2008 AGUSTOS. istatistik ŞUBESi Tel: Faks: e-posta: istatisti org. tr. istanbul TiC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 AGUSTOS. istatistik ŞUBESi Tel: 0090-212-455 63 91-95 Faks: 0090-212-511 83 86 e-posta: istatisti k@ito. org. tr. istanbul TiC."

Transkript

1

2 istanbul TiC.ARET ODASI 2008 AGUSTOS ISBN: istatistik ŞUBESi Tel: Faks: e-posta: istatisti org. tr

3 ISTANBUL Günümüz dünyasında küreselleşme ile ekonomik faaliyetler giderek uluslararası alana koymakta, ticaretin sınırları genişlemekte, ulusal sınırlar üretim süreci açısından bir engel ve sınır olmaktan çıkmaktadır. Uluslararası pazar, coğrafi olarak tüm dünyayı kapsayacak şek ilde genişlerken, farklı ülkelerin bankacılık sistemleri birbirleri ile entegre olmakta, paranın ve teknoloiinin serbest dolaşım im kanı ise her geçen gün artmaktadır. ı Güneydoğu Avrupa istikrar Paktı'nın imzalanmış olması ve Türkiye'nin bu süreç içinde oynadığı rol tari hi önem taş ımo:kıad r..-i Benzer şekilde 21. yüzyılın politik ve ekonomik düzeni içersinde enerji ve su politikaları büyük önem arz etmekte olup, bu çerçevede enerji kaynakları bakımından büyük önem taşıyan Ortadoğu ve Kafkaslar'a o lan yakın lığımız stratejik önemimizi.daha da artırmaktadır. Bu gelişmeler Türkiye'nin dış yatırımcılar için eskiye nazaran çok daha güçlü bir cazibe merkezi haline geldiğini göstermektedir. Yabancı yatırımcı ların sorunsuz yatırım için hedefledikleri yerlerden biri olan Istanbul'da yap ılacak yatır ımların hızla hayata geçirilebilmesi için tüm altyapı imkanları geliştirilmekte, mevzuat çalışmaları tamamlamak tadır. Umut vaat eden girişimcilik potansiyeli ve ge li şmiş bir özel sektör altyapısının yanı sıra genç ve dinamik nüfusu, ülkemizin küreselleşme sürecindeki en önemli avantajların ı oluşturmaktadır. Ayrıca, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar ile dan tarihi, politik, ekonomik ve coğ rafi ilişk isi gözönüne alındığında, Türkiye'nin stratej ik önemi bir kez daha açığa çıkmaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği'nin doğuya doğru genişleme sürecini başlattığı bu dönemde, Bu gelişmeler ışığında ekonomik anlamda gelişmişliğin yanında, potansiyeli ve sunduğu imkanları ile Istanbul yabancı yatır ımcılar için stratejik iş platformu haline gelmiştir. ISTANBUL E K O N O M.l S 1 N 1 N TARIHSEL GELIŞIMI Istanbul; Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı uygarlıklarının hüküm sürd üğü son olarak da Cumhuriyet Türkiye'sinin ekonomik ve sosyal. ~ 4 alanda önderliğini yapan en önemli şeh ridir.

4 istanbul 2700 yıl önce tarihi yarımada olarak bilinen Sarayburnu, Topkap ı sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet bölgelerinde kurulmuştur. Bugün ise sınırları Batı'da Tek i rdağ, Doğu'da izmit'e dayanmaktadır. Geçmiş dönemlerde ekonomik ve kültürel bir köprü görevi üstlenen istanbul, bugünde Doğu ve Batı medeniyetlerinin köprüsü olma görevini sürdürmektedir. Şehir, Istanbul boğazının iki yanında Karadeniz ile Akdeniz'in geçiş noktasında kurulmuş olması sebebiyle dünyanın ticari öneme sahip stratejik su yollarından birinin üzerinde yer almaktadır. Bunun avantajıyla tarih boyunca yönettiği coğrafyaların ekonomik varlıklarına da hükmetmiştir. 19. yy da Osmanlı ekonom isinin kapitalizm ile batıya aç ıl mas ı sonucu gerçekleştir i len yönetim reform la rı na paralel ola ra k istanbul'da da büyük dönüşüm l er yaşanmışt ı r. Batıyla ilişki l erin güçlenmesi il e birli kte, kentin u l aşım.altyapıs ı değişmiş, demiryol l arı, rıhtım ve garlar ile yeni bir güç merkezi o l uşturan kimliği iyice beli r ginleşmiştir. 20 yy'ın başında I. Dünya savaş ı ve sonrasında yeni Türkiye Cumhuriyetinin kurulmas ı ile istanbul siyasal karar merkezi olmaktan çıkmıştır. Bununla birlikte savaşta yıkılan Anadolu'ya göre daha iyi durumda bulunduğundan ülkenin ekonomik açıdan lokomotifi olma özelliğini korumuştur yılları arasında ülkede yeni oluşan sermaye birikimi sanayiye aktarı l maya. baş l an mı ş ve istanbul'un i mkan l arı Anadolu sermayesinin çekim merkezi ha line getirmiştir. ll.nci Dünya savaşı ile beraber ekonom ik ve sosyal a landa

5 istanbul'da tekrar durgunluk yaşa n masına rağmen ülke ölçeğ i ndeki gücüne sa vaşın sona ermesiyle beraber yeniden kavuşmuştur. 1950'Ii yıllarda ista nbul'un yen iden ge l işmesi n e yönelik imar hareketleri başlat ıl mış, sanayinin ge li şmesi ve tar ı msol üretimin mokineleşmes i göçü beraberinde get ir miş ti r. Özellikle 1970'Ierden itibaren istanbul 'da imalat sanayinin payı % 20 iken, sonlar ı na doğru bu oran % 46'1ora yükse l miş ve sanayide yara tıl an toplam katma değerde istanbul'un pay ı % 33'e ulaşmışt ı r. Takip eden dönemlerde özel kesime sağ l anan krediler, kamu yat ı rımlar ı nın ve yatır ı m teşv i kler i nin art ı rılması ile yabanc ı firmalar istanbul 'u yatırım bölgesi olarak seçmeye baş l am ı şt ı r. Bu dönemde gıda, tekstil, metal eşya, kimya ve makine g ibi sanay i sektörleri n deki gel i şmeleri n yanında ticari hayatta do önemli değişiklikler meydana gelmiş, üreti len ürünler ihraç ed ilmeye başlanmıştır. 1980'lerin başından itibaren Istanbul'da köklü değişimler yaşanmaya başlanmış ve bu dönemde liberal ekonomiye geçilmesi ile birlikte Istanbul'un milli gelirden aldığı pay giderek artmıştır. Bu gelişmeler son ucu 20 yy. s onlarında Türkiye'deki toptan ticaret ile uğraşon l arın% 4 1,0 'i, i hracatçıların% 46.5'i istanbul 'da bul unu rken, ülken in toplam ith a latın ın% 4 0,0' ı, i hraca tının % 4 1,0 'i, GSMH'sinin % 23.5'i y ine ilimiz v asıtosı i le korşılonmak tadır mi lyonluk nüfusu ile 424' ü holding olmak toplam 285 bi ne yakın ticari firmanın foa l iye~e bulunduğu istanbul, 117 milyar$ dış ticaret hacmi, 2 havaa l anı, y ıl da yak l aş ı k 6.4 milyon gelen turist say ı sı ile bir ticaret başkent i ve dünya metropolü olma yolunda hızla ilerlemektedir. ISTANBUL'DA YATIRIM Günüm üz dünya ekonomisinde var olabilmenin şartı diğer ülkelerle ekonom i k o la ra k rekabe t edebilmeye bağlıdır. Yatırım ve üretimde sü r ek lili ğ i n i n ve geliştir i lebilirliğin sürdürülmesi için; Kapsaml ı ve Gel i ş t irilebi l i r D ina m i k Pazar Ola nakl arı, Ka liteli Üretim için Kal ifiye i ş gücü, Yat ı rım Yapı l ab i lmesi için Güvenilir Ortam, Yatır ı ma Destek o lan Bürokratik Yapı gerekmektedir., 4 4 Tüm bu şort l ar ı n mevcut olduğu

6 istanbul yatırımc ıl ar için " mutlaka bulunulması gereken" bir finans ve yaşam merkezidir. Çünkü istanbul ; ı 2,5 mi lyonluk nüfusu, 5. ı 96 km 2 yüzölçümü, 4 serbest ticaret, 8 Organize sanayi bölgesi ve 54 küçük sanayi sitesi, 26,2 milyon Kwh elektrik kullanımı, 2006 yılı itibariyle ver il en ı3.407 yeni inşaat ruhsatı, 2007 yılı itibariyle ı57.8 milyar $ dış ticaret hacmi, ı4 gümrük kapısı, 40'ü Genel Müdürl ük olmak üzere adet banka şubesi, Menkul Kıymet, Altın, Vadeli işlemler ve Atık Borsaları, ı.040 turizm tesisinde ı yatak kapasitesi, 2007 y ılı verilerine göre 6.4 milyon yabancı ziyaretci sayısı ve 4 milyar $ turizm.geliri, ilk ve orta öğretim kurumuna, bu kurumlarda görevli ı O ı bin öğretmen ile çeşitli kademelerinde eğ itim gören 3 milyon'un üzerinde öğ renc i sayısı, 27 üniversite, 60 yüksek okul ve 263 bin'in üzerinde öğrenci sayıs ı, 200 hastane ve yatak kapasitesi, 2 hava l imanı ve 2 milyon'un üzerinde ulaşım arac ı, 2008 Nisan ayı itibariyle 'nin üzerinde kayıtlı firma ve bun l ara ait YTL kay ıtlı sermaye'si ile dünya'nın pek çok ülkesinden iktisadi ve coğrafi olarak daha büyük, Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya pazarlarının merkezinde bulunan dünyanın en önemli 20 şehrinden birisidir. Sahip olduğu geniş imkanlar ile istanbul'daki il gili kurumlar yatırımc ıl ara hızlı ve kolay anlaşılab ilir koşul l ar sağ l ayarak yat ırı mcı l ara hizmet vermektedir. istanbul'un sahip olduğu genel özelliklerinin yat ı rımlarda ne denli etkin ve önem li rol oynayacağ ı detay l ı olarak aç ıkl anacaktır.

7 ISTANBUL'DA NEDEN YATIRIM YAPILMALI? % 4, ı ' ni ise yüksek öğ ren im öğrenci l erid i r. Iki kıto ya yer le şmiş, 39 ilçe ve km2 yer le ş im alan ı, ı 2 milyonun üzerinde nüfusa sa hip istanbu l, ekonomik ve sosya l onlamda Türkiye'nin ve bölgesinin en büyük şehridir y ılı nda yap ı lan soy ı ma göre istanbul ı kişi nüfusa sahiptir. Bu nüfu sun % 5 ı,7's ini ( k i ş i ) 0-29 yaş orası genç nüfus, % 39,8'ini ( kişi ) yaş orası üretim ağ ırlı k lı nüfus,% 8,0'nı ise ( ı k i ş i) 60 yaş üzeri nüfu s ol u ş t urmaktad ı r yaş oras ı bin kişi lik genç nüfusun % 35,2 si okul öncesi ile ilk ve orta öğ retim öğ r encileri, 200 ı y ılı resmi TU ik verilerine göre Türkiye' de 2. ı 46 $ olon kişi ba ş ı na GSMH, istanbul'da ülke o rtalamos ının üzerinde $olarak ge rçek l eş mi ş tir. Geçm i ş y ıllar in ce l end i ğ ind e istanbul' do ki ş i baş ın a dü şe n GSMH rakamları Türkiye orta la malar ınd on % 40 fazla olduğu görülmektedir y ıl ında açıklanon en son TUI K verilerine göre $olarak ge r çekleşen Tür kiye'de k i şi başına dü şe n GSMH o ranına göre istanbul GSYi H 'n ın do $ civar ında old uğu dü şü nülmektedir. Istanbul'da ça lı şma ha y atına aktif olarak kat ıl an yaş orası kes im 5. ı milyon kişinin üzerindedir Bu kesim ti cari ve sosya l hayatta hareketli olon, ekonom ik karar l arı etkileyen, tü ketim eğilim l er ini belirleyen gruptur., 4

8 ISTANBUL'DA TICARET ve SANAYIDE ELEKTRIK TÜKETIMI ULAŞTlRMA Dünya 'da gel i şmişliğin ölçüsü olarak bi linen elektrik enerjisi tüketimi Istanbul'da yıllık olarak ortaloma 26,2 milyon kwh'dır yılı itibariyle kullanılan bu m i ktarın % 59'u ticarethane ve sanayi tesisler i tarafındon tüketilirken geriye ka lan miktar me s ke rı ler, resmi kuruluşlar ve gener tüketi md ir. Kullanım Yeri TABLO 1 ISTANBUL'DA ELEKTRIK TÜKETIMI Sanayi Toplam yı l ında Istanbul' d an dış hat, iç hat uçuşu gerçekleşirken, 2007 yılında bu sayı dış hat uçuşlarında 'e, iç hat uçuşlarında 'e yükselmiştir. Yani Istanbu l 'un havayolları taşımacılığında iç hatlarda% 24,7 dış hatlarda% 15,97 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Istanbul'da 2007 yılı itibariyle trafiğe tescilli milyon araç vardır ve bu rakam her yıl % 5'in üzerinde artmaktadır. TABL02 istanbul'daki MOTORLU ARAÇ SAYISI istanbul / /2007 Türkiye Değiş i % Oranı Değişi% Oranı Toplamı Motosiklet ı ,33 18, Otomobil ,22 Minibüs ,65 2, Otobüs Kamyon et Kamyon , Traktör ,04 24, ,59 TOTAL ,48 5,

9 kesimle ri n ku l landığ ı komyonet so y ısında ise % 27,9 artış görü l mü ş tür. T aş ı t araçları sektöründeki bu gel i şme l er istanbul ' do ki ş i baş ı na d ü şen GSMH or t ış ı na paralellik göstermekted ir. ista nbu l, Türkiye moto rl u araç park ı n ı n% 20'sine sa hiptir ve b u a r açla r ın % 67 ' si otomobi llerden oluşmaktadı r. So n 3 y ıllı k peri yotto ise özel li kle motosiklet, komyonet p azarında önem li ge li ş me görü lmektedir y ıl ları orasında tr a fiğe tescil li motosiklet soy ısında % 72, daha çok ti cari ve sanayi üretimi yapan TABL03 YILLAR itibariyle TURiST SAYISI TURIZM POTANSIYELI TABL YILI itibariyle TURiSTiK KONAKLAMA TESiSLERi Y ıl ista nbul Y ıl lara göre art ı ş Tesis Durumu Sayı Kapasite oran ı % Turizm i şle t me Belgeli Tesis ,7 Turizm Yat ı r ı m ,2 Belgeli ,5 Tesis Belediye Belgeli ,3 Tesisler ,7 TOPLAM ~ 4

10 Four Seoson, Hilton, Kemp inski, Ritz Cariton gibi otel zinc irle ri istanbul'da yatırımlar yapmakta veya ya p t ı k la rı yotı r ı m ları gelişti rmekted i rler. istanbul geçmişte de günümüzde de bir cazibe merkezi olmuştu r. Doğu ve Batı kültürlerinden izler taşıyon istanbul' o yılda 5 milyonun üzerinde turist gelmekte ve her y ıl gelen turist soy ı sı en az % ı5 oranında artmaktad ı r y ı lı verilerine göre şehr i 6.4 milyon turist ziyaret e tmiş ve 4 milyar $'ın üzerinde turizm geliri elde ed il miştir. Bu gelir 2007 yılı itibariyle ı 8.4 mi lyon $ olan ülkemiz turizm gelirinin % 25'ine eşittir. istanbul 'un dünyoda turizm kenti olarak tanınmasında başarıyla gerçek l eşti r ilen uluslarorası organizasyonların öneml i payı vardır. ı996'da gerçekleştirilen BM Hobitot zi rves i, 2004 Eurovisian Şarkı Yarışması, 2005 de ilki gerçekleştirilen ve 7 yı l boyunca gerçekleştirilecek olon Formu la ı istanbul Grand Prix'si, 2005 UEFA Şampiyon l ar ligi finoli, 200ı Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2004'de ge r çekleştirilen N ATO zirvesi gibi siyasi, sportif ve kültüre l etkin likler bu olondaki en çarpıcı örneklerdir. Klas ik turizm anlayış ı dışında istanbul'da kongre turizmi, kruvoziyer turizmi gibi alternatif t~ r izm olanları do ge li şmekted ir. Üzeilikle kruvoziyer turizm in in Akden iz ve çevresindeki ülkelerdeki potansiyeli değerlendirerek rotasını bu bölgelere çeviriyar olması şehre ilg iyi arttırmaktadır. Kruvoziyer tur izminin gel i şmesi ile gerçekleştirilmeye alınon çok amaçl ı limon pro jeleri şehre daha fazla katma değer sağ l ayocak ve yen i yatırım olanlar ı yaratacaktır. Türkiye'ye kruvoziyer turizmi ile gelen ı milyon turistten 200 bin' i istanbul'a uğromoktad ı r. Planlanan yeni projelerle ve yat ı rım l arla 200 bin ziyaretçi soy ı sın ı n 350 bin lere ulaştırılması omaç l anmaktadır. Gel i şen tur izm potansiyeliyle birlikte u l uslarorası yatır ı mların istonbul'a gelmesi hızlanmıştır.

11 DIŞ TICARET Kon umu nedeniyle g eni ş pazar olonakları sunan bir coğ rafyoda yer alan istonbul'un, son 3 yıllık d ı ş ticareti; i n celend i ğ i n de y ıl l ara göre % 20 ile % 30 aras ı art ı ş görülmektedir yı lı ve ri leri ne göre Türkiye' deki toplam i hracatç ı f i rm a n ı n 'si yani % 5 4,0' ü i st a n bu l ' da kurulud u r.gerçe k l eş t i r i l e n l milyon dolar l ık toplam Tü rkiye i hrac atını n% 55,3'lük yan i milyon dol ar lık kıs m ı istanbul'da ku rulu bu firma larca gerçek l eş ti r i l m i ş t i r. ista nbu l'da bulun a n firma lar tarafı n don yıllar ı oras ı nda ilin hangi gümrüklerinden hangi ülkelere ne miktarda ihracat veya ithalat yapı l d ı ğı n ı gösteren aşağıdaki bilgiler istanbul'daki d ı ş ticaret ş i rket l er ini n hang i pazarlar ile kuwetli ticari ilişki l eri olduğunun o n l oş ıl ob il mesine olana k vermektedir. TABLOS GÜMRÜK KAPlLARlNA GÖRE ihracat (Bin$) H alka l ı Tekstil ihtisas Güm. Md. Erenköy Gümrük Müdü rl üğü Atatürk Hava li ma n ı Gümrük Müdürlüğü Halka lı ı Güm rük Müdürlü ğ ü H aydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ~ q

12 HALKALl TEKSTIL IHTISAS GÜMRÜK MODORLOGO 2006 Mayıs ayında kapat ı lan Halkalı Tekstil Ihtisas gümrük müdür lü ğü faaliyette olduğu yıl l ar itibariyle Istanbul'dan en fa zla örme giyim eşyası ve aksesuarları ihracatın ın yapı ldı ğı gümrük kapısıdır. 200 l-2006 yı l ları arasında Avrupa Birliği ülkelerine Almanya Ingiltere, Fransa Hollanda ve ltalya'ya yapı l an tekstil ürünleri ihracat ı he r yıl ortalama % 20 civarında artış gö rül müştür. Bu güm rü kten gerçekleşt i ri l en tekstil ürünleri ihracatının yanında, AB ülkelerine sıras ı y l a yapılan elektrikl i makine ve cihazlar i hracatı ve motorlu kara taşıtlar ı, makine ve cihazlar i hracatı diğer öneml i ürün çeşitle r ini oluşturmuştur. ERENKOY GÜMRÜK MODORLOGO Erenköy Gümrük Müdürlüğünden döneminde ihracat yapılan ilk 5 ülke içerisinde AB ülkeleri yan ı nda Rusya Federasyonu ve Iran da yer almaktad ır. Istanbul gümrük kapılarının çoğ u ndan yapılan elektrikl i makine ve parça l arı ihracatı bu gümrük kapısında da ilk işlem sırasını oluştururken, bunu plastik ve plastikten mamul eşya izlemektedir. Bu gümrük kapısından özell ikle Rusya Federasyonu ve ~ ~~. _ UN RO RO::.-~. - ~ ti~ lran 'a yapılan ihracatta her yıl o rta lama % l5'i n üstünde artış izlenmektedir. ATATORK HAVALIMANI GOMROK MODORLOGO Dün yan ı n en önemli ha val im aniar ından biri olan Istanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Mü dür l üğü, tüketim malları ve tekstil sektörü ihracatının yoğun olarak ya pıldığı ve AB üyesi olan Almanya, Fransa ve Ingiltere'ye yapılan ihracatın hız kesmeden devam ettiği bi r gümrük kapısıdır Özellikle Rusya Federasyonu'na bavul turizmi yoluyla yap ı lan ihracatın ise zaman zaman yaşanan sorunlar nedeniyle dalgalı bir seyi r izlediği görülmektedir.

13 HAL KALl GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ istanbul' dan karayolu ihracat taşımacılığının merkezi olan Halkalı Gümrük Müdürlüşü'nden yapılan ihracatta, Balkan ülkelerinden Romanya ve Bulgaristan, AB üyesi olan Almanya, Fransa ve italya ile birlikte önemli yer tutmaktadır. Elektrikli makine ve cihazlar ile sanayi ürünleri ihracatının gerçekleşiiriidiği bu gümrük kapısı istanbul'un işlem hacm ine göre 4'ncü büyük gümrük kapısı durumundadır Mayıs ayından itibaren H alkalı Tekstil ihtisas Gümrüğü ile birleştirilen Halkalı gümrüğünün işlem hacmi 2007 yılından itibaren % 193 oranında artmıştır. HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ Deniz aşırı ülkelere yapılan ihracatı n gerçekleşti ri Id iğ i Haydarpaşa Gümrük kapısından en yoğun ihracat ABD'ye yapılmaktadır. Ancak son yıllarda istanbul'dan yapılan ihracatın dalgalı seyir i zlediği Haydarpaşa gümrük kapısından gerçekleştir i len dış ticaret hacminde buna bağlı olarak gerileme görülmekted ir. Bu kapıdan ispanya ve israil gibi deniz ticaretin in yoğun olduğu ülkelere yapılan gemi ve suda yüzen taşıt araçları ihracatı öneml i pay tutmaktadır. GÜMRÜK KAPlLARI VE ÜLKELERE GÖRE ITHALAT Son y ı llarda ekonom ide uygulanon para poli ti kalar ı sonucu Tü rk Liras ı - döviz kurlar ı karş ı sında değer kazanmış, buna bağlı olarak ithal ürünlerin yerli ürünlere karşı fiyat avanta jı ortoya çıkarmıştır. Ithal ürünlerdeki fiyat avanta jı son dört yılda Istanbul'dan gerçek l eştirilen ithalat işlem l erinde düzenli olarak % 25 den az olmamak üzere artış görülmesine neden olmuştur. Istanbul ' da kurulu bu lunan firmalar tarafındon yapı l an ithalatın en fazla gerçekleşiiriidiği gümrük kapıları no ait bi lg i ler şu, 4 q şekildedir.

14 Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Halka l ı Gümrük Müdürlüğü ll TABLOG GÜMRÜK KAPI LARINA GÖRE ithalat (Bin$) 2004 ' Erenkök Gümrü Müdürlüğü Haydarpasa Gümrük Müdürlüğü Halkalı Tekstil ihtisas Gümrük Müdürlüğü ATATORKHAVALIMANI G0MR0KM0D0RL0GO Tüketime yönelik ma l ithalatının yap ıl dığı A tatürk H a v aliman ı Gümrük Kopıs ı ndan özellikle isviçre ve Almanya'dan yapılan ithalat düzenli artış göstermektedir. isv içre'den yapılan kıymetli taş ve moden ile Almanya 'dan yapılan kimyasol ve kozmetik ürünlerin ithali ilk sıroda yer olmaktad ı r. HALKALl GOMROK MODORLOGO AB üyesi ülkelerden bu gümrük kopısı kul lanriorak yap ı lan ithalatta eczocrlrk ürün leri, kimy asol ürünler, makine por ç aları ve aksamları en önemli ithal kalemlerini olu ş turmaktad ı r. ERENKÖY GOMROK MODORLOGO Son y ıllarda ülkemizin sanayi üretimini ciddi onlamda tehdit eden Çin menşeli plastikten mamu l eşya, oyuncak ve hed iyelik eşya gibi ürünlerin ithal inin önemli bir kısm ı bu gümrük kopısı aracılığı ile yapılmaktad ı r. HAYDARPAŞA G0MR0KM0D0RL0G0 ı ı Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü de Uzakdoğu ülke menşel i mal l ar ı n ithalat ı n n yap ld ı ğı bir gümrük koprmrzdrr.bu gümrük kopısından en fazla ithali yapılan mal kalem leri oras ı nda plastik ve plastikten eşya, gemi, suda yüzen taşıt araç l arı ve porçaları ithali dikkat çekmektedir. HALKALl TEKSTIL IHTISAS GOMROK MODORLOGO Tekstil mamul ve ara mamul ithal inin y apı l d ı ğı i.htisos gümrüğünden sentetik ve suni lifler, örülmüş ve örülmemiş giyim eşyas ı ile oksesuorlorr, pamuk, pamuk ipliği ve yün lü dokuma ith o lo tr gerçekleşt i ri 1 mekted ir.

15 SANAYI istanbul, çevresindeki illerle birlikte Türkiye sanayi üretiminin merkezi durumundodır istonbul'a yapılan her sanayi yatır ı mının sonucunda üretilen ürünler öncelikle Marmara bölgesi'ndeki sanayi l eşmiş on komşu ilde yerel pazar imkanı bulmakta bu rada n da Türkiye ve komşu ülke pazarlarına dağıtımı yapılmaktad ı r. istanbul ili s ı nırları içindeki sanayi kuruluş l arının yonında Türkiye genelinde kurulu bulunan tüm büyük sanayi kuruluşların ı n temsilciliklerinin burada toplanmas ı, özellikle bölgesel ya kı n l ı k neden i y le Ortadoğu pazarını çok iyi tonıyon birçok Doğu ve Güneydoğu Anadolu firmalarının tüm ticari i şlemlerini şehirden yürütmelerinin yanısıra, Orta Asya'daki devletlerin Korodeniz ticaret yolunun istanbul'dan geçmesi gibi nedenlerle Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya pazarının nobzı istanbul'da olmaktadır. ~!ijdoğu, Balkanlar ve Qli!Si.:Asya pazarının nabzı Istanbul'da atmaktadır. Bu pazar olanaklorının değerlendirilebilmesi için ülkemizde yap ı lan yabancı sermaye ya t ırımlarının arttırılması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak devletimiz tarafındon pek çok koloyloştırıcı yapılmaktadır. düzenleme ISTANBUL ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI OSB ' lerinin ku rulu ş amacı benzer sektörlerdeki küçük ve o rta ölçekli sanayi kuru lu şlar ının bi rbirinin ihti yaç l ar ını tomomloyocok şek ilde düzenli ve teknik alt yapıs ı yeterli b ir şek i lde üretim yapma l arın ı sağlamakt ır. Istanbul 'un kurulu bulunan 8 organize sanayi bölgesi, bu bölgelerde yer olon 54 küçük sanayi sites i vardı r ve yak la ş ık 200 bin kişi ço lı şmoktod ı r.bu bölgelerin toplam ticaret hacmi yak la ş ık olarak milyon $'dır. Bu nlar ın dışında 20 l O yı lı nda devreye girmesi planlanon özel OSB yat ırımı etmektedir. halen devam Halen faaliyette olon 8 adet OSB'nin detaylı bilgileri aşağıda verilmektedir.

16 TABL07 istanbul ORGANiZE SANAYi BÖLGELERi istanbul Dudulu ikilell i OSB istanbul Tu zia OSB Boya ve Vernik OSB Tu zia Mermerciler istanbul Kimya San OSB Tekstilciler Bey li kdüzü Bakır ve Pirinç Sa nayi ikibinelli Ücüzler üzel OSB.(*) * Kurulma aşamasında Yer Ümraniye K.Çekmece Tuzla Tuzla Tuzla Tuzla Tuzla B.Çekmece K ortal Ikilelli Organize Sanayi Bölgesi lkitelli OSB Istanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 8 milyon m2 üzerine kurulu olan lkitelli OSB'de işyerinde yaklaşık kişi istihdam edilmektedir.toplam Firma sayısının % 30'u Deri mamulleri, Ayakkabı, Saraciye, % 30'u Makine Yedek Parca Döküm Madeni Eşya,% 13,0< Dokuma: Teksti l, Triko Konfeksiyon, % lo' u Plastik ürün ler, % 8'i Oto tamiri ve Bakımı, % 7'si, Mobilya, Kerestecilik alanında faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktad ı r. Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Beylikdüzü OSB 656 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede ağ ırl ıklı olarak Tekstil ve Konfeksiyon üretimi yapan firmaların yanı sıra Mermer, Alan Bin (m2) Planlanan Faal Çalışor Firma Firma Sayıs Sayısı Sayısı ( ( ( oc ( Alüminyum, Makine ve Asansör imalatı, Bakır ve Pirinç sanayi, Plastik, Mobilya ve Elektrik malzemeleri ticareti ile uğraşan firmalar bulunmaktadır. E-5 ve TEM otoyollarına çok yakın olan bölge, ulaşım kolaylığı nedeniyle ithalat ve ihracat yapan firmalar tarafından tercih edilmektedir. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Dudullu OSB 2385 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede yabancı sermayeli firmalar toplamrn% 20'sini oluşturmaktadır kişinin istihdam edildiği bölgede gıda, giyim, dokuma, orman ürünleri, kağıt, deri ve deri mamulleri, lastik-plastik, kimya ve petro-kimya, demir çelik, madeni eşya, elektronik, makine sanayi ve optik donatım firmaları faa liyet göstermektedir. Firmaların % 52,9'u makine metal,% 21,7'si, otomotiv yon sanayi, % 4,3'ü plastik sektörü yer almaktad ı r.

17 Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi istanbul Deri OSB ihtisas bölgesi olup Tuzla'da bulunmaktadır. Türki ye deri sektörünün % 30'u burada faaliyet göstermektedir. Bölge kişi istihdam kapasitelidir. Deri ve deri mamulleri, sabun ve kimyasallar sanayi ile tekstil, tekstil aksesuarları ve ambalaj sanayi bu bölgenin ağırlıklı sanayi kollorıdır. Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi ihtisas bölgesidir ve kurulu firmaların % 60-70'i yabancı ortaklı ve ihracatçı f i rma konumundadır. En çok Hollanda, Almanya ingiltere ve Fransa uyruklu firmalar bu bölgeye ilgi göstermektedir. Mermer, gran it sektörü, makine imalatı, elektrikelektronik, kimya plastik ve lojistik firmaları oğırlıklıdır. Havaolanına ve uluslar arası karayollarına bağlantısı olan bölgede elektrik kullanımında indirimli \arife uygulanmaktadır. Diğer OSB'lerin kuruldukları bölgelerde belediyelere ödemeleri gereken resmi harçlar bu bölgede % 20 daha az olarak uygulanmaktadır. Tuzla Boya ve Vernik Organize Sanayi Bölgesi ihti sas bölgesidir. Boya, vern ik, kimyasallar ve metal sanayi bu bölgede faaliyet göstermektedir. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi ihtisas bölgesidir.kimya ve türevleri, ambalaj, gıda, plastik, mobilya, com sanayinin faaliyet gösterdiği bölgede sağlam altyapı olanakları mevcuttur. Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB kredisinin kullanılabildiği dövme çelik, tel çekme, polyester ürün ve boya imalatı sektörlerinin bulunduğu yeni gelişmekte olan bir bölgedir. istanbul'da Organize Sanayi Bölgeleri ağırlıklı olarak TUZLA ilçesinde kurulmuştur. Bu bölgenin yeni şehirleşiyor olması OSB'lerin ih tiyacı olan uygun arazi seçenekleri nedeniyle daha planlı hareket edilebilmesi bu bölgeyi cozibeli kılmaktadır. Diğer önemli b i r O S B b ol ge s i i s e KÜÇÜKÇEKMECE ilçesidir, bu bölgedeki OSB'lerde daha çok önceden şehir içine dağılmış olan tekstil ve küçük makine imalatçıları toplandığı yerler olarak göze çarpmaktadır. lkinbinelli Oçüzler Organize Sanayi Bölgesi 20 lo y ılında istanbul'un ilk özel OSB'i olarak faaliyete girmesi planlanon OSB 300 bin m2 faaliyet alanına sahip olacak ve bünyesinde 200 firma ve çalışan ile faaliyete girmesi, 4 ' planlanmaktadır.

18 ISTANBUL SANAYI SITELERI PAZAR OLANAKLARI istanbul ' da sanayi siteleri organize bölgeleri içinde çeşitl i sektö rlerdeki üretim kooperatiflerinin bir araya gelmesiyle oluştu rulmakla olup bu sitelerde çeşi tli sektörler hem üretim hem de sat ı ş faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu sanayi sitelerinde teknolojik gelişmeleri takip eden ve yen ilikleri üreticilere uygulatarak kalite li üretim yap ılmasını sağ la yan KOSGEB g ibi kuruluşların faaliyet büroları bulunmaktad ı r. Kurulu olan 54 küçük sanayi sitesine ulaşabilmek için gerekli olan internet ve ileti ş im bilgileri faydalı bilgiler kısmında veri lmektedir. MESLEK BIRLIKLERI istanbul'da O rganize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi si telerinin dışında yer alan firmaların bilgilerine ulaşmak için sektörlerdeki birliklerle temas ku rulabili r. istanbul 'da 30 adet meslek birliği bulunmaktadır. Bu meslek b irliklerine ait iletişim bilgileri, internet adresleri ile birlikte faydalı bilgiler kısmında yer ver ilmi ş tir. Modern alış v eriş merkezlerinin başlangıcı sayılan kopa l ı mekanlardaki geleneksel a l ışve ri ş t arz ı halen istanbu l'un hem kültürel hem de tarihi bir parçasıdır. Halen ayakta olon bu çarşıların en önemlileri Arosto Çarştsı, Mısır Çarştsı ve kopahçarşı 'd ır. Yüzlerce yı llık tarihi bulunan bu alış v eriş merkezleri belirli sektörl erin toplanma alanları o lm uştur. Mısır Çorşıs ı ve çevresi kuru ye miş, baharat, hediyelik eşya, oyuncak ve g ıd a toptancılorının yer aldığı, Kopal ı çarş ı altın, mücevherat ve değerli taşlar, döviz alım so tımı, hediyelik eşya, deri ve saraciye sektörlerinin ya nı s ır a özellikle mücevherot ve deri eşya ihracatı yapan firmaların bulunduğu, Arosta Çarşısı ise halı ve kilim sektörünün ağ ırlıkl ı o ldu ş u bir çarşıdır. Bu üç çarşı'da tarihi yarımoda kabul edilen Eminönü bölgesinde bulunmaktadır. Bu

19 çarşılarda v e çevresinde bulunan sektörler g e n e 1 olarak orta ve küçük ö 1 çe k 1 i firma lardon kurulu olup, çarşıların turistik öneme haiz olması, neden iyle buralarda satışa sunulan malların yurtdışına ihraç şansları artmaktadır. Daha çok dünyaca kabul görmüş tekstil, dekorasyon, IT ürün leri sota n mağazalar, oyuncak ve fostfood zincirleri, sinemalar taraf ı ndon tercih edilen merkezler alışveriş trendlerini belirleyerek geniş müşteri kitlelerinin beğeni l erini yönlendirmektedir. Moda akımlar ı n ı yakındon takip eden ve alım gücü yüksek kesimlerin alışveriş terc i hleri bu merkezlerden yanadır. istanbul da kuru lu olon önemli alışveriş merkezlerinin isimleri ve irtibot adresleri fayda l ı bilgiler kısmında belirti l miştir. Geleneksel ve modern alışveriş merkezleri dışında sektörlere g ö r e perakende ve topton sotışın yapı l dığı alışveriş merkez leri de mevcuttur. Avrupa yokasında Beyoğlu ilçesinde teksti l ürünleri satan mağazalar ı n, eğlence merkezlerinin (Bor, club vs) ve hazır gıda sektörünün yer aldığı isti k lo 1 Caddesi, Bo kırköy i lçesinde yer alan istanbul Caddesi ve Sahi lyolu Caddesi tüm gel i r gruplarının i lgi gösterdiği merkez durumundad ı r. Şişli ilçesindeki ulus l arorası tekstil morka l arının yer a l d ı ğı Nişontoşı-Osmonbey bölgesi ise üst ve orta gelir gruplarının a lı şveriş ettiği büyük moşozolorı (

20 şık lokantaları ile çekici bir merkez oluşturmaktadır. Ayrıca, Zeytinburnu ilçesi, deri ve deri ürünleri, Eminönü ilçesi, tekstil, giyim, gıda ve hediyelik eşya, her türlü el ve bahçe aletleri, ek i pmanlar ı ve makine ürünlerinin, Beyoğlu ilçesine bağlı Dolapdere bölgesi her türlü mutfak ve p i ş i rme ürünler, Ş i şhane Bölgesi, ışık ve aydınlatma sistemleri, Gedikpaşa Bölgesi, ayakkab ı ve diğer deri ürün leri, Zeyrek Bölgesi ise ev tekstil i, halı ve döşeme malzemelerinin ticaretinin yapıldığ ı ve konumları itibariyle yüksek ticaret hacmine sah ip bölgelerdir. ISTANBUL'DA YABANCI SE~YELIŞIRKET KURULUŞPROSEDORO Ülkemizde ekonomiye katkıda bulunacak her yatırıma büyük destek verilmektedir. Yatırımlaran Türkiye'ye ve özellikle lstanbul'a hızla çekilebilmesi amacıyla yabancı yatırımcıların ticari faaliyetleri ni kotaylaştırıcı gerekli kanuni düzenlemeler yapılmaktadır. Yalnızca ulusal güvenlik açısından iletisim ve ulastırma sektörlerinde u y ~ 1 m o s ı.g e re k e n b o z ı düzenlemeler mevcuttur. Şirket kuruluşlarına ait bilgilerin açıklanacağı bu bölümde yabancı sermayeli veya ortak l ık kurulabilecek firma tipleri, şirket kuru lumu için gerekli evraklar ile temin edilebilecekleri merciler belirtilmektedir. (www.ito.org.tr sayfasından bilgi alınabilir) istanbul'da iş kurmak isteyen şahısların veya firmaların ticari faa liyette bulunabilmesi için tamamlamaları gereken bazı yasal prosedürterin başında: kurulacak tüm firmanın ilk olarak istanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tesc i l i nin yaptırılması gelmektedir. Daha sonra Üretim faaliyetinde bulunacak firmaların ilave olarak Sanayi Odasına, Vergi lendirme için Vergi Dairesine, lsci ve eleman calıstırab i lmek için. Sosyal Güve~ lik. Kurumları ile istanbul ll Çalışma Müdürlüğüne (SSK veya Bağkur), Işyeri ruhsalnameleri için Belediyelere kayıt yapiırma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca; ticari faaliyetler sırasında kullanılacak taşıt araçlarının trafik tesc ilinin yaptırılması için bağlı bulunulan ilçe emniyet müdürlüklerine, yabancı uyruklu personel veya ortakların istanbul'da ikame! edebilmeleri için Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğüne ilk etapta başvurulması gerekmektedir. Firma nevi lerine göre yapılması gereken kuruluş işlemleri nelerdir?

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mayıs 2012 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu 109. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI - TUR PROGRAMLARI 1. DÖNEM / 15-19 Nisan 2011 TK.1 Türk Hava Yolları ile Direk GUANGZHOU

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 2. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk altı ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 4 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ROMANYA ÜLKE RAPORU Mart 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Romanya Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu :

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

HAZIRLANACAK EVRAKLAR

HAZIRLANACAK EVRAKLAR Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul İletişim :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr HAZIRLANACAK EVRAKLAR İŞYERİ AÇILIŞINDA ŞAHIS FİRMASI

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 3. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk dokuz ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 3 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK GÜMRÜK DOGAN Gümrük Müșavirliği Loj. Hiz. Ltd. Ști. Talatpașa Bulvarı No: 84 TR 355220 Alsancakl-İZMİR/TÜRKİYE Tel: 0.232.466 06 01 info@dogangumruk.com.tr www.dogangumruk.com.tr yenilikçi yaklașım www.dogangumruk.com.tr

Detaylı

31 Mart - 3 Nisan. 2.Uluslararası Moda, Tekstil & Aksesuarları Fuarı Kazablanka / Fas

31 Mart - 3 Nisan. 2.Uluslararası Moda, Tekstil & Aksesuarları Fuarı Kazablanka / Fas 31 Mart - 3 Nisan 2016 2.Uluslararası Moda, Tekstil & Aksesuarları Fuarı Kazablanka / Fas FUAR HAKKINDA Fuar adı: 2.Uluslararası fas moda, tekst l ve aksesuarları fuarı Fuar yer : OFEC, Kazablanka / FAS

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

AB VE ULUSLARARASI MOLDOVA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 M.K.

AB VE ULUSLARARASI MOLDOVA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 M.K. STANBUL T CARET ODASI AB VE ULUSLARARASI RL UBES MOLDOVA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu : Moldova Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet : Avrupa n n

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.3.213 Sayı 12 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER KIRIKKALE - 2014 KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER - 2014 İçindekiler Listesi FİNANSAL VERİLER... 4 İHRACAT VERİLERİ... 6 KURULAN KAPANAN ŞİRKET VERİLERİ... 9 SANAYİ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ MAYIS 2011 GAZİANTEP İN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ NE İHRACATI GENEL BAKIŞ 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde Gaziantep

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ekim 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı