44. YIL Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 44. YIL 2005 Faaliyet Raporu

2 Misyon, Vizyon, Ortak De erler >> OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum duyarl l içinde, bir holding yaklafl m çerçevesinde portföy ve ifltirak yat r mlar yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal dengeyi öncelikle gözeten bir sosyal yard mlaflma kurumudur. OYAK n Vizyonu Üye mutlulu unu daima göz önünde tutarak, de iflim gereklili ini benimseyip dünya ve Türkiye deki yenilikleri yakalamak, OYAK a oldu u kadar ülkeye de yararl yat r mlar yapmak, OYAK n kaynaklar n riske sokmadan üyelere her y l artan reel kâr da tmay hedeflemektir. OYAK n Ortak De erleri Davran fllar m z, kararlar m z ve ifl amaçlar m z yönlendiren ortak de erlerimiz: Dürüstlük ve fieffafl k Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik Rekabet ve Adalet Yarat c l k ve Mükemmeliyet Karfl l kl Sayg ve Sevgi Üye ve Çal flanlar n Mutlulu u çindekiler 01 OYAK 02 OYAK Grubu fiirketleri 03 OYAK Faaliyet Sonuçlar Y lda Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 09 Yönetim Kurulu 10 Genel Müdür den Mesaj 14 Üst Yönetim 15 OYAK ve 2005: letiflim ve At l m Y l 19 Üye Hizmetlerindeki Geliflmeler 31 OYAK Grup fiirketlerindeki Geliflmeler 41 Ba ms z Denetim Raporu ve Mali Tablolar 49 OYAK Grup fiirketleri "Kapak Foto rafı: Ere li Demir Çelik A.fi." Faaliyet Raporu 2005 Misyon, Vizyon, Ortak De erler

3 OYAK 1961 y l nda kurulan OYAK, Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar n n yard mlaflma ve emeklilik fonudur. 01 Kurum Profili OYAK, 205 say l Yasan n kapsam nda faaliyet gösteren, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bak mdan özerk, tüzel kiflili i haiz bir kurulufltur. Türkiye'nin ilk ve en büyük özel emeklilik fonu olan OYAK üyelerine sundu u hizmet ve ürünler anlam nda bir hayat sigortas kuruluflu ve ayn zamanda bir kredi kurumu olarak da faaliyet göstermektedir. Temel hedefi, üyelerine en üst düzeyde nema ve hizmet sa lamak olan OYAK, bu hedefine ulaflmak amac yla varl klar n finansal ve ifltirak yat r mlar nda de erlendirmektedir y l sonu itibarıyla OYAK' n üye say s 227 bini aflm fl durumdad r. OYAK, Moody s Investors Service ve Standard & Poor's (S&P)'dan ülke derecelendirilmesine eflit kredi notu alm fl olan ilk Türk kurulufludur. OYAK Grubu Finansal hizmetler, sanayi ve hizmet dallar nda faaliyet gösteren bugün itibarıyla 60 aflan do rudan ya da dolayl ifltirak OYAK Grubu'nu oluflturmaktad r y l bafl nda Türkiye'nin ikinci en büyük endüstri kuruluflu ERDEM R'i bünyesine katan OYAK Grubu, ülkemizin en büyük gruplar ndan biridir. Kuruldu u günden beri lider uluslararas kurulufllarla baflar l ortakl klar kuran OYAK' n çimento, otomotiv, finansal hizmetler, enerji, sigortac l k, lojistik, g da, inflaat ve teknoloji gibi farkl sektörlerde faaliyet gösteren ifltirakleri vard r y l sonu verilerinin fl nda OYAK Grubu fiirketleri 18 bini aflan kifliye istihdam sa lamaktad r y l bafl nda devir alma ifllemleri tamamlanan ERDEM R Grubu çal flanlar da dahil edildi inde OYAK Grubu toplamda 32 bini aflan kifliye istihdam sa lamaktad r. Faaliyet Raporu 2005 Kurum Profili

4 OYAK Grubu fiirketleri OYAK, bugün do rudan ya da dolayl ortak olunan 60 aflan flirketi ile büyük ve güçlü bir Grup tur. Türkiye ekonomisi için her geçen y l artan oranda katma de er üreten OYAK ifltirakleri gerçeklefltirdikleri istihdam, ticari cirolar, ihracatlar ve üretim kapasiteleri ile sektörlerinin lider kurumlar aras nda yer al yor. 02 F NANS OYAK BANK OYAK PORTFÖY YÖNET M OYAK EUROPEAN FINANCE, rlanda OYAK ANKER BANK AXA-OYAK HOLD NG AXA OYAK S GORTA AXA OYAK HAYAT S GORTA OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER OYAK EMEKL L K HALK F NANSAL K RALAMA SANAY ATAER HOLD NG ERDEM R-ERE L DEM R ÇEL K* SDEM R ERDEM R MADEN ERDEM R LOJ ST K ERDEM R ROMANYA ERDEM R ÇEL K SERV S MERKEZ ERENCO ÇELBOR ERDEM R GAZ SOLLAC BORÇEL K ADANA Ç MENTO ADANA Ç MENTO SAN. VE T C. LTD., KKTC ADANA Ç MENTO FREE PORT LTD., KKTC OYCEM Ç MSA BOLU Ç MENTO ÜNYE Ç MENTO MARD N Ç MENTO ELAZI -ALTINOVA Ç MENTO B RÇ M Ç MENTO VE MADENC L K OYSA Ç MENTO OYKA KA IT AMBALAJ OYAK BETON OYAK RENAULT SKEN OYAK ENERJ HEKTAfi TUKAfi TAM GIDA GOODYEAR** H ZMET MA S OMSAN OMSAN Logistik GmbH, Almanya OMSAN BV, Hollanda OMFESA Logistics SA, spanya OMSAN Logistique SARL, Fransa OTTI, Fransa OMSAN Lojistik EOOD, Bulgaristan OMSAN Lojistik OOO, Rusya OMSAN Logistica SRL, Romanya OMSAN Logistik MMC, Azerbaycan AZER-OMSAN Nakliyat MMC, Azerbaycan OYTAfi OYAK SAVUNMA VE GÜVENL K S STEMLER OYAK TEKNOLOJ OYAK NfiAAT OYAK KONUT OYAK PAZARLAMA H ZMET VE TUR ZM OYAK TELEKOMÜN KASYON H ZMETLER ET PAZARLAMA * 4 Ekim 2005'te Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan düzenlenen ihaleyi kazanan OYAK' n %100 ifltiraki ile 13 Aral k 2005 tarihinde kurulan ATAER Holding, 27 fiubat 2006 tarihinde ERDEM R ve flirketlerini devralm flt r. ** Goodyear hisselerinin tamam Mart 2005'te sat lm flt r. Faaliyet Raporu 2005 OYAK Grubu fiirketleri

5 OYAK Faaliyet Sonuçlar NET DÖNEM AKTÜERYAL KÂRI (NEMA) (Milyon YTL) ÜYE VARLIKLARINA SA LANAN ARTIfi (NEMA ORANI) (%) TÜFE (%) NEMA/TÜFE (%) ÖZKAYNAKLAR (ÜYE VARLIKLARI TOPLAMI) (Milyon YTL) 4, ,323.0 YÖNET LEN TOPLAM FONLAR (Milyon YTL) 3, ,877.3 OYAK Grup fiirketleri Birleflik Sonuçlar 1 (Milyon YTL) VERG ÖNCES KÂR 1, ,271.4 SATIfiLAR 2 10, ,259.8 filem HACM 3 66, ,206.0 ÖZKAYNAKLAR 5, ,128.4 VERG LER AKT FLER 16, ,070.3 HRACAT (Milyon ABD Dolar ) 1, ,160.0 ÇALIfiAN SAYISI 18,198 18,297 1) Ordu Yard mlaflma Kurumu Genel Müdürlü ü (OYAK) ve ERDEM R Grubu flirketleri hariçtir. 2) Üretim ve pazarlama flirketleri için brüt sat fl has lat toplam d r. 3) OYAK Bank, OYAK Anker Bank, OYAK Yat r m ve Halk Leasing ifllem hacmi toplam d r. OYAK n Kredi Notlar MOODY S INVESTORS SERVICE UZUN VADEL YABANCI PARA B R M UZUN VADEL YEREL PARA B R M STANDARD & POOR S (S&P) UZUN VADEL YABANCI PARA B R M UZUN VADEL YEREL PARA B R M Ba3 Dura an Görünüm Ba2 Dura an Görünüm BB- Dura an Görünüm BB- Dura an Görünüm Faaliyet Raporu 2005 OYAK n Faaliyet Sonuçlar

6 OYAK, 44. faaliyet y l olan 2005 y l nda 04 fltiraklerdeki az nl k hisselerinin en uygun piyasa koflullar nda portföyden ç kar lmas na yönelik strateji kapsam nda, 2004 y l nda bafllayan Goodyear hisselerinin sat fl ifllemi 4 Mart 2005'te tamamland. OYAK-TOK iflbirli i ile gerçeklefltirilen Ankara Eryaman/Atakent Konut Projesi'nin 1. ve 2. k sm nda yer alan 1,660 konutun hak sahibi OYAK üyelerine teslim çal flmalar na TOK taraf ndan baflland ve ifllemleri Temmuz ay içerisinde tamamland. A ustos 2005 te özel vade ve faiz oran na sahip otomobil kampanyas düzenlendi, bu tür kampanyalardan 492 ve indirimli peflin sat fllardan 45 olmak üzere toplam 537 OYAK üyesi 2005 y l içinde otomobil sahibi oldu. B RÇ M Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.fi., çimento sektöründe yat r m f rsatlar n de erlendirmek üzere OYAK, Adana Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento, Mardin Çimento, Elaz Çimento ve OYAK Beton ortakl nda kuruldu. OMSAN Lojistik, Eylül 2005 te Hollanda'da %100 ifltiraki olan OMSAN BV'yi kurdu. 4 Ekim 2005 tarihinde Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan yap lan ERDEM R - Ere li Demir Çelik sat fl ihalesini OYAK kazand. OYAK Bank, OYAK Portföy Yönetimi'nin OYAK Yat r m Menkul De erler'e ait %40 oran ndaki hisselerini sat n ald. Kas m 2005 te gerçeklefltirilen bu ifllem sonucunda OYAK Portföy Yönetimi %100 OYAK Bank ifltiraki oldu. OYAK, tarihinde ilk defa bir uluslararas kredi notu ile de erlendirildi. Moody s Investors Service, Kas m 2005 te yay nlad derecelendirme raporu kapsam nda OYAK a uzun vadeli yabanc para cinsinden, Türkiye derecelendirmesi ile ayn seviyede 'B1 Olumlu Görünüm' notu verdi. Moody s Investors Service, OYAK' n yabanc para cinsinden bono ihraç etmesi halinde ise, yapaca de erlendirmeye ba l olarak, kredi notunun ülke notunun da üzerine ç kabilece ine iflaret etti. Moody s Investors Service, OYAK için uzun vadeli yerel para cinsinden de erlendirme notunu B1 derecesinin iki kademe üstü ve 'Ba2 Dura an Görünüm' olarak tan mlad. Faaliyet Raporu 2005 OYAK 44. faaliyet y l olan 2005 y l nda

7 05 Aral k 2005 te ERDEM R'e ifltirak etmek üzere %100 OYAK ifltiraki olan ATAER Holding kuruldu. OMSAN Lojistik'in Hollanda'daki ifltiraki OMSAN BV ve TRANSFESA'n n %50'fler ifltiraki ile spanya'da OMFESA Logistica SA adl yeni bir ortak giriflim gerçeklefltirildi. Adana Çimento, K br s Gazi Magosa'da Adana'dan gönderilen çimentonun paketlenmesi ve sat fl n gerçeklefltirmek amac yla Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Limited ile serbest bölgede Adana Çimento Free Port Ltd.'i Aral k 2005 te kurdu. OYAK, Aral k 2005 te, Adana Çimento'nun ifltirak portföyünde yer alan OMSAN Lojistik hisselerinin %6.6's n ve OYKA Ka t Ambalaj hisselerinin %6's n sat n ald. Uluslararas derecelendirme kuruluflu Standard & Poor's (S&P), Aral k 2005 te OYAK'a, yabanc para cinsinden Türkiye derecelendirmesi ile ayn seviyede olan uzun vadeli BB- Dura an Görünüm kredi notu verdi ini aç klad. Yerel para cinsinden derecelendirme ise yine uzun vadeli BB- Dura an Görünüm oldu. Uluslararas derecelendirme kuruluflu Moody s Investors Service, Türkiye notunu yükseltirken, Kas m 2005'te OYAK'a vermifl oldu u uzun vadeli yabanc para cinsinden kredi notunu da B1'den Ba3'e yükseltti. Uzun vadeli yerel para cinsinden olan de erlendirme notu ise Ba2 olarak tekrar teyit edildi. Her iki derecelendirme de dura an görünüm olarak tan mland. OYAK' n 2005 y l sonunda toplam üye say s 227 bini aflarken, Konut Ön Biriktirim Fonu na kat lan üye say s 100 bine, Ba fla Dayal Emekli Gelir Sistemi'nin ilave ba fllarla birlikte toplam ifltirakçi say s ise 49 bine ulaflt. Faaliyet Raporu 2005 OYAK 44. faaliyet y l olan 2005 y l nda

8 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 44. faaliyet y l m zda kaydetti imiz geliflmeler ve gerçeklefltirdi imiz büyük at l mlar gelece imizi flekillendirmektedir. 06 OYAK, 2005 y l nda da üyelerine katma de eri yüksek hizmetler sunmaya kesintisiz olarak devam etmifl ve en önemlisi aktüeryal dengesini sürdürerek üye birikimlerine yüksek nema sa lam flt r. 44. faaliyet y l m za ait raporumuzu ve mali tablolar m z ekte bilgilerinize ve de erlendirmelerinize sunman n memnuniyetini yafl yoruz. Sürdürülebilir aktüeryal denge Misyonumuzda da aç kça ifade edildi i üzere, OYAK' n temel hedefi, üyelerine en üst standartlarda hizmet sunman n yan s ra, bize emanet edilen üye birikimlerine en çok nemay sa lamak amac yla, holding yönetim yaklafl m çerçevesinde, çevreye ve topluma duyarl portföy ve ifltirak yat r mlar yapmak ve tüm faaliyetlerimizde aktüeryal dengeyi öncelikle gözetmektir. Gururla ifade etmek isterim ki, OYAK 2005 y l nda da üyelerine katma de eri yüksek hizmetler sunmaya kesintisiz olarak devam etmifl ve en önemlisi aktüeryal dengesini sürdürerek birikimlerine yüksek nema sa lam flt r. OYAK, %20 olarak belirledi i y ll k nema hedefini alt puan aflma baflar s n göstermifltir. Özkaynaklar m z, di er bir ifadeyle üyelerimizin toplam varl klar, 2005 y l n n sonunda 4.1 milyar YTL'ye ulaflm fl durumdad r. Üye varl klar bu netice ile %24 büyüme kaydetmifl bulunmaktad r. Üye varl klar n bu y l da enflasyonun çok üstünde büyütme baflar s, tüm OYAK ekibini gururland rmaktad r. Faaliyet Raporu 2005 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

9 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj Üyelerimizin haklar oran nda kaynak ve hizmetten yararlanmas ilkesini özenle gözetiyoruz. 07 OYAK üyeleri ile var olan özel bir emeklilik fonudur. Bizimle ilk kez tan flan okuyucular m za yönelik olarak, OYAK' n ne oldu unu ve ne ifl yapt n k saca tarif etmek istiyorum. OYAK, özel kanunla kurulmufl, ülkemizin en büyük emeklilik fonudur. OYAK' n temel görevi ise, üyelerinin geleceklerini güvence alt na almakt r. OYAK, yasa ile belirlenen çerçevede üyelerine emeklilik, ölüm ve maluliyet yard mlar yapmak zorundad r. Herhangi bir kamu imkân, kayna veya yard m kullanmayan OYAK, 2005 y l sonunda toplam say s 227 bini aflm fl bulunan üyelerine hayatlar n n farkl evrelerinde ihtiyaç duyacaklar hizmetler de sunmaktad r. Kurum bu kapsamda üyelerine bireysel kredi muadili borç verme hizmetlerinin yan nda, ça dafl birer konut sahibi olmalar n sa layacak kapsaml faaliyetleri de yürütmektedir. Kaynak ve hizmetlerimizin eflit da l m OYAK'ta yürüttü ümüz tüm faaliyetlerimiz bireysel eflitlik kavram n n etraf nda flekillenmifltir. OYAK tüm kaynaklar n n üyelerine adil bir flekilde da t lmas prensibi ile faaliyet göstermektedir. Hizmet anlay fl m z n temelinde ise, tüm üyelerimize zaman nda ve kesintisiz olarak hizmet sunmak düflüncesi yer almaktad r. Hizmeti kaliteli, eriflilebilir ve h zl sunmak bizim için esast r. Bu yönde son y llarda yürüttü ümüz ve dünya çap nda örnek olarak de erlendirilen çal flmalar m z n tamam üyelerimizin taleplerine eksiksiz cevap vermeye yöneliktir. Üyelerimizin haklar oran nda kaynak ve hizmetten yararlanmas, OYAK' n kurumsal yap s ve profesyonel yönetim anlay fl ile s k ca gözetilmekte, faaliyetlerin fleffafl ve hesap verilebilirlik tüm süreçlerde takip edilmektedir. OYAK ifltirak portföyünde ise Yukar da da ifade etti im gibi, OYAK siz üyelerimize olan taahhütlerini en üst seviyede gerçeklefltirmek amac yla, stratejik planlar dahilinde farkl sektörlerden flirketlere ifltirak etmektedir y l bu anlamda Grup tarihimizde milat teflkil edecek kilit bir geliflmeye tan kl k etmifltir. OYAK, ülkemizin ikinci en büyük endüstri kuruluflu olarak de erlendirilen ERDEM R'in özellefltirilmesi ihalesine kat lm fl ve 4 Ekim 2005 tarihinde ad geçen flirketin %49.29 oran ndaki hisselerini 2,960 milyon ABD Dolar bedelle sat n almaya hak kazanm flt r. ERDEM R'in hisselerinin sat n al nmas na yönelik hukuki ifllemler 27 fiubat 2006 da sonuçland r lm fl, sözkonusu bedel nakden ve defaten ödenmifltir. ERDEM R yat r m OYAK için önemli ve heyecan vericidir. Keza, bu yat r m ile OYAK ülkemizin en büyük endüstri gruplar ndan biri olma konumunu perçinlemektedir. Portföyündeki reel sektör yat r mlar ile derin bir bilgi birikimi ve eflsiz bir yönetim tecrübesine sahip olan OYAK, ERDEM R ve ifltiraklerinde de verimlilik, kurumsal yönetim ve profesyonellik eksenlerinde yeni ve örnek bir çal flma kaydetmeye haz rlanmaktad r. Faaliyet Raporu 2005 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

10 08 fltirak portföyümüzü oluflturan tüm flirketlerimiz 2005 y l nda da baflar l mali ve operasyonel sonuçlar kaydetmeye devam etmifllerdir. Bankac l ktan çimentoya kadar farkl sektörlerde faaliyet gösteren ifltiraklerimiz, OYAK kalite güvenceli ürün ve hizmetlerini milyonlarca birey ve flirkete sunmufl, ihracat yapm fl, vergi ödemifl ve en önemlisi istihdama artan oranda katk da bulunmaya devam etmifltir. OYAK ismi, Türkiye ve insan n n gururu ve tercihi olmaya devam edecektir. OYAK yüksek kredi notu ile de erlendirilmifltir y l n n Kurum tarihimiz aç s ndan bir di er önemli geliflmesi, OYAK' n ilk kez bir kredi notu ile de erlendirilmesi olmufltur. OYAK dünyan n en çok itibar edilen derecelendirme kurulufllar ndan Moody s Investors Service ve Standard & Poor's (S&P) taraf ndan ülke derecelendirilmesine eflit kredi notu ile derecelendirilen ilk ve tek Türk kuruluflu olmufltur. OYAK yönetimi olarak bizi çok mutlu eden bu sonuç, tüm üyelerimizle paylaflmaktan gurur duydu umuz bir duruma iflaret etmektedir. Daha çok çal flmam z gerekiyor De iflen piyasa koflullar, yo unlaflan rekabet ve her fleyden önemlisi siz üyelerimizin gelece ini en iyi flekilde garanti alt na alma misyonumuz, hepimizin durmaks z n ve daha çok çal flmam z gerektirmektedir. OYAK sürdürülebilir büyüme örne i olmaya devam edecektir. Mali kaynaklar, profesyonel yönetim ekibi ve insan kayna Kurum'un büyüme yolculu undaki bafll ca itici güçlerini oluflturmaktad r. Bugün bulundu umuz üstün konum, OYAK' n üye varl klar n korumak ve büyütmek olarak tan mlanan görevini yerine getirmesi için gerekli olan enerjiyi oluflturmakta; Türkiye için artan oranda katma de er üretmesini olanakl k lmaktad r. OYAK bugün oldu u gibi gelecekte de üyelerine en iyiyi sa layacakt r. Bu bizim gelecek nesillere olan taahhüdümüzdür. Bütün üyelerimizin bu taahhüdümüzü içtenlikle paylaflt na inan yorum. Bu ortak bilinç tüm faaliyetlerimizde bize güç vermeye devam edecektir. OYAK'a inanan, güvenen ve tercih eden herkese en içten teflekkürlerimi sunuyorum. Sayg lar mla, Y ld r m Türker Korgeneral (E) Yönetim Kurulu Baflkan Faaliyet Raporu 2005 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

11 Yönetim Kurulu 09 (E) Korg. Y ld r m TÜRKER Yönetim Kurulu Baflkan J. Tümg. Mustafa BIYIK Yönetim Kurulu Üyesi Tüma. Mustafa Baha EREN Yönetim Kurulu Üyesi (30 Eylül 2005 te göreve bafllam flt r.) Tu g. Kamil BAfiO LU Yönetim Kurulu Üyesi (E) Hak. Tu g. Ahmet Taner CANDEM R Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Fikret TUNCEL Yönetim Kurulu Üyesi, Emekli Vali Prof. Dr. Necdet SER N Yönetim Kurulu Üyesi, Emekli Rektör Dr. Coflkun ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yük. Müh. Tu a. Mehmet Ali ÇINAR Yönetim Kurulu Üyesi (Eylül 2005 te ayr lm flt r.) Denetleme Kurulu Hv. Plt. Tu g. M. Y lmaz ERDO AN Denetleme Kurulu Üyesi (7 May s 2005 te göreve bafllam flt r.) Haydar GEZM fi Denetleme Kurulu Üyesi Baflbakanl k Yüksek Den. Kurulu Üyesi Haluk ALTAY Denetleme Kurulu Üyesi Emekli Bankac Hv. Plt. Tu g. R dvan ULUGÜLER Denetleme Kurulu Üyesi (3 May s 2005 te ayr lm flt r.) Faaliyet Raporu 2005 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu

12 Genel Müdür den Mesaj xxxx 2005 y l, OYAK' n kurumsal tarihinde bir dönüm noktas d r. 10 OYAK, 2005 y l nda da, geçen yıllarda oldu u gibi, üyelerine xxxxx enflasyonun çok üstünde yüksek oranda nema sa lamakla kalmam fl, gerçeklefltirdi i tarihi at l mlarla rotas n yeni ufuklara çevirmifl, gerek ulusal gerekse uluslararas tan n rl n önemli oranda art rm flt r. Misyonumuz do rultusunda... Temelde bir emeklilik fonu olan OYAK' n ana görevi üyelerinin geleceklerini güvence alt na almakt r y l nda üye birikimlerine ekledi imiz aktüeryal kâr (nema) milyon YTL olmufltur. Üyelerimizin de erlendirmesinde çal flmalar m z n temel baflar göstergesi olan ve ayn zamanda üye varl klar ndaki art fl ifade eden nema oran ise %26.8 olarak gerçekleflmifltir. Kaydetti imiz %26.8'lik nema oran, %7.72 olarak gerçekleflen TÜFE de erinin 3.5 kat, %4.5 olan TEFE'nin de 6 kat olmufltur. Tek haneli enflasyona al flmaya bafllad m z bir ekonomik ortamda elde etti imiz bu faaliyet sonuçlar, OYAK' n sürdürülebilir büyümeye ve kârl geliflmeye odakl stratejisinin do rulu unu bir kez daha teyit etmektedir. Özellefltirmelerde aktif rol... Üyelerimize olan temel taahhüdümüzü yerine getirmede çok önemli bir role sahip olan ifltirak portföyümüz, 2005 y l nda gerçeklefltirdi imiz at l mlarla yeni bir boyut kazanm flt r. OYAK kurumsal tarihi boyunca, piyasalar n sundu u kârl ifl olanaklar n h zla de erlendirmifl bir kurumdur. Bu hareket tarz OYAK' n ifltirak portföyü yönetim stratejisinin çok önemli ö elerinden birini oluflturmaktad r. Faaliyet Raporu 2005 Genel Müdür den Mesaj

13 11 OYAK, bu stratejisinin do al bir parças ve sonucu olarak, 2005 y l nda ülkemizde gerçeklefltirilen özellefltirme faaliyetlerinde aktif olarak rol alm fl; ERDEM R, TÜPRAfi ve baz çimento fabrikalar n n sat fl amac yla aç lan ihalelere kat lm flt r. OYAK, 2005 y l nda kat ld tüm özellefltirme ihalelerinde sektörlerinde dünya devi olarak de erlendirilen global kurulufllar n yan s ra Türkiye'nin lider gruplar ile de k yas ya yar fla girmifl; ekonomik verimlili in gerektirdi i noktalarda ise yar fltan çekilmifltir. Kaydedilen tüm bu tarihi geliflmeler, OYAK' n profesyonel yönetim yap s na ve risk-getiri dengesini titizlikle gözeten ifl stratejisinin tutarl l na iflaret etmesi aç s ndan da büyük önem tafl maktad r. ERDEM R, OYAK ailesine kat ld. Uzun y llardan beri ülkemizin en büyük 5 flirketi aras nda de erlendirilen ERDEM R, 2005 y l nda OYAK ailesine kat lm flt r. OYAK, 4 Ekim 2005 tarihinde gerçeklefltirilen ve dünya çelik endüstrisinin dev oyuncular n n kat ld ERDEM R ihalesinde, 2.77 milyar ABD Dolarl k teklifle ERDEM R'in %46.12 oran ndaki ço unluk hissesini sat n almaya hak kazanm flt r. ERDEM R yat r m, OYAK için iki farkl eksende önem arz etmektedir. Bunlardan ilki temsil etti i maddi büyüklüktür. ERDEM R bir holding yap s na sahiptir ve kendi ifltirakleriyle birlikte, OYAK ifltirak portföyünün de erine yıllar içinde büyük oranda katk da bulunaca görülmektedir. Di er taraftan ERDEM R, yüksek oranda halka aç k bir flirkettir ve hisseleri MKB Ulusal Pazar 'nda ifllem görmektedir. Halka aç k olan flirketlere her zaman için ifltirak portföyünde yer vermeye özen gösteren OYAK, ERDEM R ile birlikte daha genifl bir hissedar taban na karfl kurumsal yönetim anlam ndaki sorumluluklar n en iyi flekilde yerine getirmeye haz rd r ve bu anlamda köklü bir gelene e ve tecrübeye sahiptir. ERDEM R'in OYAK ailesine kat lmas hepimizi heyecanland rm flt r. ERDEM R'i milli bir de er olarak Kurum kontrolünde tutmak ve korumak, üretim gücünü gelifltirmek, rekabet üstünlüklerini pekifltirerek dünya çelik ligindeki yerini güçlendirmek OYAK' n en önemli görevleri aras nda yer alacakt r. Kredi notlar : OYAK' n gücünün uluslararas teyidi... OYAK, 2005 y l nda, tarihinde ilk kez dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluflları Moody's Investors Services ve Standard and Poor's tarafından incelenmifl ve ülke notuyla eflde er kredi notlar ile de erlendirilmifltir. OYAK'a, ülke notunun artmas üzerine daha önceki derecelendirmesini derhal art rarak, uzun vadeli yabanc para cinsinden 'Ba3 Dura an Görünüm' notu veren Moody s Investors Service, de erlendirmesinin gerekçeleri aras nda OYAK' n iyi tan mlanm fl ve aç k kurumsal yönetim yap s na, üyelerine y llard r istikrarl bir flekilde reel getiri sa lamas na, baflar l faaliyet sonuçlar na ve Grup'un güvenilirlik ve fleffafl k konular nda kazand tan nm fll k derecesine de inmifltir. Derecelendirme flirketi, OYAK' n bir emeklilik fonu olarak finansal yat r mlar n n ve varl klar n n sa laml n n, yüksek likiditesinin ve düflük borçluluk oranlar n n da kredi notlar n n belirlenmesinde göz önünde tutuldu unu aç klam flt r. Faaliyet Raporu 2005 Genel Müdür den Mesaj

14 Genel Müdür den Mesaj 12 Moody s Investors Service, faaliyetlerimiz kapsam nda Türkiye d fl nda yabanc para cinsinden bono ihraç etmesi durumunda ise, OYAK için aç klam fl oldu u derecelendirmenin, yapaca yeni de erlendirmelere ba l olarak, ülke notunun da üzerine ç kabilece ini ifade etmifltir. Moody s Investors Service'in bu ifadesi, OYAK' uluslararas arenan n güçlü bir kat l mc s olarak de erlendirmesi aç s ndan dikkate de er niteliktedir. Bir di er büyük derecelendirme kuruluflu olan Standard and Poor's (S&P) ise, 2005 y l nda OYAK'a, uzun vadeli yabanc para cinsinden Türkiye derecelendirmesi ile ayn seviyede olan 'BB- Dura an Görünüm' kredi notu vermifltir. S&P yapt aç klamada, Türkiye'nin en büyük sanayi ve finans flirket gruplar ndan biri olan OYAK'a bu notlar n verilmesinde, Grup'un birbirini tamamlay c nitelikteki genifl ve yayg n ifltirak portföyünün yaratt büyük sinerjinin, bir emeklilik fonu olarak y llard r göstermifl oldu u baflar l kârl l k çizgisinin ve sa lam likiditesinin göz önünde tutuldu unu vurgulam flt r. OYAK, Türkiye'de her iki kurulufltan birlikte derecelendirme alm fl ilk Grup konumundad r. Bu nokta OYAK' n Türkiye ekonomisindeki yerine iflaret eden bir di er önemli husustur. Uluslararas piyasalar bizi tan yor, güveniyor... OYAK son y llarda uluslararas finans piyasalar nda çok eksenli ve güçlü iliflkiler gelifltirmifltir. Güven ve karfl l kl yak n iflbirli i ile beslenen bu iliflkiler, Kurum'un en önemli varl klar ndan birini oluflturmaktad r. OYAK, 2004 y l nda sa lad ilk sendikasyon kredisinden sonra, 2005 y l nda da uluslararas finans piyasalar ndaki iliflkilerini, en uygun koflullarda d fl kaynak sa lamak amac yla kullanm fl ve tamamlad iki uluslararas kredi ifllemi ile toplam 2.6 milyar ABD Dolarl k orta ve uzun vadeli kaynak sa lam flt r. OYAK, 22 Aral k 2005 tarihinde, ERDEM R hisselerinin sat n al nmas iflleminde kullan lmak üzere önde gelen bankalardan oluflan seçkin bir grup ile 1.6 milyar ABD Dolarl k sat nal m finansman anlaflmas n sonuçland rm flt r. Sa lanan bu kredinin tamam, kat l mc bankalar taraf ndan taahhüt edilmifl olup, 3 y l ödemesiz toplam 10 y l vadelidir. ERDEM R'e ifltirak amac yla 2005 y l nda kurulan ve bir OYAK ifltiraki olan ATAER Holding'e kulland r lan bu finansman, ülkemizde gerçeklefltirilen ilk uzun vadeli sat nal m finansman ifllemidir. 7 fiubat 2006 tarihinde sonuçlandırılan sendikasyon kredisi ile OYAK, uluslararas piyasalardan ayr ca 1 milyar ABD Dolarl k kaynak sa lam fl bulunmaktad r. 500 milyon ABD Dolar 1 y l ve bakiyesi 2 y l vadeli olan bu kredi, yetkilendirilmifl iki lider banka olan Citibank N.A. ve ABN AMRO Bank N.V. taraf ndan eflit tutarlarda sa lanm flt r. Uluslararas piyasalar n bize olan teveccühü OYAK' n gücüne iflaret etmektedir. Geliflen Türkiye'nin en büyük grup yap lanmalar ndan biri olan OYAK, ayn zamanda uluslararas piyasalarda en çok tercih edilen bir ifl orta ve kredibilitesi en yüksek kurumlardan bir tanesidir. Faaliyet Raporu 2005 Genel Müdür den Mesaj

15 Genel Müdür den Mesaj 13 OYAK Hepimizin... At l m ve tan t m y l m z n bir di er önemli olay OYAK fl Ortaklar Toplant s olmufltur. Eylül'de Antalya'da düzenledi imiz bu toplant, OYAK ve ifltiraklerinden çok say daki yöneticinin, ifl ortaklar m z temsil eden 1,150 kat l mc s ile buluflmas n sa lam flt r. OYAK Hepimizin ana temas etraf nda gerçeklefltirdi imiz OYAK fl Ortaklar Toplant s, ifl ortaklar m za, yeni kurumsal kimli imizi tan tmak, OYAK' pek bilinmeyen yönleriyle anlatmak, yak n dönemde kaydetti imiz geliflmeleri paylaflmak ve, en önemlisi, sürdürülebilir baflar ve geliflmemize olan büyük katk lar için teflekkür etmek anlam nda bize eflsiz bir olanak sa lam flt r. fl ortaklar m z n, OYAK' sahiplenmek ve ulusal bir de er olarak daha da ileriye tafl mak anlam nda sergiledikleri kuvvetli istek ve düflünce birli i, toplant m z n baflar s na ve misyonuna ulaflmas nda büyük rol oynam fl; ortaya ç kan tablo tüm OYAK ailesini heyecanland rm fl, mutlu etmifl ve gururland rm flt r. OYAK, sa l kl ve dengeli büyümesini sürdürecektir. 2005, OYAK için at l m ve tan t m y l olmufltur ise, rotam z çevirdi imiz yeni ufuklara do ru yolculu umuzda sa l kl ve dengeli büyümemizi sürdürece imiz bir y l olacakt r y l nda gerçeklefltirdi imiz tarihi at l mlar ile ülkemize ve gelece ine olan inanc m z bir kez daha ortaya koymufl bulunuyoruz. Türkiye'deki büyüme sürecinin devam edece ini öngörüyoruz. Bu perspektifte OYAK, sahip oldu u büyük ekonomik gücü en iyi flekilde de erlendirmeye ve üyelerinin geleceklerini güvence alt na almak misyonundan ödün vermeksizin yoluna devam etmeye kararl d r y l ndaki tarihi baflar lar m z n ortaya ç kmas nda büyük eme i olan çal flanlar m z baflta olmak üzere, OYAK'a inanan, güvenen ve tercih eden herkese teflekkürlerimi sunar m. ki yüz otuz bine yak n üyemizin sürekli deste i ile OYAK Hepimizin olmaya devam edecektir. Sayg lar mla, Dr. Coflkun ULUSOY Genel Müdür Faaliyet Raporu 2005 Genel Müdür den Mesaj

16 Üst Yönetim 14 Dr. Coflkun ULUSOY Genel Müdür Hülya ATAHAN Genel Müdür Yard mc s Mali ve dari fller Dr. Ayd n MÜDERR SO LU Genel Müdür Yard mc s Yeni fl Gelifltirme Ergün OKUR Genel Müdür Yard mc s Üye Hizmetleri Yük. Müh. Celalettin ÇA LAR Çimento ve Otomotiv Grubu Yönetim Kurullar Baflkan Dr. Caner ÖNER Genel Müdür Yard mc s Yat r mlar ve Bilgi Teknolojileri Faaliyet Raporu 2005 Üst Yönetim

17 OYAK ve 2005: letiflim ve At l m Y l 15 Faaliyet Raporu 2005 OYAK ve 2005: letiflim ve At l m Y l

18 OYAK ve 2005: letiflim ve At l m Y l 2005 y l OYAK için önemli at l mlarla baflar lar n ileriye tafl d bir dönem olarak an lacakt r. 16 OYAK, 2005 y l n iletiflim ve at l m y l olarak belirlemifltir. Faaliyetlerini bu kapsamda yürüten Kurum, OYAK' daha iyi anlatmay, faaliyet sonuçlar n ve baflar lar n duyurmay, bunu yaparken de de iflik sosyal katmanlara ve farkl ifl ortaklar na eriflebilmeyi amaçlam flt r. OYAK, ayr ca 2005 y l boyunca farkl özellefltirme ihalelerine kat lman n yan s ra, kalite, çevre ve ifl güvenli i gibi konularda kendini ileriye tafl yarak büyümesini sürdürmüfltür. Sürekli geliflim, sürekli kalite Kalite, OYAK' n hem kendi içinde, hem de tüm ifltiraklerinde önem verdi i konular n bafl nda gelmektedir. Kalite standard n korumak ve kaliteye verdi i önemi tescil ettirmek isteyen OYAK, bu do rultuda OYAK Genel Müdürlü ü'nün sundu u hizmetlerde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standartlar n n gerekliliklerini karfl layan bir sistem kurmak ve bunu belgelendirmek amac yla 2004 sonundan itibaren çal flmalara bafllam flt r y l n n Kas m ay nda bafllayan çal flmalar k sa sürede tamamlanm fl ve OYAK, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini 2005 y l Nisan ay nda alm flt r. OYAK Hepimizin... Antalya'da 7 Eylül 2005 tarihinde, OYAK ve ifltiraklerinin yöneticileri, ifl ortaklar ile bas n mensuplar n n kat ld bir toplant düzenlenmifltir. Toplant ya yaklafl k 350 yönetici, ifl ortaklar ndan 1,150 kat l mc, çeflitli medya kurulufllar ndan 30 bas n mensubu ve medya temsilcisi kat lm flt r. Bu kapsamda bir toplant Türkiye'de ilk olarak OYAK taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Faaliyet Raporu 2005 OYAK ve 2005: letiflim ve At l m Y l

19 17 OYAK fl Ortaklar Toplant s nda ana tema olarak OYAK Hepimizin slogan benimsenmifl ve ifllenmifltir. Toplant n n amaçlar OYAK' n baflar s nda büyük katk s bulunan ifl ortaklar na ve yöneticilere teflekkür etmek, OYAK' her yönüyle tan tmak, geliflmeler hakk nda bilgilendirmek, OYAK' n yenilenen kurumsal kimli ini onlarla paylaflmak olarak belirlenmifltir. Belirlenen bu amaçlara yönelik tam gün süren toplant da, tan t m konuflmalar, soru ve cevap oturumu, tüm kat l mc lar n interaktif olarak kat ld grup çal flmalar ve genel de erlendirmeler yap lm flt r. Özellefltirmelerde OYAK... OYAK ve Grup fiirketleri, y l boyunca düzenlenen çeflitli ihalelere kat lm fl, özellefltirmelerde çok aktif bir rol üstlenmifllerdir. Bu kapsamda, TÜPRAfi, ERDEM R, Çimento fabrikalar ve Çal flmalar 2005 y l nda bafllay p fiubat 2006 tarihinde yap lan Baflak Sigorta ihalelerine ifltirak edilmifltir. ERDEM R, OYAK n 4 Ekim 2005 tarihinde yap lan Özellefltirme daresi Baflkanl 'na ait %46.12 oran ndaki Ere li Demir ve Çelik Fabrikalar T.A.fi. (ERDEM R) hisselerini kapsayan ihalede en yüksek teklif 2,770 milyon ABD Dolar ile OYAK taraf ndan verilmifl ve gerek Türkiye'de gerekse dünyada sektörünün en büyük üreticilerinden biri olan ERDEM R hisselerinin devir al nmas süreci bafllam flt r. Bu amaçla %100 OYAK n ifltiraki olan ATAER Holding A.fi. kurulmufltur. lgili kurumlardan gerekli izinlerin al nmas n takiben hisselerin finansman için 2.6 milyar ABD Dolar finansman sa lanm fl ve 27 fiubat 2006 tarihinde Özellefltirme daresi Baflkanl 'na ait hisselere ilave olarak Türkiye Kalk nma Bankas 'na ait %3.17 oran ndaki hissenin de al nmas yla toplam %49.29 oran ndaki hisse, toplam 2.96 milyar ABD Dolar nakten ve defaten ödenerek ATAER Holding taraf ndan devral nm flt r. Faaliyet Raporu 2005 OYAK ve 2005: letiflim ve At l m Y l

20 OYAK ve 2005: letiflim ve At l m Y l y l nda çeflitli alanlarda yeni yat r m f rsatlar n de erlendirmeye devam eden OYAK, özellefltirme kapsam nda ERDEM R hisselerini sat n alm flt r. OYAK' n bilinirlili i uluslararas piyasalarda da art yor. OYAK, uluslararas piyasalardaki bilinirlili ini pekifltirmek ve daha da kurumsal bir platforma tafl mak amac yla önde gelen uluslararas iki derecelendirme kuruluflundan (Moody s Investors Service ve Standard & Poor s) rating almak için 2005 y l içinde çal flmalar n bafllatm flt r. Moody s Investors Service, 6 Aral k 2005 tarihinde OYAK' n uzun vadeli yabanc para cinsinden de erlendirme notunu ''B1 Olumlu Görünüm'' olarak, yerel para cinsinden de erlendirme notunu da Ba2 Dura an Görünüm olarak belirlemifl; 18 Aral k 2005 tarihinde de, Türkiye'nin notunu yükseltirken, daha önce OYAK'a vermifl oldu u ve Türkiye notu ile s n rland r lm fl olan uzun vadeli yabanc para cinsinden B1 olan notunu Ba3'e yükseltmifltir. Moody s Investors Service de erlendirmesinde, OYAK' n iyi tan mlanm fl ve aç k bir kurumsal yönetim yap s na sahip oldu unu ve y llard r istikrarl bir flekilde üyelerine sa lad reel getirilerle ald baflar l sonuçlar vurgulam fl, Grup'un güvenilirlik ve fleffafl k konular nda kazand tan nm fll k derecesinin ulafl lan kredi notu aç s ndan önemli oldu unu belirtmifltir. Moody s Investors Service ayr ca de erlendirmelerinde, OYAK' n bir emeklilik fonu olarak finansal yat r mlar n n ve varl klar n n sa laml n n, yüksek likiditesinin ve düflük borçluluk oranlar n n da göz önünde tutuldu unu aç klam flt r. Moody s Investors Service, derecelendirme prensiplerine göre, OYAK' n yabanc para cinsinden bono ihraç etmesi halinde, yap lacak de erlendirmelere ba l olarak OYAK' n derecelendirmesinin ülke notunun da üzerine ç kabilece ini ifade etmifltir. Standard & Poor s, 12 Aral k 2005 tarihinde Türkiye derecelendirmesi ile ayn seviyede olan uzun vadeli yabanc para ve yerel para cinsinden derecelendirme notunu BB- Dura an Görünüm olarak vermifltir. Standard & Poor s de erlendirmesinde, Grup'un birbirini tamamlay c nitelikteki genifl ve yayg n ifltirakler portföyünün sa lad büyük sinerjinin ve bir emeklilik fonu olarak y llard r göstermifl oldu u baflar l kârl l k çizgisi ile sa lam likiditesinin OYAK'a bu notlar n verilmesinde etkili oldu unu belirtmifltir. OYAK, Türkiye'de her iki kurulufltan da Türkiye derecesine eflit derecelendirme alan, bankac l k sektörü d fl ilk kurulufl olmufltur. OYAK, güvenilirlili ini birkez daha kan tlad. ERDEM R ihalesinin kazanılması ve satıflın Özellefltirme Yüksek Kurulu nca onaylanmasının ardından, 22 Aralık 2005 tarihinde OYAK, önde gelen bankalardan oluflan seçkin bir grup ile 1.6 milyar ABD Dolarlık bir satınalım finansman (acquisition financing) anlaflmasını da sonuçlandırmıflt r. Bu finansman anlaflması ülkemizde halen sürmekte olan özellefltirmelere yönelik olarak Türk finans piyasalarında gerçeklefltirilen ilk uzun vadeli satınalım finansman anlaflmasıdır. OYAK, bu satınalım finansman anlaflması ile 3 yılı ödemesiz toplam 10 yıl vadeli ve çok düflük fiyatlandırılmıfl bir finansman paketi sa lamıfltır. Faaliyet Raporu 2005 OYAK ve 2005: letiflim ve At l m Y l

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu OYAK OYAK, Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar n n yard mlaflma ve emeklilik fonudur. Faaliyetlerine 1961 y l nda bafllayan OYAK, 205 say l yasan n kapsam nda faaliyet gösteren, özel

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu mali ÇÖZÜM 209 KRED KARTI VASITASIYLA YAPILAN TAKS TL SATIfiLARDA KATMA DE ER VERG S MATRAHININ TESP T VE UYGULAMASI Serkan GÜNGÖR zmir Vergi Dairesi Baflkanl Vergi Denetmen Yard mc s I-Girifl: Ü lkemizde

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Faaliyet Raporu 2000. 40 Y ll k Dayan flma

Faaliyet Raporu 2000. 40 Y ll k Dayan flma Faaliyet Raporu 2000 Faaliyet Raporu 2000 40 Y ll k Dayan flma Bir Baflar Modeli: OYAK Ordu Yard mlaflma Kurumu (OYAK), Silahl Kuvvetler mensuplar na mahsus bir ek sosyal güvenlik kurumu oluflturmak maksad

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

2003 Faaliyet Raporu. 42. y l

2003 Faaliyet Raporu. 42. y l 2003 Faaliyet Raporu 42. y l K saca OYAK Faaliyetlerine 1961 y l nda bafllayan OYAK, Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar n n yard mlaflma ve emeklilik fonudur. 205 say l Yasa n n çizdi i çerçeve kapsam nda

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Üyelerimiz için, üyelerimizle birlikte... Bugün de, yar n da...

Üyelerimiz için, üyelerimizle birlikte... Bugün de, yar n da... bir ev, bir araba çindekiler 01 Kurumsal Profil 02 Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler 03 K saca OYAK ve OYAK Grubu 04 Finansal Göstergeler 06 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu ve Denetleme

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı