JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý"

Transkript

1 ARALIK 2007 Sayý: 468 Fiyat: 3.5 YTL Bir Ömür Böyle Geçti Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet

2 ÝÇÝNDEKÝLER Hayaller Gerçektir... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39 Sayý:468 Aralýk 2007 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nihal Gürsoy Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Özenç Kayserilioðlu Hale Ürkmezgil Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri: Kazým Erdemoðlu Faks: P.K: 471 Beyoðlu/Ýstanbul Bir Kitap: Bir Ömür Böyle Geçti... 6 Ahmet Kayserilioðlu Yanlýþlýklar Komedyasý Güngör Özyiðit Jale Gizer Gürsoy ile Sohbet Nihal Gürsoy Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? (Son Bir Kez) John Edwards/Arýn Ýnan Sarah nýn Kurallarý (Çocuklarýn geçmiþ yaþamlarý) Carol Bowman/Nelda Bayraktar Aynadaki Yüz ve Kendini Bilmek Özer Baysaling Yönetim Yeri: Oba Sok. Sýlla Ap. No: 7/1 Cihangir/Ýstanbul Baský: Ýnkýlap Kitabevi San. Tic. A.Þ. Çobançeþme Mah. Sanayi Cad. Altay Sok. No:8 Yenibosna/Ýstanbul Fiyatý: 3.5 YTL Yýllýk Abone: 40 YTL Yurt Dýþý: 50 YTL

3 SEVGÝ DÜNYASI 1 Sevgili Dostlar Gittikçe artýyor gibi görünen karanlýk, gerçek yolcularýný korkutmaz. Çünkü onlar ezelden istekli ve azimlidirler, çünkü onlar korku varken de yürürler ve o koyu bulutun bittiði yere varýrlar. Onlar yolcu olduklarýný, her yolun bir sonu olduðunu bilirler. Onun için güleryüzlü, onun için sabýrlýdýrlar, onun için yüreklerinin özünden mutlu yarýnlar çýkar. Aramýzda olmalarý, zamaný gelince bu dünyadan gidecek olmalarý onlar için fark etmez; çünkü aþýklarýn kaný her dem tazedir, hiç eskimez. Þimdi gün kimlerin günüyse, unutmamalýlar ki, bir zamanlar da birilerinin günleri vardý. Her zaman varolmak, ne olursa olsun benim dediðim olacak, benimki en doðrudur diyerek gerekirse baskýyla, þiddetle, kan ve gözyaþýna sebep olarak deðil, kendine, kendi gönlüne, kendi doðru bildiklerine, kendi ile ilgili her þeye kulluk derecesinde dönük olmakla deðil, gerçeklerden ve doðrulardan ayrýlmadan önce O na, sonra O nun kullarýna kul olmakla gerçekleþebilir. Kulluk kendini silercesine küçülmek demektir. Ele geçirdikleri fýrsatlarý, iktidarlarý sonuna kadar delicesine kullananlarýn, bunun için gözboyamacýlýðýna, sahteciliðe sarýlmak baþta olmak üzere her çareye baþvurup gerçekleri gizleyen, çarpýtan, yanlýþ hedefleri iþaret eden yalancýlarýn halleri, gerçek doðru insanlarý tiksindirmekte, sonlarýndan korkmamalarý ise ürpertmektedir. Onlarýn ortaya saldýðý dehþet, üzüntü, ümitsizlik ve korku bulutu, bir köþeden hafifçe esmeye baþlayan küçük bir rüzgârla hemen daðýlýverecektir. Hepinize mutlu, barýþ ve sevgi dolu, saðlýklý yýllar olsun. En Derin Sevgilerimizle SEVGÝ DÜNYASI

4 ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR Tahayyül esnasýnda üzülüyoruz veya seviniyoruz, bu ruh hallerinin beden üzerinde kötü veya iyi tesirleri tabiatýyla olacaktýr. Korkulu, üzüntülü bir þey düþündüðümüz zaman kalbimizin çarpmasý, bütün bedenimizin gerilmesi bunun açýk misalidir. O halde iyi tahayyüllerin bedeni teskin edici, saðlýk halini düzeltici, kötü tahayyüllerin ise bedeni rahatsýz edici, bozucu bir rolü ve tesiri var demektir. Bu sebeple iyi tahayyül ve düþüncelerle bedenimizi beslememiz, onu canlý ve sýhhatli tutmamýz mümkün ve zorunludur. Dr. Refet Kayserilioðlu HAYALLER GERÇEKTÝR...

5 SEVGÝ DÜNYASI Erdem - Konuþmalarýmýzdan birinde "Tahayyül yaratýcý melekedir" demiþtiniz. Tahayyülün (imajinasyonun) yaratýcý veya yapýcý meleke olmasýndan neyi kastettiðinizi anlayamadým. Evvelâ yaratýcýlýk Allah'a ait bir iþ deðil midir? Sonra hayale bu derece deðer veriþiniz nedendir? "Ýnsan hayal ettiði nispette yaþar" diye bir söz vardýr. Ama bunu söyleyen, vakti hoþ geçirmek için tatlý hayaller kurmalý manâsýnda söylemiþtir. Özden - Biz hayali bu manâda anlamýyoruz. Genellikle hayal gerçeðin zýddý olarak kabul edilir. Gerçeklerin acý, sert ve çok kere ýstýraplý görünüþü onda yoktur. Hayal tatlýdýr, hoþtur. Ýsteklerin en fazla olduðu yöndedir. Kral olmak istediðimiz anda hayal dünyasýnda kral oluruz. Karunlar kadar zengin olmak istersek olur, debdebe ve tantana içinde yaþarýz, diye düþünülür. Oysa hayalin acý, ýstýrap verici korkulu þekilleri de vardýr. Pekalâ hýrsýzlarýn tuzaðýna 3 düþtüðümüzü, yýrtýcý hayvanlarýn arasýnda kaldýðýmýzý düþünerek korkulu anlar yaþayabiliriz. O halde hayali, genel bir ifade ile þöyle tarif edebiliriz: Çeþitli olaylar, vakalar ve haller içinde fikren yaþamak. Fakat içinde yaþanýlan bu hal ve olaylar da gerçekte yoktur, yani onlar da imajinatiftir (hayalidir). Bu duruma göre tahayyül (imajinasyon) sadece zihni bir faaliyet olarak görünüyor. Erdem - Benim esas sorduklarýma henüz cevap vermediniz. Ama onlardan önce, tahayyülü zihni bir faaliyet olarak tarif ettiniz, bunun beden üzerinde hiçbir tesiri yok mudur? Bunu öðrenmek istiyorum. Özden - Beden üzerinde elbette tesiri vardýr. Madem ki tahayyül esnasýnda üzülüyoruz veya seviniyoruz, bu ruh hallerinin beden üzerinde kötü veya iyi tesirleri tabiatýyla olacaktýr. Korkulu, üzüntülü bir þey düþündüðümüz zaman kalbimizin çarpmasý, bütün bedenimizin gerilmesi bunun açýk misalidir. O halde iyi tahayyüllerin bedeni teskin edici, saðlýk halini düzeltici, kötü tahayyüllerin ise bedeni rahatsýz edici, bozucu bir rolü ve tesiri var demektir. Bu sebeple iyi tahayyül ve düþüncelerle bedenimizi beslememiz, onu canlý ve sýhhatli tutmamýz mümkün ve zorunludur. Erdem - Siz þu ifadenizle imajinasyonu bir þifa kaynaðý olarak görüyorsunuz. Ýyi imajinasyonlar vücudu düzeltir, saðlýðý korur, kötü tahayyüller vücudu bozar diyeceðiz, buna göre. Halbuki iyi de olsa, kötü de olsa bütün tahayyüllerin zararlý olduðu, insaný gerçeklerden u- zaklaþtýrdýðý, çalýþmaktan alýkoyduðu kabul edilir. Buna ne diyorsunuz? Özden - Esas zararlý olan þey, sadece tahayyüllerle vakit geçirerek, bunlarý gerçek hayata uygulamamaktýr. Böyle sadece tahayyül içinde olma, bir nevi uyuþukluktur, çalýþmaktan ve gayretten uzaklaþmadýr. Ama gerçekleþmesi kendisince mümkün olan þeyleri tahayyül edip sonra da bu yolda gayret

6 4 sarf etmek büyük baþarýlarýn en baþ þartýdýr. Bütün icatlar, bütün büyük eserler, romanlar, kompozisyonlar (besteler) böyle tahayyüllerden doðmuþtur. Hattâ daha ileri giderek tahayyülsüz bir baþarý mümkün olamaz diyebiliriz. Ama bu yapýcý, canlandýrýcý tahayyülle, tembellik ve uyuþukluk içinde býrakýcý tahayyülü birbirinden ayýrmak lâzýmdýr. Bunun için gerçekleþmesi yakýn veya uzak imkânlarýmýz içinde SEVGÝ DÜNYASI olmayan þeylerle zihnimizi pek meþgul etmemek lâzýmdýr. Yalnýz bu imkânlarýmýzý doðru tayin etmek de ayrý bir problemdir. Erdem - Hayallere çok kýymet verdiðinizi görüyorum. Halbuki genellikle hayalle geçirilmiþ zamaný kaybedilmiþ zaman sayarýz. Bir iþ yaparken hayale dalana "dalga geçiyor" deriz. Bu, bu hayallerin hepsinin o þahsa tesir mi ettiðini göstermektedir? Özden - Her çeþit hayalin insan bedeni ve ruhu üzerinde olumlu veya olumsuz bir tesiri vardýr. Fakat herhangi bir hayalin etkisinin güçlü ve sürekli olabilmesi için onun bir baþýnýn, bir sonunun ve detaylý iþlenmiþ bir konusunun bulunmasý gerekir. Bir fikirden diðerine, bir konudan ötekine çaðrýþým zincirleri ile geçerek yapýlan bir tahayyül eksiklidir.

7 SEVGÝ DÜNYASI Aslýnda bu tarz tahayyüllerin etkileri de derin ve sürekli olmayacaktýr. Sonra baþlanýlmýþ bir iþin arasýnda o iþle alâkasý olmayan düþünce ve tahayyüllere dalmak, hem yapýlan iþin kötü olmasýna veya aksamasýna, hem de zaman kaybýna sebep olur. Yani bir saatte yapýlacak bir iþ, iki veya üç saatte yapýlmaya baþlar. Ýþte bu çeþit amaçsýz, baþýboþ hayaller zararlýdýr. Zihni, tek bir konu üzerine odaklayýp, onu bütün incelikleri (detaylarý) ile düþünmek büyük ve zor bir eylemdir. Fakat çok faydalýdýr. Erdem - Bu baþýboþ hayallerin içinde iyi ve tatlý konular bulunsa yine de zararlý mýdýr? Sonra neden tek bir konu üzerinde zihni odaklayýp, onun üzerinde hayaller kurmak zordur? Özden - Baþýboþ hayallerin iyilerinin sadece süreksiz oluþlarýndan dolayý etkilerinin geçici olmasý gibi bir zararlarý vardýr. Yani ayný zaman içinde daha iyi bir netice almak mümkün iken hiç durmaksýzýn konu deðiþtirme yüzünden bir zaman kaybýna uðranýlmaktadýr. Ama zihni belli bir idrak içinde ve belli bir amaç doðrultusunda devamlý kullanmak zordur. Zorluðu, devamlý bir gayret gerektirmesinden dolayýdýr. Çünkü zihnin spontan imajinasyonlar içinde akýp gitmesi onun doðasý gereðidir. Kendi haline kalan veya býrakýlan zihin bir hayalden diðerine atlar durur. Burada adeta akýntýnýn peþinden koþar gibi veya rüzgâr hangi tarafa eserse o tarafa gider gibi kýsmi bir baþýboþluk vardýr. Bu baþýboþluk kýsmidir, çünkü bütün bu gidiþler de yine insanýn kendi hür iradesiyle olmaktadýr. Fakat her türlü çaðrýþýmlarýn, iç ve dýþ etkilerin çekiþ ve itiþlerine karþý koyup zihni devamlý bir konu üzerine çekmek, hiç þüphesiz devamlý bir irade faaliyetini zorunlu kýlar. Belli bir amaca yöneltilmiþ, bilinçli bir irade faaliyeti elbette daha zordur. Ýþte "bunun üzerinde kafa patlatmak lâzým" dediðimiz zihni faaliyetler veya tahayyüller bu cinstendir. Erdem - Baþýboþ denilen bu tahayyüller 5 zihnin normal halinin faaliyeti olduðuna göre, bunlar ruhun doðal faaliyeti demektir ve en faydalý olanýn da bu olmasý gerekmez mi? Özden - Zihin faaliyeti elbette ruhumuza ait bir faaliyettir. Beyin onun sadece bir maþasý veya vasýtasýdýr. Tahayyül faaliyeti ruhun en büyük faaliyetidir. Ruh tecrübe ve düþünce faaliyeti ile, bu yöndeki kudretini geniþletir. Kudretinin geliþmesiyle tahayyüllerini bilinçli olarak çekip çevirmeye alýþýr. Biliyoruz ki küçük çocuklar bir noktaya devamlý bakamaz, bir konu üzerinde devamlý duramazlar. Bunun sebebi ruhun vasýtasý olan beynin henüz tam geliþmemiþ olmasýdýr. Geliþmemiþ olan serbest ruhlarda da durum aynýdýr. Hür iradesini bilinçli ve idrakli olarak kullanabilmek, ruhun tekâmülle kazanacaðý bir kudrettir.

8 Bir Kitap Bir Ömür Böyle Geçti Prof. Dr.. Süleyman Ateþ in Anýlarý Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

9 SEVGÝ DÜNYASI Dr. Süleyman ATEÞ'in anýlarýný anlattýðý iki ciltlik yeni çýkmýþ bu kitabýn ilk önce Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji Profesörü kardeþim Abidin Kayserilioðlu'ndan duymuþtum. Nasýl bulduðunu sorduðumda, henüz baþlarýnda olduðunu ancak Hoca'nýn eðitim hayatýndaki yokluklarý, parasýzlýklarý ve tarife sýðmaz sýkýntýlarýný anlattýðý satýrlarý okurken içinin parçalandýðýný ifade etmiþti. Ekim Ayý'nýn son günü Beylikdüzü'ndeki Tüyap Kitap Fuarý'na giderken listemin baþýndaki kitap buydu. Fuarda Hoca'nýn yayýnevi yoktu. Ama kýlavuzda pek çok dini yayýn firmasýnýn isimleri zaten vardý. Diyanet iþleri baþkanlarýndan, Kuran'ý Kerim Türkçe Meali, 12 ciltlik Kuran Tefsiri ve 30 ciltlik Kuran Ansiklopedisi baþta olmak üzere, makaleleriyle birlikte 100 esere imza atmýþ, Ýlâhiyat Fakültelerinde binlerce öðrenci yetiþtirmiþ, 5 yýldan beri Vatan Gazetesi'ndeki köþesinde her gün dinsel sorularý cevaplayan bu ünlü Hocamýzýn yeni çýkmýþ bu otobiyografisini her halde en görünür yerlerde sergilerler diye düþünmüþtüm. Öyle ya, þimdiye kadar hangi din bilgininin yaþamýný kendi aðzýndan dinlemiþtik ki?! Üstelik sayýn Ateþ'in fikir hayatý dümdüz geçmemiþti. Ýslâm Dinindeki atalarýmýzdan gelen ve þimdi düþünülmeksizin körükörüne kabul edilen çok önemli yanlýþlarýn altýný bir bir çizmiþ; epeyce düþman ve bir o kadar da yandaþ kazanmýþtý. Yani ilgi çekmeye ve çok satanlar listesine girmeye aday bir kitaptý bu!.. Biliyoruz doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ama buralarý köy deðil ki!.. Ýnsanlarý aydýnlatmak için kitaplar basan yayýnevleri!.. Hepsini dolaþtým; yok, yok, yok!.. Sadece yok deðil, haberdar bile gözükmüyorlar. Anladým ki Hocayý yok sayma gayretkeþliði içindeler... Ýçim isyanla dolmuþtu. Son girdiðim dini yayýnevindeki 30 yaþlarýndaki, aydýnlýk yüzlü görevliye içimi dökmek ihtiyacýndan olacak doðrudan sorumu yönelttim: "Hocayla ne alýp veremedikleri var bunlarýn da hiçbiri kitaplarýný satmýyor?!" Ýki cümleyle tam 12'den meseleyi özetleyivermiþti: "Hocanýn bilgisiyle baþ edemiyorlar. Çareyi görmezliðe gelmekte buluyorlar!!!.." Tebrik ve teþekkür ederek, bu saðduyulu, aydýnlýk arkadaþla vedalaþtým. Sanki siz görmezliðe gelince, herkesin de gözü kör olacak. Suadiye'de ilk girdiðim kitapçýda 600'er sayfalýk iki cildi bulup hemen okumaya koyuldum. Ben Hocamýzý ve kitaplarýný yakýndan izleyen ve onlardan çok þey öðrendiðimden kendisine þükran borçlu biri olarak bu 1200 sayfayý aþan otobiyografiyi günler boyunca okurken büyük keyif aldým. Ayrýca 13 yýl önce Kadýköy Göztepe'deki 7

10 8 evinde kendisiyle üç saat süren bir söyleþi yapmýþ, yakýndan tanýmýþ; nezaketi, inceliði ve alçakgönüllülüðü ile daha çok sevmiþtim. Dolayýsýyla benim bu anýlardan keyif almam doðaldý. Ama herkeste böyle olacak mýydý acaba?! Sayýn Ateþ, yaþantýsý boyunca, baþýndan geçenleri gün gün, hattâ bazen saat saat not ettiðinden ve bunlarýn pek çoðunu kitabýnda anlattýðýndan kendisini ve çevresini tüm yönleriyle tanýyýp anlama imkânýný buluyorduk. Bu anýlardan bir deðil, birçok film senaryosu bile çýkarýlabilir gerçekten. Ailesini, akrabalarýný, eðitim gördüðü okullarý, karne notlarýný, çalýþtýðý üniversiteleri, konferanslarýný, seyahatlerini, hakkýnda çýkan yazýlarý, TV konuþmalarýný, mahkemelerini, dostlarýný, düþmanlarýný isim isim, gün gün sanki onunla birlikte yaþýyorduk. Hocamýzýn düþünce hayatýna ve Kuran yorumlarýna böyle bire bir katýlmak isteyenler için çok büyük bir nimet doðrusu. Ama onu yakýndan tanýmayanlar; ikinci cildi geliþigüzel açarak aktardýðým þu satýrlardan sýkýlmazlar mý acaba: SEVGÝ DÜNYASI " 11 Eylül 1999 günü sabahleyin saat 6:00 da Ýzmir'e gitmek üzere Üsküdar'daki evimden ayrýldým. Muharrem beni araba ile havaalanýna getirdi. Saat 8.10'da havalanan uçak 9.15'de Ýzmir Adnan Menderes Havaalaný'na indi. Çýkýþ kapýsýnda beklemekte olan Dr. Abdullah Manaz, beni alýp Ýzmir Fuar alaný içinde bulunan TRT Ýzmir binasýna getirdi." (s: 427) Dediðim gibi, film senaristleri için çok zengin bir malzeme ama bazý okuyucular için yük oluþturacaðýný sanýyorum. BEN ÝSTEDÝM BÝR GÖZ... Kitabý bitirmek üzereyken sayýn Ateþ'in 1975 yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisinde yayýmladýðý: "Kuran'ý Kerim'e Göre Evrim Teorisi" baþlýklý çok fýrtýnalar koparan makalesinin aslýný almak için kendi yayýnevine gittim. Üsküdar Baðlarbaþý'ndaki "Yeni Ufuklar Yayýnevi'nde" oðlu Muharrem Ateþ Bey bu makaleyi bulamadý. Ben ilgilendiðim diðer kitaplarý aldýktan sonra Ahmet Kayserilioðlu, Prof.Dr. Süleyman Ateþ le yaptýðý söyleþide. Sevgi Dünyasý, sayý: 314 Þubat 1995

11 SEVGÝ DÜNYASI oðluyla "Hocamýz bu detaylarý bir kenara býrakarak, düþünce hayatýný, tartýþmalarýný ve yüzyýllar boyu dine karýþtýrýlmýþ garip hikâyelerden, masallardan, hurafelerden dini arýndýrma gayretlerini esas alan daha öz bir aný kitabý daha yayýnlamaz mý acaba" diye fikrimi paylaþmýþtým. Ummadýðým bir teklifi oldu: "Bunu öneren baþka dostlarýmýz da oldu ama, en iyisi siz bunu babamla paylaþsanýz" dedi ve hemen telefona sarýlarak üst kattaki babasýndan randevu aldý. Sevinçle yukarý çýktým. Ayný incelik ve nezaketle beni karþýladý ve hemen o makaleyi bilgisayarýndan bana postaladý. Ýleriki sayýlarýmýzda hem o makaleden hem de Darwin'in evrim teorisi üzerinde kendi vardýðým sonuçlardan uzunca bahsedeceðim. Hocamýza kitabý ve dinsel aydýnlanma, hurafelerle mücadele konusundaki bitmez tükenmez gayretlerinden dolayý tekrar tekrar teþekkür ettim. Daha öz bir kitap hazýrlanmasý teklifime de olumlu yaklaþtýðýný gördüm. Alçakgönüllülüðünü þuradan anlayýnýz ki biz onun öðrencileri düzeyinde iken montumu tutmaya kalkýþtý. Elinden zor aldým. SÜLEYMAN ATEÞ'ÝN KISA ÖZGEÇMÝÞÝ Doðumu 1933 Elazýð merkez köylerinden biri. 5 yaþýndan beri sýrf dinsel eðitim alarak 8 yaþýnda hafýz oldu ve 20 yaþýna kadar deðiþik hocalardan sadece din eðitimi alarak geçen yýllar. Bu arada Arapça'yý da öðrendi ama hiç okul hayatý yok. Üstelik evli de. Nihayet yaþýný küçülterek dýþarýdan ilkokul diplomasý alýp, 1953'de 20 yaþýndayken Elazýð Ýmam Hatip okuluna kaydoluyor ve her sýnýfý iftihar listesinin en tepesinde geçe geçe 7 9 yýllýk okulu birincilikle bitiriyor. Ýlâhiyat Fakültesi'ne girebilmek için dýþarýdan lise diplomasý da alýp 1964'de yine birincilikle Ýlâhiyat Fakültesi'nden mezun oluyor. Bunlarý sýralayývermek çok kolay ama, kitabýnda adým adým o bin bir yokluk ve eziyetlerle dolu yaþantýsýný izlerken, kardeþim gibi, benim de yüreðim kaç defa acýlarla burkuldu bilemezsiniz. Ýþte Ýmam Hatip Okulu yýllarýndan küçük bir aný: "... Eve taþýndýk. Ýþte biz, hayatýmýzýn en büyük çilesini bu evde doldurduk. Soba borularýmýz eskiydi. Baca iyi çekmez, tüterdi. Odunlarý da babam köyden haftadan haftaya söðütleri kesip getirirdi. Yaþ odunlar yanmýyor, evi duman kaplýyordu. Sobayý yakýnca evin içi duman dolar, kapýyý pencereyi açsak soðuk. Açmasak dumandan boðulacaðýz. Eve gelenler "Tilki mi çýkarýyorsunuz" diyorlardý. Zaten yaþ odun yansa da doðru dürüst ýsýtmazdý. Mutfak denen iki adýmlýk çardak da baþka bir Allah'ýn belâsý idi. Bir yaðýþ oldu mu tavandan sular damlar, mutfakta geçilecek yer kalmazdý. Oturduðumuz yöre de çok çamurlu idi. Evin içi her gün ayakkabýlarla gelen çamurlarla dolardý. "(I/114) Ne var ki yolda olana yol dayanmaz. Teslimiyet, azim, çalýþma ve zekâsýyla her güçlüðün üstesinden gelip asistanlýk, doçentlik derken yýllarý arasý bir buçuk yýl süren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna bile yükseliyor. Kimsenin suyuna gitmeyip doðru bildiðinden þaþmamasý; Bakanlardan gelen torpil kartlarýný herkesin önünde yýrtýp çöpe atmasý, en kýsa zamanda onu istenmeyen adam durumuna sokuyor. Ýktidar deðiþir deðiþmez de hiç sorup soruþturmadan suçlamalarda bulunup onu görevden alýyorlar. Kendi tasarrufunda olmayan

12 10 deprem yardým harcamalarý için mahkemelerde süründürüyorlar. Yargýda aklanmasýna aklanýyor ama çektiklerini bir de ona sorun. 1979'da profesörlüðe yükselip kýsa bir Almanya serüveninden sonra iki ayrý etapta Suudi Arabistan'da 7 yýl tefsir bilimi profesörlüðü yapýyor. Arada bir yýl Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi'nde ve Suudi Arabistan dönüþü Cezayir'de öðretim görevlisi olarak hizmet veriyor. Bu esnada da çeþitli kesimlerden hasýmlar boþ durmuyorlar. Arapça'dan çevirdiði "Hac Rehberi'ne" kendisinden habersiz kýþkýrtýcý önsöz yazýp hacýlara daðýtanlar, bu önsözdeki yasa dýþý ifadelerden dolayý Hoca'yý yine mahkemelerde süründürüyorlar. Uzun uðraþlar sonunda suçsuzluðu kanýtlanýp beraat ediyor. Nihayet Temmuz 1988'de kesin dönüþ yaparak yurduna ve ailesine kavuþuyor. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi'nde 7 yýl süren Tefsir ve Hadis Bölüm Baþkanlýðý ve Ýstanbul Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi'ndeki kýsa süren öðretim görevlerinden sonra erkenden emekliliðini isteyip, kendini tamamen kitaplarýna, yazýlarýna, konferanslarýna veriyor. Zaten en son okuduðumuz þu iki ciltlik anýlarý da bu dönemin mahsulü. HOCAYI NÝYE DIÞMALAMAYA ÇALIÞIYORLAR Aslýnda bilgisinden ve Ýlâhi Kitap'a olan sevgisinden, hayranlýðýndan kimsenin þüphesi yok. Ama gel gelelim geçmiþ yüzyýllarýn otorite kabul edilen Ýslâm bilginlerinin düþünce ve yorumlarýný, Kuran'ý Kerim'in öðretilerine göre yeni baþtan ele alýp, çaðdaþ bilgilerin ve aklýn ýþýðýnda irdelemeye yeltenmesi ve bazýlarýný gerekçelerini de açýkça ortaya SEVGÝ DÜNYASI koyup kabul etmemesi, Sayýn Ateþ'in en büyük kabahati sayýlýyor... Hattâ aleyhinde, din adamlarýnca "Süleyman Ateþ, Ateþle Oynuyor" diye kitaplar bile yayýmlanýyor... Halbuki böyle yapmayýp suya sabuna dokunmadan yaþayýp gitse, bilgisi ve zekâsýyla bugün kimbilir, bu yükselen dalgada ne makamlarda görürdük onu. Milletvekili, hattâ Bakanlýk koltuklarý Hocamýz için bir an meselesi olur, adý hepimizin dillerinde dolaþýrdý. O zaman, þimdi Amerika'nýn doðusundan batýsýna; batýsýndan doðusuna gece gündüz demeden týr kamyonlarýnda direksiyon sallayan büyük oðlu; þoförlük ne kelime, týr filolarýnýn sahibi olurdu. Ortanca oðlu da holding'in baþýnda yayýnevlerini, ya da konfeksiyon fabrikalarýný yönetirdi. Bu kolay yolu seçerek, paraya para demeyen, el üstünde taþýnan nice cemaat liderlerini her gün görüp duymuyor muyuz? Gerçi 800 yaþýndaki Mevlâna'mýz bizlere bu tutucularýn tamamen tersine bir yol öðütlüyordu: Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoþ Dünle beraber gitti cancaðýzým Ne kadar söz varsa düne ait Þimdi yeni þeyler söylemek lâzým Ama yenilikler getirdiði için onun da baþý az belâya girmemiþ, en içten duygularla sevdiði, gönül dostu, can kardeþi Þems'i, en yakýnlarý öldürüp elinden almakta duraksamamýþlardý.

13 SEVGÝ DÜNYASI Ýþte bu güncel cemaat kervanlarýna katýlmayýp; "Þimdi yeni þeyler söylemek lâzým" diye yola koyulmasýydý hocamýzýn baþýný dertten derde sokan, ama eþyanýn tabiatý da bu deðil miydi gerçekte!.. Þair ne demiþ: "Zafer biraz da hasâr ister!.." Dini, masallardan, hurafelerden arýndýrýp, akýl sahiplerinin gönüllerini ilâhi öðütlere ýsýndýrma çabasý içindeki Sayýn Ateþ'i, ateþ çemberine sokan konularý belli baþlý dört baþlýkta toplayabiliriz: 1- Evrim Teorisinin Kuran'a aykýrý olmadýðýný, Darwin'den çok daha önce Ýslâm Bilginlerinin evrimden bahsettiklerini açýkça ortaya koymasý. 2- En baþta Bakara Suresinin 62. âyeti ve diðer benzer âyetlerin ýþýðýnda, cennet kapýsýnýn sadece Müslümanlara deðil, iyi iþler, hizmetler yapan diðer inanç sahiplerine de açýk olduðunu söylemesi Buhari ve Müslim dahil 6 saygý duyulan kitaptaki (Kütüb-i Sitte) hadislerin de yanlýþ olabileceðini kitaplarýnda, konuþmalarýnda dile getirmesi. 4- Reenkarnasyon (olgunlaþabilmek için insanlarýn tekrar tekrar dünyaya gelmesi) inancýnýn Kuran'ý Kerim'e aykýrý olmadýðýný tefsirinde ortaya koymasý; hattâ bazý âyetleri bu þekilde yorumlamasý. Þimdi sizlerle Araplara Arapça öðretecek kadar Kuran diline vakýf olan Hocamýzýn bu büyük günahlarýndan(!) dolayý dini gruplarca nasýl dýþlandýðýnýn bazý örneklerini kitabýndan kýsa alýntýlar yaparak paylaþacaðým. Sonra da geçmiþte yaptýðým söyleþide, "reenkarnasyon" üzerindeki uzun sohbetimizi sizlere yeniden aktaracaðým. Söyleþi teklifimi götürürken, yazýlarýmý kendisine okumadan dergiye vermeyeceðimi hocamýza söylemiþ ve aynen uygulamýþtým. Gelecek sayýlarýmýzda Hocamýzýn diðer anýlarýný ve ilk üç maddedeki sakýncalý(!) düþünce ve yorumlarýný kitaplarýndan aktarýr ve üzerinde tartýþýrken; yeri geldikçe geçmiþteki söyleþimizden de alýntýlar yapacaðým. Hepsi de kendi kontrolünden geçip matbaaya verildiðinden güvenle okuyabilirsiniz. BAZI DIÞLAMA ÖRNEKLERÝ 11 * Cumartesi günü 3.30'da Dortmund (Almanya) Ýslâm Kültür Merkezi'nde konferans vereceðim; günler önce duyurulmuþ olmasýna raðmen ne hazindir ki -biz doðru dini öðretmek için dilimizle, kalemimizle- didinip dururken, çaðýn gerisinde kalmýþ, hiçbir çalýþmasý olmayan, kendisini tazelemeyen, Kuran düþüncesinden habersiz, tekrarcý, taklitçi bazý sözde din adamlarý, ikindi namazýndan sonra yapýlacak konferansý sabote etmek için konferans saatine mevlit koymuþlar... Bir gün sonra (organizatörler) yukarýda sözü edilen benzeri zihniyetin sabotajýyla karþýlaþmýþlar; kendilerine salon verilmesi vaat edilmiþ iken sonra bir bahane ile bundan vazgeçmiþler. (...) Bizimle mücadele eden, sesimizin duyulmasýna perde olan bu Kuran'dan habersiz din adamlarý(!) gerçekte bize deðil, Kuran'a karþý çýkýyorlar. Allah'a andolsun ki böyledir! Çünkü biz yorumsuz, katmasýz ve atmasýz olarak yalýn Kuran'ý anlatmaya çalýþýyoruz. Onlar, doðrudan Kuran'dan verdiðimiz evrensel düþünceleri; çevreden doldurma geleneksel inanç kýrýntýlarýna aykýrý bulduklarý için bize karþý çýkýyorlar. Ama gerçekte Kuran'a karþý çýktýklarýnýn farkýnda deðiller. (II/ )

14 12 * Konferansým 24 Ocak 1999 Pazar günü saat 13.30'da Dortmund Türk Kültür Merkezi'nde olacaktý... Galiba müdür: "Süleyman Ateþ geliyor. Kültür Merkezi'nde bir konferans verecek" diyor. Bunu duyan Din Ataþesi: "Yahu onu niçin çaðýrýyorsunuz? Bu adam Yaþar Nuri Öztürk'ten daha tehlikelidir! Bunlarý camilere sokmayýn" diyor ve bizim konuþmamýza müsaade etmemeleri yolunda münasebetsiz sözler söylüyor... Din hizmeti vermek için Türk Hükümeti'nin atamasýyla Almanya'ya gelmiþ olan bazý din görevlilerinin yaptýklarý iþe bakýn. Allah bu adamlara insaf ve izân versin. Sanki gönül gözleri perdelenmiþ. Kuran düþüncesinin yayýlmasýna engel oluyorlar. Allah yolundan insanlarý bâtýl düþüncelere çeviriyor ve bu yaptýklarýný da din için yaptýklarýný sanýyorlar. Bir takým tekerlemelere takýlýp kalmýþ, okumayan, kendilerini yenilemeyen, bin yýl önceki düþüncelerde bocalayýp, Allah yoluna engel olan bu insanlar, tam Kuran'ýn dediði gibi: "Dünya hayatýnda bütün çabalarý boþa gitmiþ olan ve kendileri de iyi iþ yaptýklarýný sanan kimselerdir." (Kehf 104) (II/ ) * (...) Bu yarým yamalak din adamlarýnýn tutumu, Hz. Muhammed dönemindeki çýkarlarý, liderlikleri; geleneksel din mevkilerine baðlý olan din liderlerinin tutumuna uymaktadýr. Gerçekler ne kadar kanýtlarla anlatýlsa, geleneklerle þartlanmýþ olan bu insanlar gerçeði kabul etmezler; saldýrýlarýný ve iftiralarýný sürdürür, insanlarýn hakký duymasýna da engel olurlar. Yaptýklarý telkinlerle halk nezdinde hakkýmýzda kuþku uyandýran bu insanlar, kendileri okumadýklarý gibi, halkýn da kitaplarýmýzý okumasýna, konferanslarýmýzý dinlemesine engel oluyorlar. - Süleyman Ateþ mi? Býrak onu! Sapýðýn tekidir. - Sen onu dinledin mi? Hiçbir kitabýný okudun mu? - Hayýr. - O halde nereden biliyorsun sapýk olduðunu?!.. - Öyle söylüyorlar!.. (II/392) REENKARNASYON SEVGÝ DÜNYASI Diyanet Ýþleri Eski Baþkanlarýndan ve halen 19 Mayýs Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Temel Ýslâm Bilimleri Baþkanlýðý görevini sürdüren Prof. Dr. Süleyman Ateþ'le geçen yaz (1994) üç saat süren uzun bir sohbetimiz oldu. Dergimizin okuyucularý Sayýn Ateþ'in 12 ciltlik "Yüce Kuran'ýn Çaðdaþ Tefsiri'nde" reenkarnasyona olumlu yaklaþan ifadelerini yaptýðým aktarmalardan hatýrlayacaklardýr. Yaþadýðýmýz dönemde bu denli yetkili bir Ýslâm Bilgini'nin reenkarnasyon olgusuna "Kuran'a aykýrý deðildir, hattâ mümkündür" hükmüyle yaklaþmasý ilk karþýlaþýlan bir olay idi. Gerçi Sayýn Profesör "Kesinkes böyledir" sonucuna vardýðýný ileri sürüyor deðildi; açýk kapý býrakýyordu. Ama en azýndan Kuran'da reenkarnasyonu dýþlayan bir âyetin bulunmadýðýný, bilâkis "Tekrar Doðuþ" diye

15 SEVGÝ DÜNYASI yorumlanabilecek pek çok âyetin mevcudiyetini dile getirmesi; Türkiye'mizde geliþmekte olan özgür düþünce ortamýnýn soframýza sunduðu tatlý meyvelerden biri oluyordu. Nitekim hemen peþinden gelen Ýstanbul Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Yaþar Nuri Öztürk, hiçbir açýk kapý býrakmayan kesin ifadelerle Kuran'da reenkarnasyonun varlýðýný ortaya koymakta gecikmemiþti. Sayýn Öztürk'ün "Kuran'daki Ýslâm" kitabýndan yaptýðým alýntýlarla, reenkarnasyon konusundaki yorumlarýný hatýrlayacaksýnýz, geçen sayýlarýmýzda sizlerle paylaþmýþtým. Geçtiðimiz günlerde Kuran tefsirinin bir gazetenin armaðaný olarak verileceði haberi, yurdumuzdaki olumlu kýpýrdanýþlarýn yeni bir halkasýný oluþturdu. Prof. Dr. Süleyman Ateþ'in 12 ciltlik "Çaðdaþ Tefsiri'nin biraz kýsaltýlarak da olsa, tüm Milliyet okurlarýnýn kitaplýklarýný süsleyecek olmasý ne hayýrlý bir geliþme aslýnda!.. Yýllardýr Türk aydýnýna, "Hiç olmazsa bir Kuran çevirisi okusanýz, Ýslâm kültüründen ve onun nimetlerinden bu denli uzak kalmasanýz" diye rica edip duruyorduk. Türkiye'miz "okumadan inanan" ve "okumadan reddedenlerin" bir kör döðüþüne sürekli sahne olduðundan, bu ýsrarlý ricalarýmýzý býkýp usanmadan tekrarlýyorduk. Þimdi mazeret de kalmadý, hizmet ayaða geldi. En azýndan eve modern bir Kuran Yorumu ulaþmak üzere. Öyleyse haydi okumaya; kuþkusuz ki düþünerek, eleþtirerek, irdeleyerek okumaya!.. Böylece gün gelecek, "körlerin fili tartýþmasý" bitecek, "görenlerin fili tartýþmasý" baþlayacak ve doðrularý bulmakta gecikmeyeceðiz... Prof. Dr. Süleyman Ateþ'le yaptýðýmýz sohbetin üç saat sürdüðünü söylemiþtim. 13 Aslýnda teybimden kelime kelime size aktarmayý çok isterdim ama, bu bir derginin çapýný çok aþar.özetleyerek sunmaktan baþka çarem yok. AK- Sizin reenkarnasyon olgusuna müspet yaklaþtýðýnýzý, bunu Kuran'a aykýrý görmediðinizi, yayýnladýðýnýz tefsirinizden biliyoruz. Kuran'da reenkarnasyon reddedilmediði halde, Ýslâm bilginlerinin büyük çoðunluðunun bunu kabul etmemesini neye baðlýyorsunuz? Hind'den gelen "tenasüh" öðretisi ile "reenkarnasyonu" karýþtýrmalarýndan mý acaba? SA- Birçok sebebi var. Hind inanýþý olan "tenasüh'te" kötülükler yapmýþ insan ruhlarýnýn bir ceza olarak sonraki hayatlarýnda hayvan bedenlerinde dünyaya gönderildikleri ileri sürülür. Böylece hayvan bedenlerinde belki milyonlarca sene azap çekecek, sonra yeniden insan olmaya hak kazanacak "Devir" diye adlandýrýlan bu karamsar düþünce, Ýslâm aleminde en önce psikolojik yönden kabul görmemiþ ve haklý olarak reddedilmiþtir. Ayrýca Kuran'daki kýyamet ve sonrasýndaki dirilme (ba's) kavramlarýyla da baðdaþmadýðý için tenasüh inancýna kesinlikle karþý durulmuþtur. Ama bugün modern reenkarnasyon düþüncesinin tenasühten çok ayrý bir þey olduðunu biliyoruz. Ýnsan ruhlarýnýn olgunlaþmak için dünyaya baþka baþka bedenlerde defalarca geldiði ve her geliþinde yine insan olarak yaþadýðý, hayvanlýða geri dönmediði, bilâkis gittikçe yüceldiði söylenir modern reenkarnasyonda. Gerçekten de dünyaya bir geliþle olgunlaþmanýn kolay olmadýðý, görülen bir hakikattir. Olgunlaþmak için dünyaya geliþler ile, tenasühteki ceza olarak hayvan þeklinde dünyaya geliþ arasýnda hiçbir aynýlýk yoktur. Tekrar

16 14 SEVGÝ DÜNYASI geliþin Ýslâm âleminde kabul görmemesinin bir diðer sebebi de, pekçoklarýnýn kýyametten sonraki dirilme olayýný sadece ruhani bir hayat olarak düþünmeleri ve bedensel bir diriliþin olmayacaðýna inanmalarýdýr. Ne var ki, ister bedenli, ister bedensiz kabul edilsin kýyametten sonraki diriliþ ile, modern reenkarnasyonun öne sürdüðü dünyada deðiþik bedenlerde yaþamayý da bir tutmamak lâzým. Yani hem kýyametten sonraki hayatýmýz hem de dünyadaki reenkarnasyon mevcut ola-

17 SEVGÝ DÜNYASI 15 bilir ve bu ikisi birbiriyle çeliþmez. Yalnýz dikkat edin, ben illâ reenkarnasyon vardýr demiyorum, mümkündür diyorum. Kuran'da bu þekilde reenkarnasyonu destekleyen âyetler var. Ve ben tefsirimde bunlarýn hepsinden de bahsetmiþ deðilim. Meselâ abese suresindeki þu âyetlere bakýnýz: * Kahrolasý insan, ne kadar da nankördür. (Allah) onu hangi þeyden yarattý? Nutfe (sperm'den). Onu yarattý, ona biçim verdi. Sonra ona yolu kolaylaþtýrdý. Sonra onu öldürdü, kabre koydu. Sonra dilediði zaman onu yeniden diriltti. (80/17-22) Dikkat ederseniz "diriltir" "diriltecek" denmiyor da geçmiþ zaman kullanýlarak "DÝRÝLTTÝ" deniyor. Yani olmuþ bitmiþ bir veya birkaç yeniden doðuþ anlatýlmak isteniyor. Buna benzer baþka âyetler de var. Meselâ Hadîd suresinin þu âyetine bakalým: * O gün münâfýk erkekler ve münâfýk kadýnlar (süratle cennete gitmekte olan) müminlere derler ki: (Ne olur) bize bakýn da sizin nurunuzdan alalým. Onlara: "Arkanýza dönün de nur arayýn!" denildi. (57/13) Bu âyette "Arkanýza dönün de nur arayýn" cevabýyla belki de "Dünyaya geri dönün ve orada inanýp hayýrlý iþler yaparak sizler de bizler gibi nurlanýp buraya gelin" denmiþ olabilir. Reenkarnasyonu kabul ettiðimiz takdirde, elbette ölen kiþilerin ruhlarýnýn, dünyaya tekrar gelmeden evvel, öte âlemde bu dünya hayatlarýnýn muhasebesini yaptýklarýný, eðer suçlarý varsa bunun azabýný çekip belki sene sonra dünyaya döndüklerini düþünmemiz doðru olur. Bütün bunlarda Kuran'a aykýrý bir nokta görmememe raðmen ben reenkarnasyona tam kanî olmuþ deðilim doðrusu. Çünkü tarih boyunca Ýslâm Bilginleri (Cumhur) kabul etmiyor bunu. Onlara göre insanlar kýyametten sonra ancak âhiret hayatýnda birdenbire dirilecekler, dünyada deðil. AK- Ama sizin de ifade ettiðiniz gibi, reenkarnasyon ile kýyametin ve âhirette dirilmenin birbiriyle çeliþkisi yok ki!.. Biz kýyamete kadar olan dönem içindeki - Kuran'ýn anlatýmýyla buna "Berzah dönemi" diyebiliriz- insan ruhlarýnýn deðiþik dünya hayatlarýndan bahsediyoruz sadece. Bu "Berzah Dönemi" de sonsuza kadar devam edecek deðildir. Kýyametin kopmasý ile bitecektir ve sonrasýnda da Kuran'ýn bahsettiði mahþer, sorgu, ödül ve ceza hayatý baþlayacaktýr. Yani reenkarnasyon inancýnda, kýyamet ve âhirette dirilme kabul edilir. Bunlarýn her ikisi de, reenkarnasyon da, kýyamet sonrasý Âhiret hayatý da vardýr ve bunlar birbirini izleyen ayrý dönemlerin büyük gerçekleridir. Aralarýnda bir çeliþki yoktur. Ayrýca kelimeler arasýnda kaybolmadan olayý kuþbakýþý görmeye çalýþýrsak, ilâhî adalet ve maksadýn gerçekleþmesi açýsýndan da, reenkarnasyon gerçeðinin büyük önemi vardýr. Küçük yaþta ölen çocuklar, tüm hayatýný akýl hastanesinde geçirenler, kültür birikimi olmayan yerlerde ömür tüketenler nasýl olgunlaþacaklar bu kýsýr hayatlarýyla?! Yüce Yaratan'ýn Rab'lik, terbiyecilik, eðiticilik sýfatýyla bunu nasýl baðdaþtýrabiliriz? Bizler çocuklarýmýzý sýnýflarý geçire geçire; ilkokul, orta, lise, üniversite... okuldan okula geliþtire geliþtire yetiþtiriyoruz da, en büyük eðitici olan Yaratan'ýn bunu yapmasýný niçin doðal karþýlamýyoruz?! SA- Ben buna karþý deðilim, biliyorsunuz. Ama hâlâ tam tatmin olmuþ deðil-

18 16 im. Meselâ sadece insanlar deðil, hayvanlar da, bitkiler de var çevremizde. Peki onlar ne olacaklar, iþte bunlarý düþünüp tam cevaplandýramýyorum. Ahmet Bey, sen ne dersin bu konuda? AK- Hocam, siz benden daha iyi bilirsiniz, Kuran'da onlarýn "ayrý ümmetler" olduklarý söylenir. Örneðin hayvanlarý ele alalým. Henüz onlarýn bizler gibi muhakeme edici, yeni þeyler bulucu akýllarý yok ama, duyularýndan gelen sinyalleri algýlayan, hafýzalarýnda depolayan ve az da olsa öðrenmelerini saðlayan bir zekâlarý olduðu muhakkak. Tabii ki bizden geriler. Ama onlar arasýnda bile zekâ yönünden farklýlar var. Yani onlar da geliþiyor. Kýsa zamanlarda hýzla geliþerek bizler gibi akýl sahibi olacaklar ve bizim aramýza gelecekler demiyorum. Aramýzda kolay kapatýlamayacak büyük fark var. Ama "ayrý ümmetler" olarak onlarýn da çok ilerdeki zamanlarda ayrý dünyalarda akýl sahibi olacaklarýný ve bizler gibi olgunlaþma basamaklarýnda yükseleceklerini düþünmemiz zor olmaz. En büyük terbiyeci olan Rabbimiz önümüze bir sonsuz zaman ve çevremize de bir sonsuz evren koymuþ. Bitkiler ve hayvanlarýn gelecekteki hayatlarý için bu sonsuzluklar içinde nice geliþme imkânlarý mutlaka hazýrlanmýþtýr diye düþünüyorum. SEVGÝ DÜNYASI SA- Evet, Kuran'da cennette insanlarýn yanýsýra bitkilerin ve hayvanlarýn da varlýðýndan bahsedilir. Demek ki onlarýn da devam eden bir hayatlarý var. Kendi yollarýnda yürüyorlar. AK- Hocam, tekrar konumuza dönmek ve Kuran'da reenkarnasyona aykýrý diye yorumlanan bazý âyetler hakkýnda kendi düþüncelerimi söylemek istiyorum. Örneðin Kuran'da Müminun (23. sure) suresinde peygamberlere eziyet eden, baþlarýna belâ olan zalim kiþilerin ölümlerinden sonra dünyaya tekrar dönmek ve yararlý iþler yapmak talebinde bulunduklarý anlatýlýr. Yaratan'ýn bu kiþilere cevabý kesin bir "Hayýr'dýr!.." "Önlerinde tâ dirilecekleri (kýyamet) güne kadar bir BERZAH (engel, perde) vardýr" (100. âyet) denerek onlarýn defterlerinin kapatýldýðý ve reenkarnasyon imkânýnýn ellerinden alýndýðý ifade edilmektedir. Bu yasaðýn herkese deðil, sadece bir Resul'ün yanýnda veya Resul'ün mesajýný duyup anlayabilecekleri bir dönemde yaþadýklarý halde, ona yandaþ deðil, karþý durarak ellerine geçen büyük olgunlaþma fýrsatýný heder eden kiþilere ait olduðunu bazýlarý nedense düþünmek istemiyorlar ve Allah'ýn tekrar dünyaya gelmeyi herkese yasakladýðýný öne sürüyorlar. Bence âyet, genel deðil, özeldir; yani "tahsisî âyet'tir". Nitekim bunun bir benzeri olan Fâtýr (35. sure) Suresinin 37'nci âyetinde bu kiþilerin dünyaya geri dönme isteðine niçin "Hayýr!.." dendiðinin gerekçesi þöyle anlatýlmaktadýr: "Onlar orada: 'Rabbim bizi çýkar, (önce) yaptýðýmýzdan baþkasýný yapalým' diye feryat ederler. Öðüt alacak olanýn, öðüt alacaðý kadar bir süre yaþatmadýk mý sizi? Size bir uyarýcý da geldi. Öyle ise tadýn (azâbý), zalimlerin yardýmcýsý yoktur" Demek ki belli bir ömrü

19 SEVGÝ DÜNYASI yaþamýþ olduklarý ve uyarýcý bir peygamberin öðütlerinden yararlanma imkânýna kavuþtuklarý halde bunlarý boþa harcayanlar ve zalimlik edenlerin dünyaya dönüþ kapýsý kapatýlmaktadýr. Öyleyse bu durumda olmayanlarýn dünyada tekrar yaþamalarýný engelleyecek bir hüküm söz konusu deðildir. SA- Aslýnda onlar için bile, yani Firavun, Ebu Cehil gibi cehennemlik kiþiler için bile ebediyen orada kalacaklarýna dair bir kural yok Kuran'ý Kerim'de. Kýyametten sonraki cennet ebedidir ama, cehennem sürelidir ve bir sonu vardýr. Hattâ Muhiddin-i Arabi Füsus-ul Hikem'de cehennem halkýnýn bir süre sonra oradaki azaptan artýk etkilenmeyeceklerini ileri sürmektedir. AK- Yaratan'ýn sonsuz merhametinden de bu beklenir Hocam. Konuyu kapatmadan önce size reenkarnasyonu bilimsel olarak kanýtlayan bizzat görgü tanýðý olduðum bazý deneylerden bahsetmek istiyorum (Burada tanýk olduðum ekminezi deneylerini uzunca anlattým). Ayrýca harika çocuklar, fobiler, rüyalar ve geçmiþ hayatlarýný hatýrlayan, örneðin Adana-Antakya yöresindeki çocuklar da reenkarnasyonun bilimsel kanýtlarýdýr. SA- Evet ama niçin Adana-Antakya yöresinde de baþka yerlerde deðil? AK- Baþka yerlerde de oluyor ama, Adana-Antakya yöresinde yaþayan önemli sayýdaki bir topluluk reenkarnasyona 17 inandýklarý için bu tür çocuklarýn sözlerini ciddiye alýyorlar. Yani olayýn üstüne sünger çekmeyip, araþtýrmaya koyuluyorlar. Oralarda çok görülmesinin bir baþka sebebi daha var. Aslýnda geçmiþ hayatý hatýrlamamak temel bir kuraldýr. Ne var ki sýrf insanlara bir delil olsun, onlarý düþündürsün diye "Ýlâhi Düzen" bazý çocuklarý eski hatýralarýyla dünyaya gönderiyor. Öyleyse olayý ciddiye alacaklarýn arasýna bu çocuklarýn daha çok gönderilmesi gerekmez mi? Bence bu sebeplerden reenkarnasyon olaylarýna oralarda çok rastlanýyor. SA- Okuduðum kitaplarda ben de bu tür çok olayla karþýlaþtým. Bir Arap dergisinde okumuþtum: 1921 yýlýnda Hindistan'da geçen bir olay. Hastanede hemþire olarak çalýþan bir kýzýn kendisine hasta olarak gelen eski hayatýndaki kocasýný nasýl tanýdýðý anlatýlýyordu. Hattâ eski hayatýndaki köylerine götürüldüðünde geçmiþteki akrabalarýný, komþularýný bir bir nasýl teþhis ettiðinden de uzunca bahsediliyordu. Gelecek sayýda: Cennet kimsenin tekelinde deðildir.

20 18 SEVGÝ DÜNYASI Yanlýþlýklar Komedyasý Güngör Özyiðit, Psikolog Shakespeare dünyayý büyük bir tiyatro sahnesine benzetir. Ve yaþanan olaylarý düþünenler için komedi, hissedenler için trajedi olarak niteler.

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL Allah Senden Razý, Sen Allah tan Aydýnlanma Yolunda Ýnsan 2 K Kitap ve Kadýn ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:484 Nisan 2009 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ

NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ 2007-01 OCAK SAYI: 457 FÝYAT: 3.5 YTL NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU HAZÝRAN 2013 Sayý: 534 Fiyat: 7 TL SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU ÝNSAN SEVGÝSÝ ve MUTLULUÐUN YOLLARI ÝÇGÜDÜ MUCÝZESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 45 Sayý: 534 Haziran 2013 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

.Ýnsanda. .Kanallýðýn Mekanikleri.Astral Seyahatler.4. Uluslararasý Ufo Kongresi. Tanrý yý Arama Duygusu Doðuþtan Vardýr

.Ýnsanda. .Kanallýðýn Mekanikleri.Astral Seyahatler.4. Uluslararasý Ufo Kongresi. Tanrý yý Arama Duygusu Doðuþtan Vardýr AÐUSTOS 2009 Sayý: 488 Fiyat: 3.5 TL.Ýnsanda Tanrý yý Arama Duygusu Doðuþtan Vardýr.Kanallýðýn Mekanikleri.Astral Seyahatler.4. Uluslararasý Ufo Kongresi ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ

MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 46 Sayý: 545 Mayýs 2014 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aðustos 2003 Sayý: 416 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi 23 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 56 Yemek stilisti Nevin Halýcý, yazýlarýyla aramýzda... Türkiye nin mutfak kültürü araþtýrmacýsý ve yemek stilisti Nevin Halýcý aramýzda. Sufi Mutfaðý üzerine derin araþtýrmalarý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı