DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu"

Transkript

1 DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK ZAP

2 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz. Bu kullanma kılavuzu... Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Ürününüzü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun. Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz. Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Ayrıca ürününüz ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır. Bu ürün, saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB İçermez.

3 Dikkat Bu ürünü sat n ald n z için te ekkürler. Ürünü emniyetli bir eklinde kurabilmek ve en iyi sekilde kullanabilmek için lütfen bu kitapç dikkatlice okuyunuz. Kitapç ilerdeki ihtiyaçlar n z için ürünün yan nda bulundurunuz. Bu kitapç ktaki bilgiler haber vermeksizin de istirilebilir. Copyright 2008 Kanunlar n onaylad s n rlar haricinde üreticinin izni olmadan hiçbir sekilde kopyalanamaz, kullan lamaz veya tercüme edilemez. Garanti Ürün e er bu kitapç kta anlat ld ndan farkl bir sekilde kullan l rsa garanti kapsam d nda kal r. Emniyet Uyar s Bu ürün uluslararas emniyet standartlar na uyacak bir ekilde üretilmi tir. Ürünü kullanmadan önce lüften a a daki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyunuz. Güvenlik Bilgileri ve Önlemleri 1. Giri limi V AC 50Hz - Bu ürünü sadece etiketinde yazan gerilim ile çal t r n z. E er evinizdeki gerilimin türünden emin de ilseniz lütfen yerel enerji sa lay c n zla ba lant kurunuz. - Üründe herhangi bir ba lant veya bak m yapmadan önce lütfen elektrik ebeke ba lant s n kesiniz. 2. A r Yükleme - Elektrik prizini a r yüklemeyin, uzatma kablosu veya bir adaptör kullanmak, elektrik ark veya çarp lmalara neden olabilir. 3. S v lar - Bu ürün herhangi bir s v ile slat lmamal d r. Buna ek olarak, içi s v dolu hiçbir nesne ürünün üzerine konmamal d r. 4. Temizleme - Temizlemeden önce ürünün fi ini prizden çekiniz. - Ürünün tozunu almak için hafif nemli bir bez kullan n z. 5. Havalanma - Ürüne yeterli havan n girebilmesi için üzerindeki delikler aç k b rak lmal d r. - Ürünü hal veya benzeri yumu ak malzemelerin üzerine koymak suretiyle çal t rmay n z. - Ürünün üzerine veya alt na di er elektronik ürünleri koymay n z. 6. Ba lant lar - Ürüne desteklenmeyen ekilde ba lant lar yapmay n z. Bu ürününüze zarar verecektir. 7. Ürünün LNB ba lant s - Ürünün ebeke ba lant s n, bir LNB ba lay p sökmeden önce kesiniz. Aksi taktirde LNB hasar görebilir 8. Televizyon Ba lant s - Ürünün ebeke ba lant s n, Televizyona ba lamadan önce kesiniz. Aksi taktirde televizyona zarar verebilirsiniz. 9. Topraklama - LNB kablosu sisteme iyice topraklanmal d r. 10. Yerle tirme - Y ld r m ya mur ve güne ten korumak için ürünü iç mekanlarda kullan n. - Ürünü radyatör veya s üreten herhangi bir aparata yak n koymay n. - Ürünü TV veya Video kaydedici gibi elektromanyetik kirlilikten kolay etkilenen aparatlardan en az 10cm uza a yerle tiriniz. - Havaland rmalar hiçbir ekilde kapatmay n z ve ürünü yatak, kanepe, kilim ve benzeri toz tutan yüzeyler üzerinde çal t rmay n z. - E er ürünü raf veya benzeri bir yere yerle tirecekseniz yeterli derecede havaland rman n oldu undan emin olun.

4 - Ürünü dü ebilece i güvensiz bir yere koymay n. - Ürünün dü mesi çocuk ve eri kinleri yaralayabilir veya ürüne ciddi hasar verebilir. 11. Y ld r m, F rt na veya Kullanm yorken - E er ürün uzunca bir süre kullan lmayacaksa ebeke ve anten ba lant s n kesiniz. Bu, y ld r m ve elektrik ebekesindeki dalgalanmalar n sebep olaca zarar engelleyecektir. 12. Alakas z Nesneler - Ürünün deliklerine ürünle alakas olmayan herhangi bir ey sokmay n z. Yüksek voltaj noktalar na dokunabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz. 13. Parça De i imi - Bir parça de i imi gerekli oldu u zaman servis çal an n n üretici taraf ndan öngörülmü parçay kulland ndan emin olunuz. Aksi taktirde üründe daha büyük bir hasar olu abilir. Uyar 1. Elektrik kablosu ve fi inin hasar görmemesi için; - Elektrik kablosunda iste e göre de i iklik yapmay n z. - Herhangi bir elektrik k v lc m gördügünüzde fi i hemen prizden çekiniz. 3. Ürüne Zarar gelmemesi için; - Ürün ar zal yken kullanmay n z. Aksi taktirde daha ciddi hasarlar olusabilir. Bu gibi durumlarda lütfen sat c n zla ba lant ya geçiniz. - Ürünün Digital Kart veya modül yuvas na yabanc maddeler sokmay n z. Bu ürünün ömrünün k salmas na sebep olabilir. Enerji tasarrufu ile ilgili yap lmas gerekenler 1-Cihaz n z izlemedi iniz zamanlarda aç k b rakmay n z, Standby/bekleme konumuna al n z. E er uzun süre cihaz n z kulanmayacaksan z kapal konumda b rak n z. 2-Cihaz n z izledi iniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü önleyiniz.cihaz n z n ses seviyesini yüksek seviyelere ç kartmamak enerji tasarrufu sa lar. UYARI 1: Ulusal Çevre Mevzuat m z gere i pillerinizin ömrü bitti inde çöpe atmay n. Pil toplama noktalar na atarak özel bertaraf /geri kazan m amac yla ayr toplanmas n sa lay n z. UYARI 2: EEE yönetmeli ine uygundur. - Elektrik kablosunu bükmeyiniz veya k v rmay n z. - Elektrik ba lant s n kesmek için lütfen fi ten tutarak çekiniz. - Is t c araçlar kablodaki plastik kaplaman n erimemesi için kablodan mümkün oldu u kadar uzak tutunuz. 2. Elektrik Çarpmas ndan korunmak için; - Ürünün içini açmay n z. - Ürünün içine metal veya yan c maddeler sokmay n z. - Elektrik fi ine slak ellerle dokunmay n z.

5 çindekiler 1 Ürünü Kullanmadan Önce Kurulum Ayarlar Kanal Ayarlar Genel Ayarlar Genel Kullan m levleri Teknik Özellikler 16 8 Tüketici Hizmetleri 17

6 TV/RADIO., - a b c d e f g h i j l l m n o p q r s t u v w x y z FAV 0 OPTS GUIDE INFO VOL C H LIST TEXT FUNC TIMER LANG SUBT THEME MODE 1 Ürünü Kullanmadan Önce Paket çeri i Paketi açt n zda, a a da gösterilen gerekli parçalar n hepsinin tamam oldu undan emin olun. E er bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmü se, lütfen sat c n zla ba lant ya geçin. Uzaktan Kumanda Kullan c K lavuzu Piller SCART Kablosu Not: Ürünün resmi paketten ç kan üründen farkl olabilir. Ön Panel STAND BY CARD IN OPTS/ VOL CH STANDBY Tu u Al c y bekleme konumuna geçirir/ç kar r. STANDBY Ledi Bekleme konumundayken k rm z yanar. CARD IN Ledi Dijital kart tak l yken yanar. MENU/ Tu u Menü ye girmenizi sa lar. Menüde seçiminizi onaylaman z sa lar. Tu u Önceki menüye dönmenizi, seçimi iptal etmenizi sa lar. 6 q VOL w Ses ayar azaltma/artt rma tu lar. Menülerde Sa /Sol yön tu lar. 7 q CH w Kanal ileri/geri alma tu lar Menülerde Yukar /A a yön tu lar 8 RCU al c s Uzaktan kumandadan gelen sinyallar al r. 9 Dijital Kart Yuvas Dijital kart ifreli(ücretli) yay nlar izlemenizi sa lar. 1

7 Arka Panel HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER LNB IN Uydu anten kablosuna ba lan r. LOOP OUT Ba ka bir uydu al c s na sinyal aktarmak için ba lan r. TV SCART TV Scart kablosuna ba lan r. RS-232C Bilgisayar ile haberle me kablosu ba lan r. Ko ullu eri im Baz TV ve Radyo kanallar n n serbest olarak yay nlanmas na kar n, birçok TV ve Radyo kanal ancak bir ko ullu eri im komponenti arac l yla abone olmak kayd art nda izlenebilmektedir VIDEO TV veya VCR a görüntü sinyal ç k. S/PDIF Dijital ses ç k. AUDIO L/R TV veya VCR a ses sinyal ç k. Güç Kablosu Dijital Kart n Yerle tirilmesi Dijital kart görünü te kredi kart na benzer ve abone oldu unuz yay nlar izlemenize /dinlemenize olanak verir. 1. Ön paneldeki sa kapa aç n 2. Elektronik çipi (ufak kare eklinde, alt n rengi bölüm) a a gelecek eklide tutun. 3. Dijital kart yuvaya yerle tirin. STAND BY CARD IN OPTS/ VOL CH ÖNEML NOT: Cihaz n zda IRDETO desteklenir. Cihaz n z sadece beraberinde gelen DIGITURK dijital kart ile DIGITURK ifreli kanallar n izlemenize olanak verir, Cihaz n za ba ka bir DIGITURK dijital kart tak ld nda cihaz n z ifreli kanallar çözmez. 2

8 Uzaktan Kumanda , - g h i TV/RADIO a b c j l l d e f m n o p q r s t u v w x y z FAV GUIDE VOL OPTS 0 INFO CH LIST TEXT FUNC TIMER LANG SUBT THEME MODE STANDBY Al c y bekleme konumuna geçirip, bekleme konumunda geri ç kar r. TV/RADIO TV ve Radio Modlar aras nda geçi yapar. Numerik Tu lar. FAV Favori listelerine geçi yapar. OPTS Al c ayarlar menüsüne giri yapar. GUIDE Elektronik TV Rehberine giri yapar. YÖN TU LARI Menülerde gezinmenizi sa lar. VOL Ses seviyesini artt r p, azalt r. LIST Kanal Listesi ni, menüsünü açar. TEXT Teletext moduna geçmenizi sa lar. LANG Ses dili seçimi yapman z sa lar. SUBT Altyaz dili seçimi yapman z sa lar. MUTE Al c y sessiz konuma geçirir. P r P Önceki kanala geri dönmenizi sa lar. Önceki menüye dönmenizi sa lar. INFO Program bilgisi ekran n açar. Onaylama tu u. CH Kanallar aras nda ileri, geri dola man z sa lar. RENKL TU LAR Teletext konu seçimi yapman z sa lar. FUNC Ses özelliklerini ayarlaman z sa lar. TIMER Kapanma zaman n ayarlaman z sa lar. MODE DIGITURK / Standart mod seçimini yapman z sa lar. THEME E-Rehber de bu tu ile tema seçebilirsiniz. 3

9 L R 2 Kurulum Bu bölüm uydu al c s n n nas l kurulaca n anlatmaktad r. ste inize göre a a daki ba lant ekillerinden birini seçin. Uydu al c n z di er bir elektronik sisteme ba lamadan önce lütfen uydu al c n z ve sistemin elektrik ebekesinden ayr oldu una emin olun. Anten/TV Ba lanmas Scart Kablosu ile 1. DISH IN giri ine anteni ba lay n. 2. Scart kablosunu figürdeki gibi ba lay n. HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER Scartkablosu VIDE O AUDI TV An enna TV An enna L R S/PDI O t IN t OUT F RCA Kablosu ile 1. DISH IN giri ine anteni ba lay n 2. RCA kablolar n figürdeki gibi ba lay n. HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER 4

10 TV An Ses Sistemi Ba lant s 1. Yüksek kalitede ses için S/PDIF ba lant s Dolby Digital decodere ba lan r. 2. Video ba lant s n TV nin VIDEO (Giri ) konnektörüne ba lay n. 3. AUDIO L/R ba lant s n, ses sisteminin AUDIO L/R giri ine RCA Kablosu ile ba lay n. HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER RCA Cabl e RCA Cabl e S/PDI F Cabl e L AUDIO IN R S/PDI F VIDEO IN AUDIO enna TV An L R TV An enna S/PDI IN t IN t OUT F 5

11 RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER HC235R-S2000IR-A AC / 60 Hz Max.10W Al c n n Çal t r lmas ve lk Aç l Ayarlar 1. Al c n n elektrik kablosunu prize tak n. 2. Ön paneldeki veya kumandadaki STANDBY dü mesine bas n. TV/RADIO., - a b c d e f CAUTION j l l m n o g h i STAND BY CARD IN p q r s t u v w x y z OPTS/ VOL FAV 0 OPTS lk Aç l Ayarlar E er al c y ilk defa çal t r yorsan z kar n za dil seçim menüsü gelecektir. Uydu DIGITURK Kurulumu Eutelsat 3W DIGITURK Modu Eutelsat 3W Turksat Ayarları Değiştir. Yukar /A a yön tu lar ile dil seçimini yap n z ve tu una bas n z. Kurulum DIGITURK Modu menüsü ekranda görüntülenecektir. Kurulum Taşı DIGITURK Kurulumu DIGITURK Modu Anten Ayarı Otomatik Uydu Tarama ManualTP Arama 5 İlk Ayarlara Dönüş 6 YAZILIM GÜNCELLEME Yukar /A a yön tu lar ile DIGITURK Kurulumu sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir. DIGITURK yay n n hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi oldu unuz abonelik paketine uygun uydu seçimini Sa /Sol yön tu lar ile yap p tu u ile onaylay n z. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yap laca n bayinizden ö renebilirsiniz.) DIGITURK Kanal Kurulumunu Ba lat? mesaj görüntülenecek ve Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçip tu u ile onaylay n z. Tarama menüsü görüntülenecek ve kanallar taran p haf zaya al nacakt r. Tarama i lemi tamamland ktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden ç kmak için tu una basman z yeterlidir. Not: DIGITURK aboneli inizi devam ettirdi iniz sürece havadan yaz l m güncellenesi yap labilir. Bu durumda menü yap s k lavuzda belirtildi inden farkl l k gösterebilir. 6

12 3 Ayarlar Al c n za ait ayarlar yapabilmek için kumandan z n üzerindeki OPTS tu una bas n z. Ana menü görüntülenir. Ana menüden seçiminizi Yukar /A a tu lar ile yapabilirsiniz. imlerinizi tu u ile onaylayabilirsiniz. Menüden ç kmak için tu una basman z yeterlidir. 1. Kurulum Menüsü ve Ayarlar Kurulum menüsüne eri mek için ana menüden Yukar /A a yön tu lar ile Kurulum sat r n seçiniz ve tu una bas n z. ana menü Taşı ana menü Taşı Kurulum Kanal Ayarları Genel Ayarlar Ortak Arabirim Etiket Listesi Kurulum Kanal Ayarları Genel Ayarlar Ortak Arabirim Etiket Listesi DIGITURK Modu DIGITURK Modu Al c n za ayr ayr hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü aç k de ilken kumandan z n üzerindeki MODE tu una bas n z. Menüye girdi inizde menünün sa üst kö esinde DIGITURK Modu yaz s görüntülenecek ve INFO tu unu bast n zda bilgi ekran n n sa kö esinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda al c n z DIGITURK modundad r. Tekrar MODE tu una bast n zda menüde STANDART Mod yaz s görünür bu durumda al c n z Standart (FTA) modundad r. Not: Modlar aras nda da i im yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu Tarama yap lmas gerekmektedir. 2. DIGITURK Kurulumu DIGITURK Kurulumuna ba lamadan önce 1.Bölümde anlat ld ekilde mod seçimi yap n z ve Dijital Kart n sayfa 2 de Dijital Kart n Yerle tirilmesi bölümünde anlat ld gibi al c n za tak ld na emin olunuz. Kurulum menüsünden Yukar /A a tu lar ile DIGITURK Kurulum sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir. Kurulum menüsü görüntülenir. lem yapmak istedi iniz sat r seçip tu u ile onaylayarak alt menülerden ayarlar yapabilirsiniz. Kurulum DIGITURK Modu Uydu DIGITURK Kurulumu Eutelsat 3W DIGITURK Modu Eutelsat 3W Turksat DIGITURK Kurulumu Anten Ayarı Otomatik Uydu Tarama Taşı 4 ManualTP Arama 5 İlk Ayarlara Dönüş 6 YAZILIM GÜNCELLEME 1. Mod seçimi Al c n z hem DIGITURK hemde Free to Air (FTA)/ ifresiz kanallar kurmaya uyumludur. 7 Ayarları Değiştir. DIGITURK yay n n hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi oldu unuz abonelik paketine uygun uydu seçimini Sa /Sol yön tu lar ile yap p tu u ile onaylay n z. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yap laca n

13 bayinizden ö renebilirsiniz.) DIGITURK Kanal Kurulumunu Ba lat? mesaj görüntülenecek ve Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçip tu u ile onaylay n z. Tarama menüsü görüntülenecek ve kanallar taran p haf zaya al nacakt r. Tarama i lemi tamamland ktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden ç kmak için tu una basman z yeterlidir. Önemli Not: Cihaz n z program izlemek için kullanm yorsan z, Standby/Bekleme konumuna getirmek üzere Standby/Bekleme tu una basman z gerekir. Al c n z Standby/Bekleme konumunda DIGITURK ten kanal ve yaz l mlar almaya devam eder. Güç kablosunu çeker yada Dijital kart ç kart rsan z Kanal ve yaz l m yüklemesi gerçekle mez. Al c n z n fi ini çekmeniz durumunda, al c n z tekrar açt n zda güncelle tirmelerin tamalanmas iki saat kadar sürebilir. 3. Anten Ayar Bu menüden izlemek istedi iniz uydunun ayarlar n görüntüleyebilir ve de i tirebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Anten ayar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Anten Ayar menüsü görüntülenir. Anten Ayarı Anten LNB Tipi LO Frekans 1(H/V) LO Frekans 2(H/V) Transponder 22KHz LNB Voltajı Anahtar Tipi im Sinyal Seviyesi Sinyal Kalitesi 20 Turksat 1C 9750/ / / V /6 Auto 13/18V Yok Yok Taşı Ayarları Değiştir. Kaydet STANDART Mod 20 Turksat 1C 21 Europe*Star 1 22 Eutelsat 2 F1 23 C-NSS Ku-NSS Hispasat 26 Ku-Intelsat C-Intelsat Ku-Intelsat % 51% Anten: Anten sat r ndan izlemek istede iniz uyduyu seçiniz. LNB Tipi: Tüm standart LNB tipleri listede mevcuttur. Listeden uygun LNB tipini seçebilir yada Bireysel Kullan c veya Dual Kullan c seçeneklerinden birini seçerek kumandan z n nümerik tu lar ile LNB frekans n girebilirsiniz. Transponder: Transponder sat r ndan Uydu üzerinde gösterilen bir transponder seçiniz. 8 22KHz: 22KHz seçimi Otomatik tir böylece al c band seçimini otomatik olarak yapar. LNB Voltaj : Cihaz LNB ye ba l ise LNB nin voltaj na göre 13/18V veya 14/19V seçilmelidir. Cihaz LOOP OUT destekli di er bir cihaza ba l ise ve di er cihazda do rudan LNB ye ba l ise LNB Voltaj Kapal seçilmelidir. Anahtar Tipi: Anahtar Tipi seçene i Yok, D SEqc, SMATV, Motor anten sisteminize göre seçebilirsiniz. E er LNB direkt olarak al c n za ba l ise bu seçenek Yok seçilmelidir. im: im sat r Anahtar Tipi seçene inde yapt n z seçime göre de i ir. E er LNB direkt olarak al c n za ba l ise bu seçenekte Yok seçilmelidir. Bu menüdeki ayarlar tamamlad ktan sonra önceki menüye dönmek için, menüden ç kmak için OPTS tu una bas n z. 4. Otomatik Uydu Tarama Anten Ayarlar n tamamlad ktan sonra Kurulum menüsünden Yukar /A a yön tu lar ile Otomatik Uydu Tarama seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Otomatik Uydu Tarama menüsü görüntülenir. Otomatik Uydu Tarama Uydular 1 Ku-NSS K, Ni esat Thor Sirius 2,3 5 Eutelsat W3 6 Eutelsat W1 7 Hotbird 8 Eutelsat W2 9 Astra 1 10 Eutelsat 2 F3 11 Astra 1D/3A Sayfa Değiştir Transponder 11462H / V / H / H / H / H / H / H / H /4 TÜM Kanalları Tara Şifresiz Kanalları Tara Taşı Otomatik uydu tarama menüsünün sol k sm nda uydu isimleri görüntülenir, taramak istedi iniz uyduyu Yukar /A a yön tu lar ile seçip tu u ile onaylay n z, uydu isminin yan nda seçim i areti görülecektir. Sa /Sol yön tu lar ile sa k s ma geçerek TÜM Kanallar Tara veya ifresiz Kanallar Tara seçeneklerinden birini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Otomatik Tarama ba lar ve menünün sol k sm nda bulunan TV kanallar sa k sm nda ise bulunan Radio kanallar görüntülenir. STANDART Mod

14 Not: Otomatik Uydu Tarama ile taranan kanallar Standart (FTA) moda kaydedilir. Taranıyor 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Kanal 5 Kanal 6 kanal 7 Kanal Taramayı Durdur 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 Radio 6 Radio 7 Radio Sinyal Seviyesi 83% Sinyal Kalitesi 49% İşlem 49% STANDART Mod Tarama i lemi tamamland ktan sonra ekranda De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir, Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Kanallar haf zaya al nacak ve Otomatik Uydu Tarama menüsüne geri dönülecektir. Önceki menüye dönmek için menüden ç kmak için OPTS tu una bas n z. 5. Manuel TP Arama Manuel TP Arama ile kanallar n frekans bilgilerini girerek arama yapabilirsiniz. Bunun için; kurulum menüsünden Yukar /A a yön tu lar ile Manuel TP arama seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Manuel TP Arama menüsü görüntülenir. Not: Manuel TP Arama ile taranan kanallar Standart Moda (FTA) kaydedilir. 6. lk Ayarlara Dönü lk ayarlara dönü seçene i al c n z fabrika ayarlar na geri döndürebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Yukar /A a yön tu lar ile lk Ayarlara Dönü sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ekranda Fabrika ayarlar na dönülecek. Onayl yor musunuz? mesaj görüntülenir. Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçiniz ve tu una bas n z. Al c n z bir süre sonra kapan p tekrar aç lacak ve fabrika ayarlar na dönmü olacakt r. Al c n z kurulumunu tekrar lk Aç l Ayarlar bölümünde anlat ld ekilde yapabilirsiniz. 7. Yaz l m Güncelleme Bu seçenek ile al c n za OAD (Over Air Download) havadan yaz l m güncelleme yöntemi ile al c n z n yaz l m n güncelleyebilirsiniz. Bunun için; Kurulum Menüsünden YAZILIM GUNCELLEME sat r n seçiniz ve tu una baz n. Ekranda Yeni yazilim algiliyor mesaj görüntülenir. Yeni yaz l m bulunursa otomatik olarak yüklenir, Yeni yaz l m bulunmamas durumunda Kurulum menüsüne geri dönülecektir. Manuel TP Arama Anten Frekans Polarizasyon Sembol Oranı Fec Tarama Modu Şebeke Araması PID Arama Sinyal Seviyesi Sinyal Kalitesi 42.0e TURKS Dikey /6 Tüm Kanallar İptal Otomatik PID STANDART Mod 20 Turksat 1C 21 Europe*Star 1 ( 22 Eutelsat 2 F1 23 C-NSS Ku-NSS Hispasat 26 Ku-Intelsat C-Intelsat Ku-Intelsat % 49% Taşı Ayarları Değiştir Arama Başlat Bu menüde Frekans, Polarizasyon, Sembol Oran, FEC, Tarama Modu, ebeke Aramas, PID Arama sat rlar na gerekli bilgileri girerek tu una bas n z. Tarama ba lar, girdi iniz frekansta kanal bulunursa menünün sol k sm nda bulunan TV kanallar sa k sm nda ise bulunan Radio kanallar görüntülenir. Herhangi bir kanal bulunumazsa ekranda Hiç bir kanal eklenmedi mesaj görüntülenir ve Manuel TP Arama menüsüne geri dönülür. Ayar i lemini tamamlad ktan sonra önceki menüye dönmek için menüden ç kmak için OPTS tu una bas n z. 9

15 4 Kanal Ayarlar Kanal Ayarlar menüsüne eri mek için ana menüden Yukar /A a tu lar ile Kanal Ayarlar sat r n seçiniz ve tu una bas n z. Kanal Ayarlar menüsü görüntülenir. Kanal Ayarları Taşı Kanal Özellikleri Liste Düzeni Uydu Silme Kanal Dizme UYDU-TP Liste Düzeni Kanal Listesini Sil STANDART Mod stedi iniz sat r Yukar /A a tu lar ile seçip tu u ile onaylayarak alt menülerden ayarlar yapabilirsiniz. 1.Kanal Özellikleri Bu menüden ki isel tercihinize göre üç farkl favori listesi olu turabilir yada izlenmesini istemedi iniz kanal kilitleyip PIN kodu girilmeden izlenmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Kanal Özellikleri sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Kanal Özellikleri menüsü görüntülenir. Kanal Kilidi Kanal Özellikleri menüsünden kumandan z n üzerindeki Yukar /A a yön tu lar ile kilitlemek istedi iniz kanal seçiniz ve Sa /Sol yön tu lar ile Kilit i aretinin oldu u sat ra geliniz ve kumandan z n üzerindaki KIRMIZI tu ile onaylay n z. ifre ekran na do ru ifre girildi inde kanal kilitlenecek ve kanal isminin yan nda onay i areti görüntülenecektir. Kanallar aras nda gezinirken kilitlenmi bir kanal seçildi inde ekranda ifre ekran görüntülenecek ve ifre do ru girilmedi i sürece kanal gösterilmeyecektir. Not: ifre fabrika ayarlar ndan 0000 olarak ayarlanm t r. PIN kodunuzu Ebeveyn Ayarlar menüsünden de i tirebilirsiniz. 2.Liste Düzeni Bu menüden Kanallar silebilir, isimlendirebilir yada kanal ba ka bir konumu ta yabilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Liste Düzeni sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Liste Düzeni menüsü görüntülenir. Not: Liste düzeni menüsüne Sadece STANDART (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. Liste Düzeni 394 KANAL $ 395 KANAL 396 KANAL $ 397 KANAL 398 KANAL 12:57 PERS 26 Haz Turksat 1C 12652H /6 399 KANAL Fav1 Fav2 Fav3 391 Kanal 392 Kanal 393 Kanal 394 Kanal $ 395 Kanal 396 Kanal $ 397 Kanal 398 Kanal $ 399 Kanal $ 400 Kanal Turksat 1C 12652H /6 Sil Taşı İsim Ver $ 399 KANAL Taşı Kanal Değiştir Favori Listesi Olu turma Kanal Özellikleri menüsünden kumandan z n üzerindeki Yukar /A a Yön tu lar ile favori listesine eklemek istedi iniz kanal seçiniz ve Sa /Sol Yön tu lar ile kanal hangi favori listesine almak istiyorsan z seçip kumandan zdaki KIRMIZI tu a bas n z. Kanal ekledi iniz favori listesinde onay i ireti görüntülenecektir. Not: istedi iniz kanal ayn anda 3 favori listesine de ekleyebilirsiniz. 10 Kanal Silme Kanal silme i lemi için önce Liste Düzeni menüsünden Sa /Sol yön tu lar ile imleci sa bölüme getiriniz ve Yukar /A a tu lar ile Sil sat r n seçerek tu una bas n z. Sil sat r n n yan nda seçim i areti görüntülenir. Tekrar Sa /Sol yön tu lar ile imleci sol bölüme getirerek silmek istedi iniz kanal veya kanallar Yukar /A a tu lar ile seçip tu u ile onaylay n z. Silmek için seçti iniz kanal n yan nda X i areti görüntülenir. Silme i lemini tamamlamak için tu una bas n z ve ekranda De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir. Evet seçene ini seçip tu una bast n zda silme i lemi gerçekle mi olur.

16 Kanallar n Ta nmas Kanal ta ma i lemi için Kanal silme i leminde oldu u gibi sa bölümden Ta sat r seçilir sol bölümden Yukar /A a tu lar ile ta mak istedi iniz kanal seçiniz ve tu u ile onaylay n z kanal isminin yan nda ta ma i areti görüntülenir. Yukar /A a tu lar ile kanal ta mak istedi iniz yeni konumu seçiniz ve tu u ile onaylay n z kanal yeni yerine ta nm olacakt r. Kanal simlendirme Kanal simlendirme i lemi için Kanal silme ve ta ma i lemlerinde oldu u gibi sa bölümden sim ver sat r seçilir sol bölümden Yukar /A a tu lar ile isim vermek istenilen kanal seçilerek tu una bas l r. sim menüsü görüntülenir. Bu menüden harf, rakam yada i aretleri Yukar /A a veya Sa /Sol yön tu lar seçip tu u ile onaylayarak kanallar isimlendirebilirsiniz. 3.Uydu Silme Bu menüden seçili uydu alt ndaki tüm kanallar silebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Uydu Silme sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Uydu Silme menüsü görüntülenir. Not: Uydu Silme menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. Uydu Silme SAT 1 Taşı Uydular Tüm Kanallar $ 0001 KANAL 0002 KANAL 0003 KANAL 0004 KANAL 0005 KANAL 0006 KANAL 0007 KANAL $ 0008 KANAL $ 0009 KANAL $ 0010 KANAL TV/Radyo STANDART Mod Sol bölümdeki uydular k sm ndan silmek istedi iniz uyduyu seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Uydu isminin yan nda seçim i areti görüntülenir. Silme i lemini tamamlamak için tu una bas n z ve ekranda De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir. Evet seçene ini seçip tu una bast n zda silme i lemi gerçekle mi olur ve tüm kanalar silinir. 4.Kanal Dizme Bu menüden TV kanallan n Transporder, ebeke, Ortak Arabirim ( ifreli) seçeneklerine 11 göre s ralayabilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Kanal Dizme sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Kanal Dizme menüsü görüntülenir. Not: Kanal Dizme menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. Kanal Dizme Dizme Türü Ayarları Değiştir. Transponder Kaydet Kanallar n s ralanmas n istedi iniz s ralama eklini Sa /Sol yön tu lar ile seçiniz ve tu una bas n z ekranda Lütfen Bekleyiniz mesaj görüntülenir ve s ralama i lemi tamamland ktan sonra do rulu unu Kanal Listesi nden kontrol edebilirsiniz. 5.UYDU-TP Listesi Düzeni Bu menüde Uydu ve Transponder lar silebilir, düzenleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden UYDU-TP Listesi Düzeni sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. UYDU-TP Listesi Düzeni menüsü görüntülenir. Menünün sol k sm nda Uydu listesi, sa k sm nda ise seçili uyduya ait Transponder listesi görüntülenir. Uydu listesinde düzenleme yapmak için Uydular k sm na Transponder listesinde düzenleme yapmak için Transponder k sm na geçmeniz gerekmektedir. STNDART Düzenleme Mod için tu una bas n z ve aç lan menüden Sil, Düzenle, Ekle seçeneklerinden istedi inizi seçebilirsiniz. Not: UYDU-TP Listesi Düzeni menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. 6.Kanal Listesini Sil Bu menüde bulundu unuz moda ait kanal listesini silebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Kanal Listesini Sil sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ekranda Bu moda ait tüm kanallar silinecektir. Onayl yor musunuz? mesaj görüntülenir. Listenin silinmesi için Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Bulundu unuz moda ait tüm kanallar silinecektir. Transponder Şebeke ŞİFRELİ STANDART Mod

17 5 Genel Ayarlar Genel Ayarlar menüsüne eri mek için ana menüden Yukar /A a tu lar ile Genel Ayarlar sat r n seçiniz ve tu una bas n z. Genel Ayarlar menüsü görüntülenir. Genel Ayarlar Tafl TV Ayar Ebeveyn Ayarlar Dil imi Di er Ayarlar stedi iniz sat r Yukar /A a tu lar ile seçip tu u ile onaylayarak alt menülerden ayarlar yapabilirsiniz. 1.TV Ayar Bu menüden al c n n TV ayarlar n yapabilirsiniz. bunun için Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile TV Ayar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. TV Ayar menüsü görüntülenir. TV Sistemi, Scart Ç k, TV Ekran Modu, AC3 sat rlar n Yukar /A a tu lar ile seçip Sa /Sol tu lar ile seçimlerini de i tirebilirsiniz. TV Ayarı TV Sistemi Scart Çıkış TV Ekran Modu AC3 Taşı Ayarları Değiştir. Yürürlükteki Menüden Çık. PAL RGB 4:3 Stereo TV Sistemi: Bu ayar varsay lan olarak PAL seçene i ile gelir. TV nizin destekledi i di er seçenekleride seçebilirsiniz. Scart Ç k : Bu ayar varsay lan olarak RGB seçene i ile gelir. CVBS olarak da ayarlayabilirsiniz. TV Ekran Modu: Bu Ayar 4:3, 16:9 veya Letter Box olarak ayarlayabilirsiniz. Kaydet PAL NTSC PAL/NTSC EXIT STANDART Mod STANDART Mod 12 AC3: Bu Ayar Stereo veya AC3 olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menüde yapm oldu unuz ayarlar kaydetmek için tu una bas n z. 2.Ebeveyn Ayarlar Al c n z etkin bir Ebeveyn kilidi i levi sunmaktad r. Dört haneli güvenlik ifresi ile özel menü ayarlar n engellemenize izin verir. Al c n z n ifresi fabrika ayarlar ndan 0000 olarak ayarlanm t r. Bu menüden ifrenizi ki isel tercihinize göre de i tirebilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Ebeveyn Ayarlar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ebeveyn Ayarlar menüsü görüntülenir. Ebeveyn Ayarları Değiştir PIN Kodu Değiştir STANDART Mod PIN Kodu Değiştir Kilitli Menü imi ifre De i ikli i Mevcut ifrenizi ki isel tercihinize göre de i tirmek için Sa /Sol yön tu lar ile PIN Kodu De i tir seçene ini seçiniz ve tu una bas n z. Yeni ifre ve ifreyi Onayla sat rlara kumandan z n numaraland rma tu lar ile dört haneli ifreyi giriniz. De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir. Evet seçene ini seçip tu una bast n zda ifre de i tirme i lemi gerçekle mi olur. ifre imi Bu özellik ile özel menü ayarlar na ifre girilmeden ula lmas n engelleyebilirsiniz. Bunun için; Ebeveyn Ayarlar menüsünden Sa /Sol yön tu lar ile Kilitli Menü imi seçene ini seçiniz ve tu una bas n z. Kurulum ve Liste Düzeni sat rlar görüntülenir. Yukar /A a tu lar ile bu seçenekleri seçip tu una bast n zda sat r n yan nda kilit i areti görüntülenir. Ayarlar ve Liste Düzeni Kilitli seçildi inde sadece ifre girildi inde bu menülere eri ilebilir.

18 3.Dil imi Bu menüden al c n z n tüm dil seçimi i lemlerini yapabilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Dil imi sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Dil imi menüsü görüntülenir. 5.Ortak Arabirim Bu menüden al c n za tak lm olan Dijital Kart ile ilgili bilgileri ve ayarlar görüntüleyebilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Ortak Arabirim sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ortak Arabirim menüsü görüntülenir. Dil imi STANDART Mod Menü Dili Ses Dili Altyazı Türkçe Türkçe Kapalı Ortak Arabirim Kart Irdeto Taşı Değiştir Kaydet Menüden Yukar /A a tu lar ile Menü Dili, Ses Dili, Altyaz seçeneklerini seçerek Sa /Sol yön tu lar ile seçiminizi yapabilirsiniz. 4.Di er Ayarlar Bu menüden al c n z ile ilgili di er ayarlar yapabilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Di er Ayarlar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Di er Ayarlar menüsü görüntülenir. Diğer Ayarlar STANDART Mod Saat Farkı TTXT Karıştırma Oranı OSD Tonu Ekran Koruyucu +04:00 Orta Orta Kapalı 12:59 PERS 26 Haz -11: :30 Taşı Değiştir Kaydet Menüden Yukar /A a tu lar ile Saat Fark, TTXT Kar t rma Oran, OSD Tonu, Ekran Koruyucu seçeneklerini seçebilir ve sa /sol yön tu lar ile seçiminizi yapabilirsiniz. 13

19 6 Genel Kullan m levleri TV program izlerken veya radyo dinlerken, al c n z ile yapabilece iniz temel i levler a a da belirtilmi tir. 1. Mod seçimi Al c n z hem DIGITURK hemde Free to Air (FTA)/ ifresiz kanallar kurmaya uyumludur. Al c n za ayr ayr hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü aç k de ilken kumandan z n üzerindeki MODE tu una bas n z. Menüye girdi inizde menünün sa üst kö esinde DIGITURK Modu yaz s görüntülenecek ve INFO tu unu bast n zda bilgi ekran n n sa kö esinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda al c n z DIGITURK modundad r. Tekrar MODE tu una bast n zda menüde STANDART Mod yaz s görünür bu durumda al c n z Standart (FTA) modundad r. Not: Modlar aras nda da i im yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu Tarama yap lmas gerekmektedir. 2. Kanal imi Kanal seçimini kumandan z n üzerindeki numaraland rma tu lar ile kanal numaras n direkt olarak girerek, Kumandan z n veya Al c n z n üzerindeki CH tu lar ile tek tek seçebilirsiniz. Yukar daki normal i levlere ek olarak kanal de i tirme i lemini Kanal Listesi menüsü ile yapabilirsiniz. Bunun için; Kumandan z n üzerindeki LIST tu una veya ekranda hiç bir menü aç k de il iken tu una bast n zda Kanal Listesi görüntülenir. STANDART 0001 Kanal 0002 Kanal 0003 Kanal 0004 Kanal 0005 Kanal 0006 Kanal 0007 Kanal 0008 Kanal 0009 Kanal 0010 Kanal 0011 Kanal 0012 Kanal Kanal Listesinden seçmek istedi iniz kanal Yukar /A a tu lar ile seçip tu una bas n z. mi oldu unuz kanal görüntülenecektir. Liste menüsünde iken kumandan z n MODE tu una bas ld nda Liste ba l n n STANDART veya DIGITURK olarak de i ecektir. Liste ba l DIGITURK iken DIGITURK kanal s ralamas görüntülenir. Ba l k STANDART iken al c n z Standart (FTA) Modunda oldu undan Standart Mod kanal listesi görüntülenir. 3. TV / Radyo modu seçimi TV ve Radyo modlar aras nda seçim yapabilmek için kumandan z n üzerindeki TV/RADIO tu una bas n z. 4. Kanal Bilgisi Herhangi bir kanal izlerken kumandan z n üzerindeki INFO tu una bast n zda ekran n alt k sm nda bilgi çubu u görüntülenir. Tümü 13:00 12:45~13:45 Current INFO tu una ikinci kez tekrar bast n zda Program hakk nda daha detayl bilgi görüntülenir. Tümü 13:00 12:45~13:45 Current Page 1/1 12:45~13:45 Current Not Applicable 5. Ses Ses seviyesini art rmak veya azaltmak için kumandan z n veya al c n z n üzerindeki VOL tu lar n kullan n z. 6. Ses dili seçimi Ses dili seçimi yapabilmek için kumandan z n üzerindeki LANG tu una bas n z. Ses dili menüsü görüntülenir. Yukar /A a tu lar ile seçiminizi yap n z ve tu u ile onaylay n z. Not: Ses dili seçimini de i tirebilmeniz için yay nc kurulu taraf ndan birden fazla ses sinyalinin iletilmesi gerekmektedir. 14

20 7. EPG (Elektronik Program Rehberi) Yay n kurulu u destekliyor ise Elektronik Program Rehberi tüm programlar n genel bilgisini iletir. Elektronik Program Rehberini görüntülemek için uzaktan kumandan zdaki GUIDE tu una bas n z EPG görüntülenecektir. 001 Kanal 002 Kanal 003 Kanal 004 Kanal 005 Kanal 006 Kanal EPG Yok 14:22 PERS 3 - -: :- - 14:00 PERS 3 Tem 15:30 EPG Yok EPG Yok EPG Yok EPG Yok EPG Yok EPG Yok Gün Gün İleri Etiket Ekle Etiket Listesini Görüntüle Taşı INFO Bilgi INFO Tema Önemli Not: Tüm yay n kurulu lar detayl TV rehberi sa lamaz. Birçok yay n kurulu u günlük program bilgisi sa lar fakat detayl aç klamada bulunmaz. Baz yay n kurulu lar ise hiç bir program bilgisi iletmez. EPG menüsünde sol k s mda kanallar sa k s mda ise program bilgisi görüntülenir. Yukar /A a yön tu lar ile kanallar aras nda gezinebilir ve Sa /Sol yön tu lar ile kanala ait önceki veya sonraki program bilgisini, KIRMIZI tu ile önceki gün MAV tu ile Sonraki günün program bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Yay n ak nda istedi iniz program için etiket ekleyebilirsiniz. Program n yay n saati geldi inde bir uyar ekran görüntülenir. Etiket eklemek için EPG menüsünden Etiketi eklemek istedi iniz kanaldaki program Sa /Sol yön tu lar ile seçiniz ve kumandan z n üzerindeki SARI tu a bas n z. seçmi oldu unuz programa etiket eklenmi olacakt r. EPG menüsünde YE L tu a basarak Etiket Listesi menüsünü görüntüleyebilirsiniz. Not: Etiket Listesi menüsüne ayn zamanda ana menüden ula abilirsiniz. 8. Otomatik Kapanma Otomatik Kapanma özelli i ile al c n z ayarlam oldu unuz sürenin sonunda bekleme (Standby) konumuna geçecektir. Bunun için Kumandan z n üzerindeki TIMER tu una basarak 180 dakikadan 20 dakikaya kadar kapanma zaman ayarlayabilirsiniz. 9. Teletext Günümüz TV yay nc l n n en önemli hizmetlerinden biri olan Teletext, TV kullan m n daha faydal hale getirmektedir. Teletext k saca, çe itli güncel bilgilerin yaz ve grafik olarak sayfalar halinde TV yay n ile birlikte iletilmesidir. Teletext yay n na girmek için kumandan z n üzerindeki TEXT tu una ard ndan tu una bas n z. Teletext yay n olmayan bir kanalda TEXT tu una basarsan z ekrana Teleteks Hizmeti Yok mesaj ç kacakt r. Televizyonunuzu teletext yay n na geçirmek için, teletext yay n olan bir kanalda TEXT tu una ard ndan tu una bas n z. Tekrar televizyon yay n na geçmek için ayn tu a bas n z. Teletext yay n na geçti inizde kar n za ilk olarak index sayfas gelecektir. S100 Bu sayfada, o teletext yay n ndaki konular n ba l klar ve ilk sayfa numaralar görülür. Yukar /A a tu lar ile sayfalar tek tek yada numaraland rma tu lar ile direkt sayfa numaras n girerek istedi iniz sayfaya gidebilirsiniz. Not: DIGITURK Modunda teletext sadece DIGITURK taraf ndan desteklenen kanallarda çal r. Etiket Listesi No Mod Kn.No Tarih Başla Dur Taşı Ekle Sil Düzenle Etiket Listesi menüsünden eklemi oldu unuz etiketi düzenleyebilir, silebilir veya yeni bir etiket ekleyebilirsiniz. 15

DIGITURK Kullanma K lavuzu

DIGITURK Kullanma K lavuzu DIGITURK Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Mü terimiz, Modern tesislerde üretilmi ve titiz kalite kontrol i lemlerinden geçirilmi olan ürününüzün size en

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2104 A+ DS EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN C A B Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde AEEE Yönetmeliğine uygundur. doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB içermez. Çay Makinesi / Kullanma Kılavuzu

Detaylı

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2595 A+ D EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu cihazınızın normal bir sekilde

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

BK3136A++CF UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir sekilde çal ısmas ın ı sağlamak için

Detaylı

FLV S 2500 TWF. Elektrikli Oda Isıtıcısı. Kullanma Kılavuzu

FLV S 2500 TWF. Elektrikli Oda Isıtıcısı. Kullanma Kılavuzu FLV S 2500 TWF Elektrikli Oda Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu. BS-820 Smart CI

D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu. BS-820 Smart CI D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! De erli Mü terimiz, Modern tesislerde üretilmi ve titiz kalite kontrol i lemlerinden geçirilmi olan ürününüzün size

Detaylı

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu

Detaylı

Narenciye Sıkma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2101

Narenciye Sıkma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2101 Narenciye Sıkma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2101 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2194

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2194 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2194 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI

DİJİTAL UYDU ALICISI THE SOUND OF FREEDOM DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı kullanmayınız. www.kamosonic.com GÜVENLİ KULLANIM Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz.

Detaylı

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu

Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu K 1577 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

hand blender kullanma kılavuzu

hand blender kullanma kılavuzu hand blender kullanma kılavuzu K 1254 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n

Detaylı

Mutfak Tartısı Kullanma Kılavuzu BKK 2180

Mutfak Tartısı Kullanma Kılavuzu BKK 2180 Mutfak Tartısı Kullanma Kılavuzu BKK 2180 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda...

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda... 1 Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 CİHAZ ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1.Giriş... 5 2. Temel Özellikler... 5 3. Paket İçeriği... 5 4. Genel Kullanım... 6 5. Ön Panel...

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. BKT BKT BKT 500 500 500 LUX SL LUX LUX BKT BKT BKT 650 650 650 LUX SL LUX LUX BKT BKT BKT 800 800 800 LUX SL LUX LUX Termosifon Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen

Detaylı

Kettle Kullanma kılavuzu

Kettle Kullanma kılavuzu Kettle Kullanma kılavuzu K 8005 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir.

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. TV/AV Daily motion 5. TV veya Radyo Kanal listesinde YEŞİL renk tuşu kanal Gizleme fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Bu tuşa basıldığında Gizle

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU I Güvenlik Tedbirleri Bu kılavuzdaki bilgiler üretici firma tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Hiçbir bölümü kopyalanamaz ya da herhangi başka bir

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı

AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı 24/10/2013 - R-00 İçindekiler Güvenlik Uyarıları Uzaktan Kumanda Bağlantı Noktaları AT-16000 Sistem Bağlantısı AT-16000 Kurulum Ayarları Detaylı Kurulum A/V

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

PORTABLE RADIO. Mini 62

PORTABLE RADIO. Mini 62 PORTABLE RADIO Mini 62 DE EN FR IT ES NL TR 1 2 3 4 5 10 11 6 7 8 9 12 MEMO +5 FM MHz105.65 3 DEUTSCH 05-12 ENGLISH 13-19 FRANÇAIS 20-27 ITALIANO 28-34 ESPAÑOL 35-41 NEDERLANDS 42-48 TÜRKÇE 49-58 4 KULLANMA

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur

EEE Yönetmeligine Uygundur BK 3234 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur 2 ve buz yüze için T Derin dondurucunuzda kapak kilidi var ise, derin dondurucunuzu kilitli tutun ve anahtarları çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde muhafaza

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Adaptörü Harici IR Kablo UK Pilleri UK 1 Ön Panel Standby LED Sol Taraf USB 3.0 2 Arka Panel FBC Tip Takılabilir Slot 8 sinyale kadar değişik kanalları

Detaylı

ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI

ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI MAKYAJ SİHİRBAZI NEDİR? Oriflame Makyaj Sihirbazı, tek bir dokunuşta birbirinden farklı makyaj stilini ve görünüşü denemenize imkan tanır. Oriflame müşterilerinin

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Narenciye Sıkacağı Kullanma Kılavuzu

Narenciye Sıkacağı Kullanma Kılavuzu Narenciye Sıkacağı Kullanma Kılavuzu K 8315 NS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1175

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1175 Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1175 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu K 5119 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 2196

Saç Kurutma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 2196 Saç Kurutma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 2196 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 GARANTĐ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu K 2366 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI)

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) Toplu tarama yapmak için; sol menüden tarama yapmak istediğiniz ilgili fakülteyi seçerek Ara demeniz gerekmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu BS-950 DIGITURK HD

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu BS-950 DIGITURK HD DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu BS-950 DIGITURK HD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Ekmek kızartma makinesi Kullanma kılavuzu

Ekmek kızartma makinesi Kullanma kılavuzu Ekmek kızartma makinesi Kullanma kılavuzu K 2458 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı