ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BOÞUNA TELAÞLANDIÐINIZI ANLADINIZ MI ÞÝMDÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar ANKARA'NIN MÜHÜRÜ Turgut Afþaroðlu EROÐLU'NUN MEKTUBU Mehmet Levent HER KÖÞE BAÞINA BÝR POLÝS SÝLÝHTAR'IN ZÝNCÝRLÝLERÝ ER-OÐLU ER... Erdoðan Baybars Ali Osman Zübeyir Aðaoðlu Seçim kampanyasý boyunca, "Talat'ýn Hristofyas'a teslim ettiði egemenliðimizi geri alacaðým" deyip duran ve tek egemenliðe karþý çýkan Derviþ Eroðlu, saraya yerleþir yerleþmez geri adým attý... Seçimden sonra Diplomasi trafiði baþladý BM'den yeni yol haritasý n Kuzey Kýbrýs'taki seçim sonuçlarýyla yeni olgularýn kesinleþmesinden sonra sahne yeniden kuruluyor... n Aleksander Downer nabýz yoklamak için Ankara'ya gidiyor... BM müzakereler için yeni bir yol haritasý hazýrlýyor sayfada Hizaya geldi n BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a yazdýðý mektupta Eroðlu'nun 23 Mayýs 2008 Ortak Açýklamasý'na atýfta bulunmasý hamaset cephesinde, "Tek egemenliði reddediyor" diye algýlandý... Oysa tam tersine Eroðlu bunu kabul ettiðini beyan ediyor. Çünkü 23 Mayýs 2008 mutabakatý "Uluslararasý tek temsiliyet"i öngörüyor... n 23 Mayýs 2008'de Talat ve Hristofyas'ýn huzurunda BM Genel Sekreteri Özel temsilcisi Zerihoun, taraflarýn uluslararasý tek temsiliyeti kabul ettiklerini açýklamýþtý... Hatta çocuðun adý da konmuþtu: Birleþik Kýbrýs Federal Cumhuriyeti... n Eroðlu'nun da týpký Talat gibi, müzakerelerde Ankara tarafýndan yönlendirileceði daha ilk günden belli oldu... Ban'a yazýlan mektubun da Ankara'da hazýrlandýðý ve Davutoðlu tarafýndan Eroðlu'na iletildiði sanýlýyor... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda... Talat ýn kaybetmesine üzülmemiþ!.. Hristofyas'tan timsah gözyaþlarý n "Politis" gazetesine göre Eroðlu'nun seçilmesinden sonra Hristofyas sorumluluk atma oyununa çok erken baþlamýþ ve bunun için alelacele Ban Ki Moon'a mektup yazmýþ... n Talat döneminde çözümsüzlükçü taraf olarak suçlanan Rum tarafý, Eroðlu'nun geliþinden yararlanarak bu yükten kurtulmaya çalýþýyor... n Seçim sonuçlanýr sonuçlanmaz Hristoyas'ýn ertesi gün hemen Ban'a mektup göndermesi ve endiþelerini dile getirmesi buna baðlanýyor sayfada GÜNEÞ YENÝDEN DOÐMAZ Selma Bolayýr l 6. sayfada ARABASI VAN, UÇAR GÝDER... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada Etme bulma dünyasý Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada HARCAMA MI, MÝSYON SONU MU? Sezan Artun l 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Startta kalýr n 2. sayfada

2 ÇATALKÖY VE LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK Çatalköy'de Sultan's Restoran'dan önceki gece 2 bin 970 TL nakit para, 18 boþ çek yapraðý, dört kredi kartý, 120 TL meblaðlý çek yapraðý, dizüstü bilgisayar ve 17 þiþe alkollü içki çalýndý. Polis bültenine göre, Lefkoþa'da ise So Chic isimli iþyerine müþteri olarak giren ve vitrinden altýn kaplama, gümüþ kolye ile kolye ucu çalan Güney Kýbrýs'ta sakin S.L (E-41) tutuklandý. AYHAN AKBULUT'UN ÖLÜM NEDENÝ KALP KRÝZÝ... Lapta'da markette alýþveriþ yaparken aniden hayatýný kaybeden 48 yaþýndaki Ayhan Akbulut'un ölüm nedeni kalp krizi. Polis bültenine göre, Akbulut'un ölüm nedeni Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde yapýlan otopside belirlendi. 65 YAÞINDAKÝ NÝYAZÝ GÖKAÞAN KAYIP Lapta Huzurevi'nde kalmakta olan 65 yaþýndaki Niyazi Gökaþan'ýn kayýp olduðu bildirildi. Polis bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda huzurevinden ayrýlan ve geri dönmeyen Gökaþan'ý bulmak için çalýþmalar devam ediyor. ÝNTÝHARA TEÞEBBÜS EDEN GENÇ KURTARILDI "Psikolojik sorunlarý" nedeniyle intihara teþebbüs eden 25 yaþýndaki genç kurtarýldý. Polis bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda Adaçay-Yeþilköy arasýndaki Gavalla Ormaný'nda zirai ilaç içerek intihara kalkýþan E.T., Gazimaðusa Devlet Hastanesi'ndeki ilkyardým tedavisinin ardýndan Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yoðum bakým servisinde kontrol altýna alýndý. Polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý. UYUÞTURUCU OPERASYONU Gazimaðusa'da önceki gün yapýlan uyuþturucu operasyonunda 3 kiþi tutuklandý, bir kiþi aranýyor. Operasyonda yaklaþýk 285 gram hintkeneviri ele geçirildi. Polis bültenine göre, operasyonda Nijerya uyruklu 23 yaþýndaki H.M.'nin üzerinde yapýlan aramada, yaklaþýk 5 gram hintkeneviri bulundu. Ýleri soruþturmada ise, 33 yaþýndaki N.O.'nun evinde arama yapýldý ve 280 gram hintkeneviri daha bulundu. Sözkonusu 2 kiþi ile olayla baðlantýlý görülen K.N. (E-27) tutuklanýrken, bir kiþi de aranýyor. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 18 Nisan'da yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ardýndan bugün ilk olaðan toplantýsýný yapacak. Meclis Genel Kurulu bugün saat 10.00'da Meclis Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda toplanacak. ANKET SONUÇLARI AÇIKLANIYOR "Göç, Kimlik ve Hak Çalýþmalarý Merkezi", konuyla ilgili anketin sonuçlarýný bugün basýn toplantýsýyla açýklayacak. Basýn toplantýsý saat 11.00'de Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nda yapýlacak.. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Dediðim gibi, iþgal altýndaki topraklarýmýzda yapýlan son seçimi gereðince inceleyemedim. "Hem iþgal altýnda, hem seçim olur mu?" dersanýz, "olur" derim. Ýngiliz iþgali altýnda iken de Kýbrýs'ta 1931'e kadar bir meclis vardý. Kavanin Meclisi. Ve bu meclis için de seçim yapýlýrdý. Yapýlýrdý da, Ýngiliz öyle bir denge kurduydu ki, kendi atadýðý Ýngiliz üyeler, seçilen Türk üyelerle beraber oy çoðunluðunu saðlardý. Ve bunun adý da þimdikinin adýnýn olduðu gibi "demokrasi" idi. Türkçe konuþan bir üye, Rumca konuþan üyelerle oy kullanýncaya kadar, bu demokrasi maskaralýðý devam etti. Böylece Ýngiliz iþgalcinin kurduðu denge bozuldu. Bozulunca, nasýl olduðu henüz açýða çýkmayan bir isyan çýkardý Rumca konuþan Kýbrýslýlar, hesapta... Ve bu "isyan" denende, Ýngiliz Valisi'nin konaðý da ateþe verildi. "Nasýl olduðu henüz açýða çýkmayan" dedim. Çünkü, Ýngiliz hükümeti, konuya iliþkin belgelerin yayýnlanmasýna yüz yýl ambargo koydu. Yani, Kýbrýs'ýn tarihinde "1931 Ýsyaný" diye bilinen olayýn gizli belgeleri Ýngiltere'de 2031 yýlýnda açýklanabilecek. Bu türden meclisler, hükümetler, cumhurbaþkanlýklarý vesaire, iþgalci, sömürgeci ülkelerin gerek duyacaklarý ve de kendi isteklerinin dýþýnda bir karar alýnamayacaðý bir þekilde düzenlenirler. Geçmiþi Bizans'a kadar uzanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette ki Ýngilizlerden bu iþler için daha saðlýklý seçeneklere sahiptir. Bizans tarihçileri, "Bizans yýkýlmadý müslümanlaþtý" derler. Haklýdýrlar. Ýnsan köreltme iþinde Osmanlýnýn üstüne yoktur. Dikkat edin. Osmanlý idaresinden geçen her toplum körçar oldu. Osmanlý boyunduruðunu yeyen hiçbir toplum hala daha kendine gelip çaðýný yakalayamadý. Osmanlý, boyunduruðu altýna aldýðý her STARTTA KALIR toplumu kör kütük, gara cahil býraktý. O bakýmdan Osmanlýnýn devamý olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iþgali altýna aldýðý Kýbrýs'ýn topraklarýnda "sadýk kul" seçmekte hiç sýkýntý çekmedi. "Otur" dediðinde oturan, "kalk" dediðinde kalkan çok geniþ bir kadroyu kýsa zamanda sýraya koydu. Önce bir süre yakýn markaj uyguladý. Federe Devlet döneminde, "Bakanlar Kurulu"nda Türkiye Büyükelçiliði'ne mensup bir memurun görev yaptýðýný bilirsiniz herhalde. Ama 1981 seçimlerindeki densizlikten sonra, süngünün ucu ile herþeyi sütliman haline getirince, Bakanlar Kurulu'muzu da özgür kýldý. Memurunu geri çekmek suretiyle... Ýngiliz gibi meclisi kapattýrmak suretiyle densizliðe son verme yönüne gitmedi. Ehlileþtirme yolunu seçti. Batý Avrupa Demokrasisi diye de adlandýrýlan burjuva demokrasisinde de seçimler bizdeki, iþgal altýnda yapýlan seçimlerden farklý deðildir. Bir düþünün bakalým... Bizde, son seçimlerde Derviþ Eroðlu ile Mehmet Ali Talat'ýn harcadýklarý paraya bakýn. Turgut Afþaroðlu'nun dediði gibi, cumhurbaþkanýnýn maaþý, seçimde harcanan paralarýn yanýnda devede kulak bile deðildir. Artýk iþgal topraklarý üzerinde, Kýbrýs'ta atýþ serbesttir. Seçimlerde, nasýl olmasa "itaatkar" kullarýndan baþkasýnýn kazanma þansý yoktur. "Meydan, kulluðu özgürlük zannedenlerin"dir artýk. Ancak bu son seçime bakýnca þu gerçek herkesin gözüne sokulmuþtur. Bilinmeyen deðildi ama gözümüze ilk kez bu kadar sokuldu... Batý Avrupa Demokrasisi diye de adlandýrýlan burjuva demokrasisinde de seçimler bizdeki, iþgal altýnda yapýlan seçimlerden farklý deðildir. Bir düþünün bakalým... Bizde, son seçimlerde Derviþ Eroðlu ile Mehmet Ali Talat'ýn harcadýklarý paraya bakýn. Turgut Afþaroðlu'nun dediði gibi, cumhurbaþkanýnýn maaþý, seçimde harcanan paralarýn yanýnda devede kulak bile deðildir. Hani burjuva demokrasisinde fýrsat eþitliði vardý? Hani her vatandaþýn seçilme hakký vardý? Adý üstünde zaten. Bu düzen fukaranýn deðil zenginin düzenidir. Fukara, parasýz, allame-i cihan olsa da seçilemez... Startta kalýr... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BOÞUNA TELAÞLANDIÐINIZI ANLADINIZ MI ÞÝMDÝ? Derviþ Eroðlu gelecek, görüþme masasýný berhava edecek falan diye o kadar korkmanýza, o kadar telaþlanmanýza ne gerek vardý sanki? Ýþte gördünüz mü, koltuða oturur oturmaz 'çözüm' için hareketlenivermiþ hemen... Bir mektup döþemiþ Mr. Ban'a daha ilk günden. "Kaldýðý yerden müzakerelere devam etmeye hazýrým" diyor. Kaldýðý yer ne demek? Hristofyas ile Talat'ýn vardýklarý son nokta... Son aþama... Memnun deðil misiniz? Yoksa "hele bir masaya otursun da görelim" mi diyorsunuz hala? Endiþeleriniz giderilmedi mi? Türkiye'nin Kissinger'i Ahmet Davutoðlu da mý gidermedi endiþelerinizi?.. Hiç vakit kaybetmeden atlayýp uçaða bizim saraya konmuþ iþte... Karþýsýna almýþ yemin eden Eroðlu'nu... Okumuþ üflemiþ... Ýlk dersi vermiþ ona... Ve büyük bir olasýlýkla cebinde getirdiði Ban'a yazýlmýþ mektubu tutuþturmuþ Eroðlu'nun eline... -Yarýndan tezi yok, postala bunu, demiþ. Neden yarýndan tezi yok? Bir adým öndeyken bir adým geriye düþmemek için... Hristofyas atak davranýp Ban'a bir mektup göndermiþ ya, Eroðlu'nun da boþ durmamasý lazým... Ne istemiþti Hristofyas Ban'dan mektubunda? Þimdi karþýsýnda yeni bir Kýbrýslýtürk lideri ve yeni bir görüþmeci olacaðýna göre, bugüne dek Talat'la yapýlan görüþmelerin ruhuna sadýk kalýnacaðýna söz verilmesi... Masaya yeniden oturmadan bunun teyit edilmesi yani... Ýþte Eroðlu'nun mektubu da buna yönelik... Hristofyas'ýn talep ettiði gibi müzakerelere kalýndýðý yerden devam edeceðini teyit ediyor. Söz veriyor Ban'a.. Hiçbir kuþkusu olmasýn diye... Kaç kere söyledik size... O müzakere masasý Kýbrýslýtürk liderin deðil, Ankara'nýn inisiyatifinde... Bunun için kim gelirse gelsin farketmez. Ýster Talat gelsin, ister Eroðlu... Durum deðiþmez... Anlamak istemediniz bir türlü... Absürd bir hava tutturdunuz... Yok biri 'çözümcü', yok diðeri 'çözümsüzlükçü'... Kargalarý güldürmekten baþka hiçbir iþe yaramamýþ bu... Ama doðrusunu isterseniz sizin bu kadar saf olabileceðinize inanamadým kolay kolay... O müzakere masasýný Türkiye'nin kendine ters düþen birisine býrakmayacaðýný bilmemiþ olamazdýnýz... Mahsus yaptýnýz herhalde... Talat'a kazandýrmak için... Talat'ýn bu seçimi kazanmasýnýn tek yolunun onu 'çözümcü', Eroðlu'nu ise 'çözümsüzlükçü' göstermek olduðuna inandýnýz... Tutmamýþ ama bu maya... Hiç tutmamýþ... Þimdi bir de ne oluyor bakýn... Hamaset cephemiz Eroðlu'nun Ban'a mektubunu nasýl yorumlamýþ bilir misiniz? Güya Eroðlu tek egemenliðin görüþme zemini olmadýðýný bildirmiþ BM Genel Sekreteri'ne... Neden? 23 Mayýs 2008 tarihli Ortak Açýklama'ya atýfta bulunmuþ hep çünkü... 1 Temmuz anlaþmasýna hiç deðinmemiþ... Eroðlu'nun baðlý kalacaðýný bildirdiði 23 Mayýs 2008 tarihli Ortak Açýklama'ya gelin hep birlikte bakalým öyleyse... Talat ve Hristofyas huzurunda BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Zerihoun'un yaptýðý açýklamada en baþta vurgulanan þu: -Uluslararasý tek temsiliyet... Ne demek bu? Tek egemenlik! O açýklamada çocuðun ismi de konmuþ zaten: -Kýbrýs Birleþik Federal Cumhuriyeti... Eroðlu bunlara baðlý kalacaðýný teyit ettikten sonra daha ne istersiniz yani?

3 AFRÝKA dan mektup... ZAMANINDA NEDEN SÖYLEMEDÝNÝZ? Ne garip bir þey, ne garip bir tecelli bu! Zamanýnda CTP'yi eleþtirip uyarýlar yapanlara "CTP düþmaný" diye saldýranlar, þimdi CTP'yi kendileri eleþtiriyorlar... Hatta Mehmet Ali Talat'ýn kaybetmesinden sonra, bu faturayý da CTP'nin yanlýþ icraatlarýna ve baþarýsýz yönetimine çýkarýyorlar. Seçimlere parti adayý olarak girmeyi göze alamayan ve baðýmsýz aday olan Talat kendi partisinin kurbaný olmuþ yani bir bakýma. CTP yönetimdeyken yanlýþlar yapmýþsa, zamanýnda neden uyarmamýþlar onu? Herþey olup bittikten sonra konuþmak ve eleþtirmek ne iþe yarar? Bunca zaman arkasýný sývazla... Gaz ver... Hava at... Eleþtirenlere de küfret... Sonra da seçimleri kaybedince baþla ötmeye... Olur mu? Meraklýlarý bakabilirler arþivlere... Kendi partindir diye, bile bile ses çýkarmamýþsan yapýlan kötülüklere, þimdi þikayet etmeye hakkýn mý var? Sen olsa olsa bir suç ortaðý olursun ancak... O yanlýþlar, o hatalar senin de eserin olur... Senin de payýn olur alýnan sonuçta... Eski Denktaþçý ve askerci gazetecilerle CTP haþýr neþir olur ve onlarý kýyaklara boðarken, hangi CTP'li kalemþör karþý çýkmýþ ki buna? Devlet bankalarýndan parti yandaþlarýna golifa gibi kredi daðýtýlýrken ses çýkaran olmuþ mu hiç? Harman, Gürcafer, Abohorlu, Eminaða, Çavlan ve niceleri daha ihya edilirken nerdeydi þimdi CTP'yi eleþtiren CTP'liler? Bilir misiniz nerdeydiler? Bunlarý yazýp söyleyenlerin karþýsýnda... Harman'a yapýlan tabela, elektrik, broþür, kredi, hastane vesaire kýyaklarýyla ilgili tek satýr göremezsiniz CTP yayýn organýnda... Güneydeki Türk mallarýný sahte evraklarla pazarlayan Turgut Çavlan'a Vakýflar Bankasý'ndan verilen 10 milyon dolar krediyle ilgili de tek satýr göremezsiniz. Þimdi çok þikayetçi olduklarý ve vergisini ödemedi diye yakýndýklarý Reþat Akar'la az mý sýký-fýkýydýlar? CTP MYK'sýnýn aslarý bile Reþat'ýn yayýnladýðý gazetenin yazarlarý arasýndaydýlar... * Þimdi CTP'yi ucundan kýyýsýndan eleþtirme cesareti bulan CTP'li kalemþörler, kendilerini de sorumlu tutmuyorlar mý hiç gelinen bu aþamadan? Bakýn, o kadar bozguna uðramýþlar ki, Mehmet Ali Talat bile dönmüyor artýk aralarýna... Onlarýn dýþýnda kalmayý tercih ediyor. Seçimden sonra bazýlarý sanmýþ ki, Talat partisinin baþýna dönecek ve yeniden kan verecek ona... Batmýþ bir gemiyi teslim almaya Talat'ýn da hiç niyeti yok... Baþka bir ofiste baþka bir ekiple baðýmsýz kalacak... Nasýl ki seçim kampanyasýnda prestijlerini çoktan kaybetmiþ CTP kurmaylarýný yanýna almaya cesaret edemedi ve Mehmet Davulcu'yu bile onlara tercih etti, þimdi de onlarla birlikte olmaya cesaret edemiyor... Ardarda gelen seçim yenilgilerinde kimsenin kabahati yok, CTP'lilerin kabahati kadar... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE BÜLENT ECEVÝT ANITI AÇILIYOR 20 Temmuz Barýþ Harekatý'nýn mimarlarýndan, Kýbrýs Türk halkýnýn yaþamýnda derin izler býrakan eski Türkiye Baþbakaný Bülent Ecevit'in Lefkoþa'ya dikilen anýtý bugün açýlacak. Göçmenköy bölgesindeki Bülent Ecevit Lisesi önündeki havuzlu parka dikilen Anýt'ýn açýlýþý bugün saat 10.00'da Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan yapýlacak. Diplomasi trafiði baþladý n Downer Ankara'ya gidiyor Ban'ýn da Ankara ziyareti gündemde... BM yeni yol haritasý hazýrlýyor... BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in, mayýs ayý baþlarýnda Ankara'yý ziyaret ederek, müzakerelerin devamýna iliþkin taahhüdü yeniden teyit ettireceði haber verildi. Politis haberi "BM Yeni Yol Haritasý Hazýrlýyor... Downer New York'ta Sondajlarda Bulunacak, Sonra Davutoðlu Ýle Randevusu Var... Ankara'ya Gitmeden Önce Erdoðan'ý da Görecek" baþlýk ve spotlarýyla manþete çekti. Avustralya'dan bu akþam Ada'ya dönmesi beklenen Downer'in yarýndan itibaren Genel Sekreter'in Kýbrýs'taki Özel Temsilcisi Taye Brouk Zerihoun'la birlikte Genel Sekreterlik'le ve Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin temsilcileriyle bir dizi sondajlara baþlayacaðýný yazan gazete, Özel Temsilci'nin ardýndan New York ve Türkiye'ye gideceðini kaydetti. Ziyaretlerin amacýnýn önümüzdeki aylarda Kýbrýs sorununa yeni bir yol haritasý hazýrlamak olduðuna iþaret eden gazete, özetle þunlarý yazdý: "Downer Kuzey Kýbrýs'taki 'seçimler' öncesinde haftalardýr Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'ndan, milliyetçi Kýbrýslý Türk politikacýnýn Talat'ý yenmesi halinde Ankara'nýn son iki yýldýr inþa edilenlerin yýkýlmasýna müsaade etmeyeceði yönünde taahhüt aldýðýný savunuyordu. Þimdi, Eroðlu'nun zaferi ve müzakere masasýndaki yeni olgular artýk kesinleþmiþken BM ve Downer, Erdoðan'ýn ve Dautoðl'nun taahhütlerini yerine getireceklerini ilk elden saptamak istiyor. Downer'in Kýbrýs'taki grubu geçen perþembe günkü 'Cumhurbaþkanlýðý'nýn Eroðlu tarafýndan devralýnýþýný, yeni Kýbrýslý Türk liderin açýklamalarýný ve özellikle bu devir teslim törenine katýlmak amacýyla Ada'ya gelen Türk Dýþiþleri Bakaný'nýn aleni yorumlarýný büyük bir dikkatle takip etti. Davutoðlu'nun Ankara'nýn müzakerelerin devamýna tam olarak nasýl baktýðýna dair bir iþaret vermediði ortadadýr. Eroðlu'nun geçen perþembe günü Türk medyasýna verdiði 3 söyleþi deðerlendirildiðinde, mayýs sonuna doðru baþlayacak Hristofyas'la müzakerelerde çok þeyi deðiþtirmek niyetinde olduðu anlaþýlýyor. Aleksander Downer önümüzdeki ayýn ilk günlerinde ziyaret edeceði Ankara'da bütün bu konularý görüþmek istiyor. Elbette ki aklýnda bu pazartesi itibarýyla BM merkezinde belirlenecek olan BM'nin tavrýna iliþkin somut bir plan da olacak. Downer, Eroðlu ile Ankara ziyaretinden önce mi, sonra mý görüþeceðine henüz karar vermemiþ görünüyor. Anlaþýldýðýna göre en muhtemeli, yanlýþ anlaþýlmalar olmasýn diye görüþmenin Ankara ziyaretinden önce yapýlmasýdýr. Downer'in BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Genel Sekreter Yardýmcýsý Lynn Pascoe, Avrupa Konularý Müdürü Elisabeth Spehar'la yarýndan itibaren yapacaðý sondajlarda gündem listesinin en tepesinde Eroðlu'nun yönetilmesi yöntemlerinin bulunmasý ve niyetlerinin ortaya çýkartýlmasý bulunuyor. BM ve Kýbrýs sorunuyla meþgul olan baþkentler, Eroðlu ve Hristofyas'a müzakereler için birkaç ay verilmesinin zaruri olduðunu düþünüyor. Sonrasýnda da sonbahara doðru, Kýbrýs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeliyle çözülmesinin ve uluslararasý unsurun sorunun baþka yönleriyle ilgili düzenlemelere ilerlemesinin mümkün olup olmadýðýnýn iyice ortaya çýkacaðý bir tür uluslararasý konferans yapýlacak. AB içerisinde de halen baský noktasýný Doðrudan Ticaretin oluþturduðu ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin Kýbrýs sorunu çözülmemiþ olsa da devam etmesine izin veren bir B planý uygulamaya konulmuþ durumdadýr. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra ANKARA'NIN MÜHÜRÜ Denktaþ gitti, Talat geldi. Ne deðiþti? Hiç... Talat gitti, Eroðlu geldi. Ne deðiþecek? Hiç... Yaþar Kemal, Ýnce Memed romanýnda soruyor: -Abdi gitti, Hamza geldi... Ne deðiþti? Hiç... Aðalar deðiþse bile, aðalýk düzeni deðiþmedikçe... Birþeylerin deðiþmesi mümkün mü? Denktaþ ne zaman Cumhurbaþkaný oldu? 1973'te Ankara, mühürü Dr. Küçük'ten alýp kendisine verince... Talat ne zaman Cumhurbaþkaný oldu? 2005'te Ankara, mühürü Denktaþ'tan alýp kendisine verince... Eroðlu ne zaman Cumhurbaþkaný oldu? Ankara, 2010'da mühürü Talat'tan alýp kendisine verince... Kural bellidir... Mühür kimde ise, Süleyman odur. Bunu en iyi bilenlerden biri de Denktaþ'tý Seçimlerinde ne demiþti Denktaþ? -Ankara kimi isterse, KKTC'de Cumhurbaþkaný o olur. Ve Ankara beni istiyor Seçimlerinde Talat da, Eroðlu da adaydý. Talat, 102 bin 636 geçerli oydan ancak 9 bin 834'ünü alabildi. Yani yüzde 10'un altýnda... Eroðlu, peþine 42 MÝT ajaný takýlýnca, 2. tura kalmasýna raðmen yarýþtan çekilmek zorunda kaldý. Çünkü Ankara'nýn mühürü Denktaþ'taydý Seçimlerinde Erdoðan mühürü Talat'a verdi. Ve Talat'ýn oylarý bir anda, sihirli bir el deðmiþ gibi, 9,834'ten 55,945'e fýrladý. Denktaþ aday bile olamadý. Eroðlu bir önceki seçimde aldýðý 29,555 oyu da koruyamayarak, 22,874'te kaldý ve ilk turdan havlu attý seçim sonuçlarýna iyi bakýn... Karpaz'ýn, Maraþ'ýn, Ýskele'nin, Lefkoþa surlar içinin oylarýný dikkatlice inceleyin. Mühürün gücünü o zaman daha iyi anlayacaksýnýz. Talatseverler üzülmesin... Kýbrýslýlarýn oylarý çok büyük oranda Talat'a gitti. Ancak bu oylar Talat'ý kazandýrmaya yetmezdi. Nitekim yetmedi. Sonucu Türkiyeli'lerin ya da CTP'lilerin 2005 seçimlerinde icat ettiði deyimle, Yenikýbrýslý oylar belirledi. Üzülecek bir durum yok... Oyunun kuralý bu... Ankara getirdi, Ankara götürdü. Þimdilerde Ankara demek, Tayyip Erdoðan demektir. Erdoðan getirdi, Tayyip götürdü. Erdoðan'ýn gönlünde Talat varmýþ gibi göründü. Ama Tayyip Kasýmpaþalý idi. Ve politikada duygulara yer yoktu. Talat misyonunu tamamlamýþtý ve gidecekti. Yerine, hem çözüme hem de çözümsüzlüðe daha uygun bir aday gelecekti. Eroðlu ise bu iþ için biçilmiþ kaftandý. Ankara Eroðlu'na, -Uzlaþ derse uzlaþacak... -Uzlaþma derse uzlaþmayacak... Aynen Talat'ýn bir ara itiraf ettiði gibi... Otur derse oturacak, kalk derse kalkacak. Talat bu iþi kerhen yapardý. Eroðlu gönüllü yapacak. Anlayacaðýnýz arada fark var. Acý gerçek þu: Ankara Kýbrýslýtürklerle, kedi fare ile oynar gibi oynuyor. Ve biz adam olup, kendi çýkarlarýmýza sahip çýkmadýðýmýz sürece de bu oyun devam edecek. Seçim öncesinde kaç kez yazdýk. Ankara istese... Son bir yýlda UBP'ye gösterdiði hoþgörüyü CTP'ye gösterse... CTP erken seçime gitmezdi. Bitmiþ, tükenmiþ UBP dirilmezdi. Ankara'dan yeþil ýþýk almasa... Belki de Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðýna aday olmaya cesaret de edemezdi. Ama dedik ya! Ankara oyununu 2 yýl önceden planladý. CTP hükümeti de abuk sabuk icraatlarý ile Ankara'nýn iþini kolaylaþtýrdý. Ama durun... Daha oyun bitmedi... Siz asýl bundan sonra olacaklarý seyredin... Hele bir UBP yeni baþkanýný seçsin... Koalisyon pazarlýklarý baþlasýn... Esas þenlik o zaman baþlayacak.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL SÝLÝHTAR'IN ZÝNCÝRLÝLERÝ Talat'ýn saraydan ayrýlýþýna kimisi üzüldü, kimisi sevindi Aslýnda ikisi de ayný kapýya çýkar. Olur mu öyle þey demeyin? Bal gibi olur Talat, 2000 seçimlerinde þöyle demiþti: -Ben perdenin önündekilere ateþ ederim Partisiyle birlikte statükoyu yýktýklarýný iddia etmiþ, ama 40 bin kiþilik Türk iþgal ordusunun varlýðýndan rahatsýzlýk duymamýþtý Yalanlar tarihine geçecek sadece bunu yapmadýlar kýsa sürede 'ten sonra adanýn ikiye bölünmesi, iþgal güçlerinin burada konuþlanmasý, iþgalci ülke vatandaþlarýnýn gemilerle, uçaklarla taþýnýp buralara yerleþtirilmesi Yerli halkýn asimile edilmesi statükodur Mal mülk sahiplerinin zorla ellerinden mallarýnýn alýnmasýdýr statüko Ýrademizin yokolmasýdýr O halde 2005'te yýkýlan statüko hangisiydi? Seçmen listelerinde Kýbrýslýtürkler 60 bin oya sahipken, KKTC'li denilenlerin oylarý ise 104 bin olarak telafuz edilmektedir. Hesabý kitabý yoktur artýk bunun. Sokaklar þahididir tükendiðimizin ve bitme noktasýna getirildiðimizin Tekrar soruyorum, CTP ve Talat neyi yýkmýþtý da sokaklara dökülüp ateþ danslarýyla eðlenilmiþ, yenilip içilmiþti? Talat saraydan ayrýlýrken sitemde bulundu Bana göre basýnda aleyhinde yazýlanlara deðildi onun sitemi Bu göreve getirilirken Türkiye'deki bir TV kanalýnda þöyle demiþti: -Görevimin sonunda Türkiye'ye yapacaðým hizmetler karþýlýðýnda bana madalya verecekler Anlaþýlan madalyasýný alamadý Ve de bir dönem daha o makamda kalma niyetini Türkiye kabullenmedi Beþ yýllýk hizmetlerinin karþýlýðýný alamadýðýný düþünerek devir teslim töreninden sonra çekirdeksiz limon aþýladýðý Saray'dan üzgün ayrýldý Sitemi Ankara'yaydý Cuma günkü devir teslim töreninde çok sayýda CTP'li vardý Cep telefonlarýna gönderilen elektronik mesajlarla herkesin yani tüm CTP'lilerin orada bulunmasý istendi "Talat saraydan ayrýlýrken onu yalnýz býrakmayalým ve onunla birlikte olduðumuzu gösterelim" deniyordu elektronik mesajlarda Oysa ne fark edecekti giderken ardýndan alkýþlamak Yeni moda Bir müddetten beri ölenleri de topraða verirken yerine göre alkýþlama alýþkanlýðýmýz doðdu Bilmem, ama bazýlarý Amerikan kültüründen kaynaklandýðýný söylerler Her neyse Talat bunu çok iyi anlamýþ mý anlamamýþ mý bilemem Anlamadýysa kendisinin ve CTP'sinin baþýna daha çok iþler gelecek demektir. Talat'ýn gidiþine sevinenlerle üzülenlerin sevinç ve üzüntüleri ayný kapýya çýkar. Ankara'nýn kapýsýna! Ýkisi de iþbirlikçiliðe aittir! 2000 yýlýnda perdenin gerisinde duranlar, 2005'te kendisini nasýl getirmiþlerse koltuða, 2010'da da oradan aldýlar Oysa perde gerisini görseydi bugün baþýna bunlar gelmezdi Zincirle gelip zincirle ayrýlmazdý Silihtar'dan... Öyle bir çile ki bu prangalý zincir gibi Sardýkça dolanýyor daha beter boynuna Ucunda görünüyor bir cehennemin dibi Ne yazýk gene geldin bunlarýn oyununa Ali OSMAN Periyodik Politis "Hristofyas Sorumluluk Atma Oyununa Çok Erken Baþladý" baþlýklý yorum haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin hemen ertesi günü BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a gönderdiði mektubun Rum yönetiminin "dýþ politikanýn yönetilmesindeki ciddi zafiyetlerini bir kez daha gözler önüne serdiðini" yazdý. Makarios Drusiotis imzasýný taþýyan haberde tam metin olarak da yer verilen mektubun "tamamen anti-diplomatik olduðu, dilin (Ýngilizce) yanlýþ kullanýldýðý ve kaynayan bir ruh haliyle yazýldýðýný gösterdiði" vurgulandý. Mektubun, Eroðlu'nun katý tezlerinin teþhir edilmesi amacýyla yazýlmýþ olmasýna raðmen nihayetinde Hristofyas'ý teþhir ettiðini ve niyetleriyle ilgili kuþkular yarattýðýný belirten gazete, "bir buçuk sayfalýk bir mektupta bazýlarý çok kaba olan 10 hata saptadýk, bu da Kýbrýs sorununun bu kadar kritik bir aþamasýnda Kýbrýs sorununun diplomatik açýdan tehlikeli bir amatörlükle yönetildiðini gösteriyor" diye yazdý. Gazete Hristofyas'ýn hatalarýný þöyle özetledi: "1-BM Genel Sekreteri'ne mektup göndermek her gün olan bir þey deðildir. Ciddi devletlerde mektup diplomatlarla istiþare ve inceleme sonucunda yazýlýr. Çok açýk hedefleri, temiz ve anlaþýlýr bir dilde ve doðru yazýlmýþ olur. Hepsinden önemlisi de etkin olabilmesi için argümanlarý kanýtlý olur. Eroðlu pazar günü seçildi, mektup pazartesi günü gönderildi. Söz konusu mektup, seçim sonuçlarýnýn analizi bile yapýlmadan, varsayýmlardan hareketle sonuçlara iliþkin doðrudan eleþtirilerle baþlýyor. 2- Baþkan mektubunda Eroðlu'nu geleneksel aþýrý tezlerinden dolayý suçluyor ve endiþelerini Eroðlu'nun bu tezlerine dayandýrýyor. Ancak mektup gideceði yere varýncaya kadar Eroðlu, Hristofyas'ýn mektubunu yazma nedenini tamamen ortadan kaldýracak bir açýklama yaptý. Hali hazýrda Genel Sekreter telefon görüþmelerinde Eroðlu'nu, bu açýklamasý nedeniyle kutladý. Açýklamasýnda söylediklerini yerine getirmezse, daha sonraki bir aþamada deðerlendirilir. Bir devlet lideri Genel Sekreter'e baþka birini þikayet etmek için mektup yazmaz, olgulara atýfta bulunur ve somut siyasi faaliyetleri deðerlendirir. 3-Baþkan Hristofyas mektupta, Mehmet Ali Talat'ýn uluslararasý temaslarýna, seçimleri kazanmasýna yardýmcý olmak maksadýyla esneklik gösterdiðini yazdý. Yani BM Genel Sekreteri'ne Kýbrýslý Türklerin liderlerinin dýþ dünyayla yapacaklarý her türlü temasýn kendisinin iyi niyetine baðlý olduðunu yazdý. Diðer bir deyiþle Kýbrýslý Türklerin, izolasyon altýnda ve Kýbrýslý Rumlarýn siyasi 'rehinesi' olduklarý tezini yazýlý olarak kabul etti. 4-Baþkan Hristofyas ayný konuda Ban Ki Moon'a 'gösterdiði esnekliðin zaman zaman aþýrý olduðunu', hiçbir þekilde 'uluslararasýnda tanýnmýþ egemen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin indirgenmesine gerekçe olarak kullanýlamayacaðýný' da yazdý. Yani bu temaslarýn egemen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin deðerini düþürdüðünü ancak Talat seçilsin diye buna müsamaha gösterdiklerini kabul etti. Þimdi de (Talat) kaybettiði ve seçimleri Eroðlu kazandýðýna göre, izin vermediði! için bu temaslarýn durmasý gerekiyor. 5-Eroðlu'nun Kýbrýslý Türklerin liderliðine seçilmesinden ve müzakere masasýna katý tezlerle gelmesi tehlikesi olduðundan endiþe belirttiði müzakerelerle ilgili þunlarý yazdý: 'Müzakerelerde ve bunca meþakkatle elde edilen ortak zeminde gerileme olmamasý, bunlarýn Kalay FERDÝ SABÝT'TE ÝSTÝFA EDECEK GÖZ MÜ VAR? Kýbrýs'ýn güneyinde yayýlan haberlere bakýlýrsa, Ferdi Sabit Soyer istifa etmiþ CTP baþkanlýðýndan... Duyduðumuzda güldük... Nerden çýkarýyorsunuz bunlarý diye sorduk. Öyle haber almýþlar... Soyer'de hiç öyle kolay kolay istifa edecek göz mü var? Hele durun bakalým... Tüm bu bozgunun ve çöküþün faturasýný kime çýkaracaðýný çok iyi bilir o... Geçtiðimiz seçimlerde partisi aðýr bir bir yenilgiye uðramýþ da ne olmuþ... Kim kýpýrdatabilmiþ ki Soyer'i yerinden? O zaman istifa etmedi de þimdi Talat yenildi diye mi istifa edecek? Hem onun Maðusa'daki mahallesinden Talat'a hiç oy çýkmamýþsa kabahat onda mý? Komþularýyla hiç kavgalý olamaz mý yani? Eroðlu'nun seçilmesinden sonra... Hristofyas sorumluluk atma oyununa çok erken baþlamýþ korunmasý gerekir.' Ancak bu Türk Dýþiþleri Bakaný'nýn 1 Nisan tarihli açýklamasýnda ortaya koyduðu teziydi ve Kýbrýs Rum tarafýný Talat ve Hristofyas arasýnda uzlaþýlanlarýn kaydedilmesini reddetmekle suçlamýþtý. 6-Baþkan Hristofyas mektubunun yarýsýný Kýbrýs sorununda düzenlenecek uluslararasý konferansa ayýrdý. Hükümet, Sözcüsü aracýlýðýyla, BM tarafýndan asla uluslararasý konferans gündeme getirilmediðini açýkladý. Ancak Baþkan Hristofyas, sýrf 'bazý diplomatlarý, gazetecileri ve siyasileri meþgul ediyor diye' bu konuyu Genel Sekretere götürdü. Bir devletin baþkaný üst düzeyde bir yazý yazarken, somut olgu ve önerileri yorumlar, siyasilerin ve gazetecilerin akýllarýndakileri deðil. ('Occupying the minds of certain diplomats, journalists and politicians') 7-Uluslararasý konferans için BM tarafýndan ne bir öneri ne bir sondaj yapýlmamasýna raðmen Hristofyas böyle bir konferansýn oluþumunu kendi baþýna ve kesin hatlarla belirledi. Kendilerine sorulmayan ve böyle bir þeye ilgileri ve katýlýp katýlmayacaklarý kesin olmayan Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkeyi, BM ve AB'yi iþin içine kattý. Kýbrýslý Türkleri bu konferans oluþumunun tamamen dýþýnda býraktý! Yani BM'ye, onlar için de karar vermek istediðine dair yazýlý delil verdi. Belki de acemiliðinden, onlarý (Kýbrýslý Türkleri) sadece unuttu. 8-Baþkan Hristofyas mektubunda uluslararasý konferansýn oluþumunu belirlemekle kalmadý, kibirli bir þekilde, toplantýnýn gündemini de tayin etti: 'Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bir bölümünün Türkiye tarafýndan yasadýþý askeri iþgal edilmesi, iþgal bölgelerinin yasadýþý kolonize edilmesi ve yeniden birleþmiþ federal cumhuriyetin gelecekteki güvenliði.' Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenden tek birinin, BM'nin veya AB'nin ve de Türkiye'nin böyle bir gündemi olan ve Kýbrýs sorununa ciddi çözüm bulma çabasýndan çok kendi Nürmbergi'ni yaratmaya benzeyen bir toplantýya katýlmayý kabul edeceklerini zannetmek büyük bir saflýktýr. 9-Baþkan Hristofyas Genel Sekreter'e kötü bir ifade ile Kýbrýs sorununun bütün yönlerinin ele alýnacaðý bir konferans fikrinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1974 kararlarýnýn içeriðine aykýrý olduðunu ('is presumed to occupy itself') yazdý, ancak böyle bir karara isim vermedi. Gerçekte hiçbir karar müdahil devletlerin Kýbrýs sorunuyla ilgili bir konferansa katýlýmlarýný sýnýrlandýrmýyor. Ýlk müzakereler (Cenevre, Temmuz 1974) BM himayesi altýnda, iki toplum dahi katýlmadan yapýldý. Aðustos 1974'teki Ýkinci Cenevre'ye iki toplum, garantör güçler ve gözlemci olarak da üçüncü ülkeler katýlmýþtý. Ayný oluþum BM'nin onaylayýp cesaretlendirmesiyle 2004'te Burgenstock'ta da gerçekleþti. 10-Baþkan, Eroðlu'nun seçilmesinin ertesinde, Kýbrýslýlar için Kýbrýslýlar'dan çözüm arayýþý tezinde ýsrar etti: 'Kýbrýs federal devletinin gelecekteki yapýsýyla ilgili meseleler Kýbrýs aidiyetindeki müzakereler çerçevesinde göðüslenmelidir.' Talat'la görüþürken tutumu, Türkiye'nin Talat'ýn müzakere yapmasýna izin vermediði ve anahtarýn Ankara'da olduðu þeklindeydi. Þimdi, Eroðlu'nu peþinen, aþýrý tezlere sahip olmakla suçluyor. Anahtarý elinde bulunduran Türkiye'nin de müzakere masasýna gelmesini istemiyor. Mektubundaki açýk mesaj baþarýsýz olmalarýný yazýlý olarak beklediði ve beceriksizce sorumluluk atma oyunu oynadýðýdýr." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EROÐLU'NUN MEKTUBU Eroðlu ayaðýnýn tozuyla Ban Ki Moon'a bir mektup gönderdi. Ne zaman? 23 Nisan 2010'da. Mektup bu tarihi taþýyor. Yani and içme ve devir teslim törenlerinin yapýldýðý gün. O kadar yoðunluk içinde nasýl vakit bulup da o uzun mektubu kaleme aldý ya da aldýrdý, vallahi pardon! Üstelik Ýngilizce olarak... Doðrusu aklým almadý. Çok kurcaladým, çok uðraþtým ama bulamadým. Kurusun huyum... Aklýma hep kötü þeyler gelir böyle zamanlarda! Kafam karýþýr... Negatif bir ruh haline bürünürüm. Neredeyse havadan nem kapacak hale gelirim. Biliyorsunuz... TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, and içme ve devir teslim törenlerinde hazýr buluýnmak üzere 23 Nisan günü Kýbrýs'taydý. Devir teslim töreninden sonra Eroðlu ile baþbaþa yarým saat görüþtü. Ýþte burda düþtü içime o þeytanýn kurdu. Acaba diyorum, Eroðlu'nun Ban Ki Moon'a gönderdiði mektup, Ankara'dan hazýr mý geldi?! "Afrika" dünkü manþetinde Eroðlu'nun Davutoðlu ile görüþmesinin hemen ardýndan jet hýzýyla harekete geçerek sözkonusu mektubu Ban Ki Moon'a gönderdiðini yazdý. Kim ne derse desin... O mektubu Davutoðlu cebinde getirdi "Bunu imzalayýp Ban Ki Moon'a gönderin" diyerek Eroðlu'na verdi! Mektupta Eroðlu'nun müzakerelere kaldýðý yerden devam etmeye hazýr olduðu vurgulanýyor. Bu görüþ mektubun en olumlu yaný gibi dursa da, ilerleyen bölümlerde, müzakereleri yokuþa sürmeyi hedefleyen görüþ ve talepler dikkat çekiyor. Örneðin 1960 Garantiler Sistemi'nin devamý ile iki halk, iki egemenlik ve iki demokrasinin Kýbrýs Türk tarafý için yaþamsal olduðuna vurgu yapýlýyor. Ýzolasyonlarýn geciktirilmeden kaldýrýlmasýnýn, çözüm için Rum tarafý nezdinde bir lokomotif olacaðý iddialarýna yer veriliyor. Ve müzakerelere bir takvim sýnýrlamasý getirilmesi isteniyor. Ankara, müzakereleri çýkmaza sürüklemeyi ve daha da ileri giderek Hristofyas'ý masadan kaçýrmayý hedefleyen bu görüþleri sahneye çýkarýrken þimdi çok rahattýr. Bu rahatlýk, Eroðlu'nun dünyadaki uzlaþmaz imajýný sonuna kadar kullanmaktan geliyor. Çünkü Ankara'nýn hedefi çözüm deðil, statükonun yani çözümsüzlüðün en azýndan Türkiye'nin AB üyeliðine kadar sürdürülmesidir. Tek halk ve tek egemenliðin Rum tarafýnýn kýrmýzý çizgileri olduðunu bile bile, Türk tarafýnýn iki ayrý halk ve iki ayrý egemenliði kýrmýzý çizgileri olarak bunun karþýsýna çýkarmanýn, çözüm arzusuyla uzaktan yakýndan hiçbir ilgisi yoktur. Ankara'da hazýrlandýðý anlaþýlan ve imzalayýp Ban Ki Moon'a göndermesi için apar topar Davutoðlu tarafýndan Eroðlu'na verilip onun vasýtasýyla Ban'a gönderilen mektuptan anlaþýlan odur ki Ankara'nýn çözümsüzlük siyaseti, Eroðlu ile topuz göstererek vizyonunu sürdürecektir. Ve Ankara, bu siyasetini, Kýbrýs Türk halkýnýn demokratik iradesi olarak dünyaya yutturma gayretinde olacaktýr. Bu "iradeye" saygý talep edilecek, halkýn AB'ye güvenini kaybettiði, bu güvenin yeniden tesis edilmesi için, baþta izolasyonlarýn kaldýrýlmasý olmak üzere, verilen diðer bütün vaatlerin yerine getirilmesi istenecektir. Yani "Yeni" dönem de çözüm dönemi olmayacak, izolasyonlarýn kaldýrýlarak KKTC'ye çok önemli bir nefes borusu daha açma dönemi olacaktýr! Tabii uluslararasý toplum Türkiye'nin bu taleplerine yeþil ýþýk yakarsa...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı