KATILIN, BİRLİKTE YÖNETELİM!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIN, BİRLİKTE YÖNETELİM!"

Transkript

1 KONGRE YE KONGRE YE GİDERKEN GİDERKEN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÇALIS MA PROGRAMI KATILIN, BİRLİKTE YÖNETELİM!

2

3 G İ R İ S GİRİS Küreselles me süreci ile birlikte; son 30 yılda devlet-toplum-yönetim ilis kilerinde önemli değis iklikler meydana gelmis tir. Bu değis iklikler önceki dönemlerden farklı biçim ve yapılarda es itsizlik mekanizmaları üretmektedir. Küreselles me bir olgu olarak bir kutupta zenginlik, diğer kutupta yoksulluk ve sefalet üreterek yol alabilmekte ve bu insanlığın geleceğini gözetmeden, doğanın tahribi, ekolojik dengenin bozulması pahasına gerçekles mektedir. Türkiye; ekonomisi giderek artan dıs a bağımlılık özellikleri kazanması bakımından klasik kapitalizmin gelis mesinden farklılık göstermektedir. Türkiye dünya ekonomisi ile eklemlenmesini ulusal kaynakları ile gerçekles tirmeyi bir türlü bas aramamıs, birikim sürecini büyük boyutlarda dıs kaynaklara bas vurarak sürdürmek zorunda kalmıs tır/kalmaktadır dan beri Türkiye ekonomisi hiçbir yıl dıs ticaret fazlası verememis tir. Cari açık günümüzde kars ılanamaz boyutlara ulas mıs tır. Sıcak para olarak da adlandırılan yabancı finansal sermayenin yüksek faizle borç olarak alınması ulusal kaynakların ve birikimin yabancı sermayeye transferine neden olmaktadır.kamu birikimlerinin sıcak para akıs ı ile eritilmesi, devletin sosyal niteliğini özellikle sağlık ve eğitimi bir yük olarak algılamasına neden olmaktadır. Kamu birikiminin transferi sonucu; devleti özellikle önümüzdeki dönemde hizmetleri kars ılayamayacak noktaya getirmesi, sağlık meslek çalıs anları ile merkezi hükümet arasında kaçınılmaz çatıs ma potansiyelini kendi içinde tas ımaktadır. Dünyada sağlık politikaları ve hizmetleri iki s ekilde üretilmektedir. Birincisi; sağlık hizmetlerinin planlanması, üretilmesi, harcamaların kars ılanması anlamında devletin tek otorite olduğu, sağlık hizmetlerinin küçük bir yüzdesinin yerel yönetimlere devredildiği modeldir ki kıta Avrupa nın klasik büyük devletleri ve Japonya böyledir. Japonya da sağlık hizmetlerinin %99 u devlet %1 i yerel yönetimler tarafından kars ılanmaktadır. İkinci olarak ülkemizde de uygulanmaya çalıs ılan Sağlıkta Dönüs üm Programı ve Genel Sağlık Sigortası olarak adlandırılan sistemdir. Sağlıkta dönüs üm; sağlığın temel bir devlet görevi olmaktan çıkarılmasıdır. Paran kadar sağlık denkleminin altyapısıdır. Bu dönüs üm programının ana bas lıklarını; Genel Sağlık Sigortası (G.S.S.), Aile Hekimliği (A.H.) ve sağlık kurumlarının is letme haline dönüs türülmesi olarak sıralayabiliriz. Tüm bunların altyapısı kamu alanını radikal değis ikliğe uğratacak yerel yönetim yasası ile olus turulmaktadır. Herkesi kapsayan bir sağlık sigorta s emsiyesi ve bu s emsiye içindeki herkes için tam olarak sağlığa eris im hakkını içeren bir reform paketine Türkiye nin ihtiyacı vardır. Genel Sağlık Sigortası sağlık alanındaki reform tercihlerinden birisidir, ancak bazı ana nitelikleri dikkate alındığında onun Türkiye gibi sağlığa ekonomik bakımdan fazla potansiyel yatırmayan ülkelerin altından 3

4 kalkmasının zor bir model olduğu anlas ılır. Çünkü G.S.S. ilaç ve teknoloji tüketimini körükleyen bir sistemdir. S imdiden ilaç ve sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan rakamlar ürkütücüdür ve giderek kamunun kars ılayamayacağı noktaya hızla sürüklenmektedir. Önümüzdeki dönemlerde kamunun sağlık hizmetlerini kars ılayamaması ve piyasalas tırması ile sağlık alanındaki tedarikçiler ile merkezi hükümet arasındaki ilis kilerde kırılma ve gerilimler kaçınılmaz olacaktır. Sağlıkta Dönüs üm Projesi 1-AİLE HEKİMLİĞİ Aile Hekimliği Uygulaması Sağlıkta Dönüs üm Projesi nin temel ayaklarından birini olus turmaktadır. Amaç birinci basamakta arası nüfusu bir Aile Hekimine bağlamak ve koruyucu ve tedavi edici tüm sağlık hizmetlerinin birinci basamakta Aile hekimi tarafından verilebilmesidir. Aile hekimi kendisine bas vuran hastaların en az %80 ini tedavi etmek zorundadır. Hasta ikinci ve üçüncü basamağa Aile Hekimi nin sevki sonucu gidebilecektir. Aile Hekimi statüsünü kabul edenler sözles meli hekim olarak hizmet verecektir. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yasa da ilaç ve eczacılık hizmetlerinin nasıl verilmesi gerektiği tanımlanmamıs tır. Ancak Aile Hekimliği Pilot Uygulamasının gerçekles tirildiği illerde hastaların ilaç, reçete ve raporları ile ilgili aile hekimlerinin görev ve sorumluluk alanlarında kargas a devam etmektedir. Aile hekimliği; bas ta doktorlar olmak üzere çalıs anların sosyal güvenliklerinde geri adım (sözles meli personel statüsü), koruyucu sağlık hizmetlerinden çok tedavi edici sağlık hizmeti vermeleri ve aile hekimliği uygulamasının ekonomik anlamda çok pahalı bir hizmet olması biçiminde eles tirilmelidir. Aile Hekimliği uygulamasının önümüzdeki dönemde ülke geneline yaygılas tırılacağı göz önüne alındığında TEB nin bu konuda çalıs ma ile birlikte bir politika belirlemesi kaçınılmazdır. 2-GENEL SAĞLIK SİGORTASI 5510 sayılı SSGSS yasa tasarısı önümüzdeki günlerde yasalas acaktır. SSGSS tasarısı bu hali ile yasalas tığında; sağlık hizmetleri toplanan primler ile kars ılanacak, sağlık hizmetinin tüm alanlarında hasta ek katkı payı verecek, prim borcu olan sağlık hizmeti alamayacak, ne kadar para o kadar sağlık hizmeti olacaktır. OKUMAYAN VE 18 YAS INI DOLDURAN KIZ ÇOCUKLARI ARTIK AİLESİNİN SİGORTA KAPSAMINDA OLAMAYACAKTIR. Ayrıca tarihinden sonra sigortalı olanlar 9000 is günü prim yatırmak zorunda olacak ve 65 yas ından önce emekli olamayacaklardır. İs sizliğin bu kadar yaygın olduğu, kis i bas ı yıllık ulusal gelirin 6500 dolar olduğu ülkemizde bu s artlarda sağlıklı yas amak ve emekli olmak mümkün olamayacaktır. Sağlık hizmetlerinin herkes için parasız ve ulas ılabilir hale getirildiği bir reform s arttır. Fakat tüm vatandas ları sigorta s emsiyesi altına alan bir model olarak GSS sağlık hizmeti bedelini vergilerden değil primlerden, yüksek tutulan katılım paylarından kars ılamayı öngörmektedir. Bu nedenle, bu yasa tasarısı sosyal hukuk devleti anlayıs ından sapmanın hukuki metni niteliğindedir. 3-KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PİLOT UYGULAMA YASA TASARISI Bu yasa tasarısı sağlık hizmetini ilaç hizmetinde olduğu gibi metalas tıran, sağlığın kamu hizmeti niteliğinden uzaklas tırılıp kamu hastanelerini s irketlere 4

5 dönüs türen bir tasarıdır. Yasanın genel gerekçesinde 'Hastanelerin madde ve insan gücü anlamında her türlü kaynağı sınırsızca merkezden talep etme yerine kendi kaynaklarından kars ılamaları' ifadesi yer almaktadır. Yani artık kaynak müs teri olarak görülecek hastalar olacaktır. Yasa tasarısına göre hastaneler hizmet altyapısı, organizasyon, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti ölçütlerine göre aldıkları puanlarla A, B, C, D, E olmak üzere bes sınıfa ayrılmaktadır. Yaklas ık 10 hastaneden olus acak grupların, sınıfı C ve üzeri olanları birlik haline getirilecektir. Verimliliği düs ük, yani kâr etme potansiyeli olmayan E sınıfı hastaneler ise Sağlık Bakanlığı'nda kalacaktır. Birlik sermayesi, devredilen döner sermaye, birlik kârları, bağıs ve yardımlar ve 'gerektiğinde' devletçe yapılacak yardımlardan olus acaktır. Devletin yapacağı katkı 'yardım' olarak tanımlanmaktadır. Bu da açık olarak sosyal devletin son kazanımlarından olan devlet hastanelerinin ortadan kaldırılacağı anlamına gelmektedir. Birlik gelirini esas olarak sağlık hizmetlerinin satıs ından elde edecektir. Tesislerin ve yapıların is letilmesinden, kiraya verilmesinden, satılmasından elde edilecek gelirler de buna eklenecektir. Bu kurumlar birer s irket olarak piyasada yerlerini alacaklar ve sosyal hukuk devletinin halka sunmakla yükümlü olduğu sağlık hizmetini üreten yapılar değil parası olanın yararlanacağı birer piyasa aktörü haline geleceklerdir. Önümüzdeki Dönem Sağlığın piyasalas ması açısından, 6 bin 200 sağlık ocağı yerine bin birinci temas yeri/muayene birimi olması, 1000 civarında hastane yerine bin klinik/ayrı tedavi birimi olmasından daha mantıklı bir s ey yoktur. Dolayısı ile sağlığı piyasalas tırmaya soyunanlar, bütünlüğü bozulmus ve sayıları artmıs sağlık hizmeti tüketim birimlerini artırmayı sürdüreceklerdir. Yani aile hekimliği birimleri ve hastanelerin is letmeles tirilmesi süreci devam edecektir. Özellikle, sevk zorunluluğu da kaldırıldıktan sonra, birinci basamağın anlamı, kıs kırtılmıs sağlık hizmetleri talebinin kars ılanmasından (ve dolayısı ile sağlık tüketiminden) bas ka bir s ey değildir. Henüz nitelik gibi bir kaygı görünmemektedir. Kamu hastanelerinin is letmeles tirilmesinin mantığı, kamu-özel farkını kaldırmak, kamudan özele kaynak aktarma modelini daha da rahat is letmek, tek tek parçalara ayrılabilecek olan kamu hastanelerinin bütününe olmasa bile, kârlı parçalarına yerel ya da uluslararası sermaye gruplarının talip olabilmesi ve bu kârlı alanların artması ile sağlık tekelleri için cazip bir tedavi alanı olus turabilmektir. Önümüzdeki dönem, çok uluslu sağlık tekellerinin adlarını daha fazla duyacağız. Kısa vadede fizik tedavi hizmetleri, laboratuarlar, evde bakım hizmetleri, diyaliz hizmetleri, yoğun bakım hizmetlerinin özelles tirilmesi rasyonel gözükmektedir. İs letmeles me, bir yanı ile parçalanma, diğer yanı ile kâr edemediği takdirde kapanma riski demektir. Bunun olumsuz getirisi kars ısında, yerel yönetimlere devir formülü ile, yoksullar, kendilerini yoksullas tıran sisteme daha fazla bağımlı kılınabilecektir. Biz Ne Yapmalıyız? Sağlıkta yapılanlar, diğer alanlarda yapılanlarla çok yakından ilgilidir. Bu gerçek iyi kavranıp, is lenmelidir. Hem de, farklı alanlarda olanları öğrenmeye çalıs mak, sağlıkta olanları onlarla paylas mak, gücü/etkiyi artıracaktır. 5

6 Sağlık, sadece sağlıkçıları ilgilendiren bir konu değildir. Hizmet sunucuları olduğu kadar hizmetten yararlananları da ilgilendirmektedir. Sağlık, toplumun tüm kesimlerini, en çok da yoksulları, çalıs an sınıfları ilgilendiriyor. S imdilik, kendilerini kazanmıs ların yanında hissetmeleri bir yanılsamadır. Hem hizmet sunucularını hem de hizmetten yararlananları bir araya getirecek, sorunlarını tartıs acak bir zemin yaratmak, Yoksulları, çalıs anları, diğer kesimleri kapsayan, olayın teknik yanını içeren, ama kendini onunla sınırlamayan sağlık hakkı hareketleri/komiteleri, ön açıcı olabilir. Sağlıkta dönüs üm; sağlığın ticariles tirilmesi ise, itiraz etmemek, sürecin bir parçası olmayı kabul etmektir. Bu noktada, siyasal örgütlerin, meslek örgütlerinin ve sendikaların, kendilerinin birer değer örgütü olduğunu unutmamaları gerekmektedir. Sağlığın bir hak olmasından vazgeçememek, bunun da ancak doğumdan ölüme, her insana, ücretsiz, nitelikli, kolay ulas ılabilir sağlık hizmetleri ve sağlıklı yas am kos ullarını sağlamak ile mümkün olacağı unutulmamalıdır. Sağlık ve ilaç politikaları sektörün biles enlerinin tüm temsilcilerinin ortak ve es it hakka sahip olduğu bir zeminde belirlenmelidir. Sağlıkta dönüs ümün ücretsiz, es it ve adil bir sağlık hizmeti yönünde gerçekles mesi için, hem sağlık hizmet sunucuları, hem de hizmetten yaralananlar kararlara katılmalıdır. İlaçta Reklam Öldürür! İlaçların reçetesiz hemen her türlü araçla reklamının yapılarak satılması, ilaç firmalarının sarıldığı önemli bir satıs yöntemidir. Satıs ın düs memesi amacıyla ilaç OTC grubuna geçilerek uzun süre reklamla piyasada aynı satıs düzeyinde tutulur. Reçetesiz ilaçların fiyat denetimi yapılmadığından ilaçlar reçetesiz gruba geçirilerek karın yükselmesi amaçlanır. Referans fiyat sistemi orijinal ürünün fiyatı üzerinde baskı yarattığından, garantili alıcı olan sosyal güvenlik kurumunun bu özelliği karların düs üklüğü ile kars ılas tırıldığında, fiyat baskısı olmaksızın serbest piyasada ilaçların satılması, s irket karını göreli olarak artırır. Diğer yandan OTC uygulaması hekim, eczacı, dis hekimi gibi alanın uzmanlarının ilaç üzerindeki denetimini ortadan kaldırır. İlaçta küresel politikaların bir sonucu da OTC dir. Amaç, pazar payını, dolayısıyla ilaç tüketimini artırmaktır. Ülkemizde, reçetesiz ilaçlar, mamalara ve vitaminlere verilen Tarım Bakanlığı ruhsatları ve bu tip ilaçların eczane dıs ına çıkarılması, halk sağlığına çok yönlü olarak zarar vermektedir. Bu ilaçlarda denetim azaldıkça; ilaca gereksinimi olanlar yan etkilere tamamen açık hale gelmekte, ilaç kullanımının ilkeleri konusunda danıs manlık hizmeti alabileceği doktor ve eczacılara ulas ması zorlas makta, bu da bir bütün olarak rasyonel olmayan ilaç kullanımını ve ilaç tüketimini artırmaktadır. İlaçta Fikri Mülkiyet Olmaz! İlacın Mülkiyeti İnsanlığa Aittir! Fikri mülkiyet savas larında cephelerden birini de "ilaçlar" cephesi olus turuyor. Yazılım ve bitkiler için olduğu gibi, ilaçlar için de kıran kırana bir patent çıkarma, "veri ayrıcalığı" kapma savas ı sürüyor. Bugün ulusötesi ilaç devlerinin en büyük sorunlarının bas ında, patent sürelerinin sona erecek olması ile "es değer" (ya da yaygın terimle "jenerik") ilaçlardan kaynaklanan rekabet geliyor. 2008'de dünyada en çok kullanılan ilaçlardan yirmi üçünün patent süreleri sona eriyor ve ilaç devleri için bunun faturası 46 milyar doları bulabilir. 6

7 Ulusötesi s irketler için bir bas ka sıkıntı olan jenerik ilaç rekabeti ise gücünü, patent korumasında fiyatları daha da yükselen markalı ilaçlara ucuz alternatif olus turmasından alıyor. Jenerik ilaçlara en fazla, bir yandan kaynaktan yoksunlukla, diğer yandan bulas ıcı hastalıklarla boğus an geri kalmıs ülke insanları ihtiyaç duyuyor. Jenerik ilaç rekabeti fiyatları düs ürüyor. "Sınır Tanımayan Doktorlar" örgütünün (MSF) verilerine göre, Brezilya hükümeti jenerik AIDS ilaçları üretmeye bas ladığında fiyatlar yüzde 82 oranında düs müs tür. Belirli bir ülkede ilaç maliyetlerini düs ürmenin bir yolu da "paralel ithalat"tan geçiyor. Bir markalı ilacın o ülkedekinden daha ucuza satıldığı bir ülke bulma ve oradan ithal etme imkânı hep olabiliyor. İngiltere de dahil pek çok ülke paralel ithalat yaparak markalı ilaçları ucuza getirmenin yolunu buluyor. Ancak ilaç devleri jenerik rekabetinin gücünü kırmanın yolunu arıyorlar. Bu süreçte 1995 yılı ve "TRIPS Anlas ması" en keskin dönemeci temsil ediyor. Dünya Ticaret Örgütü TRIPS Anlas ması'nın ("Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights") üye ülkeler için yürürlüğe girdiği 1995 ten bu yana, üye devletlerin markalı ilaçlar için belirli patentle koruma standartları olus turması gerekiyor. Bu süre, ülkenin gelis mis lik düzeyine göre, bazı ülkeler için 2005 yılında, bazı daha az gelis mis ülkeler için ise 2016'da doluyor. Muvazaa İle Etkin Mücadele! Kelime anlamı İtibarı İle danıs ık, danıs ıklık anlamına gelen muvazaa uzun yıllardır mesleğimizi kemirmeye devam ediyor. Doğaldır ki eczacı dıs ında birinin muvazaa ile eczane sahibi olması, parayı kazanmak anlamında tüm yolları mübah görmektedir. Eczacı verdiği bilimsel hizmetin sonucunda yas amını idame ettirecek ekonomik girdi sağlarken; muvazaalı eczane sahibi için ticari kazanç kutsaldır. Son günlerde basına yansıyan sahte ilaçlarla ilgili haberler tesadüfi değildir. Yas ananlar insan hayatını değil, ticari kazancı kutsal sayanların yaptıklarıdır. Mesleğimizde yas anan büyük değis im ve dönüs ümler için yönetenler Avrupa Birliği sözles melerini gerekçe olarak göstermektedirler. Oysa demokratik yas am anlamında örnek aldığımız Avrupa Birliği nde sivil toplum örgütleri ile meslek örgütlerine Türkiye de yas anılanın aksine olağanüstü yetkiler tanınmaktadır Sayılı yasamızın TBMM de bulunduğu bu günlerde yasa değis ikliğinde konu ile ilgili eczacı odalarına genis yetkiler tanınması hayati öneme haizdir. İlaç Sanayinde Tekelles me ve Küreselles me ile Mücadele Etmeliyiz! 1990 lar ile birlikte hızlanan ve küreselles me olarak adlandırılan ancak sermayenin uluslararasılas ması ve merkeziles mesi demek olan ve bugün de (asıl olarak finansallas ma ayağı) hızla devam eden tarihsel süreç içerisinde; az sayıda küresel s irket, az sayıda üretici ve ihtisas yoğunlas ması, az sayıda dağıtım kanalı ve dengeli sayıda eczane, dünya sağlık sektörünün genel özelliğidir. Dünyada yaklas ık 35 ülkede Dünya Sağlık Örgütü nün kurallarına uygun kalitede üretim yapılabilmektedir. Yeni ilaç kes fi 7-8 ülkede gerçekles tirilmekte ve dünya pazarının yüzde 60 ın üzerindeki payını çok uluslu innovatör firmalar paylas maktadır. (1) 1 DPT (2006) Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) İlaç Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 7

8 Bugün 500 milyar dolara ulas an dünya ilaç pazarının 3 4 büyük pazarda yoğunlas tığı bilinmektedir. Bas lıca üç büyük pazarda (ABD, AB, Japonya) yoğunlas an tüketim büyük oranda gelis mis ülkelerde yapılan üretimle kars ılanmaktadır. ABD nin pazar içinde satıs ların %42 sini, üretimin %33 ünü ve aras tırma-gelis tirmenin %49 unu elinde bulundurması, ilaç s irketleri sıralamasında ilk on içinde 5 adet ABD s irketinin bulunması, diğer 5 s irketin Avrupa ülkelerinde yerles ik olması ilaç pazarının oligars ik bir piyasa özelliği göstermesinin açık kanıtıdır. Diğer s irketlerin de evlilik ve birles me yoluyla bu piyasada ayakta kalmaya çalıs ıldığı da düs ünülürse piyasanın gün geçtikçe tekelci reflekslere daha fazla tabi olacağı bir gerçektir. Türkiye İlaç sanayinin dıs a bağımlı durumu nedeniyle rekabetten uzak olan durumu göze çarpmaktadır. Dünya pazarı içinde Türkiye ilaç pazarının payı yüzde 1 dolayındadır ve sanayi üretimi içinde payı yüzde 1,3 (2003) tur. Böyle bir pazar içerisinde 2004 yılı itibariyle Türkiye de GSYİH içinde kis i bas ına düs en sağlık harcaması %6,5 tir ki bu oran OECD ve AB ülkeleri genelinde %8,5 olarak gerçekles mis tir. Buna rağmen 1991 yılından 2005 yılına kadar Türkiye ilaç pazarı % 43,4 oranında bir büyüme sergilemis tir yılında bu oran % 4,7 olmus tur ve böylelikle Türkiye en büyük 13. ilaç pazarı haline gelmis tir. Buna bağlı olarak Türkiye de her geçen yıl sağlık ve ilaç harcamaları artmaktadır. Diğer yandan sağlık harcamaları içinde ilacın payı yüksek olmasına kars ın, kis i bas ına tüketim bazında bakıldığında, yaklas ık 130 dolar civarında olan kis i bas ına ilaç tüketimi, gelis mis ülkeler ve AB ülkelerine kıyasla son derece düs üktür. Böyle bir piyasada rekabet kendisini, aras tırma-gelis tirme yatırımlarının artırılması s eklinde göstermektedir. Uluslararası tekellerin Ar-Ge yatırımları sonucu elde ettiği rekabet gücü, telif haklarının (TRIPs) birçok ülkede kabul ettirilmesinin sağlanması ile desteklenmektedir ki bu durum jenerik ilaç uygulamalarının yaygınlas tırılmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bununla birlikte Türkiye de ilaç sektöründe rekabetin sağlanmasının önkos ulu haline gelen Ar-Ge yatırımlarının artırılması gerektiğinden jenerik ilaçların üretimine ağırlık verilmesi için çalıs maların hızlandırılması elzemdir. Bu hem eczacılık ve diğer sektör biles enlerin çıkarına hem de insanlarımızın ilaca daha kolay ve ucuz eris iminin sağlanmasına hizmet edecektir. İlaç sanayisinin ve ilaç pazarının yoğun devlet denetimi ve müdahaleleri ile istikrarlı ve fon birikimine imkan verecek fiyatlandırma ve geri ödeme uygulamalarına geçmis yıllarda kavus amaması ve ekonomik çalkantılar sonucunda yeni teknoloji bağlantılı yatırımları yapamaması ve Ar-Ge yatırımlarının eksikliği, Türkiye de rekabet unsurlarından uzak kalmasına neden olduğu sık sık tekrarlanan iddialardır. Devlet müdahale ve kontrolünden uzak bir piyasanın insan sağlığının korunması ve iyiles tirilmesine hizmet etmeyeceği açıktır. Sadece ve sadece müdahalenin biçimlerinin insan sağlığının topyekûn çıkarına olacak s ekilde düzenlenmesi ve tekelci piyasa güçlerine boyun eğilmemesi gerekmektedir. Zira ulusal sağlığın korunması devletin sorumluğunda ve güvencesinde olmalıdır ki es itlik ve adalet ilkeleri piyasa güçlerinin kâr güdülerine teslim edilmemelidir. Bu anlamda devlet ve sektör biles enlerinin ortak olarak karar verme süreçlerine katılmasının olanaklarının yaratılması gerekmektedir. Yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi (tes viklerin arttırılması), jenerik ilaç üretiminin gelis tirilmesi, sektör biles enleri arasında koordinasyon ile etkin ve istikrarlı bir s ekilde is leyen bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması hem ilaç sanayisinin yararına hem de insanımızın daha kolay ve ucuz bir s ekilde ilaca eris iminin sağlanmasına fayda sağlayacaktır. Ayrıca akılcı ilaç kullanımının 8

9 tes vik edilmesi için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi hem insan sağlığının korunmasına hem de gereksiz ilaç tüketiminin önüne geçilmesine olanak tanıyacaktır. Bu bağlamda önerilerimiz s u s ekilde sıralanabilir: İlaç sanayinde Ar-Ge yatırımları desteklenmeli ve tes vik unsurları harekete geçirilmelidir. Jenerik ilaç üretimi için gerekli tüm mekanizmalar harekete geçirilmeli varolan durum daha da gelis tirilerek uluslar arası ilaç s irketlerine fason üretim yapmak yerine sanayi yerli üretime yönlendirilmelidir. Hindistan, İsrail, Güney Kore örneklerini yakında takip edilmelidir. Ayrıca jenerikes değer ilaç konusunda yapılacak bilgilendirme faaliyetleri ile toplumun bilinç düzeyi yükseltilmelidir. İç pazar rekabet kos ullarına uygun bir s ekilde korunmalıdır ki ilaç sanayinde kendi kendine yeten ve yerli üretim yapan firmaların artması sağlanmalıdır. İlaç sanayinde (doktorlardan, kimyagerlerden ve kimya mühendislerinden farklı olarak) ilaç uzmanları olan eczacıların istihdam edilmesinin artırılmasının kos ulları yaratılmalıdır. Akılcı ilaç kullanımının tes vik edilmesi için gerekli mekanizmaların ve programların en kısa sürede hayat geçirilmesi ile ilaç tüketimi rasyonelles tirilerek kontrolsüz tüketimin önüne geçilmelidir. Eczacı Kooperatifleri Eczacıların Gelecek Garantisidir! Kooperatifçilik ortak çalıs ma kültürünün yerles mesi ile gelis tirilecek diğer örgütlenme biçimlerden biridir. Sadece üretim değil temin ve tüketim kooperatiflerinin de öneminin kavranması hem kooperatifçiliğin gelis tirilmesi hem de ülke kalkınmasının sağlanmasında önemli unsurlar olarak kars ımıza çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde sıklıkla yas anan krizlere kars ı daha dayanıklı olabilmenin kos ulu aktif ve etkin bir ortaklık anlayıs ının gelis tirilmesi ve eczacıların ve bölgesel eczacı kooperatiflerin güçlerini birles tirmesi ve bu doğrultuda katılımların yaygınlas tırılması, Ecza Kooperatifçiliğinin günümüzdeki en önemli politikalarından biri olmalıdır. %70 i iki ecza deposunun kontrolü altında olan ilaç dağıtım piyasası içinde % 13,5 lik bir payı bulunan Ecza Kooperatiflerinin toplam (ki bu tüm eczacı sayısının yarısı kadardır) ortağı bulunmaktadır. (2) Ancak önemli olan ortakların sayısının artmasından çok aktif üyeliğe dayalı bir birlikteliğin yaratılabilmesidir. Genel olarak kooperatifçiliğinin (dolayısıyla ecza kooperatifçiliğinin) gelis tirilmesi için belli bas lı alanlarda yapılacak yatırım ve gelis tirmeler önem tas ımaktadır. Bu alanların bas ında nitelikli insan kaynağının sağlanması ve mali sürdürülebilirliğin kos ullarının yaratılması gelmektedir. Nitelikli insan gücü yaratmak ve sürekliliğini sağlamak kooperatifçilik içinde en kârlı yatırım yapılacak alandır. Ayrıca daha etkin ve verimli bir eczacı ve eczacı kooperatifi anlayıs ının gelis tirilebilmesi için; eczane ve kooperatifler arasına kurulacak bilgi ağlarının (bilgisayar dolayımıyla) faydalı olacağı gözden kaçmamalıdır. 2 Geri kalan pazar payı, 400 e yakın küçük depo ve dağıtıcı tarafından kontrol edilmektedir. 9

10 Ayrıca s u da unutulmamalıdır ki, kooperatifçilik düs üncesinin özü ilacın her as amasına eczacının dahil olması, eczacının ilacı bir ticari meta olarak gören anlayıs kars ısında durması ve ilaç ticaretinin yerine insan sağlığını koymasıdır. Bu nedenle ecza kooperatifleri, ülkemizde gittikçe yaygınlas an sahte ilaç satımı vakaları ile mücadele etmenin de en etkin araçlarını hayata geçirebilecek kurumsal kapasiteye sahip örgütlerdir. Bu kapasitenin artırılması için eczanelerin kooperatifler ve meslek örgütü dolayımıyla mücadele alanları olus turması, insan sağlığının korunması ve mesleki saygınlığın, devamlılığının sağlanması için vakit kaybetmeden uygulamaya geçilmesi gereken bir husustur. TEKB ve ülkemizde eczacıların olus turdukları sivil kurulus ların bas ında gelen eczacı kooperatiflerinin istenilen hedefe ulas ması amacı ile kooperatiflerimizi yaygınlas tırmak, gelis tirmek, eczacılarla ilis kilerinin kolaylas masını sağlama amacına yönelik tüm çalıs malar ve projeler desteklenmelidir. TEKB nin eczacı kooperatifçiliğinin Türkiye de gelis imine yapmıs ve yapmakta olduğu katkılarını devam ettirmesi yas amsal öneme sahiptir. Tekelci sermayenin egemen olduğu ilaç pazarı içinde ecza kooperatifleri eczacıların piyasa güçlerine ve onların s ekillendirdiği es itsiz piyasa kos ullarına ve onun yarattığı krizlere kars ı direnebilmesinin en önemli odağı olmus lardır. Bu anlayıs doğrultusunda Türk Eczacıları Birliği nin, eczacı odalarının, eczacı kooperatiflerinin ve tüm eczacıların bir bütünün parçaları olduklarının bilinciyle hem eczacılık mesleğinin önündeki sorunları ortadan kaldırmak hem de mesleğin gelis tirilmesi ve korunması hedeflerine ortak vizyon ve çabalar ile ulas maya çalıs maları eczalık mesleği ve toplumun sağlığı açısından yas amsal bir öneme sahiptir. Mesleki kurullarda yer alarak, eczacının geleceğini belirleme ve haklarını koruma noktasında sorumluluk almıs, iradesini ortaya koymus yöneticilerimizin, aktif olarak kooperatiflerimizle çalıs ma yapmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda: Kooperatifçilik ortak çalıs ma kültürünün eseri bir yapı olarak mesleki dayanıs manın bir göstergesidir, bu nedenle tüm eczacılarımızın kooperatiflere üye olması tes vik edilmelidir. Türk Eczacıları Birliği nin, eczacı odalarının, eczacı kooperatiflerinin ve tüm eczacıların bir bütünün parçaları olduğunun farkında olunmalı ve ortak bir vizyon gelis tirilmelidir. Kooperatiflerin gönüllü üyelik esasına dayalı üyelik sistemine sahip olduğu unutulmamalı ve demokratik yönetim ve denetleme prensipleri çerçevesinde hareket edilmelidir. Kooperatiflerin demokratik yapılarına müdahale etme tehlikesini içinde barındıran yetkilerin anti-demokratik bir s ekilde kullanılmasını engellemek için denetimin ecza kooperatiflerinin bağlı oldukları üst birlik dolayımıyla yapılmasının kos ulları yaratılmalıdır. Mesleki haklarının garantisi olan kooperatiflerde örgütlenmenin, kurumsal kapasitesi ve pazar kontrolü gücü gereği, sahte ilaç üretimi ve satımı vakaları ile mücadele etmenin en etkin araçlarından biri olacağı unutulmamalıdır. Bu kapasitenin ve pazar kontrol gücünü artırılması gerekmektedir. TEB ve TEKB'nin birlikte yapmaya bas ladıkları Eczacılık Fuarı nı yine birlikte yapmaya devam etmeleri, bu ve benzeri bilimsel kongre gibi organizasyonlarda birlikte davranarak bir bütünlük göstermeleri, iki örgüt arasındaki dayanıs mayı artırarak gelis tirmeleri gerekmektedir. Yeni eczane açan meslektas larımıza, açılıs larını kooperatiflerden yapmaları kos ulu ile ilave kooperatif kredisi verilmesi önerisi değerlendirilmelidir. 10

11 Çoğunlukla ecza depoculuğu is levi gören eczacı kooperatiflerinin mali gereksinimlerini is letme kredisi kullanarak ve/veya risturnların ortaklara dağıtılmasını geciktirerek kars ılaması mali sürdürebilirlik için tek yol gibi görünmektedir. Bu nedenle mali sürdürülebilirliğin uygun kos ullarda kredi alınması ve risturnların dağıtılmasının uzun döneme yayılması en uygulanabilir çözümler arasında durmaktadır. Bununla birlikte is letme kredisi alma kos ullarının iyiles tirilmesi için farklı ve alternatif mekanizmaların hayata geçirilmesi elzemdir. Yürürlükteki Anayasa nın 171. Maddesi Devlet, millî ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelis mesini sağlayacak tedbirleri alır. diyerek kooperatifçiliğin gelis tirilmesini önemine dikkat çekmektedir. Gündemde olan yeni anayasanın olus turulma sürecinde de aynı ruhun korunmasının yakın takipçisi olunmalıdır. Eczacılık Eğitimini Gelis tirmeliyiz! Çağın sorumluluğunu tas ıyan, konus an, tartıs an, fikir üreten, meslek örgütüne etkin katılan, mesleki kalite kos ullarını yerine getiren mesleğin içinde bulunduğu ve hızla değis en kos ulları yakından takip edip müdahil olan eczacılar ile beraber mesleği daha ileri noktalara tas ımak istiyoruz. Bu bilinçle eczacı yetis tirilmesinin önemli olduğunu düs ünüyoruz. Halk sağlığını her daim kendi çıkarlarının önünde gören bir meslek etiği ile yetis mis eczacıların kafalarındaki soruları sürekli canlı tutmalarını, edindiği bilgileri hasta yararına kullanması gerekmektedir. Bir sağlık personeli olarak rekabeti değil sonuçta insan sağlığına ve insanlığa hizmet edecek meslek içi dayanıs mayı öne çıkarmaları hedeflenmelidir. Bu vizyon ile olus acak Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, üniversitelerin eczacılık fakültelerinde verilen eğitimin ve üretilen bilginin çerçevesinin ve içeriğinin bu misyonları yüklenmesi için çalıs malar yürütmeye devam etmelidir. Eczacılık fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkarılmıs olması avantajının iyi değerlendirilmesi ve eczacılık eğitiminin daha kaliteli olması için uğras verilmesi anlamlı çabalardır. Bu 5 yıllık süre içerisinde eczacılık fakültelerindeki eğitiminin, eczacılara tedavi süresince ve sonrasında hasta takibi yapma yetisi kazandıran, hasta bas ta olmak üzere, ilgili tüm kesimlerle iletis im kurma yetisi veren, ilacın üretiminden tüketiciye ulas ıncaya kadar geçen her as amasında bilgi birikimi sağlayan, meslek etiğine duyarlı eczacı yetis tiren bir konumda olmalıdır. Hasta-merkezli düs ünen, etik konularda duyarlı, mesleki bilgilerine her gün yenilerini ekleyen, Türkiye nin ve mesleğinin geleceğiyle yakından ilgili eczacılar yetis tirmek için uğras verme hedefini önüne koymus eczacıların yetis tirilmesi için üniversiteler kus kusuz merkezi bir yerde bulunmaktadır. Yukarıdaki vizyon ile donanmıs bir eczacı modeline uygun olarak öğrencilerin yetis tirilmesi için öğretim üyeleri ile meslek örgütünün birçok alanda ortak çalıs malar gelis tirmesi önemlidir. Türk Eczacıları Birliği de, bu bağlamda, üniversite sonrasında eczacılarımızın sürekli değis en kos ullara daha rahat ayak uydurabilmesi ve bilgi birikimlerini gelis tirebilmeleri için meslek içi sürekli eğitime gereken özeni göstermeye devam etmelidir. Üniversitelerimizde verilen eczacılık eğitiminin mesleki bilgi ve görgünün temelinin atıldığı yer olduğunun bilincindeyiz. 11

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaçta Geri Ödeme Politikası Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Doç. Dr. Panos Kanavos London School of Economics Prof. Dr. İsmail Üstel Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı İstanbul Eczacı Odası nın yayınıdır. 71. sayı Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı 7. sayfa 2. İstanbul Eczacılık Kongresi düzenleniyor: İlaç ve Eczacılıkta 3N! Editörden 71. sayı Sahibi İstanbul

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE... 5 DÜNYADA İLAÇ SEKTÖRÜ... 10 TÜRKİYEDE İLAÇ SEKTÖRÜ... 11 İLAÇ HARCAMALARI...

Detaylı

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Z. Bahadır BAYRAÇ 074201012002 İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu 2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu Üniversite hastanelerinin yaşadığı sıkıntıların boyutundaki artış göz önünde bulundurulduğunda, kamu adına görevi yapmakta olan bu kurumların önünü açmak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı