DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK"

Transkript

1 DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK

2 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz. Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB İçermez

3 Dikkat Bu ürünü sat n ald n z için teflekkürler. Ürünü emniyetli bir fleklinde kurabilmek ve en iyi sekilde kullanabilmek için lütfen bu kitapç dikkatlice okuyunuz. Kitapç ilerdeki ihtiyaçlar n z için ürünün yan nda bulundurunuz. Bu kitapç ktaki bilgiler haber vermeksizin de istirilebilir. Copyright 2008 Kanunlar n onaylad s n rlar haricinde üreticinin izni olmadan hiçbir sekilde kopyalanamaz, kullan lamaz veya tercüme edilemez. Garanti Ürün e er bu kitapç kta anlat ld ndan farkl bir sekilde kullan l rsa garanti kapsam d fl nda kal r. Trademarks Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. 'Dolby' ve çift-d sembolleri Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır. Bu ürünün telif hakları U.S patentleri ve diğer patentler tarafından korunmaktadır. Bu telif haklarının kullanımı Macrovision Copration tarafından onaylanmalıdır. Bu ürün Macrovision'un onayı olmadığı sürece, evde sınırlı görüntüleme amaçlı kullanılabilir. Emniyet Uyar s Bu ürün uluslararas emniyet standartlar na uyacak bir flekilde üretilmifltir. Ürünü kullanmadan önce lüften afla daki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyunuz. Güvenlik Bilgileri ve Önlemleri 1. Girifl Gerilimi V AC 50Hz - Bu ürünü sadece etiketinde yazan gerilim ile çal flt r n z. E er evinizdeki gerilimin türünden emin de ilseniz lütfen yerel enerji sa lay c n zla ba lant kurunuz. - Üründe herhangi bir ba lant veya bak m yapmadan önce lütfen elektrik flebeke ba lant s n kesiniz. 2. Afl r Yükleme - Elektrik prizini afl r yüklemeyin, uzatma kablosu veya bir adaptör kullanmak, elektrik ark veya çarp lmalara neden olabilir. 3. S v lar - Bu ürün herhangi bir s v ile slat lmamal d r. Buna ek olarak, içi s v dolu hiçbir nesne ürünün üzerine konmamal d r. 4. Temizleme - Temizlemeden önce ürünün fiflini prizden çekiniz. - Ürünün tozunu almak için hafif nemli bir bez kullan n z. 5. Havalanma - Ürüne yeterli havan n girebilmesi için üzerindeki delikler aç k b rak lmal d r. - Ürünü hal veya benzeri yumuflak malzemelerin üzerine koymak suretiyle çal flt rmay n z. - Ürünün üzerine veya alt na di er elektronik ürünleri koymay n z. 6. Ba lant lar - Ürüne desteklenmeyen flekilde ba lant lar yapmay n z. Bu ürününüze zarar verecektir.

4 7. Ürünün LNB ba lant s - Ürünün flebeke ba lant s n, bir LNB ba lay p sökmeden önce kesiniz. Aksi taktirde LNB hasar görebilir 8. Televizyon Ba lant s - Ürünün flebeke ba lant s n, Televizyona ba lamadan önce kesiniz. Aksi taktirde televizyona zarar verebilirsiniz. 9. Topraklama - LNB kablosu sisteme iyice topraklanmal d r. 10. Yerlefltirme - Y ld r m ya mur ve güneflten korumak için ürünü iç mekanlarda kullan n. - Ürünü radyatör veya s üreten herhangi bir aparata yak n koymay n. - Ürünü TV veya Video kaydedici gibi elektromanyetik kirlilikten kolay etkilenen aparatlardan en az 10cm uza a yerlefltiriniz. - Havaland rmalar hiçbir flekilde kapatmay n z ve ürünü yatak, kanepe, kilim ve benzeri toz tutan yüzeyler üzerinde çal flt rmay n z. - E er ürünü raf veya benzeri bir yere yerlefltirecekseniz yeterli derecede havalan-d rman n oldu undan emin olun. - Ürünü düflebilece i güvensiz bir yere koymay n. - Ürünün düflmesi çocuk ve eriflkinleri yaralayabilir veya ürüne ciddi hasar verebilir. 11. Y ld r m, F rt na veya Kullanm yorken - E er ürün uzunca bir süre kullan lmayacaksa flebeke ve anten ba lant s n kesiniz. Bu, y ld r m ve elektrik flebekesindeki dalga-lanmalar n sebep olaca zarar engelleye-cektir. 12. Alakas z Nesneler - Ürünün deliklerine ürünle alakas olmayan herhangi birfley sokmay n z. Yüksek voltaj noktalar na dokunabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz. 13. Parça De iflimi - Bir parça de iflimi gerekli oldu u zaman servis çal flan n n üretici taraf ndan öngö-rülmüfl parçay kulland ndan emin olunuz. Aksi taktirde üründe daha büyük bir hasar oluflabilir. Uyar 1. Elektrik kablosu ve fiflinin hasar görmemesi için; - Elektrik kablosunda iste e göre de ifliklik yapmay n z. - Elektrik kablosunu bükmeyiniz veya k v rmay n z. - Elektrik ba lant s n kesmek için lütfen fiflten tutarak çekiniz. - Is t c araçlar kablodaki plastik kaplaman n erimemesi için kablodan mümkün oldu u kadar uzak tutunuz. 2. Elektrik Çarpmas ndan korunmak için; - Ürünün içini açmay n z. - Ürünün içine metal veya yan c maddeler sokmay n z. - Elektrik fifline slak ellerle dokunmay n z. - Herhangi bir elektrik k v lc m gördügünüzde fifli hemen prizden çekiniz.

5 3. Ürüne Zarar gelmemesi için; - Ürün ar zal yken kullanmay n z. Aksi taktirde daha ciddi hasarlar olusabilir. Bu gibi durumlarda lütfen sat c n zla ba lant ya geçiniz. - Ürünün Digital Kart veya modül yuvas na yabanc maddeler sokmay n z. Bu ürünün ömrünün k salmas na sebep olabilir. Enerji tasarrufu ile ilgili yap lmas gerekenler 1-Cihaz n z izlemedi iniz zamanlarda aç k b rakmay n z, Standby/bekleme konumuna al n z. E er uzun süre cihaz n z kulanmayacaksan z kapal konumda b rak n z. 2-Cihaz n z izledi iniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü önleyiniz. Cihaz n z n ses seviyesini yüksek seviyelere ç kartmamak enerji tasarrufu sa lar. UYARI 1: Ulusal Çevre Mevzuat m z gere i pillerinizin ömrü bitti inde çöpe atmay n. Pil toplama noktalar na atarak özel bertaraf /geri kazan m amac yla ayr toplanmas n sa lay n z. UYARI 2: EEE yönetmeli ine uygundur.

6 İçindekiler 1 Ürünü Kullanmadan Önce Kurulum Ayarlar Genel Ayarlar Genel Kullunım İşlevleri Teknik özellikler 20 7 Tüketici hizmetleri 21 8 Uygunluk Beyanı TR

7 OK 1 Ürünü Kullanmadan Önce Paket çeri i Paketi açt n zda, afla da gösterilen gerekli parçalar n hepsinin tamam oldu undan emin olun. E er bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmüflse, lütfen sat c n zla ba lant ya geçin. Uzaktan Kumanda Piller Kullan c K lavuzu HDMI Kablosu Not: Ürünün resmi paketten ç kan üründen farkl olabilir. Ön Panel Sandby ledi Bekleme konumunda kırmızı yanar. CARD IN ledi Dijital kart takılıyken yanar. RCU al c s Uzaktan kumandadan gelen sinyallar al r. STANDBY Tuşu Alıcıyı bekleme konumuna geçirir/ çıkarır. < VOL Tuşu Ses ayar azaltma tuşu. VOL> Tuşu. Ses ayar arttırma tuşu. CHV Tuflu. Kanal geri tuşu. CH Tuflu Kanal ileri tuşu. Dijital Kart Yuvas Dijital kart flifreli(ücretli) yay nlar izlemenizi sa lar. V 2 TR

8 Arka Panel ON DISH IN ETHERNET AC V~ 50HZ Max. 24W POWER Audio LOOP OUT USB S/PDIF HDMI RS-232C DISH IN Uydu anten kablosu bağlanır. LOOP OUT Başka bir uydu alıcısına sinyal aktarmak için bağlanır. AUDIO L/R TV veya VCR a ses sinyali çıkışı. ETHERNET Girişi Geniş bantlı internet (kablolu modem, ADSL). Koflullu eriflim Baz TV ve Radyo kanallar n n serbest olarak yay nlanmas na karfl n, birçok TV ve Radyo kanal ancak bir koflullu eriflim komponenti arac l yla abone olmak kayd flart nda izlenebilmektedir. USB Girişi USB girişi yazılım yüklemek için sevris amaçlıdır. S/PDIF Dijital ses çıkışı. HDMI (Çıkış). TV nin HDMI konnektörüne bağlanır. RS-232C Bilgisayar ile haberleşme kablosu bağlanır. POWER Şebeke açma/kapama anahtarı. Dijital Kart n Yerlefltirilmesi Dijital kart görünüflte kredi kart na benzer ve abone oldu unuz yay nlar izlemenize /dinlemenize olanak verir. 1. Ön paneldeki sa kapa aç n 2. Elektronik çipi (ufak kare fleklinde, alt n rengi bölüm) afla gelecek fleklide tutun. 3. Dijital kart yuvaya yerlefltirin. ÖNEML NOT: Cihaz n zda IRDETO desteklenir. Cihaz n z sadece beraberinde gelen DIGITURK dijital kart ile DIGITURK flifreli kanallar n izlemenize olanak verir, Cihaz n za baflka bir DIGITURK dijital kart tak ld nda cihaz n z flifreli kanallar çözmez. 3 TR

9 Uzaktan Kumanda , - g h i TV/RADIO a b c j l l d e f m n o p q r s t u v w x y z FAV GUIDE VOL OPTS 0 OK BACK INFO CH LIST TEXT FUNC TIMER LANG SUBT THEME MODE TR STANDBY Al c y bekleme konumuna geçirip, bekleme konumunda geri ç kar r. TV/RADIO TV ve Radio Modlar aras nda geçifl yapar. Numerik Tufllar. FAV Favori listelerine geçifl yapar. OPTS Al c ayarlar menüsüne girifl yapar. GUIDE Elektronik TV Rehberine girifl yapar. YÖN TUfiLARI Menülerde gezinmenizi sa lar. Ses ve Program tuşları. VOL Ses seviyesini artt r p, azalt r. LIST Kanal Listesi ni, menüsünü açar. TEXT Teletext moduna geçmenizi sa lar. LANG Ses dili seçimi yapman z sa lar. SUBT Altyaz dili seçimi yapman z sa lar. MUTE Al c y sessiz konuma geçirir. P r P Önceki kanala geri dönmenizi sa lar. BACK Önceki menüye dönmenizi sa lar. INFO Program bilgisi ekran n açar. OK Onaylama tuflu. CH Kanallar aras nda ileri, geri dolaflman z sa lar. RENKL TUfiLAR Teletext konu seçimi yapman z sa lar. TIMER Kapanma zaman n ayarlaman z sa lar. FUNC Ses özelliklerini ayarlaman z sa lar. MODE DIGITURK / Standart mod seçimini yapman z sa lar. THEME E-Rehber de bu tufl ile tema seçebilirsiniz.

10 2 Kurulum Bu bölüm uydu al c s n n nas l kurulaca n anlatmaktad r. Aşağıdaki bağlantı şekli ile televizyonunuzu ve uydu alıcınızı bağlayınız. Uydu al c n z di er bir elektronik sisteme ba lamadan önce lütfen uydu al c n z ve sistemin elektrik flebekesinden ayr oldu una emin olun. Anten/TV Ba lanmas HDMI Kablosu ile bağlantı 1. DISH IN girifline anteni ba lay n. 2. HDMI kablosunu figürdeki gibi ba lay n. ON DISH IN ETHERNET AC V~ 50HZ Max. 24W POWER Audio LOOP OUT USB S/PDIF HDMI RS-232C 5 TR

11 HDMI'dan DVI'a Kablo ile bağlantı 1. Video bağlantısı için HDMI'dan DVI'a kablo ile şekilde gösterildiği gibi yapın. 2. AUDIO L/R bağlantısını, televizyonunuzun AUDIO L/R girişine bağlayın. ON DISH IN ETHERNET AC V~ 50HZ Max. 24W POWER Audio LOOP OUT USB S/PDIF HDMI RS-232C 6 TR

12 Ses Sistemi Bağlantısı 1. Dijital ses ve görüntüyü birlikte aktarmak için receiver ın HDMI (Çıkış) konnektörünü televizyonun HDMI (Giriş) konnektörüne HDMI kablosu ile bağlayın 2.Yüksek kalitede ses için S/PDIF bağlantısını Dolby Digital dekodere bağlanır. ON DISH IN ETHERNET AC V~ 50HZ Max. 24W POWER Audio LOOP OUT USB S/PDIF HDMI RS-232C 7 TR

13 RS-232C ON POWER Al c n n Çal flt r lmas ve lk Aç l fl Ayarlar 1. Al c n n elektrik kablosunu prize tak n. 2. Alıcının arkasında bulunan Açma/Kapama anahtarını açın. 3. Ön paneldeki veya kumandadaki STANDBY dü mesine bas n. TV/RADIO., - a b c d e f j l l m n o g h i ON p q r s t u v w x y z FAV 0 OPTS BACK lk Aç l fl Ayarlar E er al c y ilk defa çal flt r yorsan z karfl n za İlk Kurulum menüsü görüntülenecektir. Yukar /Afla yön tufllar ile dil seçimini yap n z ve OK tufluna bas n z. DIGITURK yayınını hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi olduğunuz abonelik paketine uygun Uydu anteni seçimini Yukarı/Aşağı yön tuşları ile yapın OK tuşuna iki kez basınız. (Abonelik paketinizin kurulumunu hangi uydu üzerinden yapılacağını bayinizden öğrenebilirsiniz) DIGITURK Kanal Kurulumu Başlıyor. Lütfen bekleyiniz uyarısı görüntülenir ve tarama işlemi başlar. Menünün sol tarafında taranan TV kanal isimleri menünün sağ tarafında taranan Radio kanallarının isimleri görüntülenir. Tarama tamamlandığında kaç adet kanal bulunduğu görüntülenir. Not: DIGITURK aboneliğiniz devam ettirdiğiniz sürece havadan yazılım güncellemesi yapılabilir. Bu durumda menü yapısı kılavuzda belirtildiğinden farklılık gösterebilir. 8 TR

14 3 Ayarlar Alıcınıza ait ayarları yapabilmek için kumandanızın üzerindeki OPTS tuşuna basın. Kurulum menüsü görüntülenir. DIGITURK Kurulumu Çanak Anten Otomatik Tarama Manuel Tarama Uydu Al c /Verici Düzelt- Kurulum Menü başlıkları arsında Sağ/Sol tuşları ile geçiş yapabilir, seçmiş olduğunuz menünün alt menü seçeneklerini Yukarı/ Aşağı tuşları ile seçebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz alt menüyü OK tuşu ile görüntüleyebilirsiniz. Alt menüden önceki menüye geçmek için BACK menüden çıkmak için OPTS tuşuna basınız. 1.Kurulum Menüsü ve Ayarları Kurulum menüsüne erişmek için kumandanızın üzerindeki OPTS tuşuna basın ve Sağ/Sol yön tuşları ile Kurulum seçeneğini seçin. Kurulum menüsünden seçmek istediğiniz alt menü seçeneğini Yukarı/Aşağı tuşları ile seçip OK tuşu ile onaylayarak alt menülerden ayarları yapabilirsiniz. 2. Mod seçimi Al c n za ayr ayr hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü aç k de ilken kumandan z n üzerindeki MODE tufluna bas n z. Menüye girdi inizde menünün sa üst köflesinde DIGITURK Modu yaz s görüntülenecek ve INFO tuflunu bast n zda bilgi ekran n n sa köflesinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda al c n z DIGITURK modundad r. Tekrar MODE tufluna bast n zda menüde STANDART Mod yaz s görünür bu durumda al c n z Standart (FTA) modundad r TR Not: Modlar aras nda da iflim yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Tarama yap lmas gerekmektedir. 3. DIGITURK kurulumu DIGITURK Kurulumuna bafllamadan önce 2.Bölümde anlat ld flekilde mod seçimi yap n z ve Dijital Kart n sayfa 3 de Dijital Kart n Yerlefltirilmesi bölümünde anlat ld gibi al c n za tak ld na emin olunuz. Kurulum menüsünden Yukar / Afla tufllar ile DIGITURK Kurulum sat r n seçiniz ve OK tuflu ile onaylay n z. Çıkan şifre ekranına (0000) olarak şifreyi giriniz. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir. Not: Erişim şifresi fabrika ayarlarından 0000 olarak ayarlanmıştır. Erişim şifresini kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Şifre değişikliği Ebeveyn Kontrolü bölümünde anlatılmıştır. DIGITURK Kurulumu Uydu Anteni Kanal Ayarı OK Kaydet ve Çık EXIT Çıkış Eutelsat 3W Eutelsat 3W Turksat 1C DIGITURK yay n n hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi oldu unuz abonelik paketine uygun uydu seçimini Yukarı/Aşağı yön tufllar ile yap p OK tuflu ile onaylay n z. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yap laca n bayinizden ö renebilirsiniz.) Uydu Anteni satırının yanında seçimini yapmış olduğunuz

15 uydu ismi görüntülenecektir, tekrar OK tuşuna bastığınızda DIGITURK Kanal Kurulumunu Bafllat? mesaj görüntülenecek ve Sa /Sol yön tufllar ile Evet seçene ini seçip OK tuflu ile onaylay n z. DIGITURK Kanal Kurulumu Başlıyor Lütfen bekleyiniz. mesajı görüntülenir ve bir süre sonra Tarama menüsü görüntülenir ve kanallar taran p haf zaya al nacakt r. Tarama ifllemi tamamland ktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden ç kmak için BACK tufluna basman z yeterlidir. Önemli Not: Cihaz n z program izlemek için kullanm yorsan z, Standby/Bekleme konumuna getirmek üzere Standby/ Bekleme tufluna basman z gerekir. Al c n z Standby/Bekleme konumunda DIGITURK ten kanal ve yaz l mlar almaya devam eder. Güç kablosunu çeker yada Dijital kart ç kart rsan z Kanal ve yaz l m yüklemesi gerçekleflmez. Al c n z n fiflini çekmeniz durumunda, al c n z tekrar açt n zda güncellefltirmelerin tamalanmas iki saat kadar sürebilir. 4. Çanak Anten Bu menüden izlemek istedi iniz uydunun ayarlar n görüntüleyebilir ve de ifltirebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Çanak Anten sat r n seçiniz ve OK tuflu ile onaylay n z. Çanak Anten menüsü görüntülenir. Çanak Anten Taşı Çanak Anten Uydu Anteni Uydu Alıcı/Verici LNB Gücü LNB Türü LO Frekans 1(H/V) LO Frekans 2(H/V) 22KHz Sviç Türü Seçenek Git Kanal Ayarları OK Kaydet ve Çık E 42.0e TURKSAT 2A,3A 12015H /6 13/18V 9750/ / /10600 Otomatik Yok Yok Otomatik Tarama EXIT Çıkış e TURKSAT 2A, 3A w HISPASAT 1C,1-3 24,5w INTELSAT w NSS w INTELSAT w TELSTAR w EXPRESS-A w ATLANTIC BIRD 9 8.0w ATLANTIC BIRD w NILESAT w ATLANTIC BIRD Çanak Anten: Uydu Anteni sat r ndan izlemek istede iniz uyduyu seçiniz. Uydu Alıcı/Vericisi: Uydu Alıcı/Vericisi sat r ndan Uydu üzerinde gösterilen bir transponder seçiniz. LNB Gücü: Cihaz LNB ye ba l ise LNB nin voltaj na göre 13/18V veya 14/19V seçilmelidir. Cihaz LOOP OUT destekli di er bir cihaza ba l ise ve di er cihazda do rudan LNB ye ba l ise LNB Voltaj Kapal seçilmelidir. LNB Türü: Tüm standart LNB tipleri listede mevcuttur. Listeden uygun LNB tipini seçebilir yada Tek Kullan c veya Çift Kullan c seçeneklerinden birini seçerek kumandan z n nümerik tufllar ile LNB frekans n girebilirsiniz. 22KHz: 22KHz seçimi Otomatik tir böylece al c band seçimini otomatik olarak yapar. Sviç Türü: Anahtar Tipi seçene i Yok, D SEqC, SMATV, Motor, USALS anten sisteminize göre seçebilirsiniz. E er LNB direkt olarak al c n za ba l ise bu seçenek Yok seçilmelidir. Seçenek: Seçenek sat r Anahtar Tipi seçene inde yapt n z seçime göre de iflir. E er LNB direkt olarak al c n za ba l ise bu seçenekte Yok seçilmelidir. Bu menüdeki ayarlar tamamlad ktan sonra Git satırına gelerek Otomatik veya Manuel Tarama yapabilirsiniz. 10 TR

16 5. Otomatik Uydu Tarama Anten Ayarlar n tamamlad ktan sonra Kurulum menüsünden Yukar / Afla yön tufllar ile Otomatik Tarama seçene ini seçiniz ve OK tuflu ile onaylay n z. Otomatik Tarama menüsü görüntülenir. Otomatik Tarama e TURKSAT 2A, 3A w HISPASAT 1C,1D 3 24,5w INTELSAT w NSS w INTELSAT w TELSTAR w EXPRESS-A w ATLANTIC BIRD w ATLANTIC BIRD w NILESAT w ATLANTIC BIRD 3 Taşı OK Seç/Seçimi Kaldır Taramay Ba lat TV+Radyo TV Radyo Bo +CAS Bo CAS EXIT Çıkış SC VIA IRD NDS CO CW PV NAG Mediaguard Viaccess Irdeto Videoguard Conax Cryptoworks PowerVu Nagravision Otomatik uydu tarama menüsünün sol k sm nda uydu isimleri görüntülenir, taramak istedi iniz uyduyu Yukar / Afla yön tufllar ile seçip OK tuflu ile onaylay n z, uydu isminin yan nda seçim iflareti görülecektir. Sa /Sol yön tufllar ile sa k s ma geçerek arama tipini "TV+Radyo", "TV" veya "Radyo" olarak seçiniz. Yukarı/Aşağı yön tuşları ile "Taramayı Başlat" seçeneğini seçiniz ve OK tuşları ile onaylayınız. Otomatik Tarama işlemi başlar. Not: Otomatik Tarama ile taranan kanallar Standart (FTA) moda kaydedilir. Otomatik Tarama e TURKSAT 2A, 3A w HISPASAT 1C,1D 3 24,5w INTELSAT w NSS w INTELSAT w TELSTAR w EXPRESS-A w ATLANTIC BIRD w ATLANTIC BIRD w NILESAT w ATLANTIC BIRD 3 Taşı OK Seç/Seçimi Kaldır Taramay Ba lat TV+Radyo TV Radyo Bo +CAS Bo CAS EXIT Çıkış SC VIA IRD NDS CO CW PV NAG Mediaguard Viaccess Irdeto Videoguard Conax Cryptoworks PowerVu Nagravision Tarama ifllemi tamamland ktan sonra ekranda De ifliklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir, Sa /Sol yön tufllar ile Evet seçene ini seçiniz ve OK tuflu ile onaylay n z. Kanallar haf zaya al nacak ve Otomatik Tarama menüsüne geri dönülecektir. Önceki menüye dönmek için BACK menüden ç kmak için OPTS tufluna bas n z. 6. Manuel Tarama Manuel Tarama ile kanallar n frekans bilgilerini girerek arama yapabilirsiniz. Bunun için; kurulum menüsünden Yukar /Afla yön tufllar ile Manuel Tarama seçene ini seçiniz ve OK tuflu ile onaylay n z. Manuel Tarama menüsü görüntülenir. Taşı Manuel Tarama Çanak Anten Frekans Kutup Sembol Hızı Modulation Pilot Kod Hızı Tarama Modu Servis Türü Ağ Arama PID Arama Kanal Ayarı OK e TURKSAT 2A,3A Yatay DVB-S OPSK Kapalı 5/6 Boş+CAS TV+Radyo Engelle Otomatik PID Taramayı Başlat EXIT İptal veya Çıkış e TURKSAT 2A, 3A w HISPASAT 1C,1-3 24,5w INTELSAT w NSS w INTELSAT w TELSTAR w EXPRESS-A w ATLANTIC BIRD 9 8.0w ATLANTIC BIRD w NILESAT w ATLANTIC BIRD Bu menüde Frekans, Kutup, Sembol Hızı, Modulation, Pilot, Kod Hızı, Tarama Modu, Servis Türü, Ağ Arama, PID Arama sat rlar na gerekli bilgileri girerek OK tufluna bas n z. Tarama bafllar, girdi iniz frekansta kanal bulunursa menünün sol k sm nda bulunan TV kanallar sa k sm nda ise bulunan Radio kanallar görüntülenir. Herhangi bir kanal bulunumazsa ekranda Güncellenecek bilgi yok mesaj görüntülenir ve Manuel TP Arama menüsüne geri dönülür. Ayar ifllemini tamamlad ktan sonra önceki menüye dönmek için BACK menüden ç kmak için OPTS tufluna bas n z. 11 TR

17 Not: Manuel TP Arama ile taranan kanallar Standart Moda (FTA) kaydedilir. 7.UYDU-TP Düzeni Bu menüde Uydu ve Transponder lar silebilir, düzenleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Uydu-TP Düzeni sat r n seçiniz ve OK tuflu ile onaylay n z. Uydu- TP Düzeni menüsü görüntülenir. Uydu TP Düzeni Uydu Anteni 42.0e TURKSAT 2A, 3A 30.0w HISPASAT 1C,1-24,5w INTELSAT w NSS w INTELSAT w TELSTAR w EXPRESS-A4 15.5w ATLANTIC BIRD 8.0w ATLANTIC BIRD 2 7.0w NILESAT w ATLANTIC BIRD Taşı Düzelt OK Uydu Al c /Vericisi 10960H / H / V / H / V / H / H / V / V / V / V /4 Kaydet ve Çık EXIT İptal veya Çıkış 06/Apr 18:59 Menünün sol k sm nda Uydu listesi, sa k sm nda ise seçili uyduya ait Transponder listesi görüntülenir. Uydu listesinde düzenleme yapmak için Uydular k sm na Transponder listesinde düzenleme yapmak için Transponder k sm na geçmeniz gerekmektedir. Düzenleme için Kırmızı tufluna bas n z ve aç lan menüden Sil, Düzelt, Ekle seçeneklerinden istedi inizi seçebilirsiniz. 8.Favori Listesi Oluflturma Favori listesi oluşturmak için kumandaızın üzerindeki LIST tuşuna yada ekranda hiçbir menü açık değilken OK tuşuna basınız. Kanal listesi görüntülenecektir. STANDART $ 0047 Volksmusik TV $ 0048 XX Home $ 0049 uprom $ 0050 Bibel TV $ 0051 Walf TV 0052 LIBERTY TV FR 0053 TAM TAM TV 0054 OHM TV Tamii 0055 TV NETH LANKA 0056 PTV $ 0057 Red Light Spicy $ 0058 Red Light Hot Menünün üst kısmında bulunduğunuz mod görüntülenir. Menüden favori listesine eklemek istediğiniz kanalı Yukarı/Aşağı yön tuşları ile seçiniz, Sağ/Sol yön tuşları ile Sık Kull. seçeneğini seçin OK tuşuna basın. Sık Kullanılanlar listesi görüntülenir. Seçtiğiniz kanalı hangi Sık Kullanılanlar listesine eklemek istiyorsanız seçin ve OK tuşuna basın. Kanal seçtiğiniz favori listesine eklenecektir. Diğer kanalları listeye eklemek için Sol yön tuşu ile kanal listesine geçerek kanalı seçin Sağ yön tuşuna basarak Sık kullanılanlar listesine geçerek diğer kanallarıda kişisel tercihinize göre ekleyebilirsiniz. BACK tuşuna basarak Sık Kullanılanlar menüsünden çıkabilirsiniz. Not 1: İstedi iniz kanal ayn anda 8 favori listesine de ekleyebilirsiniz. Not 2: DIGITURK modu ve Standart Mod için favori listeleri ayrı ayrı oluşturulmulıdır. 9.Favori Listesinin seçilmesi Oluşturmuş olduğunuz favori listesini seçmek için kumandanızın üzerindeki FAV tuşuna basınız. Favori Listesi menüsü görüntülenir. Tümü S k Kull. 1 S k Kull. 2 S k Kull. 3 S k Kull. 4 S k Kull. 5 S k Kull. Yukarı/Aşağı yön tuşları ile istediğiniz Sık Kullanılanlar listesini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Seçmiş olduğunuz favori listesindeki kanallar kanal listesinde görüntülenecektir. FAV Seyretmek 42.0e TURKSAT 2A, 3A 12015H /6 BASIS 2 V-PID:1889 A-PID:1890 P-PID: TR

18 10.Kanalların Düzenlenmesi Kanalları kendi tercihinize göre Sıralayabilir, İsimlendirebilir, Kilitleyebilir veya Silebilirsiniz. Not: DIGITURK modunda sadece Kanal Kilitleyebilirsiniz diğer seçenekler DIGITURK modunda işlevsizdir. Kanalların Taşınması Bir kanallık yerini değiştirmek için kumandaızın üzerindeki LIST tuşuna yada ekranda hiçbir menü açık değilken OK tuşuna basınız. Kanal listesi görüntülenecektir. STANDART $ 0047 Volksmusik TV $ 0048 XX Home $ 0049 uprom $ 0050 Bibel TV $ 0051 Walf TV 0052 LIBERTY TV FR 0053 TAM TAM TV 0054 OHM TV Tamii 0055 TV NETH LANKA 0056 PTV $ 0057 Red Light Spicy $ 0058 Red Light Hot 42.0e TURKSAT 2A, 3A 12015H /6 BASIS 2 Seyretmek V-PID:1889 A-PID:1890 P-PID:1889 Menünün üst kısmında bulunduğunuz mod görüntülenir. Menüden yerini değiştirmek istediğiniz kanalı Yukarı/ Aşağı yön tuşları ile seçiniz, Sağ/Sol yön tuşları ile Taşı seçeneğini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Kanalı yeni konumuna Yukarı/Aşağı yön tuşları ile taşıyıp OK tuşu ile onaylayınız. Diğer kanallar içinde aynı işlemi uygulayınız. Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra BACK tuşuna basınız ekranda "Lütfen bekleyiniz" mesajı görüntülenecek ve değişiklikler kaydedileciktir. Kanalların İsimlendirilmesi Bir Kanalın ismini değiştirmek için Kanal listesi menüsünden ismini değiştirmek istediğiniz kanalı Yukarı/Aşağı yön tuşları ile seçiniz, Sağ/Sol yön tuşları ile İsim Ver seçeneğini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Yazı için klavye görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı veya Sağ/Sol yön tuşları ile karaktermeri seçip OK tuşu ile onaylayınız. yeni ismi kaydetmek için kaydet seçeneğini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız kanal ismi değişecektir. Kanalların Kilitlenmesi Bir Kanalı kilitlemek için Kanal listesi menüsünden kilitlemek istediğiniz kanalı Yukarı/Aşağı yön tuşları ile seçiniz, Sağ/Sol yön tuşları ile Kilitle seçeneğini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Şifre ekrana görüntülenecektir. Şifre fabrika ayarlarından "0000" olarak ayarlanmıştır. şifreyi girip kilitlemek istediğiniz kanalları tek tek seçerek OK tuşu ile onaylınız kanal ismi yanında kilit işireti görünecektir, değişiklikleri kaydetmek için BACK tuşuna basınız ekranda "Lütfen bekleyiniz" mesajı görüntülenecek ve değişiklikler kaydedileciktir. Kanal listesinden veya CH tuşları ile kilitli bir kanal seçildiğinde şifre ekranı görüntülenir, şifre doğru olarak girildiğinde kanal görüntülenir. Kanalların Silinmesi Bir Kanalı silmek için Kanal listesi menüsünden silmek istediğiniz kanalı Yukarı/Aşağı yön tuşları ile seçiniz, Sağ/Sol yön tuşları ile Sil seçeneğini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Şifre ekrana görüntülenecektir. Şifre fabrika ayarlarından "0000" olarak ayarlanmıştır. şifreyi girip silmek istediğiniz kanalları tek tek seçerek OK tuşu ile onaylınız kanal ismi yanında X işireti görünecektir, değişiklikleri kaydetmek için BACK tuşuna basınız ekranda "Lütfen bekleyiniz" mesajı görüntülenecek ve değişiklikler kaydedileciktir. 13 TR

19 4 Genel Ayarlar 1.Seçenek Menüsü Ayarları Alıcınıza ait ayarları yapabilmek için kumandanızın üzerindeki OPTS tuşuna basın. Sağ/Sol yön tuşları ile Seçenek satırını seçiniz. Menü alt başlıklırını Yukarı/Aşağı yön tuşları ile seçerek OK tuşu ile alt menülere ulaşabilirsiniz. 1.1 TV Çıkışı Bu menüden alıcının TV ayarlarını yapabilirsiniz. Bunun için seçenekler menüsünden Yukarı/Aşağı tuşları ile TV Çıkışı satırını seçin ve OK tuşu ile onaylayın. TV Çıkışı menüsü görüntülenir. Bu menüde yapmış olduğunuz ayarları kaydetmet için BACK tuşuna basın. 1.2 Dil Bu menüden al c n z n tüm dil seçimi ifllemlerini yapabilirsiniz. Bunun için; Seçenek menüsünden Yukar /Afla Dil Ekran Audio 1 Audio 2 Altyaz 1 Altyaz 2 Türkçe Türkçe English Deutsch Kapal Türkçe English Deutsch Français Español TV Ç k Taşı Video Format TV Ekranı TV Screen Format Dolby Digital (DD) Digital Audio Kanal Ayarı OK Kaydet ve Çık 1080i 16:9 Standard Engelle Dolby Digital (DD) EXIT İptal veya Çıkış 576P 720P 1080i Video Format: Bu ayar ile alıcınızın Video çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. TV Ekranı: Bu ayarı tercihinize göre 4:3 veya 16:9 olarak ayarlayabilirsiniz. TV Screen Format: Bu ayarı televizyonunuzun özelliğine göre Standart yada Wide Screen olarak ayarlayabilirsiniz. Dolby Digital (DD): Bu seçenek ile Dolby Digital özelliğini Açıp Kapatabilirsiniz. Digital Audio: Bu seçenek ile Digital ses çıkışını Dolby Digital yada PCM olarak seçebilirsiniz. Taşı Kanal Ayarı OK Kaydet ve Çık EXIT İptal veya Çıkış tufllar ile Dil sat r n seçiniz ve OK tuflu ile onaylay n z. Dil Seçimi menüsü görüntülenir. Menüden Yukar /Afla tufllar ile Ekran, Ses Dili1, Ses Dili2, Altyaz 1, Altyazı2 seçeneklerini seçerek dil seçiminizi yapabilirsiniz. 1.3 Saat Ayarı Saat bilgisi otomatik olarak uydudan alınır. Uydudan alınmaması durumunda Saat ayarı menüsünden Saat Modu seçeneğini Kullanıcı Modu olarak seçip manuel olarak saat ayarı yapabilirsiniz. 1.4 Ebeveyn Kontrolü Al c n z etkin bir Ebeveyn kilidi ifllevi sunmaktad r. Dört haneli güvenlik flifresi ile özel menü ayarlar n engellemenize izin verir. Al c n z n flifresi fabrika ayarlar ndan 0000 olarak ayarlanm flt r. Bu menüden flifrenizi kiflisel tercihinize göre de ifltirebilirsiniz. Bunun için; Seçenekler menüsünden Yukar /Afla tufllar ile Ebeveyn Kontrolü sat r n seçiniz ve OK 14 TR

20 Ebeveyn Kontrolü Taşı Parola Reyting Çocuk Kilidi Kanal Ayarı OK Kaydet ve Çık EXIT tuflu ile onaylay n z. Ebeveyn Kontrolü menüsü görüntülenir. Parola Mevcut flifrenizi kiflisel tercihinize göre de ifltirmek için Yukarı/Aşağı yön tufllar ile Parola seçene ini seçiniz ve Sağ/Sol tufluna bas n z. Yeni Parola kumandan z n numaraland rma tufllar ile dört haneli olarak iki defa giriniz. Parola değiştirme işleminiz gerçekleştirilmiş olacaktır. Reyting Bu özellik ile Çocuklar için uygun olmayan kanalları engelliyebilir ve yayınlanan programlara için yaş sınırlamasını ayarlayabilirsinz. 1.5 OSD Ekranı Bu menüden OSD menüleri ile ilgili ayarları yapabilirsiniz. Bunun için; Seçenekler menüsünden Yukarı/ Aşağı tuşları ile OSD Ekranı seçeneğini seçin ve OK tuşu ile onaylayın. Menü görüntülenir. OSD Ekran Man et gösterme saati Taşı Ekran Koruyucu OSD Karmaa rl k Teletext Mixweight Kanal Ayarı OK Kaydet ve Çık Yeni Tümünü Görüntüle EXIT Kapal İptal veya Çıkış 4 Sec 60 Min Orta Orta İptal veya Çıkış 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec 6 Sec 7 Sec 8 Sec 9 Sec Manşet gösterme saati: INFO tuşuna bastığınızda ekranda görüntülenen bilgi menüsünün ekranda kalma süresene ayarlayabilirsiniz. Ekran Koruyucu: Bu seçenek ile ekran koruyucuya açabilir ve devreye girme zamanını ayarlayabilirsiniz. OSD Karmaağarlığı: Bu seçenek ile OSD menülerinin saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Teletext Mixweight: Bu seçenek ile Teletext saydamlığını ayarlayabilirsiniz. 2.Kanal Menüsü Ayarları Kanal menüsündeki ayarları yapabilmek için kumandanızın üzerindeki OPTS tuşuna basın. Sağ/Sol yön tuşları ile Kanal satırını seçiniz. Menü alt başlıklırını Yukarı/Aşağı yön tuşları ile seçerek OK tuşu ile alt menülere ulaşabilirsiniz. 2.1 Sıralama Bu menüden alıcınızın kanal listesini Uydu Alıcı/Vericisi, Ağ ve CAS'a göre otomatik olarak sıralayabilirsiniz. 2.2 Etiket Listesi Etiket listesi menüsünden program zamanlayıcısı ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Etiket listesi EPG bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır. 2.3 Sil Bu seçenek ile bulunduğunuz moda ait tüm kanalları silebilirsiniz. Bunun için; Kanal menüsünden Yukarı/Aşağı tuşları ile Sil seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın. Ekranda "Bu moda ait tüm kanallar silinecektir. Onaylıyor musunuz?" mesajı görüntülenir. Kanalları silmek için Evet seçeneğini, silme işlemini iptal etmek için Hayır seçeneğini seçip OK tuşu ile onaylayınız. 15 TR

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

DIGITURK Kullanma K lavuzu

DIGITURK Kullanma K lavuzu DIGITURK Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu BS-950 DIGITURK HD

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu BS-950 DIGITURK HD DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu BS-950 DIGITURK HD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN C A B Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde AEEE Yönetmeliğine uygundur. doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB içermez. Çay Makinesi / Kullanma Kılavuzu

Detaylı

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu AS 950 DIGITURK HD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2104 A+ DS EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-950 Digitürk HD

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-950 Digitürk HD Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-950 Digitürk HD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu AS 950 DIGITURK HD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal

Detaylı

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Mü terimiz, Modern tesislerde üretilmi ve titiz kalite kontrol i lemlerinden geçirilmi olan ürününüzün size en

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2595 A+ D EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu cihazınızın normal bir sekilde

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2194

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2194 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2194 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

FLV S 2500 TWF. Elektrikli Oda Isıtıcısı. Kullanma Kılavuzu

FLV S 2500 TWF. Elektrikli Oda Isıtıcısı. Kullanma Kılavuzu FLV S 2500 TWF Elektrikli Oda Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

BK3136A++CF UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir sekilde çal ısmas ın ı sağlamak için

Detaylı

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Adaptörü Harici IR Kablo UK Pilleri UK 1 Ön Panel Standby LED Sol Taraf USB 3.0 2 Arka Panel FBC Tip Takılabilir Slot 8 sinyale kadar değişik kanalları

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK ZAP Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu

Detaylı

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde

Detaylı

Mutfak Tartısı Kullanma Kılavuzu BKK 2180

Mutfak Tartısı Kullanma Kılavuzu BKK 2180 Mutfak Tartısı Kullanma Kılavuzu BKK 2180 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Narenciye Sıkma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2101

Narenciye Sıkma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2101 Narenciye Sıkma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2101 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir.

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. TV/AV Daily motion 5. TV veya Radyo Kanal listesinde YEŞİL renk tuşu kanal Gizleme fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Bu tuşa basıldığında Gizle

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI

DİJİTAL UYDU ALICISI THE SOUND OF FREEDOM DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı kullanmayınız. www.kamosonic.com GÜVENLİ KULLANIM Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz.

Detaylı

Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu

Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu K 1577 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

hand blender kullanma kılavuzu

hand blender kullanma kılavuzu hand blender kullanma kılavuzu K 1254 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n

Detaylı

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU DIGITURK Ağustos 2007 İÇERİK 1. ÖN PANEL TANITIMI... 3 2. ARKA PANEL TANITIMI... 4 3. KURULUM... 5 4. GENEL KULLANIM SIRASINDA KANAL KURULUMU... 8 5. DİĞER ÖNEMLİ MENÜLER...

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Değerli Müşterilerimiz, Türksat 4A haberleşme uydusu, 17 Eylül 2014 tarihini - 18 Eylül 2014 e bağlayan gece yarısı hizmet vermeye başlayacaktır. Türksat 4A ile birlikte, Türksat 2A uydusu üzerindeki 178

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı

AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı 24/10/2013 - R-00 İçindekiler Güvenlik Uyarıları Uzaktan Kumanda Bağlantı Noktaları AT-16000 Sistem Bağlantısı AT-16000 Kurulum Ayarları Detaylı Kurulum A/V

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu. BS-820 Smart CI

D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu. BS-820 Smart CI D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! De erli Mü terimiz, Modern tesislerde üretilmi ve titiz kalite kontrol i lemlerinden geçirilmi olan ürününüzün size

Detaylı

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 1- ON/OFF Anahtarı : Cihazımızı komple kapatıp açmak için kullanılır. 2- SAT SELECT (Uydu Seçim) Tuşu : Uydu alıcılarına geçiş yapmak için kullanılır. 3- SAT SELECT (Uydu

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU PDC-1200A. Sistem Kontrol Klavyesi. Versiyon 1.0. Kullanım Klavuzu Hakkında

KULLANIM KLAVUZU PDC-1200A. Sistem Kontrol Klavyesi. Versiyon 1.0. Kullanım Klavuzu Hakkında KULLANIM KLAVUZU Sistem Kontrol Klavyesi Versiyon 1.0 PDC-1200A Kullanım Klavuzu Hakkında Kuruluma başlamadan önce kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İçindekiler 1. GENEL BAKIŞ... Hata! Yer işareti

Detaylı

2.0 2 ADET TV 6000 64 2000 TP

2.0 2 ADET TV 6000 64 2000 TP 1. Genel Özellikler DLNA: Aynı ağa bağlı cihazlar arasında bağ kurulabilir ve iki cihaz arasında dosya paylaşımı yapılabilir. Örneğin; bilgisayarınızdaki bir filmi veya herhangi bir medya dosyasını hiçbir

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu K 5119 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

ARKA PANEL BAĞLANTI NOKTALARI

ARKA PANEL BAĞLANTI NOKTALARI ARKA PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ARKA PANEL BAĞLANTI NOKTALARI 1- IF-INPUT : 1 Nolu bu girişlere 8li LNB takılı uydu anteninizden veya Multiswitch den gelen kabloları bağlayabilirsiniz. 2- RS-232 : 2

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

PORTABLE RADIO. Mini 62

PORTABLE RADIO. Mini 62 PORTABLE RADIO Mini 62 DE EN FR IT ES NL TR 1 2 3 4 5 10 11 6 7 8 9 12 MEMO +5 FM MHz105.65 3 DEUTSCH 05-12 ENGLISH 13-19 FRANÇAIS 20-27 ITALIANO 28-34 ESPAÑOL 35-41 NEDERLANDS 42-48 TÜRKÇE 49-58 4 KULLANMA

Detaylı

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU 1 http://www.trimaxmeters.com/ ~ sales@trimaxmeters.com Uydu metreyi ilk kullanımdan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz içindeki açıklamalar

Detaylı

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. BKT BKT BKT 500 500 500 LUX SL LUX LUX BKT BKT BKT 650 650 650 LUX SL LUX LUX BKT BKT BKT 800 800 800 LUX SL LUX LUX Termosifon Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen

Detaylı

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda...

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda... 1 Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 CİHAZ ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1.Giriş... 5 2. Temel Özellikler... 5 3. Paket İçeriği... 5 4. Genel Kullanım... 6 5. Ön Panel...

Detaylı

Adaptörü USB portuna takmadan once mutlaka CD ile gelen sürücü yazılımını yükleyin.

Adaptörü USB portuna takmadan once mutlaka CD ile gelen sürücü yazılımını yükleyin. 802.11g High-Gain Kablosuz USB Adaptörü HIZLI KURULUM KILAVUZU Versiyon 1.0 Ocak, 2006 0 *Windows 98SE/Me/2000/XP: TÜRKÇE. Takip eden örnek yükleme Windows XP işletim sisteminde yapılmıştır. ( Windows

Detaylı

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu K 5127 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

KS-HD2505 DİJİTAL MİNİ HD UYDU ALICISI

KS-HD2505 DİJİTAL MİNİ HD UYDU ALICISI KS-HD2505 DİJİTAL MİNİ HD UYDU ALICISI Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektirik riskine karşı, cihazın kapağını açmayınız. İçerisinde, teknik olmayan kişilerce müdahale edilemeyecek parçalar bulunmaktadır.

Detaylı

M s r Patlatma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 1198

M s r Patlatma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 1198 M s r Patlatma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 1198 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİLERİ: Siteminizin Ayarlanması: Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler: Parçalara Ayırmayın

GÜVENLİK BİLGİLERİ: Siteminizin Ayarlanması: Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler: Parçalara Ayırmayın GÜVENLİK BİLGİLERİ: Sisteminiz bilişim cihazları yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Ancak güvenliğinizin sağlanması için aşağıdaki güvenlik yönergelerini

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU I Güvenlik Tedbirleri Bu kılavuzdaki bilgiler üretici firma tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Hiçbir bölümü kopyalanamaz ya da herhangi başka bir

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu K 2366 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

BD305 DMR SAYISAL PROFESYONEL EL TELSİZİ KULLANIM KILAVUZU :: DIGITAL

BD305 DMR SAYISAL PROFESYONEL EL TELSİZİ KULLANIM KILAVUZU :: DIGITAL BD305 DMR SAYISAL PROFESYONEL EL TELSİZİ KULLANIM KILAVUZU :: DIGITAL Önsöz Portatif Telsiz . Sorumluluk Reddi ------------------------------------------1 -------------------------------------------2

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 705

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 705 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 705 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

D-Smart Dijital Platform nedir?

D-Smart Dijital Platform nedir? D-Smart Dijital Platform nedir? D-Smart, başta Türksat olmak üzere Türkiye den takip edilebilen uydularda yayınlanan şifresiz kanalların yanı sıra sadece D-Smart a özel olarak hazırlanmış kanalları da

Detaylı

Mısır patlatma makinesi Kullanma kılavuzu

Mısır patlatma makinesi Kullanma kılavuzu Mısır patlatma makinesi Kullanma kılavuzu K 2578 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu BKK 2102

Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu BKK 2102 Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu BKK 2102 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Mısır Patlatma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 1198

Mısır Patlatma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 1198 Mısır Patlatma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 1198 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Kettle Kullanma kılavuzu

Kettle Kullanma kılavuzu Kettle Kullanma kılavuzu K 8005 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4 Rehberi İçindekiler Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3 Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4'ü kişiselleştirme, 5 Ek bir düğme ekleme Ek düğmeleri

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1175

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1175 Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1175 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU HT 350 kablolu dijital oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

PLUSSMART HT 350 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU PLUSSMART HT 350 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

FLV KS 1800. Quartz soba. Kullanma Kılavuzu

FLV KS 1800. Quartz soba. Kullanma Kılavuzu FLV KS 1800 Quartz soba Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

DCR DT 9102 HD DÝJÝTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU

DCR DT 9102 HD DÝJÝTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU DCR DT 9102 HD DÝJÝTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Video Girişleri:... 7 Ses Çıkışları:... 7 Cihazı açmak için,... 10 Cihazı kapatmak için... 10 Pratik Bilgiler... 10 Ses Kontrolü...11 Program

Detaylı

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu (AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu AE-4 V1 gaz alarm panosunun montajı Şekil-1 deki bağlantı şemasına göre yapılmalıdır. Selenoid Valf () L N L N N L Siren () Kontaktör Kontaktör

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı