Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu"

Transkript

1 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

2 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Kısaltmalar AB ABB AB UDYK EİA IPA IPARD İÖİ KA PDY OGT PRAG RYÇP STK STK (NGO) TDE VABpro YYM Avrupa Birliği Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Eğitim İhtiyaç Analizi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı İl Özel İdaresi Kalkınma Ajansı Proje Döngüsü Yönetimi Odak Grubu Tartışmaları Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Sivil Toplum Kuruluşları Hükümet Dışı Kuruluşlar - bu raporda Sivil Toplum Kuruluşlarının Dernek ve Vakıfları da içine alan bir alt kümesi olarak kullanılacaktır Teknik Destek Ekibi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar 2

3 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Ġçindekiler Kısaltmalar... 2 Yönetici Özeti Giriş Arka Plan Veri Toplama Bulgular Ankete Cevap Verenlerin Profiline İlişkin Bilgiler İllerdeki Fırsatlar ve Zorluklar Eşleştirme Faaliyetleri İçin Potansiyel Konular ve Ortaklar Katılımcıların Bilgi Seviyelerine İlişkin Kendi Değerlendirmeleri ve Bilginin Önemine İlişkin Algı Alınan Eğitimler ve Eğitim Yöntemi Tercihleri Hedef Gruplara Göre Analiz İllere Göre Analiz Sonuçlar ve Tavsiyeler Genel Sonuçlar AB İle İlgili Konularda Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Genel Tavsiyeler Kapasite Artırma Tedbirlerine İlişkin Öncelikler Eğitim Yöntemine İlişkin Tavsiyeler Ekler Eğitim İhtiyaç Analizi (Eia) Metodolojisi Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi Eğitim İhtiyaç Analizi (Eia) Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar (Yym)/Odak Grubu Tartışmaları Rehberleri

4 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 4. Her İlin Öncelikli Eğitim Konuları Adıyaman EİA Raporu Aksaray EİA Raporu Amasya EİA Raporu Antalya EİA Raporu Bartın EİA Raporu Denizli EİA Raporu Düzce EİA Raporu Elazığ EİA Raporu Erzincan EİA Raporu Hatay EİA Raporu Isparta EİA Raporu İstanbul EİA Raporu Kahramanmaraş EİA Raporu Karaman EİA Raporu Manisa EİA Raporu Mardin EİA Raporu Muğla EİA Raporu Tekirdağ EİA Raporu Trabzon EİA Raporu Yalova EİA Raporu

5 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi VALĠLĠKLERDE AB ĠġLERĠ ĠÇĠN KAPASĠTE OLUġTURULMASI PROJESĠ (VABpro) Eğitim Ġhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Eğitim Ġhtiyaç Analizi Raporu Valiliklerde AB Ġşleri Ġçin Kapasite Oluşturulması Projesi nin bir çıktısıdır. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2012 yılı Aralık ayı içerisinde uygulama süreci başlatılan bu proje, İçişleri Bakanlığı ve 20 pilot il ile yakın işbirliği içerisinde uygulanmaktadır. Vilayetler Hizmet Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği proje kapsamındaki stratejik ortaklardır. Bu çalışmanın amacı; pilot il valiliklerinin ve Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarında temsil edilen yerel paydaşların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesive dolayısıyla yerel düzeyde gerçekleştirilecek olan eğitimlerin ve AB ile ilgili diğer kapasite geliştirme faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olmasının sağlanmasıdır. Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasının bir diğer hedefi ise yereldeki kurumların AB ile ilgili konulardaki kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanacak Strateji Belgesi netemel teşkil edecek bir doküman hazırlamaktır. Ayrıca bu ihtiyaç analizi çalışmasında katılımcı bir yol izlenerek, valiliklerin yerelde AB ile ilgili ihtiyaçları hakkında kendi değerlendirmelerini de yapabilmeleri için tecrübe edinmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasın veri toplama süreci, beş kısa dönemli uzmandan oluşan bir ekip tarafından 2013 yılı Mart ve Mayıs ayları içerisinde tamamlanmıştır. Bilgilerin birçoğu yarı-yapılandırılmış mülakatlar ve odak grup toplantıları gibi katılımcı araçlar kullanılarak elde edilmiştir. Buna ek olarak internet tabanlı anketlerden, mevcut ilgili dokümanlardan ve kamu kurumlarının stratejik planlarından da faydalanılmıştır. 20 pilot ilden binin üzerinde kamu ve özel sektör temsilcisi söz konusu çalışmaya katkı sağlamıştır. Yüz altı kişiyle 5

6 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi mülakat yapılmış, odak grup toplantılarına 450 kişi iştirak etmiş ve internet tabanlı anketi ise 458 kişi doldurmuştur. Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması sadece valilik AB birimlerinin değil ildeki tüm yerel paydaģların mevcut kapasiteleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda, EİA bulguları değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, proje öncelikli olarak valilik AB birimlerine yönelik olmakla birlikte yereldeki tüm paydaşların kapasitesinin artırılması hedeflendiğinden ilerleyen dönemlerde kapasite geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi aşamasında valilik AB birimlerine ilaveten yüm yerel paydaģların eğitim ve bilgi ihtiyacına yönelik olacak faaliyetlere ağırlık verilmesinin önemli olduğu hususudur. Yerel kurum/kuruluşlardaki yöneticiler iyi eğitimli, görece genç ve ağırlıklı olarak erkeklerden oluşmaktadır. Yerel yöneticilerin AB fonlarının daha etkin kullanımı hususunda üzerinde durulması gereken konuların bilincinde oldukları ve çok az bilgi sahibi olduklarını ifade ettikleri AB politika alanlarına da yüksek seviyede önem atfettikleri görülmektedir. Anket sonuçları ışığında; AB ile ilgili çalışmaları yürütebilmek için yeterli düzeyde Ġngilizce bilgisinin mevcut olduğu ve internet tabanlı iletişim tekniklerinin Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından daha etkin olarak kullanabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Temel Bulgular Tüm pilot valilikler yerel düzeyde AB işlerinin yürütülmesi hususunda temel kapasiteye sahip olmasına rağmen - bazı valilikler bu konuda diğerlerine kıyasla daha ileri durumdadır - valiliklerde ve yerel paydaş olarak değerlendirilebilecek ilgili kuruluşlarda çalışan personelin üçte ikisinden fazlası proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerin mevcut kapasiteyi kesinlikle artıracağını düşünmektedir. Fakat eğitimlerin tam anlamıyla etkili olmasının önünde engel oluşturabilecek bazı kurumsal zayıflıklar da bulunmaktadır. Bunlar; 6

7 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi İllerde bu alanda çalışan kamu görevlileri (sadece valilik AB birimleri değil) mesailerinin çok az bir bölümünü AB ile ilgili işlere ayırmaktadır. (Katılımcıların yarısından fazlası mesailerinin yüzde 10 undan daha azını AB işlerine ayırmaktadır.) Valilik AB birimlerinde geçici görevlendirme ile çalışan personele istihdam edilebilmektedir ve personelin sürekliliği sağlanamamaktadır. AB vizyonunu stratejik planlama sürecine dahil etmeye yönelik resmi bir yaklaşım bulunmamaktadır. Yerelde üst düzey yöneticiler çoğunlukla AB ile ilgili konularda yeterli bilgiyi haiz değildir. Yerel paydaşları ile etkili işbirliği olan bazı iller olmakla birlikte kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasında AB ile ilgili konulardaki işbirliği büyük ölçüde zayıf olarak değerlendirilmektedir. Bu durum da AB ile ilgili konularda potansiyeli en yüksek olan üniversiteler ve odalar gibi kuruluşların yaratabileceği çarpan etkisini ve kapasite gelişimi konusunda en çok eksiği bulunan STK ların gelişimine olabilecek katkıyı da engellemektedir. Mevcut kapasitenin, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları gibi konularda hazırlanan ve uygulanan projelerde en yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Valiliklerde AB politikaları ve uygulamaları hakkındaki bilgi eksikliği yerelde AB işlerinin yürütülmesindeki en zayıf noktayı oluşturmaktadır. Eğitim ihtiyaç analizi çalışmasına iştirak eden katılımcılar, özellikle üstlendikleri görevler ve yürüttükleri işler açısından önemli gördükleri alanlarda çok az bilgiye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ortak tarım politikası, enerji ve çevre politikası, rekabet politikası ve sosyal politika konu başlıkları kapasite geliştirme faaliyetleri bakımından valilikler tarafından öncelikli alanlar olarak değerlendirilmektedir. 7

8 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sonuçlar ve Tavsiyeler Yereldeki üst düzey yöneticilere yönelik olarak Avrupa Birliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle yılda en az bir ulusal konferans düzenlenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Böylece yöneticilerin Avrupa Birliği Bakanlığı nın öncelikleri konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmış olacaktır.. Valiliklere, AB işleri ile ilgili hususların yerel kamu otoritelerinin çalışma ve stratejik planlarına nasıl dâhil edilebileceği konusunda resmi olarak destek olunması yararlı olacaktır. Yerel düzeydeki paydaşlar arasında AB ile ilgili hususlarda işbirliğinin desteklenmesine yönelik olarak daha pratik mekanizmaların kurulması önemldir (Örneğin, eğitimler için Mükemmeliyet Merkezleri, AB UDYK lar altında oluşturulacak ve doğrudan uygulamaya yönelik çalışacak Proje Yönetim Grupları gibi.) Gerçekleştirilecek eğitimlerin, yetişkin eğitimi prensiplerine uygun ve çoğunlukla uygulamaya yönelik olmasının, bir başka deyişle konferans ve seminer gibi geleneksel eğitim uygulamalarından ziyade uygulamalı çalıştaylar, çalışma veya değişim ziyaretleri, işbaşı eğitim, çevrimiçi (on-line) destek ve internet tabanlı eğitim gibi metotlara ağırlık verilmesinin daha faydalı olacağı görülmektedir. Avrupa Birliği Bakanlığının bu konuda yerel kurumlar için yönlendirici olmadı ve daha fazla destek vermesi yararlı olacaktır. Her valiliğin kendine özgü bir kapasite geliştirme ihtiyacı olsa da, Avrupa Birliği Bakanlığının desteği ile kısa vadede düzenlenecek eğitimler vasıtası ile ele alınması gereken ortak ihtiyaçlar da bulunmaktadır. Bunlar; 8

9 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Üst düzey yöneticilere yönelik olarak düzenlenecek bölgesel-yarım günlük seminerler vasıtası ile Türkiye nin AB iletişim Stratejisinin uygulamasına katkıda bulunulması ve farkındalığın artırılması, Üst düzey yöneticilere proje döngüsü yönetimi sürecinin her aşamasında uygulamalara yönelik olarak kalite yönetimi eğitimi verilmesi, Üst düzey yöneticilere yönelik olarak düzenlenecek bölgesel-yarım günlük seminerler vasıtası ile katılım öncesi fonların rolü hakkında ve projelerin geliştirilmesi sürecinde sektörel yaklaşımın nasıl uygulanabileceği hususunda bilgi aktarılması Eğitim metotlarının geliştirilmesi hususunda yerel kapasitenin artırılması ve VABpro projesinin planlanan faaliyetleri vasıtasıyla yetişkin eğitimi prensiplerine uygun eğitim programlarının tasarlanabilmesi ve uygulanabilmesi yönünde de destek olunması Proje Döngüsü Yönetimi konusundaki mevcut kapasitenin pratik eğitim uygulamaları ile desteklenmesi, proje tasarlama ve uygulama aşamalarında kalite kontrol yaklaşımının benimsenmesi konusuna ağırlık verilmesi ve AB ihale ve sözleşme usulleri hakkında bilgi birikiminin artırılması AB politika alanları ve bu politikaların yerel düzeydeki uygulamaları hakkındaki bilgi eksikliği AB işlerinin yerel düzeyde yönetimi alanında en zayıf noktayı oluşturmaktadır. Fakat her bir ilin, kapasite geliştirme faaliyetleri vasıtası ile AB politika alanlarındaki eksikliklerini giderebileceği kendine özgü alanlar bulunmaktadır. Bu politika alanları, toplanan veriler ışığında tarım ve kırsal kalkınma, kültür, girişimcilik, (yenilenebilir) enerji, çevre, su ürünleri, gıda güvenliği, bilim ve araştırma, sosyal politikalar ve ulaşım olarak ortaya çıkmıştır. 9

10 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları gibi Birlik Programları, AB fonlarına erişim ve etkin kullanımında yerel seviyede daha çok bilinmekle birlikte IPA fonları ve diğer Birlik Programları alanlarında aynı durum geçerli değildir. Bu bilgi asimetrisinin yerel yöneticilere yönelik olarak geliştirilecek kullanıcı dostu bilgiler, farkındalık artırıcı faaliyetler ve eğitim programları ile azami seviyeye indirilebileceği değerlendirilmektedir. Yerel paydaşlar eşleştirme benzeri faaliyetlerin, özgün kapasite zayıflıklarını gidermek ve AB üyesi ülkelerdeki kurumlarla ilişkiler kurmak için faydalı olacağını düşünmektedir. Bu eğitim ihtiyaç analizi çalışmasının içinde bu yöntemin nasıl ve hangi alanlarda kullanılabileceğine dair öneriler de bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo pilot illerdeki hedef grupların önceliklerinin bir özetini sunmaktadır (Adıyaman-AD; Aksaray-AK; Amasya-AM; Antalya-AN; Bartın-BA; Denizli-DE; Düzce-DU; Elâzığ-EL; Erzincan-ER; Hatay-HA; Isparta-ISP; İstanbul-IST; Kahramanmaraş-KAH; Karaman-KA; Manisa-MAN; Mardin-MAR; Muğla-MU; Tekirdağ-TK; Trabzon-TB; Yalova- YA): AB Politika Alanları AD AK AN AM DE DU EL HA ISP KAH KA MAN TK YA AB Sosyal Politikası AD AN DE DU ISP KAH MAN MAR MU TK AB Rekabet Politikası AD AK AN DU TB YA IPA Fonları AD Proje Yönetiminde Kalite Standardları AD HA Ortaklık ve ĠĢbirliği AD AN EL HA ISP KAH KA TK TB YA AB Konularında Stratejik Planlama AD BA IST MAN YA PRAG AD AM BA DU EL IST KA MAN MAR MU TB YA AB Turizm Standardları AD AM BA AB Çevre Politkası AK AN BA DU ER KA MAN MU TK YA Gençlik Programı ve Kültür AK Proje Teklifi Hazırlama AK BA AB Fonlarına ĠliĢkin Raporlar AK DU YA IPA Fonları AN EL HA ISP KAH KA TK AB PDY AN DU EL HA ISP KAH KA MU TB AB Gübreleme Standardları AB Hayvancılık Standartdarı AB ile Ticaret Fırsatları AN AN AN AB Ortak Tarım Politikası AM BA DE EL ER HA ISP KAH KA MAN MAR MU TB 10

11 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Kopenhag Kriterleri AM Bitki Doku Kültürüne ĠliĢkin AB Standardları AM IPARD BaĢvuruları BA HA KAH Eko Turizm/Turizm ile ilgili AB Standartları ER AB Enerji Standardları DE TB AB Bölgesel Kalkınma Fonları DE 7. Çerçeve DE DU ISP IST KAH MAR YA Proje Döngüsü Boyunca Kalite Güvencesi AM IST KAH KA MAN MAR TB YA Yerel Proje Yönetim Merkezi DE ĠĢ Sağlığı alanında AB Uygulamaları AM DE IPA Kırsal Kalkınma DU MAR AB Adalet ve ĠçiĢleri Politikaları ER IST AB Topluluk Programları ER AB'deki Ortaklar ile ĠĢbirliği AB Gıda Ġmalat Endüstrisi Standardları ER AB MarkalaĢma Standardları ER MU IPA Bölgesel Kalkınma DE ER Fizibilite çalıģmaları yapılması ve yönetimi ER STK'lar için AB fırsatları TB AB Balıkçılık Standardları IST YA AB Yenilenebilir Enerji Standardları KA MAR AB UlaĢtırma Standardları TB AB Rekabet Politikası DU EL HA TK AB Topluluk Programlarına Katılım ER AB Soğuk Depo ĠĢletim Standardları ISP Projelerin Ġzleme ve Değerlendirmesi IST MAN Orman Köylerinde Refahının Artırılması KA MAN Seracılık MU Yerel Örnekler ve BaĢarı Öyküleri TK 1. GiriĢ 1.1 Arka Plan Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje, (bundan böyle VABpro olarak anılacaktır) Aralık 2012 de: i) il düzeyinde tüm paydaşların AB konularına ilişkin bilgi düzeylerini artırmak ve ii) Kurumsal düzeyde AB fonlarının yönetimi ve katılım sürecine katkı sağlama kapasitesini güçlendirmek genel hedefleri doğrultusunda uygulanmaya başlamıştır. Projenin özel amaçları: Türkiye de seçilen 20 pilot ilde İl AB Daimi Temas Noktaları, valilik AB birimleri ile Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurullarının (AB UDYK) kapasitesini artırmak ve bu kapasite oluşturma çabalarının ülke çapında 11

12 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi nasıl yaygınlaştırılacağına ilişkin bir strateji geliştirmek olarak belirlenmitir. Proje üç bileģene ayrılmaktadır ve her bir bileşen altındaki faaliyetler birbirleriyle ilintili olduğu için proje uygulama aşamasında planlı ve bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu üç bileşen aşağıda verilmektedir: 1. Bileşen: Valiliklerde Kapasite Oluşturma; 2. Bileşen: İletişim ve Farkındalık Artırma; 3. Bileşen: Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri Seçilen 20 pilot valilik ve yerel ortakları ile ilgili olarak Eğitim Ġhtiyaç Analizinin (EĠA) gerçekleştirilmesi projenin birinci bileşeni kapsamında olup tüm projenin de önemli bir dayanağını oluşturmaktadır. EİA nın amacı AB UDYK larda temsil edilen valiliklerin ve yerel paydaşların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hedef kitlenin yerel seviyede AB işleri alanında eğitim ve diğer kapasite oluşturma çalışmalarını daha etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlamaktır. EİA çalışmalarının çok sayıda bilgi ve analiz ortaya koyduğu göz önünde bulundurularak EİA nın proje kapsamında daha sonra hazırlanacak olan Yerelde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi İçin Kapasitenin Güçlendirilmesi konulu Strateji Belgesi için temel teşkil etmesi beklenmektedir. Söz konusu strateji belgesi, VABpro nun uygulama döneminin ikinci yarısında elde edilecek çıktılar arasındadır Analizin özel amaçları aşağıda sunulmaktadır: Eğitim Ġhtiyaç Analizi nin Özel Amaçları 1. AB işlerinin yönetilmesi ve AB politikalarıyla ilgili danışmanlık ve AB mali yardımının programlanması ile ilgili hizmetlerin sunumunda valiliklerin yaşadığı temel sıkıntıların tespit edilmesi; 2. Kilit paydaşların performans alanındaki zayıf yönlerini belirlemek (özellikle de valiliklerdeki AB birimleri, il müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, kalkınma ajansları, üniversiteler ve seçilen sivil toplum kuruluşları); 3. Önceden verilen AB konulu eğitimlerin yarattığı etkiye ilişkin görüşleri ve eğitim metodolojilerine ilişkin algıyı anlamak; 12

13 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 4. Üst yönetimin il ve ilçe düzeyinde AB işlerinin yönetimini iyileştirme anlamında ne gibi beklentilere sahip olduğunu belirlemek; 5. Proje kapsamında planlanacak olan kapasite geliştirme faaliyetlerinin içerik ve yöntemlerine ilişkin tavsiyeleri analiz etmek; 6. EİA sürecinin valilik AB birimi personelinin kapasitesinin artırılması sürecinin bir parçası olmasını sağlamak. Eğitim Ġhtiyaç Analizinin Uygulanması Avrupa Birliği Bakanlığı bu proje kapsamında görevlendirilmiş olanteknik destek ekibi ile birlikte bir EİA yöntemi belirlemiş ve bu yöntemi valiliklerle de paylaşmıştır. Analizin hem nicel hem de nitel verilere dayandırılması için bu yöntem kapsamında bir dizi veri toplama aracı kullanılarak 20 ilde tüm hedef gruplarını kapsayan bir örneklem grubu oluşturulmuştur. EİA yöntemi bu raporun eklerinde de yer almaktadır. Bu bölümde de EİA nın nasıl hazırlandığı, katkı sağlayanların nasıl belirlendiği, incelenen ikincil veriler ve çeşitli araçlarla toplanan birincil veriler ile ilgili bir özet sunulmaktadır VABpro Teknik Destek Ekibi EİA nın gerçekleştirilmesinde Avrupa Birliği Bakanlığına destek vermek üzere kısa dönemli uzman ekibi kurmuştur. EİA ekibi üyeleri Simon Forrester (lider), Ayşe Saltan, Hakkı Çamur ve Selvet Mergen (kıdemli EİA uzmanları) ve Feyza Sümer Tanyeri(EİA uzmanı) nden oluşmaktadır. Uzman ekibi, EİA dan sorumlu Bakanlık personeli ve valiliklerde AB biriminde görevli personel ile birlikte çalışmıştır. Bu çalışma katılımcı yöntemlerle gerçekleştirilen, yerelde paydaşlar ile merkezden Bakanlık personelinin büyük destek ve katkı sağladığı, çok miktarda verinin toplanmasını içeren geniş çaplı bir çalışmadır. EĠA çalıģması süreci, Şubat 2013 te hazırlık aşaması ile başlamıştır. Veriler çoğunlukla Mart ile Nisan aylarında ve Mayıs ayının başlarında toplanmıştır. Nihai analiz ve raporlama ise Mayıs ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmiştir EİA tasarım aşamasında, VABpro ile ilgili olarak yerel düzeyde var olan paydaşların listesi gözden geçirilmiştir. Buna göre de her bir il için EĠA kapsamında katkı sağlayacak kiģiler listesi hazırlanmıştır. Bu çerçevede: 13

14 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valilik üst yönetimi (genel olarak vali yardımcıları), kaymakamlar, İl Özel İdaresi (genel sekreteri ya da genel sekereter yardımcıları), belediyeler (genel olarak belediye başkan yardımcıları, genel sekreterler ya da genel sekreter yardımcıları), il müdürlükleri ve kalkınma ajansları ( genel olarak genel sekreter ya da koordinatörler) Valilik personeli, özellikle de AB biriminde görev yapanlar; AB işleri alanında çalışan il özel idaresi personeli; Bakanlıkların il müdürlükleri; Sivil toplum kuruluşları (üniversiteler dahil) ve AB UDYK temsilcileri; Yerel yönetim temsilcileri ve AB işlerinde çalışan personel; AB işleri ve AB fonları ile ilgili yerel düzeyde eğitim verenler örneklem grubuna dahil edilmiştir Hazırlık aşaması, EİA sürecinde katkı sağlayacak kişilerin belirlenmesine ek olarak var olan ikincil verilerin gözden geçirilmesini de içermiştir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen il dokümanlarının özeti hazırlanmıştır: Büyükşehir belediyesi veya belediye stratejik plan özeti Kalkınma ajanslarının bölge planları İlde uygulanan AB finansmanlı/ ilişkili projelerin listesi EİA uzmanları, Avurpa Birliği Bakanlığı tarafından 2012 yılında valiliklerde AB işleri konusundaki eğitim ihtiyaç analizi ile İçişler Bakanlığının Yerel Yönetim Reformu Projesi ( LAR II) kapsamında 2010 yılında yapılan çalışmaları gözden geçirmiştir Bu hazırlık faaliyetleri sayesinde, EİA uzmanları veri toplama planını tasarlayıp uygun veri toplama araçlarını seçmişlerdir. Seçilen yöntem aşağıda özetlenmektedir: i. Her bir ilde valilik, il özel idareleri ve il müdürlüklerinden 30 yönetici ve personel, yerel yönetimlerden 10 kadar yönetici ve personel, AB UDYK da temsil edilen sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerden 20 kadar yönetici ve 14

15 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi personele yönelik bilgisayar destekli anket uygulama tekniği ( Survey Monkey) 1 ile uygulanan yazılı anket; ii. Her bir ilde valilik, il özel idaresi, belediye, kalkınma ajansı, ilgili il müdürlükleri ve önde gelen STK ların üst yöneticilerinin yer aldığı yarı yapılandırılmış mülakatlar; iii kişilik gruplarla gerçekleştirilen odak grup tartışması oturumları. Gruplar genelde ikiye ayrılmıştır: ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir grup personel (Valilik AB birimleri, (Bakanlıkların il müdürlükleri ve kalkınma ajansları) ile belediyeler, STK temsilcileri ve üniversitelerden oluşan bir grup EİA uzmanları, her bir araç için yazılı sorular ile birlikte araçların nasıl kullanıldığı ve raporlamanın nasıl yapıldığına iliģkin rehber niteliğinde bilgi notları da hazırlamışlardır. Bu rehber dokümanlar Avrupa Birliği Bakanlığı ve valiliklerdeki AB birimlerine gelecekte benzer analizleri geliştirmek ve uygulamak üzere kapasite oluşturma konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bazı illerdeki valilik AB birimleri de EİA ya destek olmak üzere ilave veriler toplamıştır; bu verilerin sonuçlarına aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. (Araçlar ve rehber dokümanlar, çalışmanın metodolojisi ile birlikte bu raporun ekinde yer almaktadır) Bütün veriler toplanmaya başlamadan önce, EİA uzmanları tarafından araçlar, EĠA çalıģması için de pilot iller seçilerek test edilmiģtir. 20 pilot ilin 3 tanesine bu kapsamda saha ziyareti düzenlenmiş (5-6 Mart Antalya (Ayşe Saltan); Mart Hatay (Hakkı Çamur); 4-5 Nisan Trabzon (Selvet Mergen)). Çevrimiçi (on-line anket, Antalya ilindeki ilgili kişiler ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından test edilmiştir. Bu test süreci ışığında araçlar güncellenmiş ve son düzeltmeler yapılmış ve böylelikle bütün verilerin toplanmasına başlanmıştır. 1 Seçilen katkı sağlayıcılara e-posta ile link ve şifre gönderilerek anketi internet üzerinden doldurmaları istenir. Anket Survey Monkey adlı bir program aracılığıyla uygulanmış EİA uzman yardımcısı ise illerdeki AB birimleri ile bağlantıya geçerek e-postaların doğru kişilere gönderilmesini sağlamış, doldurulan anketlerin internete yüklenmesini izlemiştir. 15

16 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 1.2 Veri Toplama Bu raporda kullanılan veriler üç ana kaynaktan alınmıştır: EİA nın tasarımında bazı ikincil verilerden faydalanılmış ve bu veriler bazı (aşağıda anlatıldığı üzere)odak Grup toplantılarında tartışılmıştır. Bu veriler çeşitli kaynaklardan alınmıştır (yukarıda başlıklı bölümde verilmektedir). Raporda, bu ikincil verilere doğrudan yer verilmemiş olup özetleri ekler bölümünde yer almaktadır ve valiliklerde kapasite oluşturma faaliyetlerinin planlanmasına yönelik tartışmalar için faydalı birer kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir Çevrimiçi (on-line) uygulanan anketlere verilen cevaplar diğer bir kaynağı teşkil etmektedir. Bu cevaplar 5 Nisan - 13 Mayıs 2013 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu süre içerisinde toplam 458 cevap alınmıştır. Tüm pilot iller anketi cevaplamıştır. Anketin cevaplanma oranı illere göre farklılık göstermiştir. Ortalama cevaplama oranı il başına 23 anket olmuştur; bu oran anketin ulaştırıldığı kişilerin üçte birinden fazlasına karşılık gelmektedir. Ancak, bazı illerde daha fazla (örneğin, Antalya, Karaman, İstanbul ve Manisa), bazı illerde ise daha az sayıda anket doldurulmuştur (örneğin, Amasya, Hatay, Isparta ve Yalova) Valiliklerde görev yapan kamu görevlilerinin anketi cevaplama oranı sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin cevaplama oranı ile karşılaştırıldığında daha yüksek olmuştur. Örneğin, cevaplanan anketlerin %12 si belediyeler, %9 u STK lar, %8 i odalar, %12 si üniversiteler ve %61 i kamu görevlileri tarafından doldurulmuştur. Anketi cevaplayacak kişiler (yani e-posta ile link gönderilip anketi doldurması rica edilen toplamda yaklaşık 1200 kişi) valilikler tarafından belirlenmiş ve Avrupa Birliği Bakanlığına iletilmiştir. Avrupa Birliği Bakanlığı, valilik bünyesindeki her bir birimden personel iletişim bilgilerini paylaşmasını talep etmiş ve alınan cevaplara göre örneklem listesi belirlenmiştir. Bazı illerde belirli il müdürlükleri ankete cevap vermemiş ve bu nedenle yalnızca ilgilenen sektörler (cevap veren) ankete dahil edilmiştir. Bu gerekçe ile verilerin toplanması aşamasında sektör temsili konusunda standart bir uygulama gerçekleştirilememiştir. 16

17 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Çevrimiçi (on-line) anketlere verilen cevaplardan elde edilen tüm veriler her bir il için hazırlanan Excel dosyalarında yer almaktadır. Bunlar Avrupa Birliği Bakanlığı kayıtlarında saklanmaktadır Yarı YapılandırılmıĢ Mülakatlar (YYM) ve Odak Grup Toplantıları (OGT) toplanan nitel veriler ile bunları destekleyen nicel verilerin temel kaynağını oluşturmaktadır. Bu araçlar 20 ilde kıdemli bir EİA uzmanı öncülüğünde uygulanmıştır. Bulgular, her bir il için hazırlanan Saha Raporlarında derlenmiştir. Toplamda 106 YYM gerçekleştirilmiş ve 450 kiģi OGT lere katılmıģtır. Buna göre, illerin her birinde ortalama 28 kişi katkı sağlamıştır. Mülakat yapılan grupta 78 i erkek 22 si tanesi ise kadın katılımcıdır. Saha raporlarının formatı da bu raporun ekinde yer almaktadır YYM ve OGT lerin gerçekleştirildiği saha ziyaretlerinin zaman ve yeri ile ziyareti ve raporlamayı gerçekleştiren EİA uzmanının adı aşağıda belirtilmiştir: Mart Antalya (Ayşe Saltan) 1. Pilot İl Ziyareti Mart Hatay (Hakkı Çamur) 2. Pilot İl Ziyareti Nisan Trabzon (Selvet Mergen) 3. Pilot İl Ziyareti Nisan Yalova (Ayşe Saltan) Nisan Mardin (Hakkı Çamur) Nisan Amasya (Selvet Mergen) Nisan Düzce (Hakkı Çamur) Nisan Bartın (Hakkı Çamur) Nisan Kahramanmaraş (Selvet Mergen) Nisan Manisa (Hakkı Çamur) Nisan Erzincan (Ayşe Saltan) Nisan Elazığ (Ayşe Saltan) Nisan Karaman (Selvet Mergen) Nisan Isparta (Hakkı Çamur) 17

18 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Mayıs İstanbul (Hakkı Çamur) Mayıs 2013-Aksaray (Ayşe Saltan) Mayıs 2013-Tekirdağ (Selvet Mergen) Mayıs Muğla (Selvet Mergen) Mayıs Adıyaman (Ayşe Saltan) Mayıs 2013-Denizli (Selvet Mergen) EİA uzmanları tarafından sunulan rehberler ile Eğitim İhtiyaç Analizi metodolojisi ile birlikte Antalya, Trabzon, Manisa ve Aksaray valiliklerindeki AB birimleri illerinde gerçekleģtirilen çalıģmaya metodolojinin iller tarafından gerçekleģtirilmesi öngörülen 3. gününü de uygulayarak destek vermiģtir. Antalya da ilgili birim 22 katılımcının yer aldığı 2 OGT, Trabzon daki AB birim 5 mülakat ve 8 katılımcı ile bir OGT, Manisa 22 katılımcının yer aldığı 2 OGT ve Aksaray ise 9 katılımcının yer aldığı bir OGT gerçekleştirmiştir. İlgili yerel paydaşlarının tamamımın EİA çalışmasının ilk iki günlük saha ziyaretinde dahil edilebildiği bazı illerde ise OGT ve ilave mülakatlara gerek kalmamıştır. AB birimleri katılımcıları, EİA nın bütünü için belirlenen hedef gruplardan seçmiş ve standard formatın yanında kendi bulgularını içeren notlar da sunmuşlardır. Böylelikle bu faaliyetlerden elde edilen bilgiler bu raporun analizine eklenmiştir Bu raporda bahsi geçen hiçbir veri kişilerle ilişkilendirilmemiştir Bulgular 2.1 Ankete Cevap Verenlerin Profiline ĠliĢkin Bilgiler Anketi cevaplayanların büyük çoğunluğu günlük olarak AB konuları ile ilgilenen yönetici ya da uzmanlar dan oluģmaktadır. Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar ve Odak Grup Toplantılarında yerel düzeydeki kilit karar vericilerin görüşleri alınmıştır (Vali 18

19 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yardımcıları, İl Müdürleri ve Genel Sekreterler), bir başka deyişle alınan cevapların yerelde kamu hizmetlerini sunan sorumluların görüşlerini de yansıtması sağlanmıştır Ankete cevap verenlerin yaģ aralığı geniştir; %72 si yaş arasında ve %20 si yaşları arasındadır. Ankete cevap verenler ağırlıklı olarak erkektir: çevrimiçi (on-line) ankete cevap verenlerin %74 ü erkek ve %26 sı kadındır, YYM ve OGT de ise dağılım 78 erkek ve 22 kadın şeklindedir Ankete cevap verenlerin çoğunluğunun eğitim düzeyi yüksektir (%93 ün eğitim düzeyi üniversite ve üzeridir), üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip olanlar içerisinde sosyal bilimler (%44) ve mühendislik/mimarlık (%22) ağırlıktayken, tarım (%7) ve tıp (%3) gibi alanlar sayıca azdır Dil becerilerine iliģkin olarak, ankete cevap verenlerin %92 si İngilizce bildiklerini belirtmiştir. İngilizce bilgisi ile ilgili 4 puanlık skalada ortalama 2.5 puan verilmiştir. %17 19

20 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi oranında Almanca bilen, birkaç tane de Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca bilen bulunmaktadır. Dil becerilerinin seviyesi ilden ile farklılık göstermektedir ve bu konu her bir il için hazırlanan EİA raporunda daha ayrıntılı ele alınarak (bkz ekler) dil becerisi genel ortalama ile karşılaştırılmıştır Ankete cevap verenlerin tümü internet kullanmaktadır, cevap verenlerin yaklaşık %70 i interneti iş amaçlı, haftada 7 saatten fazla kullandığını söylemiştir. Ayrıca, %28 lik bir bölüm internet aracılığıyla yürütülen uzaktan öğrenme kurslarına halihazırda veya geçmişte katıldıklarını belirtmiştir İllerinde AB fonlarının etkin kullanımı ile ilgili olarak, ankete cevap verenlerin tümü olumlu görüşlere sahiptir; %52 den fazlası fonların etkin veya çok etkin şekilde kullanıldığını belirtmiştir. Bazı YYM ve OGT ler sırasında da AB finansmanlı projelerin daha etkin bir biçimde izlenmesine ihtiyaç olduğu, izleme ile elde edilen bulguların fon yönetiminin iyileştirilmesinde daha etkili olabileceği görüşlerine yer verilmiştir. Sonuç olarak anketi cevaplayanların bazıları proje fonlarının etkin kullanımı konusunda iyileştirme yapılabileceğini belirtmişlerdir Bu tip EİA larda her zaman olduğu gibi, anketi cevaplayanların %68 i daha fazla eğitim verilirse kurumlarının AB iģlerine olan katkısının daha etkili olacağını ifade etmektedir, bununla birlikte %35 lik bir oran da bilgiye erişimin artırılması gerektiğini söylemektedir. Yapısal değişiklik önerenler azınlıktadır (örneğin personel sayısını artırmak - %24 veya ihtisaslaşmış AB uzmanları alınması %38 gibi) Üstte, de yer alan bulguların tersine, ankete cevap verenlerin çoğunun mesai saatlerinin çok az bir bölümünü AB konularına ayırdığı açıkça görülmektedir. Anketi cevaplayanların neredeyse %58 i zamanlarının %10 undan azını AB konularına ayırdıklarını belirtmişlerdir. (Bu sonuç değerlendirilirken anketi dolduranların sadece valilik AB birimi personeli olmadığı konusunu dikkate almak önemlidir) 20

21 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 2.2 Ġllerdeki Fırsatlar ve Zorluklar YYM ve OGT lerde katkı sağlayanlardan, illerinde AB konuları açısından potansiyele sahip sektörler hakkında bilgi ve görüş sunmaları istenmiştir. Söz konusu potansiyelin gerçekleştirilmesini engelleyen büyük kapasite sıkıntıları hakkında yorum yapmaları da talep edilmiştir. Ayrıca, çevrimiçi (on-line) anket aracılığıyla kişilere AB konuları ile ilgili çalışmaların artırılması açısından en önemli konu veya sektörlerin hangileri olduğu sorulmuştur. Bu konularda alınan geri bildirim, fırsatlarla başlayıp yaşanan sıkıntılar ile biten bu bölüm kapsamında yer almaktadır. Mülakatlar ve odak gruplarda katkı sağlayanların çoğu AB ile entegrasyon sürecinin sunduğu fırsatlara çeşitli şekillerde değinmiştir. Fırsatlar i) çeşitli sektör ve alanlarda, AB üyesi ülkelerde kullanılan standard ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olup bunları uygulamaya vesile olacak durumlar; ii) ulusal fonlar ve dış destek ile uygulanan projeler aracılığıyla yapılan yatırım veya AB deki özel kuruluşlar tarafından yapılabilecek doğrudan yatırım; iii) yeni ve büyümekte olan piyasalara erişimin artması olarak görülmektedir. 21

22 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Bu raporun eklerinde her bir il için hazırlanan EİA raporları yer almaktadır. Bu raporlar her bir ilin ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Ancak, bu bölümde yer alan bulgular genel bulgular olup kapasite oluşturma ihtiyacına ilişkin genel eğilimler ile tüm pilot iller için geçerli ortak sorunları ortaya koymaktadır. Sektör bazında, AB konuları ile ilgili kapasite oluşturulmasının pilot illerde stratejik kalkınmaya olumlu katkı yapabileceği 8 veya 9 kilit fırsat alanı bulunmaktadır. Söz konusu sektörler şunlardır: i) Tarım ve Kırsal Kalkınma: Yenilikçi teknikler ve standartların öğrenilmesi ( örneğin bitki doku kültürü alanında) Organik tarım standard ve uygulamaları Seracılık standart ve uygulamaları Bahçeciliğin geliştirilmesi Fındık, çay, meyve ve süt ürünleri gibi bölgesel tarım ürünlerinin daha iyi pazarlanması için hasat sonrası ve değer zinciri gelişmeleri Orman köylerinde sürdürülebilir hayvancılığın geliştirilmesi ii) Kültür Sektörü / ĠĢletmeler - Bu sektörler genellikle bir arada tartışılmaktadır çünkü paydaşlar turizm, kültürel ve doğal miras gibi çeşitli fırsatları değerlendirmektedir: Kültürel mirasın korunması İnanç turizminin geliştirilmesi Kültürel işletme sahipleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi Sağlık turizmi standard ve uygulamaları 22

23 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Ekoturizm standard ve uygulamaları Aktivite turizmi, kayak ve diğer kış sporları gibi, standard ve uygulamaları iii) Enerji Sektörü: Enerji tasarrufu standard ve uygulamaları Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi (rüzgar ve güneş gücü, çalışma kapsamındaki ankete cevap verenlerin en çok değindiği yenilenebilir kaynaklardır) iv) Çevre: Çevre koruma ve biyoçeşitlilik standard ve uygulamaları AB politikalarına göre kentsel planlama ve dönüşüm Arazi kullanım yönetiminde standard ve uygulamalar Katı atık yönetiminde standard ve uygulamalar v) Su ürünleri: Tatlı su ürünlerinin yönetiminde standard ve uygulamalar Ambalaj ve depolama mevzuatı vi) Gıda Güvenliği: Gıda hijyeninin artırılması 23

24 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Çeşitli gıda ürünlerinde standardve uygulamalar vii) Bilim ve AraĢtırma - illerin neredeyse yarısı araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapılması ile daha iyi kullanılabilecek bir sektör alanı bulunduğunu ve böylelikle illerindeki ve AB deki paydaşlarla yenilik konusundaki eşgüdümün artırılabileceğini dile getirmişlerdir viii) Sosyal Politika: Aile içi şiddet gibi sosyal konulara ilişkin etki oluşturulması için politika ve uygulamanın güçlendirilmesi Yerel kalkınmanın sosyal anlamda daha kapsayıcı olmasını sağlayacak standard ve uygulamalar (örneğin, engelli bireyler veya diğer dezavantajlı grupların katılımını teşvik etmek.) İş sağlığı ve güvenliği standardları ve uygulamaları ix) UlaĢım: Sevkiyat depolama standardları ve uygulamaları Lojistik Yukarıda belirtilen sektörlerin çoğu ticaret ve ticari ortaklıkların geliştirilmesi için olanak sunmaktadır. Bu bağlamda, katkı sağlayanlar da illerinde ilgili paydaşların AB ile iş yapma alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 24

25 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi AB işlerinin koordinasyonunun yerel seviyede gerçekleştirilmesi açısından valiliklerce karşılaşılan temel sorunlar söz konusu olduğunda dile getirilen bir dizi ortak yapısal, stratejik ve operasyonel sorunlar bulunmaktadır: AB işleri ile ilgili kurumsal belleğin zayıf olması - AB birimlerinde ve diğer birimlerde AB konularında çalışan personel çok sık değişmektedir. Doğal olarak esas görev alanları doğrudan ve sadece AB olmayan üst yöneticiler genellikle AB işleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarından ı AB konuları stratejik planlamaya dahil edilememektedir. Ayrıca, yerel seviyede stratejik planlama Türkiye için yeni bir uygulama olduğundan paydaşların çoğunun, özellikle AB konularında koordinasyonun stratejik olarak planlanması için eylem planı geliştirme kapasiteleri yeterli değildir. Ticari veya mesleki çıkarları temsil eden kuruluşlar (örneğin Ticaret Odası) AB işlerinde en aktif kuruluşlar olmasına rağmen, daha geniş çapta örgütlenen sivil toplum kuruluşlarının (sosyal konularla ilgilenen STK lar) katılımı düşüktür. Bazı iller kamu hizmetlerinin AB standardları ve uygulamalarına uygun olmasını sağlamak için altyapı yatırımına yönelik büyük ihtiyaç olduğuna değinmişlerdir. Projeye dayalı kalkınma kavramı henüz yerel paydaşların çoğu için yeni olduğundan, EİA çalışmasına katkı sağlayanların bazıları, proje fonlarına erişim alanındaki rekabetçi ortamın, hazırlanan ve tasarlanan projelerin niteliğine ve stratejik önemine değil de projelerin sayısına odaklanması gibi bir sonucu ortaya çıkardığına olduğuna değinmişlerdir. Bu nedenle, proje döngüsü boyunca kalite güvencesinin artırılması önem arzetmektedir Son olarak, illerde AB işlerinin tanıtılması ve AB ile ilgili faaliyetlerin uygulanması alanında potansiyel Mükemmeliyet Merkezleri nin oluşmaya başladığı görülmektedir. Kalkınma ajansları proje tabanlı aktiviteler ile ilgili kapasite oluşturulması açısından önemli bir etkiye sahiptir ve Trabzon da Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi, bazı kurumlar da teknik alanlardaki AB politikaları ile ilgili önemli eğitimler geliştirmekte ve sunmaktadırlar. 25

26 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 2.3 EĢleĢtirme Faaliyetleri Ġçin Potansiyel Konular ve Ortaklar YYM ve OGT lere katılım sağlayan kişilerden eşleştirme faaliyetinin 2 konusu ve eşleştirme kapsamında ziyaret edilebilecek AB üyesi ülkelerin şehirlerine ilişkin görüş ve önerilerini belirtmeleri istenmiştir. Eşleştirme faaliyetleri, VABpro kapsamında kapasite ve ağ oluşturma açısından önemli yöntemlerden bir tanesi olarak kabul edilmektedir Bazı yerel paydaşlar belediyeler aracılığıyla halihazırda AB ile eşleştirme alanında olumlu tecrübe kazandıklarını (Türkiye Belediyeler Birliği nin İspanya ve İsveç te bulunan kardeş şehir ve ilçelerle ilgili desteği ve Yerel Yönetim Reformu Projesi (LAR II) kapsamındaki faaliyetler örnek olarak verilmiştir) ve bu yöntemin valilikler ile ilgili olarak nasıl kullanılabileceği konusunda bir takım fikirler de dile getirilmiştir. Buna karşın bazı illerde katkı sağlayanlar bu yöntemi çok iyi bilmediklerinden somut önerilerde bulunamamışlardır. Ancak, eşleştirme faaliyetleri ile ilgili öneriler, ya doğrudan katkı sağlayanların belirttiği şekilde ya da kendileri tarafından ifade edilen karar veya kapasite oluşturma önceliklerinden elde edilen çıkarımlara göre aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Önerilen ülkeler OGT lerde ve mülakatlarda dile getirilen ülkeler olup bağlayıcı değil sadece öneri niteliğindedir ve Şehir Eşleştirme Programı kapsamında çeşitlendirilecek ve kesinleştirilecektir. 2 VABpro projesi bir Şehir Eşleştirme Programı aracılığıyla kendileri ile eşleştirilebilecek AB üye devlet kuruluşları bulunması konusunda pilot illere destek vermeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, valiliklerden katılımcıların yer aldığı heyetler diğer kurumu, karşı taraftaki kurum ise valiliği ziyaret ederek, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilebilecektir. 26

27 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valilik Eşleştirme ile Kapasite Geliştirilecek Öncelikli Alan Potansiyel 3 Eşleştirme Ortağı/ Yer ADIYAMAN Nemrut Dağı nın tarihi ve çevresi ile ilgili kültürel faaliyetler AKSARAY Hayvancılık Süt Üretimi AMASYA Çevre Etki Değerlendirmesi Çevre Koruma Tarım Endüstrisi ANTALYA Sağlık Turizmi Çevre Dostu Tarım Endüstrisi BARTIN Eko-turizm DENIZLI Turizm (eko turizm, din turizmi) Atık Geri Dönüşümü DÜZCE Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Eko-turizm ELAZIĞ Turizm ve Kültür ERZĠNCAN Spor Turizmi Atık Yönetimi HATAY Gıda Güvenliği İtalya, İspanya Hollanda Çek Cumhuriyeti (Prag), Avusturya (Viyana) ISPARTA Eko-turizm Tarım-gül Üretimi Bulgaristan, Fransa ĠSTANBUL Kent Ilaşımı Sosyal İçerme KARAHMANMAHRAS Dondurma (şehrin markası)- KeçiSsütü Üretimi İsot Tekstil ve Pamuk İpliğiÜüretimi KARAMAN Güneş ve RüzgarRenerjisi Tarım Endüstrisi (elma) MANISA Gıda Güvenliği Katı AtıkYönetimi MARDIN Kültürel Miras DinTturizmi OrganikTtarım Güneş Enerjisi MUGLA Kültür Turizmi Turizm HizmetKalitesi Denizcilik Yönetimi Tarım Endüstrisi Mermer ve ZeytinYyağındaMmarkalaşma TEKIRDAG Eko-endüstri Parkları Atık Yönetimi Lojistik TRABZON Arazi ile İlgiliSsorunlar Eko-turizm Ulaştırma ve Lojistik Tarım (fındık ve çay) YALOVA Bahçecilik - Saksı Bitkileri Üretim ve Satışı Sp- turizmi Termal Spa ve Otelcilik ve pazarlama Yaşlı dostu Şehirler Macaristan İtalya, Hırvatistan İspanya İspanya (Barselona) İspanya (Bilbao) 3 Önerilen ülkeler OGT lerde ve mülakatlarda dile getirilen ülkeler olup bağlayıcı değil sadece öneri niteliğindedir ve Şehir Eşleştirme Programı kapsamında çeşitlendirilecek ve kesinleştirilecektir. 27

28 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 2.4 Katılımcıların Bilgi Seviyelerine ĠliĢkin Kendi Değerlendirmeleri ve Bilginin Önemine ĠliĢkin Algı Ankete cevap verenler genel anlamda AB işleri ile ilgili temel konularda, AB fon ve programları, AB fonlarının yönetimi, eğitimlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi hakkında sahip oldukları bilgi ve becerilerini değerlendirmişlerdir. Cevap verenlerden her bir konu ile ilgili sahip oldukları bilgiyi değerlendirme ölçeğine göre değerlendirmeleri istenmiştir: bilgim yok, sınırlı bilgim var, iyi düzeyde bilgim var veya çok iyi düzeyde bilgim var Tüm konularda yapılan değerlendirmelere bakıldığında ortalama değerin sınırlı veya iyi düzeyde bilgim var olduğu görülmektedir ancak bundan farklı değerlendirmeler de alınmıştır. Ankete cevap verenlerin neredeyse üçte biri aşağıdaki konularda hiçbir bilgisi olmadığını belirtmiştir: AB Ortak Balıkçılık Politikası Adalet ve İç İşleri AB Rekabet Hukuku Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı IPA I ve II PRAG En iyi bilinen konular proje tasarım ve uygulama ile ilgili olanlardır; %62 den fazlası proje hazırlama ile ilgili, %57 ise proje uygulama ile ilgili olarak, iyi veya çok iyi düzeyde bilgi sahibi olduğunu dile getirmiştir. AB ve genişleme sürecine ilişkin genel bilgi düzeyi de iyidir: tüm cevap verenlerin %40-50 si AB kurumsal yapısı, Türkiye-AB ilişkilerinin geçmişi, AB genişleme politikası, gümrük birliği ve Hayat Boyu Öğrenme Birlik Programı ile ilgili iyi veya çok iyi düzeyde bilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir. 28

29 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Aşağıdaki tablolar cevap verenlerin ankette ele alınan konularda kendilerini değerlendirmeleri sonucu elde edilen bulguları özetlemektedir: i. Genel AB işleri ve politika alanları: 29

30 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi ii. AB fon ve programları iii. Proje hazırlama ve yönetimi ile ilgili konular 30

31 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Konuların her birinin kendi işleri açısından ne derece önemli olduğu sorulduğunda, ankete cevap verenler tüm konuların genel anlamda önemli olduğunu ifade etmiş yalnızca birkaç kişi konuların önemli olmadığını dile getirmiştir. Bu sebeple her bir konunun önem derecesini belirlemek zor olmakla birlikte bazı konular diğerlerine nazaran daha önemli görülmektedir: Ankete cevap verenlerin %90 ından fazlası proje döngüsü yönetimi ve Avrupa Birliği satın alma/ihale usülleri ile ilgili tüm konuların ya önemli ya da çok önemli olduğunu belirtmiştir; Ankete cevap verenlerin %80 inden fazlası AB fon ve programları ile ilgili tüm konuların ya önemli ya da çok önemli olduğunu belirtmişlerdir; Ankete cevap verenlerin %60 ından fazlası AB politika alanları ile ilgili tüm konuların ya önemli ya da çok önemli olduğunu belirtmişlerdir Politika konuları arasında, ankete cevap verenler tarafından baģlıca önemli konular (cevap verenlerin yaklaşık üçte birinin çok önemli olarak nitelediği) olarak aşağıdaki alanlar belirtilmiştir: AB sosyal politikası - %35 yerelde çok önemli olduğunu söylüyor AB çevre politikası - %35 yerelde çok önemli olduğunu söylüyor AB enerji politikası - %32 yerelde çok önemli olduğunu söylüyor AB rekabet politikası - %29 yerelde çok önemli olduğunu söylüyor Bilgi düzeyi ile ilgili anket cevaplarını konuların algılanan önem düzeyi ile ilgili cevaplarla kıyasladığımızda, genellikle önemli veya çok önemli olduğu düşünülen ancak mevcut bilgi düzeyinin en az olduğu konuları tespit etmek mümkün olmuştur. Böyle bir değerlendirme yapıldığında genel olarak eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır ancak bunların kısa vadedeki öncelikler olup olmadıklarını teyit etmek için valiliklerin stratejik hedefleri dikkate alınarak incelenmesi gerekli olacaktır. Bu şekilde tespit edilen konular: 31

32 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi AB Adalet ve İçişleri ve AB Rekabet Hukuku politika alanları; AB fon ve programları alanında, PROGRESS ve RYÇP programları ve IPA, özellikle 5. bileşen; AB fon ve projelerinin yönetilmesi ile ilgili olarak en çok ihtiyaç duyulan konu ihale ve sözleşme prosedürleri - PRAG Doğal olarak, bu karşılaştırmalı analizin sonuçları ilden ile farklılık göstermektedir ve bu konu eklerde yer alan il EİA raporlarında daha detaylı incelenmektedir Eğitim yöntemleri ve sunuģ ile performans değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve önem söz konusu olduğunda, ankete cevap verenlerin %40 tan azı (bazı konularda %27 den az) bilgi düzeylerinin iyi veya çok iyi olduğunu ifade ederken, cevap verenlerin %90 ından fazlası bu konuların önemli veya çok önemli olduğunu dile getirmişlerdir. Bu gerekçeyle yukarıda verilmiş olan söz konusu alanların dikkat edilmesi gereken öncelikli konular olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır Avrupa Birliği Bakanlığının Türkiye nin AB ĠletiĢim Stratejisi ne verdiği önem dikkate alındığında, ankete cevap verenlerin yalnızca %25 inin bu stratejiye ilişkin iyi veya çok iyi bilgiye sahip olduğunu söylediği, %86 tarafından ise bu konunun önemli veya çok önemli olarak görüldüğü belirtilmelidir. Bu konunun eğitimlerde öncelikli olarak ele alınması gerektiği değerlendirilmektedir YYM ve OGT lerde katılımcılara yerel düzeyde AB işleri yönetiminin etkinleştirilmesi açısından en acil kapasite oluşturulması ihtiyaçlarının ne olduğu ile ilgili doğrudan sorular sorulmuştur. Katılımcılardan eğitim aracılığıyla karşılanabileceğini düşündükleri ihtiyaçlar ile diğer tedbirler aracılığıyla karşılanması gereken kapasite ihtiyaçlarını birbirinden ayırmaları da istenmiştir. Eğitim ihtiyacı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen, ortak talep/yorumlar yapılmıştır: 32

33 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi i. Ankete cevap verenlerden bazıları eğitim ihtiyacının sadece örgün eğitim faaliyetleri ile değil, iş başı eğitimi yöntemi kullanılarak da karşılanmasının önemli olduğunu dile getirmişlerdir. Eğitimlerin daha uygulamaya dönük olması ile ilgili bir talepte de bulunulmuştur (ve proje döngüsü yönetimi konularına ilişkin çok teorik eğitimler verildiği ile ilgili olumsuz bir yorum yapılmıştır.) ii. Bazı yerel paydaş grupları için teknik eğitimlere daha az, AB ile bütünleşme sürecinin sunduğu fırsatlar ve AB standardlarına nasıl ulaşılabileceğine ilişkin farkındalık artırma faaliyetlerine ise daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, çiftçiler bu tür eğitimleri almaya daha fazla ihtiyaç duyan bir grup olarak ifade edilmiştir. iii. AB konularının stratejik planlama çalışmalarına nasıl entegre edilebileceğine ilişkin daha fazla bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulmaktadır. iv. Ankete cevap verenlerin birçoğu verilen eğitimlere devam edebilmek için sürekli bir yerel kapasite oluşturma ihtiyacı bulunduğunu ve bu nedenle Eğiticilerin Eğitimi yaklaşımının gerekli olduğunu dile getirmiştir. v. Ankete cevap verenlerin çoğu proje hazırlama ve uygulama alanında bireysel tecrübeleri bulunmasına rağmen, bu konularda diğer kişilere eğitim verilmesi ihtiyacının sürekli olduğunu ve daha tecrübeli kişiler için ileri düzey PDY sunulmasının faydalı olacağını ısrarla dile getirmişlerdir. vi. AB fonlarında ihale ve sözleşme usulleri konusunda bilgilendirme ve eğitim ihtiyaç duyulan diğer bir genel konudur. vii. Anketi cevaplayan birkaç kişi hem yerel yönetimlerin hem de diğer yerel kurumların AB deki ortaklarla nasıl eşleşebileceği konusunda eğitime ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. viii. Katkı sağlayan bazı kişiler ihtiyaç duyulan eğitim türlerine ilişkin somut örnekler de vermiştir: örneğin, odalar verdikleri eğitimlerin yeni düzenlemelere (örneğin araçların gaz emisyonları, gıda hijyeni ve ürün güvenliği) uyarlanması için destek istemektedir; pazarlama eğitimine (belirli AB piyasalarına erişim sağlamak için), Gümrük Birliği ne, fikri mülkiyet telif haklarına ilişkin AB düzenlemelerine 33

34 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi yönelik talepler bulunmaktadır; kent planlama ve kentsel dönüşüm ile ilgili AB uygulamalarına ilişkin eğitim talebi de yapılmıştır. Bu eğitim talepleri arasında çok dile getirilenler ve öne çıkanlar illerin EİA raporlarında belirtilmiştir. 2.5 Alınan Eğitimler ve Eğitim Yöntemi Tercihleri Ankete cevap verenler son beş yıl içinde aldıkları eğitimlere ilişkin kapsamlı bilgi vermişlerdir. Eğitimin yalnızca konusunun değil sunuş yönteminin de belirtilmesi ve eğitimin ne ölçüde faydalı olduğunun değerlendirilmesi istenmiştir. Ankete cevap verenlerin çoğunun birden fazla eğitime katıldığı ve bunların tümünü faydalı olarak değerlendirdikleri genel anlamda söylenebilir. Ankete cevap verenlerin %50 den fazlasının yorumlarının sorulduğu her bir konu ile ilgili olarak faydalı veya çok faydalı değerlendirmesini yaptığı görülmüģtür. Buradan bir sonuç çıkarmak zor olmakla birlikte, bu eğilim bize paydaģların eğitim fırsatlarını iyi değerlendirdiğini göstermektedir Ankete cevap verenlerin katıldıklarını ifade ettikleri en popüler eğitim konuları genel AB konularına ilişkin olanlardır (AB kurumsal düzenlemeleri ve genişleme süreci). Cevap verenlerin yaklaşık %30 u daha önce bu eğitimleri almıştır. AB politikaları alanında diğerlerine kıyasla daha fazla eğitim verilen bir konu bulunmamaktadır. Ankete cevap verenlerin %15 ila 20 si bu konular hakkında eğitim aldıklarını belirtmiştir. Açık ara farkla en sık eğitim alınan konunun Proje Hazırlama olduğu ifade edilmiştir, cevap verenlerin %63 ü bu eğitimi almıştır ancak %34 ten azı İzleme ve Değerlendirme eğitimi, %18 inden azı AB Satın Alma/İhale ve Sözleşme Prosedürleri hakkında eğitim almıştır. AB fon ve programları konusunda, ankete cevap verenlerin yarısından biraz azı Hayat Boyu Öğrenme, %45 i Gençlik Pogramı ancak %25 ten azı IPA ve bileşenleri konularında eğitim almıştır Eğitimlere katılanlara bakıldığında, çoğunluğun konuları faydalı veya çok faydalı olarak nitelendirdiği görülmektedir, fakat en az baģarılı görülen eğitimlerin konuları aşağıda verilmektedir: 34

35 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi - Adalet ve İçişleri alanındaki politikalar (%20 bunlar için faydalı değil demiştir), - Tarım (%26 faydalı değil demiştir) - Balıkçılık politikaları (%31 faydalı değil demiştir). Ancak, anket bize bunlar için neden faydalı değil yorumunun yapıldığı nı hakkında bilgi vermemektedir; bu nedenle, yöntemin mi kötü olduğu yoksa katılımcılara uygun konu seçiminde mi hata yapıldığı konusunda bir sonuca ulaşmak mümkün olamamıştır En sık uygulanan eğitim yöntemi, açık ara farkla, bir günlük seminer veya konferans düzenlenmesi olmuştur., Çalıştay türündeki eğitimlerin %20 den azında kullanılmış olduğu görünmektedir. Proje döngüsü yönetimi bu açıdan bir istisnadır, çalıştay yaklaşımı bu eğitimlerin %30 unda kullanılmıştır. Ancak, kişilere eğitim sunuş yöntemi tercihleri sorulduğunda, uygulamalı eğitimi destekleyen sunuģ yöntemlerini tercih ettiklerini açıkça belirtmişlerdir. Aşağıdaki grafik bu talebi göstermektedir: 35

36 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 2.6 Hedef Gruplara Göre Analiz Anketin hedeflerinin odak noktası ildeki kamu görevlileri olmakla birlikte yerel düzeyde AB koordinasyon kurullarında temsil edilen farklı aktörler de anket kapsamına dahil edilmiştir. Üniversiteler, odalar, STK lar ve yerel yönetimlerden olan bu paydaşların cevapları tüm cevapların %40 ını oluşturmuştur.diğer aktörlerin cevaplarından elde edilen kilit bulgular aşağıda özetlenmişir Belediyelerden alınan cevaplar farklılık göstermiştir; belediye temsilcilerinin cevapları tüm cevapların %11 ini oluşturmaktadır. 7 ilde belediye temsilcilerinden cevap alınamamıştır. Bu nedenle, geri bildirimlerde birkaç büyük belediyenin (Antalya ve İstanbul 36

37 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi gibi) ve Aksaray ile Karaman belediyelerinin cevapları ağırlıklı olmuştur. Bu grupta, valiliklerden elde edilen bulgulardan farklı eğilimler de gözlemlenmiştir: Cevapların %48 i kadınlardan %52 si erkeklerden alınmıştır; Cevap verenler genellikle AB politika konularında daha az bilgiye sahiptir ve özellikle tarım, balıkçılık, enerji, adalet ve İçişleri ve ticaret konuları az bilgiye sahip olunan alanlarda öne çıkan konu başlıklarıdır. Projelere ilişkin konularda ise, izleme ve değerledirme ile PRAG konularında daha az bilgi sahibi olunduğu ifade edilmiştir. Günlük işleri açısından önemi sorulduğunda, belediyelerin öncelik sırasına koyduğu konular AB enerji, çevre, sosyal ve rekabet politikaları ile IPA ile iliģkili AB fonları ve Topluluk Programlarının sunduğu tüm fırsatlar Katılımcılardan STK temsilcileri ile üniversite ve odalardan olanlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. STKların cevapları aşağıda özetlenmektedir: Yalnızca 35 STK temsilcisi anketi doldurmuştur (toplamda %7,5) ve ankete cevap verenler çoğunlukla 3 veya daha az üye veya personeli bulunan küçük kuruluşlardandır; Bu kişilerin eğitim düzeyi düşük, dil becerileri daha zayıf, interneti haftada daha az saat kullanmakta oldukları bulgular arasındadır ve yalnızca %14 ü internet üzerinden eğitim kurslarından faydalandığını ifade etmiştir; %60 mesai saatinin %5 veya daha azını AB konularına ayırmaktadır; STK lardan ankete cevap verenler, tüm paydaģlar arasında AB konularına iliģkin en az bilgi sahibi olanlardır, %10 dan azı AB politikası konularında herhangi bir eğitim almıģ olduğunu belirtmiģtir; STK ların tersine, üniversite ve odalardan anketi cevaplayanlar farklı profillere sahiptir ve AB konularına ilişkin bilgi düzeyleri ve beklentileri farklılık göstermektedir: 37

38 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Cevapların %14 ü bu gruptan alınmıştır ve kişisel profilleri en iyi eğitim düzeyi ve en iyi dil becerilerine sahip olduklarını, genellikle de biraz daha yaşlı olduklarını göstermektedir; Tüm konularda, bu kişilerin diğerlerine kıyasla, biraz daha iyi düzeyde bilgilendirilmiģ oldukları görülmektedir, fakat IPA fonlarına ve Türkiye nin AB İletişim Stratejisine ilişkin bilgileri ortalamanın altındadır; Bugüne kadar bu grup alınan eğitimlerden diğerlerine kıyasla biraz daha fazla faydalanmıştır; grup içerisindeki kişilerin %25 ile 35 i listedeki politikalar ile ilgili eğitim aldıklarını belirtmişlerdir (tüm cevap verenlerde bu oran %20, STKlarda ise yalnızca %10 dur). Ancak, bu gruptaki kişiler aldıkları eğitimlere biraz daha eleştirel yaklaşmaktadır, grup içinde daha fazla kişi eğitimleri faydalı veya faydalı değil olarak değerlendirmiştir. Öncelikli ihtiyaçlara bakıldığında, bu gruptan elde edilen sonuçların ortalamaya çok yakın olduğu görülmektedir, fakat bu grup öğrenilmesi gereken en önemli konunun AB fon fırsatları olduğunu ifade etmiştir ve özellikle IPA fonu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmanın gerekli olduğunu belirtmiģlerdir. Politika alanlarında ise öğrenilmesi gereken en önemli sektörlerin enerji, çevre ve rekabet olduğu söylenmiģtir Üniversite/odalardan anketi dolduranlar için yapılabilecek son yorum ise YYM ve OGT lerde bu grubun en çok örneği AB konuları ile ilgili kapasite oluģturma tedbirlerinin kurumsallaģtırılması alanında verdiği, çoğu kişinin kurumlarındaki güçlü AB birimlerine ve AB işleri ile ilgili gitgide artan eğitim programlarına atıfta bulunduğu olmalıdır. 38

39 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 2.7 Ġllere Göre Analiz Valiliklerin kendilerine özgü ihtiyaçlarını tespit edebilmek için en önemli veri kaynağı YYM ve OGT lerden elde edilen geri bildirimleri içeren saha raporlarıdır. Bu saha raporlarına katkı sağlayanlar katılan toplam kişi sayısı ve temsil ettikleri sektörler açısından tüm illerde az çok benzerlik göstermektedir, fakat çevrimiçi anket her bir il tarafından eşit oranda doldurulmamıştır; bazı iller diğerlerinin sunduğu cevaplanmış anketlerin iki katından fazlasını sunmuştur. Eşit olmayan bu cevaplama oranı kendi başına bazı ipuçları verebilir (ve bunlar aşağıda de tartışılmıştır), fakat yere göre analiz yapmak gerekirse, saha raporlarından elde edilen nitel verilere anket cevaplarından daha fazla dikkat edilmelidir. Bu veriler eklerde yer alan il EĠA raporlarında ve her bir il için öncelikli öğrenme hedeflerini özetleyen tabloda daha detaylı olarak açıklanmıģtır. Ancak, aşağıdaki paragraflarda coğrafya ve sektöre göre kaydedilen eğilimler hakkında bazı yorumlar yer almaktadır Çevrimiçi anketi dolduran katılımcılar iller tarafından belirlenmiştir. 20 valilikten ankete katılacak çeşitli paydaşların iletişim bilgilerini paylaşmaları istenmiştir. Valiliklerden istenen kamu görevlilerinden yaklaşık 30, yerel yönetimlerden 10, sivil toplum kuruluşlarıdan ise 20 kişinin iletişim bilgileri sunmaları talep edilmiştir. Bazı valilikler istenenden fazlasını sunarken, çoğu istenenden daha az kişinin iletişim bilgilerini paylaşmıştır. Bu nedenle, ankete cevap verenlerin sayısı büyük ölçüde valilikler tarafından AB işlerine ayrılabilen zaman ve verilen önem (bağlantılı olarak da valilik AB biriminin insan kaynaklarının yeterliliği) düzeyinden de etkilenmiştir. İnsan kaynakları yeterli ve daha ilgili olan valilikler daha fazla kişinin iletişim bilgisini vermiş olduklarından bununla orantılı olarak söz konusu illerde daha fazla anket cevaplanmıştır. Bu doğrultuda, aģağıdaki tablo 20 veya daha fazla anket dolduran illeri göstermektedir: 39

40 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Genel kapasite profillerine bakıldığında bazı illerin dil becerileri, politikalara ilişkin bilgi, fonlara ilişkin bilgi, proje hazırlama ve yönetim kapasitesi açısından daha güçlü bir temele sahip oldukları görülmektedir. Dil açısından Antalya ve İstanbul en güçlü becerilere sahipken, en zayıf olanlar Elazığ ve Kahramanmaraş olmuştur. Politika bilgileri açısından Antalya, İstanbul ve Tekirdağ en yüksek seviyeye sahipken en düşük seviyeler Aksaray, Erzincan, Hatay, Karaman ve Manisa da gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar valilik AB birimlerinin değil ildeki tüm yerel paydaşların profilini verdiğinden ve projenin amacı yalnızca valilik AB birimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi olmayıp bunun da ötesinde yerelde AB işleri alanında kapasite geliştirilmesi olarak değerlendirildiğinden, bu sonuçların eğitim ihtiyaçlarını belirlerken dikkate alınması büyük önem arzetmektedir Sektörlerden dört tanesinde kapasite oluşturulması amacıyla belirtilen sektör önceliklerine göre iller arası kümelenme çalıģması yapılmıştır. Bunların kendileri için en önemli bilgi alanları arasında olduğunu söyleyen valilikler aşağıda verilmektedir: 40

41 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Tarım ve Kırsal Kalkınma Adıyaman, Aksaray, Amasya, Erzincan, Karaman, Manisa ve Muğla. Rekabet - Antalya, İstanbul ve Karaman Çevre - Adıyaman, Bartın, Denizli, Karaman ve Trabzon Sosyal - Adıyaman, İstanbul, Manisa, Tekirdağ ve Trabzon Farklı AB fon araçları ve programlarına ilişkin bilgi ve tecrübeler açısından net coğrafi farklılıklar bulunmamaktadır Proje döngüsü yönetimi konularına ilişkin bilgi ve beceriler açısından bakıldığında, AB satın alma/ihale prosedürlerinin uygulanması ile projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi tüm illerde en zayıf olunduğu ifade edilen konulardır; ancak, proje hazırlama ve proje yönetimi alanında bazı illerin kapasitesi diğerlerine göre daha düşüktür. Bu anlamda en zayıf kapasiteye sahip iller Aksaray, Amasya, Bartın, Erzincan, Hatay ve Isparta dır. Kapasite geliştirme faaliyetleri planlanırken ilin stratejik planlarındaki öncelikler de dikkate alınarak tüm yerel paydaşların bu önemli eksikliğinin giderilmesinin önemli olacağı değerlendirilmektedir Eğitimlerin sunulmasına destek verme ve diğer kapasite oluşturma tedbirlerini uygulama kapasitesi değerlendirildiğinde, bazı valiliklerin bu konu ile ilgili önceden geliştirilmiş kapasiteleri bulunduğu açıkça görülmektedir (örn. Antalya, İstanbul, Manisa, Mardin, Tekirdağ ve Trabzon). Ancak, bu konudaki kapasitesi çok daha düşük olan ve eğiticilerin eğitimi konusunda daha fazla desteklenmesi gereken valilikler de bulunmaktadır: Aksaray, Düzce, Erzincan, Hatay ve Karaman. Bununla birlikte, yalnızca Aksaray, Antalya, Manisa ve Trabzon valilikleri AB birimlerinin kendi mülakatlarını yapıp odak grup tartışmalarını gerçekleştirerek bu EİA çalışmasına katkıda bulunabilmiş olmaları da dikkate alınmalıdır. Buna dayalı olarak, -yerel paydaşları açısından EİA çalışmasının ilk iki gününde tüm hedef kitle ile görüşmelerin tamamlanabildiği ve üçüncü güne ihtiyaç olmayan küçük iller hariç- diğer Vvliliklerin değerlendirme faaliyetleri konusunda ya daha az motivasyona 41

42 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi sahip oldukları ya da faaliyeti gerçekleştirecek kapasiteleri bulunmadığı değerlendirmesi yapılabilir. 3. Sonuçlar ve Tavsiyeler 3.1 Genel Sonuçlar Eğitim ihtiyacı ve potansiyel etkileri Katkı sağlayanlar EİA çerçevesinde AB konularında daha fazla bilgi ve beceri kazanmak istedikleri ve bunun yaptıkları iş açısından önemli olduğunu düşündükleri mesajını açıkça vermişlerdir. Bu nedenle, Avrupa Birliği Bakanlığı proje aracılığıyla gerçek ve acil ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Ancak şüphesiz ki sürdürülebilir kapasite oluşturma konusunda önemli engeller de mevcuttur Geçmişte ve halihazırda verilen eğitimler genel anlamda faydalı görülmektedir ancak verilen eğitimler eşit dağılmamıştır ve verilen eğitimlerin sürdürülebilirliğine yönelik yerel mekanizmalar hala az sayıdadır (yerel eğitim havuzları veya eğitim merkezleri vb. aracılığıyla). Bu nedenle proje, kapasite oluşturma ihtiyaçlarının uygun ve yerel paydaşların beklentileri doğrultusunda giderilmesi için Eğiticilerin Eğitimi yaklaşımını benimsemiştir Verilen eğitimler yapısal bazı değişikliklerle desteklenmediği sürece yerel düzeyde AB işlerinin etkin yönetimi alanında yeterli etkiye sahip olmayacaktır. Kapasite geliştirme alanında il düzeyindeki kamu kurumlarında yaşanacak en önemli değişiklikler AB işlerinin kurumun yatay bir boyutu olarak kurumsallaştırılması, yöneticilerin bu konulara daha fazla eğilmesi ve mesai ayırmalarının sağlanması, valiliklerdeki AB birimlerinin sahip oldukları görevlerin resmiyet kazanması ve valiler ile kaymakamlara AB işleri alanında, koordinasyon görevi ile sınırlı olmayan bir misyonun tarif edildiği yönergeler sunulması olacaktır. 42

43 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Bu projenin esas faydalanıcıları valilik AB birimlerinde çalışanlardır. Bu nedenle, EİA ikincil faydalanıcılara, yani valiliklerin yerel düzeydeki ortakları ile eğitim faaliyetlerine temsilcileri ile katılacak olan paydaşlara ağırlıklı olarak odaklanmamıştır. Bu husus dikkate alınarak, analizin bazı açılardan eksik yönleri olabileceği, bulgu ve sonuçlara geçerlilik kazandırılması için hem raporun kendisine iliģkin olarak hem de Kapasite GeliĢtirme Faaliyetleri Teklif Çağrısı sürecinde söz konusu ikincil faydalanıcıların AB birimlerinin, görüģlerinin alınmasının önemli olacağı değerlendirilmektedir Şu ana kadar elde edilen EİA bulguları yerel paydaşların uygulamaya dayalı kapasite oluşturma faaliyetleri istediği mesajını açıkça vermektedir. Buna göre, eğitim içeriklerinin yalnızca uygulamaya dayalı tecrübeler ve örnekleri (teorik materyaller daha az olacak şekilde) değil aynı zamanda nasıl uygulanır oturumlarını da içermesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ancak, eğitimde görev alacak kolaylaştırıcılar da (moderatörler) uygulamanın içinden kişiler olmalı ve sunuş yöntemleri karşılıklı etkileşim ve uygulama için azami fırsat sunmalıdır. Ankete cevap verenler tarafından önerilen en popüler dört yöntem uygulamalı çalıştaylar çalışma ziyaretleri, vaka çalışmaları (örnek olay öncelemesi), iş başı koçluk olarak ifade edilmiştir.. Asgari kapasite ve imkanlar İngilizce dil becerileri kişilerin kendileri tarafından değerlendirilerek oldukça iyi görülmüştür anketi cevaplayanların %92 si biraz İngilizce bildiklerini belirtmiş ve kendilerine 4 üzerinden 2.5 vermişlerdir. Bu nedenle, paydaşların ortak talebi İngilizce dil eğitimi olmasına rağmen, eldeki kanıtlar bu anlamda çekirdek kapasitenin mevcut olduğunu ve odak noktasının daha ziyade mevcut dil becerilerini AB konularına ilişkin okuma ve yazma faaliyetlerinde kullanmak ve dil becerileri daha zayıf olanları kendilerini yetiştirmek üzere kurslara gitmeye teşvik etmek olduğunu göstermektedir İnternet kullanımının yüksek seviyelerde olması ve internet üzerinden uzaktan öğrenme kurslarından faydalanma tecrübesi cevap verenlerin %28 inin bu tecrübeye sahip olması - internet tabanlı kaynakların AB konularında kapasite oluşturulmasına ilave destek sunmak 43

44 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi üzere kullanılabilecek faydalı yollardan olduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından internet üzerinden kendi kendine öğrenme ve bilgi kaynaklarının nasıl en etkili şekilde sunulabileceği konusunun netleştirilmesi için küçük bir örneklem grubu ile daha detaylı bir araştırma yapılması da ileride gerçekleştirilecek faaliyetler açısından yararlı olacaktır. Ortak eğitim ihtiyaçları EİA ya katkı sağlayanlar AB konularında ve AB deki ortaklar ile birlikte yapılan çalışmaları güçlendirme fırsatı açısından illerinde en önemli gördükleri sektörleri belirlemişlerdir. Çoğu durumda bu gözlemler illerdeki kamu kurumlarının mevcut stratejik planları ile aynı doğrultudadır, ama söz konusu planlar çoğunlukla bu fırsatların sunduğu potansiyeli azami düzeye çıkarmak için AB işleri alanında önemsenmesi gereken hedefler ile yapılması gerekenleri açıkça ortaya koymamaktadır. Bu nedenle, AB vizyonun yerel stratejik planlama süreçlerine yansıtılabilmesi için gerekli kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla eğitim modülleri veya benzeri tedbirler geliştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, yerel kamu kurumlarının AB konularını düzenli planlama süreçlerine dahil edebilmeleri için ilgili Bakanlıkların da bu sektörel ihtiyaçlara dikkatlerinin çekilmesi ve IPA Program Yapısı içerisinde de dikkate alınmasının sağlanması önem arzetmektedir EİA, AB işlerinde stratejik planlamanın yanı sıra eğitim faaliyetleri ile belirli ölçüde giderilebilecek, tüm iller için geçerli, ortak bazı kapasite oluşturma ihtiyaçları olduğunu da göstermektedir. Ortak ihtiyaçlar aşağıda özetlenmektedir: Türkiye nin AB İletişim Stratejisi hakkında farkındalık artırma ve yerel alanda uygulanmasını teşvik etme; Proje döngüsü yönetimi boyunca kalite güvencesi uygulanmasına ilişkin kapasitenin geliştirilmesi; Katılım öncesi fonların rolüne ve proje hazırlarken sektör yaklaşımının nasıl kullanılacağına ilişkin bilginin artırılması; 44

45 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim yöntemlerine ve yetişkin eğitim ilkeleri kullanılarak etkili eğitim faaliyetleri tasarlama ve gerçekleştirme yeteneklerine ilişkin yerel kapasitenin artırılması. İle özel eğitim ihtiyaçları Daha fazla teknik eğitim ve iş başı eğitim yaklaşımından faydalanacak, illerden oluşan kümeler ortaya çıkmıştır. Bu iller hem valiliklerdeki AB biriminin hem de diğer paydaş kuruluşlardaki AB uzmanlarının AB işlerinde daha tecrübeli olduğu ve daha fazla faydalanma kapasitesine sahip illerdir. Benzer şekilde, daha temel farkındalık artırma faaliyetlerinin gerekli olduğu ve AB işleri ile ilgili teknik konularda eğitimlerden daha az faydalanma kapasitesi bulunan bazı il grupları da bulunmaktadır. Bu nedenle, valiliklerin kendi kapasite geliştirme planlarını hazırlarlarken, öncelikli sektör ihtiyaçları ve faydalanma kapasitelerine bağlı olarak öğrenme hedeflerini belirlemeleri büyük önem arz etmektedir. Yol göstermesi açısından valilikler eklerde ve aşağıda 3.3 başlıklı bölümde yer alan tabloda olduğu gibi en üst ve en alt önceliklerini belirlemek isteyebilirler. Bunu yaparken, eğitim faaliyetlerinin ve diğer kapasite oluşturma tedbirlerinin gerçekleştirilmesi için hangi imkanları kullanarak destek alabilecekleri konusunda da değerlendirme yapmaları gerekecektir, çünkü 20 ilede toplam 80 faaliyet gerçekleştirileceğinden VABpro nun sunacağı destek nispeten sınırlı olacaktır VABpro kapsamında verilen destek belirli sektörlerdeki ortak eğitim ihtiyacının karşılanması alanında valilikler arası işbirliği fırsatları da sunmaktadır. Örneğin, tarım ve kırsal kalkınma alanında söz konusu sektörde öncelikli eğitim ihtiyacı bulunan bir takım iller bulunmaktadır (Adıyaman, Aksaray, Amasya, Erzincan, Karaman, Manisa ve Muğla). Söz konusu valilikler birlikte çalışarak eğitim modülleri veya faaliyetler için ortaklaşa hazırlanabilir ve gerçekleştirebilirler (ve böylelikle ölçek ekonomilerinden fayda sağlanabilir.). Bu bağlamda, valiliğe özgü eğitim ihtiyaçlarının, farklı valiliklerin işbirliği ile karşılanabilmesi fırsatlarının değerlendirilmesi, proje açısından verimliliğin artırılmasının yanı sıra, iller arasındaki işbirliği ve karşılıklı uzman eğitimi ağının geliştirilmesi açısından da önerilmektedir. 45

46 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Bu EİA kapsamında tespit edilen eğitim önceliklerinin detayları için bkz. bölüm 3.3 ve Ek 4 Öncelikler Tablosu. Paydaş analizi ve işbirliği AB fonlarının etkin kullanımına ilişkin memnuniyet olmakla birlikte bunu tamamlayıcı olarak aşağıdaki hususlar da mutlak surette dikkate alınmalıdır: a) AB finansmanlı projelerde uygulamanın etki ve verimliliğinin izlenmesi için güçlü bir kapasite oluşturulmalıdır, b) İzleme süresinden elde edilen bulgu ve tavsiyelerin illerdeki proje yöneticileri ile paylaşılması ile birlikte tasarım ve uygulamanın iyileştirilmesi için tedbirler alınmasını sağlayan mekanizmalar kurulmalıdır. Bu mekanizmalardan bir tanesi AB UDYK dır, ancak daha pratik bir yöntem olarak AB birimleri AB UDYK lar altında proje yöneticilerinden oluşan çalışma grubu toplantılarını organize edip izleme bulgularının özetlerinin herkese sunulmasını sağlayabilirler. (Örneğin, yıllık proje uygulamasından çıkarılan dersler veya il için Yıllık Proje Yönetim Karnesi gibi yayınlar.) Zira farklı hibe kaynaklarından yeni projelerin kazanılması kadar projelerin iyi uygulanması ve uygulanmış projelerden edinilen tecrübelerin il genelinde yaygın olarak paylaşılarak ilin genel anlamda AB fonlarından yararlanma etkinliğinin çarpan etkisiyle geliştirilmesi mümkün olacaktır İllerde farklı paydaş gruplarının analiz edilmesi sonucu bazı önemli eğilimler görülmektedir. Öncelikle, STK lar AB konularında diğer aktörlerle birlikte hareket etme alanında zayıftır ve dernek ve vakıflar tüm AB işleri alanlarında en düşük kapasiteye sahip olanlardır. İkinci olarak, üniversiteler ve odalar, insan kaynakları açısından daha yeterli olduklarından beklendiği şekilde, AB işlerinde en yetkin ve AB konularında kapasite oluşturulmasına yönelik en kurumsallaşmış düzenlemelere sahip olanlardır. Ancak bu paydaşlar IPA nın sunduğu fırsatlara iyi entegre edilememişlerdir ve politika alanlarında da kapasite eksiklikleri bulunmaktadır. Üçüncü olarak, yerel yönetimler AB konularında proje 46

47 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi bazlı çalışmalarda, özellikle de çevre alanında, aktif olmakla birlikte kapasite geliştirme faaliyetlerinde sosyal konulardaki AB standard ve uygulamalarının öncelik olduğunu vurgulamışlardır. Bu nedenle, valiliklerin yerel düzeyde bu paydaşları daha fazla bir araya getirerek tecrübelerin paylaşımına ve karşılıklı öğrenmeye vesile olmaları önem arzetmektedir. Bazı illerimizde bu paydaşların aralarındaki bilgi akışının artırılması ve proje yönetiminde mümkün olduğu takdirde Mükemmeliyet Merkezleri kurulması hedefiyle Çalışma Grupları oluşturulması yararlı bir yöntem olabilecektir. (AB UDYK lar altında resmi veya gayrıresmi olarak ). Bu gruplar başlangıç olarak VABpro nun öncülüğünde başlayacak faaliyetlerden yaralanabilirler Planlanan kapasite oluşturma faaliyetlerinin hedeflenen faydalanıcılar valilikler bünyesindeki AB birimleri ile bir ölçüde de il müdürlükleri olsa da, hem kendi AB işleri kapasitelerinin oluşturulması hem de diğerlerinin kapasitesinin oluşturulmasına yardımcı olarak önemli katkılar sağlayabilecek diğer yerel paydaşlar olduğu da ortadadır. Bu nedenle, her bir ilin öncelikli kapasite oluşturma hedefleri içerisinde yerel paydaşlar da dahil edilmelidir. Ayrıca, AB işlerinde kapasite oluşturmak için yerel düzeyde ortak çalışılması için gerekli olan kapasitenin kendisi de eğitimlerin hedefinde yer almalıdır AB işlerinde kapasite oluşturulmasına ilişkin olarak illerde ortaya çıkan bazı iyi uygulama örnekleri bulunmaktadır ve bunların desteklenmesi önemlidir. Örneğin, AB işlerinde yerel düzeyde eğitim vermekte olan her türlü merkez, valiliklerdeki AB birimleri için kapasite oluşturulmasına yönelik bazı tedbirlerin gerçekleştirilmesinde ortak kuruluş olarak görülebilir. Bu gibi potansiyel ortaklara ilişkin detaylar il EİA raporlarında yer almaktadır. 3.2 AB Ġle Ġlgili Konularda Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Genel Tavsiyeler EİA tarafından altı çizilen problemlerden bir tanesi, Bakanlığın valiliklere AB işleri ile ilgili kurumsal belleğin artırılması konusunda nasıl yardımcı olup, AB işlerinin nasıl 47

48 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi stratejik planlama ile yatay olarak bağdaştırılabileceği ve bu şekilde daha fazla insanın AB konularına daha fazla mesai ayırmasının sağlanabileceği konusu olmuştur. Bunun için valiliklerdeki kapasite AB konularının stratejik planlama süreçleri ile yatay olarak nasıl bağdaştığını göstermeye yönelik eğitimler ve yalnızca stratejik planların AB ye katılıma açıkça atıfta bulunabileceğini değil, aynı zamanda yerel düzeyde yapılan raporlamanın AB işlerine ilişkin göstergeler içerebileceğini gösteren şablon örnekler ile desteklenebilir. İnternet kullanımının yüksek düzeyde olması dolayısıyla, valilikler AB işleriyle ilgili çevrimiçi bilgi ve raporlamanın nasıl daha iyi yönetilebileceği konusunda da desteklenebilirler Türkiye nin AB İletişim Stratejisini tanıtmak için daha fazla etkinliğin faydalı olacağı değerlendirilmektedir; bu şekilde tüm üst düzey kamu görevlileri stratejiden haberdar olması sağlanarak stratejinin yerel düzeyde gerçekleştirilecek faaliyetler yoluyla nasıl uygulanabileceği de açıklığa kavuşturulacaktır. Benzer şekilde, AB fonlarının büyük bölümünün yerel düzeyde genellikle salt dış yardım olarak görüldüğü ve katılım ve reform sürecinin bir parçası olarak algılanmadığı düşünülürse, valiliklerdeki yöneticilerin farkındalığının artırılması için farklı yaklaşımlar sergilenmesi ve süreçlerin daha iyi anlatılmasının sağlanması gerekmektedir İllerde gerçekleştirilmekte olan çok miktarda eğitim bulunmaktadır (bazılarında diğerlerine kıyasla daha da fazla), bu nedenle VABpro aracılığıyla uygulanacak kapasite oluşturma tedbirlerinin stratejik, gerçek katma değer sağlayan çalışmalar olduğundan ve etkilerinin sürdürüleceğinden emin olması gerekmektedir. Planlanan Teklif Çağrısı kapsamında sunulacak valilik başvurularının, sunulan teklifler kapsamında sağlanacak katma değeri sergilediğinden emin olunması da önemlidir. Benzer şekilde, Bakanlık tarafından yerel düzeyde AB işlerine ilişkin kapasite oluşturma çalışmalarının nasıl daha iyi koordine edilebileceği ve kapasite oluşturma tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için stratejik yerel ortakların en iyi nasıl belirlenebileceği de proje kapsamında öngörüldüğü gibi Strateji Belgesi kapsamında önemli bir misyon olacaktır. Bu amaç doğrultusunda AB birimlerinin AB işlerine ilişkin verilen eğitimleri ve eğitim verenleri bir veritabanında 48

49 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi saklaması önem arz etmektedir (KA, odalar, yerel yönetimler, STK lar ve üniversiteler aracılığıyla sunulan eğitimlere ilişkin bilgiler talep edilmelidir) Çalışmada yer alan paydaşların çoğu çeşitli AB politika alanları ile bunların Türkiye nin katılım sürecine yerel düzeyde yapacağı etkiyi açıkça anladığını farklı şekillerde ifade etmeye gayret etmişlerdir. Ancak, bu kişiler genellikle katılım sürecinin son durumu ve bu anlamda hükümetin işaret ettiği önceliklerin neler olduğu konusunda yeterli bilgiyi haiz değillerdir. Bu sebeple, valilikler Bakanlığın katılım sürecini etkileyen politika alanlarında gündemde olan konular hakkında sunacağı rehberlikten önemli ölçüde yararlanacaktır. Bu rehberlik, Avrupa Birliği Bakanlığının süreli yayınlarında yer alan konular veya internet sitesi aracılığıyla aralıklı olarak yayınlanan bilgilendirme sayfaları ile daha etkin şekilde yapılmaya devam edilmelidir Proje kapsamında öngörüldüğü gibi, valiliklerin kapasite oluşturma tedbirlerinin desteklenmesi için projeden kaynak almak üzere rekabetçi bir ortamda fikirlerini ortaya koyacakları bir sistem ve ve bu anlamda bir ildeki öncelikli eğitim hedeflerini gösteren bir liste yayımlanmasının önemli olacağı değerlendirilmektedir. Bu şekilde bir taslak liste bu EİA kapsamında geliştirilmiştir ve ile özgü öncelikli hedeflerin önerilen hedef gruplar ve bu hedeflere ulaşmak için önerilen yöntemlerle birlikte gösterilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öncelikler iki bölüme ayrılmaktadır: bir tanesi bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik öncelikli hedeflerin altını çizerken diğeri teknik beceriler ve bilginin uygulanmasına ilişkin öncelikleri gösteren daha belirgin hedefleri vurgulamaktadır. Böylelikle, Bakanlık valiliklere kendi kapasite geliştirme planlarının hazırlanmasında (ve projenin Teklif Çağrısı na cevap verilmesinde) yol gösterebilecek, aynı zamanda da 20 pilot ilden hem Bakanlığın kapasite geliştirme alanında gelecekte sunacağı destekler hem de teknik veya özel politika alanlarında diğer Bakanlıklar tarafından sunulabilecek kapasite oluşturma destekleri açısından ders çıkarılmasını sağlayacaktır. 49

50 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 3.3 Kapasite Artırma Tedbirlerine ĠliĢkin Öncelikler Yürütülen EİA çalışması il düzeyinde çeşitli kapasite oluşturma ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaçlardan bazıları eğitim veya benzer tedbirler ile karşılanabilir, öncelikli ihtiyaçlara ilişkin özet liste ek 4 te verilmiştir. Tabloda sunulan eğitimlerde kullanılması önerilen yöntemlerle ilgili ilave açıklamalar aşağıdaki 3.4 başlıklı bölümde yer almaktadır. Aynı zamanda, bu önceliklerin önem derecesinin belirlenmediği ve çoğunun da VABpro projesi kapsamında karşılanmasının mümkün olamayacağı da unutulmamalıdır. Bu sebeple, valilikler ve yerel paydaşların ilk olarak bu öncelikleri gözden geçirerek doğrulaması ve sonra VABpro yoluyla en ivedi hangilerinin karşılanacağını, hangilerinin diğer yollarla ele alınabileceğini belirlemesi gerekmektedir. Zira bu ihtiyaçlar farklı hibe kaynaklarından da karşılanabilecektir Bu proje bir pilot uygulama olması dolayısıyla, valiliklerin kapasite geliştirme hedefleri açıkça belirlenmiş kapasite oluşturma planları ile birlikte her türlü eğitim faaliyetinin performans ve etkisini ölçmeye yönelik teknikler hazırlama konusunda teşvik edilmesi ve desteklenmesi de önem arzetmektedir. Verilen eğitimleri eğitim vermiş olmak için verilen eğitimler olarak değil yerel kapasitede amaçlanan değişiklikleri yapmak üzere verilen eğitimler olarak değerlendirmek elzemdir. Bu nedenle, olan değişiklikleri izlemek ve değerlendirmek ve ayrıca bu analizleri kendi kapasitelerinin oluşturulmasına yönelik gelecek faaliyetleri iyileştirmek ve diğer valiliklere neler faydalı, neler değil konusunda tavsiyelerde bulunabilmek üzere bir sistemleri olması da yararlı olacaktır 3.4 Eğitim Yöntemine ĠliĢkin Tavsiyeler Projenin felsefesi valiliklerin (özellikle de AB birimlerinin) güçlendirilmesi ve AB konularında çeşitli yerel paydaşların kapasitesini geliştirmek için daha fazla rol almalarının sağlanması olduğu için, projenin AB işleri ile ilişkili bilgi ve becerilerin aktarılması için yeni yöntemler sunması ve bu yeni yöntemleri kullanabilme yetkinliğini kazanmak için yerel paydaşlara yardımcı olması önemlidir. Bu nedenle, her bir faaliyette kullanılacak eğitim 50

51 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi yöntemleri dikkat ve titizlikle seçilmesi ve Teklif Çağrısı döneminde AB birimlerine en etkili ve verimli yöntemlerin belirlenebilmesi amacıyla rehberlik sunulması da önemli olacaktır Ek 4 te her bir Valilik için önerilen eğitim önceliklerini içeren tablo öğrenme hedeflerine nasıl ulaşılabileceği konusunda tavsiyeleri de içermektedir. Çeşitli eğitim yöntemlerinin açıklanması ve kullanımının teşvik edilmesi için aşağıda her bir yöntem kısaca tanımlanmıştır (bunlar bağımsız olarak veya diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir): Farkındalık Artırma ve Bilgi Paylaşma Yöntemleri Konferans - Çok sayıda kişiye bilgi sunulmasını sağlayan, genellikle 1-2 gün süren, katılımcılara soru sorma imkanı tanınan geleneksel yöntem. Seminer kişiye, belirli bir konuyu, genellikle ileri düzeyde, öğrenme imkanı sunan geleneksel yöntemdir. Bu yöntemde sıklıkla ders anlatan kişi veya uzmanlar bulunur uygulama imkanları ise sınırlıdır. Bilgilendirme Fuarı - Bir gün veya daha az süreliğine, yazılı/görsel bilgiler sunan çeşitli stantların açıldığı bir alanda uygulanan fazla resmi olmayan bir yöntemdir. Katılımcıların etkileşim halinde olması ve ağ kurmaları açısından iyi olsa da detaylı teknik eğitim açısından iyi değildir. Çalışma Ziyareti/Karşılıklı Ziyaret - küçük bir grup veya bireylerin uygulamaları kendi yerinde görmelerini ve teknik konuları uygulamacılarla tartışmalarını sağlayan yapılandırılmış bir yöntemdir. Bu ziyaretler genellikle birkaç gün sürer, kolaylaştırıcı rol üstlenilmesi gerekir, sorular sorulur, bilgi verilir. İnternet üzerinden destek - web portalı aracılığıyla internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi almak isteyenler ve uzmanların interaktif soru cevap oturumları yapmalarını sağlayan bir mekanizmadır. Bilgi ve Becerinin Güçlendirilmesi için Yöntemler Çalıştay - bir veya birden fazla gün süren, 12 ila 18 katılımcıya yeni bilgiler sunma ve/veya yeni beceriler gösterme, bu yeni becerileri veya edinilen bilgiyi uygulama imkanı veren, etkileşimli bir ortamdır. Eğitmen başkanlık eder, fakat yöntem öğrenen odaklıdır. Çalışma Oturumları - çalıştayın daha küçük boyutlusudur, genellikle seminer veya konferanslarla birlikte yapılır, ya da küçük bir öğrenen grubu ile takip çalışması niteliğinde kurgulanabilir. 51

52 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Koçluk - bir konuda belirli bir düzeyde kapasitesi veya yetkinliği bulunan kişiler (2 veya 3 kişilik gruplarla) bir veya birden fazla gün sürekli, ya da belirli aralıklarla, belirli bir gündem çerçevesinde kendi iş yerlerinde kendileriyle çalışabilecek bir uzmanla birlikte hareket ederler. Mentorluk - koçluğa benzer, fakat genellikle kişiler kendilerine atanan mentora uzun süre boyunca (bir yıla kadar) belirli bir öğrenim planı çerçevesinde, e-posta veya telefonla da ulaşılabilir (yüz yüzeden ziyade). Uygulama ödevleri - seminer veya çalıştay gibi faaliyetlerden sonra veya faaliyet arasında kişilere evlerinde veya iş yerlerinde kendi kendilerine yapmaları için verilen ödevler. Kendi kendine öğrenme / E-öğrenme modülleri - sabit hedefleri ve süresi bulunan bir program veya kurs sonrasında kişilerce kendi başlarına yapacakları, internet üzerinden çeşitli materyallerle desteklenen (örneğin doküman, video, sınav kağıtları) çalışmalar Valilikler eğitim faaliyetlerini seçerken kapasite oluşturma tedbirlerinin nasıl takip edilip tekrarlanabileceğini ve bunların çevrimiçi, internet tabanlı eğitim materyal ve faaliyetleri ile nasıl desteklenip takviye edilebileceğini de dikkate almalıdır. Bu nedenle, örneğin AB birimleri eğitim faaliyetlerini kameraya çekme imkanlarını değerlendirmelidir ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan eğitmen/kolaylaştırıcılara (moderatör) yaygınlaştırma (örneğin, vaka çalışmaları (örnek uygulama), çıkarılan dersler bilgi sayfaları, kontrol listeleri vb.) ve internet üzerinden kurslarda kullanım yoluyla daha geniş çaplı etki yaratılmasını sağlayacak destek materyalleri hazırlamaları tavsiye edilmektedir. 52

53 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Ekler 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi (Eia) Metodolojisi Eğitim Ġhtiyaç Analizi nin amacı: Yerelde daha etkili ve etkin eğitimler ile kapasite geliştirme faaliyetleri sunulmasını sağlamak amacıyla, 20 pilot ilin valilik AB birimlerinin, AB ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu nda temsil edilen yerel paydaşların ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların, Avrupa Birliği ile ilgili konulardaki ihtiyaç ve önceliklerinin tespit edilmesi. Eğitim Ġhtiyaç Analizi nin Spesifik Hedefleri: 1. Valilik AB birimlerinin ilde AB işleri konusunda etkin koordinasyon yapabilmeleri ve gerekli yönlendirmelerde bulunabilmeleri, ilgili taraflara AB politikalarına ilişkin destek verebilmeleri ve ilde AB mali yardımlarından daha etkin yararlanılmasına yönelik de faaliyetler gerçekleştirebilmeleri için AB ile ilgili konularda ihtiyaçlarını tespit etmek, bilgi ve farkındalığı artırmak, 2. Kilit paydaşların AB ile ilgili konularda hizmet kapasitelerindeki eksiklikleri ortaya çıkarmak (özellikle valilik AB birimleri, il müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri), 3. AB konularında daha önce verilmiş olan eğitimlerin etkisi konusundaki görüşleri ve eğitim metodolojileri ile ilgili algıları ve deneyimleri öğrenmek, 4. İl ve ilçe düzeyinde AB işlerinin yönetimini geliştirebilmek amacıyla üst düzey yöneticilerin beklentilerini tespit etmek, 5. Yukarıdaki konular hakkında genel bir değerlendirme yapmak ve buna uygun olarak proje kapsamındaki kapasite geliştirme faaliyetleri için içerik ve metodoloji konusunda tavsiyede bulunmak, 6. Eğitim İhtiyaç Analizi etkinliğinin de valilik AB birimi personelinin kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmasını sağlamak. 53

54 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hedef Grupları: Eğitim İhtiyaç Analizi kapsamında bilgi alınabilecek kiģi ve kurumlar: Valilikler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, belediyeler, il müdürlükleri ve kalkınma ajanslarının üst düzey yöneticileri, Valilik ve özellikle de valilik AB birimleri personeli AB ile ilgili konularda çalışan il özel idareleri personeli Çalışmaya katkı sağlayabilecek il müdürlükleri AB ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyesi sivil toplum temsilcileri (üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları dâhil) Belediye yetkilileri ve belediyelerde AB işlerinde görevli personel Yerelde AB işleri ve AB fonları ile ilgili konularda eğitim veren kişiler Her bir il için valilik tarafından Proje Teknik Destek Ekibi nin (TDE) desteği ile tüm hedef grupları içeren bir liste oluşturmak amacıyla bir paydaş analizi yapılacaktır. Teknik Destek Ekibi bu listeden yola çıkarak aşağıda yer verilen veri toplama faaliyeti için valilik AB birimlerine örnek belirleme çalışmasında yardımcı olacaktır. Faaliyetler: Eğitim İhtiyaç Analizi nin hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir: 1. Kilit kurumların (valilikler, il özel idareleri, belediyeler, kalkınma ajansları) stratejik planlarının incelemesi: Bu faaliyet, Teknik Destek Ekibi ve Avrupa Birliği Bakanlığı (ABB) uzmanları tarafından birlikte yürütülecektir. Valilik AB birimleri, Vilayetler Hizmet Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği gibi diğer paydaşlarla işbirliği içinde çalışılacak olup mevcut stratejiler ve bunların AB konuları ile ilişkisi hakkında fikir sahibi olunacaktır. 2. Paydaşların belirlenmesi: Teknik Destek Ekibi, şablon ve bir rehber doküman hazırlayacaktır ve böylece valilik AB birimleri ilgili paydaş kurumları içeren bir liste hazırlayabilecektir. Bu şekilde valilik AB birimleri, Eğitim İhtiyaç Analizi ni uygulayabilecek ve projenin diğer faaliyetlerine dâhil olabilecek ilgili paydaşların listesini hazırlayabilecektir. Bu çalışma, anketlerin gönderilebileceği ilgili yönetici ve personelin isim ve e-posta adreslerini de içerecektir. 54

55 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 3. Mevcut verilerin gözden geçirilmesi: Teknik Destek Ekibi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yapılan Ön İhtiyaç Analizi Raporu gibi konuyla ilgili mevcut bilgileri gözden geçirecektir. 4. Teknik Destek Ekibi tarafından veri toplama planının tasarlanması ve uygulanması 4 : Veri toplama çalışmasının ana bileşenleri aşağıdaki araçların kullanımını kapsayacaktır: i. Valilik ve il özel idaresinden en fazla 30 yönetici ve personelin örneklem olarak alındığı ve çevrimiçi (on-line) anket olarak uygulanan ( Survey Monkey) 5 yazılı anketler yapılacaktır. ii. Yerel idarelerden en fazla 10 yönetici ve personelin örneklem olarak alındığı ve online anket olarak uygulanan ( Survey Monkey) yazılı anketler yapılacaktır. iii. AB ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyesi sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden en fazla 20 yönetici ve personelin örneklem olarak alındığı ve online anket olarak uygulanan ( Survey Monkey) yazılı anketler yapılacaktır. iv. Valilik, il özel idaresi, belediye, kalkınma ajansı, çalışmaya katkı sağlayabilecek il müdürlükleri ve önde gelen STK lardaki üst düzey yöneticilerle her bir ilde yapılan mülakatlar (Bu kişiler; İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, üst düzey STK temsilcileri ve uygun görülen diğer kurumların yöneticileri olabilecektir). Teknik Destek Ekibi, standart bir yaklaşım sağlamak amacıyla bir rehber doküman ve raporlama için şablon hazırlayacaktır. v kişilik gruplar ile yapılacak Odak Grup Tartışmaları: Ağırlıklı olarak kamu kurumu temsilcilerinden oluşan bir grup (valiliklerin AB birimleri, çalışmaya katkı sağlayabilecek il müdürlükler (ilgili Bakanlıkların), Kalkınma Ajansları ve diğer bir grup olarak da belediyeler, STK ve üniversite temsilcileriyle toplantı gerçekleştirilecektir. Teknik Destek Ekibi, standart bir yaklaşım sağlamak için bir rehber doküman ve raporlama için şablon hazırlayacaktır; 4 Veri Toplama Planının uygulanması, illeri ziyaret edecek olan EİA ekibi vasıtasıyla TDE tarafından yapılacaktır. 5 İlgili paydaşlara e-posta yoluyla bir link ve şifre gönderilecek ve çevrimiçi olarak anketi doldurmaları istenecektir. Araştırma, Survey Monkey isimli programla yürütülecek olup, bir Eğitim İhtiyaç Uzmanı e-postaların doğru kişilere gönderildiğinden emin olmak ve tamamlanmış anketlerin yüklenmesini takip etmek için illerdeki AB birimleri ile irtibata geçecektir. 55

56 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi vi. Eğitim İhtiyaç uzmanları tarafından kullanılan araçlara ek olarak Teknik Destek Ekibi aynı zamanda valilik AB birimi personellerine, en az 2 Odak Grup Çalışması Rehberi ve 2 Mülakat Rehberi uygulaması yaparak veri toplama süreçlerine katkıda bulunacaktır. Bu sürece destek vermek amacıyla valilik AB birimlerinden en az bir personel Eğitim İhtiyaç Analizi uzmanına veri toplama sırasında eşlik edecek ve araçların nasıl kullanıldığını öğrenecektir. Daha sonra ise aynı rehber dokümanı ve raporlama için aynı şablonları kullanarak kendi veri toplama faaliyetlerini yürütecektir. Veri toplama, ilk önce üç ilde test edilecektir, sonra metodolojide gerekli düzeltmeler yapılacak ve diğer 17 ile saha ziyaretlerinde bulunulacaktır. Saha ziyaretlerinin her birinin, hazırlık ve raporlama dâhil 2-3 gün süreceği öngörülmektedir. Her veri toplama faaliyetine başlamadan önce bir Eğitim İhtiyaç Analizi Uzmanı veya bir Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcisi projenin kısa bir sunumunu yapacaktır. 5. Veri depolama sisteminin tasarımı ve yönetimi: Yazılı anketler, online bir platform olan Survey Monkey ile uygulanacaktır. Şifre ile giriş yapılan Survey Monkey ile veri toplanacak, saklanacak ve erişimi sağlanacaktır. Odak Grubu Toplantısı ve Mülakat Raporları word dokümanı olarak hazırlanacak ve Ankara daki Eğitim İhtiyaç Analizi Uzmanları tarafından düzenlenecektir. 6. Derlenen verilerin analizi ve raporlaması: Teknik Destek Ekibi tarafından, Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasının hedeflerine ve projenin gerekliliklerine uygun olarak bir Taslak Eğitim İhtiyaç Analizi raporu hazırlanacaktır; Eğitim İhtiyaç Analizi bulgularının, elde edilen sonuçlar ışığında değerlendirilmesi: Her bir ile yapılacak ikinci saha ziyaretleri sırasında Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasının bulguları, illerdeki temel paydaşlara sunulacaktır. Bu sonuçların, düzenlenecek çalıştaylarda değerlendirilmesiyle birlikte her bir ilde Eğitim İhtiyaç Analizi tamamlanacaktır. Buna benzer bir süreç, merkezi düzeyde İçişleri Bakanlığı, Vilayetler Hizmet Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği nin katkısı ile Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından izlenecektir Veri Toplama Planının Uygulanması - görev, sorumluluklar ve takvim Teknik Destek Ekibi, aşağıdaki uzmanlardan meydana gelecek olan bir Eğitim İhtiyaç Analizi ekibi oluşturacaktır. Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması bu uzmanlar ile Avrupa Birliği Bakanlığı nın uzmanları ile işbirliği içerinde yürütülecektir: 1 Eğitim İhtiyaç Analizi Ekip Lideri 3 Eğitim İhtiyaç Analizi Uzmanı 1 Eğitim İhtiyaç Analizi Veri Yönetimi Uzmanı Eğitim İhtiyaç Analizi uzmanlarının görev ve sorumlulukları kendilerine verilen görev tanımında (ToR) belirtilmiştir. 56

57 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 2. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Anketi Sayın Katılımcı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanan Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi nin faaliyetleri arasında AB konuları ile ilgili olarak illerimizdeki eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik bir Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması da bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki anket hazırlanmıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı illerimizdeki AB konularına ilişkin eğitim ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi için sizleri bu ankete katılmaya davet etmektedir. Bu anketin sonuçları, sizin veya çalışma arkadaşlarınızın bundan sonraki süreçte katılmayı tercih edecekleri eğitimlerin tasarımı konusunda bize büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, ankete vereceğiniz cevaplar büyük önem arz etmektedir. Anket kapsamında yer alan her bir soruya nasıl cevap verilmesi gerektiğine dair açıklamalar mevcuttur. Bir çok soruya açılır kutulardan tercih yaparak yanıt verilebilmektedir. Anketin tasarımı gereği her bir sorunun cevaplanması zorunlu olduğundan bağlantıya tıklayarak ankete ulaştığınızda bütün sorulara sırasıyla cevap vermeniz beklenmektedir. Anket dört bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler/ Temel Kişisel Bilgiler Mevcut İş Tanımı ve AB Konuları ile İlişkisi Mevcut Bilgi/Beceriler ve AB Konularına İlişkin İhtiyaçlar Eğitim Uygulaması Derlenen bilgiler gizli tutulacak olup, sadece Eğitim İhtiyacı Analizi raporuna veri oluşturması için kullanılacaktır.

58 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda, Proje Teknik Destek Ekibi ile adresinden irtibata geçilerek yardım alınması mümkün olacaktır. Ankete zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. BÖLÜM I- Genel Bilgiler/ Temel KiĢisel Bilgiler 1. Ġl İl 2. Kurum/Birim Valilik AB Ofisi Kaymakamlık İl Özel İdaresi İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İŞKUR İl Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Kalkınma Ajansı Belediye Sivil Toplum Kuruluşu Üniversite 58

59 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Basın, Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sanayi Odası Ticaret Odası Sanayi ve Ticaret Odası Ziraat Odası Diğer (lütfen belirtin) 3. Göreviniz Kaymakam Daire Başkanı Müdür Müdür Yardımcısı Şef Yönetici Uzman Uzman Yardımcısı Akademik Personel Mühendis Memur Eğitmen Gönüllü Diğer 59

60 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 4. Halen çalıģtığınız kurumdaki kadro durumunuz Daimi Personel Geçici Görevli 5. Cinsiyet Kadın Erkek 6. YaĢ ve üstü 60

61 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 7. Eğitim durumu Lise Önlisans (veya diğer iki yıllık okul) Lisans Yüksek Lisans Doktora 8. Lisans dereceniz için eğitim alanınızı belirtiniz. Sosyal bilimler Mimarlık/Mühendislik Ziraat Tıp Eğitim Bilimleri Doğa ve Fizik Bilimleri Sanat Diğer (lütfen belirtin) 61

62 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 9. Yabancı dil bilginiz var mı? Evet ise lütfen 10. soruyu cevaplayınız. Evet Hayır 10. Yabancı dil bilginiz hakkında bilgi veriniz. (1 = temel, 4 = çok iyi) Ġngilizce Almanca Fransızca Ġspanyolca Diğer (lütfen belirtiniz) 62

63 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 11. ĠĢinizle ilgili olarak haftada kaç saat internet kullanıyorsunuz? saat 4-6 saat 7 saat ve daha fazla 12. Online uzaktan eğitim kurslarından yararlanıyor musunuz? Evet Hayır 13. AB'ye üye ülkeler hakkında bilginizi nasıl değerlendirirsiniz? Bilgim yok Sınırlı bilgiye sahibim İyi düzeyde bilgi sahibiyim Çok iyi düzeyde bilgi sahibiyim 63

64 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi BÖLÜM II Mevcut İş Tanımı ve AB Konuları ile İlişkisi Eğer Sivil Toplum Kuruluşu çalışanı iseniz, lütfen aşağıdaki soruyu cevaplayınız. Değilseniz 15. sorudan devam edebilirsiniz. 14. Kurumunuzda tam zamanlı çalıģan kaç kiģi bulunmaktadır? 15. Mesainizin yüzde kaçı AB konularına ayrılmıģtır? (AB konularına iliģkin yazıģma ve bilgilendirme yapmak, AB ile ilgili toplantılara katılmak, AB projeleri yürütmek/ yönetmek vb.) 16. Ġlinizde, AB fonlarının kullanımının ne kadar etkili olduğunu düģünüyorsunuz? Çok etkili Etkili Etkisiz Bilmiyorum 64

65 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 17. Kurumunuz da AB konularındaki çalıģmaların etkinliği nasıl geliģtirilebilir? Personel sayısı artırılarak AB uzmanları istihdam edilerek AB konularında daha fazla eğitim alınarak AB konularındaki bilgilere erişim olanakları artırılarak/ kolaylaştırılarak BÖLÜM III- Mevcut Bilgi / Beceriler ve AB Konularına İlişkin İhtiyaçlar Bu bölümde, aşağıdaki konular hakkında kendi bilgi düzeyinizi değerlendirmenizi ve mevcut işinizle ilgili olarak bu konuların önem derecesine ilişkin görüşlerinizi almak istiyoruz. Lütfen aşağıda listelenen konularda bilgi düzeyinizi belirtiniz. 65

66 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 18. AB Hakkında Genel Bilgiler ve AB Politikaları AB nin Tarihçesi ve Kurumsal Yapısı Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var AB nin GeniĢleme Politikası Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var AB Ortak Ticaret Politikası Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var AB Ekonomik ve Parasal Birlik Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var AB Ortak Tarım Politikası Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var AB Ortak Balıkçılık Politikası Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var AB Sosyal Politikası Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var 66

67 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi AB Çevre Politikası Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var AB Enerji Politikası Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var AB Adalet ve ĠçiĢleri Politikası Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var AB Rekabet Politikası Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var 19. Avrupa Birliği Birlik Programları/ Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var Ġyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Hayatboyu Öğrenme Programı Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Gençlik Programı Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var 67

68 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var Ġyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Kültür Programı Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var 7. Çerçeve Programı Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Avrupa Birliği Ġstihdam ve Sosyal DayanıĢma Programı (PROGRESS) Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var IPA I- GeçiĢ Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var IPA II-Sınır Ötesi ĠĢbirliği Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var IPA III- Bölgesel Kalkınma Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var 68

69 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi IPA IV- Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var Ġyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var IPA V- Kırsal Kalkınma (IPARD) Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var 20. AB-Türkiye ĠliĢkileri ve AB'ye Katılım Süreci Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var Ġyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Türkiye-AB ĠliĢkilerinin Tarihsel GeliĢimi Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Türkiye-AB arasındaki Katılım Müzakereleri Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var 69

70 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Türkiye-AB ĠliĢkilerinde Kamuoyu ve Medya nın Rolü Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var Ġyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Türkiye nin AB ĠletiĢim Stratejisi Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var 21. Proje Döngüsü Yönetimi Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var Ġyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Proje Hazırlama Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Proje Uygulama Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Ġzleme ve Değerlendirme Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Avrupa Birliği DıĢ Yardım SözleĢme Usulleri Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim 70

71 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Uygulama Kılavuzu (PRAG) Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var Ġyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var var var 22. Eğitim Bilgi ve Becerileri Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var Ġyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Eğitim programlarının tasarımı ve uygulaması Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var Performans değerlendirmesi ve uygulaması Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var YetiĢkin eğitimi metodolojisi Bilgim yok Sınırlı düzeyde bilgim var İyi düzeyde bilgim var Çok iyi düzeyde bilgim var 71

72 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Aşağıdaki konularda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak sizin için ne kadar önemlidir? 23. AB Hakkında Genel Bilgiler ve AB Politikaları AB nin Tarihçesi ve Kurumsal Yapısı AB'nin GeniĢleme Politikası AB Ortak Ticaret Politikası AB Ekonomik ve Parasal Birliği AB Ortak Tarım Politikası AB Ortak Balıkçılık Politikası Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli AB Enerji Politikası Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli AB Çevre Politikası Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli 72

73 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi AB Adalet ve ĠçiĢleri Politikası Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli AB Sosyal Politikası Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli AB Rekabet Politikası Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli 24. Avrupa Birliği Birlik Programları/ Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Hayatboyu Öğrenme Programı Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Gençlik Programı Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Kültür Programı Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli 7. Çerçeve Programı Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Avrupa Birliği Ġstihdam ve Sosyal DayanıĢma Programı (PROGRESS) Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli 73

74 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) IPA I- GeçiĢ Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma IPA II-Sınır Ötesi ĠĢbirliği IPA III-Bölgesel Kalkınma IPA IV-Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi IPA V- Kırsal kalkınma (IPARD) Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli 74

75 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 25. AB-Türkiye ĠliĢkileri ve AB'ye Katılım Süreci Türkiye-AB ĠliĢkilerinin Tarihsel GeliĢimi Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği Türkiye-AB arasındaki Katılım Müzakereleri Türkiye-AB ĠliĢkilerinde Kamuoyu ve Medya nın Rolü Türkiye nin AB ĠletiĢim Stratejisi Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli 26. Proje Döngüsü Yönetimi Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Proje Hazırlama Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Proje Uygulama Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli 75

76 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Ġzleme ve Değerlendirme Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Avrupa Birliği DıĢ Yardım SözleĢme Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG) Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli 27. Eğitim Bilgi ve Becerileri Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi Eğitim programlarının tasarımı ve uygulaması Performans değerlendirmesi ve uygulaması YetiĢkin eğitimi metodolojisi Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli Hiç önemli değil Pek önemli değil Oldukça önemli Çok önemli 76

77 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Bölüm IV- Eğitim Uygulaması Lütfen son beş yılda aşağıdaki konularda ne tür eğitimlere katıldığınızı belirtiniz ve alınan eğitimler hakkında bilgi veriniz. Sadece daha önce aldığınız eğitimler konusunda yöntem, eğitim süresi ve değerlendirme kısmını doldurmanız yeterli olacaktır. 28. AB Hakkında Genel Bilgiler ve AB Politikaları AB nin Tarihçesi Yöntem Eğitim Süresi Değerlendirme AB nin Kurumsal Yapısı AB'nin GeniĢleme Politikası AB Ortak Ticaret Politikası AB Ekonomik ve Parasal Birlik AB Ortak Tarım Politikası 77

78 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi AB Ortak Balıkçılık Politikası Yöntem Eğitim Süresi Değerlendirme AB Çevre Politikası AB Sosyal Politikası AB Adalet ve ĠçiĢleri Politikası AB Enerji Politikası AB Rekabet Politikası 78

79 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 29. Avrupa Birliği Birlik Programları/ Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Hayatboyu Öğrenme Programı Yöntem Eğitim Süresi Değerlendirme Programı Yöntem Gençlik Programı Kültür Programı 7. Çerçeve Programı Avrupa Birliği Ġstihdam ve Sosyal DayanıĢma Programı (PROGRESS) Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) IPA I- GeçiĢ Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 79

80 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi IPA II- Sınır Ötesi ĠĢbirliği IPA III- Bölgesel Kalkınma IPA IV-Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi IPA V-Kırsal kalkınma (IPARD) Yöntem Eğitim Süresi Değerlendirme 30. AB-Türkiye ĠliĢkileri ve Katılım Süreci Türkiye-AB ĠliĢkilerinin Tarihsel GeliĢimi Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği Türkiye-AB arasındaki Yöntem Eğitim Süresi Değerlendirme 80

81 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Katılım Müzakereleri Türkiye-AB ĠliĢkileri: Kamuoyu ve Medya nın Rolü Türkiye nin AB ĠletiĢim Stratejisi Yöntem Eğitim Süresi Değerlendirme 31. Proje Döngüsü Yönetimi Yöntem Eğitim Süresi Değerlendirme Proje Hazırlama Proje Uygulama Ġzleme ve Değerlendirme Avrupa Birliği DıĢ Yardım SözleĢme Usulleri 81

82 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Uygulama Kılavuzu (PRAG) Yöntem Eğitim Süresi Değerlendirme 32. Eğitim Becerileri Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi Eğitim programlarının tasarımı ve uygulaması Performans değerlendirmesi ve uygulaması YetiĢkin eğitimi metodolojisi Yöntem Eğitim Süresi Değerlendirme 82

83 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 33. Bilgi ve becerileri geliģtirmek için en etkin eğitim yöntemlerinin hangileri olduğu hakkındaki görüģlerinizi belirtiniz. (Birden fazla seçenek iģaretleyebilirsiniz). Konferans Seminer Çalıştay Örnek uygulamaların / AB üyesi ülkeler veya aday ülkelerdeki başarı hikâyelerinin incelenmesi E-eğitim İşbaşında eğitim Simülasyon Kendi kendine öğrenme Yurtiçi/ Yurtdışı çalışma ziyaretleri 34. Eğitmen olarak deneyiminiz var mı? Cevabınız evet ise, lütfen 35. ve 36. soruları cevaplayınız. Evet Hayır 83

84 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 35. Cevabınız evet ise, lütfen aģağıdaki tabloyu doldurunuz. Eğitim Süresi Eğitim ġekli Proje Döngüsü Yönetimi AB Katılım Öncesi Mali Yardımları Avrupa Birliği DıĢ Yardım SözleĢme Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG) AB Birlik Programları (eg. Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik Programı) AB Tarihçesi ve Kurumları AB Ortak Tarım Politikası AB Ortak Ticaret 84

85 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Politikası AB Çevre Politikası AB Yerel Yönetim Uygulamaları Kültürlerarası Diyalog Eğitim Süresi Eğitim ġekli AB Siyasi Kriterleri Diğer (lütfen belirtin) 36. Eğitmen olarak performansınızı nasıl değerlendirirsiniz? Kendime güvenmiyorum Kendime az güveniyorum Kendime güveniyorum Kendime çok güveniyorum 85

86 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 37. Eklemek istediğiniz yorumlarınız varsa, lütfen belirtiniz. 38. Bu anketi faydalı buldunuz mu? Bu anketi faydalı buldunuz mu? Çok faydalı Faydalı Hiç faydalı değil Fikrim yok 86

87 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 3. Eğitim Ġhtiyaç Analizi (Eia) Yarı YapılandırılmıĢ Mülakatlar (Yym)/Odak Grubu TartıĢmaları Rehberleri EĞĠTĠM ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ MÜLAKATLARI Eğitim Ġhtiyaç Analizi Uzmanları için Rehberlik Notları GiriĢ Eğitim İhtiyaç Analizi Metodolojisinde; her bir ilde valilik, İl Özel İdaresi (İÖİ), Kalkınma Ajansı (KA), belediye, aktif faaliyet gösteren STK lar ile uygun görülen diğer kurum yöneticileriyle mülakatlar yapılması öngörülmektedir (Bu kişiler, İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı, İÖİ Genel Sekreteri, KA Genel Sekreteri ve AB UDYK üyesi veya başka STK temsilcileri olacaktır). Aşağıda yer alan notlar, görüşmelerin daha iyi yönlendirmesini sağlamak ve veri toplama ile raporlama konusunda standart bir yaklaşım oluşturulmasını amaçlamaktadır. Hazırlık Uzmanlar, aynı anda hem tartışmaları yönlendirecek hem de not alacakları için, yanlarında bir ses kayıt cihazı ve not defteri bulundurmalıdır. Tartışmalardan sonra da, toplantının çıktılarını rapor şablonuna aktarmaları gerekecektir. Sorular 1. İlinizin AB ile ilişkili öncelikleri nelerdir? (Sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ilk soru olarak, AB işleri konusunda temsil ettiği kuruluşun çıkarları nelerdir sorusunun yöneltilmesi faydalı olabilir. Daha sonra yukarıdaki soruya geçilebilir.) Ġpucu: Bu konunun, farklı sektörler bazında farklı paydaşların rol ve tutumlarının yanı sıra kapasiteleri açısından da genişletilmesi gerekir.

88 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Devam sorusu olarak, hangi AB politikalarının il için önemli veya öncelikli olduğu sorulabilir. AB fonları konusundaki öncelikler nelerdir? İlde AB işleri konusunda kapasite oluşturulurken, öncelik verilmesi gereken konular nelerdir? 2. Bu öncelikler doğrultusunda ilde ne tür tedbirler alınmakta ya da faaliyetler gerçekleştirilmektedir? Bu öncelikler, il/kuruluş için hazırlanan Stratejik Planlara ne ölçüde yansıtılmaktadır? Ġpucu: Nelerin yapıldığını ve önümüzdeki 2-3 yıl için nelerin planlandığını somut olarak bilmemiz gerekir. Zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceği konusunda katılımcıların kişisel beklentilerinin de irdelenmesi faydalı olacaktır. Not alırken, kurumsal düzenlemeler/planlar ile ilgili yanıtlar ile kişisel görüş belirtilen yanıtların ayrı tutulması önemlidir. 3. AB Bakanlığı nın, özellikle de bu projenin, yerel düzeyde AB işlerinin yönetimini ve AB ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini geliştirmek için oynayabileceği rol ve katkısı konusunda sizin (ve kurumunuzun) beklentileri nelerdir? 4. İliniz, AB üyesi devletlerdeki potansiyel ortaklara neler sunabilir? AB nezdinde ilinizle ilgili hangi belirgin özelliğin ön plana çıkartılması gerekir? Ġpucu: Bu sorunun amacı, projenin diğer bir faaliyeti olan Şehir Eşleştirme programına ön hazırlık yapmaktır. Bu nedenle bu soru sorulmadan Şehir Eşleştirme faaliyetiyle ilgili ön bilgi verilmesi faydalı olacaktır. AB işleri ile ilgili olarak il bazında hangi özel imkânların mevcut olduğuyla ilgili olarak ildeki üst düzey yöneticileri düşünmeye sevk etmektir. Bu konu, iş/ticaret imkânları, kültürel konular, eğitim ve araştırma hizmetleri, spor ve eğlence vs. ile ilgili olabilir. 5. İlinizde, faaliyet gösteren temel paydaşların, AB sürecinde daha aktif yer alabilmeleri için hangi kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir? Ġpucu: Katılımcılara, kapasite kavramının sadece insan kaynakları ve personelin AB işleri konusundaki kapasitesi, altyapı kapasitesi (ofis imkânları vs.), finans kaynakları (örn. çalışma ziyaretlerinin ödenmesi, iletişim masraflarının ödenmesi) veya çalışma alanlarıyla ilişkili mevzuattaki değişiklikler anlamına gelmediğini hatırlatın. 88

89 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 6. İlin AB ile ilgili konularda daha aktif çalışabilmesi ve ilin Türkiye nin AB üyelik sürecindeki etkinliğinin artırılması için diğer (kamu, özel, sivil toplum) kurumlar nasıl rol oynayabilir veya katkı sağlayabilir? Ġpucu: Bu sorunun amacı, AB ye katılım sürecinde farklı paydaşların oynadığı rolün nasıl algılandığını belirlemek ve proje tarafından belirlenmemiş olan paydaşlar varsa bunların tespit edilmesine yardım etmektir. 7. Kurumunuz/biriminiz personelinin AB ile ilgili konulardaki en acil eğitim ihtiyaçları nelerdir ve bunlar nasıl karşılanmalıdır? Kapasite geliştirme faaliyetleri uygulanırken, en etkin ve uygun yöntemler nelerdir? Ġpucu: Bu sorunun amacı tartışmayı sonlandırmak ve mülakat yapılan kişilerin, yönetiminde bulundukları kurumların personelinin, AB ile ilgili konulardaki acil eğitim ihtiyaç ve istekleri konusunda somut bir şekilde düşünmelerini sağlamaktır. Mülakat yapılan kişiler, seminer türündeki eğitimler dışında çalışma ziyaretleri, işbaşı eğitim, e-öğrenme gibi kapasite geliştirme faaliyetlerini de düşünmeleri ve somut konu başlıkları belirtmeleri için teşvik edilmelidir. Bu şekilde kişilerin, hâlihazırda planlanmış olan eğitim imkânları (Örn. diğer projelerin, Kalkınma Ajansları nın, üniversitelerin vs düzenlediği eğitimler) konusunda bilgi vermelerini sağlamak faydalı olacaktır. EĞĠTĠM ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ ODAK GRUBU TARTIġMALARI Eğitim Ġhtiyaç Analizi Uzmanları için Rehberlik Notları Giriş Odak Grubu Tartışmaları (OGT) 8-12 kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Bu iki gruptan biri, ağırlıklı olarak kamu kurumu temsilcilerinden (valiliklerin AB birimleri, çalışmaya katkı sağlayabilecek il müdürlükleri ve Kalkınma Ajansları) oluşacak diğer grup da belediyeler, STK ve üniversite temsilcilerinden oluşacaktır. Aşağıda yer alan notlar ile de, tartışmalar esnasında grupları daha iyi yönlendirmek ve veri toplama ile raporlama konusunda standart bir yaklaşımın sağlanmasını amaçlanmaktadır. 89

90 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hazırlık Uzmanlar, aynı anda hem tartışmaları yönlendirecek hem de not alacakları için, yanlarında bir ses kayıt cihazı ve not defteri bulundurmalıdır. Tartışmalardan sonra da, toplantının çıktılarını rapor şablonuna aktarmaları gerekecektir. Tartışmaların gerçekleştirileceği toplantı salonları, valilik AB Birimleri tarafından organize edilecektir. En uygun salon şekli yuvarlak masa düzeni olmakla beraber daire şeklinde konulmuş sandalyeler de alternatif oturma düzeni olabilir. Katılımcıların; OGT nin bir tartışma ortamı olduğunu, bir uzmanın konuşmasını dinleme ortamı olmadığını anlamaları sağlanmalıdır. OGT yaklaşık 90 dakika sürmelidir; Odak Grubu Toplantıları katılımcılarının toplantılar öncesinde daha iyi hazırlık yapmalarına olanak sağlamak için; çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemine ilişkin kısa bir bilgi notu gönderilmelidir (toplantıların en az 1 hafta öncesinde). Katılımcı listesi oluşturulmalıdır. Bu listede katılımcılara dair şu bilgiler yer almalıdır: isim, pozisyon, kurum, il. Yönlendirici Sorular & İpuçları Tartışma ortamını canlandırmak amacıyla kolaylaştırıcılar tarafından aşağıdaki soru alanları kullanılmalıdır. İpucu, konuşmaları ve tartışmayı yönlendirmek için kullanılabilir. 8. Katılımcılardan, kendilerinin veya çalıştıkları birimin/kurumun ne ölçüde AB konularıyla ilgili çalışma yaptığını kısaca anlatmalarını isteyin. Ġpucu: Bu soru ile katılımcıların AB işleri konusundaki görüş ve deneyimleri hakkında fikir edinmek mümkün olacaktır. Katılımcılardan bu konuya cevap vermek için AB tarafından finanse edilen projelerdeki görev ve deneyimlerinden, çalışma alanlarına ve sektörlerine ilişkin AB politikaları/yasal düzenlemeleri ile ilgili bilginin duyurulmasından veya katıldıkları toplantılardan vs. bahsetmeleri istenebilir. Katılımcıların yapacağı açıklamaların sadece kişisel çalışma deneyimleri veya özel olarak birimleri/kurumları ile ilgili olmasına özen gösterilmelidir. AB-Türkiye konusunda genel yorum yapmalarına gerek duyulmamaktadır. Sektöre özgü yorumların özellikle not alınması önem arz etmektedir. Katılımcılar bu soruya cevap verirken, gönderilmiş olan bilgi notundan faydalanmalı, çalıştıkları kurumun stratejik raporlarını inceleyerek ve AB önceliklerinin bu raporlara ne ölçüde yansıtıldığını da çalışarak hazırlıklı olmalıdırlar. 90

91 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 9. Önümüzdeki 2-3 yılda biriminizin/kurumunuzun AB işlerinde daha fazla yer almasını bekliyor veya istiyor musunuz? Ġpucu: Katılımcılar beklentileri konusunda mümkün olduğunca somut olmalıdırlar. (Kendi kişisel beklentileri olabildiği gibi, vali veya diğer kişilerin kendilerinden yapmalarını isteyeceği şeyler de olabilir.) Yerel paydaşlarla sektör ile ilgili olarak AB konularında daha fazla iletişim kurmak, daha fazla proje çalışmasında yer almak, Türkiye nin AB üyeliği için kapasitenin artırılmasına yardımcı olmak gibi konular olabilir. 10. AB ile ilgili konularda daha aktif olabilmek için, kurumunuzda/ biriminizde ne gibi kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir? Ġpucu: Katılımcılara, kapasite kavramının sadece insan kaynakları ve personelin AB işleri konusundaki kapasitesi, altyapı kapasitesi (ofis imkânları vs.), finans kaynakları (örn. çalışma ziyaretlerin ödenmesi, iletişim masraflarının ödenmesi) veya çalışma alanlarıyla ilişkili mevzuattaki değişiklikler anlamına gelmediğini hatırlatın. 11. İlin AB ile ilgili konularda daha aktif çalışabilmesi ve ili, Türkiye nin AB üyelik sürecinde daha etkin kılmak için diğer (kamu, özel, sivil toplum) kurumlar nasıl rol oynayabilir veya katkı sağlayabilir? Ġpucu: Bu sorunun amacı, AB katılım sürecinde farklı paydaşların oynadığı rolün nasıl algılandığını belirlemek ve proje tarafından belirlenmemiş olan paydaşlar varsa bunların tespit edilmesine yardım etmektir. Bir devam sorusu olarak katılımcılara, AB konuları ile ilgili olarak farklı paydaşların çabalarının ve faaliyetlerinin en iyi şekilde nasıl koordine edilebileceği ve yönlendirilebileceği sorusunun yöneltilmesi de diğer soruyu tamamlayıcı nitelikte olacaktır. 12. Son bir kaç yıldır, AB ile ilgili konularda, gerek merkezi düzeyde gerek yerel düzeyde çok sayıda eğitimler ile kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlenmektedir. Katılımcıların bu eğitimlerle ilgili deneyimi nedir? (Bu tür eğitimlere ya da faaliyetlere katıldılar mı? Katıldılarsa, bu eğitimlerde sadece katılımcı olarak mı yer aldılar, ya da eğitici olarak da bulundular mı? Bu eğitimlerde hangi konular işlendi? Eğitim kim tarafından ve nasıl bir metodoloji (seminer, çalıştay vs.) ile verildi? Eğitim başarılı oldu mu? Başarılı olmadıysa bunun sebepleri nelerdi? Başarılı olduysa bunun sebepleri nelerdi? 91

92 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 13. Kurumunuzun/biriminizin personelinin AB ile ilgili konulardaki en önemli eğitim ihtiyaçları nelerdir ve bunların en iyi şekilde nasıl karşılanabileceğini düşünüyorsunuz? Ġpucu: Bu soru aslında tartışmayı sonlandırmak ve katılımcıları acil ihtiyaç ve istekleri üzerinde somut bir şekilde düşünmelerini sağlamak için sorulmakta. Katılımcılar, eğitim seminerleri dışında çalışma ziyaretleri, işbaşı eğitim, e-öğrenme gibi kapasite geliştirme faaliyetlerini de düşünmeleri ve somut konu başlıkları belirtmeleri için teşvik edilmelidir. Bilgi sahibi oldukları planlı eğitim imkânları hakkında bilgi vermeleri de faydalı olacaktır. (Örn. diğer projelerin, Kalkınma Ajansları nın, üniversitelerin vs düzenlediği eğitimler.) 92

93 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi 4. Her Ġlin Öncelikli Eğitim Konuları Eğitim Ġhtiyaç Analizi ÇalıĢması Kapsamında Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri Aşağıdaki tablo eğitimler yoluyla kapasite artırma için belirlenmiş öncelikli konuların özetidir ve bu öncelikler harici ve ulusal pek çok programla desteklenebilir.bu öncelikler VABpro projesi ile karşılanacak öncelikler değildir- Valiliklerin hangi önceliğin VABpro kapsamında desteklenmesini istediklerini değerlenmelerine ihtiyaç vardır. Öncelikli konular iki temel konuya ayrılmıştır: farkındalık ve AB konularıyla ilgili genel bilgi seviyesini artırmaya yönelik olanlar ve beceri ile uygulamalı bilgilere ilişkin olanlardır. Kapasite artırımını sağlayabilecek methodoloji ile ilgili önerilerden faydalanacak yerel paydaş listesi her ilin önecilikli konularıyla birlikte belirtilmiştir. Her bir il için ortak olan öncelikler belirtilmemiştir. Her bir ilin ayrıntılı değerlendirmesi ise İL Eğitim İhtiyaç Analizi Raporlarında sunulmaktadır.

94 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi ADIYAMAN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel İl müdürlükleri ve AB birimleri; Küçük gruplarla 1 günlük bir düzeydeki etkisinin daha iyi Kaymakamlar; yerel yönetimin üst seminer veya yarım günlük anlaģılmasını sağlamak düzey yöneticileri çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli kapasite oluşturma hedefleri AB Sosyal Politikasının Adıyaman üzerindeki etkilerini belirlemek AB Rekabet Politikasının Adıyaman üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi IPA fonları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar; Üniversite Seminer Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Yöneticilerin proje yönetimi (PY) konusunda kalite standartlarını uygulama kapasitesini artırmak ve yerel proje baģarı hikayelerinin belirlenmesi ve yaygınlaģtırılması için PY uygulamacıları grubunu oluģturmak Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; Odalar; STK lar; Üniversite Hepsi Çevrimiçi destekle birlikte Çalıştaylar ve koçluk Çalıştay ve ardından uygulama ödevleri için destek ve mentorluk 94

95 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi AB konularında stratejik planlama kapasitesini güçlendirmek PRAG ın uygunlama kapasitesini artırmak Yerel kültürel tesis iģletmecilerinin AB standartlarını ve uygulamalarını gerçekleģtirme ve Nemrut dağı için turistik fırsatları tanıtma kapasitesini artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim. Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar İl Müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; Odalar; STK lar; özel sektör Çalıştay metodolojisi; Bireysel öğrenme Çalıştay ve çalışma ziyareti AKSARAY Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli kapasite oluşturma hedefleri AB politika alanlarının ve yerel düzeydeki etkisinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak AB Rekabet Politikasının Aksaray üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat odaları; Kooperatifler, Üniversite Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Çalıştay metodolojisi AB Çevre Politikasının Aksaray üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi 95

96 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi IPA fonları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar, STK lar Seminer Uygulamalı PDY eğitimi verebilecek uygulamacılardan oluģan yerel bir havuz oluģturmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar, STK lar Çalıştay ve ardından koçluk/mentorlük AB ile belirli ticaret fırsatlarını tespit etmek ve teknik kapasite eksikliklerini değerlendirmek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar, STK lar Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Gübreleme, Toprak Islahı ve Sulama alanında AB standartlarının uygulanması için kapasiteyi artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat odaları, Kooperatifler Üniversite Seminer ve ardından e-öğrenme modülleri ve çalışma ziyaretleri Hayvancılık alanında AB standartlarının uygulanması için kapasiteyi artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat odaları, Kooperatifler Üniversite Seminer ve ardından e-öğrenme modülleri ve çalışma ziyaretleri Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için Hepsi Çalıştay ve ardından uygulama ödevleri için destek ve 96

97 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi kapasiteyi artırmak mentörlük AMASYA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel İl müdürlükleri ve AB birimleri; Küçük gruplarla 1 günlük bir düzeydeki etkisinin daha iyi Kaymakamlar; yerel yönetimin üst seminer veya yarım günlük anlaģılmasını sağlamak düzey yöneticileri çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli kapasite oluşturma hedefleri AB Ortak Tarım Politikasının Aksaray üzerindeki etkilerini belirlemek AB Çevre Politikasının Aksaray üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi Geçlik programı ve kültür programından fon almak için nasıl baģvurulacağı konusunda bilgileri artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Seminer Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Amasya da Proje Döngüsü Yönetimi eğitmenleri ve danıģmanlarından bir grup oluģturmak Proje teklifi hazırlamayı iyileģtirmek Proje yönetimi becerilerini, özellikle AB İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar İl müdürlükleri ve AB birimleri İl müdürlükleri ve AB birimleri; Uygulamaya dayalı Eğitici Eğitimi çalıştayları İyi uygulamaları belirlemek ve başarı faktörleri için kontrol listesi hazırlamak için çalıştay 97

98 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi fonlarına iliģkin raporlamayı güçlendirmek yerel yönetim; Odalar; STK lar ANTALYA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel düzeydeki etkisinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli kapasite oluşturma hedefleri AB Rekabet Politikasının Antalya üzerindeki etkilerini belirlemek AB Çevre Politikasının Antalya üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi AB Sosyal Politikasının Antalya üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi Kopenhag kriterlerinin daha fazla anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri; kaymakamlar Kısa bir seminer veya küçük gruplarla eğitim semineri Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Yöneticilerin proje döngüsü boyunca kalite kontrolünü gerçekleģtirmesini Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay ve ardından işbaşı koçluk veya uzaktan mentorluk 98

99 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Oluşturma Hedefleri sağlamak PRAG uygulama kapasitesini artırmak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi; bireysel öğrenme Sağlık turizminde AB standartları ve uygulamalarını yerine getirebilme kapasitesini artırmak Bitki doku kültüründe AB standartlarını ve uygulamalarını yerine getirebilme kapasitesini artırmak İlgili il müdürlükleri; Odalar; Otelciler Birlikleri; özel sektör İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü; Odalar; Özel sektör Küçük grup için yerel çalışma ziyaretini de içeren bir çalıştay veya çalışma oturumlarının yer aldığı bir konferans Yerel çalışma ziyaretini içeren bir seminer BARTIN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler İl müdürlükleri & AB birimleri; AB Ortak Tarım Politikasının Bartın Ziraat Odaları; Kooperatifler, üzerindeki etkilerini belirlemek Çalıştay metodolojisi Üniversite Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli AB Çevre Politikasının Bartın üzerindeki etkilerini belirlemek AB konularının Stratejik Planlama süreçlerine nasıl dahil edileceğinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak IPARD kapsamında fonlara baģvurma İl müdürlükleri & AB birimleri; yerel yönetim; STK lar İl müdürlükleri & AB birimleri; yerel yönetim Çalıştay metodolojisi Seminer ve ardından koçluk veya çalıştay Çevrimiçi/web tabanlı takip desteği ile çalıştay 99

100 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Oluşturma Hedefleri ve fonları uygulama kapasitesini artırmak İlgili il müdürlükleri; Odalar; STK lar Proje geliģtirme ve proje yazma PRAG ın uygulanma kapasitesini artırmak Eko-turizm alanında AB standartları ve uygulamalarını yerine getirme kapasitesini artırmak ve EDEN ölçütlerini gerçekleģtirme Odalar, STK, lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar İlgili il müdürlükleri; Odalar; Otelciler Birliği; özel sektör Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi; bireysel öğrenme Küçük gruplar için yerel çalışma ziyaretlerini içeren çalıştay veya çalışma oturumlarından oluşan konferans DENIZLI Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel İl müdürlükleri ve AB birimleri; Küçük gruplarla 1 günlük bir düzeydeki etkisinin daha iyi Kaymakamlar; yerel yönetimin üst seminer veya yarım günlük anlaģılmasını sağlamak düzey yöneticileri çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB Tarım politikasının Denizli üzerindeki etkilerini belirlemek AB Sosyal politikasının Denizli üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi AB Enerji politikasının Denizli İl müdürlükleri ve AB birimleri; Çalıştay metodolojisi 100

101 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi üzerindeki etkilerini belirlemek Yerel yönetim; STK lar AB finansmanı ve bölgesel kalkınma fırsatları hakkında farkındalığı artırmak Yenilikçi proje ortaklıkları için 7. Çerçeve ve/veya RYÇP kapsamındaki fırsatları belirlemek Yöneticilerin proje döngüsü boyunca kalite kontrolünü gerçekleģtirmesini sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Yerel yönetim; STK lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Üniversite; Odalar; STK lar Valiliklerin AB birimleri,; yerel yönetim; STK lar Seminer ve e-öğrenme modülleri Seminer ve/veya yurtdışı çalışma ziyaretleri Çalıştay ve ardından işbaşı koçluk ve uzaktan mentorluk Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Yerel proje yönetimi mükemmeliyet merkezini kurmak ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği alanındaki AB uygulamalarını yerine getirme kapasitesini artırmak Valiliklerin AB birimleri,; yerel yönetim; STK lar İlgili il müdürlükleri; Odalar; özel sektör Yerel iyi uygulamaları belirlemek ve yaygınlaştırmak üzere deneyimli PDY uygulamacılarının yer aldığı çalıştay Seminer;çalışma ziyaretleri DUZCE Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler Bilgi seviyelerini AB politika alanlarının ve yerel İl müdürlükleri ve AB birimleri; Küçük gruplarla 1 günlük bir artırmaya yönelik düzeydeki etkisinin daha iyi Kaymakamlar; yerel yönetimin üst seminer veya yarım günlük Öncelikli Kapasite anlaģılmasını sağlamak düzey yöneticileri çalışma oturumları 101

102 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Oluşturma Hedefleri AB Sosyal Politikasının Düzce üzerindeki etkilerini belirlemek; AB uygulamalarına istinaden Sosyal Belediyecilik Ģartlarını anlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar; Üniversite Çalıştay metodolojisi AB Çevre Politikasının Düzce üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; yerel yönetim; STK lar; Çalıştay metodolojisi AB Rekabet Politikasının Düzce üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite Çalıştay metodolojisi 7. Çerçeve programının daha fazla anlaģılmasını sağlamak ve Düzce de araģtırma ve yenilik için ortaklıklar belirlemek Kırsal kalkınmaya yönelik IPA fırsatlarını yaygınlaģtırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; STK lar Seminer, ardından çalışma oturumları Seminer Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Proje Döngüsü Yönetiminin tüm boyutlarında kapasiteyi artırmak PRAG uygulama kapasitesini artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Koçluk ve takip içeren Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi; bireysel öğrenme 102

103 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Proje yönetim becerilerini, özellikle AB fonları hakkında raporlama becerisini güçlendirmek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; Odalar; STK lar; Çalıştay metodolojisi ELAZIG Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel düzeydeki etkisinindaha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Elazığ için AB Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikası'nın etkilerini belirlemek- organik tarım ve tatlı su balıkçılığı yaģam alanları İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite Çalıştay metodolojisi AB Rekabet Politikasının pazarlama gereklilikleri açısından Elazığ üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite Çalıştay metodolojisi IPA fonları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; STK lar Seminer Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Valilikte PDY eğitmenlerinden/çalıģtırıcılarından İl müdürlükleri ve AB birimleri Ev ödevi verilen 2 modüllü çalıştay 103

104 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Oluşturma Hedefleri oluģan bir havuz kurmak STK'lar prpje döngüsünün tüm alanlarında temel becerileri iyileģtirmiģtir Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasiteyi artırmak PRAG uygulama kapasitesini artırmak STK'lar hepsi Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştay Uygulamalı ödevler için mentorluktan sonra çalıştay Çalıştay metodolojisi; Bireysel öğrenme ERZINCAN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler İl müdürlükleri ve AB birimleri; Erzincan için AB Ortak Tarım Ziraat Odaları; Kooperatifler Politikasının etkilerini belirlemek Çalıştay metodolojisi Üniversite Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Erzincan içinab ÇevrePolitikasının etkilerin belirlemek ĠçiĢleri ve Adalet konularında AB politikalarında farkındalık yaratmak İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Çalıştay metodolojisi Seminer AB Topluluk Programları tarafından sunulan fırsatlara iliģkin farkındalık yaratmak İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Seminer Beceri ve uygulamalı İl müdürlükleri ve AB birimleri; 104

105 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Gıda Üretimi Endüstrisindeki AB standartların ve uygulamaların daha iyi anlaģılmasını sağlamak Odalar; Kooperatifler; Üniversite; özel sektör Spor turizminde (kıģ sporları & yamaç paraģütü)ab standartlarına ve uygulamalarına yönelik kapasitenin artmasını sağlamak 'MarkalaĢmaya' yönelik AB uygulamaları konusunda bilgiyi artırmak Bölgesel kalkınmaya yönelik IPA kapsamındaki projeleriçin fon baģvurusu yapılması ve fonların yönetilmesi konusunda kapasiteyi artırmak Proje yönetimikonusunda 'faaliyet öğrenme" dizisi oluģturmak Fizibilite çalıģmalarını yürütme ve/veya yönetme kapasitesini artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Turizm Birlikleri; özel sektör İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite; özel sektör İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite; özel sektör İl müdürlükleri; AB birimleri; Odalar; STK'lar; yerel yönetim İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; yerel yönetim; Üniversite; özel sektör Küçük bir grupla yerel çalışma ziyaretini de içeren çalıştay ya da çalışma oturumlarıyla konferans İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite; özel sektör Çalıştay metodolojisi Koçluk/mentorluk desteğiyle birlikte çalışma oturumları Çalıştay HATAY Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 105

106 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi AB politika alanlarının ve yerel düzeydeki etkisinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Hatay için AB Ortak Tarım Politikasının etkilerini belirlemek IPA fonları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; STK lar Çalıştay metodolojisi Seminer AB Topluluk Programına dair yerel baģarı hikayelerinin yayılmasıyla proje bazlı çalıģmalara iliģkin farkındalığı artırmak IPA kırsal ve bölgesel kalkınma fonlarına eriģim sağlamak için proje hazırlama becerilerini güçlendirmek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri; STK'lar İlgili il müdürlükleri; Ziraat Odaları; STK'lar, Üniversite Bilgilendirme Fuarı ve seminer Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Valilikte PDY eğitmenlerinden/koçlarından (danıģmanlarından) oluģan bir havuz kurmak STK'ların proje döngüsü yönetimin tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek İl müdürlükleri ve AB birimleri STK'lar Ev ödevi verilen 2 modüllü çalıştay Çalıştay 106

107 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak Hepsi Uygulamalı ödevler için mentorluktan sonra çalıştay ISPARTA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel İl müdürlükleri ve AB birimleri; Küçük gruplarla 1 günlük bir düzeydeki etkisinindaha iyi Kaymakamlar; yerel yönetimin üst seminer veya yarım günlük anlaģılmasını sağlamak düzey yöneticileri çalışma oturumları Isparta için AB Ortak Tarım Politikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite Çalıştay metodolojisi Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Isparta için AB Sosyal Politikasının etkilerini belirlemek 7. Çerçeve programının daha iyi anlaģılmasını sağlamak ve Isparta'daki araģtırma ve inovasyon faaliyetleri için ortaklık olanaklarını belirlemek İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite Çalıştay metodolojisi Seminer ve ardından çalışma oturumları Beceri ve uygulamalı ÇeĢitli AB fonları hakkında farkındalık oluģturmak - IPA ve Topluluk Programları Valilikte PDY İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri Online takiplerle desteklenen seminer/bilgilendirme fuarı Ev ödevi verilen 2 modüllü 107

108 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri eğitmenlerinden/koçlarından (danıģmanlarından) oluģan bir havuz kurmak STK'ların proje döngüsü yönetiminin tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak Soğuk Depolama iģlemlerinde AB standartlarının ve uygulamalarının uygulanması için kapasiteyi artırmak STK'lar hepsi İlgili il müdürlükleri ; Odalar; özel sektör çalıştay Çalıştay Uygulamalı ödevler için mentorluktan sonra çalıştay Seminer ve/veya çalışma gezisi ISTANBUL Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB konularının yerel stratejik planlamaya entegrasyonuna iliģkinvalilikte ve yerel yönetimdeki üst düzey yöneticiler arasındaki farkındalığı artırmak İl müdürlükleri; Kaymakamlıklar; yerel yönetim Seminer AB Sosyal politikalarının ve Adalet/ĠçiĢlerine yönelik politikaların özellikle sosyal içerme uygulamalarına İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar; Üniversite Çalıştay metodolojisi 108

109 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi odaklanılarak Ġstanbul'daki yönetiģime olan etkilerini belirlemek AB Balıkçılık Politikasının Ġstanbul'a olan etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite Çalıştay metodolojisi 7. Çerçeve ve/veya RYÇP kapsamında, inovasyon projesi ortaklıklarına yönelik fırsatları belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite; STK'lar Çalıştay Proje döngüsü yönetimi boyunca yöneticilerin kalite kontrolü yapmasını sağlamak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan mentorluk Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB'nin finanse ettiği projelerin izlenmesi/değerlendirilmesi ve raporlamanmasında hata olmaması konusunda eğitmenlerden/koçlardan (danıģmanlardan) oluģan bir havuz kurmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar; Üniversite Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan mentorluk PRAG ın uygulanma kapasitesini Valiliklerin AB birimleri; yerel Çalıştay metodolojisi; Bireysel 109

110 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi artırmak yönetim, STK'lar öğrenme KAHRAMANMARAS Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel İl müdürlükleri ve AB birimleri; Küçük gruplarla 1 günlük bir düzeydeki etkisinindaha iyi Kaymakamlar; yerel yönetimin üst seminer veya yarım günlük anlaģılmasını sağlamak düzey yöneticileri çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri KahramanmaraĢ için AB Ortak Tarım Politikasının etkilerini belirlemek KahramanmaraĢ için AB Sosyal Politikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları;KooperatiflerÜniversite İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri IPA ve Topluluk Programları kapsamında farklı fonlara iliģkin farkındalığı artırmak Proje döngüsü yönetimi boyunca yöneticilerin kalite kontrolü yapmasını sağlamak STK'ların proje döngüsü yönetiminin tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek Bölgesel ve kırsal kalkınma için KahramanmaraĢ'ın IPA fonlarından İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan mentorluk Çalıştay Seminer 110

111 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi yararlanma kapasitesini artırmak 7. Çerçeve ve/veya RYÇP kapsamında, inovasyon projesi ortaklıkları na yönelik fırsatları belirlemek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak Kaymakamlıklar, Odalar; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite; STK'lar hepsi Çalıştay Ev ödevlerine sağlanan mentorluktan sonra düzenlenen çalıştay KARAMAN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel düzeydeki etkisinindaha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Karaman içinab Ortak TarımPolitikasının etkilerini belirlemek AB'nin yenilenebilir enerji alımı konusundaki politikasının yarattığı fırsatları ve etkileri belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler Üniversite Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi IPA fonları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; STK lar Seminer 111

112 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Karaman için AB ÇevrePolitikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Çalıştay metodolojisi Beceri ve uygulamalı bilgilere ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Valilikte PDY eğitmenlerinden/koçlarından (danıģmanlarından) oluģan bir havuz kurmak STK'ların proje döngüsü yönetiminin tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak PRAG ın uygulanma kapasitesini artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri STK'lar hepsi Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Ev ödevi verilen 2 modüllü çalıştay Çalıştay Uygulamalı ödevler için mentorluktan sonra çalıştay Çalıştay metodolojisi; Bireysel öğrenme AB fırsatları aracılığıyla, orman köylerinde yaģayanların refahının artırılması için strateji geliģtirmek İl müdürlükleri; AB birimleri; İl özel idaresi; yerel yönetim; STK'lar MANISA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel İl müdürlükleri ve AB birimleri; Küçük gruplarla 1 günlük bir düzeydeki etkisinin daha iyi Kaymakamlar; yerel yönetimin üst seminer veya yarım günlük anlaģılmasını sağlamak düzey yöneticileri çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Manisa için AB Ortak Tarım İl müdürlükleri ve AB birimleri; Tarım Odaları;Kooperatifler, Çalıştay metodolojisi 112

113 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Politikasının etkilerini belirlemek Üniversite Sosyal içerme amacı güden yerel politika uygulamalarının güçlendirilmesine odaklanan Manisa üzerinde AB Sosyal Politikasının etkilerini belirlemek, İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar Çalıştay metodolojisi Manisa için AB Çevre Politikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar Çalıştay metodolojisi Proje döngüsü yönetimi boyunca yöneticilerin kalite kontrolü yapmasını sağlamak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan danışmanlık Beceri ve uygulamalı bilgilerin artırılmasına ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB konularındaki stratejik planlama becerilerini güçlendirmek AB'nin fon sağladığı projelerin izlenmesi/değerlendirilmesi ve raporlamada hata olmaması konusunda eğitmenlerden/koçlardan oluģan bir havuz kurmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel hükümet İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar; Üniversite Çalıştay Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan danışmanlık PRAG ın uygulanma kapasitesini Valiliklerin AB birimleri; yerel Çalıştay metodolojisi; Bireysel 113

114 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi artırmak yönetim, STK'lar öğrenme MARDIN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB sosyal politikalarına ve Kopenhag kriterlerine ve yerel yönetiģime olan etkilerine iliģkin yerel karar verme mekanizmaları arasında farkındalığı artırmak Mardin için AB Ortak TarımPolitikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Tarım Odaları; Kooperatifler Üniversite Seminer Çalıştay metodolojisi AB'nin yenilenebilir enerji alımı konusundaki politikasının(güneģ) yarattığı fırsatları ve yansımaları belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler Üniversite Çalıştay metodolojisi Beceri ve uygulamalı bilgilerin artırılmasına ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Proje döngüsü boyunca yöneticilerin kalite kontrolü yapmasını sağlamak Kırsal kalkınma için IPA fonlarına eriģim ve bu fonları yönetme Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Tarım Odaları; Kooperatifler; Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan danışmanlık Çalıştay ve çalışma ziyareti 114

115 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi becerilerini güçlendirmek 7. Çerçeve ve/veya LDV kapsamında, proje ortaklık fırsatlarını belirlemek PRAG ın uygulanma kapasitesini artırmak STK'lar; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite; STK'lar İl müdürlükleri ve Valiliklerdeki AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar Çalıştay Çalıştay metodolojisi; Bireysel öğrenme MUGLA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler İl müdürlükleri AB birimleri; Muğla için AB Ortak Tarım Ziraar Odaları; Kooperatifler Politikasının etkilerini belirlemek Çalıştay metodolojisi Üniversite Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Muğla için AB Sosyal Politikanın etkilerini belirlemek Muğla için, özellikle katı atık yönetimi standartları ve uygulamaları konusuna odaklanılarak AB Çevre Politikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi Beceri ve uygulamalı bilgilerin artırılmasına ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Valilikte PDY eğitmenlerinden/koçlarından oluģan bir havuz kurmak İl müdürlükleri ve AB birimleri Ev ödevi verilen 2 modüllü çalıştay STK'lar proje döngüsünün tüm STK'lar Çalıştay 115

116 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi alanlarında temel becerilerini iyileģtirmiģtir Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak PRAG uygulama kapasitesini artırmak AB ortak kuruluģlarını belirleme ve onlarla iģbirliği yapma kapasitesini güçlendirmek Seracılıkta AB standartları ve uygulamalarına yönelik kapasiteyi artırmak hepsi Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar İlgili il müdürlükleri ; Ziraat Odaları; Kooperatifler; özel sektör Uygulama ödevleri için mentorluktan sonra çalıştay Çalıştay metodolojisi; Bireysel öğrenme Çalıştay Çalıştay ve çalışma ziyareti TEKIRDAG Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB politika alanlarının ve yerel düzeydeki etkisinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak Tekirdağ için AB Sosyal Politikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar; Üniversite Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Çalıştay metodolojisi Tekirdağ için AB Çevre Politikasının İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel Çalıştay metodolojisi 116

117 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi etkilerini belirlemek hükümet; STK'lar Tekirdağ için AB Rekabet Politikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite Çalıştay metodolojisi IPA kapsamında AB fonlarına yönelik farkındalık artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Beceri ve uygulamalı bilgilerin artırılmasına ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Yerel durum çalıģmalarını ve baģarı kriterlerini belirlemek ve yaymak için proje yöneticilerinden oluģan bir havuz oluģturmak STK ların proje döngü yönetiminin tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri; STK'lar STK'lar hepsi Çalıştay Uygulama ödevlerine mentorluktan sonra çalıştay TRABZON Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Trabzon için AB Rekabet Politikasının etkilerini belirlemek Trabzon için AB Ortak Tarım İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; kooperatifler; Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi 117

118 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Politikasının etkilerini belirlemek Üniversite; STK'lar; Trabzon için AB Enerji Politikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel hükümet; Üniversite Çalıştay metodolojisi Trabzon için AB Rekabet Politikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite; yerel hükümet Çalıştay metodolojisi Sivil toplum içerisinde AB fırsatlarına yönelik farkındalığı artırmak STK'lar Seminer Proje döngüsü yönetimi boyunca yöneticilerin kalite kontrolü yapmasını sağlamak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştay sonrası işbaşında koçluk (danışmanlık) ya da uzaktan mentorluk Beceri ve uygulamalı bilgilerin artırılmasına ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Proje döngüsü yönetiminin tüm alanlarında STK ların temel becerilerini iyileģtirmek STK'lar Çalıştay Uluslararası ortaklıkların kurulması ve yönetilmesi için kapasiteyi artırmak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştayın ardından koçluk (danışmanlık); uluslararası seminer PRAG ın uygulanma kapasitesini Valiliklerin AB birimleri; yerel Çalıştay metodolojisi; Bireysel 118

119 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi artırmak yönetim, STK'lar öğrenme YALOVA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Eğitim yöntem(ler)ine örnekler AB politika alanlarının ve yerel İl müdürlükleri ve AB birimleri; Küçük gruplarla 1 günlük bir düzeydeki etkisinindaha iyi Kaymakamlar; yerel yönetimin üst seminer veya yarım günlük anlaģılmasını sağlamak düzey yöneticileri çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Yalova için AB Rekabet Politikasının etkilerini belirlemek Yalova için AB Çevre Politikasının etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi AB Balıkçılık Politikasının Yalova'ya olan etkilerini belirlemek İl müdürlükleri; AB birimleri; Odalar; STK'lar; yerel yönetim Çalıştay metodolojisi Beceri ve uygulamalı bilgilerin artırılmasına ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Proje döngüsü yönetimi boyunca yöneticilerin kalite kontrolü yapmasını sağlamak Özellikle AB fonlarının nasıl raporlanacağı konusunda proje yönetimi becerilerini güçlendirmek 7. Çerçeve ve/veya RYÇP kapsamında, yenilik projesi ortaklıklarına yönelik fırsatlarını belirlemek Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Yerel yönetim; Odalar; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite; STK'lar Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan mentorluk Çalıştay metodolojisi Çalıştay 119

120 Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi AB konularının Stratejik Planlama süreçlerine nasıl dahil edileceğini daha iyi anlamak Uluslararası ortaklıkların kurulması ve yönetilmesi için kapasiteyi artırmak PRAG ın uygulanma kapasitesini artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Seminer arkasından yapılan rehberlik faaliyetleri ya da çalıştay Çalıştayın ardından koçluk (danışmanlık); uluslararası seminer Çalıştay metodolojisi; Bireysel öğrenme 120

121 Adıyaman da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 121

122 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Adıyaman Valiliği ile birlikte Mart- Nisan Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları analiz edilmektedir. Analizin odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasitenin ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama, AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. EĠA Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Valilikler ve diğer kamu kurumlarında görev yapan (20) üst düzey yöneticiler tarafından doldurulan 23 adet çevrimiçi ankete verilen yanıtlar EİA ya bilgi sağlamıştır; sivil toplum kuruluşu çalışanları tarafından sadece 3 anket doldurulmuştur ve yerel yönetim temsilcileri anket doldurmamıştır. Dolayısıyla, aşağıda sunulan verilerden sonuç çıkarmadan önce bilgileri kimin sağladığını göz önünde bulundurmak önemlidir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara katılanlar (5) ile çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 27 kişinin yer aldığı 3 odak grup toplantısı sonucu nitel veriler elde edilmiştir. Çevrimiçi anketler ile ilgili durumun aksine, bilgi sağlayanlar arasında STK lardan 8 kişi ve bir Belediye Başkan Yardımcısı da bulunmaktadır. 1.3 Bilgi veren kişilerin daha genç olduğu pek çok Valiliğe kıyasla, burada bilgi verenlerin 25 ile 55 yaşları arasında eşit dağıldıkları ve tüm katılımcıların %22 sinin kadın, %78 inin ise erkek olduğu görülmüştür (bu oran EİA ya katılan 20 ilin ortalamasıyla neredeyse aynıdır). 1.4 Ankete yanıt verenlerin %91.7 si, belli ölçüde yabancı dil becerisine sahip olduğunu belirtirken İngilizce konuşabilen katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 1.9 puan vermiştir (buna kıyasla, 20 pilot ilin tamamında dil becerisine ilişkin ortalama oran %84 ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 olarak belirlenmiştir.) 1.5 Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, ankete yanıt verenlerin bilgi düzeyi, özellikle AB üyesi ülkeler konusunda zayıf kalmıştır: 1.6 Ankete yanıt verenlerin %57 si, mesailerinin %10 veya daha azını AB konularına ayırdıklarını belirtmiştir, bu oran 20 ilin ortalamasıyla neredeyse aynıdır (%58) ve bu oran elbette ki çok yüksek değildir! 122

123 1.7 Ankete yanıt verenlerin %60 ı, AB fonlarının ilde etkin veya çok etkin bir şekilde kullanıldığını düşünmektedir, bu oran 20 ilin %51 olan ortalamasından daha yüksektir. Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğu (%87) AB konuları hakkında verilecek eğitimlerin, AB konularında daha etkili çalışma yolunda en iyi yöntem olduğuna inanmaktadır. 1.8 AB fırsatları ve AB ile bütünleşme açısından en önemli sektörler; yerel mermer rezervlerinin kullanılması, tekstil, seracılık, yenilenebilir enerji projeleri, kırsal altyapının ıslahı ve kültür turizmi şeklinde sıralanmaktadır. 1.9 Valilik, kültür turizmi planlarını geliştirmeye yardımcı olmak ve aynı zamanda mermer ve yenilenebilir enerji alanında kendisi ile eşleşebilecek bir kurum ile işbirliği yapmak istemektedir. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB politikaları hakkında bilgi düzeyi 2.2 AB Fonları ve Programları hakkında bilgi düzeyi 123

124 1.1 Proje Döngüsü Yönetimi hakkında bilgi düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına ĠliĢkin Önem Algısı 3.1 AB politikalarında öz değerlendirmesi yapılan en düşük bilgi seviyesi, AB Ortak Tarım, Rekabet ve Enerji alanlarındadır. Bu alanlar AB Sosyal politikaları dışında il için en önemli konular olarak algılanmaktadır. 3.2 Fonlar/programlar hakkındaki bilgiler açısından, Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı hariç, çoğu finansman mekanizmaları konusunda bilgi seviyesi oldukça düşüktür. Proje döngüsüyle ilgili konularda, bilgi düzeyi pilot iller genelindeki ortalamanın altındadır ve PRAG konusunda bilgi seviyesi düşüktür. 3.3 Projeye dayalı çalışmaları artırma ve fonlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olma ihtiyacı bulunduğu aşikardır. Valiliğin PDY konusunda daha fazla uygulamalı eğitime ihtiyacı vardır ve daha fazla STK yı proje çalışmalarına dahil etme yollarını bulmalıdır. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimleri ve Beklentiler 4.1 Ankete yanıt verenlerin yarıdan fazlası, AB tarihi ve kurumsal yapısı hakkında daha önce eğitim almıştır ancak çok az kişi politika alanları hakkında eğitime katılmıştır. IPA IV. Bileşeni ve Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı çerçevesinde bazı eğitimler alınmış olmasına rağmen diğer finansman alanları ile ilgili çok az eğitim alınmıştır. Çoğu kişi PDY konularında bazı eğitimlere katılmıştır ancak çok azı PRAG ve İzleme ve Değerlendirme konularında eğitim almıştır. 4.2 Ankete yanıt verenlerin %40 ı PDY ve AB Topluluk Programları hakkında daha önce eğitim verdiğini belirtmiştir. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi, aşağıdaki konularda eğitim ihtiyacının karşılanması gerektiği yönündedir: AB politika alanları ve yerel düzeydeki etkileri, AB Rekabet Politikası, AB Enerji Politikası ve AB Sosyal Politikası, AB konularında stratejik planlama, proje döngüsü yönetimi boyunca kalite kontrol, proje yönetim becerileri ve PRAG. Ayrıca, çok paydaşlı ortaklıklar için kapasitenin artırılması ve AB fonları konusunda farkındalığın artırılması gerektiği de ifade edilmiştir. 124

125 4.4 Katılımcıların talep ettiği en etkin eğitim yöntemleri, işbaşı eğitimleri, çalıştaylar, örnek uygulamalar/ab üye ülkeleri veya aday ülkelerinde geçmişteki başarı öyküleri ve yurtiçiyurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 5. Sonuçlar 5.1 Genel olarak; AB konularına dair ilgi olmasına rağmen, AB tarafından finanse edilen projeler kapsamında yapılan çalışmaların kalite açısından iyileştirilmesi ve AB politikalarının il üzerinde yaratabileceği etkiler ile bu politikaların sağlayacağı faydalar konusunda bilgi seviyesinin artırılması gerekmektedir. Personelin AB işlerine ayırdığı süre azdır. Sektörler arasında ve kamu-özel sektör arasında AB konularında çok fazla işbirliği yapılmamaktadır. 5.2 Teknik alanlar söz konusu olduğunda, yerel paydaşlar, AB Rekabet politikası ve sosyal politikalar ile yenilenebilir enerji uygulamaları ve kültür turizmi konusunda kapasite oluşturulmasının pilot çalışma konusu yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Öncelikli eğitim ihtiyaçlarına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar aşağıda, 6. Bölümde, sunulmuştur. 5.3 Paydaşlar arası işbirliği yönetimi konusunda eğitim düzenlenmesi ve sivil toplum kuruluşlarının AB konularına ilgilerinin artırılması gerekmektedir. 125

126 6. EĠA ile Belirlenen Öncelikli Kapasite OluĢturma Hedefleri ADIYAMAN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimlerin üst düzey yöneticileri Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 6 Küçük gruplarla yapılacak 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB Sosyal Politikasının Adıyaman üzerindeki etkilerini belirlemek AB Rekabet Politikasının Adıyaman üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi IPA fonları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar; Üniversite Seminer Beceri ve uygulamaya ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Yöneticilerin proje yönetimi (PY) konusunda kalite standartlarını uygulama kapasitesini artırmak ve yereldeki baģarılı proje hikayelerinin belirlenmesi ve yaygınlaģtırılması için proje uygulayıcıları grubunu oluģturmak Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak AB konularında stratejik planlama kapasitesini güçlendirmek PRAG ın uygulama kapasitesini artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; Odalar; STK lar; Üniversite Hepsi İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim. Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çevrimiçi destekle birlikte yapılacak Çalıştaylar ve koçluk Çalıştay ve ardından uygulama ödevleri için destek sunulması ve mentorluk Çalıştay metodolojisi; Bireysel öğrenme Yerel kültürel tesis iģletmecilerinin AB standartlarını ve uygulamalarını gerçekleģtirme ve Nemrut dağı için turistik fırsatları tanıtma kapasitesini artırmak İl Müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; Odalar; STK lar; özel sektör Çalıştay ve çalışma ziyareti 6 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 126

127 Aksaray da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 127

128 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Aksaray Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmiştir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi, valilikler ve diğer kamu kurumlarında (15) görev yapan üst düzey yöneticiler, belediye yöneticileri (8) ve üniversiteler ile odaları da içeren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından doldurulan 28 online anketin yanıtları sonucu elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar (5 kişi) ile çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı 2 odak grup toplantısından (toplam 31 kişi) nitel veriler toplanmıştır. 1.3 Aksaray Valiliği AB Birimi tarafından, Eğitim İhtiyaç Analizi metodolojisi ve rehber dokümanları kullanılarak gerçekleştirilen ve toplam 9 kişinin katılım sağladığı ek bir odak grubu toplantısı sonuçları da veri sağlamıştır. 1.4 Bilgi verenlerin çoğunluğu yaş aralığında olup (%43) tüm katılımcıların sadece %10 u kadın, %90 ı ise erkektir. (Buna karşın Eğitim İhtiyaç Analizine katılım sağlayan 20 ilde aynı yaş aralığına ilişkin ortalama oran %34 tür ve ortalama olarak tüm illerde katılımcıların %26 sı kadın, %74 ü ise erkektir.) 1.5 Katılımcıların sadece %58 i İngilizce bildiğini belirtmiş ve kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.1 puan vermiştir. (20 pilot ilde İngilizce bilenlerin oranı %84 tür ve İngilizce bilenlerin kendilerine verdiği ortalama puan 2.5 tir.) 1.6 Katılımcıların %28 i online eğitim kurslarından faydalandıklarını ifade etmiştir. Yukarıdaki tabloda interneti haftada ortalama kaç saat kullandıkları gösterilmiştir. 1.7 Katılımcıların %40 ı AB üyesi ülkeler hakkında bilgi düzeylerinin iyi olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%60) bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. 128

129 1.8 Tüm katılımcıların %75 i mesailerinin onda bir veya daha azını AB konularına ayırmaktadır. Bu oran 20 pilot ilin ortalamasıyla karşılaştırıldığında düşüktür. Tüm pilot illerde katılımcıların neredeyse %60 ı mesailerinin %10 undan fazlasını AB işlerine ayırmaktadır. 1.9 Katılımcıların sadece %21 i illerinde AB fonlarının çok etkin veya etkin kullanıldığı kanısındadır. Bu oran 20 ilin ortalamasından (%51) daha düşüktür. Bunun sebebi kayıtsızlık, bilgi yetersizliği ve AB fonlarının kullanım şekliyle ilgili olumsuz algıların birleşimi olabilir. Diğer yandan katılımcıların %60 ı eğitim verilmesine dayalı bir yöntemin AB konularında daha etkin çalışmayı sağlamanın en iyi yolu olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %40 ı valiliğe daha fazla AB uzmanı atanmasının gerekli olduğunu belirtmiştir Fırsatlar ve AB ile entegrasyon açısından en önemli sektörler Tarım (hayvancılık ile yem ve süt ürünlerinin üretimi açısından) ve Çevre Politikası ile birlikte tekstil sektöründe ticaret olarak belirtilmiştir Eşleştirme faaliyetlerine ilişkin görüşler yem üretim süreçlerinin yönetimi veya diğer hayvancılık alanlarında kapasite oluşturulmasına yönelik potansiyel (büyük olasılıkla Hollanda daki) AB ortaklarının belirlenmesine odaklanmaktadır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 129

130 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına Verilen Önem 3.1 AB politika alanlarında sahip olunan bilgiler konusunda yapılan değerlendirmeler katılımcıların bilgi düzeylerinin tüm alanlarda düşük olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte il için en önemli konular Tarım, Enerji, Çevre ve Rekabet politikaları olarak ifade edilmiştir. 130

131 3.2 Fonlar/program konusunda en az bilinenler Katılım öncesi Mali Yardım Aracı altındaki fırsatlar ile Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı olurken en fazla bilinen Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları olmuştur. 3.3 Proje geliştirmeye yönelik belirli kapasite oluşmuş olsa da PDY konusunda hala desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Katılımcıların %71 i proje hazırlama konusunda hiç bilgi sahibi değildir veya sınırlı bilgiye sahiptir. %90 ı ise AB ihale ve sözleşme usulleri hakkında hiç bilgi sahibi değildir veya sınırlı bilgiye sahiptir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimleri ve Beklentiler 4.1 Eğitim İhtiyaç Analizi katılımcıları daha önce almış oldukları eğitimlerden yeterince faydalanamadıklarını ve AB politika alanlarında çok az eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların sadece %10 u IPA ile ilgili bir eğitime katılmıştır. Öte yandan katılımcıların çoğu Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programıyla ilgili eğitimler almıştır. Katılımcıların yaklaşık üçte biri temel PDY eğitimi almıştır. Ancak çok azı İzleme ve Değerlendirme eğitimi almış ve neredeyse hiçbiri PRAG eğitimi almamıştır. 4.2 Beklendiği üzere eğitim tasarımı ve sunulması konusunda yeterli kapasite mevcut değildir. Sadece 6 katılımcı eğitim verme deneyimine sahip olduğunu belirtmiştir. (PDY, genel AB ye katılım konuları, Birlik Programları hakkında) 4.3 Mülakatlar ve odak grubu toplantılarına katılan kişiler aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedir: tüm yöneticiler için AB politikaları ve yerel düzeyde yaratacağı etkiler konusunda Eğitim, Tarım, Turizm, Çevre ve Rekabet politikaları konusunda özel eğitim; IPA fonlarına erişim konusunda eğitim; uygulamalı proje geliştirme ve yönetimi eğitimi; tarım alanında AB uygulamalarına ilişkin teknik eğitim (sulama ve toprak ıslahı, hayvancılık), paydaşlar arası işbirliği ve ortaklık oluşturma konusunda eğitim, AB standartlarına uygun imar planlamaları, öncelikle STK lara yönelik proje hazırlama eğitimi. 4.4 Katılımcılar tarafından en etkili bulunan eğitim yöntemleri iş başı eğitimi, çalıştay ve seminerler ile kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 131

132 5. Sonuçlar 5.1 AB işleri için kapasite oluşturulması için personelin AB konularına daha çok vakit ayırması önemlidir. Bunun için de AB işlerinin yöneticiler tarafından daha fazla sahiplenilmesi ve kurumlara AB konusunda deneyimli uzmanların atanması faydalı olacaktır. 5.2 AB fonlarına erişim ve proje teklifi hazırlanması konularında uygulamaya yönelik destek verebilecek PDY eğitmenlerinden oluşan bir havuzun oluşturulması valilik için faydalı olacaktır. Söz konusu eğitmenlerin PDY kuramlarını kitaptan anlatmaktan ziyade gerçek proje deneyimlerine sahip olmaları gerekmektedir. 5.3 Teknik konular açısından ise bütün paydaşlar tarım sektöründe kapasite oluşturulmasının etkili bir pilot çalışma olacağı kanısındadır. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar aşağıda yer alan 6. bölümde sunulmuştur. 5.4 Sivil toplum kuruluşlarının AB işlerine daha fazla dâhil olmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. STK ların proje hazırlama ve uygulamasını sağlamak üzere farkındalık artırma ve kapasite oluşturma çalışmaları yapılması gerekmektedir. 5.5 Teklif edilen öncelikli kapasite oluşturma faaliyetlerinin listesi 6. bölümde sunulmuştur. 132

133 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri Eğitim yöntem(ler)ine AKSARAY Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) örnekler 7 AB politika alanlarının İl müdürlükleri ve AB ve yerel düzeyde birimleri; Kaymakamlar; Küçük gruplarla 1 günlük yaratacağı etkinin daha yerel yönetimlerin üst seminer veya yarım günlük iyi anlaģılmasını düzey yöneticileri çalışma oturumları sağlamak Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB Rekabet Politikasının Aksaray üzerindeki etkilerini belirlemek AB Çevre Politikasının Aksaray üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat odaları; Kooperatifler, Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Yerel yönetimler; STK lar Çalıştay Çalıştay IPA fonları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar, STK lar Seminer Uygulamalı PDY eğitimi verebilecek yerel eğitici havuzu oluģturmak AB ile ticaret fırsatlarını tespit etmek ve teknik kapasite eksikliklerini değerlendirmek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar, STK lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar, STK lar Çalıştay ve mentörlük Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Gübreleme, Toprak Islahı ve Sulama alanında AB standartlarının uygulanması için kapasiteyi artırmak Hayvancılık alanında AB standartlarının uygulanması için kapasiteyi artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat odaları, Kooperatifler, Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat odaları, Kooperatifler, Üniversite Seminer, e-öğrenme modülleri ve çalışma ziyaretleri Seminer, e-öğrenme modülleri ve çalışma ziyaretleri Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasiteyi artırmak Hepsi Çalıştay ve ardından uygulama ödevleri için destek ve mentörlük 7 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 133

134 Amasya da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 134

135 GiriĢ Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Amasya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama, AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi valilikler ve diğer kamu kurumlarında (10) görev yapan üst düzey yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri (3) tarafından doldurulan 13 online anketin yanıtları sonucunda elde edilmiştir; 1.2 Üst düzey kamu görevlileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara katılanlar (6) ile çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 23 kişinin yer aldığı 2 odak grup tartışmasından nitel veriler toplanmıştır. 1.3 Bilgi verenlerin çoğunluğu, yaş (%38,5) ve yaş (%38,5) aralığında olup tüm katılımcıların %23.1 i kadın, %76.9 u ise erkektir (buna karşın EİA ya katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %38 dir ve tüm illerde ortalama olarak katılımcıların %26 sı kadın, %74 ü ise erkektir). 1.4 Katılımcıların %84.6 sı yabancı dil bildiklerini belirtmiş olup İngilizce bilenler kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.64 puan vermiştir. (buna karşın, 20 pilot ilde yabancı dil bilenlerin ortalama oranı %84 tür ve İngilizce konuşabilenler kendilerine ortalama 2.5 puan vermiştir) 1.5 Katılımcıların %30.8 i, AB ye üye ülkeler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. 1.6 Katılımcıların %52 si mesailerinin %20 veya daha azını AB konularına ayırdığını ifade etmiştir. 135

136 1.7 Katılımcıların %76.9 u, AB fonlarının illerinde etkin bir şekilde kullanıldığını düşünmektedir, bu oran illerin genel ortalamasından (%51) daha yüksektir. Katılımcıların çoğu (%46.2) AB konularında eğitim verilmesinin, AB çalışmalarının iyileştirilmesi açısından en etkin yöntem olduğu kanısındadır. 1.8 Fırsatlar ve AB ile bütünleşme açısından en önemli sektörler, turizm, kültür, tarım ve çevre olarak belirtilmiştir. 1.9 Katılımcılar, AB kurumlarıyla yapılabilecek eşleştirme benzeri işbirliklerine yönelik herhangi bir somut öneride bulunmamışlardır. Ancak tüm tartışmalarda işbirliği fırsatları sunabilecek zirai üretim ve bağlantılı endüstrilere ve çevreye çok vurgu yapılmıştır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 136

137 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB konularına verilen Önem 3.1 Kendi bilgi düzeylerine ilişkin değerlendirmede AB Rekabet ve AB Adalet ve İç İşleri politika alanlarında bilgi düzeyinin düşük olduğu gözlemlenirken Çevre, Enerji politikaları ve Ortak Tarım Politikası en önemli konular olarak bildirilmiştir. 137

138 3.2 Fonlar/Programlara ilişkin bilgilere bakıldığında, en az bilinenler Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı ile Gençlik Programları olduğu tespit edilmiştir. Proje döngüsü yönetimine ilişkin olarak PRAG konusundaki bilgi düzeyi de düşüktür. 3.3 Katılımcıların bildirdiği en önemli proje döngüsü yönetimi konusu; projelerin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesidir. Diğer tüm illerde olduğu gibi, AB ihale ve sözleşme usullerinin uygulanması konusundaki kapasitenin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimleri ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %83.3 ü, AB-Türkiye ilişkilerinin tarihsel gelişimi ile ilgili eğitim almıştır. Katılımcıların çoğu, PDY konularıyla ilgili eğitim almıştır ancak çok az sayıda katılımcı PRAG eğitimi almıştır. 4.2 Ankete yanıt verenlerin %30.8 i, PDY, IPA, PRAG ve Birlik Programları konusunda eğitim aldığını belirtmiştir. 4.3 Mülakatlarda ve odak gruplarda bilgi veren kişilerin beklentisi, aşağıda belirtilen konularda eğitim verilmesi yönündedir: proje hazırlama/uygulama/izleme eğitimi, IPA fonları, AB Politikaları ve AB Ortak Tarım Politikası, Çevre Politikası, proje yönetim becerileri ve PRAG. 4.4 Katılımcıların en etkili bulduğu eğitim yöntemleri, işbaşı eğitimi, seminer, örnek uygulamalar/ab ye üye ülkelerin veya aday ülkelerin geçmişteki başarı öyküleri ve yurtiçiyurtdışı çalışma ziyaretleri (aşağıdaki tabloda gösterilen) ile kapasite oluşturma faaliyetleridir: 5. Sonuçlar 5.1 Teknik konular açısından bakıldığında, paydaşların hepsi turizm, çevre ve tarım sektörlerinde kapasitenin oluşturulmasının etkili bir pilot çalışma olacağını belirtmiştir. Daha ayrıntılı sonuçlar aşağıda yer alan 6. Bölümde sunulmuştur. 138

139 5.2 Şehir eşleştirme alanında Yeşilırmak havzasının ve nehrin temizliği konusunun önemli olduğu değerlendirilmiştir. Amasya daki kurumlar arasında koordinasyon eksikliği bulunduğu tespit edilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek Kapasite Oluşturma faaliyetleri, AB işlerinde il düzeyindeki kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasına katkı sağlayabilir. 5.3 Yerel paydaşlar, kapasite oluşturma faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere kurumlarında daha eğitimli personelin görevlendirilmesini talep etmiştir. 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri AMASYA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimlerin üst düzey yöneticileri Eğitim yöntem(ler)ine örnekle 8 r Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB Ortak Tarım Politikasının Amasya üzerindeki etkilerini belirlemek AB Çevre Politikasının Amasya üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay Çalıştay Gençlik programı ve kültür programından fon almak için proje yazma bilgisini artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Seminer Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Amasya da Proje Döngüsü Yönetimi eğitmen havuzu oluģturmak Proje teklifi hazırlama konusunda iyileģme sağlamak Proje yönetimi becerilerini, özellikle AB fonlarına iliģkin raporlamayı güçlendirmek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetimler; STK lar İl müdürlükleri ve AB birimleri İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; Odalar; STK lar Uygulamaya dayalı Eğiticilerin Eğitimi, Çalıştay İyi uygulamaları belirlemek ve başarı faktörleri kontrol listesi hazırlama çalıştayı düzenlemek 8 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 139

140 Antalya da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 140

141 GiriĢ Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları analiz edilmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim ihtiyaç Analizi; valilikler ve diğer kamu kurumlarında (25) görev yapan üst düzey yöneticiler, belediye yöneticileri (5) ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri (4) tarafından doldurulan 34 online anketin yanıtları sonucunda elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara katılanlar (6) ile çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 20 kişinin yer aldığı 2 odak grup tartışmasından nitel veriler toplanmıştır. 1.3 Antalya Valiliği AB Birimi tarafından, Eğitim İhtiyaç Analizi metodolojisi ve rehber dokümanları kullanılarak gerçekleştirilen 3 ek mülakat ve bir ek odak grubu toplantısı sonuçları da veri sağlamıştır. 1.4 Katılımcıların çoğunluğu, yaş (%41) aralığında olup, tüm katılımcıların %53 ü kadın, %47 si ise erkektir (Buna karşın Eğitim İhtiyaç Analizine katılım sağlayan 20 ilde aynı yaş aralığına ilişkin ortalama oran %34 tür ve ortalama olarak tüm illerde katılımcıların %26 sı kadın, %74 ü ise erkektir.) 1.5 Katılımcıların %87 si yabancı dil bildiklerini belirtmiş ve kendilerine 4 üzerinden ortalama 3.2 puan vermişlerdir (20 pilot ilde İngilizce bilenlerin oranı %84 tür ve İngilizce bilenlerin kendilerine verdiği ortalama puan 2.5 tir.) 1.6 İnternet kullanım oranı oldukça yüksektir ve ankete yanıt verenlerin %44 ü online eğitim kurslarından faydalandığını belirtmiştir (bu oran genel ortalamanın çok üzerindedir). 1.7 Ankete yanıt verenlerin %34 ü mesailerinin %10 undan daha azını AB işlerine ayırdıklarını ifade etmiştir (ancak 20 ilin ortalaması %47 dir.) 1.8 Katılımcıların %71 i, AB fonlarının illerinde çok etkin veya etkin bir şekilde kullanıldığını düşünmektedir. Bu rakam 20 ilin ortalamasından (%51) daha yüksektir. Katılımcıların çoğu, (%67) AB konularında verilecek eğitimlerin AB konusundaki çalışmaları daha etkin hale getirmek için en iyi yöntem olduğunu düşünmektedir. 141

142 1.9 Ankete yanıt verenler STK ların AB konularında az katılım gösterdiğini ve kapasitelerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ; Kaymakamlar ile kaymakamlık personelinin ise AB işlerine yönelik olarak farkındalığının artırılması gerektiğini belirtmiştir Fırsatlar ve AB ile entegrasyon açısından en önemli sektörler, Kültür/Turizm, Çevre ve Tarımdır Eşleştirme faaliyetlerine ilişkin görüşler, sağlık turizmi ve organik tarım alanında uzman ve deneyim sahibi AB şehirleri ile işbirliği yapılması yönündedir. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 142

143 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 Katılımcılar kendi bilgi seviyelerini değerlendirdiklerinde en az bilinenler AB Tarım, Balıkçılık, Adalet ve İç İşleri Politikaları ile fonlar/programları olarak belirtilmiştir. En az bilinen 7. Çerçeve programı olmuştur. PRAG hariç diğer proje döngüsü yönetimi konularında bilgi düzeyi yüksektir. 3.2 Rekabet Politikası, Sosyal Politika ve Çevre Politikası en önemli politikalar olarak belirtilmiştir. 3.3 En önemli proje döngüsü yönetimi konuları, AB tarafından finanse edilen projelerin izlenmesi ve raporlaması dâhil olmak üzere uygulama sürecinde proje yönetimiyle bağlantılı konular olarak belirtilmiştir. Diğer tüm illerde olduğu gibi, PRAG kurallarının uygulanması konusunda kapasitenin yetersiz olduğu da ifade edilmiştir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimleri ve Beklentiler 4.1 Ankete yanıt verenlerin yaklaşık %20 si AB politika alanlarıyla ilgili bir veya birden fazla eğitime katıldığını belirtmiştir. Bu oran tüm katılımcıların ortalamasına yakındır, ancak katılımcıların sadece %15 inden azı IPA fonları veya Türkiye nin AB İletişim Stratejisi hakkında eğitim almıştır. Bu oran ise ortalamanın altında kalmaktadır. Katılımcıların çoğu PDY konularında eğitim alırken sadece %15 i daha önce bir PRAG eğitimine katılmıştır. 4.2 Eğitim verme konusunda kapasite bulunmaktadır, ankete yanıt verenlerin yaklaşık %32 si (ağırlıklı olarak AB ye Katılım ve temel PDY gibi genel konularda) daha önce eğitim verdiğini belirtmiştir. Akdeniz Üniversitesi ile Odalarda deneyimli eğitmenler bulunmaktadır. 4.3 Mülakatlara ve odak grup toplantılarına katılanların beklentisi, aşağıdaki alanlarda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yönündedir: Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme; İleri Düzey PDY; Kopenhag kriterleri; proje bazlı çalışmaya ilişkin iyi uygulama örnekleri; genel AB müktesebatı bilgisi. 143

144 4.4 Katılımcılar tarafından en etkili bulunan eğitim yöntemleri, örnek uygulama incelemeleri/başarı öyküleri, iş başı eğitimi ve yurtiçi-yurtdışı çalışma ziyaretleri ile düzenlenecek kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere): 5. Sonuçlar 5.1 Antalya ilinin yerel kamu kurumlarında AB politika alanları hakkındaki genel bilgiye bakıldığında; özellikle de Rekabet politikası, Çevre politikası ve Sosyal politikalar gibi Antalya yı en çok etkileyecek politika alanlarında önemli ölçüde kapasite geliştirme ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. 5.2 Yerel paydaşlar sağlık turizmi ve tarım/bahçecilik sektörlerinde düzenlenecek kapasite geliştirme faaliyetlerinin etkili birer pilot çalışma olacağını düşünmektedir. 5.3 Proje döngüsü yönetimi ile ilgili alanlarda temel beceriler mevcuttur ancak tüm paydaş kurumlardaki üst düzey yöneticilerin projeleri incelerken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca üretilen projelerin ilin stratejik öncelikleriyle ne boyutta örtüştüüğü konusunda proje analizi yapılmalıdır. 5.4 Sivil toplum kuruluşları, AB konularına yeteri kadar katılım göstermemektedir. STK ların proje geliştirmesi ve uygulaması için farkındalığı artırmak ve kapasite oluşturmak gerekmektedir. 5.5 Yerel paydaşlar, AB konularında kapasitelerini artırma konusunda çok isteklidir ve yurtdışı çalışma ziyaretleri, mentorluk ve çevrimiçi eğitim gibi daha yenilikçi kapasite oluşturma yöntemlerine daha iyi yanıt vermektedir. 5.6 Eşleştirme faaliyetlerine ilişkin görüşler henüz oluşturulmamıştır ve bu konuda daha fazla yönlendirme yapılması gerekmektedir. 5.7 AB ye katılım göz önüne alınarak, özellikle çocuklar ve gençelere yönelik faaliyetlerin düzenlenmesinin önemi belirtilmiştir. 5.8 Akdeniz Üniversitesi nin UDYK üyelerine yönelik uygulayacağı 54 saatlik eğitim programı VABpro kapsamında değerlendirilmeli ve AB işlerine yönelik öncelikler program gündemine alınmalıdır. 144

145 6. EĠA ile Belirlenen Öncelikli Kapasite OluĢturma Hedefleri İlin öncelikli hedefleri, iki ana gruba ayrılmıştır: AB konularına ilişkin farkındalık yaratma ve genel bilgiler ile ilgili hedefler ve belirli beceri ile uygulamaların güçlendirilmesine yönelik hedefler. Her ilin hedefleri; kapasitenin oluşturulmasından faydalanacak yerel paydaşların listeleri ve kapasite oluşturulması için kullanılabilecek yöntemlere ilişkin tavsiyelerle birlikte sunulmaktadır. Aşağıda belirtilen önceliklerin yanı sıra, VAPpro projesindeki tüm pilot illerin tabloya dâhil edilmeyen bazı ortak önceliklerinin olduğu da belirtilmelidir. Bu ortak öncelikler aşağıda özetlenmiştir: AB işlerini yerel stratejik planlama süreçlerinin geneline yaymak için kapasiteyi güçlendirmek; Türkiye nin AB İletişim Stratejisi hakkında farkındalık oluşturmak ve bu stratejinin yerel düzeyde uygulanmasını teşvik etmek; Proje döngüsü yönetimi boyunca kalite güvence uygulama kapasitesini artırmak; Katılım öncesi mali yardımın rolü ve proje geliştirme konusunda sektör yaklaşımının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi düzeyini artırmaktır. ANTALYA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 9 Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları AB Rekabet Politikasının Antalya üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler Üniversite Çalıştay metodolojisi Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB Çevre Politikasının Antalya üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi AB Sosyal Politikasının Antalya üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi Kopenhag kriterlerinin daha fazla anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri; kaymakamlar Kısa bir seminer veya küçük gruplarla eğitim semineri 9 Muhtemel eğitim/öğretim metodolojilerinin kapsamı, tam EİA raporunda anlatılacak ve açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştaylar, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, yurtdışı çalışma ziyaretleri) etkileşimi içermektedir ve öğrenen merkezlidir ve daha geleneksel seminer ve konferans yöntemlerine ilişkin çok az sayıda öneri vardır. 145

146 Yöneticilerin proje döngüsü boyunca projelerin niteliğini inceleyebilmesini sağlamak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay ve ardından işbaşı koçluk veya uzaktan mentorluk PRAG uygulama kapasitesini artırmak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi; bireysel öğrenme Beceri ve uygulamalara ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Sağlık turizminde AB standartlarını uygulama kapasitesini artırmak Bitki doku kültüründe AB standartlarını ve uygulamalarını yerine getirme kapasitesini artırmak İlgili il müdürlükleri; Odalar; Otelciler Birlikleri; özel sektör İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü; Odalar; Özel sektör Küçük grup için yerel çalışma ziyaretini de içeren bir çalıştay veya çalışma oturumlarının yer aldığı bir konferans Yerel çalışma ziyaretini içeren bir seminer 146

147 Bartın da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 147

148 GiriĢ Raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Bartın Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları analiz edilmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi ağırlıklı olarak valilikler ve diğer kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticiler (6) uzmanlar ve uzman yardımcıları (3), akademisyenler (3) ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri (1) tarafından doldurulan 16 çevrimiçi (online) anketin yanıtları sonucu elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara katılanlar (5) ile çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 37 kişinin yer aldığı 2 odak grup toplantısından nitel veriler elde edilmiştir. 1.3 Anketi yanıtlayanların çoğu ve yaş aralığında (%31,3) olup % 12,57 si kadın ve %87,5 i erkektir. (Buna karşın Eğitim İhtiyaç Analizine katılım sağlayan 20 ilde aynı yaş aralığına ilişkin ortalama oran %34 tür ve ortalama olarak tüm illerde katılımcıların %26 sı kadın, %74 ü ise erkektir.) 1.4 Katılımcıların %53,8 i yabancı dil bildiklerini belirtmiş ve İngilizce bilenler kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.69 puan vermiştir. (20 pilot ilde İngilizce bilenlerin oranı %84 tür ve İngilizce bilenlerin kendilerine verdiği ortalama puan 2.5 tir.) 1.5 Katılımcıların %37,5 i AB üyesi ülkeler hakkındaki bilgi düzeylerinin iyi olduğunu belirtmiştir. Bu oran tüm pilot illerin ortalamasından daha düşüktür. 1.6 Katılımcıların %56 sı mesailerinin %10 veya daha azını AB konularına ayırdığını ifade etmiştir ve bu oran 20 ilin ortalamasıyla (%58) neredeyse aynıdır. 148

149 1.7 Katılımcıların %44 ü AB fonlarının illerinde etkin bir şekilde kullanıldığı düşünmektedir ancak bu oran 20 ilin ortalamasının (%51) altında kalmıştır. Katılımcıların çoğu (%66.7) AB konularında eğitim verilmesinin AB konularında daha etkin çalışmayı sağlamanın en iyi yolu olduğunu düşünmektedir. 1.8 Fırsatlar ve AB ile entegrasyonu açısından en önemli sektörler tarım, eko-turizm ve kültürel mirasın korunması olarak belirtilmiştir. 1.9 Eşleştirme faaliyetlerine ilişkin görüşler, eko-turizm (akarsuların korunması, akarsuların bir turizm aracı olarak kullanımı, ırmak rehabilitasyonu) ve tarım alanında deneyim ve uzmanlıkları bulunan potansiyel AB şehirlerinin belirlenmesine odaklanmaktadır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 149

150 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB konularına verilen Önem 3.1 Çevre ve Enerji Politikaları ile Ortak Tarım Politikası ve Sosyal Politika en önemli konular arasında yer almaktadır. 3.2 Fonlar/programlar alanında en az bilinen IPA fonları olmuştur. Bununla birlikte Birlik Programları konusundaki bilgi düzeyi iyidir. Proje döngüsü yönetimi konusunda bilgi düzeyi ortalama seviyede yer alırken AB ihale usullerine ilişkin bilgi seviyesinin düşük olduğu belirtilmiştir. 3.3 Katılımcılar proje döngüsü yönetimiyle ilgili en önemli konunun diğer illerin çoğunda olduğu gibi PRAG olduğunu ifade etmiştir. AB ihale usullerinin uygulanması konusunda yeterli düzeyde kapasitenin olmadığı görülmüştür. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %69 u daha önce AB tarihi ve kurumsal yapısı konusunda eğitim almıştır. Katılımcıların çoğu PDY konularında bazı eğitimlere katılmıştır ancak çok azı PRAG eğitimi almıştır. 4.2 Ankete yanıt verenlerin %25 i daha önce PDY, IPA Çevre Politikası ve AB Birlik Programları konularında eğitim verdiğini belirtmiştir. 4.3 Mülakatlar ve odak grup toplantılarında görüşülen kişilerin beklentisi, aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasıdır: AB işleri ile ilgili mevcut durum ve AB hakkında farkındalık artırma, PDY ve proje yazma, Kültür Programı, Stratejik Planlama ve Eğiticilerin Eğitimi. 4.4 Katılımcılar tarafından en etkili bulunan eğitim yöntemleri; işbaşı eğitimi, çalıştay, seminer örnek uygulamalar/ab üyesi ülkeler veya aday ülkelerde uygulanmış olan iyi uygulamalar ve yurtiçi-yurtdışı çalışma ziyaretleri (aşağıdaki tabloda gösterilen) gibi kapasite geliştirme faaliyetleridir: 150

151 5. Sonuçlar 5.1 Genel itibariyle Bartın da AB işlerinde kapasitenin güçlendirilmesi konusunda güçlü bir potansiyel bulunduğu gözlemlenmiştir. Yabancı dil bilgisinin iyi olduğu gözlemlenmiştir. Proje yönetimi konusunda temel düzeyde uzmanlık mevcuttur. Ancak personelin AB konularına ayırdığı süre azdır ve gerek sektörler arasında gerekse kamu-özel sektör arasında AB konularında yapılan işbirliği arzu edilen düzeyde değildir. 5.2 Teknik konular açısından ise yerel paydaşlar turistik işletmelerin çevrenin korunması süreçlerine nasıl dâhil edileceği konusu başta olmak üzere turizm sektörüne ilişkin kapasite oluşturulmasının etkili bir pilot çalışma olacağını belirtmiştir. Öncelikli eğitim konularına ilişkin ayrıntılar 6. bölümde sunulmuştur. 5.3 Yerel paydaşlar kapasite geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak üzere kurumlarda daha eğitimli personelin görevlendirilmesini talep etmiştir. 5.4 Ahşap Gemi Üretimi ve balıkların muhafaza edilmesi hakkında AB standartları konusunda farkındalık yaratılması katılımcılar tarafından üzerinde önemle durulan diğer konular arasında yer almaktadır. 151

152 6. EĠA ile Belirlenen Öncelikli Kapasite OluĢturma Hedefleri BARTIN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB Ortak Tarım Politikasının Bartın üzerindeki etkilerini belirlemek AB Çevre Politikasının Bartın üzerindeki etkilerini belirlemek AB konularının Stratejik Planlama süreçlerine nasıl dâhil edileceğinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri & AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler, Üniversite İl müdürlükleri & AB birimleri; yerel yönetimler; STK lar İl müdürlükleri & AB birimleri; yerel yönetimler Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 10 Çalıştay Çalıştay Seminer ve ardından koçluk veya çalıştay Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Proje geliģtirme ve proje yazma PRAG uygulama kapasitesini artırmak Eko-turizm alanında AB standart ve uygulamalarını yerine getirme kapasitesini artırmak ve EDEN ölçütlerini gerçekleģtirmek Odalar, STK, lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar İlgili il müdürlükleri; Odalar; Otelciler Birliği; özel sektör Çalıştay Çalıştay; bireysel öğrenme Küçük gruplar için yerel çalışma ziyaretlerini içeren çalıştay veya çalışma oturumlarından oluşan konferans 10 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 152

153 Denizli de AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 153

154 GiriĢ Raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Denizli Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama, AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi, valilikler ve diğer kamu kurumlarında (11) görev yapan üst düzey yöneticiler, belediye yöneticileri (3) ve Üniversite ve Odalar dâhil olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri (6) tarafından doldurulan 20 çevrimiçi (online) anketin yanıtlarına dayalı olarak elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri, Üniversite Rektör Yardımcısı ve Ticaret Odası Genel Sekreteri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara katılanlar (7) ile çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 21 kişinin yer aldığı 2 odak grup tartışmasından nitel veriler toplanmıştır. 1.3 Katılımcıların çoğu yaş aralığında olup (%45), %45 i kadın ve %55 i erkektir (Buna karşın Eğitim İhtiyaç Analizine katılım sağlayan 20 ilde aynı yaş aralığına ilişkin ortalama oran %34 tür ve ortalama olarak tüm illerde katılımcıların %26 sı kadın, %74 ü ise erkektir.) 1.4 Katılımcıların neredeyse tamamı yabancı dil bildiğini belirtmiştir ve kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.6 puan vermiştir (20 pilot ilde İngilizce bilenlerin oranı %84 tür ve İngilizce bilenlerin kendilerine verdiği ortalama puan 2.5 tir.) 1.5 Katılımcıların %30 u, online eğitim kurslarından faydalandıklarını belirtmiştir (aşağıdaki tabloda haftada ortalama kaç saat internet kullandıkları gösterilmiştir). 1.6 Katılımcıların %50 si AB üyesi ülkeler hakkında bilgili olduklarını ifade etmiştir. 1.7 Katılımcıların yarısı, mesailerinin onda bir veya daha azını AB konularına ayırmaktadır. Bu oran, 20 pilot ilin ortalaması ile karşılaştırıldığında düşüktür. Tüm pilot illerde katılımcıların neredeyse %60 ı mesailerinin %10 undan fazlasını AB konularına ayırmaktadır. 1.8 Katılımcıların %55 i AB fonlarının illerinde çok etkin veya etkin bir şekilde kullanıldığını düşünmektedir ve bu oran 20 ili kapsayan %51 lik ortalamaya yakındır. 154

155 1.9 Fırsatlar ve AB ile entegrasyon açısından en önemli sektörler, Tarım (örneğin meyve üretimi veya seracılık alanlarında), Sağlık Turizmi, Çevre ve yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu gibi belirli alanlardır Eşleştirme faaliyetlerine ilişkin görüşler; sağlık turizmi, enerji tasarruflu kamu binaları; sanayi bölgelerinin ıslahı; atık geri dönüşümü; Kamu-Özel Sektör Ortaklık modelleri; stratejik planlama teknikleri konularına odaklanmaktadır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikası Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 155

156 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB konularına verilen Önem 3.1 AB politika alanlarına ilişkin bilgilerini değerlendiren katılımcılar genellikle Ortak Tarım ve Rekabet politikaları konusunda çok bilgili olmadıklarını ve bu politikalara ilişkin kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, yerel paydaşlar tarafından bu alanlar önemli politika alanları olarak görüldüğü için, katılımcılar AB Çevre politikası ve Sosyal Politikalarını daha fazla öğrenmek istediklerini vurgulamıştır. 3.2 Fonlar/Programlar konusundaki bilgi düzeylerine bakıldığında IPA fırsatlarında ve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı gibi Birlik Programlarının bazıları hakkında az düzeyde bilgi sahibi oldukları gözlemlenirken, en yüksek bilgi düzeyi Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı konusunda olmuştur. 3.3 Proje geliştirme konusunda temel kapasite mevcuttur ve katılımcıların %60 ı bu alanda iyi veya çok iyi düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir; ancak izleme ve değerlendirme kapasitesi düşüktür ve katılımcıların %80 i AB İhale usulleri hakkında yeterli derecede bilgili olmadıklarını belirtmiştir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması katılımcıların %50 sinden biraz fazlası Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı kapsamında PDY ve fonlar konusunda, %30 u IPARD konusunda ve yaklaşık %20 si AB Çevre ve Sosyal politika alanları konusunda eğitim almıştır. Ancak, hala bir çok eksikliğin bulunduğu ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir. 4.2 Eğiticilerin Eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır çünkü valiliğin katılımcıları arasında sadece 2 kişinin eğitmenlik deneyimi bulunduğu belirtilmiştir. Ancak, eğitim verme konusunda deneyim sahibi başka kurumlar da vardır (Üniversite, Odalar, KA) ve bu bağlamda onlardan ortak olarak fayda sağlanabilir. 156

157 4.3 Mülakat ve odak grubu toplantıları katılımcılarının beklentisi aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yönündedir: tüm yöneticiler için AB politikaları ve bu politikaların yerel düzeye yaratacağı etkiler konusunda eğitim, Tarım, Enerji politikaları ve Sosyal politikalar hakkında özel bir eğitim; IPA fonları ve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamındaki fırsatlara erişim hakkında eğitim; uygulamaya dayalı proje geliştirme ve yönetimi eğitimi; kırsal kalkınma ve İş Sağlığı konularında AB uygulamalarına ilişkin teknik eğitimler. Ayrıca, katılımcılar AB işlerine daha fazla STK nın katılımının sağlanması gerektiğini de belirtmiştir. 4.4 Katılımcılar tarafından en etkili bulunan eğitim yöntemleri, çalışma ziyaretleri ve örnek uygulamaların incelenmesi, işbaşı eğitimleri ve çalıştaylara dayanan kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 5. Sonuçlar 5.1 AB işleriyle ilgili kapasitenin geliştirilmesi ve yerel paydaşların teşvik edilmesi amacıyla AB konularında bilgi akışını artırmak için ildeki paydaş desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Üniversite ve Odalar, AB konularında kapasite oluşturulmasına yönelik mükemmeliyet merkezleri olma potansiyeline sahiptir ve valilik, STK ile halkın daha fazla katılımını teşvik etmek amacıyla yapılacak işbirliğinde kolaylaştırıcı rolü üstlenebilir. 5.2 AB fonlarına erişim ve proje tekliflerinin hazırlanması konusunda yerel paydaşlara uygulamaya dair tavsiyeler ve eğitimler sunabilecek uygulamalı PDY eğitmenleri havuzunun oluşturulması da valilik açısından tavsiye edilir bir girişimdir. Bu eğitmenlerin PDY uygulamalı eğitimleri sunmaları faydalı olacaktır. 5.3 Teknik konular açısından bakıldığında, yerel paydaşlar tarım sektöründe kapasite oluşturmanın etkili bir pilot çalışma olacağını söylemiştir. Öncelikli eğitim konularında varılan sonuçların ayrıntıları aşağıda yer alan 6. Bölümde sunulmuştur. 157

158 5.4 Sivil Toplum Kuruluşları, AB işlerine yeterince katılım göstermemektedir. STK ların proje geliştirmesi ve uygulaması için hem farkındalık artırma hem de belirli kapasiteleri oluşturma çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 5.5 Gençlere yönelik AB yi tanıtıcı çalışmalar yapılması gerekmektedir. 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri DENĠZLĠ Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 11 Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları AB Tarım politikasının Denizli üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler; Üniversite Çalıştay metodolojisi Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB Sosyal politikasının Denizli üzerindeki etkilerini belirlemek AB Enerji politikasının Denizli üzerindeki etkilerini belirlemek AB finansman ve bölgesel kalkınma fırsatları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Yerel yönetim; STK lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Yerel yönetim; STK lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Yerel yönetim; STK lar Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi Seminer ve e-öğrenme modülleri Yenilikçi proje ortaklıkları için 7. Çerçeve ve/veya Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamındaki fırsatları belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Üniversite; Odalar; STK lar Seminer ve/veya yurtdışı çalışma ziyaretleri Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Yöneticilerin proje döngüsü boyunca kalite kontrol uygulanmasını sağlamak Yerelde proje yönetimi mükemmeliyet merkezini kurmak Valiliklerin AB birimleri,; yerel yönetim; STK lar Valiliklerin AB birimleri,; yerel yönetim; STK lar Çalıştay ve mentorluk Yereldeki iyi uygulamaları belirlemek ve yaygınlaştırmak üzere deneyimli PDY eğiticilerinin yer aldığı çalıştay 11 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 158

159 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği alanındaki AB uygulamalarını yerine getirme kapasitesini artırmak İlgili il müdürlükleri; Odalar; özel sektör Seminer; çalışma ziyaretleri Birinci derece afet bölgesi olunması dolayısıyla afet çalıģmaları konusunda geliģmelerin yada AB'deki örneklerin incelenmesi İlgili il müdürlükleri Valilik AB birimleri, STKLar Seminer 159

160 Düzce de AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 160

161 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Düzce Valiliği ile birlikte Mart-Nisan- Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları analiz edilmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim ihtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları valilikler ve diğer kamu kurumlarında (15) görev yapan üst düzey yöneticiler ile belediye ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri (7) tarafından doldurulan 22 çevrimiçi (online) ankete verilen yanıtlardan elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileriyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara katılanlar (7) ile çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 20 kişinin yer aldığı 2 odak grup tartışmasından nitel veriler toplanmıştır. 1.3 Katılımcıların çoğu yaş aralığında olup (%36.4), %27.3 ü kadın ve %72.7 si erkektir. (Buna karşın Eğitim İhtiyaç Analizine katılım sağlayan 20 ilde aynı yaş aralığına ilişkin ortalama oran %34 tür ve ortalama olarak tüm illerde katılımcıların %26 sı kadın, %74 ü ise erkektir.) 1.4 İş için internet kullanım oranı yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere ortalamanın biraz altında kalmıştır ve dil becerileri de ortalamadan biraz daha düşüktür. Katılımcıların %77.3 ü yabancı dil bildiklerini belirtmiş ve İngilizce bilenler kendilerine 4 üzerinden ortalama 1.95 puan vermiştir (20 pilot ilde İngilizce bilenlerin oranı %84 tür ve İngilizce bilenlerin kendilerine verdiği ortalama puan 2.5 tir). 1.5 Katılımcıların %59 u AB üyesi ülkeler hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğunu bildirmiştir. 1.6 Katılımcıların %62 si mesailerinin %10 veya daha azını AB işlerine ayırdığını bildirmiştir. 1.7 Katılımcıların %59.1 i AB fonlarının illerinde etkin bir şekilde kullanılmadığını düşünmektedir. 161

162 1.8 Katılımcıların çoğu (%54.5) AB konularında eğitim verilmesinin AB işleriyle ilgili çalışmaları daha etkin hale getirmenin en iyi yolu olduğu kanısındadır. 1.9 Fırsatlar ve AB ile bütünleşme açısından en önemli sektörler tarım ve çevre olarak belirtilmiştir Katılımcılar eşleştirme benzeri çalışmalar için belirgin önerilerde bulunmamıştır. Bununla birlikte kapasite geliştirme ihtiyaçları arasında iyi şehircilik uygulamaları, araştırma-geliştirme-yenilik ve eko-turizmle bağlantılı konuların eşleştirme girişimleri için uygun olabileceği düşünülmektedir. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzey 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzey 162

163 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzey 3. Bulgular: AB konularına verilen Önem 3.1 Katılımcılar en az bilgi sahibi oldukları AB politikalarının Sosyal Politika, Çevre Politikası ve Ortak Tarım Politikası olduğunu belirtmiştir. Rekabet Politikası ile Ekonomik ve Parasal Birlik en önemli konular olarak görülmektedir. 3.2 Fonlar/Programlara ilişkin bilgiler söz konusu olduğunda Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı ile Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı konusunda bilgi düzeyinin en düşük olduğu gözlemlenirken, proje döngüsü yönetimi konuları arasında PRAG az bilinmektedir. 3.3 Katılımcılar tarafından bildirilen en önemli proje döngüsü yönetimi konusu diğer tüm illerde de olduğu gibi PRAG konusudur. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %86 sı AB Tarihçesi ve Kurumsal Gelişimi konusunda eğitim almıştır. Katılımcıların çoğu PDY konuları hakkında eğitim alırken çok azı PRAG eğitimine katılmıştır. 4.2 Ankete yanıt verenlerin %9 u PDY ve PRAG kuralları hakkında eğitim verdiğini ifade etmiştir. 4.3 Mülakat ve odak grup katılımcılarının beklentisi eğiticilerin eğitimi, PDY, proje yönetimi becerileri ve PRAG konularında eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Özellikle katı atık yönetimi alanında proje hazırlamaya yönelik kapasite geliştirilmesi ihtiyacı ifade edilmiştir. 4.4 İş sağlığı ve güvenliği yasası, tarım-sanayi-turizm entegrasyon modelleri kapsamında farkındalık yaratılması ile kentsel dönüşüm alanında iyi uygulama modellerinin incelenmesi önerilmiştir. 4.5 Şehir eşleştirme kapsamında sağlık turizmi (özellikle Alman modeli), tavuk üretiminde AB standartları, ağaç ve orman sanayisinde kümelenme modelleri önerilen konular arasındadır. 163

164 4.6 Katılımcılara göre en etkin eğitim yöntemleri işbaşı eğitimleri,seminerler, örnek uygulamalar, AB üyesi ülkeler veya aday ülkelerdeki başarı öyküleri ve yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerine dayalı kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 5. Sonuçlar 5.1 Valilik, AB işleri için kapasite artırma potansiyeline sahiptir. Yapısal değişikliklerle desteklenen (örneğin personelin AB konuları için daha fazla zaman ayırmasını sağlamak gibi) hedefe uygun eğitimlerin etkili olacağı değerlendirilmektedir. 5.2 Teknik alanlar söz konusu olduğunda ise yerel paydaşlar çevre ve tarım sektörlerinde kapasite oluşturulmasının etkili bir pilot çalışma olacağını belirtmiştir. Öncelikli eğitim konularında varılan sonuçların ayrıntıları 6. bölümde sunulmuştur. 5.3 Bu projenin Kapasite Geliştirme Faaliyetleri, il düzeyindeki kurumların işbirliğini artıracaktır. Dolayısıyla VABPro projesine kapasite geliştirme faaliyetleri teklifleri hazırlanırken (ve diğer fırsatlar konusunda) STK ların ve yerel yönetimin de dâhil edilmesine özellikle dikkat edilmelidir. 5.4 Yerel paydaşlar kapasite geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak üzere kurumlarda daha eğitimli personelin görevlendirilmesini talep etmiştir. Dolayısıyla Eğiticilerin Eğitimi gibi faaliyetler büyük önem arz etmektedir. Valiliğin gelecekte AB ile ilgili eğitimleri verebilecek tanınmış kişilerden oluşan bir eğitici havuzu oluşturmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 164

165 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri DÜZCE Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 12 Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB Sosyal Politikasının Düzce üzerindeki etkilerini belirlemek; AB uygulamalarında Sosyal Belediyecilik Ģartlarını anlamak AB Çevre Politikasının Düzce üzerindeki etkilerini belirlemek AB Rekabet Politikasının Düzce üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK lar; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; yerel yönetim; STK lar; İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi 7. Çerçeve programının daha fazla anlaģılmasını sağlamak ve Düzce de araģtırma ve yenilik için ortaklıklar belirlemek Kırsal kalkınmaya yönelik IPA fırsatlarını yaygınlaģtırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; STK lar Seminer, ardından çalışma oturumları Seminer Beceri ve uygulamalara ilişkin öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Proje Döngüsü Yönetiminin tüm boyutlarında kapasiteyi artırmak PRAG uygulama kapasitesini artırmak Proje yönetim becerilerini, özellikle AB fonlarına iliģkin raporlama becerisini güçlendirmek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim; STK lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; Odalar; STK lar; Koçluk ve takip içeren Çalıştay metodolojisi Çalıştay metodolojisi; bireysel öğrenme Çalıştay metodolojisi 12 Muhtemel eğitim/öğretim yöntemlerinin kapsamı, tam EİA raporunda anlatılacak ve açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştaylar, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, yurtdışı çalışma ziyaretleri) etkileşim içermektedir ve öğrenen merkezlidir. Daha geleneksel seminer ve konferans yöntemlerine ilişkin çok az sayıda öneri vardır. 165

166 Elazığ da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 166

167 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Elazığ Valiliği ile birlikte Mart-Nisan- Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları analiz edilmektedir. Analizin odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama, AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları valilikler ve diğer kamu kurumlarında (12) görev yapan üst düzey yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri (5) tarafından doldurulan 17 çevrimiçi anketin yanıtlarına dayalı olarak elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara katılanlar (6) ile çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil kuruluşlardan toplam 26 kişinin yer aldığı 2 odak grup tartışmasından nitel veriler toplanmıştır. 1.3 Bilgi veren kişiler ağırlıklı olarak yaş aralığında olup (%35.3), % 5.9'u kadınken %94.1'i erkektir. (Buna karşın EİA ya katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %38 dir ve tüm illerde katılımcıların ortalama %26 sı kadın, %74 ü erkektir.) 1.4 Ankete yanıt verenlerin %70.6 sı belirli bir düzeyde yabancı dil becerisine sahip olduğunu belirtirken İngilizce konuşabilen katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 1.56 puan vermiştir. (Buna kıyasla 20 pilot ilde ortalama dil becerisi oranı %84 ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 olarak bulunmuştur.) 1.5 Katılımcıların %35.3'ü çevrimiçi eğitim kurslarını kullandıklarını belirtmiştir. 1.6 Katılımcıların %52.9'u AB üyesi ülkelere ilişkin kısıtlı bilgiye sahip olduklarını belirtmiştir. 1.7 Ankete yanıt verenlerin %47.1 i mesailerinin %5 ini AB konularına ayırdıklarını belirtmiştir. 167

168 1.8 Ankete yanıt verenlerin %41.2'si AB fonlarının ilde etkin olarak kullanıldığını düşünmektedir. Ankete yanıt verenlerin büyük bir çoğunluğu (%82.1) AB konuları hakkında eğitim verilmesinin AB konularında daha etkili çalışmanın en iyi yolu olduğuna inanmaktadır. 1.9 AB fırsatları ve AB ile bütünleşme konusunda en önemli sektörler Kültür ve Turizm sektörleridir. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 168

169 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 Katılımcılar en az bilgi sahibi oldukları AB politikalarının Ortak Ticaret Politikası ve Ekonomik ve Parasal Birlik olduğunu belirtmiştir. Katılımcılara göre en önemli politika alanı Enerji politikasıdır. 3.2 Fonlar/programlar hakkındaki bilgilere bakıldığında Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı, PROGRESS (AB İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı), IPARD konusunda bilgi seviyesi oldukça düşüktür. Proje Döngüsü Yönetimi ile ilgili konular söz konusu olduğunda ise en düşük bilgi seviyesi PRAG ta görülmektedir. 3.3 Katılımcıların belirttiği en önemli proje döngüsü yönetimi konuları; projelerin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin konulardır. Bütün illerde, AB satın alma ve sözleşme prosedürlerinin uygulanması konusunda kapasitenin zayıf olduğu görülmektedir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Mülakat ve odak grubu toplantılarında bilgi veren kişilerin beklentisi aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasıdır: Proje Yönetimi, İleri PDY; AB konuları ve müktesebat alanında farkındalık oluşturma. 4.2 Katılımcıların en çok talep ettiği eğitim yöntemleri; işbaşı eğitimleri, çalıştaylar, örnek uygulamalar/ab üyesi ülkeler veya aday ülkelerdeki başarı hikâyeleri ve yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretlerine dayanan kapasite oluşturma faaliyetleridir. Eğitim yöntemlerinin oransal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 169

170 5. Sonuçlar 5.1 Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. VABpro projesinin uygulama sürecinde kurumlardan seçilmiş eğitmenlerle yakın temas halinde olunması kurumların AB ile ilgili konulardaki kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 5.2 İleri düzeyde Proje Döngüsü Yönetimi ve farklı proje yönetimi metotları konusunda kapasitenin geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. 5.3 Fırat Üniversitesi AB enstitüsü kurulması çalışmaları VABpro kapasite geliştirme aktiviteleri kapsamında desteklenebilir. 5.4 Teknik alanlara bakıldığında ise yerel paydaşlar, kültür/turizm sektörlerinde kapasite oluşturulmasının etkili pilot çalışmalar olacağını ifade etmişlerdir. Öncelikli eğitim konularında daha ayrıntılı sonuçlar aşağıda yer alan 6. bölümde sunulmuştur. 170

171 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri ELAZIĞ Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak AB Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikası'nın Elazığ üzerindeki etkilerini belirlemek- organik tarım ve tatlı su balıkçılığı yaģam alanları ile ilgili olarak AB Çevre politikasının Elazığ üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri, AB birimleri, Odalar Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 13 Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Çalıştay Çalıştay AB Rekabet Politikası pazarlama gerekliliklerinin Elazığ üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite Çalıştay IPA, 7. Çerçeve, IPARD hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; STK lar Seminer Beceri ve uygulamaların artırılmasına ilişkin öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Valilikte PDY eğitmenlerinden oluģan bir havuz oluģturmak STK'ların tüm proje döngüsü alanlarındaki temel becerilerini geliģtirmek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasiteyi artırmak PRAG uygulama kapasitesini artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri STK'lar hepsi Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Ev ödevi verilen 2 modüllü çalıştay Çalıştay Uygulamalı ödevler için mentorluktan sonra çalıştay Çalıştay; Bireysel öğrenme 13 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorlük, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 171

172 Erzincan da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 172

173 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Erzincan Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları analiz edilmektedir. Analizin odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama, AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, Valilik ve diğer kamu kurumlarında (16) görev yapan üst düzey yöneticiler ve belediyedeki yöneticiler (3) tarafından doldurulan 20 çevrimiçi anketin yanıtlarına dayalı olarak elde edilmiştir; yalnızca 1 sivil toplum kuruluşu bu sürece katılmış, üniversite veya oda temsilcileri katılım sağlamamıştır. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara katılanlar (5) ile çeşitli kamu kurumları, belediye- ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 25 kişinin katıldığı 2 odak grup tartışmasından nitel veriler toplanmıştır. 1.3 Bilgi verenlerin çoğunluğu, yaş aralığında olup (%55), tüm katılımcıların sadece %30 u kadın, %70'i erkektir (buna karşın EİA ya katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %39 dur ve tüm illerde katılımcıların ortalama %26 sı kadın, %74 ü erkektir) 1.4 Ankete yanıt verenlerin %80'i, belirli bir düzeyde yabancı dil becerisine sahip olduğunu belirtirken, İngilizce konuşabilen katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.4 puan vermiştir (buna karşın, 20 pilot ilde dil becerisi oranı ortalama %84 ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 olarak bulunmuştur) 1.5 Katılımcıların %20 si çevrimiçi eğitim kurslarından faydalandıklarını ifade etmiştir ve yukarıdaki tabloda haftalık ortalama kaç saat internet kullandıkları gösterilmiştir 1.6 Katılımcıların %35'i AB üyesi ülkelere ilişkin bilgi düzeylerinin iyi olduğunu belirtmiştir. 1.7 Tüm katılımcıların, %85 i, mesailerinin onda bir veya daha azını AB konularına ayırmaktadır Bu oran, 20 pilot ilin ortalamasıyla karşılaştırıldığında çok düşük kalmaktadır. Tüm pilot illerde katılımcıların neredeyse %60 ı mesailerinin %10 undan fazlasını AB işlerine ayırmaktadır. 173

174 1.8 Katılımcıların sadece %45 i AB fonlarının illerinde çok etkin veya etkin bir şekilde kullanıldığı kanısındadır, bu oran 20 ilin %51 lik ortalamasından daha düşüktür. 1.9 Fırsatlar ve AB ile bütünleşme açısından en önemli sektörler, Tarım (örneğin, organik tarım ve meyve yetiştirme) ve Gıda Üretimi ile Aktivite Turizmi konularıdır Bilgi veren kişiler, eşleştirme faaliyetlerinde AB ortaklarıyla ağ ve kapasite oluşturulması yönünde çeşitli görüşler sunmuştur. Bunlar arasında: sağlık turizmi; spor turizmi, meyve üretimi sanayisinde gıda güvenliği yer almaktadır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 174

175 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 AB politika alanları hakkında kendi bilgilerini değerlendiren katılımcılara bakıldığında katılımcıların %85 i aşkın bir bölümünün tüm konularda ya sınırlı bilgisi bulunduğu ya da hiç bilgisi bulunmadığı görülmektedir. Ancak, katılımcılar temel bilgilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Ortak Tarım politikası, Çevre ve Rekabet başta olmak üzere tüm alanların çalışmaları açısından önemli olduğu belirtilmiştir. 3.2 Fon/programlara ilişkin bilgi düzeyi düşük olmakla beraber, katılımcıların %25'ten azı Birlik Programları veya IPA konusunda çok iyi ya da iyi düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. En yüksek bilgi düzeyi IPARD konusunda gözlemlenmiştir ancak bu konuda bile %40'ın hiçbir bilgisi yoktur. 3.3 Proje hazırlama ve uygulama konusunda teknik bilgi düzeyinin yüksek olmadığı gözlemlenmiştir. Genel olarak PRAG konusundaki bilgi düzeyinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Yukarıdaki bulgular dikkate alındığında, EİA ya bilgi sağlayan kişilerin son dönemlerde çok fazla eğitim almadığını tespit edilmiştir. Katılımcıların yalnızca %15'i herhangi bir AB fon programı konusunda eğitim almış, %20'si ise politika konuları veya katılım süreci konusunda eğitim almıştır. %40'ının temel PDY bilgisi vardır. 4.2 Valilikteki eğitim verme kapasitesi çok kısıtlıdır. Bu nedenle, Eğiticilerin Eğitimi gibi faaliyetlere ve özellikle de yetişkin eğitimi tekniklerini kullanabilen bir eğitmen/danışman grubunun kurulmasına yatırım yapılması gerekmektedir. 4.3 Mülakatlar ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasıdır: Tüm yöneticiler için AB politikaları ve yerel düzeye etkileri hakkında eğitim; proje mevcut durum çalışmaları ve deneyimlerine dayanan PDY Eğiticilerin Eğitimi; farklı AB fonlarına yönelik farkındalık oluşturma; Gıda Üretimi, 175

176 'markalaşmaya' ilişkin özel teknik eğitimler, kış sporları turizmi konusunda AB standartları ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesine ilişkin eğitimler. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en etkili eğitim yöntemleri, çalışma ziyaretleri ve örnek uygulamaların incelenmesi, işbaşı eğitimleri ve seminerlere dayalı kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 5. Sonuçlar 5.1 AB konularında kapasite oluşturulması ve bu konularla ilgili bilgi akışının artırılması için önemli miktarda yatırım yapılması gerekmektedir. Halihazırda AB proje çalışmaları, deneyimli birkaç kişi tarafından yürütülmektedir; ancak kurumsal kapasite zayıftır. Çeşitli kurumlarda özel AB birimlerinin kurulması ve AB konularının stratejik planlamada yaygınlaştırılması gerekmektedir. 5.2 AB fonları ve taslak proje tekliflerine nasıl erişim sağlanacağı konusunda yerel paydaşlara uygulama tavsiyeleri ve eğitim sunabilecek 'uygulamalı' PDY eğitmenlerinden oluşan bir havuz kurulması da Valilik için faydalı olacaktır. Bu eğitmenlerin, PDY kuramlarını kitaptan anlatmak yerine, projelerden elde edilen gerçek deneyimleri aktarması gerekir. 5.3 Belediye ile Valilik arasındaki işbirliği iyi düzeydedir. Üniversite ve STK'lar arasında da iyi bir işbirliği potansiyeli bulunmaktadır; bu nedenle bu işbirliğinin daha iyi yapılandırılmış proje ortaklıkları ve düzenli Çalışma Gruplarıyla desteklenmesi gerekmektedir. 5.4 Erzincan Üniversitesi nin üniversite- sanayi işbirliği alanında düzenlediği seminerler Vabpro kapasite geliştirme faaliyetlerinde değerlendirilebilir. 5.5 Şehir eşleştirme aktiviteleri kapsamında AB de yerelde proje üretme kapasitesi ve Türkiye de uygulanabilecek yaratıcı çalışmalar üzerinde durulabilir 5.6 Teknik alanlar söz konusu olduğunda yerel paydaşlar, tarım ve çevre (geri dönüşüm) sektöründe kapasite oluşturulmasının etkili bir pilot çalışma olacağını ifade etmişlerdir. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar aşağıda 6. Bölümde sunulmuştur. 176

177 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri ERZĠNCAN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB Ortak Tarım Politikasının Erzincan üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite Eğitim yöntem(ler)ine örnekle 14 r Çalıştay Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri Beceri ve uygulamaların artırılmasına ilişkin Öncelikli Kapasite Oluşturma Hedefleri AB Çevre Politikasının Erzincan üzerindeki etkilerini belirlemek Adalet ve Ġç ĠĢleri konularındaki AB politikaları hakkında farkındalık yaratmak AB Programları ile sunulan fırsatlara iliģkin farkındalık yaratmak Gıda Üretim Endüstrisindeki AB standart ve uygulamalarının daha iyi anlaģılmasını sağlamak Spor turizminde (kıģ sporları & yamaç paraģütü)ab standartları ve uygulamalarına yönelik kapasitenin artmasını sağlamak 'MarkalaĢmaya' yönelik AB uygulamaları konusunda kapasite artırmak IPA kapsamındaki Bölgesel Kalkınma projeleri için fon baģvurusu yapma ve fonların yönetilmesi konusunda kapasiteyi artırmak Proje yönetimi konusunda 'faaliyete dayalı öğrenme" dizisi oluģturmak Fizibilite çalıģmalarını yürütme ve/veya yönetme kapasitesini artırmak İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite; özel sektör İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Turizm Birlikleri; özel sektör İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite; özel sektör İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite; özel sektör İl müdürlükleri; AB birimleri; Odalar; STK'lar; yerel yönetim İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; yerel yönetim; Üniversite; özel sektör Çalıştay Seminer Seminer Çalıştay Küçük bir grupla yerel çalışma ziyaretini de içeren çalıştay ya da çalışma oturumlarıyla konferans İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite; özel sektör Çalıştay Koçluk/mentorluk desteğiyle birlikte çalışma oturumları Çalıştay Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 177

178 Hatay da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 178

179 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Hatay Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Analizin odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama, AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim ihtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, valilikler ve diğer kamu kurumları (4) bünyesindeki üst düzey yöneticiler ve ticaret odasından (1) katılımcı tarafından doldurulan 5 online anketin yanıtlarından elde edilmiştir. Ankete katılım oranı, diğer illerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür ve dolayısıyla verilerin yorumlanması da risklidir. Ancak görüşme grupları ve odak gruplar daha geniş çapta bilgi vermiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatların katılımcılarından (6) ve çeşitli kamu kurumlarından, belediyelerden ve sivil kuruluşlardan toplam 21 kişinin katıldığı 2 odak grup tartışmasından nitel veriler de toplanmıştır. 1.3 Bilgi verenlerin büyük çoğunluğu, yaş aralığında olup (%60), tüm katılımcıların %80 i kadın, diğer %20'si ise erkekti (karşılaştırmalı olarak EİA ya katılan 20 ilin tamamında aynı yaş aralığında ortalama %38 dir ve tüm illerde ortalama olarak katılımcıların %26 sı kadın, %74 ü erkektir) 1.4 Ankete yanıt verenlerin tamamı belirli ölçüde yabancı dil becerisine sahip olduğunu belirtirken İngilizce konuşabilen katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.40 puan vermiştir (buna kıyasla, 20 pilot ilin tamamında ortalama dil becerisi oranı %84 ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 olarak elde edilmiştir.) 1.5 İnternet kullanım oranı yüksektir ancak katılımcıların sadece %20'si daha önce online eğitim kurslarını kullandıklarını belirtmiştir. 1.6 Diğer illerde personelin mesai saatlerinde AB konularına ortalama olarak ne kadar zaman ayırdığını gösteren istatistikler de elde edilmiştir. Ancak Hatay için yalnızca 5 ankete yanıt verilmesi nedeniyle bu verilerden kesin sonuç çıkarılamamıştır. 179

180 1.7 Katılımcıların %60'ı AB fonlarının illerinde etkili bir şekilde kullanıldığı kanısındadır, bu oran %51 olan 20 ilin ortalamasından çok daha yüksektir. Ankete yanıt verenlerin büyük bir çoğunluğu (%60) AB konuları hakkında eğitim verilmesinin, AB konularında etkili çalışmayı iyileştirmenin en iyi yolu olduğuna inanmaktadır. Bu oran diğer illerin ortalamasıyla aynıdır. 1.8 Yerel paydaşlar arasındaki katılımcılar, AB konularıyla en az ilgili olan ve en düşük kapasiteye sahip olan kuruluşların STK lar olduklarını ve ayrıca Kaymakamlık personelinin farkındalıklarının da artırılması gerektiğini belirtmişlerdir. 1.9 AB ile bütünleşme açısından en önemli sektörlerin Tarım, Gıda Güvenliği, Çevre, (özellikle biyo-çeşitliliğin Korunması) Kültür - Kültürel Mirasın ve Turizmin Korunması, İnanç Turizmi ve Lojistik'tir Eşleştirme girişimleri için ifade edilen görüşler arasında ise, turizm ve gıda güvenliği konularında deneyim ve uzmanlık kazanmış potansiyel AB şehirlerinin tespit edilmesi yer almaktadır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 180

181 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 AB politikaları konusunda en düşük bilgi düzeyi Enerji, Balıkçılık, Adalet ve İçişleri, Sosyal Politikalar, Çevre ve Rekabet Politikaları alanlarında beyan edilmiştir. Fonlarda/Programlarda en düşük bilgi düzeyi IPA-II Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni ve 7. Çerçeve Programına aittir. 5 anket yanıtı arasında en yüksek bilgi düzeyine sahip olunan alan ise (PRAG haricinde), proje döngüsü yönetimi konularında olmuştur. 3.2 AB Ortak Ticaret Politikası ve Ekonomik politikaları en önemli alanlar olarak belirtilmiştir. 3.3 Öncelikli proje döngüsü yönetimi konuları ise, proje hazırlıkları ve AB tarafından finanse edilen projelere ilişkin yapılan izleme ve raporlama da dâhil olmak üzere projelerin 181

182 yönetilmesine ilişkin konulardır. Bütün illerde, AB ihale ve sözleşme usullerinin uygulanması konusunda da zayıf bir kapasite olduğu belirtilmektedir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentileri 4.1 Katılımcılardan yalnızca biri AB politika alanlarından birinde eğitim almıştır. 4.2 Eğitmen olarak eğitimlere katılım konusunda kapasite düşüktür. Katılımcıların çoğu AB ye Katılım, IPA III/IV/V ve temel proje döngüsü yönetimi gibi genel konularda eğitim vermişlerdir. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi, aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yönündedir: kapsamlı Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Teklifi Hazırlama, Eğiticilerin Eğitimi. Hatay ilinde öncelikle projeyle ilgili kapasite oluşturma çalışmalarına daha sonra da politikaya ilişkin kapasitelere özel bir önem verilmesi gerekmektedir. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en etkin eğitim yöntemleri, işbaşı eğitimleri, örnek uygulamalar/ başarı öyküleri ve yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 5. Sonuçlar 5.1 Hatay ilinde AB'nin politika alanlarına yönelik olarak yerel kamu kurumlarında ve özellikle de en fazla Hatay'ı ilgilendirebilecek belirli politika alanları olan Gıda Güvenliği (hayvan kesimhanelerinin AB standartlarında çalışması) ve Tarım gibi alanlarda ciddi oranda bir 182

183 kapasite açığı söz konusudur. Aynı zamanda proje geliştirme ve AB fonlarına erişim konusunda da oldukça sınırlı bir kapasite vardır. 5.2 Teknik açıdan ise yerel paydaşlar inanç turizmi ve tarım sektöründe kapasite oluşturulmasının etkili örnek çalışmalar olacağını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte defne başta olmak üzere tıbbi aromatik ürünlerin yetiştirilmesi ile ilgili AB üyesi ülkelerdeki uygulanmaların incelenmesinin faydası belirtilmiştir. Sivil Toplum Kuruluşları AB konularıyla yeterince ilgili değildir. STK'lar hem proje geliştirmesi hem de uygulaması konusunda farkındalık çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede kapasite oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi de gerekmektedir. 5.3 Yerel paydaşlar, AB konularında kapasitelerini geliştirmeye isteklidir. Katılımcılar çalışma ziyaretleri, danışmanlık ve çevrimiçi eğitim gibi daha yenilikçi kapasite geliştirme yöntemleri daha verimli olabilir. 5.4 Eşleştirme faaliyetlerine ilişkin fikirlerin geliştirilmesi ve bu konuda daha fazla rehberlik sağlanması gerekmektedir. 183

184 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri HATAY Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB politika alanlarının ve yerel düzeydeki etkisinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 15 Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri Hatay için AB Ortak Tarım Politikasının etkilerini belirlemek IPA fonları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; STK lar Çalıştay Seminer AB Topluluk Programına dair yerel baģarı hikayelerinin yayılmasıyla proje bazlı çalıģmalara iliģkin farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri; STK'lar Bilgi Fuarı ve seminer Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Tarım ve Kırsal Kalkınma fonlarına eriģim sağlamak için proje hazırlama becerilerini güçlendirmek Valilikte PDY eğitmenlerinden/koçlarından (danıģmanlarından) oluģan bir havuz kurmak STK'ların proje döngüsü yönetimin tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak İlgili il müdürlükleri; Ziraat Odaları; STK'lar, Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri STK'lar hepsi Ev ödevi verilen 2 modüllü çalıştay Çalıştay Uygulamalı ödevler için mentorluktan sonra çalıştay 1 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 184

185 Isparta da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 185

186 GiriĢ Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Isparta Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Analizin odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama, AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, valilikler ve diğer kamu kurumları (7) bünyesindeki üst düzey yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri (7), uzmanlar (1), akademik personel (1) ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanları (4) tarafından doldurulan 11 çevrimiçi anketin yanıtlarından elde edilmiştir. Ankete katılım oranı diğer illerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Dolayısıyla verilen yanıtlar tüm ili tam anlamıyla temsil etmeyebilir Üst düzey kamu görevlileri (5) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil kuruluşlardan toplam 14 kişinin katıldığı 2 odak grup tartışması sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Bilgi verenlerin büyük çoğunluğu,36-45 yaş (%27.3) ve yaş (%36.4) aralığında olup tüm katılımcıların sadece %18.2 si kadın, %81.8''i erkektir (Buna karşın Eğitim İhtiyaç Analizine katılım sağlayan 20 ilde aynı yaş aralığına ilişkin ortalama oran %34 tür ve ortalama olarak tüm illerde katılımcıların %26 sı kadın, %74 ü ise erkektir.) 1.4 İşle ilgili olarak internet kullanım oranı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloya göre, internet kullanım oranı yüksektir. Ankete yanıt verenlerin %91'i belirli ölçüde yabancı dil becerisine sahip olduğunu belirtmiştir. İngilizce konuşan katılımcılar, kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.20 puan vermiştir ( 20 pilot ilin ortalama yabancı dil beceri oranı %84 ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 dir) 1.5 Katılımcıların %45'i AB ye üye ülkelere ilişkin iyi düzeyde, %18'i ise çok iyi düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. 186

187 1.6 Ankete yanıt verenlerin %45.5 i, mesailerinin %10'unu veya daha azını AB konularına ayırdıklarını belirtmiştir. 20 ilin ortalamasıyla (%58) kıyaslandığında, personelin AB konularıyla ilgili olarak biraz daha fazla çalıştığı anlaşılmaktadır Katılımcıların sadece %37.3'ü AB fonlarının illerinde etkili bir şekilde kullanıldığı kanısındadır. Bu oran 20 ilin ortalamasından (%51) düşüktür. Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğuna (%81.8) göre, AB konularında verilecek eğitimler bu bağlamda etkili bir yöntem olacaktır. 1.8 Fırsatlar ve AB ile bütünleşme açısından; sosyal politikalar, rekabet, çevre ve enerji politikaları en önemli alanlardır. 1.9 Eşleştirme için ifade edilen görüşlere göre, eko-turizm (nehirlerin korunması ve nehirlerin turizm aracı olarak kullanılması), tarım ve özellikle gül yetiştiriciliği konusunda (Bulgaristan ya da Fransa'daki muhtemel ortaklarla birlikte) deneyim ve uzmanlık kazanmış potansiyel AB şehirlerinin tespit edilmesi faydalı olacaktır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 187

188 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 AB Çevre, Enerji, Rekabet Politikaları ve Sosyal Politikalar en önemli konular olarak belirtilmiştir. 3.2 Fonlar/Programlar açısından yorumlandığında tüm IPA bileşenleri konusunda bilgi seviyesi oldukça düşük olduğu görülmektedir. Proje döngüsü yönetimi ile ilgili olarak ise (PRAG haricinde) orta düzeyde bilgi söz konusudur. 3.3 Projelerin hazırlaması ve uygulanması, proje döngüsü yönetimi açısından katılımcıların belirttiği en önemli konulardır. 188

189 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %45'i AB tarihi ve %36'sı da AB'nin kurumsal yapısı konusunda eğitim almıştır. Katılımcıların çoğu, PDY konularında belirli bir eğitim almıştır. Ancak çok az sayıda katılımcı PRAG konusunda eğitimlere katılmıştır. 4.2 Katılımcılardan yalnızca biri PDY ve Birlik Programları konusunda eğitim verdiğini ifade etmiştir. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi, aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği yönündedir: AB ilişkilerinde mevcut durum, PDY ve proje hazırlama, birlik programları, şartname hazırlama ve eğiticilerin eğitimi. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en etkin eğitim yöntemleri, işbaşı eğitimleri, örnek uygulamalar/ab üyesi ülkeler ya da aday ülkelerin başarı öyküleri ve yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 5. Sonuçlar 5.1 Genel olarak bakıldığında temel bilgiler ve dil becerileri iyi düzeydedir. Proje yönetimi konusunda temel yeterlik vardır. AB konularına ilişkin kapasitelerin güçlendirilmesi konusunda Isparta güçlü bir potansiyele sahiptir. Ancak personel AB konularına yeterince zaman ayırmamaktadır. Ayrıca farklı sektörler ve kamu-özel sektör arasında AB konularına ilişkin işbirliği düşük seviyelerdedir. 5.2 Teknik alanlara bakıldığında; yerel paydaşlara göre, eko-turizm ve tarım sektöründe kapasite oluşturma çalışmaları daha verimli olacaktır. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar 6. Bölümde sunulmuştur. 5.3 Yerel paydaşlar kapasite oluşturma faaliyetlerine katkı sağlamak için kurumlarda daha fazla eğitimli personele ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. 189

190 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri ISPARTA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 16 Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Isparta için AB Ortak Tarım Politikasının etkilerini belirlemek Isparta için AB Sosyal Politikasının etkilerini belirlemek 7. Çerçeve programının daha iyi anlaģılmasını sağlamak ve Isparta daki araģtırmalar ve yenilik faaliyetleri için ortaklık olanaklarını belirlemek ÇeĢitli AB fonları (IPA ve Topluluk Programları) hakkında farkındalık oluģturmak - Valilikte PDY eğitmenlerinden/koçlarından (danıģmanlarından) oluģan bir havuz kurmak STK'ların proje döngüsü yönetiminin tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak Soğuk Depolama iģlemlerinde AB standartlarının ve uygulamalarının yerine getirilmesi için kapasiteyi artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri STK'lar hepsi İlgili il müdürlükleri ; Odalar; özel sektör Çalıştay Çalıştay Seminer ve ardından çalışma oturumları Çevrimiçi takiplerle desteklenen seminer/bilgilendirme fuarı Ev ödevi verilen 2 modüllü çalıştay Çalıştay Uygulamalı ödevler için mentorluktan sonra çalıştay Seminer ve/veya çalışma ziyareti 16 Muhtemel eğitim/öğretim yöntemlerinin kapsamı, tam EİA raporunda anlatılacak ve açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştaylar, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, yurtdışı çalışma ziyaretleri) etkileşim içermektedir ve öğrenen merkezlidir. Daha geleneksel seminer ve konferans yöntemlerine ilişkin çok az sayıda öneri vardır. 190

191 Ġstanbul da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 191

192 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından İstanbul Valiliği ile birlikte Mart- Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları analiz incelenmektedir. Analizin odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama, AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, Valilikler ve diğer kamu kurumları (12) bünyesindeki üst düzey yöneticiler ve kaymakamlar (2), uzmanlar (1), akademik personel (1) ve sivil toplum kuruluşları çalışanları (3) tarafından doldurulan 42 çevrimiçi anketin yanıtlarından elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri (5) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 28 kişinin katıldığı 2 odak grup tartışması sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Bilgi verenlerin büyük çoğunluğu, yaş (%50) ve yaş (%38.1) aralığındadır. Tüm katılımcıların sadece %35.7 si kadın, %64.3'ü erkektir (EİA ya katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %38 dir;tüm illerde katılımcıların ortalama %26 sı kadın ve %74 ü erkektir) 1.4 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, katılımcılar arasında internet kullanım oranı ve dil becerileri yüksek düzeydedir. Ankete yanıt verenlerin %97.6'sı, belirli ölçüde yabancı dil becerisine sahiptir. İngilizce konuşan katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 3.13 puan vermiştir (20 pilot ilde ortalama dil becerisi oranı %84 tür ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 tir). 1.5 Katılımcıların %48'i AB ye üye ülkelere ilişkin iyi düzeyde, %29'u ise çok iyi düzeyde bilgi sahibidir. 192

193 1.6 Ankete yanıt verenlerin %28.6 sı, mesailerinin %10'unu veya daha azını AB konularına ayırdıklarını belirtmiştir. 20 il ortalamasıyla kıyaslandığında (%58), personelin zamanının önemli bir kısmını AB konularına ayırdığı anlaşılmaktadır. 1.7 Katılımcıların %57.1'i AB fonlarının illerinde etkili bir şekilde kullanıldığı kanısındadır. Bu oran 20 ilin ortalamasından (%51) daha yüksektir. Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğu (%71.4), AB konularında verilecek eğitimlerin bu alandaki çalışmaları iyileştirmenin en iyi yöntemi olduğuna inanmaktadır. 1.8 Fırsatlar ve AB ile bütünleşme açısından; parasal birlik, ortak ticaret politikaları ve enerji politikaları en önemli sektörler olarak belirtilmiştir. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 193

194 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 AB Genişleme Politikası, Parasal Birlik ve AB Sosyal Politikası, en önemli konular olarak belirtilmiştir. 3.2 Fonlar/Programlar açısından, en düşük bilgi seviyesi PROGRESS, IPA IV ve IPARD konularındadır. Proje döngüsü konularında ise, PRAG hariç diğer konularda bilgi seviyesi yüksektir. 3.3 Katılımcıların belirttiği en önemli proje döngüsü konuları, proje hazırlama, uygulama ve izleme konularıdır. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %71'i AB Tarihi, %58'i AB'nin Genişlemesi ve %69'u da AB'nin kurumsal yapısı konularında eğitim almıştır. Çoğu katılımcı Birlik Programları ve PDY konularında bir eğitim almıştır. Ancak çok az sayıda katılımcı PRAG konusunda eğitime katılmıştır. 4.2 Katılımcıların %33'ü PDY ve %28.57'si AB Programları konusunda eğitim verdiğini belirtmiştir. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yönündedir: Türkiye-AB ilişkilerinde son durum ve AB konusunda farkındalık yaratma, bütçeleme ve proje yazma konusunda ileri düzeyde PDY, AB Programları ve Eğiticilerin Eğitimi/Yönetici Eğitimi ve fon bulma. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en etkin eğitim yöntemleri; işbaşı eğitimleri, örnek uygulamalar/ab üyesi ülkeler ya da aday ülkelerin başarı öyküleri ve yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 194

195 5. Sonuçlar 5.1 Genel olarak bakıldığında, temel bilgiler ve dil becerileri iyi düzeydedir. Proje yönetimi konusunda temel yeterlik mevcuttur. AB konularına ilişkin kapasitelerin güçlendirilmesi konusunda İstanbul güçlü bir potansiyele sahiptir. 5.2 Yerel paydaşların kapasitelerine bakıldığında; Kaymakamlıklar, küçük belediyeler ve STK'larla deneyimlerin daha geniş ölçüde paylaşılması gerekmektedir. Ayrıca, VABpro projesi, İstanbul'da bulunan personelin diğer pilot illerden gelen çalışma arkadaşlarıyla birlikte daha güçlü bir ağ tesis edeceği ve birlikte öğrenebileceği (peer learning) mekanizmalara katkıda bulunacaktır. 5.3 Teknik alanlara bakıldığında, yerel paydaşlara göre, Çevre, Ulaştırma ve Sosyal İçerme alanlarında kapasite oluşturmak daha verimli olacaktır. Bu kapsamda Belediye ve kaymakamlıkların kapasitelerinin geliştirilmesinin önemi ifade edilmiştir. Üniversite sanayi arasında işbirliğinin geliştirilmesi için VABpro kapasiye geliştirme aktiviteleri değerlendirilebilir. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar 6. Bölümde sunulmuştur. 5.4 Yerel paydaşlar, kapasite geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak için kurumlarda daha fazla eğitimli personele ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. 5.5 VABpro projesi kapsamında gerçekleştirilecek eşleştirme faaliyetlerine ilişkin fikirler açısından; yerel paydaşlar, kentsel planlama ve/veya kentsel yenileme veya sosyal içermeye ilişkin yerel politikalar ve uygulamalar, yerel yönetimlerin verdikleri hizmetlerin yeni teknolojik uygulamalarla geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirmişlerdir. 195

196 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri ĠSTANBUL Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB konularının yerel stratejik planlamaya entegrasyonu konusunda Valilik ve yerel yönetimdeki üst düzey yöneticilerin farkındalığını artırmak İl müdürlükleri; Kaymakamlıklar; yerel yönetim Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 17 Seminer Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri Özellikle sosyal içerme uygulamalarına odaklanılarak, AB Sosyal politikalarının ve Adalet/ĠçiĢleri politikalarının Ġstanbul'da yönetiģim üzerinde yarattığı etkileri belirlemek AB Balıkçılık Politikasının Ġstanbul'a olan etkilerini belirlemek AB Ortak Ticaret Politikasının Ġstabul a olan etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler; Üniversite Çalıştay Çalıştay Seminer AB Enerji Politikasının Ġstabul a olan etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; yere yönetim; Kooperatifler; Üniversite Seminer Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri 7. Çerçeve ve/veya Rekabet Edebilirlik,Yenilik Çerçeve Programı ve Birlik Programları kapsamında, yenilikçi projelerde ortaklık kurma fırsatlarını belirlemek PDY boyunca yöneticilerin projeleri verimlilik ve etkinlik yönünden inceleyebilmelerini sağlamak AB'nin finanse ettiği projelerin izlenmesi/değerlendirilmesi ve raporlanmasında hata yapılmaması için eğitmenlerden/koçlardan (danıģmanlardan) oluģan bir havuz kurmak PRAG ın uygulanma kapasitesini artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite; STK'lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar; Üniversite Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştay Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan mentorluk Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan mentorluk Çalıştay; Bireysel öğrenme 1 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 196

197 Kahramanmaraş ta AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 197

198 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Valiliği ile birlikte Mart- Nisan Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Analizin odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama, AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, Valilikler ve diğer kamu kurumları bünyesindeki üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri (3) ve yerel yönetim temsilcileri (1) tarafından doldurulan 22 çevrimiçi anketin yanıtlarından elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri (5) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil kuruluşlardan toplam 23 kişinin katıldığı 2 odak grup toplantısı sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Bilgi verenlerin büyük çoğunluğu, yaş aralığındadır (%50). Katılımcıların sadece %18 i kadıdır, %82'si ise erkektir (EİA ya katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %38 dir; tüm illerde katılımcıların ortalama %26 sı kadındır, %74 ü erkektir) 1.4 İşle ilgili olarak internet kullanım oranı (yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi), diğer illerin ortalamasından biraz daha düşüktür. Ancak katılımcıların %27 si daha önce çevrimiçi eğitim modüllerinden faydalanmıştır. Bu durum umut vericidir. Ankete yanıt verenlerin %86'sı, belirli ölçüde yabancı dil becerisine sahiptir. İngilizce konuşan katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.1 puan vermiştir (20 pilot ilde ortalama dil becerisi oranı %84 tür ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 tir) 1.5 Katılımcıların %41'i AB ye üye ülkelere ilişkin iyi ve çok iyi düzeyde bilgi sahibidir. 1.6 Katılımcıların yaklaşık %68'i, mesailerinin %10'undan fazlasını AB konularına ayırdıklarını belirtmiştir. Bu oran 20 il ortalamasından (%42) çok daha yüksektir. 198

199 1.7 Katılımcıların sadece %63 ü AB fonlarının illerinde çok etkili veya etkili bir şekilde kullanıldığını düşünmektedir. Bu oran 20 ilin ortalamasından (%51) daha yüksektir. Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğu (%64.7), AB konularında verilecek eğitimlerin bu alandaki çalışmaları daha verimli kılacağını belirtmiştir. 1.8 Fırsatlar ve AB ile bütünleşme açısından en önemli sektörler, Tarım ve ilgili Gıda Üretimi (dondurma, şehrin "ticari markası" gibi) ve geleneksel el sanatları gibi alanlardır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 199

200 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 Katılımcılar için en önemli konular, AB Enerji ve Çevre, Tarım ve İşletme politikalarıdır. 3.2 Fonlar/Programlar açısından; Birlik Programları (Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları gibi) hakkındaki bilgiler iyi düzeydedir. Ancak PROGRESS ve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı(CIP) gibi daha ihtisaslaşmış programlar konusunda ve diğer IPA fonları konusunda bilgi düzeyi düşüktür. 3.3 Katılımcılara göre, en önemli proje döngüsü yönetimi konusu, proje hazırlama ve proje uygulama konusudur. Bunun için mevcut bilgi düzeyi iyidir. Ancak, proje izleme ve AB ihale ve sözleşme usulleri alanında kapasite yetersizdir ve eksiklikler bulunmaktadır. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %35'i AB tarihi, %18'i AB'nin kurumsal yapısı ve %18'i de AB nin Genişlemesi konusunda eğitim almıştır. Katılımcıların çoğu birlik programları konusunda eğitim almıştır. Katılımcıların %70'e yakını temel PDY eğitimi almıştır. PRAG konusunda eğitim alanların sayısı çok azdır. 4.2 Katılımcıların %40'ı PDY ve %18'i AB Topluluk Programları konusunda eğitim verdiğini ifade etmiştir. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi, aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yönündedir: AB politikalarının yerel düzeyde etkisi ve önemi, AB konularında stratejik planlama; AB fonları ve fırsatları konusunda farkındalık yaratma; AB fonları konusunda raporlama ve özellikle STK'lara PDY eğitiminin verilmesi. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en etkin eğitim yöntemleri, işbaşı eğitim, çalıştaylar, örnek uygulamalar/ab üyesi ülkeler veya aday ülkelerin geçmişteki başarı öyküleri ve 200

201 yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 5. Sonuçlar 5.1 Son yıllarda, Kahramanmaraş'ta AB tarafından finanse edilen birçok proje geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Kahramanmaraş ın kısmen küçük bir il olduğu göz önünde bulundurulduğunda AB projelerine ilişkin bilgi ve deneyimin çok hızlı artmaktadır. Ayrıca, Valilik bazı Birlik Programlarında aktif olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların hepsi güçlü bir kapasite temeli oluşturmuştur. Ancak, paydaşlar bazı AB fonlarını etkin şekilde kullanamamaktadır. AB konularında farklı sektörler ve kamu-özel sektör arasında işbirliği yetersizdir. 5.2 Teknik alanlara bakıldığında, yerel paydaşlara göre, tarım, çevre, gıda üretimi ve işletme geliştirme sektöründe kapasitelerin oluşturulması, bu alanda örnek pilot çalışmalar olacaktır. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar 6. Bölümde sunulmuştur. 5.3 Yerel paydaşlara göre, kapasite geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak üzere kurumlarda daha fazla eğitimli personelin görevlendirilmesi gerekmektedir. AB tarafından finanse edilen projelerin uygulanması konusunda kazanılan yerel deneyimlerin, daha deneyimsiz paydaşlara aktarılması için amacıyla Proje Çalışma Grubunun kurulması tavsiye edilmektedir. Başarı öyküleri ve çıkarılan dersleri kapsayan yerel proje veritabanı, yerel PDY eğitimlerinde materyal olarak kullanılabilir. 5.4 Eşleştirme olanaklarına ilişkin olarak, dondurma (şehrin ticari markası)- keçi sütü üretimi, kırmızı acı biber, tekstil ve pamuklu iplik üretimi konularında ortak projelere ilgi duyulmaktadır. 201

202 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri KAHRAMANMARAġ Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak AB Ortak Tarım Politikasının KahramanmaraĢ üzerindeki etkilerini belirlemek AB Sosyal Politikasının KahramanmaraĢ üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları;Kooperatifler, Üniversiteler İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 18 Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Çalıştay Çalıştay IPA ve Topluluk Programları hakkında farkındalığı artırmak İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Proje döngüsü yönetimi boyunca yöneticilerin kalite kontrolü yapmasını sağlamak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan mentorluk Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri STK'ların proje döngüsü yönetiminin tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek Bölgesel ve kırsal kalkınma için KahramanmaraĢ'ın IPA fonlarından yararlanma kapasitesini artırmak 7.. Çerçeve ve/veya Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamında, yenilik projelerinde ortaklık kurma fırsatlarını belirlemek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlıklar, Odalar; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite; STK'lar hepsi Çalıştay Seminer Çalıştay Çalıştay ve ardından uygulama ödevleri için destek ve mentörlük 18 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir.. 202

203 Karaman da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 203

204 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Karaman Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, valilikler ve diğer kamu kurumları bünyesindeki üst düzey yöneticiler(20), 4 belediye yetkilisi tarafından doldurulan 27 online anketin yanıtlarından elde edilmiştir. Üniversitelerden ve odalardan yalnızca 3 anket gelmiş ve dernekler ankete katılmamıştır. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri (6) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil kuruluşlardan toplam 22 kişinin katıldığı 2 odak grup tartışması sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Bilgiyi verenlerin büyük çoğunluğu yaş aralığındadır (%58).Diğer valiliklerle karşılaştırıldığında, bu ildeki katılımcılar daha gençtir. Tüm katılımcıların sadece %25 i kadın, %75'i erkektir (EİA ya katılan 20 ilin ortalamasına yakındır) Diğer illerde meslekler açısından çeşitlilik söz konusudur ancak Karaman da genel olarak katılımcılar mühendis ve mimardır ya da benzer mesleklerde çalışmaktadır (%58). 1.4 Ankete yanıt verenlerin %91.7'si yabancı dil bilgisine sahiptir. İngilizce konuşan katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.7 puan vermiştir (20 pilot ilin ortalama dil becerisi oranı %84 tür ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 tir). 1.5 Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere; katılımcılar, özellikle AB ye üye ülkeler konusunda iyi bir bilgi düzeyine sahip değildir: 204

205 1.6 Ankete cevap verenlerin %82'si, mesailerinin %10'unu veya daha azını AB konularına ayırmaktadır. Bu oran, 20 ilin ortalamasından (%42) çok daha düşüktür. Valilikte resmi olarak AB konularına yeterli zaman ayrılamamaktadır. 1.7 Katılımcıların sadece %39 u AB fonlarının illerinde çok etkili veya etkili bir şekilde kullanıldığını düşünmektedir. Bu oran 20 ilin ortalamasından (%51) daha düşüktür. Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğu (%79) AB konularında verilecek eğitimlerin, bu alandaki çalışmaları iyileştireceğini düşünmektedir. 1.8 Fırsatlar ve AB ile bütünleşme açısından; Çevre politikası, Tarım (özellikle elma üretimi ve pazarlanması ve kereste üretimi) ve yenilenebilir enerji kaynakları en önemli sektörler olarak belirtilmiştir. 1.9 Ankete yanıt verenler, eşleştirme konusunda farklı fikirler sunmuştur: İş Sağlığı ya da yenilenebilir enerji (rüzgar ve/veya güneş) konusunda ortak projeler; iklim değişikliğinin etkisini incelemeye ilişkin (özellikle Ayrancı Kaymakamlığı'nın sert bir şekilde değişen iklimi örneğini vererek) ve Karaman'dan AB şehirlerine yerleşen göçmenlerle ilgili fikirler. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 205

206 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 206

207 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 Değerlendirmelerde en düşük bilgi seviyesi; AB Tarım, Rekabet ve Enerji politikalarında görülmüştür. Bunlar aynı zamanda, AB Çevre politikalarına ek olarak il için en önemli konular olarak düşünülmektedir. 3.2 Fonlar/Programlar açısından, en düşük bilgi seviyesi (Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı hariç) fonlarla ilgilidir. Proje döngüsü yönetimi konularında ise, bu ilin bilgi düzeyi pilot illerin ortalama bilgi düzeyinin altındadır. PRAG konusundaki bilgi seviyesi ise düşük olmuştur. 3.3 Proje konusunda çalışmalarının ve fonlarla ilgili kapasitenin artırılması gerekmektedir. Valiliğin PDY konusunda daha fazla uygulamalı eğitime ihtiyacı vardır. Proje çalışmalarına daha fazla STK'nın katılması gerekmektedir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %25'inden azı, AB'nin kurumsal yapısı ve politika alanları konusunda eğitim almıştır. IPA nın dördüncü bileşeni ve Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı konularında bazı eğitimler verilmiştir. Ancak fonlar konusunda çok az eğitim verilmiştir. Katılımcıların çoğu PDY konularında eğitim almıştır. PRAG ile İzleme ve Değerlendirme konusundaki eğitim deneyimi azdır. 4.2 Ankete yanıt veren katılımcıların %10'undan azı eğitimlerde eğitmen olarak görev almıştır. Verdikleri bu eğitimlerin çoğu, temel PDY eğitimidir. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi, aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yönündedir; AB politika alanları ve yerel düzeydeki etkileri, AB Rekabet Politikası, AB Enerji Politikası ve AB Sosyal Politikası, AB konularında stratejik planlama, proje döngüsü yönetimi süresince kalite kontrol, proje yönetimi becerileri ve PRAG. Sağlıklı ve sürdürülebilir ortaklıklar için kapasitenin artırılması gerekmektedir. AB fonları konusunda farkındalık artırılmalıdır. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en etkin eğitim yöntemleri, işbaşı eğitimleri, örnek uygulamalar/ab üyesi ülkeler ya da aday ülkelerin başarı öyküleri ve yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 207

208 5. Sonuçlar 5.1 AB konularında valiliğin ve yerel ortakların kapasitelerinin iyi yapılandırılarak artırılması gerekmektedir. Karaman'la ilgili AB politikalarına öncelik verilerek, AB ile ilgili genel bilgilerin artırılması, fonlar ve proje hazırlama konusunda uygulama becerilerinin ve bilgilerin artırılması için kurumsal kapasiteleri geliştirmek üzere eğiticilerin eğitiminin düzenlenmesi gerekmektedir. Personel AB konularına yeterli zaman ayıramamaktadır. Farklı sektörler ve kamu-özel sektörler arasında AB konularında işbirliği düşük düzeydedir. 5.2 Teknik alanlar açısından, yerel paydaşlara göre, AB Tarım politikaları, yenilenebilir enerji uygulamaları (güneş ve rüzgar) ve çevresel yönetim alanlarında kapasitelerin oluşturulması, bu alandaki çalışmaları iyileştirecektir. Özellikle elma üretimi ile ilgili tarım sektörnü destekleyici, bu üretimi marka haline getirecek kapaite geliştirme faaliyetlerinin önemi belirtilmiştir. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar 6. Bölümde sunulmuştur. 5.3 Eşleştirme faaliyetleri kapsamında eko-turizm ve inanç turizmine yönelik çalımalar yapılması faydalı olacaktır. 5.4 Çok paydaşlı işbirliklerinin yönetimi ve özellikle sivil toplum kuruluşlarının AB konularına ilgisinin artırılması için destekleyici seri eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir. 208

209 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri KARAMAN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak AB Ortak Tarım Politikasının Karaman üzerindeki etkilerini belirlemek AB'nin yenilenebilir enerji politikasının yarattığı fırsatları ve etkileri belirlemek IPA fonları hakkında farkındalığı artırmak AB Çevre Politikasının Karaman üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; STK lar İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 19 Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Çalıştay Çalıştay Seminer Çalıştay Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Valilikte PDY eğitmen/ danıģman havuzu kurmak Proje döngüsü yönetiminin tüm alanlarında STK ların temel becerilerini iyileģtirmek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak PRAG uygulama kapasitesini artırmak AB fırsatlarından faydalanarak, orman köylerinde yaģayanların refahını artırmak üzere strateji geliģtirmek İl müdürlükleri ve AB birimleri STK'lar hepsi Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Ev ödevi verilen 2 modüllü çalıştay Çalıştay Uygulamalı ödevler için mentorluktan sonra çalıştay Çalıştay; Bireysel öğrenme 19 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 209

210 Manisa da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 210

211 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Manisa Valiliği ile birlikte Mart-Nisan- Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim ihtiyaç Analizi sonuçları valilikler ve diğer kamu kurumlarının bünyesindeki üst düzey yöneticiler (6) ve kaymakamlar (8), uzmanlar (4), yerel yöneticiler (3) ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanları(4) tarafından doldurulan 52 çevrimiçi anketin yanıtlarından elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri (5) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil kuruluşlardan toplam 23 kişinin katıldığı 2 odak grup tartışması sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Manisa Valiliği AB Birimi tarafından, Eğitim İhtiyaç Analizi metodolojisi ve rehber dokümanları kullanılarak gerçekleştirilen ve toplam 22 kişinin katılım sağladığı ek iki odak grubu toplantısı sonuçları da veri sağlamıştır. 1.4 Bilgi verenler katılımcıların büyük çoğunluğu yaş (%21.2), yaş (%36.5) ve yaş (%30.8) aralığındadır. Katılımcıların sadece %21.1'i kadındır, %78.8'i erkektir. (EİA ya katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %38 dir. Tüm illerde katılımcıların ortalama %26 sı kadındır, %74 ü erkektir) 1.5 Katılımcıların internet kullanım oranı yüksektir. Katılımcıların %23'ü çevrimiçi eğitimlerden faydalanmaktadır. Ayrıca dil becerileri de iyidir. Ankete yanıt verenlerin %86.3'ü belirli ölçüde yabancı dil becerisine sahiptir. İngilizce konuşan 211

212 katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.56 puan vermiştir. (20 pilot ilin ortalama dil becerisi oranı %84 tür ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 tir.) 1.6 Katılımcıların %33'ü AB üyesi ülkelere ilişkin iyi ya da çok iyi düzeyde bilgi sahibidir. Bu oran pilot illerin ortalamasından daha düşüktür. 1.7 Ankete yanıt verenlerin %71.2 si mesailerinin %10'unu veya daha azını AB konularına ayırmaktadır. 20 ilin ortalamasıyla kıyaslandığında(%58) personelin AB konularına çok az zaman ayırdığı anlaşılmaktadır. 1.8 Katılımcıların sadece %50'si AB fonlarının illerinde etkili bir şekilde kullanıldığı kanısındadır. Bu oran 20 ilin ortalamasına (%51) yakındır. Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğu (%75) AB konularında verilecek eğitimlerin bu alandaki çalışmaları iyileştireceğini düşünmektedir. 1.9 Fırsatlar ve AB ile bütünleşme açısından rekabet politikası, çevre ve enerji politikaları en önemli sektörler olarak belirtilmiştir. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 212

213 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.3. Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 Rekabet Politikası, Sosyal Politika ve Enerji Politikası en önemli konular olarak belirtilmiştir. 3.2 Finansman/programlar açısından; en düşük bilgi seviyesi AB İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS),CIP, IPA II ve IIPA IV konularıyla ilgilidir. Proje döngüsü yönetiminde ise, bilgi düzeyinin düşük olduğu PRAG hariç diğer konularda orta düzeyde bilgi söz konusudur. 3.3 Katılımcılar, proje hazırlama, uygulama, PRAG ve proje izleme konularını en önemli proje döngüsü konuları olarak belirtmiştir. 213

214 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %27'si AB tarihi, %25'i AB'nin kurumsal yapısı ve %19'u Parasal politikalar konularında eğitim almıştır. Çoğu katılımcı Birlik Programları, PDY konularında belirli bir eğitim almıştır. Ancak PRAG konusundaki eğitimlere katılanların sayısı çok düşüktür. 4.2 Katılımcıların %12'si PDY ve %31'i AB Topluluk Programları konusunda eğitim verdiğini iddia etmiştir. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi eğitim ihtiyaçlarının aşağıda belirtilen konularda verilmesi yönündedir: AB ilişkilerinde son durum ve AB konusunda farkındalık yaratma, PDY ve Proje Yazma, Topluluk Programları, Eğiticilerin Eğitimi/Yönetici Eğitimi, Proje Değerlendirme Eğitimi ve STK'lar için Fon Bulma. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en yaygın eğitim yöntemleri işbaşı eğitimleri, örnek uygulamalar/ab üyesi ülkelerde ya da aday devletlerdeki başarı hikâyeleri ve yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 5. Sonuçlar 5.1 Genel olarak bakıldığında, bilgi düzeyi ve dil becerileri iyi düzeydedir. Proje yönetimi konusunda temel yeterlilik mevcuttur. Ayrıca, AB konularına ilişkin kapasitelerin güçlendirilmesi hususunda Manisa güçlü bir potansiyele sahiptir. Manisa, tüm pilot iller arasında çevrimiçi ankete en fazla yanıtın verildiği ildir. Dolayısıyla bu konuda 214

215 heyecan duyulduğu anlaşılmaktadır. Ancak personel AB konularına yeterince zaman ayıramamaktadır. Farklı sektörler ve kamu-özel sektörler arasında AB konularına yönelik işbirliği düşük düzeydedir. AB fonlarının kullanılmasıyla ilgili, özellikle üst düzey yöneteciler için ilde farkındalık artırma çalışması yapılması faydalı olacaktır. 5.2 Eşleştirme faaliyetleri kapsamında üniversite- sanayi işbirliği model uygulamaları, tarım alanında kooperatifleştirme modelleri ve yerel yönetim hizmetleri incelenmelidir. 5.3 Teknik alanlara bakıldığında ise yerel paydaşlara göre katı atık yönetimi, tarım, endüstri turizm-kırsal kesim turizm sektörlerinde oluşturulacak kapasiteler örnek çalışmalar olacaktır. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar 6. bölümde sunulmuştur. 5.4 Örnek uygulamalar konusunda deneyimli olan PDY eğitmenlerinden bir havuz oluşturulmalı ve deneyimler yerel paydaşlara aktarılmalıdır. Bu eğitmenlerin valilikten ve STK'lar gibi diğer paydaşlardan seçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 5.5 VABpro projesi kapsamındaki eşleştirme faaliyetleri için açık bir öneri sunulmamıştır. Ancak, kapasite oluşturma konusundaki genel taleplere bakılarak, katı atık yönetimi ya da gıda güvenliği konularında eşleştirme projelerinin düzenlenmesinin faydalı olacağı sonucuna varılabilir. 215

216 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri MANĠSA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 20 Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB Ortak Tarım Politikasının Manisa üzerindeki etkilerini belirlemek Sosyal içermeyi amaçlayan yerel politika uygulamalarının güçlendirilmesine odaklanan AB Sosyal Politikasının Manisa üzerindeki etkilerini belirlemek, İl müdürlükleri ve AB birimleri; Tarım Odaları;Kooperatifler, Üniversite İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar Çalıştay Çalıştay AB Çevre Politikasının Manisa üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar Çalıştay Proje döngüsü yönetimi boyunca yöneticilerin kalite kontrolü yapmasını sağlamak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan danışmanlık Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri AB konularında stratejik planlama becerilerini güçlendirmek AB'nin finanse ettiği projelerin izlenmesi/değerlendirilmesi ve raporlanmasında hata yapılmaması için eğitmen/danıģman havuzu kurmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel hükümet İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar; Üniversite Çalıştay Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan danışmanlık PRAG uygulama kapasitesini artırmak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştay metodolojisi; Bireysel öğrenme 20 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 216

217 Mardin de AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 217

218 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Mardin Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, Valilikler ve diğer kamu kurumları bünyesindeki üst düzey yöneticiler (16), sivil toplum kuruluşları temsilcileri (1) tarafından doldurulan 17 çevrimiçi ankete verilen yanıtlardan elde edilmiştir. Yerel yönetimden katılım olmamıştır. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri (5) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil kuruluşlardan toplam 18 kişinin katıldığı 2 odak grup toplantısı sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Bilgi veren katılımcıların büyük çoğunluğu, yaş aralığındadır (%88.2). Tüm katılımcıların sadece %17.6 sı kadındır, %82.4'ü erkektir (EİA ya katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %38 dir. Tüm illerde katılımcıların ortalama %26 sı kadındır, %74 ü erkektir) 1.4 İşle ilgili olarak internet kullanım oranı orta düzeydedir. Dil becerileri iyi düzeydedir. Ankete yanıt verenlerin %94'ü, belirli ölçüde yabancı dil becerisine sahiptir. İngilizce konuşan katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.94 puan vermiştir (20 pilot ilin ortalama dil becerisi oranı %84 tür ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 tir) 1.5 Katılımcıların %41'i AB üyesi ülkelere ilişkin iyi düzeyde, %6'sı ise çok iyi düzeyde bilgi sahibidir. 1.6 Katılımcıların yaklaşık %41'i, mesailerinin %10'unu veya daha azını AB konularına ayırmaktadır. Bu oran 20 ilin ortalamasından (%58) çok daha düşüktür. 1.7 Katılımcıların %47'si AB fonlarının illerinde etkili bir şekilde kullanıldığı kanısındadır. Bu oran 20 ilin ortalamasına (%51) yakındır. Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğu (%64.7) AB konularında verilecek eğitimlerin, bu alandaki çalışmaları iyileştireceğini düşünmektedir. 218

219 1.8 AB ile bütünleşme açısından; adalet ve içişleri, sosyal çevre, enerji politikaları ve genişleme politikası, en önemli alanlar olarak belirtilmiştir.. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 219

220 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 Adalet ve içişleri, sosyal politika, enerji politikaları ve AB genişleme politikaları, katılımcıların belirttiği en önemli konulardır. 3.2 Finansman/programlar açısından, en düşük bilgi seviyesi AB İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS), Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) ve genel olarak IPA konularıyla ilgilidir. Proje döngüsü konularında ise, bilgi düzeyinin düşük olduğu PRAG hariç, diğer konular hakkındaki bilgiler orta düzeydedir. 3.3 Katılımcılar tarafından belirtilen en önemli proje döngüsü konuları, proje hazırlama, uygulama ve AB ihale ve sözleşme usulleridir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %35'i AB tarihi, %18'i AB'nin kurumsal yapısı ve %18'i de AB nin Genişlemesi konusunda eğitim almıştır. Katılımcıların çoğu topluluk programları, PDY konularında belirli bir eğitim almıştır. Ancak PRAG konusunda eğitim alanların sayısı çok düşüktür. 4.2 Katılımcıların %29'u PDY ve %18'i Birlik Programları konusunda eğitim verdiğini iddia etmiştir. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi, eğitim ihtiyaçlarının aşağıda belirtilen konularda verilmesi yönündedir: AB ilişkilerinde güncel durum, PDY ve Proje Yazma, Birlik Programları ve Eğiticilerin Eğitimi/ Leonardo Da Vinci ve 7. Çerçeve konularında farkındalık yaratma. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en yaygın eğitim yöntemleri, işbaşı eğitimleri, seminerler, çalıştaylar, örnek uygulamalar/ab üyesi ülkelerde ya da aday ülkelerdeki başarı öyküleri ve yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 220

221 5. Sonuçlar 5.1 Son yıllarda, Mardin'de AB tarafından finanse edilen birçok proje geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Mardin in kısmen küçük bir il olduğu göz önünde bulundurulduğunda, AB projelerine ilişkin bilgi ve deneyim çok hızlı artmaktadır. Ayrıca, Valilik bazı Birlik Programlarında aktif çalışmalar yürütmektedir. Yürütülen bu çalışmalar, güçlü bir kapasite temeli oluşturmuştur. Ancak, personel AB konularına yeterli zaman ayıramamaktadır. Farklı sektörler ve kamu-özel sektörler arasında AB konularında işbirliği düşük düzeydedir. 5.2 Teknik alanlara bakıldığında, yerel paydaşlara göre, kültürel mirasın korunması, tarım, turizm, inanç turizmi ve güneş enerjisi sektörlerindeki kapasitelerin güçlendirilmesi, örnek çalışmalar teşkil edecektir. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar 6. Bölümde sunulmuştur. 5.3 Yerel paydaşlara göre, kapasite geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak üzere kurumlarda daha fazla eğitimli personel görevlendirilmelidir. Ayrıca, AB tarafından finanse edilen projelerin uygulanması sonucu kazanılan deneyimlerin, daha deneyimsiz yerel paydaşlara aktarılması amacıyla bir Proje Çalışma Grubu kurulmalıdır. Başarı hikâyelerini ve çıkarılan dersleri içerecek yerel proje veritabanı, yerel PDY eğitimlerinde, materyal olarak kullanılabilir. 5.4 Eşleştirme faaliyetlerine ilişkin olarak, tarım uygulamaları kapsamında ortak projeler yapılması yönünde talepler vardır. 221

222 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri MARDĠN Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri Yerel ölçekteki karar vericilerin AB sosyal politikaları ve Kopenhag kriterleri ile yerel yönetiģim üzerindeki etkilerine iliģkin farkındalığını artırmak AB Ortak Tarım Politikasının Mardin üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar İl müdürlükleri ve AB birimleri; Tarım Odaları; Kooperatifler Üniversite Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 21 Seminer Çalıştay AB'nin yenilenebilir enerji (güneģ) politikasının yarattığı fırsatları ve etkileri belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Kooperatifler Üniversite Çalıştay Proje döngüsü boyunca yöneticilerin kalite kontrolü yapmasını sağlamak Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Çalıştay sonrası işbaşında koçluk ya da uzaktan danışmanlık Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Kırsal kalkınma için IPA fonlarına eriģim ve bu fonları yönetme becerilerini güçlendirmek 7. Çerçeve ve/veya LDV kapsamında, proje ortaklık fırsatlarını belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Tarım Odaları; Kooperatifler; STK'lar; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite; STK'lar Çalıştay ve çalışma ziyareti Çalıştay PRAG uygulama kapasitesini artırmak İl müdürlükleri ve Valiliklerdeki AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar Çalıştay; Bireysel öğrenme 21 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 222

223 Muğla da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 223

224 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Muğla Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, valilikler ve diğer kamu kurumları bünyesindeki üst düzey yöneticiler (10) ve sivil toplum kuruluşları ve belediye yöneticileri (5) tarafından doldurulan 15 online anketin yanıtlarından elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri (5) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediye ve sivil kuruluşlardan toplam 25 kişinin katıldığı 2 odak grup tartışması sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Bilgi veren kişiler, ortalama yaş aralığındadır(%53.3). Bu yaş aralığındaki kişilerin % 26.7'si kadın, %73.3'ü erkektir (EİA ya katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %38 dir ve tüm illerde katılımcıların ortalama %26 sı kadındır, %74 ü erkektir.) 1.4 Ankete yanıt verenlerin tamamının yabancı dil bilgisi bulunmaktadır. İngilizce konuşan katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 3.20 puan vermiştir (20 pilot ilin ortalama dil becerisi oranı %84 tür ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 tir). 1.5 Katılımcıların %20'si online eğitim kurslarına katılım sağladıklarını belirtmiştir. 1.6 Katılımcıların %46.7'si AB üyesi ülkelere ilişkin kısıtlı bilgiye sahip olduklarını belirtmiştir. 1.7 Ankete yanıt verenlerin %52'si, mesailerinin %10 veya daha azını AB konularına ayırmaktadır. 1.8 Ankete yanıt verenlerin %86.7'si, AB fonlarının ilde etkin olarak kullanılmadığını düşünmektedir. Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğu (%46.7), AB konularında verilecek eğitimlerin bu alandaki çalışmaları iyileştireceğini düşünmektedir. 224

225 1.9 AB fırsatları ve AB ile bütünleşme konusunda en önemli sektörler Kültür ve Turizm ve Tarım Endüstrisi sektörleridir. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 225

226 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına iliģkin Önem Algısı 3.1 Öz değerlendirmesi yapılan bilgiler arasında en düşük bilgi düzeyi, Rekabet Politikası, Ortak Ticaret Politikası, AB Ekonomik ve Parasal Birliğe ilişkin AB politikalarındadır. Ancak Enerji ve Çevre konuları en önemli konular olarak belirtilmiştir. 3.2 Finansman/programlar açısından; en düşük bilgi seviyesi Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı ve PROGRESS programındadır. Proje döngüsü yönetimi açısından, PRAG hakkında bilgi seviyesi oldukça düşüktür. 3.3 Katılımcıların belirttiği en önemli proje döngüsü konuları, proje hazırlama ve uygulama konularıdır. Ancak tüm pilot illerde, AB ihale ve sözleşme usullerinin uygulanması konusunda kapasite yetersizdir. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi, eğitim ihtiyaçlarının aşağıda belirtilen konularda verilmesi yönündedir: İnsan kaynakları kalitesini artırmak, AB programlarına erişim ve AB konularına ilişkin farkındalığı artırmak. 4.2 Katılımcıların talep ettiği en etkin eğitim yöntemleri, işbaşı eğitimleri, çalıştaylar, örnek uygulamalar/ab üyesi ülkelerin veya aday ülkelerinde geçmişte yaşanan başarılı hikayeler ve yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 226

227 5. Sonuçlar 5.1 Muğla'daki kurumlar arasında güçlü bir işbirliği kurulmalıdır. VABpro projesi, bu kurumlardan seçilmiş eğitmenlerle beraber çalışarak bu kurumların güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Özellikle sivil toplum kuruluşları için farkındalık artırma çalışmaları yapılması önem arz etmektedir. 5.2 Eşleştirme aktiviteleri kapsamında Muğla da üretilen özel mermerin tanıtım çalışmaları ve pazarlanması amacıyla, İtalya ile işbirliği yapılması önerilmiştir. 5.3 Teknik alanlara bakıldığında, yerel paydaşlara göre, kültür/turizm ve denizcilik yönetimi sektörlerinde kapasitelerin oluşturulması, alternatif turizm metotları ve turizm sektöründeki hizmet kalitesinin artırılmasıyla ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir.. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar 6. Bölümde sunulmuştur. 227

228 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri MUĞLA Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB Ortak Tarım Politikasının Muğla üzerindeki etkilerini belirlemek AB Sosyal Politikasının Muğla üzerindeki etkilerini belirlemek Özellikle katı atık yönetimi standartları ve uygulamaları konusuna odaklanarak, AB Çevre Politikasının Muğla üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri AB birimleri; Ziraat Odaları; Kooperatifler Üniversite İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 22 Çalıştay Çalıştay Çalıştay metodolojisi Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Valilikte PDY eğitmenlerinden/koçlarından oluģan bir havuz kurmak STK'ların proje döngüsünün tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak PRAG uygulama kapasitesini artırmak AB ortak kuruluģlarını belirleme ve iģbirliği kapasitesini güçlendirmek İl müdürlükleri ve AB birimleri STK'lar hepsi Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Ev ödevi verilen 2 modüllü çalıştay Çalıştay Uygulama ödevleri için mentorluktan sonra çalıştay Çalıştay; Bireysel öğrenme Çalıştay Seracılıkta AB standartları ve uygulamalarına yönelik kapasiteyi artırmak İlgili il müdürlükleri ; Ziraat Odaları; Kooperatifler; özel sektör Çalıştay ve çalışma ziyareti 22 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 228

229 Tekirdağ da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 229

230 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Tekirdağ Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim ihtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, valilikler ve diğer kamu kurumları bünyesindeki üst düzey yöneticiler (20), belediye yetkilileri (4) tarafından doldurulan 27 çevrimiçi anketin yanıtlarından elde edilmiştir. Üniversitelerden ve odalardan yalnızca 3 kişi katılım sağlamıştır. STK'lar ankete katılım göstermemiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri (5) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil kuruluşlardan toplam 24 kişinin katıldığı 2 odak grup toplantısı sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Bilgi verenlerin büyük çoğunluğu yaş aralığındadır (%41). 20 pilot il ile karşılaştırıldığında, bu ilde bilgi verenlerin biraz daha genç olduğu anlaşılmaktadır. Tüm katılımcıların sadece %25 i kadındır, %75'i ise erkektir (EİA ya katılan 20 ilin ortalamasıyla neredeyse aynıdır) Katılımcılar genel olarak sosyal bilimler alanında eğitim almıştır(%55). 1.4 Ankete yanıt verenlerin %90'ı belirli ölçüde yabancı dil becerisine sahiptir. İngilizce konuşan katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.4 puan vermiştir (20 pilot ilde ortalama dil becerisi oranı %84 tür ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 tir). 1.5 Katılımcılar, AB üyesi ülkeler konusunda (aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi) ortalama bir bilgi düzeyine sahiptir: 230

231 1.6 İnternet kulanım oranı orta düzeydedir. Katılımcıların %85'i işiyle ilgili olarak interneti haftada 4 saat ya da daha fazla kullanmaktadır. Diğer taraftan katılımcıların %40'ı çevrimiçi eğitim modüllerinden faydalanmıştır. 1.7 Katılımcıların yaklaşık %58'i, mesailerinin %10'unu ya da daha azını AB konularına ayırmaktadır. Bu oran 20 ilin ortalamasına eşittir ancak yine de düşük bir orandır. 1.8 Katılımcıların sadece %33'ü AB fonlarının illerinde çok etkili veya etkili bir şekilde kullanıldığı kanısındadır. Bu oran 20 ilin ortalamasından (%51) aha düşüktür. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%67), AB konularında verilecek eğitimlerin bu alandaki çalışmaları iyileştirmenin en iyi yolu olduğunu düşünmektedir. Ancak ilginçtir ki katılımcıların %40'ı AB konularıyla ilgili bilgilere daha iyi erişim sağlandığı taktirde çalışmaların iyileştirilebileceğini söylemiştir. 1.9 AB ile bütünleşme açısından; en önemli sektörler, Ulaştırma ve Lojistik (Demiryolu, havayolu, yeni deniz limanı Aysa), Tarım (ayçiçeği ve buğday üretimi) ve kültürel miras konularıyla ilişkilidir Ankete yanıt verenler, eşleştirme faaliyetleriyle kapasite geliştirilmesi ve ağ kurulması konusunda farklı fikirler ortaya atmıştır: çevre ve endüstriyel atıkların yönetimi, kültürel miras; deniz limanı şehri örneği (Örneğin, Barselona önemli bir ortak olabilir). 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 231

232 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 232

233 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 Öz değerlendirmede en düşük bilgi seviyesi, Tarım, Balıkçılık ve Adalet/İçişleri alanlarındaki AB politikalarında görülmüştür. Ancak paydaşların daha fazla bilgi sahibi olması için en önemli konular AB Çevre, Enerji ve Sosyal politika alanlarıdır. 3.2 Finansman/programlar açısından; en düşük bilgi seviyesi Hayat Boyu Öğrenme Programı ve IPA Sınır ötesi girişimi (IPA bileşeni II) hariç, fonlarla ilgili konulardadır. Proje döngüsü yönetimi konularında ise, pilot iller genelinde olduğu gibi bu il de temel ve ortalama bir bilgi düzeyine sahiptir. PRAG bilgisi ise düşük düzeydedir Katılımcılar, AB ihale ve sözleşme usulleri ile ilgili bilgilerinin artırılmasını önemli bulmaktadır. Ancak katılımcılar çeşitli AB fonlarına ilişkin bilginin PDY bilgisi kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların yaklaşık %40'ı AB ye katılım ve politika konularında eğitim almıştır. %30'u da ileri düzey politika eğitimine katılmıştır. Katılımcıların yarısından fazlası, en büyük Topluluk Programları (Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı) konusundaki eğitim faaliyetlerine katılmıştır. Ancak diğer programlar konusundaki eğitimlere katılanların sayısı çok azdır. %70'i de PDY konusunda eğitim almıştır. PRAG ve İzleme ve Değerlendirme konusundaki eğitimlere sadece birkaç kişi katılmıştır Ankete katılan katılımcıların %15'inden azı eğitmen olarak görev almıştır. Görev aldıkları eğitimler temel PDY konusuyla ilişkilidir. Bu nedenle, Valiliğin eğitmen kapasitesi çok düşüktür. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi, eğitim ihtiyaçlarının aşağıda belirtilen konularda verilmesi yönündedir; AB politika alanları ve yerel düzeydeki etkileri, AB konularında stratejik planlama, proje döngüsü yönetimi boyunca kalite kontrol, proje yönetimi becerileri ve PRAG. Ayrıca, birden fazla paydaşın yer aldığı ortaklıklar için kapasitenin artırılması gerekmektedir. STK'ların proje çalışmaları için kapasitelerini artırmaları gerekmektedir. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en yaygın eğitim yöntemleri, örnek uygulamalar/ab üyesi ülkelerdeki başarı öyküleri, seminerler, çalıştaylar ve işbaşında koçluk temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 233

234 5. Sonuçlar 5.1 AB işlerine yönelik kapasitenin geliştirilmesi için sağlam bir temel bulunmaktadır. Ancak AB politikaları konusundaki bilgiler yeterli ve kapsamlı değildir. STK'ların proje geliştirme ve finanse etme kapasitesi yetersizdir. Valiliğin kendi bünyesinde ve diğer yerel paydaşlara sunacağı eğitimler ya da danışmanlık hizmetlerine ilişkin kapasitesi yeterli değildir. Personel AB konularına yeterli zaman ayıramamaktadır. Farklı sektörler ve kamu-özel sektörler arasında AB konularında işbirliği düşük düzeydedir. 5.2 Teknik alanlara bakıldığında, yerel paydaşlara göre, AB çevre yönetimi, yenilenebilir enerji, ulaştırma ve lojistik ve kültürel mirasa yönelik uygulamalar/standartlar alanında oluşturulacak kapasiteler, bu alandaki çalışmaları iyileştirecektir. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar 6. Bölümde sunulmuştur. 5.3 Proje hazırlama ve uygulama konusundaki kapasitelerin, daha çok uygulamaya dayalı eğitimler/koçluk hizmetleri yardımıyla güçlendirilmesi gerekmektedir. 5.4 Birden fazla paydaşı içeren işbirliklerinin yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının AB konularına gösterdiği ilginin artırılması konusunda eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektedir.. 234

235 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri TEKĠRDAĞ Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB politika alanlarının ve yerel düzeyde yaratacağı etkinin daha iyi anlaģılmasını sağlamak AB Sosyal Politikasının Tekirdağ üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel hükümet; STK'lar; Üniversite Eğitim yöntem(ler)ine örnekle 23 r Küçük gruplarla 1 günlük bir seminer veya yarım günlük çalışma oturumları Çalıştay Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB Çevre Politikasının Tekirdağ üzerindeki etkilerini belirlemek AB Ortak Tarım Politikasının Tekirdağ üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar İl müdürlükleri; AB birimleri; yerel yönetim; STK'lar Çalıştay Çalıştay AB Rekabet Politikasının Tekirdağ üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite Çalıştay IPA kapsamında AB fonlarına yönelik farkındalığı artırmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Yerel uygulama örneklerini ve baģarı ölçütlerini belirlemek ve yaymak için proje yöneticilerinden oluģan bir havuz oluģturmak STK ların proje döngü yönetiminin tüm alanlarında temel becerilerini iyileģtirmek Çok paydaģlı ortaklıklar ve iģbirliği için kapasite oluģturmak İl müdürlükleri ve AB birimleri; Kaymakamlar; yerel yönetimin üst düzey yöneticileri; STK'lar STK'lar hepsi Çalıştay Uygulama ödevlerine mentorluktan sonra çalıştay 23 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 235

236 Trabzon da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 236

237 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Trabzon Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları incelenmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim ihtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, Valilikler ve diğer kamu kurumları bünyesindeki üst düzey yöneticiler (16) ve sivil toplum kuruluşları (9) ve belediye yöneticileri (3) tarafından doldurulan 28 online anketin yanıtlarından elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri (4) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 26 kişinin katıldığı 2 odak grup toplantısı sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Trabzon Valiliği AB Birimi tarafından, Eğitim İhtiyaç Analizi metodolojisi ve rehber dokümanları kullanılarak gerçekleştirilen 5 ek mülakat ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılım sağladığı ek bir odak grubu toplantısı sonuçları da veri sağlamıştır. 1.4 Bilgi veren kişiler ortalama yaş aralığındadır (%57.1). Bu kişilerin % 28.6'sı kadındır, %71.4'ü erkektir ( EİA ya katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %38 dir ve tüm illerde katılımcıların ortalama %26 sı kadındır, %74 ü erkektir.) 1.5 Ankete yanıt verenlerin %96.4'ü belirli ölçüde yabancı dil becerisine sahiptir. İngilizce konuşan katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.39 puan vermiştir (20 pilot ilin ortalama dil becerisi oranı %84 tür ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 tir). 1.6 Katılımcıların %28.6'sı online eğitim kurslarından faydalandığını belirtmiştir. 237

238 1.7 Katılımcıların %50'si AB ye üye ülkelere ilişkin iyi düzeyde bilgi sahibidir. 1.8 Ankete yanıt verenler, mesailerinin oldukça büyük bir kısmını AB konularına ayırmaktadır. Diğer illerin ortalamasıyla karşılaştırıldığında ulusal düzeyde katılımcıların yalnızca %42'si mesailerinin %10'dan fazlasını AB konularına harcarken, Trabzon'da bu oran %75 olduğu görülmektedir. 1.9 Katılımcıların sadece %57.1'i AB fonlarının illerinde çok etkili veya etkili bir şekilde kullanıldığı kanısındadır. Bu oran 20 ilin ortalamasından (%51) daha yüksektir. Ankete yanıt verenlerin büyük bir çoğunluğu (%82.1) AB konularında düzenlenecek eğitimlerin bu alandaki çalışmaları iyileştireceğini düşünmektedir AB fırsatları ve AB ile bütünleşme konusunda en önemli sektörler Kültür & Turizm, Çevre ve Tarım sektörleridir Eşleştirme için ifade edilen fikirler arasında, tarım alanında benzer arazi problemleri yaşayan potansiyel AB şehirlerinin tespit edilmesi yer almaktadır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 238

239 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.3 Proje Döngüsü Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyi 3. Bulgular: AB Konularına verilen Önem 3.1 Öz değerlendirmede en düşük bilgi seviyesi, AB Balıkçılık ve Enerji konularında görülmüştür. Genişleme ve Ortak Ticaret konuları en önemli konular olarak belirtilmiştir. Diğer taraftan, bu konulardaki bilgi seviyesi de ortalama düzeyde ya da ortalamanın üstündedir. 3.2 Finansman/programlar açısından, en düşük bilgi seviyesi IPA I konusundadır ve proje döngüsüyle ilgili konularda ise (PRAG hariç) bilgi düzeyleri yüksektir. 3.3 Katılımcıların belirttiği en önemli proje döngüsü konuları, proje hazırlama ve uygulama konularıdır. Bütün illerde, AB ihale usullerinin uygulanması konusunda kapasite yetersizdir. 239

240 4. Bulgular: Eğitim Deneyimi ve Beklentiler 4.1 Katılımcıların %46'sı AB nin tarihi ve kurumsal yapısı konusunda eğitim almıştır. Katılımcıların çoğu PDY konularında bazı eğitimlere katılmıştır. Ancak PRAG konusunda eğitim alanların sayısı çok düşüktür. 4.2 Eğitmen olarak eğitimlere katılım konusunda belirli bir kapasite mevcuttur. Anketi yanıtlayanların yaklaşık %53.6'sı, eğitmen olarak görev almıştır (ağırlıklı olarak PDY ile ilgili eğitimlerde). Karadeniz Teknik Üniversitesi ve yerel odaların deneyimli eğitmenleri vardır. 4.3 Mülakatlarda ve odak grup tartışmalarında bilgi veren kişilerin beklentisi, eğitimlerin aşağıda belirtilen konularda verilmesi yönündedir: Proje Yönetimi, İleri düzeyde PDY; AB ile uyum süreci sonucu hazırlanan yeni yönetmelikler ve il düzeyindeki etkileri, genel AB Müktesebatı bilgisi. 4.4 Katılımcıların talep ettiği en etkin eğitim yöntemleri, işbaşı eğitimleri, çalıştaylar, örnek uygulamalar/ab ye üye ülkeler veya aday ülkelerin başarı öyküleri ve yurtiçi/yurtdışı çalışma ziyaretleri temelinde yapılacak kapasite oluşturma faaliyetleridir (aşağıdaki tabloda gösterilmiştir): 5. Sonuçlar 5.1 Trabzon'daki kurumlar arasında güçlü bir işbirliğinin kurulması gerekmektedir. VABpro projesi, bu kurumlardan seçilmiş eğitmenlerle beraber çalışarak bu kurumların güçlendirilmesine yardımcı olabilir. 5.2 Teknik alanlar açısından, yerel paydaşlara göre, kültür/turizm, kümelenme, çevre ve tarım sektöründe oluşturulacak kapasiteler, bu alandaki çalışmaları iyileştirecektir. Öncelikli eğitim konularına ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar 6. Bölümde sunulmuştur. 5.3 Sivil Toplum Kuruluşları, AB konularıyla yeterince ilgili değildir. STK'lar hem proje geliştirilmesi hem de uygulaması konusunda farkındalık çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede kapasite oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi de gerekmektedir. 240

241 6. Eğitim Ġhtiyaç Analizi ile Belirlenen Öncelikli Kapasite GeliĢtirme Hedefleri TRABZON Özel öncelikli hedefler Hedef kitle(ler) AB Rekabet Politikasının Trabzon üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite Eğitim yöntem(ler)ine örnekler 24 Çalıştay Bilgi seviyelerini artırmaya yönelik öncelikli Kapasite Geliştirme Hedefleri AB Ortak Tarım Politikasının Trabzon üzerindeki etkilerini belirlemek AB Enerji Politikasının Trabzon üzerindeki etkilerini belirlemek AB Rekabet Politikasının Trabzon üzerindeki etkilerini belirlemek İl müdürlükleri ve AB birimleri; Ziraat Odaları; kooperatifler; Üniversite; STK'lar; İl müdürlükleri ve AB birimleri; yerel hükümet; Üniversite İl müdürlükleri ve AB birimleri; Odalar; Üniversite; yerel hükümet Çalıştay Çalıştay Çalıştay Beceri kazandırma ve uygulamaya yönelik öncelikli Kapasite geliştirme Hedefleri Sivil toplum kuruluģlarının AB fırsatları hakkında farkındalığını artırmak Proje döngüsü yönetimi boyunca yöneticilerin projeleri etkinlik ve verimlilik açısından değerlendirebilmesini sağlamak Proje döngüsü yönetiminin tüm alanlarında STK ların temel becerilerini iyileģtirmek Uluslararası ortaklıkların kurulması ve yönetilmesi için kapasiteyi artırmak PRAG uygulama kapasitesini artırmak STK'lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar STK'lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Valiliklerin AB birimleri; yerel yönetim, STK'lar Seminer Çalıştay sonrası işbaşında koçluk (danışmanlık) ya da uzaktan mentorluk Çalıştay Çalıştayın ardından koçluk (danışmanlık); uluslararası seminer Çalıştay; Bireysel öğrenme 24 Kullanılabilecek çeşitli eğitim yöntemleri Eğitim İhtiyaç Analizi raporunda detaylı olarak açıklanacaktır. Bu tabloda, önerilen yöntemlerin çoğu (çalıştay, çalışma oturumları, koçluk, mentorluk, çalışma ziyaretleri) etkileşimli yöntemlerdir ve öğrenen merkezlidir. Belirli birkaç öneri kapsamında daha geleneksel yöntemler olan seminer, konferans gibi yöntemlere de yer verilmiştir. 241

242 Yalova da AB ĠĢlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere ĠliĢkin Eğitim Ġhtiyaç Analizi 242

243 GiriĢ Bu raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Yalova Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 2013 aylarında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizinin sonuçları analiz edilmektedir. Raporun odak noktası, AB işleri yönetimi alanındaki yerel kapasite ve öncelikli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma ve raporlama AB tarafından finanse edilen Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1. Eğitim Ġhtiyaç Analizi Yöntemi ve Valiliğin Profili 1.1 Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçları, valilikler ve diğer kamu kurumları bünyesindeki üst düzey yöneticiler (10) ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri (1) ve belediye yöneticileri (1) tarafından doldurulan 12 online anketin yanıtlarından elde edilmiştir. 1.2 Üst düzey kamu görevlileri (5) ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler ve sivil kuruluşlardan toplam 37 kişinin katıldığı 2 odak grup tartışması sonucunda nitel veriler de elde edilmiştir. 1.3 Bilgi veren kişilerin çoğunluğu yaş aralığındadır(%50). Bu kişilerin %16.7'si kadındır, %83.3'ü erkektir (Eğitim İhtiyaç Analizine katılan 20 ilde aynı yaş aralığının ortalaması %38 dir ve ortalama olarak tüm illerde katılımcıların %26 sı kadındır, %74 ü erkektir.) 1.4 Ankete yanıt verenlerin %91.7'si yabancı dil bildiklerini belirtmiş. İngilizce bilen katılımcılar kendilerine 4 üzerinden ortalama 2.64 puan vermiştir (20 pilot ilde yabancı dil bilenlerin oranı %84 tür ve İngilizce konuşanların ortalama puanı 2.5 tir.). 1.5 Katılımcıların %41.7'si AB üyesi ülkeler konusunda bilgilidir Katılımcıların yaklaşık %67'si, mesailerinin %10'unu ya da daha azını AB konularına ayırdıklarını belirtmiştir. Bu oran, 20 iinortalaması (%58) ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. 1.7 Katılımcıların %58.3'ü AB fonlarının illerinde etkili bir şekilde kullanıldığını düşünmektedir.bu oran 20 ilin ortalamasından (%51) daha yüksektir. Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğu (%66.7) AB konularında verilecek eğitimlerin, bu alandaki çalışmaları iyileştireceğini düşünmektedir. 243

244 1.8 Fırsatlar ve AB ile bütünleşme açısından; eko-turizm, sağlık turizmi, deniz mahsullerinin korunması, bahçecilik (özellikle saksılı bitkiler), ve çevre yönetimi (ilin %60'ının ormanlık alan olduğu düşünülürse) en önemli sektörler olarak bildirilmiştir. 1.9 Eşleştirme faaliyetleri için önerilen fikilrer arasında, termal turizm, saksı çiçekleri, tohum üretimi, arazi ıslahı ve yaşlı dostu şehir konusunda deneyimli ve uzman olan potansiyel AB şehirlerinin tespit edilmesi yer almaktadır. 2. Bulgular: Mevcut Bilgi ve Beceri Düzeyleri 2.1 AB Politikaları Konusunda Bilgi Düzeyi 2.2 AB Fonları/Programları Konusunda Bilgi Düzeyi 244

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU GİRİŞ Takım Çalışmanın kapsamı İş planı Yöntem İş Takvimi Çıktılar TAKIM EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ TAKIMI İnsan Kaynaklar Uzmanı: Zeynep Kırhan Yasatekin Eğitim İhtiyaç

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Belçika. 2. Belçika Çalışma Ziyareti 9-14 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleşecek.

Belçika. 2. Belçika Çalışma Ziyareti 9-14 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleşecek. Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Haber Bülteni ŞUBAT 2014 Belçika VABPro kapsamında 2. Belçika Çalışma Ziyareti 9-14 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleşecek. Valiliklerde AB İşleri

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı İÇİNDEKİLER Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı 1. Önsöz 2. Yönetici Özeti 3. Vizyon ve Misyon 4. Stratejik

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır.

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır. Ancak özellikle AB projelerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde ihtiyaç

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİMLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA BST İL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER İÇİN REHBER ANKARA Mart 2015 http://vgm.sanayi.gov.tr

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI T.C BARTIN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI 17.01.2013 GÜNDEM 2012 Yılı 2. Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi Başvurusu devam eden AB Hibe projeleri

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

Yerelde AB Süreci 2013

Yerelde AB Süreci 2013 Yerelde AB Süreci 2013 2010 yılında AB Süreci Yerelde Başlar sloganı ile başlattığımız Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi çerçevesinde üç yıllık süreçte, yerelde AB farkındalığını

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ HİZMET TEKLİFİ İzmir, 2016 Bu teklif, kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilir. AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ Yaşar Üniversitesi AB Merkezi, üniversitemizin

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE IKONAIR PROJESİ Evrim DOĞAN ÖZTÜRK Uzman Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şb. Md. Hava Yönetimi Dai. Bşk. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROJE 3. ÇALIŞTAYI 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı