Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette..."

Transkript

1 DUYURU YELKEN OKULU Belediyesi Yelken Okulu kay tlar devam ediyor... Ayr nt l bilgi için: Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Belediyesi Gençlik Merkezi letiflim Merkezi Say : 6 - Ocak 2010 Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette... BB, Haliç e 3 yeni vapur kazand r rken, Baflbakan Erdo an, Kas mpafla da sevgi gösterileriyle karfl land. Törenin dikkat çeken yönü ise vapurlar n isimleri oldu. Haliç e 3 yeni vapur: KASIMPAfiA HASKÖY SÜTLÜCE stanbul Büyükflehir Belediyesi ifltiraki olan DO taraf ndan yerli üretimle infla edilen Kas mpafla Vapuru hizmete al n rken, Hasköy ve Sütlüce Vapurlar da ayn törende denize indirildi. 9.4 milyon Euro ya mal olan vapurlar stanbullulara yüksek konforda, h zl, güvenli ve keyifli yolculuk sunacak. 3 te Baflkan Yard mc s fiems ÇAKIRO LU:, hepimizin ortak de eri... Gerçeklefltirilen bir çok baflar l kültür sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Baflkan Yard mc s Çak ro lu, için yap lacak her güzel fleyin yan nda olmaya çal fl - yoruz. Biliyoruz ki; hepimizin ortak de eri... fleklinde konufltu. 8-9 Baflkan Demircan, her okul ziyaretinde ö rencilerin yo un sevgisiyle karfl lafl yor Okul buluflmalar tüm h z yla sürüyor Belediye Baflkan Demircan, Okul Buluflmas kapsam nda ilçede bulunan okullara ziyaretlere devam ediyor. lkö retim okullar n ve liseleri gezen Baflkan Demircan, ö retmen ve ö rencilerle bir araya geldi ve sorunlar dinledi. 4-5

2 2 Haber OCAK Kent Konseyi buluflmas nda tek söylem: için güç birli i stanbul un vitrini nu dünya markas bir kent kimli ine kavuflturmak için oluflturulan Kent Konseyi çal flmalara bafllad. Sivil Toplum Kurulufllar n n ve mülki idare temsilcilerinin yer ald Kent Konseyi toplant s nda konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinliklerinin kalbinin ataca yer olan nda iyi projeler yapmay hedefliyoruz dedi. nu daha yaflanabilir bir hale getirmeyi ve bu do rultuda projeler üretmeyi hedefleyen Kent Konseyi nin genel kurul toplant s Taksim Evlendirme Saray nda gerçeklefltirildi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da kat ld toplant da Kamu Kurumu temsilcileri, Sivil Toplum Kurulufllar, Üniversite temsilcileri, Hemflehri Dernekleri, Mahalle muhtarlar, Meclis Üyeleri ve Siyasi Parti temsilcilerinden oluflan 24 kurul ve 264 üye haz r bulundu. Kent Konseyi toplant s nda Türkiye An t Çevre Turizm De erlerini Koruma Vakf Baflkan Dr. Mimar Sinan Genim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Güzin Kaya, Haliç Üniversitesi flletme Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Atan, 21. Yüzy l E itim ve Kültür Vakf ndan Gülbin Sözen, 500.Y l Vakf ndan Naim Güleryüz, Modac Barbaros Apayd n, Güzellefltirme ve Koruma Derne i Baflkan Mehmet Müderriso lu, nsan Yerleflimleri Derne- i Baflkan Korhan Gümüfl, stanbul Rehberler Odas Baflkan fierif Yenen, Umut Çocuklar Derne i Baflkan Yusuf Ahmet Kulca, stanbul Kültür ve Sanat Vakf ndan Esra Nilgün Mirze gibi bilim ve kültür dünyas n n önemli simalar da yerini ald. Dr. Bülent Katkak n baflkanl nda yürütülen toplant da Kent Konseyi Çal flma Kurul Baflkanlar n n ve Kurul Genel Sekreterlerinin seçimi yap ld. DEMOKRAS BEYO LU NA YAKIfiIYOR Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Kent Konseyi Baflkan Dr. Bülent Katkak n ard ndan söz alan Baflkan Demircan, flleyifli ve içeri iyle Türkiye deki konseylere örnek olacak bir projeyi gerçeklefltiriyoruz. Kent Konseyi fleffaf demokrasinin yafland bir platform olacak. Kentsel geliflime ak lc bir flekilde katk sa layacak olan konsey, kentleflme sürecinde kat l mc mekanizmalar n gücüyle, nda kentin önceliklerinin do ru belirlenmesi noktas nda belirleyici bir rol oynayacak. Kent Konseyi, kente ve kentliye sahip ç kma idealiyle çal flmalar n sürdürecek dedi. KURUL BAfiKANLARI BEL RLEND Baflkan Demircan n konuflmas n n ard ndan 24 çal flma kurulunun baflkan ve genel sekreter seçimine geçildi. Buna göre; Hemflehri Kültürünü Gelifltirme Kurulu Baflkanl - na Adnan Kaya, Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Kurulu Baflkanl na Azmi Akflahin, Kent Kimli i ve Yerel Bilinci Gelifltirme Kurulu Baflkanl na Victor Ananias, Çevre Kurulu Baflkanl na Tunay Gürsel, Kad n Kurulu Baflkanl na Devran Mursalo lu, E itim Kurulu Baflkanl na Alanur Özalp, Sosyal Hizmetler Kurulu Baflkanl na Metin Günefl, Esnaf ve Ticaret Kurulu Baflkanl na Turgay Davaz, Turizm Kurulu Baflkanl na Dursun Özbek, Güvenlik Kurulu Baflkanl na Zafer A rkaya, Engelsiz Yaflam Kurulu Baflkanl - na Adem zki, Sokak Çocuklar Çal flma Kurulu Baflkanl na Yusuf Ahmet Kulca, Kentsel Geliflim ve Dönüflüm Kurulu Baflkanl na Doç. Dr. Güzin Kaya, Kültür ve Sanat Kurulu Baflkanl - na Bülent Demira, Moda Tasar m Kurulu Baflkanl na Barbaros Apayd n, Hayvanlar Koruma Kurulu Baflkanl - na Erol K z lelma, Tarihi De erleri Koruma Kurulu Baflkanl na Dr. Sinan Genim, D fl liflkiler Kurulu Baflkanl na Naim Güleryüz, Gençlik ve Çocuk Kurulu Baflkanl na Ceren Suntekin, Sa l k Kurulu Baflkanl na Göksel Arslan, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu Baflkanl na Zafer Tahmaz, Spor Kurulu Baflkanl na ise Fikret Sivri seçildi.

3 OCAK Haber 3 Baflbakan Kas mpafla da, vapurlar Haliç te... Haliç e 3 yeni vapur stanbul Büyükflehir Belediyesi, Haliç e 3 yeni vapur kazand r rken, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Kas mpafla da sevgi gösterileriyle karfl land. BB ifltiraki olan DO taraf ndan yerli üretimle infla edilen Kas mpafla Vapuru hizmete al n rken, Hasköy ve Sütlüce Vapurlar da ayn törende denize indirildi. 9.4 milyon Euro ya mal olan vapurlar stanbullulara yüksek konforda, h zl, güvenli ve keyifli yolculuk sunacak. stanbullulara kaliteli hizmet anlay - fl yla deniz ulafl m na yat r mlar n sürdüren stanbul Büyükflehir Belediyesi DO, Haliç-Üsküdar hatt nda kullan lmak üzere tasarlanan ve her biri 600 yolcu kapasiteli 3 yeni vapuru daha stanbul a kazand rd. Kas mpafla Vapuru nun Hizmete Al nmas, Hasköy ve Sütlüce Vapurlar n n Suya ndirilmesi Töreni Baflbakan Recep Tayip Erdo an n yan s ra Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, BB Baflkan Kadir Topbafl, Belediye Baflkan A. Misbah Demircan ile çok say da milletvekili ve vatandafl n kat l m yla Kas mpafla daki Haliç Tersanesi nde gerçeklefltirildi. Venedik, Amsterdam, Budapeflte de oldu u gibi Avrupa daki kanallarda çal flan tekneler gibi tamamen turistik amaçl hizmet verecek vapurlar, stanbullulara panoramik camlar yla genifl bir seyir zevki de yaflatacak. Haliç köprülerinin alt ndan rahatl kla geçebilecek formda tasarlanan vapurlar, panoramik görüfl aç s yla Haliç in tarihi güzelliklerine farkl bir aç dan bakma f rsat sunacak. Baflbakan Erdo an dan Büyükflehir e hizmet teflekkürü Törende konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, yeni vapurlarla Haliç'in Venedik'le, Budapeflte'yle yar fl r bir bölge haline geldi ini belirterek, vapurlar n hay rl olmas n diledi. Sözleri s k s k Baflbakan n kral Kas mpaflal ve Türkiye seninle gurur duyuyor sloganlar yla kesilen Erdo an, ben de sizlerle gurur duyuyorum diyerek konuflmas na devam etti y l nda stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan seçildi inde Haliç'in içler ac s bir manzara içinde oldu unu ve çok büyük bir projeyi hayata geçirerek Haliç i asl na döndürdüklerini hat rlatan Baflbakan Erdo an, Haliç te infla edilen Sütlüce Kongre Merkezi, Miniaturk ve Feshane Kültür Merkezi gibi eserlerin bölgeye zenginlik katt n kaydetti. Haliç köprülerinin alt ndan rahatl kla geçebilecek formda tasarlanan vapurlar, panoramik görüfl aç s yla Haliç in tarihi güzelliklerine farkl bir aç dan bakma f rsat sunacak. Her biri 600 yolcu kapasiteli vapurlar, 12 deniz mili h z yapabiliyor, 42 m. boyunda ve 8,5 m. eninde infla edildi. Yolcu konforu ve güvenli inin en yüksek standartlarda düflünüldü ü vapurlarda ayr ca klima, büfe, çocuk bak m masas, hayvan bar na, engelli yolcu standartlar da bulunuyor. LCD TV ler ve GPS üzerinden uydu anten sistemine kilitlenen anten sisteminin de mevcut oldu u vapurlar son teknoloji ile donat ld. Genifl ve rahat iç mekân olan vapurlar n; konforlu ve nano teknoloji kullan larak yap lan koltuklar, klima ve iklimlendirme sistemleri, iç tasar m, dizayn n yan s ra, çocuk arabas ve engellilerin tekerlekli sandalyeleriyle rahatl kla geçebilecekleri otomatik yolcu geçifl kap lar (rampa sistemi) ile di er toplu tafl ma araçlar na da örnek olmas amaçland. Tamamen Türk iflçi ve mühendislerince Haliç Tersanesi nde infla edilen vapurlar n toplam maliyeti ise 9,4 milyon Euro.

4 4 Haber OCAK Baflkan Demircan, her okul ziyaretinde Okul buluflmalar Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Okul Buluflmas kapsam nda ilçede bulunan okullara ziyaretlere devam ediyor. lkö retim okullar n ve liseleri gezen Baflkan Demircan, ö retmen ve ö rencilerle bir araya geldi ve sorunlar dinledi. Belediyesi Okul Buluflmalar nun tüm okullar nda s rayla devam ediyor. Okullar gezen Baflkan Demircan, ö rencilerin yo un sevgisiyle karfl lafl yor. Baflkan Demircan, Okul Aile Birli i, Ö renci Velileri ve Ö retmenlerin kat l m yla toplant lar düzenlerken, okullarda e itimin en iyi flekilde yap lmas için çal flt klar n ve e itime büyük önem verdiklerini ifade ediyor. Baflkan Demircan, Kas mpafla Çok Programl Lisesi ne gerçeklefltirdi i ziyarette, Gelece imiz olan çocuklar m za ça m z n gere i gibi e itim vermek için tüm imkanlar - m z kullanaca z dedi.

5 OCAK ö rencilerin yo un sevgisiyle karfl lafl yor... tüm h z yla sürüyor Haber 5 ndaki okullar yenilediklerini ve e itime daha çok katk sunacaklar n dile getiren Baflkan Demircan, e itimli insan n kentin kalitesini de yükseltti ini söyledi. Düzenli olarak okullar ziyaret eden ve sorunlar yerinde de erlendiren Baflkan Demircan, Belediye olarak e itim yat r mlar m z artarak devam edecek., stanbul un turizm merkezidir. Bu anlamda ifl imkan çok olan bir bölgeyiz. Önümüzdeki y l hizmete aç lacak olan Turizm Meslek Lisesi ile birlikte birçok gencimiz bu bölgedeki otel ve restoranlarda çal flma imkan bulacak. Kendine özgüveni olan gençlerle yüzümüz gülecek diye konufltu. Çocuklar m z için yafl yoruz... Demircan sözlerini flöyle sürdürdü: Hepimiz çocuklar m z için yafl yoruz. Belediye ekiplerimiz rutin olarak ilçemizde bulunan tüm okullar m z temizliyor ve eksikliklerini gideriyor. Bu çal flmalar m zda özellikle hijyene büyük önem veriyoruz ve çocuklar m z n daha sa l kl ortamda e itim almas n sa l yoruz. Okullar n birçok sorun ve eksi- ini de giderme sözü veren Baflkan Demircan, okul müdürleri ile s n flar dolaflarak ö rencilerle uzun süre sohbet etti.

6 6 Teknoloji OCAK Örnek bir proje daha: nteraktif Kent Ekranlar Bilgi parma n n ucunda stanbul un en gözde caddesi stiklal, yepyeni bir iletiflim mecras yla tan flt. Belediyesi ve Mobilera Holding iflbirli iyle hayata geçen nteraktif Kent Ekranlar sayesinde vatandafllar, bilgiye an nda ulaflabilecek. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Teknoloji alan nda hep yeniliklerin peflindeyiz. Vatandafllarla olan iletiflimimizi daha da gelifltirmeyi amaçl yoruz dedi. Belediyesi, ilkleri gerçeklefltirmeye devam ediyor... Türkiye nin d fl mekanlara uygun ilk dokunmatik aç k hava iletiflim mecras olan nteraktif Kent Ekranlar, stiklal Caddesi nde ziyaretçileriyle bulufluyor. Her gün yüzbinlerce kiflinin ziyaret etti i stiklal Caddesi nde 15 farkl noktada yer alan nteraktif Kent Ekranlar sayesinde vatandafllar, pek çok bilgiye ayn anda ulaflabilme imkan na sahip olacak. Belediyesi Sanat Galerisi nde gerçeklefltirilen nteraktif Kent Ekranlar n n tan t m toplant s na Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Mobilera Genel Koordinatörü Zehra Öney, Mobilera fl Gelifltirme Direktörü Selim Morlevi kat ld. Toplant da konuflan Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul un vitrini. Do ru projeler içinde olmay arzu ediyoruz ve hep ilkleri yapmay hedefliyoruz. Ekran n Teknik Özellikleri: - Tüm ekran kaplayan dokunmatik sensör - Merkezi içerik yönetimi - Entegre ses sistemi - 46 inç, dünyan n en parlak LCD teknolojisi - Entegre kamera sistemi - Yanlarda fl kl branding alanlar - Darbeye dayan kl, kurflun geçirmez camlar ve metal gövde - Alarm Sistemi ile 24 saat güvenlik Dünyan n dört bir yan ndan, stanbul un gözbebe i nu ziyaret eden vatandafllar m zla iletiflimimizi daha da gelifltirmeyi ve kentimizi onlara en iyi flekilde tan tmay amaçl yoruz. Ak ll kentten otomasyona, ça r merkezinden Internet sitemize kadar bir çok yeni teknolojiyi vatandafl n hizmetine sunduk. nteraktif Kent Ekranlar sayesinde farkl bir kimli e daha bürünecek. Di er projelerde oldu u gibi teknoloji alan nda da hep yeniliklerin peflinde olaca z dedi. fiimdiden günde 10 bin kiflinin kulland nteraktif Kent Ekranlar n n bilgi da arc n n çok yüksek oldu- unu belirten Baflkan Demircan, Bilgi ve veri taban m z ortak bir havuzda toplamaya imkan tan d k numaral Ça r merkezi, adl Internet sitemize ve nteraktif Kent Ekranlar yla birlikte halk m za 24 saat bilgi ak fl sa layaca z fleklinde konufltu. nun 15 farkl noktas nda yer alacak olan nteraktif Kent Ekranlar n n say s n önümüzdeki süreçte tüm na yaymay planlad klar n aç klayan Baflkan Demircan, Tüm nu nteraktif Kent Ekranlar yla donataca z. nteraktif Kent Ekranlar nda Türkçe menü yer al yor. Hedefimiz 2010 y l içinde yerli ve yabanc turistlere yönelik tüm otellerde bu sistemi kurarak farkl dillerde hizmet verebilmek diye konufltu. BEYO LU NA DA R HERfiEY BURADA Vatandafllar kültür, sanat ve turizm merkezi olan nda ne olup bitiyor an nda ö renme imkan na sahip olacak. nteraktif Kent Ekranlar sayesinde, sinema seanslar, tiyatro, konser, etkinlik bilgileri, haritalar, nöbetçi eczaneler ve daha pek çok bilgiyi sokakta alacak. nda diledi i anda hangi sinema filmine gidece ini, seans n, akflam gidece i konseri, rahats zl k durumunda gidece i nöbetçi eczaneyi nteraktif Kent Ekranlar sayesinde kolayca bulabilecek. nteraktif Kent Ekranlar nda reklam amaçl neler yap labilir? - Web sitelerindeki kurgular soka a tafl ma - Reklam videolar gösterme - Foto raf/video çek gönder kurgular - SMS/MMS entegrasyonu - Mobil ödeme entegrasyonu - ndirim veya hediye kuponu da t m - Bluetooth uygulamalar - Müzik ve video yay n - Dokunmatik oyunlar - Belli bir alanda bilgilendirme ekranlar (kent rehberi, turist rehberi...)

7 OCAK Haber 7 Baflkan Demircan, Ticaret Üniversitesi nde da fark Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi nde düzenlenen 2010 Avrupa Kültür Baflkenti stanbul ve Kültür Ekonomisi konulu konferansa kat ld. Konferansta konuflan Baflkan Demircan, 2010 da nda çok önemli etkinliklere imza atacaklar n söyledi. stanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, '2010 Avrupa Kültür Baflkenti stanbul ve Kültür Ekonomisi' konulu konferans düzenledi. Üniversitenin Eminönü Yerleflkesi'nde düzenlenen konferansa Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans (AKBA) Yürütme Kurulu Baflkan fiekib Avdagiç, Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir, AK Parti eski Milletvekili Nevzat Yalç ntafl, AKBA üye ve dan flmanlar ile akademisyenler kat ld. Konferans n aç l fl nda konuflan 2010 Kültür Baflkenti Ajans Yürütme Kurulu Baflkan fiekib Avdagiç, yaklafl k 300 projenin devreye girece ini bildirdi. Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili muhteflem bir proje haz rlad klar n da belirtti. Avdagiç, stanbul'un, Avrupa Birli- i d fl nda kültür baflkenti seçilen ilk ve son flehir oldu unu söyledi. Konferansta Kentlerin De iflen Rolü ve Kültürün Kentsel Dinamiklerle liflkisi bafll kl bir konuflma yapan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Urban Age stanbul Konferans nda yap lan bir söze dikkat çekerek, Stratejik flehir, yarat c zümre sözünden etkilendi ini belirtti. Baflkan Demircan, Kentimizi nas l gelifltirir ve zirveye tafl r z sorusuna sürekli cevap arad k. Talimhane, Kas mpafla gibi birçok yere Belediyesi olarak ayr bir misyon yükledik dedi. Demircan ayr ca, Galata bölgesinin h zla geliflti ini ifade ederek, Galata n n art k bir moda merkezi haline geldi ini, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti için haz rl klar n da sonland n belirtti. Demircan sözlerini ise flöyle tamamlad : Biz sadece burada network olaca z. Herkesin 2010 Avrupa Kültür Baflkenti için büyük destek vermesi gerekir.

8 8 Röportaj Belediye Baflkan Yard mc, hepimizin or Röportaj: Zafer TAHMAZ Gerçeklefltirilen bir çok baflar l kültür sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Belediye Baflkan Yard mc s fiems Çak ro lu, için yap lacak her güzel fleyin yan nda olmaya çal fl yoruz. Biliyoruz ki; hepimizin ortak de eri... fleklinde konufltu. ; geçmiflte biriktirdiklerini bugün önümüze sermektedir. Geçmiflle aram zda bir köprü kurmaktad r. Bizlere düflen bu zenginlikleri koruyarak yar nlara tafl mak ve gelecek nesillere gururla teslim etmektir. Çal flmalar n z nelerdir? Ba l müdürlükleriniz hakk nda k saca bilgi alabilir miyiz? - sadece stanbul'un de il, ülkemizin de gözbebe i bir ilçedir. Turizm aç s ndan cazip eserleri, kültür-sanat merkezleri, e lence mekânlar, ifl dünyas n n zirve kurulufllar ile insanlar n u rak yeri ve önemli buluflma noktas d r. Her gün milyonlarca insan bir sebeple 'na u ramaktad r. 'nun tüm zenginliklerini ve farkl l klar n dikkate ald - n zda burada gerçeklefltirece iniz çal flmalar n kaliteli, özenli ve de iflik olmas gerekiyor. Biz de yapt m z tüm etkinliklerde buna dikkat ediyor, 'na yak - flan ifller olmas na gayret ediyoruz. Belediyesi olarak gerçeklefltirdi imiz birçok kültürsanat etkinli imiz var. Bunun yan nda belediyemize baflvuran kimi projelere de ortakl k yap yor ya da destek veriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanl, stanbul Büyükflehir Belediyesi, stanbul 2010 Ajans, konsolosluklar n kültür merkezleri, sivil toplum kurulufllar, ressamlar, tiyatrocular, sinemac lar, heykelt rafllar, modac lar, sahaflar, flairler, yazarlar, el sanatç lar ile ortaklafla gerçeklefltirdi imiz birçok önemli etkinli imiz var. Alt - neller Geleneksel Türk El Sanatlar, Galata Moda, Galata Tasar m, Sahaf, Yerel Tatlar festivalleri, Yeflilçam Ödülleri, Sohbetleri, Ramazan etkinlikleri, anma programlan, önemli günler, konserler, tiyatro ve sinema gösterileri bunlardan sadece bir kaç... Belediye Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan' n direktifleri ve destekleriyle yapt m z faaliyetlerimiz büyük ilgi görüyor. Biz tüm etkinliklerimizi sadece kapal mekânlarda yapm yoruz. Özellikle yaz aylar nda aç k havada yapt - m z yaz flenlikleri halk m z taraf ndan büyük ilgi görüyor. Halk m z yaz n s cak gecelerinde meydanlar m zda bir araya geliyor ve e lenme flans buluyorlar. Bunla birlikte Belediyesi Muammer Karaca Tiyatrosu ise ülkemizin sayg n tiyatro topluluklar na, konserlere ve çeflitli gösterilere ev sahipli i yap yor. Kas mpafla Turabibaba Kütüphanesi ile ilçemizde yaflayan çocuklar m za ulafl yor, onlar n e itimlerine destek veriyoruz. Burada gerçeklefltirdi imiz seminerler, söylefliler, film/tiyatro gösterileri ile ö rencilerimiz için yeni ufuklar açmaya çal fl yoruz. Ayr ca sosyal belediyecili e de önem veriyoruz. Say lan 9'u bulan semt konaklar m z ve gençlik merkezimizde gerçeklefltirdi imiz meslek edindirme kurslar, seminerler, kültürel geziler, sa l k taramalar, de iflim programlan ile halk m z n, ö rencilerimizin, gençlerimizin ihtiyaçlar na cevap vermeye çal fl yoruz. Her yaz, ilçemizdeki ö rencilerimizi yo un bir e itim ve ö retim y l - n n ard ndan baflar lar n n ödülü olarak Kefken Çevre Yaz Kamp nda a rl yor, güzel bir tatil yapmalar na imkân sa l yoruz. Destek Hizmetleri Müdürlü- ümüze ba l aflevimizden de söz etmek gerek. Buradan her gün 6500 kifliye s cak yemek da- t l yor. Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün gerçeklefltirdi i hizmetler bunla da s n rl de il. Kurum binalar n n güvenlik, temizlik, boya, badana, tadilat gibi iflleri, ulafl m, yemek, aflevi gibi birçok önemli ifli de müdürlü ümüz taraf ndan yürütülmektedir. Gerçeklefltirdi imiz etkinlikler ile bir taraftan da 'nun dinamiklerini harekete geçirmeye çal fl yoruz. için ortak bir güç ortaya koyuyor. Özellikle farkl dinlere ve rklara mensup vatandafllar m zla zaman zaman yapt m z ortak etkinlikler sayesinde ilçemizin zenginli ini alt m çizmifl oluyoruz, imkânlar dâhilinde yap lan etkinliklere verdi imiz destekle; için yap lacak her güzel fleyin yan nda olmaya çal fl yoruz. Biliyoruz ki; hepimizin ortak de eri... Yeni dönemde hangi çal flmalar yapmay planlad n z? y l bildi iniz gibi stanbul fiems Çak ro lu 1971 y l nda Sar yer de do du. lk, orta ve liseyi Sar yer de okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesi ktisat Fakültesi'nde ö renim gördükten sonra Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi bölümünde yüksek lisans e itimini tamamlad. Halen Beykent Üniversitesi nde flletme Yönetimi master program na devam ediyor. Memuriyet hayat a 1994 y l nda Sar yer Belediyesi nde bafllayan Çak ro lu, daha sonra 2000 y l nda ETT Genel Müdürlü ü'ne geçerek 4 y l Özel Kalem fiube Müdürü olarak görev yapt. Bu arada stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin Bimtafl ve Beltur flirketlerinin Yönetim Kurulu nda bulundu y llar aras nda Sar yer Belediyesi nde baflkan yard mc l görevini yürüttü. ngilizce ve Arapça bilen fiems Çak ro lu, evli ve biri k z dört çocuk babas. için önemli bir y l art k "Avrupa Kü fiehrimiz birbirind sal ve uluslararas sahipli i yapacak 'nda da zasyon gerçekle reci bafllad nda çal flmalar m za h bul 2010 Ajans ile lar ortaya koydu te i ile projeler meye devam ed Bele Ahmet Misbah cülü üyle Beyo haz rlad k. Bu y l i m z festivaller, s ler, sinema ve tiy ile "2010 Sahnes cak Ajans, Bakanl, stanbu lediyesi ve STK'la paca m z birçok d k. Haham z b programlar inte ve etkinliklerin man yap laca naca ajandam bilecekler. Be 2010 y l için önem Ancak tüm bunla ç kmam z gerekiy mal, üzerimize d l y z y l inan mizin yüz ak olac Yöneticilik tec geçmiflte hizme nuz noktalara lu'nun fark nedir? yo lu'nu tarif ede - Farkl kültürle olarak flehre ka kültürel ve sosya lefltirir. Bu zengin her soka na, he tir. 'nda fleyin asl nda birb farkl oldu unu a nas l bir uyum sa nüz. "Birlikte Yafla en güzel örne i dil, din, hatta rkla lard r bar fl içinde birlerinin inançla sayg göstermek

9 s fiems Çak ro lu: tak de eri... OCAK 9 olacak. stanbul ltür Baflkenti"... en önemli ulu- etkinliklere ev. Bu kapsamda birçok organiflecek sün beri; bizler de z verdik. stanortak çal flmak ve ajans desürettik ve üretiyoruz. diye Baflkan m z Demircan' n önlu'nu 2010 y l na çinde yapaca - ergiler, konseratro gösterileri i " olaültür ve Turizm l Büyükflehir Berla ortaklafla yaetkinlik tasarlau çok zengin net sitemizden nerede ne zabilgilerinin buluzdan takip edelediyesi olarak li ad mlar att k. ra birlikte sahip or. Birlikte çal flüflenleri yapma- yorum ki; hepiak. rübeniz gere i, tte bulundu uk yasla Beyo - Bize k saca Bebilir misiniz? rin bir zenginlik t lmalar oradaki l hayat zenginlik 'nun r binas na sinmiflgezerken, her irinden ne kadar ma bu farkl l n lad n görürsüma" kültürünün buradad r. Farkl rda insanlar as ryaflamakta; bir- na, kültürlerine tedirler. 'nda geçmiflin izlerini rahatl kla takip edebilirsiniz. Gezdi iniz yerlerde tarih iz b rakm flt r. Ayr ca buras hat rlad m z tarihteki birçok ilkin yafland yerdir. lk sinema gösterimi, ilk tiyatro, ilk tünel ve daha niceleri... ; geçmiflte biriktirdiklerini bugün önümüze sermektedir. Geçmiflle aram zdaki bir köprü kurmaktad r. Bizlere düflen bu zenginlikleri koruyarak; yar lara tafl mak ve gelecek nesillere gururla teslim etmektir. Görev alan n z içerisinde karfl - laflt n z en büyük sorun nedir? Buna ne gibi bir çözüm uygulad - n z ya da uyguluyorsunuz? - Belediyesi bünyesinde çeflitli etkinlikler gerçeklefltiriyoruz. Bu da çok iyi iflleyen bir mekanizmay gerektiriyor. Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü bünyede oluflturdu umuz Organizasyon Büro çal flanlar ile yap lacak etkinlikleri tasarl yor, ilgili birimleri harekete geçiriyor ve uyguluyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlü- ümüz sahadaki çal flmalar m z n en önemli aya n oluflturuyor. Bir etkinli in organizasyonu ve uygulanmas birçok sorunu da berberinde getirir. Bu çok ayakl bir ifltir. Bir mekanizman n iyi ve bir bütün halinde çal flmas - n gerektirir. Birimlerimiz aras ndaki iyi koordinasyon yap lan faaliyetlerin baflar s n artt rmaktad r. Zaten organizasyon dikkat, takip ve özveri ister. Bizler birçok zorlu un bizi bekledi ini bilerek ifllerimize bafll yoruz. Tüm zorluklan da iyi bir koordinasyon, iyi bir planlama ve çal flanlar m z n gayretiyle afl yoruz. Her zaman vatandafllar m z bu iflin do as gere i belediyeden bir fleyler talep etmifl ve bir fleyler beklemifltir. Son soru olarak; sizin vatandafllar m zdan beklentileriniz nelerdir? - 'nda yaflaman n bir ayr cal k oldu unu düflünürsek; bunun baz sorumluluklar da beraberinde getirdi ini bilmek gerek. fiehir hayat paylaflma, sayg ve birlikte yaflama kültürüdür. nsanlar n birbirine zarar vermemesi, yaflad soka a, mahalleye, ilçeye hatta flehre sahip ç kmas gerekir. 'nu seven ve kültüre, sanata önem veren bir belediye baflkan m z var. Bu ifllerimizi kolaylaflt r yor. En önemli destekçimiz kendisi. Bu sayede bizler de birçok etkinlik yapabiliyoruz. 'nda yaflayanlardan da iste imiz; ortaya ç kan bu enerjiye sahip ç kmalar. Gerçeklefltirdi imiz etkinliklere kat lmalar, destek vermeleri... Yapt - m z sergiler, konserler, sinema gösterileri, tiyatro oyunlar, festivaller, seminerler, paneller öncelikle ilçemizde yaflayanlar içindir. Onlar n bu etkinliklere kat lmalar olumlu/olumsuz görüfllerini bizlerle paylamalar yeni projeler gerçeklefltirmede bizlere güç verecektir. fiems Çak ro lu ve ekibi Sanat Galerisi Gençlik Merkezi Turabibaba Kütüphanesi Sohbetleri

10 10 Teknoloji OCAK nda Plaka Tan ma Sistemi stiklal, art k daha rahat Teknolojiye ayak uyduran Belediyesi, stiklal Caddesi nde bir ilke imza att... Belediyesi, stanbul un gözbebe i stiklal Caddesi ve çevresini yayalaflt rma projesi kapsam nda plaka tan ma sistemi ne geçti. Plaka tan mada bir ilk olarak kullan lan bu yerli sistem, %100 Türk mühendisli iyle üretildi. stiklal Caddesi nin Tünel giriflinde törenle hizmete giren Plaka Tan - ma Sistemi, stiklal Caddesi ni gezmek isteyen milyonlarca insan n daha da rahat yürüyebilmesini sa layacak. Caddenin araç trafi ine kapal oldu u saatlerde devreye girecek olan sistemle, stiklal Caddesi nin tamamen yayalara ait olmas sa lanacak. Sistemle ilgili aç klama yapan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Daha önce radyo frekans yla çal flan bariyer sistemiyle kullan ma bafllad m z bu projemizi gelifltirmeyi, halk m z n güvenli i ve rahatl aç s ndan yeni teknolojilerle desteklemeyi amaç edindik. fiimdi de bölgeye sadece yetkili araçlar n girebilmesi için plaka tan ma sistemini hizmete sunuyoruz. Yeni sistem tüm stanbullulara hay rl olsun dedi. Yaln z plakas tan nan araçlar geçebilecek... Bu sistemle birlikte, resmi plakal konsolosluk araçlar, itfaiye, ambulans gibi acil durum vas talar n n bölgeye girifl ç k fl daha pratik ve kontrollü hale gelmifl oldu. Sisteme kayd yap lmam fl olan araçlar n caddeye girifli bu sayede önleniyor. Caddenin trafi e kapal oldu u saatte devreye giren sistem kaçak girifllere f rsat vermiyor. Sistem sayesinde stiklal Caddesi nin araç trafi i hareketleri rahatça tespit edilebiliyor.

11 OCAK Sa l k 11 Belediyesi nden ücretsiz sa l k taramas daha sa l kl Belediyesi, Medical Park Hastanesi ile yapt iflbirli i çerçevesinde ilçe halk n n diyabet, tansiyon, göz ve kalp taramas n ücretsiz yapt. Semt Konaklar nda uzman hekimlerce düzenlenen taramalarda daha sa l kl bir toplum oluflmas na katk sa lan yor. 1Aral k ta bafllayan ve 31 Aral k tarihine kadar süren sa l k taramalar ile ilgili konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Vatandafllar m z n sa l ve bu anlamda bilinçlenmesi öncelikli görevlerimiz aras nda. Çeflitli zamanlarda yapt m z sa l k taramalar sayesinde birçok vatandafl m z n hastal erken teflhis sayesinde tedavi ediliyor. Halk m z, semt konaklar m z arac l yla sundu umuz hizmetlere büyük ilgi gösteriyor fleklinde konufltu. Kalp, diyabet, tansiyon ve göz hastal klar konusunda taramalar n yap ld çal flma çerçevesinde, hastal klar hakk nda bilgilendirme broflürleri de da t larak, vatandafllar m z n bilinçlenmesine katk sa lan yor. nda grip seminerleri sürüyor... Belediyesi, ilçede bulunan okullarda ve Semt Konaklar nda pandemik grip hakk nda Alman Hastanesi nin enfeksiyon hastal klar uzmanlar ile birlikte seminerler düzenliyor. Seminerlerde ilçe halk na, dünyay tehdit eden domuz gribinden korunma yollar anlat l yor ve grip hakk nda bilgilendirme broflürleri da t l yor. Bugüne kadar yaklafl k 1500 kifliye ulafl lan seminerlerde, Belediyesi, ilçe s n rlar içerisinde güzel ve yaflanabilir bir çevre ve sa l kl bir toplum oluflturma yolunda katk sa l yor. Seminerlerin önemine de inen Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, bölgenin geliflmesi, daha yaflanabilir alanlar oluflturmas ve bu alanlarda yaflayacak insanlar n psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlar n n giderilmesini, sa l kl birey, sa l kl toplum ile aksakl klar n minimize edildi i toplumlar oluflturmay hedeflediklerini söyledi. Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü, birinci basamak sa l k hizmetlerini vermek için yüksek performansla çal fl yor. Sa l k flleri Müdürlü ü bünyesinde veteriner flefli i, cenaze flefli i ve portör birimi kapsam nda 3 hekim, 4 veteriner, 1 portör uzman, 2 portör dan flman, 1 din görevlisi ve sekretaryas ile ilçe halk na hizmet veriyor. Müdürlük, koruyucu hekimlik konusunda da çok hassas davranarak, hasta olduktan sonra korunman n bir anlam olmad n düflünerek halk n hasta olmadan önce yapmas gerekenler konusunda bilinçlendirme noktas nda çal flmalar n sürdürüyor. Bu kapsamda bulafl c hastal klar ve kronik hastal klar konusunda halk bilinçlendirme seminerleri düzenleniyor. Yine bu konularda halk bilinçlendirme amaçl haz rlanm fl olan broflür ve kitapç klar da da t l yor.

12 12 Haber OCAK, Rusya Kraliyet Ailesini a rlad Bir dünya flehri: Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Rusya E itim, Kültür ve flbirli i Derne i resmi delegasyonuna bir akflam yeme i verdi. Davete Rusya mparatorluk Köflkü Baflkan, Rusya Duflesi Maria W. Romanova ve ekibi kat ld. Ponte Restaurant ta düzenlenen yemekte Rusya E itim, Kültür ve flbirli i Derne i resmi delegasyonundan birçok ismin yan s ra, Duma Milletvekili Sergey Markov ve Yard mc s Ramin Gasimov da kat ld. Rusya imparatorluk mensubu ailesinden yaklafl k 15 kifliyi ekibiyle birlikte nda a rlayan Baflkan Demircan n misafirlere gösterdi i yak n ilgi sayesinde samimi ve s cak bir ortam olufltu. Yemekte, Rusya mparatorluk Köflkü Baflkan, Rusya Duflesi Maria W. Romanova, kendilerini nda konuk ederek iyi niyet ve nezaket göstergesi olan yeme in an s na Baflkan Demircan a Rusya Kraliyet Ailesi nin tarihi albümünü hediye etti. Baflkan Demircan da, Rusya mparatorluk Köflkü Baflkan Romanova ya hediyesinden dolay teflekkür ederek, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. F rçan n Sesi, Belediyesi Sanat Galerisi nde yank land! Belediyesi Sanat Galerisi, Serpil Baflaran n F rçan n Sesi isimli kiflisel resim sergisine ev sahipli i yapt. 41 eserden oluflan sergi, 30 Aral k a kadar ziyaretçilerini a rlad. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Belediye Sanat Galerisi nde Serpil Baflaran n F rçan n Sesi isimli resim sergisini gezdi. Çok say da davetlinin kat ld sergide Baflkan Demircan, Serpil Baflaran gibi önemli bir sanatç n n eserlerinin Belediyesi Sanat Galerisi nde sergilenmesinden duydu u mutlulu u dile getirdi. nun kültür ve sanat merkezi oldu unu, 2010 da bu tür sergilerin say s n n artaca na dikkat çeken Demircan, Belediyesi Sanat Galerisi, kültür etkinliklerimizin adresi olacak. Dünyan n dört bir yan ndan gelen sanatç lar m za ev sahipli i yapaca z diye konufltu. Baflkan Demircan, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri çerçevesinde Belediyesi olarak bir çok projeyi hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi. Geçti imiz y llarda, çeflitli çal flmalar yla Harbiye Askeri Müzesi nde, Ortaköy Feriye Galeri de ve Ortaköy Kültür Merkezi nde düzenlenen resim sergilerine kat lan Serpil Baflaran n Belediyesi Sanat Galerisi ndeki kiflisel sergisi 41 parçadan olufltu.

13 OCAK Haber 13 O, dünyada hoflgörünün simgesi... Mevlana Haftas n kutlad k Belediyesi ve Ça dafl ve Ba ms z Yard mlaflma Derne i, (ÇABA) zaman aflm fl büyük bir bilge olan Mevlana y anmak için Mevlana Haftas kutlamalar çerçevesinde talyan Kültür Merkezi nde bir dizi etkinlik düzenledi. Belediyesi ve ÇABA derne inin ortaklafla düzenledi i etkinli e, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve Efli Ferda Demircan n yan s ra stanbul Valisi Muammer Güler in Efli Neval Güler, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl n Efli Özleyifl Topbafl, ranl Ressam Reza Hemma Tiat, Kompozitör Can Atilla, Yazar Elif fiafak ve Semazen Emre Y ld r m ile çok say - da davetli kat ld. Gülgun Feyman n sunuculu unu yapt programda, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan bir selamlama konuflmas yapt. Baflkan Demircan, Mevlana n n kültürümüzde önemli bir etkisi ve katk s oldu unu belirterek organizasyonda eme i geçenlere teflekkür etti. Baflkan Demircan konuflmas nda bu programla yetinmeyeceklerini, ikinci etkinli in ise Galata Mevlevihânesi nde yap laca n belirtti. Hz. Mevlana n n üzgün oldu- unda siyah, mutlu oldu unda beyaz h rka giydi ine dikkat çekilen programda, tasavvuf müzi i eflli inde Semazen Emre Y ld r m sahne ald. Sema gösterisiyle davetlilere eflsiz dakikalar yaflatan Y ld r m, izleyenlerin büyük be enisini kazand. Sohbeti format nda düzenlenen etkinlikte Hz. Mevlana hakk ndaki düflünceler konufluldu. zleyicilerin sorular n da yan tlayan konuklar, Hz. Mevlana n n hayat m zda önemli bir yere sahip oldu unu belirtti. Program sonunda Ça dafl ve Ba ms z Yard mlaflma (ÇABA) Derne- i Baflkan Rengin Sezer taraf ndan Baflkan Demircan a Ebru El Sanat yla haz rlanm fl bir tablo hediye edildi. Konuflmac lara plaket ve çiçek takdimini ise Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Neval Güler ve Özleyifl Topbafl birlikte yapt.

14 14 Haber OCAK Okmeydan Cem Evi nde Aflure Etkinli i... Can cana kardefller olal m Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Hac Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf taraf ndan Okmeydan Cem Evi nde düzenlenen Aflure Günü etkinli ine kat ld. Hac Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf Muharrem ay dolay s yla Okmeydan Cem Evi nde aflure günü etkinli i düzenledi. Vatandafllar n yo un ilgi gösterdi- i aflure günü etkinli ine Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan s ra Hac Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf Baflkan Kamil Aykanat, CHP stanbul Milletvekili Çetin Soysal, fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül, Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç, Sar yer Belediye Baflkan fiükrü Genç kat ld. Hac Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf Geleneksel Aflure günü etkinli inde bir konuflma yapan Baflkan Demircan, Bizleri bir araya getiren, geliflini günler öncesinden bekledi imiz, içimizde yer eden önemli günlerimiz var. Bu günler kah ac da, kah sevinçte gönüllerimizi buluflturuyor. Aflura hepimiz için büyük bir matem günü. Hz. Hüseyin in ve Kerbala flehitlerinin ac s yüreklerimizi da l - yor. Bu ac y derinden hissediyoruz. Bugün bizler de suya hasretiz. Susuzlu umuzu dindirecek tek bir yok, tek bir çare var. Muhabbette buluflmak. Can cana kardefller olmak diye konufltu. Hac Bektafl Veli Vakf Okmeydan Cem Evi ndeki etkinlikte konuflmalar n ard ndan dualar okundu ve vatandafllara aflure da t ld.

15 OCAK Röportaj 15 Tomtom Mahalle Muhtar Songül Öztunç: Belediyemiz temizlik ve e itimde müthifl ifller yapt Röportaj: Zafer TAHMAZ Belediyemiz taraf ndan her türlü ihtiyac m z gideriliyor diyen Songül Öztunç, Mahallemizde belediyemizle ilgili herhangi bir flikayet söz konusu de il. Say n Belediye Baflkan m za ve ekibine hassasiyetlerinden dolay çok teflekkür ediyorum fleklinde konufltu. Tomtom Mahallesi nin yap s hakk nda bilgi alabilir miyiz? Genellikle Siirt, Bitlis ve Erzincanl hemflehrilerimizin yaflad mahallemizin nüfusu yaklafl k 5 bin. Mahallemizde 1 semt kona, 1 sa l k oca, 2 okul (Okçu Musa lkö retim Okulu ve talyan Lisesi) ve 3 tane de konsolosluk bulunuyor. Ayr ca Büyükflehir Belediyemizin Özürlüler Müdürlü- ü de mahalle s n rlar - m z içerisinde bulunuyor. Mahallemizin konumu, Tophane bölgesinde üst s n r olan stiklal Caddesi nin Kumbarac Yokuflu ile Bo azkesen Caddeleri aras nda kalan bölge olarak özetlenebilir. Muhtarl k olarak yapt n z faaliyetler nelerdir? Seçildi iniz günden bu yana ne gibi çal flmalara imza att n z? - Rutin Muhtarl k faaliyetlerini yerine getirirken bir yandan da mahallemizin eksiklerini tamamlamak ad na çal flmalar yürüttük. Çöp ve elektrik trafosu konular nda çal flma yapt k. htiyaç sahibi ailelerimize yönelik olarak sosyal yard m faaliyetlerine a rl k verdik. Ben mahallemde bulunan tüm evleri tek tek dolaflt m. Mahalle halk m za, destek vermeleri halinde çok güzel ifller yapabilece imizi anlatt m. Sa olsunlar onlar da bana güvendiler. Yeni seçilmifl bir muhtar olmama ra men k sa zamanda adapte oldum. Sa olsun, komflu mahalle muhtarlar m z da bana çok yard mc oldular. Songül Öztunç 1966 A r Tutak do umlu olan Öztunç, 23 y ll k evli ve 2 çocuk annesidir y l ndan bu yana Tophane de oturan Songül Öztunç, 10 y l boyunca Cihangir lkö retim Okulu, Okul Koruma Derne i nin baflkanl n yapt. Ayr ca 3 y l ayn okulun aile birli- i baflkanl n da yapt. Kimsesiz çocuklar için çeflitli sosyal faaliyetler yapan ve lise mezunu olan Songül Öztunç, Tophane de seçilen ilk bayan muhtar. Belediyesi nin mahallenizde yapt çal flmalar neler? Belediye ile iliflkileriniz nas l? - Öncelikle flunu belirtmeliyim ki belediyemizin faaliyetlerinden çok memnunuz. Her türlü ihtiyac m z gideriliyor. Temizlik ve e itim çal flmalar konusunda belediyemiz müthifl ifller yapt. Say n Belediye Baflkan m za ve ekibine hassasiyetlerinden dolay çok teflekkür ediyorum. Mahallemizde belediyemizle ilgili herhangi bir flikayet söz konusu de il. Yollar - m z yap ld. Bu arada Özürlüler Müdürlü ü nün çal flmalar ndan dolay Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n Kadir Topbafl a da teflekkür ediyorum. Son olarak, Belediye Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan n çal flmalar konusundaki düflünceleriniz neler? - Yeni dönemde belediye baflkan m z halkla çok iç içe oldu. Özellikle bir e itim gönüllüsü olarak Say n Ahmet Misbah Demircan a e itime verdi i destekten dolay çok teflekkür ediyorum. stedi imiz zaman kendisine ulaflabiliyoruz. S k s k mahallemize gelerek bizleri ziyaret ediyor. Yine muhtarlarla toplant lar düzenliyor. Çal flmalar n çok baflar l buluyorum. Bu arada bahsetmeden geçemeyece im bir konu var. Bir bayan muhtar olarak, Belediye Baflkan m z n efli Ferda Han m n sürdürdü ü sosyal yard m faaliyetlerinden duydu umuz memnuniyeti de dile getirmek isterim. Baflkan m za ve efline sonsuz teflekkür ediyorum.

16 / Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Teknik Haz rl k & Bask : AKADEM (0212) fiehrin tüm renkleri nda hayat buluyor stiklal Caddesi fl l fl l Belediyesi, BB, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans ve Güzellefltirme Derne i taraf ndan stiklal Caddesi nde gerçeklefltirilen özel fl kland rma ve süsleme çal flmalar göz kamaflt rd Avrupa Kültür Baflkenti ünvan n tafl yan stanbul, yeni y l her zamankinden daha coflkulu, daha p r lt l karfl lad. Bu y l stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans n n katk lar yla gerçeklefltirilen özel fl kland rma ve süsleme çal flmalar Taksim deki Cumhuriyet Müzesi nin önünde düzenlenen aç l fl töreniyle kamuoyuna tan t ld. stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans ve Güzellefltirme Derne i ev sahipli inde gerçeklefltirilen ve Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da haz r bulundu u törene Devlet Bakan ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans Koordinasyon Kurulu Baflkan Hayati Yaz c, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans Yürütme Kurulu Baflkan fiekib Avdagiç, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans Genel Sekreteri Y lmaz Kurt kat ld. Aç l fl konuflmalar yla bafllayan törenin ard ndan, nun fl kland r lmas için kat l mc lar taraf ndan dü meye bas ld. Tören, stanbul Büyükflehir Belediyesi Bandosu nun, fl l fl l parlayan stiklal Caddesi nde düzenledi i geçit töreniyle sona erdi DA LKLERE MZA ATACA IZ Bas na aç l fl sonras bir aç klama yapan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans Yürütme Kurulu Baflkan fiekib Avdagiç ve Güzellefltirme ve Koruma Derne i Baflkan Nizam H fl m a da teflekkür etti. Baflkan Demircan, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri çerçevesinde bir çok ilke imza ataca z. nda 2010 u görkemli bir flekilde karfl layaca z. Yap lan bu fl kland rma, süsleme çal flmalar da y llard r süregelen, beklenen bir gelenek haline geldi un hayat m za p r lt ve heyecan getirmesini diliyorum dedi. 175 B N AMPUL KULLANILDI Güzellefltirme Derne i taraf ndan, Büyükflehir Belediyesi ve Belediyesi nin destekleriyle 25 y ld r fl kland r lan, bu y l stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans taraf ndan yeni y la haz rland. Taksim Meydan, stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan ayd nlat l rken, stiklal Caddesi nin ayd nlat lmas stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans taraf ndan gerçeklefltirildi. stiklal Caddesi nde, Taksim Tünel aras yaklafl k metrelik alanda gerçeklefltirilen özel çal flmalarda, metre LED flerit ampul, mini ampul, y ld z ve kar tanelerinden oluflan 320 adet motif, 128 adet stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti logosu ve 128 orta süs kullan ld. Taksim Meydan ve Cumhuriyet Müzesi duvarlar, flerit halindeki salk m fl kland rma ve motiflerle süslenirken, Atatürk an t n n çevresi de 25 adet küre ile fl kland r ld.

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR Bodrum Rotary Kulübü Bugün 1 Saat, Yarın 1 Hayat adı verilen farkındalık projesi Bodrum da başladı. Proje kapsamında halkı bilgilendirmek için el ilanları, broşürler

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı