. S n f ö rencisi Ayflegül A rnas da TEV e destek verenlere teflekkür ederek, TEV in karamsarl ve zorluklar aflarak gençlerin önüne sa lam köprüler infla etti ini belirtti. A rnas konuflmas nda flunlar söyledi: Umar m TEV gibi bir bilinç tüm Türkiye yi sarar. Herkes okuma hevesiyle yan p, tutuflur. Ve umuyorum ki, bir gün bu ülke için kalk nmakta olan de il, kalk nm fl ülke desinler ve Atatürk ün istedi i o muas r medeniyetler seviyesine ulaflal m. Dr. fiahap Kocatopçu Vakf m z ziyaret etti Çok de erli büyü ümüz, Vakf m z n kurucular ndan ve ayn zamanda Mütevelli Heyeti Baflkan yard mc m z Dr. fiahap Kocatopçu, 2009 y l n n son günü bizleri yaln z b rakmayarak Vakf m z ziyaret etti. 31 Aral k 2009 günü Türk E itim Vakf na gelerek yeni y l m z kutlayan Kocatopçu, Vak f çal flanlar n baflar l çal flmalar ndan dolay tek tek tebrik ederek, 2010 y l nda daha da baflar l ve verimli bir y l geçirmemizi diledi. Kuruluflumuzdan bugüne bizleri hiçbir zaman yaln z b rakmayan de erli büyü ümüz ile birlikte nice güzel y llar geçirmeyi diliyoruz 15

9 16 Emekli maafl yla TEV bursiyerlerine fl k oldu Adana n n Seyhan ilçesinde yaflayan 90 yafl ndaki e itim gönüllüsü Mükerrem Ökten, dokuz y ld r düzenli olarak emekli maafl n TEV e ba fllayarak, gençlerin gelece ine fl k tutuyor. Öktan, Yapt m yard m n nereye gitti ini biliyorum, okuttu um ö renciler gelip elimi öptüklerinde duydu um mutlulu u tarif bile edemem. Onlar n hepsi benim evlad m oldu diyor. Bir çiçekle iki mutluluk yaflat n Nergis Holding kurucular ndan merhum fiükrü fiankaya n n ad e itimle yaflamaya devam ediyor. Türk E itim Vakf ile ortaklafla yürütülen çal flma kapsam nda fiükrü fiankaya E itim Bursu, mutlu gün çiçekleriyle daha büyük anlam kazan yor y l önce eflini kaybeden ve hiç çocu u olmayan hay rsever Mükerrem Ökten, 500 TL lik emekli maafl n, TEV bursiyerlerine ba fll - yor. Hay rsever Öktan, Yapt m yard m n nereye gitti ini biliyorum, okuttu um ö renciler gelip elimi öptüklerinde duydu um mutlulu u tarif bile edemem. Onlar n hepsi benim evlad m oldu. Hiç çocu um olmad ama flimdi onlarca çocu um var. O ö renciler hayatlar boyunca benim ölümümün ard ndan bir dua gönderseler bana yeter diyor. Ökten; yard m n büyü ü küçü ü olmayaca n, herkesin kendi gelirine göre ayd nl k Türkiye Cumhuriyeti nin gelece i için gençlere yard m eli uzat labilece ini belirterek, flunlar söyledi: En büyük piflmanl m bu yard mlar daha önce bafllatmam fl olmam. Televizyonda TEV yöneticisinin konuflmas na tan k oldum. Binlerce ö rencinin gelece ine fl k tutan bu kuruma yap lacak her katk n n en iyi flekilde yerini bulaca- na kanaat getirince tüm maafl m ba fllamaya bafllad m. Dükkan m n kira geliriyle geçiniyorum. Gözlerim yeterince görmüyor, kulaklar m a r iflitiyor. Bundan sonra daha ne kadar yaflar m bilemem ama büyük bir manevi huzurla ölece imi biliyorum. TEV ile ortaklafla hayata geçirilen fiükrü fiankaya E itim Bursu, Mutlu Gün Çiçekleri ile iki mutluluk birden yaflatacak. Bundan böyle do um günü, evlilik y l dönümü veya çeflitli kutlamalarda TEV kanal yla gönderilen çiçekler için toplanan ba fllar, TEV-fiükrü fiankaya E itim Bursu na aktar larak, daha pek çok gencin gelece ini ayd nlatacak. Geçti imiz y l Yeflim Tekstil Sosyal Sorumluluk Kulübü öncülü ünde hayata geçirilen TEV-fiükrü fiankaya Bursu, her geçen gün daha da gelifliyor. fiimdiye kadar birçok ihtiyaçl ö renciye umut olan burs fonu için büyük ba fllar gerekmiyor. Bursa katk koymak, Mutlu Gün Çiçekleri projesi ile hem daha anlaml hem de daha kolay. fiükrü fiankaya n n vefat n n dördüncü y l nda hayata geçirilen proje, TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Yeflim Tekstil CEO su fienol fiankaya ve her iki kuruluflun yöneticilerinin ve Yeflim Sosyal Sorumluluk Kulübü üyelerinin kat ld bir organizasyonla geçti imiz günlerde bafllad. Organizasyon için Yeflim Tekstil i ziyaret eden TEV yöneticileri, ilk olarak CEO fienol fiankaya ve Üretim Direktörü Mustafa Demiralay la bir araya geldi. Toplant da Kurumsal letiflim Müdürü Dilek Cesur, Yeflim Tekstil in gönüllülük çal flmalar ile ilgili bir bilgilendirme yapt. Sunumun ard ndan da TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt ve Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal de TEV in çal flmalar ile ilgili bilgi vererek Yeflim Sosyal Sorumluluk Kulübü üyelerinin sorular n cevaplad lar. Bozkurt, Yeflim Tekstil de düzenlenen törende, topluma hizmetle an lan merhum fiükrü fiankaya n n ad n e itimle ölümsüzlefltirecek projeye, Yeflim Tekstil le birlikte imza atmaktan büyük mutluluk duydu unu söyledi. Yeflim Tekstil CEO su fienol fiankaya ise Yeflim in Önce nsan felsefesi do rultusunda sosyal sorumluluk çal flmalar na büyük önem verdi ini be- lirterek, bugüne kadar pek çok farkl projede yer ald klar n kaydetti. fiankaya, TEV fiükrü fiankaya E itim Bursu projesine ayr bir önem verdiklerini belirterek, flunlar söyledi: Hayat boyunca e itime ve gençlerin desteklenmesine büyük önem vermifl rahmetli babam n ad n, TEV gibi Türk gençlerinin e itimi için çok de erli projeleri hayata geçirmifl bir sivil toplum örgütüyle birlikte yaflatmaktan gurur duyuyorum de bafllatt m z bu proje kapsam nda yapt m z farkl çal flmalarla fon için ba fl toplad k. E itime destek olmak isteyen herkesi projeye dahil etmek, mutlu gün çiçekleri ile bu projeyi daha fazla kifliye ulaflt rmak istiyoruz. Her çiçek mutlu bir gelecek, E itim için TEV - Yeflim Tekstil El Ele sloganlar yla bafllat lan projeye, baflta Bursa kamuoyu olmak üzere, fiankaya n n ad n ölümsüzlefltirmek isteyen tüm sevenleri ve dostlar kat labilecek. Dü ün, aç l fl, niflan, do um, kutlama, do um günü, y ldönümü, nikah, tebrikler için TEV çicekleri yollanabilecek. Bursa dan ba fl yapmak isteyenlerin TEV Bursa fiubesi ni , Bursa d fl ndan da nolu telefonlar arayarak TEV-fiükrü fiankaya bursuna ba fl yapmak istiyorum demeleri yeterli olacak.

10 18 19 Ö retmenler Günü ba flç larla birlikte kutland TEV Ankara fiube Baflkanl, Geleneksel Ba flç ve Ö retmenler Günü Yeme i düzenledi. 20 Kas m 2009 günü Midas Otel de düzenlenen yeme e, TEV ba flç lar, eski ve yeni bursiyerler, gönüllüler ile çok say da davetli kat ld. TEV Ankara fiube Baflkanl, her y l eski ve yeni bursiyerlerin de kat ld ba flç yeme i düzenledi. lginin yüksek oldu u yemekte, aç l fl konuflmas n yapan TEV Ankara fiube Baflkan Ömer Turna, TEV in ekonomik krize karfl n bu durumdan hiç etkilenmeden büyüdü ünü, ba fllar n önceki y llara göre artarak devam etti ini ve y l sonuna kadar da devam edece ini belirtti. Turna, Mutlu Gün Çiçekleri ile çelenk gelirlerinde de art fl n oldu unu ifade ederek, e itimcilerin ö rencilere yard mlaflman n önemini küçük yaflta kavratmalar n n gelece imiz aç s ndan önemli oldu unu söyledi. TEV Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal ise, TEV in esas sahiplerinin ba flç lar oldu unu, 43 y ld r bu Vak fta çal flt n ve bundan çok mutlu oldu unu, TEV den burs alanlar n çok önemli görevlere geldiklerini ve bunlardan baz lar n n flu anda aram zda bulundu unu belirtti. TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt konuflmas nda, ba fllar n her y l bir önceki y la göre artarak devam etti ini ve TEV olarak bu y l n ilk dokuz ay nda 37 adet ba fl ald klar n söyledi. Bozkurt, TEV in, htiyaç Bursu nun yan nda Üstün Baflar Bursu ile yurt içi ve yurt d fl burslar verdiklerini belirterek, bu flekilde e itimde f rsat ve imkân eflitli i konusunda katk sa lad klar n ifade etti. Ali Tepe Ça dafl E itim ve Sa l k Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Ali Tepe, ülkemizde ifl adamlar n n belli gelirlerin üstündeki kazançlar n kuracaklar vakfa aktarmalar halinde Türkiye de yoksullu un ortadan kalkaca n ve bu konuda herkesin duyarl olmas gerekti ini belirtti. Konuflmalardan sonra TRT tambur sanatç - s Özge Gürbüz ün yönetti i ve Kadri fiarman Korosu nun saz ve ses elemanlar ile TEV çal flanlar ve gönüllülerinden oluflan koro Atatürk ün sevdi i flark lardan bir demet sundu. Yeme e kat lan konuklar flark lara efllik ettiler. Çok keyifli ve nefleli geçen yemek sonunda kat l mc lara, bayra m z n ve Vakf m - z n da rengi olan k rm z ve beyaz karanfil da- t ld. Ba flç lar yemekten çok memnun kald klar n belirterek, bir sonra yap lacak olan yeme i heyecanla beklediklerini söylediler. TEV gönüllüleri kahvalt da bulufltu TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolu nun, TEV yarar na düzenledi i kahvalt l toplant Otel Basri de gerçekleflti. Bal kesirlilerin toplant ya ilgisi görülmeye de erdi. TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolu, TEV in tan t m için kahvalt l toplant düzenledi. 15 Kas m günü Otel Basri de düzenlenen toplant ya ilgi Sayg yla an yoruz! büyük oldu. Toplant ya, Bal kesir de yaflayan kamu yöneticileri, üniversite ö retim üyeleri, ifl adamlar ve sanayicilerin yan s ra Bal kesir de görev yapan doktor, avukat, mühendis gibi çeflitli meslek mensuplar da kat ld. Toplant n n aç l fl konuflmas n TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolu Baflkan Feyza Tuzcuo lu yapt. Tuzcuo lu konuflmas nda TEV in Türkiye nin gelece ini flekillendirecek ö rencilere sahip ç kt n belirterek, Ekonomik krize ra men TEV e ilgi her geçen gün art yor. TEV 43. y l nda güvenli, fleffaf ve güçlü yap s yla yan n zda. Bugüne kadar Bal kesir ilinde 2252 üniversite, 888 meslek lisesi ö rencisi TEV den burs ald. Paylaflt m z ortamlarda TEV çelenklerini ve tafl nmaz mal ba fl nda TEV güvenirli ini tercih edin dedi y l nda ebediyete intikal eden ba flc ve TEV mütevelli heyet üyelerimizi sayg yla an yoruz. Yakt klar fl k, sonsuza kadar Türk gençli inin yolunu ayd nlatacakt r. Vefat eden ba flç lar m z: Cici Tana Çan, Halim fiinasi Yayc, Rükzan Türkan, U. Tar k Demira, Müfide Omay, Naciye Ener, Mustafa S tk Erkek, Fatma Handan Do ruman, Ayhan Ba, Ethem Konçak, Hasibe nci Ulu, Türkan Bakay, Emine Melahat Arolat, Behram Çetin Güç, Sefa Tonaro lu, Ayfle Mübeccel Bersil, Behin Bersil, Servet Pakize Arda, Nezahat Baflar, Korkmaz Baflar. Vefat eden mütevelli heyet üyelerimiz: Haluk Aksu, Sami Erdem, Prof. Dr. Ahmet Büyüktur, Mustafa S tk Erkek, U. Tar k Demira, Sumru lkel.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz r ve yeminlidir.

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program 2000 - Eyübo lu Koleji 2003 - Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar,

Detaylı

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l 22-30 A ustos tarihlerinde Foça/

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET 23 MART 2008 ULE Üç ayda bir yay nlan r. Generated by PDFit.NET Evaluation Ç NDE LER ULE 2 Rektörün Mesaj 3 Ö renci onseyi 4 ampüsten Notlar 8 Ö renci ulüpleri Uluslararas liflkiler ulübü 10 Ö renci ulüpleri

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı