BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013"

Transkript

1 BAHUM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 157

2 Posta : Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok Çankaya/ANKARA Telefon : (312) ( Maliye Bakanlığı Santral ) Faks : (312) ( BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ) E-posta : ; ; Elektronik Ağ : BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 2 / 157

3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürünün Mesajı 5 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 7 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 II- AMAÇ ve HEDEFLER 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 128 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 130 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 131 C- Diğer Hususlar 132 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 137 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 153 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler 154 B- Zayıf Alanlar 156 C- Değerlendirme 156 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 156 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 157 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 3 / 157

4 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 4 / 157

5 BAġHUKUK MÜġAVĠRĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜNÜN MESAJI 2012 yılı Birim Faaliyet Raporunda Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatı tarafından yürütülen iģ ve iģlemler ayrıntılı olarak gösterilmiģtir. 2/11/2011 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile getirilen yeni düzenlemeler ve değiģiklikler, 2012 yılı itibariyle uygulanmaya baģlanmıģtır. Genel Müdürlüğümüz bu KHK nın uygulanmasına yönelik aktif bir rol üstlenerek uygulamaya yön vermiģtir. Bu bağlamda; 659 sayılı KHK de öngörülen: Hukuki UyuĢmazlık Değerlendirme Komisyonunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Vekalet Ücretinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik olmak üzere üç Yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konmuģ ayrıca KHK hükümleri çerçevesinde yürütülecek tüm hukuk hizmetlerine iliģkin usul ve esaslar hakkında Bakanlık Genelgeleri çıkarılmıģtır. BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5 / 157

6 2012 yılında; dava dosyalarını takip etmek üzere talepte bulunan Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü gibi idarelere ait dosyaların devri gerçekleģtirilmiģ, devir talebi olmayan genel bütçeli idarelerin davalarının takibine devam edilmiģ, muhakemat hizmeti talep eden özel bütçeli bazı idarelerin davaları da devralınarak takip edilmiģtir. 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın yanı sıra talep halinde genel bütçe kapsamında kalan diğer tüm kamu idarelerinin ve özel bütçeli idarelerin de hukuk danıģmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yerine getirmekle görevlendirilmiģ olduğundan; hem merkez hem de taģra birimleri açısından yeni sorumluluklar üstlenmiģtir. BAHUM; "Talep edilir muhakemat hizmeti ve etkili çözüm sunan hukuki danıģma merkezi" olmak vizyonu çerçevesinde; gerek Bakanlığımızın gerek hizmet talebinde bulunan diğer idarelerin dava ve icra iģlerinin etkin, etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun olarak vekil sıfatıyla takibi suretiyle, temsil edilen idarelerin hak ve yararının korunmasına, mahkeme kararlarının hukuka uygun, adil, süratli ve en az masrafla verilebilmesine ve dolayısıyla yargı yükünün hafifletilmesine katkıda bulunmakta ayrıca Bakanlığımızın taraf olduğu uyuģmazlıkların, tarafların hak ve menfaatine ve hakkaniyete uygun olarak sulhen çözümünün sağlanmasına, verilen hukuki mütalaalarla da Bakanlığımız birimlerinin ve diğer idarelerin hukuki sorunlarına etkili çözüm getirilmesine özen göstermektedir. BAHUM, Birim Faaliyet Raporunda ayrıntılı olarak gösterilen faaliyetlerine gelecek yıllarda da üstlendiği görevin bilinci ve gururu ile devam edecektir yılı faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaģlarıma teģekkür ederim. Selahattin ĠNCĠ BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 6 / 157

7 I-GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 7 / 157

8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1-TARĠHÇE BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü teģkilatına ait ilk yazılı belge; 27 Eylül 1302 (1886) tarihli Maliye Nezaretine Merbut Hukuk MüĢavirleriyle Dava Vekillerine Dair Talimat tır. Ġstanbul da Maliye Nezareti Hukuk MüĢavirlerince takip edilen Hazine davalarının defterdarlığa devredilmesi sonucunda Ġstanbul Muhakemat Müdürlüğü kurulmuģtur. Ġstanbul Muhakemat Müdürlüğüne ait görev ve yetkiler, tarih, 2265 sayılı 1452 Numaralı Kanunu Merbut 2 Numaralı Cetvelin Maliye TeĢkilatına Ait Kısmının Tadili ve Bir Kısım Vazifelerin Sureti Ġfası Hakkında Kanun un 11 ve devamı maddelerinde düzenlenmiģtir tarih, 2573 sayılı Devlet Davalarını Takibe Memur Avukatlar Hakkında Kanun ile, bütün Devlet davalarının takibi Maliye Bakanlığına devredilmiģ ve bilahare Ankara ve Ġzmir de de Muhakemat Müdürlüğü kurulmuģtur. Ġhtilafların artması ve ülke genelinde yaygınlaģması sonucunda Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir de kurulmuģ bulunan teģkilatın geniģletilmesi gereği doğmuģtur. Bu nedenle merkez ve taģra teģkilatını da kapsayacak Ģekilde yeni bir düzenleme yapılarak tarihli ve 4353 sayılı Maliye Vekaleti BaĢ Hukuk MüĢavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı DeğiĢiklikler Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiģ ve bu Kanun ile BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü kurulmuģtur. 14/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında" Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/b maddesi ile Devlet hukuk danıģmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak görevi Maliye Bakanlığına verilmiģ, 9 uncu maddesinde de Devlet hukuk danıģmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin 4353 sayılı Kanundaki teģkilat ve hükümler çerçevesinde BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıģtır Sayılı Kanun, 02/11/2011 tarih, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri Ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıģtır. 659 Sayılı KHK ile BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, Maliye Bakanlığının, talep etmeleri halinde genel bütçe kapsamında kalan tüm kamu idarelerinin ve özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığı ve Muhakemat hizmetlerini yerine getirilmesi görevi verilmiģtir. BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 8 / 157

9 BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT KANUNLAR VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE AĠT BĠLGĠLER VE YAYIMLANDIĞI RESMĠ GAZETELER KANUN / KHK SAYISI KANUNUN ADI KABUL TARĠHĠ YAYIN TARĠHĠ YÜRÜRLÜK TARĠHĠ RESMĠ GAZETE SAYISI Maliye Nezaretine Merbut Hukuk MüĢavirleriyle Dava Vekillerine Dair Talimat 1886 ( ) Numaralı Kanunu Merbut 2 Numaralı Cetvelin Maliye TeĢkilatına Ait Kısmının Tadili ve Bir Kısım Vazifelerin Sureti Ġfası Hakkında Kanun 2573 Devlet Davalarını Takibe Memur Avukatlar Hakkında Kanun Maliye Vekaleti BaĢ Hukuk MüĢavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı DeğiĢiklikler Yapılmasına Dair Kanun 659 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri Ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname BAHUM TeĢkilat Kanunları TARĠHĠNDE KADAR GEÇERLĠ OLAN 4353 SAYILI KANUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPAN KANUNLAR KANUN NO YÜRÜRLÜĞÜ GĠRĠġ TARĠHĠ /01/ SAYILI KHK DA DEĞĠġĠKLĠK KHK NO YÜRÜRLÜĞÜ GĠRĠġ TARĠHĠ /02/ /02/ /08/1951 KHK-17 11/12/ /11/ /12/ /07/2004 BAHUM TeĢkilat Kanununda DeğiĢiklik Yapan Kanunlar BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 9 / 157

10 2-GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 659 sayılı KHK ile değiģik 9 uncu maddesine göre Genel Müdürlüğümüzün görevleri; a) Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, b) Talep halinde kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında görüģ vermek, c) UyuĢmazlıkların sulh yoluyla çözümüne iliģkin iģlerde Maliye Bakanlığına veya Bakanlık birimlerine mütalaa vermek, d) Hazinenin mülkiyetindeki taģınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taģınmazların ayn ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra iģlemlerini yapmak, e) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Bakanlık veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, f) Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara iliģkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, g) Mevzuatında baģkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek, h) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine yapılan baģvurulara karģı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalıģmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 10 / 157

11 i) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Maliye Bakanlığını temsil etmek, j) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmaktır. Aynı maddede, yukarıda sayılan bu görevlerin, BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müģavirleri, muhakemat müdürleri, müģavir hazine avukatları ve hazine avukatları tarafından yerine getirileceği öngörülmüģtür. 178 sayılı Kararnamenin Ek 24 üncü maddesinde ise; BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye iliģkin olanlarının muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatları tarafından yürütüleceği düzenlenmiģtir. 659 sayılı KHK nın 4 üncü maddesine göre, Bakanlığımızın hukuk birimi olarak Genel Müdürlüğümüzün; a) Maliye Bakanlığının taraf olduğu adli ve idari davalarda iç ve dıģ tahkim yargılamasında, icra iģlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuģmazlıklarda Bakanlığımızı temsil etmek, b) 659 sayılı KHK nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile hukuk birimi amirine verilen; açılmasında ve takibinde Hazine hak ve menfaati bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltilmesi yoluna baģvurulmasından vazgeçmek, c) 659 sayılı KHK nın 11/1-2 maddelerindeki devredilen yetkiler kapsamında; Takip edilen adli dava ve icra iģlerinde; davaların açılmasından, takibinden, kararlar hakkında kanun yollarına müracaattan vazgeçmek, d) Hizmet satın alınan avukatların koordinasyonunu sağlamak, izlemek ve denetlemek, e) Bakanlığımızda hazırlanan mevzuat, sözleģme ve Ģartname taslaklarını, uyuģmazlıklara iliģkin iģleri inceleyip hukuki görüģ belirtmek, f) Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleģtirmek ve mevzuata, plan ve programa uygun çalıģmaları temin etmek için gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, g) Bakanlığımızın anlaģmazlıklarını önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, h) Bakanlığımıza ait uyuģmazlıkların sulh yoluyla çözümünde mütalaa vermek, i) Bakanlığımız Hukuki UyuĢmazlık Komisyonuna genel müdür düzeyinde katılmak ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yapmak, j) Sulh yoluyla çözümlenmesi yetkisi Bakanlar kuruluna ait olan uyuģmazlıklarda bu idarelere Maliye Bakanlığı görüģünü hazırlamak, k) Diğer idarelere ait dava ve icra takiplerinde, dosya devir talebi mevcut ise idarelerin dava dosyalarını devretmek, görev ve yetkileri bulunmaktadır. BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 11 / 157

12 BAHUM ÜST YÖNETĠMĠ Hukuk MüĢaviri Hakan GÜZEL, Daire BaĢkanı Memet POLAT, Daire BaĢkanı Hatice ÖZER, Hukuk MüĢaviri Ayfer Fatıma AKIN, Hukuk MüĢaviri Ferhan SÖZEN, Daire BaĢkanı Tayibe KAYCIOĞLU, Hukuk MüĢaviri Nihat ERYILMAZ, Hukuk MüĢaviri Nur SAYINALP, BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Selahattin ĠNCĠ, Hukuk MüĢaviri Zeynep TUNCER BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 12 / 157

13 3- TEġKĠLAT ġemasi BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 13 / 157

14 C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1- FİZİKSEL YAPI 1.1. HĠZMET BĠNASI: BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası Maliye Bakanlığı YerleĢkesi M Blokta yer alan bodrum, zemin, 1 ve 2 nci katlarda m2 alan içinde hizmet vermektedir. TaĢra teģkilatı ise; Ġllerde defterdarlık bünyesinde muhakemat müdürlükleri, ilçelerde malmüdürlükleri bünyesinde hazine avukatlıkları olarak yapılanmıģ bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı Hizmet Binası Görünümü BAHUM Hizmet Binası Görünümü BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 14 / 157

15 1.2. EK HĠZMET BĠNASI: 2008 yılında Bahçelievler de Kamu Ġhale Kurumunun bulunduğu bina Ankara Defterdarlığına tahsis edilmiģ, 2010 yılı içerisinde Ankara Muhakemat Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüzün bazı birimleri bu binaya taģınmıģ olup, görevlerine bu binada devam etmektedir. BAHUM Ek Hizmet Binası Görünümü Hizmet Binasının Adresi: Maliye Bakanlığı, BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü; Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok Çankaya/ANKARA Ek hizmet Binasının Adresi: Bahriye Üçok Caddesi No: 13 BeĢevler/ANKARA Lojman Sayısı: BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez teģkilatına tahsisli 35 (otuzbeģ) adet lojman bulunmaktadır. TaĢıt Aracı (Tahsisli) : BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü makamına tahsisli 1 adet makam aracı mevcuttur. BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 15 / 157

16 2. ÖRGÜT YAPISI 2.1.Merkez TeĢkilatı BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 16 / 157

17 2.1.1.BAHUM Avukatlık Hizmetleri Organizasyon ġeması BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 17 / 157

18 Merkez teģkilatı personel dağılımı Merkez teģkilatında; BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürüne bağlı 6 Hukuk müģaviri, 41 MüĢavir Hazine avukatı ve 14 Hazine avukatı ile 3 Daire baģkanı, 10 ġube müdürü, 12 Uzman, 3 Ġstatistikçi, 1 Mütercim, 12 ġef, 2 Bilgisayar iģletmeni ve 46 V.H.K.Ġ. yer almaktadır Hukuk MüĢavirleri BAHUM Genel Müdürü ve Hukuk MüĢavirleri BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde 8 hukuk müģaviri kadrosunda 6'sı dolu bulunmaktadır. Hukuk müģavirlerine bağlı müģavir hazine avukatları ve hazine avukatları görev yapmaktadır Hukuk MüĢavirlerinin Görevleri: Bakanlığımız birimleri ile talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan iģlerin hukuki gerekleri hakkında görüģ bildirmek, TaĢra teģkilatından gönderilen dava ve icra iģleri hakkında talimat vermek, AĠHM nde açılan davaların dostane çözümü konusunda yetkisi dahilinde mütalaa vermek, Bakanlık ilgili daireleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleģme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarıları hakkında hukuki görüģ bildirmek, Gereken hallerde Bakanlığımız ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareleri yargı önünde temsil yetkisini kullanmak, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 18 / 157

19 Ġdarelerin gerçek veya tüzel kiģilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuģmazlığın sulh yoluyla hallinde, her türlü dava açılmasından veya icra takibine baģlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiģ olanların takiplerinden veya verilen kararlara karģı karar düzeltme yoluna gidilmesi dıģındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesinde, davaları kabulde, ceza uyuģmazlıklarında Ģikâyetten vazgeçilmesinde veya uzlaģmada, davadan feragat etmekte, sözleģmede belirtilmeyen sebeplerle sözleģmelerin değiģtirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüģünü bildirmek, Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna baģvurulmasından devredilen yetkiler kapsamında vazgeçmeye dair yetki kullanmak, yetki sınırlarını aģan iģlerde ise vazgeçme teklifini Genel Müdüre sunmak, Bakanlığın hukuki yönden temsil edileceği toplantılarda gerektiğinde temsil görevini yerine getirmek, Görevlendirilmeleri halinde, merkez veya taģra teģkilatının iģ ve iģlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak, Genel Müdürlük Makamınca yapılan görevlendirme sonucu kendilerine bağlı Daire BaĢkanlıkları ve ġube Müdürlükleri iģlemlerini kontrol etmek ve koordinasyonunu sağlamak, Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmektir Merkez MüĢavir Hazine Avukatları ve Hazine Avukatlarının Görevleri: Bakanlık birimleri ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan iģlerin hukuki gerekleri hakkında verilecek mütalaayı hazırlamak, TaĢra teģkilatından gönderilen dava ve icra iģlerini incelemek ve bu dosyalarla ilgili talimatları hazırlamak, AĠHM de açılan davaların dostane çözümü konusunda mütalaa hazırlamak, UyuĢmazlığın sulhen halli konusunda görüģ talep edilen dosyaları incelemek ve bu dosyalarla ilgili mütalaaları hazırlamak, Bakanlık ilgili daireleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleģme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarılarını incelemek, bunlarla ilgili komisyon toplantılarına katılmak ve verilecek hukuki görüģü hazırlamak, Merkezden takibi uygun görülen yurt içi ve yurt dıģı davaları açmak ve takip etmek, Havale edilerek gelen ve merkezden takibi uygun bulunan; Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü adli ve idari davayı açmak ve takip etmek, Maliye Bakanlığı veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü adli ve idari davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 19 / 157

20 Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin adli ve idari dava ve icra iģlerini yapmak, Hazinenin mülkiyetindeki taģınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taģınmazların ayn ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra iģlemlerini yapmak, Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara iliģkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, Mevzuatında baģkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki suçlardan, Bakanlığımızı ve talepleri halinde genel ve özel bütçeli idareleri ilgilendirenlerin ceza davalarını takip etmek, Sorumluluğu altında bulunan dava ve icra iģlerini mevzuata uygun Ģekilde takip etmek ve sonuçlandırmak, Dava, cevap, itiraz ve temyiz dilekçelerini hazırlamak, keģif ve bilirkiģi raporlarına ve gerekli görülen hallerde ara kararlarına karģı gerekli itirazları yasal süresi içinde yapmak, uzmanlık konusu olan iģlerde, ilgili idarenin görüģüne baģvurmak, Dava ve icra takipleri ile ilgili iģin kendisine verildiğini yani havale veya tebliğ edildiğini gösteren belge, dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap dilekçeleri, duruģma ve keģif zabıtları, bilirkiģi raporları vs. belgelerin takip dosyasında bulunmasını sağlamak, Takip edilen davalarla ilgili gerekli olan bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden istemek, Gerekli görülmesi halinde dava ve icra takibinden veya kararların üst dereceli mahkemelerde incelenmesinden vazgeçme için yazı hazırlamak, Karara çıkan dosyaların tebliğe çıkarılmasını ve kesinleģtirilmesini sağlamak, Yapılacak iģlemi kalmayan dosyaların saklıya kaldırılmasını teklif etmek, Ġdarelerin gerçek veya tüzel kiģilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuģmazlığın sulh yoluyla hallinde, her türlü dava açılmasından veya icra takibine baģlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiģ olanların takiplerinden veya verilen kararlara karģı karar düzeltme yoluna gidilmesi dıģındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesinde, davaları kabulde, ceza uyuģmazlıklarında Ģikâyetten vazgeçilmesinde veya uzlaģmada, davadan feragat etmekte, sözleģmede belirtilmeyen sebeplerle sözleģmelerin değiģtirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüģünü veya mütalaasını hazırlayarak yetkili mercilere bildirmek, Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 20 / 157

21 davada karar düzeltme yoluna baģvurulmasından vazgeçmeye dair gerekçeli teklifi hazırlamak, Görevlendirilmeleri halinde; Genel Müdürlüğü toplantılarda temsil etmek, Genel Müdürlük bünyesinde kurulan komisyonlarda görev yapmak, Merkez veya taģra teģkilatının iģ ve iģlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak, Genel Müdür ve Hukuk MüĢaviri tarafından verilecek diğer görevleri yürütmektir Daire BaĢkanlarının Görevleri: Genel Müdürlüğümüzde 3 Daire BaĢkanı görev yapmaktadır. Bağlı Ģubelerin çalıģma esaslarını ve programlarını hazırlayıp Genel Müdürlük Makamının onayına sunmak, onaylanan programın uygulanmasını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, etkinlik ve verimliliği artırmak, Bağlı Ģubelere ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir Ģekilde yerine getirilmesini sağlamak, Görev alanına giren konularla ilgili genelgelerin hazırlanmasını sağlamak, Bağlı Ģube personelinin izinlerini planlamak ve kullanılmasını sağlamak, Bakanlık stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan dairesi ile ilgili iģlerin zamanında bitirilmesini sağlamak, Personelin iģ tutumu ve davranıģlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, Bağlı Ģubeler ile ilgili toplantılara katılmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. BAHUM Genel Müdür, Hukuk MüĢavirleri ve Daire BaĢkanları BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 21 / 157

22 BAHUM Ġdari Görevler Dağılım ġeması BAHUM Ġdari Görevler Dağılım ġeması BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 22 / 157

23 ġubelerin Görevleri Bütçe ġubesi Bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen ilke ve standartlara uygun olarak Genel Müdürlüğümüzün bütçe teklifini hazırlamak, ayrıntılı harcama programını yapmak, ödenek taleplerini dikkate alarak ödenek dağıtmak, Bütçe ödeneklerinizin kullanımına ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaca göre aktarma, serbest bırakma, revize, tenkis gibi her türlü bütçe uygulama iģlemlerine ait teklifleri hazırlamak, Bir önceki yıla ait bütçe ödeneklerinin kullanımına iliģkin Genel Müdürlüğümüz gider kesin hesap cetvelini hazırlamak, Bütçe Kanunu, analitik bütçe sınıflandırması ve diğer mali mevzuat konularında taģra teģkilatımızca sorulan sorulara cevap verilmek suretiyle uygulamayı yönlendirmek, Genel Müdürlüğümüzün performans esaslı bütçe tasarısı hazırlık çalıģmalarına katılmak Evrak ġubesi Genel Müdürlüğümüze gelen evrakları teslim alarak ilgili yerlere sevkini sağlamak, Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüze gelen dava ve icra ile ilgili her türlü tebligat ve noterlerden gelen ihtarnameleri teslim alarak ilgili birimlere sevkini sağlamak, Genel Müdürlüğümüz birimlerinden çıkan yazıları elden veya posta yoluyla gidecekleri yerlere göndermek ArĢiv ġubesi Genel Müdürlüğümüze ait arģiv iģlemlerini, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Standart Dosya Planı Genelgesi ve eklerine uygun olarak yapmak Kütüphane ve Yayım ġubesi Genel Müdürlüğümüzün kütüphanesine gelen her türlü kitap, dergi ve bülten ile resmi gazeteleri teslim almak, zimmet kayıtlarını tutmak ve tüm personelimizin hizmetine sunmak Eğitim ġubesi Genel Müdürlüğümüzün yıllık eğitim planını yapmak ve takip etmek, diğer birimlerin hazırladıkları eğitimlere eğitici ve katılımcı olarak personelimizin katılımlarını sağlamak Bilgi ĠĢlem ve Dokümantasyon ġubesi Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taģra teģkilatında bilgi iģlem ve dokümantasyon sisteminin kurulması, geliģtirilmesi ve çalıģmasına dair iģlemleri yürütmek Ġlama Bağlı Borçlar ġubesi Mahkeme kararları ile hüküm altına alınan ve Bakanlığımızca ödenmesi gereken ödeme iģlemlerini yapmak, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 23 / 157

24 5233 sayılı Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanun uyarınca Valiliklerde kurulan Zarar Tespit Komisyonlarından gelen yazılara cevap vermek Donatım-Destek ġubesi TaĢınır Mal Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlüğümüz ambarına malzeme giriģ ve çıkıģı ile ilgili her türlü iģlemin yürütülmesini sağlamak ve yılsonunda SayıĢtay a taģınır yönetim hesabını hazırlamak, Genel Müdürlüğümüzde kullanılan elektronik ve mekanik cihaz ve makinelerin periyodik veya gerektiğinde bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak, posta ücret ödeme makinesine gerektiğinde kredi yüklemek üzere kredi açılmasını ve mahsubunu sağlamak, Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alınmasını sağlamak ve mal veya hizmet teslim alındıktan sonra ödeme iģleminin gerçekleģtirilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatının ihtiyacı olan süreli ve süresiz yayımları satın almak ve dağıtımını yapmak veya dağıtım iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, Genel Müdürlüğümüz hizmet ve çalıģma yerleri ile ilgili destek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, Ġstatistik ġubesi Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında takip edilen davaların istatistik cetvellerini hazırlayarak ilgililere sunmak Hazine Temyiz ġubesi Yargıtay a gönderilen hazine davalarına ait idari iģlemleri takip etmek, Her türlü mahkeme harç ve giderlerini ödemek, Muakkiplik hizmetlerini yapmak Personel ġubesi Genel Müdürlüğümüz merkez teģkilatında görev yapan BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Hukuk MüĢaviri, MüĢavir Hazine Avukatı, Hazine Avukatı, Daire BaĢkanı, ġube Müdürü, Ġstatistikçi, Uzman, ġef, VHKĠ ve Memur kadrosundaki personel ile taģra teģkilatında görev yapan Muhakemat Müdürü, MüĢavir Hazine Avukatı ve Hazine Avukatı kadrosundaki personelin; Atama, terfi, izin, istifa ve emeklilik vb. iģlemlerini yapmak, Kadrolarının dağıtım, tahsis, tenkis ve değiģiklikleri ile ilgili tekliflerini hazırlayarak ilgili birimlere sunmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, derece, terfi, intibak, mal bildirimi ve Ģube faaliyet alanına giren tüm iģlemlerini yapmak Bilgi Edinme ġubesi Bilgi Edinme Kanunu kapsamında verilen görevleri yapmak, BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 24 / 157

25 Ġdari Davalar ġubesi Maliye Bakanlığına ait idari dava tebligatlarını almak. DanıĢtay, Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi, Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde hazineyi ilgilendiren idari davalara ait; Her türlü iģlemleri takip etmek ve kayıtları tutmak, Savunmaların mahkemelere intikalini sağlamak, Posta ve benzeri giderleri ödemek, Genel Müdürlüğümüzün adli ve idari yargıdaki muakkip hizmetlerini yürütmek Mutemetlik ve Tahakkuk ġubesi MaaĢ ve diğer özlük haklarına iliģkin ödemeleri yapmak, Vekalet ücretlerini ödemek, Mahkeme masrafları, keģif ve diğer ödemelere ait avans, kredi açılması ve kapatılması iģlemlerini yapmak, Harcırah ödemelerini yapmak, Limit fazlası vekâlet ücretlerini dağıtmak Ġç Kontrol Ve Koordinasyon ġubesi Ġç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak, Ġç kontrol standartlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Ġç kontrolün BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde kurulmasını sağlamak üzere Hazine Avukatlarınca ve ġubelerce yapılacak çalıģmaların koordinasyonunu sağlamak, Ġç ve dıģ denetim raporlarını izlemek, Kontrol ortamının oluģturulmasını ve kontrol faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek, BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığınca hazırlanması istenilen Kamu Hizmetleri Envanteri'nin hazırlık ve güncelleģtirme iģlemlerini yapmak, Birimin Performans ölçümü çalıģmalarını organize etmek, Her yıl Mart ayının sonuna kadar birim faaliyet raporunu hazırlamak Birim faaliyet raporu onaylandıktan sonra Bakanlık Faaliyet raporu hazırlık çalıģmalarına katılmak HBS ġubesi Resmi Gazetede yayımlanan mevzuatların Mevzuat Yönetim Sistemine giriģini yapmak BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 25 / 157

BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü BAHUM. M ABAHUM R T 2 02011 1 2 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 172

BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü BAHUM. M ABAHUM R T 2 02011 1 2 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 172 BAHUM M ABAHUM R T 2 02011 1 2 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 172 Posta : Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok 06100 Çankaya/ANKARA Telefon

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü BAHUM 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 169 Posta : Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok 06100 Çankaya/ANKARA Telefon : (312) 415 29 00

Detaylı

2008 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

2008 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2009 BAHUM 2008 Yılı Birim Faaliyet Raporu 2 / 149 İÇİNDEKİLER Başhukuk

Detaylı

2007 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2007 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU MART 2008 BAHUM 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 / İÇİNDEKİLER Başhukuk Müşaviri

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B A H U M MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 Posta : Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8- (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM Konya Muhakemat Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri (A) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri 2 (B) Müşavir

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ ANKARA 202 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sayfa 1/12 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Bu Esaslar, 26.09.2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, ilkeler, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı