2008 AGUSTOS. istatistik ŞUBESi Tel: Faks: e-posta: istatisti org. tr. istanbul TiC.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 AGUSTOS. istatistik ŞUBESi Tel: 0090-212-455 63 91-95 Faks: 0090-212-511 83 86 e-posta: istatisti k@ito. org. tr. istanbul TiC."

Transkript

1

2 istanbul TiC.ARET ODASI 2008 AGUSTOS ISBN: istatistik ŞUBESi Tel: Faks: e-posta: istatisti org. tr

3 ISTANBUL Günümüz dünyasında küreselleşme ile ekonomik faaliyetler giderek uluslararası alana koymakta, ticaretin sınırları genişlemekte, ulusal sınırlar üretim süreci açısından bir engel ve sınır olmaktan çıkmaktadır. Uluslararası pazar, coğrafi olarak tüm dünyayı kapsayacak şek ilde genişlerken, farklı ülkelerin bankacılık sistemleri birbirleri ile entegre olmakta, paranın ve teknoloiinin serbest dolaşım im kanı ise her geçen gün artmaktadır. ı Güneydoğu Avrupa istikrar Paktı'nın imzalanmış olması ve Türkiye'nin bu süreç içinde oynadığı rol tari hi önem taş ımo:kıad r..-i Benzer şekilde 21. yüzyılın politik ve ekonomik düzeni içersinde enerji ve su politikaları büyük önem arz etmekte olup, bu çerçevede enerji kaynakları bakımından büyük önem taşıyan Ortadoğu ve Kafkaslar'a o lan yakın lığımız stratejik önemimizi.daha da artırmaktadır. Bu gelişmeler Türkiye'nin dış yatırımcılar için eskiye nazaran çok daha güçlü bir cazibe merkezi haline geldiğini göstermektedir. Yabancı yatırımcı ların sorunsuz yatırım için hedefledikleri yerlerden biri olan Istanbul'da yap ılacak yatır ımların hızla hayata geçirilebilmesi için tüm altyapı imkanları geliştirilmekte, mevzuat çalışmaları tamamlamak tadır. Umut vaat eden girişimcilik potansiyeli ve ge li şmiş bir özel sektör altyapısının yanı sıra genç ve dinamik nüfusu, ülkemizin küreselleşme sürecindeki en önemli avantajların ı oluşturmaktadır. Ayrıca, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar ile dan tarihi, politik, ekonomik ve coğ rafi ilişk isi gözönüne alındığında, Türkiye'nin stratej ik önemi bir kez daha açığa çıkmaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği'nin doğuya doğru genişleme sürecini başlattığı bu dönemde, Bu gelişmeler ışığında ekonomik anlamda gelişmişliğin yanında, potansiyeli ve sunduğu imkanları ile Istanbul yabancı yatır ımcılar için stratejik iş platformu haline gelmiştir. ISTANBUL E K O N O M.l S 1 N 1 N TARIHSEL GELIŞIMI Istanbul; Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı uygarlıklarının hüküm sürd üğü son olarak da Cumhuriyet Türkiye'sinin ekonomik ve sosyal. ~ 4 alanda önderliğini yapan en önemli şeh ridir.

4 istanbul 2700 yıl önce tarihi yarımada olarak bilinen Sarayburnu, Topkap ı sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet bölgelerinde kurulmuştur. Bugün ise sınırları Batı'da Tek i rdağ, Doğu'da izmit'e dayanmaktadır. Geçmiş dönemlerde ekonomik ve kültürel bir köprü görevi üstlenen istanbul, bugünde Doğu ve Batı medeniyetlerinin köprüsü olma görevini sürdürmektedir. Şehir, Istanbul boğazının iki yanında Karadeniz ile Akdeniz'in geçiş noktasında kurulmuş olması sebebiyle dünyanın ticari öneme sahip stratejik su yollarından birinin üzerinde yer almaktadır. Bunun avantajıyla tarih boyunca yönettiği coğrafyaların ekonomik varlıklarına da hükmetmiştir. 19. yy da Osmanlı ekonom isinin kapitalizm ile batıya aç ıl mas ı sonucu gerçekleştir i len yönetim reform la rı na paralel ola ra k istanbul'da da büyük dönüşüm l er yaşanmışt ı r. Batıyla ilişki l erin güçlenmesi il e birli kte, kentin u l aşım.altyapıs ı değişmiş, demiryol l arı, rıhtım ve garlar ile yeni bir güç merkezi o l uşturan kimliği iyice beli r ginleşmiştir. 20 yy'ın başında I. Dünya savaş ı ve sonrasında yeni Türkiye Cumhuriyetinin kurulmas ı ile istanbul siyasal karar merkezi olmaktan çıkmıştır. Bununla birlikte savaşta yıkılan Anadolu'ya göre daha iyi durumda bulunduğundan ülkenin ekonomik açıdan lokomotifi olma özelliğini korumuştur yılları arasında ülkede yeni oluşan sermaye birikimi sanayiye aktarı l maya. baş l an mı ş ve istanbul'un i mkan l arı Anadolu sermayesinin çekim merkezi ha line getirmiştir. ll.nci Dünya savaşı ile beraber ekonom ik ve sosyal a landa

5 istanbul'da tekrar durgunluk yaşa n masına rağmen ülke ölçeğ i ndeki gücüne sa vaşın sona ermesiyle beraber yeniden kavuşmuştur. 1950'Ii yıllarda ista nbul'un yen iden ge l işmesi n e yönelik imar hareketleri başlat ıl mış, sanayinin ge li şmesi ve tar ı msol üretimin mokineleşmes i göçü beraberinde get ir miş ti r. Özellikle 1970'Ierden itibaren istanbul 'da imalat sanayinin payı % 20 iken, sonlar ı na doğru bu oran % 46'1ora yükse l miş ve sanayide yara tıl an toplam katma değerde istanbul'un pay ı % 33'e ulaşmışt ı r. Takip eden dönemlerde özel kesime sağ l anan krediler, kamu yat ı rımlar ı nın ve yatır ı m teşv i kler i nin art ı rılması ile yabanc ı firmalar istanbul 'u yatırım bölgesi olarak seçmeye baş l am ı şt ı r. Bu dönemde gıda, tekstil, metal eşya, kimya ve makine g ibi sanay i sektörleri n deki gel i şmeleri n yanında ticari hayatta do önemli değişiklikler meydana gelmiş, üreti len ürünler ihraç ed ilmeye başlanmıştır. 1980'lerin başından itibaren Istanbul'da köklü değişimler yaşanmaya başlanmış ve bu dönemde liberal ekonomiye geçilmesi ile birlikte Istanbul'un milli gelirden aldığı pay giderek artmıştır. Bu gelişmeler son ucu 20 yy. s onlarında Türkiye'deki toptan ticaret ile uğraşon l arın% 4 1,0 'i, i hracatçıların% 46.5'i istanbul 'da bul unu rken, ülken in toplam ith a latın ın% 4 0,0' ı, i hraca tının % 4 1,0 'i, GSMH'sinin % 23.5'i y ine ilimiz v asıtosı i le korşılonmak tadır mi lyonluk nüfusu ile 424' ü holding olmak toplam 285 bi ne yakın ticari firmanın foa l iye~e bulunduğu istanbul, 117 milyar$ dış ticaret hacmi, 2 havaa l anı, y ıl da yak l aş ı k 6.4 milyon gelen turist say ı sı ile bir ticaret başkent i ve dünya metropolü olma yolunda hızla ilerlemektedir. ISTANBUL'DA YATIRIM Günüm üz dünya ekonomisinde var olabilmenin şartı diğer ülkelerle ekonom i k o la ra k rekabe t edebilmeye bağlıdır. Yatırım ve üretimde sü r ek lili ğ i n i n ve geliştir i lebilirliğin sürdürülmesi için; Kapsaml ı ve Gel i ş t irilebi l i r D ina m i k Pazar Ola nakl arı, Ka liteli Üretim için Kal ifiye i ş gücü, Yat ı rım Yapı l ab i lmesi için Güvenilir Ortam, Yatır ı ma Destek o lan Bürokratik Yapı gerekmektedir., 4 4 Tüm bu şort l ar ı n mevcut olduğu

6 istanbul yatırımc ıl ar için " mutlaka bulunulması gereken" bir finans ve yaşam merkezidir. Çünkü istanbul ; ı 2,5 mi lyonluk nüfusu, 5. ı 96 km 2 yüzölçümü, 4 serbest ticaret, 8 Organize sanayi bölgesi ve 54 küçük sanayi sitesi, 26,2 milyon Kwh elektrik kullanımı, 2006 yılı itibariyle ver il en ı3.407 yeni inşaat ruhsatı, 2007 yılı itibariyle ı57.8 milyar $ dış ticaret hacmi, ı4 gümrük kapısı, 40'ü Genel Müdürl ük olmak üzere adet banka şubesi, Menkul Kıymet, Altın, Vadeli işlemler ve Atık Borsaları, ı.040 turizm tesisinde ı yatak kapasitesi, 2007 y ılı verilerine göre 6.4 milyon yabancı ziyaretci sayısı ve 4 milyar $ turizm.geliri, ilk ve orta öğretim kurumuna, bu kurumlarda görevli ı O ı bin öğretmen ile çeşitli kademelerinde eğ itim gören 3 milyon'un üzerinde öğ renc i sayısı, 27 üniversite, 60 yüksek okul ve 263 bin'in üzerinde öğrenci sayıs ı, 200 hastane ve yatak kapasitesi, 2 hava l imanı ve 2 milyon'un üzerinde ulaşım arac ı, 2008 Nisan ayı itibariyle 'nin üzerinde kayıtlı firma ve bun l ara ait YTL kay ıtlı sermaye'si ile dünya'nın pek çok ülkesinden iktisadi ve coğrafi olarak daha büyük, Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya pazarlarının merkezinde bulunan dünyanın en önemli 20 şehrinden birisidir. Sahip olduğu geniş imkanlar ile istanbul'daki il gili kurumlar yatırımc ıl ara hızlı ve kolay anlaşılab ilir koşul l ar sağ l ayarak yat ırı mcı l ara hizmet vermektedir. istanbul'un sahip olduğu genel özelliklerinin yat ı rımlarda ne denli etkin ve önem li rol oynayacağ ı detay l ı olarak aç ıkl anacaktır.

7 ISTANBUL'DA NEDEN YATIRIM YAPILMALI? % 4, ı ' ni ise yüksek öğ ren im öğrenci l erid i r. Iki kıto ya yer le şmiş, 39 ilçe ve km2 yer le ş im alan ı, ı 2 milyonun üzerinde nüfusa sa hip istanbu l, ekonomik ve sosya l onlamda Türkiye'nin ve bölgesinin en büyük şehridir y ılı nda yap ı lan soy ı ma göre istanbul ı kişi nüfusa sahiptir. Bu nüfu sun % 5 ı,7's ini ( k i ş i ) 0-29 yaş orası genç nüfus, % 39,8'ini ( kişi ) yaş orası üretim ağ ırlı k lı nüfus,% 8,0'nı ise ( ı k i ş i) 60 yaş üzeri nüfu s ol u ş t urmaktad ı r yaş oras ı bin kişi lik genç nüfusun % 35,2 si okul öncesi ile ilk ve orta öğ retim öğ r encileri, 200 ı y ılı resmi TU ik verilerine göre Türkiye' de 2. ı 46 $ olon kişi ba ş ı na GSMH, istanbul'da ülke o rtalamos ının üzerinde $olarak ge rçek l eş mi ş tir. Geçm i ş y ıllar in ce l end i ğ ind e istanbul' do ki ş i baş ın a dü şe n GSMH rakamları Türkiye orta la malar ınd on % 40 fazla olduğu görülmektedir y ıl ında açıklanon en son TUI K verilerine göre $olarak ge r çekleşen Tür kiye'de k i şi başına dü şe n GSMH o ranına göre istanbul GSYi H 'n ın do $ civar ında old uğu dü şü nülmektedir. Istanbul'da ça lı şma ha y atına aktif olarak kat ıl an yaş orası kes im 5. ı milyon kişinin üzerindedir Bu kesim ti cari ve sosya l hayatta hareketli olon, ekonom ik karar l arı etkileyen, tü ketim eğilim l er ini belirleyen gruptur., 4

8 ISTANBUL'DA TICARET ve SANAYIDE ELEKTRIK TÜKETIMI ULAŞTlRMA Dünya 'da gel i şmişliğin ölçüsü olarak bi linen elektrik enerjisi tüketimi Istanbul'da yıllık olarak ortaloma 26,2 milyon kwh'dır yılı itibariyle kullanılan bu m i ktarın % 59'u ticarethane ve sanayi tesisler i tarafındon tüketilirken geriye ka lan miktar me s ke rı ler, resmi kuruluşlar ve gener tüketi md ir. Kullanım Yeri TABLO 1 ISTANBUL'DA ELEKTRIK TÜKETIMI Sanayi Toplam yı l ında Istanbul' d an dış hat, iç hat uçuşu gerçekleşirken, 2007 yılında bu sayı dış hat uçuşlarında 'e, iç hat uçuşlarında 'e yükselmiştir. Yani Istanbu l 'un havayolları taşımacılığında iç hatlarda% 24,7 dış hatlarda% 15,97 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Istanbul'da 2007 yılı itibariyle trafiğe tescilli milyon araç vardır ve bu rakam her yıl % 5'in üzerinde artmaktadır. TABL02 istanbul'daki MOTORLU ARAÇ SAYISI istanbul / /2007 Türkiye Değiş i % Oranı Değişi% Oranı Toplamı Motosiklet ı ,33 18, Otomobil ,22 Minibüs ,65 2, Otobüs Kamyon et Kamyon , Traktör ,04 24, ,59 TOTAL ,48 5,

9 kesimle ri n ku l landığ ı komyonet so y ısında ise % 27,9 artış görü l mü ş tür. T aş ı t araçları sektöründeki bu gel i şme l er istanbul ' do ki ş i baş ı na d ü şen GSMH or t ış ı na paralellik göstermekted ir. ista nbu l, Türkiye moto rl u araç park ı n ı n% 20'sine sa hiptir ve b u a r açla r ın % 67 ' si otomobi llerden oluşmaktadı r. So n 3 y ıllı k peri yotto ise özel li kle motosiklet, komyonet p azarında önem li ge li ş me görü lmektedir y ıl ları orasında tr a fiğe tescil li motosiklet soy ısında % 72, daha çok ti cari ve sanayi üretimi yapan TABL03 YILLAR itibariyle TURiST SAYISI TURIZM POTANSIYELI TABL YILI itibariyle TURiSTiK KONAKLAMA TESiSLERi Y ıl ista nbul Y ıl lara göre art ı ş Tesis Durumu Sayı Kapasite oran ı % Turizm i şle t me Belgeli Tesis ,7 Turizm Yat ı r ı m ,2 Belgeli ,5 Tesis Belediye Belgeli ,3 Tesisler ,7 TOPLAM ~ 4

10 Four Seoson, Hilton, Kemp inski, Ritz Cariton gibi otel zinc irle ri istanbul'da yatırımlar yapmakta veya ya p t ı k la rı yotı r ı m ları gelişti rmekted i rler. istanbul geçmişte de günümüzde de bir cazibe merkezi olmuştu r. Doğu ve Batı kültürlerinden izler taşıyon istanbul' o yılda 5 milyonun üzerinde turist gelmekte ve her y ıl gelen turist soy ı sı en az % ı5 oranında artmaktad ı r y ı lı verilerine göre şehr i 6.4 milyon turist ziyaret e tmiş ve 4 milyar $'ın üzerinde turizm geliri elde ed il miştir. Bu gelir 2007 yılı itibariyle ı 8.4 mi lyon $ olan ülkemiz turizm gelirinin % 25'ine eşittir. istanbul 'un dünyoda turizm kenti olarak tanınmasında başarıyla gerçek l eşti r ilen uluslarorası organizasyonların öneml i payı vardır. ı996'da gerçekleştirilen BM Hobitot zi rves i, 2004 Eurovisian Şarkı Yarışması, 2005 de ilki gerçekleştirilen ve 7 yı l boyunca gerçekleştirilecek olon Formu la ı istanbul Grand Prix'si, 2005 UEFA Şampiyon l ar ligi finoli, 200ı Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2004'de ge r çekleştirilen N ATO zirvesi gibi siyasi, sportif ve kültüre l etkin likler bu olondaki en çarpıcı örneklerdir. Klas ik turizm anlayış ı dışında istanbul'da kongre turizmi, kruvoziyer turizmi gibi alternatif t~ r izm olanları do ge li şmekted ir. Üzeilikle kruvoziyer turizm in in Akden iz ve çevresindeki ülkelerdeki potansiyeli değerlendirerek rotasını bu bölgelere çeviriyar olması şehre ilg iyi arttırmaktadır. Kruvoziyer tur izminin gel i şmesi ile gerçekleştirilmeye alınon çok amaçl ı limon pro jeleri şehre daha fazla katma değer sağ l ayocak ve yen i yatırım olanlar ı yaratacaktır. Türkiye'ye kruvoziyer turizmi ile gelen ı milyon turistten 200 bin' i istanbul'a uğromoktad ı r. Planlanan yeni projelerle ve yat ı rım l arla 200 bin ziyaretçi soy ı sın ı n 350 bin lere ulaştırılması omaç l anmaktadır. Gel i şen tur izm potansiyeliyle birlikte u l uslarorası yatır ı mların istonbul'a gelmesi hızlanmıştır.

11 DIŞ TICARET Kon umu nedeniyle g eni ş pazar olonakları sunan bir coğ rafyoda yer alan istonbul'un, son 3 yıllık d ı ş ticareti; i n celend i ğ i n de y ıl l ara göre % 20 ile % 30 aras ı art ı ş görülmektedir yı lı ve ri leri ne göre Türkiye' deki toplam i hracatç ı f i rm a n ı n 'si yani % 5 4,0' ü i st a n bu l ' da kurulud u r.gerçe k l eş t i r i l e n l milyon dolar l ık toplam Tü rkiye i hrac atını n% 55,3'lük yan i milyon dol ar lık kıs m ı istanbul'da ku rulu bu firma larca gerçek l eş ti r i l m i ş t i r. ista nbu l'da bulun a n firma lar tarafı n don yıllar ı oras ı nda ilin hangi gümrüklerinden hangi ülkelere ne miktarda ihracat veya ithalat yapı l d ı ğı n ı gösteren aşağıdaki bilgiler istanbul'daki d ı ş ticaret ş i rket l er ini n hang i pazarlar ile kuwetli ticari ilişki l eri olduğunun o n l oş ıl ob il mesine olana k vermektedir. TABLOS GÜMRÜK KAPlLARlNA GÖRE ihracat (Bin$) H alka l ı Tekstil ihtisas Güm. Md. Erenköy Gümrük Müdü rl üğü Atatürk Hava li ma n ı Gümrük Müdürlüğü Halka lı ı Güm rük Müdürlü ğ ü H aydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ~ q

12 HALKALl TEKSTIL IHTISAS GÜMRÜK MODORLOGO 2006 Mayıs ayında kapat ı lan Halkalı Tekstil Ihtisas gümrük müdür lü ğü faaliyette olduğu yıl l ar itibariyle Istanbul'dan en fa zla örme giyim eşyası ve aksesuarları ihracatın ın yapı ldı ğı gümrük kapısıdır. 200 l-2006 yı l ları arasında Avrupa Birliği ülkelerine Almanya Ingiltere, Fransa Hollanda ve ltalya'ya yapı l an tekstil ürünleri ihracat ı he r yıl ortalama % 20 civarında artış gö rül müştür. Bu güm rü kten gerçekleşt i ri l en tekstil ürünleri ihracatının yanında, AB ülkelerine sıras ı y l a yapılan elektrikl i makine ve cihazlar i hracatı ve motorlu kara taşıtlar ı, makine ve cihazlar i hracatı diğer öneml i ürün çeşitle r ini oluşturmuştur. ERENKOY GÜMRÜK MODORLOGO Erenköy Gümrük Müdürlüğünden döneminde ihracat yapılan ilk 5 ülke içerisinde AB ülkeleri yan ı nda Rusya Federasyonu ve Iran da yer almaktad ır. Istanbul gümrük kapılarının çoğ u ndan yapılan elektrikl i makine ve parça l arı ihracatı bu gümrük kapısında da ilk işlem sırasını oluştururken, bunu plastik ve plastikten mamul eşya izlemektedir. Bu gümrük kapısından özell ikle Rusya Federasyonu ve ~ ~~. _ UN RO RO::.-~. - ~ ti~ lran 'a yapılan ihracatta her yıl o rta lama % l5'i n üstünde artış izlenmektedir. ATATORK HAVALIMANI GOMROK MODORLOGO Dün yan ı n en önemli ha val im aniar ından biri olan Istanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Mü dür l üğü, tüketim malları ve tekstil sektörü ihracatının yoğun olarak ya pıldığı ve AB üyesi olan Almanya, Fransa ve Ingiltere'ye yapılan ihracatın hız kesmeden devam ettiği bi r gümrük kapısıdır Özellikle Rusya Federasyonu'na bavul turizmi yoluyla yap ı lan ihracatın ise zaman zaman yaşanan sorunlar nedeniyle dalgalı bir seyi r izlediği görülmektedir.

13 HAL KALl GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ istanbul' dan karayolu ihracat taşımacılığının merkezi olan Halkalı Gümrük Müdürlüşü'nden yapılan ihracatta, Balkan ülkelerinden Romanya ve Bulgaristan, AB üyesi olan Almanya, Fransa ve italya ile birlikte önemli yer tutmaktadır. Elektrikli makine ve cihazlar ile sanayi ürünleri ihracatının gerçekleşiiriidiği bu gümrük kapısı istanbul'un işlem hacm ine göre 4'ncü büyük gümrük kapısı durumundadır Mayıs ayından itibaren H alkalı Tekstil ihtisas Gümrüğü ile birleştirilen Halkalı gümrüğünün işlem hacmi 2007 yılından itibaren % 193 oranında artmıştır. HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ Deniz aşırı ülkelere yapılan ihracatı n gerçekleşti ri Id iğ i Haydarpaşa Gümrük kapısından en yoğun ihracat ABD'ye yapılmaktadır. Ancak son yıllarda istanbul'dan yapılan ihracatın dalgalı seyir i zlediği Haydarpaşa gümrük kapısından gerçekleştir i len dış ticaret hacminde buna bağlı olarak gerileme görülmekted ir. Bu kapıdan ispanya ve israil gibi deniz ticaretin in yoğun olduğu ülkelere yapılan gemi ve suda yüzen taşıt araçları ihracatı öneml i pay tutmaktadır. GÜMRÜK KAPlLARI VE ÜLKELERE GÖRE ITHALAT Son y ı llarda ekonom ide uygulanon para poli ti kalar ı sonucu Tü rk Liras ı - döviz kurlar ı karş ı sında değer kazanmış, buna bağlı olarak ithal ürünlerin yerli ürünlere karşı fiyat avanta jı ortoya çıkarmıştır. Ithal ürünlerdeki fiyat avanta jı son dört yılda Istanbul'dan gerçek l eştirilen ithalat işlem l erinde düzenli olarak % 25 den az olmamak üzere artış görülmesine neden olmuştur. Istanbul ' da kurulu bu lunan firmalar tarafındon yapı l an ithalatın en fazla gerçekleşiiriidiği gümrük kapıları no ait bi lg i ler şu, 4 q şekildedir.

14 Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Halka l ı Gümrük Müdürlüğü ll TABLOG GÜMRÜK KAPI LARINA GÖRE ithalat (Bin$) 2004 ' Erenkök Gümrü Müdürlüğü Haydarpasa Gümrük Müdürlüğü Halkalı Tekstil ihtisas Gümrük Müdürlüğü ATATORKHAVALIMANI G0MR0KM0D0RL0GO Tüketime yönelik ma l ithalatının yap ıl dığı A tatürk H a v aliman ı Gümrük Kopıs ı ndan özellikle isviçre ve Almanya'dan yapılan ithalat düzenli artış göstermektedir. isv içre'den yapılan kıymetli taş ve moden ile Almanya 'dan yapılan kimyasol ve kozmetik ürünlerin ithali ilk sıroda yer olmaktad ı r. HALKALl GOMROK MODORLOGO AB üyesi ülkelerden bu gümrük kopısı kul lanriorak yap ı lan ithalatta eczocrlrk ürün leri, kimy asol ürünler, makine por ç aları ve aksamları en önemli ithal kalemlerini olu ş turmaktad ı r. ERENKÖY GOMROK MODORLOGO Son y ıllarda ülkemizin sanayi üretimini ciddi onlamda tehdit eden Çin menşeli plastikten mamu l eşya, oyuncak ve hed iyelik eşya gibi ürünlerin ithal inin önemli bir kısm ı bu gümrük kopısı aracılığı ile yapılmaktad ı r. HAYDARPAŞA G0MR0KM0D0RL0G0 ı ı Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü de Uzakdoğu ülke menşel i mal l ar ı n ithalat ı n n yap ld ı ğı bir gümrük koprmrzdrr.bu gümrük kopısından en fazla ithali yapılan mal kalem leri oras ı nda plastik ve plastikten eşya, gemi, suda yüzen taşıt araç l arı ve porçaları ithali dikkat çekmektedir. HALKALl TEKSTIL IHTISAS GOMROK MODORLOGO Tekstil mamul ve ara mamul ithal inin y apı l d ı ğı i.htisos gümrüğünden sentetik ve suni lifler, örülmüş ve örülmemiş giyim eşyas ı ile oksesuorlorr, pamuk, pamuk ipliği ve yün lü dokuma ith o lo tr gerçekleşt i ri 1 mekted ir.

15 SANAYI istanbul, çevresindeki illerle birlikte Türkiye sanayi üretiminin merkezi durumundodır istonbul'a yapılan her sanayi yatır ı mının sonucunda üretilen ürünler öncelikle Marmara bölgesi'ndeki sanayi l eşmiş on komşu ilde yerel pazar imkanı bulmakta bu rada n da Türkiye ve komşu ülke pazarlarına dağıtımı yapılmaktad ı r. istanbul ili s ı nırları içindeki sanayi kuruluş l arının yonında Türkiye genelinde kurulu bulunan tüm büyük sanayi kuruluşların ı n temsilciliklerinin burada toplanmas ı, özellikle bölgesel ya kı n l ı k neden i y le Ortadoğu pazarını çok iyi tonıyon birçok Doğu ve Güneydoğu Anadolu firmalarının tüm ticari i şlemlerini şehirden yürütmelerinin yanısıra, Orta Asya'daki devletlerin Korodeniz ticaret yolunun istanbul'dan geçmesi gibi nedenlerle Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya pazarının nobzı istanbul'da olmaktadır. ~!ijdoğu, Balkanlar ve Qli!Si.:Asya pazarının nabzı Istanbul'da atmaktadır. Bu pazar olanaklorının değerlendirilebilmesi için ülkemizde yap ı lan yabancı sermaye ya t ırımlarının arttırılması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak devletimiz tarafındon pek çok koloyloştırıcı yapılmaktadır. düzenleme ISTANBUL ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI OSB ' lerinin ku rulu ş amacı benzer sektörlerdeki küçük ve o rta ölçekli sanayi kuru lu şlar ının bi rbirinin ihti yaç l ar ını tomomloyocok şek ilde düzenli ve teknik alt yapıs ı yeterli b ir şek i lde üretim yapma l arın ı sağlamakt ır. Istanbul 'un kurulu bulunan 8 organize sanayi bölgesi, bu bölgelerde yer olon 54 küçük sanayi sites i vardı r ve yak la ş ık 200 bin kişi ço lı şmoktod ı r.bu bölgelerin toplam ticaret hacmi yak la ş ık olarak milyon $'dır. Bu nlar ın dışında 20 l O yı lı nda devreye girmesi planlanon özel OSB yat ırımı etmektedir. halen devam Halen faaliyette olon 8 adet OSB'nin detaylı bilgileri aşağıda verilmektedir.

16 TABL07 istanbul ORGANiZE SANAYi BÖLGELERi istanbul Dudulu ikilell i OSB istanbul Tu zia OSB Boya ve Vernik OSB Tu zia Mermerciler istanbul Kimya San OSB Tekstilciler Bey li kdüzü Bakır ve Pirinç Sa nayi ikibinelli Ücüzler üzel OSB.(*) * Kurulma aşamasında Yer Ümraniye K.Çekmece Tuzla Tuzla Tuzla Tuzla Tuzla B.Çekmece K ortal Ikilelli Organize Sanayi Bölgesi lkitelli OSB Istanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 8 milyon m2 üzerine kurulu olan lkitelli OSB'de işyerinde yaklaşık kişi istihdam edilmektedir.toplam Firma sayısının % 30'u Deri mamulleri, Ayakkabı, Saraciye, % 30'u Makine Yedek Parca Döküm Madeni Eşya,% 13,0< Dokuma: Teksti l, Triko Konfeksiyon, % lo' u Plastik ürün ler, % 8'i Oto tamiri ve Bakımı, % 7'si, Mobilya, Kerestecilik alanında faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktad ı r. Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Beylikdüzü OSB 656 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede ağ ırl ıklı olarak Tekstil ve Konfeksiyon üretimi yapan firmaların yanı sıra Mermer, Alan Bin (m2) Planlanan Faal Çalışor Firma Firma Sayıs Sayısı Sayısı ( ( ( oc ( Alüminyum, Makine ve Asansör imalatı, Bakır ve Pirinç sanayi, Plastik, Mobilya ve Elektrik malzemeleri ticareti ile uğraşan firmalar bulunmaktadır. E-5 ve TEM otoyollarına çok yakın olan bölge, ulaşım kolaylığı nedeniyle ithalat ve ihracat yapan firmalar tarafından tercih edilmektedir. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Dudullu OSB 2385 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede yabancı sermayeli firmalar toplamrn% 20'sini oluşturmaktadır kişinin istihdam edildiği bölgede gıda, giyim, dokuma, orman ürünleri, kağıt, deri ve deri mamulleri, lastik-plastik, kimya ve petro-kimya, demir çelik, madeni eşya, elektronik, makine sanayi ve optik donatım firmaları faa liyet göstermektedir. Firmaların % 52,9'u makine metal,% 21,7'si, otomotiv yon sanayi, % 4,3'ü plastik sektörü yer almaktad ı r.

17 Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi istanbul Deri OSB ihtisas bölgesi olup Tuzla'da bulunmaktadır. Türki ye deri sektörünün % 30'u burada faaliyet göstermektedir. Bölge kişi istihdam kapasitelidir. Deri ve deri mamulleri, sabun ve kimyasallar sanayi ile tekstil, tekstil aksesuarları ve ambalaj sanayi bu bölgenin ağırlıklı sanayi kollorıdır. Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi ihtisas bölgesidir ve kurulu firmaların % 60-70'i yabancı ortaklı ve ihracatçı f i rma konumundadır. En çok Hollanda, Almanya ingiltere ve Fransa uyruklu firmalar bu bölgeye ilgi göstermektedir. Mermer, gran it sektörü, makine imalatı, elektrikelektronik, kimya plastik ve lojistik firmaları oğırlıklıdır. Havaolanına ve uluslar arası karayollarına bağlantısı olan bölgede elektrik kullanımında indirimli \arife uygulanmaktadır. Diğer OSB'lerin kuruldukları bölgelerde belediyelere ödemeleri gereken resmi harçlar bu bölgede % 20 daha az olarak uygulanmaktadır. Tuzla Boya ve Vernik Organize Sanayi Bölgesi ihti sas bölgesidir. Boya, vern ik, kimyasallar ve metal sanayi bu bölgede faaliyet göstermektedir. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi ihtisas bölgesidir.kimya ve türevleri, ambalaj, gıda, plastik, mobilya, com sanayinin faaliyet gösterdiği bölgede sağlam altyapı olanakları mevcuttur. Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB kredisinin kullanılabildiği dövme çelik, tel çekme, polyester ürün ve boya imalatı sektörlerinin bulunduğu yeni gelişmekte olan bir bölgedir. istanbul'da Organize Sanayi Bölgeleri ağırlıklı olarak TUZLA ilçesinde kurulmuştur. Bu bölgenin yeni şehirleşiyor olması OSB'lerin ih tiyacı olan uygun arazi seçenekleri nedeniyle daha planlı hareket edilebilmesi bu bölgeyi cozibeli kılmaktadır. Diğer önemli b i r O S B b ol ge s i i s e KÜÇÜKÇEKMECE ilçesidir, bu bölgedeki OSB'lerde daha çok önceden şehir içine dağılmış olan tekstil ve küçük makine imalatçıları toplandığı yerler olarak göze çarpmaktadır. lkinbinelli Oçüzler Organize Sanayi Bölgesi 20 lo y ılında istanbul'un ilk özel OSB'i olarak faaliyete girmesi planlanon OSB 300 bin m2 faaliyet alanına sahip olacak ve bünyesinde 200 firma ve çalışan ile faaliyete girmesi, 4 ' planlanmaktadır.

18 ISTANBUL SANAYI SITELERI PAZAR OLANAKLARI istanbul ' da sanayi siteleri organize bölgeleri içinde çeşitl i sektö rlerdeki üretim kooperatiflerinin bir araya gelmesiyle oluştu rulmakla olup bu sitelerde çeşi tli sektörler hem üretim hem de sat ı ş faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu sanayi sitelerinde teknolojik gelişmeleri takip eden ve yen ilikleri üreticilere uygulatarak kalite li üretim yap ılmasını sağ la yan KOSGEB g ibi kuruluşların faaliyet büroları bulunmaktad ı r. Kurulu olan 54 küçük sanayi sitesine ulaşabilmek için gerekli olan internet ve ileti ş im bilgileri faydalı bilgiler kısmında veri lmektedir. MESLEK BIRLIKLERI istanbul'da O rganize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi si telerinin dışında yer alan firmaların bilgilerine ulaşmak için sektörlerdeki birliklerle temas ku rulabili r. istanbul 'da 30 adet meslek birliği bulunmaktadır. Bu meslek b irliklerine ait iletişim bilgileri, internet adresleri ile birlikte faydalı bilgiler kısmında yer ver ilmi ş tir. Modern alış v eriş merkezlerinin başlangıcı sayılan kopa l ı mekanlardaki geleneksel a l ışve ri ş t arz ı halen istanbu l'un hem kültürel hem de tarihi bir parçasıdır. Halen ayakta olon bu çarşıların en önemlileri Arosto Çarştsı, Mısır Çarştsı ve kopahçarşı 'd ır. Yüzlerce yı llık tarihi bulunan bu alış v eriş merkezleri belirli sektörl erin toplanma alanları o lm uştur. Mısır Çorşıs ı ve çevresi kuru ye miş, baharat, hediyelik eşya, oyuncak ve g ıd a toptancılorının yer aldığı, Kopal ı çarş ı altın, mücevherat ve değerli taşlar, döviz alım so tımı, hediyelik eşya, deri ve saraciye sektörlerinin ya nı s ır a özellikle mücevherot ve deri eşya ihracatı yapan firmaların bulunduğu, Arosta Çarşısı ise halı ve kilim sektörünün ağ ırlıkl ı o ldu ş u bir çarşıdır. Bu üç çarşı'da tarihi yarımoda kabul edilen Eminönü bölgesinde bulunmaktadır. Bu

19 çarşılarda v e çevresinde bulunan sektörler g e n e 1 olarak orta ve küçük ö 1 çe k 1 i firma lardon kurulu olup, çarşıların turistik öneme haiz olması, neden iyle buralarda satışa sunulan malların yurtdışına ihraç şansları artmaktadır. Daha çok dünyaca kabul görmüş tekstil, dekorasyon, IT ürün leri sota n mağazalar, oyuncak ve fostfood zincirleri, sinemalar taraf ı ndon tercih edilen merkezler alışveriş trendlerini belirleyerek geniş müşteri kitlelerinin beğeni l erini yönlendirmektedir. Moda akımlar ı n ı yakındon takip eden ve alım gücü yüksek kesimlerin alışveriş terc i hleri bu merkezlerden yanadır. istanbul da kuru lu olon önemli alışveriş merkezlerinin isimleri ve irtibot adresleri fayda l ı bilgiler kısmında belirti l miştir. Geleneksel ve modern alışveriş merkezleri dışında sektörlere g ö r e perakende ve topton sotışın yapı l dığı alışveriş merkez leri de mevcuttur. Avrupa yokasında Beyoğlu ilçesinde teksti l ürünleri satan mağazalar ı n, eğlence merkezlerinin (Bor, club vs) ve hazır gıda sektörünün yer aldığı isti k lo 1 Caddesi, Bo kırköy i lçesinde yer alan istanbul Caddesi ve Sahi lyolu Caddesi tüm gel i r gruplarının i lgi gösterdiği merkez durumundad ı r. Şişli ilçesindeki ulus l arorası tekstil morka l arının yer a l d ı ğı Nişontoşı-Osmonbey bölgesi ise üst ve orta gelir gruplarının a lı şveriş ettiği büyük moşozolorı (

20 şık lokantaları ile çekici bir merkez oluşturmaktadır. Ayrıca, Zeytinburnu ilçesi, deri ve deri ürünleri, Eminönü ilçesi, tekstil, giyim, gıda ve hediyelik eşya, her türlü el ve bahçe aletleri, ek i pmanlar ı ve makine ürünlerinin, Beyoğlu ilçesine bağlı Dolapdere bölgesi her türlü mutfak ve p i ş i rme ürünler, Ş i şhane Bölgesi, ışık ve aydınlatma sistemleri, Gedikpaşa Bölgesi, ayakkab ı ve diğer deri ürün leri, Zeyrek Bölgesi ise ev tekstil i, halı ve döşeme malzemelerinin ticaretinin yapıldığ ı ve konumları itibariyle yüksek ticaret hacmine sah ip bölgelerdir. ISTANBUL'DA YABANCI SE~YELIŞIRKET KURULUŞPROSEDORO Ülkemizde ekonomiye katkıda bulunacak her yatırıma büyük destek verilmektedir. Yatırımlaran Türkiye'ye ve özellikle lstanbul'a hızla çekilebilmesi amacıyla yabancı yatırımcıların ticari faaliyetleri ni kotaylaştırıcı gerekli kanuni düzenlemeler yapılmaktadır. Yalnızca ulusal güvenlik açısından iletisim ve ulastırma sektörlerinde u y ~ 1 m o s ı.g e re k e n b o z ı düzenlemeler mevcuttur. Şirket kuruluşlarına ait bilgilerin açıklanacağı bu bölümde yabancı sermayeli veya ortak l ık kurulabilecek firma tipleri, şirket kuru lumu için gerekli evraklar ile temin edilebilecekleri merciler belirtilmektedir. (www.ito.org.tr sayfasından bilgi alınabilir) istanbul'da iş kurmak isteyen şahısların veya firmaların ticari faa liyette bulunabilmesi için tamamlamaları gereken bazı yasal prosedürterin başında: kurulacak tüm firmanın ilk olarak istanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tesc i l i nin yaptırılması gelmektedir. Daha sonra Üretim faaliyetinde bulunacak firmaların ilave olarak Sanayi Odasına, Vergi lendirme için Vergi Dairesine, lsci ve eleman calıstırab i lmek için. Sosyal Güve~ lik. Kurumları ile istanbul ll Çalışma Müdürlüğüne (SSK veya Bağkur), Işyeri ruhsalnameleri için Belediyelere kayıt yapiırma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca; ticari faaliyetler sırasında kullanılacak taşıt araçlarının trafik tesc ilinin yaptırılması için bağlı bulunulan ilçe emniyet müdürlüklerine, yabancı uyruklu personel veya ortakların istanbul'da ikame! edebilmeleri için Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğüne ilk etapta başvurulması gerekmektedir. Firma nevi lerine göre yapılması gereken kuruluş işlemleri nelerdir?

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince şubat 2013 COPYRIGHT 2013 SERKA ISBN: 978-605-63661-3-0 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: +90 212 468 34 00 F: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr - iletisim@istka.org.tr 2 İSTA NB U L K AL KIN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha DE N Z L T CA RET ODA SI NDAN ÖNEM L DU YU RU Ya yın la rı mızın si ze sü rek li ulaş ma sı, hiz met le ri miz den en hız lı ve en ve rim li şe kil de ya rar la na bil me niz ve siz le re da ha iyi hiz

Detaylı

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 2 SOSYAL GÖSTERGELER...4 TARIM...5 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...25 ENERJİ...32 LOJİSTİK...36 DIŞ TİCARET...38 HATAY DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...41 NEDEN HATAY?...46

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: +90 212 468 34 00 F: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr - iletisim@istka.org.tr 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. STRATEJİK

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO :1994-5 ' ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI NiJERYA GANA TANZANYA istanbul Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SERBEST BÖLGE VE TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER GA/98-1-1 HAZIRLAYANLAR A. Hakan ATİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 1998 ANKARA I. SERBEST BÖLGE NEDİR? En yaygın tanımıyla Serbest

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM ŞUBAT 2015 1. Bulgaristan a ilişkin genel bilgiler nedir? Devletin Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Başkenti : Sofya

Detaylı

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Hazırlayan : İsmail Erkan SARISAÇLI Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BOSNA HERSEK Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 Resmi Adı Nüfus (milyon) Okuma Yazma Oranı Dil Din Yönetim Biçimi Yönetim Sistemi Yüzölçümü Komşu Ülkelerle Sınırlar Arjantin Cumhuriyeti

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı