45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri"

Transkript

1

2 OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum duyarl l içinde, bir holding yaklafl m çerçevesinde portföy ve ifltirak yat r mlar yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal dengeyi öncelikle gözeten bir sosyal yard mlaflma kurumudur. OYAK n Vizyonu Üye mutlulu unu daima göz önünde tutarak, de iflim gereklili ini benimseyip dünya ve Türkiye deki yenilikleri yakalamak, OYAK a oldu u kadar ülkeye de yararl yat r mlar yapmak, OYAK n kaynaklar n riske sokmadan üyelere her y l artan reel kâr da tmay hedeflemektir. OYAK n Ortak De erleri Davran fllar m z, kararlar m z ve ifl amaçlar m z yönlendiren ortak de erlerimiz: Dürüstlük ve fieffafl k Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik Rekabet ve Adalet Yarat c l k ve Mükemmeliyet Karfl l kl Sayg ve Sevgi Üye ve Çal flanlar n Mutlulu u ) ERDEM R Çelik Servis Merkezi 2) ERDEM R 3) HEKTAfi 4) Adana Çimento 5) OYAK Renault 6) OYAK Ka t Ambalaj 7) SKEN 8) ÇELBOR 9) ERDEM R Lojistik 10) ERDEM R Maden 11) TUKAfi 12) OYAK Beton

3 OYAK 1 Mart 1961 tarihinde 205 say l Yasa ile kurulmufl olan OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bak mdan özerk, tüzel kiflili i haiz bir kurulufltur. Türkiye nin, sosyal güvenlik sistemi d fl ndaki ilk ve en büyük özel emeklilik fonu olan OYAK, üyelerine sundu u hizmet ve ürünler anlam nda bir hayat sigortas kuruluflu ve ayn zamanda bir kredi kurumu olarak da faaliyetlerini sürdürmektedir. Temel hedefleri, üyelerine en üst düzeyde nema sa lamak ve katma de eri yüksek hizmet sunmak olan OYAK, bu hedeflerine ulaflmak amac yla varl klar n finansal ve ifltirak yat r mlar nda de erlendirmektedir y l sonu itibar yla OYAK' n üye say s 230 bini aflm flt r. Uluslararas derecelendirme kuruluflu Moody s Investors Service, Temmuz 2006 da OYAK a vermifl oldu u uzun vadeli yabanc para cinsinden ve yerel para cinsinden olan de erlendirme notunu, ülke notunun (Ba3) bir derece üstü olan Ba2 olarak teyit etmifl, her iki derecelendirme de dura an görünüm olarak tan mlanm flt r. Standard & Poor's da, Mart 2007 de OYAK n uzun vadeli derecelendirme notunun BB ye yükseltildi ini, böylelikle halen BB ' olan uzun vadeli yabanc para cinsinden ülke notunun üzerine ç kart ld n ve görünümünün dura an olarak korundu unu aç klam flt r. Ayr ca, Türkiye deki bankalar d fl nda ilk kez yap lan bir uygulama ile Mart 2007 de OYAK a yine uzun vadede, halen ülke ölçe inde verilen en yüksek derecelendirme notu olan traa verilmifltir. K sa vadede ise bu not tra-1 olarak saptanm flt r. OYAK Grubu Finans, sanayi ve hizmet dallar nda faaliyet gösteren 60 kadar flirket OYAK Grubu'nu oluflturmaktad r y l n n bafl nda Türkiye'nin en büyük ikinci endüstri kuruluflu ERDEM R'i bünyesine katan OYAK Grubu ülkemizin en büyük flirket gruplar ndan biridir. Grubun demir-çelik, çimento, otomotiv, finansal hizmetler, enerji, sigorta, lojistik, g da, inflaat ve teknoloji gibi farkl sektörlerde faaliyet gösteren flirketleri, sektörlerinin önde gelen kurulufllar aras nda yer almaktad r. OYAK Grup fiirketleri gerçeklefltirdikleri istihdam, toplam sat fl, ihracat ve üretimleri ile de Türkiye ekonomisine sürekli ve artan oranda katk da bulunmaktad rlar y l sonu verilerine göre OYAK Grup fiirketleri 34 bini aflan kifliye istihdam sa lamaktad r. [1]

4 [2] 45. YIL OYAK Grup fiirketleri F NANS OYAK BANK OYAK PORTFÖY YÖNET M OYAK EUROPEAN FINANCE, rlanda OYAK ANKER BANK AXA-OYAK HOLD NG AXA OYAK S GORTA AXA OYAK HAYAT S GORTA OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER OYAK EMEKL L K HALK F NANSAL K RALAMA SANAY ATAER HOLD NG* ERDEM R-ERE L DEM R ÇEL K SDEM R ERDEM R MADEN ERENCO ÇELBOR ERDEM R ÇEL K SERV S MERKEZ ERDEM R ROMANYA ERDEM R LOJ ST K ERDEM R GAZ ARCELOR AMBALAJ BORÇEL K ADANA Ç MENTO ADANA Ç MENTO SAN. VE T C. LTD., KKTC ADANA Ç MENTO FREE PORT LTD., KKTC OYCEM Ç MSA BOLU Ç MENTO ÜNYE Ç MENTO MARD N Ç MENTO ELAZI -ALTINOVA Ç MENTO** B RÇ M Ç MENTO VE MADENC L K OYSA Ç MENTO*** OYKA KA IT AMBALAJ OYAK BETON OYAK RENAULT SKEN OYAK ENERJ HEKTAfi TUKAfi TAM GIDA H ZMET MA S OMSAN OMSAN BV, Hollanda OMFESA Logistics SA, spanya OMSAN Logistique SARL, Fransa OTTI, Fransa OMSAN Lojistik EOOD, Bulgaristan OMSAN Lojistik OOO, Rusya OMSAN Logistica SRL, Romanya OMSAN Logistik MMC, Azerbaycan AZER-OMSAN Nakliyat MMC, Azerbaycan OYTAfi Innovation Resources B.V., Hollanda OYAK SAVUNMA VE GÜVENL K S STEMLER OYAK TEKNOLOJ OYAK NfiAAT OYAK KONUT OYAK PAZARLAMA H ZMET VE TUR ZM OYAK TELEKOMÜN KASYON H ZMETLER ET PAZARLAMA * 4 Ekim 2005'te Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan düzenlenen ihaleyi kazanan OYAK' n %100 ifltiraki ile 13 Aral k 2005 tarihinde kurulan ATAER Holding, 27 fiubat 2006 tarihinde ERDEM R ve flirketlerini devralm flt r. ** Elaz - Alt nova Çimento hisselerinin tamam Eylül 2006'da sat lm flt r. *** OYSA Çimento da bulunan OYAK Grubu hisselerinin tamam 30 Nisan 2007 tarihinde sat lm flt r.

5 OYAK Faaliyet Sonuçlar NET DÖNEM AKTÜERYAL KÂRI (NEMA) (Milyon YTL) ÜYE VARLIKLARINA SA LANAN ARTIfi (NEMA ORANI) (%) TÜFE (%) NEMA/TÜFE (%) ÖZKAYNAKLAR (ÜYE VARLIKLARI TOPLAMI) (Milyon YTL) 5, ,121.1 YÖNET LEN TOPLAM FONLAR (Milyon YTL) 2, ,097.3 OYAK Grup fiirketleri Birleflik Sonuçlar (1) (Milyon YTL) 2006 (2) 2005 VERG ÖNCES KÂR 2, ,104.0 SATIfiLAR (3) 17, ,613.5 filem HACM (4) 69, ,754.4 ÖZKAYNAKLAR 13, ,540.8 VERG LER 1, AKT FLER 34, ,504.4 HRACAT (Milyon ABD Dolar ) 3, ,753.1 ÇALIfiAN SAYISI 34,836 18,198 1) Ordu Yard mlaflma Kurumu Genel Müdürlü ü (OYAK) hariçtir. 2) 2006 y l rakamlar na ERDEM R Grubu flirketleri ve OYAK Portföy Yönetimi dahildir. 3) Üretim ve pazarlama flirketleri için brüt sat fl has lat toplam d r. 4) OYAK Bank, OYAK Anker Bank, OYAK Yat r m, OYAK Portföy Yönetimi ve Halk Leasing ifllem hacmi toplam d r. OYAK n Kredi De erlendirme Notlar (Rating) MOODY S INVESTORS SERVICE / TEMMUZ 2006 UZUN VADEL YABANCI PARA B R M UZUN VADEL YEREL PARA B R M Ba2 Dura an Görünüm Ba2 Dura an Görünüm STANDARD & POOR S (S&P) / MART 2007 UZUN VADEL DERECELEND RME NOTU BB Dura an Görünüm UZUN VADEL (ÜLKE ÖLÇE ) KISA VADEL (ÜLKE ÖLÇE ) traa tra-1 [3]

6 45. faaliyet y l m zda OYAK, 2006 y l na 196,583 ü aktif görevde, 30,713 ü Emekli Maafl Sistemi nde olmak üzere toplam 227,296 üye ile bafllad. 4 Ekim 2005 tarihinde Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan yap lan ERDEM R sat fl ihalesini kazanan OYAK, ihale süreci sonras ndaki tüm yasal ifllemleri eksiksiz yerine getirerek 27 fiubat 2006 tarihinde ERDEM R Grubu fiirketlerini devralm flt r. OYAK n zmir - Körfezköy de yap lmakta olan 700 konutluk Yamaçevler projesinin üyelere duyurusu 26 Nisan 2006 tarihinde yap lm fl; üyelerin baflvurular 1 May s - 23 Haziran 2006 tarihleri aras nda OYAK n web sitesi üzerinden gerçekleflmifltir. 14 Temmuz - 27 Ekim 2006 tarihleri aras nda ise, konut tercihinde bulunan üyelere OYAK taraf ndan tahsisler yap lm flt r. Konutlar n inflaat na Ekim 2006 ay içerisinde bafllanm flt r. Konutlar n Haziran 2008 de hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülmektedir. OYAK - TOK iflbirli i çerçevesinde ANKARA - Eryaman da infla edilen ATAKENT 6. Etap 3. K s m 1,152 konut, 12 Haziran - 23 A ustos 2006 tarihleri aras nda hak sahibi üyelere teslim edilmifl ve proje öngörüldü ü flekilde tamamlanm flt r. Bir OYAK-GAMA ortakl olan Elaz - Alt nova Çimento nun 110 milyon ABD Dolar bedel ile Çimentafl a sat lmas na iliflkin hisse devri sözleflmesi 31 Temmuz 2006 tarihinde imzalanm fl, fiirketin Çimentafl a devri 22 Eylül 2006 tarihinde gerçekleflmifltir. stanbul, kitelli de inflas öngörülen OYAKKENT in 1,096 konutluk 1. Etab n n OYAK üyelerine duyurusu 20 Ekim 2006 tarihinde yap lm flt r. Konut almak isteyen üyelerin baflvurular, 26 Ekim - 15 Aral k 2006 tarihleri aras nda OYAK web sitesi üzerinden kabul edilmifl; konut tahsisi almak üzere 1,491 i üye 4 ü fiehit üye efli olmak üzere toplam 1,495 kifli baflvurmufltur. Tahsis ifllemleri 2007 y l nda sonuçland r lacakt r. Konutlar n inflaat na Nisan 2007 tarihinde bafllanm flt r. OYAKKENT 1,096 konutluk 1. Etab n n Haziran 2009 da sahiplerine teslim edilmesi öngörülmektedir OYAK 2006 y l n 197,940 aktif görevde, 33,722 si Emekli Maafl Sistemi nde olmak üzere toplam 231,662 üye ile tamamlam flt r. [4]

7 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür den Mesaj

8 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj Ülkemize ve insan m za güveniyoruz. H zla de iflen bir dünyada, de iflimi en iyi flekilde alg lamaya ve ifl süreçlerine aktarmaya odakl OYAK, misyonuna gönülden inanan 230 bini aflk n üyesi, ifltirakleri ve çal flanlar ile Türkiye için çal flmaya devam edecektir. [6] De erli üyelerimiz, OYAK n sayg n ifl ortaklar, sevgili çal flanlar m z, OYAK, 2006 y l nda gösterdi i performans ile misyonuna baflar yla hizmet etmifl ve kurumsal hedeflerini eksiksiz gerçeklefltirmifltir. 46 nc faaliyet dönemimiz... Dünya ekonomisinin güçlü bir büyüme sergiledi i, Türkiye nin ise global sermaye hareketlerinin bir sonucu olarak dalgal bir ekonomik konjonktürden geçti i 2006 da, OYAK, ifltirak portföyünü ve kaynaklar n verimlilik ve kârl l k odakl yaklafl m ile yönetmeyi sürdürmüfl; üyeleri için oldu u kadar Türkiye ekonomisi için de de er yaratmaya devam etmifltir. Gururla ifade etmek isterim ki 2006 sonu itibar yla üyelerimizin varl klar n temsil eden özkaynaklar m z 5 milyar YTL seviyesini aflm fl bulunmaktad r. Varl klar m z, bu y l da enflasyon de erlerinin üzerinde bir oranda büyütme baflar s, tüm ekibimizin ortak gururu ve ayn zamanda stratejik baflar s d r. OYAK 2006 y l nda milyon YTL aktüeryal kâr kaydetmifl ve üyelerine TÜFE enflasyonunun 2.6 kat nema sa lam flt r. Y l n sat rbafllar y l n n en önemli olay, ERDEM R in OYAK bünyesine fiilen kat lmas d r. Kurum tarihimizin en büyük ifltirak yat r m olan ERDEM R i ulusal sermaye olarak sat n alman n hakl gururunu tüm halk m zla paylaflm fl bulunuyoruz. Türkiye nin en büyük sanayi tesislerinden olan ERDEM R, OYAK bünyesinde çok k sa süre içinde tarihinin en parlak neticelerini kaydetmifltir. Hedefimiz, ERDEM R i uluslararas platformda en üst s ralara tafl makt r y l nda yaflad m z geliflmeler faaliyet raporumuzun ilerleyen sayfalar nda detayl olarak anlat ld ndan, bu bölümde, üyelerimiz aç s ndan büyük önem tafl yan konut üretimi faaliyetlerimiz hakk ndaki tespitlerimi paylaflmakla yetinece im. Bilindi i üzere, üyelerini ça dafl birer konut sahibi yapmak OYAK n temel hedeflerinden olmufltur. OYAK, uzun

9 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj y llardan beri üyelerine gerek kredi olanaklar sunarak gerekse en iyi konut projelerini gelifltirerek bu alanda önemli hizmetler sunmufltur. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2006 y l konut üretimi faaliyetlerimiz aç s ndan bir at l m y l d r. stanbul kitelli Projemiz uzun bir bekleme süresinin sonunda hayata geçerken, zmir Yamaçevler Projesi bir di er önemli at l m m z olmufltur. Bizimle yeni tan flanlar için... OYAK la yeni tan flan dostlar m za kim oldu umuzu, hedeflerimizi ve ne ifl yapt m z k saca özetleyerek tespitlerime devam etmek istiyorum. OYAK, özel kanunla kurulmufl, ülkemizin bir anlamda en büyük özel emeklilik fonudur. OYAK' n temel görevi üyelerinin geleceklerini güvence alt na almakt r. OYAK, yasa ile belirlenen çerçevede üyelerine emeklilik, ölüm ve maluliyet yard mlar gerçeklefltirmektedir. Bugüne kadar herhangi bir kamu imkân, kayna veya yard m kullanmayan OYAK, 2006 y l sonunda toplam say s 230 bini aflm fl bulunan üyelerine özel tasarlanm fl ve hayat n farkl evrelerindeki ihtiyaçlar na cevap veren hizmetler de sunmaktad r. OYAK' n ana hedefi emanet ald üye birikimlerine her y l en çok nemay sa lamakt r. Bu hedefine yönelik olarak OYAK bir holding yönetim yaklafl m çerçevesinde, çevreye ve topluma duyarl portföy ve ifltirak yat r mlar yapmakta ve tüm faaliyetlerinde emeklilik flirketlerinin temel baflar ölçütü olan aktüeryal dengeyi uzun vadeli bir bak fl aç s yla ve öncelikle gözetmektedir. OYAK n ekonomik de eri ve en genifl anlamdaki sorumlulu u OYAK, Türkiye de büyük bir ekonomik de eri temsil etmektedir. Sermaye gücümüz, portföyümüzü oluflturan ifltiraklerimiz ve sa lad klar istihdam, grubumuzun ödedi i çeflitli vergiler ve toplumla bulufltu umuz say s z ürün ve hizmet sunumu OYAK n ekonomik de erinin belirgin biçimde ortaya ç kt farkl alanlara iflaret etmektedir. Ben bu y lki mesaj mda bunlar n aras ndan özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum: Sermaye birikimi ve OYAK n bu aç dan önemi. Sermaye birikimi, uzun soluklu bir geliflme sürecinde bulunan ülkemiz ekonomisi aç s ndan büyük anlam ve önem arz etmektedir. Cumhuriyetimiz kuruldu unda hissedilen en büyük eksik sermaye birikimi olmufl, ilk sanayi at l mlar devlet taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Özel sektörün kuruluflu ve bugünlerdeki seviyeye ulafl lmas ise çok uzun süre alm flt r. OYAK gibi büyük ve ulusal kimli e sahip kurum ve flirketler Türkiye nin sermaye birikimini ifade etmektedirler. Bu eksende biz ve bizim gibi kurulufllar, genifl anlamda tüm topluma karfl sorumluluk tafl maktad rlar. Bu sorumluluk, iflimizi yanl fl veya eksik yapma seçene ini ortadan kald rd gibi bizlere kurumsall ktan etkinli e ve verimlili e kadar pek çok farkl konuda örnek olma yükümlülü ünü de getirmektedir. Gururla görüyoruz ki OYAK, yar m asra yaklaflan tarihinde, sermaye birikimi konusunda çok de erli bir baflar sergilemifl bulunmaktad r. Üyelerinin birikimlerini mümkün olan en iyi flekilde de erlendirmeye ve reel olarak büyütmeye odakl stratejileri OYAK, bugün, Türkiye nin en büyük sermaye gruplar n n aras na tafl m flt r. Herhangi bir iflletme gibi bizim de en genifl [7]

10 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj OYAK, Türkiyemize yararl yat r mlar yapt kça üyelerinin kendisine emanet etti i birikimlerini sürekli olarak gelifltirecek, onlara her y l en iyi nemay sa layacak ve en genifl anlamdaki toplumsal sorumluluklar n eksiksiz olarak yerine getirecektir. anlamda sermaye sorumlulu umuzun oldu unu biliyoruz. Bu sorumlulu umuz üyelerimize, çal flanlar m za ve hizmet verdi imiz topluma de er katmam z gerektirmektedir. OYAK, örnek bir kurumsal vatandafl ve etik de erlerin bir savunucusu olarak, kârl l ve etkinli i gözeterek her geçen sene daha çok çal flmaya odakl d r. Sürdürülebilir performans ve aktüeryal dengemizin çimentosu Davran fllar m z, kararlar m z ve ifl amaçlar m z yönlendiren ortak de erlerimiz OYAK n sürdürülebilir performans ve aktüeryal dengesinin çimentosunu oluflturmaktad r. De erlerimiz kurumsall m za, profesyonelli imize, ifl stratejilerimize flekil vermekte, tüm üyelerimizin gönül birlikteli ini perçinlemektedir. De erlerimiz aras nda yer alan fleffafl k, sorumluluk ve hesap verilebilirlik, OYAK n faaliyetleri ve performans hakk ndaki her türlü kurumsal bilgiyi, tüm aç kl yla ve adeta halka aç k bir flirketmiflçesine aç kl yor olmam zda ifadesini bulmaktad r. OYAK, üyeleri aras nda adil bir paylafl m gözetmekte, karfl l kl sevgi ve sayg y tüm faaliyetlerinde özenle korumaktad r. De erlerimiz aras nda yer alan yarat c l k ve mükemmeliyet ise, üye ve çal flanlar m z n mutlulu una hizmet etmekte ve Türkiyemizin daha çok geliflmesine katk da bulunmaktad r. OYAK n en önemli rekabet üstünlü ü: yi yönetim, do ru stratejiler, güçlü profesyonel ekip Ça dafl ve profesyonel bir yönetim anlay fl ile ifltirak ve kaynak portföyünü yönetmekte olan Kurumumuzun en önemli özelli i, güçlü ve ba ms z bir profesyonel ekibe ve do ru tan mlanm fl stratejilere sahip olmas d r. Gurur duydu umuz profesyonel yönetim ekibimiz, her biri kendi alan nda üstün yetkinliklerle donat lm fl çal flanlar m z stratejilerimize uygun sevk ve idarede mükemmel bir performans göstermekte; OYAK n her geçen sene büyümesinde büyük rol oynamaktad rlar. fiimdiki profesyonel ekibimiz gibi nitelikli ve karakterli yöneticilere sahip oldu umuz sürece güçlülü ümüz hep artacakt r. Yönetim Kurulumuz ad na baflta Genel Müdürümüz Sn. Dr. Coflkun ULUSOY ve üst düzey yöneticilerimiz olmak üzere tüm ekibimize en içten teflekkürlerimizi sunmak ve baflar lar n n devam n dilemek isterim. Sayg lar mla, Y ld r m TÜRKER Korgeneral (E) Yönetim Kurulu Baflkan [8]

11 Yönetim Kurulu 45. YIL (E) Korg. Y ld r m TÜRKER Yönetim Kurulu Baflkan Tüma. Mustafa Baha EREN Yönetim Kurulu Üyesi Hv.Plt.Tümg. Fuat ÖZAKDA Yönetim Kurulu Üyesi Tümg. Kamil BAfiO LU Yönetim Kurulu Üyesi (E.) Dr.Hak.Tu g. Y lmaz HIZLI Yönetim Kurulu Üyesi (E) Vali Lütfi Fikret TUNCEL Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Necdet SER N Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Coflkun ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür J.Tümg. Mustafa BIYIK Yönetim Kurulu Üyesi (27 May s 2006 tarihinde görevden ayr lm flt r) (E) Hak.Tu g. A. Taner CANDEM R Yönetim Kurulu Üyesi (27 May s 2006 tarihinde görevden ayr lm flt r) Denetleme Kurulu J.Tümg. Fikret DEM RTAfi Denetleme Kurulu Üyesi Haydar GEZM fi Denetleme Kurulu Üyesi Haluk ALTAY Denetleme Kurulu Üyesi Hv.Plt.Tu g. M. Y lmaz ERDO AN Denetleme Kurulu Üyesi (27 May s 2006 tarihinde görevden ayr lm flt r) [9]

12 Genel Müdür den Mesaj 2006 y l OYAK n 45 y ll k tarihinde çok önemli bir kilometre tafl d r. [10] OYAK, 2006 y l nda da üyelerine reel getiri sa lamaya devam etmifltir... Kuruldu u 1961 y l ndan bu yana ifl ortam n n her türlü dayan kl l k testini üstün bir baflar yla geçerek bugüne ulaflan OYAK 2006 faaliyet y l nda da de er üretmeyi sürdürmüfltür. OYAK, üstün öngörü yetene i ve birikimi ile gelifltirdi i kurumsal stratejilerini gerek üyelerine en ça dafl hizmeti sunmak, gerekse kaynaklar n en do ru ve en verimli flekilde yönetmek ad na kesintisiz ve ödünsüz olarak uygulamaktad r. Türkiye nin iki dönemli ve dalgal bir ekonomik konjonktür yaflad 2006 y l nda OYAK üye birikimlerini büyütmeye ve reel nema sa lamaya devam etmifltir y l nda üye birikimlerine ekledi imiz aktüeryal kâr (nema) milyon YTL olmufltur. Üyelerimizin gözünde temel baflar göstergesi olarak kabul gören nema oran ise 2006 y l için %25.1 olarak gerçekleflmifltir. Bu sonuca göre OYAK üye varl klar 5,089.8 milyon YTL ye ulaflm fl bulunmaktad r. Özetledi im bu finansal sonuçlar iki aç dan önemlidir. Bunlardan ilki, OYAK n üyelerine reel getiri sa lama gücünü bir kez daha ortaya koymas d r. Tek haneli bir enflasyonun hakim oldu u ve yo un rekabetin yafland bir ekonomik ortamda kaydetti imiz nema oran, %9.7 lik TÜFE de erinin 2.6 kat d r. kinci önemli nokta ise, OYAK n sürekli olarak artan getiri üretebilme gücüne iflaret etmesidir. Her geçen sene büyüyen üye varl klar m za ra men kaydetti imiz yüksek nema oran, sürekli artan ekonomik de er üretme yetkinli imizin tart flmas z kan t d r. OYAK aç s ndan 2006 y l n n en önemli olay ERDEM R Grubu nun ailemize fiilen kat lmas olmufltur. Ülkemizin en önemli sanayi kurulufllar ndan ERDEM R'in özellefltirme kapsam ndaki ço unluk hisseleri, OYAK taraf ndan sat n al nm fl; ERDEM R ve ba l flirketleri 27 fiubat 2006 tarihinde OYAK ailesine kat lm flt r y l ERDEM R de yap lanma ve rekor sonuçlar y l olmufltur. OYAK, ERDEM R de yönetimi devrald ktan hemen sonra kapsaml bir yeniden yap lanma, strateji ve verimlilik art rma

13 Genel Müdür den Mesaj çal flmas n hayata geçirmifltir. H zla devreye sokulan çal flmalar n ilk sonuçlar al nm fl, ERDEM R, 2006 y l nda tarihinin en iyi mali ve operasyonel neticelerini kaydetmifltir. ERDEM R 2006 y l nda kâr n 2005 y l net kâr n n 3.5 kat art rmay baflarm flt r. OYAK n tarihi boyunca gerçeklefltirdi i en yüksek tutarl ifltirak yat r m olan ERDEM R deki bu sonuçlar ayn zamanda OYAK için çok önemli ve güçlü bir katma de er üretim mekanizmas na da iflaret etmektedir. Ülke ve dünya ekonomisine ait öngörülerimizin fl nda gerçeklefltirdi imiz ERDEM R yat r m, OYAK n gelecek y llarda izleyece i ifltirak portföyü politikalar anlam nda da önemli ipuçlar n bar nd rmaktad r. Düflük enflasyonun hakim oldu u bir ortamda, orta vadeli hedefimiz üretim dünyas ndaki a rl m z art rmak ve sanayi ifl kolumuzu daha da güçlendirmektir. Daha çok ürettikçe, ülkemize ve dolay s yla OYAK n varl klar na daha fazla de er kataca m za inan yoruz. OYAK aç s ndan 2006 y l n n di er bir önemli geliflmesi fleffafl kta ulaflt m z noktad r. OYAK n son dönemde kredi derecelendirme kurulufllar n n ülkemizdeki odak noktas haline gelmifl olmas gurur duydu umuz bir baflka geliflmedir. OYAK 2005 y l sonunda, Moody s Investors Service ve Standard & Poor s taraf ndan derecelendirmeye tabi tutulmufl ve o tarihlerde her iki kurulufltan da Türkiye ülke derecesine eflit kredi notu alan bankac l k sektörü d fl ndaki ilk ve tek kurulufl olmufltur. Daha sonra Temmuz 2006 da Moody s Investors Service, OYAK a vermifl oldu u uzun vadeli yabanc para cinsinden ve yerel para cinsinden olan de erlendirme notunu, ülke notunun (Ba3) bir derece üstü olan Ba2 olarak teyit etmifl, her iki derecelendirme de dura an görünüm olarak tan mlanm flt r. Bu geliflimi takiben, Standard & Poor's da, gerek Kurum un gerekse Grup fiirketleri'nin iflletme faaliyetlerinde ve finansal durumlar ndaki olumlu geliflmelerin yans mas olarak, OYAK' n uzun vadeli derecelendirme notunu BB'ye yükseltmifltir. Bu sonuç ile OYAK n kredi notu, Türkiye notunun (BB ) üstünde bir seviyeye ç km flt r. Standard & Poor's, ayn de erlendirme kapsam nda kredi notunun görünümünü 'Dura an' olarak korudu unu aç klam flt r. Standard & Poor's de erlendirmesinde, OYAK' n borçlar n ödeyebilme gücünü ülkenin borçlar n ödeyebilme gücünden yüksek olarak de erlendirmifl ve ülke ekonomisinin zor duruma düflme olas l nda bile OYAK' n finansal bir zorlukla karfl laflmayaca yönündeki öngörüsünü teyit etmifltir. Standard & Poor's, Türkiye'de bankalar d fl nda ilk kez yap lan bir uygulama ile OYAK'a yine uzun vadede, ulusal ölçekte verilen en yüksek not olan 'traa' vermifltir. K sa vadede ise ayn not 'tra-1' olarak saptanm flt r. [11]

14 Genel Müdür den Mesaj 2006 y l nda gerçeklefltirdi imiz at l mlar n sonucunda ulaflt m z konum, OYAK n gelecekte izleyece i kurumsal stratejinin yol haritas n çizmektedir. Uluslararas flirketlerce aç klanan kredi notlar m z, OYAK n performans n n, kurumsall n n ve fleffafl n n dünya çap nda onaylanmas olarak görüyoruz. Bir di er ifadeyle OYAK ta ulaflm fl oldu umuz kurumsall k, uluslararas ölçekte ve dünya flirketleri ile k yaslanabilir niteliktedir. OYAK, ulusal kimli ine s k ca sad k kalarak, uluslararas nitelikleri güçlü bir sermaye grubu olarak büyümesini sürdürecektir. Baflar m z kurumsall m z n üstünde infla etmeye devam edece iz. Türkiye nin ilk ve en büyük, bir anlamda özel emeklilik fonu OYAK, güçlü oldu u belirlenmifl ve herkesçe kabul gören kurallara sahip büyük ve kurumsal bir kurulufltur. Sahip oldu u kurumsal nitelikleri, etik de erlere ba l l, serbest rekabete olan inanc ve ulaflm fl bulundu u fleffafl k seviyesi OYAK n at l mlar ndaki en büyük destek noktalar ndan birini oluflturmaktad r. leriye yönelik olarak üyelerimize daha çok getiri sa layacak projeler üzerindeki çal flmalar m za ara vermeden devam ediyoruz. Sürekli ve de iflmeyen amac m z OYAK daha da güçlendirecek yeni alanlara girmek, portföy yap m z kârl l k ve verimlilik fl nda yönetmektir. fl ortam n n de iflimine zaman nda ve do ru cevap verebilme gücümüz, OYAK n toplam say s 230 bini aflm fl bulunan üyelerinin sürekli deste i ile birlefltikçe, ileriye do ru emin ad mlarla yürümeye devam edece iz y l performans m z n ortaya ç kmas nda katk s bulunan üyelerimize, çal flanlar m za, müflterilerimize ve tüm OYAK dostlar na en içten teflekkürlerimi sunar m. Dr. Coflkun ULUSOY Genel Müdür [12]

15 Üst Yönetim 45. YIL Dr. Coflkun ULUSOY Genel Müdür Hülya ATAHAN Genel Müdür Yard mc s Mali ve dari fller Dr. Ayd n MÜDERR SO LU Genel Müdür Yard mc s Yeni fl Gelifltirme Ergün OKUR Genel Müdür Yard mc s Üye Hizmetleri Yük.Müh. Celalettin ÇA LAR Çimento ve Otomotiv Grubu Yönetim Kurullar Baflkan Dr. Caner ÖNER Genel Müdür Yard mc s Yat r mlar ve Bilgi Teknolojileri [13]

16 2006 y l ve OYAK ERDEM R yat r m OYAK n 44 y ll k tarihinde önemli dönüm noktalar ndan biridir. OYAK gerçeklefltirdi i bu dev yat r m ile ülkemiz sanayiinin en büyük kat l mc lar ndan biri haline gelmifl; gelecekteki yat r m ve büyüme süreçlerinde çok önemli ve yeni bir sayfa açm flt r. ERDEM R OYAK, 2006 y l nda Avrupa Birli i nin 8 inci büyük çelik üreticisi ERDEM R Grubu nu devralm flt r. Türk özellefltirme tarihinin en büyük ifllemlerinden biri olarak nitelenen ERDEM R in sat fl süreci 27 fiubat 2006 tarihinde tamamlanm fl ve OYAK n hisselerinin tamam na sahip oldu u ATAER Holding taraf ndan devral nm flt r. Türkiye Kalk nma Bankas na ait %3.17 oran ndaki hisseler de dahil olmak üzere %49.29 oran ndaki ERDEM R hissesi için 2.96 milyar ABD Dolar nakden ve defaten ödenmifltir. Sat fl sürecinin sonunda ERDEM R in kendi portföyünde yer alan %3.08 lik hissenin de ilavesiyle ERDEM R deki ATAER Holding hisse oran %52.8 e ulaflm flt r. ERDEM R yat r m n n OYAK için önem arz etti i hususlar n bafl nda, Grubun temsil etti i maddi büyüklükler gelmektedir. ERDEM R bir holding yap s na sahip olup, zaman içerisinde OYAK a büyük katk lar sa layaca na inan lan bir ekonomik varl kt r. Ba ms z s ralamalara göre, AB nin 8 inci büyük çelik üreticisi olarak de erlendirilen ERDEM R Grubu 11 ifltirakten oluflmaktad r. Grubun ana ortakl olan ERDEM R, halen Türkiye nin tek entegre yass çelik üreticisi durumundad r. Grubun ikinci büyük flirketi olan SDEM R ise 2.2 milyon ton/y l ham çelik iflleme kapasitesine sahiptir. SDEM R de sürdürülmekte olan yat r mlar, dünyada halen tek fabrikada devam eden en büyük demir-çelik yat r mlar ndan biridir ve ayn zamanda yurdumuzun da en büyük sanayi yat r m d r. ERDEM R Grubu nun di er üyeleri ERDEM R Maden (pelet ve demir cevheri üretimi), ERENCO (mühendislik ve dan flmanl k), ÇELBOR (Türkiye deki tek dikiflsiz çelik boru üretim tesisi), ERDEM R Çelik Servis Merkezi (yass çelik ürünleri kesme ve dilme tesisi), ERDEM R Romania (silisli ve silissiz yass çelik haddeleme tesisi), ERDEM R Lojistik (lojistik hizmetleri) ve ERDEM R Gaz d r. Ayr ca ERDEM R in, Arcelor Ambalaj ve Borçelik te de ifltiraki bulunmaktad r. [14]

17 2006 y l ve OYAK OYAK n en yüksek tutarl yat r m ERDEM R, OYAK n tarihi boyunca tek seferde yapm fl oldu u en yüksek tutarl ifltirak yat r m d r. ERDEM R ihalesi sonras dünya demir-çelik sektöründe gerçekleflen flirket birleflmelerinde ulafl lan hisse fiyat seviyeleri, demir-çelik flirketlerinin piyasa de erinin giderek artmakta oldu unu göstermektedir. Bu aç dan ERDEM R yat r m, OYAK n çok önemli ve güçlü bir katma de er üretim kayna n oluflturmaktad r. SDEM R bünyesinde sürdürülen yat r mlar n tamamlanmas ndan sonra, ERDEM R Grubu nun piyasa de erinin ve ayn zamanda kârl l n n h zla artaca öngörülmektedir y l ERDEM R Grubu için yeniden yap lanma ve rekorlar y l olmufltur OYAK, ERDEM R Grubu nda yönetimi devrald ktan hemen sonra kapsaml bir yeniden yap lanma, strateji ve verimlilik art rma çal flmalar n hayata geçirmifltir. Bu çal flmalar sonucunda, ERDEM R, 2006 y l nda tarihinin en parlak s nai, ticari, mali ve operasyonel neticelerine ulaflm fl ve kâr n bir önceki y la göre 3.5 kat art rmay baflarm flt r. Grup içi sinerji ve büyüme OYAK n muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren di er flirketleriyle ERDEM R Grubu aras nda yarat lacak sinerjinin OYAK a önemli katk lar olaca öngörülmektedir. Di er taraftan OYAK, SDEM R in yerleflim avantajlar ile (arazi büyüklü ü, demiryolu, karayolu ve liman) gelecekte çelik sektöründe büyüme ve liman tafl mac l gibi yeni oluflumlar içinde yer alabilecektir. SDEM R de üretilecek slab sayesinde ERDEM R, slab temininde tamamen ithale ba ml olmaktan kurtulacak, büyük girdilerden biri olan kok temininde SDEM R ile, maden temininde ise ERDEM R Maden ile sinerji gelifltirilecektir. OYAK n sahip oldu u kurumsal yönetim tecrübesi ve bilgi birikimi ile ERDEM R in köklü kurum kültürü, sektöründeki teknolojik üstünlü ü ve yetkin insan kayna n n yaratt sinerji, ERDEM R i dünya çelik sektörünün lider oyuncular aras na tafl yacakt r. [15]

18 2006 y l ve OYAK 45. YIL KONUT PROJELER M Z Konut projelerimiz 2006 y l nda önemli bir ivme kazanm flt r. OYAK üyelerine bireysel konut kredisi, kooperatif kredisi ve toplu konut üretimi bafll klar alt nda konut edindirme hizmetleri sunmaktad r. Sa lad konut kredilerine ek olarak üyelerini uygun ödeme koflullar yla ça dafl nitelikte birer konut sahibi yapmay kurumsal hedeflerinin aras nda kabul eden OYAK, 2006 y l nda bu hedefine yönelik olarak önemli ad mlar atm fl ve toplu konut üretimi bafll alt ndaki faaliyetlerine h z kazand rm flt r. ATAKENT projesi 2006 y l nda baflar yla tamamland. nflaat na Kas m 2003 y l nda bafllanan ve OYAK - TOK aras nda yap lan iflbirli i çerçevesinde hayata geçirilen ANKARA - Eryaman daki ATAKENT toplu konut projesi 2006 y l nda öngörüldü ü zamanda ve baflar yla tamamlanm flt r. Projenin son bölümünü oluflturan 6. Etap 3. K s m da yer alan 1,152 konut, 12 Haziran - 23 A ustos 2006 tarihleri aras nda hak sahibi OYAK üyelerine teslim edilmifltir. zmir Yamaçevler projesi bafllad. OYAK n üyelerine yönelik olarak gelifltirdi i ZM R - Körfezköy Yamaçevler Konut Projesi nin inflaat na 2006 y l nda bafllanm flt r. 700 konutun yer alaca projenin, OYAK üyelerine duyurusu 26 Nisan 2006 tarihinde yap lm fl ve konut sat n almak isteyen üyelerin baflvurular 1 May s - 23 Haziran 2006 tarihleri aras nda OYAK web sitesinden kabul edilmifltir. 14 Temmuz - 27 Ekim 2006 tarihleri aras nda konut tercihinde bulunan üyelere OYAK taraf ndan tahsisler yap lm fl bulunmaktad r. Konutlar n inflaat na 2006 y l Ekim ay içerisinde bafllanm fl olup 2008 y l bafllar nda bitirilmesi öngörülmektedir. K TELL OYAKKENT 1. Etab n n inflaat bafll yor y l nda bafllanan bir di er konut üretim projesi stanbul kitelli deki OYAKKENT olmufltur. OYAKKENT 1. Etap 1,096 konutun OYAK üyelerine duyurusu 20 Ekim 2006 tarihinde yap lm fl ve konut sat n almak isteyen üyelerin baflvurular 26 Ekim - 15 Aral k 2006 tarihleri aras nda OYAK web sitesi üzerinden kabul edilmifltir. OYAKKENT Konut Projesi nin 1. Etab ndan konut tahsisi almak üzere, 1,491 i üye, 4 ü fiehit üye efli olmak üzere toplam 1,495 kifli baflvuruda bulunmufltur. Tahsis ifllemleri 2007 y l nda sonuçland r lacakt r. Konutlar n inflaat na Nisan 2007 tarihinde bafllanm flt r. [16]

19 2006 y l ve OYAK OYAK IN KRED NOTU Ad güven, sa laml k ve sürdürülebilirlik ile özdefl olan OYAK kredi derecelendirme kurulufllar nca ülkemizin en itibarl flirketleri aras nda de erlendirilmektedir. OYAK ad ulusal piyasada oldu u kadar uluslararas piyasada da güven ve sa laml k ile özdefltir. Son y llarda dünyan n en büyük kredi derecelendirme kurulufllar n n Türkiye deki odak noktas haline gelen OYAK, ülkemizin en itibarl flirketleri aras nda de erlendirilmektedir. lk rating sonuçlar Moody s Investors Service ve Standard & Poor s taraf ndan 2005 y l sonunda aç klanm fl bulunan OYAK, o tarihlerde her iki kurulufltan da Türkiye ülke derecesine eflit kredi notu alan bankac l k sektörü d fl ndaki ilk ve tek kurulufl olmufltur. Ülke notunun üstünde kredi notu Temmuz 2006 da Moody s Investors Service, OYAK a vermifl oldu u uzun vadeli yabanc para cinsinden ve yerel para cinsinden olan de erlendirme notunu, ülke notunun (Ba3) bir derece üstü olan Ba2 olarak teyit etmifl, her iki derecelendirme de dura an görünüm olarak tan mlanm flt r y l n n ilk çeyre inde, Standard & Poor's, gerek OYAK n gerekse Grup fiirketleri'nin iflletme faaliyetlerinde ve finansal durumlar ndaki olumlu geliflmelerin yans mas olarak, OYAK' n uzun vadeli derecelendirme notunu BB'ye yükseltmifl bulunmaktad r. Bu sonuç ile OYAK n kredi notu, uzun vadeli (yabanc para cinsinden) Türkiye notunun (BB _ ) üstünde bir seviyeye ç km fl bulunmaktad r. Standard & Poor's, ayn de erlendirme kapsam nda kredi notunun görünümünü 'Dura an' olarak korudu unu aç klam flt r. Ulusal ölçekte verilen en yüksek kredi notu: traa Standard & Poor's, Türkiye'de bankalar d fl nda ilk kez yap lan bir uygulama ile OYAK'a yine uzun vadede, ulusal ölçekte verilen en yüksek not olan 'traa' vermifltir. K sa vadede ise ayn not 'tra-1' olarak saptanm flt r. Üstün borç ödeme gücü Standard & Poor's de erlendirmesinde, OYAK' n borçlar n ödeyebilme gücünü ülkenin borçlar n ödeyebilme gücünden yüksek olarak de erlendirmifl ve ülke ekonomisinin zor [17]

20 2006 y l ve OYAK 45. YIL duruma düflme olas l nda bile OYAK' n finansal bir zorlukla karfl laflmayaca yönündeki öngörüsünü teyit etmifltir. Standard & Poor's taraf ndan yap lan aç klamada, derecelendirmenin OYAK' n enerjiden çimento üretimine, otomotivden finansal hizmetlere uzanan farkl sektörlerdeki flirketlere sahip olmas n, bu flirketler aras nda yarat labilecek güçlü sinerjileri, OYAK' n y llard r sürdürdü ü baflar l kârl l k performans n ve sahip oldu u sa lam likiditesini" yans tt teyit edilmifltir. 'Dura an' görünüm ise, OYAK Grup fiirketleri'nin önümüzdeki dönemlerde de baflar l performanslar n devam ettirecekleri, OYAK' n da faaliyetlerinde sa lam finansal gücünü koruyaca yönündeki S&P'nin beklentilerini yans tmaktad r. [18]

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu 44. YIL 2005 Faaliyet Raporu Misyon, Vizyon, Ortak De erler >> OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu OYAK OYAK, Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar n n yard mlaflma ve emeklilik fonudur. Faaliyetlerine 1961 y l nda bafllayan OYAK, 205 say l yasan n kapsam nda faaliyet gösteren, özel

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Üyelerimiz için, üyelerimizle birlikte... Bugün de, yar n da...

Üyelerimiz için, üyelerimizle birlikte... Bugün de, yar n da... bir ev, bir araba çindekiler 01 Kurumsal Profil 02 Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler 03 K saca OYAK ve OYAK Grubu 04 Finansal Göstergeler 06 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu ve Denetleme

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu mali ÇÖZÜM 209 KRED KARTI VASITASIYLA YAPILAN TAKS TL SATIfiLARDA KATMA DE ER VERG S MATRAHININ TESP T VE UYGULAMASI Serkan GÜNGÖR zmir Vergi Dairesi Baflkanl Vergi Denetmen Yard mc s I-Girifl: Ü lkemizde

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu 2000. 40 Y ll k Dayan flma

Faaliyet Raporu 2000. 40 Y ll k Dayan flma Faaliyet Raporu 2000 Faaliyet Raporu 2000 40 Y ll k Dayan flma Bir Baflar Modeli: OYAK Ordu Yard mlaflma Kurumu (OYAK), Silahl Kuvvetler mensuplar na mahsus bir ek sosyal güvenlik kurumu oluflturmak maksad

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı