Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette..."

Transkript

1 DUYURU YELKEN OKULU Belediyesi Yelken Okulu kay tlar devam ediyor... Ayr nt l bilgi için: Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Belediyesi Gençlik Merkezi letiflim Merkezi Say : 6 - Ocak 2010 Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette... BB, Haliç e 3 yeni vapur kazand r rken, Baflbakan Erdo an, Kas mpafla da sevgi gösterileriyle karfl land. Törenin dikkat çeken yönü ise vapurlar n isimleri oldu. Haliç e 3 yeni vapur: KASIMPAfiA HASKÖY SÜTLÜCE stanbul Büyükflehir Belediyesi ifltiraki olan DO taraf ndan yerli üretimle infla edilen Kas mpafla Vapuru hizmete al n rken, Hasköy ve Sütlüce Vapurlar da ayn törende denize indirildi. 9.4 milyon Euro ya mal olan vapurlar stanbullulara yüksek konforda, h zl, güvenli ve keyifli yolculuk sunacak. 3 te Baflkan Yard mc s fiems ÇAKIRO LU:, hepimizin ortak de eri... Gerçeklefltirilen bir çok baflar l kültür sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Baflkan Yard mc s Çak ro lu, için yap lacak her güzel fleyin yan nda olmaya çal fl - yoruz. Biliyoruz ki; hepimizin ortak de eri... fleklinde konufltu. 8-9 Baflkan Demircan, her okul ziyaretinde ö rencilerin yo un sevgisiyle karfl lafl yor Okul buluflmalar tüm h z yla sürüyor Belediye Baflkan Demircan, Okul Buluflmas kapsam nda ilçede bulunan okullara ziyaretlere devam ediyor. lkö retim okullar n ve liseleri gezen Baflkan Demircan, ö retmen ve ö rencilerle bir araya geldi ve sorunlar dinledi. 4-5

2 2 Haber OCAK Kent Konseyi buluflmas nda tek söylem: için güç birli i stanbul un vitrini nu dünya markas bir kent kimli ine kavuflturmak için oluflturulan Kent Konseyi çal flmalara bafllad. Sivil Toplum Kurulufllar n n ve mülki idare temsilcilerinin yer ald Kent Konseyi toplant s nda konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinliklerinin kalbinin ataca yer olan nda iyi projeler yapmay hedefliyoruz dedi. nu daha yaflanabilir bir hale getirmeyi ve bu do rultuda projeler üretmeyi hedefleyen Kent Konseyi nin genel kurul toplant s Taksim Evlendirme Saray nda gerçeklefltirildi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da kat ld toplant da Kamu Kurumu temsilcileri, Sivil Toplum Kurulufllar, Üniversite temsilcileri, Hemflehri Dernekleri, Mahalle muhtarlar, Meclis Üyeleri ve Siyasi Parti temsilcilerinden oluflan 24 kurul ve 264 üye haz r bulundu. Kent Konseyi toplant s nda Türkiye An t Çevre Turizm De erlerini Koruma Vakf Baflkan Dr. Mimar Sinan Genim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Güzin Kaya, Haliç Üniversitesi flletme Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Atan, 21. Yüzy l E itim ve Kültür Vakf ndan Gülbin Sözen, 500.Y l Vakf ndan Naim Güleryüz, Modac Barbaros Apayd n, Güzellefltirme ve Koruma Derne i Baflkan Mehmet Müderriso lu, nsan Yerleflimleri Derne- i Baflkan Korhan Gümüfl, stanbul Rehberler Odas Baflkan fierif Yenen, Umut Çocuklar Derne i Baflkan Yusuf Ahmet Kulca, stanbul Kültür ve Sanat Vakf ndan Esra Nilgün Mirze gibi bilim ve kültür dünyas n n önemli simalar da yerini ald. Dr. Bülent Katkak n baflkanl nda yürütülen toplant da Kent Konseyi Çal flma Kurul Baflkanlar n n ve Kurul Genel Sekreterlerinin seçimi yap ld. DEMOKRAS BEYO LU NA YAKIfiIYOR Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Kent Konseyi Baflkan Dr. Bülent Katkak n ard ndan söz alan Baflkan Demircan, flleyifli ve içeri iyle Türkiye deki konseylere örnek olacak bir projeyi gerçeklefltiriyoruz. Kent Konseyi fleffaf demokrasinin yafland bir platform olacak. Kentsel geliflime ak lc bir flekilde katk sa layacak olan konsey, kentleflme sürecinde kat l mc mekanizmalar n gücüyle, nda kentin önceliklerinin do ru belirlenmesi noktas nda belirleyici bir rol oynayacak. Kent Konseyi, kente ve kentliye sahip ç kma idealiyle çal flmalar n sürdürecek dedi. KURUL BAfiKANLARI BEL RLEND Baflkan Demircan n konuflmas n n ard ndan 24 çal flma kurulunun baflkan ve genel sekreter seçimine geçildi. Buna göre; Hemflehri Kültürünü Gelifltirme Kurulu Baflkanl - na Adnan Kaya, Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Kurulu Baflkanl na Azmi Akflahin, Kent Kimli i ve Yerel Bilinci Gelifltirme Kurulu Baflkanl na Victor Ananias, Çevre Kurulu Baflkanl na Tunay Gürsel, Kad n Kurulu Baflkanl na Devran Mursalo lu, E itim Kurulu Baflkanl na Alanur Özalp, Sosyal Hizmetler Kurulu Baflkanl na Metin Günefl, Esnaf ve Ticaret Kurulu Baflkanl na Turgay Davaz, Turizm Kurulu Baflkanl na Dursun Özbek, Güvenlik Kurulu Baflkanl na Zafer A rkaya, Engelsiz Yaflam Kurulu Baflkanl - na Adem zki, Sokak Çocuklar Çal flma Kurulu Baflkanl na Yusuf Ahmet Kulca, Kentsel Geliflim ve Dönüflüm Kurulu Baflkanl na Doç. Dr. Güzin Kaya, Kültür ve Sanat Kurulu Baflkanl - na Bülent Demira, Moda Tasar m Kurulu Baflkanl na Barbaros Apayd n, Hayvanlar Koruma Kurulu Baflkanl - na Erol K z lelma, Tarihi De erleri Koruma Kurulu Baflkanl na Dr. Sinan Genim, D fl liflkiler Kurulu Baflkanl na Naim Güleryüz, Gençlik ve Çocuk Kurulu Baflkanl na Ceren Suntekin, Sa l k Kurulu Baflkanl na Göksel Arslan, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu Baflkanl na Zafer Tahmaz, Spor Kurulu Baflkanl na ise Fikret Sivri seçildi.

3 OCAK Haber 3 Baflbakan Kas mpafla da, vapurlar Haliç te... Haliç e 3 yeni vapur stanbul Büyükflehir Belediyesi, Haliç e 3 yeni vapur kazand r rken, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Kas mpafla da sevgi gösterileriyle karfl land. BB ifltiraki olan DO taraf ndan yerli üretimle infla edilen Kas mpafla Vapuru hizmete al n rken, Hasköy ve Sütlüce Vapurlar da ayn törende denize indirildi. 9.4 milyon Euro ya mal olan vapurlar stanbullulara yüksek konforda, h zl, güvenli ve keyifli yolculuk sunacak. stanbullulara kaliteli hizmet anlay - fl yla deniz ulafl m na yat r mlar n sürdüren stanbul Büyükflehir Belediyesi DO, Haliç-Üsküdar hatt nda kullan lmak üzere tasarlanan ve her biri 600 yolcu kapasiteli 3 yeni vapuru daha stanbul a kazand rd. Kas mpafla Vapuru nun Hizmete Al nmas, Hasköy ve Sütlüce Vapurlar n n Suya ndirilmesi Töreni Baflbakan Recep Tayip Erdo an n yan s ra Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, BB Baflkan Kadir Topbafl, Belediye Baflkan A. Misbah Demircan ile çok say da milletvekili ve vatandafl n kat l m yla Kas mpafla daki Haliç Tersanesi nde gerçeklefltirildi. Venedik, Amsterdam, Budapeflte de oldu u gibi Avrupa daki kanallarda çal flan tekneler gibi tamamen turistik amaçl hizmet verecek vapurlar, stanbullulara panoramik camlar yla genifl bir seyir zevki de yaflatacak. Haliç köprülerinin alt ndan rahatl kla geçebilecek formda tasarlanan vapurlar, panoramik görüfl aç s yla Haliç in tarihi güzelliklerine farkl bir aç dan bakma f rsat sunacak. Baflbakan Erdo an dan Büyükflehir e hizmet teflekkürü Törende konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, yeni vapurlarla Haliç'in Venedik'le, Budapeflte'yle yar fl r bir bölge haline geldi ini belirterek, vapurlar n hay rl olmas n diledi. Sözleri s k s k Baflbakan n kral Kas mpaflal ve Türkiye seninle gurur duyuyor sloganlar yla kesilen Erdo an, ben de sizlerle gurur duyuyorum diyerek konuflmas na devam etti y l nda stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan seçildi inde Haliç'in içler ac s bir manzara içinde oldu unu ve çok büyük bir projeyi hayata geçirerek Haliç i asl na döndürdüklerini hat rlatan Baflbakan Erdo an, Haliç te infla edilen Sütlüce Kongre Merkezi, Miniaturk ve Feshane Kültür Merkezi gibi eserlerin bölgeye zenginlik katt n kaydetti. Haliç köprülerinin alt ndan rahatl kla geçebilecek formda tasarlanan vapurlar, panoramik görüfl aç s yla Haliç in tarihi güzelliklerine farkl bir aç dan bakma f rsat sunacak. Her biri 600 yolcu kapasiteli vapurlar, 12 deniz mili h z yapabiliyor, 42 m. boyunda ve 8,5 m. eninde infla edildi. Yolcu konforu ve güvenli inin en yüksek standartlarda düflünüldü ü vapurlarda ayr ca klima, büfe, çocuk bak m masas, hayvan bar na, engelli yolcu standartlar da bulunuyor. LCD TV ler ve GPS üzerinden uydu anten sistemine kilitlenen anten sisteminin de mevcut oldu u vapurlar son teknoloji ile donat ld. Genifl ve rahat iç mekân olan vapurlar n; konforlu ve nano teknoloji kullan larak yap lan koltuklar, klima ve iklimlendirme sistemleri, iç tasar m, dizayn n yan s ra, çocuk arabas ve engellilerin tekerlekli sandalyeleriyle rahatl kla geçebilecekleri otomatik yolcu geçifl kap lar (rampa sistemi) ile di er toplu tafl ma araçlar na da örnek olmas amaçland. Tamamen Türk iflçi ve mühendislerince Haliç Tersanesi nde infla edilen vapurlar n toplam maliyeti ise 9,4 milyon Euro.

4 4 Haber OCAK Baflkan Demircan, her okul ziyaretinde Okul buluflmalar Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Okul Buluflmas kapsam nda ilçede bulunan okullara ziyaretlere devam ediyor. lkö retim okullar n ve liseleri gezen Baflkan Demircan, ö retmen ve ö rencilerle bir araya geldi ve sorunlar dinledi. Belediyesi Okul Buluflmalar nun tüm okullar nda s rayla devam ediyor. Okullar gezen Baflkan Demircan, ö rencilerin yo un sevgisiyle karfl lafl yor. Baflkan Demircan, Okul Aile Birli i, Ö renci Velileri ve Ö retmenlerin kat l m yla toplant lar düzenlerken, okullarda e itimin en iyi flekilde yap lmas için çal flt klar n ve e itime büyük önem verdiklerini ifade ediyor. Baflkan Demircan, Kas mpafla Çok Programl Lisesi ne gerçeklefltirdi i ziyarette, Gelece imiz olan çocuklar m za ça m z n gere i gibi e itim vermek için tüm imkanlar - m z kullanaca z dedi.

5 OCAK ö rencilerin yo un sevgisiyle karfl lafl yor... tüm h z yla sürüyor Haber 5 ndaki okullar yenilediklerini ve e itime daha çok katk sunacaklar n dile getiren Baflkan Demircan, e itimli insan n kentin kalitesini de yükseltti ini söyledi. Düzenli olarak okullar ziyaret eden ve sorunlar yerinde de erlendiren Baflkan Demircan, Belediye olarak e itim yat r mlar m z artarak devam edecek., stanbul un turizm merkezidir. Bu anlamda ifl imkan çok olan bir bölgeyiz. Önümüzdeki y l hizmete aç lacak olan Turizm Meslek Lisesi ile birlikte birçok gencimiz bu bölgedeki otel ve restoranlarda çal flma imkan bulacak. Kendine özgüveni olan gençlerle yüzümüz gülecek diye konufltu. Çocuklar m z için yafl yoruz... Demircan sözlerini flöyle sürdürdü: Hepimiz çocuklar m z için yafl yoruz. Belediye ekiplerimiz rutin olarak ilçemizde bulunan tüm okullar m z temizliyor ve eksikliklerini gideriyor. Bu çal flmalar m zda özellikle hijyene büyük önem veriyoruz ve çocuklar m z n daha sa l kl ortamda e itim almas n sa l yoruz. Okullar n birçok sorun ve eksi- ini de giderme sözü veren Baflkan Demircan, okul müdürleri ile s n flar dolaflarak ö rencilerle uzun süre sohbet etti.

6 6 Teknoloji OCAK Örnek bir proje daha: nteraktif Kent Ekranlar Bilgi parma n n ucunda stanbul un en gözde caddesi stiklal, yepyeni bir iletiflim mecras yla tan flt. Belediyesi ve Mobilera Holding iflbirli iyle hayata geçen nteraktif Kent Ekranlar sayesinde vatandafllar, bilgiye an nda ulaflabilecek. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Teknoloji alan nda hep yeniliklerin peflindeyiz. Vatandafllarla olan iletiflimimizi daha da gelifltirmeyi amaçl yoruz dedi. Belediyesi, ilkleri gerçeklefltirmeye devam ediyor... Türkiye nin d fl mekanlara uygun ilk dokunmatik aç k hava iletiflim mecras olan nteraktif Kent Ekranlar, stiklal Caddesi nde ziyaretçileriyle bulufluyor. Her gün yüzbinlerce kiflinin ziyaret etti i stiklal Caddesi nde 15 farkl noktada yer alan nteraktif Kent Ekranlar sayesinde vatandafllar, pek çok bilgiye ayn anda ulaflabilme imkan na sahip olacak. Belediyesi Sanat Galerisi nde gerçeklefltirilen nteraktif Kent Ekranlar n n tan t m toplant s na Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Mobilera Genel Koordinatörü Zehra Öney, Mobilera fl Gelifltirme Direktörü Selim Morlevi kat ld. Toplant da konuflan Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul un vitrini. Do ru projeler içinde olmay arzu ediyoruz ve hep ilkleri yapmay hedefliyoruz. Ekran n Teknik Özellikleri: - Tüm ekran kaplayan dokunmatik sensör - Merkezi içerik yönetimi - Entegre ses sistemi - 46 inç, dünyan n en parlak LCD teknolojisi - Entegre kamera sistemi - Yanlarda fl kl branding alanlar - Darbeye dayan kl, kurflun geçirmez camlar ve metal gövde - Alarm Sistemi ile 24 saat güvenlik Dünyan n dört bir yan ndan, stanbul un gözbebe i nu ziyaret eden vatandafllar m zla iletiflimimizi daha da gelifltirmeyi ve kentimizi onlara en iyi flekilde tan tmay amaçl yoruz. Ak ll kentten otomasyona, ça r merkezinden Internet sitemize kadar bir çok yeni teknolojiyi vatandafl n hizmetine sunduk. nteraktif Kent Ekranlar sayesinde farkl bir kimli e daha bürünecek. Di er projelerde oldu u gibi teknoloji alan nda da hep yeniliklerin peflinde olaca z dedi. fiimdiden günde 10 bin kiflinin kulland nteraktif Kent Ekranlar n n bilgi da arc n n çok yüksek oldu- unu belirten Baflkan Demircan, Bilgi ve veri taban m z ortak bir havuzda toplamaya imkan tan d k numaral Ça r merkezi, adl Internet sitemize ve nteraktif Kent Ekranlar yla birlikte halk m za 24 saat bilgi ak fl sa layaca z fleklinde konufltu. nun 15 farkl noktas nda yer alacak olan nteraktif Kent Ekranlar n n say s n önümüzdeki süreçte tüm na yaymay planlad klar n aç klayan Baflkan Demircan, Tüm nu nteraktif Kent Ekranlar yla donataca z. nteraktif Kent Ekranlar nda Türkçe menü yer al yor. Hedefimiz 2010 y l içinde yerli ve yabanc turistlere yönelik tüm otellerde bu sistemi kurarak farkl dillerde hizmet verebilmek diye konufltu. BEYO LU NA DA R HERfiEY BURADA Vatandafllar kültür, sanat ve turizm merkezi olan nda ne olup bitiyor an nda ö renme imkan na sahip olacak. nteraktif Kent Ekranlar sayesinde, sinema seanslar, tiyatro, konser, etkinlik bilgileri, haritalar, nöbetçi eczaneler ve daha pek çok bilgiyi sokakta alacak. nda diledi i anda hangi sinema filmine gidece ini, seans n, akflam gidece i konseri, rahats zl k durumunda gidece i nöbetçi eczaneyi nteraktif Kent Ekranlar sayesinde kolayca bulabilecek. nteraktif Kent Ekranlar nda reklam amaçl neler yap labilir? - Web sitelerindeki kurgular soka a tafl ma - Reklam videolar gösterme - Foto raf/video çek gönder kurgular - SMS/MMS entegrasyonu - Mobil ödeme entegrasyonu - ndirim veya hediye kuponu da t m - Bluetooth uygulamalar - Müzik ve video yay n - Dokunmatik oyunlar - Belli bir alanda bilgilendirme ekranlar (kent rehberi, turist rehberi...)

7 OCAK Haber 7 Baflkan Demircan, Ticaret Üniversitesi nde da fark Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi nde düzenlenen 2010 Avrupa Kültür Baflkenti stanbul ve Kültür Ekonomisi konulu konferansa kat ld. Konferansta konuflan Baflkan Demircan, 2010 da nda çok önemli etkinliklere imza atacaklar n söyledi. stanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, '2010 Avrupa Kültür Baflkenti stanbul ve Kültür Ekonomisi' konulu konferans düzenledi. Üniversitenin Eminönü Yerleflkesi'nde düzenlenen konferansa Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans (AKBA) Yürütme Kurulu Baflkan fiekib Avdagiç, Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir, AK Parti eski Milletvekili Nevzat Yalç ntafl, AKBA üye ve dan flmanlar ile akademisyenler kat ld. Konferans n aç l fl nda konuflan 2010 Kültür Baflkenti Ajans Yürütme Kurulu Baflkan fiekib Avdagiç, yaklafl k 300 projenin devreye girece ini bildirdi. Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili muhteflem bir proje haz rlad klar n da belirtti. Avdagiç, stanbul'un, Avrupa Birli- i d fl nda kültür baflkenti seçilen ilk ve son flehir oldu unu söyledi. Konferansta Kentlerin De iflen Rolü ve Kültürün Kentsel Dinamiklerle liflkisi bafll kl bir konuflma yapan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Urban Age stanbul Konferans nda yap lan bir söze dikkat çekerek, Stratejik flehir, yarat c zümre sözünden etkilendi ini belirtti. Baflkan Demircan, Kentimizi nas l gelifltirir ve zirveye tafl r z sorusuna sürekli cevap arad k. Talimhane, Kas mpafla gibi birçok yere Belediyesi olarak ayr bir misyon yükledik dedi. Demircan ayr ca, Galata bölgesinin h zla geliflti ini ifade ederek, Galata n n art k bir moda merkezi haline geldi ini, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti için haz rl klar n da sonland n belirtti. Demircan sözlerini ise flöyle tamamlad : Biz sadece burada network olaca z. Herkesin 2010 Avrupa Kültür Baflkenti için büyük destek vermesi gerekir.

8 8 Röportaj Belediye Baflkan Yard mc, hepimizin or Röportaj: Zafer TAHMAZ Gerçeklefltirilen bir çok baflar l kültür sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Belediye Baflkan Yard mc s fiems Çak ro lu, için yap lacak her güzel fleyin yan nda olmaya çal fl yoruz. Biliyoruz ki; hepimizin ortak de eri... fleklinde konufltu. ; geçmiflte biriktirdiklerini bugün önümüze sermektedir. Geçmiflle aram zda bir köprü kurmaktad r. Bizlere düflen bu zenginlikleri koruyarak yar nlara tafl mak ve gelecek nesillere gururla teslim etmektir. Çal flmalar n z nelerdir? Ba l müdürlükleriniz hakk nda k saca bilgi alabilir miyiz? - sadece stanbul'un de il, ülkemizin de gözbebe i bir ilçedir. Turizm aç s ndan cazip eserleri, kültür-sanat merkezleri, e lence mekânlar, ifl dünyas n n zirve kurulufllar ile insanlar n u rak yeri ve önemli buluflma noktas d r. Her gün milyonlarca insan bir sebeple 'na u ramaktad r. 'nun tüm zenginliklerini ve farkl l klar n dikkate ald - n zda burada gerçeklefltirece iniz çal flmalar n kaliteli, özenli ve de iflik olmas gerekiyor. Biz de yapt m z tüm etkinliklerde buna dikkat ediyor, 'na yak - flan ifller olmas na gayret ediyoruz. Belediyesi olarak gerçeklefltirdi imiz birçok kültürsanat etkinli imiz var. Bunun yan nda belediyemize baflvuran kimi projelere de ortakl k yap yor ya da destek veriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanl, stanbul Büyükflehir Belediyesi, stanbul 2010 Ajans, konsolosluklar n kültür merkezleri, sivil toplum kurulufllar, ressamlar, tiyatrocular, sinemac lar, heykelt rafllar, modac lar, sahaflar, flairler, yazarlar, el sanatç lar ile ortaklafla gerçeklefltirdi imiz birçok önemli etkinli imiz var. Alt - neller Geleneksel Türk El Sanatlar, Galata Moda, Galata Tasar m, Sahaf, Yerel Tatlar festivalleri, Yeflilçam Ödülleri, Sohbetleri, Ramazan etkinlikleri, anma programlan, önemli günler, konserler, tiyatro ve sinema gösterileri bunlardan sadece bir kaç... Belediye Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan' n direktifleri ve destekleriyle yapt m z faaliyetlerimiz büyük ilgi görüyor. Biz tüm etkinliklerimizi sadece kapal mekânlarda yapm yoruz. Özellikle yaz aylar nda aç k havada yapt - m z yaz flenlikleri halk m z taraf ndan büyük ilgi görüyor. Halk m z yaz n s cak gecelerinde meydanlar m zda bir araya geliyor ve e lenme flans buluyorlar. Bunla birlikte Belediyesi Muammer Karaca Tiyatrosu ise ülkemizin sayg n tiyatro topluluklar na, konserlere ve çeflitli gösterilere ev sahipli i yap yor. Kas mpafla Turabibaba Kütüphanesi ile ilçemizde yaflayan çocuklar m za ulafl yor, onlar n e itimlerine destek veriyoruz. Burada gerçeklefltirdi imiz seminerler, söylefliler, film/tiyatro gösterileri ile ö rencilerimiz için yeni ufuklar açmaya çal fl yoruz. Ayr ca sosyal belediyecili e de önem veriyoruz. Say lan 9'u bulan semt konaklar m z ve gençlik merkezimizde gerçeklefltirdi imiz meslek edindirme kurslar, seminerler, kültürel geziler, sa l k taramalar, de iflim programlan ile halk m z n, ö rencilerimizin, gençlerimizin ihtiyaçlar na cevap vermeye çal fl yoruz. Her yaz, ilçemizdeki ö rencilerimizi yo un bir e itim ve ö retim y l - n n ard ndan baflar lar n n ödülü olarak Kefken Çevre Yaz Kamp nda a rl yor, güzel bir tatil yapmalar na imkân sa l yoruz. Destek Hizmetleri Müdürlü- ümüze ba l aflevimizden de söz etmek gerek. Buradan her gün 6500 kifliye s cak yemek da- t l yor. Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün gerçeklefltirdi i hizmetler bunla da s n rl de il. Kurum binalar n n güvenlik, temizlik, boya, badana, tadilat gibi iflleri, ulafl m, yemek, aflevi gibi birçok önemli ifli de müdürlü ümüz taraf ndan yürütülmektedir. Gerçeklefltirdi imiz etkinlikler ile bir taraftan da 'nun dinamiklerini harekete geçirmeye çal fl yoruz. için ortak bir güç ortaya koyuyor. Özellikle farkl dinlere ve rklara mensup vatandafllar m zla zaman zaman yapt m z ortak etkinlikler sayesinde ilçemizin zenginli ini alt m çizmifl oluyoruz, imkânlar dâhilinde yap lan etkinliklere verdi imiz destekle; için yap lacak her güzel fleyin yan nda olmaya çal fl yoruz. Biliyoruz ki; hepimizin ortak de eri... Yeni dönemde hangi çal flmalar yapmay planlad n z? y l bildi iniz gibi stanbul fiems Çak ro lu 1971 y l nda Sar yer de do du. lk, orta ve liseyi Sar yer de okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesi ktisat Fakültesi'nde ö renim gördükten sonra Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi bölümünde yüksek lisans e itimini tamamlad. Halen Beykent Üniversitesi nde flletme Yönetimi master program na devam ediyor. Memuriyet hayat a 1994 y l nda Sar yer Belediyesi nde bafllayan Çak ro lu, daha sonra 2000 y l nda ETT Genel Müdürlü ü'ne geçerek 4 y l Özel Kalem fiube Müdürü olarak görev yapt. Bu arada stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin Bimtafl ve Beltur flirketlerinin Yönetim Kurulu nda bulundu y llar aras nda Sar yer Belediyesi nde baflkan yard mc l görevini yürüttü. ngilizce ve Arapça bilen fiems Çak ro lu, evli ve biri k z dört çocuk babas. için önemli bir y l art k "Avrupa Kü fiehrimiz birbirind sal ve uluslararas sahipli i yapacak 'nda da zasyon gerçekle reci bafllad nda çal flmalar m za h bul 2010 Ajans ile lar ortaya koydu te i ile projeler meye devam ed Bele Ahmet Misbah cülü üyle Beyo haz rlad k. Bu y l i m z festivaller, s ler, sinema ve tiy ile "2010 Sahnes cak Ajans, Bakanl, stanbu lediyesi ve STK'la paca m z birçok d k. Haham z b programlar inte ve etkinliklerin man yap laca naca ajandam bilecekler. Be 2010 y l için önem Ancak tüm bunla ç kmam z gerekiy mal, üzerimize d l y z y l inan mizin yüz ak olac Yöneticilik tec geçmiflte hizme nuz noktalara lu'nun fark nedir? yo lu'nu tarif ede - Farkl kültürle olarak flehre ka kültürel ve sosya lefltirir. Bu zengin her soka na, he tir. 'nda fleyin asl nda birb farkl oldu unu a nas l bir uyum sa nüz. "Birlikte Yafla en güzel örne i dil, din, hatta rkla lard r bar fl içinde birlerinin inançla sayg göstermek

9 s fiems Çak ro lu: tak de eri... OCAK 9 olacak. stanbul ltür Baflkenti"... en önemli ulu- etkinliklere ev. Bu kapsamda birçok organiflecek sün beri; bizler de z verdik. stanortak çal flmak ve ajans desürettik ve üretiyoruz. diye Baflkan m z Demircan' n önlu'nu 2010 y l na çinde yapaca - ergiler, konseratro gösterileri i " olaültür ve Turizm l Büyükflehir Berla ortaklafla yaetkinlik tasarlau çok zengin net sitemizden nerede ne zabilgilerinin buluzdan takip edelediyesi olarak li ad mlar att k. ra birlikte sahip or. Birlikte çal flüflenleri yapma- yorum ki; hepiak. rübeniz gere i, tte bulundu uk yasla Beyo - Bize k saca Bebilir misiniz? rin bir zenginlik t lmalar oradaki l hayat zenginlik 'nun r binas na sinmiflgezerken, her irinden ne kadar ma bu farkl l n lad n görürsüma" kültürünün buradad r. Farkl rda insanlar as ryaflamakta; bir- na, kültürlerine tedirler. 'nda geçmiflin izlerini rahatl kla takip edebilirsiniz. Gezdi iniz yerlerde tarih iz b rakm flt r. Ayr ca buras hat rlad m z tarihteki birçok ilkin yafland yerdir. lk sinema gösterimi, ilk tiyatro, ilk tünel ve daha niceleri... ; geçmiflte biriktirdiklerini bugün önümüze sermektedir. Geçmiflle aram zdaki bir köprü kurmaktad r. Bizlere düflen bu zenginlikleri koruyarak; yar lara tafl mak ve gelecek nesillere gururla teslim etmektir. Görev alan n z içerisinde karfl - laflt n z en büyük sorun nedir? Buna ne gibi bir çözüm uygulad - n z ya da uyguluyorsunuz? - Belediyesi bünyesinde çeflitli etkinlikler gerçeklefltiriyoruz. Bu da çok iyi iflleyen bir mekanizmay gerektiriyor. Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü bünyede oluflturdu umuz Organizasyon Büro çal flanlar ile yap lacak etkinlikleri tasarl yor, ilgili birimleri harekete geçiriyor ve uyguluyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlü- ümüz sahadaki çal flmalar m z n en önemli aya n oluflturuyor. Bir etkinli in organizasyonu ve uygulanmas birçok sorunu da berberinde getirir. Bu çok ayakl bir ifltir. Bir mekanizman n iyi ve bir bütün halinde çal flmas - n gerektirir. Birimlerimiz aras ndaki iyi koordinasyon yap lan faaliyetlerin baflar s n artt rmaktad r. Zaten organizasyon dikkat, takip ve özveri ister. Bizler birçok zorlu un bizi bekledi ini bilerek ifllerimize bafll yoruz. Tüm zorluklan da iyi bir koordinasyon, iyi bir planlama ve çal flanlar m z n gayretiyle afl yoruz. Her zaman vatandafllar m z bu iflin do as gere i belediyeden bir fleyler talep etmifl ve bir fleyler beklemifltir. Son soru olarak; sizin vatandafllar m zdan beklentileriniz nelerdir? - 'nda yaflaman n bir ayr cal k oldu unu düflünürsek; bunun baz sorumluluklar da beraberinde getirdi ini bilmek gerek. fiehir hayat paylaflma, sayg ve birlikte yaflama kültürüdür. nsanlar n birbirine zarar vermemesi, yaflad soka a, mahalleye, ilçeye hatta flehre sahip ç kmas gerekir. 'nu seven ve kültüre, sanata önem veren bir belediye baflkan m z var. Bu ifllerimizi kolaylaflt r yor. En önemli destekçimiz kendisi. Bu sayede bizler de birçok etkinlik yapabiliyoruz. 'nda yaflayanlardan da iste imiz; ortaya ç kan bu enerjiye sahip ç kmalar. Gerçeklefltirdi imiz etkinliklere kat lmalar, destek vermeleri... Yapt - m z sergiler, konserler, sinema gösterileri, tiyatro oyunlar, festivaller, seminerler, paneller öncelikle ilçemizde yaflayanlar içindir. Onlar n bu etkinliklere kat lmalar olumlu/olumsuz görüfllerini bizlerle paylamalar yeni projeler gerçeklefltirmede bizlere güç verecektir. fiems Çak ro lu ve ekibi Sanat Galerisi Gençlik Merkezi Turabibaba Kütüphanesi Sohbetleri

10 10 Teknoloji OCAK nda Plaka Tan ma Sistemi stiklal, art k daha rahat Teknolojiye ayak uyduran Belediyesi, stiklal Caddesi nde bir ilke imza att... Belediyesi, stanbul un gözbebe i stiklal Caddesi ve çevresini yayalaflt rma projesi kapsam nda plaka tan ma sistemi ne geçti. Plaka tan mada bir ilk olarak kullan lan bu yerli sistem, %100 Türk mühendisli iyle üretildi. stiklal Caddesi nin Tünel giriflinde törenle hizmete giren Plaka Tan - ma Sistemi, stiklal Caddesi ni gezmek isteyen milyonlarca insan n daha da rahat yürüyebilmesini sa layacak. Caddenin araç trafi ine kapal oldu u saatlerde devreye girecek olan sistemle, stiklal Caddesi nin tamamen yayalara ait olmas sa lanacak. Sistemle ilgili aç klama yapan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Daha önce radyo frekans yla çal flan bariyer sistemiyle kullan ma bafllad m z bu projemizi gelifltirmeyi, halk m z n güvenli i ve rahatl aç s ndan yeni teknolojilerle desteklemeyi amaç edindik. fiimdi de bölgeye sadece yetkili araçlar n girebilmesi için plaka tan ma sistemini hizmete sunuyoruz. Yeni sistem tüm stanbullulara hay rl olsun dedi. Yaln z plakas tan nan araçlar geçebilecek... Bu sistemle birlikte, resmi plakal konsolosluk araçlar, itfaiye, ambulans gibi acil durum vas talar n n bölgeye girifl ç k fl daha pratik ve kontrollü hale gelmifl oldu. Sisteme kayd yap lmam fl olan araçlar n caddeye girifli bu sayede önleniyor. Caddenin trafi e kapal oldu u saatte devreye giren sistem kaçak girifllere f rsat vermiyor. Sistem sayesinde stiklal Caddesi nin araç trafi i hareketleri rahatça tespit edilebiliyor.

11 OCAK Sa l k 11 Belediyesi nden ücretsiz sa l k taramas daha sa l kl Belediyesi, Medical Park Hastanesi ile yapt iflbirli i çerçevesinde ilçe halk n n diyabet, tansiyon, göz ve kalp taramas n ücretsiz yapt. Semt Konaklar nda uzman hekimlerce düzenlenen taramalarda daha sa l kl bir toplum oluflmas na katk sa lan yor. 1Aral k ta bafllayan ve 31 Aral k tarihine kadar süren sa l k taramalar ile ilgili konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Vatandafllar m z n sa l ve bu anlamda bilinçlenmesi öncelikli görevlerimiz aras nda. Çeflitli zamanlarda yapt m z sa l k taramalar sayesinde birçok vatandafl m z n hastal erken teflhis sayesinde tedavi ediliyor. Halk m z, semt konaklar m z arac l yla sundu umuz hizmetlere büyük ilgi gösteriyor fleklinde konufltu. Kalp, diyabet, tansiyon ve göz hastal klar konusunda taramalar n yap ld çal flma çerçevesinde, hastal klar hakk nda bilgilendirme broflürleri de da t larak, vatandafllar m z n bilinçlenmesine katk sa lan yor. nda grip seminerleri sürüyor... Belediyesi, ilçede bulunan okullarda ve Semt Konaklar nda pandemik grip hakk nda Alman Hastanesi nin enfeksiyon hastal klar uzmanlar ile birlikte seminerler düzenliyor. Seminerlerde ilçe halk na, dünyay tehdit eden domuz gribinden korunma yollar anlat l yor ve grip hakk nda bilgilendirme broflürleri da t l yor. Bugüne kadar yaklafl k 1500 kifliye ulafl lan seminerlerde, Belediyesi, ilçe s n rlar içerisinde güzel ve yaflanabilir bir çevre ve sa l kl bir toplum oluflturma yolunda katk sa l yor. Seminerlerin önemine de inen Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, bölgenin geliflmesi, daha yaflanabilir alanlar oluflturmas ve bu alanlarda yaflayacak insanlar n psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlar n n giderilmesini, sa l kl birey, sa l kl toplum ile aksakl klar n minimize edildi i toplumlar oluflturmay hedeflediklerini söyledi. Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü, birinci basamak sa l k hizmetlerini vermek için yüksek performansla çal fl yor. Sa l k flleri Müdürlü ü bünyesinde veteriner flefli i, cenaze flefli i ve portör birimi kapsam nda 3 hekim, 4 veteriner, 1 portör uzman, 2 portör dan flman, 1 din görevlisi ve sekretaryas ile ilçe halk na hizmet veriyor. Müdürlük, koruyucu hekimlik konusunda da çok hassas davranarak, hasta olduktan sonra korunman n bir anlam olmad n düflünerek halk n hasta olmadan önce yapmas gerekenler konusunda bilinçlendirme noktas nda çal flmalar n sürdürüyor. Bu kapsamda bulafl c hastal klar ve kronik hastal klar konusunda halk bilinçlendirme seminerleri düzenleniyor. Yine bu konularda halk bilinçlendirme amaçl haz rlanm fl olan broflür ve kitapç klar da da t l yor.

12 12 Haber OCAK, Rusya Kraliyet Ailesini a rlad Bir dünya flehri: Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Rusya E itim, Kültür ve flbirli i Derne i resmi delegasyonuna bir akflam yeme i verdi. Davete Rusya mparatorluk Köflkü Baflkan, Rusya Duflesi Maria W. Romanova ve ekibi kat ld. Ponte Restaurant ta düzenlenen yemekte Rusya E itim, Kültür ve flbirli i Derne i resmi delegasyonundan birçok ismin yan s ra, Duma Milletvekili Sergey Markov ve Yard mc s Ramin Gasimov da kat ld. Rusya imparatorluk mensubu ailesinden yaklafl k 15 kifliyi ekibiyle birlikte nda a rlayan Baflkan Demircan n misafirlere gösterdi i yak n ilgi sayesinde samimi ve s cak bir ortam olufltu. Yemekte, Rusya mparatorluk Köflkü Baflkan, Rusya Duflesi Maria W. Romanova, kendilerini nda konuk ederek iyi niyet ve nezaket göstergesi olan yeme in an s na Baflkan Demircan a Rusya Kraliyet Ailesi nin tarihi albümünü hediye etti. Baflkan Demircan da, Rusya mparatorluk Köflkü Baflkan Romanova ya hediyesinden dolay teflekkür ederek, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. F rçan n Sesi, Belediyesi Sanat Galerisi nde yank land! Belediyesi Sanat Galerisi, Serpil Baflaran n F rçan n Sesi isimli kiflisel resim sergisine ev sahipli i yapt. 41 eserden oluflan sergi, 30 Aral k a kadar ziyaretçilerini a rlad. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Belediye Sanat Galerisi nde Serpil Baflaran n F rçan n Sesi isimli resim sergisini gezdi. Çok say da davetlinin kat ld sergide Baflkan Demircan, Serpil Baflaran gibi önemli bir sanatç n n eserlerinin Belediyesi Sanat Galerisi nde sergilenmesinden duydu u mutlulu u dile getirdi. nun kültür ve sanat merkezi oldu unu, 2010 da bu tür sergilerin say s n n artaca na dikkat çeken Demircan, Belediyesi Sanat Galerisi, kültür etkinliklerimizin adresi olacak. Dünyan n dört bir yan ndan gelen sanatç lar m za ev sahipli i yapaca z diye konufltu. Baflkan Demircan, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri çerçevesinde Belediyesi olarak bir çok projeyi hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi. Geçti imiz y llarda, çeflitli çal flmalar yla Harbiye Askeri Müzesi nde, Ortaköy Feriye Galeri de ve Ortaköy Kültür Merkezi nde düzenlenen resim sergilerine kat lan Serpil Baflaran n Belediyesi Sanat Galerisi ndeki kiflisel sergisi 41 parçadan olufltu.

Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor...

Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor... DUYURU FOTO RAF YARIfiMASI Beyo lu; gözün gibi bak! Dünyan n bulufltu u semt Gelenler, dönenler, kalanlar Beyo lu nda yaflam biçimleri Son Kat l m Tarihi: 15 Ocak 2010 Baflvuru: Beyo lu Belediyesi Sanat

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu ESDER: Ahilik Kültürü Arnavutluk ta can buldu Sayfa 16-17 de Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :38 MAYIS 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete 10 Kurufl e-posta: bilgi@esnafbulteni.com

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı