45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri"

Transkript

1

2 OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum duyarl l içinde, bir holding yaklafl m çerçevesinde portföy ve ifltirak yat r mlar yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal dengeyi öncelikle gözeten bir sosyal yard mlaflma kurumudur. OYAK n Vizyonu Üye mutlulu unu daima göz önünde tutarak, de iflim gereklili ini benimseyip dünya ve Türkiye deki yenilikleri yakalamak, OYAK a oldu u kadar ülkeye de yararl yat r mlar yapmak, OYAK n kaynaklar n riske sokmadan üyelere her y l artan reel kâr da tmay hedeflemektir. OYAK n Ortak De erleri Davran fllar m z, kararlar m z ve ifl amaçlar m z yönlendiren ortak de erlerimiz: Dürüstlük ve fieffafl k Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik Rekabet ve Adalet Yarat c l k ve Mükemmeliyet Karfl l kl Sayg ve Sevgi Üye ve Çal flanlar n Mutlulu u ) ERDEM R Çelik Servis Merkezi 2) ERDEM R 3) HEKTAfi 4) Adana Çimento 5) OYAK Renault 6) OYAK Ka t Ambalaj 7) SKEN 8) ÇELBOR 9) ERDEM R Lojistik 10) ERDEM R Maden 11) TUKAfi 12) OYAK Beton

3 OYAK 1 Mart 1961 tarihinde 205 say l Yasa ile kurulmufl olan OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bak mdan özerk, tüzel kiflili i haiz bir kurulufltur. Türkiye nin, sosyal güvenlik sistemi d fl ndaki ilk ve en büyük özel emeklilik fonu olan OYAK, üyelerine sundu u hizmet ve ürünler anlam nda bir hayat sigortas kuruluflu ve ayn zamanda bir kredi kurumu olarak da faaliyetlerini sürdürmektedir. Temel hedefleri, üyelerine en üst düzeyde nema sa lamak ve katma de eri yüksek hizmet sunmak olan OYAK, bu hedeflerine ulaflmak amac yla varl klar n finansal ve ifltirak yat r mlar nda de erlendirmektedir y l sonu itibar yla OYAK' n üye say s 230 bini aflm flt r. Uluslararas derecelendirme kuruluflu Moody s Investors Service, Temmuz 2006 da OYAK a vermifl oldu u uzun vadeli yabanc para cinsinden ve yerel para cinsinden olan de erlendirme notunu, ülke notunun (Ba3) bir derece üstü olan Ba2 olarak teyit etmifl, her iki derecelendirme de dura an görünüm olarak tan mlanm flt r. Standard & Poor's da, Mart 2007 de OYAK n uzun vadeli derecelendirme notunun BB ye yükseltildi ini, böylelikle halen BB ' olan uzun vadeli yabanc para cinsinden ülke notunun üzerine ç kart ld n ve görünümünün dura an olarak korundu unu aç klam flt r. Ayr ca, Türkiye deki bankalar d fl nda ilk kez yap lan bir uygulama ile Mart 2007 de OYAK a yine uzun vadede, halen ülke ölçe inde verilen en yüksek derecelendirme notu olan traa verilmifltir. K sa vadede ise bu not tra-1 olarak saptanm flt r. OYAK Grubu Finans, sanayi ve hizmet dallar nda faaliyet gösteren 60 kadar flirket OYAK Grubu'nu oluflturmaktad r y l n n bafl nda Türkiye'nin en büyük ikinci endüstri kuruluflu ERDEM R'i bünyesine katan OYAK Grubu ülkemizin en büyük flirket gruplar ndan biridir. Grubun demir-çelik, çimento, otomotiv, finansal hizmetler, enerji, sigorta, lojistik, g da, inflaat ve teknoloji gibi farkl sektörlerde faaliyet gösteren flirketleri, sektörlerinin önde gelen kurulufllar aras nda yer almaktad r. OYAK Grup fiirketleri gerçeklefltirdikleri istihdam, toplam sat fl, ihracat ve üretimleri ile de Türkiye ekonomisine sürekli ve artan oranda katk da bulunmaktad rlar y l sonu verilerine göre OYAK Grup fiirketleri 34 bini aflan kifliye istihdam sa lamaktad r. [1]

4 [2] 45. YIL OYAK Grup fiirketleri F NANS OYAK BANK OYAK PORTFÖY YÖNET M OYAK EUROPEAN FINANCE, rlanda OYAK ANKER BANK AXA-OYAK HOLD NG AXA OYAK S GORTA AXA OYAK HAYAT S GORTA OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER OYAK EMEKL L K HALK F NANSAL K RALAMA SANAY ATAER HOLD NG* ERDEM R-ERE L DEM R ÇEL K SDEM R ERDEM R MADEN ERENCO ÇELBOR ERDEM R ÇEL K SERV S MERKEZ ERDEM R ROMANYA ERDEM R LOJ ST K ERDEM R GAZ ARCELOR AMBALAJ BORÇEL K ADANA Ç MENTO ADANA Ç MENTO SAN. VE T C. LTD., KKTC ADANA Ç MENTO FREE PORT LTD., KKTC OYCEM Ç MSA BOLU Ç MENTO ÜNYE Ç MENTO MARD N Ç MENTO ELAZI -ALTINOVA Ç MENTO** B RÇ M Ç MENTO VE MADENC L K OYSA Ç MENTO*** OYKA KA IT AMBALAJ OYAK BETON OYAK RENAULT SKEN OYAK ENERJ HEKTAfi TUKAfi TAM GIDA H ZMET MA S OMSAN OMSAN BV, Hollanda OMFESA Logistics SA, spanya OMSAN Logistique SARL, Fransa OTTI, Fransa OMSAN Lojistik EOOD, Bulgaristan OMSAN Lojistik OOO, Rusya OMSAN Logistica SRL, Romanya OMSAN Logistik MMC, Azerbaycan AZER-OMSAN Nakliyat MMC, Azerbaycan OYTAfi Innovation Resources B.V., Hollanda OYAK SAVUNMA VE GÜVENL K S STEMLER OYAK TEKNOLOJ OYAK NfiAAT OYAK KONUT OYAK PAZARLAMA H ZMET VE TUR ZM OYAK TELEKOMÜN KASYON H ZMETLER ET PAZARLAMA * 4 Ekim 2005'te Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan düzenlenen ihaleyi kazanan OYAK' n %100 ifltiraki ile 13 Aral k 2005 tarihinde kurulan ATAER Holding, 27 fiubat 2006 tarihinde ERDEM R ve flirketlerini devralm flt r. ** Elaz - Alt nova Çimento hisselerinin tamam Eylül 2006'da sat lm flt r. *** OYSA Çimento da bulunan OYAK Grubu hisselerinin tamam 30 Nisan 2007 tarihinde sat lm flt r.

5 OYAK Faaliyet Sonuçlar NET DÖNEM AKTÜERYAL KÂRI (NEMA) (Milyon YTL) ÜYE VARLIKLARINA SA LANAN ARTIfi (NEMA ORANI) (%) TÜFE (%) NEMA/TÜFE (%) ÖZKAYNAKLAR (ÜYE VARLIKLARI TOPLAMI) (Milyon YTL) 5, ,121.1 YÖNET LEN TOPLAM FONLAR (Milyon YTL) 2, ,097.3 OYAK Grup fiirketleri Birleflik Sonuçlar (1) (Milyon YTL) 2006 (2) 2005 VERG ÖNCES KÂR 2, ,104.0 SATIfiLAR (3) 17, ,613.5 filem HACM (4) 69, ,754.4 ÖZKAYNAKLAR 13, ,540.8 VERG LER 1, AKT FLER 34, ,504.4 HRACAT (Milyon ABD Dolar ) 3, ,753.1 ÇALIfiAN SAYISI 34,836 18,198 1) Ordu Yard mlaflma Kurumu Genel Müdürlü ü (OYAK) hariçtir. 2) 2006 y l rakamlar na ERDEM R Grubu flirketleri ve OYAK Portföy Yönetimi dahildir. 3) Üretim ve pazarlama flirketleri için brüt sat fl has lat toplam d r. 4) OYAK Bank, OYAK Anker Bank, OYAK Yat r m, OYAK Portföy Yönetimi ve Halk Leasing ifllem hacmi toplam d r. OYAK n Kredi De erlendirme Notlar (Rating) MOODY S INVESTORS SERVICE / TEMMUZ 2006 UZUN VADEL YABANCI PARA B R M UZUN VADEL YEREL PARA B R M Ba2 Dura an Görünüm Ba2 Dura an Görünüm STANDARD & POOR S (S&P) / MART 2007 UZUN VADEL DERECELEND RME NOTU BB Dura an Görünüm UZUN VADEL (ÜLKE ÖLÇE ) KISA VADEL (ÜLKE ÖLÇE ) traa tra-1 [3]

6 45. faaliyet y l m zda OYAK, 2006 y l na 196,583 ü aktif görevde, 30,713 ü Emekli Maafl Sistemi nde olmak üzere toplam 227,296 üye ile bafllad. 4 Ekim 2005 tarihinde Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan yap lan ERDEM R sat fl ihalesini kazanan OYAK, ihale süreci sonras ndaki tüm yasal ifllemleri eksiksiz yerine getirerek 27 fiubat 2006 tarihinde ERDEM R Grubu fiirketlerini devralm flt r. OYAK n zmir - Körfezköy de yap lmakta olan 700 konutluk Yamaçevler projesinin üyelere duyurusu 26 Nisan 2006 tarihinde yap lm fl; üyelerin baflvurular 1 May s - 23 Haziran 2006 tarihleri aras nda OYAK n web sitesi üzerinden gerçekleflmifltir. 14 Temmuz - 27 Ekim 2006 tarihleri aras nda ise, konut tercihinde bulunan üyelere OYAK taraf ndan tahsisler yap lm flt r. Konutlar n inflaat na Ekim 2006 ay içerisinde bafllanm flt r. Konutlar n Haziran 2008 de hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülmektedir. OYAK - TOK iflbirli i çerçevesinde ANKARA - Eryaman da infla edilen ATAKENT 6. Etap 3. K s m 1,152 konut, 12 Haziran - 23 A ustos 2006 tarihleri aras nda hak sahibi üyelere teslim edilmifl ve proje öngörüldü ü flekilde tamamlanm flt r. Bir OYAK-GAMA ortakl olan Elaz - Alt nova Çimento nun 110 milyon ABD Dolar bedel ile Çimentafl a sat lmas na iliflkin hisse devri sözleflmesi 31 Temmuz 2006 tarihinde imzalanm fl, fiirketin Çimentafl a devri 22 Eylül 2006 tarihinde gerçekleflmifltir. stanbul, kitelli de inflas öngörülen OYAKKENT in 1,096 konutluk 1. Etab n n OYAK üyelerine duyurusu 20 Ekim 2006 tarihinde yap lm flt r. Konut almak isteyen üyelerin baflvurular, 26 Ekim - 15 Aral k 2006 tarihleri aras nda OYAK web sitesi üzerinden kabul edilmifl; konut tahsisi almak üzere 1,491 i üye 4 ü fiehit üye efli olmak üzere toplam 1,495 kifli baflvurmufltur. Tahsis ifllemleri 2007 y l nda sonuçland r lacakt r. Konutlar n inflaat na Nisan 2007 tarihinde bafllanm flt r. OYAKKENT 1,096 konutluk 1. Etab n n Haziran 2009 da sahiplerine teslim edilmesi öngörülmektedir OYAK 2006 y l n 197,940 aktif görevde, 33,722 si Emekli Maafl Sistemi nde olmak üzere toplam 231,662 üye ile tamamlam flt r. [4]

7 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür den Mesaj

8 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj Ülkemize ve insan m za güveniyoruz. H zla de iflen bir dünyada, de iflimi en iyi flekilde alg lamaya ve ifl süreçlerine aktarmaya odakl OYAK, misyonuna gönülden inanan 230 bini aflk n üyesi, ifltirakleri ve çal flanlar ile Türkiye için çal flmaya devam edecektir. [6] De erli üyelerimiz, OYAK n sayg n ifl ortaklar, sevgili çal flanlar m z, OYAK, 2006 y l nda gösterdi i performans ile misyonuna baflar yla hizmet etmifl ve kurumsal hedeflerini eksiksiz gerçeklefltirmifltir. 46 nc faaliyet dönemimiz... Dünya ekonomisinin güçlü bir büyüme sergiledi i, Türkiye nin ise global sermaye hareketlerinin bir sonucu olarak dalgal bir ekonomik konjonktürden geçti i 2006 da, OYAK, ifltirak portföyünü ve kaynaklar n verimlilik ve kârl l k odakl yaklafl m ile yönetmeyi sürdürmüfl; üyeleri için oldu u kadar Türkiye ekonomisi için de de er yaratmaya devam etmifltir. Gururla ifade etmek isterim ki 2006 sonu itibar yla üyelerimizin varl klar n temsil eden özkaynaklar m z 5 milyar YTL seviyesini aflm fl bulunmaktad r. Varl klar m z, bu y l da enflasyon de erlerinin üzerinde bir oranda büyütme baflar s, tüm ekibimizin ortak gururu ve ayn zamanda stratejik baflar s d r. OYAK 2006 y l nda milyon YTL aktüeryal kâr kaydetmifl ve üyelerine TÜFE enflasyonunun 2.6 kat nema sa lam flt r. Y l n sat rbafllar y l n n en önemli olay, ERDEM R in OYAK bünyesine fiilen kat lmas d r. Kurum tarihimizin en büyük ifltirak yat r m olan ERDEM R i ulusal sermaye olarak sat n alman n hakl gururunu tüm halk m zla paylaflm fl bulunuyoruz. Türkiye nin en büyük sanayi tesislerinden olan ERDEM R, OYAK bünyesinde çok k sa süre içinde tarihinin en parlak neticelerini kaydetmifltir. Hedefimiz, ERDEM R i uluslararas platformda en üst s ralara tafl makt r y l nda yaflad m z geliflmeler faaliyet raporumuzun ilerleyen sayfalar nda detayl olarak anlat ld ndan, bu bölümde, üyelerimiz aç s ndan büyük önem tafl yan konut üretimi faaliyetlerimiz hakk ndaki tespitlerimi paylaflmakla yetinece im. Bilindi i üzere, üyelerini ça dafl birer konut sahibi yapmak OYAK n temel hedeflerinden olmufltur. OYAK, uzun

9 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj y llardan beri üyelerine gerek kredi olanaklar sunarak gerekse en iyi konut projelerini gelifltirerek bu alanda önemli hizmetler sunmufltur. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2006 y l konut üretimi faaliyetlerimiz aç s ndan bir at l m y l d r. stanbul kitelli Projemiz uzun bir bekleme süresinin sonunda hayata geçerken, zmir Yamaçevler Projesi bir di er önemli at l m m z olmufltur. Bizimle yeni tan flanlar için... OYAK la yeni tan flan dostlar m za kim oldu umuzu, hedeflerimizi ve ne ifl yapt m z k saca özetleyerek tespitlerime devam etmek istiyorum. OYAK, özel kanunla kurulmufl, ülkemizin bir anlamda en büyük özel emeklilik fonudur. OYAK' n temel görevi üyelerinin geleceklerini güvence alt na almakt r. OYAK, yasa ile belirlenen çerçevede üyelerine emeklilik, ölüm ve maluliyet yard mlar gerçeklefltirmektedir. Bugüne kadar herhangi bir kamu imkân, kayna veya yard m kullanmayan OYAK, 2006 y l sonunda toplam say s 230 bini aflm fl bulunan üyelerine özel tasarlanm fl ve hayat n farkl evrelerindeki ihtiyaçlar na cevap veren hizmetler de sunmaktad r. OYAK' n ana hedefi emanet ald üye birikimlerine her y l en çok nemay sa lamakt r. Bu hedefine yönelik olarak OYAK bir holding yönetim yaklafl m çerçevesinde, çevreye ve topluma duyarl portföy ve ifltirak yat r mlar yapmakta ve tüm faaliyetlerinde emeklilik flirketlerinin temel baflar ölçütü olan aktüeryal dengeyi uzun vadeli bir bak fl aç s yla ve öncelikle gözetmektedir. OYAK n ekonomik de eri ve en genifl anlamdaki sorumlulu u OYAK, Türkiye de büyük bir ekonomik de eri temsil etmektedir. Sermaye gücümüz, portföyümüzü oluflturan ifltiraklerimiz ve sa lad klar istihdam, grubumuzun ödedi i çeflitli vergiler ve toplumla bulufltu umuz say s z ürün ve hizmet sunumu OYAK n ekonomik de erinin belirgin biçimde ortaya ç kt farkl alanlara iflaret etmektedir. Ben bu y lki mesaj mda bunlar n aras ndan özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum: Sermaye birikimi ve OYAK n bu aç dan önemi. Sermaye birikimi, uzun soluklu bir geliflme sürecinde bulunan ülkemiz ekonomisi aç s ndan büyük anlam ve önem arz etmektedir. Cumhuriyetimiz kuruldu unda hissedilen en büyük eksik sermaye birikimi olmufl, ilk sanayi at l mlar devlet taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Özel sektörün kuruluflu ve bugünlerdeki seviyeye ulafl lmas ise çok uzun süre alm flt r. OYAK gibi büyük ve ulusal kimli e sahip kurum ve flirketler Türkiye nin sermaye birikimini ifade etmektedirler. Bu eksende biz ve bizim gibi kurulufllar, genifl anlamda tüm topluma karfl sorumluluk tafl maktad rlar. Bu sorumluluk, iflimizi yanl fl veya eksik yapma seçene ini ortadan kald rd gibi bizlere kurumsall ktan etkinli e ve verimlili e kadar pek çok farkl konuda örnek olma yükümlülü ünü de getirmektedir. Gururla görüyoruz ki OYAK, yar m asra yaklaflan tarihinde, sermaye birikimi konusunda çok de erli bir baflar sergilemifl bulunmaktad r. Üyelerinin birikimlerini mümkün olan en iyi flekilde de erlendirmeye ve reel olarak büyütmeye odakl stratejileri OYAK, bugün, Türkiye nin en büyük sermaye gruplar n n aras na tafl m flt r. Herhangi bir iflletme gibi bizim de en genifl [7]

10 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj OYAK, Türkiyemize yararl yat r mlar yapt kça üyelerinin kendisine emanet etti i birikimlerini sürekli olarak gelifltirecek, onlara her y l en iyi nemay sa layacak ve en genifl anlamdaki toplumsal sorumluluklar n eksiksiz olarak yerine getirecektir. anlamda sermaye sorumlulu umuzun oldu unu biliyoruz. Bu sorumlulu umuz üyelerimize, çal flanlar m za ve hizmet verdi imiz topluma de er katmam z gerektirmektedir. OYAK, örnek bir kurumsal vatandafl ve etik de erlerin bir savunucusu olarak, kârl l ve etkinli i gözeterek her geçen sene daha çok çal flmaya odakl d r. Sürdürülebilir performans ve aktüeryal dengemizin çimentosu Davran fllar m z, kararlar m z ve ifl amaçlar m z yönlendiren ortak de erlerimiz OYAK n sürdürülebilir performans ve aktüeryal dengesinin çimentosunu oluflturmaktad r. De erlerimiz kurumsall m za, profesyonelli imize, ifl stratejilerimize flekil vermekte, tüm üyelerimizin gönül birlikteli ini perçinlemektedir. De erlerimiz aras nda yer alan fleffafl k, sorumluluk ve hesap verilebilirlik, OYAK n faaliyetleri ve performans hakk ndaki her türlü kurumsal bilgiyi, tüm aç kl yla ve adeta halka aç k bir flirketmiflçesine aç kl yor olmam zda ifadesini bulmaktad r. OYAK, üyeleri aras nda adil bir paylafl m gözetmekte, karfl l kl sevgi ve sayg y tüm faaliyetlerinde özenle korumaktad r. De erlerimiz aras nda yer alan yarat c l k ve mükemmeliyet ise, üye ve çal flanlar m z n mutlulu una hizmet etmekte ve Türkiyemizin daha çok geliflmesine katk da bulunmaktad r. OYAK n en önemli rekabet üstünlü ü: yi yönetim, do ru stratejiler, güçlü profesyonel ekip Ça dafl ve profesyonel bir yönetim anlay fl ile ifltirak ve kaynak portföyünü yönetmekte olan Kurumumuzun en önemli özelli i, güçlü ve ba ms z bir profesyonel ekibe ve do ru tan mlanm fl stratejilere sahip olmas d r. Gurur duydu umuz profesyonel yönetim ekibimiz, her biri kendi alan nda üstün yetkinliklerle donat lm fl çal flanlar m z stratejilerimize uygun sevk ve idarede mükemmel bir performans göstermekte; OYAK n her geçen sene büyümesinde büyük rol oynamaktad rlar. fiimdiki profesyonel ekibimiz gibi nitelikli ve karakterli yöneticilere sahip oldu umuz sürece güçlülü ümüz hep artacakt r. Yönetim Kurulumuz ad na baflta Genel Müdürümüz Sn. Dr. Coflkun ULUSOY ve üst düzey yöneticilerimiz olmak üzere tüm ekibimize en içten teflekkürlerimizi sunmak ve baflar lar n n devam n dilemek isterim. Sayg lar mla, Y ld r m TÜRKER Korgeneral (E) Yönetim Kurulu Baflkan [8]

11 Yönetim Kurulu 45. YIL (E) Korg. Y ld r m TÜRKER Yönetim Kurulu Baflkan Tüma. Mustafa Baha EREN Yönetim Kurulu Üyesi Hv.Plt.Tümg. Fuat ÖZAKDA Yönetim Kurulu Üyesi Tümg. Kamil BAfiO LU Yönetim Kurulu Üyesi (E.) Dr.Hak.Tu g. Y lmaz HIZLI Yönetim Kurulu Üyesi (E) Vali Lütfi Fikret TUNCEL Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Necdet SER N Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Coflkun ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür J.Tümg. Mustafa BIYIK Yönetim Kurulu Üyesi (27 May s 2006 tarihinde görevden ayr lm flt r) (E) Hak.Tu g. A. Taner CANDEM R Yönetim Kurulu Üyesi (27 May s 2006 tarihinde görevden ayr lm flt r) Denetleme Kurulu J.Tümg. Fikret DEM RTAfi Denetleme Kurulu Üyesi Haydar GEZM fi Denetleme Kurulu Üyesi Haluk ALTAY Denetleme Kurulu Üyesi Hv.Plt.Tu g. M. Y lmaz ERDO AN Denetleme Kurulu Üyesi (27 May s 2006 tarihinde görevden ayr lm flt r) [9]

12 Genel Müdür den Mesaj 2006 y l OYAK n 45 y ll k tarihinde çok önemli bir kilometre tafl d r. [10] OYAK, 2006 y l nda da üyelerine reel getiri sa lamaya devam etmifltir... Kuruldu u 1961 y l ndan bu yana ifl ortam n n her türlü dayan kl l k testini üstün bir baflar yla geçerek bugüne ulaflan OYAK 2006 faaliyet y l nda da de er üretmeyi sürdürmüfltür. OYAK, üstün öngörü yetene i ve birikimi ile gelifltirdi i kurumsal stratejilerini gerek üyelerine en ça dafl hizmeti sunmak, gerekse kaynaklar n en do ru ve en verimli flekilde yönetmek ad na kesintisiz ve ödünsüz olarak uygulamaktad r. Türkiye nin iki dönemli ve dalgal bir ekonomik konjonktür yaflad 2006 y l nda OYAK üye birikimlerini büyütmeye ve reel nema sa lamaya devam etmifltir y l nda üye birikimlerine ekledi imiz aktüeryal kâr (nema) milyon YTL olmufltur. Üyelerimizin gözünde temel baflar göstergesi olarak kabul gören nema oran ise 2006 y l için %25.1 olarak gerçekleflmifltir. Bu sonuca göre OYAK üye varl klar 5,089.8 milyon YTL ye ulaflm fl bulunmaktad r. Özetledi im bu finansal sonuçlar iki aç dan önemlidir. Bunlardan ilki, OYAK n üyelerine reel getiri sa lama gücünü bir kez daha ortaya koymas d r. Tek haneli bir enflasyonun hakim oldu u ve yo un rekabetin yafland bir ekonomik ortamda kaydetti imiz nema oran, %9.7 lik TÜFE de erinin 2.6 kat d r. kinci önemli nokta ise, OYAK n sürekli olarak artan getiri üretebilme gücüne iflaret etmesidir. Her geçen sene büyüyen üye varl klar m za ra men kaydetti imiz yüksek nema oran, sürekli artan ekonomik de er üretme yetkinli imizin tart flmas z kan t d r. OYAK aç s ndan 2006 y l n n en önemli olay ERDEM R Grubu nun ailemize fiilen kat lmas olmufltur. Ülkemizin en önemli sanayi kurulufllar ndan ERDEM R'in özellefltirme kapsam ndaki ço unluk hisseleri, OYAK taraf ndan sat n al nm fl; ERDEM R ve ba l flirketleri 27 fiubat 2006 tarihinde OYAK ailesine kat lm flt r y l ERDEM R de yap lanma ve rekor sonuçlar y l olmufltur. OYAK, ERDEM R de yönetimi devrald ktan hemen sonra kapsaml bir yeniden yap lanma, strateji ve verimlilik art rma

13 Genel Müdür den Mesaj çal flmas n hayata geçirmifltir. H zla devreye sokulan çal flmalar n ilk sonuçlar al nm fl, ERDEM R, 2006 y l nda tarihinin en iyi mali ve operasyonel neticelerini kaydetmifltir. ERDEM R 2006 y l nda kâr n 2005 y l net kâr n n 3.5 kat art rmay baflarm flt r. OYAK n tarihi boyunca gerçeklefltirdi i en yüksek tutarl ifltirak yat r m olan ERDEM R deki bu sonuçlar ayn zamanda OYAK için çok önemli ve güçlü bir katma de er üretim mekanizmas na da iflaret etmektedir. Ülke ve dünya ekonomisine ait öngörülerimizin fl nda gerçeklefltirdi imiz ERDEM R yat r m, OYAK n gelecek y llarda izleyece i ifltirak portföyü politikalar anlam nda da önemli ipuçlar n bar nd rmaktad r. Düflük enflasyonun hakim oldu u bir ortamda, orta vadeli hedefimiz üretim dünyas ndaki a rl m z art rmak ve sanayi ifl kolumuzu daha da güçlendirmektir. Daha çok ürettikçe, ülkemize ve dolay s yla OYAK n varl klar na daha fazla de er kataca m za inan yoruz. OYAK aç s ndan 2006 y l n n di er bir önemli geliflmesi fleffafl kta ulaflt m z noktad r. OYAK n son dönemde kredi derecelendirme kurulufllar n n ülkemizdeki odak noktas haline gelmifl olmas gurur duydu umuz bir baflka geliflmedir. OYAK 2005 y l sonunda, Moody s Investors Service ve Standard & Poor s taraf ndan derecelendirmeye tabi tutulmufl ve o tarihlerde her iki kurulufltan da Türkiye ülke derecesine eflit kredi notu alan bankac l k sektörü d fl ndaki ilk ve tek kurulufl olmufltur. Daha sonra Temmuz 2006 da Moody s Investors Service, OYAK a vermifl oldu u uzun vadeli yabanc para cinsinden ve yerel para cinsinden olan de erlendirme notunu, ülke notunun (Ba3) bir derece üstü olan Ba2 olarak teyit etmifl, her iki derecelendirme de dura an görünüm olarak tan mlanm flt r. Bu geliflimi takiben, Standard & Poor's da, gerek Kurum un gerekse Grup fiirketleri'nin iflletme faaliyetlerinde ve finansal durumlar ndaki olumlu geliflmelerin yans mas olarak, OYAK' n uzun vadeli derecelendirme notunu BB'ye yükseltmifltir. Bu sonuç ile OYAK n kredi notu, Türkiye notunun (BB ) üstünde bir seviyeye ç km flt r. Standard & Poor's, ayn de erlendirme kapsam nda kredi notunun görünümünü 'Dura an' olarak korudu unu aç klam flt r. Standard & Poor's de erlendirmesinde, OYAK' n borçlar n ödeyebilme gücünü ülkenin borçlar n ödeyebilme gücünden yüksek olarak de erlendirmifl ve ülke ekonomisinin zor duruma düflme olas l nda bile OYAK' n finansal bir zorlukla karfl laflmayaca yönündeki öngörüsünü teyit etmifltir. Standard & Poor's, Türkiye'de bankalar d fl nda ilk kez yap lan bir uygulama ile OYAK'a yine uzun vadede, ulusal ölçekte verilen en yüksek not olan 'traa' vermifltir. K sa vadede ise ayn not 'tra-1' olarak saptanm flt r. [11]

14 Genel Müdür den Mesaj 2006 y l nda gerçeklefltirdi imiz at l mlar n sonucunda ulaflt m z konum, OYAK n gelecekte izleyece i kurumsal stratejinin yol haritas n çizmektedir. Uluslararas flirketlerce aç klanan kredi notlar m z, OYAK n performans n n, kurumsall n n ve fleffafl n n dünya çap nda onaylanmas olarak görüyoruz. Bir di er ifadeyle OYAK ta ulaflm fl oldu umuz kurumsall k, uluslararas ölçekte ve dünya flirketleri ile k yaslanabilir niteliktedir. OYAK, ulusal kimli ine s k ca sad k kalarak, uluslararas nitelikleri güçlü bir sermaye grubu olarak büyümesini sürdürecektir. Baflar m z kurumsall m z n üstünde infla etmeye devam edece iz. Türkiye nin ilk ve en büyük, bir anlamda özel emeklilik fonu OYAK, güçlü oldu u belirlenmifl ve herkesçe kabul gören kurallara sahip büyük ve kurumsal bir kurulufltur. Sahip oldu u kurumsal nitelikleri, etik de erlere ba l l, serbest rekabete olan inanc ve ulaflm fl bulundu u fleffafl k seviyesi OYAK n at l mlar ndaki en büyük destek noktalar ndan birini oluflturmaktad r. leriye yönelik olarak üyelerimize daha çok getiri sa layacak projeler üzerindeki çal flmalar m za ara vermeden devam ediyoruz. Sürekli ve de iflmeyen amac m z OYAK daha da güçlendirecek yeni alanlara girmek, portföy yap m z kârl l k ve verimlilik fl nda yönetmektir. fl ortam n n de iflimine zaman nda ve do ru cevap verebilme gücümüz, OYAK n toplam say s 230 bini aflm fl bulunan üyelerinin sürekli deste i ile birlefltikçe, ileriye do ru emin ad mlarla yürümeye devam edece iz y l performans m z n ortaya ç kmas nda katk s bulunan üyelerimize, çal flanlar m za, müflterilerimize ve tüm OYAK dostlar na en içten teflekkürlerimi sunar m. Dr. Coflkun ULUSOY Genel Müdür [12]

15 Üst Yönetim 45. YIL Dr. Coflkun ULUSOY Genel Müdür Hülya ATAHAN Genel Müdür Yard mc s Mali ve dari fller Dr. Ayd n MÜDERR SO LU Genel Müdür Yard mc s Yeni fl Gelifltirme Ergün OKUR Genel Müdür Yard mc s Üye Hizmetleri Yük.Müh. Celalettin ÇA LAR Çimento ve Otomotiv Grubu Yönetim Kurullar Baflkan Dr. Caner ÖNER Genel Müdür Yard mc s Yat r mlar ve Bilgi Teknolojileri [13]

16 2006 y l ve OYAK ERDEM R yat r m OYAK n 44 y ll k tarihinde önemli dönüm noktalar ndan biridir. OYAK gerçeklefltirdi i bu dev yat r m ile ülkemiz sanayiinin en büyük kat l mc lar ndan biri haline gelmifl; gelecekteki yat r m ve büyüme süreçlerinde çok önemli ve yeni bir sayfa açm flt r. ERDEM R OYAK, 2006 y l nda Avrupa Birli i nin 8 inci büyük çelik üreticisi ERDEM R Grubu nu devralm flt r. Türk özellefltirme tarihinin en büyük ifllemlerinden biri olarak nitelenen ERDEM R in sat fl süreci 27 fiubat 2006 tarihinde tamamlanm fl ve OYAK n hisselerinin tamam na sahip oldu u ATAER Holding taraf ndan devral nm flt r. Türkiye Kalk nma Bankas na ait %3.17 oran ndaki hisseler de dahil olmak üzere %49.29 oran ndaki ERDEM R hissesi için 2.96 milyar ABD Dolar nakden ve defaten ödenmifltir. Sat fl sürecinin sonunda ERDEM R in kendi portföyünde yer alan %3.08 lik hissenin de ilavesiyle ERDEM R deki ATAER Holding hisse oran %52.8 e ulaflm flt r. ERDEM R yat r m n n OYAK için önem arz etti i hususlar n bafl nda, Grubun temsil etti i maddi büyüklükler gelmektedir. ERDEM R bir holding yap s na sahip olup, zaman içerisinde OYAK a büyük katk lar sa layaca na inan lan bir ekonomik varl kt r. Ba ms z s ralamalara göre, AB nin 8 inci büyük çelik üreticisi olarak de erlendirilen ERDEM R Grubu 11 ifltirakten oluflmaktad r. Grubun ana ortakl olan ERDEM R, halen Türkiye nin tek entegre yass çelik üreticisi durumundad r. Grubun ikinci büyük flirketi olan SDEM R ise 2.2 milyon ton/y l ham çelik iflleme kapasitesine sahiptir. SDEM R de sürdürülmekte olan yat r mlar, dünyada halen tek fabrikada devam eden en büyük demir-çelik yat r mlar ndan biridir ve ayn zamanda yurdumuzun da en büyük sanayi yat r m d r. ERDEM R Grubu nun di er üyeleri ERDEM R Maden (pelet ve demir cevheri üretimi), ERENCO (mühendislik ve dan flmanl k), ÇELBOR (Türkiye deki tek dikiflsiz çelik boru üretim tesisi), ERDEM R Çelik Servis Merkezi (yass çelik ürünleri kesme ve dilme tesisi), ERDEM R Romania (silisli ve silissiz yass çelik haddeleme tesisi), ERDEM R Lojistik (lojistik hizmetleri) ve ERDEM R Gaz d r. Ayr ca ERDEM R in, Arcelor Ambalaj ve Borçelik te de ifltiraki bulunmaktad r. [14]

17 2006 y l ve OYAK OYAK n en yüksek tutarl yat r m ERDEM R, OYAK n tarihi boyunca tek seferde yapm fl oldu u en yüksek tutarl ifltirak yat r m d r. ERDEM R ihalesi sonras dünya demir-çelik sektöründe gerçekleflen flirket birleflmelerinde ulafl lan hisse fiyat seviyeleri, demir-çelik flirketlerinin piyasa de erinin giderek artmakta oldu unu göstermektedir. Bu aç dan ERDEM R yat r m, OYAK n çok önemli ve güçlü bir katma de er üretim kayna n oluflturmaktad r. SDEM R bünyesinde sürdürülen yat r mlar n tamamlanmas ndan sonra, ERDEM R Grubu nun piyasa de erinin ve ayn zamanda kârl l n n h zla artaca öngörülmektedir y l ERDEM R Grubu için yeniden yap lanma ve rekorlar y l olmufltur OYAK, ERDEM R Grubu nda yönetimi devrald ktan hemen sonra kapsaml bir yeniden yap lanma, strateji ve verimlilik art rma çal flmalar n hayata geçirmifltir. Bu çal flmalar sonucunda, ERDEM R, 2006 y l nda tarihinin en parlak s nai, ticari, mali ve operasyonel neticelerine ulaflm fl ve kâr n bir önceki y la göre 3.5 kat art rmay baflarm flt r. Grup içi sinerji ve büyüme OYAK n muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren di er flirketleriyle ERDEM R Grubu aras nda yarat lacak sinerjinin OYAK a önemli katk lar olaca öngörülmektedir. Di er taraftan OYAK, SDEM R in yerleflim avantajlar ile (arazi büyüklü ü, demiryolu, karayolu ve liman) gelecekte çelik sektöründe büyüme ve liman tafl mac l gibi yeni oluflumlar içinde yer alabilecektir. SDEM R de üretilecek slab sayesinde ERDEM R, slab temininde tamamen ithale ba ml olmaktan kurtulacak, büyük girdilerden biri olan kok temininde SDEM R ile, maden temininde ise ERDEM R Maden ile sinerji gelifltirilecektir. OYAK n sahip oldu u kurumsal yönetim tecrübesi ve bilgi birikimi ile ERDEM R in köklü kurum kültürü, sektöründeki teknolojik üstünlü ü ve yetkin insan kayna n n yaratt sinerji, ERDEM R i dünya çelik sektörünün lider oyuncular aras na tafl yacakt r. [15]

18 2006 y l ve OYAK 45. YIL KONUT PROJELER M Z Konut projelerimiz 2006 y l nda önemli bir ivme kazanm flt r. OYAK üyelerine bireysel konut kredisi, kooperatif kredisi ve toplu konut üretimi bafll klar alt nda konut edindirme hizmetleri sunmaktad r. Sa lad konut kredilerine ek olarak üyelerini uygun ödeme koflullar yla ça dafl nitelikte birer konut sahibi yapmay kurumsal hedeflerinin aras nda kabul eden OYAK, 2006 y l nda bu hedefine yönelik olarak önemli ad mlar atm fl ve toplu konut üretimi bafll alt ndaki faaliyetlerine h z kazand rm flt r. ATAKENT projesi 2006 y l nda baflar yla tamamland. nflaat na Kas m 2003 y l nda bafllanan ve OYAK - TOK aras nda yap lan iflbirli i çerçevesinde hayata geçirilen ANKARA - Eryaman daki ATAKENT toplu konut projesi 2006 y l nda öngörüldü ü zamanda ve baflar yla tamamlanm flt r. Projenin son bölümünü oluflturan 6. Etap 3. K s m da yer alan 1,152 konut, 12 Haziran - 23 A ustos 2006 tarihleri aras nda hak sahibi OYAK üyelerine teslim edilmifltir. zmir Yamaçevler projesi bafllad. OYAK n üyelerine yönelik olarak gelifltirdi i ZM R - Körfezköy Yamaçevler Konut Projesi nin inflaat na 2006 y l nda bafllanm flt r. 700 konutun yer alaca projenin, OYAK üyelerine duyurusu 26 Nisan 2006 tarihinde yap lm fl ve konut sat n almak isteyen üyelerin baflvurular 1 May s - 23 Haziran 2006 tarihleri aras nda OYAK web sitesinden kabul edilmifltir. 14 Temmuz - 27 Ekim 2006 tarihleri aras nda konut tercihinde bulunan üyelere OYAK taraf ndan tahsisler yap lm fl bulunmaktad r. Konutlar n inflaat na 2006 y l Ekim ay içerisinde bafllanm fl olup 2008 y l bafllar nda bitirilmesi öngörülmektedir. K TELL OYAKKENT 1. Etab n n inflaat bafll yor y l nda bafllanan bir di er konut üretim projesi stanbul kitelli deki OYAKKENT olmufltur. OYAKKENT 1. Etap 1,096 konutun OYAK üyelerine duyurusu 20 Ekim 2006 tarihinde yap lm fl ve konut sat n almak isteyen üyelerin baflvurular 26 Ekim - 15 Aral k 2006 tarihleri aras nda OYAK web sitesi üzerinden kabul edilmifltir. OYAKKENT Konut Projesi nin 1. Etab ndan konut tahsisi almak üzere, 1,491 i üye, 4 ü fiehit üye efli olmak üzere toplam 1,495 kifli baflvuruda bulunmufltur. Tahsis ifllemleri 2007 y l nda sonuçland r lacakt r. Konutlar n inflaat na Nisan 2007 tarihinde bafllanm flt r. [16]

19 2006 y l ve OYAK OYAK IN KRED NOTU Ad güven, sa laml k ve sürdürülebilirlik ile özdefl olan OYAK kredi derecelendirme kurulufllar nca ülkemizin en itibarl flirketleri aras nda de erlendirilmektedir. OYAK ad ulusal piyasada oldu u kadar uluslararas piyasada da güven ve sa laml k ile özdefltir. Son y llarda dünyan n en büyük kredi derecelendirme kurulufllar n n Türkiye deki odak noktas haline gelen OYAK, ülkemizin en itibarl flirketleri aras nda de erlendirilmektedir. lk rating sonuçlar Moody s Investors Service ve Standard & Poor s taraf ndan 2005 y l sonunda aç klanm fl bulunan OYAK, o tarihlerde her iki kurulufltan da Türkiye ülke derecesine eflit kredi notu alan bankac l k sektörü d fl ndaki ilk ve tek kurulufl olmufltur. Ülke notunun üstünde kredi notu Temmuz 2006 da Moody s Investors Service, OYAK a vermifl oldu u uzun vadeli yabanc para cinsinden ve yerel para cinsinden olan de erlendirme notunu, ülke notunun (Ba3) bir derece üstü olan Ba2 olarak teyit etmifl, her iki derecelendirme de dura an görünüm olarak tan mlanm flt r y l n n ilk çeyre inde, Standard & Poor's, gerek OYAK n gerekse Grup fiirketleri'nin iflletme faaliyetlerinde ve finansal durumlar ndaki olumlu geliflmelerin yans mas olarak, OYAK' n uzun vadeli derecelendirme notunu BB'ye yükseltmifl bulunmaktad r. Bu sonuç ile OYAK n kredi notu, uzun vadeli (yabanc para cinsinden) Türkiye notunun (BB _ ) üstünde bir seviyeye ç km fl bulunmaktad r. Standard & Poor's, ayn de erlendirme kapsam nda kredi notunun görünümünü 'Dura an' olarak korudu unu aç klam flt r. Ulusal ölçekte verilen en yüksek kredi notu: traa Standard & Poor's, Türkiye'de bankalar d fl nda ilk kez yap lan bir uygulama ile OYAK'a yine uzun vadede, ulusal ölçekte verilen en yüksek not olan 'traa' vermifltir. K sa vadede ise ayn not 'tra-1' olarak saptanm flt r. Üstün borç ödeme gücü Standard & Poor's de erlendirmesinde, OYAK' n borçlar n ödeyebilme gücünü ülkenin borçlar n ödeyebilme gücünden yüksek olarak de erlendirmifl ve ülke ekonomisinin zor [17]

20 2006 y l ve OYAK 45. YIL duruma düflme olas l nda bile OYAK' n finansal bir zorlukla karfl laflmayaca yönündeki öngörüsünü teyit etmifltir. Standard & Poor's taraf ndan yap lan aç klamada, derecelendirmenin OYAK' n enerjiden çimento üretimine, otomotivden finansal hizmetlere uzanan farkl sektörlerdeki flirketlere sahip olmas n, bu flirketler aras nda yarat labilecek güçlü sinerjileri, OYAK' n y llard r sürdürdü ü baflar l kârl l k performans n ve sahip oldu u sa lam likiditesini" yans tt teyit edilmifltir. 'Dura an' görünüm ise, OYAK Grup fiirketleri'nin önümüzdeki dönemlerde de baflar l performanslar n devam ettirecekleri, OYAK' n da faaliyetlerinde sa lam finansal gücünü koruyaca yönündeki S&P'nin beklentilerini yans tmaktad r. [18]

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU K B D G Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

2005 FAAL YET RAPORU

2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU SUNUfi YEN LENEN YAPIMIZLA SERMAYE YAPISI HALKBANK'IN TAAHHÜT ED LEN SERMAYES 1.250.000.000 YTL, ÖDENM fi SERMAYES SE 1.150.000.000 YTL'D R. BANKA'NIN SERMAYES N N %99,999996207'S

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı