Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır."

Transkript

1 Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

2 Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1926

3 Sayg de er TEV liler, Ülkemiz ve dünya için zorluklarla dolu bir y l daha geride b rakt k. Türk E itim Vakf olarak mutlulu umuz gerek ekonomik gerekse sosyal aç dan güçlüklerle geçen 2009 y l nda TEV için belirlenmifl hedeflere ulaflabilmifl olmam zd r y l nda TEV Ailesine kat lan çok de erli 32 yeni ba flç ve vasiyetçimizle birlikte toplam 842 ba flç ve vasiyetçimiz ile amaçlar m z do rultusunda güçlü ve emin ad mlarla ilerlemekteyiz. Bu y l, TEV ba flç lar ve vasiyetçileri taraf ndan yarat lan kaynaklar geçen y la göre yüzde 152 oran nda art fl göstermifltir. Hay rsever destekçilerimizden ald m z güçle kuruluflumuzdan bugüne kadar yaklafl k yurtiçi ve yurtd fl bursu verilmifltir e itim y - l nda verilen yurtiçi burs say s 8500 e yükseltilmifltir. lk kez 2009 y l nda bafllad m z reklam ve tan t m çal flmalar n n bu y lki baflar lar m zda pay büyüktür. Tan t m faaliyetlerimizin ilk y l nda, RTÜK den ald - m z onay sayesinde ücretsiz olarak yay nlatt m z reklamlar m zla, Türkiye nin en çok reklam veren ilk 100 kuruluflu aras na girdik. Vakf m z n, halk m z nezdinde 43 y ld r sa lad büyük güveni daha da genifl kitlelere duyurman n mutlulu unu yafl yoruz. Amac m z, hedef kitlemiz olan kurumsal ve bireysel ba flç lar ile vasiyetçilere ulaflabilmektir. Çok de erli ba flç lar m z Safiye Ayla Targan ve Zeki Müren an s na bu y l üçüncüsünü düzenledi imiz Zeki Müren-Safiye Ayla Ses Yar flmas baflar ile neticelenmifltir. De erli jüri üyelerinin yapt titiz çal flmalarla Türk musikisine yeni seslerin kazand r ld bu yar flmada hedefimiz, Safiye Ayla ve Zeki Müren in genç nesillere b rakt kültürel mirasa lay k olmak, musikiyi sevdirmek ve bu alanda çal flmalar yapan gençleri teflvik etmektir. Türk E itim Vakf, Türk Gençli i ni bilgi üreten ve kullanan bir konuma getirmek için 43 y ld r inançla çal fl yor. Sizlere 2009 y l nda son kez seslenirken bu y l aram zdan ayr lan de erli Mütevelli Heyet üyelerimiz Haluk Aksu, Sami Erdem, Prof.Dr. Ahmet Büyüktur, Mustafa S tk Erkek, Tar k Demira ve Sumru lkel ile de erli ba flç lar m z Cici Tanaçan, H. fiinasi Yayc, Rükzan Turkan, Müfide Omay, Naciye Ener, F.Handan Do ruman, Ayhan Ba, Ethem Koçak, H. nci Ulu, Türkan Bakay, Melahat Arolat, B.Çetin Güç, Sefa Tonaro lu, A. Mübeccel Bersil, Behin Bersil, S. Pakize Arda, Nezahat Baflar, Korkmaz Baflar rahmet ve sayg yla an yoruz Yine bu y l içinde Mütevelli Heyetimizde aram za yeni kat lan üyelerimiz Eser Ceyhan, Bahattin Öztuncay, Selçuk Karaçay, Demir Fansa, Prof.Dr.Güniz Büyüktur ve Av.Bahad r Erdem e ailemize hofl geldiniz diyoruz. Hep birlikte, her y l bizleri daha da ileriye götürecek yeni hedeflere koflaca m za inan yoruz. Bu vesile ile 2010 y l n n Ülkemize ve Vakf m za huzur, bar fl ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sayg lar m zla, Turgut Bozkurt Genel Müdür

4 içindekiler 8 TEV e itime destek olmaya devam ediyor 10 Safiye Ayla, Zeki Müren Türk Müzi i Ses Yar flmas sonuçland 14 Avusturalya-Türk Ba fl Fonu ndan TEV e anlaml ba fl Bu çorbada tuzumuz olsun istiyoruz 15 TEV in bursiyerleri kahvalt da bulufltu Dr. fiahap Kocatopçu Vakf m z ziyaret etti 16 Emekli maafl yla TEV bursiyerlerine fl k oldu 17 Bir çiçekle iki mutluluk yaflat n 18 Ö retmenler Günü ba flç larla birlikte kutland 19 TEV gönüllüleri kahvalt da bulufltu Sayg yla an yoruz! 20 TEV, 52 ö renciye Üstün Baflar Bursu verdi 22 TEV Yurt D fl Yüksek Lisans (Master s Degree) Burslar 24 Yurt çi htiyaç Burslar bu y l ö renciye verilecek TEV TÖL den haberler 30 TEV TÖL e itim-ö retim y l na bafllad Zaman n ak fl na flahitlik eden bir saat tamircisi: fiule Gürbüz Nam- Di er Aflk sergisi Sak p Sabanc Müzesi nde 36 Hayalimi TEV bursuyla 38 gerçeklefltirdim Hayalleri büyük ama imkanlar k s tl Ankaral bir memur ailenin k z olan pek Öktem Tunca, yaklafl k 10 y ld r Microsoft Türkiye de çal fl yor. TED Ankara Koleji nden sonra ODTÜ flletme Fakültesi ni bitiren Tunca, TEV Bursu ile Amerika Universal Procter da MBI e itimini tamamlad. Tunca halen, Microsoft Türkiye de Yaz l m Gelifltirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevine devam ediyor. Tik tak tik tak Zaman n yavafl yavafl akt n n t n lar d r bu sesler. Kimileri için geçmek bilmeyen bir zaman dilimini, kimileri içinse koflup bir an önce yakalanmas gereken hayat simgeler. Dolmabahçe deki saat atölyesinde, bu seslerle kendisine bir dünya yaratan ve bu dünyada olmaktan da çok mutluk duyan biri yafl yor: fiule Gürbüz. nsanlar kendilerini rahat yaflatacak, mutlu edecek, maddi aç dan külfete sokmayacak 26 bir hayat aray fl içindeler diyen Gürbüz, kendini tüm bunlardan soyutlad dünyas n bizlere açt. < < < < < < < < < < < < Sabanc Üniversitesi Sak p Sabanc Müzesi (SSM), talya Cumhurbaflkan Giorgio Napolitano nun Türkiye ye yapt resmi ziyaret kapsam nda Sabanc Holding in katk lar yla gerçeklefltirilen, Osmanl Döneminde Venedik ve stanbul; Nam- Di er Aflk bafll kl sergiye ev sahipli i yap yor. < < < < < < < < < < < Çengelköy ün çehresi, TEV-Türkan Sedefo lu lkö retim Okulu ile de ifliyor 40 Tüm mal varl n çocuklar n e itimine harcanmas için TEV e ba fllayan Türkan Sedefo lu nun ad, Çengelköy deki TEV-Türkan Sedefo lu lkö retim Okulu sayesinde sonsuza kadar yaflayacak. Vasiyetinde Denize naz r bir arsa bularak ad ma bir okul yapt r n diyen Sedefo lu nun ad n verdi i okul, bo az n eflsiz güzelli inde çocuklara en iyi e itimi vermeye çal fl yor. Okul Müdürü Kevser Olgunçelik, okulda yapt klar çal flmalar bizlerle paylaflt. < < < < < < < < < < < < TEV e olan borcumuzu baflar lar m zla ödeyece imizi düflünüyorum > > > > > > > > > > > TEV Üstün Baflar Bursiyeri Ahmet Onur Önder üniversite e itimini yan dalla birlikte üç y lda bitirdi. Baflar l ö renci Önder, flimdi Londra da London Business School da Masters in Management - Yönetim Uzmanl master yap yor. Gelecekte bir flirketin yöneticisi olmak istedi ini söyleyen Önder, TEV Dergi için sorular m z yan tlad. Alzheimer Vakf, Alzheimer hastalar n n umut fl oluyor Son y llarda yafll lar üzerinde en etkili hastal klardan biri olan Alzheimer, Türkiye de ve dünyada pek çok insan tehdit ediyor. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Geropsikiyatri Bilim Dal Baflkan Türk Alzheimer Vakf Kurucusu ve Baflkan Prof. Dr. Engin Eker, hastal n bafllamas yla birlikte hasta yak nlar n da kayg l ve üzüntülü günlerin bekledi ini belirtiyor. < < < < < < < < < Hayallerimi gerçeklefltirmek için çok çal flt m Baflar lar yla ad ndan söz ettiren milli tenisçimiz Marsel lhan henüz 22 yafl nda. Bu genç yafla 4 kez Türkiye flampiyonlu u, Akdeniz Oyunlar ikincili i, 1 Challenger flampiyonlu u, 5 de Future flampiyonlu u s d ran lhan ayn zamanda US Open da 46 y l sonra ana tabloda yer alan ikinci tenisçimiz de oldu. lhan, profesyonel tenisçi olma hayalini gerçeklefltirmek için çok çal flt n söylüyor dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI mtiyaz Sahibi Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi ktisadi flletmesi ad na Ömer M. Koç Mualim Köy Mevkii P.K Gebze-Kocaeli Sorumlu Müdür Dilek Baran T rnakl Büyükdere Cd. Kocabafl flhan No: 111 Kat: / Gayrettepe / stanbul Yay n Kurulu Ali hsan Yalç n, Turgut Bozkurt, Bahattin Öztuncay, Güsel Bilal, Dilek Baran T rnakl, Günseli Özen Ocako lu Dan flma Kurulu Davut Ökütçü, Ali hsan Yalç n, Abbas Güçlü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl, Av. Muktedir lhan, Bahattin Öztuncay Yaz flleri fiengül Küpücü (TEV), Serpil Kaya, Hande Akkafl Foto raf Savafl Batmaz Görsel Tasar m P nar Gazanfer, Müjgân Ero lu, Murat Helvac Reklam Yeliz Dönmez Bask ve Cilt Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Cad. No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (pbx) Faks: E-posta: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mahzar Ökten Sok. No:1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Bask Tarihi Yönetim Yeri Türk E itim Vakf (TEV) Büyükdere Cad. Kocabafl fl Han No:111 K: Gayrettepe stanbul Tel: Say : 8 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

5 8 9 TEV e itime destek olmaya devam ediyor Türkiye nin önde gelen sivil toplum kuruluflu TEV düzenledi i y l sonu yeme inde kurucular, ba flç lar ve bursiyerleri ile bir araya geldi. Mütevelli Heyeti Baflkan Rona Y rcal ve Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç un ev sahipli inde gerçekleflen yeme e, ifl dünyas ndan da pek çok ünlü isim kat ld. devam edeceklerini hat rlatt. Hay rsever ba flç ve gönüllülerden ald klar güçle bugüne kadar yurtiçinde yaklafl k 175 bin, yurtd fl nda ise bin 246 ö renciye, 2010 ö retim y l için de, yurt içinde 8 bin 500, yurt d fl nda da 97 ö renciye burs verildi ini ifade eden Bozkurt, Vakf n bünyesinde 4 binden fazla burs fonu bulundu una de indi. Turgut Bozkurt her geçen gün daha fazla ö renciye ulaflman n mutlulu unu yaflad klar n dile getirdi. 42 y ld r baflar l fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin e itim ve ö renimleri için çal flan Türk E itim Vakf, Divan Kuruçeflme de y l sonu yeme i düzenledi. TEV Mütevelli Heyeti Baflkan Rona Y rcal, TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, ba flç lar, bursiyerler ve ifl dünyas ndan pek çok davetlinin kat ld gecede vakf n kuruldu undan bu yana gerçeklefltirdi i çal flmalar, 2009 y l faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri aktar ld. Gecede Türk E itim Vakf na destek olan kurum ve kiflilere plaket verilirken 2009 y - l nda vefat eden ba flç ve mütevelli heyeti üyeleri de an ld. Türk E itim Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, aç l fl konuflmas nda duygular n flöyle dile getirdi; TEV in kurumsal baflar lar 42 y ld r titizlikle uygulanan politikalar n ürünüdür. Özellikle bu Vakf n kurucusu 201 hay rsever kendi kimliklerini TEV kimli inin gerisinde tutmufllar, daima TEV in örnek bir kurum olarak Türkiye ye ait olmas için gayret göstermifllerdir. Görev yapan her yönetim taraf ndan titizlikle uygulanan bu politika Türk E itim Vakf n, Türkiye nin E itim Vakf yapm flt r. Türk E itim Vakf Genel Müdürü Turgut Bozkurt da yapt konuflmada Vakf n 842 ba flç ve vasiyetçisi ile hedefleri do rultusunda e itime her geçen gün daha fazla hizmet ettiklerini vurgulad. TEV ba flç lar taraf ndan yarat lan kayna n geçen y la göre yüzde 152 oran nda art fl gösterdi ini dile getiren Bozkurt, bu oran n gelecek y llarda daha da artmas için çal flmalar na h z kesmeden Turgut Bozkurt, Hakan Gönen, Gözde Durkal, Ömer Koç, Mithat Aksüyek Yusuf Azoz, Rona Y rcal Belk s Gülcan, Dr. fiahap Kocatopçu

6 10 11 Safiye Ayla - Zeki Müren Türk Müzi i Ses Yar flmas sonuçland TEV ve TSK Mehmetçik Vakf taraf ndan, ba flç lar Safiye Ayla ve Zeki Müren'in isimlerini yaflatmak ve müzi e yeni isimler kazand rmak amac yla bu y l üçüncüsü düzenlenen "Safiye Ayla - Zeki Müren Türk Müzi i Ses Yar flmas "n n birincileri belli oldu. Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray 'nda gerçekleflen yar flma finalinde bu y l yar flmaya baflvuran 250'nin üzerinde aday n aras ndan seçilen 12 finalist, Lemi Atl, Selahattin P nar, Yesari As m Aksoy, Avni An l ve Selahattin çli gibi önemli bestekarlar n flark lar n seslendirdi. OPET in sponsorlu unda gerçeklefltirilen yar flmada, Safiye Ayla dal nda yar flan Muhammed Emin Ayaz seslendirdi i Rak m Elkutlu nun Demedim hiç ona kimsin isimli eseriyle, Zeki Müren dal nda ise Harun Gürbüz seslendirdi i Prof. Dr. Selahattin çli nin Güneflin batt yerde bir dönülmez ufka gittin isimli eseriyle birinci oldu. Safiye Ayla dal nda Aybige Demir ikinci, Gaye Kayaalp üçüncü olurken Zeki Müren dal nda ise Burcu Göktürk ikinci, Ayfer Sözeri üçüncü oldu. Radyo Alaturka n n tan - Harun Gürbüz M. Emin Ayaz, Adnan nebekçili t m sponsoru oldu u yar flmada birinciler 7 bin TL, ikinciler 5 bin TL, üçüncüler 3 bin TL, dördüncü, beflinci ve alt nc lar ise bin TL ile ödüllendirildi. Prof. Erol Deran n baflkanl n yapt - ve aralar nda Nesrin Sipahi, Serap Mutlu Akbulut, Melihat Gülses, Mehmet Barlas gibi pek çok önemli ismin yer ald jüri, yapt de erlendirmede yar flmac lar n ses güzelli i, yorumu, diksiyonu, üslup ve tavr, seçilen eserin zorluk derecesi ve ses geniflli i gibi kriterleri dikkate ald. Yar flmaya toplam 250 yi aflk n müracaat yap l rken ön jüri taraf ndan yap lan elemelerle yar flmac say s 12 ye indirildi. Gecede finalistler ödüllerini Türk E itim Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Adnan nebekçili, Mehmetçik Vakf Genel Müdürü Salih Gülo lu, eski bakanlardan mren Aykut'un elinden ald. Önceki iki yar flman n finalistlerinden Ayflegül Keskink l ç Yüzgeç, lter Burak Kalay ve Mine Geçili nin de birer flark seslendirdi- i gecede, yar flma destekçileri Prof. Dr. Nevzat Atl, Türk Musikisi Vakf, Kültür Bakanl stanbul Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu fiefi Fatih Salgar, OPET, Radyo Alaturtka ve TRT'ye teflekkür plaketi takdim edildi. Yar flman n kanun sanatç s Prof. Dr. Erol De-

7 12 13 ran baflkanl ndaki jürisinde bestekar Amir Atefl, ses sanatç lar Nesrin Sipahi, Melihat Gülses, Mehmet Güntekin, Serap Mutlu Akbulut, Solmaz Te men, TRT tanbur sanatç s Özgen Gürbüz, Koro fiefi Süheyla Altm fldört, Türk Musikisi Vakf Baflkan Prof. Dr. Erol Belgin, Türk Musikisi Vakf Baflkanvekili Faruk Berksan, Kültür Bakanl stanbul Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu fiefi Fatih Salgar, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzi- i Konservatuvar Ö retim Üyesi Halil brahim Yüksel, gazeteci yazarlar Beflir Ayvazo lu ve Mehmet Barlas yer ald. Türk E itim Vakf Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal; Safiye Ayla ve Zeki Müren in genç nesillere b rakt kültürel mirasa lay k olmak, musikiyi sevdirmek ve bu alanda çal flmalar yapan gençleri teflvik etmek amac y- la ç kt klar bu yolda emin ad mlarla ilerlediklerini ifade etti. Türk E itim Vakf Zeki Müren burs fonundan bugüne kadar 1385 ö renciye, Safiye Ayla burs fonundan ise 816 ö renciye burs verildi ini belirten Bilal, finali halka aç k yap lan yar flmada jürinin titiz de erlendirmesi sonucu Türk musikisine yeni sesler kazand r ld n, dereceye giren genç seslerin Safiye Ayla ve Zeki Müren in izinden giderek Türk musikisine katk sa layacaklar n söyledi. SAF YE AYLA-ZEK MÜREN SES YARIfiMASI JÜR ÜYELER 1. Prof.Erol Deran Jüri Baflkan Süheyla Altm fldört Koro fiefi 3. Nesrin Sipahi Sanatç 4. Serap Mutlu Akbulut Sanatç 5. Melihat Gülses Sanatç 6. Solmaz Te men Sanatç 7. Özgen Gürbüz TRT Tanbur Sanatç s 8. Fatih Salgar stanbul Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu fiefi 9. Mehmet Güntekin stanbul Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu Müdürü 10. Halil brahim Yüksel Ege Üniv. Devlet Türk Müzi i Kons.Ö retim Üyesi 11. Prof.Dr.Erol Belgin Türk Musikisi Vakf Baflkan 12. Ö. Faruk Berksan Türk Musikisi Vakf Baflkan Yard mc s 13. Amir Atefl Üsküdar Musiki Cemiyeti Baflkan 14. Mehmet Barlas Yazar 15. Beflir Ayvazo lu Yazar, Türk Edebiyat Vakf ZEK MÜREN DALI SONUÇLARI 1.Harun Gürbüz (Ege Üniversitesi TMDK mezunu, Haliç Konservatuar Yüksek Lisans ö rencisi) Güneflin batt yerde bir dönülmez ufka gittin Kürdilihicazkar fiark -Prof.Dr. Selahattin çli Güfte: Cans n Erol 2.Burcu Göktürk ( TÜ TMDK Ses E itimi 2.s n f ö rencisi) Ne olur akflamlar gelsen otursan yan bafl ma Kürdilihicazkar fiark -Avni An l 3.Ayfer Sözeri (Hacettepe Üniversitesi Otelcilik bölümü mezunu-engürü Korosu) Ay öperken sular n gö sünü sahilde y kan Hüzzam fiark -fiükrü Tunar 4.Ömer Faruk Özcan (Ege Üniversitesi TMDK mezunu) Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne Kürdilihicazkar fiark -Sadettin Kaynak 5.Deniz Filizmen (Münih LM Universitesi Yak n ve Orta Do u Enstitüsü ö rencisi) Bir yaz ya muru gibi geçiverdi aflk m z Hicaz fiark -Zeki Müren 6.Hande Ayd nl k ( TÜ TMDK Ses E itimi mezunu) Dilflad olacak diye kaç y l avuttu felek Hicaz fiark -Avni An l SAF YE AYLA DALI SONUÇLARI 1.Muhammed Emin Ayaz (Ege Üniversitesi TMDK 3.s n f ö rencisi Demedim hiç ona kimsin Kürdilihicazkar fiark -Rak m Elkutlu 2.Aybige Demir ( TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar ( TÜ TMDK) Çalg Bölümü ve Ses E itimi Bölümü mezunu) Hastay m, yaln z m Hicaz fiark -Lem i Atl 3.Gaye Kayaalp (Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuar mezunu) Bir nevcivans n, fluh-i cihans n Hisarbuselik fiark -Rahmi Bey 4.Buse Mesçi (Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar Ses E itimi bölümü mezunu) Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar Hüzzam fiark - Selahattin P nar 5.Deniz Seltu (Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, 3.s n f, Hacettepe TM Korosu) Bilmem niye bir buseni sen çok görüyorsun Hicaz fiark -Yesari As m Arsoy 6.Serçin Erden Sefer ( TÜ TMDK ve TÜ SB Enstitüsü Y.Lisans mezunu, Müzik Ö retmeni) Ayr l k ümitlerin ötesinde bir flehir Hüzzam fiark -Avni An l

8 14 Avusturalya-Türk Ba fl Fonu ndan TEV e anlaml ba fl Baflar l fakat maddi deste e ihtiyac olan ö rencilere yard m etmek amac yla, Avustralya da, Australian Turkish Scholarship Fund Inc. ad alt nda bir dernek kuruldu. Geçici Kurul da: Muzaffer Orel, Arzu A açayak, Mahmut Olca, Bayram Özen ve Nesrin Genç in görev ald derne e 140 n üzerinde üye kayd yap ld. Dernek üyesi Nesrin Genç, Turkish News Weekly Gazetesi ziyaretinde, k sa ad ATEV olan derne in kurulufl çal flmalar ve faaliyetleriyle ilgili olarak flunlar söyledi: Dayan flmay ve paylafl m seven bir kültürden geliyoruz. Bu güzel ülkede (Avustralya) insanlar m z rahat bir flekilde yaflant lar n sürdürüyorlar, e itim almak isteyen herkese imkanlar sa lanm fl, kimsenin bizim üç befl dolar m za ihtiyac yok. Türkiye de ise durum baflka, bir araya getirece- imiz bir kaç dolarla Türkiye de çok hay rl ifller baflarabilece imize inan yoruz. Bu nedenle ATEV i oluflturduk. Anavatan da, 42 y ld r baflar l bir flekilde hizmet veren ve maddi imkanlardan yoksun gençlerimize yard m elini uzatan TEV ile ifl birli i yaparak Avustralya-Türk Toplumu olarak bizim de bu çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Hay rsever vatandafllar kendi adlar na burs tahsis edebilecekleri gibi, ba fllayacaklar birkaç do- Meslek lisesi seviyesinde üç ö renciye burs vermeye de bafllayan Dernek, çorbada sizin de tuzunuz bulunsun slogan yla bir kampanya düzenledi. Bu kampanyada yap lan ba fllar n tümü, kesintisiz olarak baflar l ö rencilerin e itimi için TEV e ba fllanacak. Bu çorbada tuzumuz olsun istiyoruz Australian Turkish Scholarship Fund Inc. adl derne in geçici kurulunda görev yapan Nesrin Genç, Turkish News Weekly Gazetesi ni ziyaret etti. Ziyarette Nesrin Genç dernekle ilgili sorular yan tlad. larla da kampanyaya ifltirak edebilirler. Her türlü ba fl için olumsuz söylentileri bertaraf etmek amac yla hesap açt klar n belirten Genç, Ba fllar, Westpac Auburn fiubesi no lu hesaba, ba fl yapan kifliler tarafindan yat r lmaktad r. Söz konusu hesapta toplanan ba fllar n tamam TEV e aktar lacakt r dedi. Üyelerimizden ad n n aç klanmas n istemeyen bir hay rsever, A ustos sonu itibar yla üçüncü bir ö renci için burs vermifl olacak diyen Genç konuflmas na flöyle davam etti: Auburn daki baz iflyerlerinde, TEV taraf ndan gönderilen tebrik kartlar n bulabilirsiniz. Bu kartlarla, hem efl, dost ve yak nlar n z özel günlerinde hat rlay p sevindirebilir hem de ATEV e katk da bulunabilirsiniz. Üye say s m z 150 ye yaklaflt. Amac m z sadece, Anavatan m zda maddi imkanlar olmayan, yetenekli evlatlar m za e itim f rsat vererek onlar topluma kazand rmakt r. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin deste ine ihtiyac m z var. E itime Yat r m Gelece e Yat r md r. TEV in bursiyerleri kahvalt da bulufltu TEV Antalya fiubesi taraf ndan düzenlenen kahvalt da, TEV den burs alan yeni ve eski ö renciler ile TEV e destek verenler bir araya geldi. TEV Antalya fiubesi, 24 Kas m tarihinde düzenledi i kahvalt da TEV in burslu ö rencilerini bir araya getirdi. TEV Antalya fiube Baflkan Emin Demirörs kahvalt da yapt konuflmada, gençlere yap lan yat r m n, ülkenin gelece ine yap ld n belirterek, maddi gücü yerinde olan herkesi maddi durumu iyi olmayan gençlere destek olmaya ça rd. TEV den burs alan ö renciler ad na konuflan Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi 4. S n f ö rencisi Ayflegül A rnas da TEV e destek verenlere teflekkür ederek, TEV in karamsarl ve zorluklar aflarak gençlerin önüne sa lam köprüler infla etti ini belirtti. A rnas konuflmas nda flunlar söyledi: Umar m TEV gibi bir bilinç tüm Türkiye yi sarar. Herkes okuma hevesiyle yan p, tutuflur. Ve umuyorum ki, bir gün bu ülke için kalk nmakta olan de il, kalk nm fl ülke desinler ve Atatürk ün istedi i o muas r medeniyetler seviyesine ulaflal m. Dr. fiahap Kocatopçu Vakf m z ziyaret etti Çok de erli büyü ümüz, Vakf m z n kurucular ndan ve ayn zamanda Mütevelli Heyeti Baflkan yard mc m z Dr. fiahap Kocatopçu, 2009 y l n n son günü bizleri yaln z b rakmayarak Vakf m z ziyaret etti. 31 Aral k 2009 günü Türk E itim Vakf na gelerek yeni y l m z kutlayan Kocatopçu, Vak f çal flanlar n baflar l çal flmalar ndan dolay tek tek tebrik ederek, 2010 y l nda daha da baflar l ve verimli bir y l geçirmemizi diledi. Kuruluflumuzdan bugüne bizleri hiçbir zaman yaln z b rakmayan de erli büyü ümüz ile birlikte nice güzel y llar geçirmeyi diliyoruz 15

9 16 Emekli maafl yla TEV bursiyerlerine fl k oldu Adana n n Seyhan ilçesinde yaflayan 90 yafl ndaki e itim gönüllüsü Mükerrem Ökten, dokuz y ld r düzenli olarak emekli maafl n TEV e ba fllayarak, gençlerin gelece ine fl k tutuyor. Öktan, Yapt m yard m n nereye gitti ini biliyorum, okuttu um ö renciler gelip elimi öptüklerinde duydu um mutlulu u tarif bile edemem. Onlar n hepsi benim evlad m oldu diyor. Bir çiçekle iki mutluluk yaflat n Nergis Holding kurucular ndan merhum fiükrü fiankaya n n ad e itimle yaflamaya devam ediyor. Türk E itim Vakf ile ortaklafla yürütülen çal flma kapsam nda fiükrü fiankaya E itim Bursu, mutlu gün çiçekleriyle daha büyük anlam kazan yor y l önce eflini kaybeden ve hiç çocu u olmayan hay rsever Mükerrem Ökten, 500 TL lik emekli maafl n, TEV bursiyerlerine ba fll - yor. Hay rsever Öktan, Yapt m yard m n nereye gitti ini biliyorum, okuttu um ö renciler gelip elimi öptüklerinde duydu um mutlulu u tarif bile edemem. Onlar n hepsi benim evlad m oldu. Hiç çocu um olmad ama flimdi onlarca çocu um var. O ö renciler hayatlar boyunca benim ölümümün ard ndan bir dua gönderseler bana yeter diyor. Ökten; yard m n büyü ü küçü ü olmayaca n, herkesin kendi gelirine göre ayd nl k Türkiye Cumhuriyeti nin gelece i için gençlere yard m eli uzat labilece ini belirterek, flunlar söyledi: En büyük piflmanl m bu yard mlar daha önce bafllatmam fl olmam. Televizyonda TEV yöneticisinin konuflmas na tan k oldum. Binlerce ö rencinin gelece ine fl k tutan bu kuruma yap lacak her katk n n en iyi flekilde yerini bulaca- na kanaat getirince tüm maafl m ba fllamaya bafllad m. Dükkan m n kira geliriyle geçiniyorum. Gözlerim yeterince görmüyor, kulaklar m a r iflitiyor. Bundan sonra daha ne kadar yaflar m bilemem ama büyük bir manevi huzurla ölece imi biliyorum. TEV ile ortaklafla hayata geçirilen fiükrü fiankaya E itim Bursu, Mutlu Gün Çiçekleri ile iki mutluluk birden yaflatacak. Bundan böyle do um günü, evlilik y l dönümü veya çeflitli kutlamalarda TEV kanal yla gönderilen çiçekler için toplanan ba fllar, TEV-fiükrü fiankaya E itim Bursu na aktar larak, daha pek çok gencin gelece ini ayd nlatacak. Geçti imiz y l Yeflim Tekstil Sosyal Sorumluluk Kulübü öncülü ünde hayata geçirilen TEV-fiükrü fiankaya Bursu, her geçen gün daha da gelifliyor. fiimdiye kadar birçok ihtiyaçl ö renciye umut olan burs fonu için büyük ba fllar gerekmiyor. Bursa katk koymak, Mutlu Gün Çiçekleri projesi ile hem daha anlaml hem de daha kolay. fiükrü fiankaya n n vefat n n dördüncü y l nda hayata geçirilen proje, TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Yeflim Tekstil CEO su fienol fiankaya ve her iki kuruluflun yöneticilerinin ve Yeflim Sosyal Sorumluluk Kulübü üyelerinin kat ld bir organizasyonla geçti imiz günlerde bafllad. Organizasyon için Yeflim Tekstil i ziyaret eden TEV yöneticileri, ilk olarak CEO fienol fiankaya ve Üretim Direktörü Mustafa Demiralay la bir araya geldi. Toplant da Kurumsal letiflim Müdürü Dilek Cesur, Yeflim Tekstil in gönüllülük çal flmalar ile ilgili bir bilgilendirme yapt. Sunumun ard ndan da TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt ve Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal de TEV in çal flmalar ile ilgili bilgi vererek Yeflim Sosyal Sorumluluk Kulübü üyelerinin sorular n cevaplad lar. Bozkurt, Yeflim Tekstil de düzenlenen törende, topluma hizmetle an lan merhum fiükrü fiankaya n n ad n e itimle ölümsüzlefltirecek projeye, Yeflim Tekstil le birlikte imza atmaktan büyük mutluluk duydu unu söyledi. Yeflim Tekstil CEO su fienol fiankaya ise Yeflim in Önce nsan felsefesi do rultusunda sosyal sorumluluk çal flmalar na büyük önem verdi ini be- lirterek, bugüne kadar pek çok farkl projede yer ald klar n kaydetti. fiankaya, TEV fiükrü fiankaya E itim Bursu projesine ayr bir önem verdiklerini belirterek, flunlar söyledi: Hayat boyunca e itime ve gençlerin desteklenmesine büyük önem vermifl rahmetli babam n ad n, TEV gibi Türk gençlerinin e itimi için çok de erli projeleri hayata geçirmifl bir sivil toplum örgütüyle birlikte yaflatmaktan gurur duyuyorum de bafllatt m z bu proje kapsam nda yapt m z farkl çal flmalarla fon için ba fl toplad k. E itime destek olmak isteyen herkesi projeye dahil etmek, mutlu gün çiçekleri ile bu projeyi daha fazla kifliye ulaflt rmak istiyoruz. Her çiçek mutlu bir gelecek, E itim için TEV - Yeflim Tekstil El Ele sloganlar yla bafllat lan projeye, baflta Bursa kamuoyu olmak üzere, fiankaya n n ad n ölümsüzlefltirmek isteyen tüm sevenleri ve dostlar kat labilecek. Dü ün, aç l fl, niflan, do um, kutlama, do um günü, y ldönümü, nikah, tebrikler için TEV çicekleri yollanabilecek. Bursa dan ba fl yapmak isteyenlerin TEV Bursa fiubesi ni , Bursa d fl ndan da nolu telefonlar arayarak TEV-fiükrü fiankaya bursuna ba fl yapmak istiyorum demeleri yeterli olacak.

10 18 19 Ö retmenler Günü ba flç larla birlikte kutland TEV Ankara fiube Baflkanl, Geleneksel Ba flç ve Ö retmenler Günü Yeme i düzenledi. 20 Kas m 2009 günü Midas Otel de düzenlenen yeme e, TEV ba flç lar, eski ve yeni bursiyerler, gönüllüler ile çok say da davetli kat ld. TEV Ankara fiube Baflkanl, her y l eski ve yeni bursiyerlerin de kat ld ba flç yeme i düzenledi. lginin yüksek oldu u yemekte, aç l fl konuflmas n yapan TEV Ankara fiube Baflkan Ömer Turna, TEV in ekonomik krize karfl n bu durumdan hiç etkilenmeden büyüdü ünü, ba fllar n önceki y llara göre artarak devam etti ini ve y l sonuna kadar da devam edece ini belirtti. Turna, Mutlu Gün Çiçekleri ile çelenk gelirlerinde de art fl n oldu unu ifade ederek, e itimcilerin ö rencilere yard mlaflman n önemini küçük yaflta kavratmalar n n gelece imiz aç s ndan önemli oldu unu söyledi. TEV Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal ise, TEV in esas sahiplerinin ba flç lar oldu unu, 43 y ld r bu Vak fta çal flt n ve bundan çok mutlu oldu unu, TEV den burs alanlar n çok önemli görevlere geldiklerini ve bunlardan baz lar n n flu anda aram zda bulundu unu belirtti. TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt konuflmas nda, ba fllar n her y l bir önceki y la göre artarak devam etti ini ve TEV olarak bu y l n ilk dokuz ay nda 37 adet ba fl ald klar n söyledi. Bozkurt, TEV in, htiyaç Bursu nun yan nda Üstün Baflar Bursu ile yurt içi ve yurt d fl burslar verdiklerini belirterek, bu flekilde e itimde f rsat ve imkân eflitli i konusunda katk sa lad klar n ifade etti. Ali Tepe Ça dafl E itim ve Sa l k Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Ali Tepe, ülkemizde ifl adamlar n n belli gelirlerin üstündeki kazançlar n kuracaklar vakfa aktarmalar halinde Türkiye de yoksullu un ortadan kalkaca n ve bu konuda herkesin duyarl olmas gerekti ini belirtti. Konuflmalardan sonra TRT tambur sanatç - s Özge Gürbüz ün yönetti i ve Kadri fiarman Korosu nun saz ve ses elemanlar ile TEV çal flanlar ve gönüllülerinden oluflan koro Atatürk ün sevdi i flark lardan bir demet sundu. Yeme e kat lan konuklar flark lara efllik ettiler. Çok keyifli ve nefleli geçen yemek sonunda kat l mc lara, bayra m z n ve Vakf m - z n da rengi olan k rm z ve beyaz karanfil da- t ld. Ba flç lar yemekten çok memnun kald klar n belirterek, bir sonra yap lacak olan yeme i heyecanla beklediklerini söylediler. TEV gönüllüleri kahvalt da bulufltu TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolu nun, TEV yarar na düzenledi i kahvalt l toplant Otel Basri de gerçekleflti. Bal kesirlilerin toplant ya ilgisi görülmeye de erdi. TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolu, TEV in tan t m için kahvalt l toplant düzenledi. 15 Kas m günü Otel Basri de düzenlenen toplant ya ilgi Sayg yla an yoruz! büyük oldu. Toplant ya, Bal kesir de yaflayan kamu yöneticileri, üniversite ö retim üyeleri, ifl adamlar ve sanayicilerin yan s ra Bal kesir de görev yapan doktor, avukat, mühendis gibi çeflitli meslek mensuplar da kat ld. Toplant n n aç l fl konuflmas n TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolu Baflkan Feyza Tuzcuo lu yapt. Tuzcuo lu konuflmas nda TEV in Türkiye nin gelece ini flekillendirecek ö rencilere sahip ç kt n belirterek, Ekonomik krize ra men TEV e ilgi her geçen gün art yor. TEV 43. y l nda güvenli, fleffaf ve güçlü yap s yla yan n zda. Bugüne kadar Bal kesir ilinde 2252 üniversite, 888 meslek lisesi ö rencisi TEV den burs ald. Paylaflt m z ortamlarda TEV çelenklerini ve tafl nmaz mal ba fl nda TEV güvenirli ini tercih edin dedi y l nda ebediyete intikal eden ba flc ve TEV mütevelli heyet üyelerimizi sayg yla an yoruz. Yakt klar fl k, sonsuza kadar Türk gençli inin yolunu ayd nlatacakt r. Vefat eden ba flç lar m z: Cici Tana Çan, Halim fiinasi Yayc, Rükzan Türkan, U. Tar k Demira, Müfide Omay, Naciye Ener, Mustafa S tk Erkek, Fatma Handan Do ruman, Ayhan Ba, Ethem Konçak, Hasibe nci Ulu, Türkan Bakay, Emine Melahat Arolat, Behram Çetin Güç, Sefa Tonaro lu, Ayfle Mübeccel Bersil, Behin Bersil, Servet Pakize Arda, Nezahat Baflar, Korkmaz Baflar. Vefat eden mütevelli heyet üyelerimiz: Haluk Aksu, Sami Erdem, Prof. Dr. Ahmet Büyüktur, Mustafa S tk Erkek, U. Tar k Demira, Sumru lkel.

11 20 TEV, 52 ö renciye Üstün Baflar Bursu verdi TEV, Türkiye de ilk defa gelece in liderlerinin desteklenmesi amac yla 40. kurulufl y l olan 2007 y l ndan itibaren Üstün Baflar Burslar vermeye bafllad ö retim y l nda 40, ö retim y l nda 52, ö retim y l nda da 52 üniversite ö rencisine Üstün Baflar Bursu verildi. Üstün Baflar Bursu na, ÖSS de Eflit A rl k 2 (EA2), Say sal 2 (SAY2) ve Sözel 2 (SÖZ2) puan türlerine göre ilk 2000 e giren, Mühendislik-Mimarl k, Sa l k Bilimleri, dari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler Hukuk ve Müzik alanlar nda ö renim görmeye hak kazanan ö renciler baflvuru yapabiliyor. Bu amaçla ÖSYM den EA2, SAY2 ve SÖZ2 puan türlerine göre ilk 2000 e giren ö rencilerin isim listesi istenerek, her üç daldan toplam 6000 e yak n ö renciye Üstün Baflar Burslar hakk nda bilgi mektubu gönderildi. Üstün Baflar Burslar için TEV e, 2250 aday baflvuru dosyas n ulaflt rd. Bu dosyalar ÖSS puanlar na ve diploma notlar na göre s ralamaya tabi tutularak 565 ö renci (ESSAY) kompozisyon s nav na davet edildi. Bu s navda adaylar verilen konuyla ilgili görüfllerini içeren kompozisyonlar n yazd lar. Kompozisyonlar, iki ö retim üyesi taraf ndan okunarak puanland r ld. Adaylar, kompozisyon puanlar n n yüzde 50 si, ÖSS puanlar n n yüzde 25 i, diploma notlar n n yüzde 25 ini alarak tekrar puan s ralamas na tabi tutuldu. Yap lan de erlendirmeye göre 160 ö renci mülakata davet edildi. stanbul da üç gün, Ankara da bir gün süreyle ö retim üyelerinden oluflan jüri taraf ndan, adaylar liderlik vas flar aç s ndan de erlendirildi. Jürinin puanlama sonucuna göre 42 ö renci Üstün Baflar Bursu nu almaya hak kazand. TEV Yönetim Kurulu nun alm fl oldu u karar gere i, okulumuz TEV - TÖL den de, ÖSS de ilk 2000 e giren 8 ö renciye Vakf m z, Üstün Baflar Bursu tahsis etti. Müzik alan nda da 2 aday, yine konusunda uzman ö retim üyeleri huzurunda gerçeklefltirdikleri dinleti program sonucunda Üstün Baflar Bursu nu almaya lay k görüldü. Böylece ö retim y l nda toplam 52 ö renci TEV Üstün Baflar Bursu nu almaya hak kazand. TEV Üstün Baflar Bursunu alacak ö rencilerden 11 i ÖSS s nav nda ilk 100, 26 s ilk 500, 7 si ilk 1000, 6 s ilk 2000 içerisinde. Sanat alan n- da e itim almak isteyen iki bursiyer ise özel yetenek s nav ile üniversiteyi kazand. Bursiyerlerimizin 11 i Ankara da, 41 i stanbul da ö renim görüyor. Ö renciler ailelerinin bulunduklar illere göre Türkiye nin 23 ilinden, nüfuslar n n olduklar ile göre 29 ilden geldiler. Bursiyerlerin 25 i k z, 27 si de erkek ö renci. Bursiyerlerin 2 si Ankara, 4 ü Bilkent, 20 si Bo aziçi, 4 ü Galatasaray, 4 ü Hacettepe, 1 i TÜ, 3 ü stanbul, 5 i Koç, 2 si Mimar Sinan, 1 i ODTÜ, 6 s Sabanc Üniversitesi nde e itim görüyor. Alanlar na göre ise 18 i Mühendislik, 16 s dari Bilimler, 7 si Sa l k Bilimleri, 6 s Hukuk, 2 si Sosyal Bilimler, 2 si Müzik, 1 i Temel Bilimler de ö renim görüyor. Bu bursa hak kazanan ö rencilerin her birine ö retim y l nda toplam TL burs ödemesi yap lacak. Baflar l olduklar takdirde burslar master, doktora e itimlerinde de devam ettirilecek. Bu gençlerin en iyi flekilde yetiflmesi için çeflitli etkinlikler düzenleneniyor. Ö rencilerin her birine kendilerine rehberlik ve dan flmanl k yapmak üzere ifl dünyas ndaki TEV Ailesi üyelerinden birer mentor (koç) atand. Daha önceki y llarda oldu u gibi konferanslar/seminerler düzenlenerek, konusunda uzman kiflilerden çeflitli konularda e itim almalar sa lan yor. SIRA NO 1 ADI ÜLBER ONUR 2 ÖZLEM AKKURT 3 BERRAK ALKOÇO LU 4 D LAY HAZAL AYHAN 5 BURAK ANIL BULUT 6 ÇAKIL SU C VELEK 7 U UR ÇALIfiKAN 8 SERDAR ÇEPN LER 9 ECE GÖZDE DEM RC 10 BERKAY DERTS Z 11 UMUTCAN DUMAN 12 BAfiAK DURUKAN 13 G ZEM DUYU 14 ÖZNUR EGE 15 SAL H EK Z 16 HAfi M EKMEL ERCAN 17 BEHZAT SAM ERGUN 18 EK N ERSANLI 19 F RDEVS EV Ö RET M YILINDA TEV ÜSTÜN BAfiARI BURSUNA HAK KAZANANLAR L STES SOYADI AKIN 20 BÜfiRA GÖKER YAS N HACER GÖZDE ÇA ATAY SILA MET N GÖKHAN ÜM T GÜCTEK N GÜL GÜLEÇ GÜND LER GÜNEY NAN ÜN VERS TE MÜHEND SL K FAK. ELEKTR -ELEKTRON K MÜH. KOÇ ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAK. ULUSLAR ARASI L fi. ( NG.) KT SAD VE DAR B L. FAK. filetme BÖL. SABANCI ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES MÜHEND SL K VE DO A B L.PROG. KOÇ ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES K MYA MÜH. GALATASARAY ÜN VERS TES HUKUK FAKÜLTES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES TÜRK D L VE EDEB YATI MÜHEND SL K FAKÜLTES ELEKTR K-ELEKTRON K MÜH. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES PS KOLOJ STANBUL ÜN VERS TES STANBUL TIP FAKÜLTES ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES MÜH.FAK.ELEK.ELEKTRON.MÜH. B LKENT ÜN VERS TES filetme FAKÜLTES filetme ANKARA ÜN VERS TES HUKUK FAKÜLTES HACETTEPE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES ( NG.) SABANCI ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES MÜHEND SL K VE DO A B L.PROG. B LKENT ÜN VERS TES FEN FAKÜLTES F Z K BL. KOÇ ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES ENDÜSTR MÜH. KT SAD VE DAR B L. FAK. KT SAT BÖL. KT SAD VE DAR B L. FAK. S Y. B L. VE ULUS. L fik LER HACETTEPE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES ( NG.) STANBUL ÜN VERS TES CERRAHPAfiA TIP FAKÜLTES ( NG.) HACETTEPE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES ( NG.) B LKENT ÜN VERS TES MÜH. FAK. ELEK.ELEKTRON.MÜH. M MAR S NAN ÜN VERS TES DEVLET KONSERVATUVARI KEMAN SANAT DALI MÜHEND SL K FAKÜLTES ELEKTR K ELEKTRON K MÜH. MÜHEND SL K FAKÜLTES ELEKTR K ELEKTRON K MÜH. SIRA NO ADI SOYADI ÜN VERS TE HANDAN ECE CEL L REF K SAL H ÜLKÜ PEL N ECE ÖZGECAN MERT AL CAN YASEM N BER L TOLGA AL RIZA ASLIHAN TU ÇE SEMUH SERKAN NERG Z BURCU AL ERD REM OZAN MUSTAFA ABDULLAH TARIK AL C HANSIN YA MUR KARAYEL KAYA KEÇO LU KELEfiO LU KESK N KORKMAZ KÖKSAL L CEO LU ONUfi ÖNDER ÖZTÜRK SANCAR SAYGILI SER N S NANO LU SÜLÜN fiah N TEPEKULE TU MANER TÜMER ÜNLÜ YEfi LYURT YILDIRIM YILDIZ YILDIZ YILMAZ KT SAD VE DAR B L. FAK. filetme BÖL. M MAR S NAN ÜN VERS TES DEVLET KONSERVATUVARI G TAR SANAT DALI SABANCI ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L. FAK. EKON.-YÖN. B L. PROG. KOÇ ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L. FAK. EKONOM MÜHEND SL K FAKÜLTES ENDÜSTR MÜH. GALATASARAY ÜN VERS TES HUKUK FAKÜLTES KT SAD VE DAR B L.FAK. S Y. B L. VE ULUS. L fik LER MÜHEND SL K FAKÜLTES ELEKTR K-ELEKTRON K MÜH. MÜHEND SL K FAK. ELEKTR K-ELEKTRON K MÜH. GALATASARAY ÜN VERS TES HUKUK FAKÜLTES SABANCI ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L. FAK. EKON.-YÖN. B L. PROG. SABANCI ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAK. MÜHEND SL K VE DO A B L. PROG. KT SAD VE DAR B L. FAK. S Y. B L. VE ULUS. L fik LER KOÇ ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAK. EKONOM KT SAD VE DAR B L. FAK. S Y. B L. VE ULUS. L fik LER SABANCI ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES MÜH. VE DO A B L. PROG. STANBUL TEKN K ÜN VERS TES ELEKTR K-ELEKTRON K FAK. ELEKTRON K MÜH. MÜHEND SL K FAKÜLTES ELEKTR K-ELEKTRON K MÜH. KT SAD VE DAR B L. FAK. filetme BÖL. B LKENT ÜN VERS TES HUKUK FAKÜLTES (Destek Burslu) STANBUL ÜN VERS TES STANBUL TIP FAKÜLTES MÜHEND SL K FAKÜLTES ENDÜSTR MÜH. HACETTEPE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES ( NG.) KT SAD VE DAR B L. FAK. S Y. B L. VE ULUS. L fik LER ANKARA ÜN VERS TES HUKUK FAKÜLTES GALATASARAY ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAK. ULUSLAR ARASI L fik LER

12 22 23 TEV Yurt D fl Yüksek Lisans Burslar TEV ülkemizin ihtiyaç duydu u üst düzey yönetici ve mesle inde uzman kifliler ile ülkemizin yetiflmifl insan gücü kayna n zenginlefltirmek için 1969 y l ndan beri yurt d fl nda yüksek lisans (Master s Degree), t p alan nda da üst ihtisas ve araflt rma çal flmalar için burslar veriyor. Bugüne kadar gence yurt d fl nda e itim imkan sa land ö retim y l için yurt d fl burslar m z 9 Ekim 9 Kas m 2009 tarihleri aras nda Türkiye genelinde Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Vatan gazetelerinde ikifler kez yay nland. Web sitemizde de yay nlanan ilan m z ilgili fakültelere duyurular fleklinde gönderildi. Adaylar gerekli bilgi ve belgeleri ya da TEV den alabilirler. TEV-British Chevening ngiltere müflterek burslar m z n müracaatlar 25 Kas m 2009 da tamamland ve 176 uygun aday n dosyas elimize ulaflt. TEV kaynaklar ndan ABD ve Bat Avrupa ülkelerinde ayr ca TEV-Garring Vakf burs fonundan Danimarka da verece imiz burslar n baflvurular 11 Aral k 2009 tarihinde sona erdi. ABD ve Bat Avrupa ülkeleri için 37, Danimarka burslar m z için 6 uygun adaydan dosya geldi. TEV-TAT Konserve, TEV-TOFAfi ve TEV Fransa Büyükelçili i burs müracaatlar 29, TEV-DAAD müflterek Almanya burslar m z n müracaatlar ise 31 Mart 2010 tarihine kadar devam edecek. TEV Yurt D fl T p Burslar TEV, Türk t bb n n seviyesinin yükseltilmesine katk da bulunmak üzere, ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamal alanlarda 1996 y l ndan bu yana 56 genç t p doktoruna yurt d fl nda burs verdi ve bu faaliyetine ö retim y l içinde de afla daki kapsamlarda devam edecek. Bu amaçla: Merhum Dr. Orhan Birman ad na, vasiyeti gere i, ABD de ve Bat Avrupa ülkelerinde, afla da belirtilen konularda, belirli bir projeyi uygulamak veya üst ihtisas kapsam nda bilgi, görgü ve uygulamas n gelifltirmek ve döndü ünde birikimini, gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak uzman t p doktorlar na burs verilecek. Detayl bilgi ve belgelere ulaflmak için ( adresi kullun labilir. Müflterek burs verilen uluslararas kurulufllar TEV-British Chevening ngiltere Burslar m z; Mühendislik, Ekonomi ve Sosyal alanlar kaps yor. Ö renim süresi 1 y ld r. TEV-DAAD (Alman Akademik De iflim Servisi) Almanya Burslar m z; Mühendislik, Ekonomi, flletme ve Sosyal alanlar kaps - yor. Ö renim dili Almanca, ngilizcedir. Ö renim süresi 1-2 y l aras nda de iflebiliyor. TEV-Fransa Büyükelçili i Fransa Burslar m z, Mühendislik, Ekonomi, flletme, Sosyal ve Güzel Sanatlar (Müzik) alanlar n kaps yor. Fransa da ö renim dili Frans zca ve ngilizcedir. Ö renim süresi genelde 1 y ld r ancak baz bölümler 2 y la kadar sürebiliyor. TEV-Garring Vakf Danimarka Burslar - m z, Danimarka Teknik Üniversitesi nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleflme, Deniz ve K y, Petrol, Rüzgar Enerjisi Mühendislikleri ile Biyoteknoloji alanlar n kaps yor. Ö renim dili ngilizce ve süresi 2 y ld r. Burs verilecek alanlar 1. Acil T p, 2. Halk Sa l, Epidemiyoloji, Sa l k Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Dan flmanl, (Health Care Information Technology) 3. Kardiovasküler Hastal klar n Tedavisinde Stem Cell Uygulamas, 4. Neuorodegeneratif Hastal klar, 5. Moleküler T p, Genetik, Patoloji 6. Pediatrik Enfeksiyon Hastal klar, 7. Yo un Bak m, Pediatrik, Yetiflkin- ç Hastal klar ve Anesteziyoloji uzmanlar na aç kt r. 8. Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology), Farmakoloji, ç Hastal klar ve Pediatri Uzmanlar na aç kt r. Merhume Z. Zehra-Merhum Karl Johannes Garring ailesinin vasiyetleri gere i, Danimarka da; A r Klini i, Acil T p, Travmatoloji, Anestezi bilimi dallar nda kurumun destekledi i, baflar l uzman t p doktorlar na burs verilecek. Kardiyo Vasküler Cerrahi Staj : Prof. Dr. Mehmet Öz burs fonundan ABD de Prof. Dr. Öz ün yan nda Kalp-Damar Cerrahisi nde staj yapacak bir uzman t p doktoruna burs verilecek. lgilenen fakülte ve e itim hastanelerinin adaylar n n, TEV Yurt D fl T p Burs Esaslar na uygun olarak haz rlanm fl dosyalar n, 19 Mart 2010 tarihine kadar, TEV e ulaflt rmalar gerekiyor. Ülkeler ve Alanlar flletme ve Ekonomi Mühendislik Sosyal B limler Güzel Sanatlar T p Toplam Master burslar m z için adaylarda aranan nitelikler T.C. vatandafl olmak ve 30 yafl ndan büyük olmamak. Türkiye s n rlar içinde e itim veren Fakülte veya Yüksekokullar n son s n flar nda yukar da belirtilen dallarda ö renim görmek veya mezun olmak. ( flletme Yönetimi dal na sadece mezunlar aday olabilir.) Yüksek ö renim süresince 4 lük sistemde en az 3, 100 lük sistemde de erlendiriliyorsa en az 75 not ortalamas na sahip olmak. (Türkiye deki üniversitelerin I. ö reniminde ö renim görenler müracaat edebilir.) Master program n n gerektirdi i yabanc dili, ö renimini sürdürebilecek düzeyde bilmek. Bu ö renimi ailenin gelir ve imkanlar ile yapamayacak durumda olmak. Üniversite ya da yüksek lisans ö renimini kendi veya herhangi bir kurulufl hesab na yurt d fl nda yapanlarla, yurt d fl nda ö renimlerine yeni bafllayanlar n müracaatlar kabul edilmez. HALEN Ö REN M DEVAM EDEN BURS YERLER N ÜYELER N ÜLKELERE VE BÖLÜMLERE GÖRE DA ILIMI TEV A.B.D TEV ng. TEV Alm. TEV Holl. TEV sviç. TEV Rusya TEV B.C. ngiltere TEV DAAD Almanya TEV FB Fransa TEV FIAT talya TEV GV Dan TOP

13 24 TEV dostlar ndan mesajlar 25 Yurt çi htiyaç Burslar bu y l ö renciye verilecek Bugüne kadar yurt içinde burs veren TEV, ö retim y l nda da ö renciye burs verecek. Bursiyerlerin 2550 sini Meslek Lisesi, 680 ini meslek yüksek okulu, 425 ini yüksek okul, 4626 s n fakülte, 85 ini master ve doktora, 134 ünü ise üstün baflar bursiyeri oluflturuyor. TÜRK E T M VAKFI Say n Turgut Bozkurt Genel Müdür stanbul, 09 Kas m 2009 Say n Bozkurt, Ailemizin ulu ç narlar n, babam z Yusuf Ziya Demir ile anam z Fatma Demir i bir gün içinde Allah n sonsuz rahmetine u urlad k. Elbette ki her fani için ölüm kaç n lmaz. Ancak; sizlerin de çok iyi bildi i gibi köz düfltü ü yeri yak yor ve flairin de dedi- i gibi Her ölüm biraz erken. Yaflamlar ve altm fl y ll k evlilikleri boyunca bizlere imanla yaflamay, insanl a faydal olmay, ailenin ulvi de erlerine sahip ç kmay, milletine ve vatan na yürekten ba l kalmay ; bu ülke için üretmenin ve paylaflman n kutsall n ö reten ana-babam z n yoklu una al flmaya çabal yoruz. Bizler bu duygular yaflarken ac m za ortak olman z ailemizin sabr n ve tevekkülünü art rm flt r. Bu kadirflinasl n z ve ac m z paylaflma nezaketinizi daima an msayaca z. Bu vesile ile ailem ad na flükranlar m ve sayg lar m sunar m. SAYIN TEV GENEL MÜDÜRLÜ Ü, 21 Ekim Çok De erli ve Sevgili Babam z, Ailemizin Ulu Ç nar Ali Karadeniz i, 05 Ekim 2009 Pazartesi günü kaybetmemiz dolay s ile bulunmufl oldu unuz taziye dilekleri nedeniyle flükran borçluyum. Kader ne mutlu ki bize sevinçleri oldu u gibi, ac lar da paylaflt r yor. Yüce Allah sizlerin de kaybettiklerinize Rahmet, size ve sevdiklerinize sa l kl nice ömürler versin. Ömer Karadeniz Mete Plastik A.fi. Türkiye Boks Fed. Yön. Krl. Üyesi Demir Ailesi ad na Dr. Nevzat Demir TEV ihtiyaç burslar ndan yararlanmak isteyen ö renciler 1-31 Ekim tarihleri aras nda web adresinden form doldurup, ç kt lar n ö retim kurumlar na teslim ederek, baflvurular n yapt lar. Ö retim kurumlar n n oluflturdu u, TEV den de bir temsilcinin kat ld burs komisyonlar, bursiyerleri bildirilen flartlar do rultusunda seçtiler. Ö retim kurumlar nca seçilenlerin yan s ra her y l, engellilere, yetifltirme yurdunda bar narak yüksek ö renim yapmaya hak kazanan ö rencilere ve do al afetlerde zarar gören ailelerin ö renim gören çocuklar na da burs vermeye devam ediliyor. TEV, burs miktarlar n her ö retim y l bafl nda enflasyon ve bütçe koflullar n gözönünde tutarak artt r yor. Yönetim Kurulu nun alm fl oldu u karar do rultusunda burs miktarlar ö retim y l nda, Ekim-Haziran aylar aras nda Meslek Liseleri için 120 TL, yüksek ö retim için 290 TL, master için 600 TL, doktora için 900 TL na yükseltildi. Üstün Baflar Bursiyerlerine ise Ekim ve fiubat aylar nda TL, di er aylarda 900 TL ödeme yap lacak. TEV bursiyerlerini baflar ya teflvik etmek için baflar ödülleri de veriliyor. Bugüne kadar bursiyer ödül almaya hak kazand. Sadece ö retim y l sonundaki baflar durumlar na göre bursiyer ödül ald. Say n Turgut Bozkurt, A abeyim Merhum Muzaffer Aksoy un, Pazar günü vefat nedeniyle duydu umuz ac y paylaflman zdan dolay flahs m ve ailem ad na sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Sayg lar mla, Mustafa Aksoy Aksoy Group Yönetim Kurulu Baflkan

14 26 portre portre 27 Tik tak tik tak Zaman n yavafl yavafl akt n n t n lar d r bu sesler. Kimileri için geçmek bilmeyen bir zaman dilimini, kimileri içinse koflup bir an önce yakalanmas gereken hayat simgeler. Dolmabahçe deki saat atölyesinde, bu seslerle kendisine bir dünya yaratan ve bu dünyada olmaktan da çok mutluk duyan biri yafl yor: fiule Gürbüz. nsanlar kendilerini rahat yaflatacak, mutlu edecek, maddi aç dan külfete sokmayacak bir hayat aray fl içindeler diyen Gürbüz, kendini tüm bunlardan soyutlad dünyas n bizlere açt. Zaman n ak fl na flahitlik eden bir saat tamircisi: fiule Gürbüz Saat tamircili ine olan ilginiz nas l bafllad? Benimkisi ilgiden ziyade bir hayat oluflturma çabas n n ortaya ç kard - bir yolculuktu. Ben felsefe üzerine e itim ald m, araflt rmalar yap yordum. Ama kendimle bafl bafla, kapal bir yerde çal flabilmek yap ma daha uygundu. Saat üzerine araflt rma yapmak için Dolmabahçe Saray na geldi imde, saatlerin çal flamaz durumda oldu unu gördüm. Saraylar bünyesinde so uk demirden döflemeye, marangozhaneden oymaya kadar birçok atölye vard ama saat atölyesi yoktu. Ben de Acaba saat atölyesi kurulsa, ben de iflin ucundan tutabilsem diye bir hayale kap ld m. Bu hayalimi paylaflt ktan sonra Ankara ya gittim ve oradaki saat ustalar beni yetifltirdi. Daha sonra da göreve bafllad m. Saat tamircili i yapan kad nlara rastlamak oldukça zor. Bu meslek, insanlar taraf ndan tercih edilmiyor mu? Saraydaki saatler dünya mekanik saatlerinin en komplike olanlar. Bu ifl tükenmeye yüz tutmufl bir meslek. Çünkü, çok a r bir çilesi var. Kimse art k saat ustas yetifltirmeye zaman harcamak istemiyor. Ustal ktan alaca paran n çok daha fazlas n direkt sabit bir parçadan fiyat söyleyerek almay ve çok k sa zamanda bu ifllemi yapabilmeyi tercih ediyor. Dünyada art k Bir fleyi tekrar tekrar kullanal m, tamir edelim, kullan - l r hale getirelim anlay fl tükendi. Bu iflte usta olanlar n say s zaman içerisinde azalmaya bafllad. Biraz da sizi yetifltiren Recep Usta dan bahsedebilir misiniz? Recep Usta y ll k bir saatçi. Çok usta yetifltirmifl ama onun yetifltirdi i saatçiler, hayat gailesiyle, iflin kültürel boyutunu kucaklayamamak gibi sebeplerle, piyasaya yönelik ifller yapmaya bafllam fllar. Recep Usta n n yapt ifli hem kültürel hem de sanatsal boyutuyla tafl yabilen kimse yok. Bunu tafl yabilmek için çok baflka fleylerle de donanm fl olmak gerekiyor. Herkes Usta olay m, herkes yan mda önümü iliklesin, çok para kazan y m diyor. Benimse böyle bir amac m yok. Bunu tafl yabilmek için çok kalender olmak, paray pulu önemsememek, hatta insan olarak önemsenmemeyi de göze almak gerekiyor. Bu da farkl bir maya. Dolay s yla Recep Usta n n flimdiye kadar yetifltirdi i insanlar, onun bast yerlere basabilecek kudrette insanlar olamam fllar. Peki sizin bu ifle talip oldu unuzu ö rendi inde nas l bir tepki verdi? Ustam benim bu ifle talip oldu umu görünce k sa sürede birbirimizi anlad k, tan d k. Yad rgamad, ancak ifli gö üsleyip gö üsleyemeyece ime dair tedirginlik duydu. Ama sarayda olaca m, yaln z çal flaca m ö rendi i ve baflkalar n n beni bu konuda rahat b rakaca n hissetti- inde beni yetifltirmek için elinden geleni yapt. O yüzden onunla hep önemli bir iliflki içinde olduk.

15 28 portre portre 29 Felsefe üzerine e itim ald n z. Bu mesle i yaparken zorluk çekti iniz zamanlar oldu mu? Haftada bir gün Dolmabahçe ye, haftada bir gün ise ustam n yan na giderek saat mekani ini biraz ö renmeye bafllad m. kinci y l n sonunda burada bir atölye kuruldu. Dört y l atölyeye gidip geldim. Tabii bu arada ustam da hiç elini benden çekmedi. Zaman içerisinde bu ifli kavramaya bafllad m. 12 y ld r saatlerle olan serüvenim devam ediyor. Dolmabahçe nin d - fl nda Topkap ya da haftan n iki günü gidiyor ve oradaki saatleri de tamir ediyorum. Bu saatlerin aras na girdi inizde nas l bir dünya buldunuz? Bu dünya size neler katt? Tabiî ki çok fleyler katt. Saat tamircili i, biraz içe dönük bir alan. D fla dönük, hareketli insanlar n yapabilece i bir meslek de il. Çünkü 3-4 saat bir objeye ba l olarak çal flman z gerekiyor. Saat tamircili i, sükûnet isteyen, yaln zl ktan hofllanan bir meslek. Mekanik objeye yatk n olup bir kenara çekilemiyorsunuz. Her zaman periyodik bak mlar ve aksi giden fleyler var. Yani bir ifli yap p kenara çekilemiyorsunuz. Hep elinizin saatlerin üstünde olmas gerekiyor. Yapt m mesle in mistik bir yap s var, uzun saatler yaln z kalmay göze almal s n z. Ben bunlar bir güzellik olarak anlat yorum. Bir baflkas bunu ç ld rt c bir fley olarak da görebilir. Her fley tad n, mayas n bulmakla ilgili Saat tamircili inin karmafl k ve zor bir meslek oldu unu söyleyebilir miyiz? Ö renmekte çok s k nt çektim. Mekani i anlaman z gerekiyor. Her eserde farkl konsüksiyonlarla ve hep yeni bir fleyle karfl laflman n verdi i güçlükler var. 18 inci ya da 19 uncu yüzy ldan kalma saatler var. Mekani i çok kar fl k olan bilyeli saatlerle karfl laflabiliyoruz. Ayr ca hidrometreleri, termometreleri bulunan saatler var ve bunlar efl zamanl çal fl yor. Yap lar birbirinin çok içine girebiliyor. Bunlarla bafl etmek çok zor ve çe- tin olabiliyor. Bu yüzden kendinizi tamamen iflinize vermeniz gerekiyor. Ama ben bu yolculukta yaln z de ilim, bana bunu anlatan, ö reten merhametli bir el var. Bu dünyaya ad m n z att n zda hayattan farkl bir tat almaya bafll yorsunuz. Hayat n z n size getirdi i zorluklar karfl s nda sükûnetini korumaya, geri çekilmemeye ve zorluklar n üstesinden gelmeye bafll yorsunuz. nsanlarla u raflmak, baflkalar yla didiflmek, kofluflturmak, baflkalar n n karfl s nda e ilip bükülmek, kaptan kaba, flekilden flekle girmek bana zor geliyor. Ama bu atölyede yorulmak, bunalmak çok da zor gelmiyor. Yurt d fl nda da böyle atölyeler var m? Onlarla iletiflim içerisinde misiniz? Bizdeki kadar genifl atölye yok. Beni zaman zaman ziyaret etmeye gelenler oluyor. Bat da her fley kurumlaflm fl. Bizdeki gibi saatin bütününü tamir eden atölyeler yok. Onlarda zembere i, kadranlar, kadran süslemelerini, akrep, yelkovan ayr bir ifl kolu yap yor. Döküntüleri, daha ince mekanikleri ya da daha kaba mekanikleri yapanlar daha sonra bir atölyede birleflirler. Bütününü yapan çok az insan ç k yor, çünkü her fley çok zaman al yor. Her iflte ayn hüneri gösterebilmek kolay de il. Orada herkes iflini mükemmel olarak yap yor ve bu ifller ayn yerde birlefliyor. Saatte de ayn durum söz konusu. Biz ise ifli bafltan sonuna kadar yap - yoruz. O yüzden çok anlafl l r, kavran r, takdir edilir bir fley de il. Biz de çok fazla anlatma gayretinde de iliz. Çünkü y lg nl a düflüren bir yoruculu u var. Bursiyerlerimize meslekle ilgili, sevdi iniz ifli yapmakla ilgili neler söylemek istersiniz? Müstesna iflleri, müstesna insanlar yapar. Her fleyin yükü, her fleyin zorluklar var. Bunlar kald racak insanda karakter yap s yoksa tavsiyeler ifle yaram yor. nsanlar n ço u standart fleylere talipler ve bu standart fleylerle mutlu olabiliyorlar. Ben yapt m iflten, atölyemden, üstlendi im görevden çok gurur duyuyorum ama bana bak p da imrenen insan say s çok az Herkes Bu kadar okudun, neden bu ifli yap yorsun? diyor. Benim bu ifli neden yapt m dahi anlam yorlar. Dolay s yla benim tavsiye edebilece- im tek fley, kendileri gibi olmalar. Zaten olabilecekleri baflka da bir fley yok. nsanlar yapt klar iflten, oturduklar evden, yaflad klar iliflkilerden k - sacas hayatlar ndan mutlu de iller. Onlara en k ymetli fleyi bile verseniz kald r p atarlar. Kötü fleyler tükenmedi i gibi güzel fleyler de tükenmiyor, ince bir damar olarak devam ediyor. Herkes kendi yolunu buluyor. Peki insanlar nas l bir yolu tercih ediyor? Benim gibi ne oldu unu, neresi için yetiflti ini bilmeyen ama yolu buraya düflecek, buras için haz rlanan insanlar da vard r, bir gün gelir buray bulurlar. nsanlar kendilerini rahat yaflatacak, mutlu edecek, maddi aç dan külfete sokmayacak bir hayat aray fl içindeler. nsanlar, mutlu olmad klar bir hayat yafl yorlar, yapt klar hiçbirfleyden zevk alm yorlar. Biz, d flar dan bak ld nda parlak görünmüyoruz ama içte farkl bir huzurumuz ve mutlulu umuz var. Herkes, herkese ak l veriyor ancak ak l çok k ymetli bir fley. Herkes, lay k oldu u, yaflayabilece- i yeri, öyle ya da böyle bulabiliyor. Oran n sahibi ise kal c oluyor, de- ilse daldan dala konuyor. Önemli olan, lay k olunan, ihtiyaç duyulan yere gelebilmeleri. Zengin hep daha zengin olmaya, güzelse hep daha güzel olmaya çal fl yor. Ben ngiltere de okudum. Kültür kurumlar daha iyi e itim görmüfl insanlara muhtaç. Birilerinin daha az paraya, daha p r lt s z hayata talip olup bu kurumlara de er katmalar gerekiyor. Ancak toplum bu flekilde kalk n r.

16 30 TEV TÖL den haberler TEV TÖL den haberler 31 TEV TÖL e itim-ö retim y l na bafllad TEV TÖL, e itim-ö retim y l na konferans salonunda düzenlenen aç l fl töreniyle coflkulu bir flekilde bafllad. Aç l fl konuflmas n TEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Okul Kurucu Temsilcisi Adnan nebekçili gerçeklefltirdi. Aç l fl konuflmas n n ard ndan okulumuzun geleneksel hale gelen lk Ders i Dr. Ahmet Söylemezo lu taraf ndan verildi. TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Koç ö retim y l nda örnek ö renci seçilen Merve Ayan, S la Birce Bilgiç, Ali Tu rul Balc, Ayflenur Ya mur Nas ve Baran Y ld ran a plaketlerini verdi. Tören sunumunu yapan ö rencimiz Hazal Yurdanur K l ç n yemek davetiyle aç l fl program tamamlanm fl oldu. TEV TÖL de Bilim Sanat - Spor - Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Farkl disiplinlerle ö renim deneyimleri oluflturarak ö rencilerimizin ilgi duydu u disiplinlerdeki becerilerini keflfetmelerini amaçlayan okulumuz, Bilim, Sanat, Kültür, Spor ve Yaflam Becerileri ile donatt e itici ve ö retici e itim program yla, her zaman üstün yetenekli ö rencilerinin geliflimlerinde s n r tan - mamay ilke edindi. Ö rencilerimiz elde ettikleri kazan mlarla, yaflam boyu ö renmenin önemini kavramakta ve ö renmekten keyif alman n coflkusunu yaflamaktalar. Avrasya Maratonu na Kat ld k Ekim 2009 Pazar günü da Altunizade köprüsü alt ndan bafllay p nönü Stad 'nda son bulan Avrasya Maratonu halk koflusuna okulumuzdan 1 ö retmen, 1 personel ve 19 ö renciyle kat ld k. Kat l mc lar m z n tamam 8 km'lik parkuru baflar yla bitirdi. Okulumuzdan alt kifli s ralamada ilk yirmi yar flmac aras na girerek kofluyu tamamlad. Nüzhetiye de Trekking Keyfi Ekim 2009 Cumartesi günü ö rencilerimizle Nüzhetiye'ye gitmek üzere saat 08.30'da otobüsümüzle hareket ettik. zmit - Gölcük yolu üzerinde Bahçecik, Seymen sapa nda sola dönüp Nüzhetiye köyü tabelalar n takip ederek oldukça virajl yollardan sonra saat 10.00'da Nüzhetiye köyüne vard k. Otobüsümüzü köyün hemen üstünde yer alan alabal k çiftli inin önüne park ettikten sonra tesisin sol taraf ndaki dik patikada yoldan yürüyüflümüze bafllad k. ki buçuk saatlik e lenceli ve bir o kadar da yorucu ve zor bir yürüyüflten sonra büyük flelalenin üst taraf na vard k. Dönüfl yolunun birinci saatinde 20 dakikal k mola verdikten sonra büyük bölümünü dere yata içerisinde zaman zaman suya girerek, kayalar aflarak, zaman zaman da yamaçlarda yürüyerek gerçeklefltirdi imiz yolculu umuzu, foto raflayarak an lar m za ekledik. Alfred Brendel ile Klasik Müzik Dinletisi 7 Ekim 2009 tarihinde Bo aziçi Üniversitesi Albert Long Hall da gerçekleflen Bo aziçi nde Bir Efsane adl konsere kat ld k. Ça m z n en büyük piyanistlerinden Alfred Brendel, Klasik Müzik Tümüyle Ciddi mi Olmal d r? bafll alt ndaki dinletide, bizlere efsaneleflmifl Beethoven ve Haydn yorumlar n sundu. Alfred Brendel in eflsiz yorumu bizleri etkiledi. TEV TÖL lü Ö renciler AKM DSO Koro Seçmelerine Kat ld Her y l düzenlenen, AKM DSO koro seçmeleri, 16 Ekim 2009 tarihinde gerçekleflti. 12 ö rencimiz yap lan seçme sonucunda AKM DSO korosunda yer almaya hak kazand. Baflar lar ndan dolay tüm ö rencilerimizi kutluyoruz. AKM DSO korosunda 23 ö rencimiz e itim al yor. stanbul Bianeli Joseph Beuys ve Ö rencileri Sergisi 3, 10 ve 17 Ekim 2009 tarihlerinde; Haz rl k, 9, 10 ve 12. s n f ö rencilerimiz 11. Uluslararas stanbul Bienali ve Sabanc Müzesi Joseph Beuys ve Ö rencileri sergilerini ziyaret ettiler. ki y lda bir düzenlenen Uluslararas stanbul Bienali bu y lki bafll n, Türkçe'ye " nsan Neyle Yaflar?" olarak çevrilen "Denn wovon lebt der Mensch?" adl flark dan al yor. Bu bafll k alt nda çeflitlenen sanat çal flmalar Tophane Antrepo, Tütün Deposu ve fiiflli Rum Okulu ndan oluflan üç mekânda sergilendi. Sabanc Müzesi nde de modern sanat n öncülerinden olan Joseph Beuys ve Ö rencilerinin Çal flmalar sergisi ö renciler taraf ndan ilgi gördü. Genç Erkek Voleybol Tak m m z Gebze fiampiyonu 21 Ekim 2009 Çarflamba günü, Gebze Kapal Spor Salonu nda "Cumhuriyet Kupas Voleybol Turnuvas " yap ld. Genç Erkek Voleybol Tak - m m z yar final müsabakas n Gebze Endüstri Meslek Lisesi ile oynayarak, 2-0 galip geldi. Final'de rakibi olan Gebze Atatürk Lisesi ile karfl karfl ya gelen tak m m z bu müsabakay da set vermeden 2-0 alarak Gebze fiampiyonu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Koflusu 27 Ekim 2009 Sal günü, Gebze ilçesinde yap lan liseler aras "29 Ekim Cumhuriyet Koflusu" yar flmas nda; bireysel s ralamalarda Lise Genç K zlarda okulumuzdan Begüm Sunal birinci, Tu çe Gündüz ikinci, Gökçem Gökmen dördüncü, Lise Genç Erkeklerde ise Doruk Uluda ikinci oldu.

17 32 TEV TÖL den haberler TEV TÖL den haberler 33 Ahmet Kuyafl Okulumuzu Ziyaret Etti Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ö retim görevlisi Ahmet Kuyafl, Cumhuriyet in 86. y ldönümü münasebetiyle Osmanl Devleti nden Cumhuriyet e Yaflanan Süreklilikler ve De iflimler bafll kl konuflmas n yapmak üzere okulumuzu ziyaret etti. Ö rencilerimizle keyifli bir sohbet gerçeklefltiren Kuyafl a teflekkür ederiz. Okulumuzda Cumhuriyet Coflkusu TEV nanç Türkefl Özel Lisesi'nin kuruldu u dönemden bu yana yürütülen önemli geleneklerinden biri olan "Cumhuriyet Balosu" bu y l da büyük bir ilgi ve heyecanla gerçeklefltirildi. Ö retmenlerin ve okul personelinin de yo un kat l m gösterdi i baloda, klasik ve güncel danslar eflli inde hofl dakikalar yafland. Aya rini de Cumhuriyet Konseri 30 Ekim 2009 tarihinde stanbul Devlet Senfoni Orkestras n n Aya rini de gerçeklefltirilen, Cumhuriyet Konseri ne kat ld k. fief Alexander Rahbari nin yönetimi, solistler Güher & Süher Pekinel in yorumu bizleri etkiledi. Seyirciler, orkestra eflli inde Gençlik Marfl ve 10. Y l Marfl n, seslendirdi ve 7 den 70 e ellerinde Türk Bayraklar yla Cumhuriyet coflkusu birlikte yaflan ld. 28. stanbul Kitap Fuar na Kat ld k... Bu y l 28 incisi düzenlenen stanbul Kitap Fuar na, okulumuzdan 216 ö renci ve ö retmenle bir gezi düzenledik. Kalabal k bir kitap- sever toplulu unun içinde ö rencilerin çoklu u ve ilgisi kitap okuma kültürümüzün geliflmesi aç s ndan sevindiriciydi. Ö rencilerimiz, kendi be- enileri ve ö retmenlerinin yönlendirmeleri do rultusunda oluflturduklar listelerdeki kitaplar harçl klar ndan ay rd klar paralarla ald lar. Gezimizi ellerimiz kitap dolu bir flekilde tamamlayarak okulumuza döndük. Ö rencilerimiz stanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi nde 7 Kas m 2009 cumartesi günü bir grup ö renciyle stanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi ni ziyaret ettik. stanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü Mineraloji-Petrografi ABD Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Sinan Öngen ö rencilerimize mineral ve kayaç oluflumuyla ilgili bilgi verdi ve ö rencilerimizin sorular n yan tlad. Daha sonra stanbul Üniversitesi ö retim görevlisi Prof. Dr. zver Özkar Öngen 'Jeolojik Evrim' adl sunum ile yerküre evrimi konusunda ö rencilerimiz ile bilgi paylafl m nda bulundu. Ö rencilerimize 'Jeolojik Evrim' konusunu anlamalar aç s ndan çok faydal oldu una inand m z bu gezi için Sinan Öngen ve efli zver Özkar Öngen'e teflekkür ederiz. TEV TÖL Kelime Oyunu nda Kas m tarihlerinde ö rencilerimiz Kanal 1 televizyonunun davetiyle, e lenceli ve ö retici kelime oyunu yar flmas nda hafta boyunca yer alarak s ra d fl performanslar yla okulumuzu çok iyi temsil ettiler. Elde ettikleri ödülü Türk E itim Vakf na ileten ö rencilerimiz sosyal sorumluluk bilincinin önemini ülke genelinde temsil etti. Katk s olan tüm ekibe teflekkür ederiz. TEV TÖL de Konuklar Gazeteci ve Yazar Zeynep Oral, 18 Kas m 2009 tarihinde, TEV TÖL ö rencileriyle bulufltu. Oral, Müzik ö retmenimiz Soley Akal n n sunumuyla ö rencilere tan t ld. Zeynep Oral, Sanat Neye Yarar? konulu söyleflisinde bizlere, sanat n insan olmaktan yola ç karak, hayat m za Zeynep Oral Evin lyaso lu katt klar ile ilgili derin bir söylefli gerçeklefltirdi. Resim Ö retmenimiz E. Özlem Sipahio lu nun önderli inde resim bölümü ö rencilerimizden, M. Özlem Dirgin in yapm fl oldu u resim Oral a hediye edildi. Ö rencilerimiz, Zeynep Oral ve Güher Pekinel ile bu güzel sohbeti resimlefltirdiler. Sanat dolu bir gün, TEV TÖL de yeni etkinliklerde buluflmak üzere sona erdi. Müzik yazar Evin lyaso lu 31 Ekim 2009 tarihinde, TEV TÖL ö rencileriyle bulufltu. stanbul topraklar na egemenlik etmifl müzikleri tan tarak, müzikte engin bir yolculu a ç kartt. Ö retici ve keyifli söyleflisi için Evin lyaso lu na teflekkür ederiz. ÖSS l Birincili i TEV TÖL de Ak l yürütme ve h zl düflünme becerisini, akademik bilgi birikimiyle bütünlefltirerek, ÖSS EA alan nda il birincili ini elde eden 2009 mezunumuz Ya mur Y lmaz ödülünü Kocaeli Valisi Gökhan Sözer den ald. Bizleri gururland rd için Ya mur u tebrik eder, baflar lar n n hayat boyu devam n dileriz. Yurt D fl nda Yüksek Ö renim Çal flmalar Yurt d fl üniversite baflvurular sürecinde ö rencilerimiz yurt d fl ndaki Yale, Mt. Holyoke, Hamilton, Babson, Carleton, St Mary's, University of Ontario Tech, Drexel üniversitelerinin temsilcileriyle çeflitli mekânlarda düzenlenen toplant lara kat ld lar. Tüm ö rencilerimize baflar lar dileriz. TEV TÖL ve Mezunlar m z TEV TÖL bugüne kadar 339 mezun verdi. Bu ö rencilerimizin alanlar na göre da l mlar flöyle: 202 Fen Bilimleri, 128 Türkçe-Matematik, 9 Yabanc Dil. Mezunlar m z n 265 i Türkiye de (% 78 i), 71 i ise (ço unlu u ABD de olmak üzere) yurt d fl ndaki (% 21 i) üniversitelere devam ettiler ve bir k sm n n e itimi de devam ediyor. Türkiye de e itimlerine devam etmekte olan mezunlar m z n büyük ço unlu u; devlet üniversitelerinden ODTÜ, TÜ, Bo aziçi, stanbul, Marmara, Ankara, Hacettepe, Y ld z Teknik ve Galatasaray Üniversitesi nde; Vak f üniversitelerinden ise Koç, Sabanc ve Bilkent Üniversitesi nde burslu okudular ya da okumaktalar. Yurt d fl nda e itimlerine devam eden/etmekte olan mezunlar m z n okudu u okullar n baz lar flunlar: Brown, Cal Tech, Columbia, Duke, Harvard, Johns Hopkins, MIT, Stanford, Swarthmore, U Chicago, Williams, Yale. TEV TÖL de 2006 y l ndan beri Uluslararas Bakalorya Program uygulan yor. Bu süre içinde 66 mezunumuz program baflar ile tamamlayarak IB diplomas ald lar. Mezunlar m z diyor ki; Ali Ekrem Yeflilkanal: "Herkes gibi benim de hayattan beklentilerim vard y l nda hayat m n en büyük f rsat n yakalay p TEV TÖL e bafllad mda, lise hayat mdan beklediklerim, TEV TÖL ün daha sonradan bana verdiklerinin yan nda bir hiçti.bilime olan yüksek ilgimin yan s ra resim ve müzik alan nda daha önce benim bile keflfetmedi im yeteneklerimi ortaya ç karan TEV - TÖL, kiflisel beklentilerimde asl nda ne kadar alçakgönüllü oldu umu gösterdi. TEV TÖL sayesinde hayat bana daha fazlas n vermeye haz rd. Baflta yat l okuma fikrinden bile ürkmüflken, flimdi Chicago Üniversitesi nde e itimimi yat l olarak devam ettiriyorum ve Amerika da pek çok TEV TÖL lü arkadafl m gibi tek bafl ma ayaklar m n üzerinde durabiliyorum. Üniversite e itimimi Moleküler Biyoloji ve Genetik alan nda yo unlaflt rd m. Son y llarda vazgeçemeyece im bir tutkum haline gelen müzik alan nda ilerlemek için Müzik Teorisi ile ilgili de yandal e itimi al yorum. Hayattan flimdiki beklentim çok daha büyük: alan nda tek ve nadir bulunan, her türlü akademik ve sanatsal alanda donan ml bir akademisyen olabilmek, TEV TÖL bu hayat n kap lar n benim için çoktan aralad bile "

18 34 TEV TÖL den haberler kültür-sanat 35 Nur Banu Özkut: "TEV TÖL de kurdu um bütün hayaller flimdi gerçek olmakta, Bo aziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler ile Felsefe bölümlerinde 2. s n fta okuyorum. Ayn zamanda Bo aziçi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü (BUSOS) bünyesinde oluflturulan ve insan haklar çal flmalar yapan " nsanc l" adl projenin koordinatörüyüm. Üniversite sonras çal flmalar m politik felsefe üzerine yo unlaflt rmay ve bu alanda akademik çal flmalar yapmay planl yorum. TEV TÖL den sonra hayallerim, hedeflere dönüfltü." Mesut Gül: ABD Columbia Üniversitesi nde ikinci s n f ö rencisiyim. Ekonomi, Matematik, Politik Bilimler ve Uluslararas liflkiler alanlar yla ilgileniyorum. Üniversitede özellikle Ekonomi ve Matematik alan nda çal flmalar m sürdürmekteyim. leride bu alanlarla birlikte siyaset bilimi ve uluslararas iliflkiler e itimini de tamamlamak istiyorum ve bu alanlarda kendimi gelifltirmeyi amaçl yorum. Gerek yerel gerekse global anlamda ihtiyaçlara cevap verebilecek bir birey olmay hedefliyorum. TEV TÖL benim için yaflam ö reten bir hayat okulu oldu. TEV TÖL 2010 Baflvuru ve Kay t Kabul Süreci Bu y l 2 May s 2010 Pazar günü, ülke genelinde Adana, Ankara, Antalya, Bal kesir, Bursa, Denizli, Diyarbak r, Erzurum, Gaziantep, stanbul Anadolu, stanbul Avrupa, zmir, Kayseri, Karabük, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 20 s nav merkezinde gerçeklefltirilecek olan 1. aflama ö renci seçme s nav m z n baflvuru süreci bafllad. 26 Nisan 2010 tarihine kadar adaylar n baflvurular n TEV TÖL - TEV nanç Türkefl Özel Lisesi Muallimköy-Gebze KOCAEL adresine ulaflt rmalar gerekiyor. TEV TÖL de Sürekli Faaliyetler Ders d fl etkinlikler, ö rencilerin bireysel yeteneklerini gelifltirecek biçimde tasarlan yor, di er sosyal etkinliklerle birlikte y l boyunca hafta içi her gün saat aras nda ve hafta sonu ö rencinin belirledi i saatlerde yürütülüyor. Bu etkinlikler, akademik çal flmalar n ve ö renci yaflam n n önemli bir bölümünü oluflturuyor. Matematik, görsel sanatlar, müzik, spor ve fen alan nda 58 farkl çeflit etkinli imiz alan nda uzman ö retmen ve usta ö reticilerle yürütülüyor. Her yafltan gençler için bir film! Dersimiz: Atatürk En yal n, en s cak ve en önemlisi, en bizden haliyle Turgut Özakman n kaleminden anlat lan Dersimiz Atatürk ün çekimleri bafllad. Film, ülkemizin en özel dönemini ve tarihin en çok takdir edilen liderini en naif bak fl aç s yla anlat yor. FEN B L MLER MATEMAT K UYGULAMALI B L MLER YABANCI D L SOSYAL B L MLER TÜRKÇE BÖLÜMÜ LEGO MATEMAT K OL MP YATI A'CAPPELLA ATLET ZM RENKL RES M TEKN KLER ALMANCA FELSEFE KULUBÜ DRAMA ASTRONOM KULÜBÜ B YOLOJ OL MP YATI F Z K OL MP YATI K MYA OL MP YATI COMEN US BASG TAR BASKETBOL ESPERANTO KEfiF STANBUL YARATICI YAZMA B LG SAYAR PROGRAMLAMA MUAL MKÖY PROJES BATER FUTBOL SPANYOLCA S NEMA KULÜBÜ KÜLTÜR-EDEB YAT KULUBÜ ÇELLO DANS JAPONCA K fi SEL GEL fi M F LM KULUBÜ ELEKTRO G TAR KORT TEN S LAT NCE MÜNAZARA F Z K ÖSS FAGOT MASA TEN S MUN DO A KULÜBÜ KEMAN OKÇULUK RUSÇA YARATICI YAZI KLAS K G TAR MÜZ K GRUBU SATRANÇ VOLEYBOL GÖRSEL ANTROPOLOJ KULUBÜ GREEN TEAM OBUA YELKEN INTERACT P YANO YÜZME POP - G TAR THM BA LAMA V YOLA YAN FLÜT SOLFEJ Senaryosunu "fiu Ç lg n Türkler" ve "Dirilifl" kitaplar yla f rt nalar estiren, Atatürk'ü ülkemizde en iyi araflt rm fl, en iyi anlam fl ve flüphesiz en çok seven yazarlardan olan Turgut Özakman n kaleme ald, yap mc l n Birol Güven ve Serkan Balbal n üstlendi i, yönetmenli ini Hamdi Alkan n yapt ve yap m MinT Prodüksiyon taraf ndan üstlenilen Dersimiz Atatürk isimli sinema filminin çekimleri bafllad. Çekimleri stanbul da bafllayan Dersimiz Atatürk filminde baflrolleri Halit Ergenç, Çetin Tekindor ve Batuhan Karacakaya paylafl yor. Halit Ergenç in Atatürk rolünü canland rd proje, çocuklar m za ve genç neslimize Atatürk'ü en do ru, en yal n ve en seyre de er flekliyle anlatma amac nda. Filmin anlat c s konumunda olan ve filme ismini veren dersin hocas n, yani "Tarihçi Dede"yi ise sinemam z n duayenlerinden Çetin Tekindor oynuyor. Film, ülkemizin en özel dönemini ve tarihin en çok takdir edilen liderini, en naif bak fl aç s yla anlat rken, anlat m dili olarak da çok farkl bir tarz tercih ediliyor. Hamdi Alkan, y llard r tecrübe etti i çocuk yap mlar ile çocuk kalbini ve alg s n çok iyi tan yan bir vizör olarak bu iddial senaryoya hayat verecek. Çocuk ve gençleri hedef alan bu yap mda belgeler ve kan tlar filmin ana omurgas n olufltururken; büyülü dünyas ise filmin ruhunu ve kiflili ini oluflturacak. Gurur, hüzün, sevgi, takdir, özlem, nefle, hayranl k ve mutluluk. Hepsi bir arada tek bir ders saatinde K saca hikaye; Film ilkö retim ö rencisi bir grup çocu un, Atatürk'ün hayat n ve özelliklerini araflt rmalar, daha iyi anlamalar için verilen ödevle bafllar. Bu ödev, onlar için Atatürk ün yaflam - na ve ülkemizin kurtulufl öyküsüne yap lacak ö retici ve gurur verici bir yolculuk olacakt r. Bu yolculukta onlara önderlik edecek olan, çocuklardan birinin tarihçi "Dede"sidir. Çocuklara Mustafa Kemal'in çocuklu unu, okul hayat n, askerlik kariyerini anlat r. Onlar, Kurtulufl Savafl 'n n en önemli cephelerine götürür. Ata'n n hayran olunas insani özelliklerini gösteren sahnelerle anlat r.

19 36 kültür-sanat Nam- Di er Aflk sergisi Sak p Sabanc Müzesi nde Sabanc Üniversitesi Sak p Sabanc Müzesi (SSM), talya Cumhurbaflkan Giorgio Napolitano nun Türkiye ye yapt resmi ziyaret kapsam nda Sabanc Holding in katk lar yla gerçeklefltirilen, Osmanl Döneminde Venedik ve stanbul; Nam- Di er Aflk bafll kl sergiye ev sahipli i yap yor. Venedik fiehir Müzeleri Vakf n n iflbirli iyle, stanbul 2010 Kültür Baflkenti nin ilk etkinli i olarak düzenlenen sergi, 19 Kas m fiubat 2010 tarihleri aras nda sanatseverlerle bulufluyor. Sergiyle, 15. yüzy ldan 20. yüzy la uzanan dönemde, iki kent aras ndaki etkileflimin ve tarihsel birlikteli in anlat lmas amaçlan yor. Sergide, Venedik flehir müzelerinin yan s ra; Topkap Saray Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Pera Müzesi ve Yap Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi nden seçilen el yazmalar, tablolar, kaftanlar, hal lar, paralar ve seramikler gibi genifl bir yelpazede eserler yer al yor. Türkiye deki müzelerden gelen ve ortak bir geçmifli temsil eden eserler; yo un tarihi, sosyal ve ticari iliflkiler döneminde stanbul cephesinde yaflananlar n tan olarak, Venedik ten gelen eserlere efllik ediyor. Böylece sergi, iki flehir aras ndaki yak n diplomatik, askeri, ticari ve sanatsal iliflkileri, karfl l kl etkileflim ve iç içe geçmiflli i gözler önüne seriyor. Serginin ad nda yer alan Nam- Di er Aflk ifadesi ise iki kent aras nda yüzy llard r süregelen iliflkinin, bir yönüyle aflk an msatt n vurguluyor. Serginin küratörlü ünü, SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer, Musei Civici Veneziani Direktörü Prof. Giandomenico Romanelli, Ca Foscari Üniversitesi nden Prof. Giampiero Bellingeri ve Museo Correr den Dr. Camillo Tonini üstleniyor. Öncekilerde oldu u gibi Osmanl Döneminde Venedik ve stanbul; Nam- Di er Aflk sergisine de komflu günü etkinli i, galeri sohbetleri, konferanslar ve çocuk e itim programlar efllik ediyor. Rezan Has Müzesi, HSBC Bank A.fi. nin deste- i ile sanat ve ifl dünyas n n önemli isimlerinden Ahu ve Can Has n daha önce sergilenmemifl ve merak edilen koleksiyonundan yola ç karak; Türk Resim Sanat n n Bir As rl k Öyküsü II Türk Resminde Yüzy l n Tablosu adl bir sergi düzenliyor. Türk Resim Sanat na farkl örnekler eflli- inde yeni bir bak fl aç s sunmay hedefleyen sergi, ayn zamanda uzun y llar n çabas yla bir araya getirilmifl özel bir koleksiyonun da öyküsünü anlat yor. Türk Resim Sanat tarihinin en iyi ve en önemli örneklerinden oluflan bu koleksiyon sergisinde; Fausto Zonaro, Alberto Pasini, Fabiust Brest gibi oryantalist ressamlardan; Osman Hamdi, fieker Ahmet, Halil Pafla, Mahmut Cûda ve Feyhaman Duran gibi Türk Resim Sanat n n önemli isimleri ile Ça dafl Ressamlardan Erol Akyavafl, Burhan Do ançay ve Kemal Önsoy gibi sanatç - lar n en iyi eserlerinden örnekler yer alacak. Seçilmifl 100 özel eserin iki ayr salonda teflhir edilece i sergi, oryantalistlerden, ilk Türk empresyonistlerine, günümüz ressamlar na, Türk Resim Sanat - n n önemli eserlerini izleyici ile buluflturuyor. Sergide, oryantalist dönemden bafllayarak günümüze kadar farkl ressamlar n, dönemin sosyo-kültürel, ekonomik yap s n iflledikleri eserler bir araya geliyor. Günde- kültür-sanat Türk Resim Sanat n n Bir As rl k Öyküsü Rezan Has Müzesi,Türk Resim Sanat n n Öyküsünü anlatmaya Ahu Can Has Koleksiyonu ile devam ediyor. HSBC Bank A.fi. nin deste i ile gerçekleflen,türk Resim Sanat n n Bir As rl k Öyküsü II Türk Resminde Yüzy l n Tablosu Sergisi, 30 Nisan 2010 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. lik yaflam ve mimarinin yans t ld bu eserler sayesinde, Türk Resim Sanat n n geliflimine flahit olurken ayn zamanda bir tür tarih okumas olan bu sergi ile Türkiye de modernizmin gelifliminin, Resim Sanat ba lam nda de erlendirilmesi amaçlan yor. 37

20 38 bursiyerlerimiz bursiyerlerimiz 39 Hayalimi TEV bursuyla gerçeklefltirdim Hayalleri büyük ama imkanlar k s tl Ankaral bir memur ailenin k z olan pek Öktem Tunca, yaklafl k 10 y ld r Microsoft Türkiye de çal fl yor. TED Ankara Koleji nden sonra ODTÜ flletme Fakültesi ni bitiren Tunca, TEV Bursu ile Amerika Universal Procter da MBI e itimini tamamlad. Tunca halen, Microsoft Türkiye de Yaz l m Gelifltirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevine devam ediyor TEV bursu ile nas l tan flt n z? Yurt d fl nda master yapmak hayallerim aras ndayd. Kendi imkanlar mla bunu karfl lamayaca m için ne tür burs imkanlar var bunu araflt rmaya bafllad m. Karfl ma ilk TEV ç kt. Zaten her y l TEV taraf ndan yay nlanan burs ve bursiyer flartlar n takip ediyordum. MBI e itimi için ilk 25 deki okula kabul görmek gerekiyor. TEV e baflvurumu yapt m, kabul edildi. Ben de hayalimi gerçeklefltirdim. O dönem baflka okullardan da kabulünüz oldu mu? Birkaç okuldan daha kabulüm vard, ço u ertelenmifl kabullerdi. Çal flt m deneyimi az bularak bir kaç y l sonra gelmem isteniyordu. TEV burslar o y l için veriliyor ve haz r elime böyle bir f rsat geçmiflken de- erlendirmek istedim. Bu okuldan da kabul al nca baflvurumu yapt m. Çok genç ve baflar l bir yönetici olarak, baflar lar n z arkas nda do ru yerde do ru zamanda bulunmak m yoksa do ru bir e itimi tercih etmek mi yat yor? Bence tek bir fley de il, bu sayd klar n z n hepsi yat yor. Çok iyi bir e itim almak, çal flmak, insan n sevdi i ifli yap yor olmas, bunlar çok önemli faktörler. Do ru insanlarla, do ru flirketlerde çal flm fl, do ru ortamlarda bulunmufl olman n önemini de az msayamam. Çünkü benim hep çok iyi yöneticilerle çal flma imkan m oldu. Temelde getirdi iniz çok olumlu fleyler varsa onlar n yeflerece i do ru ortamlarda da bulunma flans n z olursa, önünüze ç kan f rsatlar çok rahat de erlendirebiliyorsunuz. Yaz l m Gelifltirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görev tan m n zdan k saca bahsedebilir misiniz? Yaz l m gelifltiricilere Microsoft teknolojilerini tan tmak, kullanmalar - n sa lamak, geri dönüflüm elde etmelerine yard mc olmak. Görev ald m bölüm, ö rencilerden profesyonel olarak yaz l mla u raflan kiflilere, yaz l m gelifltiren flirketlere kadar çok genifl bir yelpazeyi kaps yor. Dolay s yla pek çok yaz l m gelifltiricilere sundu umuz program m z var. Bedava yaz l mlar verdi imiz, e itimlerine destek oldu umuz, iç ve d fl pazarlama konular yla destek oldu umuz ama çok genifl çerçeveli çok da keyifli bir ifl yapmaktay z. Microsoft Türkiye, biliflim sektöründe ne gibi hizmetler sunuyor? Microsoft Türkiye sektörde çok uzun zamand r faaliyet gösteriyor. Ayn zamanda birçok eko sistemi de besleyen bir kurulufl. Sadece ifl orta- olarak bakt n zda 7 bin kiflilik bir flirket örgüsünden bahsediyoruz. Kurumsal alanda da bunlarla birebir çal flmalar m z var. Ö rencilerden giriflimci flirketlere, web sitesi gelifltiren flirketlere ücretsiz ürün veriyoruz. Onun d fl nda yat r m yapmaya da devam ediyoruz. Sadece pazardan pay almak de il, pazar n büyümesine de yard mc olmak istiyoruz. Microsoft Türkiye, Türkiye biliflimle kalk n yor vizyonuyla yola ç kt. Bilifli- min ülkemizde lokomotif sektör olabilece ini düflünüyoruz. Microsoft olarak, bunu ilerletmek, katma de erini anlatabilmek ve sa layabilmek için elimizden geleni yap yoruz. Yak n bir zamanda Microsoft, Ankara da inovasyon merkezini kurdu. fl ortaklar m zla birlikte yerel çözümler üretiyoruz. Mesela oyun gelifltirici firmalarla ön kuluçlama merkezi olarak çal fl yoruz. Hem yat r m olarak hem de müflterilerimizin, ifl ortaklar m z n istek ve taleplerine göre cevap vermeye çal fl yoruz. Microsoft için 2009 y l nas l geçti? 2010 y l hedef ve beklentileriniz neledir? 2010 y l için büyüme öngörüyoruz. Kriz zaman nda biliflime yat r m yapan müflterilerimizin büyüdü ünü gördük. Özellikle kriz benzeri dönemlerde ileriye dönük yat r m yapmak ve f rsatlar do ru de erlendirmek hem gördü ümüz hem de zaten söyledi imiz bir fleydi. Microsoft Türkiye olarak yat r m yapmaya devam edece iz. Ekonominin de bu flekilde ilerleyebilece ini düflünüyoruz. 2010, duyurusunu yapt - m z pek çok ürünümüzün ç kaca y ld r. Çok da ilgi gören Windows 7 ürünümüz ç kt. Bu ürünle ilgili çok güzel geri dönüfller ald k, sat fllar m z da bunu destekliyor zaten. Ürün ailesi olarak bizim için çok zengin bir lansman y l olacak. Ayn zamanda gelecekle ilgili projelerimiz de yavafl yavafl hayata geçecek. TEV in di er çal flmalar na kat labiliyor musunuz? Elimden geldi i kadar zaman ve program m elverdi i müddetçe TEV in çal flmalar na ve toplant lar na kat lmaya çal fl yorum. Bu y l içinde gerçeklefltirilen bursiyerler tan t m toplant s na kat lma f rsat m oldu. Benim için orada yapt m konuflmadan çok yeni bursiyerlerle tan flma f rsat bulmak çok güzeldi. Bir de mentorlu unu yapt m üniversite ö rencisi var. Onunla daha birebir ve detayl görüflme f rsat m z oluyor. Böylece hem TEV den hem de yeni jenerasyondan uzak kalm yorum. Ben de genç arkadafllardan çok fley ö reniyorum.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018 www.hayatsende.org 1. Giriş Hayat Dönüşümdür, Hayat Sende! Hayat Sende nin yolculuğunda sekiz yıl bitti. Artık dokuzuncu yıldayız. Ben bu yolculuğunda

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı