İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR. Ahmet KARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR. Ahmet KARA"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR Dr. Mehmet AKGÜL Ahmet EKŞİ Abdullah ALBAYRAK Turgut ÇİFTÇİ Abdullah ÇATAL Ahmet KARA Dr. Ramazan YILDIRIM Eyüp KOÇ Ekrem ÖZBAY Mehmet BAYDAŞ Ali Sacit TÜRKER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI

2 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI : 6028 DERS K TAPLARI D Z S.....: Y Her hakk sakl d r ve Millî E itim Bakanl na aittir. Kitab n metin, soru ve ekilleri k smen de olsa hiçbir surette al n p yay mlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarım Program Geliştirme Uzmanı Rehberlik Uzmanı Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Kenan DEMİRTAŞ : Muharrem OKUMUŞ : Dilek ANDER : Hasan TOPAL : Davut YURTTAŞ : Mehmet Akif KARAKUŞ ISBN: Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 106 say l karar ile ders kitabı olarak kabul edilmi, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ünün gün ve sayılı yaz s ile birinci defa adet bas lm t r.

3 Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu iddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl. Hakk d r Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür ya ad m, hür ya ar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm? a ar m! Kükremi sel gibiyim, bendimi çi ner, a ar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, ta ar m. Garb n âfâk n sarm sa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, Medeniyyet dedi in tek di i kalm canavar? Arkada, yurduma alçaklar u ratma sak n; Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va detti i günler Hakk n; Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n Bast n yerleri toprak diyerek geçme, tan : Dü ün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen ehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki feda? üheda f k racak topra s ksan, üheda! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden lâhî, udur ancak emeli: De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki ehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta m, Her cerîhamdan lâhî, bo an p kanl ya m, F k r r ruh- mücerret gibi yerden na m; O zaman yükselerek ar a de er belki ba m. Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, rk ma yok izmihlâl; Hakk d r hür ya am bayra m n hürriyyet; Hakk d r Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇL E H TABE Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine dü ersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve eraitini dü ünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek dü manlar, bütün dünyada emsali görülmemi bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n bütün kaleleri zapt edilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordular da t lm ve memleketin her kö esi bilfiil i gal edilmi olabilir. Bütün bu eraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap dü mü olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! te, bu ahval ve erait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r. Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI... 9 KULLANILAN ETKİNLİK TÜRLERİ ÜNİTE: ALLAH İNANCI 1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır Evrende Bir Düzen Vardır Allah Vardır ve Birdir Çalışırım, Allah ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım İhlâs Suresi ve Anlamı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM ÜNİTE: İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM 1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır? İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur an dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbenâ Duaları ve Anlamı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI 1. Hz. Muhammed in Evliliği ve Çocukları Hz. Muhammed in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları Hz. Muhammed in Ailesinin Örnek Davranışları Hz. Muhammed in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı Hz. Muhammed in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı Hz. Muhammed in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı Hz. Muhammed in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi Hz. Muhammed in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi Salavat Duaları ve Anlamı Okuma Metni: Hz. Peygamberin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Sevgisi ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

8 4. ÜNİTE: KUR AN-I KERİM İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ 1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur an Kur an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır Kur an ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği Allah ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim Okuma Metni: Ateşte Gül Bahçesi Fil Suresi ve Anlamı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM ÜNİTE: SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM 1. Paylaşmak Niçin Önemlidir? Sevinçlerimizi Paylaşalım Dinî Bayramlarımız Millî Bayramlarımız Cuma Günü ve Ramazan Ayı Kandil Geceleri Nevruz ve Hıdırellez Üzüntülerimizi Paylaşalım Hastaları Ziyaret Ederiz Geçmişlerimizi Anarız Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız Tahiyyat Duası ve Anlamı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM ÜNİTE: VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ 1. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı mıza Saygı Duyarız Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız Askerlik Yapmak Vatan Borcumuzdur Yurtta Barış, Dünyada Barış Temel İlkemizdir ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM SÖZLÜK KAYNAKÇA

9 ORGANİZASYON ŞEMASI 1. ÜNİTE ALLAH İNANCI ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM 1. İçinde Allah sözcüğü geçen birkaç atasözü bulunuz. 2. Allah ın subuti sıfatları nelerdir? Bu sıfatlardan yola çıkarak Allah ın yarattıklarıyla benzer yönlerini düşününüz. Öğrencileri ünite ile ilgili araştırmaya, düşünmeye ve gözlem yapmaya yönlendirici hazırlık sorularının yer aldığı bölüm. 3. Allah ın eşi ve benzeri yoktur. sözünün ne anlama geldiğini büyüklerinizden öğreniniz. 11 ALLAH İNANCI Konu başlığı altında öğrencileri derse hazırlayan ve onların ön bilgilerini harekete geçirmeyi amaçlayan bölüm. 3. Allah Vardır ve Birdir Sını nızda aynı yetkiye sahip iki başkan olsaydı ne olurdu? Her ili vali, ilçeyi kaymakam, mahalleyi muhtar yönetir. Her okulda bir müdür, her sınıfta bir sınıf başkanı olur. Eğer bunlar birden fazla olsaydı yetki karmaşası yüzünden büyük bir düzensizlik yaşanırdı. Gün gelir, birinin evet dediğine diğeri hayır diyebilirdi. Düzeni sağlamak mümkün olamazdı. Aynı şekilde birden çok tanrı olsaydı zamanla birinin dediğini diğeri reddeder ve evrende kargaşa meydana gelirdi. Bu husus Kur an-ı Kerim de şöyle ifade edilmektedir: Eğer yerde ve gökte Allah tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti... 9 Allah ın bir olması, onun eşi ve benzerinin olmamasıdır. Allah ın eşi, benzeri, ortağı ve dengi yoktur. Kur an ın birçok ayetinde bu konu sık sık vurgulanmıştır. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulmuştur: Onun benzeri hiçbir şey yoktur 10 Evrenin ve evrendeki düzenin sağlıklı işleyişi, kâinatta tek yaratıcının Allah olduğunu gösterir. Buna tevhit inancı da denir. Bu inanca göre Allah tektir, ondan başka ilah yoktur. YORUMLAYALIM Konuyla ilgili özlü bilgilerin yer aldığı bölüm. Ayşe, her akşam babasına okulda ne olduğunu anla rdı. Bu konuşmaların birinde Babacığım, bugün öğretmenimiz Ferhat ile Serhat ı yine karış rdı. Birbirlerine o kadar benziyorlar ki hepimiz onları karış rıyoruz. dedi. Babası, Aslında her insan birbirine az çok benzer ama ikizlerde bu benzerlik daha fazla olur. Allah, ikizleri böyle yaratmış. karşılığını verdi. Bunun üzerine Ayşe, Acaba Allah ın da benzeri var mı? diye sordu. Babası, Hayır kızım, Allah ın benzeri yoktur. O, hiçbir şeye benzemez. Çünkü Allah birdir. dedi. Ayşe, Allah ın bir olduğunu nasıl anlıyoruz? diye bir soru daha sordu. Babası, Eğer birden fazla tanrı bulunsaydı aralarında anlaşmazlık çıkardı. Biri yağmur yağdırmak isterken diğeri kar yağdırmak isteyebilirdi. O zaman da evrendeki düzen bozulur, her şey altüst olurdu. cevabını verdi. İlköğre m Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğre m Kılavuzu 4-8, s. 8. Yukarıdaki öyküye göre Allah ın dengi ve benzeri olsaydı evrende neler yaşanırdı? Yorumlayınız. 9 Enbiyâ suresi, 22. ayet. 10 Şûrâ suresi, 11. ayet. 19 9

10 KULLANILAN ETKİNLİK TÜRLERİ Öğretmen rehberliğinde ders kazanımlarından bir veya birkaçını gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılacak etkinliklerin yer aldığı bölümler. KONUŞALIM Salavat dualarının anlamı üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz. SÖYLEYELİM DEĞERLENDİRELİM YORUMLAYALIM PAYLAŞALIM RÖPORTAJ YAPALIM TARTIŞALIM KISSADAN ANLADIKLARIMIZ ÇİZELİM PANO HAZIRLAYALIM EMPATİ YAPALIM TAMAMLAYALIM LİSTELEYELİM YAZALIM ŞİİR YAZALIM BELİRTELİM KARŞILAŞTIRALIM HİKÂYE HARİTASI ÇIKARALIM ÖRNEKLER VERELİM GÜNLÜK YAZALIM BULALIM Konuyla ilgili ayet, hadis, atasözü, anekdot gibi özlü bilgilerin yer aldığı bölüm. Ders kazanımlarından bir veya birkaçını gerçekleştirmeyi amaçlayan özlü bilgilerin yer aldığı bölüm. NOT EDELİM Tekvin Allah ın yaratma sıfa nı ifade eder. BİLGİ KUTUSU Kur an ı okumak ve anlamaya çalışmak bir ibade r. 10

11 1. ÜNİTE ALLAH İNANCI ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM 1. İçinde Allah sözcüğü geçen birkaç atasözü bulunuz. 2. Allah ın subuti sıfatları nelerdir? Bu sıfatlardan yola çıkarak Allah ın yarattıklarıyla benzer yönlerini düşününüz. 3. Allah ın eşi ve benzeri yoktur. sözünün ne anlama geldiğini büyüklerinizden öğreniniz. 11

12 1. ÜNİTE 1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir? Her şeyi yaratan, canlıları yaşatan Allah tır. Allah, canlılar arasında insanı farklı yaratmış ve ona akıl vermiştir. Aklımız sayesinde çevremizde olup bitenler üzerinde düşünürüz. Nelerin iyi veya kötü olduğunu aklımızla anlamaya çalışırız. Yararlı ile zararlıyı, doğru ile yanlışı yine aklımızla ayırt ederiz. Tüm bunların arasından doğru olanı tercih eder ve ona yöneliriz. Akıl, Allah ın insana lütfettiği en büyük nimetlerden biridir. İnsanın doğru karar verebilmesi için aklını kullanması gerekir. Kur an da sık sık aklı kullanmaya vurgu yapılmıştır: De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar. 1 Allah ın ayetlerini düşünmek için aklı kullanmanın gereği Kur an da şöyle bildirilmiştir: (Resulüm!) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar ondan öğüt alsınlar diye indirdik. 2 Günlük hayatımızda davranışlarımızı düzenleyen bazı değerler vardır. Bunların başında inanç ve ahlaki değerler gelir. Allah a inanan akıl sahibi insanlar, bu değerlerin kendilerine sorumluluk yüklediğini fark ederler. Böylece iyi ve güzel davranışlar sergileyenler huzurlu ve mutlu olurlar. Allah inancına akılla ulaşılır. Aklımızla evrendeki muhteşem düzenin bir yaratıcı tarafından oluşturulduğu sonucuna varırız. Bu nedenle; insanların çoğu, evrendeki her şeyi yaratan yüce bir güce yani Allah ın varlığına inanır. 1 Zümer suresi, 9. ayet. 2 Sâd suresi, 29. ayet. 12

13 ALLAH İNANCI YAZALIM... Düşünen bir varlıktır İnsan... İnanan bir varlıktır... Akıl sahibidir Yandaki boş bırakılan kutulara uygun ifadeler yazınız. 2. Evrende Bir Düzen Vardır Mevsimlerin oluşumu tesadüfle açıklanabilir mi? Neden? Her şeyin bir yapanı olduğu gibi bu muhteşem evrenin de bir yaratanı vardır. Yazı tahtasında veya bilgisayar ekranında anlamlı bir cümle veya bir çocuk resmi gördüğünüzü varsayın. Ne düşünürsünüz? Bunu biri yazmış veya çizmiş olmalıdır, değil mi? Yediğimiz yemekler ve giydiğimiz giysiler tesadüfen veya kendiliğinden meydana gelmiş olabilir mi? Ya binlerce bitki ve hayvan türü, milyonlarca yıldız, uçsuz bucaksız evren! Bunları yaratan bir güç olmalı. O da sonsuz güç sahibi olan Yüce Allah tır. Kur an da, Rûm suresinin 8. ayetinde bu konuya şöyle dikkat çekilmiştir: Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri belirli bir amaç ve bir süre için yaratmıştır 13

14 1. ÜNİTE Evren, üzerinde yaşadığımız dünya ile tüm yıldız ve gezegenleri içine alan varlıklar bütünüdür. Allah ın yarattığı bu evrende bir düzen vardır. İçinde yaşadığımız doğayı gözlemlediğimiz ve düşündüğümüz zaman, varlıklar arasında bir denge, düzen ve uyum olduğunu anlarız. Güneş ve Ay, belli bir düzen içinde hareket eder. Bu gerçek, Kur an da şöyle ifade edilmiştir: Güneş i ışıklı, Ay ı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye ay için birtakım evreler koyan odur. Bunların hiçbirini Allah, bir anlam ve amaçtan yoksun yaratmış değildir... 3 Varlıklar amaçsız yaratılmamıştır. Her varlığın bir yaratılış amacı ve görevi vardır. Sâd suresinin 27. ayetinde bu konuya şöyle değinilmiştir: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık Akarsular, göller, denizler, dağlar, ovalar, vadiler, karada ve denizlerdeki binlerce canlı, çeşit çeşit sebzeler, meyveler, doğaya eşsiz bir güzellik katar. Bu güzelliklerin meydana gelmesinde ve yaşamasında yağmurun önemli bir rolü vardır. Bu durum bir ayette şöyle dile getirilmiştir: Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirdik ve (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk 4 İnsan ve hayvanların yaşaması için gerekli olan her şey doğada yeterli miktarda vardır. Doğada canlı ve cansız pek çok varlık bulunmaktadır. İnsan, hayvan, bitki, toprak, su, hava bunlardan birkaçıdır. Dünya, Allah tarafından canlıların yaşayabileceği biçimde yaratılmıştır. Dünya; suyu, havası ve toprağıyla insanlar ve diğer canlılar için ideal bir ortamdır. Sen Yara n YAZALIM Baharları, yazları, Güneş i, yıldızları, Hakk a tapan bizleri Sen yara n Allah ım! Bahçemdeki gülleri, Öten bülbülleri, Dua eden dilleri! Sen yara n Allah ım! Yaşar KANDEMİR ( Allah a İnanıyorum, s. 19. ) Yukarıdaki şiirin ana teması nedir? Yazınız. 3 Yûnus suresi, 5. ayet. 4 Mü minûn suresi, 18. ayet. 14

15 ALLAH İNANCI Aynı su ve topraktan beslenen fakat çeşitli renk, tat ve kokulara sahip olan meyve ve sebzelere dikkatimiz bir ayette şöyle çekilmiştir: Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. (Böyle iken) onlara birbirlerinden farklı renkler ve lezzetler veririz. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. 5 Evrendeki düzen, milyonlarca yıldır bozulmadan devam etmektedir. Güneş, Ay, yıldız ve gezegenler de kendi yörüngelerinde hareket etmektedir. Dünya nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz; Güneş etrafında dönmesiyle de mevsimler meydana gelir. Allah, bu düzene Fâtır suresinin 13. ayetinde şöyle işaret etmiştir: Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneş i ve Ay ı da koyduğu kanunlara bağlı kılmıştır. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte Rabb iniz Allah, budur Evrendeki mükemmel düzen ve uyum her varlığın Allah tarafından belli bir plana göre yaratıldığını göstermektedir. Mevsimlerin arka arkaya gelmesi evrende bir düzenin olduğunun kanıtıdır. 5 Ra d suresi, 4. ayet. 15

16 1. ÜNİTE Vücudumuzdaki organlarımız belirli bir ölçüye göre çalışır. Örneğin vücut sıcaklığımız 37 dereceye ayarlanmıştır. Şayet vücut sıcaklığımız bunun üzerine çıkarsa ateşimiz yükselir. Bu durum hasta olduğumuzun bir işaretidir. Bu uyarı sayesinde tedbir alır ve tedavi oluruz. Evrendeki düzen, Allah ın her an yaratması ve yarattıklarını gözetmesinin sonucudur. Eğer Allah yarattıklarını her an görüp gözetmemiş olsaydı dünyadaki yaşam devam edemezdi. Bu konuda bir ayette şöyle buyrulur:... O (Allah), her an yaratma hâlindedir. 6 Bizler bir şeyi yoktan var edemeyiz ancak var olanı kullanarak yeni şeyler yapabiliriz. Örneğin ağaçtan kereste, keresteden mobilya yaparız. Topraktaki demir tozlarını demire dönüştürür, demirden araçlar ve yapılar üretiriz. Akarsu üzerine baraj kurar ve bu barajlardan enerji elde ederiz. Yünden giysiler üretir, sütten yoğurt yapar, sebzeden yemek yaparız. Elverişli toprağa tohum eker ve ağaç fidanı dikeriz. Bu bitkilerin gelişimlerini gözler ve ürünlerinden yararlanırız. DEĞERLENDİRELİM Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan odur. Rahmân ın yaratmasında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Mülk suresi, 3. ayet. Evrendeki düzen açısından yukarıdaki ayeti değerlendiriniz. 6 Rahmân suresi, 29. ayet. 16

17 ALLAH İNANCI Toprağı, suyu, ışığı, güneşi, yağmuru ve rüzgârı yaratan Allah tır. Bir ayette bu konuya şöyle işaret edilmiştir: İşte Rabb iniz Allah odur. Ondan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise ona kulluk edin, O, her şeye vekildir. (Güvenilip dayanılacak tek varlık odur.) 7 Bir başka ayette de yaratanın sadece Allah olduğuna şöyle dikkat çekilmiştir: O hâlde, yaratan (Allah), hiçbir şey yaratamayan herhangi bir (varlıkla) kıyaslanabilir mi? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? 8 NOT EDELİM Tekvin Allah ın yaratma sıfa nı ifade eder. PANO HAZIRLAYALIM Mevsimlerin oluşumu Ay ve Güneş in hareketleri Yağmurun oluşumu Yukarıdaki konularla ilgili evrendeki düzeni anlatan bir pano hazırlayınız. 7 En âm suresi, 102. ayet. 8 Nahl suresinin 17. ayet. 17

18 1. ÜNİTE BULALIM Nasre n Hoca, yazın sıcağında eşekle bir köye gidiyormuş. Yolda biraz dinlenmek istemiş. Koca bir ceviz ağacının al na uzanmış. O sırada koca koca bal kabaklarına bakmış, bir de koca ağaçtaki küçük cevizlere, Yüce Rabb im, şu incecik dalda kocaman kabak yaratmışsın. Şu dalları gökyüzüne çıkmış kocaman ağaçta ise küçücük ceviz yaratmışsın. Bu kabakları ceviz ağacında, ceviz tanelerini de kabak dalında yaratsan daha uygun olmaz mıydı, demiş. Kısa bir süre sonra bir ceviz tanesi, Hoca nın tam alnına düşmez mi! Hoca nın gözünde şimşekler çakmış. Hemen kavuğu başına geçirip, Tövbe Yüce Rabb im, bir daha senin işine karışmam. Ne yaratmışsan bir hikmet üzere yaratmışsındır. Şimdi ağaçta ceviz yerine kabak olsaydı ne olurdu hâlim, demiş. Osman SEVİM, Nasre n Hoca Fıkraları, s. 209, 210. (Kısal lmış r.) Yukarıdaki krada verilmek istenen mesajı bulunuz. 18

19 ALLAH İNANCI 3. Allah Vardır ve Birdir Sını nızda aynı yetkiye sahip iki başkan olsaydı ne olurdu? Her ili vali, ilçeyi kaymakam, mahalleyi muhtar yönetir. Her okulda bir müdür, her sınıfta bir sınıf başkanı olur. Eğer bunlar birden fazla olsaydı yetki karmaşası yüzünden büyük bir düzensizlik yaşanırdı. Gün gelir, birinin evet dediğine diğeri hayır diyebilirdi. Düzeni sağlamak mümkün olamazdı. Aynı şekilde birden çok tanrı olsaydı zamanla birinin dediğini diğeri reddeder ve evrende kargaşa meydana gelirdi. Bu husus Kur an-ı Kerim de şöyle ifade edilmektedir: Eğer yerde ve gökte Allah tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti... 9 Allah ın bir olması, onun eşi ve benzerinin olmamasıdır. Allah ın eşi, benzeri, ortağı ve dengi yoktur. Kur an ın birçok ayetinde bu konu sık sık vurgulanmıştır. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulmuştur: Onun benzeri hiçbir şey yoktur 10 Evrenin ve evrendeki düzenin sağlıklı işleyişi, kâinatta tek yaratıcının Allah olduğunu gösterir. Buna tevhit inancı da denir. Bu inanca göre Allah tektir, ondan başka ilah yoktur. YORUMLAYALIM Ayşe, her akşam babasına okulda ne olduğunu anla rdı. Bu konuşmaların birinde Babacığım, bugün öğretmenimiz Ferhat ile Serhat ı yine karış rdı. Birbirlerine o kadar benziyorlar ki hepimiz onları karış rıyoruz. dedi. Babası, Aslında her insan birbirine az çok benzer ama ikizlerde bu benzerlik daha fazla olur. Allah, ikizleri böyle yaratmış. karşılığını verdi. Bunun üzerine Ayşe, Acaba Allah ın da benzeri var mı? diye sordu. Babası, Hayır kızım, Allah ın benzeri yoktur. O, hiçbir şeye benzemez. Çünkü Allah birdir. dedi. Ayşe, Allah ın bir olduğunu nasıl anlıyoruz? diye bir soru daha sordu. Babası, Eğer birden fazla tanrı bulunsaydı aralarında anlaşmazlık çıkardı. Biri yağmur yağdırmak isterken diğeri kar yağdırmak isteyebilirdi. O zaman da evrendeki düzen bozulur, her şey altüst olurdu. cevabını verdi. İlköğre m Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğre m Kılavuzu 4-8, s. 8. Yukarıdaki öyküye göre Allah ın dengi ve benzeri olsaydı evrende neler yaşanırdı? Yorumlayınız. 9 Enbiyâ suresi, 22. ayet. 10 Şûrâ suresi, 11. ayet. 19

20 1. ÜNİTE Yüce Allah ın eşi ve benzeri yoktur. Her şeyi duyan, gören, gözeten ve bilen, Allah tır. Allah, nelere ihtiyaç duyduğumuzun, istek ve beklentilerimizin farkındadır. O, duyduklarımızı, duymadıklarımızı, gördüklerimizi, göremediklerimizi, bildiklerimizi, bilmediklerimizi bilir. Kur an-ı Kerim de bu gerçek şöyle dile getirilmiştir: O, karada ve denizde ne varsa bilir, onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir 11 Bizler bazı ışınları göremeyiz. Kulaklarımız belli seviyenin altındaki ve üstündeki sesleri işitemez. Örneğin fısıltılı konuşmaları ve bazı hayvanların çıkardığı sesleri duyamayız. Ancak bu sesler çok hassas aygıtlarla tespit edilebilmektedir. Bilgi edinme araçlarımız sınırlı olunca elimizdeki bilgi de sınırlı kalmaktadır. Hâlbuki Allah ın görmesi, duyması ve bilgisi, sınırsız ve sonsuzdur. Allah ın bilgisi sınırsız olduğu gibi gücü de sınırsız ve sonsuzdur. Allah her istediğini yapabilme ve gerçekleştirme gücüne sahiptir. Örneğin Allah, her şeyi yoktan var eder ve bütün canlıların her türlü ihtiyacını karşılar. Allah bir insana iyilik yapmak istiyorsa hiçbir güç buna engel olamaz. En âm suresinin 17. ayetinde bu konu şöyle dile getirilmiştir: Allah sana bir hayır verirse (bunu da geri alacak yoktur.) O, her şeye gücü yetendir. Bizler Allah ın her şeyi bildiğine, gördüğüne, duyduğuna ve her şeye gücünün yettiğine inanırız. Bu nedenle kötü ve zararlı davranışlardan uzak durmalı, iyi ve yararlı işler yapmalıyız. 11 En âm suresi, 59. ayet. NOT EDELİM Allah ın Sıfatlarından Bazıları: Muhalefetün lilhavadis: Allah ın yara klarına benzememesi Vahdaniyet: Allah ın bir olması Basar: Allah ın her şeyi görmesi Semi: Allah ın her şeyi işitmesi Kudret: Allah ın her şeye gücünün yetmesi İlim: Allah ın her şeyi bilmesi 20

21 ALLAH İNANCI DEĞERLENDİRELİM Güzel bir yaz günüydü. Me n ile Mine bahçeye çık lar. İki kardeş, ağaçtan kayısı topladılar. Güzelce yıkayıp yemeğe başladılar. Meyveler çok lezzetliydi. Tadına doyum olmayan bu meyveleri yerken birdenbire Mine, Allah ım! dedi, Sana şükürler olsun. Biz insanlar için ne güzel şeyler yaratmışsın! Gerçekten öyle. diye tamamladı Me n, Allah a ne kadar şükretsek azdır. Sonra bir kayısı çekirdeğini iki parmağı arasında tutarak Mine ye sordu: Bak kardeşim. Bu çekirdeği toprağa gömersek bundan ne çıkar? Mine yanıt verdi: Bir kayısı ağacı çıkar. Peki, bu kayısı ağacı ne kadar meyve verir? Ooo Yüzlerce meyve verir. Seneleri hesaba katarsak binlerce kayısı verir. Peki, o binlerce kayısının çekirdeğini toprağa ekersek ne olur? Binlerce kayısı ağacı çıkar. Bir kayısı ormanı olur. Me n, Mine ye bak. Elindeki kayısı çekirdeğini tekrar ona göstererek, Demek ki şu çekirdeğin içinde nice ormanlar saklı değil mi? dedi. Mine: Oh Bu ne akıl almaz bir şey! diye mırıldandı. Allah ım sen ne büyüksün, bir çekirdeğe ormanlar sığdırmışsın. Evet, dedi Me n. Onun gücü, onun esrarlı kudre pek büyük. Bu konuşma iki kardeşi duygulandırmış. Yedikleri kayısının tadı daha da güzelleşmiş. Gökyüzü mavi mavi onlara bakıyor gibiydi. Hafif bir rüzgâr saçlarını okşadı. İçlerine bir sevinç yayıldı. Gökhan EVLİYAOĞLU, Çocuk ve Dua, s. 39,40. Yukarıdaki metnin vermek istediği mesajı bularak arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 21

22 1. ÜNİTE BULALIM... Hazre Ömer, halifeliği zamanında sütçülerin süte su katmasını yasaklamış ve bu emrini her tarafa duyurmuştu. Şehrin asayişini kontrol etmek için bir gece Medine de dolaşırken yoruldu ve biraz dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslandı. Evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu konuşmayı duydu: Anne: -Haydi kızım, kalk da sütlere biraz su ka ver. Kız: -Halifenin sütlere su ka lmasını yasakladığını bilmiyor musun? Anne: -Evet biliyorum. Kız: -Öyle ise halifenin yasakladığı işi nasıl yapabilirim? Anne: -Kalk da su koy şu sütlere. Ömer seni nereden görecek? Kız: -Ömer görmez ama Rabb im görür. Vallahi ben onun göreceği yerde yapmadığım bir işi görmediği yerde de yapmam Seyfe n YAZICI, Temel Dinî Bilgiler, s. 35. Yukarıdaki metnin içeriğine uygun bir başlık bulunuz. 4. Çalışırım, Allah ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım İşleyen demir pas tutmaz. atasözünden ne anlıyorsunuz? İnsan ihtiyaç sahibi bir varlıktır. Allah bizlere öğrenme, tercih etme ve tercih ettiğimiz işi gerçekleştirme güç ve kabiliyeti vermiştir. Bunlar Allah ın bize olan sevgisini gösterir. Bizler Allah ın verdiği akıl ve iradeyi kullanarak çalışır ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılarız. İnsan, gücü nisbetinde kendisine, ailesine ve topluma faydalı olmaya çalışır. Hayatında mutlu, huzurlu ve başarılı olma konusunda çaba gösterir. Dinimiz çalışkanlığı övmekte, insanın, çalışmadan ve gayret etmeden isteklerine ulaşmasının mümkün olamayacağını dile getirmektedir. Derslerde başarılı olmak ve sınıfı geçmek ancak düzenli çalışmakla mümkündür. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmanın yolu da çalışmaktan geçmektedir. 22

23 ALLAH İNANCI DEĞERLENDİRELİM Hz. Ömer şöyle der: Sakın oturduğunuz yerde, Allah ım, rızkımı ver. deyip durmayın. Biliyorsunuz ki gökten ne al n yağar ne de gümüş. Bilal EREN, Güzel Sözler Antolojisi, C 2, s. 30. Gazali şöyle der: Her işinde Allah a güven ki başarıya ulaşasın. Mahmut YILMAZ, İhya dan Hikâyeler, C 2, s Yukarıdaki sözleri çalışınız ve Allah a güvenme açısından değerlendiriniz. Allah insanlara, çaba ve çalışmalarına göre karşılık verir. Kur an da bu konu oldukça açık biçimde ifade edilmiştir: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. 12 Öyleyse bizler her konuda, her yerde ve her zaman hak ve adalet ölçülerine dikkat ederek dürüstçe çalışmalı, başkalarına karşı iyi davranmalıyız. İnsan, ihtiyaçlarını karşılamak için öncelikle çalışmalıdır. Gerekli gayreti gösterdikten sonra Allah a güvenmelidir. Bu durum bir ayette şöyle belirtilmektedir: Kararını verdiğin zaman, Allah a dayanıp ona güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. 13 Örneğin derslerimizde başarılı olmak için çalışmalı ve Allah a dua etmeliyiz. Böylece Allah a tevekkül etmiş oluruz. Allah, kendisine güvenerek çalışanları elbette başarıya ulaştırır. PAYLAŞALIM Yaşanmış başarı hikâyelerine gazete, dergi ve interne en örnekler bulunuz. Bu hikâyelerden, yaşamla ilgili çıkardığınız öğütleri arkadaşlarınızla paylaşınız. 12 Necm suresi, 39. ayet. 13 Âl-i İmrân suresi, 159. ayet. 23

24 1. ÜNİTE 5. İhlâs Suresi ve Anlamı Hiç bir şey Allah a benzemez. sözünden ne anlıyorsunuz? İhlâs suresi, Kur an-ı Kerim in 112. suresidir. En kısa surelerden biri olup Mekke Dönemi nde indirilmiştir. Allah ın birliğini, eşi ve benzerinin olmadığını yani tevhidi anlatan bir suredir. İhlâs; samimiyet, içtenlik, her türlü hurafe ve batıl inanışlardan uzak durmak demektir. Diğer bir ifadeyle Allah a ve onun bildirdiklerine gönülden bağlılıktır. Okunuşu Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Kul huvallâhu ehad. 2. Allâhu s Samed. 3. Lem yelid ve lem yûled. 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Anlamı Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla. 1. De ki: O, Allah tır, bir tektir. 2. Allah Samed dir (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.). 3. Doğmamış ve doğurmamıştır. 4. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. KONUŞALIM İhlâs suresinin ana fikri nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. 24

25 ALLAH İNANCI ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikleri sıralayınız. 2. Allah a inanmak, davranışlarımızı nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız. 3. İhlâs suresinde verilmek istenen mesaj nedir? Belirtiniz. B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. (tevekkül, yaratmak, düzen, yapmak) 1. Birşeyi yoktan var etmeye...denir. 2. İnsanın çalışıp Allah tan yardım istemesine...denir. 3. Birden fazla yaratıcı olsaydı evrende...bozulurdu. C. Aşağıdaki bilgilerin doğrularını D, yanlışlarını Y ile işaretleyiniz. ( ) İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. ( ) Evrendeki düzen ve uyum bir tesadüf eseridir. ( ) Akıl, Allah ın insana verdiği en büyük nimetlerden biridir. ( ) İnsan, her şeyi işitir ve görebilir. Ç. Aşağıdaki sözcükleri bulmacada işaretleyiniz. ALLAH İLAH RAHİM RAHMAN RAB BAĞIŞLAYICI MERHAMETLİ 25

26 1. ÜNİTE ÖZ DEĞERLENDİRME Allah İnancı ünitesinin sonunda neleri, ne kadar öğrendiğinizi anlamak için kendinizi değerlendiriniz. Bunun için size uygun olan seçeneklere X işareti koyunuz. ÖZ DEĞERLENDİRME Bunu çok iyi yapabiliyorum. Bunu kısmen yapabiliyorum. Bunu yapamıyorum. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olurum. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklayabilirim. Allah ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olurum. Allah ın eşi ve benzeri olmadığını açıklayabilirim. Allah ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olurum. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olurum. İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyleyebilirim. 26

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

BİR SORU BİR CEVAP Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz

BİR SORU BİR CEVAP Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz 1 Ocak 1 DUA: ÖZLÜ YAKARIŞ Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz Allah ın İsimleri Çocuklara Vetına iletişim köprüsüdür. Duâ, ruhun Allah a açılması ve Allah karilebilir

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır.

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır. 1 Temmuz HZ. PEYGAMBERİN MÜEZZİNİ KOÇİ BEY Bilâl b. Rebâh 581 yılında Arabistan'ın batısındaki Serât'ta Sultan IV. Murat ve kardeşi Sultan dünyaya geldi. Babası Rebâh ve annesi Hamâme de kendisi İbrahim

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 29 Kasım 2013 ta rih ve 150 sa yı lı ka ra rıy la 2014-2015 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi .... GUZEL SANATLAR ve SPOR LISELERI -... Beden Egitimi.. Ve Spor Tarihi YAZARLAR M. Nuri KILIÇ Fatih ÖZBAYRAKTAR Engin YÜCEL Cihan KIVANÇ Adem HAN Mahmut KILIÇ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014 MİLLÎ

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İlköğretim SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 5 Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 250 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR SINAV BAŞLADI Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR Sınav Başladı / Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni Kamuran GÜNERİ Editör Ubeyd KÜÇÜK Son Okuma Sümerya GÜNERİ İç Tasarım

Detaylı

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 1. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN DEVLET KİTAPLARI

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 1. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN DEVLET KİTAPLARI İLKÖĞRETİM 4 FEN VE TEKNOLOJİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 1. KİTAP Y A Z A R L A R Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014 M LLÎE T M BAKANLI

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur.

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur. 4. SINIF 1. ÜNİTE DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) D) Kur an da besmele yoktur. 1.

Detaylı

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Yasemin AYAN TAŞDEMİR PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 806 PALME

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı