BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013"

Transkript

1 BAHUM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 157

2 Posta : Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok Çankaya/ANKARA Telefon : (312) ( Maliye Bakanlığı Santral ) Faks : (312) ( BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ) E-posta : ; ; Elektronik Ağ : BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 2 / 157

3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürünün Mesajı 5 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 7 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 II- AMAÇ ve HEDEFLER 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 128 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 130 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 131 C- Diğer Hususlar 132 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 137 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 153 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler 154 B- Zayıf Alanlar 156 C- Değerlendirme 156 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 156 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 157 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 3 / 157

4 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 4 / 157

5 BAġHUKUK MÜġAVĠRĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜNÜN MESAJI 2012 yılı Birim Faaliyet Raporunda Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatı tarafından yürütülen iģ ve iģlemler ayrıntılı olarak gösterilmiģtir. 2/11/2011 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile getirilen yeni düzenlemeler ve değiģiklikler, 2012 yılı itibariyle uygulanmaya baģlanmıģtır. Genel Müdürlüğümüz bu KHK nın uygulanmasına yönelik aktif bir rol üstlenerek uygulamaya yön vermiģtir. Bu bağlamda; 659 sayılı KHK de öngörülen: Hukuki UyuĢmazlık Değerlendirme Komisyonunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Vekalet Ücretinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik olmak üzere üç Yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konmuģ ayrıca KHK hükümleri çerçevesinde yürütülecek tüm hukuk hizmetlerine iliģkin usul ve esaslar hakkında Bakanlık Genelgeleri çıkarılmıģtır. BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5 / 157

6 2012 yılında; dava dosyalarını takip etmek üzere talepte bulunan Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü gibi idarelere ait dosyaların devri gerçekleģtirilmiģ, devir talebi olmayan genel bütçeli idarelerin davalarının takibine devam edilmiģ, muhakemat hizmeti talep eden özel bütçeli bazı idarelerin davaları da devralınarak takip edilmiģtir. 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın yanı sıra talep halinde genel bütçe kapsamında kalan diğer tüm kamu idarelerinin ve özel bütçeli idarelerin de hukuk danıģmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yerine getirmekle görevlendirilmiģ olduğundan; hem merkez hem de taģra birimleri açısından yeni sorumluluklar üstlenmiģtir. BAHUM; "Talep edilir muhakemat hizmeti ve etkili çözüm sunan hukuki danıģma merkezi" olmak vizyonu çerçevesinde; gerek Bakanlığımızın gerek hizmet talebinde bulunan diğer idarelerin dava ve icra iģlerinin etkin, etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun olarak vekil sıfatıyla takibi suretiyle, temsil edilen idarelerin hak ve yararının korunmasına, mahkeme kararlarının hukuka uygun, adil, süratli ve en az masrafla verilebilmesine ve dolayısıyla yargı yükünün hafifletilmesine katkıda bulunmakta ayrıca Bakanlığımızın taraf olduğu uyuģmazlıkların, tarafların hak ve menfaatine ve hakkaniyete uygun olarak sulhen çözümünün sağlanmasına, verilen hukuki mütalaalarla da Bakanlığımız birimlerinin ve diğer idarelerin hukuki sorunlarına etkili çözüm getirilmesine özen göstermektedir. BAHUM, Birim Faaliyet Raporunda ayrıntılı olarak gösterilen faaliyetlerine gelecek yıllarda da üstlendiği görevin bilinci ve gururu ile devam edecektir yılı faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaģlarıma teģekkür ederim. Selahattin ĠNCĠ BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 6 / 157

7 I-GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 7 / 157

8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1-TARĠHÇE BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü teģkilatına ait ilk yazılı belge; 27 Eylül 1302 (1886) tarihli Maliye Nezaretine Merbut Hukuk MüĢavirleriyle Dava Vekillerine Dair Talimat tır. Ġstanbul da Maliye Nezareti Hukuk MüĢavirlerince takip edilen Hazine davalarının defterdarlığa devredilmesi sonucunda Ġstanbul Muhakemat Müdürlüğü kurulmuģtur. Ġstanbul Muhakemat Müdürlüğüne ait görev ve yetkiler, tarih, 2265 sayılı 1452 Numaralı Kanunu Merbut 2 Numaralı Cetvelin Maliye TeĢkilatına Ait Kısmının Tadili ve Bir Kısım Vazifelerin Sureti Ġfası Hakkında Kanun un 11 ve devamı maddelerinde düzenlenmiģtir tarih, 2573 sayılı Devlet Davalarını Takibe Memur Avukatlar Hakkında Kanun ile, bütün Devlet davalarının takibi Maliye Bakanlığına devredilmiģ ve bilahare Ankara ve Ġzmir de de Muhakemat Müdürlüğü kurulmuģtur. Ġhtilafların artması ve ülke genelinde yaygınlaģması sonucunda Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir de kurulmuģ bulunan teģkilatın geniģletilmesi gereği doğmuģtur. Bu nedenle merkez ve taģra teģkilatını da kapsayacak Ģekilde yeni bir düzenleme yapılarak tarihli ve 4353 sayılı Maliye Vekaleti BaĢ Hukuk MüĢavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı DeğiĢiklikler Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiģ ve bu Kanun ile BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü kurulmuģtur. 14/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında" Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/b maddesi ile Devlet hukuk danıģmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak görevi Maliye Bakanlığına verilmiģ, 9 uncu maddesinde de Devlet hukuk danıģmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin 4353 sayılı Kanundaki teģkilat ve hükümler çerçevesinde BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıģtır Sayılı Kanun, 02/11/2011 tarih, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri Ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıģtır. 659 Sayılı KHK ile BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, Maliye Bakanlığının, talep etmeleri halinde genel bütçe kapsamında kalan tüm kamu idarelerinin ve özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığı ve Muhakemat hizmetlerini yerine getirilmesi görevi verilmiģtir. BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 8 / 157

9 BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT KANUNLAR VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE AĠT BĠLGĠLER VE YAYIMLANDIĞI RESMĠ GAZETELER KANUN / KHK SAYISI KANUNUN ADI KABUL TARĠHĠ YAYIN TARĠHĠ YÜRÜRLÜK TARĠHĠ RESMĠ GAZETE SAYISI Maliye Nezaretine Merbut Hukuk MüĢavirleriyle Dava Vekillerine Dair Talimat 1886 ( ) Numaralı Kanunu Merbut 2 Numaralı Cetvelin Maliye TeĢkilatına Ait Kısmının Tadili ve Bir Kısım Vazifelerin Sureti Ġfası Hakkında Kanun 2573 Devlet Davalarını Takibe Memur Avukatlar Hakkında Kanun Maliye Vekaleti BaĢ Hukuk MüĢavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı DeğiĢiklikler Yapılmasına Dair Kanun 659 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri Ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname BAHUM TeĢkilat Kanunları TARĠHĠNDE KADAR GEÇERLĠ OLAN 4353 SAYILI KANUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPAN KANUNLAR KANUN NO YÜRÜRLÜĞÜ GĠRĠġ TARĠHĠ /01/ SAYILI KHK DA DEĞĠġĠKLĠK KHK NO YÜRÜRLÜĞÜ GĠRĠġ TARĠHĠ /02/ /02/ /08/1951 KHK-17 11/12/ /11/ /12/ /07/2004 BAHUM TeĢkilat Kanununda DeğiĢiklik Yapan Kanunlar BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 9 / 157

10 2-GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 659 sayılı KHK ile değiģik 9 uncu maddesine göre Genel Müdürlüğümüzün görevleri; a) Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, b) Talep halinde kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında görüģ vermek, c) UyuĢmazlıkların sulh yoluyla çözümüne iliģkin iģlerde Maliye Bakanlığına veya Bakanlık birimlerine mütalaa vermek, d) Hazinenin mülkiyetindeki taģınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taģınmazların ayn ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra iģlemlerini yapmak, e) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Bakanlık veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, f) Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara iliģkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, g) Mevzuatında baģkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek, h) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine yapılan baģvurulara karģı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalıģmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 10 / 157

11 i) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Maliye Bakanlığını temsil etmek, j) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmaktır. Aynı maddede, yukarıda sayılan bu görevlerin, BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müģavirleri, muhakemat müdürleri, müģavir hazine avukatları ve hazine avukatları tarafından yerine getirileceği öngörülmüģtür. 178 sayılı Kararnamenin Ek 24 üncü maddesinde ise; BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye iliģkin olanlarının muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatları tarafından yürütüleceği düzenlenmiģtir. 659 sayılı KHK nın 4 üncü maddesine göre, Bakanlığımızın hukuk birimi olarak Genel Müdürlüğümüzün; a) Maliye Bakanlığının taraf olduğu adli ve idari davalarda iç ve dıģ tahkim yargılamasında, icra iģlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuģmazlıklarda Bakanlığımızı temsil etmek, b) 659 sayılı KHK nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile hukuk birimi amirine verilen; açılmasında ve takibinde Hazine hak ve menfaati bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltilmesi yoluna baģvurulmasından vazgeçmek, c) 659 sayılı KHK nın 11/1-2 maddelerindeki devredilen yetkiler kapsamında; Takip edilen adli dava ve icra iģlerinde; davaların açılmasından, takibinden, kararlar hakkında kanun yollarına müracaattan vazgeçmek, d) Hizmet satın alınan avukatların koordinasyonunu sağlamak, izlemek ve denetlemek, e) Bakanlığımızda hazırlanan mevzuat, sözleģme ve Ģartname taslaklarını, uyuģmazlıklara iliģkin iģleri inceleyip hukuki görüģ belirtmek, f) Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleģtirmek ve mevzuata, plan ve programa uygun çalıģmaları temin etmek için gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, g) Bakanlığımızın anlaģmazlıklarını önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, h) Bakanlığımıza ait uyuģmazlıkların sulh yoluyla çözümünde mütalaa vermek, i) Bakanlığımız Hukuki UyuĢmazlık Komisyonuna genel müdür düzeyinde katılmak ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yapmak, j) Sulh yoluyla çözümlenmesi yetkisi Bakanlar kuruluna ait olan uyuģmazlıklarda bu idarelere Maliye Bakanlığı görüģünü hazırlamak, k) Diğer idarelere ait dava ve icra takiplerinde, dosya devir talebi mevcut ise idarelerin dava dosyalarını devretmek, görev ve yetkileri bulunmaktadır. BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 11 / 157

12 BAHUM ÜST YÖNETĠMĠ Hukuk MüĢaviri Hakan GÜZEL, Daire BaĢkanı Memet POLAT, Daire BaĢkanı Hatice ÖZER, Hukuk MüĢaviri Ayfer Fatıma AKIN, Hukuk MüĢaviri Ferhan SÖZEN, Daire BaĢkanı Tayibe KAYCIOĞLU, Hukuk MüĢaviri Nihat ERYILMAZ, Hukuk MüĢaviri Nur SAYINALP, BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Selahattin ĠNCĠ, Hukuk MüĢaviri Zeynep TUNCER BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 12 / 157

13 3- TEġKĠLAT ġemasi BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 13 / 157

14 C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1- FİZİKSEL YAPI 1.1. HĠZMET BĠNASI: BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası Maliye Bakanlığı YerleĢkesi M Blokta yer alan bodrum, zemin, 1 ve 2 nci katlarda m2 alan içinde hizmet vermektedir. TaĢra teģkilatı ise; Ġllerde defterdarlık bünyesinde muhakemat müdürlükleri, ilçelerde malmüdürlükleri bünyesinde hazine avukatlıkları olarak yapılanmıģ bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı Hizmet Binası Görünümü BAHUM Hizmet Binası Görünümü BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 14 / 157

15 1.2. EK HĠZMET BĠNASI: 2008 yılında Bahçelievler de Kamu Ġhale Kurumunun bulunduğu bina Ankara Defterdarlığına tahsis edilmiģ, 2010 yılı içerisinde Ankara Muhakemat Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüzün bazı birimleri bu binaya taģınmıģ olup, görevlerine bu binada devam etmektedir. BAHUM Ek Hizmet Binası Görünümü Hizmet Binasının Adresi: Maliye Bakanlığı, BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü; Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok Çankaya/ANKARA Ek hizmet Binasının Adresi: Bahriye Üçok Caddesi No: 13 BeĢevler/ANKARA Lojman Sayısı: BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez teģkilatına tahsisli 35 (otuzbeģ) adet lojman bulunmaktadır. TaĢıt Aracı (Tahsisli) : BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü makamına tahsisli 1 adet makam aracı mevcuttur. BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 15 / 157

16 2. ÖRGÜT YAPISI 2.1.Merkez TeĢkilatı BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 16 / 157

17 2.1.1.BAHUM Avukatlık Hizmetleri Organizasyon ġeması BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 17 / 157

18 Merkez teģkilatı personel dağılımı Merkez teģkilatında; BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürüne bağlı 6 Hukuk müģaviri, 41 MüĢavir Hazine avukatı ve 14 Hazine avukatı ile 3 Daire baģkanı, 10 ġube müdürü, 12 Uzman, 3 Ġstatistikçi, 1 Mütercim, 12 ġef, 2 Bilgisayar iģletmeni ve 46 V.H.K.Ġ. yer almaktadır Hukuk MüĢavirleri BAHUM Genel Müdürü ve Hukuk MüĢavirleri BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde 8 hukuk müģaviri kadrosunda 6'sı dolu bulunmaktadır. Hukuk müģavirlerine bağlı müģavir hazine avukatları ve hazine avukatları görev yapmaktadır Hukuk MüĢavirlerinin Görevleri: Bakanlığımız birimleri ile talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan iģlerin hukuki gerekleri hakkında görüģ bildirmek, TaĢra teģkilatından gönderilen dava ve icra iģleri hakkında talimat vermek, AĠHM nde açılan davaların dostane çözümü konusunda yetkisi dahilinde mütalaa vermek, Bakanlık ilgili daireleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleģme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarıları hakkında hukuki görüģ bildirmek, Gereken hallerde Bakanlığımız ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareleri yargı önünde temsil yetkisini kullanmak, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 18 / 157

19 Ġdarelerin gerçek veya tüzel kiģilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuģmazlığın sulh yoluyla hallinde, her türlü dava açılmasından veya icra takibine baģlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiģ olanların takiplerinden veya verilen kararlara karģı karar düzeltme yoluna gidilmesi dıģındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesinde, davaları kabulde, ceza uyuģmazlıklarında Ģikâyetten vazgeçilmesinde veya uzlaģmada, davadan feragat etmekte, sözleģmede belirtilmeyen sebeplerle sözleģmelerin değiģtirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüģünü bildirmek, Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna baģvurulmasından devredilen yetkiler kapsamında vazgeçmeye dair yetki kullanmak, yetki sınırlarını aģan iģlerde ise vazgeçme teklifini Genel Müdüre sunmak, Bakanlığın hukuki yönden temsil edileceği toplantılarda gerektiğinde temsil görevini yerine getirmek, Görevlendirilmeleri halinde, merkez veya taģra teģkilatının iģ ve iģlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak, Genel Müdürlük Makamınca yapılan görevlendirme sonucu kendilerine bağlı Daire BaĢkanlıkları ve ġube Müdürlükleri iģlemlerini kontrol etmek ve koordinasyonunu sağlamak, Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmektir Merkez MüĢavir Hazine Avukatları ve Hazine Avukatlarının Görevleri: Bakanlık birimleri ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan iģlerin hukuki gerekleri hakkında verilecek mütalaayı hazırlamak, TaĢra teģkilatından gönderilen dava ve icra iģlerini incelemek ve bu dosyalarla ilgili talimatları hazırlamak, AĠHM de açılan davaların dostane çözümü konusunda mütalaa hazırlamak, UyuĢmazlığın sulhen halli konusunda görüģ talep edilen dosyaları incelemek ve bu dosyalarla ilgili mütalaaları hazırlamak, Bakanlık ilgili daireleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleģme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarılarını incelemek, bunlarla ilgili komisyon toplantılarına katılmak ve verilecek hukuki görüģü hazırlamak, Merkezden takibi uygun görülen yurt içi ve yurt dıģı davaları açmak ve takip etmek, Havale edilerek gelen ve merkezden takibi uygun bulunan; Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü adli ve idari davayı açmak ve takip etmek, Maliye Bakanlığı veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü adli ve idari davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 19 / 157

20 Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin adli ve idari dava ve icra iģlerini yapmak, Hazinenin mülkiyetindeki taģınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taģınmazların ayn ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra iģlemlerini yapmak, Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara iliģkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, Mevzuatında baģkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki suçlardan, Bakanlığımızı ve talepleri halinde genel ve özel bütçeli idareleri ilgilendirenlerin ceza davalarını takip etmek, Sorumluluğu altında bulunan dava ve icra iģlerini mevzuata uygun Ģekilde takip etmek ve sonuçlandırmak, Dava, cevap, itiraz ve temyiz dilekçelerini hazırlamak, keģif ve bilirkiģi raporlarına ve gerekli görülen hallerde ara kararlarına karģı gerekli itirazları yasal süresi içinde yapmak, uzmanlık konusu olan iģlerde, ilgili idarenin görüģüne baģvurmak, Dava ve icra takipleri ile ilgili iģin kendisine verildiğini yani havale veya tebliğ edildiğini gösteren belge, dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap dilekçeleri, duruģma ve keģif zabıtları, bilirkiģi raporları vs. belgelerin takip dosyasında bulunmasını sağlamak, Takip edilen davalarla ilgili gerekli olan bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden istemek, Gerekli görülmesi halinde dava ve icra takibinden veya kararların üst dereceli mahkemelerde incelenmesinden vazgeçme için yazı hazırlamak, Karara çıkan dosyaların tebliğe çıkarılmasını ve kesinleģtirilmesini sağlamak, Yapılacak iģlemi kalmayan dosyaların saklıya kaldırılmasını teklif etmek, Ġdarelerin gerçek veya tüzel kiģilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuģmazlığın sulh yoluyla hallinde, her türlü dava açılmasından veya icra takibine baģlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiģ olanların takiplerinden veya verilen kararlara karģı karar düzeltme yoluna gidilmesi dıģındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesinde, davaları kabulde, ceza uyuģmazlıklarında Ģikâyetten vazgeçilmesinde veya uzlaģmada, davadan feragat etmekte, sözleģmede belirtilmeyen sebeplerle sözleģmelerin değiģtirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüģünü veya mütalaasını hazırlayarak yetkili mercilere bildirmek, Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 20 / 157

21 davada karar düzeltme yoluna baģvurulmasından vazgeçmeye dair gerekçeli teklifi hazırlamak, Görevlendirilmeleri halinde; Genel Müdürlüğü toplantılarda temsil etmek, Genel Müdürlük bünyesinde kurulan komisyonlarda görev yapmak, Merkez veya taģra teģkilatının iģ ve iģlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak, Genel Müdür ve Hukuk MüĢaviri tarafından verilecek diğer görevleri yürütmektir Daire BaĢkanlarının Görevleri: Genel Müdürlüğümüzde 3 Daire BaĢkanı görev yapmaktadır. Bağlı Ģubelerin çalıģma esaslarını ve programlarını hazırlayıp Genel Müdürlük Makamının onayına sunmak, onaylanan programın uygulanmasını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, etkinlik ve verimliliği artırmak, Bağlı Ģubelere ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir Ģekilde yerine getirilmesini sağlamak, Görev alanına giren konularla ilgili genelgelerin hazırlanmasını sağlamak, Bağlı Ģube personelinin izinlerini planlamak ve kullanılmasını sağlamak, Bakanlık stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan dairesi ile ilgili iģlerin zamanında bitirilmesini sağlamak, Personelin iģ tutumu ve davranıģlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, Bağlı Ģubeler ile ilgili toplantılara katılmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. BAHUM Genel Müdür, Hukuk MüĢavirleri ve Daire BaĢkanları BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 21 / 157

22 BAHUM Ġdari Görevler Dağılım ġeması BAHUM Ġdari Görevler Dağılım ġeması BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 22 / 157

23 ġubelerin Görevleri Bütçe ġubesi Bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen ilke ve standartlara uygun olarak Genel Müdürlüğümüzün bütçe teklifini hazırlamak, ayrıntılı harcama programını yapmak, ödenek taleplerini dikkate alarak ödenek dağıtmak, Bütçe ödeneklerinizin kullanımına ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaca göre aktarma, serbest bırakma, revize, tenkis gibi her türlü bütçe uygulama iģlemlerine ait teklifleri hazırlamak, Bir önceki yıla ait bütçe ödeneklerinin kullanımına iliģkin Genel Müdürlüğümüz gider kesin hesap cetvelini hazırlamak, Bütçe Kanunu, analitik bütçe sınıflandırması ve diğer mali mevzuat konularında taģra teģkilatımızca sorulan sorulara cevap verilmek suretiyle uygulamayı yönlendirmek, Genel Müdürlüğümüzün performans esaslı bütçe tasarısı hazırlık çalıģmalarına katılmak Evrak ġubesi Genel Müdürlüğümüze gelen evrakları teslim alarak ilgili yerlere sevkini sağlamak, Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüze gelen dava ve icra ile ilgili her türlü tebligat ve noterlerden gelen ihtarnameleri teslim alarak ilgili birimlere sevkini sağlamak, Genel Müdürlüğümüz birimlerinden çıkan yazıları elden veya posta yoluyla gidecekleri yerlere göndermek ArĢiv ġubesi Genel Müdürlüğümüze ait arģiv iģlemlerini, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Standart Dosya Planı Genelgesi ve eklerine uygun olarak yapmak Kütüphane ve Yayım ġubesi Genel Müdürlüğümüzün kütüphanesine gelen her türlü kitap, dergi ve bülten ile resmi gazeteleri teslim almak, zimmet kayıtlarını tutmak ve tüm personelimizin hizmetine sunmak Eğitim ġubesi Genel Müdürlüğümüzün yıllık eğitim planını yapmak ve takip etmek, diğer birimlerin hazırladıkları eğitimlere eğitici ve katılımcı olarak personelimizin katılımlarını sağlamak Bilgi ĠĢlem ve Dokümantasyon ġubesi Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taģra teģkilatında bilgi iģlem ve dokümantasyon sisteminin kurulması, geliģtirilmesi ve çalıģmasına dair iģlemleri yürütmek Ġlama Bağlı Borçlar ġubesi Mahkeme kararları ile hüküm altına alınan ve Bakanlığımızca ödenmesi gereken ödeme iģlemlerini yapmak, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 23 / 157

24 5233 sayılı Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanun uyarınca Valiliklerde kurulan Zarar Tespit Komisyonlarından gelen yazılara cevap vermek Donatım-Destek ġubesi TaĢınır Mal Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlüğümüz ambarına malzeme giriģ ve çıkıģı ile ilgili her türlü iģlemin yürütülmesini sağlamak ve yılsonunda SayıĢtay a taģınır yönetim hesabını hazırlamak, Genel Müdürlüğümüzde kullanılan elektronik ve mekanik cihaz ve makinelerin periyodik veya gerektiğinde bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak, posta ücret ödeme makinesine gerektiğinde kredi yüklemek üzere kredi açılmasını ve mahsubunu sağlamak, Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alınmasını sağlamak ve mal veya hizmet teslim alındıktan sonra ödeme iģleminin gerçekleģtirilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatının ihtiyacı olan süreli ve süresiz yayımları satın almak ve dağıtımını yapmak veya dağıtım iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, Genel Müdürlüğümüz hizmet ve çalıģma yerleri ile ilgili destek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, Ġstatistik ġubesi Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında takip edilen davaların istatistik cetvellerini hazırlayarak ilgililere sunmak Hazine Temyiz ġubesi Yargıtay a gönderilen hazine davalarına ait idari iģlemleri takip etmek, Her türlü mahkeme harç ve giderlerini ödemek, Muakkiplik hizmetlerini yapmak Personel ġubesi Genel Müdürlüğümüz merkez teģkilatında görev yapan BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Hukuk MüĢaviri, MüĢavir Hazine Avukatı, Hazine Avukatı, Daire BaĢkanı, ġube Müdürü, Ġstatistikçi, Uzman, ġef, VHKĠ ve Memur kadrosundaki personel ile taģra teģkilatında görev yapan Muhakemat Müdürü, MüĢavir Hazine Avukatı ve Hazine Avukatı kadrosundaki personelin; Atama, terfi, izin, istifa ve emeklilik vb. iģlemlerini yapmak, Kadrolarının dağıtım, tahsis, tenkis ve değiģiklikleri ile ilgili tekliflerini hazırlayarak ilgili birimlere sunmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, derece, terfi, intibak, mal bildirimi ve Ģube faaliyet alanına giren tüm iģlemlerini yapmak Bilgi Edinme ġubesi Bilgi Edinme Kanunu kapsamında verilen görevleri yapmak, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 24 / 157

25 Ġdari Davalar ġubesi Maliye Bakanlığına ait idari dava tebligatlarını almak. DanıĢtay, Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi, Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde hazineyi ilgilendiren idari davalara ait; Her türlü iģlemleri takip etmek ve kayıtları tutmak, Savunmaların mahkemelere intikalini sağlamak, Posta ve benzeri giderleri ödemek, Genel Müdürlüğümüzün adli ve idari yargıdaki muakkip hizmetlerini yürütmek Mutemetlik ve Tahakkuk ġubesi MaaĢ ve diğer özlük haklarına iliģkin ödemeleri yapmak, Vekalet ücretlerini ödemek, Mahkeme masrafları, keģif ve diğer ödemelere ait avans, kredi açılması ve kapatılması iģlemlerini yapmak, Harcırah ödemelerini yapmak, Limit fazlası vekâlet ücretlerini dağıtmak Ġç Kontrol Ve Koordinasyon ġubesi Ġç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak, Ġç kontrol standartlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Ġç kontrolün BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde kurulmasını sağlamak üzere Hazine Avukatlarınca ve ġubelerce yapılacak çalıģmaların koordinasyonunu sağlamak, Ġç ve dıģ denetim raporlarını izlemek, Kontrol ortamının oluģturulmasını ve kontrol faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek, BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığınca hazırlanması istenilen Kamu Hizmetleri Envanteri'nin hazırlık ve güncelleģtirme iģlemlerini yapmak, Birimin Performans ölçümü çalıģmalarını organize etmek, Her yıl Mart ayının sonuna kadar birim faaliyet raporunu hazırlamak Birim faaliyet raporu onaylandıktan sonra Bakanlık Faaliyet raporu hazırlık çalıģmalarına katılmak HBS ġubesi Resmi Gazetede yayımlanan mevzuatların Mevzuat Yönetim Sistemine giriģini yapmak BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 25 / 157

MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B A H U M MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 Posta : Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Antalya Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

Uşak Muhakemat Müdürlüğü

Uşak Muhakemat Müdürlüğü Uşak Muhakemat Müdürlüğü (1) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Ek 24 üncü madde hükümlerine göre görevleri;

Detaylı

İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi

İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Erzincan Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak...

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak... PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak... 3 Tanımlar... 3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 4 Personel Müdürlüğünün görevleri

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı