JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý"

Transkript

1 ARALIK 2007 Sayý: 468 Fiyat: 3.5 YTL Bir Ömür Böyle Geçti Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet

2 ÝÇÝNDEKÝLER Hayaller Gerçektir... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39 Sayý:468 Aralýk 2007 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nihal Gürsoy Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Özenç Kayserilioðlu Hale Ürkmezgil Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri: Kazým Erdemoðlu Faks: P.K: 471 Beyoðlu/Ýstanbul Bir Kitap: Bir Ömür Böyle Geçti... 6 Ahmet Kayserilioðlu Yanlýþlýklar Komedyasý Güngör Özyiðit Jale Gizer Gürsoy ile Sohbet Nihal Gürsoy Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? (Son Bir Kez) John Edwards/Arýn Ýnan Sarah nýn Kurallarý (Çocuklarýn geçmiþ yaþamlarý) Carol Bowman/Nelda Bayraktar Aynadaki Yüz ve Kendini Bilmek Özer Baysaling Yönetim Yeri: Oba Sok. Sýlla Ap. No: 7/1 Cihangir/Ýstanbul Baský: Ýnkýlap Kitabevi San. Tic. A.Þ. Çobançeþme Mah. Sanayi Cad. Altay Sok. No:8 Yenibosna/Ýstanbul Fiyatý: 3.5 YTL Yýllýk Abone: 40 YTL Yurt Dýþý: 50 YTL

3 SEVGÝ DÜNYASI 1 Sevgili Dostlar Gittikçe artýyor gibi görünen karanlýk, gerçek yolcularýný korkutmaz. Çünkü onlar ezelden istekli ve azimlidirler, çünkü onlar korku varken de yürürler ve o koyu bulutun bittiði yere varýrlar. Onlar yolcu olduklarýný, her yolun bir sonu olduðunu bilirler. Onun için güleryüzlü, onun için sabýrlýdýrlar, onun için yüreklerinin özünden mutlu yarýnlar çýkar. Aramýzda olmalarý, zamaný gelince bu dünyadan gidecek olmalarý onlar için fark etmez; çünkü aþýklarýn kaný her dem tazedir, hiç eskimez. Þimdi gün kimlerin günüyse, unutmamalýlar ki, bir zamanlar da birilerinin günleri vardý. Her zaman varolmak, ne olursa olsun benim dediðim olacak, benimki en doðrudur diyerek gerekirse baskýyla, þiddetle, kan ve gözyaþýna sebep olarak deðil, kendine, kendi gönlüne, kendi doðru bildiklerine, kendi ile ilgili her þeye kulluk derecesinde dönük olmakla deðil, gerçeklerden ve doðrulardan ayrýlmadan önce O na, sonra O nun kullarýna kul olmakla gerçekleþebilir. Kulluk kendini silercesine küçülmek demektir. Ele geçirdikleri fýrsatlarý, iktidarlarý sonuna kadar delicesine kullananlarýn, bunun için gözboyamacýlýðýna, sahteciliðe sarýlmak baþta olmak üzere her çareye baþvurup gerçekleri gizleyen, çarpýtan, yanlýþ hedefleri iþaret eden yalancýlarýn halleri, gerçek doðru insanlarý tiksindirmekte, sonlarýndan korkmamalarý ise ürpertmektedir. Onlarýn ortaya saldýðý dehþet, üzüntü, ümitsizlik ve korku bulutu, bir köþeden hafifçe esmeye baþlayan küçük bir rüzgârla hemen daðýlýverecektir. Hepinize mutlu, barýþ ve sevgi dolu, saðlýklý yýllar olsun. En Derin Sevgilerimizle SEVGÝ DÜNYASI

4 ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR Tahayyül esnasýnda üzülüyoruz veya seviniyoruz, bu ruh hallerinin beden üzerinde kötü veya iyi tesirleri tabiatýyla olacaktýr. Korkulu, üzüntülü bir þey düþündüðümüz zaman kalbimizin çarpmasý, bütün bedenimizin gerilmesi bunun açýk misalidir. O halde iyi tahayyüllerin bedeni teskin edici, saðlýk halini düzeltici, kötü tahayyüllerin ise bedeni rahatsýz edici, bozucu bir rolü ve tesiri var demektir. Bu sebeple iyi tahayyül ve düþüncelerle bedenimizi beslememiz, onu canlý ve sýhhatli tutmamýz mümkün ve zorunludur. Dr. Refet Kayserilioðlu HAYALLER GERÇEKTÝR...

5 SEVGÝ DÜNYASI Erdem - Konuþmalarýmýzdan birinde "Tahayyül yaratýcý melekedir" demiþtiniz. Tahayyülün (imajinasyonun) yaratýcý veya yapýcý meleke olmasýndan neyi kastettiðinizi anlayamadým. Evvelâ yaratýcýlýk Allah'a ait bir iþ deðil midir? Sonra hayale bu derece deðer veriþiniz nedendir? "Ýnsan hayal ettiði nispette yaþar" diye bir söz vardýr. Ama bunu söyleyen, vakti hoþ geçirmek için tatlý hayaller kurmalý manâsýnda söylemiþtir. Özden - Biz hayali bu manâda anlamýyoruz. Genellikle hayal gerçeðin zýddý olarak kabul edilir. Gerçeklerin acý, sert ve çok kere ýstýraplý görünüþü onda yoktur. Hayal tatlýdýr, hoþtur. Ýsteklerin en fazla olduðu yöndedir. Kral olmak istediðimiz anda hayal dünyasýnda kral oluruz. Karunlar kadar zengin olmak istersek olur, debdebe ve tantana içinde yaþarýz, diye düþünülür. Oysa hayalin acý, ýstýrap verici korkulu þekilleri de vardýr. Pekalâ hýrsýzlarýn tuzaðýna 3 düþtüðümüzü, yýrtýcý hayvanlarýn arasýnda kaldýðýmýzý düþünerek korkulu anlar yaþayabiliriz. O halde hayali, genel bir ifade ile þöyle tarif edebiliriz: Çeþitli olaylar, vakalar ve haller içinde fikren yaþamak. Fakat içinde yaþanýlan bu hal ve olaylar da gerçekte yoktur, yani onlar da imajinatiftir (hayalidir). Bu duruma göre tahayyül (imajinasyon) sadece zihni bir faaliyet olarak görünüyor. Erdem - Benim esas sorduklarýma henüz cevap vermediniz. Ama onlardan önce, tahayyülü zihni bir faaliyet olarak tarif ettiniz, bunun beden üzerinde hiçbir tesiri yok mudur? Bunu öðrenmek istiyorum. Özden - Beden üzerinde elbette tesiri vardýr. Madem ki tahayyül esnasýnda üzülüyoruz veya seviniyoruz, bu ruh hallerinin beden üzerinde kötü veya iyi tesirleri tabiatýyla olacaktýr. Korkulu, üzüntülü bir þey düþündüðümüz zaman kalbimizin çarpmasý, bütün bedenimizin gerilmesi bunun açýk misalidir. O halde iyi tahayyüllerin bedeni teskin edici, saðlýk halini düzeltici, kötü tahayyüllerin ise bedeni rahatsýz edici, bozucu bir rolü ve tesiri var demektir. Bu sebeple iyi tahayyül ve düþüncelerle bedenimizi beslememiz, onu canlý ve sýhhatli tutmamýz mümkün ve zorunludur. Erdem - Siz þu ifadenizle imajinasyonu bir þifa kaynaðý olarak görüyorsunuz. Ýyi imajinasyonlar vücudu düzeltir, saðlýðý korur, kötü tahayyüller vücudu bozar diyeceðiz, buna göre. Halbuki iyi de olsa, kötü de olsa bütün tahayyüllerin zararlý olduðu, insaný gerçeklerden u- zaklaþtýrdýðý, çalýþmaktan alýkoyduðu kabul edilir. Buna ne diyorsunuz? Özden - Esas zararlý olan þey, sadece tahayyüllerle vakit geçirerek, bunlarý gerçek hayata uygulamamaktýr. Böyle sadece tahayyül içinde olma, bir nevi uyuþukluktur, çalýþmaktan ve gayretten uzaklaþmadýr. Ama gerçekleþmesi kendisince mümkün olan þeyleri tahayyül edip sonra da bu yolda gayret

6 4 sarf etmek büyük baþarýlarýn en baþ þartýdýr. Bütün icatlar, bütün büyük eserler, romanlar, kompozisyonlar (besteler) böyle tahayyüllerden doðmuþtur. Hattâ daha ileri giderek tahayyülsüz bir baþarý mümkün olamaz diyebiliriz. Ama bu yapýcý, canlandýrýcý tahayyülle, tembellik ve uyuþukluk içinde býrakýcý tahayyülü birbirinden ayýrmak lâzýmdýr. Bunun için gerçekleþmesi yakýn veya uzak imkânlarýmýz içinde SEVGÝ DÜNYASI olmayan þeylerle zihnimizi pek meþgul etmemek lâzýmdýr. Yalnýz bu imkânlarýmýzý doðru tayin etmek de ayrý bir problemdir. Erdem - Hayallere çok kýymet verdiðinizi görüyorum. Halbuki genellikle hayalle geçirilmiþ zamaný kaybedilmiþ zaman sayarýz. Bir iþ yaparken hayale dalana "dalga geçiyor" deriz. Bu, bu hayallerin hepsinin o þahsa tesir mi ettiðini göstermektedir? Özden - Her çeþit hayalin insan bedeni ve ruhu üzerinde olumlu veya olumsuz bir tesiri vardýr. Fakat herhangi bir hayalin etkisinin güçlü ve sürekli olabilmesi için onun bir baþýnýn, bir sonunun ve detaylý iþlenmiþ bir konusunun bulunmasý gerekir. Bir fikirden diðerine, bir konudan ötekine çaðrýþým zincirleri ile geçerek yapýlan bir tahayyül eksiklidir.

7 SEVGÝ DÜNYASI Aslýnda bu tarz tahayyüllerin etkileri de derin ve sürekli olmayacaktýr. Sonra baþlanýlmýþ bir iþin arasýnda o iþle alâkasý olmayan düþünce ve tahayyüllere dalmak, hem yapýlan iþin kötü olmasýna veya aksamasýna, hem de zaman kaybýna sebep olur. Yani bir saatte yapýlacak bir iþ, iki veya üç saatte yapýlmaya baþlar. Ýþte bu çeþit amaçsýz, baþýboþ hayaller zararlýdýr. Zihni, tek bir konu üzerine odaklayýp, onu bütün incelikleri (detaylarý) ile düþünmek büyük ve zor bir eylemdir. Fakat çok faydalýdýr. Erdem - Bu baþýboþ hayallerin içinde iyi ve tatlý konular bulunsa yine de zararlý mýdýr? Sonra neden tek bir konu üzerinde zihni odaklayýp, onun üzerinde hayaller kurmak zordur? Özden - Baþýboþ hayallerin iyilerinin sadece süreksiz oluþlarýndan dolayý etkilerinin geçici olmasý gibi bir zararlarý vardýr. Yani ayný zaman içinde daha iyi bir netice almak mümkün iken hiç durmaksýzýn konu deðiþtirme yüzünden bir zaman kaybýna uðranýlmaktadýr. Ama zihni belli bir idrak içinde ve belli bir amaç doðrultusunda devamlý kullanmak zordur. Zorluðu, devamlý bir gayret gerektirmesinden dolayýdýr. Çünkü zihnin spontan imajinasyonlar içinde akýp gitmesi onun doðasý gereðidir. Kendi haline kalan veya býrakýlan zihin bir hayalden diðerine atlar durur. Burada adeta akýntýnýn peþinden koþar gibi veya rüzgâr hangi tarafa eserse o tarafa gider gibi kýsmi bir baþýboþluk vardýr. Bu baþýboþluk kýsmidir, çünkü bütün bu gidiþler de yine insanýn kendi hür iradesiyle olmaktadýr. Fakat her türlü çaðrýþýmlarýn, iç ve dýþ etkilerin çekiþ ve itiþlerine karþý koyup zihni devamlý bir konu üzerine çekmek, hiç þüphesiz devamlý bir irade faaliyetini zorunlu kýlar. Belli bir amaca yöneltilmiþ, bilinçli bir irade faaliyeti elbette daha zordur. Ýþte "bunun üzerinde kafa patlatmak lâzým" dediðimiz zihni faaliyetler veya tahayyüller bu cinstendir. Erdem - Baþýboþ denilen bu tahayyüller 5 zihnin normal halinin faaliyeti olduðuna göre, bunlar ruhun doðal faaliyeti demektir ve en faydalý olanýn da bu olmasý gerekmez mi? Özden - Zihin faaliyeti elbette ruhumuza ait bir faaliyettir. Beyin onun sadece bir maþasý veya vasýtasýdýr. Tahayyül faaliyeti ruhun en büyük faaliyetidir. Ruh tecrübe ve düþünce faaliyeti ile, bu yöndeki kudretini geniþletir. Kudretinin geliþmesiyle tahayyüllerini bilinçli olarak çekip çevirmeye alýþýr. Biliyoruz ki küçük çocuklar bir noktaya devamlý bakamaz, bir konu üzerinde devamlý duramazlar. Bunun sebebi ruhun vasýtasý olan beynin henüz tam geliþmemiþ olmasýdýr. Geliþmemiþ olan serbest ruhlarda da durum aynýdýr. Hür iradesini bilinçli ve idrakli olarak kullanabilmek, ruhun tekâmülle kazanacaðý bir kudrettir.

8 Bir Kitap Bir Ömür Böyle Geçti Prof. Dr.. Süleyman Ateþ in Anýlarý Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

9 SEVGÝ DÜNYASI Dr. Süleyman ATEÞ'in anýlarýný anlattýðý iki ciltlik yeni çýkmýþ bu kitabýn ilk önce Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji Profesörü kardeþim Abidin Kayserilioðlu'ndan duymuþtum. Nasýl bulduðunu sorduðumda, henüz baþlarýnda olduðunu ancak Hoca'nýn eðitim hayatýndaki yokluklarý, parasýzlýklarý ve tarife sýðmaz sýkýntýlarýný anlattýðý satýrlarý okurken içinin parçalandýðýný ifade etmiþti. Ekim Ayý'nýn son günü Beylikdüzü'ndeki Tüyap Kitap Fuarý'na giderken listemin baþýndaki kitap buydu. Fuarda Hoca'nýn yayýnevi yoktu. Ama kýlavuzda pek çok dini yayýn firmasýnýn isimleri zaten vardý. Diyanet iþleri baþkanlarýndan, Kuran'ý Kerim Türkçe Meali, 12 ciltlik Kuran Tefsiri ve 30 ciltlik Kuran Ansiklopedisi baþta olmak üzere, makaleleriyle birlikte 100 esere imza atmýþ, Ýlâhiyat Fakültelerinde binlerce öðrenci yetiþtirmiþ, 5 yýldan beri Vatan Gazetesi'ndeki köþesinde her gün dinsel sorularý cevaplayan bu ünlü Hocamýzýn yeni çýkmýþ bu otobiyografisini her halde en görünür yerlerde sergilerler diye düþünmüþtüm. Öyle ya, þimdiye kadar hangi din bilgininin yaþamýný kendi aðzýndan dinlemiþtik ki?! Üstelik sayýn Ateþ'in fikir hayatý dümdüz geçmemiþti. Ýslâm Dinindeki atalarýmýzdan gelen ve þimdi düþünülmeksizin körükörüne kabul edilen çok önemli yanlýþlarýn altýný bir bir çizmiþ; epeyce düþman ve bir o kadar da yandaþ kazanmýþtý. Yani ilgi çekmeye ve çok satanlar listesine girmeye aday bir kitaptý bu!.. Biliyoruz doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ama buralarý köy deðil ki!.. Ýnsanlarý aydýnlatmak için kitaplar basan yayýnevleri!.. Hepsini dolaþtým; yok, yok, yok!.. Sadece yok deðil, haberdar bile gözükmüyorlar. Anladým ki Hocayý yok sayma gayretkeþliði içindeler... Ýçim isyanla dolmuþtu. Son girdiðim dini yayýnevindeki 30 yaþlarýndaki, aydýnlýk yüzlü görevliye içimi dökmek ihtiyacýndan olacak doðrudan sorumu yönelttim: "Hocayla ne alýp veremedikleri var bunlarýn da hiçbiri kitaplarýný satmýyor?!" Ýki cümleyle tam 12'den meseleyi özetleyivermiþti: "Hocanýn bilgisiyle baþ edemiyorlar. Çareyi görmezliðe gelmekte buluyorlar!!!.." Tebrik ve teþekkür ederek, bu saðduyulu, aydýnlýk arkadaþla vedalaþtým. Sanki siz görmezliðe gelince, herkesin de gözü kör olacak. Suadiye'de ilk girdiðim kitapçýda 600'er sayfalýk iki cildi bulup hemen okumaya koyuldum. Ben Hocamýzý ve kitaplarýný yakýndan izleyen ve onlardan çok þey öðrendiðimden kendisine þükran borçlu biri olarak bu 1200 sayfayý aþan otobiyografiyi günler boyunca okurken büyük keyif aldým. Ayrýca 13 yýl önce Kadýköy Göztepe'deki 7

10 8 evinde kendisiyle üç saat süren bir söyleþi yapmýþ, yakýndan tanýmýþ; nezaketi, inceliði ve alçakgönüllülüðü ile daha çok sevmiþtim. Dolayýsýyla benim bu anýlardan keyif almam doðaldý. Ama herkeste böyle olacak mýydý acaba?! Sayýn Ateþ, yaþantýsý boyunca, baþýndan geçenleri gün gün, hattâ bazen saat saat not ettiðinden ve bunlarýn pek çoðunu kitabýnda anlattýðýndan kendisini ve çevresini tüm yönleriyle tanýyýp anlama imkânýný buluyorduk. Bu anýlardan bir deðil, birçok film senaryosu bile çýkarýlabilir gerçekten. Ailesini, akrabalarýný, eðitim gördüðü okullarý, karne notlarýný, çalýþtýðý üniversiteleri, konferanslarýný, seyahatlerini, hakkýnda çýkan yazýlarý, TV konuþmalarýný, mahkemelerini, dostlarýný, düþmanlarýný isim isim, gün gün sanki onunla birlikte yaþýyorduk. Hocamýzýn düþünce hayatýna ve Kuran yorumlarýna böyle bire bir katýlmak isteyenler için çok büyük bir nimet doðrusu. Ama onu yakýndan tanýmayanlar; ikinci cildi geliþigüzel açarak aktardýðým þu satýrlardan sýkýlmazlar mý acaba: SEVGÝ DÜNYASI " 11 Eylül 1999 günü sabahleyin saat 6:00 da Ýzmir'e gitmek üzere Üsküdar'daki evimden ayrýldým. Muharrem beni araba ile havaalanýna getirdi. Saat 8.10'da havalanan uçak 9.15'de Ýzmir Adnan Menderes Havaalaný'na indi. Çýkýþ kapýsýnda beklemekte olan Dr. Abdullah Manaz, beni alýp Ýzmir Fuar alaný içinde bulunan TRT Ýzmir binasýna getirdi." (s: 427) Dediðim gibi, film senaristleri için çok zengin bir malzeme ama bazý okuyucular için yük oluþturacaðýný sanýyorum. BEN ÝSTEDÝM BÝR GÖZ... Kitabý bitirmek üzereyken sayýn Ateþ'in 1975 yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisinde yayýmladýðý: "Kuran'ý Kerim'e Göre Evrim Teorisi" baþlýklý çok fýrtýnalar koparan makalesinin aslýný almak için kendi yayýnevine gittim. Üsküdar Baðlarbaþý'ndaki "Yeni Ufuklar Yayýnevi'nde" oðlu Muharrem Ateþ Bey bu makaleyi bulamadý. Ben ilgilendiðim diðer kitaplarý aldýktan sonra Ahmet Kayserilioðlu, Prof.Dr. Süleyman Ateþ le yaptýðý söyleþide. Sevgi Dünyasý, sayý: 314 Þubat 1995

11 SEVGÝ DÜNYASI oðluyla "Hocamýz bu detaylarý bir kenara býrakarak, düþünce hayatýný, tartýþmalarýný ve yüzyýllar boyu dine karýþtýrýlmýþ garip hikâyelerden, masallardan, hurafelerden dini arýndýrma gayretlerini esas alan daha öz bir aný kitabý daha yayýnlamaz mý acaba" diye fikrimi paylaþmýþtým. Ummadýðým bir teklifi oldu: "Bunu öneren baþka dostlarýmýz da oldu ama, en iyisi siz bunu babamla paylaþsanýz" dedi ve hemen telefona sarýlarak üst kattaki babasýndan randevu aldý. Sevinçle yukarý çýktým. Ayný incelik ve nezaketle beni karþýladý ve hemen o makaleyi bilgisayarýndan bana postaladý. Ýleriki sayýlarýmýzda hem o makaleden hem de Darwin'in evrim teorisi üzerinde kendi vardýðým sonuçlardan uzunca bahsedeceðim. Hocamýza kitabý ve dinsel aydýnlanma, hurafelerle mücadele konusundaki bitmez tükenmez gayretlerinden dolayý tekrar tekrar teþekkür ettim. Daha öz bir kitap hazýrlanmasý teklifime de olumlu yaklaþtýðýný gördüm. Alçakgönüllülüðünü þuradan anlayýnýz ki biz onun öðrencileri düzeyinde iken montumu tutmaya kalkýþtý. Elinden zor aldým. SÜLEYMAN ATEÞ'ÝN KISA ÖZGEÇMÝÞÝ Doðumu 1933 Elazýð merkez köylerinden biri. 5 yaþýndan beri sýrf dinsel eðitim alarak 8 yaþýnda hafýz oldu ve 20 yaþýna kadar deðiþik hocalardan sadece din eðitimi alarak geçen yýllar. Bu arada Arapça'yý da öðrendi ama hiç okul hayatý yok. Üstelik evli de. Nihayet yaþýný küçülterek dýþarýdan ilkokul diplomasý alýp, 1953'de 20 yaþýndayken Elazýð Ýmam Hatip okuluna kaydoluyor ve her sýnýfý iftihar listesinin en tepesinde geçe geçe 7 9 yýllýk okulu birincilikle bitiriyor. Ýlâhiyat Fakültesi'ne girebilmek için dýþarýdan lise diplomasý da alýp 1964'de yine birincilikle Ýlâhiyat Fakültesi'nden mezun oluyor. Bunlarý sýralayývermek çok kolay ama, kitabýnda adým adým o bin bir yokluk ve eziyetlerle dolu yaþantýsýný izlerken, kardeþim gibi, benim de yüreðim kaç defa acýlarla burkuldu bilemezsiniz. Ýþte Ýmam Hatip Okulu yýllarýndan küçük bir aný: "... Eve taþýndýk. Ýþte biz, hayatýmýzýn en büyük çilesini bu evde doldurduk. Soba borularýmýz eskiydi. Baca iyi çekmez, tüterdi. Odunlarý da babam köyden haftadan haftaya söðütleri kesip getirirdi. Yaþ odunlar yanmýyor, evi duman kaplýyordu. Sobayý yakýnca evin içi duman dolar, kapýyý pencereyi açsak soðuk. Açmasak dumandan boðulacaðýz. Eve gelenler "Tilki mi çýkarýyorsunuz" diyorlardý. Zaten yaþ odun yansa da doðru dürüst ýsýtmazdý. Mutfak denen iki adýmlýk çardak da baþka bir Allah'ýn belâsý idi. Bir yaðýþ oldu mu tavandan sular damlar, mutfakta geçilecek yer kalmazdý. Oturduðumuz yöre de çok çamurlu idi. Evin içi her gün ayakkabýlarla gelen çamurlarla dolardý. "(I/114) Ne var ki yolda olana yol dayanmaz. Teslimiyet, azim, çalýþma ve zekâsýyla her güçlüðün üstesinden gelip asistanlýk, doçentlik derken yýllarý arasý bir buçuk yýl süren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna bile yükseliyor. Kimsenin suyuna gitmeyip doðru bildiðinden þaþmamasý; Bakanlardan gelen torpil kartlarýný herkesin önünde yýrtýp çöpe atmasý, en kýsa zamanda onu istenmeyen adam durumuna sokuyor. Ýktidar deðiþir deðiþmez de hiç sorup soruþturmadan suçlamalarda bulunup onu görevden alýyorlar. Kendi tasarrufunda olmayan

12 10 deprem yardým harcamalarý için mahkemelerde süründürüyorlar. Yargýda aklanmasýna aklanýyor ama çektiklerini bir de ona sorun. 1979'da profesörlüðe yükselip kýsa bir Almanya serüveninden sonra iki ayrý etapta Suudi Arabistan'da 7 yýl tefsir bilimi profesörlüðü yapýyor. Arada bir yýl Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi'nde ve Suudi Arabistan dönüþü Cezayir'de öðretim görevlisi olarak hizmet veriyor. Bu esnada da çeþitli kesimlerden hasýmlar boþ durmuyorlar. Arapça'dan çevirdiði "Hac Rehberi'ne" kendisinden habersiz kýþkýrtýcý önsöz yazýp hacýlara daðýtanlar, bu önsözdeki yasa dýþý ifadelerden dolayý Hoca'yý yine mahkemelerde süründürüyorlar. Uzun uðraþlar sonunda suçsuzluðu kanýtlanýp beraat ediyor. Nihayet Temmuz 1988'de kesin dönüþ yaparak yurduna ve ailesine kavuþuyor. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi'nde 7 yýl süren Tefsir ve Hadis Bölüm Baþkanlýðý ve Ýstanbul Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi'ndeki kýsa süren öðretim görevlerinden sonra erkenden emekliliðini isteyip, kendini tamamen kitaplarýna, yazýlarýna, konferanslarýna veriyor. Zaten en son okuduðumuz þu iki ciltlik anýlarý da bu dönemin mahsulü. HOCAYI NÝYE DIÞMALAMAYA ÇALIÞIYORLAR Aslýnda bilgisinden ve Ýlâhi Kitap'a olan sevgisinden, hayranlýðýndan kimsenin þüphesi yok. Ama gel gelelim geçmiþ yüzyýllarýn otorite kabul edilen Ýslâm bilginlerinin düþünce ve yorumlarýný, Kuran'ý Kerim'in öðretilerine göre yeni baþtan ele alýp, çaðdaþ bilgilerin ve aklýn ýþýðýnda irdelemeye yeltenmesi ve bazýlarýný gerekçelerini de açýkça ortaya SEVGÝ DÜNYASI koyup kabul etmemesi, Sayýn Ateþ'in en büyük kabahati sayýlýyor... Hattâ aleyhinde, din adamlarýnca "Süleyman Ateþ, Ateþle Oynuyor" diye kitaplar bile yayýmlanýyor... Halbuki böyle yapmayýp suya sabuna dokunmadan yaþayýp gitse, bilgisi ve zekâsýyla bugün kimbilir, bu yükselen dalgada ne makamlarda görürdük onu. Milletvekili, hattâ Bakanlýk koltuklarý Hocamýz için bir an meselesi olur, adý hepimizin dillerinde dolaþýrdý. O zaman, þimdi Amerika'nýn doðusundan batýsýna; batýsýndan doðusuna gece gündüz demeden týr kamyonlarýnda direksiyon sallayan büyük oðlu; þoförlük ne kelime, týr filolarýnýn sahibi olurdu. Ortanca oðlu da holding'in baþýnda yayýnevlerini, ya da konfeksiyon fabrikalarýný yönetirdi. Bu kolay yolu seçerek, paraya para demeyen, el üstünde taþýnan nice cemaat liderlerini her gün görüp duymuyor muyuz? Gerçi 800 yaþýndaki Mevlâna'mýz bizlere bu tutucularýn tamamen tersine bir yol öðütlüyordu: Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoþ Dünle beraber gitti cancaðýzým Ne kadar söz varsa düne ait Þimdi yeni þeyler söylemek lâzým Ama yenilikler getirdiði için onun da baþý az belâya girmemiþ, en içten duygularla sevdiði, gönül dostu, can kardeþi Þems'i, en yakýnlarý öldürüp elinden almakta duraksamamýþlardý.

13 SEVGÝ DÜNYASI Ýþte bu güncel cemaat kervanlarýna katýlmayýp; "Þimdi yeni þeyler söylemek lâzým" diye yola koyulmasýydý hocamýzýn baþýný dertten derde sokan, ama eþyanýn tabiatý da bu deðil miydi gerçekte!.. Þair ne demiþ: "Zafer biraz da hasâr ister!.." Dini, masallardan, hurafelerden arýndýrýp, akýl sahiplerinin gönüllerini ilâhi öðütlere ýsýndýrma çabasý içindeki Sayýn Ateþ'i, ateþ çemberine sokan konularý belli baþlý dört baþlýkta toplayabiliriz: 1- Evrim Teorisinin Kuran'a aykýrý olmadýðýný, Darwin'den çok daha önce Ýslâm Bilginlerinin evrimden bahsettiklerini açýkça ortaya koymasý. 2- En baþta Bakara Suresinin 62. âyeti ve diðer benzer âyetlerin ýþýðýnda, cennet kapýsýnýn sadece Müslümanlara deðil, iyi iþler, hizmetler yapan diðer inanç sahiplerine de açýk olduðunu söylemesi Buhari ve Müslim dahil 6 saygý duyulan kitaptaki (Kütüb-i Sitte) hadislerin de yanlýþ olabileceðini kitaplarýnda, konuþmalarýnda dile getirmesi. 4- Reenkarnasyon (olgunlaþabilmek için insanlarýn tekrar tekrar dünyaya gelmesi) inancýnýn Kuran'ý Kerim'e aykýrý olmadýðýný tefsirinde ortaya koymasý; hattâ bazý âyetleri bu þekilde yorumlamasý. Þimdi sizlerle Araplara Arapça öðretecek kadar Kuran diline vakýf olan Hocamýzýn bu büyük günahlarýndan(!) dolayý dini gruplarca nasýl dýþlandýðýnýn bazý örneklerini kitabýndan kýsa alýntýlar yaparak paylaþacaðým. Sonra da geçmiþte yaptýðým söyleþide, "reenkarnasyon" üzerindeki uzun sohbetimizi sizlere yeniden aktaracaðým. Söyleþi teklifimi götürürken, yazýlarýmý kendisine okumadan dergiye vermeyeceðimi hocamýza söylemiþ ve aynen uygulamýþtým. Gelecek sayýlarýmýzda Hocamýzýn diðer anýlarýný ve ilk üç maddedeki sakýncalý(!) düþünce ve yorumlarýný kitaplarýndan aktarýr ve üzerinde tartýþýrken; yeri geldikçe geçmiþteki söyleþimizden de alýntýlar yapacaðým. Hepsi de kendi kontrolünden geçip matbaaya verildiðinden güvenle okuyabilirsiniz. BAZI DIÞLAMA ÖRNEKLERÝ 11 * Cumartesi günü 3.30'da Dortmund (Almanya) Ýslâm Kültür Merkezi'nde konferans vereceðim; günler önce duyurulmuþ olmasýna raðmen ne hazindir ki -biz doðru dini öðretmek için dilimizle, kalemimizle- didinip dururken, çaðýn gerisinde kalmýþ, hiçbir çalýþmasý olmayan, kendisini tazelemeyen, Kuran düþüncesinden habersiz, tekrarcý, taklitçi bazý sözde din adamlarý, ikindi namazýndan sonra yapýlacak konferansý sabote etmek için konferans saatine mevlit koymuþlar... Bir gün sonra (organizatörler) yukarýda sözü edilen benzeri zihniyetin sabotajýyla karþýlaþmýþlar; kendilerine salon verilmesi vaat edilmiþ iken sonra bir bahane ile bundan vazgeçmiþler. (...) Bizimle mücadele eden, sesimizin duyulmasýna perde olan bu Kuran'dan habersiz din adamlarý(!) gerçekte bize deðil, Kuran'a karþý çýkýyorlar. Allah'a andolsun ki böyledir! Çünkü biz yorumsuz, katmasýz ve atmasýz olarak yalýn Kuran'ý anlatmaya çalýþýyoruz. Onlar, doðrudan Kuran'dan verdiðimiz evrensel düþünceleri; çevreden doldurma geleneksel inanç kýrýntýlarýna aykýrý bulduklarý için bize karþý çýkýyorlar. Ama gerçekte Kuran'a karþý çýktýklarýnýn farkýnda deðiller. (II/ )

14 12 * Konferansým 24 Ocak 1999 Pazar günü saat 13.30'da Dortmund Türk Kültür Merkezi'nde olacaktý... Galiba müdür: "Süleyman Ateþ geliyor. Kültür Merkezi'nde bir konferans verecek" diyor. Bunu duyan Din Ataþesi: "Yahu onu niçin çaðýrýyorsunuz? Bu adam Yaþar Nuri Öztürk'ten daha tehlikelidir! Bunlarý camilere sokmayýn" diyor ve bizim konuþmamýza müsaade etmemeleri yolunda münasebetsiz sözler söylüyor... Din hizmeti vermek için Türk Hükümeti'nin atamasýyla Almanya'ya gelmiþ olan bazý din görevlilerinin yaptýklarý iþe bakýn. Allah bu adamlara insaf ve izân versin. Sanki gönül gözleri perdelenmiþ. Kuran düþüncesinin yayýlmasýna engel oluyorlar. Allah yolundan insanlarý bâtýl düþüncelere çeviriyor ve bu yaptýklarýný da din için yaptýklarýný sanýyorlar. Bir takým tekerlemelere takýlýp kalmýþ, okumayan, kendilerini yenilemeyen, bin yýl önceki düþüncelerde bocalayýp, Allah yoluna engel olan bu insanlar, tam Kuran'ýn dediði gibi: "Dünya hayatýnda bütün çabalarý boþa gitmiþ olan ve kendileri de iyi iþ yaptýklarýný sanan kimselerdir." (Kehf 104) (II/ ) * (...) Bu yarým yamalak din adamlarýnýn tutumu, Hz. Muhammed dönemindeki çýkarlarý, liderlikleri; geleneksel din mevkilerine baðlý olan din liderlerinin tutumuna uymaktadýr. Gerçekler ne kadar kanýtlarla anlatýlsa, geleneklerle þartlanmýþ olan bu insanlar gerçeði kabul etmezler; saldýrýlarýný ve iftiralarýný sürdürür, insanlarýn hakký duymasýna da engel olurlar. Yaptýklarý telkinlerle halk nezdinde hakkýmýzda kuþku uyandýran bu insanlar, kendileri okumadýklarý gibi, halkýn da kitaplarýmýzý okumasýna, konferanslarýmýzý dinlemesine engel oluyorlar. - Süleyman Ateþ mi? Býrak onu! Sapýðýn tekidir. - Sen onu dinledin mi? Hiçbir kitabýný okudun mu? - Hayýr. - O halde nereden biliyorsun sapýk olduðunu?!.. - Öyle söylüyorlar!.. (II/392) REENKARNASYON SEVGÝ DÜNYASI Diyanet Ýþleri Eski Baþkanlarýndan ve halen 19 Mayýs Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Temel Ýslâm Bilimleri Baþkanlýðý görevini sürdüren Prof. Dr. Süleyman Ateþ'le geçen yaz (1994) üç saat süren uzun bir sohbetimiz oldu. Dergimizin okuyucularý Sayýn Ateþ'in 12 ciltlik "Yüce Kuran'ýn Çaðdaþ Tefsiri'nde" reenkarnasyona olumlu yaklaþan ifadelerini yaptýðým aktarmalardan hatýrlayacaklardýr. Yaþadýðýmýz dönemde bu denli yetkili bir Ýslâm Bilgini'nin reenkarnasyon olgusuna "Kuran'a aykýrý deðildir, hattâ mümkündür" hükmüyle yaklaþmasý ilk karþýlaþýlan bir olay idi. Gerçi Sayýn Profesör "Kesinkes böyledir" sonucuna vardýðýný ileri sürüyor deðildi; açýk kapý býrakýyordu. Ama en azýndan Kuran'da reenkarnasyonu dýþlayan bir âyetin bulunmadýðýný, bilâkis "Tekrar Doðuþ" diye

15 SEVGÝ DÜNYASI yorumlanabilecek pek çok âyetin mevcudiyetini dile getirmesi; Türkiye'mizde geliþmekte olan özgür düþünce ortamýnýn soframýza sunduðu tatlý meyvelerden biri oluyordu. Nitekim hemen peþinden gelen Ýstanbul Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Yaþar Nuri Öztürk, hiçbir açýk kapý býrakmayan kesin ifadelerle Kuran'da reenkarnasyonun varlýðýný ortaya koymakta gecikmemiþti. Sayýn Öztürk'ün "Kuran'daki Ýslâm" kitabýndan yaptýðým alýntýlarla, reenkarnasyon konusundaki yorumlarýný hatýrlayacaksýnýz, geçen sayýlarýmýzda sizlerle paylaþmýþtým. Geçtiðimiz günlerde Kuran tefsirinin bir gazetenin armaðaný olarak verileceði haberi, yurdumuzdaki olumlu kýpýrdanýþlarýn yeni bir halkasýný oluþturdu. Prof. Dr. Süleyman Ateþ'in 12 ciltlik "Çaðdaþ Tefsiri'nin biraz kýsaltýlarak da olsa, tüm Milliyet okurlarýnýn kitaplýklarýný süsleyecek olmasý ne hayýrlý bir geliþme aslýnda!.. Yýllardýr Türk aydýnýna, "Hiç olmazsa bir Kuran çevirisi okusanýz, Ýslâm kültüründen ve onun nimetlerinden bu denli uzak kalmasanýz" diye rica edip duruyorduk. Türkiye'miz "okumadan inanan" ve "okumadan reddedenlerin" bir kör döðüþüne sürekli sahne olduðundan, bu ýsrarlý ricalarýmýzý býkýp usanmadan tekrarlýyorduk. Þimdi mazeret de kalmadý, hizmet ayaða geldi. En azýndan eve modern bir Kuran Yorumu ulaþmak üzere. Öyleyse haydi okumaya; kuþkusuz ki düþünerek, eleþtirerek, irdeleyerek okumaya!.. Böylece gün gelecek, "körlerin fili tartýþmasý" bitecek, "görenlerin fili tartýþmasý" baþlayacak ve doðrularý bulmakta gecikmeyeceðiz... Prof. Dr. Süleyman Ateþ'le yaptýðýmýz sohbetin üç saat sürdüðünü söylemiþtim. 13 Aslýnda teybimden kelime kelime size aktarmayý çok isterdim ama, bu bir derginin çapýný çok aþar.özetleyerek sunmaktan baþka çarem yok. AK- Sizin reenkarnasyon olgusuna müspet yaklaþtýðýnýzý, bunu Kuran'a aykýrý görmediðinizi, yayýnladýðýnýz tefsirinizden biliyoruz. Kuran'da reenkarnasyon reddedilmediði halde, Ýslâm bilginlerinin büyük çoðunluðunun bunu kabul etmemesini neye baðlýyorsunuz? Hind'den gelen "tenasüh" öðretisi ile "reenkarnasyonu" karýþtýrmalarýndan mý acaba? SA- Birçok sebebi var. Hind inanýþý olan "tenasüh'te" kötülükler yapmýþ insan ruhlarýnýn bir ceza olarak sonraki hayatlarýnda hayvan bedenlerinde dünyaya gönderildikleri ileri sürülür. Böylece hayvan bedenlerinde belki milyonlarca sene azap çekecek, sonra yeniden insan olmaya hak kazanacak "Devir" diye adlandýrýlan bu karamsar düþünce, Ýslâm aleminde en önce psikolojik yönden kabul görmemiþ ve haklý olarak reddedilmiþtir. Ayrýca Kuran'daki kýyamet ve sonrasýndaki dirilme (ba's) kavramlarýyla da baðdaþmadýðý için tenasüh inancýna kesinlikle karþý durulmuþtur. Ama bugün modern reenkarnasyon düþüncesinin tenasühten çok ayrý bir þey olduðunu biliyoruz. Ýnsan ruhlarýnýn olgunlaþmak için dünyaya baþka baþka bedenlerde defalarca geldiði ve her geliþinde yine insan olarak yaþadýðý, hayvanlýða geri dönmediði, bilâkis gittikçe yüceldiði söylenir modern reenkarnasyonda. Gerçekten de dünyaya bir geliþle olgunlaþmanýn kolay olmadýðý, görülen bir hakikattir. Olgunlaþmak için dünyaya geliþler ile, tenasühteki ceza olarak hayvan þeklinde dünyaya geliþ arasýnda hiçbir aynýlýk yoktur. Tekrar

16 14 SEVGÝ DÜNYASI geliþin Ýslâm âleminde kabul görmemesinin bir diðer sebebi de, pekçoklarýnýn kýyametten sonraki dirilme olayýný sadece ruhani bir hayat olarak düþünmeleri ve bedensel bir diriliþin olmayacaðýna inanmalarýdýr. Ne var ki, ister bedenli, ister bedensiz kabul edilsin kýyametten sonraki diriliþ ile, modern reenkarnasyonun öne sürdüðü dünyada deðiþik bedenlerde yaþamayý da bir tutmamak lâzým. Yani hem kýyametten sonraki hayatýmýz hem de dünyadaki reenkarnasyon mevcut ola-

17 SEVGÝ DÜNYASI 15 bilir ve bu ikisi birbiriyle çeliþmez. Yalnýz dikkat edin, ben illâ reenkarnasyon vardýr demiyorum, mümkündür diyorum. Kuran'da bu þekilde reenkarnasyonu destekleyen âyetler var. Ve ben tefsirimde bunlarýn hepsinden de bahsetmiþ deðilim. Meselâ abese suresindeki þu âyetlere bakýnýz: * Kahrolasý insan, ne kadar da nankördür. (Allah) onu hangi þeyden yarattý? Nutfe (sperm'den). Onu yarattý, ona biçim verdi. Sonra ona yolu kolaylaþtýrdý. Sonra onu öldürdü, kabre koydu. Sonra dilediði zaman onu yeniden diriltti. (80/17-22) Dikkat ederseniz "diriltir" "diriltecek" denmiyor da geçmiþ zaman kullanýlarak "DÝRÝLTTÝ" deniyor. Yani olmuþ bitmiþ bir veya birkaç yeniden doðuþ anlatýlmak isteniyor. Buna benzer baþka âyetler de var. Meselâ Hadîd suresinin þu âyetine bakalým: * O gün münâfýk erkekler ve münâfýk kadýnlar (süratle cennete gitmekte olan) müminlere derler ki: (Ne olur) bize bakýn da sizin nurunuzdan alalým. Onlara: "Arkanýza dönün de nur arayýn!" denildi. (57/13) Bu âyette "Arkanýza dönün de nur arayýn" cevabýyla belki de "Dünyaya geri dönün ve orada inanýp hayýrlý iþler yaparak sizler de bizler gibi nurlanýp buraya gelin" denmiþ olabilir. Reenkarnasyonu kabul ettiðimiz takdirde, elbette ölen kiþilerin ruhlarýnýn, dünyaya tekrar gelmeden evvel, öte âlemde bu dünya hayatlarýnýn muhasebesini yaptýklarýný, eðer suçlarý varsa bunun azabýný çekip belki sene sonra dünyaya döndüklerini düþünmemiz doðru olur. Bütün bunlarda Kuran'a aykýrý bir nokta görmememe raðmen ben reenkarnasyona tam kanî olmuþ deðilim doðrusu. Çünkü tarih boyunca Ýslâm Bilginleri (Cumhur) kabul etmiyor bunu. Onlara göre insanlar kýyametten sonra ancak âhiret hayatýnda birdenbire dirilecekler, dünyada deðil. AK- Ama sizin de ifade ettiðiniz gibi, reenkarnasyon ile kýyametin ve âhirette dirilmenin birbiriyle çeliþkisi yok ki!.. Biz kýyamete kadar olan dönem içindeki - Kuran'ýn anlatýmýyla buna "Berzah dönemi" diyebiliriz- insan ruhlarýnýn deðiþik dünya hayatlarýndan bahsediyoruz sadece. Bu "Berzah Dönemi" de sonsuza kadar devam edecek deðildir. Kýyametin kopmasý ile bitecektir ve sonrasýnda da Kuran'ýn bahsettiði mahþer, sorgu, ödül ve ceza hayatý baþlayacaktýr. Yani reenkarnasyon inancýnda, kýyamet ve âhirette dirilme kabul edilir. Bunlarýn her ikisi de, reenkarnasyon da, kýyamet sonrasý Âhiret hayatý da vardýr ve bunlar birbirini izleyen ayrý dönemlerin büyük gerçekleridir. Aralarýnda bir çeliþki yoktur. Ayrýca kelimeler arasýnda kaybolmadan olayý kuþbakýþý görmeye çalýþýrsak, ilâhî adalet ve maksadýn gerçekleþmesi açýsýndan da, reenkarnasyon gerçeðinin büyük önemi vardýr. Küçük yaþta ölen çocuklar, tüm hayatýný akýl hastanesinde geçirenler, kültür birikimi olmayan yerlerde ömür tüketenler nasýl olgunlaþacaklar bu kýsýr hayatlarýyla?! Yüce Yaratan'ýn Rab'lik, terbiyecilik, eðiticilik sýfatýyla bunu nasýl baðdaþtýrabiliriz? Bizler çocuklarýmýzý sýnýflarý geçire geçire; ilkokul, orta, lise, üniversite... okuldan okula geliþtire geliþtire yetiþtiriyoruz da, en büyük eðitici olan Yaratan'ýn bunu yapmasýný niçin doðal karþýlamýyoruz?! SA- Ben buna karþý deðilim, biliyorsunuz. Ama hâlâ tam tatmin olmuþ deðil-

18 16 im. Meselâ sadece insanlar deðil, hayvanlar da, bitkiler de var çevremizde. Peki onlar ne olacaklar, iþte bunlarý düþünüp tam cevaplandýramýyorum. Ahmet Bey, sen ne dersin bu konuda? AK- Hocam, siz benden daha iyi bilirsiniz, Kuran'da onlarýn "ayrý ümmetler" olduklarý söylenir. Örneðin hayvanlarý ele alalým. Henüz onlarýn bizler gibi muhakeme edici, yeni þeyler bulucu akýllarý yok ama, duyularýndan gelen sinyalleri algýlayan, hafýzalarýnda depolayan ve az da olsa öðrenmelerini saðlayan bir zekâlarý olduðu muhakkak. Tabii ki bizden geriler. Ama onlar arasýnda bile zekâ yönünden farklýlar var. Yani onlar da geliþiyor. Kýsa zamanlarda hýzla geliþerek bizler gibi akýl sahibi olacaklar ve bizim aramýza gelecekler demiyorum. Aramýzda kolay kapatýlamayacak büyük fark var. Ama "ayrý ümmetler" olarak onlarýn da çok ilerdeki zamanlarda ayrý dünyalarda akýl sahibi olacaklarýný ve bizler gibi olgunlaþma basamaklarýnda yükseleceklerini düþünmemiz zor olmaz. En büyük terbiyeci olan Rabbimiz önümüze bir sonsuz zaman ve çevremize de bir sonsuz evren koymuþ. Bitkiler ve hayvanlarýn gelecekteki hayatlarý için bu sonsuzluklar içinde nice geliþme imkânlarý mutlaka hazýrlanmýþtýr diye düþünüyorum. SEVGÝ DÜNYASI SA- Evet, Kuran'da cennette insanlarýn yanýsýra bitkilerin ve hayvanlarýn da varlýðýndan bahsedilir. Demek ki onlarýn da devam eden bir hayatlarý var. Kendi yollarýnda yürüyorlar. AK- Hocam, tekrar konumuza dönmek ve Kuran'da reenkarnasyona aykýrý diye yorumlanan bazý âyetler hakkýnda kendi düþüncelerimi söylemek istiyorum. Örneðin Kuran'da Müminun (23. sure) suresinde peygamberlere eziyet eden, baþlarýna belâ olan zalim kiþilerin ölümlerinden sonra dünyaya tekrar dönmek ve yararlý iþler yapmak talebinde bulunduklarý anlatýlýr. Yaratan'ýn bu kiþilere cevabý kesin bir "Hayýr'dýr!.." "Önlerinde tâ dirilecekleri (kýyamet) güne kadar bir BERZAH (engel, perde) vardýr" (100. âyet) denerek onlarýn defterlerinin kapatýldýðý ve reenkarnasyon imkânýnýn ellerinden alýndýðý ifade edilmektedir. Bu yasaðýn herkese deðil, sadece bir Resul'ün yanýnda veya Resul'ün mesajýný duyup anlayabilecekleri bir dönemde yaþadýklarý halde, ona yandaþ deðil, karþý durarak ellerine geçen büyük olgunlaþma fýrsatýný heder eden kiþilere ait olduðunu bazýlarý nedense düþünmek istemiyorlar ve Allah'ýn tekrar dünyaya gelmeyi herkese yasakladýðýný öne sürüyorlar. Bence âyet, genel deðil, özeldir; yani "tahsisî âyet'tir". Nitekim bunun bir benzeri olan Fâtýr (35. sure) Suresinin 37'nci âyetinde bu kiþilerin dünyaya geri dönme isteðine niçin "Hayýr!.." dendiðinin gerekçesi þöyle anlatýlmaktadýr: "Onlar orada: 'Rabbim bizi çýkar, (önce) yaptýðýmýzdan baþkasýný yapalým' diye feryat ederler. Öðüt alacak olanýn, öðüt alacaðý kadar bir süre yaþatmadýk mý sizi? Size bir uyarýcý da geldi. Öyle ise tadýn (azâbý), zalimlerin yardýmcýsý yoktur" Demek ki belli bir ömrü

19 SEVGÝ DÜNYASI yaþamýþ olduklarý ve uyarýcý bir peygamberin öðütlerinden yararlanma imkânýna kavuþtuklarý halde bunlarý boþa harcayanlar ve zalimlik edenlerin dünyaya dönüþ kapýsý kapatýlmaktadýr. Öyleyse bu durumda olmayanlarýn dünyada tekrar yaþamalarýný engelleyecek bir hüküm söz konusu deðildir. SA- Aslýnda onlar için bile, yani Firavun, Ebu Cehil gibi cehennemlik kiþiler için bile ebediyen orada kalacaklarýna dair bir kural yok Kuran'ý Kerim'de. Kýyametten sonraki cennet ebedidir ama, cehennem sürelidir ve bir sonu vardýr. Hattâ Muhiddin-i Arabi Füsus-ul Hikem'de cehennem halkýnýn bir süre sonra oradaki azaptan artýk etkilenmeyeceklerini ileri sürmektedir. AK- Yaratan'ýn sonsuz merhametinden de bu beklenir Hocam. Konuyu kapatmadan önce size reenkarnasyonu bilimsel olarak kanýtlayan bizzat görgü tanýðý olduðum bazý deneylerden bahsetmek istiyorum (Burada tanýk olduðum ekminezi deneylerini uzunca anlattým). Ayrýca harika çocuklar, fobiler, rüyalar ve geçmiþ hayatlarýný hatýrlayan, örneðin Adana-Antakya yöresindeki çocuklar da reenkarnasyonun bilimsel kanýtlarýdýr. SA- Evet ama niçin Adana-Antakya yöresinde de baþka yerlerde deðil? AK- Baþka yerlerde de oluyor ama, Adana-Antakya yöresinde yaþayan önemli sayýdaki bir topluluk reenkarnasyona 17 inandýklarý için bu tür çocuklarýn sözlerini ciddiye alýyorlar. Yani olayýn üstüne sünger çekmeyip, araþtýrmaya koyuluyorlar. Oralarda çok görülmesinin bir baþka sebebi daha var. Aslýnda geçmiþ hayatý hatýrlamamak temel bir kuraldýr. Ne var ki sýrf insanlara bir delil olsun, onlarý düþündürsün diye "Ýlâhi Düzen" bazý çocuklarý eski hatýralarýyla dünyaya gönderiyor. Öyleyse olayý ciddiye alacaklarýn arasýna bu çocuklarýn daha çok gönderilmesi gerekmez mi? Bence bu sebeplerden reenkarnasyon olaylarýna oralarda çok rastlanýyor. SA- Okuduðum kitaplarda ben de bu tür çok olayla karþýlaþtým. Bir Arap dergisinde okumuþtum: 1921 yýlýnda Hindistan'da geçen bir olay. Hastanede hemþire olarak çalýþan bir kýzýn kendisine hasta olarak gelen eski hayatýndaki kocasýný nasýl tanýdýðý anlatýlýyordu. Hattâ eski hayatýndaki köylerine götürüldüðünde geçmiþteki akrabalarýný, komþularýný bir bir nasýl teþhis ettiðinden de uzunca bahsediliyordu. Gelecek sayýda: Cennet kimsenin tekelinde deðildir.

20 18 SEVGÝ DÜNYASI Yanlýþlýklar Komedyasý Güngör Özyiðit, Psikolog Shakespeare dünyayý büyük bir tiyatro sahnesine benzetir. Ve yaþanan olaylarý düþünenler için komedi, hissedenler için trajedi olarak niteler.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

burak özdemýr le Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Tanrý nýn Doðum Günü yazarý söyleþi Nihal Gürsoy Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi?

burak özdemýr le Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Tanrý nýn Doðum Günü yazarý söyleþi Nihal Gürsoy Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi? 2007-04 NÝSAN SAYI: 460 FÝYAT: 3.5 YTL Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Güngör Özyiðit Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi? Tanrý nýn Doðum Günü yazarý burak özdemýr le söyleþi Nihal Gürsoy ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi?

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi? Organ Doku Birimi ve Bağış Organ Bağışı Başka Hayatlara Can Katmaktır Organ bağışı nedir? Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı