ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BOÞUNA TELAÞLANDIÐINIZI ANLADINIZ MI ÞÝMDÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar ANKARA'NIN MÜHÜRÜ Turgut Afþaroðlu EROÐLU'NUN MEKTUBU Mehmet Levent HER KÖÞE BAÞINA BÝR POLÝS SÝLÝHTAR'IN ZÝNCÝRLÝLERÝ ER-OÐLU ER... Erdoðan Baybars Ali Osman Zübeyir Aðaoðlu Seçim kampanyasý boyunca, "Talat'ýn Hristofyas'a teslim ettiði egemenliðimizi geri alacaðým" deyip duran ve tek egemenliðe karþý çýkan Derviþ Eroðlu, saraya yerleþir yerleþmez geri adým attý... Seçimden sonra Diplomasi trafiði baþladý BM'den yeni yol haritasý n Kuzey Kýbrýs'taki seçim sonuçlarýyla yeni olgularýn kesinleþmesinden sonra sahne yeniden kuruluyor... n Aleksander Downer nabýz yoklamak için Ankara'ya gidiyor... BM müzakereler için yeni bir yol haritasý hazýrlýyor sayfada Hizaya geldi n BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a yazdýðý mektupta Eroðlu'nun 23 Mayýs 2008 Ortak Açýklamasý'na atýfta bulunmasý hamaset cephesinde, "Tek egemenliði reddediyor" diye algýlandý... Oysa tam tersine Eroðlu bunu kabul ettiðini beyan ediyor. Çünkü 23 Mayýs 2008 mutabakatý "Uluslararasý tek temsiliyet"i öngörüyor... n 23 Mayýs 2008'de Talat ve Hristofyas'ýn huzurunda BM Genel Sekreteri Özel temsilcisi Zerihoun, taraflarýn uluslararasý tek temsiliyeti kabul ettiklerini açýklamýþtý... Hatta çocuðun adý da konmuþtu: Birleþik Kýbrýs Federal Cumhuriyeti... n Eroðlu'nun da týpký Talat gibi, müzakerelerde Ankara tarafýndan yönlendirileceði daha ilk günden belli oldu... Ban'a yazýlan mektubun da Ankara'da hazýrlandýðý ve Davutoðlu tarafýndan Eroðlu'na iletildiði sanýlýyor... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda... Talat ýn kaybetmesine üzülmemiþ!.. Hristofyas'tan timsah gözyaþlarý n "Politis" gazetesine göre Eroðlu'nun seçilmesinden sonra Hristofyas sorumluluk atma oyununa çok erken baþlamýþ ve bunun için alelacele Ban Ki Moon'a mektup yazmýþ... n Talat döneminde çözümsüzlükçü taraf olarak suçlanan Rum tarafý, Eroðlu'nun geliþinden yararlanarak bu yükten kurtulmaya çalýþýyor... n Seçim sonuçlanýr sonuçlanmaz Hristoyas'ýn ertesi gün hemen Ban'a mektup göndermesi ve endiþelerini dile getirmesi buna baðlanýyor sayfada GÜNEÞ YENÝDEN DOÐMAZ Selma Bolayýr l 6. sayfada ARABASI VAN, UÇAR GÝDER... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada Etme bulma dünyasý Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada HARCAMA MI, MÝSYON SONU MU? Sezan Artun l 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Startta kalýr n 2. sayfada

2 ÇATALKÖY VE LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK Çatalköy'de Sultan's Restoran'dan önceki gece 2 bin 970 TL nakit para, 18 boþ çek yapraðý, dört kredi kartý, 120 TL meblaðlý çek yapraðý, dizüstü bilgisayar ve 17 þiþe alkollü içki çalýndý. Polis bültenine göre, Lefkoþa'da ise So Chic isimli iþyerine müþteri olarak giren ve vitrinden altýn kaplama, gümüþ kolye ile kolye ucu çalan Güney Kýbrýs'ta sakin S.L (E-41) tutuklandý. AYHAN AKBULUT'UN ÖLÜM NEDENÝ KALP KRÝZÝ... Lapta'da markette alýþveriþ yaparken aniden hayatýný kaybeden 48 yaþýndaki Ayhan Akbulut'un ölüm nedeni kalp krizi. Polis bültenine göre, Akbulut'un ölüm nedeni Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde yapýlan otopside belirlendi. 65 YAÞINDAKÝ NÝYAZÝ GÖKAÞAN KAYIP Lapta Huzurevi'nde kalmakta olan 65 yaþýndaki Niyazi Gökaþan'ýn kayýp olduðu bildirildi. Polis bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda huzurevinden ayrýlan ve geri dönmeyen Gökaþan'ý bulmak için çalýþmalar devam ediyor. ÝNTÝHARA TEÞEBBÜS EDEN GENÇ KURTARILDI "Psikolojik sorunlarý" nedeniyle intihara teþebbüs eden 25 yaþýndaki genç kurtarýldý. Polis bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda Adaçay-Yeþilköy arasýndaki Gavalla Ormaný'nda zirai ilaç içerek intihara kalkýþan E.T., Gazimaðusa Devlet Hastanesi'ndeki ilkyardým tedavisinin ardýndan Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yoðum bakým servisinde kontrol altýna alýndý. Polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý. UYUÞTURUCU OPERASYONU Gazimaðusa'da önceki gün yapýlan uyuþturucu operasyonunda 3 kiþi tutuklandý, bir kiþi aranýyor. Operasyonda yaklaþýk 285 gram hintkeneviri ele geçirildi. Polis bültenine göre, operasyonda Nijerya uyruklu 23 yaþýndaki H.M.'nin üzerinde yapýlan aramada, yaklaþýk 5 gram hintkeneviri bulundu. Ýleri soruþturmada ise, 33 yaþýndaki N.O.'nun evinde arama yapýldý ve 280 gram hintkeneviri daha bulundu. Sözkonusu 2 kiþi ile olayla baðlantýlý görülen K.N. (E-27) tutuklanýrken, bir kiþi de aranýyor. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 18 Nisan'da yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ardýndan bugün ilk olaðan toplantýsýný yapacak. Meclis Genel Kurulu bugün saat 10.00'da Meclis Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda toplanacak. ANKET SONUÇLARI AÇIKLANIYOR "Göç, Kimlik ve Hak Çalýþmalarý Merkezi", konuyla ilgili anketin sonuçlarýný bugün basýn toplantýsýyla açýklayacak. Basýn toplantýsý saat 11.00'de Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nda yapýlacak.. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Dediðim gibi, iþgal altýndaki topraklarýmýzda yapýlan son seçimi gereðince inceleyemedim. "Hem iþgal altýnda, hem seçim olur mu?" dersanýz, "olur" derim. Ýngiliz iþgali altýnda iken de Kýbrýs'ta 1931'e kadar bir meclis vardý. Kavanin Meclisi. Ve bu meclis için de seçim yapýlýrdý. Yapýlýrdý da, Ýngiliz öyle bir denge kurduydu ki, kendi atadýðý Ýngiliz üyeler, seçilen Türk üyelerle beraber oy çoðunluðunu saðlardý. Ve bunun adý da þimdikinin adýnýn olduðu gibi "demokrasi" idi. Türkçe konuþan bir üye, Rumca konuþan üyelerle oy kullanýncaya kadar, bu demokrasi maskaralýðý devam etti. Böylece Ýngiliz iþgalcinin kurduðu denge bozuldu. Bozulunca, nasýl olduðu henüz açýða çýkmayan bir isyan çýkardý Rumca konuþan Kýbrýslýlar, hesapta... Ve bu "isyan" denende, Ýngiliz Valisi'nin konaðý da ateþe verildi. "Nasýl olduðu henüz açýða çýkmayan" dedim. Çünkü, Ýngiliz hükümeti, konuya iliþkin belgelerin yayýnlanmasýna yüz yýl ambargo koydu. Yani, Kýbrýs'ýn tarihinde "1931 Ýsyaný" diye bilinen olayýn gizli belgeleri Ýngiltere'de 2031 yýlýnda açýklanabilecek. Bu türden meclisler, hükümetler, cumhurbaþkanlýklarý vesaire, iþgalci, sömürgeci ülkelerin gerek duyacaklarý ve de kendi isteklerinin dýþýnda bir karar alýnamayacaðý bir þekilde düzenlenirler. Geçmiþi Bizans'a kadar uzanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette ki Ýngilizlerden bu iþler için daha saðlýklý seçeneklere sahiptir. Bizans tarihçileri, "Bizans yýkýlmadý müslümanlaþtý" derler. Haklýdýrlar. Ýnsan köreltme iþinde Osmanlýnýn üstüne yoktur. Dikkat edin. Osmanlý idaresinden geçen her toplum körçar oldu. Osmanlý boyunduruðunu yeyen hiçbir toplum hala daha kendine gelip çaðýný yakalayamadý. Osmanlý, boyunduruðu altýna aldýðý her STARTTA KALIR toplumu kör kütük, gara cahil býraktý. O bakýmdan Osmanlýnýn devamý olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iþgali altýna aldýðý Kýbrýs'ýn topraklarýnda "sadýk kul" seçmekte hiç sýkýntý çekmedi. "Otur" dediðinde oturan, "kalk" dediðinde kalkan çok geniþ bir kadroyu kýsa zamanda sýraya koydu. Önce bir süre yakýn markaj uyguladý. Federe Devlet döneminde, "Bakanlar Kurulu"nda Türkiye Büyükelçiliði'ne mensup bir memurun görev yaptýðýný bilirsiniz herhalde. Ama 1981 seçimlerindeki densizlikten sonra, süngünün ucu ile herþeyi sütliman haline getirince, Bakanlar Kurulu'muzu da özgür kýldý. Memurunu geri çekmek suretiyle... Ýngiliz gibi meclisi kapattýrmak suretiyle densizliðe son verme yönüne gitmedi. Ehlileþtirme yolunu seçti. Batý Avrupa Demokrasisi diye de adlandýrýlan burjuva demokrasisinde de seçimler bizdeki, iþgal altýnda yapýlan seçimlerden farklý deðildir. Bir düþünün bakalým... Bizde, son seçimlerde Derviþ Eroðlu ile Mehmet Ali Talat'ýn harcadýklarý paraya bakýn. Turgut Afþaroðlu'nun dediði gibi, cumhurbaþkanýnýn maaþý, seçimde harcanan paralarýn yanýnda devede kulak bile deðildir. Artýk iþgal topraklarý üzerinde, Kýbrýs'ta atýþ serbesttir. Seçimlerde, nasýl olmasa "itaatkar" kullarýndan baþkasýnýn kazanma þansý yoktur. "Meydan, kulluðu özgürlük zannedenlerin"dir artýk. Ancak bu son seçime bakýnca þu gerçek herkesin gözüne sokulmuþtur. Bilinmeyen deðildi ama gözümüze ilk kez bu kadar sokuldu... Batý Avrupa Demokrasisi diye de adlandýrýlan burjuva demokrasisinde de seçimler bizdeki, iþgal altýnda yapýlan seçimlerden farklý deðildir. Bir düþünün bakalým... Bizde, son seçimlerde Derviþ Eroðlu ile Mehmet Ali Talat'ýn harcadýklarý paraya bakýn. Turgut Afþaroðlu'nun dediði gibi, cumhurbaþkanýnýn maaþý, seçimde harcanan paralarýn yanýnda devede kulak bile deðildir. Hani burjuva demokrasisinde fýrsat eþitliði vardý? Hani her vatandaþýn seçilme hakký vardý? Adý üstünde zaten. Bu düzen fukaranýn deðil zenginin düzenidir. Fukara, parasýz, allame-i cihan olsa da seçilemez... Startta kalýr... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BOÞUNA TELAÞLANDIÐINIZI ANLADINIZ MI ÞÝMDÝ? Derviþ Eroðlu gelecek, görüþme masasýný berhava edecek falan diye o kadar korkmanýza, o kadar telaþlanmanýza ne gerek vardý sanki? Ýþte gördünüz mü, koltuða oturur oturmaz 'çözüm' için hareketlenivermiþ hemen... Bir mektup döþemiþ Mr. Ban'a daha ilk günden. "Kaldýðý yerden müzakerelere devam etmeye hazýrým" diyor. Kaldýðý yer ne demek? Hristofyas ile Talat'ýn vardýklarý son nokta... Son aþama... Memnun deðil misiniz? Yoksa "hele bir masaya otursun da görelim" mi diyorsunuz hala? Endiþeleriniz giderilmedi mi? Türkiye'nin Kissinger'i Ahmet Davutoðlu da mý gidermedi endiþelerinizi?.. Hiç vakit kaybetmeden atlayýp uçaða bizim saraya konmuþ iþte... Karþýsýna almýþ yemin eden Eroðlu'nu... Okumuþ üflemiþ... Ýlk dersi vermiþ ona... Ve büyük bir olasýlýkla cebinde getirdiði Ban'a yazýlmýþ mektubu tutuþturmuþ Eroðlu'nun eline... -Yarýndan tezi yok, postala bunu, demiþ. Neden yarýndan tezi yok? Bir adým öndeyken bir adým geriye düþmemek için... Hristofyas atak davranýp Ban'a bir mektup göndermiþ ya, Eroðlu'nun da boþ durmamasý lazým... Ne istemiþti Hristofyas Ban'dan mektubunda? Þimdi karþýsýnda yeni bir Kýbrýslýtürk lideri ve yeni bir görüþmeci olacaðýna göre, bugüne dek Talat'la yapýlan görüþmelerin ruhuna sadýk kalýnacaðýna söz verilmesi... Masaya yeniden oturmadan bunun teyit edilmesi yani... Ýþte Eroðlu'nun mektubu da buna yönelik... Hristofyas'ýn talep ettiði gibi müzakerelere kalýndýðý yerden devam edeceðini teyit ediyor. Söz veriyor Ban'a.. Hiçbir kuþkusu olmasýn diye... Kaç kere söyledik size... O müzakere masasý Kýbrýslýtürk liderin deðil, Ankara'nýn inisiyatifinde... Bunun için kim gelirse gelsin farketmez. Ýster Talat gelsin, ister Eroðlu... Durum deðiþmez... Anlamak istemediniz bir türlü... Absürd bir hava tutturdunuz... Yok biri 'çözümcü', yok diðeri 'çözümsüzlükçü'... Kargalarý güldürmekten baþka hiçbir iþe yaramamýþ bu... Ama doðrusunu isterseniz sizin bu kadar saf olabileceðinize inanamadým kolay kolay... O müzakere masasýný Türkiye'nin kendine ters düþen birisine býrakmayacaðýný bilmemiþ olamazdýnýz... Mahsus yaptýnýz herhalde... Talat'a kazandýrmak için... Talat'ýn bu seçimi kazanmasýnýn tek yolunun onu 'çözümcü', Eroðlu'nu ise 'çözümsüzlükçü' göstermek olduðuna inandýnýz... Tutmamýþ ama bu maya... Hiç tutmamýþ... Þimdi bir de ne oluyor bakýn... Hamaset cephemiz Eroðlu'nun Ban'a mektubunu nasýl yorumlamýþ bilir misiniz? Güya Eroðlu tek egemenliðin görüþme zemini olmadýðýný bildirmiþ BM Genel Sekreteri'ne... Neden? 23 Mayýs 2008 tarihli Ortak Açýklama'ya atýfta bulunmuþ hep çünkü... 1 Temmuz anlaþmasýna hiç deðinmemiþ... Eroðlu'nun baðlý kalacaðýný bildirdiði 23 Mayýs 2008 tarihli Ortak Açýklama'ya gelin hep birlikte bakalým öyleyse... Talat ve Hristofyas huzurunda BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Zerihoun'un yaptýðý açýklamada en baþta vurgulanan þu: -Uluslararasý tek temsiliyet... Ne demek bu? Tek egemenlik! O açýklamada çocuðun ismi de konmuþ zaten: -Kýbrýs Birleþik Federal Cumhuriyeti... Eroðlu bunlara baðlý kalacaðýný teyit ettikten sonra daha ne istersiniz yani?

3 AFRÝKA dan mektup... ZAMANINDA NEDEN SÖYLEMEDÝNÝZ? Ne garip bir þey, ne garip bir tecelli bu! Zamanýnda CTP'yi eleþtirip uyarýlar yapanlara "CTP düþmaný" diye saldýranlar, þimdi CTP'yi kendileri eleþtiriyorlar... Hatta Mehmet Ali Talat'ýn kaybetmesinden sonra, bu faturayý da CTP'nin yanlýþ icraatlarýna ve baþarýsýz yönetimine çýkarýyorlar. Seçimlere parti adayý olarak girmeyi göze alamayan ve baðýmsýz aday olan Talat kendi partisinin kurbaný olmuþ yani bir bakýma. CTP yönetimdeyken yanlýþlar yapmýþsa, zamanýnda neden uyarmamýþlar onu? Herþey olup bittikten sonra konuþmak ve eleþtirmek ne iþe yarar? Bunca zaman arkasýný sývazla... Gaz ver... Hava at... Eleþtirenlere de küfret... Sonra da seçimleri kaybedince baþla ötmeye... Olur mu? Meraklýlarý bakabilirler arþivlere... Kendi partindir diye, bile bile ses çýkarmamýþsan yapýlan kötülüklere, þimdi þikayet etmeye hakkýn mý var? Sen olsa olsa bir suç ortaðý olursun ancak... O yanlýþlar, o hatalar senin de eserin olur... Senin de payýn olur alýnan sonuçta... Eski Denktaþçý ve askerci gazetecilerle CTP haþýr neþir olur ve onlarý kýyaklara boðarken, hangi CTP'li kalemþör karþý çýkmýþ ki buna? Devlet bankalarýndan parti yandaþlarýna golifa gibi kredi daðýtýlýrken ses çýkaran olmuþ mu hiç? Harman, Gürcafer, Abohorlu, Eminaða, Çavlan ve niceleri daha ihya edilirken nerdeydi þimdi CTP'yi eleþtiren CTP'liler? Bilir misiniz nerdeydiler? Bunlarý yazýp söyleyenlerin karþýsýnda... Harman'a yapýlan tabela, elektrik, broþür, kredi, hastane vesaire kýyaklarýyla ilgili tek satýr göremezsiniz CTP yayýn organýnda... Güneydeki Türk mallarýný sahte evraklarla pazarlayan Turgut Çavlan'a Vakýflar Bankasý'ndan verilen 10 milyon dolar krediyle ilgili de tek satýr göremezsiniz. Þimdi çok þikayetçi olduklarý ve vergisini ödemedi diye yakýndýklarý Reþat Akar'la az mý sýký-fýkýydýlar? CTP MYK'sýnýn aslarý bile Reþat'ýn yayýnladýðý gazetenin yazarlarý arasýndaydýlar... * Þimdi CTP'yi ucundan kýyýsýndan eleþtirme cesareti bulan CTP'li kalemþörler, kendilerini de sorumlu tutmuyorlar mý hiç gelinen bu aþamadan? Bakýn, o kadar bozguna uðramýþlar ki, Mehmet Ali Talat bile dönmüyor artýk aralarýna... Onlarýn dýþýnda kalmayý tercih ediyor. Seçimden sonra bazýlarý sanmýþ ki, Talat partisinin baþýna dönecek ve yeniden kan verecek ona... Batmýþ bir gemiyi teslim almaya Talat'ýn da hiç niyeti yok... Baþka bir ofiste baþka bir ekiple baðýmsýz kalacak... Nasýl ki seçim kampanyasýnda prestijlerini çoktan kaybetmiþ CTP kurmaylarýný yanýna almaya cesaret edemedi ve Mehmet Davulcu'yu bile onlara tercih etti, þimdi de onlarla birlikte olmaya cesaret edemiyor... Ardarda gelen seçim yenilgilerinde kimsenin kabahati yok, CTP'lilerin kabahati kadar... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE BÜLENT ECEVÝT ANITI AÇILIYOR 20 Temmuz Barýþ Harekatý'nýn mimarlarýndan, Kýbrýs Türk halkýnýn yaþamýnda derin izler býrakan eski Türkiye Baþbakaný Bülent Ecevit'in Lefkoþa'ya dikilen anýtý bugün açýlacak. Göçmenköy bölgesindeki Bülent Ecevit Lisesi önündeki havuzlu parka dikilen Anýt'ýn açýlýþý bugün saat 10.00'da Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan yapýlacak. Diplomasi trafiði baþladý n Downer Ankara'ya gidiyor Ban'ýn da Ankara ziyareti gündemde... BM yeni yol haritasý hazýrlýyor... BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in, mayýs ayý baþlarýnda Ankara'yý ziyaret ederek, müzakerelerin devamýna iliþkin taahhüdü yeniden teyit ettireceði haber verildi. Politis haberi "BM Yeni Yol Haritasý Hazýrlýyor... Downer New York'ta Sondajlarda Bulunacak, Sonra Davutoðlu Ýle Randevusu Var... Ankara'ya Gitmeden Önce Erdoðan'ý da Görecek" baþlýk ve spotlarýyla manþete çekti. Avustralya'dan bu akþam Ada'ya dönmesi beklenen Downer'in yarýndan itibaren Genel Sekreter'in Kýbrýs'taki Özel Temsilcisi Taye Brouk Zerihoun'la birlikte Genel Sekreterlik'le ve Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin temsilcileriyle bir dizi sondajlara baþlayacaðýný yazan gazete, Özel Temsilci'nin ardýndan New York ve Türkiye'ye gideceðini kaydetti. Ziyaretlerin amacýnýn önümüzdeki aylarda Kýbrýs sorununa yeni bir yol haritasý hazýrlamak olduðuna iþaret eden gazete, özetle þunlarý yazdý: "Downer Kuzey Kýbrýs'taki 'seçimler' öncesinde haftalardýr Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'ndan, milliyetçi Kýbrýslý Türk politikacýnýn Talat'ý yenmesi halinde Ankara'nýn son iki yýldýr inþa edilenlerin yýkýlmasýna müsaade etmeyeceði yönünde taahhüt aldýðýný savunuyordu. Þimdi, Eroðlu'nun zaferi ve müzakere masasýndaki yeni olgular artýk kesinleþmiþken BM ve Downer, Erdoðan'ýn ve Dautoðl'nun taahhütlerini yerine getireceklerini ilk elden saptamak istiyor. Downer'in Kýbrýs'taki grubu geçen perþembe günkü 'Cumhurbaþkanlýðý'nýn Eroðlu tarafýndan devralýnýþýný, yeni Kýbrýslý Türk liderin açýklamalarýný ve özellikle bu devir teslim törenine katýlmak amacýyla Ada'ya gelen Türk Dýþiþleri Bakaný'nýn aleni yorumlarýný büyük bir dikkatle takip etti. Davutoðlu'nun Ankara'nýn müzakerelerin devamýna tam olarak nasýl baktýðýna dair bir iþaret vermediði ortadadýr. Eroðlu'nun geçen perþembe günü Türk medyasýna verdiði 3 söyleþi deðerlendirildiðinde, mayýs sonuna doðru baþlayacak Hristofyas'la müzakerelerde çok þeyi deðiþtirmek niyetinde olduðu anlaþýlýyor. Aleksander Downer önümüzdeki ayýn ilk günlerinde ziyaret edeceði Ankara'da bütün bu konularý görüþmek istiyor. Elbette ki aklýnda bu pazartesi itibarýyla BM merkezinde belirlenecek olan BM'nin tavrýna iliþkin somut bir plan da olacak. Downer, Eroðlu ile Ankara ziyaretinden önce mi, sonra mý görüþeceðine henüz karar vermemiþ görünüyor. Anlaþýldýðýna göre en muhtemeli, yanlýþ anlaþýlmalar olmasýn diye görüþmenin Ankara ziyaretinden önce yapýlmasýdýr. Downer'in BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Genel Sekreter Yardýmcýsý Lynn Pascoe, Avrupa Konularý Müdürü Elisabeth Spehar'la yarýndan itibaren yapacaðý sondajlarda gündem listesinin en tepesinde Eroðlu'nun yönetilmesi yöntemlerinin bulunmasý ve niyetlerinin ortaya çýkartýlmasý bulunuyor. BM ve Kýbrýs sorunuyla meþgul olan baþkentler, Eroðlu ve Hristofyas'a müzakereler için birkaç ay verilmesinin zaruri olduðunu düþünüyor. Sonrasýnda da sonbahara doðru, Kýbrýs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeliyle çözülmesinin ve uluslararasý unsurun sorunun baþka yönleriyle ilgili düzenlemelere ilerlemesinin mümkün olup olmadýðýnýn iyice ortaya çýkacaðý bir tür uluslararasý konferans yapýlacak. AB içerisinde de halen baský noktasýný Doðrudan Ticaretin oluþturduðu ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin Kýbrýs sorunu çözülmemiþ olsa da devam etmesine izin veren bir B planý uygulamaya konulmuþ durumdadýr. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra ANKARA'NIN MÜHÜRÜ Denktaþ gitti, Talat geldi. Ne deðiþti? Hiç... Talat gitti, Eroðlu geldi. Ne deðiþecek? Hiç... Yaþar Kemal, Ýnce Memed romanýnda soruyor: -Abdi gitti, Hamza geldi... Ne deðiþti? Hiç... Aðalar deðiþse bile, aðalýk düzeni deðiþmedikçe... Birþeylerin deðiþmesi mümkün mü? Denktaþ ne zaman Cumhurbaþkaný oldu? 1973'te Ankara, mühürü Dr. Küçük'ten alýp kendisine verince... Talat ne zaman Cumhurbaþkaný oldu? 2005'te Ankara, mühürü Denktaþ'tan alýp kendisine verince... Eroðlu ne zaman Cumhurbaþkaný oldu? Ankara, 2010'da mühürü Talat'tan alýp kendisine verince... Kural bellidir... Mühür kimde ise, Süleyman odur. Bunu en iyi bilenlerden biri de Denktaþ'tý Seçimlerinde ne demiþti Denktaþ? -Ankara kimi isterse, KKTC'de Cumhurbaþkaný o olur. Ve Ankara beni istiyor Seçimlerinde Talat da, Eroðlu da adaydý. Talat, 102 bin 636 geçerli oydan ancak 9 bin 834'ünü alabildi. Yani yüzde 10'un altýnda... Eroðlu, peþine 42 MÝT ajaný takýlýnca, 2. tura kalmasýna raðmen yarýþtan çekilmek zorunda kaldý. Çünkü Ankara'nýn mühürü Denktaþ'taydý Seçimlerinde Erdoðan mühürü Talat'a verdi. Ve Talat'ýn oylarý bir anda, sihirli bir el deðmiþ gibi, 9,834'ten 55,945'e fýrladý. Denktaþ aday bile olamadý. Eroðlu bir önceki seçimde aldýðý 29,555 oyu da koruyamayarak, 22,874'te kaldý ve ilk turdan havlu attý seçim sonuçlarýna iyi bakýn... Karpaz'ýn, Maraþ'ýn, Ýskele'nin, Lefkoþa surlar içinin oylarýný dikkatlice inceleyin. Mühürün gücünü o zaman daha iyi anlayacaksýnýz. Talatseverler üzülmesin... Kýbrýslýlarýn oylarý çok büyük oranda Talat'a gitti. Ancak bu oylar Talat'ý kazandýrmaya yetmezdi. Nitekim yetmedi. Sonucu Türkiyeli'lerin ya da CTP'lilerin 2005 seçimlerinde icat ettiði deyimle, Yenikýbrýslý oylar belirledi. Üzülecek bir durum yok... Oyunun kuralý bu... Ankara getirdi, Ankara götürdü. Þimdilerde Ankara demek, Tayyip Erdoðan demektir. Erdoðan getirdi, Tayyip götürdü. Erdoðan'ýn gönlünde Talat varmýþ gibi göründü. Ama Tayyip Kasýmpaþalý idi. Ve politikada duygulara yer yoktu. Talat misyonunu tamamlamýþtý ve gidecekti. Yerine, hem çözüme hem de çözümsüzlüðe daha uygun bir aday gelecekti. Eroðlu ise bu iþ için biçilmiþ kaftandý. Ankara Eroðlu'na, -Uzlaþ derse uzlaþacak... -Uzlaþma derse uzlaþmayacak... Aynen Talat'ýn bir ara itiraf ettiði gibi... Otur derse oturacak, kalk derse kalkacak. Talat bu iþi kerhen yapardý. Eroðlu gönüllü yapacak. Anlayacaðýnýz arada fark var. Acý gerçek þu: Ankara Kýbrýslýtürklerle, kedi fare ile oynar gibi oynuyor. Ve biz adam olup, kendi çýkarlarýmýza sahip çýkmadýðýmýz sürece de bu oyun devam edecek. Seçim öncesinde kaç kez yazdýk. Ankara istese... Son bir yýlda UBP'ye gösterdiði hoþgörüyü CTP'ye gösterse... CTP erken seçime gitmezdi. Bitmiþ, tükenmiþ UBP dirilmezdi. Ankara'dan yeþil ýþýk almasa... Belki de Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðýna aday olmaya cesaret de edemezdi. Ama dedik ya! Ankara oyununu 2 yýl önceden planladý. CTP hükümeti de abuk sabuk icraatlarý ile Ankara'nýn iþini kolaylaþtýrdý. Ama durun... Daha oyun bitmedi... Siz asýl bundan sonra olacaklarý seyredin... Hele bir UBP yeni baþkanýný seçsin... Koalisyon pazarlýklarý baþlasýn... Esas þenlik o zaman baþlayacak.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL SÝLÝHTAR'IN ZÝNCÝRLÝLERÝ Talat'ýn saraydan ayrýlýþýna kimisi üzüldü, kimisi sevindi Aslýnda ikisi de ayný kapýya çýkar. Olur mu öyle þey demeyin? Bal gibi olur Talat, 2000 seçimlerinde þöyle demiþti: -Ben perdenin önündekilere ateþ ederim Partisiyle birlikte statükoyu yýktýklarýný iddia etmiþ, ama 40 bin kiþilik Türk iþgal ordusunun varlýðýndan rahatsýzlýk duymamýþtý Yalanlar tarihine geçecek sadece bunu yapmadýlar kýsa sürede 'ten sonra adanýn ikiye bölünmesi, iþgal güçlerinin burada konuþlanmasý, iþgalci ülke vatandaþlarýnýn gemilerle, uçaklarla taþýnýp buralara yerleþtirilmesi Yerli halkýn asimile edilmesi statükodur Mal mülk sahiplerinin zorla ellerinden mallarýnýn alýnmasýdýr statüko Ýrademizin yokolmasýdýr O halde 2005'te yýkýlan statüko hangisiydi? Seçmen listelerinde Kýbrýslýtürkler 60 bin oya sahipken, KKTC'li denilenlerin oylarý ise 104 bin olarak telafuz edilmektedir. Hesabý kitabý yoktur artýk bunun. Sokaklar þahididir tükendiðimizin ve bitme noktasýna getirildiðimizin Tekrar soruyorum, CTP ve Talat neyi yýkmýþtý da sokaklara dökülüp ateþ danslarýyla eðlenilmiþ, yenilip içilmiþti? Talat saraydan ayrýlýrken sitemde bulundu Bana göre basýnda aleyhinde yazýlanlara deðildi onun sitemi Bu göreve getirilirken Türkiye'deki bir TV kanalýnda þöyle demiþti: -Görevimin sonunda Türkiye'ye yapacaðým hizmetler karþýlýðýnda bana madalya verecekler Anlaþýlan madalyasýný alamadý Ve de bir dönem daha o makamda kalma niyetini Türkiye kabullenmedi Beþ yýllýk hizmetlerinin karþýlýðýný alamadýðýný düþünerek devir teslim töreninden sonra çekirdeksiz limon aþýladýðý Saray'dan üzgün ayrýldý Sitemi Ankara'yaydý Cuma günkü devir teslim töreninde çok sayýda CTP'li vardý Cep telefonlarýna gönderilen elektronik mesajlarla herkesin yani tüm CTP'lilerin orada bulunmasý istendi "Talat saraydan ayrýlýrken onu yalnýz býrakmayalým ve onunla birlikte olduðumuzu gösterelim" deniyordu elektronik mesajlarda Oysa ne fark edecekti giderken ardýndan alkýþlamak Yeni moda Bir müddetten beri ölenleri de topraða verirken yerine göre alkýþlama alýþkanlýðýmýz doðdu Bilmem, ama bazýlarý Amerikan kültüründen kaynaklandýðýný söylerler Her neyse Talat bunu çok iyi anlamýþ mý anlamamýþ mý bilemem Anlamadýysa kendisinin ve CTP'sinin baþýna daha çok iþler gelecek demektir. Talat'ýn gidiþine sevinenlerle üzülenlerin sevinç ve üzüntüleri ayný kapýya çýkar. Ankara'nýn kapýsýna! Ýkisi de iþbirlikçiliðe aittir! 2000 yýlýnda perdenin gerisinde duranlar, 2005'te kendisini nasýl getirmiþlerse koltuða, 2010'da da oradan aldýlar Oysa perde gerisini görseydi bugün baþýna bunlar gelmezdi Zincirle gelip zincirle ayrýlmazdý Silihtar'dan... Öyle bir çile ki bu prangalý zincir gibi Sardýkça dolanýyor daha beter boynuna Ucunda görünüyor bir cehennemin dibi Ne yazýk gene geldin bunlarýn oyununa Ali OSMAN Periyodik Politis "Hristofyas Sorumluluk Atma Oyununa Çok Erken Baþladý" baþlýklý yorum haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin hemen ertesi günü BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a gönderdiði mektubun Rum yönetiminin "dýþ politikanýn yönetilmesindeki ciddi zafiyetlerini bir kez daha gözler önüne serdiðini" yazdý. Makarios Drusiotis imzasýný taþýyan haberde tam metin olarak da yer verilen mektubun "tamamen anti-diplomatik olduðu, dilin (Ýngilizce) yanlýþ kullanýldýðý ve kaynayan bir ruh haliyle yazýldýðýný gösterdiði" vurgulandý. Mektubun, Eroðlu'nun katý tezlerinin teþhir edilmesi amacýyla yazýlmýþ olmasýna raðmen nihayetinde Hristofyas'ý teþhir ettiðini ve niyetleriyle ilgili kuþkular yarattýðýný belirten gazete, "bir buçuk sayfalýk bir mektupta bazýlarý çok kaba olan 10 hata saptadýk, bu da Kýbrýs sorununun bu kadar kritik bir aþamasýnda Kýbrýs sorununun diplomatik açýdan tehlikeli bir amatörlükle yönetildiðini gösteriyor" diye yazdý. Gazete Hristofyas'ýn hatalarýný þöyle özetledi: "1-BM Genel Sekreteri'ne mektup göndermek her gün olan bir þey deðildir. Ciddi devletlerde mektup diplomatlarla istiþare ve inceleme sonucunda yazýlýr. Çok açýk hedefleri, temiz ve anlaþýlýr bir dilde ve doðru yazýlmýþ olur. Hepsinden önemlisi de etkin olabilmesi için argümanlarý kanýtlý olur. Eroðlu pazar günü seçildi, mektup pazartesi günü gönderildi. Söz konusu mektup, seçim sonuçlarýnýn analizi bile yapýlmadan, varsayýmlardan hareketle sonuçlara iliþkin doðrudan eleþtirilerle baþlýyor. 2- Baþkan mektubunda Eroðlu'nu geleneksel aþýrý tezlerinden dolayý suçluyor ve endiþelerini Eroðlu'nun bu tezlerine dayandýrýyor. Ancak mektup gideceði yere varýncaya kadar Eroðlu, Hristofyas'ýn mektubunu yazma nedenini tamamen ortadan kaldýracak bir açýklama yaptý. Hali hazýrda Genel Sekreter telefon görüþmelerinde Eroðlu'nu, bu açýklamasý nedeniyle kutladý. Açýklamasýnda söylediklerini yerine getirmezse, daha sonraki bir aþamada deðerlendirilir. Bir devlet lideri Genel Sekreter'e baþka birini þikayet etmek için mektup yazmaz, olgulara atýfta bulunur ve somut siyasi faaliyetleri deðerlendirir. 3-Baþkan Hristofyas mektupta, Mehmet Ali Talat'ýn uluslararasý temaslarýna, seçimleri kazanmasýna yardýmcý olmak maksadýyla esneklik gösterdiðini yazdý. Yani BM Genel Sekreteri'ne Kýbrýslý Türklerin liderlerinin dýþ dünyayla yapacaklarý her türlü temasýn kendisinin iyi niyetine baðlý olduðunu yazdý. Diðer bir deyiþle Kýbrýslý Türklerin, izolasyon altýnda ve Kýbrýslý Rumlarýn siyasi 'rehinesi' olduklarý tezini yazýlý olarak kabul etti. 4-Baþkan Hristofyas ayný konuda Ban Ki Moon'a 'gösterdiði esnekliðin zaman zaman aþýrý olduðunu', hiçbir þekilde 'uluslararasýnda tanýnmýþ egemen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin indirgenmesine gerekçe olarak kullanýlamayacaðýný' da yazdý. Yani bu temaslarýn egemen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin deðerini düþürdüðünü ancak Talat seçilsin diye buna müsamaha gösterdiklerini kabul etti. Þimdi de (Talat) kaybettiði ve seçimleri Eroðlu kazandýðýna göre, izin vermediði! için bu temaslarýn durmasý gerekiyor. 5-Eroðlu'nun Kýbrýslý Türklerin liderliðine seçilmesinden ve müzakere masasýna katý tezlerle gelmesi tehlikesi olduðundan endiþe belirttiði müzakerelerle ilgili þunlarý yazdý: 'Müzakerelerde ve bunca meþakkatle elde edilen ortak zeminde gerileme olmamasý, bunlarýn Kalay FERDÝ SABÝT'TE ÝSTÝFA EDECEK GÖZ MÜ VAR? Kýbrýs'ýn güneyinde yayýlan haberlere bakýlýrsa, Ferdi Sabit Soyer istifa etmiþ CTP baþkanlýðýndan... Duyduðumuzda güldük... Nerden çýkarýyorsunuz bunlarý diye sorduk. Öyle haber almýþlar... Soyer'de hiç öyle kolay kolay istifa edecek göz mü var? Hele durun bakalým... Tüm bu bozgunun ve çöküþün faturasýný kime çýkaracaðýný çok iyi bilir o... Geçtiðimiz seçimlerde partisi aðýr bir bir yenilgiye uðramýþ da ne olmuþ... Kim kýpýrdatabilmiþ ki Soyer'i yerinden? O zaman istifa etmedi de þimdi Talat yenildi diye mi istifa edecek? Hem onun Maðusa'daki mahallesinden Talat'a hiç oy çýkmamýþsa kabahat onda mý? Komþularýyla hiç kavgalý olamaz mý yani? Eroðlu'nun seçilmesinden sonra... Hristofyas sorumluluk atma oyununa çok erken baþlamýþ korunmasý gerekir.' Ancak bu Türk Dýþiþleri Bakaný'nýn 1 Nisan tarihli açýklamasýnda ortaya koyduðu teziydi ve Kýbrýs Rum tarafýný Talat ve Hristofyas arasýnda uzlaþýlanlarýn kaydedilmesini reddetmekle suçlamýþtý. 6-Baþkan Hristofyas mektubunun yarýsýný Kýbrýs sorununda düzenlenecek uluslararasý konferansa ayýrdý. Hükümet, Sözcüsü aracýlýðýyla, BM tarafýndan asla uluslararasý konferans gündeme getirilmediðini açýkladý. Ancak Baþkan Hristofyas, sýrf 'bazý diplomatlarý, gazetecileri ve siyasileri meþgul ediyor diye' bu konuyu Genel Sekretere götürdü. Bir devletin baþkaný üst düzeyde bir yazý yazarken, somut olgu ve önerileri yorumlar, siyasilerin ve gazetecilerin akýllarýndakileri deðil. ('Occupying the minds of certain diplomats, journalists and politicians') 7-Uluslararasý konferans için BM tarafýndan ne bir öneri ne bir sondaj yapýlmamasýna raðmen Hristofyas böyle bir konferansýn oluþumunu kendi baþýna ve kesin hatlarla belirledi. Kendilerine sorulmayan ve böyle bir þeye ilgileri ve katýlýp katýlmayacaklarý kesin olmayan Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkeyi, BM ve AB'yi iþin içine kattý. Kýbrýslý Türkleri bu konferans oluþumunun tamamen dýþýnda býraktý! Yani BM'ye, onlar için de karar vermek istediðine dair yazýlý delil verdi. Belki de acemiliðinden, onlarý (Kýbrýslý Türkleri) sadece unuttu. 8-Baþkan Hristofyas mektubunda uluslararasý konferansýn oluþumunu belirlemekle kalmadý, kibirli bir þekilde, toplantýnýn gündemini de tayin etti: 'Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bir bölümünün Türkiye tarafýndan yasadýþý askeri iþgal edilmesi, iþgal bölgelerinin yasadýþý kolonize edilmesi ve yeniden birleþmiþ federal cumhuriyetin gelecekteki güvenliði.' Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenden tek birinin, BM'nin veya AB'nin ve de Türkiye'nin böyle bir gündemi olan ve Kýbrýs sorununa ciddi çözüm bulma çabasýndan çok kendi Nürmbergi'ni yaratmaya benzeyen bir toplantýya katýlmayý kabul edeceklerini zannetmek büyük bir saflýktýr. 9-Baþkan Hristofyas Genel Sekreter'e kötü bir ifade ile Kýbrýs sorununun bütün yönlerinin ele alýnacaðý bir konferans fikrinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1974 kararlarýnýn içeriðine aykýrý olduðunu ('is presumed to occupy itself') yazdý, ancak böyle bir karara isim vermedi. Gerçekte hiçbir karar müdahil devletlerin Kýbrýs sorunuyla ilgili bir konferansa katýlýmlarýný sýnýrlandýrmýyor. Ýlk müzakereler (Cenevre, Temmuz 1974) BM himayesi altýnda, iki toplum dahi katýlmadan yapýldý. Aðustos 1974'teki Ýkinci Cenevre'ye iki toplum, garantör güçler ve gözlemci olarak da üçüncü ülkeler katýlmýþtý. Ayný oluþum BM'nin onaylayýp cesaretlendirmesiyle 2004'te Burgenstock'ta da gerçekleþti. 10-Baþkan, Eroðlu'nun seçilmesinin ertesinde, Kýbrýslýlar için Kýbrýslýlar'dan çözüm arayýþý tezinde ýsrar etti: 'Kýbrýs federal devletinin gelecekteki yapýsýyla ilgili meseleler Kýbrýs aidiyetindeki müzakereler çerçevesinde göðüslenmelidir.' Talat'la görüþürken tutumu, Türkiye'nin Talat'ýn müzakere yapmasýna izin vermediði ve anahtarýn Ankara'da olduðu þeklindeydi. Þimdi, Eroðlu'nu peþinen, aþýrý tezlere sahip olmakla suçluyor. Anahtarý elinde bulunduran Türkiye'nin de müzakere masasýna gelmesini istemiyor. Mektubundaki açýk mesaj baþarýsýz olmalarýný yazýlý olarak beklediði ve beceriksizce sorumluluk atma oyunu oynadýðýdýr." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EROÐLU'NUN MEKTUBU Eroðlu ayaðýnýn tozuyla Ban Ki Moon'a bir mektup gönderdi. Ne zaman? 23 Nisan 2010'da. Mektup bu tarihi taþýyor. Yani and içme ve devir teslim törenlerinin yapýldýðý gün. O kadar yoðunluk içinde nasýl vakit bulup da o uzun mektubu kaleme aldý ya da aldýrdý, vallahi pardon! Üstelik Ýngilizce olarak... Doðrusu aklým almadý. Çok kurcaladým, çok uðraþtým ama bulamadým. Kurusun huyum... Aklýma hep kötü þeyler gelir böyle zamanlarda! Kafam karýþýr... Negatif bir ruh haline bürünürüm. Neredeyse havadan nem kapacak hale gelirim. Biliyorsunuz... TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, and içme ve devir teslim törenlerinde hazýr buluýnmak üzere 23 Nisan günü Kýbrýs'taydý. Devir teslim töreninden sonra Eroðlu ile baþbaþa yarým saat görüþtü. Ýþte burda düþtü içime o þeytanýn kurdu. Acaba diyorum, Eroðlu'nun Ban Ki Moon'a gönderdiði mektup, Ankara'dan hazýr mý geldi?! "Afrika" dünkü manþetinde Eroðlu'nun Davutoðlu ile görüþmesinin hemen ardýndan jet hýzýyla harekete geçerek sözkonusu mektubu Ban Ki Moon'a gönderdiðini yazdý. Kim ne derse desin... O mektubu Davutoðlu cebinde getirdi "Bunu imzalayýp Ban Ki Moon'a gönderin" diyerek Eroðlu'na verdi! Mektupta Eroðlu'nun müzakerelere kaldýðý yerden devam etmeye hazýr olduðu vurgulanýyor. Bu görüþ mektubun en olumlu yaný gibi dursa da, ilerleyen bölümlerde, müzakereleri yokuþa sürmeyi hedefleyen görüþ ve talepler dikkat çekiyor. Örneðin 1960 Garantiler Sistemi'nin devamý ile iki halk, iki egemenlik ve iki demokrasinin Kýbrýs Türk tarafý için yaþamsal olduðuna vurgu yapýlýyor. Ýzolasyonlarýn geciktirilmeden kaldýrýlmasýnýn, çözüm için Rum tarafý nezdinde bir lokomotif olacaðý iddialarýna yer veriliyor. Ve müzakerelere bir takvim sýnýrlamasý getirilmesi isteniyor. Ankara, müzakereleri çýkmaza sürüklemeyi ve daha da ileri giderek Hristofyas'ý masadan kaçýrmayý hedefleyen bu görüþleri sahneye çýkarýrken þimdi çok rahattýr. Bu rahatlýk, Eroðlu'nun dünyadaki uzlaþmaz imajýný sonuna kadar kullanmaktan geliyor. Çünkü Ankara'nýn hedefi çözüm deðil, statükonun yani çözümsüzlüðün en azýndan Türkiye'nin AB üyeliðine kadar sürdürülmesidir. Tek halk ve tek egemenliðin Rum tarafýnýn kýrmýzý çizgileri olduðunu bile bile, Türk tarafýnýn iki ayrý halk ve iki ayrý egemenliði kýrmýzý çizgileri olarak bunun karþýsýna çýkarmanýn, çözüm arzusuyla uzaktan yakýndan hiçbir ilgisi yoktur. Ankara'da hazýrlandýðý anlaþýlan ve imzalayýp Ban Ki Moon'a göndermesi için apar topar Davutoðlu tarafýndan Eroðlu'na verilip onun vasýtasýyla Ban'a gönderilen mektuptan anlaþýlan odur ki Ankara'nýn çözümsüzlük siyaseti, Eroðlu ile topuz göstererek vizyonunu sürdürecektir. Ve Ankara, bu siyasetini, Kýbrýs Türk halkýnýn demokratik iradesi olarak dünyaya yutturma gayretinde olacaktýr. Bu "iradeye" saygý talep edilecek, halkýn AB'ye güvenini kaybettiði, bu güvenin yeniden tesis edilmesi için, baþta izolasyonlarýn kaldýrýlmasý olmak üzere, verilen diðer bütün vaatlerin yerine getirilmesi istenecektir. Yani "Yeni" dönem de çözüm dönemi olmayacak, izolasyonlarýn kaldýrýlarak KKTC'ye çok önemli bir nefes borusu daha açma dönemi olacaktýr! Tabii uluslararasý toplum Türkiye'nin bu taleplerine yeþil ýþýk yakarsa...

5 26 Nisan 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Eroðlu "yanlýþ baþladý" diyorsanýz, Talat'ýn da "doðru bitirmedi"ðini vurgulamak zorundasýnýz Objektiflik iddianýz varsa tabii. * Müzakerelere kaldýðý yerden devam edilecekmiþ. - "Kaldýðý yer" derken biraz abartýyor gibisiniz 40 yýldýr bir arpa boyu gitmediler ki. * 2. Cumhurbaþkaný Talat, saraydan kamyonetle ayrýlmýþ. - Dedikoduya gerek yok arkadaþlar.. Kamyonetin arkasý açýk ve boþtu. Herkes gördü. Ayrýca kapýda polis de vardý. * Barýþ güçlerinin uyanýk kalmasý gerekiyormuþ. - Bence çalar saatý kurup biraz uyusunlar mamurlasýnlar.. Çünkü sabaha bitecek bir durum deðil bu. * Turizm sektörü sistemden hoþnut deðilmiþ. - Allah Allah Sistemin nesini beðenmiyorlar ki... Kumarhaneler kapatýlsýn mý yani Bu mu istedikleri? * Talat'ýn cumhurbaþkanlýðý döneminde BM Güvenlik Konseyi hiç aleyhimizde karar vermemiþ. - Daha önce verdi de ne oldu Falakaya mý yatýrdýlar... yoksa þimdi baþýmýz göðe mi erdi? Moon, Talat'ý arayarak, barýþ sürecine devam etmesi gerektiðini söyledi. - Ah Mr. Moon ah Siz bizlerin nasýl nankör insanlar olduðumuzu bilmezsiniz. Talat devam etmek istiyor ama bir ofisi bile yok ki.. Çok gördüler. Acaba siz biraz arka çýkamaz mýsýnýz. 2 ofis, birkaç araba, personel yeter. 5 yýl gölge cumhurbaþkanlýðý yapar, sonrasýnda Allah kerim! ÖZÜR: Dün büyük bir hata yaptýk. Turgay Avcý'yý vuran Erdoðan Aþardað deðil, Erdoðan Þanlýdað'dýr. Erdoðan abiden özür diler, düzeltirim.. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI HER KÖÞE BAÞINA BÝR POLÝS Devletten Hükümetten yakýnýrýz hep. Ýþlerine akýl sýr erdirmeyiz. Öyle icraatlar ortaya koyarlar ki, bu nasýl devlet, bu nasýl hükümet diye yaka silkeriz.. Silkeriz de, biz nasýl vatandaþlarýz acaba? Biz tamam mýyýz? Vatandaþ gibi vatandaþ mýyýz? Yasalara saygý gösteriyor, kurallara uyuyor muyuz? Yooo Aðzý dili olsa da konuþsa þu devlet! Konuþsa da, elimizden neler çektiðini bir bir anlatsa.. Örnek önünüzde. Tabela dikmiþler "park etmeyiniz" diye.. Aldýrmamýþýz Sarý çizgi çizmiþler... Takmamýþýz Tabela yetmemiþ, sarý çizgi yetmemiþ bu defa da "kazýk" çakmak zorunda kalmýþlar yol boyuna. Ama kazýk da engelleyememiþ bizi. Tüm bunlara raðmen bir aralýk bulup sokuluyoruz. Biz adam olmadýktan sonra, devlet, düzeni baþka nasýl saðlasýn yani.. Her köþe baþýna da polis dikilmez ya.. YASAL OLAN ÞEY HARAM SAYILMAZ "Ne benim ne ailemin boðazýndan haram lokma geçmemiþtir." Ne acýdýr ki, saraydan ayrýlýrken, böyle bir açýklama yapmak zorunda kalmýþtýr 2. Cumhurbaþkaný Talat. Yürekten inanýyorum. En küçük bir kuþkum yok bu konuda. Yememiþlerdir. Ama hani bir laf vardýr. "Bal tutan parmaðýný yalar" derler ya, belki o yüzden ortaya atýlmýþtýr bu çirkin iddialar. Yine de çok saçma ve tutarsýz. Sarayýn, yeme içme, izaz ikram, malzeme alýmý, seyehat, personel gideri gibi durumlar için yeterli bütçesi varken ve her türlü harcama cumhurbaþkanýnýn elindeyken, bunun dýþýna çýkýp yolsuzluk yapýlacaðý düþünülemez. Açgözlülük olur Oysa Talat "barýþ" dýþýnda açgözlü olmadý ki! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Talat'ýn ne kadar iyi bir pazarlýkçý olduðu, devletin kendisine saðlamasýný istediði olanaklardan belli. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ARABASI VAN, UÇAR GÝDER... Nihayet seçim denen çekiþme-didiþme bitti. Talat kaybetti, Eroðlu kazandý ve koltuk davasý sonlandý.. Ne biçim kavgaydý o? Onlar da rahatlamýþlardýr, biz de. Bundan sonra ne olacak? Bir kýsým Kýbrýslýtürk Talat'ýn o makamda oturmasýný "çözümü baþka lider yapamaz" diyerek, bir kýsým ise "soldan" birisi otursun diyerek destekledi. Eroðlu'nu destekleyenler belliydi Bunlara bir de Denktaþ tarafý eklendi. Denktaþ tarafý, KKTC'nin ilelebet yaþatýlarak 82. vilayete dönüþtürülmesini istedikleri, bunu da ancak, "arkasýnda halk var fark var" denilen Eroðlu yapar diye ona destek verdiler. Ýki taraf da gerçekleri ya bilmiyorlardý, ya da bilmek iþlerine gelmiyordu. Diyelim ki Talat çözüm istedi ve yaptý. Türkiye, Talat'ýn güzel hatýrý için, sayýlarý Kýbrýslýtürklerin yarýsý kadar olan askerlerini gemilere doldurup geri mi çekecek? Veya kurtardým dediði Kýbrýslýtürklerin 3-5 katý kadar olan yerleþikleri Anadolu'ya alýp onlara iþ mi arayacak? Mustafa Gökmen mesela Biz çözüm yapalým, kendi ülkemizin ortaðý olalým ve meclisimizde biz bize kalalým diye milletvekili rütbesini atýp Trabzon'a döner mi? Ya çok iyi niyetlidir böyle düþünenler, ya da gerçekleri bildikler halde, baþýný kuma gömen devekuþu gibi bakýyorlar olaylara. Benim mantýðým bunu almadý. Ýlelebet yaþatýlmasý için sözler verilen ancak ilk fýrsatta 82.vilayete dönüþtürülmesi düþünülen KKTC'nin cumhurbaþkaný belli oldu! Devir teslim töreni yapýlarak yenisi (seçilen) koltuða oturdu... Eskisi de yan koltukta eski first lady olduðu halde, direksiyona geçerek, van arabasýyla evine doðru yelken açtý! Arkasýndan su döken olmadý, ama arkasýndan konuþanlar çok oldu. Bu konuþmalar neydi ve ne içindi merak ettim. Meðer Talat ayrýlýrken ufak tefek istekleri olmuþ. Milliyet gazetesinde de gördüm haberi. Þöyle yazýyordu: "Üç sekreter-arþiv memuru, bir aþçý-garson, iki odacý, iki temizlikçi, yedi koruma, beþ çalýþma ekibi, üç otomobil. Eþi Oya Talat için de, bir araç, bir koruma, bir sekreter, bir posta." Denktaþ bu tür isteklerde bulunabilir, Eroðlu da ilerde daha fazlasýný bile talep edebilir, ancak bir zamanlar "Marksist" olduðunu söyleyen Talat, istememeliydi. Ýstememeliydi ki örnek olsun Denktaþ ayrýldýðýnda ona tanýnan ayrýcalýklar da yanlýþtý. Bu da gene Talat-CTP ikilisinin hatalarýydý. Bence hatayla baþladýlar, hatayla bitirdiler. Kaldý ki eski cumhurbaþkaný olduðu için ömür boyu geçim sýkýntýsý çekmeyecek ve de gittiði her yerde VIP muamelesi de görecek. Neyse Milliyet'in de yazdýðý bu haberin sonunda þöyle yazýyordu: "KKTC, Türkiye'den ne kadar yardým alýyor? Türkiye'nin KKTC'ye 2004'te yaptýðý yardýmý 550 milyon dolar, 2008'de 800 milyon dolar, 2009'da milyon dolar civarýnda." Türkiye'nin gönderdiði paralarýn yine Kýbrýs'taki yerleþikler vasýtasýyla Anadolu'ya geri döndüðünü bilmiyorlarmýþ gibi. Talat, van arabasýna binip yeni hayatýna yelken açarken küçük de olsa bazý ayrýntýlarýn can sýkabileceðini düþünmeliydi. Sýktý da...

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun HARCAMA MI, MÝSYON SONU MU? GÜNLÜK Ankara Talat ý harcadý görüþüne katýlmak ne kadar mümkün? Bir defa, Talat ýn profesyonel olarak politikaya atýlýþý ve kýsa sürede en yükseklere çýkýþýný, üstün yetenekleri veya rastlantý ile açýklamak, doðru bir yaklaþým olmaz. Talat ýn jet hýzý ile profesyonel politikaya giriþi, yükseliþi ve politikada çok kýsa sayýlacak bir sürede düþüþünde, yaþananlar altalta konulursa, Talat harcandý mý yoksa bir misyonu mu tamamladý? sorusu daha net cevaplanmýþ olur. Mesleði dýþýnda, 1993 e kadar belli kiþilerce tanýnan, sýradan CTP lilerden birisi idi seçimlerinden sonra DP-CTP ortaklýk hükümeti kuruldu. Parti Baþkaný Özker Özgür, Baþbakan Yardýmcýsý... Kabinenin CTP kanadýna MA Talat ý Eðitim Bakaný olarak aldý. Toplum da yaygýn olarak bu dönemde, Talat adýný duydu. Ýki yýl sonra Özker Özgür, Hükümet olduk ama iktidar olamadýk saptamasýnýn sonunda istifa etti. Davulun kendi boynunda, tokmaðýn baþkasýnýn elinde olmasýna tahammül edemedi. Yýl Bu çýkýþý ona pahalýya mal oldu... Doðrudan Selma Bolayýr Güneþ her gün yeniden doðar... Ve muhteþem bir kýzýllýkla batar gün bitiminde... Herkes kendine göre sözcükler kullanarak neyi nasýl gördüðünü tarif eder... Yapýlan tarifin gerçekle bir ilgisi yoktur halbuki.. Güneþ ne doðar, ne de batar.. Biz onu öyle görürüz. Gerçek olan, dünyanýn hem kendi ekseni etrafýnda hem de güneþin etrafýnda döndüðüdür. Yerkürede bulunduðumuz yere göre.. Farklý saatlerde güneþi görürüz... Dünya güneþe arkasýný dönüp onu göremediðimizde de... Güneþin battýðýný söyleriz. Sanki her þeyin merkezindeyiz de her þey bizim küçücük dünyamýz etrafýnda döner gibi görürüz... Tüm kendini beðenmiþliklerimiz... Þýmarýklýk ve uzlaþmazlýklarýmýz da bundandýr belki de... Evet, görme özürlü deðilse þayet... Ýnsanýn baktýðý þeyleri görmesi gerek... Gerek de... "Bakan körleriz" biz.. Gözgöze geldiðinizde hem görmüþ hem de görülmüþ olacaðýnýzý sanýrsýnýz ama nafile... Baktýðýnýzda, yalnýzca önceliklerinizdir gördüðünüz.. Onun için neyi gördüðünüz sizin seçiminiz veya öncelikleriniz hakkýnda fikir verir.. Ayný þey size bakanlar için de geçerlidir. Bakmakla görmek ve görülmek arasýndaki iliþki.. Karþýlýklý konuþmalarda da vardýr.. "Sizin bir þeyi nasýl gördüðünüzü" açýklama çabasýyla... "Onun her þeyi nasýl gördüðü"nü anlama çabasýdýr karþýlýklý konuþma. Yarým asra yakýn bir süredir Kýbrýslýlar, Rumca ve Türkçe konuþanlar.. Toplumlarý içinde ve toplumlar arasýnda... Liderinden, gazetecisine, sokaktaki adamýna kadar... Ne birbirini olduklarý halleri ile görmeyi, ne de konuþmayý Ocak 1996 da, 1976 dan 1996 ya kadar 20 yýl CTP Genel Baþkanlýðý görevini yürüten, muhalefet ve aykýrý iki güçlü sesten birisi olan Özker Özgür, profesyonel politikada iki buçuk yýlý bulunan MA Talat tarafýndan alaþaðý edildi. Bununla da kalýnmadý, partiden ihraç edildi. Partideki Özgür taraftarlarý ya istifa etti, ya da onlar da uzaklaþtýrýldý. Üç yýllýk MA Talat, 20 yýllýk Özgür ü tasfiye edip, CTP yi ele geçirdi. * * * 2003 yýlýnda kapýlarýn açýlmasý ve Annan Planý ile Kýbrýs sorununda yaþanan hareketlilik, halkýn sokaklara dökülmesinde CTP nin büyük sürükleyiciliði yaþandý. Bu gücün dizginlenmesi gerekiyordu Bu arada, CTP deki deðiþim rüzgarlarý da hýzla arttý. Mitinglerinde bayrak bulundurmamakla eleþtirilen CTP, bayraklarla dolaþmaya baþladý. Militanlarýnýn oluþturduðu konvoylarda, TC ve KKTC bayraklarý dalgalanmaya baþladý. Zaman içinde kucaðýný sermayeye açýp BG lendi. Türkiye yerleþiklerine kucak açtý. Onlarýn Kýbrýslýlar adýna irade ortaya koymalarýný kabullendi. Bir dönem onlarý yanýnda bulunca kendi gücünü ve tabanýný unuttu. Gün gelip de bu iradenin kendisini GÜNEÞ YENÝDEN DOÐMAZ baþarabilmiþ deðiller... Çünkü ne önyargýlardan kurtulup özgürleþebildiler.. Ne söylenenleri anlama çabalarý... Ne de kendi gibi düþünmeyene saygýlarý var.. Bu gün, her iki kiþiden birinin, ayva tüyü farkla oyunu aldý güneþi sembol tutanlar.. Arkasýndan hummalý bir hareketlilik baþladý.. "Yüce Devletin" tüm katmanlarýnda!... Kimin ne kadar deðerli veya deneyimli olduðuna bakýlmaksýzýn... Dama taþlarý gibi oradan oraya oynatýlacak insanlar.. Veya iþlerinden "atýlacaklar", bir "þey"miþler gibi.. Halbuki egemenlikten söz ederken kimse mangalda kül býrakmaz... Ama insanlarla devlet arasýnda veya devletle devletler arasýndaki iliþkilere baktýðýnýzda, anlarsýnýz ki savunulan bu egemenliðin içi boþ. Özgür olmayan bir birey, giderek devlet, nasýl egemen olur ki?! Onun için herkes, A dan Z ye.. Ýster istemez, tebrik kuyruklarýnda istiflenir. El etek öpmek, þirin görünmek için.. Yaptýðýný haklý görmek ve göstermek için de bin bir dereden su getirir. Yeni gelen idarecilerine de... Dünyanýn hep arka yüzünde "karanlýklarda" kaldýklarýný... "Aydýnlanýp" çaðdaþlaþamadýklarýný söyleyemez artýk... Hoþ söylese de duyan olmaz.. Kendine zararýndan baþka iþe yaramaz.. Ýþte sizin yüce devletinizin yüce insaný! Halbuki devletin yüceliði ve sürekliliði... Hiçbir ayýrým gözetmeden, insanýna verdiði deðerde saklýdýr. Gelin görün ki devletin, özgür, egemen ve de saygýnlýðý olan insana gereksinimi yoktur. Kolayca yönetmek için itaatkâr kullar lazým... Onlar size kul- kurban siz de sizden büyük "devletlûlere"... Bu iþ zincirleme sürer gider.. Ezberlenmiþ, içi boþ ve anlamsýz kavramlar.. Kýrýk bir plaðýn nakaratlarý gibi tekrarlanýp durarak.. tepetaklak edeceðini görmek istemedi. Kýsa sürede oylarýný %30 lara, 45 lere çýkardý. Yerleþiklerin desteði ile UBP yi hükümetten, Denktaþ ý da Saray dan etti. Ayni yerleþikler, CTP yi geçen yýl hükümetten, bu yýl da Cumhurreisliði nden etti... Eroðlu, Türkiyeliler in oylarý ile kazanmýþ.. Talat, Kýbrýslý kökenlilerden daha çok oy toplamýþ... Doðru... Eroðlu nun kazanmasýnda Kýbrýslýlar dan ziyade, büyük oranda, Ankara nýn etkisi altýnda bulunan, Türkiyeli yerleþikler etkili olmuþtur. Zaten sorun da bu ya... Kýbrýslýlarýn oy yüzdesi, sonucu etkilemeye yeterli deðildir. Dolayýsý ile Eroðlu nu, Türkiyelilerin oylarý seçmiþtir. Talat da, CTP de yerleþikleri kabullendiler ya... Burayý vatan bilmiþlerdir. Bizden birileridir diyorlar ya... Varlýklarýný tartýþma konusu yaptýrmayýz! derler ya... Onlarý kabullendikten sonra, iradelerine itiraz etmek neyin nesi? Bu itiraz ne kadar haklý? Aslýnda Talat, seçimleri 18 Nisan 2010 da kaybetmedi. Talat ve CTP, Türkiyelilerin iradelerini, Kýbrýslý iradesi olarak kabul ettikleri, yanlarýna çekmek için aðýz deðiþtirdikleri gün kaybetmiþlerdi. * * * Bütün yollar Roma ya çýkar misali, bizde de bütün yollar Ankara ya çýkar. Herþey Ankara nýn tekelinde ve kontrolunda bir alt birim olduðuna göre... Görev isteyen, Ankara ile uyumlu çalýþmalý. Ankara da vitrini en iyi dolduranýn koltukta olmasýný tercih eder. CTP ve Talat ýn seçim kazandýðý dönemde, Türkiye nin Kýbrýs ta bir deðiþim hamlesi, bir hareketlilik gösterme zorunluluðu vardý. Bunu da CTP ve Talat ý destekletip baþa oturtmakla saðladý. Rumlarýn kabul etmeyecekleri kesin olan referandumda Türk tarafýndan Evet çýkartarak, uluslararasý birçok sýkýntýdan kurtuldu. Talat a, adým atmadan, yol alýrmýþ imajý pompalama görevi yüklendi. Talat sayesinde, daha önce yerleþmiþ bulunan uzlaþmaz taraf Türk tarafý, düþüncesinin deðiþtirilmesi murad edildi. Düþünce deðiþtirilmeye çalýþýlacak, ancak statüko korunacaktý. Talat bu iþ için biçilmiþ kaftan oldu. Geçen 5 yýlý gözden geçirin... Allahýn günü Ýzolasyon ve Biz evet dedik Rumlar hayýr dedi söylemlerinden baþka ne yapýldý? Görüþmelerin hangi önemli maddesi halledildi? Bu dönem içinde Türk tarafýnýn verdiði öneriler ve beklentiler gözönüne alýnýrsa, amacýn görüþür gibi yapmak olduðu ortaya çýkar. Sorunu halletmek deðildi... * * * Þimdi yeni dönemde, farklý yönleri olan birisi lazýmdýr. Gerektiðinde federasyon görüþmeleri yapabilecek.. (Þimdi olduðu gibi) Gerektiðinde Mevcut gerçekler ýþýðýnda ayrý devlet isteyecek ve uzlaþmazlýk yaratabilecek aktör gerekli. Bu özellikler de Eroðlu nda daha belirgin... * * * Ýngiltere Sir Winston Churchill Baþkanlýðý nda 2. Dünya Savaþý ndan galip ayrýldý. Dünya, galip devletler tarafýndan nüfuz alanlarýna bölünürken, Ýngiltere nin büyük paylar almasýnda etkisi büyük oldu. Buna raðmen ilk genel seçimleri kaybetti. Ýngiliz halký ona Sen savaþ zamanlarýnda iyi bir yönetici idin. Þimdi savaþ bitti. Sana ihtiyaç yok deyip iktidardan indirdi. Minyatürü, Talat için de Ankara tarafýndan uygulandý. Sen, irade isteyen Kýbrýslýlar ýn öfkesinin yatýþtýrýlmasýnda baþarýlý çalýþmalar yaptýn. Þimdi bu öfke kontrol altýna alýndý. Hizmetlerin için teþekkürler. TAYYÝP ERDOÐAN'DAN "HOCA EFENDÝ AÇILIMI" BEKLENÝYOR Zaman gazetesi yazarý Hüseyin Gülerce, Tayyip Erdoðan'ý kastederek 'Ben olsam Gülen'i bu kadar seven bir insan olarak ziyaret ederdim" dedi. Gülerce'ye göre, Erdoðan'ýn 'Kusura bakmayýn, alýnacaksanýz da alýnýn ama vakti geldi, Fethullah Gülen'i Türkiye'ye ve insanlýða yaptýðý hizmetlerden dolayý tebrik etmeye gidiyorum' demesi lâzýmmýþ. Ne garip, her þeyin açýlýmýný yapan Tayyip Erdoðan, en kolay baþaracaðý "Hoca Efendi Açýlýmý"ný yapamýyor mu? Bir engel mi var? Gülerce'nin verdiði örneðe bakýn: Diyor ki: "Ahmet Kaya için üzülüyoruz niye dýþarýda vefat etti, niye linç kampanyasý yapýldý, þu anda genel yayýn yönetmeni deðil ama o arkadaþýmýz niye Þerefsiz adam diye manþet attý." Ahmet Kaya nere Fethullah Gülen nere demeyin. Eðer yararý olacaksa Ahmet Kaya'nýn adýný da kullanýrlar, Nâzým Hikmet'in de... Ahmet Kaya linçle karþý karþýya kaldýðýnda ne yaptýklarýný hiç sormayacaksýnýz. O zaman Allah'larý vardý, kendileri yoktu Türkiye'de. LÝVANELÝ VE POLÝTÝKA Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! TÝMSAH GÖZYAÞLARI Eroðlu'nun geliþini sürekli olarak "olumsuz bir geliþme" diye niteleyen Rumlarýn Talat'ýn arkasýndan döktükleri gözyaþlarý timsah gözyaþlarýymýþ. Çözümsüzlüðün sorumluluðunu þimdiden Türk tarafýna yýkma çabasýymýþ bunlar... Anlayacaðýnýz hem aðlýyorlar, hem göbek atýyorlar! TEK EGEMENLÝK Hamaset cephemize bakýlýrsa, Ban Ki Moon'a yazdýðý mektupta Eroðlu tek egemenliði reddetmiþ... Yakýnda anlar Hanya'yý Konya'yý onlar da! FATURA ZÝNCÝRÝ Talat'ýn kaybetmesinin faturasýný CTP'ye çýkarmýþlar... Oktay Kayalp ile Sümer Aygýn'ýn faturalarýný da herhalde Talat'a çýkaracaklar. Haberiniz olsun! Týrnak... "Talat'ýn ve CTP'bin son beþ yýlý; Kýbrýs konusu ile ilgilenen 'Türkiye'nin de dahil olduðu' grubun muhteþem bir senaryosuydu... Kýbrýs'ta çözümü tarihte en ciddi þekilde zorlayabilecek irade, Talat ve CTP ile çökertildi... Talat ve CTP'ye 'koltuk' verilerek, çözümü saðlayacak irade sindirildi... Buna siyasi rüþvet de diyebilirsiniz..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Seyahat edeceðim zamanlar belirlenen saatlerden önce muhakkak orada olmak isterim. 'Ya uçak belirlenen saatten önce kalkarsa' fikr-i sabitinden bir türlü kurtulamadým. Hiçbir zaman saatinden önce havalanan uçaða rastlamamýþ olmama raðmen." Bekir AZGIN (Havadis) "Baþýmýza gelene bakýn þimdi... Ergenekonlar götürsün seni! Papadopulos'un ruhu mu çaðýrdý ne? And the Oscar goes to Derviþþþþ Eroðluuuu! Ýki gün eve kapatýyorum kendimi. Üçüncü gün Lokmacý'nýn yolunu tutuyorum ve Kaçan Kurtulur Türk Cumhuriyeti'ne avdet ediyorum." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "Umarým Sayýn Eroðlu da 'limon gibi sýkýlýp' rahmetli, Doktor Küçük, Denktaþ, Talat gibi, duruma göre günü ve zamaný geldiðinde bir kenara atýlmaz." Özcan ÖZCANHAN (StarKýbrýs) Günün Kahramaný HÜSEYÝN ÖZGÜRGÜN UBP'de tüm gözler Hüseyin Özgürgün'de... Halen Dýþiþleri Bakanlýðý'ný yürütmekte olan Hüseyin Özgürgün'ün yeni dönemde baþbakan olup olmayacaðý merak ediliyor. Özgürgün Derviþ Eroðlu'nun prensi... Ona en yakýn olan kiþi... Doðrusu Eroðlu'nun yeniden aktif siyasete dönmesinde de çok etkili olmuþ... Bu nedenle kazanýlan zaferlerde payý büyük... Eroðlu da unutmamýþ zaten bunlarý... Yeni hükümet kuruluncaya kadar geçici baþbakanlýk görevini ona vermiþ... 9 Mayýs'ta olaðanüstü kurultayý var UBP'nin... Baþkanlýk ve baþbakanlýk için yarýþ hýzlanmýþ... Bakalým Eroðlu'nun kanatlarý altýndaki Özgürgün ne yapacak...

7 26 Nisan 2010 Pazartesi Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: ER-OÐLU ER... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Beðendin mi ya Derviþ bey þimdi?... Sayende baþýmýza gelenleri beðendin mi?.. Madem böyle davranacaktýn... Madem 24 saat bile geçmeden Talat'laþacaktýn... Madem hep o seçim meydanlarýnda söylediklerin meydanlarda kalacaktý... Madem hep o Talat'ýn verdi dediklerini geri alacaðýn uydurmacaydý... En azýndan çaktýrmadan bana söyleyemez miydin?... O kadar da hukukumuz yok muydu be Derviþ bey?... xxx Bak ne yazýyor þimdi Þener Levent?... Dünkü "Afrika'dan Mektubu" oku hele bir.. "Seçimlerden önce çok þeyler söylendi... Ve söylenenlerin ne kadar boþ olduðu seçim biter bitmez anlaþýldý"... "Eroðlu gelirse yakacakmýþ görüþme modunu... Oysa þimdiden çözüm ve barýþ moduna girmiþ Eroðlu... Devir teslim törenine gelen Ahmet Davutoðlu'ndan aldý ilk dersini... Ve kaç gündür ilan ediyor müzakerelere Talat'ýn kaldýðý yerden baþlayacak diye".. Beðendin mi þimdi bizimle alay etmesini Þener'in?... Yani sana inandýk diye þimdi alay konusu olduk... Senin soyadýn gibi Er-oðlu olduðunu ve söylediklerinde samimi olduðuna inanmanýn ceremesi mi bunlar þimdi?.. Siz bana "Ben UBP'nin adayý olarak Talat-Papadopulos ve Talat- Hristofias zemininde deðil, UBP kurultayýnda alýnaný karar zemininde görüþürüm" demedin mi be Derviþ bey?.. xxx Hatýrlarým bir gece UBP Milletvekili Zorlu Töre ile Kanal T'de bir programa çýkmýþtým... Zorlu Töre, sizin Cumhurbaþkaný olacaðýnýzý ve görüþmeleri tamamen farklý zeminlere çekeceðinizi iddia etmiþti... Ben de kendisine "Sizin böyle iddia etmeniz zaten Derviþ Bey'e seçim kaybettirecek" þeklinde serzeniþte bulunmuþtum.. Hatýrlarým Güzelyurt mitinginizde soruyordunuz "Güzelyurt'tan çýkmaya evet der misiniz?" diye.. Hatýrlarým Ýskele mitinginde "Aramýza hiçbir Rum'un gelmesine rýza göstermeyiz" demiþtiniz... Hatýrlarým bir mitingde "Talat'ýn masada verdiklerini geri alacaðým" demiþtiniz... Bütün bunlarý dediniz diye Vural Türkmen baþkanlýðýndaki Mücahitler Derneði olsun... Rauf Denktaþ liderliðinde Volkan'cýlar olsun... Taner Etkin liderliðindeki UHH "HAYAL SÝRKÝ" KKTC'DE Sirk sanatlarý ve tiyatroyu birleþtiren "Hayal Sirki", yoðun istek üzerine bir kez daha KKTC'de Hayal Sirki ilk gösterisini perþembe günü ODTÜ'nün Kalkanlý kampusunde saat 09.30'da yapacak. Sirk, 1 Mayýs Cumartesi Girne Anafartalar Lisesi salonunda 14.30'da, 3 Mayýs'ta saat 18.30'da Gazimaðusa DAÝ salonunda, 4 Mayýs Salý günü de Yakýn Doðu Kütüphane salon 4'de saat da seyirciyle buluþacak. Davetiyeler okullardan, Magem ve Deniz Plaza'dan alýnabilecek. olsun... "Talat zeminindeki bir çözüm olursa Girit oluruz" diyen kesimler hep sizi sýrtladý... Sanki bütün bunlar rüyaymýþ gibi daha Saray'a oturmaya fýrsat bile bulamadan nasýl yazarsýnýz o mektubu Ban Ki Moon'a?... Sahi bir soru daha size... Bu mektubu yazan kimdir ki BM parametrelerinin içine olmadýk þeyler sokuyor... Sorun kendisine bakalým hangi kararda "..çözümün yeni bir ortaklýk yaratacaðý" parametresi yazýldý da biz hatýrlayamadýk... Hem, görüþmelere býrakýldýðý yerden devam etmeye hazýr olmak... Hem de Hristofias'ýn baþýnda kaydettirdiði "hakemsiz ve takvimsiz bir süreç" ten farklý bir talepte bulunmak iyi niyetten yoksun olmaz mý?... Yoksa bu mektubunuzla Türkiye'nin ortaya atmakta olduðu "Limanlarý açmaya karþýlýk izolasyonlarýn kalkmasý" formulüne sarýlmayý mý savunmaktasýnýz?... Bakýn Volkan daha þimdiden manþetler atmaya baþladý... "Tek egemenlik görüþme zemini deðil" diyor... Peki sizin atýfta bulunduðunuz 23 Mayýs 2008 anlaþmasýnda "Uluslararasý tek temsiliyet" yok mu?... Uluslararasý tek temsiliyet Kýbrýs'ta tek egemenlik manasýndan baþka manaya çekilir mi?... xxx Sayýn Cumhurbaþkaný... Mehmet Ali Talat iktidara gelirken topluma yalan vaadlerde bulundu... Çözüm kapýnýn arkasýnda diyerek 3 ayda çözümden bahsetti... Türkiye'nin AB'ye üye olabilmesi için Kýbrýs sorununu mutlaka çözeceðini umdu... Göreve gelince anladý ki Türkiye "çözüm deðil çözüm süreci" istiyor... Saray'daki ömrünün uzamasý karþýlýðýnda buna soyundu ve toplumdan koptu... "Anavataným Kýbrýs'týr" diyen Talat gitti... Seçmenleri Türkiye'ye baðlayacak bir Talat geldi... CTP ise "Kýbrýs Türk toplumu" olmamýzdan utandý ve "Kýbrýs Türk halký" olduðumuzu savunmaya baþladý... Bu politikalar Kýbrýs'a çözüm deðil ayrýlýk getirir.. Bütün bunlar Rauf Bey'in uðraþýp da beceremediði politikalarýn devam etmekte olduðunu gösteriyor... Bu politikalar, sorunun çözümünü geciktirir ancak.. Bu politikalar sonucu, Kýbrýs'ta nüfusumuz çoðalýr ama öz be öz Kýbrýslýlar azalýr ve sonunda erir gider... Ben bu gidiþattan memnun deðilim sayýn Cumhurbaþkaný.. Eðer siz memnunsanýz ve Türkiye'nin bir memuru gibi olayý marifet sanacaksanýz.. Size kolaylýklar dilerim... xxx Bazý okurlar aradýlar geçen günlerde... "Seçimler bitti seçilen seçildi sen artýk bu konularý býrak da iç sorunlarý da yaz" dediler.. Esasýnda ben de bu konularý yazmaktan býkmadým deðil... Biraz konu deðiþtirmenin zamaný geldi... Takip edeceðiz yine de çözüm çabalarýný ama iç sorunlarý da ele alacaðýz... Temizlik mesela... Çevre mesela... Turizm mesela... Ekonomi ve sanat.. Yazacak konu çok.. Þimdilik mutlu kalýn ve sorunlarýnýza daima duyarlý olun... ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR GERÇEK SÖYLENMEZ AÐIZDAN KAÇIRILIR Bizim Mandra BRUNEÝ SULTANLIÐI MI BURASI? Gazetemiz þikayet köþesine Cuma akþamý mail gönderen bir vatandaþýmýz seçimlerden yola çýkarak Denktaþ'ýn emekli olmasýyla kendisine tanýnan olanaklardan söz etti. Talat ve daha sonra gelenlerin de ayný olanaða sahip olmasýnýn gelenek haline getirilmeye çalýþýlmasýný eleþtirdi. "Ben bir memurum. KKTC devlet dairesinde görevliyim. Siyasi düþüncem hiç önemli deðil. Ben devletin durumuna bakarým. Sayýn Derviþ Eroðlu cumhurbaþkaný seçildi. Yaþananlara þaþýyorum. Bir deðiþim mi var hayatýmýzda? Tanýnýyor muyuz? Özgür mü oluyoruz? Hiçbiri deðil halbuki... Ýçiþleri Bakanlýðý talimat verdi ve Cuma gecesinden Pazartesi mesai saatine kadar devlet dairelerinin elektriklerinin yakýlmasýný istedi. Her taraf ýþýl ýþýl olmalýymýþ ki yeni seçilen Derviþ Bey'in ortalýðý aydýnlýk yapacaðý anlaþýlsýnmýþ. Elektrik problemi yaþayan KKTC'de bu yapýlanlar ýsraftan baþka bir þey deðildir. Þaþaa inanýlacak gibi deðil. Ben sadece Eroðlu kazandýðý için yapýlan bu israfa kýzmadým. Siyasi düþüncem kendimedir dedim yazýmýn baþýnda Seçim döneminde zayi olan trilyonlarca lirayý düþündüm. Kaç aç insan, doyabilirdi? Kaç evsiz insana ev saðlanabilirdi? Kaç iþsiz insana iþ olanaðý saðlanabilirdi? Olmadý Harcanan trilyonlarca lira boþuna uçup gitti Geçmiþ seçimleri de düþündüðünüzde ekonomik durumumuzun seçim yapmamýza elvermediði ortaya çýkar. Ben bu durumu liglerimize benzetirim. Þampiyon olsa bile uluslararasý alanda temsiliyet hakký dahi yok. Bir teneke kupa ile ödüllendirilir þampiyonlar. O kadar Milletvekilliði de öyledir. Kazansa ne olur kazanmasa ne olur? Tanýnmamýþ bir yer Ancak futboldan tek farký ki, cezbedici olan da orasýdýr Cebellezi meselesi Türkiye'nin buraya aktardýklarýný hamhumlamak iþi yani Arkadaþým Cuma akþam üzeri aldýðý telefonla ki o gün tatildi, hemen daireye gidip elektrikleri yaktý ve geldi. Olmaz Tüm yük toplumumuzun üzerine yüklenmektedir. Türkiye paket yollayarak bizi ekonomik güçten yoksun býrakma peþinde koþarken buradakilerin de þatafatlarýný ödeyecek takatýmýz kalmadý. Sonuna doðru geliyoruz iþin Denktaþ'a koruma, personel, araç, þoför tahsis edilmiþ Özel istekleri dýþýnda tüm masraflarý da KKTC tarafýndan karþýlanacakmýþ. Talat da aynýsýný istedi E, biz ne yapacaðýz. Yakýnda emekli olma zamaným geliyor ve benim emekliliðimden vergi almayý düþünüyorlar. Pakette varmýþ diyorlar Ama diðer tarafta yaptýklarý ýsrafa akýl sýr ermez. Diyelim ki beþ sene sonra Eroðlu da emekli oldu. 30 kiþi de ona versinler Her biri bir krallýk oluþtursun. Vay anasýný Ben þimdi bu yaðma düzeninin caný cehenneme dersem suç iþler miyim? Hem yýllarca en yüksek maaþý alacaklar, hem de emekliye ayrýldýklarýnda saraylar kuracaklar ve masrafý da biz çekeceðiz Brunei Sultanlýðý mý burasý? Cumhurbaþkaný seçilenler de sultanýn torunlarý mý?" Lefkoþa'daki Kýzýlbaþ Kilisesi çevresinde sürmekte olan yol inþaatý, gerek bölge halkýnda, gerekse güzergâhý kullanan vatandaþlar arasýnda büyük tedirginliðe yol açmaktadýr. Yaklaþýk bir buçuk aydýr toz toprak içinde kalan halk daha organize ve daha plânlý bir çalýþmayla, projenin ilerleyebileceðini ve yaþanan rahatsýzlýðýn en aza indirilebileceðini söylerken, sokaktaki adam, "Bu iþin bu kadar uzamasý geri kalmýþlýðýn göstergesidir. Sanýrým bir sene sürse, þikâyet etmek bu halkýn aklýna gelmez" diye kendi kendine söylenir.

8 8 26 Nisan 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Etme bulma dünyasý Cuma günü hükümete yakýn bazý gazetelerde Talat'ýn c.baþkanlýðýndan ayrýldýktan sonra kendisine aylýk kirasý 1500 sterlin olan bir ofis talep ettiði, 24 personelin listesinin verildiði ve 4 araç tahsisi istediði yazýldý. Ayrýca eþi için de bir araç, bir koruma, bir sekreter ve posta görevi yapan bir personel talep edilmiþ. Bu talepler kendi müsteþarý tarafýndan Baþbakanlýk müsteþarýna iletilmiþ. Ancak nasýl olmuþsa bu talepler bazý gazetelere sýzdýrýlmýþ. Hatta istenen personelin bazýlarýnýn isimleri de bu gazetelerde yayýnlanmýþ. Bu talepleri okuyan herkes, istisnasýz isyan noktasýna gelmiþ. Çünkü yýllardýr çalýþanlarýnýn maaþlarýna zam yapamayan ve bugünlerde emekli maaþlarý ile ikramiyelerinden vergi alýnmasýnýn gündemde olduðu KKTC'nde böylesine bir talep, hele hele solcu bilinen birinden geliyorsa asla kabul edilemezdir. Hükümetin bu konuda hemen bir yasa hazýrlayýp aynen Türkiye'de olduðu gibi emekli c.baþkanlarýna bir araç, bir koruma, bir sekreter ve odacý tahsisi yapýlabileceðini yasalaþtýrmalýdýr ki ileride bugünkü gibi aþýrý taleplerle karþýlaþýlmasýn. Sayýn Talat devir teslim töreninde, herhalde yazýlanlar çok fenasýna gitmiþ olmalý ki, konuþmasýnda, arabalar konusunun konuþulmadýðýný, ofis konusunun görüþüldüðünü, isim listesinin uygun görülecek kadarýna düþürülebilecek þekilde sözlü olarak sunulduðunu kabul etti. Sayýn Talat, sadece müsteþarlarýn ve kendilerinin bildiði isimlerin basýna sýzdýrýlmasýnýn devlet ciddiyeti ile baðdaþmadýðýný ve bu konudan duyduðu üzüntüyü ifade etmiþ. Bu arada CTP'ne ait ve CTP'ne yakýn yayýn organlarý ile CTP'li kalemþörler de Talat'ýn isteklerinin basýna yansýmasýndan üzülmüþler. Yani Sayýn Talat'ýn aþýrý taleplerinden deðil de, bu taleplerin basýna yansýyýp Sayýn Talat'ýn deþifre edilmesine üzülmüþler. Hatta cengâver bir kalemþör, "Eðer Denktaþ'a tanýnan imkânlar Talat'a tanýnmayacaksa, sarayda vefasýzlýk iktidar demek ki" diye buyurmuþ. Breh breh. Ne demeli? C.baþkaný ile baþbakan ve müsteþarlarý arasýnda konuþulanlarýn ve bilinenlerin basýna yansýmasý, talep edilen personelin ismen deþifre edilmeleri etik deðildir. Basýnýn bu haberlerin doðruluðunu ilgili taraflara doðrulatmadan doðru gibi yayýnlamalarý da etik deðildir. Ancak etik olmayan böyle bir durumla ilk defa karþýlaþmýyoruz. Onun için bilhassa CTP'li yandaþ basýnla, kalemþörlerin hiç þikâyet etmeye haklarý yoktur yýlýnda Talat baþkanlýðýndaki CTP- DP Hükümeti azýnlýða düþtüðü zaman, 4 milletvekili olan BDH ile üçlü koalisyon görüþmeleri yapýldý. Ýlk görüþmede daha ilkeler üzerinde görüþülürken ve görüþmelerde gizlilik prensibi varken CTP'li basýn ve kalemþörler ilk görüþmenin ardýndan "Akýncý Dýþiþleri Bakanlýðýný istiyor" diye tamamen yalan ve maksatlý yayýn yaptýlar. Bundan dolayý kopan görüþmeler bir müddet sonra bir defa daha yapýldý. Yine ilkeler üzerinde konuþulmasýna raðmen 2. görüþmenin ertesi günü yeniden CTP'li yandaþ basýn ve kalemþörler bu defa da "BDH 4 bakanlýk istiyor" diye yeniden yalan ve maksatlý yayýn yaptýlar. Onun için Sayýn Talat'a eden bulur diye yazýyorum. Ben eski bir BDH'lý olarak halâ daha, "Yahu 4 milletvekiline sahipken nasýl 4 bakanlýk talep ettiniz?" diye sorularla karþýlaþýyorum. Zannederim Sayýn Talat ölüp gidecek ama, cumhubaþkanlýðýndan ayrýlýrken kendisi için 24 personel, 4 araç, eþi için de bir araç ve 3 personel talep ettiði yazýlýp söylenecek. Ne yaparsýn, bu dünya "Etme bulma dünyasýdýr". Bu arada Talat'a seçim süresince destek veren eski saðcý bir bayan bakanýn kýzýnýn adý da Talat'ýn istediði personel listesindeydi. Biz ise eski bakanýn dediði gibi, desteðinin Talat'ýn çözüm vizyonuna olduðunu sanmýþtýk. Meðerse tamamen duygusalmýþ. Mamalý: Referandum hakkýmýza sahip çýkalým Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Avukat Barýþ Mamalý, KKTC Anayasasý'nýn deðiþtirilmesinin siyasi iradenin çoðunluðuna býrakýlamayacak kadar önemli bir konu olduðuna iþaret ederek, Anayasanýn kendisini deðiþtirme hakkýný KKTC vatandaþlarýna bahþettiðini vurguladý. Mamalý, vatandaþlara ait olan referandum (halkoyu) hakkýnýn siyasiler tarafýndan ellerinden alýnmasýna izin vermemenin onurlu bir vatandaþlýk görevi olduðunu eblirterek, "Anayasa'daki özellikle temel hak ve özgürlüklerimizin tehlike altýna girmesini engellemek amacýyla tüm duyarlý insanlarý, kurum ve kuruluþlarý birlikte hareket ederek halký bu anlamda bilinçlendirmeye" çaðýrdý. Mamalý konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, hukuk devletinin kendi yaptýðý hukukla kendini sýnýrlandýran devlet olduðuna iþaret ederek, modern hukuk devletinin temelini bireyin özgürlüðü ve insan haklarýnýn oluþturduðunu kaydetti. Bu deðerleri yaþama geçirmek üzere devlet kudretini sýnýrlandýrmada baþvurulan en önemli aracýn devletin bir hukuk metni olan anayasalarýn olduðuna iþaret eden Mamalý, þöyle devam etti: "Anayasamýzýn deðiþtirilmesi, siyasi iradenin çoðunluðuna býrakýlamayacak kadar önemli bir konudur. KKTC Anayasasý 1985'de meclis kararýyla deðil halkýn onayýyla (referandum) yürürlüðe girmiþ çok önemli bir hukuki belgedir. Halkýn onayýyla doðan anayasamýz deðiþtirilecekse buna yine halkýn karar vermesi gerekmektedir. Hukuki ve demokratik mantýk da zaten bunu gerektirir. Anayasanýn deðiþtirilmesi konusundaki kararý son tahlilde halk vermelidir. Halkoyu (Referandum), demokrasinin doðrudan doðruya uygulanmasýnýn en güzel örneðidir ve toplumlarýn karar mekanizmalarýnda direkt olarak yer almasýný saðlayan yegane müessesedir. KKTC halký, anayasayý deðiþtirme konusunda bir çok ülkenin özlemi olan referandum hakkýna þu anda sahip bulunmaktadýr. Ancak KKTC Meclisi bu hakkýmýzý tarihinde elimizden almak istemektedir. Halk için hiçbir konuda müþterek hareket etmeyi baþaramayan siyasiler, halkýn referandum hakkýný elinden almak için büyük bir ittifak kurmuþtur." Ýpsaro tepesine destek- Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi (AYH), Çýnarlý'yý Sevenler Derneði'ni ziyaret etti. AYH'den yapýlan açýklamaya göre, AYH Baþkaný Anýl Kaya ziyarette, Ýpsaro tepesine iliþkin mücadelenin, toplumun örnek almasý gereken mücadelelerden biri olduðunu söyledi. Ýpsaro meselesinin gündemden kalktýðýna iliþkin duyumlar olduðunu belirten Kaya, bir doða parçasýnýn yok oluþuna izin vermeyeceklerini vurguladý. Çýnarlý'yý Sevenler Derneði Genel Sekreter Kemal Latif de, Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi'ne desteði için teþekkür etti. Kabulde hazýr bulunan Ýpsaro'yu Sevenler Derneði Baþkaný Hüsrev Bektaþ ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi ve çevre konusundaki hassasiyetlerinin sadece Ýpsaro ile sýnýrlý olmadýðýný kaydetti. KIBRIS TÜRK KIZILAY DERNEÐÝ BAÞKANI NAMIK CAFER Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði olaðan kongresinde baþkanlýða Namýk Cafer getirildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Genel Kurula Türk Kýzýlay Genel Müdürü Ömer Taþlý da katýldý. Merkez Yönetim Kurulu'nun ilk toplantýda yaptýðý görev daðýlýmý uyarýnca Baþkan Yardýmcýsý da Hüseyin Alaysa oldu. Genel Sekreterliðe Ali Kandulu, Mali Ýþler Koordinatörlüðüne Fatih Öztürk seçilirken, Denetim Kurulu Turhan Bayraktaroðlu, Haluk Þevki ve Yusuf Derin'den oluþtu. Çiler Ýncirli, Altekin Erginel ve Deniz Özgüven de Disiplin Kurulu'nu oluþturdu. Genel kurulda, Uluslararasý Kýzýlhaç Komitesi'nin ve Uluslararasý Kýzýlhaç Kýzýlay Federasyonu'nun, Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlayý'na ayrýmcý davranýþý ve baþvurusunu iþleme sokmamasý konusunda komisyon oluþturulmasýna da karar verildi. YAÞLILARA YÖNELÝK AB DESTEKLÝ PROJE TANITILIYOR Ýþ Kadýnlarý Derneði (ÝKD)'nin "Yaþlý ve Hasta Bakýmý/Yaþlý Turist Refakatçi ve Bilgisayar Operatörlüðü Eðitimleri" projesinin tanýtýmý salý günü saat 16.00'da dernek lokalinde gerçekleþtirilecek. Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen projenin amacý ve yürütülecek faaliyetler konularýnda bilgilendirme yapýlacak tanýtýmda, Avrupa Komisyonu yetkilisi Alessandra Viezzer, AB Koordinasyon Merkezi Baþkaný Erhan Erçin, ÝKD Baþkaný Þenay Ekingen ve Proje Koordinatörü Halil Güresun ile projenin ortaklarý Dikmen ve Yeniboðaziçi belediye baþkanlarý konuþma yapacak. Tanýtýmýn ardýndan, ÝKD Köþk bünyesinde Seide Berkin'in "Bir Zamanlar Kýbrýs" isimli duvar resimleri sergisi açýlacak. Açýklamaya göre, kadýnlara yönelik kurslar kapsamýnda sandalye örme ve taký tasarým kurslarý da baþlatýldý. ÝKD Köþk'ünde uzman eðitmenler eþliðinde yürütülen kurslarýn herkese açýk odluðu belirtildi. DÜRÜST BURSA'DA Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, konferansa katýlmak amacýyla Bursa'ya gitti. AA'nýn haberine göre, Bursa Valisi Þahabettin Harput'u ziyaret eden Dürüst buradaki konuþmasýnda, Uludað Üniversitesi Eðitim Fakültesi'nden 1993'te mezun olduðunu anlatarak, Bursa'nýn hayatýndaki önemini vurguladý. navatan Türkiye'nin KKTC için çok önemli olduðunu ifade eden Dürüst, "Yolumuz Atatürk'ün yolu, en büyük desteðimiz de Türkiye Cumhuriyeti devleti. Dünya coðrafyasýndaki varlýðýmýz, tam anlamýyla anavatanýmýz Türkiye'nin KKTC devletine verdiði destekle mümkün olabilmekte. Dolayýsýyla bir kez daha þükranlarýmý sunuyorum" dedi. "GELENEKSEL HALK DANSLARI VE MÜZÝÐÝNÝN SAHNEDE YAÞATILMASI" Kendi alanýyla ilgili bilimsel çalýþmalara yoðunlaþan Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu, Türkiye'den uzmanlarýn da katýlýmýyla konferans düzenliyor. "Geleneksel Halk Danslarý ve Müziðinin Sahnede Yaþatýlmasý" adýyla 28 Nisan Çarþamba gecesi düzenlenecek konferansta halk danslarý ve müziðiyle ilgili sunumlar yapýlacak. Federasyon Baþkaný Erdinç Akün'ün açýklamasýna göre, Yakýn-Doðu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane Salon 2'de düzenlenecek konferansa, Türkiye'de halk bilimi uzmanlarýndan Ahmet Þenol, Marmara Üniversitesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir, YDÜ Halk Bilimi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Habib Derzinevesi ve Kani Kanol sunum yapacak. Açýklamaya göre konferansta, kültürel deðiþim süreçlerinde halk danslarýnýn ve müziðin deðiþimi ve geliþimi, bu süreçlerin halk bilimi ile halk danslarýna yansýmalarý çeþitli açýlardan irdelenecek. Halk danslarý ile müziklerinin sahnelenmesi konusunun da irdeleneceði konferansta, yarýþmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde de durulacak. Halk danslarýna iliþkin bilimsel çalýþmalara motivasyon katacak AB projesiyle ilgili çalýþmalarýn sürdüðünü de yineleyen Akün, sözkonusu proje için indeksleme çalýþmalarýnýn ve kurullarda görev alacak kiþilerin isimlerin belirlenmesine yönelik faaliyetlerin devam ettiðini bildirdi. Akün, bu konularda gerek federasyon üyesi derneklerden, gerekse kamuoyundan ve ilgili devlet kurumlarýndan aktif destek beklediklerini de kaydetti.

9 26 Nisan 2010 Pazartesi Tünel ALINTI HRANT VÝCDANLA- RIMIZA SESLENDÝ Hrant Dink diye bir adam ortaya çýkýncaya kadar Türkiye'deki Ermenilerin ne düþündüklerini doðru dürüst bilmiyorduk. Önümüzü aydýnlattý. Vicdanlarýmýza seslendi. Tehlikeyi göze aldý. Bu acýlarýn bu ülkenin ortak acýsý olduðu gerçeðini anlatmaya çalýþtý. Hrant'ýn öldürülmesi, 24 Nisan 1915 Ermeni Tehciri'nden bu yana yaþadýðýmýz ikinci en büyük utanç oldu. Bugün binlerce Türkiye Cumhuriyeti yurttaþý, bu yaþanmýþ büyük acýya ortak oluyor. Bu ülkede vicdanlý insanlar yitip giden Ermeniler için acý duyuyorsa, bundan Türkiye zarar mý görür? Türkler bu nedenle deðer mi kaybederler? Örneðin Willy Brandt Polonya'da Yahudi soykýrýmý kurbanlarýnýn anýsý önünde diz çöküp özür dilediði için Almanlar dünya tarafýndan aþaðýlandýlar mý? Willy Brandt bu davranýþýyla dünyanýn gözünde küçüldü mü? Oral ÇALIÞLAR (Radikal) DÝPNOT Güneyde %70'lere varan ucuzluk günleri baþladý... KKTC çarþýsý yine sinek avlýyor... HÝÇ MERAK ETME BAN, BEN DE ÇÖZÜMCÜYÜM ARÞÝV TARÝH 18 MART, 2009 Diadem Ltd. Ortaklarý Turgut Çavlan, Devrim Celal ve Hasan Hasçelik'e Vakýflar Bankasý'ndan verilen 12 trilyonluk kredinin taksitleri ödenmiyor. Borç 20 trilyona çýktý. Gözden kaçmayanlar... SEÇÝMÝ KAZANANA DEÐÝL, KAZANDIRANA BAK Talat'ýn Cumhurbaþkanlýðý devir teslim töreninde yaptýðý konuþma en sýký taraftarlarýnda bile tepki yarattý. Çoðunluk, bir gazetenin kendisiyle ilgili iddialarýna orada, devir teslim töreninde yaptýðý konuþmada cevap vermesini yadýrgadý. Çok daha kýsa ve öz konuþabilir, seçim yenilgisini daha olgun karþýlayabilirdi. Müdahalesiz, demokratik bir seçim yapýlmýþtý madem, ki Talat da, yandaþlarý da bizi buna inandýrmaya çalýþtýlar seçim kampanyasý boyunca, o halde sorun ne? Talat da, CTP de kendi özeleþtirisini yaparak, seçimi kazanana deðil, kazandýrana bakarsa çok daha doðru karar verebilirler. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bütün konut ve iþyerine ait su, temizlik-aydýnlatma, kira, meslek ve iþyeri bulundurma konularýndaki ödemelerin belediye veznesinden yapýlacak ödemeyle, banka veznelerinden yapýlacak ödeme arasýnda hiçbir fark olmayacak." Cemal Biren (Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný) Aklýnýzda bulunsun Kahvaltýdaki kanser riski! Güne saðlýklý bir baþlangýç için iyi bir seçenek olduðu düþünülen kahvaltý gevrekleriyle ilgili gerçek... Bazý kahvaltý gevreklerinin düþünülenden daha fazla miktarda þeker ya da tuz içerdiði ortaya çýktý. Araþtýrmacýlar, kahvaltý gevreklerinde bulunan yüksek orandaki þekerin farkýnda olmayan insanlarýn obezite, diyabet, kalp hastalýklarý, kanser ve hatta kýsýrlýk hastalýklarýna yakalanma oranlarýnýn arttýðýný belirtti. Bunun yanýnda, popüler olan diðer kahvaltý gevreklerinin bazýlarý da yüksek oranda þeker içermemesine raðmen yüksek oranda tuz içeriyor. Araþtýrmacýlar, çok fazla tuz tüketmenin yüksek tansiyona, kalp krizlerine yol açabileceði konusunda uyarýyor. "23 Mayýs 2008 Ortak Açýklamasý'na uygun olarak devam eden BM sürecinin esas çerçevesinin tarafýmýzdan tam olarak desteklendiðini açýkça ifade etmek istiyorum." Derviþ EROÐLU Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... GALÝPLER VE MAÐLUPLAR Zülfü Livaneli doðrusu büyük bir kozdu Mehmet Ali Talat için... Lefkoþa'daki son büyük mitingi Livaneli sayesinde yeri göðü inletti. O kalabalýk, ayný anda Sarayönü'nde toplanan UBP kalabalýðýný neredeyse katladý... Ama yine de seçim sonucunu deðiþtirmeye yetmedi. Livaneli þimdi "Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup Hristofyas'týr" diyor. Müzik yapmasýný çok iyi bilen Livaneli, demek politikadan pek anlamýyor. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türklerdir. Umur Talu, 'bir gün demokrat, bir gün despot' dediði Tayyip Erdoðan'ý þöyle tarif ediyor: 'Bazen ABD þubesi, bazen anti-emperyalist, uzun süre Ýsrail kankasý, þu ara sýký Filistinli' Sanki þöyle bir þey: Baþbakan'ýn bir defteri var. Farklý sayfalara farklý kiþiler farklý þeyler yazýyorlar. O da bunlarý kitap gibi rasgele okuyor. Fakat sesli. Farklý sayfalara farklý kiþilerin yazdýðý, ama ayný Baþbakan tarafýndan sanki ayný þeylermiþ gibi okunan farklý þeylerin çoðu, elbet birbiriyle çeliþiyor. Bazen birkaç yýl sonra, bazen ertesi gün. Belki de iþin sýrrý bu: Bir gün demokrat, ertesi gün despot. Bir Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... gün sosyal demokrat, ertesi gün vahþi liberal. Bir gün liberal, bir gün muhafazakâr. Bazen iktidar, bazen muhalefet. Bazen servete tapan, bazen emeðe selam duran. Bazen ABD'nin þubesi, bazen antiemperyalist. Uzun süre Ýsrail kankasý, þu ara sýký Filistinli! Tabii hepsinin arkasýnda tek bir kiþilik vardýr. Hepimiz zaten onu bakýþ açýmýzla da tanýmlýyoruz. Böylece o kiþilik de çoðalýyor! Ama yok böyle bi defter! Görülmedi yani. "Ýþsizlik insani sorun. Hep nasýl daha fazla kazanýrým meselesi. Ýnsanýmýzýn sömürüsü, emek sömürüsü yapýlýyor. Özellikle tekstilde çok acýmasýzca. Özellikle bayanlarýn istihdam edildiði yerlerde çok acýmasýzca. Sosyal güvencede bile acýmasýz davranýþlar. Artýk üstüne gidiyoruz, gideceðiz. Böyle emeði sömürerek ben zengin oldum denmez! Hakkýný vereceksin." Bunu bu kadar lappadanak daha hiçbir baþbakan söylemedi! Herhangi bir "sendikal ya da sol muhalefet" de kabaca böyle der. Ama yine de... Bir baþbakanýn 2010'da bunlarý bir an diyebilmesi bile mucize! Marx gibi, kapitalizmin, piyasanýn "ancak emeði sömürerek" büyüdüðünü, kendini yeniden ürettiðini söyleyecek deðil ya; o da "sömürerek zenginleþmeyin" diyor! Bakýn "Erdoðan'ýn Kapital'i"ne: 2006'da tekstilciler "destek" isteyip "iþgücü maliyeti yüksek" diye yakýndýðýnda, "Her þeyi yapmaya hazýrýz" demiþti. TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu çok sevinmiþti. Hisarcýklýoðlu, "sömürü" beyanýna bugün þöyle cevap veriyor: "Bu siyasi açýklama. Benim siyasetle ilgim yok!" Sermayenin talebi ve onlara her destek siyasi olmuyor; kýrk yýlýn baþý bir baþbakan "sömürü" deyince siyasi! Aslýnda öyle: Sermayeye destek de sömürü de siyasi; hepsi sapýna kadar siyaset!siyaset dediysek de, korkacak bir þey yok: "Erdoðan'ýn kitabý"nda "artýk deðer sömürüsü" yazmýyor ya! (haberturk.com)

10 10 26 Nisan 2010 Pazartesi ABD CASUS UÇAÐININ SALDIRISI ABD casus uçaklarý tarafýndan Pakistan'ýn Afganistan sýnýrý yakýnýndaki Kuzey Veziristan bölgesine düzenlenen dünkü füze saldýrýsýnda ölenlerin sayýsý 8'e yükseldi. GEO News televizyonunun bölgedeki askeri yetkililere dayanarak verdiði haberde, Amerikan casus uçaklarýnýn Markikhel'deki hedefinin Taliban ve El Kaide militanlarý olduðu bildirildi. Afganistan sýnýrýndaki Miranþah-Markikhel hattýnýn teröristlerin merkezi olduðu belirtilirken, ölenlerin kimlikleri hakkýnda açýklama yapýlmadý. ABD casus uçaklarýnca yýl baþýndan beri bölgede düzenlenen 255'i aþkýn saldýrýda en az 150 kiþi öldü. PAKÝSTAN'DA NATO KONVOYUNA SALDIRI: 4 POLÝS ÖLDÜ Pakistan'ýn kuzeybatýsýnda bulunan Hayber- Paktunhava eyaletinde NATO'ya ikmal saðlayan 12 araçtan oluþan konvoy teröristler tarafýndan saldýrýya uðradý, 4 polis öldü. GEO News Televizyonun haberine göre, Hayber- Paktunhava eyaletinin Tila Gang bölgesinde 12 araçtan oluþan NATO konvoyu teröristler tarafýndan ateþe verildi. Saldýrýda, 4 güvenlik görevlisinin öldüðü bildirildi. PAZAR YERÝNDE BOMBA: 3 ÖLÜ Irak'tan saldýrý haberleri gelmeye devam ediyor. Baþkent Baðdat'ýn güney batýsýndaki Amil bölgesinde bir pazar yerinde düzenlenen bombalý saldýrýda 3 kiþinin öldüðü, 19 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Ýçiþleri Bakanlýðýndan bir kaynak, saldýrýda 3 bomba kullanýldýðýný belirtti. Saldýrýyla ilgili ayrýntýlý açýklama yapýlmadý. Irak'ýn kuzeyindeki Musul'da ve Baðdat'ýn 65 kilometre kuzeydoðusundaki Bakuba'da da silahlý saldýrýlar düzenlendiði kaydedildi. ETÝYOPYA'DA KAFEDE PATLAMA: 5 ÖLÜ Etiyopya'nýn kuzeyindeki Tigray bölgesinde bir kafede meydana gelen patlamada 5 kiþi öldü, 20 kiþi yaralandý. Tigray'ýn yerel yöneticilerinden Michael Abraha, saldýrýdan komþu Eritre hükümetinin sorumlu olduðunu ileri sürerek, "Bu saldýrý, (Etiyopya'daki) gelecek seçimleri sekteye uðratmak amacýyla Eritre hükümeti tarafýndan yapýlmýþtýr" dedi. Bölge yöneticisi Tsegay Berhe de Eritreli casuslarýn ülkeye sýzdýðýný ve bu saldýrýdan da onlarýn sorumlu olduðunu savunarak, "Etiyopya'daki seçimlerin Eritre'nin engelleme çabalarýna raðmen gerçekleþtirileceðini" söyledi. Tornaridis: Doðrudan ticaret onaylanýrsa taksim gündeme gelir DÝSÝ Baþkan Yardýmcýsý Nikos Tornaridis, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na iliþkin kararý ve doðrudan ticaret tüzüðünün ileriye götürülmesine iliþkin geliþmeleri Rum Yönetimi'ne "tokat" olarak niteledi. Doðrudan ticaret tüzüðünün onaylanmasý durumunda Kýbrýs sorunun çözüm felsefesinin bütünüyle deðiþeceðini söyleyen Tornaridis, bu durumda iki devlet ortaklýðýnýn veya taksimin konuþulmaya baþlanacaðýný ifade etti. Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleþisinde Tornaridis, "Kýbrýs karar veriyor, Yunanistan destekliyor" doktrinini kabul etmediklerini, iki ülkenin birlikte karar vermesi gerektiðini de söyledi. Tornaridis, iki ülkenin egemen ve baðýmsýz olduðunu, Helenizmin geleceði için iki ülkenin birlikte karar vermesi gerektiðini söyledi. Eroðlu'nun seçilmesiyle birlikte Kýbrýs sorunundaki yeni olgular temelinde DÝSÝ'nin nasýl davranmayý düþündüðü þeklindeki bir soru üzerine Tornaridis, DÝSÝ'nin Kýbrýs sorununda ayný þekilde davranmaya devam edeceðini ve Kýbrýs sorununun sürecine iliþkin görüþlerini ortaya koyacaklarýný söyledi. Tornaridis bir baþka soru üzerine, Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin merkezi boyutlarýn Türkiye'nin AB süreciyle baðdaþtýrýlmasý gerektiðini, Türkiye'ye Avrupa açýsýndan baský yapýlmasý gerektiðini savundu. Washington da Obama ya Türk protestosu "Soykýrým" demedi, ama Obama Türkiye'yi yine memnun edemedi n Davutoðlu, Ermeni olaylarýna iliþkin açýklamasý nedeniyle Obama'ya tepki gösterdi... Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn 24 Nisan baþkanlýk açýklamasýnda 1915 olaylarý için "büyük felaket" ifadesini kullanmasýna iliþkin olarak, "Sayýn Obama'nýn açýklamasýný doðru bulmuyoruz, kabul edilebilir deðildir" dedi. Obama'nýn açýklamalarýný dikkatlice okuduklarýný söyleyen Davutoðlu, þunlarý kaydetti: "Hep vurguladýðýmýz bir husus, biz tarihin herhangi bir þekilde siyasallaþtýrýlarak deðerlendirilmesine karþýyýz. Tarihin ancak ve ancak tarihçiler tarafýndan araþtýrýlabileceðine ve bu tür tarihi olaylarýn, o tarihi olaylarla doðrudan ilgili ülkeler, toplumlar arasýnda konuþulabileceðine inanýyoruz. Bunun siyasi boyutu olmamalý. Bu açýdan Sayýn Obama'nýn açýklamasýný doðru bulmuyoruz, kabul edilebilir deðildir. Hiçbir þekilde ne yürütme, ne de parlamentolarýn bu tür açýklamalarla tarihi yargýlarda bulunmasý kabul edilebilir bir durum deðildir ve tarihi tek taraflý okuma çabalarý da bir tür baþka bir adaletsizlik doðurmaktadýr." Türkiye-Ermenistan iliþkilerinin normalleþmesi için imzalarýn atýldýðý gün kendisinin "adil hafýza" çaðrýsýnda bulunduðunu ifade eden Davutoðlu, "Eðer acýlarý paylaþacaksak hepimizin acýlarýný paylaþmalýyýz" dedi. Davutoðlu, 1915'in Türkiye için ayný zamanda Çanakkale Savaþlarý, yüz binlerce Türk'ün öldürüldüðü, büyük göçlerin yaþandýðý yýllar olduðunu belirterek, þöyle devam etti: "Yine bugün 24 Nisan, Ermeniler için kendi açýlarýndan önemli bir gün olabilir. Ancak 25 Nisan bizim için de Anzak günüdür. Bu acýlarý eðer paylaþacaksak hep beraber paylaþmalýyýz. Bütün bir imparatorluðun çözülme döneminde yaþanan acýlarý... Biz baþkalarýnýn acýlarýna saygý duyuyoruz, ama bizim acýlarýmýza saygý duyulmasý lazým. Özellikle de müttefiklerimizin bizim çektiðimiz acýlarý bizimle paylaþmalarý lazým. Türk-Amerikan iliþkilerinin artýk bu tür ipoteklerden kurtarýlmasý gerekmektedir. Tarihi yargýlarda bulunmak doðru deðil. Eðer hepimiz insani gerekçelerle duyduðumuz acýlarý paylaþacaksak, o zaman bizim acýlarýmýza da saygý bekleriz." DÜNYADAN... DÜNYADAN... Obama'nýn en büyük zaafý ABD Baþkaný Barack Obama'nýn zaafýnýn turta olduðu açýklandý. Baþdanýþmaný David Axelrod, turtayý çok seven Obama'nýn saðlýksýz beslenmemesi için Beyaz Saray'daki pasta ustasýnýn gönderildiðini söyledi. Axelrod, talk þovcu Jay Leno'nun programýnda, "Obama Beyaz Saray'a geldiðinde mutfakta çok iyi bir pasta ustasý olduðunu, ancak baþkanýn 'zaafý' yüzünden bunun büyük bir probleme dönüþtüðü" esprisini yaptý. Doktoru tarafýndan saðlýklý beslendiði açýklanan baþkanýn çizburgere de bayýldýðýný söyleyen Axelrod, "Umarým first lady izlemiyordur" demeyi de ihmal etmedi. Öðrenciler internet baðýmlýsý ABD'de Amerikalý üniversite öðrencilerinin internet baðýmlýsý. Maryland Üniversitesi tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, üniversite öðrencileri cep telefonlarý, sosyal paylaþým siteleri ve internete olan baðýmlýlýklarý, uyuþturucu madde ve alkol baðýmlýlýðýna benzer semptomlar gösteriyor. Katýlýmcýlardan bir günlüðüne internete baðlanabilecekleri bütün araçlarý kullanmamalarý istendi. 24 saatin sonunda deneklerde, uyuþturucu baðýmlýlarýnda görülen baðýmlýlýk krizine benzer haller, güçlü internet kullanma isteði ve derin kaygý hali gözlemlendi. Deneyin ardýndan duygularýný yazmalarý istenen deneklerin büyük bölümü, kendilerini eksik ve yalnýz hissettiklerini ifade etti, bazýlarý bu eksikliðin "annebaba ya da arkadaþsýz kalmak gibi" olduðunu söyledi. Öðrencilerin internet üzerinden haber okumaya ise çok ilgili olmadýklarý belirtildi. Ürküten kollar 'Sex and the City' dizisinin yýldýz oyuncusu Sarah Jessica Parker, kollarýnýn damarlý görünümü ve aþýrý zayýflýðýyla sevenlerini endiþelendirdi. Aðýr spor programý nedeniyle Madonna da objektiflere benzer þekilde yansýmýþtý. Aþýrý zayýflýðýn pençesine yakalanan diðer ünlüler ise tekrar eski saðlýklarýna ve formlarýna kavuþsalar da zayýf halleriyle magazin basýnýna uzun süre konu olmuþlardý. Rus muhaliflere Katya tuzaðý!.. Rusya da muhaliflerin seks videolarý peþi sýra internette yayýnlanýrken, görüntülerdeki kadýnýn Katya Gerasimova isimli bir model olduðu ortaya çýktý. Katya nýn son kurbaný mizahçý Þenderoviç, gizli servisi kendisine tuzak kurmakla suçladý.. Rusya da muhaliflerin karýþtýðý seks skandallarýnýn son halkasýnda bu kez de ünlü siyasi mizah yazarý Viktor Þenderoviç in, geçmiþte gazetecilere tuzak kurmakla suçlanan bir modelle seviþme görüntüleri internette yayýnlandý. Kremlin i eleþtiren gazetecilerin baþýnda gelen Þenderoviç, Katya Gerasimova yla görüntülerinin yayýnlanacaðýný öðrenince internetteki bloðunda baþýndan geçenleri anlattý ve kendisine tuzak kurmakla suçladýðý gizli servisi nükteli þekilde eleþtirdi.

11 26 Nisan 2010 Pazartesi 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... DÜNYADAN... DÜNYADAN... HRÝSTOFYAS: ÝNSAN TÝCARETÝNÝN ENGELLENMESÝ ÖNCELÝKLERÝMÝZ ARASINDA Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Güney Kýbrýs'ta insan ticaretinin mümkün olduðunca ortadan kalmasý için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Haravgi gazetesine göre, dün insan ticaretine karþý düzenlenen bir etkinlikte konuþan Hristofyas, insan ticaretine karþý sýký bir þekilde çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti. RUM EMEKLÝLERÝN YARISI YOKSULLUK SINIRI ALTINDA Rum Çalýþma ve Soysal Güvenlik Bakaný Sotirula Haralambus, Rum tarafýnda emeklilerin neredeyse yarýsýnýn yoksulluk sýnýrýnýn altýnda bulunduðunu açýkladý. Simerini gazetesine göre Haralambus, emeklilerin bu durumunu gidermek için geçtiðimiz aralýk ayýndan bu yana yeni bir planýn uygulanmakta olduðunu belirtti. Haralambus, yoksulluk sýnýrý altýnda bulunan emeklilerin oranýnýn kendi hesaplamalarýna göre yüzde 47, hükümet dýþýnda yapýlan hesaplamalara göre de yüzde 45 olduðunu ifade etti. KUMARHANEYE BOMBA Larnaka'da elektronik kumar oynanan bir binanýn giriþine bomba atýldýðý bildirildi. Politis gazetesi, binanýn giriþine atýlan bombanýn, park halinde bulunan arabanýn altýna yuvarlanarak burada patladýðýný yazdý. Patlama sonucu arabada maddi zarar meydana geldi. KATSURÝDÝS: KUZEY'DEKÝ LÝDER KÝM OLURSA OLSUN STRATEJÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ OLMAZ AKEL Parlamento Sözcüsü Nikos Katsuridis, Kýbrýs Türk toplumunun lideri kim olursa olsun, Rum tarafýnýn Kýbrýs müzakerelerinde izlediði tutum ve stratejide deðiþiklik yapmasýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Haravgi gazetesinde yer alan söyleþisinde Katsuridis, Rum tarafýnýn tezlerinde ve stratejisinde deðiþiklik yapmasýnýn uluslararasý toplum tarafýndan kabul görmeyeceðini belirtti. Katsuridis, Derviþ Eroðlu'nun seçimleri kazanmasýnýn Ulusal Konsey'in salý günü baþlayacak toplantýlarýnda ele alacaklarýný da ifade etti. Katsuridis, Simerini gazetesine verdiði demeçte ise, Eroðlu'nun Kýbrýs Türk lideri olarak seçilmesinin durumun daha da kötüye gideceði anlamýna geldiðini savundu ve Eroðlu'nun müzakere masasýnda herkesi þaþýrtmasýný umut ettiðini kaydetti. Katsuridis, Kýbrýs konusunda son sözün Türkiye'ye ait olmasýna karþýn Kýbrýs Türk toplumunun liderinin kim olacaðýnýn büyük önemi olduðunu da ekledi. KIBRIS TÜRK MAHALLESÝNDE BÝR EV DAHA YIKILDI Larnaka'nýn "Ay Lazaru" adlý Kýbrýs Türk mahallesinde geçtiðimiz günlerde yýkýlan bir Kýbrýs Türk evinin ardýndan, koruma altýnda bulunan bir evin daha yýkýldýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, Ay Lazaru'daki'daki eski evlerin insan hayatý için tehlike teþkil ettiðini, yetkililerin bilgileri olmasýna karþýn herhangi bir önlem alýnmadýðýný yazdý. Gazete, 1 Nisan günü yýkýlan Kýbrýs Türk evinin ardýndan, bu evin 40 metre uzaðýndaki bir baþka eski evin daha yýkýldýðýný yazdý. Larnaka Belediyesi ile Larnaka Kaymakamlýðýnýn tehlikeli evlerin yýkýlmasý için müdahalede bulunmak istediðinde iþe baþka devlet kurumlarýnýn iþe karýþtýðýný yazan gazete, Kýbrýs Türk evleri söz konusu olduðunda Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliðinin sözünün geçtiðini, koruma altýndaki bir bina söz konusu olduðunda ise Ýmar ve Þehircilik Dairesi'nin onayýnýn istendiðini kaydetti. Hugh Pope: Türkiye Kýbrýs'ta çözüm istiyor. Anlaþma olmazsa Rumlar kaybedecek... Uluslararasý Kriz Grubu Analisti ve bu grubun Türkiye-Kýbrýs Programý Müdürü Hugh Pope, Kýbrýs'ta çözüm olmamasý durumunda Kýbrýslý Rumlarýn Maraþ'ý ve diðer bölgeleri kaybedeceðini, mülkleri için tazminat almalarýnýn zorlaþacaðýný, ekonomik geliþmelerini kurban edeceklerini belirterek, böylesi durumda Türk ordusunun da adada kalacaðýný ifade etti. Alithia gazetesine söyleþi veren Pope, Dr. Derviþ Eroðlu'nun KKTC'de Cumhurbaþkanlýðý'na seçilmesinin bir çok mesajýnýn bulunduðunu söyledi. Bu mesajlardan bir tanesinin, "Kýbrýslý Türklerin üzgün olduðu ve Talat'ýn iyi niyetlerinin müzakerelerin son iki yýlý zarfýnda Rumlar tarafýndan görmezlikten gelindiðini hissettikleri þeklinde Kýbrýslý Rumlara yönelik olduðunu" belirtti. Huge Pope, "AB güzergahý içinde kalmak isteyen Türklerin, Türk göçmenlerin veya TC kökenlilerin Eroðlu'na yönelmesinin, Kýbrýs sorununa en kýsa zamanda çözüm bulunmamasý durumunda geçmiþteki uzlaþmazlýk siyasetlerinin geri geleceðine" iliþkin mesajýn da Kýbrýs Türklerine yönelik olduðunu savundu. Pope, seçim sonuçlarýnýn AB'a mesajýnýn ise, "Kýbrýslý Türkleri geri kazanmak için örneðin doðrudan ticaret tüzüðünün onaylanmasý gibi Rum tarafýnda Pazar günleri yayýnlanan Kathimerini gazetesi "Talat Hristofyas'a Kýrgýn..." baþlýklý haberinde, adýný vermeden 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn "yakýn çalýþma arkadaþý" ile yaptýðý söyleþiyi yayýnladý. Gazeteye göre "yakýn çalýþma arkadaþý", Talat'ýn, "seçimlerden yenilgiyle çýkmasýndan bir miktar da Hristofyas'ý sorumlu tutuyor." Talat'ýn, Kýbrýs sorununun çözümsüz kalmasý konusunda da Hristofyas tarafýndan aldatýldýðý hissi yaþadýðý belirtilen söyleþide, "yakýn çalýþma arkadaþýna" atfen özetle þu ifadelere yer verildi: "Talat için iktidar hiçbir zaman asýl mesele olmadý. Tek niyeti ve arzusu Kýbrýs'ýn iki bölgeli, iki toplumlu federasyon ile yeniden birleþtirilmesi. Ancak iki lider arasýndaki müzakereler, sýfýrdan baþlamasý nedeniyle aðýr ilerledi. Annan planý zemininde müzakere edilseydi bunca deðerli zaman harcanmayacak, hali hazýrda çözüm üzerinde anlaþmýþ olacaktý " Adý belirtilmeyen Talat'a yakýn Kýbrýslý Türk kaynak, pazar günü çýkan sonucun Kuzey Kýbrýs'ýn demografik gerçeðini yansýttýðýný ancak Rum tarafýnýn bu gerçeði görmezden gelmekte ýsrar ettiðini de belirtti ve þunlarý söyledi: "Türkiye kökenliler istesek de istemesek de BM'nin de sayesinde oy hakkýna sahiptirler. Dolayýsýyla Hristofyas, müzakere masasýnda dahi böyle bir þey görüþülmemiþken çýkýp da Kýbrýs'ta 50 bin kiþi kalacak derse, bu 'yoldaþlýðý' küçümsemez mi? Hristofyas'ýn, Stefanu'nun, Andros Kiprianu'nun bu açýklamalarýný dinlediklerinde Talat'ýn kendilerini 'sattýðýný' hissetmezler mi? Eroðlu'nun seçim kurmaylýðý bu konuyu yerinde kullandý " Talat'ýn çalýþma arkadaþý, söyleþinin baþka bir bölümünde ise TC kökenli KKTC vatandaþlarýyla ilgili þunlarý söyledi: "Çoðu yýldýr Kuzey Kýbrýs'ta yaþýyor. Torunlarý bile burada doðdu, baþka vatan bilmiyorlar referandumunda bu insanlar kendileri ve vatanlarý için çok daha iyi bir gelecek ümit ederek 'evet' dediler. TC kökenlilere davetsiz misafir gözüyle bakar, onlarý kýsýtlarsanýz, kendi cumhurbaþkanlarý tarafýndan istenmediklerini hissederlerse (Hristofyas'ýn 50 bin kiþinin kalacaðý propagandasý nedeniyle), doðal olarak ivedi uyarý" olduðunu ifade etti. "Ýki devlete dayalý çözümü destekleyen Eroðlu'nun seçilmesinin, müzakerelerin sonu anlamýna gelip gelmediðine" iliþkin soru üzerine Pope, "Eroðlu'nun ilk kez gerçekten çözüm isteyen Ankara'daki hükümetin karþýsýna çýkacaðýný" söyledi ve bunun "Eroðlu'nda çok þey deðiþtirebileceðini" savundu. Eroðlu'nun "Ankara ile koordinasyon halinde müzakereleri sürdüreceðine" iliþkin açýklamalarýna atýf yapan Pope, Kýbrýslý Rumlarýn peþin hükümlü davranmamasý gerektiðini söyledi. Pope Hristofyas'ýn, Eroðlu ve Türkiye'ye elini uzatmak ve çözüm isteðini göstermek için avantajlara sahip olduðunu da belirtti. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýs sorununa iliþkin uluslararasý konferansa karþý çýkmasý konusunda da Pope, çok taraflý bir görüþmenin parametrelerinin ayrýntý olduðunu, esas noktanýn ise taraflarýn bir araya gelmesi olduðunu söyledi. Bununla birlikte hiç kimsenin Kýbrýslý Rumlarý kabul etmedikleri bir þeye zorlamasýnýn mümkün olmadýðýný ifade eden Pope böylesi bir görüþmenin hedefinin Kýbrýs Rumlar ve Türk liderlerin diðer tarafýn ne istediðine iliþkin olarak gerçek bilgileri alacaðý bir sürecin baþlamasý olmasý gerektiðine vurgu yaptý. "Talat Hristofyas'a kýrgýn" ona tekrar oy vermezler." Yakýn çalýþma arkadaþýna göre, Talat'ýn seçimlerdeki yenilgisini gündeme getiren ve dolaylý da olsa Hristofyas'ýn sorumlu olduðu noktalardan biri de, Talat Kýbrýs Türk basýnýna yaptýðý açýklamalara dikkat etmeye çalýþýrken, Rum basýnýnýn görüþmeleri detaylarýyla yayýnlamasý. Adý verilmeyen kiþi, "Böylece, Eroðlu- Denktaþ cephesi Talat'ý, Kýbrýslý Türkler aleyhine taviz vermekle ve bunlarý gizlemeye çalýþmakla suçlamaya baþladý. Bu açýdan Hristofyas 'basýna Talat'tan fazla þey açýklayarak' Talat'ý Kýbrýslý Türklerin gözünde zor durumda býraktý" ifadelerini de kullandý. Hristofyas'ýn sorumlu olduðu noktalardan birinin de, müzakerelerin ilk turunun tamamlanmasýyla Hristofyas'ýn ortak bildiriyi reddetmesi olduðunu söyleyen Talat'ýn çalýþma arkadaþý, þunlarý ekledi: "Hristofyas Baþkan çýktýðýnda Kýbrýslý Türkler bu sefer çözüme gidileceðine inandýlar. Ýki 'yoldaþýn' çözümü bulacaðýna ve bunun son þansýmýz olduðuna inandýlar. Hristofyas Talat'la bir ortak bildiri yapmayý reddettiðinde bu Kýbrýslý Türklerin, müzakerelerdeki ilerleme dinamiðine iliþkin ümitlerine olumsuz etki yaptý. Talat ilerlemeden söz ederken Hristofyas, ortak bildiri yayýnlamayý reddederek onu yalanladý. Bu da Kýbrýslý Türkleri hayal kýrýklýðýna sürükledi ve bu da geçen pazar günkü seçimlere yansýdý." Kurþuna dizilmek istedi ABD nin Utah eyaletinin Salt Lake þehrinde iþlediði bir cinayet nedeniyle ölüm cezasýna çarptýrýlan Ronnie Lee Gardner adlý mahkûm, zehirli iðneyle birlikte kendisine sunulan iki seçenekten kurþuna dizilerek idam edilmeyi tercih etti. Gardner, 1985 yýlýnda cinayet suçundan yargýlandýðý mahkemeden kaçarken bir avukatý öldürerek ikinci bir cinayet daha iþlemiþti. Eyalette, kurþuna dizilerek infaz edilmeyi tercih eden 4 mahkûm daha ölüm sýralarýný bekliyor. Gardner, avukatýnýn temyiz baþvurusu olumsuz sonuçlanýrsa 18 Haziran da Salt Lake þehir hapishanesinde kurþuna dizilecek. Þampiyon, kazada öldü Ritmik jimnastikte iki kez olimpiyat þampiyonu olan 25 yaþýndaki Rus sporcu Natalia Lavrova, önceki gün geçirdiði trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi. Kazada ünlü sporcunun kýz kardeþi de öldü. Polis yetkilileri, Natalia Lavrova nýn içinde bulunduðu otomobilin Moskova nýn güneydoðusundaki Penza kenti yakýnlarýnda baþka bir otomobille çarpýþtýðýný açýkladý. Kaza sonucu genç sporcunun, aracý kullanan kýz kardeþiyle birlikte öldüðü açýklandý. Çaprýþmanýn ardýndan araçlar da hurdaya döndü. 25 yaþýndaki baþarýlý sporcu Natalia Lavrova, 2000 ve 2004 yýllarýndaki olimpiyat oyunlarýnda ritmik jimnastikte yarýþmýþ ve iki kez altýn madalya kazanmýþtý. Ünlü sporcunun ölümü, yakýnlarýný ve sevenlerini büyük acýya boðdu. Otistik ressamýn gözüyle New York Stephen Wiltshire bir otistik. Ama o bir þehir gezisinin ardýndan o þehri panaromik olarak kaðýda aktarabilen otistik mucize adam. Wiltshire, New York'un tepesinde 20 dakika gezdikten sonra þehrin beþ buçuk metre uzunluðunda panoramasýný çizdi. Ünlü þarkýcýdan intihar giriþimi... Türkiye de pop müziðin tanýnan isimlerin Lara önceki gün evinde 45 adet ilaç içerek ölmek istedi.. Lara adýyla çýkardýðý pop müzik albümleriyle tanýnan þarkýcý Fatma Nur Keski (31) önceki akþam saat sýralarýnda Ýstanbul Beylikdüzü ndeki evinde 45 adet ilaç içerek ölmek istedi. Habertürk'ün haberine göre kardeþi tarafýndan evde baygýn halde bulunan Lara, kaldýrýldýðý özel bir hastanede midesi yýkandýktan sonra yaklaþýk 2 saat müþahede altýnda tutuldu. Daha sonra ambulansla Bahçelievler deki özel bir hastaneye sevk edilen Lara nýn burada birkaç gün kalacaðý belirtildi. 11 yýl önce doðdu ama 55 yaþýnda gibi Ýngiltere'de yaþayan 11 yaþýndaki Harry Crowther, doðuþtan gelen bir hastalýk nedeniyle, 5 kat hýzlý yaþlanýyor. Hürriyet'in haberine göre; Týp dilinde 'Atipikal Progeria' (APS) denilen bir gen hastalýðýna sahip olan Crowther, kendi yaþýtlarýndan 5 kat daha yaþlý gözüküyor. Hastalýðýna raðmen hiçbir þeyden vaçgeçmeyeceðini söyleyen çocuk, "Arkadaþlarýmla okula gidiyorum. Aðaca týrmanýyorum. Bazen vücudumdaki eklemlerde aðrýlar oluyor. Böyle durumlarda oturup dinlenmek istiyorum" diyor.

12 12 26 Nisan 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Mandrez'in ovalarý Boþalttýk govalarý Sýcaglar fena basdý Gevþettik vidalarý Kitap Dünyasý ESTETÝÐÝN ABC'SÝ Hülya Yetiþken Say Yayýnlarý sayfa ÖZDEYÝÞLER "Aya ulaþma umutlarý içindeki insanlar, ayaklarýnýn içinde açan çiçekleri görmez olurlar." Albert Schweither TADIMLIK Onunla aþkýmýz, o diyorum ona Bir kez söylenmiþ ve istense de Bir daha geri alýnamaz Kýrýcý sözler gibiydi Cemal Süreya "Karne" adlý þiirinden PAZARTESÝ ÖYKÜLERÝ / Dt. Atilla Bilgen "O zaman ne duruyorsunuz parmaklayabildiðiniz kadar parmaklayýn ballarý, merak etmeyin daha çok var; ama bu arada anlatýn bakalým neler yaptýnýz bu yaz?" "Ne anlatayým kardeþ, sýradan bir yazdý. Yapý olarak tembel olduðumdan dere yataklarýndan hiç ayrýlmadým. Acýktýkça daldýrýyordum pençemi suya, kapýyordum bir alabalýk. Ýlk aylar güzeldi; ama sonra sýkýldým balýktan. Burnuma da öyle güzel bal kokularý geliyordu ki, sorma gitsin. Bir ara kafayý iyice sýyýrdým, "Býrak ulan bu bezginliði de týrman þu aðaca." diye düþündüm bile. Sen geldiðinde, hala kendi kendimle tartýþýp duruyordum." dedi Boz. "Kusura bakma Boz; ama sende de hiç akýl yokmuþ. Kendinle kavga edeceðine birazcýk kafayý çalýþtýrsaydýn elini soðuk suya daldýrýp balýk avlamana bile gerek olmazdý." dedi Siyah. "Nasýl yani?" "Þimdi beni iyi dinleyin, biz ayýlar en çok hangi hayvandan korkuyoruz?" "Bu da sorulur mu tabi ki insandan." "Bu yüzden de onlardan uzak duruyoruz, öyle deðil mi? "Her akýllý ayý gibi." "Yanlýþ. Ben de bu yaz öðrendim, ondan sonra da hiç yorulmadan her gün týka basa karnýmý doyurdum." "Yanlýþ olan neymiþ?" "Asýl insanlar bizden korkuyormuþ." "Haydi caným, sende " "Ýnanmýyorsunuz ama gerçek bu. Bakýn þimdi; kýþ uykusundan yeni uyanmýþ yiyecek bir þey bulmak için etrafý gözden geçiriyordum, farkýnda olmadan inimden bayaðý açýlmýþým. Bu arada insanlarýn kamp alanýna girmemiþ miyim? Bunlara görünmeden nasýl tüyerim diye düþünürken, bir insanla karþý karþýya geldim. "Ulan bittim ben, buraya kadarmýþ hayat." dediðim sýrada karþýmdaki insan bir çýðlýk attý. Elim, kolum birden boþaldý. Korkudan iki ayaðým üzerine dikilip yardým istercesine homurdanmaya baþladým. " "Eee sonra?" "Benim baðýrdýðýmý görünce korkup kaçmaz mý? Bir süre anlamsýz bir þekilde arkalarýndan baktým, sonra da aðýr aðýr yürümeye baþladým. Tam çadýrýnýn önüne gelmiþtim, bir de ne göreyim?" "Elinde silah seni bekliyor." "Masanýn üstünde dünya kadar yiyecek, tabi hemen yumuldum." "Vay be ne þanslýsýn. Peki kiminmiþ?" "Ýnsanlarýn. Benden korkup kaçýnca haliyle bana kýsmet oldu. Uzun lafýn kýsasý asýl onlar bizden korkuyormuþ, iyi mi? Tabi kardeþiniz bunu keþfedince, gün aþýrý ziyaretlerine gitmeye baþladý. Anlayacaðýn tüm yaz insanlar sayesinde parmaðýmý oynatmadan karnýmý doyurdum." "Ulan bunca yýlýn bezginiyim aklýma hiç böyle numara gelmemiþti. Bende bu boy pos varken, artýk aç kalmam. Ýyi ki seni yanýmýza ÝNCÝ KANSU VE FERÝDUN IÞIMAN TÜRK VE JAPON SANATÇILARLA BÝRLÝKTE "KÖPRÜ" SERGÝSÝNDE Kýbrýslý Türk sanatçýlar Ýnci Kansu ve Feridun Iþýman, Türk ve Japon sanatçýlarýn organize ettiði iki ayaklý "köprü" sergisinde yer alýyor. Türkiye ile Japonya arasýnda bir kültür köprüsü kurmak amacýyla bir gurup Türk ve Japon sanatçýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek sergiye Japon sanatçýlar yanýnda Türkiye'den 6 sanatçý katýlýyor. Serginin Türkiye ayaðý nisan ayýnda Beþiktaþ Belediyesi Ortaköy Sanat Merkezi'nde 8 sanatçýnýn katýlýmýyla "Köprü-Kake Hashi" baþlýðý altýnda gerçekleþtirilecek. Kake Hashi - Köprü adý verilen bu sergide 8 sanatçýdan 35 yapýt sergilenecek. Türkiye'deki sergi sona erdikten sonra Ekim ayýnda da Japonya'nýn Nagoya þehrinde gerçekleþtirilecek ikinci sergi sonrasýnda bu çalýþmalar Kaze Plastik Sanatlar Derneði koleksiyonunda devamlý olarak yer alacak. UYKUSU KAÇAN AYI 2 aldýk. Doymadýysan benim kovandan da bir parmak alabilirsin, çekinme." Günler boyu yedik konuþtuk. Kâh ormandaki hayvanlarý çekiþtirdik, kâh diþilerimizin ne kadar nazlý olduklarýndan bahsettik. Kasým ayýnýn ortalarýna geldiðimizde; ne maðarada yiyecek kalmýþtý, ne de muhabbet edecek konu. Boz, þiþen karnýný ovuþturarak yataðýna uzandý ve "Muhabbetinize doyum olmaz; ama artýk benden bu kadar, haydi size iyi uykular. Aklýmdayken baharda erkenden uyandýrýn beni, bizim kýza sözüm var, dere kenarýnda bulaþacaðýz. Haspanýn uyandýðýnda caný hep balýk ister " dedi. "Dur be kardeþ hava daha yeterince soðumadý ki." dedim telaþla. "Havadan bana ne, midem yeterince doydu, gerisi boþ." "Haydi ben de yattým Uyandýðýmda korkutacaðým çok insan var çok. Zinde olmak için uykumu iyi almalýyým." dedi Siyah. "Sen de mi Siyah, ya ben ne olacaðým?" "Bal kovanlarýný say hemen uyursun" dedi ve anýnda horlamaya baþladý. "Þuraya bak Boz, Siyah horladý bile" dediðim sýrada o da uykuya daldý. Mecburen ben de yataðýma uzandým. Aralýk'ýn ortasýna kadar önce bal kovanlarýný, ardýndan alabalýklarý saydým. Uyuyacaðýma sadece karným acýktý. Yatamayacaðýmý anlayýnca, "Kalkýp bir þeyler atýþtýrayým, belki o zaman daha rahat dalarým" diye düþündüm. Yerimden kalkarak yiyeceklerin bulunduðu kýsma gittim; hiçbir þey kalmamýþtý. Takýntýlý bir ayý olmasaydým umursamayýp yataðýma geri dönerdim; ama kafama takmýþtým, bir þeyler yemek zorundaydým. Koþarak maðaranýn giriþine gittim, dýþarýda dondurucu bir soðuk vardý, mecburen gerisin geriye dönüp yataðýma uzandým. Boz ile Siyah'ýn horultularý dayanýlacak gibi deðildi. Kulaklarýma ot parçasý týkayarak gözlerimi kapattým. Günler boyunca uyumak için saydýðým bal kovanlarý, alabalýklar þimdi gözlerimin önünde uçuþup duruyorlardý ve ben sadece yalanýyordum. Bu þekilde uyumama imkân yoktu, yerimden doðrularak durumumu deðerlendirdim. Açtým, uyuyamýyordum ve horultular can sýkýcýydý. "Ah benim aptal kafam ah, yalnýzlýk gibisi var mý? Eskiden alt tarafý caným sýkýlýyordu; ama þimdi hem karným aç, hem de gürültüden baþým zonkluyor. Bir dakika, ben uyuyamýyorsam bunlar neden uyuyor? Hem yemeðimi bitirdiler hem de arkalarýný dönüp horlamaya baþladýlar. Öyle yaðma yok, madem yalnýzlýðýmý paylaþmaya geldiler paylaþsýnlar o zaman." Bu düþünceyle yanlarýna gidip sertçe dürtmeye baþladým. Beni baþlarýndan uzaklaþtýrmak için pençe üstüne pençe attýlarsa da, vazgeçmedim. Sonunda Boz gözlerini açmadan sertçe, "Ne var?" diye sordu. "Uyuyamýyorum" "Bana ne?" diye mýrýldandý. "Üstelik çok acýktým." "Bahara bir þey kalmadý sýk diþini." "Daha Ocak ayýndayýz " "Ýyi ya, bak bir þey kalmamýþ." dedi ve yeniden horlamaya baþladý. Boz'dan umudumu yitirince Siyah'a bir pençe daha attým. Ýstifini bozmadan sað tarafýna döndü, bir yandan da yalanýyordu. Maðaramdakileri bitirmesi yetmezmiþ gibi rüyasýnda da yemeðe devam ediyordu. Buna dayanamazdým hýrsla üzerine abandým, gözlerini açmadan, "Bu insanlarýn piknik sepeti bir harika caným." dedi. "Acýktým." Pençesini havaya sallayýp hayali bir þeyi yakalayýp bana uzattý. "O zaman biraz da sen ye, ben çok doydum biraz uyuyacaðým." "Uyuyorsun ya" diye baðýrmama ise hiç aldýrýþ etmedi. Uyandýramayacaðýmý anlayýnca boþ kovanlardan birini alýp parmaðýmý en dibe kadar soktum. Yataðýma uzandýðýmda parmaðýmýn ucunda bir damla bal vardý. Büyük bir keyifle yalanýrken, kararlý bir þekilde gözlerimi kapattým. Uykum ya gelecekti ya da gelecekti Ocak ayýnýn sonuna kadar beklememe karþýn, gelmedi. Oysa neler yapmadým ki Her türlü yatma pozisyonlarýný denedim, sýrtým aðrýdý. Rüzgârýn, yaðmurun ritmine kendimi kaptýrayým dedim, üþümem arttý. Ve Þubat oldu. Gördüðünüz gibi hala uyuyamadým. Artýk tek bir çarem kaldý, maðaranýn dýþýna çýkýp yiyecek bir þeyler aramak. Diz boyu kar vardý. Üþümeme raðmen yürümeye devam ettim, ama etrafta tek lokma yiyecek bulamadým. Göller donmuþ, aðaçlar kurumuþtu. Donmamak için geri dönmeye karar verdiðim sýrada bir takým uðultular duydum ve hemen kulaklarýmý diktim. "Gözlerime inanamýyorum, karþýmýzda bir ayý mý var? Hem de bu mevsimde... Koþun arkadaþlar, yakalarsak en az bir hafta yiyecek derdimiz olmaz.." Çakal sürüsüydü. Son gücümü toplayarak iki ayaðýmýn üstüne dikilip homurdandým. Açlýktan baþlarý dönmüþ olan çakallar, bu haykýrýþým karþýsýnda bir an duraklayýnca arkama bile bakmadan kaçýp maðarama sýðýndým. "Þuraya bak uykusuzluk derken canýmýzdan oluyorduk. Bahar gelmeden bir daha dýþarýya adýmýmý bile atmam. Uyumazsak uyumayýz, canýmdan tatlý mý?" Þubat ayýný, kâh yataðýmdaki kuru otlarý yiyerek, kâh Boz ile Siyah'a sataþarak geçirdim. Mart'ýn baþlamasýyla birlikte hafiften gözlerim kapanmaya baþladýysa da, uyumayý yine beceremedim. Yataðýmdaki otlar kemirmekten bitmiþti ve sert zeminde yatmak hiç hoþ deðildi. Boz'un arkasýna geçip uyumayý denedim. Sýcacýktý. Neden bunu daha önce düþünmedim diye hayýflanýrken, sert bir pençe darbesiyle kendimi maðaranýn diðer ucunda buldum. Yataðýndan hafifçe doðrulan Boz, "Bizi çaðýrdýðýnda kötü bir niyetin olduðunu sezmiþtim. Yanýma bir daha yaklaþma, gözünün yaþýna bakmam." dedi ve arkasýný dönüp yeniden uyudu. Bana sapýk muamelesi çekmesi çok aðrýma gitmiþti, yapýþtýðým duvarda kýmýldamadan uzun süre oturup aðladým Mart'ýn sonuna doðru birden uykum geldi. Sessizce Boz ile Siyah'ýn yataklarýndan ot yürütüp yataðýma yerleþtirdim. Yanan gözlerimi kapattýðým sýrada dýþarýdan kuþ sesleri geliyordu. Uyandýðýmda zýmba gibiydim. Tüm yorgunluðum geçmiþti. Guruldayan midemi elimle ovalarken etrafýma bakýndým, Boz ile Siyah yataklarýna oturmuþ kendi aralarýnda konuþuyorlardý. "Onlar da yeni uyanmýþ olmalý. Þuraya bak azýcýk uyumak bile yetti bana, ne de olsa bünyem kuvvetli." diye düþünerek yataðýmdan fýrladým ve diri bir sesle "Günaydýn" dedim. Birbirlerine þaþkýnlýkla bakýp, "Günaydýn mý? Ýyi uykular diyecektin herhalde." dediler "Ne saçmalýyorsunuz, yeni uyandýðýmýza göre elbette günaydýn diyeceðim. Neyse kalkýn da baharý karþýlayalým, deli gibi acýktým." "Baharý mý? Kýþ geldi kýþ." "Kýþ mý? "Evet" "Beni neden uyandýrmadýnýz." "Öyle güzel uyuyordun ki kýyamadýk. Haydi, iyi uykular." dediler ve arkalarýný dönüp horlamaya baþladýlar. "KIBRIS TÜRK KARAGÖZ OYUNLARI" Lefkoþa'nýn en güzel tarihi mekanlarýndan biri olan Büyük Han'da gölge oyunlarýný sürdüren emekli öðretmen Mehmet Ertuð, yayýnlarý arasýnda "Kýbrýs Türk Karagöz Oyunlarý" adýyla yeni bir kitap daha kattý. Kýbrýs Türk Yazarlar Birliði tarafýndan, Kültür Dairesi'nin katkýlarýyla yayýmlanan 144 sayfalýk kitabýn editörlüðünü Þevket Öznur yaptý. Kitabýn önsözünü yazan Kýbrýs Türk Yazarlar Birliði Baþkaný Ali Nesim'in "Karagöz oyununun araþtýrmacýsý ve uygulayýcýsý olarak alanýnda tek, yaþayan bir insan hazinesi" diye tanýmladýðý Mehmet Ertuð, genç kuþaklarýn Karagöz sanatýný öðrenmesine katkýda bulunuyor. "ÞÝÝRLERLE BÜYÜSÜN ÇOCUKLAR" Öðretmen-Þair Þirin Zaferyýldýzý, "Þiirlerle Büyüsün Çocuklar" adlý þiir kitabýný 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara hediye etti. Çocuk þiirleri içeren kitabýn geniþletilmiþ üçüncü baskýsý yapýldý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinliklerine katýlan çocuklara ve yabancý çocuklarý konuk eden çocuklara daðýtýlan kitapta, bazýlarý bestelenen þiirler yer alýyor.

13 26 Nisan 2010 Pazartesi Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci ÝZCAN'IN ÝSTÝFASI BKP'YÝ KURTARIR... Talat seçimi kaybetti. Talat'ýn yanýnda yer alanlar demokratik bir anlayýþla partilerini yönettiklerini iddia ederlerse bu baþarýsýzlýk karþýsýnda istifa etmelidirler. Beni ilgilendiren BKP Genel Sekreteri'nin tutum ve davranýþlarýdýr. Ýzcan seçim öncesi ve sonrasýnda çaðrýldýðý programlarda yaptýðý konuþmalarda rejime yüklenip eleþtirmesi gerekirken, Talat karþýsýnda tek solcu aday Zeki Beþiktepeli, Yasemin Hareketi ve Afrika gazetesi yazar ve yöneticilerine saldýrdý CTP, TDP ve Ýzcan ile birlikte çýktýklarý seçim propagandasý çalýþmalarýnda aðýz birliði yaparak Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli hakkýnda en aðýr dedikodularý yaptýlar. Asýl rakipleri, ulusal cepheyi oluþturan Ankara, Denktaþ ve Eroðlu ittifaký iken, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli hedef tahtasýna konuldu. Halbuki Talat ve Eroðlu arasýnda büyük oy farký olduðunu ve bu seçimi Talat'ýn kazanmasý için Eroðlu'nun oylarýnýn aþaðýya eçkilmesi gerektiðini hesaplamadýlar. CTP'ye duyulan öfke ve tepki, sandýkta Talat'ýn ensesinde patladý. Bütün sorumluluk Talat ve etrafýnda oluþan ittifakýndýr. Bu kesimler dileriz kendi özeleþtirilerini yaparak doðru temelde mücadeleyi seçerler. BKP 28 Þubat 2010 tarihinde yaptýðý kurultayýnda üyelerinin onayýna sunduðu ve oybirliði ile karar altýna aldýðý "Nüfus sorunu ile ilgili karar tasarýsý" doðru ilkeli ve ülkemiz gerçeklerini yansýtan bir karardý. Ýþte bu kararýn tam metni. "Türkiye ve Kýbrýs Türk liderliði ''Gelen Türk'' diyerek Kýbrýs'ýn kuzeyine nüfus aktarmakta, Kýbrýs Türk toplumunu açýk bir þekilde asimile ederek savaþ suçu iþlemektedir. Türkiye ve Kýbrýs Türk liderliði tarafýndan uygulanan nüfus aktarma politikasý kendi siyasi çýkar ve amaçlarýna hizmet etmektir ve yýllardýr izlenen Kýbrýs'ý Türkiye'ye entegre etme politikalarýnýn bir parçasýdýr. Tüm uluslararasý anlaþmalara ve Cenevre Konvansiyonu'na aykýrý olarak, Kýbrýs'ýn kuzeyine, Türkiye'den taþýnan nüfus ile demografik yapý deðiþtirilmiþ ve Kýbrýslý Türkler azýnlýða düþürülerek, ifadesi gasp edilmiþtir. Yýllardýr acýk hava hapishanesini aratmayan yaþam koþullarýnda tutsak olan Kýbrýslý Türkler, gelinen aþamada yok olma tehlikesi ile karþý karþýya bulunmaktadýr. Kendi ülkesinde azýnlýða düþürülen Kýbrýslý Türklerin kimlik ve idaresi yok sayýlarak, varlýðý, huzuru ve güvenliði tehdit edilmektedir. Bu baðlamda; ülkeye giriþ çýkýþlar kontrol altýna alýnarak kimlikle giriþlere derhal son verilmelidir. Uluslararasý hukuka göre savaþ suçu olan nüfus aktarýmýna son verilmeli, daðýtýlan vatandaþlýklar iptal edilmelidir. Kýbrýs'ýn kuzeyinde uluslararasý gözetim altýnda nüfus sayýmý yapýlmalýdýr. BKP, Kýbrýs Türk toplumuna karþý uygulanan ''kansýz soykýrým''ý uluslararasý mahkemelere taþýma ve Kýbrýs Türk toplumunun varlýðýnýn korunmasý için her türlü mücadeleyi sürdürme kararlýlýðýndadýr. BKP, Kýbrýs Türk toplumunun varlýðýnýn tehlikede olduðunu bir kez daha vurgulayarak, tüm çözüm ve barýþ yanlýþý ilerici Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum siyasi partiler ile dünyadaki tüm ilerici siyasi güçleri Kýbrýslý Türklerin içine düþürüldüðü tükeniþten kurtarýlmasý için iþ ve güç birliðine çaðýrýr. Karara dönüþen bu öneriye raðmen BKP Genel Sekreteri Ýzcan tarafýndan yanlýþ yönlendirilmesi sonucunda parti meclisi 11 olumlu oy ile Talat'ý destekleme kararý aldý ve partinin istifalarla sarsýlmasýný saðladý. Ýzcan'ýn yol yakýn iken parti liderliðini býrakarak, olaðanüstü genel kurul çaðýrýp yeni seçilecek bir yönetime görevlerini terketmekten baþka çaresi kalmadý. Ya bu yola baþvurup BKP nin yeniden gerçek kimliðine dönmesini saðlar, ya da BKP Ýzzet Ýzcan tarikatý olarak yaþamýna devam eder. Geçen yýl yapýlan milletvekilliði seçimleri sýrasýnda ortaya koyduðu ilkeli tutum sayesinde partiye kazanýlan sempati ve yeni üyelerin bu seçimlerde heba edilmesi kabul edilemez. Ýzcan ve çevresi ilgili kurultay kararýna raðmen Kýbrýslýtürklerin yokoluþunu, tükeniþini ve kansýz soykýrýmýný saðlayan suç ortaklarýndan biri olan Talat ve CTP ile ittifak yaparak suç iþlemiþtir. Bütün bunlarý yapanlarýn artýk parti yönetiminde istifa edip siyasetten çekilmeleri kaçýnýlmazdýr. Küresel krizin maliyeti 5 Türkiye'den fazla n Kriz, 2009'da dünya GSYH'sini dolar cinsinden cari fiyatlarla yaklaþýk 3,3 trilyon dolar azalttý... n IMF verilerine göre, 182 ülkeden 133'ünün GSYH'si cari fiyatlarla, dolar cinsinden, 2009 yýlýnda 2008 yýlýna göre gerilerken, 49 ülkede GSYH artýþý oldu... Dünyanýn en büyük yatýrým bankalarýndan Lehman Brothers'ýn Eylül 2008'de iflasýyla açýða çýkan ve 2008 son çeyreði ve 2009'un Ocak-Eylül döneminde ortalýðý kasýp kavuran küresel kriz, dünyaya 2009 yýlý için 5 Türkiye'den daha büyük bir maliyete neden oldu. Uluslararasý Para Fonunun (IMF) Nisan 2010 tarihli Dünya Ekonomik Görünümü veritabaný rakamlarýndan yapýlan hesaplamalara göre, 2009'da yaþanan küresel kriz, dünya gayri safi yurtiçi hasýlasýný (GSYH) dolar cinsinden cari fiyatlarla 3 trilyon 283,5 milyar dolar azalttý. Bu rakam, 2009 yýlýnda 615,3 milyar dolara inen Türkiye GSYH'sine göre, 5,34 katlýk bir büyüklüðe karþýlýk geliyor. Dünyada, GSYH, 2008 yýlýnda 61 trilyon 221 milyar dolarý bulurken, 2009 yýlýnda 57 trilyon 937,5 milyar dolara indi. Krizi en fazla hisseden Avrupa Birliði'ndeki milli gelir kaybý, 2009 yýlýnda 1 trilyon 940,2 milyar dolarý buldu. GSYH'DA EN BÜYÜK DÜÞÜÞ UKRAYNA'DA, EN FAZLA ARTIÞ ERÝTRE'DE... IMF verilerine göre, kapsama dahil 182 ülkeden 133'ünün GSYH'si cari fiyatlarla, dolar cinsinden, 2009 yýlýnda 2008 yýlýna göre gerilerken, 49 ülkede GSYH artýþý oldu. Dolar cinsinden cari GSYH gerilemesi, 2009'da, Ukrayna'da yüzde 35,57, Ekvator Ginesi'nde yüzde 33,66, Libya'da yüzde 32,88, Kuveyt'te yüzde 29,62, Ýzlanda'da yüzde 27,78, Ermenistan'da yüzde 26,88, Brunei Sultanlýðý'nda yüzde 26,85, Rusya'da yüzde 25,95, Gabon'da yüzde 24,24, Irak'ta yüzde 23,91, Letonya'da yüzde 22,91, Suudi Arabistan'da yüzde 22,29, Trinidad ve Tobago'da yüzde 21,39, Litvanya'da yüzde 21,03, Romanya'da yüzde 20,95'i buldu. Krizdeki Ýrlanda'da cari GSYH düþüþü yüzde 14,87, Portekiz'de yüzde 6,98, Yunanistan'da yüzde 6,01 oldu. KRÝZÝ BAÞLATAN ABD'DE DE GSYH DÜÞÜÞÜ SADECE YÜZDE 1,28 Büyük ülkelerden Meksika'da yüzde 19,73, Ýngiltere'de yüzde 18,65, Türkiye'de yüzde 15,75, Kanada'da yüzde 10,88, Güney Kore'de yüzde 10,62, Hollanda'da yüzde 9,37, Almanya'da yüzde 8,72, Ýspanya'da yüzde 8,61, Ýtalya'da yüzde 8,20, Fransa'da yüzde 6,66, Avustralya'da yüzde 5,88, Brezilya'da yüzde 3,76, ABD'de yüzde 1,28 dolar cinsinden cari GSYH düþüþü oldu. GSYH artýþý dolar cinsinden ve cari olarak, Eritre'de yüzde 35,72, Etiyopya'da yüzde 21,16, Doðu Timor'da yüzde 18,24, Malavi'de yüzde 16,34, Mýsýr'da yüzde 15,71, Özbekistan'da yüzde 14,72, Lübnan'da yüzde 13,91, Burundi'de yüzde 13,39, Zimbabve'de yüzde 11,91, Bangladeþ'de yüzde 11,81, Ruanda'da yüzde 11,76, Çin'de yüzde 8,61, Venezüela'da yüzde 5,59, Endonezya'da yüzde 5,45, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüzde 3,78, Japonya'da yüzde 3,71, Hindistan'da yüzde 2,43 arttý. ÝNGÝLTERE, 2,68 TRÝLYON DOLARDAN 2,18 TRÝLYON DOLARA ÝNDÝ Cari rakamlarla miktar olarak milli geliri en fazla azalan ülke 500,6 milyar dolarla Ýngiltere Çanakkale savaþlarýnýn 95. yýl dönümü... Anzak Koyu'nda Þafak Ayini yapýldý Çanakkale Savaþlarý'nýn 95. yýl dönümü anma törenleri kapsamýnda Gelibolu'da bulunan Anzak Koyu'nda "þafak ayini" düzenlendi. Çanakkale'den Gelibolu'ya gece saatlerinde geçen binlerce Avustralyalý ve Yeni Zelandalý, soðuk havada törenin baþlamasýný, uyku tulumlarý içinde, kurulan dev ekranlarda Çanakkale Savaþý'na iliþkin belgesel ve röportajlarý, Yeni Zelanda kültürel müzik grubu ile Avustralya ordu bandosunun seslendirdiði konseri izleyerek bekledi. Tören, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Yeni Zelanda ordu bandolarýnýn sunduðu müzik dinletisi ile baþladý. Merasim kýtasýnýn yerini almasýnýn ardýndan törenin açýlýþýný Yeni Zelanda Genel Kurmay Baþkaný Korgeneral Jeremiah Mateparae yaptý. Korgeneral Mateparae, Çanakkale kara savaþlarýna katýlan Yeni Zelandalý Yüzbaþý Philip Hanna'nýn mektuplarýndan bölümler okudu. Hanna'nýn mektuplarýnýn, savaþýn çirkin yüzünü ortaya koyduðunu ifade eden Mateparae, çok sayýda askerin Gelibolu'da hayatýný kaybettiðini söyledi. Törende konuþan Avustralya Genel Valisi Quentin Bryce, "Avustralyalýlar ve Yeni Zelandalýlar için Gelibolu'nun sýcak baðrýnda, evlatlarýmýzýn huzur içinde yattýðý bu topraklarda bulunmaktan daha büyük onur olamaz" dedi. Bryce, dünyanýn her yerinden gelen insanlarýn bu sabah insanlýk üzerine düþünmesi gerektiðini belirterek, "Bir an kendimizi bu yarýmadada 95 yýl önce savaþan ve ölen askerlerin yerine koyalým. Müttefik kuvvetler eþliðinde ve Osmanlý ordusunun cesur, genç Türkleri'ne karþý Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin yerine koyalým. Hepsi eþ, baba, evlat, kardeþ ve yakýn arkadaþtý. Onlar, bugün burada aramýzda olan ve sýnýrlarýn ötesinde el üstünde tutuðumuz dostluðun yaratýcýlarý" diye konuþtu. Savaþýn çok çetin ve zorlu bir arazide, çok zor þartlarda geçtiðini ifade eden Bryce, savaþa katýlan tüm askerlerin büyük kahramanlýk gösterdiklerini söyledi. Vali Bryce, bu savaþýn geleceðe rehberlik edecek, bugünü daha net görmeye yardýmcý olacak, daha þefkatli ve bilge olunmasýný saðlayacak özellikleri de kendilerine verdiðini kaydetti. 13 oldu. Ýngiltere'nin dolar cinsinden 2008 yýlýnda 2 trilyon 684,2 milyar dolar olan GSYH'si 2009 yýlýnda 2 trilyon 183,6 milyar dolara geriledi. Bu ülkeyi milli gelirinin 4'de birinden fazlasýný kaybeden Rusya, 430,8 milyar dolarla izledi yýlýnda Almanya 320,4, Meksika 215, Fransa 190,9, Ýtalya 189,2, ABD 185,2 milyar dolarlýk GSYH kaybý yaþadýlar. En büyük 39 ekonomi içinde dolar cinsinden milli gelirini sadece 6 ülke artýrdý. Çin, GSYH artýþýnda 389 milyar dolarla baþý çekerken, bu ülkeyi, Japonya 181,1, Hindistan 29,3, Endonezya 27,9, Venezüela 17,9, Güney Afrika Cumhuriyeti 10,4 milyar dolarla izledi. TÜRKÝYE, 115 MÝLYAR DOLARLIK GERÝLEMEYE RAÐMEN 17. BÜYÜK EKONOMÝ IMF verilerine göre, Türkiye'nin dolar cinsinden GSYH'si 2009 yýlýnda 115 milyar dolar azaldý yýlýnda 730,3 milyar dolar GSYH'si olan Türkiye, ekonomik küçülme ve dolar kurundaki artýþ nedeniyle 2009 yýlýnda 615,3 milyar dolarlýk bir GSYH'ya indi. Türkiye, dünya sýralamasýnda, Hollanda'nýn ardýndan 17. büyük ekonomi özelliðini 2009'da da korudu. IMF'YE GÖRE ÇÝN, 2010'DA JAPONYA'YI GEÇECEK Büyük ekonomiler içinde, Çin, ikinci sýradaki Japonya'ya ile arasýndaki farký iyice azalttý ve 367 milyar dolardan 159,1 milyar dolara indirdi. IMF tahminlerine göre, Çin, bu yýl dünyanýn ikinci büyük ekonomisi koltuðuna oturacak yýlýnda 8. büyük ekonomi olan Rusya, 2009 yýlýnda Brezilya, Ýspanya, Kanada ve Hindistan'ýn ardýndan 12. sýraya geriledi. Avustralya, 2009 yýlýnda Meksika'yý geride býrakarak 13. sýraya yükselirken, 18. sýradaki Polonya, Endonezya, Ýsviçre ve Belçika'ya geçilerek 21. sýraya indi. BÝRLEÞÝK ARAP EMÝRLÝKLERÝ'NDE BALON KAZASI: 2 ÖLÜ Birleþik Arap Emirlikleri'nde, içinde 14 kiþinin bulunduðu sýcak hava balonunun düþmesi sonucu 2 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Sivil havacýlýk yetkilileri, balonun bu sabah erken saatlerde Dubai'nin güneydoðusundaki Suveyhan köyü yakýnlarýnda düþtüðünü kaydetti. Ölen kiþilerin uyruklarý Hintli ve Fransýz olalarak açýklandý. ÝRAN, PÝLOTSUZ SAVAÞ UÇAÐI YAPACAK Ýran'ýn, pilotsuz savaþ uçaklarýnýn seri üretimine baþlayacaðý bildirildi. Devrim Muhafýzlarý Uzay ve Havacýlýk Karargahý Komutaný Tuðgeneral Ali Hacýzade, "Pehbad" adlý pilotsuz savaþ uçaðýnýn, Basra Körfezi ve Hürmüz Boðazýndaki tatbikatta baþarýyla test edildiðini söyledi. Hacýzade, "Bu savaþ uçaklarýnýn seri üretimine yakýn bir gelecekte baþlanacak" dedi. MISSISSIPPI'DEKÝ KASIRGADA ÖLENLERÝN SAYISI 10'A YÜKSELDÝ ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen kasýrgada ölenlerin sayýsý 10'a yükselirken, 20'dan fazla kiþi de yaralandý. Mississippi Kriz Yönetim Ajansý Greg Flynn, Choctaw bölgesinde 5, Yazoo bölgesinde 4 ve Holmes bölgesinde 1 kiþinin öldüðünü belirtirken, kasýrganýn bu bölgelerde evlerin daðýlmasýna, araçlarýn ters dönmesine ve köklerinden sökülen aðaçlarýn yollardaki ulaþýmý engellediði de belirtildi. IMF: YUNAN HALKI IMF'DEN KORKMAMALI Uluslararasý Para Fonu (IMF) Baþkaný Dominique Strauss-Kahn, Yunan halkýnýn IMF'den korkmamasý gerektiðini söyledi. Strauss Kahn, dün IMF'nin Washington'da toplanan bakanlar düzeyinde yönlendirme komitesi toplantýsýndan sonra bir Yunanlý gazetecinin, Yunanlýlarýn IMF'den ve fonun sürece dahil olmasý halinde Yunanistan'ýn ekonomik krizinin kötüleþeceðinden korktuðunu söylemesi üzerine, "Yunan vatandaþlarý IMF'den korkmamalý. Onlara yardým etmeye çalýþtýðýmýz için oradayýz" dedi.

14 14 26 Nisan 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Ýtina ile, istekle (iki kelime). 2-Oruç tutulan ay. Dansta kavalyenin eþi. 3-Bir veya birkaç lokomotif tarafýndan çekilen vagonlar dizisi. Geçimini güçlükle saðlayan, yoksul. 4-Bale yapan erkek sanatçý. Radon'un kýsaltmasý. 5-Baðýþlama. Bir kimsenin veya bir baþka canlýnýn karþýlaþtýðý kötü durumdan duyulan üzüntü. 6-Yýlýn, güneþten ýsý, ýþýk alma süresi ve dolayýsýyla iklim þartlarý bakýmýndan farklýlýk gösteren dört bölümünden her biri, mevsim. DÜN Yanýcý cisimlerin tutuþmasýyla beliren ýsý ve ýþýk. 7-Organik birleþiklerin birleþmesine giren karbon ve hidrojen atomlarý grubu. Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Geniþlik. 8- Saha, meydan. Dürülerek boru biçimi verilmiþ deri veya kâðýt tomar. 9-Bir tutuma, bir görüþe, bir davranýþa karþý olan, aykýrý olan. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. 10-Vücudumuzun bir uzvu. Türkiye'ye komþu olan bir sorunlu ülke. Kuzu sesi. 11-Yaðýþsýz geçen mevsim veya yýl için kullanýlýr. Beygir, katýr gibi hayvanlarýn sýrtýna yerleþtirilen, üzerine yük baðlanan veya binilen, iskeleti aðaçtan yastýk. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 K. Kaymaklý Tel: Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. No:16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi Su Dairesi Yaný No:32 Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Yaný Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir durumu gizlemek ve duyulmamasý, yayýlmamasý için önlemler almak (iki kelime). 2-Güzellik, incelik. Yüce. 3-Gerçekleþtirilmesi zamana baðlý istek. Tersi "Bir þeyi olan, elinde bulunduran, taþýyan". 4-Çok sýk hastalanan saðlýksýz kimseler için kullanýlýr. 5-Bir emir. Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. Akýlsýz, budala, sersem. 6-Bütün bir Kýbrýs'ýn beþ kazasýndan biri. Bir tür yaban mersini. 7-Rumcada "Bir". Eski dilde "Uyku". Afrika'nýn kuzeyinde bir Müslüman ülke. 8-Yanardað aðzý. Harf okunuþu. 9-Kendini bir þeye sahip kýlma, kazanma. Ekmek ondan yapýlýr. 10-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Toprak, kül gibi toz durumunda bulunan þeyleri hafifçe kazýp karýþtýrma. 11-Ýlâç, merhem. Ýri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. Çeþitli belge ve iþlemlere geçerlik kazandýrmak, yasanýn öngördüðü diðer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuki statüsü olan kamu görevlisi. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Aþk Doktoru Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Kýsaca Hitch olarak bilinen Alex Hitchens, New York'ta yaþayan ünlü bir "aþk doktoru"dur. Eþsiz "reçeteleriyle" sayýsýz erkeðe yardýmcý olmuþtur. Onun sayesinde birçok erkek hayallerinin kadýnýnýn gönlünü fethetmiþtir. Bir gün, Allegra Cole isimli güzel yýldýza kafayý takmýþ olan silik muhasebeci Albert ondan yardým ister. Hitch ilk defa zorlanýr. Yolu, Allegra'nýn peþinde olan güzel ve zeki dedikodu gazetesi yazarý Sara Melas ile kesiþtiðinde ise ilk defa aþýk olur. Oysa Sara'nýn niyeti Hitch'in maskesini düþürmektir. Cengiz Han'ýn Ýzinde Türü: Yabancý Sinema KANAL24 / 20:00 Kalmýk ailesinin ünlü atalarý Cengiz Han ýn ayak izlerini takip ettikleri yolculuk devam ediyor. Þair amca Anatol, yeðeni usta binici Batur ve Batur un kýzý genç Léra hayatlarýnýn en sýra dýþý macerasýný devam ederken bu uzun ve zorlu yolculuða daha fazla dayanamayan ihtiyar babaanne Buvush u kaybediyorlar. Ama ne olursa olsun bu göçebe aile için tarihi Ýpek Yolu nu boyunca yaptýklarý bu harika gezi sanki bir hac yolculuðu gibidir. Kalmukistan dan Kazakistan a, Moðolistan dan Sibirya ya kadar uzanan yolculukta, dört kiþi inanýlmaz doða manzaralarýna tanýk oluyorlar. Basit ve mutlu bu insanlar, hayatlarýnýn en muhteþem yolculuðu boyunca geleneklerine baðlý ve doðayla uyumlu þekilde yaþayan insanlarla tanýþýyorlar Bu, onlarýn atalarýnýn hikâyesi ve hayatlarýnýn anlamý. Kýrk Beþ Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Milla Jovovich intikam peþinde.. Yapýmcý ve yazar olarak tanýnan Gary Lennon ýn ilk yönetmenlik denemesi olan.45, Ukrayna asýllý güzel aktris Milla Jovovich i baþrole taþýyan bir suç gerilimi. Film, kendisini durmadan hýrpalayan sevgilisiyle birlikte New York sokaklarýnda silah satan genç bir kadýnýn, berbat hayatýndan kurtulma mücadelesini konu alýyor. Yakýn arkadaþlarýný ikna edip sevgilisini öldürmek için plan yapmaya baþlayan genç kadýn, intikamýný almak için her yolu denemeye karar veriyor. Ghost Whisperer dan tanýdýðýmýz Aisha Tyler ýn da rol aldýðý bu film, özellikle Jovovich hayranlarýný memnun edecek. Tanýdýðým Ýnsanlar Türü: Yabancý Sinema MOVIE / 22:00 Çok geniþ çevresi olan tanýnmýþ halkla iliþkiler uzmaný Eli Wurman sýra dýþý bir adamdýr. Bir gün arkadaþlarýndan birinin önerisiyle aldýðý iþ sonucu baþý belaya giren müþterisini kurtarmaya çalýþýrken kendini karmaþýk olaylarýn içinde bulur... Yönetmen:Daniel Algrant Senaryo:Jon Robin Baitz Oyuncular:Al Pacino, Kim Basinger, Téa Leoni, Bill Nunn, Richard Schiff, Eldon Bullock, Frank Wood, Juliet Papa, Mark Webber, Ramsey Faragallah, Robert Klein ENDONEZYA'DA DEPREM Endonezya'nýn doðusunda Ambon adasýnýn kuzeyinde 6,1 büyüklüðünde deprem oldu. ABD'nin Colorado eyaletindeki Jeolojik Araþtýrma Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Ambon'un 200 km kuzeyinde Moluk adalarý bölgesinde denizin 53 km altýnda olduðunu bildirdi. Depremde can ve mal kaybý olduðuna dair bilgi gelmedi. Yerel yetkililer ise depremin büyüklüðünü 6,4 olarak duyurdu. MEKSÝKA'DA POLÝSE PUSU: 7 ÖLÜ Meksika'nýn uyuþturucu kaçakçýlýðý ve þiddet olaylarýyla anýlan Ciudad Juarez kentinde polise kurulan bir pusuda 6 polis ile yoldan geçen bir kiþi öldü. Chihuahua eyaleti yetkilileri, silahlý grubun bir kavþakta iki polis aracýný hedef aldýðýný söylediler. Saldýrganlarýn üç araçla olay yerinden kaçtýðýný ifade eden yetkililer, 6 polis memuru ile yoldan geçen bir genç kýzýn hayatýný kaybettiðini belirttiler. Uyuþturucu çeteleri arasýndaki çatýþmalar nedeniyle son iki yýlda 5 bini aþkýn kiþinin öldüðü Ciudad Juarez, dünyadaki en tehlikeli kentleri arasýnda yer alýrken, uyuþturucu çeteleriyle geniþ çaplý mücadelenin baþlatýldýðý Aralýk 2006'dan bu yana ülke genelinde yaklaþýk 23 bin kiþi hayatýný kaybetti. KAZADA AYNI AÝLEDEN 30 KÝÞÝ ÖLDÜ Yemen'in doðusunda bir kamyonetin devrilmesi sonucu ayný aileden 30 kiþinin öldüðü bildirildi. Marib Valiliðinden yapýlan açýklamada, engebeli bir arazide yol alýrken devrilen araçtan sadece genç bir kýzýn kurtulduðu belirtildi. Açýklamada, ölenlerin bir akraba ziyareti için yola çýktýklarý ifade edildi. BENZÝN ÝSTASYONUNDA PATLAMA: 2 ÖLÜ Bulgaristan'ýn Rusçuk kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kiþinin öldüðü, biri aðýr 3 kiþinin de yaralandýðý açýklandý. Ýçiþleri bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, patlamanýn, iki görevlinin yeraltýnda bulunan boþ bir yakýt tankýný temizlerken meydana geldiði, ölen ve yaralananlarýn istasyon görevlisi olduðu kaydedildi. Bu arada patlamada çýkan yangýnýn söndürülmesinde görev yapan itfaiye ekibinden iki kiþinin de zehirlenerek hastaneye kaldýrýldýðý bildirildi. Rusçuk bölge savcýlýðýnýn olayla ilgili soruþturma baþlattýðý belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 26 Nisan 2010 Pazartesi 15 HÜRRÝYET Yorgo Kýrbaki Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup Hristofyas'týr VATAN Zülfü Livaneli KKTC seçimleri ve timsah gözyaþlarý Seçimlerden sonra Kýbrýs'ýn güneyinden yükselen "þimdi timsah gözyaþlarý dökme vakti" sözüne aynen katýlýyorum. KKTC'de Derviþ Eroðlu ilk turdan cumhurbaþkaný seçildi. Rum kesiminde siyasetçiler aðýz birliði etmiþçesine bu geliþmenin "olumsuz" olduðunu söylediler. Bence, vicdanlarýnýn sesini duysunlar ve sonra yemin etsinler de görelim... Mehmet Ali Talat ile 18 ay boyunca masaya oturan Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, adanýn güneyinde sesleri gümbür gümbür duyulan sözümona "vatansever" siyasetçilerin tepkilerini düþünüp bir nevi ara anlaþmaya ya da ilerleme saðlanan noktalarýn ortak bir açýklamayla ilan edilmesine yanaþmamýþtý. Þimdi ayný Hristofyas "Müzakerelere kaldýðýmýz yerden devam ederiz" diyor. Talat ile görüþmelerinde "kaldýklarý yeri" neden daha önce açýklamadý o zaman? Rum siyasetçiler yýllardýr "Kýbrýs'ýn anahtarý Ankara'da" ve "Ankara býraksýn iki Kýbrýs'taki iki toplum lideri hür bir þekilde müzakere yapsýn" diyorlardý. Þimdi ayný siyasetçiler "Erdoðan, Eroðlu'nu kontrol altýna almalýdýr" ve "Ankara'nýn yakýn markajý gerek" tarzý þeyler söylüyorlar. 2004'de Annan planýna "hayýr" dedikten sonra 'Kýbrýs için uluslararasý zirve' lafýný duymak bile istemeyen, duyduðunda da hani eþyanýn tabiatýna aykýrý olsun diye "o da katýlsýn bu da katýlsýn, ha þu da gelsin bu da" mazeretleri uyduran Rum medyasý þimdi baþka telden çalmaya baþladý. "2004'dekine (Bürgenstock) benzer zirve sonbaharda" haberleri dolaþýyor artýk. Politis gazetesinde okuduðum avukat Haralambos Brucos'un yazýsýndaki "Þimdi timsah gözyaþlarý dökme vakti" sözüne aynen katýlýyorum. Hatta da önceki gözyaþlarý da pek farklý deðildi diye ekliyorum. Papandreu'ya Erdoðan için hediye önerisi Devlet bakaný ve baþmüzakereci Egemen Baðýþ geçen kasým ayýnda Atina'yý ziyaretinde Baþbakan Yorgo Papandreu'ya Candan Erçetin'in "Aman Doktor" cd'sini hediye etmiþti. Papandreu'ya, mayýs ayýnda Atina'ya gelecek Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a Selanik'de yaþayan Antalyalý Dilek Koç'un "Sevdalým Aman" adlý cd'yi hediye etmesini öneriyorum. Yunanistan'da hazýrlanan ve udundan kanununa Yunanlý saz sanatçýlarýnýn yeraldýðý çalýþma, ud taksimiyle baþlýyor "Bekledim de Gelmedin" ile devam ediyor. Sonrasýnda "Sallasana Mendilini"... Dilek Koç Türkçe söylüyor þarkýnýn yarýsýný, bu diyarda Ege þarkýlarýnýn ustasý Glikeria Yunanca söylüyor diðer yarýsýný... Ýki sanatçý "Berberim Oðlan", "Sevdalým Aman" ve "Pencereden Ay Doðdu"yu birlikte söylüyorlar. Selanik'in 11 yýldýr hemþehrisi ve iki dilde de hemen hemen ayný rahatlýkla þarkýlar söyleyebilen Dilek "Ýndim Havuz Baþýna" ve "Çanakkale Ýçinde"yi hem Türkçe hem de Yunanca seslendiriyor. Lezzetli pastanýn üzerindeki kiraz ise bence "Dere Geliyor Dere"... Papandreu'nun bu cd'den haberi var mý ama Türkiye'de piyasaya çýkarsa kaçýrmayýn... Son günlerin yoðunluðu içinde Kýbrýs seçimlerine deðinemedim. Oysa ilk günden beri yazmak istiyordum bu konuyu. Bildiðiniz gibi seçimleri, adada barýþ ve çözüme daha yakýn duran Talat deðil, Denktaþ çizgisini sürdüren Derviþ Eroðlu kazandý. Yeni Cumhurbaþkanýný kutlar, baþarýlý bir dönem dilerim. Rauf Denktaþ'la yýllara dayanan bir Talat sonrasýnda girilen yeni dönemin Kýbrýs ýn geleceðinde ve KKTC nin kaderinde önemli bir dönemeç olduðu söylenebilir. Müzakerelerin fazla sonuç vermeyen ve uzayýp giden seyri ile gelip týkandýðý aþama, seçmenin oy davranýþlarýnda etki yaratmýþa benziyor. Bu geliþmenin Kýbrýs halký kadar Türkiye yi de yakýndan ilgilendireceðine þüphe bulunmuyor. Talat ýn iktidara geliþinden itibaren deðiþen siyasal ortamýn ve Annan Planý çerçevesindeki çözümlerin þiddetle desteklenmesinin Türkiye yi yapýcý bir oyuncu çizgisine çektiði inkâr edilemez. Bu ortam, Türkiye nin uluslar arasý ortamlarda ve AB nezdindeki birçok tezini dinlenir kýldý. Örneðin, Türkiye adadaki askerlerini çekip iþgale son vermeden hiçbir geliþme olmaz diyenlere, Türkiye yanýt olarak Annan Planý na adada evet diyen tarafýn Türkler ve Türkiye olduðunu hatýrlattý. Zira Plan, tüm taraflarýn zaman dostluðumuz vardýr. Bir gün ona, Yeþil Hat üzerinde Mikis Theodorakis ile bir barýþ konseri vermek istediðimizi söyledim. "Zararý olmaz ama unutma Kýbrýs'ta Rumlar hiçbir zaman barýþ istemez" dedi. O zaman Denktaþ'a hak vermemiþtim ama þimdi veriyorum. Olaylar onun haklýlýðýný kanýtladý. Tek kanatlý kuþun uçamayacaðý gibi, tek taraflý barýþ ve çözüm de olmuyor. Adadaki çözümsüzlüðün tek nedeni Rum Kýbrýs ýn seçimi... içinde aþamalý olarak adadan askerlerini çekmesini ve eþit sayýda kuvvet bulundurmalarýný öngörüyordu. Rumlar plana hayýr diyerek Türkiye askerinin adada kalmasýna razý olmuþ oldular. Bu politika, Türkiye nin Kýbrýs konusunda eski katý siyasetini sürdürmeyeceði ve özellikle de Yunanistan ile aralarýnda bir sorun olmasýný istemediðini ortaya koyuyordu. Bununla birlikte, 1998 e kadar Kýbrýs Rum bandýralý gemi ve uçaklarýna açýk olan limanlar, adanýn bütün olarak AB adayý ilan edilmesiyle kapatýlmýþ bu da AB ile olan Gümrük Birliði anlaþmasýna aykýrý bulunmuþtu. Uygulamanýn AB- Türkiye arasýndaki mevzuata aykýrý olduðu açýk, ancak Kýbrýs ýn çözümsüz biçimde AB ye dâhil edilmesi de bir iyi niyet göstergesi sayýlmaz. Bugün gelinen nokta Türkiye nin, AB konusunda kendisine net bir hedef gösterilmediði sürece, AB nin iþini kesimi. Çünkü 2004 referandumunda Kýbrýs Türk halký yüzde 64 gibi yüksek bir oranla, birlikte yaþamak istediðini belirtti. Ama Rumlar tam tersi bir tutumla kendilerine uzanan eli reddettiler. Avrupa Birliði de tarihinin en yanlýþ tutumuyla, barýþ isteyen Türkleri deðil, kavga isteyen Rumlarý destekledi. Bu seçim sonuçlarý, onuru zedelenen Türk halkýnýn, barýþ istemeyen Rumlara sert bir cevabýdýr. "Sen beni tanýmýyorsan, ben seni hiç tanýmýyorum" tavrýdýr. Rum Cumhurbaþkaný Hristofyas, AKEL Partisi baþkaný olduðu halde son derece milliyetçi politikalar sürdürerek büyük bir hayal kýrýklýðý yarattý. Ve bu konuda Kýbrýs Rumlarý'na en büyük nasihat Yunanistan Baþbakaný'ndan geldi. Yorgo Papandreu Rumlara, "Türkleri küçümsemekten vazgeçin" dedi. Evet barýþýn ilk koþulu dünyayý arkasýna almýþ olan Rumlarýn, izolasyonlarla boðuþan Türk hemþerilerini küçümsemekten, onlarý ikinci sýnýf gibi görmekten vazgeçmesidir. Yoksa, "Barýþa Evet" deme fýrsatýný ellerinin tersiyle iten Rumlar, adadaki Türk askerinin 'e çýktýðý günleri de görebilirler. Ýyi niyetlerini bütün dünyaya ispat etmiþ olan Kýbrýs Türkleri'nin artýk yapacaðý bir þey yok. Top Rumlarda... Bu seçimin galibi Derviþ Eroðlu, kaybedeni ise Kýbrýs Rumlarý ve barýþý týkayan Hristofyas'týr. STAR Beril Dedeoðlu kolaylaþtýracak biçimdeki bir Kýbrýs çözümüne razý olmayacaðýný gösteriyor. Bununla birlikte Türkiye, Talat tutumuyla ne Kýbrýs çözümünden ne de AB yolundan vazgeçmediðini de ortaya koydu; üstelik bu süreçte sorumluluðun Rum Kesimi ve AB tarafýnda olduðuna dair bir kanýnýn, en azýndan AB nin bazý çevrelerinde geliþmesine katkýda bulundu. Dolayýsýyla AB ile iliþkilerde Kýbrýs, sadece gümrük birliði bakýmýndan teknik bir engel oldu; müzakerelerin seyri ise Türkiye nin AB üyelik aþamasýna ertelenen bir siyasal olgu gibi deðerlendirildi. Eroðlu, müzakerelerde Talat ile ayný tutumu sürdürse bile, anlaþmazlýklarýn faturasýnýn yavaþça Türk tarafý ve Türkiye ye yüklenmesi mümkün olabilir. AB ye üye olma umudunu yitiren, eksenini doðuya kaydýrmýþ bir Türkiye nin Kýbrýs ta tavýr deðiþtirdiði ileri sürülebilir. Bu güçlü ihtimal, Kýbrýs konusunu Türkiye-AB iliþkilerinin daha da merkezine yerleþtirebilir; zaten pek matah olmayan kamuoylarýný enikonu Türkiye karþýtý haline getirebilir. Üstelik Ada açýklarýnda askeri tatbikat ya da petrol arama faaliyetlerini artýrma gibi Türkiye yi tahrik edip hata yaptýracak giriþimler de söz konusu olabilir. Kýsacasý, öz ayný kalsa da vitrindeki sorumlu deðiþir, önceden uyumsuz görülen Rum tarafýnýn yerini, Türk tarafý deðil Türkiye alabilir. Türkiye de haklýlýðý sadece bizde arayýp içinden kýzgýnlýk üretme kapasitesine sahip kesimler bu politikayý destekleyip, bakalým daha fazla ne yapacaklar? diyebilir. Ancak, topun karþý tarafa geçmesini saðlayýp, bakalým þimdi ne yapacaklar? demenin bir baþka yolu daha var, o da Türkiye nin müzakerelerde Türk tarafýndan kaynaklanan uyumsuzluklarýn ayyuka çýktýðý sýrada limanlarýný açarak gümrük birliði sorumluluðunu yerine getirmesi. Bu yolla veto edilen sekiz müzakere baþlýðýnýn açýlmasý ile KKTC izolasyonun kaldýrýlmasý eþanlý talep edilebilir.

16 16 26 Nisan 2010 Pazartesi

17 26 Nisan 2010 Pazartesi 17

18 18 26 Nisan 2010 Pazartesi

19 26 Nisan 2010 Pazartesi 19 Haftaya averajla ikinci sýrada giren Doðan play-out hattýnda bulunan Cihangir deplasmanýndan 1 puaný son dakikalarda kazandý... Doðan 1 puanla zirvede: 2-2 n Cihangir karþýsýnda 2-1 yenik duruma düþen Doðan 83'üncü dakikada Raif'in golü ile beraberliði yakaladý ve maçtan 1 puanla ayrýldý. Gönyeli'nin de puan kaybetmesi sonrasý zirvede üç takýmýn puanlarý eþitlenince, üçlü averajla Doðan aldýðý 1 puanla zirveye yerleþti... Yer: Cihangir Sahasý Hakemler: Fehim Dayý, Abdullah Adem, Timur Bodi Cihangir: Türkkan, Özgür, Nasuh, Kaan, Hüseyin, Ersin, Halil (Günay), Fýrat, Hakan, Osman, Kadri Doðan Türk Birliði: Emre, Ahmet Sönmez, Aydýn, Raif Gürkan, Erdinç, Ahmet Saygý, Abdullah, Salih Güvensoy, Ahmet Çoþkun, Sabri, Raif Selden Goller: Dk:51 Halil, Dk.75 (pen) H.Kýzmazoðlu (Cihangir), Dk:31 (pen) Emre, Dk.83 Raif Selden (DTB) MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Fly Oil Birinci Ligi'nin 24.haftasýnda Cihangir ile Doðan Türk Birliði 2-2 berabere kaldý. Dk:31 bu dakikada geliþen DTB ataðýnda, Ahmet Coþkun ceza alaný içerisinde yerde kalýnca Özgür'ün yaptýðý hareketi kusurlu olarak deðerlendiren hakem Fehim Dayý penaltý noktasýný gösterdi. Verilen penaltýyý kaleci Emre sol SATILIK DÜKKAN Adana Sokak No:19 Lefkoþa alt köþeden filelere gönderdi ve sarý lacivertlileri deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardýndan ilk devre DTB'nin 1-0 üstünlüðünde sona erdi. Dk:51 Ýkinci yarýya fýrtýna gibi giren Cihangir, kurduðu baskýnýn sonucunu bu dakikada kazandýðý köþe atýþýndan aldý. Osman Habeþoðlu'nun kullandýðý köþe atýþýndan gelen Tel: topu Halil Turan kafa ile aðlara göndererek, skoru eþitledi (1-1). Dk:75 Baskýsýný artýran Cihangir'in 75.dakikadaki ataðýnda oyuna sonradan giren Günay, ceza sahasý içerisinde Ahmet Sönmez tarafýndan düþürüldü. Orta hakem Fehim Dayý, tereddütsüz penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý yapan Cihangir kaptaný Hüseyin Kýzmazoðlu skoru Cihangir leyhine 2-1 yaptý. Dk.82 Bu golün ardýndan yenik durumdan kurtulmak için Cihangir kalesine saldýran Doðan Türk Birliði bu dakikada ceza sahasý dýþýndan bir serbest atýþ kazandý. Atýþý kullanan Raif Selden, kaleci Türkkan'ýn hatasýndan topu filelere gönderdi ve skor bir kez daha eþitlendi. 2-2 Maçta baþka önemli bir pozisyon olmayýnca maç da 2-2 berabere sonuçlandý. Maç sonrasý Küçük Kaymaklý'nýn galibiyet ve Gönyeli'nin beraberlik haberini alan Doðan Türk Birliði teknik heyet ve futbolcularý puanlarýn eþitlenmesiyle birlikte üçlü averajý ele geçirmiþ olmanýn sevincini yaþadý. Zirve mücadelesi veren 3 takým arasýnda tek galip gelen K.Kaymaklý üçlü averaj sistemi ile üçüncü sýrada yer aldý... Kaymaklý puan farkýný kapattý: 2-4 n Gönyeli ve Doðan Türk Birliði'nin berabere kaldýðý 24'üncü haftada, rakibi Ozanköy'ü deplasmanda 4-2 maðlup eden Kaymaklý rakipleri ile puanlarýný eþitlemiþ oldu. Üçlü averaj sisteminde Doðan'ýn 7, Gönyeli'nin 6 puan toplamasý, 4 puan toplayan Kaymaklý'yý üçüncü sýrada býraktý... Yer: M. Özkayým Stadý. Hakemler: Mehmet Malek, Serkan Kuþabbi, Irmak Emre. Ozanköy: Mehmet, Hüseyin Çakmak, Hüseyin Þevki, Umut (Ýbrahim), Ahmet Karal, Ahmet Ergün, Celal, Burak (Bekir) (Hüseyin), Serdal, Bülent, Hasan Göktaþ. K. Kaymaklý: Ali, Yasin Kurt, Çaðrý, Bayram, Nazým, Emrah, Mehmet, Hüseyin, Hamis (Derviþ), Mustafa Yaþinses, Yasin Kansu, Coþkun (Musa). Goller: Dk:65 Bekir ve dk: 90+2 Hasan Aydýngönül (Ozanköy); dk:31, dk:83 Yasin Kansu, dk:55 Mehmet ve dk:86 Mustafa Yaþinses (K. Kaymaklý). Kýrmýzý kart: Dk:45 Hasan Göktaþ. Karþýlaþma, ev sahibi Ozanköy'ün vuruþuyla baþladý. 14'üncü dakikada, geliþen Ozanköy ataðýnda Bülent'in indirdiði topa Burak vurdu, Kaleci Ali gole izin vermedi. 31'inci dakikada, Mustafa Yaþinses'in ortasýnda Yasin Kansu'nun kafa vuruþunda top aðlarla kucaklaþtý, Ozanköy:0 - K. Kaymaklý:1. 45'inci dakikada, Ozanköy'den Hasan Göktaþ ve K. Kaymaklý'dan Yasin Kansu'nun tartýþmasý sonucunda, 4'üncü hakem Ecvet Kanatlý'nýn uyarýsý ile Orta Hakem Mehmet Malek Hasan Göktaþ'ý kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderdi. Ýlk yarýnýn bitiþ düdüðü ile saha bir anda karýþtý, futbolcular birbirlerine girdiler. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf konuk ekip K. Kaymaklý oldu. 55'inci dakikada, ani geliþen K. Kaymaklý ataðýnda Mehmet'in attýðý þutta Kaleci Emre'yi de geçen top yan kale direðine çarparak aðlara gitti, Ozanköy:0 - K. Kaymaklý:2. 58'inci dakikada, Ozanköy'den Bülent'in þutunda Kaleci Ali güçlükle topa sahip oldu. 65'inci dakikada, Ozanköy ataðýnda Bekir'in golü ile fark yeniden bire indi, Ozanköy:1 - K. Kaymaklý:2. 83'üncü dakikada, Musa'nýn pasýnda topla buluþan Yasin Kansu, kendisinin ikinci, takýmýnýn üçüncü golüne imzasýný attý, Ozanköy:1 - K. Kaymaklý:3. 86'ncý dakikada, Mustafa Yaþinses'in uzaktan bekletmeden attýðý þutunda top aðlarla kucaklaþtý, Ozanköy:1 - K. Kaymaklý: 'nci dakikada, Hasan Aydýngönül'ün attýðý golle karþýlaþmanýn skoru Ozanköy:2 - K. Kaymaklý:4 olarak belirlendi. Bu skorla K. Kaymaklý puanlarýný 55'e yükseltirken; Ozanköy 28 puanda kaldý. Satýlýk ev Gönyeli Güzelyurt yolu yakýnýnda 3+1 þömineli, geniþ balkonlu, barbekülü, özel garajlý ev sahibinden satýlýktýr. Tel: (17.00 den sonra) SATILIK MERCEDES 1994 model Mercedes C 180, full, Japon arabayla takas yapýlýr. Tel: Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1.Düzkaya Lefke A.Yeþilova Yalova G.Birliði Yenicami Görneç Hamitköy Binatlý Mehmetçik Baf Ü.Y Mormenekþe Y.Boðaziçi Deðirmenlik Toplu sonuçlar 2.Lig Lefke - Mehmetçik: Baf Ü.Y. - Binatlý: A.Yeþilova - Deðirmenlik: Yenicami - Mormenekþe: Y.Boðaziçi - Yalova: Görneç - Hamitköy: G.Birliði - Düzkaya: Yükselme Ligi Doðu Grubu Paþaköy - Aydoðan: Pile - Turunçlu: Beyarmudu - Ergazi: Kumyalý - Yeniceköy: Akýncýlar - Dilekkaya: Yükselme Ligi Batý Grubu Dikmen - Alayköy: Zümrütköy - Çamlýbel: Hük. Doðancý - Pýnarbaþý: Yýlmazköy - Yayla: Ortaköy - Daðyolu: Yükselme Ligi A Grubu Ýskele Trabzon - Y.Erenköy: Yarköy - Tatlýsu Seracýlar: Karadeniz 61 - Geçitkale: Civisil - Büyükkaya: Yükselme Ligi B Grubu Yiðitler - Maðusa Ý.Y.: Yeniþehir - Güvercinlik: Dörtyol - Çayönü: Ötüken - Alaniçi: Yükselme Ligi C Grubu Kozan - Metehan: Minareliköy - Gayretköy: (4-0 iken 88'inci dk'da Gayretköy sahadan çekildi) Taþkent - Serhanköy: Þirinevler - Haspolat: Yükselme Ligi D Grubu Karþýyaka - Kalkanlý: Akdeniz - Aydýnköy: Karaoðlanoðlu - Tepebaþý: Bayanlar Ligi A Grubu Y.Erenköy - MAGEM: Düzova - Deðirmenlik: Bayanlar Ligi B Grubu Yýlmazköy - Baf Ü.Y.: Akdeniz - Metehan: TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel:

20 Doðan avantajlý Fly Oil 1.Ligi'nde Doðan Türk Birliði, Gönyeli ve Kaymaklý'nýn þampiyonluk yarýþý bitime 2 hafta kala kýzýþtý. Gönyeli ve Doðan'ýn berabere kalmasý, Kaymaklý'nýn da kazanmasý ile puanlar eþitlenince üçlü averajda 7 puan toplayan Doðan lider oldu, 6 puan toplayabilen Gönyeli ise ikinci. 4 puan toplayabilen Kaymaklý ise üçüncü sýrada yer alýyor. Futbolda sezonun bitimine 2 hafta kala Gönyeli, Baðcýl deplasmanýnda berabere kaldý ve liderlikten oldu Toplu Sonuçlar Fly Oil 1. Ligi Esentepe - Çetinkaya: Türkmenköy - Lapta: G.Gücü - Tatlýsu: B.Baðcýl - Gönyeli: Ozanköy - K.Kaymaklý: Cihangir - Doðan T.B.: Türk Ocaðý - Maðusa T.G.: Baðcýl, Gönyeli'yi liderlikten etti n Fly Oil 1.Ligi nde haftaya lider giren Gönyeli, Baðcýl deplasmanýnda 1-0 yenik duruma düþtüðü maçta, 1-1 beraberlikle ve 1 puan ile ayrýlarak Doðan ve Kaymaklý ile puanlarý eþitlemiþ oldu... Üçlü averajda daha fazla puan toplayan Doðan son iki haftaya lider girdi... Yer: Ýzzet Özgünan Stadý. Hakemler: Mehmet Özbilgehan, Eyüp Kaya, Utku Hamamcýoðlu. B.Baðcýl: Erdinç, Devrim, Ahmet, Uður, Mehmet Bataryacý, Behiç (Osman), Ýsmail, Ýbrahim, Hamdi, Berhun, Ali Özbahar (Ramadan). Gönyeli: Hasan Piro, Yusuf, Serkan, Serhan, Hüseyin Amcaoðlu, Tarýk, Tufan, Aziz (Ýsmail), Hüseyin Kayalýlar, Kemal Uçaner, Çaðan (Can) Goller: Dk.10 Ali Özbahar (Bostancý Baðcýl); Dk.14 Kemal Uçaner (Gönyeli). Fly Oil 1.Ligi nin 24 üncü haftanýn önemli mücadelesinde Baðcýl, konuk ettiði lider Gönyeli ile 1-1 berabere kaldý ve Gönyeli liderlikten oldu. 10.dakikada Berhun un sol ayaðý ile kaleye gönderdiði top Ali Özbahar a ara pasý oldu. Gönyeli defansýnýn bir anlýk duraklamasýndan yararlanan Ali Özbahar, kaleci ile karþý karþýya kaldý ve vuruþla topu aðlara gönderdi: dakikada, B. Baðcýl kalesi önünde oluþan karambolda topa son vuran Kemal Uçaner takýmýna beraberliði getiren golü attý: dakikada soldan Hüseyin Kayalýlar ýn ortasýnda arka direkte topa iyi yükselen Serkan oldu, kafa vuruþunda top direðin yanýndan auta gitti. Karþýlaþmanýn ilk devresi 1-1 sona erdi. Ýkinci yarýya Gönyeli daha baskýlý ve hýzlý baþladý. 57.dakikada ceza sahasý üzerinde Hüseyin Amcaoðlu seken topa sert vurdu kaleci Erdinç gole izin vermedi. Ýkinci yarý genelinde Gönyeli nin baskýsý vardý ancak þuursuz ataklar sonuç vermedi. Baðcýl ile kontraratak pozisyonlardan yararlanamadý. 85.dakikada, Yusuf ile Ali Özbahar ýn mücadelesi sonrasý Ali Özbahar yerde kaldý. Baðcýl oyuncularý pozisyondan penatlý beklerken orta hakem Mehmet Özbilgehan devam dedi. B. Baðcýl taraftarlarý ve futbolcularý bu pozisyonda hakem Özbilgehan a yoðun itirazlarda bulundu. Ýkinci yarýda iki takým da gol atamadý ve maç 1-1 sona erdi. Fly Oil 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1.D.T.B Gönyeli K.Kaymaklý M.T.G Çetinkaya Lapta B.Baðcýl T.O.L Tatlýsu Ozanköy Cihangir Türkmen Esentepe G.G ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3062 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEDYADA YOLCULUK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3062 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEDYADA YOLCULUK... Dünya annelerin ayaklarý altýndadýr elbette... Ve bizim yurdumuz da anamýzýn ayaklarý altýnda! Unutmayýn, 'anasýný satayým' yok bugün! Satacaksanýz babasýný satýn bir gün de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

TARÝH: 15 Aðustos 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4252 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) UBP'de Ýrsen Küçük-Tahsin Ertuðruloðlu-Hüseyin Özgürgün ittifaký...

TARÝH: 15 Aðustos 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4252 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) UBP'de Ýrsen Küçük-Tahsin Ertuðruloðlu-Hüseyin Özgürgün ittifaký... Ýrsen Küçük istifasýný yazýlý olarak deðil, sözlü olarak vermiþ... Sözünden dönmek için açýk bir kapý býraktý kendine demek... Ýsterseniz yazýn oraya, istifa etmeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı